societe des transports intercommunaux de bruxelles ii.3.03 stand de

publicité
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
SOCIETE DES TRANSPORTS
INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES
MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL
VERVOER TE BRUSSEL
SERVICE SPECIAL D’ETUDES
SPECIALE STUDIEDIENST
\
\
\
\
\
\
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER BESTEK NR STIB-SSE/1449
AMÉNAGEMENT ET EXTENSION DU DÉPÔT DELTA
INRICHTING EN UITBREIDING VAN DE STELPLAATS DELTA
MARCHE DE TRAVAUX
OPDRACHT VOOR AANNEMING
APPEL D’OFFRES OUVERT
OPEN OFFERTEAANVRAAG
VOLUME II – FASCICULE 3
VOLUME II – BUNDEL 3
II.3.03 STAND DE LEVAGE
CLAUSES TECHNIQUES
II.3.03 HEFSTAND
TECHNISCHE BEPALINGEN
\
\
\
\
STIB" PMM " – Projets dépôts / test track
\
\
MIVB " PMM " – Projecten stelplaatsen / test track
Modernisation du Dépôt Delta
Modernisering van stelplaats Delta
Boulevard des Invalides, 224 – 1160 Bruxelles
Invalidenlaan, 224 – 1160 Bruxelles
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 1 de 28
Pagina 1 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Dépôt
I. Clauses Administratives
II.0 Généralités
II.1
Gros Oeuvre
II.1.01
Infrastructure
II. Clauses
Techniques
II.2
Parachèvement
II.2.02 Architecture
Stelplaats
IV.
III. Concept
Fonctionnel
I. Administratieve
Bepalingen
Annexes
II.3
II.4
T.S Métro
T.S Bâtiment
II.3.02
II.0 Algemeen
II.4.01 HVAC
Pose voie ferrée
II.1
Ruwbouw
II.1.01
Infrastructuur
II.2
Afwerking
II.2.02 Architectuur
IV.
III. Functioneel
Concept
Bijlagen
II.3
II.4
S.T Metro
S.T Gebouw
II.3.02
II.4.01 HVAC
Spooraanleg
Equipements voie
Wissels
3ème rail
II.4.02 EFC
II.1.02 Fondations
II. Technische
Bepalingen
3de rail
II.4.02 RWA
II.1.02 Funderingen
II.3.03 Stand de
levage
II.1.03 Eléments
constructifs en
béton
II.1.04 Eléments
constructifs en acier
II.4.03 Basse
Tension
II.3.03 Hefstand
II.4.03 Laagspanning
II.1.03
Constructieve
Elementen in beton
II.4.04 Sanitaires,
Dévidoirs,
Extincteurs portatifs
II.1.04
Constructieve
elementen in staal
II.4.04 Sanitair,
Brandhaspels
Draagbare
Blusinstallaties
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 2 de 28
Pagina 2 van 28
STIB – DEPOT DELTA
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
REVISIE
RÉVISION
AUTEUR
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
VERSION
DATE
REF.
MODIFICATIONS
AUTEUR
VERSIE
DATUM
REF.
WIJZIGINGEN
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 3 de 28
Pagina 3 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
TABLE DES MATIÈRES
INHOUDSOPGAVE
1
GENERALITES ______________________________________________________________________________________ 6
1
ALGEMEEN ________________________________________________________________________________________ 6
2
LEGISLATION, NORMES ET STANDARDS APPLICABLES _____________________________________________________ 8
2
WETTEN, NORMEN EN STANDAARDEN VAN TOEPASSING _________________________________________________ 8
FONCTIONNALITES __________________________________________________________________________________ 9
3
3
3.1
INTEGRATION FONCTIONNELLE DU STAND DE LEVAGE DANS LE SYSTEME PULSAR ............................................................................. 9
3.2
PORTIQUES DE LEVAGE ...................................................................................................................................................... 10
3.3
SOUTIENS DE CAISSES........................................................................................................................................................ 12
3.4
COMMANDE DES PORTIQUES ET DES SOUTIENS DE CAISSE ......................................................................................................... 13
3.4.1 Mode nominal ........................................................................................................................................................ 13
3.4.2 Modes dégradés ..................................................................................................................................................... 16
4
PERFORMANCES __________________________________________________________________________________ 17
4.1
4.2
5
4
PERFORMANCES TECHNIQUES ............................................................................................................................................. 17
PERFORMANCES RAM ...................................................................................................................................................... 18
DESCRIPTION TECHNIQUE ___________________________________________________________________________ 20
INTERFACES ______________________________________________________________________________________ 23
5
8
6
9
7
FOURNITURES ____________________________________________________________________________________ 26
8
BIEN ET SERVICES ............................................................................................................................................................. 26
DOCUMENTATION ET FORMATION ....................................................................................................................................... 26
MAINTENANCE ____________________________________________________________________________________ 27
9.1
9.2
MAINTENABILITE ............................................................................................................................................................. 27
MAINTENANCE ................................................................................................................................................................ 27
TECHNISCHE BESCHRIJVING _________________________________________________________________________ 20
INTERFACES ______________________________________________________________________________________ 23
6.1
FYSISCHE INTERFACES ....................................................................................................................................................... 23
6.1.1 Interface met het rollend materieel ....................................................................................................................... 23
6.1.2 Interface met het spoor.......................................................................................................................................... 23
6.1.3 Interface met personen .......................................................................................................................................... 23
6.1.4 Interface met bouwkunde ...................................................................................................................................... 24
6.1.5 Interface laagspanning .......................................................................................................................................... 24
6.1.6 Interface 900V ........................................................................................................................................................ 24
6.2
INFORMATIESTROMEN ...................................................................................................................................................... 24
TESTS, MISE EN SERVICE, PRESTATIONS ET RECEPTION SUR SITE ___________________________________________ 25
8.1
8.2
TECHNISCHE PERFORMANTIES ............................................................................................................................................ 17
RAM-PERFORMANTIES .................................................................................................................................................... 18
5.1
TECHNOLOGISCHE VEREISTEN............................................................................................................................................. 20
5.1.1 Mechanische materiaaleigenschappen.................................................................................................................. 20
5.1.2 Aandrijvingen ......................................................................................................................................................... 21
5.1.3 Voeding van de uitrustingen .................................................................................................................................. 21
5.1.4 Kabels – kabelwegen – aansluitingen – bevestiging .............................................................................................. 21
5.1.5 Kabelnummering .................................................................................................................................................... 22
5.1.6 Aarden .................................................................................................................................................................... 22
5.2
ERGONOMIE................................................................................................................................................................... 22
6.1
INTERFACES PHYSIQUES ..................................................................................................................................................... 23
6.1.1 Interfaces avec le matériel roulant ......................................................................................................................... 23
6.1.2 Interfaces avec la voie ............................................................................................................................................ 23
6.1.3 Interface avec des personnes ................................................................................................................................. 23
6.1.4 Interface génie civil................................................................................................................................................. 24
6.1.5 Interface basse tension ........................................................................................................................................... 24
6.1.6 Interface 900V ........................................................................................................................................................ 24
6.2
FLUX D’INFORMATIONS ..................................................................................................................................................... 24
7
PERFORMANTIE___________________________________________________________________________________ 17
4.1
4.2
5.1
EXIGENCES TECHNOLOGIQUES ............................................................................................................................................. 20
5.1.1 matériaux caractéristiques mécaniques ................................................................................................................. 20
5.1.2 Entraînements ........................................................................................................................................................ 21
5.1.3 Alimentation des équipements ............................................................................................................................... 21
5.1.4 Câbles – chemin de câbles – connexions – fixations ............................................................................................... 21
5.1.5 Repérage des câbles ............................................................................................................................................... 22
5.1.6 Mise à la terre/masse ............................................................................................................................................. 22
5.2
ERGONOMIE ................................................................................................................................................................... 22
6
FUNCTIONALITEITEN ________________________________________________________________________________ 9
3.1
FUNCTIONELE INTEGRATIE VAN DE HEFSTAND IN HET SYSTEEM PULSAR ......................................................................................... 9
3.2
HEFPORTIEKEN ................................................................................................................................................................ 10
3.3
ONDERSTEUNING VAN DE CHASSIS ...................................................................................................................................... 12
3.4
BEDIENING VAN DE PORTIEKEN EN ONDERSTEUNING VAN HET CHASSIS ........................................................................................ 13
3.4.1 Normale bediening................................................................................................................................................. 13
3.4.2 Werking bij storing ................................................................................................................................................. 16
TESTEN, INDIENSTSTELLING, PRESTATIES EN IN-ONTVANGSTNAME ON SITE _________________________________ 25
LEVERINGEN _____________________________________________________________________________________ 26
8.1
8.2
9
MATERIAAL EN DIENSTEN .................................................................................................................................................. 26
DOCUMENTATIE EN OPLEIDINGEN ....................................................................................................................................... 26
ONDERHOUD _____________________________________________________________________________________ 27
9.1
9.2
ONDERHOUDBAARHEID .................................................................................................................................................... 27
ONDERHOUD.................................................................................................................................................................. 27
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 4 de 28
Pagina 4 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 5 de 28
Pagina 5 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
1 GENERALITES
1 ALGEMEEN
L’extension du stand de levage des voitures de métro est implanté à la voie 27 du dépôt Delta, sur une longueur
d’approximativement 37m.
De uitbreiding van de hefstand voor metrorijtuigen wordt gerealiseerd ter hoogte van spoor 27 op de stelplaats
Delta, over een lengte van ongeveer 37m.
La figure ci-dessous détaille la zone du stand de levage ainsi que les infrastructures qui y sont associées.
Onderstaande figuur toont de plaats van de hefstand en de bijbehorende infrastructuur.
Pour l’implantation exacte du stand de levage, nous référons au plan AR-10300_s20_200 en annexe.
Zie plan AR-10300_s20_200 in de bijlage voor de exacte plaats van de hefstand.
Exemple de design (plan AR-16000_e01_100)
Voorbeeld van ontwerp (plan AR-16000_e01_100)
Le stand de levage fait partie des équipements de l’atelier, dans la zone non-automatique du dépôt.
De hefstand maakt deel uit van de werkplaatsuitrustingen, in het niet-geautomatiseerde deel van de stelplaats.
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 6 de 28
Pagina 6 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Le stand de levage est destiné au remplacement des bogies lors des révisions programmées, ainsi que la
dépose et la pose d’équipements sous-châssis (coffres onduleurs de traction, convertisseurs statiques,
compresseurs d’air,…).
De hefstand is bedoeld om draaistellen te vervangen in het kader van periodiek onderhoud en om uitrustingen
onder het chassis te monteren en demonteren (zoals koffers met tractieomvormers, statische omvormers,
luchtcompressoren ...).
L'installation répondra, dans son ensemble, aux exigences suivantes :
- Proven design : l’application proposée devra avoir été mise en service avec succès en Europe auprès de
minimum 3 opérateurs de transports ferroviaires.
- Sécurité absolue et grande fiabilité de fonctionnement. L'installation et son utilisation répondront
entièrement aux dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail.
- Facilité et simplicité d'utilisation;
- Les solutions mises en œuvre seront conformes aux exigences réglementaires relatives à leur
destination : la construction d’une installation de levage.
- Grande robustesse et endurance de l'installation et de ses composants; simplicité de l'entretien qui doit
pouvoir être réduit tant en main-d'œuvre nécessaire qu'en pièces de rechange;
- Documentation complète permettant à la STIB d’assurer indépendamment du fournisseur de
l’équipement la maintenance de l’installation tout au long de son cycle de vie.
De installatie voldoet in zijn geheel aan de volgende eisen:
- Proven design: de voorgestelde toepassing dient bij minstens 3 Europese spoormaatschappijen
succesvol in bedrijf gesteld te zijn;
- Absolute veiligheid en grote bedrijfszekerheid; De installatie en het gebruik ervan voldoen volledig aan de
bepalingen van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming;
- Eenvoudig te gebruiken;
- De geïmplementeerde oplossingen zullen voldoen aan de reglementaire eisen met betrekking tot hun
bestemming: de bouw van een hefinstallatie;
- Grote stevigheid en duurzaamheid van de installatie en de onderdelen ervan; eenvoudig onderhoud, dat
zowel wat benodigde arbeidskracht als wat reserveonderdelen betreft verminderd moet kunnen worden;
- Volledige documentatie, waarmee de MIVB zonder hulp van de leverancier van de uitrusting zelfstandig
het onderhoud van de installatie kan uitvoeren tijdens de gehele levensduur daarvan.
Le stand de levage est composé des ensembles de levage suivants:
1) 4x2 portiques de levage amovibles, sur rails, pour l’extension du stand de levage, qui soient adaptables
pour une U2 (deux voitures des anciennes séries) et pour un M7 complet, avec une position nominale
correspondant à l’empattement des M7.
2) 4x2 soutiens de caisse amovibles (1 à gauche et 1 à droite de la caisse) sur rails, qui permettent le
maintien en position « levée » de la caisse après désolidarisation des bogies qui doivent être remplacés
sur le train. Les soutiens de caisse peuvent être intégrés aux portiques de levage ou séparés, sous forme
de colonnes. Les soutiens de caisse ont une position nominale correspondant à l’empattement des M7.
3) 8x2 portiques fixe de levage, dans le stand de levage existant, destinés à lever un train
d’approximativement 94m (ensemble avec les portiques de levage amovibles) par les boîtes d’essieux
des 12 bogies (2 portiques par bogie)
4) 8x2 soutiens de caisse fixe (1 à gauche et 1 à droite de la caisse) , dans le stand de levage existant, qui
permettent le maintien en position « levée » de la caisse après désolidarisation des bogies qui doivent
être remplacés sur le train. Les soutiens de caisse peuvent être intégrés aux portiques de levage ou
séparés, sous forme de colonnes.
5) Une installation de commande.
De hefstand is opgebouwd uit de volgende hefsamenstellingen:
1) 4x2 beweegbare hefportieken, op rails, in de verlenging van de hefstand, bedoeld om draaistellen van
verschillende types metrostellen te kunnen heffen (M7, U2,…). De hefportieken hebben een nominale
positie overeenkomstig met de hefpunten van een M7.
2) 4x2 beweegbare chassissteunen (1 links en 1 rechts onder het chassis) op rails, waarmee het chassis na
de demontage van de te vervangen draaistellen in geheven stand gehouden kan worden. De
chassissteunen kunnen in de hefportieken geïntegreerd worden of daarvan gescheiden blijven in de vorm
van beweegbare kolommen. De chassissteunen hebben een nominale positie overeenkomstig met de
chassissteunen van een M7.
3) 8x2 vaste hefportieken, in de bestaande hefstand, bedoeld om een trein van ongeveer 94m (samen met de
beweegbare hefportieken) te heffen op de aspotten van de 12 draaistellen (2 portieken per draaistel)
4) 8x2 vaste chassissteunen (1 links en 1 rechts onder het chassis), in de bestaande hefstand, waarmee het
chassis na de demontage van de te vervangen draaistellen in geheven stand gehouden kan worden. De
chassissteunen kunnen in de hefportieken geïntegreerd worden of daarvan gescheiden blijven in de vorm
van kolommen.
5) Een bedieningsinstallatie.
Dans le métré, les postes suivantes sont prévues : installation de levage amovibles 1 bogie, câblage et
composants d'allimentation et commandes.
In de meetstaat zijn volgende posten voorzien: beweegbare hefstinstallatie 1 draaistel, bekabeling van de gehele
installatie en voeding en stuurcomponenten.
Le soumissionnaire fera appel au bureau qui a conçu le dépôt Delta pour réaliser les études d’exécution,
nécessaire pour les adaptations des bâtiments existants. Ces modifications seront payées sur base des offres
ou factures des fournisseurs, ramenées au prix de l'offre et majorées du coefficient de 1,15.
Voor de aanpassingswerken in de bestaande gebouwen van de stelplaats Delta, zal de inschrijver een beroep op
het stabiliteitsstudiebureau dat deze gebouwen ontworpen heeft. Deze aanpassingen worden betaald op basis
van de offertes of facturen van de leveranciers met prijzen teruggebracht tot deze van de aanbesteding
vermeerderd met een coëfficiënt van 1,15.
IMPORTANT: Le stand de levage doit être autonome dans son contrôle/commande. Il doit être livré avec tous
BELANGRIJK: De hefstand moet voorzien zijn van een autonome besturing/bediening. Hij moet geleverd worden
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 7 de 28
Pagina 7 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
les capteurs, boîtiers de commande locale, autonome, électroniques, etc. qui permet de réaliser ce contrôle et
les commandes, sans intervention d’un système extérieur à l’installation de levage. En outre, l’installation de
levage doit être prévue pour y interfacer les contrôles/commandes tels que prévus dans le BPSys dépôt
Erasme.
met alle sensoren, lokale, autonome, elektronische bedieningskasten, enz. om die besturing en bediening zonder
tussenkomst van een extern systeem uit te voeren. Bovendien moet de hefinstallatie voorbereid zijn voor de
interface met de besturing en bediening van het BPSys van de stelplaats Delta.
2 LEGISLATION, NORMES ET STANDARDS APPLICABLES
2 WETTEN, NORMEN EN STANDAARDEN VAN TOEPASSING
Les équipements installés dans le hall d'entretien et les remises formant le dépôt métro Delta seront conformes,
en particulier, aux prescriptions listées ci-dessous :
De in de onderhoudshal en de remises van de metrostelplaats Delta geïnstalleerde uitrustingen dienen met
name te voldoen aan onderstaande voorschriften:
-
Règlement Général pour la Protection du Travail (RGPT)
Code du bien-être au travail
Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)
Normes homologuées ou enregistrées par l'Institut Belge de Normalisation (NBN)
Normes harmonisées au niveau européen (CEN ou 1-1D)
Normes internationales (CEI ou CEE-EL)
Institut Belge des Postes et Télécommunications (IBPT)
Prescriptions du Service de Prévention Incendie de l'agglomération
Prescriptions de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE)
Directives de l'Union Européenne, et en particulier, suivant l'usage des équipements
o Directive Machine
98/37/CE
et ses modifications
93/68/CEE
o Directive Basse tension
73123/CE
o Directive Equipement de travail
891655/CE et 95/63/CE
o Directive Equipements protection individuelle
89/686/CEE
o Directive Compatibilité électromagnétique
2004//CE
o Directive Pictogrammes de sécurité
92/58/CE
o Directive Manutention manuelle de charges
901269/CE
o Directive Réservoirs sous pression et ses modifications
87/404/CEE et 93/68/CEE
o Directive Environnement explosible
94/9/CEE et 1999/92/CE
o Directive nuisance sonore
86/188/CEE et 89/391/CEE
2003/10/CE
Jusqu’au moment de la mise en service de l’équipement, les modifications aux normes et références listées ci-dessus
qui auront fait l’objet d’une mise à jour seront automatiquement d’application et sans frais supplémentaires pour la
STIB.
Les éventuelles questions de priorités entre exigences en apparente contradiction lors de la confrontation de ces
différents documents de référence seront soumises à la STIB par l’adjudicataire. La STIB indiquera sa décision à
l’adjudicataire qui la mettra en œuvre sans supplément de prix.
-
Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB)
Codex over het welzijn op het werk
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Door het Bureau voor Normalisatie (NBN) bekrachtigde of geregistreerde normen
Geharmoniseerde Europese normen (CEN of 1-1D)
Internationale normen (CEI of CEE-EL)
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)
Voorschriften van de Brandweerdienst van de Brusselse agglomeratie
Voorschriften van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)
Richtlijnen van de Europese Unie en in het bijzonder voor het gebruik van de uitrustingen
o Machinerichtlijn
98/37/EG
en wijzigingen daarop
93/68/EEG
o Laagspanningsrichtlijn
73123/EG
o Arbeidsmiddelenrichtlijn
89/655/EG en 95/63/EG
o Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen
89/686/EEG
o Richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC-richtlijn)
2004/108/EG
o Richtlijn voor veiligheidspictogrammen
92/58/EG
o Richtlijn voor het handmatig hanteren van lasten
90/269/EG
o Richtlijn voor drukvaten van eenvoudige vorm en wijzigingen daarop
87/404/EEG en
93/68/EEG
o ATEX-richtlijn voor apparatuur in explosiegevaarlijke omgevingen
94/9/EEG en 1999/92/EG
o Richtlijn geluidsoverlast
86/188/EEG en
89/391/EEG
2003/10/EG
Tot het moment waarop de uitrusting in dienst gesteld wordt, worden alle wijzigingen op voormelde normen en
referenties automatisch geïmplementeerd zonder bijkomende kosten voor de MIVB.
Eventuele vragen met betrekking tot de prioriteit van eisen die bij vergelijking van deze documenten schijnbaar
tegenstrijdig zijn, worden door de aannemer voorgelegd aan de MIVB. De MIVB maakt haar beslissing kenbaar
aan de aannemer, die de beslissing vervolgens zonder prijstoeslag uitvoert.
Alle uitrustingen worden voorzien van CE-markering om aan te geven dat ze voldoen aan de geldende Europese
normen. Een verklaring van overeenstemming maakt deel uit van de documenten die nodig zijn voor de
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 8 de 28
Pagina 8 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Tous les équipements seront pourvus du marquage CE attestant leur conformité aux normes européenne en
vigueur. Une déclaration de conformité fera partie des documents nécessaires à l'acceptation des équipements.
aanvaarding.
De geluidsmaatregelen worden genomen in overeenstemming met de ISO-norm uit 1996.
Les mesures de bruit se feront suivant la norme ISO 1996.
En ce qui concerne le montage, les tests et les opérations sur les installations, l’adjudicataire travaillera dans un
environnement sous tension 900V. L’adjudicataire devra donc respecter les procédures de travaux avec tiers en
vigueur imposée par l’exploitant métro.
Wat betreft de montage, de testen en de verrichtingen aan de installaties, zal de aannemer werken in een
omgeving met een spanning van 900V. De aannemer dient dus de geldende procedures voor het werken met
derden in acht te nemen die door de metrobeheerder zijn opgelegd.
3 FONCTIONNALITES
3 FUNCTIONALITEITEN
3.1 INTEGRATION FONCTIONNELLE DU STAND DE LEVAGE DANS LE SYSTEME PULSAR
3.1 FUNCTIONELE INTEGRATIE VAN DE HEFSTAND IN HET SYSTEEM PULSAR
Le stand de levage est un des composants du système de transport Pulsar. Le stand de levage doit permettre
de réaliser les fonctions relatives au levage des trains telles qu’elles sont listées dans ce chapitre. Pour la
réalisation de ces fonctions, le stand de levage est en interface avec les autres systèmes Pulsar ainsi qu’avec
d’autres équipements du dépôt (cf. chapitre Interfaces).
De hefstand is een van de onderdelen van het transportsysteem Pulsar. De hefstand moet het mogelijk maken
om de in dit hoofdstuk vermelde heffuncties voor treinen te verwezenlijken. Om deze functies te kunnen
bewerkstelligen, werkt de hefstand samen met de andere Pulsar-systemen en overige uitrustingen van de
stelplaats (zie het hoofdstuk Interfaces).
Pour chaque fonction, une allocation préliminaire des systèmes responsables et des systèmes concernés a été
effectuée. Cette allocation des responsabilités est précisée immédiatement après la formulation de l’exigence.
Voor elke functie is een voorlopige toewijzing van de verantwoordelijke systemen aan de betrokken systemen
verricht. Deze toewijzing van verantwoordelijkheden wordt onmiddellijk na de formulering van de eis verduidelijkt.
La collision d'un train avec une installation industrielle de maintenance du domaine non-automatique doit être
empêchée par un enclenchement. Ceci est réalisé par l’ensemble des conditions listées ci-dessous :
Botsing van een trein met een industriële onderhoudsinstallatie van het niet-geautomatiseerde gebied dient door
een interlock te worden verhinderd. Dit wordt bereikt door onderstaande voorwaarden:
Condition 1.1 :
- la zone où se trouve l'installation de levage doit être mise hors tension pour pouvoir utiliser l'installation de
levage
{2.30.40R20}
Allocation des responsabilités :
- L’installation 900V du dépôt est responsable de la mise à disposition d’un contact libre de potentiel
signalant l’absence de tension le long de l’installation de levage.
- L’installation de levage est responsable du contrôle de la condition pour permettre la commande de
l’installation.
Voorwaarde 1.1:
- Het gebied waar de hefinstallatie zich bevindt moet spanningsloos gemaakt worden om de hefinstallatie te
kunnen gebruiken.
{2.30.40R20}
Toewijzing van verantwoordelijkheden:
- De 900V-installatie van de stelplaats heeft de verantwoordelijkheid om een potentiaalvrij contact ter
beschikking te stellen dat de afwezigheid van spanning langs de hefinstallatie aangeeft.
- De hefinstallatie heeft de verantwoordelijkheid om de voorwaarde te controleren om bediening van de
installatie mogelijk te maken.
Condition 1.2 :
- l'installation doit être immobilisée en position de repos pour pouvoir mettre sous tension la zone où se trouve
l'installation de levage
{2.30.40R30}
Allocation des responsabilités :
- L’installation de levage est responsable de la mise à disposition d’un contact libre de potentiel signalant
que l’installation est en position de repos.
- L’installation 900V du dépôt est responsable du contrôle de la condition pour permettre l’alimentation en
Voorwaarde 1.2:
- De installatie moet in ruststand worden stilgezet om de zone waar de hefinstallatie zich bevindt onder spanning
te kunnen zetten.
{2.30.40R30}
Toewijzing van verantwoordelijkheden:
- De hefinstallatie heeft de verantwoordelijkheid om een potentiaalvrij contact ter beschikking te stellen dat
aangeeft dat de installatie zich in de ruststand bevindt.
- De 900V-installatie van de stelplaats heeft de verantwoordelijk om de voorwaarde te controleren om
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 9 de 28
Pagina 9 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
900V-voeding langs de hefinstallatie mogelijk te maken.
900V le long de l’installation de levage.
Condition 2 :
- l'ouverture du signal protégeant l'itinéraire menant à l'installation ne doit être possible que si l'installation de
levage est immobilisée en position de repos
Voorwaarde 2:
- Openen van het signaalcontact dat de route naar de installatie beschermt moet slechts mogelijk zijn als de
hefinstallatie in de ruststand is stilgezet.
Cette condition doit pouvoir être inhibée par l'opérateur de l’OCC en charge du dépôt.
{2.30.40R40}
Allocation des responsabilités :
- L’installation de levage est responsable de la mise à disposition d’un contact libre de potentiel signalant
que l’installation est en position de repos.
- Le système SIG est responsable du contrôle du signal d’accès au stand de levage.
Deze voorwaarde moet door de verkeersleider van het OCC belast met de stelplaats genegeerd kunnen worden.
{2.30.40R40}
Toewijzing van verantwoordelijkheden:
- De hefinstallatie heeft de verantwoordelijkheid om een potentiaalvrij contact ter beschikking te stellen dat
aangeeft dat de installatie zich in de ruststand bevindt.
- Het SIG-systeem heeft de verantwoordelijkheid om het toegangssignaal voor de hefstand te controleren.
3.2 PORTIQUES DE LEVAGE
3.2
HEFPORTIEKEN
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 10 de 28
Pagina 10 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Exemple de design (points de levage fixe)
Voorbeeld van ontwerp (vaste hefpunten)
Les portiques doivent être distribués le long de la voie 27 de façon à permettre le levage d’un train complet de la
série M7, par l’intermédiaire des boîtes d’essieux de ses 12 bogies. L’ensemble des portiques (fixes et mobiles)
sont nécessaires pour le levage d’un train M7. Les portiques mobiles sur rail se déplaceront automatiquement
par simple commande afin de se positionner correctement pour le levage d’une U2 ou d’un M7, ensemble avec
les autres portiques fixes. Le basculement des portiques amovibles de la position M7 à U2 et inversement ne
peut durer que maximum 20 minutes et en une manière automatique (motorisé).
De portieken dienen over de gehele lengte van spoor 27 in het atelier te zijn verspreid om het heffen van een
volledige trein uit de M7-serie via de aspotten van de 8 draaistellen mogelijk te maken. De beweegbare portieken
in de verlenging van de hefstand hebben een nominale positie om de overige 4 draaistellen van een trein uit de
M7-serie op te heffen. Mits verplaatsing van de beweegbare portieken kan een trein uit de U2-serie worden
opgeheven. De benodigde tijd om alle beweegbare hefportieken te verplaatsen mag maximaal 20 minuten in
beslag nemen en moet automatisch gebeuren (gemotoriseerd).
De façon exceptionnelle, l’installation pourra être utilisée pour lever une partie d’un train (une ou plusieurs
voitures, désaccouplées mécaniquement du reste du train).
Bij wijze van uitzondering kan de installatie worden gebruikt om een deel van een trein op te heffen (een of
meerdere rijtuigen die mechanisch van de rest van de trein zijn losgekoppeld).
Les becs de levage doivent être encastrés dans la voie, laissant le sol, hormis les colonnes des portiques de
De heflepels moeten in het spoor geïntegreerd zijn, waarbij de grond, met uitzondering van de hefkolommen,
levage, parfaitement plan et le gabarit de circulation des métros parfaitement libre lorsque l’installation de levage volkomen vlak blijft en de rijweg van de metro’s volledig vrij blijft wanneer de hefinstallatie zich in de ruststand
est en position de repos.
bevindt.
Les portiques de levage doivent être conçus de manière à permettre la dépose d’un bogie, d’une couronne
d’orientation d’un bogie et assurer un accès aisé à tous les composants du bogie, ainsi que la dépose des
différents types de coffres des trains.
De hefportieken dienen zo te worden ontworpen dat het mogelijk is om een draaistel en de draaikrans van een
draaistel te demonteren en alle onderdelen van het draaistel gemakkelijk te bereiken. Bovendien moeten de
verschillende types koffers van treinen gedemonteerd kunnen worden.
Afin de permettre l'ensemble de ces fonctions, deux positions nominales sont à considérer:
Om al deze functies mogelijk te maken, dient rekening gehouden te worden met twee nominale standen:
· La position nominale ‘haute’ de levage est définie comme la hauteur de levage permettant aux opérateurs de
maintenance d’assurer le travail de démontage/remontage des bogies à échanger sur le train levé. En
position nominale ‘haute’, il doit être possible aux opérateurs de maintenance de faire rouler les bogies
démontés en-dessous des bogies calés en position ‘haute’.
· La position nominale 'maximum' de levage est définie comme la hauteur de levage maximale permettant aux
opérateurs de maintenance d'assurer le travail de démontage/remontage de tous les types de coffres sur le
· De nominale hoge hefstand wordt gedefinieerd als de hefhoogte waarbij de onderhoudsmonteurs de te
verwisselen draaistellen van een trein kunnen demonteren/hermonteren. In de nominale hoge stand moeten
de onderhoudsmonteurs de gedemonteerde draaistellen onder de in de hoge stand vastgeklemde draaistellen
door kunnen rollen.
· De nominale maximale hefstand wordt gedefinieerd als de maximale hefhoogte waarbij de
onderhoudsmonteurs alle types koffers onder de opgeheven trein kunnen demonteren/hermonteren. In de
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 11 de 28
Pagina 11 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
train levé. En position nominale 'max', il doit être possible aux opérateurs de maintenance de faire rouler les
coffres démontés en-dessous du train à l'aide d'une table élévatrice (cette table élévatrice ne fait pas partie
du scope du cahier des charges)
nominale maximumstand moeten de onderhoudsmonteurs de gedemonteerde koffers onder de trein door
kunnen rollen met behulp van een heftafel (die heftafel valt niet onder het bestek).
Les portiques doivent pouvoir être utilisés pour travailler sur les autres fonctions du train, à toutes les hauteurs
intermédiaires entre la position de repos de l’installation et la position nominale 'maximum' de levage.
De portieken moeten gebruikt kunnen worden om aan de andere treinfuncties te werken in alle tussenliggende
hoogtes tussen de ruststand van de installatie en de nominale maximale hefstand.
Lors du montage d’un nouveau bogie sous un train levé, l’ajustement fin de la position du bogie par rapport à la
caisse doit être possible grâce à des dispositifs à 2 degrés de liberté entre le bec de levage et les boîtes
d’essieux. Ces dispositifs font partie de la fourniture de l’installation. Le soumissionnaire spécifiera la force à
exercer pour l’ajustement fin de la position du bogie par rapport à la caisse, sur base d’une hypothèse de poids
de 75kN par bogie.
Tijdens het monteren van een nieuw draaistel onder een opgeheven trein moet het draaistel ten opzichte van het
chassis nauwkeurig afgesteld kunnen worden door middel van voorzieningen met 2 vrijheidsgraden tussen de
heflepel en de aspotten. Deze voorzieningen worden bij de installatie geleverd. De inschrijver dient aan te geven
welke kracht er uitgeoefend moet worden om de positie van het draaistel ten opzichte van het chassis af te
stellen, op basis van een verondersteld gewicht van 75 kN per draaistel.
Afin de mettre en œuvre une fonction d’iso-nivelage lors de la montée ou la descente d’un train au sein de la
commande centralisée de l’installation, chaque colonne des portiques de levage sera équipée d'un codeur qui
envoie à la commande centralisée de l’installation de levage des impulsions correspondant aux mouvements
des becs de levage.
Om een functie voor gesynchroniseerd heffen en dalen van de trein in de centrale besturing van de installatie te
integreren, wordt elke kolom van de hefportieken uitgerust met een pulsgever die met de bewegingen van de
heflepels overeenkomende pulsen naar de centrale besturing van de installatie stuurt.
Afin de mettre en œuvre une fonction de détection des surcharges au sein de la commande centralisée de
l’installation, chaque colonne des portiques de levage sera équipée d'une mesure de charge qui signale à la
commande centralisée les conditions de surcharge.
Om een functie voor detectie van overbelasting in de centrale besturing van de installatie te integreren, wordt
elke kolom van de hefportieken uitgerust met een voorziening voor meting van de belasting, die een signaal naar
de centrale besturing zendt wanneer zich overbelasting voordoet.
3.3 SOUTIENS DE CAISSES
3.3 ONDERSTEUNING VAN DE CHASSIS
Les soutiens de caisse se substituent au levage par les bogies lors de la permutation d’un bogie.
Tijdens het verwisselen van een draaistel rust het rijtuig op de chassissteunen in plaats van op het draaistel.
Il y a un soutien de caisse par portique de levage, un du côté gauche et un du côté droit de la caisse.
Elke hefportiek is voorzien van chassisondersteuning, één steun aan de linkerkant en één steun aan de
rechterkant van het chassis.
Les soutiens de caisse sont commandés par paire « gauche-droite », chaque paire permettant le soutien de la
caisse au droit d’un bogie.
De chassissteunen worden per paar (links en rechts) bediend, waarbij elk paar het chassis loodrecht op een
draaistel ondersteunt.
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 12 de 28
Pagina 12 van 28
STIB – DEPOT DELTA
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Les soutiens de caisse doivent permettre de maintenir en position levée une caisse ou un train dont on a
descendu un ou plusieurs bogies.
3.4
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
De chassissteunen moeten het mogelijk maken om een chassis of trein waarvan een of meerdere draaistellen
gedemonteerd zijn in opgeheven stand te houden.
3.4
COMMANDE DES PORTIQUES ET DES SOUTIENS DE CAISSE
BEDIENING VAN DE PORTIEKEN EN ONDERSTEUNING VAN HET CHASSIS
3.4.1 Mode nominal
3.4.1 Normale bediening
L’ensemble des commandes sera réalisé en mode fail-safe, c’est-à-dire qu’un défaut technique de capteur,
câblage ou de puissance qui affecterait l’installation doit entraîner son passage dans l’état le plus sécurisant,
généralement l’arrêt de tout mouvement.
De volledige besturing wordt failsafe uitgevoerd, dat wil zeggen dat een technische storing aan een sensor of
bekabeling of een gebrek aan vermogen onmiddellijk moet leiden tot de veiligste toestand van de installatie,
gewoonlijk het stoppen van alle bewegingen.
Les mouvements des portiques et des soutiens de caisse devront être commandés en mode nominal à travers
une double commande filaire déportée, afin de réaliser une commande à deux opérateurs de l’installation, un
opérateur veillant de chaque côté du train au bon déroulement des opérations.
De bewegingen van de portieken en de chassissteunen dienen in normaal bedrijf te worden aangestuurd via een
dubbele draadverbonden externe besturing, om bediening van de installatie door twee bedieners mogelijk te
maken, waarbij een bediener aan weerszijden van de trein toezicht houdt op het verloop van de
werkzaamheden.
Chaque commande déportée sera équipée d’un coup de poing d’arrêt d’urgence interrompant le fonctionnement
de l’installation en cas d’enfoncement. Ils agissent sur l'alimentation générale de l'installation, l'ouverture du
circuit agissant directement sur les contacteurs, sans dispositif électronique.
Les deux commandes filaires déportées devront être montées sur un rail aérien permettant le déplacement des
opérateurs tout le long du train et de chaque côté du train.
Le principe de la double commande filaire déportée est qu’un opérateur doit contrôler le mouvement à réaliser:
montée ou descente des portiques et le déploiement ou la rentrée des soutiens de caisse.
Le deuxième opérateur doit, par le maintien enfoncé d’un unique bouton poussoir ‘homme mort’ de sa
commande filaire, confirmer l’exécution de la manœuvre sélectionnée par son collègue. Ce bouton ‘homme
mort’ lui permet d’arrêter tout mouvement de l’installation en relâchant le bouton poussoir ‘homme mort’.
Un tableau de commande centralisé le long d’un des côtés du train permet la sélection des portiques et soutiens
de caisse actifs pour la commande filaire déportée.
Un coup de poing d’arrêt d’urgence équipe le tableau de commande centralisé. Il agit sur l'alimentation générale
de l'installation, l'ouverture du circuit agissant directement sur les contacteurs, sans dispositif électronique.
Le tableau de commande centralisé assure également la fonction d’interface homme- pour les messages
d’instructions aux opérateurs, la signalisation des défauts et la signalisation de l’état des entrées et sortie de
l’unité de contrôle/commande.
Elke externe bediening dient voorzien te zijn van een noodstopslagknop waarmee de installatie kan worden
stilgezet. Ze zijn aangesloten op de algemene voeding van de installatie en onderbreking van de stroomkring
werkt direct op de relais, zonder tussenkomst van een elektronisch hulpmiddel.
De twee draadverbonden externe bedieningen dienen te worden bevestigd op een bovengrondse rail zodat de
bedieners zich aan weerszijden langs de hele trein kunnen verplaatsen.
Het principe van de dubbele draadverbonden bediening is dat één bediener de uit te voeren beweging aanstuurt:
heffen of dalen van de portieken en uitklappen of terugtrekken van de chassissteunen.
De tweede bediener dient de uitvoering van de door zijn collega geselecteerde beweging te bevestigen door de
zogenaamde dodemansknop op zijn draadverbonden bedieningskastje ingedrukt te houden. Door de
dodemansknop los te laten kan hij elke beweging van de installatie stoppen.
Op een centraal bedieningspaneel langs een van de zijden van de trein kunnen de portieken en chassissteunen
geselecteerd worden die met de externe draadverbonden besturing bediend moeten worden.
Het centrale bedieningspaneel is voorzien van een noodstopslagknop. De noodstop is aangesloten op de
algemene voeding van de installatie en onderbreking van de stroomkring werkt direct op de relais, zonder
tussenkomst van een elektronisch hulpmiddel.
Het centrale bedieningspaneel fungeert tevens als human interface voor de instructieberichten aan de bedieners
en het melden van storingen.
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 13 de 28
Pagina 13 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Les scénarii d’utilisation de l’installation en mode nominal sont décrits ci-dessous. Ils doivent sous-tendre la
programmation logique de contrôle de l’installation :
De gebruiksscenario’s voor de installatie in normaal bedrijf worden hieronder beschreven. Ze dienen te berusten
op de logische programmering van de besturing van de installatie:
Le scénario de permutation d’un ou plusieurs bogies est le suivant :
Het scenario voor verwisseling van een of meerdere draaistellen is als volgt:
- De trein wordt op alle draaistellen omhoog getild met behulp van de hefvijzels van de verschillende
hefportieken van de stand, tot de nominale hoge hefstand is bereikt. De beweging kan echter op elk
moment tijdens het heffen worden onderbroken. Na de onderbreking moet het mogelijk zijn om de hef- of
daalbeweging van de trein te hervatten, eventueel na uitvoering van een onderhoudsactiviteit aan de
zijkant of onderkant van de trein.
- Met de portieken in de nominale hoge stand worden de haaks op de te verwisselen draaistellen
geplaatste chassissteunen uitgeklapt om het gewicht van het chassis over te nemen van de draaistellen.
- Het/de te demonteren draaistel(len) wordt/worden door de monteurs van het chassis losgemaakt en naar
beneden gelaten, naar keuze van de monteur een voor een of allemaal tegelijk, door de desbetreffende
hefvijzel(s) te laten zakken. De in het hoofdstuk “Performantie” gespecificeerde nominale hoge stand
wordt in de onderzoeksfase bevestigd door de MIVB in overleg met de ontwerper van de installatie. In
deze stand moet het mogelijk zijn om zonder ladder of trap rechtop te werken in goede ergonomische
omstandigheden.
- De neergelaten draaistellen worden afgevoerd door ze met de hand onder de opgetilde trein door over
het spoor naar een van de uiteinden van de trein te duwen. Al naargelang de plaats van de te
demonteren draaistellen kan het nodig zijn de gedemonteerde draaistellen onder de andere draaistellen
van de trein, die in de hoge stand geklemd zijn, door te duwen.
- De monteurs rollen de nieuwe draaistellen met de hand onder de trein door tot aan de plaats waar ze
gemonteerd worden.
- De nieuwe draaistellen worden een voor een of met meerdere tegelijk opgetild met behulp van de
hefportieken.
- De fijnafstelling van de draaistellen om ze mechanisch nauwkeurig op het chassis te laten aansluiten,
wordt door de monteurs uitgevoerd wanneer de draaistellen zo ver zijn opgetild dat ze bijna contact
maken met het chassis van de metro.
- Na deze fijnafstelling wordt de hefbeweging voltooid tot het/de draaistel(len) contact maakt/maken met de
bevestigingspunten onder het chassis.
- De draaistellen worden door de onderhoudsmonteurs aan het chassis bevestigd.
- De bedieners heffen vervolgens alle portieken enkele centimeters omhoog tot een door de inschrijver te
bepalen stand waarin de chassissteunen losgemaakt kunnen worden.
- De bedieners trekken de chassissteunen tot in de ruststand terug. De bedieners kunnen de
chassissteunen naar keuze afzonderlijk (per portiek), voor een aantal portieken of allemaal tegelijk
bedienen.
- De trein wordt door de vijzels van de hefportieken tot in de ruststand neergelaten.
- In de ruststand kan de bovengrondse voeding van de trein via de interface met het 900V-systeem onder
spanning gezet worden zodat de trein de hefstand kan verlaten.
