UBA60 Congress
Celebrating 60 Years of Advertising
September 24th 2009
Square - Brussels Meeting Centre
Powered by
De Unie van Belgische Adverteerders werd gesticht in september
1949 door een 40-tal bedrijven, waarvan er een aantal vandaag nog steeds lid zijn. De UBA
heeft sinds zijn 50° verjaardag een steeds groeiende rol gespeeld in België, niet in het minst
omdat onze vereniging steeds meer als één gebundelde en krachtige stem naar buiten is
gekomen, zowel naar de verschillende media- en communicatieverenigingen als naar de
overheid. In de afgelopen 10 jaar zijn ook de reclame-uitgaven verder gegroeid, in een zich
dynamisch ontwikkelend medialandschap.
Want laat ons niet vergeten dat de reclame-investeringen, die door al onze leden worden
gefinancierd, niet alleen de mediasector en de diverse segmenten van de communicatiewereld
laten functioneren, maar ook macro-economisch en maatschappelijk een belangrijke impact
hebben. Alleen al door haar ca 3,5 miljard euro investeringen in media waren de Belgische
adverteerders in 2008 goed voor ca 4% van de investeringen in België. Het is dus zonder meer
duidelijk dat we samen met de media- en communicatieprofessionals zorgen voor een belangrijke
impuls in de Belgische economie, die onder andere de mediadiversiteit voedt en innovatie in
producten en diensten ondersteunt.
In die context wil ik vanuit de UBA benadrukken dat we in België kunnen genieten van een
kwalitatief hoogstaande marktcontext:
Onze media, in elke taalgemeenschap, blijven nog steeds, ook in een economisch moeilijkere
periode, kwaliteit én innovatie brengen, en dat met beduidend minder journalistieke middelen dan
onze buitenlandse collega’s.
De creatieve agentschappen blijven, ook met kleinere structuren, creatief toch op een hoog
niveau scoren; getuige daarvan zijn de niet minder dan 30 Lions die ons land dit jaar in Cannes
binnenhaalde.
De mediabureaus tenslotte hebben zich in een steeds meer innoverende markt bewust ontwikkeld
met nieuwe producten en diensten, in functie van de behoeften van hun respectievelijke klanten.
Tegen die achtergrond kan de nieuwe strategie van de UBA, die in de afgelopen jaren tot stand kwam,
ten volle gedijen: onze 4 pijlers Vertegenwoordigen, Informeren, Uitwisselen, en Ontmoeten zijn er
uiteraard in de eerste plaats voor onze ca 160 leden en al hun Marketing- & Communicatieprofessionals,
maar ze vinden ook steeds meer hun intrinsieke kracht in de groeiende interactie met onze externe
partners. Ik kijk dan ook met gezond vertrouwen naar de toekomst van ons vakgebied!
Jan Vandenwyngaerden
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de UBA
Woord van de Voorzitter
Mot du Président
L’Union belge des Annonceurs a été fondée en septembre 1949 par
une quarantaine d’entreprises, dont certaines sont toujours membres aujourd’hui. Depuis son 50e
anniversaire, l’UBA joue un rôle croissant en Belgique, notamment parce que nous parvenons
davantage à nous exprimer d’une voix forte et unie vis-à-vis de l’extérieur, qu’il s’agisse des diffé-
rentes associations de médias et de communication ou des pouvoirs publics. Au cours de ces dix
dernières années, les dépenses publicitaires n’ont cessé d’augmenter dans un paysage média qui
connaît une évolution particulièrement dynamique.
Car n’oublions pas que les investissements publicitaires financés par nos membres n’ont pas seu-
lement pour effet de faire fonctionner le secteur des médias et les différents segments du monde de
la communication: ils ont également un impact important sur le plan macro-économique et social.
Les quelque 3,5 milliards d’euros investis au total par les annonceurs belges dans les médias en
2008 représentent ainsi 4 % des investissements réalisés en Belgique l’an dernier. Avec les pro-
fessionnels des médias et de la communication, nous constituons donc un maillon essentiel de
l’économie belge, qui alimente notamment la diversité des médias et soutient l’innovation dans les
produits et services.
Je souhaite en profiter pour souligner, au nom de l’UBA, que nous avons la chance en Belgique de
bénéficier d’un contexte de haut niveau qualitatif :
des médias qui, dans chaque communauté linguistique, continuent même en cette période éco-
nomiquement plus difficile d’apporter de la qualité et de l’innovation, et ce, avec bien moins de
moyens journalistiques que nos collègues étrangers.
des agences créatives, qui, malgré des structures plus réduites, obtiennent toujours d’excellents
résultats; en témoigne la moisson de 30 Lions récoltés cette année à Cannes.
des agences médias, enfin, qui, dans un marché de plus en plus innovant, ont eu la volonté de
développer de nouveaux produits et services adaptés aux besoins de leurs clients respectifs.
Dans ce contexte, la nouvelle stratégie mise en œuvre par l’UBA ces dernières années pourra
pleinement porter ses fruits. Car si nos quatre piliers - représenter, informer, échanger et rencon-
trer - sont bien entendu mis avant tout au service de nos quelque 160 membres et de tous leurs
professionnels du marketing et de la communication, ils expriment de plus en plus leur valeur
intrinsèque dans une interaction croissante avec nos partenaires externes. Je me tourne avec
confiance et sérénité vers l’avenir de notre secteur.
Jan Vandenwyngaerden
Président du Conseil d’Administration de l’UBA
Programma
09.00 - Ontvangst - Square Hall 1
09.45 - Verwelkoming - Jan Vandenwyngaerden, President UBA - Copper Hall
09.55 - Introductie - Chris Van Roey, CEO UBA - Copper Hall
10.00 - 60 Years of Advertising - Jacques Séguéla, Euro RSCG - Copper Hall
10.45 - Pauze - Hall 1
11.30 - How Newspapers Reinvent Themselves - Earl Wilkinson, INMA - Copper Hall
12.15 - The Renaissance of TV - Lindsey Clay, Thinkbox - Copper Hall
13.00 - Lunch - Hall 1
14.30 - The Wedding of Digital and Advertising - Peter Hinssen, Across Group - Copper Hall
15.15 - What’s Next in Advertising - Paul Isakson, Space150 - Copper Hall
16.00 - Pauze - Hall 1
16.30 - The Role of Advertising - Stephan Loerke, WFA - Copper Hall
17.30 - Conclusie - Copper Hall
17.45 - Diamond cocktail - Hall 1
19.00 - Diner & Lounge
Programme
09.00 - Accueil - Square Hall 1
09.45 - Mot de bienvenue - Jan Vandenwyngaerden, President UBA - Copper Hall
09.55 - Introduction - Chris Van Roey, CEO UBA - Copper Hall
10.00 - 60 Years of Advertising - Jacques Séguéla, Euro RSCG - Copper Hall
10.45 - Pause - Hall 1
11.30 - How Newspapers Reinvent Themselves - Earl Wilkinson, INMA - Copper Hall
12.15 - The Renaissance of TV - Lindsey Clay, Thinkbox - Copper Hall
13.00 - Lunch - Hall 1
14.30 - The Wedding of Digital and Advertising - Peter Hinssen, Across Group - Copper Hall
15.15 - What’s Next in Advertising - Paul Isakson, Space150 - Copper Hall
16.00 - Pause - Hall 1
16.30 - The Role of Advertising - Stephan Loerke, WFA - Copper Hall
17.30 - Conclusion - Copper Hall
17.45 - Diamond cocktail - Hall 1
19.00 - Dîner & Lounge
1 / 16 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !