φικ µενοσ δ ε σ Σ ρδεισ πρ τα µ ν π πεµψε κ ρυκασ ε σ τ ν λλ δα

publicité
Les messagers de Xerxès : (d’après Hérodote, Histoires, livre VII, 32Polymnie)
Xerxès, ayant maté l’Egypte révoltée, arrive en Asie Mineure, à Sardes, capitale de la Lydie que
Cyrus, le premier Grand Roi, avait jadis conquise sur le fameux Crésus…
32. 1. Ἀφικόµενο̋ δὲ εἰ̋ Σάρδει̋ πρῶτα µὲν XXXII. 1. Arrivé à Sardes, il envoya des hérauts
ἀπέπεµψε κήρυκα̋ εἰ̋ τὴν Ἑλλάδα αἰτήσοντα̋ dans la Grèce, pour demander la terre et l'eau et
γῆν τε καὶ ὕδωρ καὶ προεροῦντα̋ δεῖπνα βασιλεῖ pour ordonner que dans toutes les villes on eût soin
de lui préparer des repas.
παρασκευάζειν·
2. πλὴν οὔτε εἰ̋ Ἀθήνα̋ οὔτε εἰ̋ Λακεδαίµονα
2. sauf qu’il n’envoya personne à Athènes ni à Lacédéἀπέπεµψε κήρυκα̋ ἐπὶ γῆ̋ αἴτησιν, τῇ δὲ ἄλλῃ πάντῃ. mone pour demander la terre, mais partout ailleurs.
Τῶνδε δὲ ἕνεκα τὸ δεύτερον ἀπέπεµπε ἐπὶ γῆν τε
καὶ ὕδωρ·
4. ὅσοι πρότερον οὐκ ἔδοσαν ∆αρείῳ πέµψαντι,
τούτου̋ πάνυ ἐδόκει τότε δείσαντα̋ δώσειν·
3.
βουλόµενο̋ οὖν αὐτὸ τοῦτο ἐκµαθεῖν ἀκριβῶ̋
ἔπεµψε.
5.
133. A 1. Εἰ̋ δὲ Ἀθήνα̋ καὶ Σπάρτην οὐκ
ἀπέπεµψε Ξέρξη̋ ἐπὶ γῆ̋ αἴτησιν κήρυκα̋
τῶνδε εἵνεκα·
2. πρότερον ∆αρείου πέµψαντο̋ ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο,
οἳ µὲν αὐτῶν τοὺ̋ αἰτοῦντα̋ εἰ̋ τὸ βάραθρον οἳ
δ᾽εἰ̋ φρέαρ ἐµβαλόντε̋ ἐκέλευον γῆν τε καὶ
ὕδωρ ἐκ τούτων φέρειν παρὰ βασιλέα.
133. B. [2] Τούτων µὲν ἕνεκα οὐκ ἔπεµψε
Ξέρξη̋ τοὺ̋ αἰτήσοντα̋·
ὅ τι δὲ τοῖ̋ Ἀθηναίοι̋ ταῦτα ποιήσασι τοὺ̋
κήρυκα̋ συνήνεικε ἀνεθέλητον γενέσθαι,
οὐκ ἔχω εἶπαί τι,
πλὴν ὅτι αὐτῶν ἡ χώρα καὶ ἡ πόλι̋ ἐδηιώθη.
3. Il envoya ses hérauts cette nouvelle fois de lui
donner la terre et l'eau pour la raison suivante :
4. ceux qui les avaient autrefois refusées à Darius,
effrayés de sa marche, pensait Xerxès, donneraient
sûrement cette fois-ci.
5. Voulant donc connaître exactement leurs
intentions il fit partir ces hérauts.
CXXXIII. A 1. Xerxès n’envoya pas de hérauts à
Athènes ni à Sparte pour demander la terre à cause
des faits suivante :
2. Darius une première fois leur ayant envoyé des
hérauts pour la même chose, les Athéniens les
jetèrent dans le Précipice,— et les Lacédémoniens
dans un puits, en leur disant de porter la terre et
l'eau à leur roi.
133. B. Pour cette raison, Xerxès n’envoya pas des
gens pour demander ;
Qu'arriva-t-il de malheureux aux Athéniens qui avaient
fait cela aux hérauts,
je ne puis le dire,
sauf que leur pays et leur ville furent dévastés.
Ἀλλὰ τοῦτο οὐ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν δοκέω Mais je ne crois pas que le traitement fait à ces
γενέσθαι.
hérauts en soit la cause.
CXXXIV. La colère de Talthybius, qui avait été le héraut d'Agamemnon, s'appesantit sur les
Lacédémoniens. Il y a à Sparte un lieu qui lui est consacré, et l'on voit aussi en cette ville de ses
descendants. On les appelle Talthybiades. La république les charge par honneur de toutes les
ambassades. Après cette époque, les entrailles des victimes cessèrent à Sparte d'être favorables. Cela
dura longtemps; mais enfin les Lacédémoniens, affligés de ce malheur, firent demander par des hérauts,
dans de fréquentes assemblées tenues à ce sujet, s'il n'y avait point quelque Lacédémonien qui voulût
mourir pour le salut de Sparte. Alors Sperthiès, fils d'Anériste, et Boulis, fils de Nicolaos, tous deux
Spartiates d'une naissance distinguée, et des plus riches de la ville, s'offrirent d'eux-mêmes à la peine
que voudrait leur imposer Xerxès, fils de Darius, pour le meurtre des hérauts commis à Sparte. Les
Lacédémoniens les envoyèrent donc aux Mèdes comme à une mort certaine.
Les messagers de Xerxès : (d’après Hérodote, Histoires, livre VII, 32, Polymnie)
Xerxès, ayant maté l’Egypte révoltée, arrive en Asie Mineure, à Sardes, capitale de la Lydie que Cyrus, le
premier Grand Roi, avait jadis conquise sur le fameux Crésus, roi de Lydie…
XXXII. 1. Et,...................., arrivé ……………………………..,
envoya d’abord des ………………….. …………. …………….,
pour demander ……………………… …… …………………… et
pour ordonner de préparer un b…………… pour le
Grand R......
32. 1. Ἀφικόµενο̋ δὲ ὁ Ξέρξη
ρξη̋ εἰ̋ Σάρδει̋ πρῶτα
µὲν ἀπέπεµψε κήρυκα̋ εἰ̋ τὴ
τὴν Ἑλλά
λλάδα
αἰτήσοντα̋ γῆν τε καὶ
καὶ ὕδωρ
ὕδωρ καὶ προεροῦντα̋
δεῖπνα βασιλεῖ παρασκευάζειν·
2. πλὴν οὔτε εἰ̋ Ἀθήνα̋ οὔτε εἰ̋ Λακεδαίµονα
ἀπέπεµψε κήρυκα̋ ἐπὶ γῆ̋ αἴτησιν,
τῇ δὲ ἄλλῃ πάντῃ.
2. sauf que ni à ………..…………… ni à ……………………….
il n’envoya des …………………. pour la demande de
………………….., mais partout ailleurs.
3. Τῶνδε
δὲ ἕνεκα τὸ δεύτερον ἀπέπεµψε
(κ
κήρυκα̋)
ρυκα̋ ἐπὶ γῆν τε καὶ
καὶ ὕδωρ
ὕδωρ·
δωρ
3. Voici la raison pour laquelle pour la deuxième
fois, il envoya ses ……………… demander lui donner
………………………………….. pour la raison suivante :
4. ὅσοι πρότερον
οὐκ ἔδοσαν ∆αρείῳ
∆αρείῳ πέµψαντι,
τούτου̋ πάνυ, ἐδόκει τῷ Ξερξῃ, τότε δείσαντα̋
δώσειν·
4. ceux qui la première fois n’avaient pas donné
…… …………….. qui avait envoyé (ses hérauts), pensait
Xerxès, ces gens terrorisés, donneraient sûrement
cette fois-ci.
5. βουλόµενο̋
5. Voulant donc connaître exactement leurs
intentions il ..................... ces hérauts.
οὖν αὐτὸ τοῦτο ἐκµαθεῖν ἀκριβῶ̋
ἔπεµψε (τούτου̋ τοὺ̋ κήρυκα̋).
ρυκα̋
VOCABULAIRE
:
Gén., article, nature
mot grec
ἀφικόµενο̋
ἀφικοµένη ἀφικόµενον
εἰ̋
+ ……….
Ξέρξη̋
πρῶτον
…………………….
( modèle de …………. )
Sardes
de
πρῶτα
participe aoriste de ἀφικνοῦµαι
"arrivé"
…………………….
……………………. ( )
Σάρδει̋
commentaires
"traduction"
( modèle de πόλις )
adverbe
" d'abord " / "en premier"
adverbe
………………, ……………………=
ἀπέπεµψε
ἀπο·πέµπω
" (il-elle) envoya "
... δέ
conjonction de coord.
"et" / "mais"
coordination minimale, souvent, on ne
traduit pas δέ.
κῆρυξ
κήρυκο̋ (ὁ)
…………………………………..