-
-
-
-
-
-
-
Le train est levé par tous ses bogies au moyen des vérins de levage des différents portiques de levage
du stand, jusqu’à l’atteinte de la position nominale ‘haute’. Néanmoins, une interruption de la manœuvre
à quel que point que ce soit de la montée doit être possible. Il doit être possible après cette interruption
de reprendre à la montée ou à la descente le mouvement du train, éventuellement après avoir réalisé
une opération de maintenance sur le côté ou sous le train.
avec les portiques en position nominale ‘haute’, les soutiens de caisse au droit des bogies à permuter
sont déployés, de manière à permettre la substitution du calage du train par les bogies vers les soutiens
de la caisse.
le(s) bogie(s) à démonter est( sont) désolidarisé(s) de la caisse par les opérateurs de maintenance et
descendu(s), un à un ou tous ensemble, au choix de l’opérateur, en commandant la manœuvre vers le
bas de ses(leurs) vérins de levage respectif(s). La position nominale ‘haute’ spécifiée au chapitre
« performances » sera confirmée par la STIB en collaboration avec le concepteur de l’installation en
phase d’études. Elle doit permettre le travail debout et de préférence sans échelle ou escabeau, dans
des bonnes conditions d’ergonomie.
les bogies descendus sont évacués en les poussant manuellement sur la voie sous le train levé, vers
une de ses extrémités. Suivant la position des bogies à démonter, les bogies démontés peuvent devoir
passer sous les autres bogies du train calés en position haute.
Les opérateurs font rouler en les poussant à la main sous le train levé les nouveaux bogies, jusqu’à leur
position sous le train.
Les nouveaux bogies sont montés par les portiques de levage un par un ou plusieurs à la fois.
Les ajustements fins de positionnement des bogies pour s’interfacer mécaniquement avec précision
avec la ou les caisse(s) sont réalisés par les opérateurs lorsque les bogies sont montés presque en
contact avec les caisses du métro levé.
Le mouvement de levage est complété après cet ajustement fin et le ou les bogie(s) sont montés jusqu’à
arriver en contact avec les points de fixation sous la caisse.
Les bogies sont solidarisés avec la caisse par les opérateurs de maintenance.
Les opérateurs commandent la montée de l’ensemble des portiques de quelques centimètres, jusqu’à
une position à définir par le soumissionnaire et qui permette de dégager les soutiens de caisse.
Les opérateurs commandent le retrait des soutiens de caisse jusqu’à leur position de repos. La
commande peut se faire de façon individuelle (par portique), groupée pour un nombre de portiques ou
globale pour tous les soutiens de caisse, au choix des opérateurs.
Le train est descendu par les vérins des portiques de levage, jusqu’à la position de repos de l’installation.
En position de repos, l’installation, par son interface avec le système 900V du dépôt, permet la mise
sous tension de l’aérien d’alimentation du train afin de lui permettre de quitter le stand de levage.
Le scénario d’échange des coffres ou organes autres que les bogies montés sous le train est décrit ci-dessous.
Ce scénario utilise une table élévatrice non comprise dans la fourniture de l’installation de levage.
- La table élévatrice est rangée sur les rails de roulement de la voie 27, en-dehors du gabarit du train
Het scenario voor verwisseling van koffers of voorzieningen anders dan draaistellen onder de trein is hieronder
beschreven. In dit scenario wordt een niet met de installatie meegeleverde heftafel gebruikt.
- De heftafel wordt uit het pad van de zich op de hefinstallatie bevindende trein opgeborgen op de rails van
spoor 27.
- De trein wordt op alle draaistellen omhoog getild met behulp van de hefvijzels van de verschillende
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 14 de 28
Pagina 14 van 28
STIB – DEPOT DELTA
-
-
-
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
arrêté sur l’installation de levage
Le train est levé par tous ses bogies au moyen des vérins de levage des différents portiques de levage
du stand, jusqu’à l’atteinte de la position nominale 'maximum'. Néanmoins, une interruption de la
manœuvre à quel que point que ce soit de la montée doit être possible. Il doit être possible après cette
interruption de reprendre à la montée ou à la descente le mouvement du train, éventuellement après
avoir réalisé une opération de maintenance sur le côté ou sous le train.
La table élévatrice est amenée sous le coffre ou organe à remplacer en roulant sur les rails de la voie 27,
en passant sous le train.
Le plateau de la table élévatrice est monté jusqu’au contact avec le coffre ou organe à remplacer
Le coffre ou organe à remplacer est démonté tout en étant soutenu par la table élévatrice.
Le plateau de la table élévatrice est descendu jusqu’à la position basse de repos de la table élévatrice
La table élévatrice est déplacée sous le train, avec le coffre ou l’organe démonté sur son plateau. La
position nominale ‘maximum’ spécifiée au chapitre « performances » sera confirmée par la STIB en
phase d’étude. Elle doit permettre le passage de la table élévatrice et de sa charge sous le train équipé
de ses bogies.
Le coffre ou organe de remplacement est remonté sur le train en répétant les étapes parcourues au
démontage.
La table élévatrice est déplacée vers le lift 10T, en-dehors du gabarit du train.
Le train est descendu par les vérins des portiques de levage, jusqu’à la position de repos de l’installation.
En position de repos, l’installation, par son interface avec le système 900V du dépôt, permet la mise
sous tension de l’aérien d’alimentation du train afin de lui permettre de quitter le stand de levage.
La mise en œuvre des scénarii d’échange des bogies et des coffres sous le train est par exemple par des
portiques de levage présentant une structure en forme de "H" où la barre transversale représente l'élément sur
lequel seraient fixés les soutiens de caisses qui permettront de faire la dépose des bogies en position nominale
'haute'. Le soumissionnaire peut néanmoins proposer une autre solution pour la mise en œuvre de ces scenarii.
-
-
hefportieken van de stand, tot de nominale maximale hefstand is bereikt. De beweging kan echter op elk
moment tijdens het heffen worden onderbroken. Na de onderbreking moet het mogelijk zijn om de hef- of
daalbeweging van de trein te hervatten, eventueel na uitvoering van een onderhoudsactiviteit aan de
zijkant of onderkant van de trein.
De heftafel wordt over de rails van spoor 27 onder de trein door tot onder de te vervangen koffer of
voorziening gereden.
Het plateau van de heftafel wordt omhoog gebracht tot het contact maakt met de te vervangen koffer of
voorziening.
De te vervangen koffer of voorziening wordt tijdens het demonteren ondersteund door de heftafel.
Het plateau van de heftafel wordt neergelaten tot in de lage ruststand van de heftafel.
De heftafel wordt onder de trein verplaatst met de gedemonteerde koffer of voorziening erop. De in het
hoofdstuk “Performantie” gespecificeerde nominale maximumstand wordt in de onderzoeksfase bevestigd
door de MIVB. In deze stand moet de heftafel inclusief de last onder de met draaistellen uitgeruste trein
verplaatst kunnen worden.
De vervangende koffer of voorziening wordt op de trein gemonteerd door de stappen die gevolgd zijn
voor de demontage te herhalen.
De heftafel wordt naar de 10T-lift verplaatst, uit het pad van de trein.
De trein wordt door de vijzels van de hefportieken tot in de ruststand neergelaten.
In de ruststand kan de bovengrondse voeding van de trein via de interface met het 900V-systeem onder
spanning gezet worden zodat de trein de hefstand kan verlaten.
Uitvoering van de scenario’s voor verwisseling van de draaistellen en koffers onder de trein gebeurt bijvoorbeeld
door middel van hefportieken met een H-vorm, waarbij de dwarsbalk het onderdeel is waarop de chassissteunen
bevestigd zijn om demontage van de draaistellen in de nominale hoge stand mogelijk te maken. De inschrijver
kan echter een andere oplossing voorstellen om deze scenario’s uit te voeren.
Verder moet het besturingssysteem in normaal bedrijf de volgende functies kunnen vervullen:
Les autres fonctions à réaliser par le système de commande en mode nominal sont les suivantes :
Sauf dans le cas d’une descente simultanée de tous les portiques (descente du train), la commande de la
manœuvre vers le bas d’un ou plusieurs portiques dont les soutiens de caisse ne sont pas déployés doit être
empêchée par le système de commande de l’installation.
Dans le cas d’une descente simultanée de tous les portiques (descente du train), la commande de la manœuvre
vers le bas doit être empêchée par le système de commande de l'installation si tous les soutiens de caisse n'ont
pas été retirés.
Le retrait des soutiens de caisse ne doit être commandable que si la charge reprise par les soutiens de caisse
est nulle, c’est-à-dire que la charge du train repose sur les becs de levage des boîtes d’essieux du bogie
associé.
Behalve bij een gelijktijdige daling van alle portieken (neerlaten van de trein), dient het besturingssysteem van de
installatie te verhinderen dat een of meerdere portieken waarvan de chassissteunen niet uitgeklapt zijn, naar
beneden gestuurd worden.
Wanneer een gelijktijdige daling van alle portieken zich voordoet (neerlaten van de trein), moet het commando
onderbroken worden door het besturingssysteem wanneer niet alle chassissteunen zijn ingetrokken.
Intrekken van de chassissteunen mag slechts mogelijk zijn wanneer de last die ze dragen nul is, dat wil zeggen
dat het gewicht van de trein rust op de heflepels voor de aspotten van het bijbehorende draaistel.
De besturing van de installatie zorgt voor een gesynchroniseerde beweging van de heflepels van alle portieken
tijdens het heffen of neerlaten van de trein. Deze functie dient tijdens de indienststelling van de installatie
geoptimaliseerd te worden om een soepele en schokvrije werking van de installatie en een aanvaardbare
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 15 de 28
Pagina 15 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
verdeling van de last over de verschillende heflepels te verzekeren.
La commande de l’installation assurera un iso-nivelage des becs de levage des différents portiques de levage
pendant la montée ou la descente du train. La fonction doit faire l’objet d’une optimisation à la mise en service
de l’installation afin d’assurer un fonctionnement souple et sans à-coups de l’installation tout en garantissant une Een haperende synchronisatie van de heflepels dient een blokkering van de portieken te veroorzaken waarbij
répartition acceptable des charges sur les différents becs de levage.
een storingsmelding naar de centrale bedieningsconsole wordt gestuurd om de storing te lokaliseren. De
inschrijver geeft in zijn inschrijving aan in welke procedures hij heeft voorzien om de blokkering van de installatie
op te heffen.
Un défaut de l’iso-nivelage entre becs de levage des portiques doit entraîner son blocage et l’apparition d’un
message d’erreur sur la console de commande centralisée qui permette de localiser le défaut. Le
soumissionnaire indiquera dans son offre quelles procédures il prévoit pour le déblocage de l’installation.
De inschrijver geeft in zijn inschrijving aan hoe de tellers van het synchronisatiemechanisme na elke hefcyclus
worden gereset.
Le soumissionnaire documentera dans son offre la manière dont est gérée la remise à zéro des compteurs d’iso
nivelage à chaque nouveau cycle de levage.
Uitblijven van een sensorsignaal (voor einde beweging, last enz.) of een signalering die niet overeenkomt met de
staat van de installatie, dient een blokkering van de portieken te veroorzaken waarbij een storingsmelding naar
Un défaut d’un signal d’un capteur (de fin de course, de charge,…) ou une signalisation incompatible avec l’état de centrale bedieningsconsole wordt gestuurd om de storing te lokaliseren. Een detectiesysteem dient de
installatie automatisch te blokkeren wanneer de slijtagelimiet van een of meerdere hefvijzels is bereikt. De
de l’installation doit entraîner son blocage et l’apparition d’un message d’erreur sur la console de commande
centralisée qui permette de localiser le défaut. Un système de détection bloquera automatiquement l’installation inschrijver geeft in zijn inschrijving aan in welke procedures hij heeft voorzien om de blokkering van de installatie
op te heffen.
lorsque la limite d’usure d’un ou des vérins de levage est atteinte. Le soumissionnaire indiquera dans son offre
quelles procédures il prévoit pour le déblocage de l’installation.
Om een goede toegankelijkheid onder de rijtuigen te verzekeren en ongevallen met de technici te vermijden,
mag de hefinstallatie geen open putten bevatten. De inschrijver geeft in zijn inschrijving aan hoe hij voorkomt dat
de openingen in de grond die ontstaan wanneer de hefinstallatie omhoog gebracht wordt een gevaar vormen
Afin de garantir une bonne accessibilité sous les voitures sans risque d'accident pour les opérateurs,
voor de technici die onder de rijtuigen aan het werk zijn.
l'installation de levage ne comportera pas de fosse ouverte. Le soumissionnaire documentera dans son offre
comment il évite que les vides laissés au sol par les dispositifs de levage en position levée ne forment une
De verplaatsing van de nominale positie van een M7 naar een M2 en vice versa moet gebeuren met een
source de danger pour les opérateurs occupés sous les voitures.
eenvoudig commando (niet manueel) en op een veilige manier (knipper ligt, akoestisch alarm,… afhankelijk van
wat er beschikbaar is op de markt).
Le passage du mode nominal pour une M7 vers le mode nominal pour une U2 et vice versa doit se faire sur
simple commande (pas manuellement) et de façon sécuritaire (lampe clignotante, alarme sonore,… à voir ce qui
existe sur le marché)
3.4.2 Modes dégradés
3.4.2 Werking bij storing
Chaque ensemble portique/soutien de caisse devra être équipé d’une commande locale permettant de
commander, en cas de défaut de l’installation, le mouvement indépendant des différents actuateurs de
l’ensemble portique/soutien de caisse, indépendamment de l’état des capteurs de contrôle de l’installation.
Elke hefportiek met chassissteunen dient voorzien te zijn van een lokale bediening waarmee de beweging bij een
storing van de installatie onafhankelijk van de andere aandrijvingen van de hefportiek met chassissteunen en
onafhankelijk van de status van de sensoren van de installatie bediend kan worden.
La manœuvre de l’installation par les commandes locales devra être limitée techniquement aux seuls membres
du personnel autorisé par la STIB. Ces manœuvres se feront par l’intermédiaire d’une clé unique fournie en 10
exemplaires.
De lokale bediening van de installatie dient technisch voorbehouden te worden aan personeelsleden die daartoe
door de MIVB gemachtigd zijn.
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 16 de 28
Pagina 16 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
4 PERFORMANCES
4 PERFORMANTIE
4.1 PERFORMANCES TECHNIQUES
4.1 TECHNISCHE PERFORMANTIES
L’adjudicataire prendra toutes les mesures nécessaires pour réduire le niveau de bruit de fonctionnement
suivant les normes en vigueur au RGPT et dans les directives machines; le niveau de bruit ne dépassera pas
75dB(A) (mesuré suivant la norme ISO 1996).
De hefinstallatie dient berekend te zijn op een levensduur van 30 jaar bij 200 jaarlijkse hefcycli van treinen met
een gemiddelde lengte van 94 m, waarvan 25 % voor de vervanging van draaistellen.
Les performances globales demandées pour l’installation de levage sont les suivantes :
· Hauteur de levage nominale haute pour le remplacement des bogies : 145,5 cm (hauteur libre sous la roue),
à confirmer sur base de la proposition d’ergonomie du soumissionnaire. Cette hauteur définira la hauteur des
soutiens de caisses. Le point de contact des soutiens de caisse avec la caisse d’un train M7 est 198cm. Pour
un train U2 c’est XXXcm.
· La distance entre les boîtes d’essieux d’un train U2 est 12,29m et 9,8m d’un train M7. La distance entre les
boîtes d’essieux de chaque wagon n'est pas encore connues.
· Hauteur de levage nominale 'maximum' pour le remplacement de tous les types de coffre: 210 cm (hauteur
libre sous roue)
· Capacité de levage des portiques (capacité par bogie) : 170kN
· Capacité de soutien des caisses (chacun des 24 soutiens de caisse) : 85kN
· Vitesse de levage des portiques : comprise entre 280 et 380mm/minute
· Plage d’ajustement fin de la position longitudinale des bogies sous la caisse : +/-50mm
· Plage d’ajustement fin de la position transversale des bogies sous la caisse : +/-50mm
· Défaut de nivelage maximum : 3mm entre becs de levage d’un même bogie
· Défaut de nivelage maximum : 5mm entre becs de levage de tous les bogies
· Dimensions de la plaque d’interface des becs de levage avec la boîte d’essieu : à fixer en étude.
· Dimension de la plaque d’interface entre les soutiens de caisse et la caisse : à fixer en étude.
Les différents éléments constituant les commandes de l’installation devront satisfaire aux exigences de
protection contre les impacts mécaniques suivant le code IK 10 de la norme EN 62262.
De beschikbaarheid van de installatie dient groter te zijn dan 98 %, wat neerkomt op 200 treinheffingen per jaar
minus één onvoorziene onbeschikbaarheid per kwartaal. Bij de berekening van de onbeschikbaarheid is geen
rekening gehouden met de gevolgen van een noodlottige manoeuvre of een manoeuvre die indruist tegen de
voorschriften van de aannemer.
De aannemer dient alle benodigde maatregelen te nemen om het geluidsniveau van de werkende installatie te
verminderen in overeenstemming met de ARAB en de machinerichtlijn. De geluidsdruk mag niet hoger zijn dan
75 dB(A) (gemeten volgens de ISO-norm uit 1996).
De gevraagde algemene prestaties van de hefinstallatie zijn als volgt:
· Hefhoogte in de nominale hoge stand voor vervanging van draaistellen: 145,5 cm (vrije hoogte onder het
wiel), te bevestigen op basis van het ergonomievoorstel van de inschrijver. Deze hoogte is bepalend voor de
hoogte van de chassissteunen. Het contactpunt van de chassissteunen met het chassis van een M7-trein
bedraagt 198cm. Voor de U2-trein bedraagt dit XXXcm.
· De afstand tussen de aspotten bedraagt 12,29m voor een U2 trein en 9,8m voor een M7 trein. De afstand
tussen de aspotten van verschillende wagons is nog niet bekend.
· Hefhoogte in de nominale maximumstand voor vervanging van alle types koffers: 210 cm (vrije hoogte onder
het wiel)
· Hefvermogen van de portieken (vermogen per draaistel): 170 kN
· Draagvermogen van de chassissteunen (voor elk van de 24 chassissteunen): 85 kN
· Hefsnelheid van de portieken: tussen 280 en 380 mm/min
· Stelbereik voor de langspositie van de draaistellen onder het chassis: +/- 50 mm
· Stelbereik voor de dwarspositie van de draaistellen onder het chassis: +/- 50 mm
· Maximale horizontale afwijking: 3 mm tussen de heflepels voor eenzelfde draaistel
· Maximale horizontale afwijking: 5 mm tussen de heflepels voor alle draaistellen
· Afmetingen van de plaat tussen de heflepels en de aspotten: nader te bepalen.
· Afmetingen van de plaat tussen de chassissteunen en het chassis: nader te bepalen.
De verschillende elementen van de besturing van de installatie moeten voldoen aan de eisen voor bescherming
tegen mechanische schokken volgens code IK 10 van de norm EN 62262.
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 17 de 28
Pagina 17 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
4.2 PERFORMANCES RAM
4.2 RAM-PERFORMANTIES
Le stand de levage, dans son ensemble, devra respecter les performances RAM décrites dans le tableau
suivant.
De hefstand in zijn geheel dient de RAM performanties te respecteren die in de tabel hieronder worden
omschreven:
Paramètre
Définition / spécification
Durée de vie
Performances
Parameter
L’installation de levage sera
dimensionnée de manière à assurer
une durée de vie de 40 ans à raison de
300 levages par an, dont 25% avec
manœuvre de permutation des bogies
Levensduur
Betrouwbaarheid :
MTBFF (Mean Time
Between Functional
Failures)
De gemiddelde tijd tussen de
storingen van de onderdelen van de
uitrusting die het betrokken systeem
hinderen voluit de functies uit te
oefenen waarvoor het ontworpen
werd.
MTBFF van minimum 2 jaar EN
minimum 600 handelingen
Betrouwbaarheid :
MTBF (Mean Time
Between Failures)
Omvat alle storingen (storingen die
een functionele werking hebben EN
storingen die een corrigerende
maatregel vereisen maar waarbij het
getroffen systeem de functies
waarvoor het werd ontworpen toch
volledig kan uitoefenen (bijvoorbeeld
een beperkt olielek, verlies van een
vijzel, enz.)
MTBF van minimum 6 maanden EN
minimum 150 handelingen
Correctief
onderhoud:
MTTR (Mean Time
To Restore)
De gemiddelde tijd om het correctief
onderhoud uit te voeren en om de
functionaliteit van het defecte
onderdeel te herstellen. Hierbij wordt
rekening gehouden met de tijd om het
defecte onderdeel op te sporen, de
toegang ertoe te krigen, de diagnose
te stellen en de reparatie / vervanging
van het defecte onderdeel uit te
voeren en met de tijd om de
functionaliteiten van het nieuwe
onderdeel te testen.
4u voor de functionele storingen
(MTBFF)
Fiabilité : MTBFF
(Mean Time
Between Functional
Failures)
Le temps moyen entre les pannes des
composants de l’équipement qui
empêchent le système affecté
d’exercer pleinement les fonctions
pour lesquelles il a été conçu.
MTBFF de 2 ans minimum ET de 600
opérations minimum
Fiabilité : MTBF
(Mean Time
Between Failures)
Inclut toutes les défaillances (les
défaillances qui ont un effet
fonctionnel ET les défaillances qui
nécessitent une action corrective mais
qui n’empêchent pas le système
affecté d’exercer pleinement les
fonctions pour lesquelles il a été
conçu (ex : fuite d’huile limitée, perte
d’un vérin, etc.)
MTBF de 6 mois minimum ET de 150
opérations minimum
Maintenance
corrective:
MTTR (Mean Time
To Restore)
Le temps moyen pour effectuer la
tâche de maintenance corrective et
pour restaurer les fonctionnalités de
l’item défectueux. Il prend en compte
le temps pour détecter, accéder à,
diagnostiquer et réparer/remplacer
l’item défectueux et le temps pour
tester les fonctionnalités du nouvel
item.
4h pour les défaillances fonctionnelles
(MTBFF)
2h pour toutes les défaillances (MTBF)
Definitie / specificatie
Performantie
De hefstand zal ontworpen worden
om een levensduur van 40 jaar te
garanderen op basis van 300
hijsbewegingen per jaar waarvan 25%
met permutatie van de draaistellen
2u voor alle storingen (MTBF)
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 18 de 28
Pagina 18 van 28
STIB – DEPOT DELTA
Maintenance
préventive
Maintenabilité
La maintenance est réalisée à
intervalles prédéterminés ou selon
des critères prescrits et est destinée à
réduire la probabilité de défaillance ou
la dégradation de fonctionnement
d’une entité. Les contrôles par
organismes agréés sont inclus dans la
maintenance préventive.
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Maximum 16 heures·hommes de main
d’œuvre par an.
En plus des 16 heures de maintenance
annuel, 10 minutes par jour peuvent
être consacré aux opérations de
vérification et de mise en service.
Preventief
onderhoud
L’accès aux organes nécessitant de la
maintenance préventive ou
susceptibles de présenter une
défectuosité doit être simplifié :
panneaux de carrosserie des portiques
aisément manœuvrables ou
démontables, points de graissage
ramenés par canalisation à hauteur
d’homme, utilisation de connecteurs
plutôt que de borniers à vis, etc.
Onderhoudbaarhei
d
Het onderhoud wordt uitgevoerd op
vooraf bepaalde intervallen of volgens
voorgeschreven criteria en is bedoeld
om de kans op falen of slechte
werking van een entiteit te
verminderen. De controles door
erkende organisaties zijn in het
preventief onderhoud inbegrepen.
De toegang tot de inrichtingen die
preventief onderhoud vereisen of die
gevoelig zijn voor storingen, moet
worden vereenvoudigd: gemakkelijk
manoeuvreerbare en demonteerbare
carrosseriepanelen van de portieken,
smeerpunten die door leidingen op
borsthoogte worden gebracht, gebruik
van connectoren ipv klemmen, enz.
Het controlesysteem / de
stuurinrichting dient een hulpmiddel
te voorzien voor de diagnose van de
defecten op de inrichting: aanduiden
van de ontbrekende sensorsignalen of
waarvan de informatie tegenstrijdig is
met de verwachtingen van de
systeembesturingssoftware,
geblokkeerde aandrijving, enz.
Een opdrachtenmodus "onderhoud"
moet het voor het bevoegd personeel
mogelijk maken om de verschillende
functies van de hefportieken
individueel te bedienen.
Ten hoogste 25% van de
onderhoudstaken dienen het gebruik
van speciaal gereedschap te vereisen.
Le système de contrôle/commande de
l’installation devra prévoir une aide au
diagnostic des défectuosités sur
l’installation : signalisation des signaux
de capteurs manquants ou dont
l’information est en contradiction avec
les attentes du logiciel de pilotage de
l’installation, entraînements bloqués,
etc.
Un mode de commande
« maintenance » devra permettre
pour le personnel autorisé les
manœuvres individuelles des
différentes fonctions des portiques de
levage
Beschikbaarheid
van de
reserveonderdelen
Au plus 25% des tâches de
maintenance doivent demander
l’emploi d’outillage spécifique
Maximum 16 u arbeidsuren per jaar.
Naast de jaarlijkse 16 u arbeidsuren,
kunnen er per dag 10 minuten
besteed worden aan
controlehandelingen en
inbedrijfstelling.
Leveringstermijn door de
opdrachtnemer van alle onderdelen
(correctief en preventief onderhoud)
Maximum 2 dagen, gewaarborgd voor
een periode van 10 jaar.
Maximum 2 weken, , gewaarborgd
voor een periode van 20 jaar na de
eerste 10 jaar.
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 19 de 28
Pagina 19 van 28
STIB – DEPOT DELTA
Disponibilité des
pièces de rechange
Délai de livraison par l’adjudicataire
de toutes les pièces de rechange
(maintenance corrective et
préventive)
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Maximum de 2 jours, assuré pour une
période de 10 ans
De inschrijver vermeldt in zijn aanbod de principes waarmee de opgegeven RAM-performanties bereikt kunnen
worden. De herkomst van de door de inschrijver aangekondigde gegevens moet worden gemotiveerd.
Maximum de 2 semaines, assuré pour
une période de 20 ans après les 10
premières années
De inschrijver vermeldt in zijn aanbod de onderdelen die niet op de markt te verkrijgen zijn met hun levensduur
en die dus regelmatig vervangen dienen te worden tijdens de levensduur van het systeem.
Le soumissionnaire doit préciser dans son offre les principes qui permettront d’atteindre les performances RAM
spécifiées. La provenance des données annoncées par le soumissionnaire doit être justifiée.
Le soumissionnaire doit préciser dans son offre les constituants qui n’existent pas sur le marché avec la durée
de vie spécifiée et qui nécessitent donc un remplacement régulier au cours de la vie du système.
5 DESCRIPTION TECHNIQUE
5 TECHNISCHE BESCHRIJVING
5.1
5.1 TECHNOLOGISCHE VEREISTEN
EXIGENCES TECHNOLOGIQUES
5.1.1 matériaux caractéristiques mécaniques
5.1.1 Mechanische materiaaleigenschappen
L'ensemble de l'appareillage électrique d’alimentation et de commande centralisée du stand de levage sera
installé dans une armoire électrique. L’armoire fermera à clef. L’armoire sera réalisée de manière à résister à
toutes les contraintes mécaniques imposées par le fonctionnement des composants internes, y compris celles
qui découlent des conditions de court-circuit pour les jeux de barres. Une partie de la paroi supérieure et
inférieure de l’armoire sera démontable afin de permettre le montage facile des presse-étoupe pour les câbles
d'entrée et de sortie. Le volume de l’armoire comportera une réserve de 15% pour des évolutions ultérieures
éventuelles de l’installation. Ces 15% valent également pour les unités déportées (si présentes).
Alle elektrische apparaten voor de voeding en de centrale besturing van de hefstand dienen in één
elektriciteitskast te worden ingebouwd. De kast dient met een sleutel afgesloten te kunnen worden. De kast dient
zo uitgevoerd te worden dat ze bestand is tegen alle door de inwendige bestanddelen uitgeoefende
mechanische belastingen, inclusief de belastingen die het gevolg zijn van een kortsluiting in de aansluitrails. Een
deel van de boven- en onderwand van de kast dient demontabel te zijn om de pakkingbussen voor de in- en
uitgaande kabels gemakkelijk te kunnen monteren. De kastruimte dient een reserve van 15 % te omvatten voor
een eventuele latere uitbreiding van de installatie. Deze 15% gelden eveneens voor verplaatste eenheden
(indien aanwezig).
Des portiques de levage mobiles circuleront sur des profilés en acier. Ces profilés seront protégés par
galvanisation à chaud sur une épaisseur de minimum 80µm. Ils seront encastrés dans le béton le long de la
voie du stand de levage, de façon à ne pas présenter de risque qu’un opérateur trébuche sur une partie saillante
de ces profilés. Des trous d'évacuation seront prévus dans les gorges des profilés pour l'évacuation de l'eau qui
s’y déposerait. Ces trous seront distants d’au maximum 10 m. Le soumissionnaire devra proposer un type
d’ancrage permettant d’assurer la fixation des profilés dans le béton du sol.
La position des portiques mobiles doit être détectée pour U2 ou M7. Le levage ne sera autorisé que lorsque tous
les portiques mobiles seront verrouillés en position U2 ou M7. Evitant ainsi toute erreur de positionnement des
colonnes mobiles par l’opérateur.
Les becs de levage seront entraînés par un système de vis sans fin. Le mécanisme de levage à vis sera non
réversible avec écrou normal en bronze et écrou suiveur de sécurité.
Le soumissionnaire documentera le nombre minimum garanti de manœuvre en charge de l’écrou avant
remplacement.
De mobiele hefportieken moeten op stalen profielen rijden. Deze profielen dienen thermisch verzinkt te zijn,
waarbij de dikte van de zinklaag minimaal 80 µm dient te bedragen. De profielen dienen zo in het beton langs de
hefstand geïntegreerd te worden dat technici niet over een uitstekend deel van de profielen kunnen struikelen. In
de profielsleuven dienen afvoergaten te worden aangebracht om het water dat zich er eventueel in verzamelt af
te voeren. Deze gaten dienen een tussenafstand van maximaal 10 m te hebben. De inschrijver dient een
verankeringsysteem voor te stellen waarmee de profielen in de betonlaag op de grond kunnen worden bevestigd.
De stand van de mobiele portieken moet worden gedetecteerd voor U2 of M7. Het heffen is alleen toegestaan
wanneer alle mobiele portieken vergrendeld zijn in positie U2 of M7. Zo worden er eventuele positiefouten
vermeden van de mobiele kolommen door de machinebediener.
De heflepels dienen te worden aangedreven door een spindel. Het schroefmechanisme van de hefinrichting dient
onomkeerbaar te worden uitgevoerd met een normale moer van brons en een volgmoer voor de veiligheid.
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 20 de 28
Pagina 20 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Le soumissionnaire documentera les procédures de vérification de l’état du couple écrou normal – écrou suiveur
de sécurité et de leur remplacement. Les valeurs d’usures devront être identiques et standardisés pour tous les
élément du pont. L’écartement entre l’écrou-porteur et l’écrou de sécurité sera identique pour toute l’installation
L’adjudicataire étudiera l'ensemble des supports des tuyaux et câbles d'alimentation des portiques ainsi que leur
mode de fixation.
Tous les équipements électriques seront rendus étanches. Ils auront un indice de protection supérieur ou égal à
IP54.
De inschrijver dient het minimale aantal bewegingen te documenteren dat de spindel kan uitvoeren voordat hij
moet worden vervangen.
De inschrijver dient de procedures voor inspectie en vervanging van de normale moer en de veiligheidsvolgmoer
te documenteren. De slijtage-waarden moeten identiek en gestandaardiseerd zijn voor alle elementen van de
brug. De afstand tussen de draagmoer en de veiligheidsmoer dient dezelfde te zijn voor de gehele uitrusting.
De aannemer dient alle steunen voor de toevoerbuizen en voedingskabels van de hefportieken en hun
bevestigingswijze te onderzoeken.
Alle elektrische apparaten dienen waterdicht te zijn. Ze dienen een beschermingsklasse te hebben van ten
minste IP54.
5.1.2 Entraînements
5.1.2 Aandrijvingen
Les entraînements seront protégés contre les surcharges lentes et les court-circuits.
De aandrijvingen dienen beschermd te worden tegen overbelasting en kortsluiting.
5.1.3 Alimentation des équipements
5.1.3 Voeding van de uitrustingen
L'installation de levage sera alimentée sous une tension de 400V/50Hz par l’armoire d’alimentation et de
commande centralisée. L’armoire d’alimentation et de commande comprendra un sectionneur général et un
différentiel de 30mA entre phases. L’installation sera alimentée pour sa partie commande à travers un
transformateur d’isolement sous une tension de 24V ou 48 V.
De hefinstallatie dient een voedingsspanning van 400 V/50 Hz te krijgen vanuit de kast voor de voeding en de
centrale besturing. De voedings-/besturingskast dient een hoofdschakelaar en een aardlekschakelaar van 30 mA
te bevatten. De stuurstroom van de installatie dient geleverd te worden via een scheidingstransformator met een
spanning van 24 V of 48 V.
L’installation devra signaler son état de repos à travers 2 contacts libres de potentiels indépendants lorsque tous
les becs de levage des différents portiques sont en position nominale basse et que les soutiens de caisse sont
en position nominale de retrait. Cette fonction de signalisation doit être du type fail-safe, c’est-à-dire qu’un
défaut (d’alimentation ou autre) doit résulter en une signalisation de « non-repos ».
Wanneer alle heflepels van de verschillende portieken zich in de nominale lage stand bevinden en de
chassissteunen zich in de nominale teruggetrokken stand bevinden, dient de installatie de ruststand te
signaleren via 2 onafhankelijke potentiaalvrije contacten. Deze signaleringsfunctie moet failsafe zijn, dat wil
zeggen dat een storing (met de voeding of anders) tot een signalering van de “niet-ruststand” moet leiden.
L’installation devra contrôler que le système 900V, à travers un contact libre de potentiel, signale son état « hors
alimentation » pour que les commandes de l’installation de levage soient désinhibées. Un message de défaut
sur l’interface homme-machine de l’installation signalera un défaut de signalisation du système 900V.
De installatie dient te controleren of het 900V-systeem de status “geen voeding” signaleert via een potentiaalvrij
contact zodat de besturing van de hefinstallatie wordt vrijgegeven. Een standaardbericht op de HMI van de
installatie dient aan te geven dat er een storing is met de signalering van het 900V-systeem.
5.1.4 Câbles – chemin de câbles – connexions – fixations
5.1.4 Kabels – kabelwegen – aansluitingen – bevestiging
Sauf pour raison technique ou réglementaire à justifier, l’adjudicataire réalisera les liaisons par câbles avec du
câble de type VFVB de section minimale 1.5mm². Les câbles seront installés sur chemin de câble ou sous tube
de protection en acier.
Behalve om technische redenen of om te voldoen aan wetgeving, voert de aannemer de kabelverbindingen uit
met kabels van het type VFVB met een minimale doorsnede van 1,5 mm2. De kabels dienen geïnstalleerd te
worden in een kabelweg of een stalen beschermbuis.
Pour les liaisons en basse tension (24 V ou 48 V), alimentées par un transformateur d’isolement, le câblage en
caniveaux peut être réalisé en câble VTMB sous tube de protection en acier.
Voor laagspanningsverbindingen (24 V of 48 V) gevoed door een scheidingstransformator kunnen VTMB-kabels
worden aangelegd in een kabelgoot met stalen beschermbuis.
Les câbles reliant les parties fixes et mobiles, étant contenus dans une goulotte articulée, devront rester souples
et ne seront donc pas d’un type avec armature feuillard ou sous tube de protection.
Flexibele kabelgoten met verbindingskabels tussen vaste en mobiele onderdelen dienen soepel te blijven en
mogen dus niet worden uitgevoerd met ijzeren wapening of door een beschermbuis gevoerd worden.
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 21 de 28
Pagina 21 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
L’adjudicataire devra proposer et mettre en œuvre les solutions pour assurer le maintien et le guidage des
câbles et tuyaux qui alimentent les éléments mobiles de l’installation. L’utilisation de rails courant sur toute la
longueur du stand de levage et sur lesquels coulissent les supports de câbles et tuyaux est autorisé.
L’adjudicataire devra démontrer le caractère adapté pour la tenue dans le temps de la solution qu’il propose.
De aannemer dient oplossingen voor te stellen en uit te voeren om de kabels en buizen voor de mobiele
onderdelen van de installatie te bevestigen en geleiden. Het gebruik van rails over de hele lengte van de
hefstand waarover de ondersteuning van de kabels en buizen heen en weer kan schuiven is toegestaan. De
aannemer dient aan te tonen dat zijn oplossing duurzaam is.
5.1.5 Repérage des câbles
5.1.5 Kabelnummering
Le repérage des câbles de l’installation doit comporter au minimum le numéro de potentiel et un indice.
De nummering van de kabels van de installatie dient minimaal het potentiaalnummer en een index te bevatten.
L’impression du repérage des câbles doit se faire en tête-bêche.
De nummers dienen kop aan staart te worden afgedrukt.
L’impression du repérage doit être ineffaçable.
De kabelnummering dient onuitwisbaar te zijn.
Les câbles doivent être repérés aux extrémités.
De kabels moeten aan de uiteinden genummerd worden.
Les câbles doivent être repérés à chaque entrée ou sortie d’une armoire.
De kabels moeten bij elke ingang of uitgang van een kast genummerd worden.
Les câbles doivent être repérés à chaque passage à travers d’une paroi, un mur ou plancher.
De kabels moeten bij elke doorgang door een wand, muur of vloer genummerd worden.
La STIB propose que les repères de potentiel sur les câbles suivent les codes couleur suivants :
· Rouge pour les circuits H.T.
· Vert 900V (énergie de traction).
· Orange pour les circuits 400V / 230V.
· Vert pour les circuits de réserve pour les adjudicataires.
· Blanc pour les circuits réserve qui sont mis à disposition de la STIB pour des évolutions ultérieures de
l’installation.
· Jaune pour les circuits B.T. 24V ou 48V.
· Jaune pour les repères des câbles multiples et les masses.
De MIVB stelt voor om de volgende kleurcodes aan te houden voor de potentiaalnummers:
· Rood voor hoogspanningscircuits
· Groen voor 900V (tractie-energie)
· Oranje voor 400 V/230 V-circuits
· Groen voor de reservecircuits voor de aannemers
· Wit voor de reservecircuits die aan de MIVB ter beschikking gesteld worden voor latere uitbreidingen van de
installatie
· Geel voor laagspanningscircuits 24 V of 48 V
· Geel voor nummers van multikabels en massa
5.1.6 Mise à la terre/masse
5.1.6 Aarden
Le soumissionnaire doit inclure dans son offre tous les éléments de conception, construction et d’installation
nécessaires à la mise à la terre de l’installation conformément aux principes décrits dans le document « retour
traction et terres bâtiment » en annexe (N°21) du présent CSC. Ce document est utilisé pour Erasme mais c’est
une bonne indication pour le projet Delta. Les types exacts sont à coordonner avec le maître de l`ouvrage.
De inschrijver dient in zijn inschrijving alle elementen van het ontwerp, de bouw en de installatie van de aarding
op te nemen. De huidige situatie in Delta is onbekend maar de aannemer kan zijn prijs opstellen in
overeenstemming met de principes zoals beschreven in het document “retour tractie en aarding gebouw” in de
bijlage (Nr. 21) van dit bijzondere lastenboek. Dit document werd gehanteerd voor de stelplaats Erasmus. De
exacte typen aarden zijn af te stemmen met de bouwheer.
5.2 ERGONOMIE
5.2 ERGONOMIE
L’adjudicataire doit proposer à la STIB en phase d’étude un lay-out des interfaces homme-machine pour le
poste de commande centralisé et pour la commande locale des portiques.
De aannemer dient de MIVB in de onderzoeksfase een lay-out van de HMI’s voor de centrale bedieningspost en
de lokale bediening van de portieken voor te stellen.
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 22 de 28
Pagina 22 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Sa proposition de lay-out des interfaces homme-machine doit être cohérente avec les interfaces hommemachine des stands de levage déjà en service à Delta. L’utilisation d’écrans tactiles est autorisée. Pour autant
que celui-ci ne soit pas indispensable à la commande du pont en mode nominal.
De door hem voorgestelde lay-out van de HMI’s moet samenhangend zijn met de HMI’s van de hefstanden die al
in gebruik zijn op Delta. Het gebruik van touchscreens is toegestaan voor zover dezeniet essentieel is voor de
bediening van de brug in nominale modus.
Toutes les indications à l’intention des opérateurs devront être dans les deux langues nationales.
Alle aanwijzingen voor de bedieners dienen in de twee nationale talen te worden weergegeven.
L’adjudicataire devra tenir compte des remarques émises par la STIB pour la correction de sa proposition de
lay-out pour les interfaces homme-machine avant la mise en œuvre à Delta.
De aannemer dient de opmerkingen van de MIVB met betrekking tot een verbetering van de door hem
voorgestelde lay-out voor de HMI’s te verwerken voordat ze op Delta in gebruik genomen worden.
L’installation sera munie des panonceaux et pictogrammes de sécurité nécessaires à son exploitation et à sa
maintenance, ainsi que de marquage au sol des zones de dangers et limites de circulation piétonnes. Ces
zones seront déterminées en tenant compte des différents modes d’utilisation de l’installation de levage.
De installatie wordt uitgerust met de voor het gebruik en het onderhoud benodigde veiligheidsbordjes en pictogrammen en op de grond worden de gevarenzones en verbodszones voor voetgangers aangegeven. Die
zones worden afgebakend met inachtneming van de verschillende gebruikswijzen van de hefinstallatie.
L’adjudicataire veillera à ce qu’il n’y ait pas de zones d’accumulation où de l’eau pourrait stagner dans le stand
de levage ou ses abords.
De aannemer ziet erop toe dat zich in de hefstand of de directe omgeving daarvan geen plaatsen bevinden waar
zich water kan verzamelen.
6 INTERFACES
6 INTERFACES
L’installation de levage s’interface avec le génie civil, l’alimentation électrique et éventuellement l’air comprimé
du dépôt Delta.
De hefinstallatie heeft interfaces met de bouwkunde, de elektrische voeding en eventueel de persluchttoevoer
van de stelplaats Delta.
L’installation de levage s’interface également avec le système SIG Pulsar pour la mise en œuvre des fonctions
listées dans le chapitre « Intégration fonctionnelle du stand de levage dans le système Pulsar ».
De hefinstallatie heeft eveneens interfaces met het systeem SIG Pulsar voor zover het de functies betreft die
vermeld zijn in het hoofdstuk “Functionele integratie van de hefstand in het systeem Pulsar”.
