PŘihlÁŠka - Francouzský institut v Praze

publicité
FORMULAIRE D'INSCRIPTION / PŘIHLÁŠKA
Ce formulaire dûment rempli vous sera demandé lors des inscriptions
V den zápisu bude požadována přihláška pečlivě vyplněná ve všech kolonkách
Monsieur / Pan
Madame / Paní
Mademoiselle / Slečna
Nom / Příjmení
Prénom / Jméno
Date de naissance (jj/mm/aaaa) /
Datum narození (dd/mm/rrrr)
e-mail
Téléphone / Telefon
Profession / Povolani
Motivations pour apprendre le français / Jaký důvod vás přivedl ke studiu francouzského jazyka ?
Personnel /
Osobní
Professionnel /
Pracovní
Académique /
Studijní
Emigration /
Emigrace
Avez-vous déjà suivi des cours à l'Institut français de Prague ? /
Studoval(a) jste již na Francouzském institutu v Praze ?
Autre /
jiný:
Oui / Ano
Non / Ne
Comment avez-vous pris connaissance de nos cours ? / Jak jste se dozvěděl/a o našich kurzech?
J’ai déjà étudié ici / Kurzy pořádané Institutem jsem
navštěvoval/a již dříve
Moteur de recherche Internet / Z internetového
vyhledávače (Google, Seznam, Centrum, atd.)
Bouche-à-oreille / Prostřednictvím jiné osoby
Publicité sur Internet / Z reklamy na internetu
Affiches ou flyers / Z plakátů či letáků
Publicité presse / Z reklamy v tisku
Salon, foire-exposition / Na výstavě či veletrhu
Radio / Z rádia
Autre / Jiný:
Souhaitez-vous recevoir par courriel la lettre d'information… / Přejete si dostávat informace e-mailem…
...du Service des cours ? / o Oddělení jazykových kurzů?
Oui / Ano
Non / Ne
...des activités culturelles ? / o kulturních aktivitách ?
Oui / Ano
Non / Ne
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d'inscription qui font partie intégrante de ce formulaire d'inscription et
sont également disponibles sur le site www.ifp.cz, et déclare les accepter. J’accepte le traitement de mes données personnelles
mentionnées dans ce formulaire d’inscription, à l’usage exclusif de l’IFP, fournies conformément à la loi n° 101/2000 J.O. sur la
protection des donnés personnelles. / Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří
nedílnou součást této přihlášky a zároveň jsou k dispozici na www.ifp.cz, dále uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v této
přihlášce, výlučně pro potřeby Francouzskému institutu v Praze, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
A Prague le / V Praze dne
Signature / Podpis
NE PAS REMPLIR ! Réservé à l'administration / NEVYPLŃUJTE! Rezervováno pro administrativní zpracování
Niveau testé
Test effectué par
Saisie effectuée par
Session
Code cours
Jours / horaires
Tarif
Date de paiement
Paiement
Numéro de quittance
Carte bancaire
Espèces
Virement
Signature et cachet du service comptable
Service des cours de langue / Oddělení jazykových kurzů
Štěpánská 35 - 111 21 - Praha 1 / Tel: +420 221 401 011 / Fax : +420 221 401 048
Courriel : [email protected] / Web : www.ifp.cz
Autre
Téléchargement