( modèle de …………. )
Ἑλλά̋
Ἑλλάδ..… (ἡ)
µὲν...
δὲ....
……………………………….
équivaut à a) … b) | µέν souvent ne
se traduit pas
( modèle de …………. )
αἰτέω = je demande . || le participe grec se
αἰτήσοντα̋
participe futur de αἰτέω
γῆ
............. ( )
τε καὶ…
conjonction de coord.
…………………….
même chose que καί tout seul
ὕδωρ
ὕδατο̋ (τό)
……………………. neutre en –ρ
frçais : ……………………………………….
προεροῦντα̋
participe futur de προλέγω
" pour ordonner "
acc. pl. masc. : cf ci-dessus αἰτήσοντα̋
δεῖπνον
……………………
(τό)
"banquet"
( modèle de …………. )
βασιλεύ̋
βασιλέω̋
(ὁ)
…………………………….
( mot-modèle des masculins en -ευ̋ )
παρασκευάζειν
infinitif présent
"préparer"
παρασκευάζ… = …………………….
"pour demander"
décline ! il est ici à l'acc. pl. masc. : à quel type
de déclinaison sa terminaison correspond-elle ?
Phrase 2 : rappel de traduction :
πλὴν
οὔτε εἰ̋ Ἀθήνα̋ οὔτε εἰ̋ Λακεδαίµονα
ἀπέπεµψε κήρυκα̋
ἐπὶ γῆ̋ αἴτησιν,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
τῇ δὲ ἄλλῃ πάντῃ. ……………………………………………………………………………………………………………
Gén., article, nature
mot grec
πλὴν…
adv.
"sauf que…"
οὔτε... οὔτε....
adv.
ni… ni…
Ἀθῆναι
Ἀθηνῶν (αἱ)
Λακεδαίµων
Λακεδαίµονο̋ (ἡ)
…………………….
Lacédémone
ἐπί + …………
( = ………………… )
nom classique de la fameuse cité
…………………….
αἴτησι̋
αἰτήσ....... (ἡ)
demande
δὲ...
conjonction de coord.
"et" / "mais"
τῇ ἄλλῃ πάντῃ
adv.
"partout ailleurs"
Τῶνδε ἕνεκα
phrase 3 :
commentaires
"traduction"
τὸ δεύτερον
( modèle de πόλις )
ἀπέπεµψε (κ
κήρυκα̋)
ρυκα̋
ἐπὶ γῆν τε καὶ
καὶ ὕδωρ
ὕδωρ·
δωρ
traduction : …………………………………………………………………………………………………………………………………...................…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gén., article, nature
mot grec
Gén
+ ἕνεκα
ὅδε ἥδε
"préposition"
τό
τόδε
δεύτερον
pronom démonstratif
adv.
δεύτερο̋ -α -ον
" à cause de "
préposition postposée (se met derrière le nom ! cf
latin : honoris causa = "à cause de l'honneur",
"pour l'honneur")
" ceci "
neutre pluriel
……………………………………
l'acc. ntre d'un adj. a souvent valeur d'
τάδε : "ces choses", "ceci"
……………………………….
πέµπω
ἔπεµψα
γῆ
(
..............
commentaires
"traduction"
........................
à retenir : π + σ > ψ
(ds les datifs pl. 3° décl. ex. γυψ (vautour) D. pl.
γυψί ou dans les verbes à l'aoriste à suffixe -σα
)
ἐπί + …………
ὕδωρ
LEÇON
ὕδατο̋
(τό)
…………………….
: le démonstratif ὅδε ἥδε τό
τόδε : (formé de l'article ὁ ἡ τό + la particule-adverbe -δε ) manuel p. 176
• quand le démonstratif sert de déterminant, il s'ajoute devant l'article :
ἥδε ἡ πόλι̋ : cette cité (m. à mot :"cette-la cité" ) . ὅδε ὁ ἀνθρώπο̋ cet homme *
On dit aussi : ἡ πόλι̋ ἥδε, en plaçant l'article après le nom . (ὅδε ἥδε τόδε reste toujours hors de l'enclave.)
• quand le démonstratif n'appartient pas à un GN, il est un pronom signifiant " cette personne", selon le
genre: "ce monsieur" cette femme" "cette fille" "ceci" ou simplement : "il" "elle" "ça"
* à la p. 122 du manuel, l'absence d'article est une coquille (erreur d'impression) à corriger
© Grozouland 2015 http://grozouland.free.fr/GREC/4_GREC_ECLA/messagers de Xerxes.doc
Téléchargement
Explore flashcards