6.1 INTERFACES PHYSIQUES
6.1 FYSISCHE INTERFACES
6.1.1 Interfaces avec le matériel roulant
6.1.1 Interface met het rollend materieel
Voir chapitre 1.2 – document de référence « caractéristiques du matériel roulant »
Zie paragraaf 1.2 van het referentiedocument “kenmerken van het rollend materieel”.
L’installation sera utilisée que pour le levage des trains de la série M7 et des U2. Il doit cependant être possible
de stationner un train de l’ensemble des séries (M1 à M7) sur le stand de levage en position de repos sans
interférence mécanique avec l’installation.
De hefstand wordt gebruikt om treinen van het type M7 en U2 te heffen. Het moet echter mogelijk zijn om treinen
van andere series te stationeren (M1 tot M7) op de hefstand in ruststand zonder interactie met de installatie.
6.1.2 Interfaces avec la voie
6.1.2 Interface met het spoor
L’installation de levage ne peut être en interférence mécanique avec la voie.
De hefinstallatie mag geen mechanische belemmering voor het spoor vormen.
6.1.3 Interface avec des personnes
6.1.3 Interface met personen
Non-applicable. Les personnes travaillant dans l’atelier sont tenues de suivre les procédures de travail et les
connaissent. Les visiteurs sont accompagnés.
Niet van toepassing. De personen die in de werkplaats werken kennen de werkprocedures en zijn verplicht om
ze te volgen. Bezoekers worden begeleid.
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 23 de 28
Pagina 23 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
6.1.4 Interface génie civil
6.1.4 Interface met bouwkunde
Les abords des pieux de levage et des rails doivent être couverts afin d’assurer la planéité du sol. Parce que les
pieux de levage dans l’extension du stand de levage sont amovible, le soumissionnaire ne prévoit pas des
tuyaux pour tirer des câbles. Ceci est le cas pour des pieux de levage fixe. Le soumissionnaire prévoit des
tuyaux d’un diamètre de 80 et 100 type HDPE. Si ces dispositifs ne conviennent pas au fournisseur de
l’installation de levage, ce dernier est tenu de communiquer à la STIB les dispositifs complémentaires
nécessaires, avant le démarrage des travaux de génie civil.
De directe omgeving van de hefkolommen en de rails moet bedekt worden om de vlakheid van de grond te
waarborgen. Omdat de hefkolommen in de verlenging van de hefstand mobiel zijn, zorgt de aannemer niet voor
buizen om leidingen door te trekken. Dit is wel het geval voor de vaste hefportieken. Hiervoor worden buizen van
het type HDPE met een diameter van 80 en 100 voorzien. Indien dit niet strookt met wensen van de leverancier,
dient hij voordat met de bouwkundige werkzaamheden wordt begonnen aan de MIVB door te geven welke
aanvullende voorzieningen er nodig zijn.
Le câblage entre les portiques mobiles et la commande centralisée (et autres) ne peut amener un risque de
chute. Ceci est valable également pour le rail sur lequel les portiques mobiles bouge.
De bedrading tussen de mobiele portieken en de gecentraliseerde controle (en anderen) mogen geen valrisico
veroorzaken. Hetzelfde geldt voor de sporen waarop de mobiele portieken zich bewegen.
6.1.5 Interface basse tension
6.1.5 Interface laagspanning
L’entrepreneur électricité prévoit actuellement une connexion de 105kW (3x400V+N) pour la totalité de
l’installation de levage. Le fournisseur de l’installation de levage vérifie si cette puissance est suffisante. Le
fournisseur confirmera la puissance nécessaire à la STIB.
De aannemer voor de elektriciteit zorgt momenteel voor een aansluiting van 105 kW (3 x 400 V + N) voor de
gehele hefinstallatie. De leverancier van de hefinstallatie controleert of dit vermogen toereikend is. De
leverancier bevestigt het benodigde vermogen aan de MIVB.
6.1.6 Interface 900V
6.1.6 Interface 900V
L’entrepreneur installera sur la voie 27 une prise aérienne 900V. Cette prise aérienne est installée car il n’y
aura pas de pose d’un troisième rail. Le fournisseur de l’installation de levage tiendra compte de cette
contrainte lors de l’installation de certaines circuits, commandes, … au plafond et/ou en aérien.
De aannemer zorgt voor een bovengrondse aansluiting van 900V op spoor 27. Die bovengrondse aansluiting
wordt geïnstalleerd omdat er geen derde rail wordt geplaatst. De leverancier van de hefinstallatie dient met deze
eis rekening te houden bij het installeren van sommige stroomkringen en besturingen, namelijk aan de
bovenkant en/of in de lucht.
6.2 FLUX D’INFORMATIONS
6.2 INFORMATIESTROMEN
De façon globale, les flux d’information minimums suivants ont été identifiés en interface avec l’installation de
levage des trains et sont à mettre en œuvre. Les études de conception détaillées qui seront réalisées en cours
de marché permettront de préciser ces flux
Globaal gezien dienen ten minste de volgende informatiestromen van en naar de hefinstallatie voor treinen te
worden gerealiseerd. Met de gedetailleerde ontwerpstudies die tijdens de aanbesteding zullen worden
uitgevoerd, kunnen deze stromen verder worden uitgewerkt.
Description des flux
Interface
Type
Beschrijving van de informatiestroom
Interface
Type
Flux FL_190 :
Sortie câblée
Signal
Elektrisch
électrique
uitgang
signaal
équipement
tout ou rien
Stroom FL_190: Industriële onderhoudsinstallatie van
het niet-geautomatiseerde gebied in
ruststand
Bekabelde
sur
op
alles of niets
Installation industrielle de maintenance
du domaine non-automatique en
position de repos
Origine :
DÉPÔTS
Destination :
900 V
Exigences associées : {2.30.40R30}
Herkomst:
STELPLAATSEN
Bestemming:
900 V
uitrusting
Bijbehorende eisen: {2.30.40R30}
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 24 de 28
Pagina 24 van 28
STIB – DEPOT DELTA
Flux FL_283 :
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Installation industrielle de maintenance
du domaine non-automatique en
position de repos
Origine :
DÉPÔTS
Destination :
SIG
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
Sortie câblée
Signal
sur
électrique
équipement
tout ou rien
Stroom FL_283: Industriële onderhoudsinstallatie van
het niet-geautomatiseerde gebied in
ruststand
Exigences associées : {2.30.40R40}
Herkomst:
STELPLAATSEN
Bestemming:
SIG
Bekabelde
Elektrisch
uitgang
signaal
op
alles of niets
uitrusting
Bijbehorende eisen: {2.30.40R40}
Flux FL_189 :
Zone mise hors tension
Entrée câblée
Signal
Stroom FL_189: Gebied met afgeschakelde spanning
Bekabelde
Elektrisch
Origine :
900 V
sur
électrique
Herkomst:
900 V
ingang
signaal
Destination :
DÉPÔTS
équipement
tout ou rien
Bestemming:
STELPLAATSEN
op
alles of niets
Exigences associées : {2.30.40R20} {2.40.40R32}
Bijbehorende eisen: {2.30.40R20} {2.40.40R32}
7 TESTS, MISE EN SERVICE, PRESTATIONS ET RECEPTION SUR SITE
uitrusting
7 TESTEN, INDIENSTSTELLING, PRESTATIES EN IN-ONTVANGSTNAME ON
SITE
A la fin du montage et avant la mise en service, l’adjudicataire devra faire effectuer par un Organisme Agréé en
Belgique les contrôles réglementaires pour l’installation : contrôles de l’installation électrique, de conformité par
rapport aux règlements relatifs aux installations de levage, et de sécurité d’utilisation le cas échéant. Ces
contrôles sont faits à sa charge.
Na afloop van de montage en voorafgaand aan de indienststelling dient de aannemer de reglementaire controles
van de installatie te laten uitvoeren door een in België erkende organisatie. Het gaat daarbij om controle van de
elektrische installatie, de naleving van de geldende voorschriften voor hefinstallaties en eventueel de
gebruiksveiligheid. Deze controles zijn voor zijn rekening.
Pour l'ensemble des tests, l’adjudicataire préviendra préalablement la STIB au minimum 10 jours avant la
réalisation de ceux-ci.
De aannemer dient de MIVB minimaal 10 dagen vóór elke test op de hoogte te brengen.
Une procédure de test sera soumise par l’adjudicataire à la STIB pour acceptation. Les remarques éventuelles
de la STIB seront énoncées par écrit.
L’adjudicataire veillera à ce que l’installation soit en ordre pour que les essais de mise en service soient positifs
du premier coup. Les éventuelles remarques de la STIB feront l’objet d’une correction par l’adjudicataire suivant
un planning convenu de commun accord mais qui visera à respecter le planning de mise en service convenu
contractuellement.
Les performances et la disponibilité de l’installation sont vérifiées pendant la période qui sépare la mise en
service de la réception du stand de levage. La réception du dépôt ne sera acceptée que lorsque toutes les
spécifications fonctionnelles et de performance seront atteintes, y compris la disponibilité de l’installation.
Durant la période qui sépare la mise en service de la réception définitive du stand de levage, les maintenances
préventive et corrective de l’installation de levage sont assurées à sa charge par l’adjudicataire.
De aannemer dient een testprocedure aan de MIVB voor te leggen ter goedkeuring. Eventuele opmerkingen van
de MIVB worden schriftelijk kenbaar gemaakt.
De aannemer ziet erop toe dat de installatie in orde is zodat de tests voor indienststelling onmiddellijk een
positief resultaat opleveren. Eventuele opmerkingen van de MIVB worden door de aannemer volgens een met de
MIVB overeengekomen planning, maar met inachtneming van de contractueel overeengekomen planning voor
indienststelling, in de installatie geïmplementeerd.
De prestaties en beschikbaarheid van de installatie worden geverifieerd in de periode tussen de indienststelling
en de oplevering van de hefstand. De oplevering van de stelplaats wordt pas aanvaard als alle functionele
specificaties en prestatiespecificaties, inclusief de beschikbaarheid van de installatie, zijn gehaald.
Tijdens de periode tussen de indienststelling en de definitieve oplevering van de hefstand is het preventieve en
correctieve onderhoud voor rekening van de aannemer.
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 25 de 28
Pagina 25 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
8 FOURNITURES
8 LEVERINGEN
8.1 BIEN ET SERVICES
8.1 MATERIAAL EN DIENSTEN
La fourniture de l’installation de levage comprend les études de conception et de dimensionnement de
l'installation (mécaniques, électrique, interfaces avec le système SIG, etc…).
De levering van de hefinstallatie omvat de ontwerp- en dimensioneringsstudies van de installatie (mechanisch,
elektrisch, interfaces met het SIG-systeem enz.).
Les notes de calcul spécifiant le dimensionnement de l'installation seront jointes à la soumission, y compris les
justificatifs des mesures prises pour la réduction du bruit et des vibrations engendrés par l’installation.
De berekeningen van de maten van de installatie worden bij de inschrijving gevoegd, inclusief de bewijzen voor
de maatregelen die genomen zijn om de door de installatie voortgebrachte geluidsdruk en trillingen te beperken.
Les documents d’étude en phase de réalisation du projet devront détailler les notes de calcul pour le
fonctionnement, la démonstration de l’atteinte des performances et la tenue mécanique à la fatigue.
De studiedocumentatie van de uitvoeringsfase van het project dient de berekeningen voor de werking, de
bewijzen voor het bereiken van de prestaties en de mechanische weerstand tegen vermoeiing te bevatten.
L’adjudicataire devra effectuer en phase de réalisation du projet une analyse des risques liés au fonctionnement
et à la maintenance de l’installation. Il devra établir et mettre en œuvre les mesures de réduction des risques
qui seront mises en œuvre dans la conception de la machine et celles à prendre par les opérateurs pour le
fonctionnement et la maintenance de l’installation.
Tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement et à la maintenance de l'installation (outils
spécifiques) seront également fournis.
De aannemer dient in de uitvoeringsfase van het project een analyse te maken van de risico’s in verband met de
werking en het onderhoud van de installatie. Hij dient de risicobeperkende maatregelen die tijdens het ontwerp
van de machine zijn bepaald en de door de bedieners te nemen maatregelen voor gebruik en onderhoud van de
installatie uit te voeren.
Alle toebehoren die nodig zijn voor een goede werking en het onderhoud van de installatie (speciaal
gereedschap) worden eveneens geleverd.
A Fournir à la STIB à la livraison du pont, comme pièces de réserve du stand de levage :
· 3 ensembles écrous porteur + sécurité
· 1 vis de levage
· 1 réducteur ou motoréducteur de chaque type (sauf réducteur à chaine)
· 2 actionneurs de poutres de soutien caisse
· 2 codeurs (rotation de vis de levage)
Te leveren aan de MIVB bij de levering van de brug als reserve-onderdeel van de hefstand :
· 3 sets écrous porteur + sécurité
· 1 hefschroef
· 1 reductor of motorreductor van elk type (behalve kettingoverbrenging)
· 2 aandrijfmechanismen voor de ondersteuningsbalken van de kist
· 2 codeerapparaten (rotatie hefschroef)
8.2 DOCUMENTATION ET FORMATION
8.2 DOCUMENTATIE EN OPLEIDINGEN
L'ensemble des documents d'exécution est soumis à l’acceptation préalable de la STIB.
Alle uitvoeringsdocumenten worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de MIVB.
Ces documents comprennent au minimum :
- Les certificats et PV de réception imposés par les réglementations en vigueur
- Les notices descriptives détaillées
- Le mode d’emploi
- Le manuel de maintenance pour l’entretien préventif et curatif de
- La liste des pièces de rechange, y compris leur numéro de commande chez les sous-traitants (avec
identification du sous-traitant) du fabricant des différents équipements, s’il s’agit d’une pièce offerte sur le
marché par un sous-traitant du fabricant.
- Les plans d'ensemble (encombrement, implantation exacte) et de détails (entrainements et guidages),
ainsi que les plans de fabrication, sauf pour les pièces offertes sur le marché par les sous-traitants des
fabricants des différents équipements
Deze documenten omvatten ten minste:
- De op basis van de geldende voorschriften verplichte certificaten en pv’s van oplevering;
- De gedetailleerde beschrijvingen;
- De gebruiksaanwijzing;
- De onderhoudshandleiding voor preventief en correctief onderhoud;
- De lijst met reserveonderdelen, inclusief de bestelnummers voor de verschillende uitrustingen bij
toeleveranciers (met identificatie van de onderaannemer) van de fabrikant als het gaat om onderdelen die
door een toeleverancier van de fabrikant op de markt worden aangeboden;
- De overzichtstekeningen (grondoppervlak, exacte plaats) en detailtekeningen (aandrijvingen en
geleidingen) alsook de productietekeningen, met uitzondering van de onderdelen die door toeleveranciers
van de fabrikanten van de verschillende uitrustingen op de markt worden aangeboden;
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 26 de 28
Pagina 26 van 28
STIB – DEPOT DELTA
-
-
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Les schémas électriques de principe et de câblage et listes du matériel électrique ;
Les notes de calcul (de stabilité des colonnes métalliques et leurs ancrages, de charge électrique
nécessaire, de débit,…)
La liste des moteurs, avec marque, type, puissance nominale.
Les listing des softwares (programmes) des ordinateurs et automates, ainsi qu’en version compilée, avec
les outils et documentation nécessaires pour assurer la reprogrammation par la STIB des ordinateurs et
automates après une panne IT.
Les éventuelles dérogations aux normes et/ou spécifications ;
Description des schémas électriques, pneumatiques et hydrauliques ;
Les documentations remises avec l'équipement relatives à son exploitation seront rédigés en français et en
néerlandais et dans les canevas fournis par la STIB. Ils seront soumis à la validation des services techniques et
du SIPPT la STIB avant officialisation.
Une fois l’installation complètement installée par l’adjudicataire, des formations en néerlandais et en français
seront dispensées au personnel utilisateur et d'entretien, suivant un programme à détailler par le
soumissionnaire dans son offre.
-
-
De principe- en bedradingsschema’s en materiaallijsten van de elektrische installatie;
De berekeningen (sterkteberekeningen van de metalen kolommen en hun verankering, de benodigde
elektrische lading, het vermogen enz.);
De lijst met motoren, met het merk, het type en het nominale vermogen;
De lijst met software (programma’s) voor de computers en automaten, evenals een gecompileerde versie,
met de benodigde hulpmiddelen en documentatie om een herprogrammering van de computers en
automaten door de MIVB mogelijk te maken na een IT-storing;
De eventuele afwijkingen van normen en/of specificaties.
Beschrijving van de elektrische -, pneumatische - en hydraulische schema’s.
De documentatie met betrekking tot het gebruik van de installatie dient in het Frans en in het Nederlands
opgesteld te zijn en meegeleverd te worden in de door de MIVB geleverde mappen. Voorafgaand aan de officiële
bekrachtiging wordt de documentatie ter goedkeuring voorgelegd aan de technische dienst en de IDPBW van de
MIVB.
Nadat de installatie volledig door de aannemer is geïnstalleerd, dient het gebruiks- en onderhoudspersoneel in
het Nederlands en in het Frans opleidingen te krijgen volgens een door de inschrijver in zijn inschrijving
aangegeven programma.
9 MAINTENANCE
9 ONDERHOUD
9.1 MAINTENABILITE
9.1 ONDERHOUDBAARHEID
Voir chapitre 4.24.2
Zie hoofdstuk 4.2
9.2 MAINTENANCE
9.2 ONDERHOUD
Le soumissionnaire doit proposer en option dans son offre un contrat de maintenance et de dépannage pour
l’installation. Ce contrat doit inclure les principes décrits ci-dessous :
· 300 opérations annuel (2400 heures/année)
Le respect des exigences RAM définies au chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.
De inschrijver dient in zijn inschrijving een optioneel onderhouds- en herstellingscontract voor de installatie voor
te stellen. In dit contract dienet rekening te houden met onderstaande principes:
· 300 operaties per jaar (2400 uren/jaar)
· Naleving van de RAM-vereisten vermeld onder hoofdstuk 4.2)
Durant la période de maintenance l’Entrepreneur remplace et répare à ses frais tous les endommagements,
usures, défauts et défaillances dans un temps d’intervention accepté par la STIB :
La première intervention de dépannage doit s’opérer dans les 24h ouvrable à dater du premier contact écrit
(e-mail) et l’installation doit être remise en service endéans les 7 jours maximum à dater du premier contact
écrit (e-mail) tout en respectant les exigences de MTTR et de disponibilité des pièces de rechange décrite
dans le paragraphe 4.2. Si la défaillance ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’installation du dépôt et
influence pas la sécurité l’Entrepreneur peut proposer d’effectuer cette opération lors du prochain entretien
préventif. La prise de rendez-vous pour le préventif doit se faire 2 mois à l’avance.
En cas de levée de l’option, le contrat de maintenance correspondant est conclu pour une durée totale de 5 ans.
Tijdens de onderhoudsperiode vervangt en herstelt de Aannemer op eigen kosten alle schade, slijtage, defecten
en storingen binnen een met de MIVB overeengekomen interventietijd:
De eerste herstelling dient plaats te vinden binnen de 24 werkuren vanaf het eerste schriftelijke contact (e-mail)
en de installatie dient opnieuw in bedrijf gesteld te worden binnen maximum 7 dagen te rekenen vanaf de datum
van het eerste schriftelijke contact (e-mail) waarbij de vereisten van de MTTR en beschikbaarheid van
reserveonderdelen omschreven in paragraaf 4.2, nageleefd worden. Als de storing de werking van de installatie
van de stelplaats niet verstoort en geen invloed heeft op de veiligheid, kan de Aannemer voorstellen om de
interventie uit te voeren tijdens het volgend preventief onderhoud. De afspraken voor het preventief onderhoud
dienen 2 maand op voorhand te gebeuren.
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 27 de 28
Pagina 27 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES
BIJZONDER LASTENBOEK
VOLUME II – Fascicule 3 – Techniques spéciales Métro
VOLUME II – Bundel 3 – Speciale technieken Metro
Le pouvoir adjudicateur a la possibilité, moyennant préavis par lettre recommandée six mois avant la date de
résiliation, de résilier le contrat à tout moment après la première année du contrat.
L’offre du soumissionnaire comprend obligatoirement les justificatifs des exigences RAM et les éléments
suivants:
1. Une analyse de risques justifiant l’approche du soumissionnaire ;
2. Un programme général des prestations par type d’entretien (préventif et correctif) en concordance avec
les exigences RAM
3. Le planning initial, d’interventions dans le cadre de l’entretien préventif ;
4. L’estimation de la durée et la fréquence de mise hors service des équipements dans le cadre de
l’entretien préventif ;
5. Une liste préliminaire des pièces d’usure ou susceptibles de présenter une défaillance en cours de
contrat y compris leur coût individuel par an;
Un bordereau récapitulatif dûment complété par les montants tant des prix unitaires que totaux. Les tarifs
forfaitaires et unitaires doivent intégrer tous les coûts de structure et d’administration (planning,…) de
l’Entrepreneur.
Indien de optie wordt opgeheven, wordt het overeenkomstige onderhoudscontract afgesloten voor een totale
duur van 5 jaar. De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid, mits kennisgeving per aangetekende brief
zes maanden vóór de opzeggingsdatum, om na het eerste jaar, het contract op elk moment op te zeggen.
De aanbesteding omvat verplichtend de bewijzen van de RAM-vereisten alsook volgende elementen:
1. Een risicoanalyse die de aanpak van de inschrijver rechtvaardigt ;
2. Een algemeen programma van de performanties per type onderhoud (preventief en correctief) en
overeenstemming met de RAM-vereisten.
3. De oorspronkelijke interventieplanning in het kader van het preventief onderhoud ;
4. De schatting van de duur en de frequentie van de buitendienststelling van de uitrustingen in het kader
van het preventief onderhoud ;
5. Een voorlopige lijst van de onderdelen die niet slijtvast zijn of die tijdens de contractperiode waarschijnlijk
een storing zullen veroorzaken met inbegrip van de individuele kostprijs per jaar;
Een samenvattende borderel volledig ingevuld met de bedragen van zowel de eenheids- als de totale prijzen.
De forfaitaire – en eenheidstarieven dienen alle structurele en administratieve kosten van de aannemer te
omvatten (planning, ...).
II.3.03 STAND DE LEVAGE
II.3.03 HEFSTAND
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017 – Version A
Datum : 18/04/2017 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 28 de 28
Pagina 28 van 28
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
SOCIETE DES TRANSPORTS
INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES
MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL
VERVOER TE BRUSSEL
SERVICE SPECIAL D’ETUDES
SPECIALE STUDIEDIENST
\
\
\
\
\
\
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER BESTEK NR STIB-SSE/1449
AMÉNAGEMENT ET EXTENSION DU DÉPÔT DELTA
INRICHTING EN UITBREIDING VAN DE STELPLAATS DELTA
MARCHE DE TRAVAUX
OPDRACHT VOOR AANNEMING
APPEL D’OFFRES OUVERT
OPEN OFFERTEAANVRAAG
VOLUME II – FASCICULE 4
VOLUME II – BUNDEL 4
II.4.03 BASSE TENSION
CLAUSES TECHNIQUES
II.4.03 LAAGSPANNING
TECHNISCHE BEPALINGEN
\
\
\
\
STIB" PMM " – Projets dépôts / test track
\
\
MIVB " PMM " – Projets dépôts / test track
Modernisation du Dépôt Delta
Modernisering van stelplaats Delta
Boulevard des Invalides, 224 – 1160 Bruxelles
Invalidenlaan, 224 – 1160 Bruxelles
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 1 de 70
Pagina 1 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 2 de 70
Pagina 2 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Stelplaats
Dépôt
I. Clauses Administratives
II.0 Généralités
II.1
Gros Oeuvre
II.1.01
Infrastructure
II. Clauses
Techniques
II.2
Parachèvement
II.2.02 Architecture
I. Administratieve
Bepalingen
V.
III. Concept
Fonctionnel
II.0 Algemeen
II.3
II.4
T.S Métro
T.S Bâtiment
II.3.02
II.4.01 HVAC
II.1
Ruwbouw
II.1.01
Infrastructuur
Bijlagen
II.2
Afwerking
II.2.02 Architectuur
II.3
II.4
S.T Metro
S.T Gebouw
II.3.02
II.4.01 HVAC
Spooraanleg
Pose voie ferrée
Wissels
3de rail
3ème rail
II.4.02 RWA
II.1.02 Funderingen
II.4.02 EFC
II.1.02 Fondations
II.3.03 Stand de
levage
II.1.04 Eléments
constructifs en acier
V.
III. Functioneel
Concept
Annexes
Equipements voie
II.1.03 Eléments
constructifs en
béton
II. Technische
Bepalingen
II.3.03 Hefstand
II.4.03 Basse
Tension
II.4.04 Sanitaires,
Dévidoirs,
Extincteurs portatifs
II.4.03 Laagspanning
II.1.03
Constructieve
Elementen in beton
II.1.04
Constructieve
elementen in staal
II.4.04 Sanitair,
Brandhaspels
Draagbare
Blusinstallaties
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 3 de 70
Pagina 3 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
REVISIE
RÉVISION
AUTEUR
VERSION
DATE
REF.
MODIFICATIONS
AUTEUR
VERSIE
DATUM
REF.
WIJZIGINGEN
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 4 de 70
Pagina 4 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
TABLE DES MATIÈRES
INHOUDSOPGAVE
1
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS _____________________________________________________________________ 7
1
BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIES __________________________________________________________________ 7
2
LEGISLATION, NORMES ET STANDARDS APPLICABLES _____________________________________________________ 8
2
WETTEN, NORMEN EN STANDAARDEN VAN TOEPASSING _________________________________________________ 8
3
FONCTIONNALITES __________________________________________________________________________________ 8
3
FUNCTIONALITEITEN ________________________________________________________________________________ 8
4
PERFORMANCES __________________________________________________________________________________ 10
4
PERFORMANTIE___________________________________________________________________________________ 10
5
DESCRIPTION TECHNIQUE ___________________________________________________________________________ 12
TECHNISCHE PERFORMANTIE ____________________________________________________________________________ 10
5.1
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ........................................................................................................................................ 12
5.1.1 Généralités ............................................................................................................................................................. 12
5.1.2 Limites de l’entreprise............................................................................................................................................. 12
5.1.3 Implantation des appareils ..................................................................................................................................... 13
5.2
MECANIQUE GENERALE ..................................................................................................................................................... 13
5.2.1 Travaux de peinture ................................................................................................................................................ 13
5.2.2 Galvanisation .......................................................................................................................................................... 13
5.3
NO-BREAK-UNIT (UPS) .................................................................................................................................................... 13
5.3.1 UPS 400V ................................................................................................................................................................ 13
5.3.2 Pièces de rechange ................................................................................................................................................. 20
5.3.3 Service après-vente ................................................................................................................................................. 20
5.3.4 Telemaintenance .................................................................................................................................................... 20
5.4
APPAREILS DE BASSE TENSION............................................................................................................................................. 20
5.4.1 Sectionneurs ........................................................................................................................................................... 21
5.4.2 Interrupteurs-sectionneurs ..................................................................................................................................... 21
5.4.3 Disjoncteurs ............................................................................................................................................................ 21
5.4.4 Fusibles pour basse tension .................................................................................................................................... 22
5.4.5 Fusibles Industriels.................................................................................................................................................. 22
5.4.6 Contacteurs ............................................................................................................................................................ 23
5.4.7 Petits disjoncteurs automatiques ........................................................................................................................... 23
5.4.8 Interrupteurs automatiques de courant de fuite avec différentiel ......................................................................... 24
5.4.9 Télérupteurs............................................................................................................................................................ 24
5.4.10
Transformateurs de commande ......................................................................................................................... 25
5.4.11
Protection contre la surtension des tableaux de distribution ............................................................................. 25
5.5
DISPOSIFS DE COMMUTATION ET DE DISTRIBUTION POUR BASSE TENSION .................................................................................... 26
5.5.1 Généralités ............................................................................................................................................................. 26
5.5.2 Dispositions générales de l’appareillage ................................................................................................................ 26
5.5.3 Tableaux armoires .................................................................................................................................................. 30
5.5.4 Dispositions spéciales d'application aux tableaux électriques ............................................................................... 33
5.6
CANALISATIONS ELECTRIQUES A L’INTERIEUR DES BATIMENTS .................................................................................................... 34
5.6.1 Généralités ............................................................................................................................................................. 34
5.6.2 Choix du type de canalisations électriques ............................................................................................................. 35
5.6.3 Canalisations électriques et câbles ......................................................................................................................... 38
5.6.4 Chemins de câbles .................................................................................................................................................. 39
5.6.5 Échelles et treillis à câble ........................................................................................................................................ 41
5
TECHNISCHE BESCHRIJVING _________________________________________________________________________ 12
5.1
BESCHRIJVING DER INSTALLATIES .........................................................................................................................................12
5.1.1 Algemeenheden ......................................................................................................................................................12
5.1.2 Grenzen van de aanneming ....................................................................................................................................12
5.1.3 Inplanting apparatuur.............................................................................................................................................13
5.2
MECHANICA IN HET ALGEMEEN ...........................................................................................................................................13
5.2.1 Schilderwerk ............................................................................................................................................................13
5.2.2 Galvanisatie ............................................................................................................................................................13
5.3
NO-BREAK-UNIT (UPS) ....................................................................................................................................................13
5.3.1 UPS 400V .................................................................................................................................................................13
5.3.2 Reserveonderdelen..................................................................................................................................................20
5.3.3 Servicedienst ...........................................................................................................................................................20
5.3.4 Remote-monitoring .................................................................................................................................................20
5.4
LAAGSPANNINGSTOESTELLEN ..............................................................................................................................................20
5.4.1 Scheiders .................................................................................................................................................................21
5.4.2 Lastschakelaars .......................................................................................................................................................21
5.4.3 Vermogenschakelaars .............................................................................................................................................21
5.4.4 Smeltveiligheden voor laagspanning ......................................................................................................................22
5.4.5 Industriële smeltveiligheden ...................................................................................................................................22
5.4.6 Contactoren ............................................................................................................................................................23
5.4.7 Kleine automatische schakelaars ............................................................................................................................23
5.4.8 Automatische aardstroomschakelaars met differentieelinrichting ........................................................................24
5.4.9 Teleruptoren............................................................................................................................................................24
5.4.10
Stuurtransformatoren.........................................................................................................................................25
5.4.11
Overspanningsbeveiliging verdeelborden...........................................................................................................25
5.5
SCHAKEL-EN VERDEELINRICHTINGEN VOOR LAAGSPANNING.......................................................................................................26
5.5.1 Algemeenheden ......................................................................................................................................................26
5.5.2 Algemene schikking van de apparatuur ..................................................................................................................26
5.5.3 Kastborden ..............................................................................................................................................................30
5.5.4 Bijzondere bepalingen in verband met de elektrische borden ................................................................................33
5.6
LEIDINGEN BINNEN GEBOUWEN...........................................................................................................................................34
5.6.1 Algemeenheden ......................................................................................................................................................34
5.6.2 Keus van de aard der leidingen ...............................................................................................................................35
5.6.3 Leidingen in kabel ...................................................................................................................................................38
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 5 de 70
Pagina 5 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.6.4 Kabelbanen .............................................................................................................................................................39
5.6.5 Kabelladders en -draadgoten ..................................................................................................................................41
5.7
AARDINGEN ....................................................................................................................................................................46
5.7.1 Aardingskast ...........................................................................................................................................................47
5.7.2 Aardingsweerstand .................................................................................................................................................47
5.7.3 Aansluitingen ..........................................................................................................................................................47
5.7.4 Equipotentiale verbindingen ...................................................................................................................................48
5.8
BLIKSEMAFLEIDINGSINSTALLATIE..........................................................................................................................................48
5.8.1 Opvatting ................................................................................................................................................................48
5.8.2 Keuring der werken en materialen ..........................................................................................................................49
5.8.3 Uitvoering der werken ............................................................................................................................................49
5.8.4 Materialen ..............................................................................................................................................................49
5.9
SCHAKELAARS, DRUKKNOPPEN EN STOPCONTACTEN ................................................................................................................49
5.9.1 Wandkast met contactdooscombinatie ..................................................................................................................50
5.9.2 Lichtsensor ..............................................................................................................................................................52
5.10
VERLICHTINGSARMATUREN ................................................................................................................................................52
5.10.1
Algemeenheden ..................................................................................................................................................52
5.10.2
Elektronische hulpapparatuur ............................................................................................................................53
5.10.3
Lampen ...............................................................................................................................................................54
5.10.4
Technische gegevens van de verlichtingsarmaturen ..........................................................................................54
5.10.5
Types van de verlichtingstoestellen ....................................................................................................................55
5.10.6
Veiligheidsverlichting ..........................................................................................................................................58
5.11
TOEGANGSCONTROLE........................................................................................................................................................62
5.11.1
Algemeenheden ..................................................................................................................................................62
5.12
BEDIENING EN NOODVOEDING POORT ..................................................................................................................................62
5.12.1
Algemeen ............................................................................................................................................................62
5.12.2
Bedieningkast .....................................................................................................................................................63
5.12.3
Motor ..................................................................................................................................................................63
5.7
MISES A LA TERRE ............................................................................................................................................................ 46
5.7.1 Coffret de terre ....................................................................................................................................................... 47
5.7.2 Résistance de mise à la terre .................................................................................................................................. 47
5.7.3 Raccordements ....................................................................................................................................................... 47
5.7.4 Liaisons équipotentielles......................................................................................................................................... 48
5.8
INSTALLATION D’UN PARATONNERRE ................................................................................................................................... 48
5.8.1 Notion ..................................................................................................................................................................... 48
5.8.2 Certification des travaux et des matériaux ............................................................................................................. 49
5.8.3 Mise en œuvre des travaux .................................................................................................................................... 49
5.8.4 Matériaux ............................................................................................................................................................... 49
5.9
INTERRUPTEURS, BOUTON POUSSOIRS ET PRISES..................................................................................................................... 49
5.9.1 Armoire mural avec combination de prises ............................................................................................................ 50
5.9.2 Capteur de lumière ................................................................................................................................................. 52
5.10
APPAREILS D’ECLAIRAGE .................................................................................................................................................... 52
5.10.1
Généralités ......................................................................................................................................................... 52
5.10.2
Ballast électronique............................................................................................................................................ 53
5.10.3
Lampes ............................................................................................................................................................... 54
5.10.4
Données techniques des armatures d’illumination ............................................................................................ 54
5.10.5
Types d’appareils d’éclairage ............................................................................................................................. 55
5.10.6
Eclairage de sécurité .......................................................................................................................................... 58
5.11
CONTROLE D’ACCES .......................................................................................................................................................... 62
5.11.1
Généralités ......................................................................................................................................................... 62
5.12
COMMANDE ET ALIMENTATION DE SECOURS DE LA PORTE ........................................................................................................ 62
5.12.1
Généralités ......................................................................................................................................................... 62
5.12.2
Armoire de commande ....................................................................................................................................... 63
5.12.3
Moteur ............................................................................................................................................................... 63
6
INTERFACES ______________________________________________________________________________________ 64
6.1
REMARQUE GENERALE ...................................................................................................................................................... 64
6.1.1 Contrôle préalable des travaux à effectuer et concertation avec les autres entrepreneurs ................................... 64
6.1.2 Introduction du matériel ......................................................................................................................................... 64
6.1.3 Percements ............................................................................................................................................................. 64
6.1.4 Divers ...................................................................................................................................................................... 65
7
CONTROLE DES TRAVAUX ET DES EQUIPEMENTS...................................................................................................................... 65
7
FOURNITURE DE DOCUMENTS _______________________________________________________________________ 67
8.1
PLANS ........................................................................................................................................................................... 67
8.2
DOCUMENTS A FOURNIR ................................................................................................................................................... 67
8.2.1 Documents à fournir lors de la soumission ............................................................................................................. 67
8.2.2 Documents à présenter avant l'exécution .............................................................................................................. 67
8.2.3 Documents à fournir avant la réception provisoire ................................................................................................ 69
INTERFACES ______________________________________________________________________________________ 64
6.1
ALGEMENE OPMERKING.....................................................................................................................................................64
6.1.1 Voorafgaandelijke controle der uit te voeren werken en overleg met de andere aannemers ................................64
6.1.2 Binnenbrengen van het materiaal ..........................................................................................................................64
6.1.3 Doorvoeropeningen ................................................................................................................................................64
6.1.4 Allerlei .....................................................................................................................................................................65
RECEPTION SUR SITE _______________________________________________________________________________ 65
7.1
8
6
OPLEVERING TER PLAATSE __________________________________________________________________________ 65
7.1
8
KEURING DER WERKEN EN MATERIALEN ................................................................................................................................65
LEVERING DOCUMENTEN ___________________________________________________________________________ 67
8.1
PLANNEN........................................................................................................................................................................67
8.2
TE LEVEREN DOCUMENTEN .................................................................................................................................................67
8.2.1 Documenten te leveren bij de inschrijving ..............................................................................................................67
8.2.2 Documenten voor te leggen vóór de uitvoering ......................................................................................................67
8.2.3 Documenten te leveren vóór de voorlopige aanvaarding .......................................................................................69
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 6 de 70
Pagina 6 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
PARTIE ELECTRICITÉ
HOOFDSTUK ELEKTRICITEIT
1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
1 BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIES
Tableaux de distribution
Les tableaux de distribution son réalisés sous la forme de construction 2.
Verdeelborden
De verdeelborden worden uitgevoerd in bouwvorm 2.
Eclairage
Tous les éclairages internes sont de type led.
Dans les locaux techniques et dans la passerelle sont prévus des appareils hermétiques apparents. Dans les
locaux avec faux plafond en métal déployé, les appareils sont posés au-dessus en apparent.
La totalité de l’éclairage est commandé par un système de BUS. Dans le bâtiment administratif et le bâtiment
technique, cette commande est activée par des détecteurs de mouvement. Dans les locaux techniques,
l’éclairage est commandé par des boutons-poussoirs ou des détecteurs de mouvement.
Verlichting
Alle binnenverlichting is van het type led.
In de technische lokalen en de passerelle worden er hermetische opbouwtoestellen voorzien. In lokalen met
verlaagd plafond uit strekmetaal, worden de toestellen er boven in opbouw geplaatst.
Alle verlichting wordt gestuurd via een bus-systeem. In het administratief en het technisch gebouw gebeurt dat
door middel van bewegingsmelders, in technische lokalen door middel van drukknoppen of
bewegingsmelders..
Eclairage de sécurité
Tous les lieux sont uniquement équipés de blocs de secours autonomes, compatibles avec le système actuel de
la STIB (Etap Safety Manager). Tous les blocs de secours sont reliés via un câblage BUS à un système de
contrôle et de commande permettant de regrouper la supervision de tous les tests, contrôles, signalisation de
défaillances, alarmes, etc. au dispatching. La système de contrôle et de commande est égalment relié au réseau
de la STIB/MIVB.
Contrôle d’accès
Pour le contrôle d’accès, uniquement le câblage est à prévoir.
Veiligheidsverlichting
In alle plaatsen worden er autonome noodblokken geplaatst, compatibel met het huidige systeem van de MIVB
(Etap Safety Manager). Alle noodblokken worden met busbekabeling gekoppeld aan een controle- en
besturingssysteem zodat de supervisie van alle testen, controles, foutmeldingen, alarmen, enz gegroepeerd
worden in de dispatching. Het controle- en besturingssysteem wordt eveneens gekoppeld op het netwerk van
de STIB/MIVB.
Toegangscontrole
Voor de toegangscontrole wordt alleen de bekabeling voorzien.
Mises à la terre et connexions équipotentielles
Depuis le coffret de terre du bâtiment existant, un câble de terre sera mis vers un nouveau coffret dans le
nouveau bâtiment. L’installation de mise à la terre sera réalisée avec des pieux de terre pour l’installation basse
tension. Chaque pieu de terre ainsi que la mise à la terre de référence seront placée dans une chambre de visite
600/600mm avec couvercle.
Toutes les parties accessibles en métal du bâtiment ainsi que les conduites de gaz, d’eau et l’installation HVAC
sont reliées équipotentiellement.
Protection contre la foudre
Les bâtiments en surface sont équipés d’une installation de protection contre la foudre avec un maillage de max
15 m sur 15 m. L’instalaltion de protection contre la foudre est reliée à l terre souterraine.
Aardingen en equipotentiale verbindingen
Vanuit de aardingskast in het bestaande gebouw wordt een aardgeleider getrokken naar een nieuw te
plaatsen aardingskast in het nieuwe gebouw. De aardingsinstallatie wordt uitgevoerd met aardingspinnen voor
de laagspanninginstallatie. Iedere aardingspin, ook de referentie aarding wordt geplaatst in een onderzoeksput
600/600 mm met deksel.
Alle genaakbare metalen delen van het gebouw evenals de gasleiding, waterleiding en HVAC-installatie
worden equipotentiaal verbonden.
Bliksembeveiliging
De bovengrondse gebouwen worden uitgerust met met een bliksembeveiligingsinstallatie met een mazenwerk
van max 15 op 15 meter. De bliksembeveiligingsinstallatie wordt verbonden met de ondergrondse aarding.
Chemins de câble
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 7 de 70
Pagina 7 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Des chemins de câbles sont posés à travers tout le site. Des chemins de câbles perforés sont placés pour les
trajets horizontaux dans l’atelier et des échelles de câbles pour les trajets verticaux.
Dans le faux-plancher, des terillis à câbles sont utilisées.
Un volume de résever de 30% est systématiquement prévu.
Partout, des séparations doivent être insérées.
Installations vitales
Sont considérées comme des installations vitales et doivent être câblées en FR2-1h :
- Signalisation
- HVAC
Kabelwegen
Over de hele site worden er kabelwegen aangelegd. Voor horizontale trajecten doorheen de atelier worden
geperforeerde kabelbanen geplaatst, voor verticale trajecten kabelladders.
In de valse vloer wordt er gebruik gemaakt van draadgoten.
Er wordt steeds een reserveruimte voorzien van 30%.
Overal dienen scheidingsschotten geplaatst te worden.
Vitale installaties
Als vitale installaties worden beschouwd en dienen FR2-1u bekabeld te worden:
- Signalisatie
- HVAC
Câblage
Toutes les conduites répondent aux dispositions de l’article 104 du RGIE. Elles sont de type LSOH (Low Smoke
Zero Halogen ).
Les différents câbles d’alimentation sont de type non inflammable et sont à placer conformément à l’article 104
selon la disposition FR2.
Bekabeling
Alle leidingen voldoen aan de bepalingen van artikel 104 van het A.R.E.I. zij zijn van het type LSOH ( Low
Smoke Zero Halogen ).
De diverse voedingskabels zijn van het brandvrije type en te plaatsen confrom artikel 104 volgens de bepaling
FR2.
2 LEGISLATION, NORMES ET STANDARDS APPLICABLES
2 WETTEN, NORMEN EN STANDAARDEN VAN TOEPASSING
1.
Le RGPT
1.
Het ARAB
2.
Le RGIE
2.
Het AREI
3.
Le cahier des charges type 400 y compris toutes les annexes fixes.
3.
Type bestek 400 met ingebrip van alle vaste bijlagen.
4.
Toutes les normes belges en vigueur en la matière
4.
Alle vigerende Belgische normen ter zake
5.
L’AR du 21 juillet 2012 : sécurité incendie pour les nouveaux bâtiments.
5.
KB van 21 juli 2012: brandveiligheid nieuwe gebouwen
6.
Les exigences éventuelles des services de secours concernés.
6.
De eventuele bijkomende eisen van de bevoegde brandweerdiensten
7.
Les exigences éventuelles des entreprises de services publics.
7.
De eventuele bijkomend eisen van de nutsmaatschappijen
3 FONCTIONNALITES
3 FUNCTIONALITEITEN
Le présent cahier des chrages prévoit les fonctionalités de base pour l’alimentation et l’éclairage du bâtiment
technique.
La taille de l’installation prévoit les prises de courant nécessaires, les alimentations et l’écaliarage ainsi que
Onderhavig lastenboek voorziet de basisfunctionaliteten voor voeding en verlichting van het technisch
gebouw.
De omvang van de installatie voorziet de nodige stopcontacten, voedingen en verlichting, evenals de
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 8 de 70
Pagina 8 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
l’éclairage de sécurité, le tout avec la protection adaptée et le câblage.
L’énergie électrique nécessaire pour alimenter l’installation, y compris l’installation HVAC et le système de
signalisation qui doit encore être posé sera immédiatement dérivée à partir d’une cabine de moyenne tension.
Afin de garantir la sécurité de l’entreprise du système de signalisation, un UPS statique sera prévu ainsi que le
dispositif (uniquement tableau de distribution) pour une alimentation de secours à partir d’une autre cabine de
moyenne tension.
Le bâtiment sera équipé avec une protection contre la foudre et contre la surtension selon les normes en vigueur.
En ce qui concerne le contrôle d’accès, le présent dossier pevoit seulement le câblage nécessaire.
En ce qui concerne la protection contre l’incendie et le système d’extinction automatique, aucun dispositif n’est
prévu.
veiligheidsverlichting, allen met aangepaste beveiliging en bekabeling.
De elektriche energie nodig voor het voeden van de installatie inclusief de HVAC-installatie en het nog te
plaatsen signalisatiesysteem wordt rechtstreeks afgetakt uit een middenspanningscabine.
Om de bedrijfszekerheid te garanderen van het signalisatiesysteem is er een statische UPS voorzien, evenals
de voorzieningen (enkel schakelbord) voor een secundaire netvoeding vanuit een andere
middenspanningscabine.
Het gebouw wordt uitgerust met een bliksem- en overspanningsbeveiliging volgens de geldende normen.
Voor de toegangscontrole voorziet onderhavig dossier enkel de nodige bekabeling.
Aangaande brandbeveiliging en automatische brandblussing zijn er geen voorzieningen.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 9 de 70
Pagina 9 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
4 PERFORMANCES
4 PERFORMANTIE
4.1 PERFORMANCES TECHNIQUES
4.1
L’installation sera exécutée selon les dispositions décrites ci-dessus au niveau de l’exécution et de la sécurité
électrique.
A la fin des travaux, l’entièreté de l’installation décrite dans le présent cahier des charges sera contrôlée par un
organisme de contrôle reconnu au niveau de l’exécution en conformité avec la règlementation et les normes en
vigueur.
De installatie wordt uitgevoerd volgens hoger vermelde bepalingen op gebied van uitvoering en elektrische
veiligheid.
Bij beeindiging van de werken zal de gehele installatie zoals omschreven in onderhavig lastenboek gekeurd
worden door een erkend keuringsorganisme op gebied van uitvoering en conformiteit met de geldende regelgving
en normen.
4.2 PERFORMANCES RAM POUR LE SYSTEME D’ALIMENTATION 230 / 400 V
4.2
TECHNISCHE PERFORMANTIE
RAM PERFOMANTIE VOOR HET VOEDINGSSYSTEEM 230 / 400 V
Le système d’alimentation 230 / 400 V, dans son ensemble, devra respecter les performances RAM décrites dans Het voedingssysteem 230 V in zijn geheel dient de RAM performanties te respecteren die in de tabel hieronder
le tableau suivant.
worden omschreven:
Paramètre
Définition / spécification
Durée de vie
Performance
Parameter
Une durée de vie de 20 ans pour le système
d’alimentation entier, sans les batteries de
l’UPS
Levensduur
Definitie / specificatie
Performantie
Een levensduur van 20 jaar voor het volledige
voedingssysteem zonder de batterijen van de
UPS
Une durée de vie de 12 ans pour les batteries
Fiabilité :
MTBFF (Mean
Time Between
Functional
Failures)
Le temps moyen entre les pannes des composants
de l’équipement qui empêchent le système affecté
d’exercer pleinement les fonctions pour lesquelles
il a été conçu.
MTBFF de 20 ans pour le système
d’alimentation de l’HVAC et de la SIG
MTBFF de 6 mois pour la perte de 25% de la
capacité des batteries (perte d’un string)
Betrouwbaarh
eid : MTBFF
(Mean Time
Between
Functional
Failures)
Inclut toutes les défaillances (les défaillances qui
ont un effet fonctionnel ET les défaillances qui
nécessitent une action corrective mais qui
n’empêchent pas le système affecté d’exercer
pleinement les fonctions pour lesquelles il a été
conçu ; ex : perte de ventilateur, perte d’une
batterie, etc.)
MTBF de 3 mois minimum pour les l’ensemble
des défaillances
MTBFF van 20 jaar voor het voedingsssyteem
van de HVAC en het GIS.
MTBFF van 6 maanden voor het verlies van
25% van de capaciteit van de batterijen
(verlies van een string)
MTBFF van minimum 15 jaar voor het verlies
van de functie gelijkrichter / omvormer
MTBFF de 15 ans minimum pour la perte de la
fonction redresseur / onduleur
Fiabilité :
MTBF (Mean
Time Between
Failures)
De gemiddelde tijd tussen de storingen van de
onderdelen van de uitrusting die het betrokken
systeem hinderen voluit de functies uit te oefenen
waarvoor het ontworpen werd.
Betrouwbaarh
eid : MTBF
(Mean Time
Between
Failures)
Omvat alle storingen (storingen die een functionele MTBF van minimum 3 maanden voor alle
werking hebben EN storingen die een corrigerende storingen
maatregel vereisen maar waarbij het getroffen
systeem de functies waarvoor het werd ontworpen
toch volledig kan uitoefenen, bv. Verlies van
ventilator, verlies van een batterij, enz.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 10 de 70
Pagina 10 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
MTTR (Mean
Time To
Restore)
Le temps moyen pour effectuer la tâche de
maintenance corrective et pour restaurer les
fonctionnalités de l’item défectueux. Il prend en
compte le temps pour détecter, accéder à,
diagnostiquer et réparer/remplacer l’item
défectueux et le temps pour tester les
fonctionnalités du nouvel item.
-2h
MTTR (Mean
Time To
Restore)
De gemiddelde tijd om het correctief onderhoud
uit te voeren en om de functionaliteit van het
defecte onderdeel te herstellen. Hierbij wordt
rekening gehouden met de tijd om het defecte
onderdeel op te sporen, de toegang ertoe te
krigen, de diagnose te stellen en de reparatie /
vervanging van het defecte onderdeel uit te voeren
en met de tijd om de functionaliteiten van het
nieuwe onderdeel te testen.
2u
Maintenance
préventive
La maintenance est réalisée à intervalles
prédéterminés ou selon des critères prescrits et est
destinée à réduire la probabilité de défaillance ou
la dégradation de fonctionnement d’une entité. Les
contrôles par organismes agréés sont inclus dans la
maintenance préventive.
Maximum 12 heures·hommes de main
d’œuvre par an. Les opérations de
maintenance ne peuvent pas rendre
l’entièreté de l’UPS indisponible
Preventief
onderhoud
Het onderhoud wordt uitgevoerd op vooraf
bepaalde intervallen of volgens voorgeschreven
criteria en is bedoeld om de kans op falen of
slechte werking van een entiteit te verminderen.
De controles door erkende organisaties zijn in het
preventief onderhoud inbegrepen.
Maximum 12 u arbeidsuren per jaar.
De onderhoudswerkzaamheden mogen niet
de volledige UPS stopzetten.
L’accès aux organes nécessitant de la
maintenance préventive ou susceptibles de
présenter une défectuosité doit être simplifié
Onderhoudbaa
rheid
Maintenabilité
De toegang tot de inrichtingen die preventief
onderhoud vereisen of die gevoelig zijn voor
storingen, moet worden vereenvoudigd
Het controlesysteem / de stuurinrichting dient
een hulpmiddel te voorzien voor de diagnose
van de defecten op de inrichting: aanduiden
van de ontbrekende sensorsignalen of
waarvan de informatie tegenstrijdig is met de
verwachtingen van de
systeembesturingssoftware, enz.
Le système de contrôle/commande de
l’installation devra prévoir une aide au
diagnostic des défectuosités sur l’installation :
signalisation des signaux de capteurs
manquants ou dont l’information est en
contradiction avec les attentes du logiciel de
pilotage de l’installation, etc.
Disponibilité
des pièces de
rechange
Un délai de livraison maximum de 2 jours,
assuré pour une période de 10 ans
Un délai de livraison maximum de 2 semaines,
assuré pour une période de 10 ans après les
10 premières années
Beschikbaarhei
d van de
reserveonderd
elen
Leveringstermijn door de opdrachtnemer van alle
onderdelen (correctief en preventief onderhoud)
Een leveringstermijn van maximum 2 dagen,
gewaarborgd voor een periode van 10 jaar.
Een leveringstermijn van maximum 2 weken,
gewaarborgd voor een periode van 10 jaar na
de eerste 10 jaar.
Le soumissionnaire doit préciser dans son offre les principes qui permettront d’atteindre les performances RAM
spécifiées. La provenance des données annoncées par le soumissionnaire doit être justifiée.
De inschrijver vermeldt in zijn aanbod de principes waarmee de opgegeven RAM-performanties bereikt kunnen
worden. De herkomst van de door de inschrijver aangekondigde gegevens moet worden gemotiveerd.
Le soumissionnaire doit préciser dans son offre les constituants qui n’existent pas sur le marché avec la durée
de vie spécifiée et qui nécessitent donc un remplacement régulier au cours de la vie du système.
De inschrijver vermeldt in zijn aanbod de onderdelen die niet op de markt te verkrijgen zijn met hun levensduur
en die dus regelmatig vervangen dienen te worden tijdens de levensduur van het systeem.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 11 de 70
Pagina 11 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5 DESCRIPTION TECHNIQUE
5 TECHNISCHE BESCHRIJVING
5.1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
5.1
5.1.1 Généralités
BESCHRIJVING DER INSTALLATIES
5.1.1
Tous les matériels doivent porter le certificat d'agrément du "CEBEC".
Algemeenheden
Alle materialen moeten een goedkeuringscertificaat van "CEBEC" dragen.
Si, pour un produit, aucune marque ou aucune type n'est agréé "CEBEC", dans ce cas, il faut utiliser un type porteur
d'un agrément d'un des Etats membres de la Communauté Européenne et ce, moyennant accord du maître de
l'ouvrage.
Dans la mesure où cela s'applique, les attestations CE et EMC doivent être présentées.
En ce qui concerne leur esthétique, tous les matériaux doivent être soumis à l'approbation de l'architecte ayant
imposé, le cas échéant, la soumission de différentes marques répondant aux conditions techniques.
Indien van een product geen enkel merk of type "CEBEC" gekeurd is, dient in dat geval een type gebruikt met een
keuringsmerk van een van de lidstaten van de Europese Gemeenschap, en mits goedkeuring van de Bouwheer.
Voor zover toepasselijk zijn ook de nodige CE en EMC-attesten voor te leggen.
Alle materialen dienen wat esthetiek betreft ter goedkeuring voorgelegd aan de architect op wiens vraag desgevallend
verschillende merken die aan de technische voorwaarden beantwoorden voorgelegd moeten worden.
Het net wordt uitgebaat als een TN-S net, ook het verdeelnet achter de UPS.
Le réseau est exploité comme un réseau TN-S, aussi la partie derrière l’UPS.
Gans de installatie zal derwijze uitgevoerd worden dat overal een rechtsdraaiend magnetisch veld wordt bekomen.
Toute l'installation sera effectuée de manière telle que les phase soit en ordre.
5.1.2 Limites de l’entreprise
5.1.2
Grenzen van de aanneming
5.1.2.1 Installations de courant fort et installation de courant faible
5.1.2.1
L'entreprise comprend tous les travaux et fournitures relatifs aux installations électriques décrites dans le présent
cahier des charges.
Pour les canalisations électriques d'alimentation des équipements destinés à des tiers, la présente entreprise
prévoit tous les travaux et fournitures jusqu'au raccordement de la conduite d'alimentation sur les équipements en
soi y compris. Cette clause s'applique également aux canalisations électriques de signalisation et de courant faible.
L'emplacement exact des installations de tiers sera déterminé lors de l'exécution et le présent entrepreneur doit
s'en enquérir.
De aanneming omvat alle werken en leveringen met betrekking tot de elektrische installaties beschreven in
onderhavig bestek.
Voor de voedingsleidingen ten behoeve van uitrustingen voor derden, voorziet huidige aanneming levering en
plaatsing van de voedingsleiding evenals aansluiten van de voedingsleiding in het ALSB en/of verdeelbord behorend
tot onderhavig lot. Elke aannemer sluit zelf de voedingsleiding in zijn eigen bord(en) aan. Dit geldt eveneens voor de
signalisatie- en zwakstroomleidingen.
Juiste plaats van de installaties van derden zal bij uitvoering bepaald worden en moet door onderhavige aannemer
worden opgevraagd.
Sterkstroom- en zwakstroominstallaties
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 12 de 70
Pagina 12 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.1.2.2 Percements et découpes dans les faux plafonds
5.1.2.2
Toutes les percées et découpes dans les faux plafonds en vue du placement et/ou de l'encastrement des appareils
d'éclairage, détecteurs d'incendie, haut-parleurs, etc. sont normalement à charge de l'installateur de ce faux plafond.
L'installateur du présent lot doit cependant fournir à temps toutes les informations permettant les percées et
découpes (plans, dimensions, modèles, etc. ).
Alle doorboringen en uitsnijdingen in verlaagde plafonds met het oog op de plaatsing en/of inbouw van
verlichtingstoestellen, branddetectoren, luidsprekers, enz... zijn normaal ten laste van de aannemer van dat verlaagd
plafond.
De aannemer van huidig lot moet wel tijdig de nodige inlichtingen verstrekken die de doorboringen en uitsnijdingen
moeten toelaten (plans, afmetingen, modellen, enz...).
5.1.3 Implantation des appareils
5.1.3
Doorboringen en uitsnijdingen in valse plafonds
Inplanting apparatuur
L'emplacement des appareils sur les plans n'est qu'approximatif. Leur implantation correcte sera déterminée lors
de l'exécution en concertation avec l'architecte et le maître de l'ouvrage. Les déplacements dans un rayon de
3 m ne peuvent donner lieu à aucun supplément de prix.
De plaatsing van toestellen en apparatuur op de plannen is slechts benaderend. De juiste inplanting zal bij
uitvoering in overleg met de architect en opdrachtgever worden bepaald. Verplaatsingen in een straal van 3 m
kunnen geen aanleiding geven tot enig prijssupplement.
5.2 MECANIQUE GENERALE
5.2
5.2.1 Travaux de peinture
MECHANICA IN HET ALGEMEEN
5.2.1
Les peintures synthétiques sont autorisées pour autant que l'on n'utilise pas d'eau comme liant.
Schilderwerk
Synthetische verf is toegelaten voor zover geen water als bindmiddel gebruikt wordt.
5.2.2 Galvanisation
5.2.2
Galvanisatie
Toutes les ferrailles de support et les matériels de fixation nécessaires au placement et à la fixation des tubes,
appareils d'éclairage, interrupteurs, chemins de câbles, etc. seront galvanisés thermique conforme à la
NBN-EN-ISO 1461 épaisseur : min 20 µm pour l’installation interieure, min 70µm pour installation extérieure.
Alle steunijzers en bevestigingmaterialen nodig voor het plaatsen en bevestigen van buizen, verlichtingstoestellen,
schakelaars, kabelbanen, enz... worden thermisch verzinkt conform NBN-EN-ISO 1461 dikte: min 20µm voor
binneninstallaties, min 70µm voor buiteninstallaties.
5.3 NO-BREAK-UNIT (UPS)
5.3
5.3.1 UPS 400V
NO-BREAK-UNIT (UPS)
5.3.1
5.3.1.1 Descriptif sommaire d’appareillage
5.3.1.1
UPS 400V
Korte beschrijving van de apparatuur.
Type de réseau (entrée/sortie) :
3ph + N / 3ph + N
Ingang-uitgang :
3F + N / 3F + N
Fonctionnement :
Autonome, on line
Werking :
Autonoom, on line
Puissance nominale apparente à 35 °C :
100 kVA
Schijnbaar vermogen bij 35°C :
100 kVA
Rendement :
94%
Rendement:
94%
Tension nominale en entrée :
3 x 400V + N
Ingangsspanning :
3x 400V+N
Tolérance en tension d’entrée :
+10 %
Ingangsspanning tolerantie :
± 10%
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 13 de 70
Pagina 13 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Fréquence d’entrée et tolérance :
50 / 60 Hz ± 10 %
Ingangsfrequentie tolerantie :
50 / 60Hz ± 10%
Tension nominale en sortie :
380-400-415 V
Uitgangsspanning :
380-400-415V
Fréquence de sortie :
50/60 Hz
Uitgansfrequentie :
50/60Hz
Pression acoustique mesurée à une distance de
£ 65 dBA
Geluidsafgifte op 1m afstand bij max.
< 65 dBA
1 m avec la charge nominale (ISO 7779) :
belasting (ISO-7779) :
Classification (CEI EN 62040-3) :
VFI - SS – 111
Classificatie (CEI EN 62040-3) :
VFI – SS – 111
Humidité relative :
95% sans condensation
Relatieve vochtigheid :
95% zonder condensatie
Indice de protection :
IP 20
Beschermingsraad :
IP20
L’UPS sera de technologie VFI SS 111 selon la norme EN 62040-3 : la tension et la fréquence de sortie seront
indépendantes de l’entrée.
De UPS moet werken volgens de VFI SS 111-technologie met als norm EN 62040-3: de uitgangsfrequentie en de
uitganspanning moeten onafhankelijk zijn van de ingang.
L’UPS sera constitué d’une armoire intégrant les composants suivants :
- un redresseur 3 niveaux de technologie IGBT 3x400V+N
- un chargeur de batteries
- un onduleur triphasé (tension de sortie 3x400V+N)
- un circuit bypass composé de :
o
un by-pass automatique sans interruption (contacteur statique)
o
un by-pass de maintenance intégré
- un panneau de contrôle avec clavier et écran graphique couleur
De UPS moeten bestaan uit een kast met de volgende onderdelen:
- Een gelijkrichter met drielevel IGBT technologie 3x400V+N
- Een batterijlader
- Een driefasige wisselrichter (uitgansspanning met nulleider 3x400V+N)
- Een bypasscircuit dat bestaat uit:
o Een automatische bypass zonder onderbreking (statische schakeling)
o Een manuele ingebouwde onderhoudsbypass
- Een bedieningspaneel met een overzicht van het geheel kan in de toekomst uitgebreid worden tot 6
paralelle units.
5.3.1.2 Description des composants de l’UPS
5.3.1.2
Beschrijving van de UPS-onderdelen
5.3.1.2.1 Redresseur et chargeur
5.3.1.2.1
Gelijkrichter en batterijlader
Le redresseur sera dimensionné pour alimenter simultanément l’onduleur à sa puissance nominale et les
batteries suite à une décharge.
De gelijkrichter zal gedimensioneerd zijn om gelijktijdig: de wisselrichter te voeden op nominaal vermogen en de
batterijen op te laden na een back-up situatie.
Le redresseur est constitué des éléments suivants :
- Un module de contrôle du facteur de puissance amont (PFC Power Factor Control)
- Un chargeur DC séparé du redresseur
- La commande et le contrôle par processeur digital (technologie DSP)
De gelijkrichter bestaat uit de volgende elementen:
- Een toestel voor de controle van de stroomopwaartse vermogensfactor (PFC Power Factor Control)
- Een DC-lader, apart van de gelijkrichter
- De bediening en controle door een digitale processor (DSP-technologie)
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 14 de 70
Pagina 14 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Caractèristiques techniques du redresseur-chargeur
Technische kenmerken gelijkrichter / batterijlader
Le redresseur-chargeur doit avoir les caractéristiques techniques minimales suivantes :
De gelijkrichters / opladers moeten minimum de volgende kenmerken hebben:
Topologie
IGBT 3 niveaux
Topologie
IGBT 3 level
Tension nominale
400 V - 3 ph
Spanning
400V – 3F
Tolérance en tension
1%
Spanning tolerantie
1%
Fréquence nominale
42 - 65 Hz
Frequentie
42-65 Hz
Facteur de puissance en entrée
≥ 0,99
Ingangs Powerfactor
≥ 0.99
Distorsion harmonique en entrée (THDi) à pleine
£ 2,5 % sans filtre actif ou
Totale ingangs- harmonische distortie (THDi)
< 2.5% zonder
charge
passif
100% belasting
actieve of passieve
filters
Distorsion harmonique en entrée (THDi) à 25 % de
la charge
£ 4 % sans filtre actif ou
Totale ingangs- harmonische distortie (THDi)
< 4% zonder actieve
passif
25% belasting
of passieve filters
5.3.1.2.2 Batteries
5.3.1.2.2
Les batteries devront garantir une autonomie de 120 minutes pleine charge, et ceci en fin de leur durée de vie.
De batterijen moeten een autonomie garanderen van 120 minuten bij vollast, en dit op het einde van hun
levensduur.
Ze worden uitgerust met een controlesysteem voor permanente controle, analyse en scanning van de batterijen.
De batterijenset zal in 4 gelijke takken worden verdeeld. Het aantal elementen per tak dient bepaald te worden
door de leverancier van de stroomomvormer.
Elles sont équipées d’un système de contrôle pour contrôle permanent, analyse et scan des batteries.
Le set de batterie sera divisé en 4 branches identiques. Le nombre d’éléments par branche est à déterminer par
le fournisseur de l’onduleur.
Batterijen
Type
Type
Hermetische, Valve-Regulated Lead-Acid (VRLA), batterij met AGM (Absorbed Glass Material)-technologie, met
Batterie hermétique plomb-acide étanche à soupapes (VRLA) batterie à recombinaison incorporant la
technologie AGM (absorbed glass material), avec une durée de vie nominale à 20 °C supérieure à plus de 12
een nominale levensduur bij 20 °C van langer dan 12 jaar (“12+” levensduur volgens EUROBAT)
Conformiteitsattest is voor te leggen.
ans (durée de vie « 12+ » selon EUROBAT)
Nominale spanning
Une attestation de conformité doit être présentée.
Geschikt voor het type gebruikte wisselrichter
Tension nominale
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 15 de 70
Pagina 15 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
adaptée au type d’onduleur utilisé voor het type gebruikte wisselrichter
Eindontlaadspanning
Tension de fin de décharge
In overeenstemming met specificaties fabrikant van batterijen
conforme aux spécifications du fabricant de batteries
Nominaal temperatuurbereik
Température ambiante
+ 5 ¸ + 40°C (+15°C tot +25°C wordt aanbevolen voor een maximale levensduur van de batterij)
à puissance nominale
+ 5 ¸ + 40°C (+15°C à +25°C conseillés pour une durée de vie optimale des
Verbinding tussen elementen
batteries)
Aansluitingen tussen de verschillende elementen moet bestaan uit verpakkingstype dat klaar is voor gebruik
Raccordements entre les éléments
(geleverd door de fabrikant) en met een geschikte lengte (niet overmatig of reserve), met een klemsysteem voor
Les raccordements entre les différents éléments doit consister d’un type de conditionnement prêt à l’emploi (livré
gereedschappen
par le constructeur) et d’une bonne longueur (pas excessif ou réserve) avec un systèm de bornes pour
outillages.
Batterijen worden gescheiden van het UPS systeem op een stelling geplaatst. De batterijbeveiliging zal in een
afzonderlijke kast geïntegreerd zijn.
Les batteries seront placées séparément de l’UPS sur étagères. La protection batterie sera intégrée dans une
armoire séparée.
5.3.1.2.3 Onduleur
5.3.1.2.3
Wisselrichter
L'onduleur doit faire en sorte que les différents paramètres de sortie (tension, distorsion, fréquence) restent dans
les tolérences.
L'onduleur est composé d’un convertisseur comprenant les éléments suivants :
- un pont d’onduleur avec des transistor IBBT (technologie 3 niveaux)
- Electronique commande et de règlage de type DSP (Digital Signal Processor)
Le fonctionnement sera basé sur le principe de la Modulation de largeur d'impulsion (Pulse Width Modulation)
De wisselrichter moet er voor zorgen dat de verschillende uitgangsparameters (spanning, distorsie, frequentie)
binnen de toleranties blijven.
Caractéristiques techniques de l’onduleur
Technische kenmerken Wisselrichter
De wisselrichter bestaat uit een omvormer die de volgende elementen bevat:
- een vermogensomvormersbrug met IGBT-transistors (3 level technologie)
- bedienings- en afstellingselektronica van het DSP-type (Digital Signal Processor)
De werking is gebaseerd op het principe van de pulsbreedtemodulatie (PBM).
Technologie et topologie de l'onduleur
IGBT 3 niveaux
Inverter technologie en topologie
IGBT 3 level
Tension nominale en sortie
3 x 400 V avec neutre
Uitgangsspanning
3x 400V met N
Fréquence et tolérance nominales
50 / 60 Hz ± 10 %
Uitgangsfrequentie en tolerantie
50 / 60 Hz ± 10%
Stabilité de fréquence (en fonctionnement autonome)
50 / 60 Hz ± 0,01 %
Frequentie stabilitiet in unitaire modus
50 / 60 Hz ± 0.01%
Puissance apparente nominale spécifiée sur la plaque signalétique de
Schijnbaar vermogen conform EN 62040-3
l'UPS, conformément à la norme EN 62040-3
Puissance active nominale spécifiée sur la plaque signalétique de
Actief vermogen conform EN 62040-3
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 16 de 70
Pagina 16 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
l'UPS, conformément à la norme EN 62040-3
Puissance active permanente optimisée à 35 °C, conformément à la
Permanente belastingsgraad bij 35°C conform EN 62040-3
norme EN 62040-3
Stabilité de la tension de sortie en régime statique avec une tension
< 1 % Vn
Spanningsstabiliteit bij belastingsvariatie van 0 naar 100%
< 1% Vn
d'entrée dans les tolérances admissibles et un taux de charge entre 0
et 100 %
Toegelaten belastingstype zonder declassering van actief of
Alle belastingen, van 0.1
Gestion de la charge sans déclassement dans les limites de la
Toute charge, de 0,1 inductive à
schijnbaar vermogen
inductief tot 0.9 capacitief
puissance apparente et de la puissance active nominales.
0,9 capacitive
Spanningsstabiliteit in dynamische werking met ingang binnen de
Conform IEC/EN 62040-3
Stabilité de la tension de sortie en régime dynamique avec tension
Conforme à la norme
toegelate toleranties en belastingsvariatie van 0 naar 100% en vice
Class 1 (VFI-SS-111)
d'entrée dans les tolérances admissibles et une variation de la charge
CEI/EN 62040-3.
versa
comprise entre 0 et 100 % et vice versa
Classe 1 (VFI-SS-111)
Spanningsdistortie van de spanningssinus bij lineaire belasting
≤2%
Distorsion de la sinusoïde tension avec charge linéaire à puissance
≤2 %
Spanningsdistortie van de spanningssinus bij niet-lineare belasting
≤4%
assignée
Distorsion de la sinusoïde tension avec charge non linéaire selon
≤4%
conform IEC/EN 62040-3
CEI/EN 62040-3
Kortsluitvermogen tussen phase en nulleider bij afwezigheid van
Capacité en courant de court-circuit réseau absent, phase-neutre
3 x In
durant 100 ms,
Capacité de surcharge pendant 10 minutes
Max 125%
Capacité de surcharge pendant 60 secondes
Max 150%
3 x In
het net
Overbelastingscapaciteit gedurende 10 minuten
Max 125%
Overbelastingscapaciteit gedurende 60 seconden
Max 150%
5.3.1.2.4 By-pass automatique
5.3.1.2.4
Un by-pass statique (basé sur thyristors) doit être installé en parallèle de chaque onduleur (installations unitaires
et parallèles) pour fournir un transfert de charge automatique sans interruption vers l'alimentation de secours en
cas desurcharge, tension continue en entrée de l'onduleur hors tolérance , température excessive ou défaut de
l’onduleur.
Om de belasting bij een bepaalde handeling of bij een defect (overbelasting, stroomafwaartse kortsluiting,
abnormale stijging van de temperatuur in het lokaal, disfunctie, onderhoudswerkzaamheden) naar het net om te
schakelen en vice versa is de UPS uitgerust met een automatische bypass zonder onderbreking (op basis van
thyristoren).
Caractéristiques techniques by-pass
Technische kenmerken Bypass
Le by-pass doit avoir les caractéristiques techniques minimales suivantes:
De bypass moet minimum de volgende kenmerken hebben:
Capacité de courant de court-circuit avec réseau présent,
24 In
Automatische Bypass
Kortsluitvermogen tussen phase en nulleider gedurende 20ms
24In
phase-neutre pendant 20 ms,
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 17 de 70
Pagina 17 van 70
Temps de transfert avec onduleur synchrone au by-pass
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Aucune interruption
Transfer tijd wanneer inverter synchroon is met de bypass
Geen
onderbreking
·
Surcharge maximale :
· permanente
110 %
· pendant 10 minutes
125 %
· pendant 1 minute
150 %
·
Capacité de court-circuit à 400 V, à température ambiante
16000 A
de 25 °C (sans endommagement du semiconducteur)
crête/20 ms
Maximale overbelasting:
·
permanent
·
10 minuten
·
1 minuut
110%
125%
150%
Kortsluitcapaciteit bij 400V – 25°C omgevingstemperatuur
16000 A piek /
(zonder semiconductor schade)
20ms
7900 A rms /
7900 A rms
100ms
/100 ms
5.3.1.2.5 By-pass de maintenance interne
5.3.1.2.5
L’UPS sera équipé d’un by-pass de maintenance intégré afin de pouvoir faire de la maintenance, des essais ou
des réglages sans interrompre l’alimentation de la charge. L'interrupteur du by-pass manuel permettra à
l'utilisation en aval de l'UPS d'être alimenté directement par la source amont quand le redresseur, l'onduleur et
l'interrupteur statique du by-pass sont arrêtés ou ouverts. Il sera possible de commuter la charge sur le by-pass
manuel sans interruption et inversement.
Aanpassingen, tests en afstellingen moeten kunnen gebeuren zonder dat de belasting onderbroken wordt.
Hiervoor kan d.m.v. een ingebouwde manuele schakelaar de belasting gevoed worden vanaf het net en de
gelijkrichter, wisselrichter en automatische bypass worden niet langer onder spanning geplaatst en geïsoleerd.
Manuele interne bypass
5.3.1.2.6 By-pass de maintenance externe
5.3.1.2.6
L’UPS pourra être totalement isolée grâce à un de by-pass externe, posé dans le VB/TD.00. Ce by-pass externe
aura sa propre alimentation.
Een volledige vrijschakeling van de UPS zal kunnen geschieden door een bypass-schakelaar ingebouwd in
verdeelbord VB/TD.00.
Position 1:
Charge alimentée par l’UPS
Stand 1:
Belasting gevoed via de UPS
Position 2:
Charge alimentée par le réseau, la sortie de l’UPS est isolée.
Stand 2:
Belasting wordt gevoed door het net, de UPS uitgang is geïsoleerd.
5.3.1.2.7 Schéma de liaison à la terre
5.3.1.2.7
Manuele externe bypass
Nulleider regime
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 18 de 70
Pagina 18 van 70
Le schéma de Liaison à la Terre en amont (alimentation):
Le schéma de Liaison à la Terre en aval (utilisation) :
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Stroomopwaartse aardingsaansluiting (voeding) :
Stroomafwaartse aardingsaansluiting (belasting) :
TNS
TNS
TN-S
TN-S
5.3.1.2.8 Commande – contrôle – exploitation
5.3.1.2.8
Pour permettre une exploitation sécurisée, l'UPS devra être équipé :
- d’un afficheur graphique
- de touches de navigation: enter, up, down, escape
- d’un dispositif donnant un premier niveau d’information visuel sur l’état de l’UPS (normal, dégradé, arrêt
imminent)
- de la fonction “statistiques” avec évolution des valeurs: puissance d’entrée et de sortie ; minima, maxima et
moyennes en graphique ; nombre d’événements avec une autonomie de inférieure à 2 minutes, entre 2 et 5
minutes et supérieur à 5 minutes ; durée de fonctionnement du groupe électrogène ; surcharges supérieures
et inférieures à 5 secondes; température minimale, moyenne et maximale en graphique.
- fonction « historique» avec mémoire de 2 000 événements (alarmes, changements d’états, commandes)
avec indication de date et heure.
Om het gebruik te optimaliseren, is de UPS-eenheid uitgerust met:
- Een grafisch scherm
- Functietoetsen: enter, up, down, escape
- Een verlichte statusbalk met de toestand van de werking (normaal of verminderd)
- Functie “statistieken” met evolutie van de waarden: zichtbaar uitgangs- en ingangsvermogen ; minima,
maxima en gemiddelden in de vorm van grafieken ; aantal gebeurtenissen met een back-uptijd van minder dan
2 minuten, tussen de 2 en de 5 minuten en van meer dan 5 minuten ; tijd dat de generator gewerkt heeft ;
overbelastingen van minder dan 5 seconden, van meer dan 5 seconden ; minimum, gemiddelde en maximum
temperatuur in de vorm van grafieken.
- functie « historiek » met geheugen tot 2 000 gebeurtenissen (alarmmeldingen, veranderingen in de toestand,
commando’s) met vermelding van datum en tijd.
5.3.1.2.9 Communication
5.3.1.2.9
Chaque UPS sera équipé de:
- une interface sérielle RS232/RS485 configurable avec protocole Jbus
- une interface RS 232
- une carte contacts libres de potentiel programmable
- une interface Ethernet RJ 45 (≥10 Mo) pour connexion à un réseau LAN
- un compartiment libre pour ajout d’une autre interface
Elke UPS-eenheid bevat
- een configureerbare seriële RS232/RS485-interface met het Jbus-protocol
- een RS 232-interface
- een extentie met programmeerbare potentiaalvrije contacten
- een Ethernet RJ 45-interface (≥10 Mo) om een verbinding te maken met het LAN-netwerk
- een extra slot voor bijkomende interfaces
Pour la gestion de l‘UPS, celle-ci doit être connectée directement au réseau LAN. Des dysfonctionnements et
alarmes doivent également être signalés de manière analogue aux autres systèmes via des contacts secs.
Voor het beheer van de UPS, dient deze rechtstreeks verbonden te worden met het LAN netwerk, via
spanningsloze contacten zijn storingen en alarmen ook te melden aan andere systemen op een analoge wijze.
Les principales caractéristques et fonctions de la carte réseau sont :
- connexion Ethernet 10/100Mb (RJ45)
- supervisiion graphique de l’UPS via un navigateur Web
- arrêts à distance d’ordinateurs
- envoi d’alarmes par e-mail (jusqu’à 8 adresses)
- gestion de l’UPS par protocole SNMP
- diagnostic par modem et e-SERVICE
De voornaamste karakteristieken en functies van de netwerkkaart zijn :
- verbinding 10/100Mb Ethernet (RJ45)
- grafische supervisie van de UPS via een Web navigator
- op afstand stopzetten van computers
- foutberichten per e-mail – tot 8 adressen
- beheer van de UPS per SNMP protocol
- diagnose per modem en e-SERVICE
5.3.1.2.10
5.3.1.2.10
Qualité et standardisation
Bediening – Controle - Werking
Communicatie
Kwaliteit en Standaardisering
Le fabriquant devra être certifié ISO 9001 dernière version.
De fabrikant moet het certificaat ISO 9001 recentste versie bezitten.
L’UPS doit avoir obligatoirement un marque CE.
De UPS heeft verplichtend een CE-label.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 19 de 70
Pagina 19 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Le matériel sera conforme aux normes en vigueur, notamment
Het materiaal dient te voldoen aan de geldende normen, meer bepaald aan
·
Safety: EN62040-1.
·
Safety: EN62040-1.
·
EMC emissions: EN62040-2 class C3.
·
EMC emissions: EN62040-2 class C3.
·
EMC immunity: EN62040-2 class C2 et C3.
·
EMC immunity: EN62040-2 class C2 and C3.
·
Test and performances: EN62040-3
·
Test and performances: EN62040-3
5.3.1.2.11
Environnement
5.3.1.2.11
Pour l'installation, l'exploitation et la maintenance, un accès avant suffira. Les sous-ensembles
redresseur/chargeur, onduleur et by-pass automatique seront intégrés dans une seule armoire.
Pour faciliter la mise en place l’UPS sera équipé de roulettes.
Le constructeur devra indiquer :
les dimensions et masses des équipements
la température maximum à ne pas dépasser dans le local UPS
la température maximum à ne pas dépasser dans le local batterie
Omgeving
Installatie, gebruik en onderhoud vereisen enkel een frontale toegang. De componenten gelijkrichter/lader,
wisselrichter en automatische bypass zullen allen geïntegreerd zijn in dezelfde kast.
Om de plaatsing gemakkelijker te maken is iedere UPS-eenheid uitgerust met wieltjes
De fabrikant moet het volgende vermelden :
- de afmetingen en het gewicht van de apparatuur
- de maximum temperatuur die niet mag overschreden worden in de technische installatie van de UPS
- de maximum temperatuur die niet mag overschreden worden in de batterij
5.3.2 Pièces de rechange
5.3.2
Le fournisseur doit s'engager à fournir les pièces de rechange pendant une période de minimum 10 ans après la
livraison de l'installation.
De leverancier verbindt zich ertoe om reserveonderdelen te leveren voor een periode van minimum 10 jaar na
levering van de installatie.
5.3.3 Service après-vente
5.3.3
Le constructeur de l’UPS a un service de maintenance disponible 24/24h.
Intervention pendant les heures normales de travail : 2h.
Intervention en dehors les heures normales de travail : 4h.
Reserveonderdelen
Servicedienst
De UPS fabrikant heeft een onderhoudsdienst beschikbaar 24u/24u.
Interventie binnen de normale werkuren: 2u
Interventie buiten de normale werkuren: 4u
5.3.4 Telemaintenance
5.3.4
Remote-monitoring
Le constructeur pourra proposer en option une solution de télémaintenance de l’UPS.
Ce système sera en liaison directe avec le service après-vente du constructeur.
En accord avec l’utilisateur ce système informera les personnes habilitées en cas de problème et une
intervention aura lieu selon les conditions du contrat d’entretien.
De fabrikant zal optioneel een systeem ter beschikking stellen welke toelaat de UPS vanop afstand te monitoren.
Het systeem zal in directe verbinding staan met de service dienst van de fabrikant.
Deze laatste zal in overeenkomst met de klant de nodige personen verwittigen bij eventuele problemen, en
interveneren volgens de gemaakte interventie-overeenkomst.
5.4 APPAREILS DE BASSE TENSION
5.4
Pour déterminer cet appareillage, il faut tenir compte du courant de court-circuit éventuel aux endroits concernés
Bij het bepalen van de apparatuur moet rekening gehouden worden met de mogelijke kortsluitstroom op de
LAAGSPANNINGSTOESTELLEN
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 20 de 70
Pagina 20 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
et ce, dans les conditions les plus défavorables. Les valeurs indiquées ci-dessous sont dès lors des valeurs
minimales et doivent, le cas échéant, être augmentées si cela s'avère nécessaire en fonction des calculs. Les
calculs sont soumis pour approbation.
En ce qui concerne la sélection des appareils de protection, il faut tenir compte du fait qu'il faut atteindre une
sélectivité d'exploitation optimale. En cas de défaut en aval du courant, seule la protection la plus proche de
l'erreur doit fonctionner et supprimer l'erreur. Si nécessaire, il faut prévoir des calibres supérieurs à ceux
indiqués sur les plans. L'utilisation de techniques de filiation n'est pas autorisée.
Le calcul des câbles à réaliser doit être fait au départ de la valeur lcc du transformateur.
5.4.1 Sectionneurs
desbetreffende plaats en dit in de meest ongunstige omstandigheden. De hierna opgegeven waarden zijn dan ook
minimum waarden en zijn in voorkomend geval te verhogen zo uit de berekeningen blijkt dat dit noodzakelijk is.
De berekeningen worden ter goedkeuring voorgelegd.
Bij de selectie van de beveiligingstoestellen moet rekening gehouden worden met het feit dat een volledige
bedrijfsselectiviteit dient bekomen te worden. Bij een stroomafwaartse fout moet derhalve steeds enkel de
beveiliging het dichtst bij de fout werken en de fout elimineren. Indien noodzakelijk daartoe moeten grotere
kalibers dan op de plans vermeld voorzien worden. Het gebruik van filiatie-technieken is niet toegelaten.
De op te stellen kabelberekening is vertrekkende vanaf de Icc-waarde van de transformator.
5.4.1
L'utilisation de sectionneurs ou de sectionneurs à cartouche est interdite. Le cas échéant, il faut prévoir des
sectionneurs de charge ou des sectionneurs de charge à cartouche.
5.4.2 Interrupteurs-sectionneurs
Scheiders
Het gebruik van scheiders of patroonscheiders is verboden. In voorkomend geval moeten lastscheiders of
patroonlastscheiders worden voorzien.
5.4.2
Lastschakelaars
5.4.2.1 Caractéristiques constructives
5.4.2.1
Les interrupteurs-sectionneurs sont du type avec poignée pistolet et sont acceptés en tant que sectionneurs de
charge grâce à leur construction interne. Ils peuvent être verrouillés en position ouverte. Ils sont de type
quadripolaire pour circuits triphasés et de type bipolaire pour circuits monophasés.
Voir les schémas en la matière.
De lastschakelaars zijn van het type met pistoolhandgreep en worden door hun interne constructie als lastscheider
aanvaard en kunnen in geopende stand vergrendeld worden. Ze zijn van het vierpolige type voor driefasige
kringen; van het tweepolige type voor monofasige kringen.
Zie terzake de schema's.
5.4.2.2 Caractéristiques électriques
5.4.2.2
Le courant de courte durée des interrupteurs-sectionneurs doit, en combinaison avec la protection prévue en
amont du courant, être suffisamment élevé compte tenu du courant de court-circuit éventuel.
La résistance dynamique aux courts-circuits, sans fusibles; pointe de 10 kA minimum dans les tableaux de
distribution.
De korte-duurstroom van de lastschakelaars moet in combinatie met de stroomopwaarts voorziene beveiliging
voldoende hoog zijn rekening houdend met de mogelijke kortsluitstroom.
De dynamische kortsluitvastheid bedraagt, zonder zekeringen, 10 kA piek minimum in de verdeelborden.
Intensité de courant nominale: voir schémas de connexion.
Nominale stroomsterkte: zie schakelschema's.
5.4.3 Disjoncteurs
5.4.3
Les disjoncteurs sont destinés à la protection des canalisations électriques dans des installations électriques
normales où l'on a prévu des interrupteurs automatiques et où des petits interrupteurs automatiques sont
insuffisants.
Tous les calibres des disjoncteurs doivent être du même constructeur.
Pour les départs plus haut que 125A ou, si nécessaire, pour la résistance aux courts-circuits et/ou la sélectivité,
il faut obligatoirement utiliser des disjoncteurs réglables.
Constructieve kenmerken
Elektrische kenmerken
Vermogenschakelaars
De vermogenschakelaars zijn bestemd voor de beveiliging van leidingen in normale elektrische installaties, alwaar
automatische schakelaars voorzien zijn en kleine automatische schakelaars ontoereikend zijn.
Alle kalibers van de vermogenschakelaars moeten van dezelfde constructeur zijn.
Voor vertrekken groter dan 125A of, indien noodzakelijk voor de kortsluitvastheid en/of selectiviteit dient
verplichtend gebruik gemaakt van instelbare vermogenschakelaars.
De vermogensschakelaars worden uitgerust met 2 spanningsvrije hulpcontacten, (NO/NC), S (fout) en H (fout +
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 21 de 70
Pagina 21 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Les disjoncteurs sont équipés de 2 contacts auxiliaires, libre de tension, (NO/NC), S (défaut) et H (défaut +
déclenchement manuel).
Les contacts auxiliaires sont câblés et raccordés sur un bornier (type borne à ressort).
manuele uitschakeling).
De hulpcontacten worden bedraad en aangesloten op een klemmenrij (type veerklem).
5.4.3.1 Caractéristiques électriques
5.4.3.1
Nombre de pôles :
Il faut prévoir des disjoncteurs quadripolaires pour les circuits triphasés.
Ils sont toujours protégés sur les 4 pôles. Le courant électrique neutre est toujours identique à celui des phases.
Aantal polen:
De vermogenschakelaars zijn vierpolig te voorzien voor de driefasige kringen.
Ze zijn steeds op de 4 polen beveiligd. Stroomsterkte nulleider is steeds dezelfde als deze van de fasen.
5.4.3.2 Déclencheurs de courant surcharge
5.4.3.2
Caractéristiques constructives
Pour les appareils bipolaires, on a prévu des déclencheurs dans chaque pôle.
Constructieve kenmerken
Voor de tweepolige toestellen worden de lossers in elke pool voorzien.
Caractéristiques électriques
Le réglage des déclencheurs thermiques est indiqué sur les schémas de commutation et également sur chaque
départ.
Elektrische kenmerken
De instelling van de thermische lossers wordt op de schakelschema's opgegeven en ook aangeduid op elk
vertrek.
Pour tous les disjoncteurs, les déclencheurs magnétiques et thermiques doivent être du type électronique.
Voor alle vermogenschakelaars moeten de magnetische en thermische lossers van het elektronische type zijn.
Les déclencheurs magnétiques et thermiques doivent être largement réglables.
Magnétique : 1,5 jusqu’à10 x Ir
Thermique :
0,4 jusqu’à 1 + réglage fin 0,9 jusqu’à 1
De magnetische thermische lossers moeten ruim instelbaar zijn.
Magnetisch : 1,5 tot 10 x Ir
Thermisch :
0,4 tot 1 + fijnregeling 0,9 tot 1
L'ensemble des déclencheurs et relais d'une installation ou d'une partie de l'installation doit être déterminé en
vue de garantir une décommutation sélective totale en cas de surcharge et/ou de court-circuit éventuel(le). La
préférence est accordée aux déclencheurs interchangeables.
Het geheel van lossers en relais van een installatie of van een deel van de installatie moet bepaald worden met
het oog op een totale selectieve afschakeling bij eventuele overbelasting en/of kortsluiting. De voorkeur wordt
gegeven aan uitwisselbare lossers.
En ce qui concerne la sélection, il faut par conséquent tenir compte des courts-circuits qui se produisent.
Lorsque les disjoncteurs sont équipés d'un élément différentiel, cet élément différentiel est réglable de 0,3 à 3 A
et retardé dans le temps afin qu'il soit sélectif avec les éléments différentiels des disjoncteurs en aval du courant.
Ils sont obligatoirement de type A.
Bij de selectie dient dus rekening gehouden met de optredende kortsluitstroom.
Wanneer vermogenschakelaars met een differentieelelement voorzien worden is dit differentieelelement instelbaar
van 0,3 tot 3 A en vertraagd in tijd zodat het selectief is met de differentieelelementen van de automaten
stroomafwaarts. Het is verplichtend van het type A.
5.4.4 Fusibles pour basse tension
5.4.4
L'utilisation de fusibles n'est pas autorisée sauf indication explicite sur les schémas de connexion.
Elektrische kenmerken
Overstroomlossers
Smeltveiligheden voor laagspanning
Het gebruik van smeltveiligheden is niet toegelaten, tenzij expliciet aangeduid op de schakelschema’s.
5.4.5 Fusibles Industriels
5.4.5
Industriële smeltveiligheden
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 22 de 70
Pagina 22 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.4.5.1 Caractéristiques constructives
5.4.5.1
Les couteaux de ces fusibles doivent être pleins.
De messen van de veiligheden moeten vol zijn.
5.4.5.2 Caractéristiques électriques
5.4.5.2
Elektrische kenmerken
5.4.5.2.1 Courant nominal
5.4.5.2.1
Nominale stroom
Le courant nominal des fusibles est indiqué sur les schémas de connexion.
De nominale stroom van de smeltveiligheden is op de schakelschema's aangegeven.
5.4.5.2.2 Pouvoir de coupure
5.4.5.2.2
Les fusibles sont du type avec pouvoir de coupure élevé.
Par conséquent, le pouvoir d'interruption est de 100 kA.
De smeltveiligheden zijn van het type met hoog uitschakelvermogen.
Het onderbrekingsvermogen bedraagt derhalve 100 kA.
5.4.5.2.3 Consommation propre
5.4.5.2.3
Les fusibles seront du type avec consommation réduite en watts.
De veiligheden zullen van het type met gering Watt-verbruik zijn.
5.4.6 Contacteurs
5.4.6
Intensité de courant nominale et nombre de pôles: voir schémas de connexion.
En ce qui concerne la puissance d'interruption, les contacteurs doivent être sélectionnés pour la classe AC 3,
également lorsqu'il s'agit de chauffage ou d'éclairage.
Pour autant que le circuit de commande ne les prévoie pas déjà, les contacteurs sont également équipés
d'interrupteurs de déviation (même s'ils ne sont pas dessinés sur les plans) pour une fermeture et une coupure
permanentes.
La tension de commande des contacteurs est, en principe, de 230 VAC. Lorsque la commande a lieu via des
contacts externes (ex: l'éclairage sur le réseau normal), l'ordre de commande doit être traité via un relais 24V
(alimentation et relais non dessinés) et un contact de ce relais arrive dans la chaîne de commande de la bobine
des contacteurs eux-mêmes.
Il convient d'utiliser des contacteurs d'inversion électriques et mécaniques verrouillés pour l'inversion de
certaines alimentations, de manière à ne pas pouvoir enclencher les deux alimentations en parallèle, même pas
pour un court instant.
5.4.7 Petits disjoncteurs automatiques
Constructieve kenmerken
Onderbrekingsvermogen
Eigen verbruik
Contactoren
Nominale stroomsterkte en aantal polen: zie schakelschema's.
Wat betreft het schakelvermogen dienen de contactoren geselecteerd voor klasse AC 3, ook wanneer het om
verwarming of verlichting gaat.
Voor zover de bedieningskring ze al niet voorziet, worden de contactoren bijkomend voorzien van
afwijkingsschakelaars (ook indien niet op de plannen getekend) voor een permanente inschakeling en
uitschakeling.
De bedieningsspanning van de contactoren is in principe 230 VAC. Waar de sturing via externe contacten gebeurt
(bv de verlichting op het normale net) moet het stuurbevel verwerkt worden via een 24V relais (voeding en relais
niet getekend) en komt een contact van dit relais in de stuurketen van de spoel van de contactoren zelf.
Voor de omschakeling van bepaalde voedingen moeten elektrische en mechanische vergrendelde
omschakelcontactoren worden aangewend zodat beide voedingen, zelfs niet kortstondig , kunnen parallel
geschakeld worden.
5.4.7
Kleine automatische schakelaars
5.4.7.1 Caractéristiques électriques
5.4.7.1
Elektrische kenmerken
5.4.7.1.1 Nombre de pôles
5.4.7.1.1
Aantal polen
Pour les circuits triphasés, on a prévu des disjoncteurs quadripolaires avec trois pôles de protection et
interruption forcée de la conducteur neutre en cas de coupure.
Pour les circuits monophasés, on a prévu des disjoncteurs bipolaires protégés sur les deux pôles.
Voor driefasige kringen worden vierpolige automaten voorzien met drie beschermde polen en met verplichte
onderbreking van de nulgeleider bij uitschakeling.
Voor monofasige kringen worden tweepolige automaten voorzien, beveiligd op beide polen.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 23 de 70
Pagina 23 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.4.7.1.2 Caractéristique de coupure instantanée
5.4.7.1.2
Sauf indications contraires sur les schémas, les interrupteurs automatiques et différentiels présentent une
caractéristique de coupure instantanée de type B pour l’éclairage, type C pour les prises, alimentations moteurs,
etc.
Tenzij anders vermeld op de schema’s hebben de automatische schakelaars en differentieelautomaten een
ogenblikkelijke uitschakelkarakteristiek van het type B voor verlichting, type C voor stopcontacten, voedingen voor
motoren en dergelijke
5.4.7.1.3 Puissance de court-circuit
5.4.7.1.3
Les disjoncteurs doivent présenter une puissance de court-circuit minimale de 10 kA à 400 VAC, conformément
à la norme NBN C 61-898. Le courant de court-circuit doit être calculé par l'entrepreneur et soumis à
l’administration pour approbation. Sur toute l'installation et dans toutes les tous les tableaux de distribution, il
faudra prévoir le même type.
Si, là où est placé le disjoncteur, on peut assister à un courant de court-circuit supérieur, la puissance de courtcircuit doit être augmentée dans ce sens.
De automaten dienen een minimum kortsluitvermogen te hebben van minstens 10 kA bij 400 VAC volgens de
norm NBN C 61-898, kortsluitstroom door de aannemer te berekenen en voor te leggen aan het Werkbestuur ter
goedkeuring. Over gans de installatie zal in alle verdeelborden hetzelfde type voorzien worden.
Indien op de plaats van de automaat een grotere kortsluitstroom kan optreden is het kortsluitvermogen in die zin te
verhogen.
5.4.7.1.4 Appareillage auxiliaire
5.4.7.1.4
Tous les disjoncteurs sont équipés de 2 contacts auxiliaires, libre de tension, (NO/NC), S (défaut) et H (défaut +
déclenchement manuel).
Les contacts auxiliaires sont câblés et raccordés sur un bornier (type borne à ressort).
Elke automaat wordt uitgerust met 2 spanningsvrije hulpcontacten, (NO/NC), S (fout) en H (fout + manuele
uitschakeling).
De hulpcontacten worden bedraad en aangesloten op een klemmenrij (type veerklem).
5.4.8 Interrupteurs automatiques de courant de fuite avec différentiel
5.4.8
Pour la protection contre les contacts indirects, les tableaux de distribution sont équipés d'interrupteurs de
courant de fuite avec différentiel. Ceux-ci sont du type interrupteur différentiel combiné.
Il y a, par conséquent, une combinaison avec une protection contre le courant maximal dans le même appareil.
Les éléments différentiels doivent être de type A.
La résistance au court-circuit doit au moins être de 10 kA pour 400 VAC conformément à la norme C61-898.
Intensité nominale de courant et sensibilité: voir schémas de connexion.
Réglage sélectif par rapport aux éléments différentiels éventuels en amont, tant en ce qui concerne la sensibilité
que le temps de commutation.
Un bouton test en vue de simuler le fonctionnement doit être présent.
Tous les interrupteurs automatiques de courant de fuite avec différentiel sont équipés de 2 contacts auxiliaires,
libre de tension,(NO/NC), S (défaut) et H (défaut + déclenchement manuel).
Les contacts auxiliaires sont câblés et raccordés sur un bornier (type borne à ressort).
5.4.9 Télérupteurs
Ogenblikkelijke uitschakelkarakteristiek
Kortsluitvermogen
Hulpapparatuur
Automatische aardstroomschakelaars met differentieelinrichting
Voor de beveiliging tegen indirecte aanraking worden in de verdeelborden automatische aardstroomschakelaars
met differentieelinrichting geplaatst. Deze zijn van het type gecombineerde differentieelschakelaar.
Er is dus een combinatie met een beveiliging tegen maximale stroom in hetzelfde toestel.
De differentieelelementen moeten van het type A zijn.
De kortsluitvastheid dient tenminste 10 kA bij 400 VAC volgens de norm C61-898 te zijn (zie hoger).
Nominale stroomsterkte en gevoeligheid: zie schakelschema's.
Instelling selectief t.o.v. eventuele stroomopwaartse differentieelelementen, zowel in gevoeligheid als schakeltijd.
Een testknop om de werking te simuleren moet aanwezig zijn.
Elke automatische aardstroomschakelaar met differentieelinrichting wordt uitgerust met 2 spanningsvrije
hulpcontacten, (NO/NC), S (fout) en H (fout + manuele uitschakeling).
De hulpcontacten worden bedraad en aangesloten op een klemmenrij (type veerklem).
5.4.9
Teleruptoren
5.4.9.1 Caractéristiques électriques
5.4.9.1
Nombre de pôles et intensité nominale de courant: voir schémas de connexion. Quoi qu'il en soit, l'intensité de
courant sera de minimum 16 A et, si nécessaire, supérieure en fonction de la nature de la charge et
conformément aux directives du constructeur.
Aantal polen en nominale stroomsterkte: zie schakelschema's. Hoe dan ook de stroomsterkte zal minstens 16 A
zijn zonodig hoger dit in functie van de aard van de belasting overeenkomstig de voorschriften van de
constructeur.
Elektrische kenmerken
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 24 de 70
Pagina 24 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Les télérupteurs doivent être équipés pour une commande à 230 VAC, sauf indications contraires sur les
schémas.
5.4.10
Transformateurs de commande
5.4.10
Les transformateurs qui transforment la tension en tension de sécurité extrêmement basse sont du type sécurité
et sont dimensionnés de manière à pouvoir résister au courant de court-circuit.
Tant du côté primaire que secondaire, ils doivent être protégés au moyen de disjoncteurs (du côté secondaire,
réglage thermique).
Ils ne sont pas dessinés sur les schémas.
Le prix des transformateurs de commande doit être inclus dans le prix des tableaux. Cette remarque s'applique
également aux relais auxiliaires des différentes commandes (pas dessinés).
5.4.11
De teleruptoren zijn te voorzien voor bediening op 230 VAC, tenzij anders op de schema’s vermeld.
Protection contre la surtension des tableaux de distribution
De transformatoren welke de spanning omvormen naar een zeer lage veiligheidsspanning, zijn van het
veiligheidstype en zijn derwijze gedimensioneerd dat ze kunnen weerstaan aan de kortsluitstroom.
Ze zijn zowel op de primaire als secundaire zijde te beveiligen door automaten (aan secundaire regelbare
thermische instelling).
Ze werden niet op de schema’s getekend.
De prijs van de stuurtransformatoren dient begrepen te zijn in de prijs van de borden. Dit geldt ook voor de
hulprelais voor de diverse sturingen (niet getekend).
5.4.11
dériveur de courant de surtension et de foudre 4-pôles et modulaire combiné pour les systemes 400 V TN-S
avec un contact pour signaler à distance l’état de fonctionnement (contact inverseur libre)
deriveur de type 2 suivant la norme EN 61643-11
- haute puissance technologie varistor
- parie de base avec des modules de protection enfichés
- échange de module simple par bouton de libération anti-vibration
- tension maximale admissible: 275 V ac
- niveau de protection: <= 1,25 kV
- courant nominal de décharge(8/20): 20 kA
- temps de réponse [L-N]: <= 25 ns
- temps de réponse [N-PE]: <= 100 ns
- force de court-circuit: 50 kAeff
- surtention temporaire [L-N]: 335 V / 5 sec.
- surtension temporaire [N-PE]: 1200 V / 200 ms
- testé pour résistance aux vibrations et aux chocs selon la norme EN 60068-2
vibration sinusoïdale: 5 g (11 Hz – 200 Hz); 4 g (200 Hz – 500 Hz)
vibration aléatoire: 1,9 g (5 Hz – 500 Hz) impact: 30 g
- coordination énergétique selon la norme EN 62305-4 avec le type 1 et de type 3 parafoudres de la même famil
dispositif de déclenchementthermo-dynamique
- indicateur de fonction et dysfonctionnement
- la sécurité,clairement module de codification
- terminaux multifonctionnels pour les conducteurs et connection de rail
- appareil pour montage sur rail 35 mm suivant la norme DIN 43880, 4 modules
rapports à distance: contact inverseur libre
Stuurtransformatoren
Overspanningsbeveiliging verdeelborden
4-polige overspanningsafleider voor 400 V TN-S-systemen, met contact voor afstandsmelding van de
bedrijfstoestand (potentiaalvrij wisselcontact)
- afleider van type 2 volgens EN 61643-11
- hoogvermogen varistortechnologie
- basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodules
- eenvoudige module-uitwisseling door trillingbestendige ontgrendelingsknop
- max. toelaatbare bedrijfsspanning: 275 V ac
- beschermingsniveau: <= 1,25 kV
- nominale afleidstootstroom (8/20): 20 kA
- aanspreektijd [L-N]: <= 25 ns
- aanspreektijd [N-PE]: <= 100 ns
- kortsluitvastheid: 50 kAeff
- tijdelijke overspanning [L-N]: 335 V / 5 sec.
- tijdelijke overspanning [N-PE]: 1200 V / 200 ms
- getest op vibratie- en schokbestendigheid volgens EN 60068-2
sinus vibratie: 5 g (11 Hz – 200 Hz); 4 g (200 Hz – 500 Hz)
random vibratie: 1,9 g (5 Hz – 500 Hz)
schok: 30 g
- energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 1 en Type 3 afleiders van dezelfde familie
- Thermo-dynamische afschakelinrichting
- functie- en defectaanduiding
- duidelijke beveiligingsmodule-codificatie
- multifunctionele aansluitklemmen voor geleiders en railaansluiting
- apparaat voor montage op 35 mm rail volgens DIN 43880, 4 modules
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 25 de 70
Pagina 25 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
- afstandsmelding: potentiaalvrij wisselcontact
5.5 DISPOSIFS DE COMMUTATION ET DE DISTRIBUTION POUR BASSE TENSION
·
·
5.5
Tableau divisionnaire dans le bâtiment technique de la signalisation VB/TD.00
Tableau divisionnaire extension stand de levage : VB/TD.HEF
SCHAKEL-EN VERDEELINRICHTINGEN VOOR LAAGSPANNING
· Verdeelbord in het technisch gebouw signalistie: VB/TD.00
· Verdeelbord uitbreiding hefstand: VB/TD.HEF
5.5.1 Généralités
5.5.1
Le réseau est exploité comme un réseau TNS.
Outre les départs de réserve prévus et équipés, il faut également prévoir une réserve de 30% de l'appareillage
déjà équipé.
Toutes les plaquettes signalétiques doivent être vissées au moyen de vis inoxydables.
Tous les appareils d'un tableau et tout le câblage doivent être marqués et revêtus d'un numéro clairement lisible
et permanent qui correspond aux numéros des schémas.
La méthode de marquage doit être présentée au fonctionnaire dirigeant pour accord.
Les marquages manuels sont interdits.
Le marquage de tous les appareils se fait en double, c'est-à-dire sur l'appareil en soi et sur la plaque de
protection.
Avant de produire les différents tableaux, un tableau doit être réalisé comme modèle et réceptionné dans l'atelier
par l'Administration et le bureau d'ingénieur.
Tous les tableaux verticaux doivent être pourvus d'un socle non susceptible de corrosion. Celui-ci doit être
compris dans le prix des tableaux.
Algemeenheden
Het net wordt uitgebaat als een TNS-net.
Naast de reeds voorziene uitgeruste reserve- vertrekken dient nog een reserveruimte van 30% van de reeds
uitgeruste apparatuur aanwezig te zijn.
Alle aanwijsplaten zijn te vijzen met onroestbare vijzen.
Alle toestellen van een bord en gans de bedrading dienen gemerkt met een duidelijk leesbaar en duurzaam
aangebracht nummer dat overeenstemt met de nummers van de schema's.
De wijze van merking dient ter goedkeuring voorgelegd aan de leidende ambtenaar.
Handgeschreven merkingen zijn verboden.
De merking van alle toestellen gebeurt dubbel namelijk op het toestel zelf en op de beschermkarta.
Alvorens de verschillende borden in productie te nemen, dient één bord als model uitgevoerd en in de werkplaats
door het Bestuur en het ingenieursbureau opgeleverd te worden.
Alle staande borden moeten voorzien worden van een oncorrodeerbare sokkel.
Deze dient in de prijs van de borden begrepen te zijn.
Constructie van de borden conform EN 61439 delen 1 en 2
La construction des tableaux doit être conforme à EN 61439 parties 1 et 2.
Beschermingsgraad van alle borden bij geopende deuren: IP20B
Le degré de protection de tous les tableaux au niveau de portes ouvertes : IP20B
Avant de passer à la fabrication, l’entrepreneur doit soumettre pour tous les tableaux les documents suivants
afin d’être approuvés :
les schémas détaillés
les plans d’exécution en tenant compte du lieu de réserve demandé
un résumé des plaquettes signalétiques.
5.5.2 Dispositions générales de l’appareillage
Voor alle borden moet, alvorens tot de fabricatie ervan mag worden overgegaan, de aannemer volgende
documenten ter goedkeuring voorleggen:
de gedetailleerde schema's
de uitvoeringsplannen, rekening houdend met de gevraagde reserveplaats
een overzichtslijst met de aanwijsetiketten.
5.5.2
Algemene schikking van de apparatuur
De apparatuur is van het type met aansluiting langs de voorzijde.
L’appareillage est du type avec connexion au niveau avant.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 26 de 70
Pagina 26 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
L’appareillage est agencé de manière logique et régulière. Les appareils de même nature et de même fonction
sont placés le plus possible selon les alignements horizontaux ou verticaux et le regroupement des appareils
correspond à une subdivision logique des fonctions à remplir.
De apparatuur is logisch en regelmatig opgesteld. De apparaten van zelfde aard en functie worden zoveel
mogelijk volgens horizontale of verticale lijningen geplaatst en de groepering der apparaten stemt overeen met
een logische onderverdeling van de te vervullen functies.
Lorsque les armoires doivent être installées à des endroits où elles sont soumises à des vibrations ou des
tremblements, tous les boulons, les écrous, les vis, etc. fixant l’appareillage sont garantis contre le détachement.
Les vibrations occasionnées par certains appareils et pouvant influencer les appareils limitrophes doivent être
éliminées.
Wanneer de kasten moeten opgesteld worden op plaatsen waar ze aan trillingen of daveringen onderhevig zijn,
worden alle bouten, schroeven, moeren, enz., die de apparatuur bevestigen, tegen loskomen gewaarborgd. De
trillingen voortgebracht door sommige apparaten, en die de goede werking van de naastgelegen apparaten
zouden kunnen beïnvloeden, dienen te worden opgeheven.
Autour de chaque appareil, il y a suffisamment d’espace afin de pouvoir effectuer le câblage, le démontage,
l’inspection, l’entretien, etc…dans les meilleures conditions.
Un espace de réserve est en outre prévu dont le volume correspond à 20 pour cent du volume de l’ensemble
des appareils prévus et qui permet d’agencer d’éventuels appareils supplémentaires de la même manière que
les appareils prévus.
Rond elk apparaat blijft er voldoende plaatsruimte om het kabelwerk, het demonteren, het nazicht, het onderhoud,
enz... in de beste voorwaarden te kunnen uitvoeren.
Daarenboven wordt een reserveruimte voorzien, waarvan het volume overeenstemt met minstens 30 procent van
het volume van het geheel der voorziene apparatuur en dat toelaat eventuele bijkomende apparaten op te stellen
op dezelfde wijze als de voorziene apparaten.
Au niveau des tableaux de commande, tous les appareils sont également regroupés de manière claire, régulière
et logique.
Op de bedieningspanelen zijn alle apparaten ook op duidelijke, regelmatige en logische wijze gegroepeerd.
Les extrémités des câbles partant et arrivant sont installées à des endroits facilement accessibles.
Dans tous les tableaux, les parties sous tension sont protégées par une plaque isolante.
Cette plaque en plexiglas de 3 mm d’épaisseur ou une plaque transparente équivalente en matière synthétique
auto-extinguible est fixée à la fenêtre par le biais de la tige filetée d’écrous aveugles.
Elle est découpée de manière appropriée en fonction de la circonférence des appareils à commander
conformément au degré de protection IP 20 et de telle façon que la plaque puisse être enlevée sans devoir
retirer un appareil ou une partie d’un appareil.
Si l’interrupteur est divisé en parties pouvant être exempts de tension de manière séparée, la plaque isolante est
appliquée de manière séparée par partie. Les dimensions sont en outre limitées à maximum 1 mètre dans la
largeur et maximum 2 rangées en hauteur.
Lorsqu’un tableau de commande est doté d’un panneau frontal comprenant des appareils de mesure, des
interrupteurs et des lampes de contrôle, la hauteur de ce panneau dépend du nombre et de la taille des
appareils.
Les panneaux individuels équipés de boutons ou d’appareils sur lesquels il faut appuyer ou tirer, sont ainsi
prévus afin que ces forces ne déforment pas la plaque.
Le matériel d’isolation utilisé dans l’interrupteur afin de réaliser des broches ou des appuis des éléments
De uiteinden van de aankomende en vertrekkende kabels worden opgesteld op gemakkelijke bereikbare plaatsen.
In al de borden worden de onder spanning staande delen afgeschermd door een isolerende plaat.
Deze plaat uit plexiglas van 3 mm dikte of een gelijkwaardige doorzichtige plaat uit zelfdovende kunststof wordt
aan het raam bevestigd door middel van schroefstangen en blinde moeren.
Ze wordt gepast uitgesneden volgens de omtrek der te bedienen apparaten volgens de beschermingsgraad IP 20,
en zodanig dat de plaat kan worden weggenomen zonder wegnemen van een toestel of een deel van een toestel.
Indien de schakelrichting is verdeeld in gedeelten die afzonderlijk spanningsloos gesteld kunnen worden, wordt de
isolerende plaat afzonderlijk per gedeelte aangebracht. Bovendien zijn de afmetingen steeds beperkt tot maximum
1 meter in de breedte en in de hoogte over maximum 2 rijen.
Wanneer een schakelbord wordt voorzien van een frontpaneel dat meettoestellen, bedieningsschakelaars en
verkliklampen bevat, dan is de hoogte van dit paneel afhankelijk van het aantal en de grootte der toestellen.
De afzonderlijke panelen waarop drukknoppen of apparaten zijn opgesteld waarop een drukking of een trek dient
te worden uitgeoefend, zijn aldus voorzien dat deze krachten de plaat niet vervormen.
Het isolatiemateriaal dat wordt aangewend in de schakelinrichting voor de vervaardiging van klemmen of steunen
van de stroomleidende stukken, voldoet aan een elektrische doorslagproef van minstens 2000 V.
De gedeelten normaal en normaal-nood moeten volledig gescheiden zijn opgesteld.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 27 de 70
Pagina 27 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
conducteurs, répond au test de dépassement électrique d’au moins 2000 V.
Les parties normales et normales-urgence doivent être installées de manière complètement différente.
5.5.2.1 Jeu de barres
5.5.2.1
Railstelsels
La répartition énergétique générale au niveau de l’armoire et du tableau de commande se fait à l’aide d’un jeu de De algemene energieverdeling in de kast- en schakelborden gebeurt met een koperen railstelsel. Hetzelfde geldt
barres. Cela vaut aussi pour les connexions entre les barres citées ci-dessus et les bornes principales des
voor de aansluitingen tussen bovengenoemde rails en hoofdklemmen van de apparaten met een nominale
appareils avec une intensité de courant nominale égale ou supérieure à 125 A.
stroomsterkte gelijk aan of groter dan 125 A.
La coupe des barres est calculée en fonction des intensités de courant nominales leur permettant d’être
parcourues :
S en mm² est au moins égal à 0,6 x la somme des flux nominaux en Ampère, avec un minimum de 45 mm².
Pour les barres principales, l’on tient compte des intensités de courant nominales des appareils de protection
montants et pour les barres de distribution l’on tient compte des intensités de courant nominales des appareils
de protection descendants.
Tous les interrupteurs sont dotés d’une perche de mise à la terre. Cette perche dispose d’une borne par
canalisation électrique de terre.
Si pour le raccordement des canalisations électriques de terre une ou plusieurs perches de mise à la terre sont
prévues, leur coupe est déterminée par la coupe de la canalisation électrique la plus importante qui soit
raccordée avec un minimum de 45 mm².
De doorsnede van de rails wordt berekend in functie van de nominale stroomsterkten waardoor ze kunnen
doorlopen worden:
S in mm² is minstens gelijk aan 0,6 x som der nominale stromen in Ampère, met een minimum van 45 mm².
Voor de hoofdrails wordt rekening gehouden met de nominale stroomsterkten der opwaartse
beveiligingsapparaten en voor de verdeelrails wordt rekening gehouden met de nominale stroomsterkten der
afwaartse beveiligingsapparaten.
Alle schakelinrichtingen zijn voorzien van een aardstaaf. Deze staaf draagt een klem per aardgeleider.
Indien voor het aansluiten van de aardgeleiders een of meerdere bijkomende aardstaven worden voorzien, wordt
hun doorsnede bepaald door deze van de grootste erop aangesloten geleiderdoorsnede, met een minimum van
45 mm².
5.5.2.2 Bornes
5.5.2.2
Pour raccorder les fils fins et les canalisations électriques jusqu’à 4 mm², l’on utilise des bornes auxquelles une
connexion de canalisations électriques avec une section d’au moins 4 mm² est possible en resserrant une partie
de la borne.
Les canalisations électriques de 6 et 10 mm² sont connectés à des bornes similaires auxquelles la connexion
des canalisations électriques avec une section d’au moins 10 mm² est possible.
Les bornes sont numérotées individuellement en utilisant des étiquettes en matière plastique avec des chiffres
gravés sur la borne devant être accrochée ou fixée par un autre élément équivalent.
Voor het aansluiten van fijn draadwerk en van geleiders tot en met 4 mm², wordt gebruik gemaakt van klemmen
waarop de aansluiting van geleiders met een doorsnede van minstens 4 mm² mogelijk is, door aanspannen van
een klemstuk.
Geleiders van 6 en 10 mm² worden aangesloten op gelijkaardige klemmen waarop de aansluiting van geleiders
met een doorsnede van minstens 10 mm² mogelijk is.
De klemmen worden individueel genummerd door het gebruik van etiketten uit plastische stof met gegraveerde
cijfers op de klem vast te haken of te bevestigen door een ander gelijkwaardig middel.
Les bornes d’un type pouvant être accroché à de l’acier plat ou à une barre prévue à cet effet. Elles sont fixées
en séries de maximum 30 entre deux pièces finales.
De klemmen zijn van een type dat op een platijzer of, op een daartoe bestemde rail, kan worden vastgehaakt.
Zij worden in reeksen van maximum 30 vastgezet tussen twee eindstukken.
Tous les conducteurs et/ou culots de câbles doivent toujours être fixés avec du matétiel de fixation adapté et des
rondelles-ressorts. Il ne peut pas y avoir de contact direct entre la partie tournante de la bride de fixation et le
conducteur et/ou le culot de câble.
Alle geleiders en/of kabelschoenen zijn steeds te bevestigen met aangepast bevestigingsmateriaal en verende
rondel. Er mag geen direct contact zijn tussen het draaiend deel van de bevestigingsklem en de geleider en/of
kabelschoen.
Pour les bornes sur lesquelles des canalisations électriques avec une coupe de plus de 10 mm² sont
raccordées, les mêmes consignes restent d’application. Ces bornes doivent en outre être pourvues afin de
Voor de klemmen waarop geleiders met een doorsnede van meer dan 10 mm² worden aangesloten, blijven
Klemmen
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 28 de 70
Pagina 28 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
garantir la connexion avec les culots de câble et la numérotation peut se faire d’une façon différente. Dans tous
les cas, les canalisations électriques doivent être facilement reconnaissables et les marquages indélébiles.
dezelfde voorschriften gelden. Deze klemmen moeten echter voorzien zijn voor de aansluiting met kabelschoenen
en de nummering mag op een andere wijze gebeuren. In ieder geval moeten de geleiders gemakkelijk herkenbaar
zijn en de merktekens onuitwisbaar.
5.5.2.3 Câblage
5.5.2.3
Le câblage entre le jeu de barres et les appareils avec une intensité de courant nominale inférieure à 125 A, se
fait à l’aide d’un fil isolé ou d’un câble, section en fonction des appareils de sécurité placés en aval.
Het kabelwerk tussen het railstelsel en de apparaten met een nominale stroomsterkte kleiner dan 125 A, gebeurt
met geïsoleerde draad of kabel, sectie in functie van de stroomafwaarts geplaatste beveiligingsapparatuur.
Les circuits principaux des disjoncteurs automatiques, des contacteurs, des interrupteurs et des autres appareils
analogues sont réalisés par le biais de la connexion au niveau des bornes de ces appareils.
Pour les circuits principaux tout comme pour les circuits de transfert de distance, les câbles et les fils ont la
même coupe que les canalisations électriques des câbles qu’ils prolongent.
Kabelwerk
De hoofdkringen van de automatische uitschakelaars, contactsluiters, schakelaars en andere analoge apparaten,
worden verwezenlijkt door rechtstreekse aansluiting aan de klemmen van deze apparaten.
Voor de hoofdkringen alsmede voor de afstandoverbrengingskringen hebben kabels en draden dezelfde
doorsnede als de geleiders van de kabels die ze verlengen.
Het kableren in bundels is verboden, tenzij voor geleiders met een doorsnede kleiner dan of gelijk aan 4 mm²
Le câblage en faisceaux est interdit, sauf pour des canalisations électriques dont la coupe est inférieure ou égale aangebracht in gootjes. Deze gootjes in halogeenvrij plastisch materiaal onttrekken de geleiders langs alle zijden
aan het zicht en kunnen geopend worden zonder gereedschap.
à 4 mm² appliqués en goulottes. Ces goulottes en matériel plastique sans halogène rendent les canalisations
électriques de tous les côtés invisibles et peuvent être ouvertes sans outillage.
Ze worden ten hoogste voor de helft gevuld zodat de draden gemakkelijk bereikbaar zijn.
Elles ont été remplies au maximum jusqu’à la moitié de sorte que les fils soient facilement accessibles.
De gootjes lopen evenwijdig met de hoofdrichtingen van de kast; ze zijn zelfdragend en worden op een stevige
Les goulottes sont parallèles aux installations principales du tableau, elles sont autoportantes et sont solidement wijze aan het raam bevestigd zodat ze geen vervorming vertonen.
fixées à la fenêtre de sorte qu’elles ne se déforment pas.
Het kabelwerk wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Het kabelwerk wordt zoveel mogelijk op de voorzijde van
het raam dat de apparaten draagt, geplaatst.
Le câblage est effectué avec le plus grand soin. Le câblage est placé le plus possible à l’avant de la fenêtre
portant les appareils.
Een apparaat van de schakelinrichting wordt aangesloten op een binnenkomende kabel doorrechtstreekse
aansluiting van de geleiders op de klemmen van het apparaat wanneer de doorsnede der geleiders groter is dan
Un appareil de l’interrupteur est raccordé à un câble rentrant par le biais d’une connexion directe des
10 mm².
canalisations électriques sur les bornes de l’appareil lorsque la coupe des canalisations électriques dépassent
les 10 mm².
Geleiders kleiner dan of gelijk aan 10 mm² worden steeds aangesloten op ingangsklemmen.
Les canalisations électriques plus petits ou égaux à 10 mm² sont toujours raccordés aux bornes d’entrée.
Voor het kabelwerk moeten volgende kleuren worden aangewend:
Pour le câblage les couleurs suivantes doivent être appliquées
PE-geleider : geel-groen
Canalisation électrique PE : jaune-vert
Nulleider : lichtblauw
Canalisation électrique neutre : bleu clair
Fasen : zwart
Phases : noir
Stuur- en bedieningskringen - 230 V : grijs
Boucles de contrôle et de commande - 230 V : gris
Stuur- en bedieningskringen - lage spanning : bruin
Boucles de contrôle et de commande – tension basse : marron
Gelijkstroomketens : plusleiding : rood
Chaîne courant égal : circuit plus : rouge
Minleiding : blauw
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 29 de 70
Pagina 29 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Circuit min : bleu
Entre deux : orange
Tussenin : oranje
5.5.2.4 Panneaux signalétiques – Marques
5.5.2.4
Un panneau signalétique mentionne le nom du tableau de commande, la tension de répartition et le régime du
neutre suivant les directives du maître d’ouvrage.
Tous les appareils aussi bien dans que sur les tableaux sont marqués par des panneaux signalétiques.
Ces panneaux signalétiques sont très bien visibles, d’un aspect propre et fabriqués en matière plastique avec un
texte clair sur un fond noir.
Een aanwijsplaat vermeldt de naam van het schakelbord, de verdeelspanning en type net volgens de richtlijnen
van de bouwheer.
Al de apparaten zowel in als op de borden worden met aanwijsplaten gemerkt.
Deze aanwijsplaten zijn zeer goed leesbaar, keurig van uitzicht en vervaardigd uit plastische stof met heldere tekst
op zwarte achtergrond.
Les panneaux signalétiques et les étiquettes sont fixés avec des vis ou des bobines en matériau non corrosif.
Les indications sur les panneaux signalétiques et les étiquettes correspondent aussi aux indications sur les
schémas et les plans.
De aanwijsplaatjes en etiketten worden vastgezet met vijzen of spillen uit niet-corroderend materiaal. De
aanduidingen op de aanwijsplaatjes en etiketten stemmen eveneens overeen met de aanduidingen op de
schema's en plans.
Tous les tableaux doivent être équipés d’un triangle de signalisation, collé sur les portes.
Alle borden zijn te voorzien van een gevarendriehoek, te kleven op de afsluitdeuren.
Dans les armoires se trouve un plan d’ensemble ou une légende des locaux desservis par le tableau de
commande et qui indique les différents points de consommation et le numéro des boucles d’alimentation. Ceci
tout comme le schéma électrique du panneau. Ce schéma comprend toutes les instructions nécessaires
concernant l’installation, le fonctionnement et l’entretien.
In de kasten wordt een overzichtsplan of legende van de lokalen die door het schakelbord zijn bediend en waarop
de verschillende verbruikspunten en het nummer van de overeenkomstige voedingskringen zijn aangeduid,
aangebracht evenals het elektrisch schema van het bord. Dit schema bevat alle nodige onderrichtingen
betreffende installatie, werking en onderhoud.
Le plan, le schéma et la légende se trouvent dans un sachet plastifié relativement rigide. Ce sachet est fourré
entre les glissières qui sont placées à l’intérieur de la porte d’entrée jusqu’à l’armoire.
Plan, schema en legende zijn ondergebracht in een behoorlijk verstijfd geplastificeerd zakje. Dit zakje wordt
tussen glijbanen geschoven, die langs de binnenkant van de toegangsdeur tot de kast zijn geplaatst.
5.5.2.5 Arrivée et consommation d’électricité
5.5.2.5
Sauf si une prescription le stipule différemment, chaque tableau est toujours équipé d’un interrupteur général. A
défaut des indications nécessaires, l’intensité de courant nominale de cet interrupteur est déterminée par
l’installateur en fonction de l’intensité de courant nominale que le câble d’arrivée peut supporter.
A l’intérieur du tableau, une prise bipolaire - 16 Amp – est appliquée avec une mise à la terre (sans couvercle de
protection). La prise est alimentée par un circuit connecté devant l’interrupteur principal et protégé par un
automate In = 16 Amp.
Behalve andersluidend voorschrift wordt elk bord steeds uitgerust met een algemene schakelaar. Bij gebrek aan
de nodige aanduidingen wordt de nominale stroomsterkte van die schakelaar bepaald door de aannemer i. f.v. de
nominale stroomsterkte welke de toevoerkabel kan verdragen.
Langs de binnenzijde van het bord wordt een tweepolig stopcontact - 16 Amp - met aarding aangebracht (zonder
beschermingsdeksel). Het stopcontact wordt gevoed door een stroomkring aangesloten voor de hoofdschakelaar
en beveiligd door een automaat In = 16 Amp.
5.5.3 Tableaux armoires
5.5.3
Aanwijsplaten – Merken
Aankomst en stroomafname
Kastborden
5.5.3.1 Tableaux posés au sol
5.5.3.1
Kastborden van het type dat op de grond rust
Tous les trableaux sont du type de construction 2 suivant la norme NBN EN 61439-1 et 2.
Les tableaux sont, si nécessaire, composés de différentes unités.
Les dimensions du tableau sont déterminées en fonction de son équipement et des possibilités d’installation sur
place.
Alle kastborden hebben bouwvorm 2 volgens NBN EN 61439-1 et 2.
De kastborden worden, indien nodig, samengesteld uit verschillende eenheden.
De afmetingen der kast zijn bepaald i.f.v. haar uitrusting en van de opstellingsmogelijkheden ter plaatse.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 30 de 70
Pagina 30 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Le socle est composé d’un cadre soudé avec des profilés dont la coupe est au moins égale à celle des fers U de
60 x 35 x 3 mm.
Het voetstuk bestaat uit een gelast kader, samengesteld uit profielen waarvan de doorsnede minstens
gelijkwaardig is met deze van U-ijzers van 60 x 35 x 3 mm.
Ce socle en métal n’est cependant pas exigé lorsque l’interrupteur est installé sur un socle en maçonnerie ou en
béton avec une hauteur au-dessus du niveau du sol limitrophe égal à une goulotte de plinthe avec un maximum
de 0,15 m et façonné selon la forme du socle de l’armoire ou du bureau. Ce socle est pourvu d’une plinthe
acceptée par l’administration.
Dit metalen voetstuk is nochtans niet vereist wanneer de schakelinrichting opgesteld wordt op een voetstuk in
metselwerk of beton met een hoogte boven het omringende vloerpeil gelijk aan een plintgoot met een maximum
van 0,15 m en uitgewerkt volgens de vorm van het steunvlak van kast of lessenaar. Dit voetstuk wordt voorzien
van een plint aanvaard door het Bestuur.
L’entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les parties extérieures des
panneaux verticaux de l’armoire dépassent de 15 à 20 mm la partie extérieure verticale du socle. L’enveloppe
est composée de panneaux en tôle en acier blanc recuit d’au moins 1,5 mm d’épaisseur. Ces panneaux sont ou
bien pliés et soudés, ou bien fixés sur une ossature composée de cornières de 40 x 40 x 4 mm avec une ailette
intermédiaire arrondie. Dans les deux cas, les panneaux sont étayés par des profilés adaptés de sorte que
l’ensemble possède une grande solidité.
De aannemer is gehouden alle nodige maatregelen te treffen opdat de buitenzijden der verticale panelen van de
kast 15 tot 20 mm vooruitspringen op de verticale buitenzijde van het voetstuk. Het omhulsel wordt samengesteld
met panelen uit blank, uitgegloeid plaatijzer van ten minste 1,5 mm dikte. Deze panelen worden ofwel geplooid en
gelast, ofwel bevestigd op een geraamte uit hoekijzers van 40 x 40 x 4 mm met afgeronde middenrib. In beide
gevallen worden de panelen verstijfd door aangepaste profielen zodat het geheel een grote stevigheid bezit.
L’ossature est entièrement soudée. La fixation des panneaux contre l’ossature peut se faire avec des bornes à
condition que celles-ci se trouvent suffisamment proches afin d’éviter chaque fissure d’air.
Un vantail ou un panneau à charnière est ou bien composé d’un panneau sur un cadre de cornières de 30 x 30 x
3 mm dont l’aile est axée de manière parallèle avec le panneau sur la partie intérieure, ou bien d’une tôle
soudée et pliée de manière égale et répond aux mêmes exigences de construction que toute l’enveloppe.
Het geraamte is helemaal gelast. De bevestiging van de panelen tegen het geraamte mag geschieden met
klemmem mits deze laatste voldoende dicht bij elkaar staan om elke luchtspleet te vermijden.
Een deurvleugel of scharnierend paneel bestaat ofwel uit een paneel op een kader van hoekijzers van 30 x 30 x 3
mm waarvan de vleugel evenwijdig met het paneel naar de binnenzijde ervan gericht is, ofwel uit een
gelijkwaardige geplooide en gelaste plaat, en beantwoordt aan dezelfde constructieve eisen als het gehele
omhulsel.
Les ventaux doivent tourner au moins 120°. La largeur d’un vantail est inférieure à 800 mm; il est normalement
installé sur des charnières invisibles avec des paumelles qui sont fixées au niveau des surfaces verticales de la
porte et de l’armoire et est doté d’une poignée solide en aluminium traité à l’oxyde d’aluminium, en acier nickelé
ou chromé ou en matière synthétique.
La fermeture de porte est garantie par un verrouillage de porte monté directement sur la porte.
De deurvleugels dienen minimaal 120° open te draaien. De breedte van een deurvleugel is kleiner dan 800 mm;
hij wordt normaal opgesteld op onzichtbare scharnieren met paumellen die bevestigd worden aan de verticale
vlakken van de deur en de kast en is voorzien van een stevig handvat in gealumiteerd aluminium, vernikkeld of
vechroomd staal of kunststof.
De deursluiting wordt bekomen d.m.v. een deurvergrendeling die rechtstreeks op de deur wordt gemonteerd.
Les tableaux de répartition appliqués dans les niches architecturales sont aussi pourvus de portes.
Une fente est prévue pour la commande avec un tournevis et un col incliné permet d’appliquer une poignée.
Les armoires sont suffisamment profondes pour que les portes puissent être fermées, même avec des
interrupteurs ouverts.
Ook verdeelborden aangebracht in bouwkundige nissen zijn te voorzien van deuren.
Een gleuf is voorzien voor de bediening met schroevendraaier en een schuine kraag zorgt voor het opklikken van
een handgreep.
De kasten zijn voldoende diep opdat de deuren zouden kunnen gesloten worden, zelfs met geopende
schakelaars.
Geen enkele bout, schroef, moer, las of dichting mag aan de buitenzijde zichtbaar zijn. Hiertoe worden de lassen
zorgvuldig geslepen.
Een dichting uit soepel materiaal dat in de tijd niet veroudert, wordt op onverliesbare wijze aa gebracht over de
ganse lengte van de voeg tussen schuif, deur of scharnierend paneel en het omhulsel, evenals tussen de
deurvleugels onderling.
Aucun(e) écru, boulon, vis, soudure ou étanchéité ne peut être visible du côté extérieur. Pour ce faire, les
soudures sont poncées de manière soignée.
Une étanchéisation en matériel souple ne vieillissant pas, est appliquée sans perte sur toute la longueur du joint
entre la glissière, la porte ou le panneau à charnières et l’enveloppe, tout comme entre les vantaux entre eux.
Au sein de l’enveloppe de chaque armoire, une fenêtre est construite avec des profilés peints ou galvanisés afin
de fixer l’appareillage, sans jeu et de telle façon qu’ils ne puissent pas être détachés sans faire appel à de
Binnen het omhulsel van elke kast wordt met geschilderde of gegalvaniseerde profielen een raam opgebouwd
voor het bevestigen van de apparatuur, zonder speling en zodanig dat ze niet kunnen losgemaakt worden zonder
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 31 de 70
Pagina 31 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
l’outillage. Ces profilés sont fixés aux cornières ou profilés faisant partie de l’enveloppe.
het gebruik van gereedschap. Deze profielen worden vas gemaakt aan de hoekijzers of profielen die van het
omhulsel deel uitmaken.
La coupe et la surtension des profilés et les éventuels profilés d’étaiement sont choisis de telle façon qu’ils ne
subissent aucune déformation visible sous l’influence de charges statiques ou dynamiques exercées lors de la
commande d’appareils sur la fenêtre.
De doorsnede en de overspanningen van de profielen en eventuele verstijvingsprofielen worden zodanig gekozen
dat ze geen zichtbare vervorming ondergaan onder invloed van de statische of dynamische belastingen die bij de
bediening van de apparaten op het raam worden uitgeoefend.
La fenêtre est en outre conçue de telle façon que l’activation et la désactivation d’un appareil n’influence
nullement le bon fonctionnement des autres appareils de l’interrupteur et que d’autre part chaque phénomène de
vibration causé par la fréquence de réseau ou par la propre fréquence des parties en mouvement des appareils
soit évité.
Daarenboven is het raam zo opgevat dat enerzijds het in- en uitschakelen van een apparaat de goede werking
van de andere apparaten van de schakelinrichting niet beïnvloedt en dat anderzijds elk trillingsverschijnsel
veroorzaakt door de netfrequentie of door de eigen frequentie van de bewegende delen van de apparaten,
vermeden is.
Cette solidité doit être obtenue indépendamment des connexions électriques et de la plaque d’isolation. Les
tableaux muraux sont dotés d’ouvertures de ventilation installées latéralement avec les dimensions suffisantes
afin que la température intérieure soit toujours inférieure à 35°C dans des circonstances normales.
Deze stevigheid dient te worden verwezenlijkt onafhankelijk van de elektrische verbindingen en van de isolerende
plaat. De kastborden worden voorzien van zijdelings opgestelde verluchtingsopeningen van voldoende afmetingen
opdat in normale omstandigheden de inwendige temperatuur steeds lager is dan 35°C.
5.5.3.2 Tableaux du type mural
5.5.3.2
Les tableaux sont composés d’une seule armoire, type de construction 2 suivant la norme NBN EN 61439-1.
L’enveloppe est composée de panneaux en tôle blanc d’au moins 1,5 mm d’épaisseur.
De borden zijn opgebouwd uit één enkele kast, bouwvorm 2 volgens NBN EN 61439-1.
Het omhulsel wordt samengesteld met panelen uit blank plaatijzer van ten minste 1,5 mm dikte.
Ces panneaux sont ou bien pliés et soudés, ou bien fixés à une ossature à cornières de 30 x 30 x 3 mm avec
une ailette intermédiaire arrondie. Dans les deux cas, les panneaux sont étayés par des profilés adaptés de
sorte que l’ensemble soit très solide.
Deze panelen worden ofwel geplooid en gelast, ofwel bevestigd op een geraamte uit hoekijzers van 30 x 30 x 3
mm met afgeronde middenrib. In beide gevallen worden de panelen verstijfd door aangepaste profielen zodat het
geheel een grote stevigheid bezit.
L’ossature est entièrement soudée. La fixation des panneaux latéraux contre l’ossature peut se faire à l’aide de
bornes à conditions qu’elles se trouvent suffisamment proches afin d’éviter chaque arrivée d’air. Les parois
inférieures et supérieures peuvent être fixées à l’aide de vis.
Het geraamte is helemaal gelast. De bevestiging van de zijpanelen tegen het geraamte mag geschieden met
klemmen mits deze laatste voldoende dicht bij elkaar staan om elke luchtspleet te vermijden. De boven- en
onderwanden mogen met schroeven bevestigd worden.
Un vantail ou un panneau à charnière est ou bien composé d’un panneau sur un cadre de cornières de 25 x 5 x
2 mm dont l’aile est axée de manière parallèle avec le panneau sur la partie intérieure, ou bien d’une tôle
soudée et pliée de manière égale et répond aux mêmes exigences de construction que toute l’enveloppe. La
largeur d’un vantail est inférieure à 600 mm; il est normalement installé sur des charnières invisibles avec des
paumelles qui sont fixées au niveau des surfaces verticales de la porte et de l’armoire. Les ventaux doivent
tourner au moins 120°.
Een deurvleugel of scharnierend paneel bestaat ofwel uit een paneel op een kader van hoekijzers van 25 x 5 x 2
mm waarvan de vleugel evenwijdig met het paneel naar de binnenzijde e van gericht is, ofwel uit een
gelijkwaardige geplooide en gelaste plaat, en beantwoordt aan d zelfde constructieve eisen als het gehele
omhulsel. De breedte van een deurvleugel is kleiner dan 600 mm; hij wordt normaal opgesteld op onzichtbare
scharnieren met paumellen die bevestigd worden aan de verticale vlakken van de deur en de kast. De
deurvleugels dienen minimaal 120° open te draaien.
La fermeture de porte est garantie par un verrouillage de porte monté directement sur la porte.
De deursluiting wordt bekomen d.m.v. een deurvergrendeling die rechtstreeks op de deur wordt gemonteerd.
Une fente est prévue pour la commande avec un tournevis et un col incliné permet d’appliquer une poignée.
Een gleuf is voorzien voor de bediening met schroevendraaier en een schuine kraag zorgt voor het opklikken van
een handgreep.
Borden van het wandtype
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 32 de 70
Pagina 32 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Une étanchéisation en matériel souple ne vieillissant pas, est appliquée sans perte sur toute la longueur du joint
entre la glissière, la porte ou le panneau à charnières et l’enveloppe, tout comme entre les vantaux entre eux,
sans pertes.
Een dichting uit soepel materiaal dat in de tijd niet verouderd, wordt op onverliesbare wijze aangebracht over de
ganse lengte van de voeg tussen scharnierend paneel en het omhulsel, evenals tussen de deurvleugels onderling,
zonder verlies.
De kasten zijn voldoende diep opdat de deuren zouden kunnen gesloten worden, zelfs met geopende
schakelaars.
Les armoires sont suffisamment profondes pour que les portes puissent être fermées, même avec des
interrupteurs ouverts.
Au sein de l’enveloppe de chaque armoire, une cadre est construit avec des profilés peints ou galvanisés afin de
fixer l’appareillage, sans jeu et de telle façon qu’ils ne puissent pas être détachés sans faire appel à de
l’outillage. Ces profilés sont fixés aux cornières ou profilés faisant partie de l’enveloppe.
La coupe et la surtension des profilés et les éventuels profilés d’étaiement sont choisis de telle façon qu’ils ne
subissent aucune déformation visible sous l’influence de charges statiques ou dynamiques exercées lors de la
commande d’appareils sur le cadre.
Le cadre est en outre conçu de telle façon que l’activation et la désactivation d’un appareil n’influence nullement
le bon fonctionnement des autres appareils de l’interrupteur et que d’autre part chaque phénomène de vibration
causé par la fréquence de réseau ou par la propre fréquence des parties en mouvement des appareils soit évité.
Cette solidité doit être obtenue indépendamment des connexions électriques et de la plaque d’isolation. Les
tableaux sont dotés d’ouvertures de ventilation installées latéralement avec les dimensions suffisantes afin que
la température intérieure soit toujours inférieure à 35°C dans des circonstances normales.
Binnen het omhulsel van elke kast wordt met geschilderde of gegalvaniseerde profielen een raam opgebouwd
voor het bevestigen van de apparatuur, zonder speling en zodanig dat ze niet kunnen losgemaakt worden zonder
het gebruik van gereedschap. Deze profielen worden vast gemaakt aan de hoekijzers of profielen die van het
omhulsel deel uitmaken.
De doorsnede en de overspanningen van de profielen en eventuele verstijvingsprofielen worden zodanig gekozen
dat ze geen zichtbare vervorming ondergaan zonder invloed van de statische of dynamische belastingen die bij de
bediening van de apparaten op het raam worden uitgeoefend.
Daarenboven is het raam zo opgevat dat enerzijds het in- en uitschakelen van een apparaat de goede werking
van de andere apparaten van de schakelinrichting niet beïnvloedt en dat anderzijds elk trillingsverschijnsel
veroorzaakt door de netfrequentie of door de eigenfrequentie van de bewegende delen van de apparaten,
vermeden is. Deze stevigheid dient te worden verwezenlijkt onafhankelijk van de elektrische verbindingen en van
de isolerende plaat.
De borden worden voorzien van zijdelings opgestelde verluchtingsopeningen van voldoende afmetingen opdat in
normale omstandigheden de inwendige temperatuur steeds lager is dan 35°C.
Voor het bepalen van breedte en hoogte der borden moet rekening gehouden worden met de beschikbare ruimte
in de verschillende nissen.
Pour déterminer la largeur et la hauteur des tableaux, il faut tenir compte de l’espace disponible dans les
différentes niches.
Uitrusting van de kasten, zie plannen/schema’s
Equipement des armoires, voir plans/schémas.
Caractéristiques des armoires
- Coffrage en matière synthétique sans halogène avec d’excellentes caractéristiques mécaniques et thermiques
- Avec une barre DIN pour le montage de l’appareillage de sécurité nécessaire, les transformateurs et autres
- Degré de protection IP44
Kenmerken van de kasten
- Behuizing uit halogeenvrije kunststof met uitstekende mechanische en thermische eigenschappen.
- voorzien van DIN-rail voor montage van de nodige beveiligingsapparatuur, transformatoren en dergelijke
- Beschermingsgraad IP44
5.5.4 Dispositions spéciales d'application aux tableaux électriques
1.
5.5.4
L'entrepreneur doit soumettre tout l'appareillage figurant dans le tableau ainsi que les documents
nécessaires desquels il ressort que le tableau a été calculé en fonction du courant de court-circuit auquel
1.
Bijzondere bepalingen in verband met de elektrische borden
De aannemer dient van alle in het bord voorkomende apparatuur, de nodige documenten voor te leggen
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 33 de 70
Pagina 33 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
l'on peut assister à l'endroit où est placé le tableau.
waaruit blijkt dat het berekend is op de kortsluitstroom welke op de plaats van het bord kan voorkomen.
Un calcul relatif à la sécurité des personnes (le contact indirect) doit également être transmis.
Een berekening in verband met de veiligheid van personen (indirecte aanraking) is eveneens over te maken).
En outre les notes de calcul suivantes doivent être transmises:
Verder dienen volgende berekeningsnota's overgemaakt te worden:
- note de calcul pour le jeu de barres
- een berekeningsnota voor het railstelsel
- note de calcul en ce qui concerne le courant de court circuit à hauteur du TGBT, des tableaux de
distribution et des appareils.
- een berekeningsnota betreffende de kortsluitstroom ter hoogte van het ALSB-bord, de verdeelborden en
de toestellen.
- note de calcul en ce qui concerne la sélectivité des protections (protection contre les courts-circuits, la
surcharge, etc.).
- een berekeningsnota betreffende de selectiviteit van de beveiligingen (kortsluitbeveiliging, overbelasting,
enz.).
Un programme de coordination complet des protections doit également être présenté.
Een volledig coördinatieprogramma van de beveiligingen moet daarbij voorgelegd worden.
- note de calcul relative au calcul contre le contact indirect.
- berekeningsnota i.v.m. berekening tegen indirecte aanraking.
2.
Le prix du tableau doit également inclure l'étanchéisation au moyen d'un matériau incombustible des
ouvertures du sol sous les tableaux, conformément aux indications du fonctionnaire dirigeant.
3.
Les alimentations auxiliaires éventuelles et les transformateurs de commande sont inclus dans le prix,
même s'ils ne sont pas indiqués explicitement sur les schémas de commutation.
5.6 CANALISATIONS ELECTRIQUES A L’INTERIEUR DES BATIMENTS
2.
In de prijs van het bord dient eveneens begrepen te zijn het afdichten met niet brandbaar materiaal van de
vloeropeningen onder de borden volgens de aanduidingen van de leidende ambtenaar.
3.
Eventuele hulpvoedingen en stuurtransformatoren zijn in de prijs begrepen ook al zijn ze niet op de
schakelschema’s expliciet aangegeven.
5.6
5.6.1 Généralités
LEIDINGEN BINNEN GEBOUWEN
5.6.1
Algemeenheden
Les canalisations électriques doivent être réalisées conformément aux directives mentionnées ci-dessous de
même que selon les indications éventuelles figurant sur les plans.
De leidingen moeten uitgevoerd worden volgens de hierna vermelde voorschriften alsook volgens de eventuele
aanduidingen op de plannen.
Avant de commencer la pose des canalisations électriques, l'installateur doit marquer leur tracé sur les murs, sols
et plafonds et indiquer l'endroit où seront placés les appareils et tableaux. Ce tracé doit être approuvé par
l'administration des travaux. Les traversées difficiles doivent préalablement être discutées avec les autres soustraitants.
Vooraleer met het plaatsen van de leidingen aan te vangen moet de aannemer het tracé ervan aanbrengen op de
muren, vloeren en plafonds, met aanduiding van de plaats van de toestellen en van de borden, dit tracé moet door
het Werkbestuur worden goedgekeurd. Hij moet vooraf de moeilijke doorgangen van het tracé bespreken met de
andere onderaannemers.
L'Administration des Travaux se réserve le droit de faire démolir toutes les canalisations électriques dont le tracé
n'aurait pas été présenté et ce, sans indemniser l'installateur.
Het Werkbestuur behoudt zich het recht voor alle leidingen waarvan het tracé niet werd voorgelegd te doen afbreken
zonder vergoeding van de aannemer.
Les tubes en matière plastique sans halogène satisfont à la norme NBN EN50086-1/-2.
De buizen van plastisch halogeenvrij materiaal beantwoorden aan de norm NBN EN50086-1/-2.
La section minimale des tubes est de DN20.
De minimum doorsnede der buizen is DN20.
Les directives générales mentionnées ci-dessus et ci-dessous et relatives au placement des canalisations
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 34 de 70
Pagina 34 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
électriques sont également d'application à toutes les autres canalisations électriques à placer et relatives à
l'ensemble des installations de courant de faible intensité dont il est question (installations de sécurité, etc.).
De hiervoor en hierna genoemde algemene voorschriften voor het plaatsen van de leidingen, zijn eveneens van
toepassing op alle andere te plaatsen leidingen van alle zogenoemd zwakstroominstallaties (veiligheidsinstallaties,
e.d. ...).
Toutes les canalisations électriques doivent être repérées selon les instructions du Maître d’ouvrage.
Alle leidingen dienen gelabeld volgens de instructies van de Bouwheer.
L’introduction de câbles dans les différents tableaux et appareils est réalisé dans les règles de l’art et selon les
dispositions du R.G.I.E. concernant les matériaux à utiliser en fonction du dégré d’étanchéité à obtenir et à
maintenir. Tous les travaux et matériaux nécessaires sont inclus.
La raccordement des conducteurs aux bornes adéquates est inclus, doit être réalisé dans les règles de l’art et à
l’aide de cosses ou viroles adaptées pour la section du conducteur. Tous les travaux et matériaux nécessaires sont
inclus.
S’il s’agit d’une canalisation devant être raccordée dans une phase ultérieure à un appareil qui doit encore être
placé, alors tous les conducteurs auront une finition régulière avec des connexions isolés dans une boîte de
transfert.
Durant le contrôle de l’installation, tous les câbles d’alimentation placés par l’entrepreneur pour les présents
travaux seront mis sous tension.
Après la réalisation du contrôle, la décision sera prise en concertation avec les maître de l’ouvrage en ce qui
concerne les câbles qui ne doivent pas rester sous tension.
5.6.2 Choix du type de canalisations électriques
Het inleiden van de kabels in de diverse borden en apparaten is volgens de regels van goed vakmanschap en
volgens de bepalingen van het A.R.E.I aangaande de toe te passen materialen in functie van de te bekomen en
gehouden dichtingsgraad. Alle nodige werken en materialen zijn inbegrepen.
Het aansluiten van de geleiders aan de desbetreffende aansluitklemmen is inbegrepen en uit te voeren volgens de
regels van goed vakmanschap door middel van kabelschoenen of aderhulzen afgestemd op de sectie van de
geleider. Alle nodige werken en materialen zijn inbegrepen.
In het een leiding in afwachting betreft om in een latere fase aangeloten te worden aan een nog te plaatsen toestel
zullen alle geleiders op een reguliere wijze afgewerkt worden met geisoleerde aansluitklemmen in een
doorverbindingsdoos.
Tijdens de keuring van de installatie zullen alle voedingskabels de welke door de aannemer van onderhavige werken
geplaatst werden onder spanning gezet worden.
Na het uitvoeren van de keuring zal er in samenspraak met de bouwheer beslist worden welke kabels niet meer
onderspanning dienen te blijven.
5.6.2
Keus van de aard der leidingen
Sauf dispositions contraires, on utilisera les canalisations électriques en cas d'installations en apparent ou en
encastré: XGB câble et tube et/ou sur chemin de câbles/treilli à câbles.
Behoudens andersluidende bepalingen wordt er gebruik gemaakt bij in- en opbouwinstallaties van XGB-kabel in buis
en/of kabelgoot/draadgoot.
5.6.2.1 Canalisations électriques avec tubes placés en apparent
5.6.2.1
Pour la fixation sur des poutres métalliques, on utilisera des ferrailles plates galvanisées de minimum 15 x 1,5 mm
ou des rails galvanisés pliés ou coincés autour des ailes des fers profilés. Il est interdit de forer des trous ou de
souder sur les poutres métalliques.
Voor de bevestiging op metalen gebinten worden gegalvaniseerde platijzers van minstens 15 x 1,5 mm ofwel
gegalvaniseerde rails gebruikt welke rond de vleugels der profielijzers worden geplooid of geklemd. Het boren van
gaten en het aanbrengen van lassen op metalen gebinten is verboden.
Le nombre d'attaches doit être tel que les tubes conservent un tracé bien rectiligne; dans les parties droites, il faut
prévoir au moins une attache tous les 0,50 m pour les tubes en matériau plastique, une attache aux extrémités des
coudes, de même qu'une attache le long des deux côtés des boîtes. La distance intermédiaire entre les attaches
doit être identique.
Het aantal bevestigingen moet zodanig zijn dat de buizen een goed rechtlijnig tracé houden; er is in die rechte
gedeelten minstens één houvast om de 0,50 m van buizen van plastisch materiaal, één houvast aan elk uiteinde der
bochten, alsook één houvast langs beide zijden van de dozen. De houvasten worden met gelijke tussenafstanden
geplaatst.
L’utilisation des cavaliers n’est pas autorisée.
Het gebruik van spanklemmen is niet toegelaten.
Leidingen met in zicht gelegde buizen
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 35 de 70
Pagina 35 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Lorsque deux canalisations éléctriques suivent un tracé identique, elles doivent être parfaitement parallèles. A
partir de 3 canalisations électriques, l’utilisation de chemins de câbles/échelles à câbles est obligatoire.
Wanneer twee leidingen één zelfde weg volgen, moeten ze onderling volstrekt evenwijdig zijn. Vanaf drie leidingen
dient gebruik gemaakt te worden van kabelbanen/kabelladders.
Les tubes ne peuvent être placés en oblique: tous les tubes doivent être posés de manière parallèle et à la
verticale par rapport à l'axe des éléments constructifs.
De buizen mogen niet schuin gelegd worden; alle buizen moeten aangelegd worden evenwijdig aan of loodrecht op
de as der bouwelementen.
5.6.2.2 Canalisations électriques dans des tubes encastrés
5.6.2.2
Tubes encastrés dans la maçonnerie et/ou en béton devraient être évités. Si ce n’est pas possible, les règles
suivantes s’appliquent .
Buizen ingewerkt in metselwerk en/of betonneren dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Indien niet anders
mogelijk zijn volgende regels van toepassing.
La fixation des tubes se fait de manière analogue que dans le cas des tubes apparents; les berceaux peuvent
cependant être cloués directement.
De bevestiging van de buizen geschiedt op een analoge wijze als voor de in zicht gelegde buizen; de zadels
mogen echter rechtstreeks genageld worden.
Au cas où l'état du mur ne permettrait pas un tel mode de fixation, l'entrepreneur peut proposer une autre
méthode.
Ingeval de staat van de wand een dusdanige bevestigingswijze niet zou toelaten, mag de aannemer een andere
wijze voorstellen.
Les fentes pratiquées dans la maçonnerie seront colmatées au moyen d'un mortier de ciment résistant. Le
mortier doit être placé sur le fond de la fente et entourer le ou les tubes.
De gemaakte gleuven in het metselwerk worden aangevuld met duurzame cementmortel. De mortel moet volledig
op de bodem der gleuf geplaatste buis of buizen omhullen.
Dans les murs déjà plâtrés ou les parois en plâtre, les fentes seront colmatées au moyen d'un plâtre identique.
Le mortier doit complètement être placé sur le fond de la fente et entourer le ou les tubes.
In reeds bepleisterde muren of gipswanden worden de gleuven afgewerkt met dezelfde bepleistering (grondlaag
en afwerklaag) als de bestaande.
Dans les murs déjà plâtrés ou les parois en plâtre, les fentes seront finies au moyen de plâtre identique (couche
de fond et couche de finition) au plâtre existant.
De ingewerkte leidingen worden steeds aangelegd volgens horizontale en verticale tracés en overeenkomstig de
specifieke voorschriften opgenomen in het AREI.
Les canalisations électriques encastrées seront toujours posées selon des tracés horizontaux et verticaux et
conformément aux directives spécifiques reprises dans le RGIE.
De buizen van plastisch materiaal zijn halogeenvrij.
Les tubes en matériaux plastique sont de type ‘sans halogènes’.
Les raccordements des tubes en matériau plastique placés dans le béton seront posés dans des boîtiers
d'encastrement et de dérivation. Ces raccordements de même que la fixation des boîtes doivent être conçus de
manière telle à ce qu'ils présentent une étanchéité parfaite contre l'infiltration de béton et qu'ils ne risquent pas
d'être endommagés. L'installateur devra travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs du gros-œuvre.
Lorsque le bâtiment présente des joints de dilatation, à ces niveaux, les tubes doivent être dotés d'un système
de manchons de compensation afin de les protéger. En cas d'installations encastrées, la pose de boîtes de
dérivation dans les murs n'est pas autorisée. Les liaisons se feront soit aux appareils d'éclairage ou aux
Leidingen in ingewerkte buizen
De aansluitingen van de in beton ingegoten buizen van plastisch materiaal met de inbouw- en lasdozen, evenals
de bevestiging van deze dozen, dienen zodanig opgevat dat ze een volkomen dichtheid bieden tegen het
indringen van het beton en tegen beschadiging bestand zijn. De aannemer zal in nauw verband moeten
samenwerken met de aannemer ruwbouw.
Wanneer het gebouw uitzettingsvoegen omvat, moeten de buizen op deze plaats van een schuifstelsel voorzien
worden dat alle beschadiging van de buis belet. Bij inbouwinstallaties is het aanbrengen van de aftakdozen in
wanden niet toegelaten, de verbindingen gebeuren ofwel aan de verlichtingstoestellen ofwel bij de schakelaars
en/of stopcontacten.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 36 de 70
Pagina 36 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
interrupteurs et/ou prises de courant.
5.6.2.3 Tirage des fils et de câbles dans les tubes
5.6.2.3
Trekken van draden en kabels in buizen
L'ensemble des tubes de chaque conduite doit être placé et fixé sur toute sa longueur avant que l'on ne commence Het buizenstel van elke leiding moet over zijn volledige lengte geplaatst en bevestigd worden, vooraleer met het
à tirer les fils et les câbles. Le tirage doit avoir lieu avec le plus grand soin afin d'éviter que l'enveloppe isolante ne
trekken van draden en kabels aan te vangen. Het trekken moet met de meeste zorg geschieden, ten einde elke
soit endommagée.
beschadiging aan de isolerende omhulling te vermijden.
Le tirage de fils et de câbles ne peut commencer qu'après l'approbation de la tuyauterie par l'administration ou le
bureau d'études.
Het trekken van draden en kabels mag enkel aanvatten na goedkeuring van het buizennet door het bestuur of het
studiebureau.
Les fils doivent avoir une longueur suffisante pour conserver une réserve de 10 cm par fil dans tous les boîtiers
vides, tous les interrupteurs ou prises de courant, dans les appareils d'éclairage et dans les tableaux. L'extrémité
des fils que l'on a utilisés pour la fixation de ce ressort de traction sera considérée comme faisant partie des
déchets.
De draden moeten een voldoende lengte hebben om een reserve van 10 cm per draad te behouden in elke lasdoos,
schakelaar of contactdoos, in de verlichtingstoestellen en in de borden. Het uiteinde der draden dat gediend heeft
voor het bevestigen van de trekveer is als afval te beschouwen.
5.6.2.4 Boîtiers de raccordement
5.6.2.4
Les boîtiers de raccordement sont conformes aux directives de la norme NBN 119 et présentent un degré de
protection d'au moins IPX4.
De verbindingsdozen beantwoorden aan de voorschriften van de NBN 119 en hebben een beschermingsgraad van
minstens IPX4.
Verbindingsdozen
Alle dozen zijn te merken met een kenteken dat op de uitvoeringsplannen vermeld wordt.
Tous les boîtiers doivent être marqués d'un repère mentionné sur les plans d'exécution.
5.6.2.5 Liaisons et raccordements des fils et câbles
5.6.2.5
En principe, les liaisons des fils seront réalisées au moyen de bornes placées dans des boîtes de liaison. Pour les
fils jusqu’à 2,5 mm², elles sont de type bornes enfichables automatiques.
De verbindingen van draden worden in principe uitgevoerd bij middel van klemmen in verbindingsdozen. Voor
draden tot 2,5 mm² zijn zij van het type automatische insteekklem.
Bij gebruik van kabelschoenen moeten deze van het buistype zijn dat door samenpersing met behulp van aangepast
gereedschap, één blijvend geheel vormt met de geleiders. Het gereedschap is zodanig opgevat dat de
kabelschoenen met geleider, niet eerder uit het toestel kan genomen worden, dan nadat de kabelschoen met de
door de fabrikant voorgeschreven druk werd samengeperst.
En cas d'utilisation de cosses de câbles, celles-ci doivent être du même type de tubes et, lorsqu'elles sont
comprimées avec un outillage adapté, elles forment un ensemble résistant avec les canalisations électriques.
L'outillage doit être conçu de manière telle que les cosses de câbles avec canalisation électrique ne peuvent être
enlevées de l'appareil qu'une fois que les cosses de câbles ont été comprimées avec la pression prescrite par le
fabricant.
Chaque câble est fixé près de son extrémité à maximum 300 mm de l'endroit où ses couches d'isolation et de
protection se terminent afin qu'il ne soit pas touché. Les canalisations électriques qui proviennent de ces câbles
doivent, le cas échéant, être soutenus, sur le chemin des bornes auxquels ils doivent être raccordés afin d'obtenir
une fixation suffisamment robuste de ligne régulière et de présenter un aspect irréprochable au niveau des
extrémités des câbles.
Pour les sections supérieures à 16 mm², l'utilisation de cosses de câble est toujours obligatoire. Elle est également
obligatoire pour les canalisations électriques de 6 mm² et plus lorsque l'on n'utilise pas de bornes.
Les extrémités des canalisations électriques d'une section maximale de 4 mm², qui doivent être raccordés sur les
appareils qui portent des bornes à vis de dimensions suffisantes, doivent être dotées d'un œillet dans le sens du
Verbindingen en aansluitingen van draden en kabels
Ieder kabel wordt nabij zijn uiteinde bevestigd op hoogstens 300 mm van de plaats waar zijn isolerings- en
beschermingslagen ophouden onaangeraakt te zijn. De geleiders die uit deze kabels lopen, zijn op de weg naar de
klemmen waarop ze dienen aangesloten , gebeurlijk ondersteund, om een voldoend stevige bevestiging met
regelmatige lijn en onberispelijk uitzicht aan het kabeleinde te bekomen.
Voor de doorsnede groter dan 16 mm² is het gebruik van kabelschoenen altijd verplichtend. Het is ook verplichtend
voor de geleiders van 6 mm² en meer, wanneer geen gebruik wordt gemaakt van klemmen.
De uiteinden van de geleiders met een maximale doorsnede van 4 mm², die moeten aangesloten worden op
toestellen met klemschroeven van voldoende afmetingen dragen, worden van een oogje voorzien in de zin der
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 37 de 70
Pagina 37 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
vissage.
aanschroeving.
La réalisation d'un œillet n'est pas requise lorsque les appareils sont équipés de bornes adéquates (notamment
grâce à l'utilisation d'une petite plaque de serrage) qui offrent une garantie suffisante pour un contact adéquat et
durable.
Het maken van een oogje is niet vereist wanneer de toestellen voorzien zijn met geschikte klemmen (onder andere
door gebruik van een klemplaatje) die voldoende waarborg bieden voor een degelijk en blijvend contact.
Toutes les extrémités des câbles ou fils doivent être finies de manière telle que l'on ait une impression de propreté,
de pureté et d'ordre et que l'aspect soit irréprochable.
Elk uiteinde van kabel of draad moet zodanig worden afgewerkt dat het een indruk van netheid, reinheid en orde
weergeeft en dat zijn uitzicht onberispelijk weze.
5.6.2.6 Percées, traversées et réparations
5.6.2.6
Les percées des murs, et sols doivent être réalisées avec le plus grand soin et les dégâts qui en résultent doivent
être réparés intégralement.
Toutes les traversées des murs seront rendues étanches après pose des canalisations électriques, conformément
à la construction des murs. Il faut accorder une attention toute particulière à l'étanchéité des murs dont la
résistance au feu est élevée: la traversée ne peut en aucun cas réduire la résistance au feu de ces murs.
De doorboringen van muren, en vloeren moeten met de meeste zorg geschieden en de beschadigingen welke eruit
vloeien moeten volledig hersteld worden.
5.6.3 Canalisations électriques et câbles
Doorboringen, doorgangen en herstellingen
Alle doorgangen van muren worden na het aanbrengen der leidingen volledig afgedicht op dezelfde wijze als de
wand is opgebouwd. Een bijzondere aandacht moet gegeven worden aan de afdichting van de wanden met een
bepaalde graad van brandvrijheid: de doorgang mag in geen enkel geval de graad van brandvrijheid van die wanden
verminderen.
5.6.3
Leidingen in kabel
Les canalisations électriques sous tubes à poser pour la protection des câbles satisfont intégralement à la
description des canalisations électriques sous tubes mentionnée ci-dessus.
Sauf dispositions contraires, les câbles seront posés conformément à la méthode reprise ci-dessous:
- protection au moyen de tubes en plastique. On entend par-là le tirage des câbles dans des tubes d'un diamètre
d'au moins 1,3 fois le diamètre extérieur du câble; les câbles doivent cependant rester libres dans les coudes et au
niveau des appareils. Les tubes seront suffisamment robustes afin que, après placement, ils ne présentent aucune
flèche visible. Les tubes en matière plastique seront au moins fixés tous les 0,50 m. En cas de placement vertical
sur une longueur supérieure à 3 m, le câble sera soutenu au moyen d'un étrier sur son extrémité supérieure.
De buisleidingen aan te brengen voor de bescherming der kabels voldoen volledig aan de hoger genoemde
beschrijving der buisleidingen.
Behalve andersluidende bepalingen worden de kabels volgens een der hierna vermelde werkwijzen aangelegd:
- bescherming door kunststof buizen. Hieronder wordt verstaan het schuiven van de kabels in buizen met een
diameter van minstens 1,3 maal de buitendiameter van de kabel; de kabels moeten evenwel vrij blijven in de
bochten en aan de toestellen. De buizen zijn stevig genoeg opdat zij na plaatsing geen enkele zichtbare doorhang
vertonen. De buizen in kunststof worden minstens om de 0,50 m bevestigd. Bij verticale plaatsing over een lengte
van meer dan 3 m, wordt de kabel aan zijn bovenste uiteinde gesteund door een beugel.
- fixation sur des chemins de câbles: à cet effet, voir l'article relatif aux chemins de câbles.
- bevestiging op kabelbanen: zie hieromtrent het artikel der kabelbanen.
Lorsque deux canalisations éléctriques suivent un tracé identique, elles doivent être parfaitement parallèles. A
partir de 3 canalisations électriques, l’utilisation de chemins de câbles/échelles à câbles est obligatoire.
Wanneer twee leidingen één zelfde weg volgen, moeten ze onderling volstrekt evenwijdig zijn. Vanaf drie leidingen
dient gebruik gemaakt te worden van kabelbanen/kabelladders.
Tous les canalisations électriques et câbles sont marqués de manière visible et durable à leurs extrémités au
moyen d'une identification indélébile.
Alle geleiders en kabels worden aan hun beide uiteinden op zichtbare en duurzame wijze gemerkt door een
onwisbaar identificatie kenmerk.
Les canalisations électriques seront placées à minimum 50 mm de toutes les installations de chauffage.
De leidingen worden op minstens 50 mm van elke verwarmingsinstallatie geplaatst.
Les canalisations électriques de câbles placées à moins de 1 m au-dessus du sol doivent être équipées d'une
protection mécanique complémentaire.
De kabelleidingen geplaatst op minder dan 1 m boven de begane grond moeten worden voorzien van een
bijkomende mechanische bescherming.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 38 de 70
Pagina 38 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.6.4 Chemins de câbles
5.6.4
Kabelbanen
5.6.4.1 Choix et généralités
5.6.4.1
Aux endroits où plusieurs canalisations électriques de câbles sont installées les unes à côté des autres, l'utilisation
de chemins de câbles sous formes de chemins de câbles et/ou d'échelles de câbles est indiquée.
Op plaatsen waar meerdere kabelleidingen naast elkaar worden geïnstalleerd, is het aanwenden van kabelwegen
onder de vorm van kabelbanen en/of kabelladders aangewezen.
Aux endroits où les plans prévoient des chemins de câbles ou des échelles de câbles, il faut obligatoirement en
placer, même si l'installation était conçue de manière telle qu'un chemin de câble de n'importe quel type ne
s'avérait pas immédiatement nécessaire.
Op de plaatsen waar op de plans, kabelbanen of kabelladders zijn aangeven zijn deze verplichtend te plaatsen, zelfs
al zou de installatie aldaar zodanig zijn opgevat dat een kabelweg van om het even welk type niet onmiddellijk
noodzakelijk zou lijken.
Les cloisons intermédiaires nécessaires doivent être prévues sur les chemins de câbles pour séparer les câbles de
courant fort, de courant faible et de la téléphonie.
Quel que soit le type de chemins de câbles utilisé, qu'il s'agisse de chemins de câbles ou d'échelles de câbles,
elles doivent obligatoirement être réalisées dans des tôles d'acier galvanisé avec isolation thermique ou dans des
profilés équivalents et doivent être fixées au moyen de boulons, de profilés de supports et d'accessoires
galvanisés (de qualité Sendzimir conformément à la norme DIN 17162).
Voor het scheiden van sterkstroom-, zwakstroomkabels en data zijn de nodige tussenschotten op de kabelwegen te
voorzien.
Les gaines pour câbles portant les câbles électriques Rf 1 h doivent posséder une stabilité à l'incendie au moins de
1 heure.
L’entrepreneur devra présenter les attestations de conformité nécessaires.
Tous les chemins de câbles sont en principe fixés avec des ancrages chimiques. En fonction du maintien de
fonction, les moyens d’ancrage proposés par le fabriquants seront appliqués.
De kabelgoten die elektrische kabels FR2-Rf1h dragen dienen een brandstabiliteit van minstens 1 uur te hebben.
De aannemer zal de nodige conformiteitsattesten voorleggen.
Principieel worden alle kabelgoten bevestigd met chemische ankers, in functie van het functiebehoud zullen de door
de fabrikant opgegeven verankeringsmiddellen toegepast worden.
On attire l'attention des soumissionnaires sur le fait que, à cause des autres installations techniques, le tracé des
canalisations à de câbles n'est pas nécessairement horizontal ou vertical; aux endroits où cela est requis, les
chemins de câbles doivent être détournés pour le passage des installations concernées. Les détournements font
l'objet d'accords précis pendant l'exécution entre les différents installateurs et entrepreneurs lors de la rédaction
des plans d'exécution et/ou de l'exécution sur place. De telles adaptations sont incluses dans les prix des chemins
de câbles.
Keuze en algemeenheden
Wat ook het type van de gebruikte kabelweg weze, hetzij kabelbanen of kabelladders is het verplichtend dat zij
uitgevoerd worden in thermisch verzinkte staalplaat of dito profielen, en dat zij bevestigd worden d.m.v. eveneens
sendzimir verzinkte bouten, -steunprofielen, -toebehoren, enz... (sendzimir volgens DIN 17162).
Voor zover als nodig wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat omwille van de andere
technische installaties het verloop der kabelwegen niet zonder meer horizontaal of vertikaal is; op de plaatsen waar
dit vereist is moeten de kabelwegen worden omgelegd voor de doorgang van de betrokken installaties. De
omleggingen maken het voorwerp uit van nauwkeurige afspraken tijdens de uitvoering, tussen de verschillende
aannemers en aannemers bij het opstellen van de uitvoeringsplans en/of de uitvoering ter plaatse. Dergelijke
aanpassingen zijn begrepen in de prijzen der kabelwegen.
Het ganse net van kabelwegen moet een elektrisch geheel vormen en aangesloten zijn op de equipotentiale lussen
die afkomstig zijn van de algemene aardingskast.
Tout le réseau des chemins de câbles doit former un tout électrique et être raccordé sur les boucles
équipotentielles qui viennent de l’armoire générale de mise à la terre.
Avant l'exécution, tous les types de chemins de câbles doivent être soumis pour accord à l'Administration des
Travaux.
Avant de pouvoir procéder au montage, l'installateur devra établir des plans précis en collaboration avec tous les
autres entrepreneurs ou installateurs afin que les croisements nécessaires puissent avoir lieu en parfaite
coordination.
Elk type van kabelweg moet alvorens tot uitvoering wordt overgegaan ter goedkeuring aan het Werkbestuur worden
voorgelegd.
De aannemer zal alvorens tot enige montage mag overgegaan worden, nauwkeurige plans opmaken in
samenspraak met alle andere aannemers of installateurs om alzo de nodige kruisingen in perfecte coördinatie te
laten gebeuren.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 39 de 70
Pagina 39 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.6.4.2 Chemins de câbles
5.6.4.2
Les chemins de câbles se composent de tôles en acier perforées pliées en forme de U et ne peuvent présenter de
bords acérés. Les éléments des chemins de câbles doivent se rejoindre parfaitement et les raccords nécessaires
sont placés à l'intérieur des voies de câbles. Le raccordement ne diminuera en aucun cas la robustesse originale
et la section des éléments.
De kabelbanen bestaan uit geplooid geperforeerde staalplaat U-vormig en mogen geen snijdende randen hebben.
De kabelbaanelementen moeten volledig tegen elkaar aansluiten en de benodigde koppelstukken worden binnen in
de kabelbaan aangebracht. De aaneenkoppeling vermindert in geen geval de oorspronkelijke stevigheid en
doorsnede van de baanelementen.
Kabelbanen
Le raccordement se fera obligatoirement au moyen de boulons (pas de clips).
Les chemins de câbles sont fixés au moyen de supports ou de ferrailles robustes et sont placées à des distances
régulières les uns des autres, avec un maximum de 2 mètres et de manière telle que les câbles et armatures
d'éclairage éventuelles ne plient pas.
Les supports doivent être conçus de manière à laisser l'accès libre au chemin de câbles sur toute la longueur afin
que l'on puisse y placer les câbles.
De kabelbanen zijn bevestigd met stevige steunen of steunijzers, op regelmatige afstand van elkaar geplaatst, met
een maximum van 2 meter en zodanig dat na de plaatsing van de kabels en de eventuele verlichtingsarmaturen zich
geen doorbuigingen voordoen.
De steunen moeten zo opgevat zijn dat ze de toegang tot de kabelbaan over haar ganse lengte vrij laten, zodanig
dat de kabels in de kabelbanen kunnen ingelegd worden.
Le mode de fixation n'exclut pas que les supports puissent ou doivent être fixés au plafond si les murs ne le
permettent pas. Le mode de fixation doit empêcher tout mouvement du chemin de câbles.
Deze wijze van bevestiging sluit niet uit dat de steunen aan het plafond mogen of moeten bevestigd worden indien
de wanden het niet toelaten. De wijze van bevestiging moet elke mogelijke beweging van de kabelbaan onmogelijk
maken.
Les coudes horizontaux et verticaux, les réductions, etc. seront réalisés au moyen d'éléments préfabriqués
spéciaux.
Horizontale en verticale bochten, vernauwingen, enz... worden uitgevoerd met daartoe speciaal geprefabriceerde
elementen.
5.6.4.2.1 Dimensions des chemins de câbles
5.6.4.2.1
Sauf indications contraires, la hauteur minimale des rebords des chemins de câbles est de 60 mm.
Indien niet anders vermeld, is de minimale hoogte van de opstanden van de kabelwegen 60 mm.
Si la largeur minimale du chemin de câbles n'est pas indiquée, elle sera déterminée sur la base de la formule
suivante
Indien de minimale breedte van de kabelweg niet wordt weergegeven, wordt ze bepaald door de onderstaande
formule:
l = 1,3 x b
B = 1,3 x b
avec l
b
=
=
largeur du chemin de câbles
coefficient qui tient compte du nombre de câbles à installer et de l'espace perdu entre les câbles.
met
B
b
Afmetingen van de kabelbanen
=
=
breedte van de kabelweg
coëfficiënt die rekening houdt met het te installeren aantal kabels en de verloren ruimte tussen de
kabels.
L'épaisseur de la tôle d'acier des chemins de câbles en fonction du largeur et la charge.
De dikte van de staalplaat der kabelwegen is in functie van de breedte en de belasting.
5.6.4.2.2 Placement des câbles
5.6.4.2.2
Les câbles doivent être placés avec ordre et méthode dans les chemins de câbles afin que l'on puisse toujours
facilement procéder à des modifications. Il ne peut y avoir de croisements non nécessaires.
Les câbles sont fixés au moyen d'une bande de serrage souple en plastique spécialement conçue dans ce but et
De kabels moeten met orde en methode in de kabelbanen worden aangebracht zodanig dat wijzigingen steeds
gemakkelijk kunnen gebeuren. Onnodige kruisingen mogen zich niet voordoen.
De kabels worden gevestigd d.m.v. soepele kunststof klemband speciaal voor dit doel bestemd, en bestand tegen
Plaatsing van de kabels
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 40 de 70
Pagina 40 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
résistante aux UV.
UV-stralen.
L'utilisation de fils de fer ou de cuivre, isolés ou non, n'est pas autorisée.
Het gebruik van ijzer- of koperdraad al dan niet geïsoleerd is niet toegelaten.
5.6.5 Échelles et treillis à câble
5.6.5
Kabelladders en -draadgoten
5.6.5.1 Caractéristiques générales
5.6.5.1
Algemene karakteristieken
Les échelles et en général toutes les charpentes et pièces d’assemblage sont exécutées en acier doux Thomas
ordinaire et galvanisées à chaud suivant les prescriptions des normes NBN EN ISO 1461 et 1460 pour être
ensuite recouvertes d’une protection plastique après fabrication.
A noter que le zinc utilisé pour la galvanisation doit avoir un degré de pureté de 99,995 % minimum.
La composition chimique des aciers sera de la classe I. La teneur en silicium de l’acier est inférieure à 0,03 %,
suivant norme française NFA 35-503. La teneur en phosphore + silicium est inférieure à 0,09 %.
De kabelladders alsook alle stalen gebinten en assemblagetoebehoren zijn van warm verzinkt, gewoon, zacht
Thomasstaal overeenkomstig de bepalingen van de normen N.B.N. en ISO 1461 EN 1460 en worden na
fabricage met een plasticlaag overtrokken.
Te noteren dat het zink die gebruikt wordt voor het thermisch verzinken een zuiverheidgraad van minimum 99,995
% moet hebben.
De chemische samenstelling van het staal dient van klasse I te zijn. Het gehalte aan silicium in het staal dient
lager dan 0,03 % te zijn, volgens de Franse norm NFA 35-503. Het gehalte aan fosfor + silicium dient lager dan
0,09 % te zijn.
Pour les échelles installées dans le cadre du présent marché, un certificat de composition de l’acier est fourni
pour chaque lot d’échelles avant mise en fabrication des échelles, ainsi qu’un échantillon destiné à être analysé
par un laboratoire neutre aux frais de l’adjudicataire, conformément à la norme DIN 50.049 art. 3.1.C.
Voor de ladders die het kader van de onderhavige onderneming worden geplaatst, dient er vóór fabricatie een
certificaat van samenstelling van het staal geleverd te worden, alsmede een monster bestemt om in een neutraal
laboratorium, op kosten van de aannemer, onderzocht te worden, overeenkomstig de norm DIN 50.049 art. 3.1.C.
Les longerons des échelles à câbles sont constitués d’éléments standards tubulaires préfabriqués de 6 m de
longueur minimum.
Avant plastification, les longerons seront bouchonnés à l’aide d’une pièce métallique étanche.
Les barreaux doivent être de forme tubulaire, afin de limiter l’accumulation de poussière à leur surface
extérieure.
De langsliggers van de kabelladders bestaan uit geprefabriceerde buisvormige standaardelementen van een
lengte van 6 m minimum.
Vóór het plastificeren worden de langsliggers afgedicht bij middel van een metalen afdichtstuk.
De dwarsliggers moeten van het buisvormige type zijn teneinde de accumulatie van stof te beperken op hun
buitenwanden.
Largeurs extérieures : 600, 400, 300 ou 200 mm. L’échelle de 400 mm permet la pose en nappe de 4 câbles
H.T. 3 x 150 mm² et un câble H.T. de 3 x 95 mm².
Profondeur utile nette : 20 mm minimum.
Buitenbreedte: 600, 400, 300 of 200 mm. De ladder van 400 mm laat de plaatsing in lagen toe van 4 H.S kabels
van 3 x 150 mm² en een H.S. kabel van 3 x 95 mm².
Netto nuttige diepte: 20 mm minimum.
Les longerons et les barreaux des échelles, les montants verticaux ainsi que les accessoires sont galvanisés à
chaud par trempage.
La galvanisation doit être compatible avec la plastification (voir ci-après).
De langs- en dwarsliggers van de ladders alsook de verticale liggers en toebehoren worden door middel van
onderdompeling thermisch verzinkt. De thermische verzinking moet een goede plastificering toelaten (zie hierna).
Les longerons sont entretoisés par les traverses tous les 25 cm maximum pour les échelles horizontales et tous
les 50 cm maximum pour les échelles verticales. L’assemblage des traverses aux longerons se fait d’une façon
rigide évitant tout mouvement de la traverse par rapport aux longerons (par exemple : par une fixation double
paroi en évitant les assemblages par soudure). L’assemblage reste rigide après préchauffage pour plastification.
Tussen de langsliggers van horizontale ladders zijn minstens om de 25 cm dwarsliggers aangebracht. Bij verticale
ladders is dat minstens om de 50 cm.
Dwars- en langsliggers zijn stevig aan elkaar bevestigd (bijvoorbeeld: om de verbindingen door lassen te
vermijden, door het gebruik van een bevestiging met dubbele wand), teneinde elke onderlinge beweging te
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 41 de 70
Pagina 41 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
vermijden. Het geheel blijft star ook na voorverwarming voor het plastificeren.
Dans le but de standardiser le matériel, les échelles de 200 ou 300 mm sont du même type que les échelles 400
mm (même épaisseur et hauteur de longerons pour une même épaisseur du même acier constituant ces
longerons).
Teneinde het materieel te standaardiseren, zijn de ladders van 200 of 300 mm breedte van hetzelfde type als de
ladders van 400 mm (zelfde dikte en hoogte van langsliggers voor eenzelfde dikte van hetzelfde staal waaruit
deze langsliggers gemaakt zijn).
Elles peuvent supporter une charge uniformément répartie de 30 daN par mètre courant et 10 cm de largeur.
Dans ces conditions, pour les échelles, la flèche des lits de câbles sera inférieure à 4 ‰ de leur portée et celle
de la console sera inférieure à 1 % de sa longueur. Les soumissionnaires sont dès lors tenus de joindre à la liste
des caractéristiques une note de calcul correspondant à une telle charge, note précisant la flèche obtenue tant
au niveau des consoles proposées que des échelles proprement dites ou de leurs accessoires.
De ladders zijn berekend om een eenvormig verdeelde last te kunnen dragen van 30 daN per lopende meter en
per 10 cm breedte. Onder deze voorwaarden zal de doorhang van de kabelladders minder dan 4 ‰ van hun
draagwijdte bedragen; de doorhang van de steunen zal minder dan 1 % van hun lengte bedragen. De inschrijvers
zijn er derhalve aangehouden om bij de karakteristiekenlijst een berekeningsnota overeenkomstig aan deze
belasting te voegen, nota die de doorgang preciseert zowel ter hoogte van de voorgestelde consoles als van de
eigenlijke ladders of hun toebehoren.
En plus de cette charge uniformément répartie, les échelles sont conçues pour supporter - sans déformation
permanente - une charge concentrée accidentelle de 75 daN.
Behalve deze eenvormig verdeelde last kunnen de ladders - zonder blijvende vervorming - een geconcentreerde,
accidentele belasting 75 daN verdragen.
Tous les trous d’assemblage et toutes les découpes sont exécutées avant galvanisation. Tous les boulons et
écrous, jusque et y compris 8 mm, seront en acier inoxydable A4 toute autre boulonnerie sera obligatoirement
en acier galvanisé selon la norme EN-ISO 10684-2004.
Alle assemblagegaten en uitsnijdingen moeten vóór galvanisatie aangebracht worden. Alle bouten en moeren tot
en met 8 mm zijn van roestvrij staal A4; alle andere bouten zullen verplicht in gegalvaniseerd staal zijn volgens de
norm EN-ISO 10684-2004.
Toutes les pièces constituantes des chemins de câbles seront soigneusement débavurées en vue de la
protection en vue de la protection par sintérisation.
Alle bestanddelen van de kabelwegen zullen zorgvuldig ontbraamd worden met het oog op het aanbrengen van
een bescherming door sintering.
Le rapport des épaisseurs des différentes pièces constituant les chemins de câbles n’excède pas une proportion
néfaste à l’homogénéité de la plastification (1 à 6 maximum).
De dikteverhouding van de verscheidene bestanddelen van de kabelbanen mag niet groter zijn dan de waarde die
nadelig is voor een homogene plastificering (1 tot 6 maximum).
Sont à proscrire les arêtes et angles vifs, qui risquent de donner lieu à des défauts lors du revêtement par
sintérisation.
Alle scherpe randen en hoeken die aanleiding zouden kunnen geven tot beschadiging van de sintering zijn te
vermijden.
Une tresse de mise à la terre de 16 mm² sera fixée par un boulon soudé ou écrou serti assurant une surface de
contact équivalente à 16 mm² de cuivre avec la tresse et ne débordant pas du gabarit de l’échelle (avant
protection par sintérisation) = un boulon est soudé ou un écrou est serti à chaque extrémité d’un des longerons
des échelles de manière à assurer la continuité électrique, ceci de façon à éviter la formation de points de
rebroussement lors du raccordement des tresses de mise à la terre établies avant plastification. Les souliers
utilisés sont du type renforcé, ne pliant pas lors de la manipulation de la tresse.
Een aardingsvlecht met een doorsnede van 16 mm² zal met behulp van een gelaste bevestigingsschoen, met een
contactoppervlakte gelijk aan de 16 mm² van de koperen vlecht, bevestigd worden; tevens mag deze de rand van
het rek of ladder niet overschrijden (dit alvorens sintering) = aan elk uiteinde van de langsliggers van de ladders
wordt een bout gelast of een moer gefelst teneinde de elektrische continuïteit te verzekeren, dit om de vorming
van keerpunten te vermijden bij de aansluiting van geïnstalleerde aardingsvlechten vóór de plastificering. De
gebruikte bevestigingsschoen moet zodanig versterkt zijn dat ze niet plooit bij het behandelen van de vlecht.
REMARQUES :
OPMERKINGEN:
Il est entendu que les échelles et tous les accessoires de fixation et d’assemblage (tels qu’éclisses et supports
tels que consoles) des divers éléments d’échelles à câbles appartiennent à une seule et même ligne de
Het spreekt voor zich dat de ladders en alle toebehoren voor bevestiging of samenbouw (zoals koppelplaten) van
de diverse elementen van de kabelladders toebehoren tot één en dezelfde fabricagelijn, zoals trouwens de
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 42 de 70
Pagina 42 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
fabrication, tout comme les accessoires particuliers propres aux raccordements d’échelles partant dans des
directions différentes
bijzondere toebehoren eigen aan het aansluiten op de ladders vertrekkende vanuit verschillende richtingen.
Les fermetures des longerons éventuelles pourraient être conçues de façon à assurer la continuité électrique
pour autant que la section de 16 mm² soit respectée.
De afsluiting van de eventuele langsliggers zou op een zodanige wijze kunnen worden opgevat dat de elektrische
continuïteit wordt verzekerd in zoverre de doorsnede van 16 mm² wordt nageleefd.
En outre, toutes les mesures sont prises en vue d’éviter un couple galvanique.
Daarnaast worden alle maatregelen genomen om een galvanische koppel te voorkomen.
Les échelles à câbles qui supportent des câbles électriques de type FR2-Rf1h doivent avoir une résistance au
feu de minimum 1 heure.
L’entrepreneur devra présenter les attestations de conformités nécessaires.
Tous les chemins de câbles sont en principe fixés avec des ancrages chimiques. En fonction du maintien de
fonction, les moyens d’ancrage proposés par le fabriquants seront appliqués.
De kabelladders die elektrische kabels FR2-Rf1h dragen dienen een brandstabiliteit van minstens 1 uur te hebben.
De aannemer zal de nodige conformiteitsattesten voorleggen.
Principieel worden alle kabelgoten bevestigd met chemische ankers, in functie van het functiebehoud zullen de door
de fabrikant opgegeven verankeringsmiddellen toe gepast worden.
5.6.5.2 Mise à la terre des échelles et treillis à câbles
5.6.5.2
Toutes les échelles à câbles et chemins de câbles sont munies à chaque extrémité de tresses en cuivre isolées
de mise à la terre de 16 mm², fixées sur un même longeron. Ces tresses sont reliées entre elles de manière à
assurer la continuité électrique de chaque niveau d’échelles.
Alle kabelladders en kabelgoten zijn aan ieder uiteinde voorzien van een geïsoleerde 16 mm² aardingsvlecht
verbonden aan dezelfde langsligger. Deze vlechten zijn onderling verbonden teneinde de elektrische continuïteit
van elk deel van het kabelrek te verzekeren.
Il en est de même entre les échelles verticales et les échelles horizontales.
Hetzelfde geldt voor de verbinding tussen verticale en horizontale ladders.
Dans le cas de la pose d’une échelle sur supports existants, celle-ci sera complétée par une tresse de 16 mm²
dont la longueur permettra le raccordement au réseau de terre existant par l’arrière de l’échelle de façon à ne
pas nuire à la pose des câbles.
Wanneer ladders op bestaande steunen geplaatst worden, moet het kabelladder uitgerust worden met een vlecht
van 16 mm², lang genoeg om de aansluiting via de achterkant van de ladder op het bestaande aardingsnet
mogelijk te maken zonder dat dit het leggen van de kabels mag hinderen.
La continuité électrique entre les échelles est réalisée par un câble vert-jaune de 50 mm².
De elektrische continuïteit tussen ladders wordt verzekerd door 50 mm² groengele geleiders
Chaque masse métallique ajoutée au réseau d’échelles est à relier par un conducteur avec isolation vert/jaune
de 16 mm² au réseau des échelles.
Om het even welke metalen massa die aan het geheel van de ladders toegevoegd zal worden, moet met een
geleider van 16 mm² met groen/gele isolatie verbonden worden.
5.6.5.3 Eclissage mécanique
5.6.5.3
Un éclissage entre les différents éléments des échelles à câbles, tant en ligne droite que lors de chaque
changement de direction ou de positionnement de ces éléments d’échelles, assure la rigidité de l’ensemble tout
en évitant une mise en vibration de leurs extrémités laissées libres : cet éclissage est imposé dans le seul but
d’éviter des flèches trop importantes lorsque les extrémités de ces échelles sont en porte-à-faux, ce qui
Een koppeling tussen de verschillende kabelladderelementen, zowel in rechte lijn als bij elke richting- of
positieverandering van deze kabelladderelementen, verzekert de stevigheid van het geheel, waarbij vermeden
wordt dat de vrijgelaten uiteinden zouden gaan trillen: deze koppeling wordt opgelegd met de enige bedoeling te
belangrijke doorbuigingen te vermijden op de overhangende uiteinden van deze ladders, wat zou leiden tot
Aarding van kabelladders en -draadgoten
Mechanische koppelingen
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 43 de 70
Pagina 43 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
conduirait à des vibrations lors du passage des rames et convois.
trillingen bij doorgang van metrostellen of konvooien.
De plus, ces éclisses ne peuvent présenter aucune arête saillante pouvant blesser la filerie lors de la mise en
place et du tirage de celle-ci
Bovendien mogen de koppelplaten geen enkele scherpe kant vertonen die de schroefdraad kan beschadigen
tijdens het plaatsen of tijdens het trekken van deze.
Ces pièces seront livrées en kit de renforcement et de stabilisation des échelles en place.
De stukken worden geleverd in versterkings- en in stabilisatiekit geleverd voor de al geplaatste ladders.
REMARQUE IMPORTANTE
BELANGRIJKE OPMERKING
La ligne de fabrication des échelles à câbles doit au moins comporter 2 types d’éclisses mécaniques
spécifiques :
Tenminste 2 specifieke koppelplaten moeten bestaan in de fabricatielijn van de kabelladders.
-
Éclisse en 1 pièce pour échelles zinguées à chaud.
Cette éclisse consiste en une simple coquille, qu’il faut glisser sur les extrémités des échelles.
L’épaisseur de ces pièces est d’au moins 2,5mm et leur longueur doit au moins atteindre 300 mm.
Ces éclisses sont équipées de 2 boulons (vis+écrou) M6 en acier zingué à chaud, avec extrémité
ébavurée, de façon à les fixer.
Ce type d’éclisse est conçu pour garantir une bonne continuité électrique des longerons des échelles à
câbles, et dont la résistance électrique assurée n’excède pas 0,00041 Ohm/m.
-
Enkelvoudige koppelplaat voor warm verzinkte kabelladders.
Deze koppelplaat bestaat uit een enkelvoudige schelp, die over de uiteinden van de kabelladder geklikt moet
worden.
De materiaaldikte van de koppelplaat is minimaal 2,5 mm en de lengte moet minstens 300 mm bedragen.
Ze is bovendien voorzien van 2 warm verzinkte bouten M6 met afgeschuind uiteinde om deze koppelplaat
aan te spannen.
Deze koppelplaat moet zodanig passen rondom de liggers van de kabelladder dat de potentiaalvereffening
gegarandeerd is en dat de elektrische weerstand van de samenstelling ladder met koppelplaat maximum
0,00041 Ohm/m bedraagt.
NOTE COMPLEMENTAIRE RELATIVE AUX TREILLIS A CABLES
COMPLEMENTAIRE NOTA BETREFFENDE DE KABELDRAADGOTEN
Les treillis à câbles sont réalisés en fil d’acier zingé par voie électrolytique, et par la suite bichromaté pour être
conforme à la norme EN 12329. La couche de galvanisation a une épaisseur moyenne de 70 µm minimum.
L’épaisseur de la couche de protection de teinte jaunâtre varie de 8 à 12 µm. Le treillis à câbles soudé
électriquement pour former des mailles de + 50 x 100 mm, offre une section en forme de U.
Les treillis à câbles ainsi obtenus présentent un panier d’environ 200 mm de largeur pour une hauteur de 60 mm
pour une longueur n’excédant pas les 3 m.
De kabeldraadgoten worden uitgevoerd met elektrolytisch verzinkte staaldraad en die nadien met bichromaat
behandeld wordt om conform te zijn aan de norm RN 12329.
De zinklaag heeft een gemiddelde dikte van min. 70 µm.
De dikte van de beschermlaag van gelige kleur varieert van 8 tot 12 µm. De draadgoot elektrisch gelast om mazen
te vormen van + 50 x 100 mm, geeft een doorsnede in U-vorm.
De aldus bekomen draadgoten vormen een korf van ongeveer 200 mm breedte en 60 mm hoogte, met een lengte
van maximum 3 m
Les extrémités des fils constituant les treillis sont protégées de manière à éviter les blessures tant lors de la
manipulation des treillis que lors du tirage et de la pose des câbles.
De uiteinden van de draden, die de draadgoten vormen, worden beschermd om kwetsuren te vermijden zowel
tijdens het verhandelen van de draadgoten als tijdens het trekken en plaatsen van de kabels.
Du point de vue structure, ils répondent à la norme CEI 61537.
Qua structuur, beantwoorden zij aan de norm CEI 61537.
Les treillis à câbles doivent résister à une charge répartie uniformément, sans charge supplémentaire d’une
De kabeldraadgoten moeten weerstand bieden aan een gelijkvormig verdeelde belasting zonder bijkomende
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 44 de 70
Pagina 44 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
personne. Les valeurs sont obtenues après tests conformément à la norme EN 61537, avec un coëfficient de
sécurité de minimum 1,7 sans jamais atteindre le point de rupture.
belasting van een persoon. De waarden worden bekomen, na testen conform de norm EN 61537, met een
veiligheidscoëfficiênt van minimum 1,7, zonder evenwel het breekpunt te bereiken.
Mécaniquement, les treillis à câbles sont raccordés entre-eux par des accouplements renforcés en inox AISI 316
réalisés en trois pièces.
Mechanisch, worden de kabeldraadgoten met elkaar verbonden door versterkte verbindingen in inox AISI 316
uitgevoerd in 3 stukken.
Electriquement, à chaque extrémité d'un élément de 3 m, un fil de 16mm² (jaune/vert) doit être fixé en utilisant
des bornes de mise à la terre réalisées en trois pièces en cuivre.
Elektrisch, wordt een draadeind van 16 mm² (geel/groen) op elk uiteinde van een element van 3 m bevestigd door
aardingsklemmen te gebruiken uitgevoerd in 3 stukken uit koper.
Les accessoires doivent comprendre au moins les éclisses et des plaques de montage ainsi que des dispositifs
de passage des câbles optiques.
Une sortie de câbles optiques en matière synthétique se fixe sans outil dans le treillis.
Cette sortie de câbles optiques empêche que le câble ne se croque.
De toebehoren moeten minstens de koppelplaten en de montageplaten omvatten alsook de inrichtingen voor
doorgang van optische kabels. Een uitgang voor optische kabels in synthetisch materiaal wordt zonder
gereedschap aan de draadgoten bevestigd.
Deze uitgang voor optische kabels verhindert dat deze gekraakt worden.
Pour tous les accessoires, grâce au système intégré de fixation, des boulons et écrous ne sont pas nécessaires
pour le montage.
Voor alle toebehoren zijn, dankzij het geïntegreerd bevestigingssysteem, bouten en moeren niet meer nodig voor
de montage.
Les canalisations ainsi créées peuvent être divisées à l’aide d’une cloison de séparation en inox AISI316, livrées
en longueurs de 3000 mm, avec hauteur adaptée de 50 mm.
De aldus gecreëerde leiding kan opgedeeld worden met behulp van een scheidingswand in inox AISI316,
geleverd in lengten van 300 mm met aangepaste hoogte van 50 mm.
Un dispositif formant couvercle doit pouvoir être mis en place.
Een inrichting dat het deksel uitmaakt moet kunnen aangebracht worden.
Les treillis à câbles peuvent être couverts d’un couvercle à largeur adaptée, fabriqué en inox AISI316 et livrés en
longueur de 3000 mm.
De kabeldraadgoten kunnen bedekt worden met een deksel met aangepaste breedte, vervaardigd uit inox AISI316
en geleverd in lengten van 3000 mm.
La pose est réalisée en règle générale sur console fixée aux suspensions IPN supportant les échelles à câbles.
Het plaatsen wordt uitgevoerd op een console, bevestigd op de IPN ophangingen die de kabelladders steunen.
Les consoles présenteront une section OMEGA et porteront un dispositif empêchant tout glissement du treillis en
dehors de la portée de la console.
De consoles hebben een OMEGA sectie en zijn voorzien van een inrichting dat het glijden/verschuiven van de
draadgoot buiten de draagwijdte van de console verhindert.
Dans des cas spécifiques, les consoles sont fixées directement à la paroi = dans ce cas il s’agit de consoles
réglables.
In specifieke gevallen worden de consoles direct op de wand bevestigd. In dat geval gaat het over regelbare
consoles.
Dans tous les endroits où le respect du gabarit tremblé du charroi circulant dans les ouvrages impose une mise
en drapeau des échelles, les treillis seront placés également en drapeau et fixés au moyen de supports de type
écarteur.
Op alle plaatsen waar de naleving van het golvend omtrekprofiel van een konvooi dat in de ondergrondse werken
circuleert, het vlak plaatsen van de ladders noodzaakt, worden de draadgoten eveneens vlak geplaatst en
bevestigd met spreidsteunen.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 45 de 70
Pagina 45 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.6.5.4 Remarques importantes
5.6.5.4
1. Les endroits où sont prévus les appareils, interrupteurs, prises de courant et appareils d'éclairage indiqués
sur les plans peuvent éventuellement varier en cours d'exécution.
1. De plaats van de toestellen, schakelaars, contactdozen en verlichtingstoestellen zoals aangeduid op de plans
kan mogelijkerwijs bij uitvoering wijzigen.
Pour des déplacements dans un rayon de 3m, l'entrepreneur ne pourra exiger un décompte.
2. Les endroits des points d'alimentation pour les appareils de tiers ne sont indiqués sur les plans qu'à titre
approximatif.
Voor verplaatsingen in een straal van 3m kan de aannemer geen aanspraak maken op een verrekening.
2. De plaats van de voedingspunten voor de toestellen van derden is slechts approximatief op de plans
weergegeven.
Lors de l'exécution, l'endroit exact doit être déterminé en fonction de l'appareillage fourni par l'entrepreneur.
Le raccordement des câbles sur l'appareillage fait également partie de la présente entreprise.
3. Tous les travaux de découpe, de meulage et de forage dans les murs, les sols et le béton, etc. de même que
tous les évidements et la réparation adéquate font partie de l'entreprise. Il y a lieu de se concerter avec le
bureau de génie civil au cas où il faudrait percer des trous dans les structures en béton. Toutes les percées
doivent être réalisées au moyen de forets à trépaner et d'une installation d'aspiration de l'eau.
Bij uitvoering dient de juiste plaats besproken in functie van de door de desbetreffende aannemer geleverde
apparatuur.
Het aansluiten van de kabels op de apparatuur van derden behoort ook tot onderhavige aanneming.
3. Alle kap-, slijp- en boorwerk in muren, vloeren, beton, enz.. alsook alle sparingen en het degelijk herstellen
ervan behoort tot de aanneming. Overleg met het bureau van de burgerlijke bouwkunde dient gepleegd in
geval gaten moeten geboord in betonnen strukturen. Alle boringen moeten gedaan worden met kroonboren en
waterafzuiginstallatie.
4. La remise en état (étanchéité au feu) de toutes les percées doit être réalisée au moyen de mortier adapté afin
que la résistance au feu ne soit pas réduite dans le cadre de la présente entreprise.
Là où les goulottes de câbles traversent des parois de compartiment, les ouvertures doivent être rendues
étanches au moyen de petits sacs remplis d'un mortier spécial.
Ces petits sacs seront entassés conformément aux nécessités et pourront facilement être enlevés (adjonction
de câbles!).
Avant placement, des attestations incendie pour tous les matériels seront présentées.
Belangrijke opmerkingen
4. Het terug brandvrij herstellen van alle doorvoeringen met aangepaste specie zodat de brandweerstand van de
wanden niet wordt verminderd moet in het kader van onderhavige aanneming gebeuren.
Daar waar de kabelgoten door compartimentswanden gaan, zijn de openingen te dichten met zakjes gevuld
met een bepaalde specie.
Deze zakjes worden volgens de noodwendigheden op elkaar gestapeld en zijn gemakkelijk te verwijderen
(bijplaatsen kabels !).
Vóór plaatsing zijn van alle gebruikte materialen brandattesten voor te leggen.
5. Les prix unitaires, à mentionner dans le métré récapitulatif doivent notamment inclure:
5. In de eenheidsprijzen, te vermelden in de samenvattende opmeting, dienen onder meer begrepen te zijn:
– Pour les tableaux: les liaisons de terre amovibles (à prévoir dans tous les tableaux, pas dessinées)
– Pour les câbles: douilles de fin, presse-étoupe, cosses de câble, liaisons, boîtes de dérivation, travaux de
forage et de découpe, tubes de support et de protection, fixations, étanchéités au feu, etc. .
– voor de borden: het wegneembare aardverbindingsstuk (te voorzien in alle borden, niet getekend)
– Pour les appareils d'éclairage: les lampes
– voor de kabels: eindtullen, kabelwartels, kabelschoenen, verbindingen, aftakdozen, boor- en kapwerk, steunen beschermbuizen, bevestigingsmiddelen, brandvrije dichtingen, enz....
Tous les évidements dans les sols et murs doivent être inclus dans le prix unitaire.
– voor de lichttoestellen: de lampen
Alle sparingen in vloeren en wanden moeten steeds in de eenheidsprijs zijn begrepen.
5.7 MISES A LA TERRE
5.7
Comme cela a déjà été indiqué le réseau est TNS.
Depuis le coffret de terre existantn un câble de terre sera posé vers le nouveau coffret de terre dans le nouveau
bâtiment technique.
Depuis ce nouveau coffret, toutes les liaisons équipotentielles seront réalisées.
Zoals reeds eerder opgegeven is het verdeelnet TN-S.
Vanuit de bestaande aardingskast, dient er een aardingskabel getrokken te worden naar een nieuwe aardingskast
in het nieuwe technisch gebouw.
Vanuit deze nieuwe aardingskast worden alle equipotentiale verbindingen gerealiseerd.
AARDINGEN
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 46 de 70
Pagina 46 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Tous les appareils d'éclairage et autres appareils, armoires, etc. sont mis à la terre.
Les prises de courant sont également toutes équipées d'une broche de terre.
Tout le réseau de mise à la terre doit être réalisé conformément au RGIE. Les liaisons équipotentielles font
également partie de la présente entreprise.
5.7.1 Coffret de terre
Alle lichttoestellen en andere toestellen, kasten, enz. worden geaard.
De contactdozen zijn ook allen van een aardpin te voorzien.
Het ganse aardingsnet dient conform het AREI uitgevoerd te worden. De equipotentiale verbindingen behoren
eveneens tot onderhavige aanneming.
5.7.1
Exécution suivant schéma.
Aardingskast
Uitvoering volgens schema.
5.7.2 Résistance de mise à la terre
5.7.2
La résistance de mise à la terre de toutes les électrodes de mise à la terre décrites ci-dessus doit être inférieure
à 5 ohm.
5.7.3 Raccordements
Aardingsweerstand
De aardingsweerstand van elk van de hiervoor beschreven aardingselektrodes dient kleiner te zijn dan 5 ohm.
5.7.3
Aansluitingen
Le raccordement de l'électrode de terre sur l'installation ou les appareils à mettre à la terre sera effectué au
moyen d'une canalisation électrique en cuivre isolé vert-jaune.
Pour faciliter le contrôle régulier de la résistance de mise à la terre, le raccordement se fera moyennant des
liaisons amovibles qui doivent être placées à un endroit à agréer. Ces liaisons sont montées sur une base
isolante ou sur des isolateurs et la section du cuivre est toujours adaptée.
De aansluiting van de aardelektrode op de te aarden installaties of toestellen wordt uitgevoerd door middel van
een groen-geel geïsoleerde koperen geleider.
Om het regelmatig nazicht van de aardingsweerstand te vergemakkelijken, gebeurt de aansluiting over
wegneembare verbindingen, die op een goed te keuren plaats moet aangebracht worden. Deze verbindingen
worden gemonteerd op een isolerende basis of op isolatoren en telkens een aangepaste kopersectie.
Une telle liaison doit être prévue pour les mises à la terre mentionnées ci-dessus comme cela est d'ailleurs
spécifié.
Een dergelijke verbinding is te voorzien voor de hoger genoemde aardingen zoals trouwens gespecificeerd.
Les ponts de mesure des diverses mises à la terre sont reliés au moyen d'un rail omnibus en cuivre. A partir de
l'électrode de basse tension du jeu de barres partent les câbles de mise à la terre vers le rail de terre du tableau
général de basse tension de même que les liaisons équipotentielles.
Les canalisations électriques de mise à la terre vers les tableaux de distribution sont tirées à partir du rail de
terre du tableau général de basse tension tout comme les canalisations électriques d'alimentation.
Le raccordement des prises de courant, appareils d'éclairage et de tous les appareils de consommation à
raccorder sur les mises à la terre se fait sur le rail de terre des tableaux d'où l'alimentation est tirée et se fait au
moyen d'une canalisation électrique isolée tirée dans le même tube ou faisant partie du même câble que ces
canalisations électriques.
Les racks de données doivent être mis à la terre avec des câbles de 16 mm² à mettre directement à la terre vers
le rail principal de mise à la terre.
De meetbrug van de diverse aardingen worden verbonden met een koperen verzamelrail. Vanaf de verzamelrail
laagspanningselektrode vertrekken de aardingskabels naar de aardrail van het algemeen laagspanningsbord,
alsook de equipotentiale verbindingen.
Vanaf de aardrail van het algemeen laagspanningsbord worden de aardingsleidingen naar de verdeelborden
getrokken, samen met de voedingsleiding.
De aansluiting van de stopcontacten, verlichtingstoestellen en alle te aarden verbruikstoestellen op de aardingen
geschiedt op de aardrail van de borden waaruit de voeding betrokken wordt en gebeurt met een geïsoleerde
geleider getrokken in dezelfde buis, of deel uitmakend van dezelfde kabel als deze geleiders.
De data-racks zijn met kabels 16 mm² rechtstreeks te aarden naar de hoofdaardingsrail.
Bij afwezigheid van enige aanduiding op plans of in bestek dienen de aard en sectie der aardgeleiders bepaald te
worden door de aannemer in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 47 de 70
Pagina 47 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
A défaut d'indications sur les plans ou dans le cahier des charges, la nature et la section des canalisations
électriques de terre seront déterminées par l'installateur conformément aux directives en vigueur.
Les dérivations ou liaisons éventuelles se font par soudure ou au moyen de bornes robustes résistantes à la
corrosion.
Eventuele aftakkingen of verbindingen gebeuren door soldering of bij middel van stevige corrosiebestendige
klemmen.
5.7.4 Liaisons équipotentielles
5.7.4
Equipotentiale verbindingen
Conformément aux dispositions du AREI tous les bâtiments doivent être équipés de liaisons équipotentielles.
Cette exigence revient à dire que toutes les parties métalliques que l'on peut approcher ou fixes de la
construction du bâtiment, de même que les parties métalliques de n'importe quelle conduite, doivent être reliées
électriquement avec la borne principale de mise à la terre.
Overeenkomstig de bepalingen van het AREI moet elk gebouw voorzien worden van hoofdequipotentiale
verbindingen. Die eis komt er op neer dat de genaakbare en vaste metalen delen van de constructie van het
gebouw alsook van de metalen delen van gelijk welke leiding, elektrisch moeten verbonden worden met de
hoofdaardingsklem.
La présente entreprise comprend la réalisation des liaisons équipotentielles requises pour toutes les
canalisations électriques et parties métalliques incluses dans la présente entreprise, de même que les
canalisations électriques équipotentielles vers les constructions métalliques du bâtiment et les installations de
tiers et notamment, des supports et liaisons métalliques du faux sol. Les plans relatifs aux installations de tiers
peuvent être consultés par le maître de l'ouvrage.
Les extrémités des canalisations électriques seront étamées.
Huidige aanneming omvat het realiseren van de vereiste equipotentiale verbindingen van alle leidingen en
metalen delen welke begrepen zijn in deze aanneming, alsook de equipotentiale geleiders naar de metalen
constructies van het gebouw en de installaties van derden onder meer ook de metalen steunen en verbindingen
van de valse vloer. De plans i.v.m. de installaties van derden kunnen bij de bouwheer geconsulteerd worden.
De geleiders zullen aan hun uiteinde vertind worden.
Le raccordement des canalisations électriques doit se faire au moyen de bornes de liaison adaptées. Ces
liaisons équipotentielles partent des jeux de barres mentionnés ci-dessus et présentent une section minimale de
50 mm².
Le découplage d'une conduite déterminée ne peut avoir pour effet que la liaison des autres appareils soit
interrompue. Il est évident que les liaisons équipotentielles susmentionnées doivent également être agréées tout
comme les autres installations électriques par un organisme de contrôle agréé.
5.8 INSTALLATION D’UN PARATONNERRE
De aansluiting van de geleiders dient te gebeuren met aangepaste verbindingsklemmen. Deze
hoofdequipotentiale verbindingen vertrekken van de hoger vermelde verzamelrails en hebben een doorsnede van
tenminste 50 mm².
Het afkoppelen van een bepaalde leiding mag niet tot gevolg hebben dat de verbinding van andere toestellen
onderbroken wordt. Het is duidelijk dat ook de voornoemde equipotentiale verbindingen tezamen met de andere
elektrische installaties moeten goedgekeurd worden door het erkend keuringsorganisme.
5.8
5.8.1 Notion
BLIKSEMAFLEIDINGSINSTALLATIE
5.8.1
Opvatting
Les bâtiments doivent être équipés d’une installation de protection contre la foudre et contre les surtensions
suite aux décharges d’origine atmosphérique. L’installation d’un paratonnerre doit être conçue et effectuée selon
le fil conducteur pour l’installation de paratonnerres : NBN EN 62305. L’installation doit répondre à la classe LPL
3 selon NBN EN 62305.
De gebouwen moeten worden uitgerust met een beveiligingsinstallatie tegen bliksem en tegen overspanningen
ten gevolge van ontladingen van atmosferische oorsprong. De bliksemafleiderinstallatie moet worden opgevat en
uitgevoerd worden volgens de leidraad voor bliksemafleiderinstallaties: NBN EN 62305. De installatie dient te
voldoen aan de klasse LPL 3 volgens de NBN EN 62305.
La classe citée ci-dessus est uniquement destinée à la fixation du prix. Lors de la mise en œuvre, l’entrepreneur
doit faire effectuer une analyse des risques selon la NBN EN 62305 via un bureau d’expertise foudre afin de
déterminer à quelle classe l’installation doit répondre.
Bovengenoemde klasse is enkel voor de prijsvorming. Bij de uitvoering dient de aannemer een risicoanalyse te
laten uitvoeren volgens de norm NBN EN 62305 door een expertisebureau om te bepalen aan welke klasse de
installatie moet voldoen.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 48 de 70
Pagina 48 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.8.2 Certification des travaux et des matériaux
5.8.2
L’on rappelle que l’installateur doit livrer l’appareillage de mesure, l’équipement, le matériel et le personnel
nécessaires pour les essais exigés comme faisant partie des livraisons.
Keuring der werken en materialen
Er wordt herinnerd dat de aannemer de meetapparatuur, gereedschappen, het materieel en het nodige personeel
nodig voor de geëiste proeven als deel van de opleveringen te leveren heeft.
A la fin de ses installations, l’installateur fera examiner les installations effectuées par un organisme de
Op het einde van zijn installaties zal de aannemer zijn uitgevoerde installaties laten onderzoeken door een erkend
certification reconnu. Les frais s’y rattachant sont à la charge de l’installateur. Cet organisme aura dû être chargé keuringsorganisme. De overeenstemmende kosten zijn een last van de aannemer. Dat organisme moest worden
d’une étude de conformité de toutes les installations effectuées.
belast met een gelijkvormigheidsonderzoek van alle uitgevoerde installaties.
5.8.3 Mise en œuvre des travaux
5.8.3
Uitvoering der werken
La mise en œuvre doit se faire en très étroite collaboration avec les entrepreneurs s’occupant entre autres de
l’installation de l’isolation de la façade, du revêtement de façade (les éléments de béton), des fenêtres, et autres.
De uitvoering moet in zeer nauwe coördinatie gebeuren met de aannemers gelast met het plaatsen van o.a. de
gevelisolatie, de gevelbekleding (betonelementen), de ramen, e.d.
C’est pourquoi, l’on rappelle aux souscripteurs de respecter entre autres le délai d’exécution des montages
mentionnés en premier et que bien évidemment bon nombre d’interruptions du délai d’exécution fixé
surviendront.
Te dien einde worden de inschrijvers eraan herinnerd dat zij zich moeten schikken naar o.a. de uitvoeringstermijn
van de eerder gemelde montages en dat zich uiteraard verschillende onderbrekingen in de vooropgestelde
uitvoeringstermijn zullen voordoen.
5.8.4 Matériaux
5.8.4
Materialen
L’ensemble des installations de paratonnerre externes comprenant les circuits descendants et la mise à la terre
souterraine, sont en cuivre.
Het geheel van de uitwendige bliksemafleiderinstallatie inclusief daalleidingen en ondergrondse aarding worden
uitgevoerd in koper.
5.9 INTERRUPTEURS, BOUTON POUSSOIRS ET PRISES
5.9
Les appareils de commande seront du type encastré là où les canalisations sont du type encastré. Ils seront du
type apparent là où les canalisations sont apparentes. D'éventuels boîtiers à encastrer dans des murs en béton
seront d'un type adapté.
De bedieningstoestellen zullen van het inbouwtype zijn daar waar de leidingen van het inbouwtype zijn; ze zijn van
het opbouwtype daar waar de leidingen opbouwtype. Eventuele dozen in te bouwen in betonnen wanden zullen
van een aangepast type zijn.
Le matériel en montage apparent (interrupteurs, boutons poussoirs, prises bi-polaires, etc.) est du type étanche
aux projections d'eau (IP 55), ainsi que les et les boîtiers de distribution.
Het opbouwmateriaal (schakelaars, drukknoppen, 2-polige stopcontacten, enz.) is van het waterdichte type (IP55),
ook aftakdozen en verdeeldozen.
Les prises de courant triphasées en montage apparent doivent être conformes à la directive CEE-17 et toujours
du type 3 F + N + A (min IP44).
La hauteur des interrupteurs s'élève normalement à 1,1 m; les prises de courant sont installées à 0,30 m. Les
appareils de commande et les prises de courant sont placés à 1,2 m de hauteur dans les locaux techniques. Les
hauteurs lors de l'exécution sont à convenir définitivement avec l'architecte et le maître de l'ouvrage.
Le fil bleu clair (neutre) doit toujours être raccordé à droite (vue en élévation).
Driefasige opbouwcontactdozen dienen conform CEE-17 te zijn, steeds van het type 3 F + N + A (min IP44).
De hoogte van de schakelaars bedraagt normaal 1,1 m; de contactdozen worden op 0,30 m geplaatst. In
technische lokalen staan bedieningstoestellen en contactdozen op 1,2 m hoogte. Hoogten bij uitvoering met
architect en opdrachtgever definitief af te spreken.
SCHAKELAARS, DRUKKNOPPEN EN STOPCONTACTEN
De lichtblauwe draad (neuter) wordt steeds aan de rechterzijde aangesloten (vooraanzicht).
Dans le cas de prises de courants à cinq pôles (3F + N + A), les phases L1, L2, L3 sont raccordées dans l'ordre
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 49 de 70
Pagina 49 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
de directe (vue en élévation).
Les boutons-poussoirs sont tous équipés d'un voyant lumineux. Les boutons-poussoirs des tableaux de
distribution sont pourvus de témoins qui s'allument lorsque le circuit correspondant est enclenché.
Avant de procéder au placement d'appareils, l'électricien est tenu de consulter les plans les plus récents
d'architecture et du mobilier.
Si le soumissionnaire omet de le faire, les éventuelles adaptations ultérieures seront mises à sa charge.
Tous les interrupteurs, les boutons poussoirs et les prises doivent être étiquetés conformément aux instructions
de la STIB/MIVB.
In geval van vijfpolige contactdozen (3F + N + A) worden de fasen L1, L2, L3 in de volgorde aangesloten van links
naar rechts (vooraanzicht), zodat een rechts-draaiend veld wordt bekomen.
De drukknoppen zijn allemaal uitgerust met een verklikkerlamp. Drukknoppen van bedieningspanelen hebben
getuigenlampen die oplichten als de overeenkomstige kring is ontstoken.
Alvorens tot plaatsing van de toestellen over te gaan dient de elektricien de recentste plans architectuur en van
het meubilair te consulteren.
Indien de inschrijver dit verwaarloost zullen eventuele latere aanpassingen te zijnen laste zijn.
Alle schakelaars, drukknoppen en stopcontacten zijn te labelen volgens de instructies van STIB/MIVB.
5.9.1 Armoire mural avec combination de prises
5.9.1
Wandkast met contactdooscombinatie
5.9.1.1 Armoire mural avec combination de prises type MB1
5.9.1.1
Wandkast met contactdooscombinatie type MB1
Selon les indications sur les plans, les armoires murales seront équipées de prises de courant.
L’entreprise comprend la livraison, le placement et le raccordement d’un boîtier en synthétique IP 44 avec ses
accessoires aussi bien pour la protection que le raccordement.
Tous les matériaux nécessaires pour le placement et le raccordement sont inclus
Volgens aanduiding op de plannen worden er wandkasten met contactdozen voorzien.
De aanneming omvat het leveren, plaatsen en aansluiten van een kunstsof kastje IP 44 met toebehoren zowel
voor bescherming en aansluiting.
Alle nodige materialen voor plaatsing en aansluiting zijn inbegrepen.
La combinaison de prises de courant est équipée de (voir aussi le schéma) :
· 1 disjoncteur différentiel 32A/4P/300mA
· 1 disjoncteur 16A/4P
· 1 disjoncteur 16A/2P
· Prise de courant 3 phases CEE-16A/5P
· Prise de courant CEE-16A
· Prise de courant domestique 16A, avec couvercle à charnière
De stopcontactcombinatie is uitgerust met ( zie ook schema):
· 1 diferentieelautomaat 32A/4P/300mA
· 1automaat 16A/4P
· 1 automaat 16A/2P
· 3-fasig stopcontact CEE-16A/5P
· 1-fasig stopcontact CEE-16A
· 1-fasig stopcontact huishoudelijk-16A, met klapdeksel
5.9.1.2 Armoire murale avec combination de prises type MB2
5.9.1.2
Selon les indications sur les plans, les armoires murales seront équipées de prises de courant.
L’entreprise comprend la livraison, le placement et le raccordement d’un boîtier en synthétique IP 44 avec ses
accessoires aussi bien pour la protection que le raccordement.
Tous les matériaux nécessaires pour le placement et le raccordement sont inclus
Volgens aanduiding op de plannen worden er wandkasten met contactdozen voorzien.
De aanneming omvat het leveren, plaatsen en aansluiten van een kunstsof kastje IP 44 met toebehoren zowel
voor bescherming en aansluiting.
Alle nodige materialen voor plaatsing en aansluiting zijn inbegrepen.
La combinaison de prises de courant est équipée de (voir aussi le schéma) :
· 1 disjoncteur différentiel 63A/4P/300mA
· 1 disjoncteur 32A/4P
De stopcontactcombinatie is uitgerust met ( zie ook schema):
· 1 diferentieelautomaat 63A/4P/300mA
· 1automaat 32A/4P
Wandkast met contactdooscombinatie type MB2
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 50 de 70
Pagina 50 van 70
·
·
·
·
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
1 disjoncteur 16A/2P
Prise de courant 3 phases CEE-32A/5P
Prise de courant CEE-16A
Prise de courant domestique 16A, avec couvercle à charnière
·
·
·
·
1 automaat 16A/2P
3-fasig stopcontact CEE-32A/5P
1-fasig stopcontact CEE-16A
1-fasig stopcontact huishoudelijk-16A, met klapdeksel
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 51 de 70
Pagina 51 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.9.2 Capteur de lumière
5.9.2
Lichtsensor
L’éclairage de la passerelle est commandée automatiquement via des capteurs de lumière qui commandent les
armatures d’éclairage via le protocole DALI.
De verlichting in de passerel wordt automatisch gestuurd via lichtsensoren dewelke de verlichtingsarmaturen via
het DALI-protocol aansturen.
Le capteur de lumière a les caractéristiques suivants:
De lichtsensor heeft volgende kenmerken:
Règlable: entièrement automatique ou semi-automatique (= détecteur d’absence)
Inteerface DALI/DSI pour commander les ballasts digitaux, dimmables en tant que groupe
Conversion entre DALI et DSI possible
Mise en oeuvre maîtresse
Extension de la portée de détection avec des appareils esclaves
Fonctions supplémentaires avec une télécommande réglable en option
Eclairage d’orientation (20% de la lumière normale) % à l’aide d’une télécommande IR-PD-DALI-E règlable à 1015-20- 25 - 30%
Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Consommation environ 0,9W
Angle de détection 360°
Portée (environ) en m Ø 10 m en travers Ø 6 m de front Ø 4 m en position assise
Degré de protection IB= IP20 OB= IP20 / Classe II
Température ambiante de -25 °C à +50 °C
Boîtier PC de haute qualité résistant aux UV
Télécommande avec adaptateur IR pour Smartphones, IR-PD-DALI, IRPD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD, IR-PDDALI-Mini
Canal 1 (commande de la lumière)
Dali max. 50 DALI / DSI EVSA‘s
Paramètres de temps 1 min - 30 min
Valeur de luminosité 10 - 2000 Lux
Lumière mixte
Instelbaar: volautomatisch of halfautomatisch (= afwezigheidsmelder)
DALI/DSI-interface om digitale, dimbare voorschakelapparaten als groep aan te sturen
Omschakeling tussen DALI en DSI mogelijk
Masteruitvoering
Uitbreiding van het detectiebereik met slavetoestellen
Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar
Oriënteringslicht (20% van het nominale licht) % d.m.v. afstandsbediening IR-PD-DALI-E instelbaar op 10-15-2025 - 30%
Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Verbruik ca. 0,9W
Detectiehoek 360°
Bereik (ca.) in m Ø 10 m dwars Ø 6 m frontaal Ø 4 m zittend
Beschermingsgraad IB= IP20 OB= IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur -25 °C tot +50 °C
Behuizing uit hoogwaardig UV- bestendig PC
Afstandsbediening IR-Adapter voor Smartphones, IR-PD-DALI, IRPD-DALI-E, IR-PD-DALI-LD, IR-PD-DALI-Mini
Kanaal 1 (lichtsturing)
Dali max. 50 DALI / DSI EVSA‘s
Tijdinstellingen 1 min - 30 min
Helderheidswaarde 10 - 2000 Lux
Gemengd licht
5.10 APPAREILS D’ECLAIRAGE
5.10 VERLICHTINGSARMATUREN
5.10.1
Généralités
5.10.1
Les luminances et les indices d’aveuglement imposés ci-après sont ceux déterminés par la norme
NBN-EN 12464-1.
Algemeenheden
De hierna opgelegde luminanties en verblindingsindexen zijn deze bepaald door de norm NBN-EN 12464-1.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 52 de 70
Pagina 52 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Les armatures d’illumination répondent aux consignes de la norme NBN C71-121.
De verlichtingsarmaturen beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C71-121.
Le câblage interne des appareils d’éclairage est sans halogènes et doit passer l’essai du fil incandescent 850/5
(850° C durant 5 sec.).
De interne bekabeling in de lichttoestellen is halogeenvrij en dient te voldoen aan de gloeidraadtest 850/5
(850° C gedurende 5 sec.).
Les lampes font partie de la livraison des armatures.
Là où cela est nécessaire, les armatures encastrées sont dotées d’une cassette encastrée adaptée de sorte que
l’armature s’intègre parfaitement dans le plafond.
La puisse d’illumination à obtenir est la suivante:
à 10 cm au-dessus du sol, avec un facteur de maintenance de 0,85
Couloirs et escaliers:
150-200 lux
à 80 cm au-dessus du sol, avec un facteur de maintenance de 0,85
Locaux techniques:
300 lux
Atelier – stand de levage : 300 lux
Local SIG:
500 lux
Daar waar het nodig is worden de inbouwarmaturen uitgerust met een aangepaste inbouwcassette, zodanig dat
het armatuur perfect in het plafond past.
De te realiseren verlichtingssterkte bedraagt:
op 10 cm boven de vloer, met een behoudsfactor van 0,85
Gangen en trappen:
150-200 lux
op 80 cm boven de vloer, met een behoudsfactor van 0,85
Technische ruimten:
300 lux
Atelier - hefstand:
300 lux
Lokaal SIG:
500 lux
Coefficients de réflexion :
Dans les couloirs et locaux techniques :
- plafond:
70%
- paroi:
50%
- sol:
20%
L'éblouissement et l'uniformité Effectue l'installation selon NBN EN 12464-1.
5.10.2
De lampen maken deel uit van de levering der armaturen.
Reflectie coëfficiënten:
In de gangen en technische ruimtes:
- plafond:
70%
- wand:
50%
- vloer:
20%
Inzake verblinding en uniformiteit wordt de installatie uitgevoerd conform NBN EN 12464-1.
Ballast électronique
5.10.2
Tous les ballasts sont du type ‘électronique’ et sont ou pas rabattables. Ils répondent aux descriptions des
normes suivantes.
EN 55015
EN 55022A of B
EN 61000-3-2
EN 61547
EN 61347-2-3
EN 60929
IEC68-2
ENEC-VDE-EMV
IEC 61347-1
Elektronische hulpapparatuur
Alle voorschakelapparaten zijn van het type “elektronisch” al dan niet dimbaar. Zij voldoen aan de beschrijvingen
van volgende normen.
EN 55015
EN 55022A of B
EN 61000-3-2
EN 61547
EN 61347-2-3
EN 60929
IEC68-2
ENEC-VDE-EMV
IEC 61347-1
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 53 de 70
Pagina 53 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Ces normes comprennent les consignes en matière de sécurité, de fonction, de qualité, d’antiparasitage radio,
de parasitage électromagnétique et de filtration des fréquences supérieures.
Le facteur de puissance du ballast est au moins égal à 0,95.
5.10.3
Lampes
5.10.3.1
Lumière LED
Deze normen omvatten de voorschriften betreffende zekerheid, functie, kwaliteit, radio-ontstoring, elektromagnetische storing en het filtreren van hogere frequenties.
De vermogenfactor van de voorschakelapparatuur is ten minste gelijk aan 0,95.
5.10.3
5.10.3.1
Lampen
LED-verlichting
La durée de vie des de LED est de 50 000 heures avec un flux lumineux de min.87% (U7) du flux lumineux
d’origine et à une température d’utilisation de 80-85°C.
Le rendement des LED est de minimum 78 lumen/Watt.
L’indice de rendu de couleur des LED est de minimum 80.
De levensduur van de LED’s is 50 000 uur met een lichtstroom van min.87% (U7) van de oorspronkelijke
lichtstroom en bij een gebruikstemperatuur van 80-85°C.
Rendement van de LED’s is minimum 78 lumen/Watt.
Kleurweergave-index van de LED’s is minimum 80.
Suspension des armatures dans les locaux à grandes hauteurs :
Ophanging van armaturen in lokalen met grote hoogten:
Sauf si cela a été indiqué différemment sur les plans, les armatures d’illumination prévues sont toujours
appliquées contre ou dans le plafond du local concerné.
Behalve anders aangegeven op de plans worden de voorziene verlichtingsarmaturen steeds aangebracht, tegen
of in het plafond van het betrokken lokaal.
En ce qui concerne les locaux techniques et les entreposages, cette consigne est cependant limitée aux locaux
dont la hauteur de plafond est limitée à 3,00 m; dans les locaux supérieurs, toutes les armatures d’illumination
doivent être accrochées à une hauteur de 3,50 m au-dessus du sol fini et ce par le biais d’un système de
suspension adapté devant être soumis à l’approbation du conseil avant de pouvoir passer à une quelconque
construction.
Wat betreft de technische lokalen en bergingen wordt dat voorschrift evenwel beperkt tot die lokalen waarvan de
plafondhoogte beperkt is tot 3,00 m; in de hogere lokalen moeten al de verlichtingsarmaturen worden opgehangen
op een hoogte van 3,50 m boven de afgewerkte vloer en dat bij middel van een aangepast ophangsysteem dat ter
goedkeuring aan het Bestuur moet worden voorgelegd alvorens tot enige constructie mag worden overgegaan.
5.10.4
Données techniques des armatures d’illumination
5.10.4
Technische gegevens van de verlichtingsarmaturen
Les quantités éventuellement ajoutées à côté des symboles utilisés des armatures déterminent le nombre de
lampes et le type de lampe ou les lampes à placer dans les armatures d’illumination.
De aantallen eventueel gevoegd bij de gebruikte symbolen van de armaturen bepalen het aantal lampen en het
type van de lamp of de lampen te plaatsen in de verlichtingsarmaturen.
Chaque armature d’illumination doit avant de pouvoir passer à la construction être soumise à l’approbation.
Elk verlichtingsarmatuur moet alvorens tot de constructie mag worden overgegaan ter goedkeuring worden
voorgelegd.
Sur simple demande de l’administration, un ou plusieurs échantillons seront même proposés. Dans tous les cas,
l’entrepreneur fournira par armature à placer une fiche technique détaillée.
Par armature, l’on indique ainsi :
- Le flux lumineux nominal
- La température de couleur de la source lumineuse
- L’indice de rendu de couleur
- le rendement hémisphérique inférieur
- le rendement hémisphérique supérieur
- la puissance probable
Op eenvoudige aanvraag van het Bestuur zal zelfs één of meerdere monsters ter goedkeuring worden
aangeboden. In ieder geval levert de aannemer per te plaatsen armatuur, een gedetailleerde technische
steekkaart.
Per armatuur wordt alzo opgegeven:
- nominale lichtstroom
- kleurtemperatuur van de lamp
- kleurweergave index
- het onderhemisferisch rendement
- het bovenhemisferisch rendement
- het schijnbaar vermogen
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 54 de 70
Pagina 54 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
- marque + type de ballast
- marque + type de(s) lampe(s)
- d’autres données utiles et spécifiques.
5.10.5
Types d’appareils d’éclairage
5.10.5.1
Appareil d’éclairage type A
- merk + type van de voorschakelapparatuur
- merk + type van de lamp(en)
- andere nuttige en specifieke gegevens.
5.10.5
5.10.5.1
Types van de verlichtingstoestellen
Lichttoestel type A
Armature hermétique apparent pour LED, avec ballast DALI.
Hermetisch opbouwarmatuur met LED-lichtbron, DALI aanstuurbaar.
Coffrage d’armature
de polycarbonate sans halogène, très difficilement inflammable.
Possédant 2 ouvertures d’insertion retirables au niveau des côtés transversaux et 5 ouvertures retirables au
niveau supérieur. Au niveau inférieur du coffrage, 2 crochets de montage en acier inoxydable sont prévus
auxquels la plaque de base est fixée et auxquels celle avec la connexion peut être accrochée. Le montage au
plafond est réalisé avec des brides de fixation en acier inoxydable.
Armatuurhuis
Uit halogeenvrij polycarbonaat, zeer moeilijk ontvlambaar.
Voorzien van 2 uitbreekbare invoeropeningen op de 2 kopse zijden en van 5 verwijderbare openingen op de
bovenzijde. Op de binnenzijde van de behuizing zijn 2 roestvrijstalen montagehaken voorzien waaraan de
basisplaat bevestigd wordt en waaraan deze bij aansluiting kan opgehangen worden. Montage aan het plafond
wordt verzorgd met roestvrijstalen bevestigingsbeugels.
Optique
Avec un capuchon en polycarbonate clair à forte résistance aux chocs, partie extérieure lisse avec à l’intérieur
une structure en ligne appliquée dans la longueur pour un modèle de rayonnement large. Matage au niveau des
côtés transversaux pour une limitation d’aveuglement optimale.
Le capuchon avec un profil demi-rond est fabriqué en un seul morceau, est mécaniquement stable et est fixé sur
le coffrage de l’armature par le biais d’une technique de fermeture de came intégrée. Ce capuchon peut
uniquement être déverrouillé à l’aide d’un accessoire (anti-vandalisme).
Optiek
Met hoog-slagvaste, heldere polycarbonaat kap, buitenzijde glad, met binnenin één in de lengte aangebrachte
lijnstructuur voor een breed uitstralingspatroon. Aan de kopse zijden gematteerd voor een optimale
verblindingsbegrenzing.
De kap met een halfrond profiel, is uit één stuk vervaardigd, mechanisch stabiel, en is op het armatuurhuis
bevestigd d.m.v. een geïntegreerde nokkensluittechniek. Deze kap kan enkel met een hulpinstrument worden
ontgrendeld (anti-vandalisme).
Spécifications et normes
IP 66, IK08, pare-flamme, classe d’isolation I, sans perturbations radios et possède la norme de qualité ISO
9001.
Specificaties en normen
IP 66, IK 08, brandveilig, isolatieklasse I, radio-ontstoord en draagt de ISO 9001 kwaliteitsnorm.
LED-eigenschappen:
Lichtstroom : 4200 lm
Systeemvermogen : 30,5 W
Lumenefficientie 138 lm/W
Spécifications LED :
Flux lumineux : 4200 lm
Puissance du système : 30,5 W
Efficacité du Lumen 138 lm/W
Toepassing
Technische lokalen, passerelle
Application
Locaux techniques et passerelle.
5.10.5.2
Appareil d’éclairage type B
5.10.5.2
Lichttoestel type B
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 55 de 70
Pagina 55 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Structure de l’armature murale avec source de lumière LED.
Opbouw wandarmatuur met LED-lichtbron.
Armature
Plaque de base, carrée, composée d’acier blanc laqué. Visière PMMA en opale résistante aux UV.
Les LED et le pilote sont placés sur la plaque de base.
La plaque de base est équipée de deux entrées de câble.
La visière est posable et retirable sans devoir utiliser d’outil. Entre la visière et la plaque de base, il y a un joint
pour pouvoir atteindre le degré de protection donné.
L’appareil a les dimensions suivantes LxlxH : 310x310x81 mm
Armatuur
Basisplaat, vierkant, uit wit gelakt staal. Afschermkap uit opaal UV-bestendig PMMA.
LED’s en driver zijn geplaatst op de basisplaat.
De basisplaalt is uitgerust met twee kabelinvoeren.
De afschermkap is gereedschapsloos te verwijderen en te plaatsen, tussen de afschermkap en de basisplaat is
een afdichting voor het bekomen van de opgegeven beschermingsgraad
Het toestel heeft volgende afmeteingen LxBxH : 310x310x81 mm
Spécifications et normes
IP 66, pare-flamme, classe d’isolation I, sans perturbations radios.
Specificaties en normen
IP 65, brandveilig, isolatieklasse I, radio-ontstoord
Spécifications LED:
Flux lumineux : 1924 lm
Puissance du système : 19 W
Efficacité du Lumen 101 lm/W
LED-eigenschappen:
Lichtstroom : 1924 lm
Systeemvermogen : 19 W
Lumenefficientie 101 lm/W
Apllication:
Toepassing:
Cage d’escalier.
Traphal.
5.10.5.3
Appareil d’éclairage type C
5.10.5.3
Lichttoestel type C
Armature hermétique apparent pour LED, avec ballast DALI.
Hermetisch opbouwarmatuur met LED-lichtbron.
Coffrage d’armature
de polycarbonate sans halogène, très difficilement inflammable.
Possédant 2 ouvertures d’insertion retirables au niveau des côtés transversaux et 5 ouvertures retirables au
niveau supérieur. Au niveau inférieur du coffrage, 2 crochets de montage en acier inoxydable sont prévus
auxquels la plaque de base est fixée et auxquels celle avec la connexion peut être accrochée. Le montage au
plafond est réalisé avec des brides de fixation en acier inoxydable.
Armatuurhuis
Uit halogeenvrij polycarbonaat, zeer moeilijk ontvlambaar.
Voorzien van 2 uitbreekbare invoeropeningen op de 2 kopse zijden en van 5 verwijderbare openingen op de
bovenzijde. Op de binnenzijde van de behuizing zijn 2 roestvrijstalen montagehaken voorzien waaraan de
basisplaat bevestigd wordt en waaraan deze bij aansluiting kan opgehangen worden. Montage aan het plafond
wordt verzorgd met roestvrijstalen bevestigingsbeugels.
Optique
Avec un capuchon en polycarbonate clair à forte résistance aux chocs, partie extérieure lisse avec à l’intérieur
une structure en ligne appliquée dans la longueur pour un modèle de rayonnement large. Matage au niveau des
côtés transversaux pour une limitation d’aveuglement optimale.
Le capuchon avec un profil demi-rond est fabriqué en un seul morceau, est mécaniquement stable et est fixé sur
le coffrage de l’armature par le biais d’une technique de fermeture de came intégrée. Ce capuchon peut
uniquement être déverrouillé à l’aide d’un accessoire (anti-vandalisme).
Optiek
Met hoog-slagvaste, heldere polycarbonaat kap, buitenzijde glad, met binnenin één in de lengte aangebrachte
lijnstructuur voor een breed uitstralingspatroon. Aan de kopse zijden gematteerd voor een optimale
verblindingsbegrenzing.
De kap met een halfrond profiel, is uit één stuk vervaardigd, mechanisch stabiel, en is op het armatuurhuis
bevestigd d.m.v. een geïntegreerde nokkensluittechniek. Deze kap kan enkel met een hulpinstrument worden
ontgrendeld (anti-vandalisme).
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 56 de 70
Pagina 56 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Spécifications et normes
IP 66, IK08, pare-flamme, classe d’isolation I, sans perturbations radios et possède la norme de qualité ISO
9001.
LED-eigenschappen:
Lichtstroom : 6400 lm
Systeemvermogen : 48 W
Lumenefficientie 133 lm/W
Spécifications LED :
Flux lumineux : 6400 lm
Puissance du système : 48 W
Efficacité du Lumen 133lm/W
Toepassing
Uitbreiding hefstand
Application
Extension stand de levage.
5.10.5.4
Specificaties en normen
IP 66, IK 08, brandveilig, isolatieklasse I, radio-ontstoord en draagt de ISO 9001 kwaliteitsnorm.
5.10.5.5
Appareil d’éclairage type D
Lichttoestel type D
Opbouw wandarmatuur met LED-lichtbron.
Armature murale avec source de lumière de type LED.
Armatuur
Ovaalvormig armatuur voor wandbevestiging.
Toestel vervaardigd uit alumium, spietgietaluminium en edelstaal.
Halfronde afschermkap uit kristalglas.
De afschermkap wordt bedekt met een kap uit aluminium waarvan de bovenzijde dicht is.
De onderzijde van de afschermkap is in de vorm van een gril.
Armature
Armature de forme ovale pour fixation murale.
Appareil fabriqué en aluminium, fonderie d’aluminium et acier inoxydable.
Diffuseur semi-circulaire en verre clair à structure optique.
Le diffuseur sera protégé avec un couvercle en aluminium dont la partie supérieure sera fermée.
La partie inférieure du couvercle est en forme de grille.
Het toestel heeft volgende afmetingen LxHxD : 300x180x140 mm
L’appareil a les mesures suivantes LxHxP : 300x180x140 mm
Specificaties en normen
IP 65, brandveilig, isolatieklasse I
Spécifications et normes
IP 65, anti-inflammable, classe d’isolation I
LED-eigenschappen:
Lichtstroom van het armatuur : 525 lm
Systeemvermogen van het armatuur : 23 W
Lumenefficientie 22,8 lm/W
Propriétés du LED:
Flux lumineux du luminaire : 525 lm
Puissance du luminaire : 23 W
Efficacité de la lumière 22,8 lm/W
Toepassing:
Application:
Gevelverlichting .
Eclairage de façade .
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 57 de 70
Pagina 57 van 70
5.10.6
Eclairage de sécurité
5.10.6.1
Généralités
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.10.6
5.10.6.1
Veiligheidsverlichting
Algemeenheden
Les armatures répondent aux normes NBN EN GO598-2.22 et ont un rayonnement faible suivant la norme NBN
EN 61000-6-3 et ne sont pas sujettes au rayonnement suivant la norme NBN EN 61000-6-1.
Application conforme à la norme EN 1838
Tous les appareils doivent être équipés d’un test automatique conformément aux normes NBN EN 50172 et
NBN EN 62034.
De armaturen beantwoorden aan de normen NBN EN GO598-2.22 en zijn stralingsarm volgens NBN EN 61000-63 en stralingsimmuun volgens NBN EN 61000-6-1.
Toepassing conform EN 1838
Alle toestellen uit te rusten met een automatische zelfstest conform de normen NBN EN 50172 en NBN EN 62034.
5.10.6.2
5.10.6.2
Système de contrôle et de gestion
Le système doit être compatible avec le système existant utilisé par la STIB/MIVB.
Le système existant est de la marque ETAP.
Système pour la gestion de luminaires d’éclairage de sécurité autonomes. Il est constitué d’un ESM web
controller, de luminaires autonomes avec test automatique intégré adressable. L’installation d’éclairage de
sécurité peut être surveillée et commandée depuis un ordinateur équipé d’un navigateur web et connecté à
l’internet, au réseau local ou via une connexion directe. Les données pour le fichier journal, suivant les
exigences de la norme EN 50172 (norme européenne relative aux systèmes d’éclairage de sécurité), sont
automatiquement enregistrées.
Composants :
Web controller commande en contrôle des luminaires d’éclairage de sécurité et il peut être consulté via un
ordinateur. Le web controller ne contient pas de pièces mobiles et les données sont sauvergardées dans une
mémoire à état solide. Il est muni d’un connecteur Ethernet 10/100 Mbit (RJ45) et d’un port RS232. Le web
controller a une tension d’alimentation de 230 V/50Hz AC, via un réseau d’alimentation séparé.
Les luminaires sont équipés d’une adresse unique et d’un autocontrôle. Le lumainaire teste et fonctionne de
manière autonome si la communication avec le système de commande est interrompue ou désactivée. Le
moment du test est fixé de manière aléatoire lors de l’installation et peut être réglé individuellement ou au niveau
du groupe de luminaires au moyen du système de contrôle et de gestion. Il peut être effectué de manière
périodique, en fonction de la date ou au hasard. Le raccordement de communication est protégé contre une
connexion accidentelle avec la tension du réseau.
Le réseau BUS s’occupe du transfert des informations entre les luminaires et le web controller. Le câblage à
deux fils « twisted pair » peut avoir une section qui varie entre 0,5 et 2,5 mm². Le réseau peut être réparti
suivant une topologie libre et peut avoir une longueur maximale de 6 km pour une capacité maximale d’1µF. Le
réseau BUS comprend une alimentation BUS et un adaptateur BUS. L’alimentation BUS a une tension
d’alimentation de 230V/50Hz AC et une tension de sortie de 15 V DC. La résistance entre l’alimentation BUS et
le point de raccordement le plus éloigné est de 0,66, 1,8 ou 2,7 km, lorsqu’on utilise un câblage BUS de
respectivement 0,5, 1,5 ou 2,5 mm². L’adaptateur BUS convertit les données du BUS en un signal compatible
RS232 et est raccordé au web controller. La longueur maximale de la connexion entre le web controller et
l’adaptateur BUS est de 8 mètres. Un maximum de 500 luminaires peuvent être raccordés sur un seul BUS.
Centraal contrôle- en besturingssysteem
Het systeem dient compatibel te zijn met het bestaande systeem in gebruik bij de STIB/MIVB.
Het bestaande systeem is van het merk ETAP.
Systeem voor het beheer van decentrale noodverlichtingsarmaturen. Het is opgebouwd uit een web controller,
zelftestende decentrale armaturen met communicatie en een BUS-netwerk. De noodverlichtinginstallatie kan
worden opgevolgd en bestuurd van op een PC met webbrowser aangesloten op het internet, het lokale netwerk of
via een rechtstreekse verbinding. De data voor het logboek volgens de eisen van de EN 50172 (Europese norm
met betrekking tot systemen voor noodverlichting) worden automatisch geregistreerd.
Componenten :
- De web-controller bestuurt en controleert de noodverlichtingsarmaturen en kan geconsulteerd worden via een
PC. De web controller bevat geen gewegende delen en de gegevens worden opgeslagen op een solid state
geheugen. Hij is voorzien van een 10/100 Mbit ethernet connector (RJ45) en een RS232 poort. De web
controller heeft een voedingsspanning van AC 230V/50Hz via een aparte netvoeding.
-
De armaturen zijn uitgerust met een uniek adres en met een automatische zelftest. De armatuur test en
functioneert autonoom indien de communicatie met het besturingssyteem verbroken of uitgeschakeld is. Het
testmoment wordt bij de installatie random ingesteld en kan met het controle- en besturingssysteem
individueel of op groepsniveau worden ingesteld. Dit zowel periodiek, datumgebonden alsook willekeurig. De
communicatie aansluiting is beveiligd tegen accidentele verbinding met netspanning.
-
Het BUS-netwerk voorziet de informatieoverdracht tussen de armaturen en de web controller. De
tweedraadsbekabeling « twisted pair » kan variëren van 0,5 tot 2,5 mm². Het netwerk kan naar vrije topologie
worden ingedeeld en kan maximaal 6 km lang zijn bij een maximale capaciteit van 1µF. Het bus netwerk
bevat een BUS-voeding en een BUS-adapter. De BUS-voeding heeft een voedingsspanning van AC
230V/50Hz en een uitgande spanning van DC 15V. De weerstand tussen de BUS-voeding en het uiterst
aansluitingspunt is 0,66 ; 1,8 of 2,7km, bij gebruik van BUS-bedrading van respectievelijk 0,5 ; 1,5 of 2,5 mm².
De BUS-adapter converteert de gegevens van de BUS naar een RS232 compatibel signaal welk wordt
aangesloten op de web controller. De maximale lengte van de verbinding tussen web en BUS-adapter
bedraagt 8 meter. Op één BUS kunnen tot 500 armaturen worden aangesloten.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 58 de 70
Pagina 58 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Le système central de contrôle et de gestion est équipé de :
- Un tableau de bord qui donne une vue d’ensemble des messages (défaut de lampe, de batterie ou
d’électronique à, des interruptions de tension, des erreurs générales de communication du système et une
liste des luminaires testés. La couleur de fond indique le statut des messages (vert : pas de messages,
jaune : messages confirmés, orange : nouveau messages). Chaque luminaire est défini par une description
et un code d’emplacement librement chosis. Ils peuvent être localisés à l’aide de listes, de plans ou de
photos du bâtiment.
- Messages
- Les défauts de lampe, de batterie et d’électronique sont signalés sur une liste, un plan ou une photo.
- Chaque message est accompagné d’informations détaillées (le type de luminaire et les pièces de
remplacement nécessaires) qui permettent la réparation du luminaire en une seule intervention.
- Erreurs de communication avec un luminaire ou avec le système complet.
Het centrale controle- en besturingssysteem is voorzien van :
- Een overzichtsscherm dat een overzicht van de meldingen (lamp, batterij of elektronicafout),
spanningsonderbrekingen, algemene systeemcommunicatiefouten en een lijst van de testende armaturen
bevat. De achtergrondkleur geeft de status van de meldingen weer (groen : geen meldingen, geel : bevestigde
meldingen, oranje : nieuwe meldingen). Elke armatuur heeft een zelfgekozen omschrijving en locatiecode. Zij
kunnen gelokaliseerd worden aan de hand van lijsten, plannen en foto’s van het gebouw.
- Meldingen
- Lamp, batterij en elektronica fouten worden weergegeven op lijst, grondplan of foto. Elke melding is
voorzien van de detailinformatie (het type armatuur en de benodigde vervangonderdelen) die de herstelling
van de armatuur met één enkele interventie mogelijk maakt.
- Communicatiefouten met een armatuur of met het volledige systeem
-
Commando’s
- Het individueel, in groep of gezamenlijk schakelen van permanente armaturen
- Het individueel, in groep of gezamenlijk instellen van het testmoment
- Het individueel, in groep of gezamenlijk in rust zetten van armaturen in noodwerking
- Het starten of onderbreken van een functie- of autonomietest
-
Rapporten kunnen gegenereerd, bewaard en afgedrukt worden :
- Herstellingsopdrachtenformulier met grondplan en detailinformatie
- De geïnstalleerde armaturen
- De aramturenstatus (waak-, nood- of rusttoestand)
- Een logboek met contrôle en onderhoudsbeurten
- De test- en schakelinstellingen
- De lamp- en batterijvervangingen
- Het lamp- of batterijvervangingsrapport voor preventief onderhoud
De rapporten zijn personaliseerbaar met eigen bedrijfsreferenties en logo.
-
Externe verbindingen :
Een elektronisch foutmeldingsbericht kan automatisch door de webcontroller per e-mail verstuurd worden.
Koppeling met een extern gebouwbeheersysteem (SCADA) door middel van een ASCII bestand. Dit bevat
gedetailleerde toestandsinformatie van de armaturen.
- Commandes
- L’activation individuelle, collective ou par groupes de luminaires permanents
- Le réglage individuel, collectif ou par goupes du moment du test
- La mise au repos individuelle, collective ou par groupes de luminaires en fonctionnement de secours
- Le lancement ou l’interruption d’un test de fonctionnement ou d’autonomie.
- Les vues d’ensembles peuvent être générées, sauvegardées et imprimées :
- Le formulaire de demande de réparation, avec plan et informations détaillées
- Les luminaires installés
- Le statut du luminaire (veille, secours ou repos)
- Un fichier journal avec les moments de contrôle et d’entretien
- Les réglages des tests et de l’activation
- Les remplacements de la lampe et de la batterie
- Le rapport de remplacement de la lampe ou de la batterie pour l’entretien préventif
Les vues d’ensemble sont personnalisables, avec les propres références de l’entreprise et son logo.
- Connexions externes
Un avis de message d’erreur électronique peut être envoyé automatiquement par courrier électronique depuis
le web controller. Une liaison avec un système externe de gestion du bâtiment (SCADA) de manière
standard au moyen d’un fichier ASCII. Celui-ci contient des informations détaillées sur le statut des
luminaires.
Un contact libre de potentiel connecté via un port USB. Le module mentionne les 4 messages moyennant les 4
contacts libre de potentiel:
1. Les contacts libre de potentiel des modules fonctionnent correctement
2. Un ou plusieurs luminaires sont en mode erreur
3. Il y a une erreur de communication entre le(les) luminaire(s) et l’ESM
4. Un ou plusieurs luminaires sont en mode “secours”.
Een potentiaalvrij contact module aangesloten via een USB poort. Deze module meldt middels 4 potentiaalvrije
contacten de 4 meldingen weer :
1. De potenitaalvrije contact modules werken correct
2. Een of meerdere armaturen staan fout
3. Er is een communicatiefout tussen armatuur(en) en ESM
4. Een of enkele armaturen staan in noodwerking.
Het systeem kan door verschillende gebruikers gelijktijdig worden geconsulteerd met een eigen paswoord en in
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 59 de 70
Pagina 59 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
eigen taal. De gebruiksrechten per gebruiker zijn individueel instelbaar.
Le système peut être consulté simultanément par différents utilisateurs, avec leur propre mot de passe et dans
leur propre langue. Les droits d’utilisation sont réglables individuellement pour chaque utilisateur.
De installateur zorgt voor de registratie van de unieke serienummers.
Het centrale controle- en besturingssysteem voor noodverlichting is ontwikkeld en geproduceerd in een
onderneming die ISO9001 gecertificeerd is.
L’installateur s’occupe de l’encodage des numéros de série uniques.
Le système central de contrôle et de gestion pour l’éclairage de sécurité a été mis au point et produit dans une
entreprise certifiée ISO9001.
Alle nieuw te plaatsen veiligheidsverlichtingstoestellen zijn te koppelen aan het bestaande controle-systeem
hetwelk aanwezig is in de aanpalende gebouwen.
Tous les nouveaux blocs de secours sont à relier au système de côntrole et de gestion qui est déjà existant dans
les bâtiments adjacents.
5.10.6.3
Appareil d’éclairage type EB
5.10.6.3
Idem que l’appareil d’éclairage type EH, mais adapté pour pose à l’extérieur (jusqu’à -20°C).
5.10.6.4
Lichttoestel type EB
Idem aan lichttoestel type EH, maar geschikt voor buitenopstelling (tot -20°C).
Appareil d’éclairage type EH
5.10.6.4
Lichttoestel type EH
Appareil d’éclairage de sécurité étanche à la poussière et à l’eau, autonome, du type non-permanent avec LED
1x3W.
Autonoom stof- en waterdicht opbouw veiligheidsverlichtingsarmatuur van het niet-permanente type met 1x3W
LED lichtbron.
Le luminaire est développé spécialement pour un système de contrôle et de commande qui gère un groupe de
luminaires autonomes pour l’éclairage de sécurité.
De armatuur is speciaal ontwikkeld voor gebruik met een controle- en besturingssysteem dat een groep autonome
noodverlichtingsarmaturen beheert.
L’appareil est constitué de:
- une base en polycarbonate gris. L’équipement électrique-électronique, monté sur une platine en
polycarbonate blanc (coefficient de réflexion de minimum 95 %) est relié à la base par une connexion
automatique par emboîtement. La base est équipée de presse-étoupes conformes à la classe IP65 pour les
câblages d’alimentation et bus.
- une coiffe demi-elliptique, en polycarbonate clair résistant aux chocs et réalisée selon le principe de la lentille
de Fresnel. La coiffe est fixée à la platine par des vis imperdables. Installé au plafond à 5 m de hauteur, avec
une interdistance de 14 m et avec des valeurs de réflexion de 0 % pour plafond, murs et sol, le luminaire
garantit un niveau d'éclairement horizontal de 1 lux au sol.
- la base, la platine et la coiffe résistent au feu et sont auto-extinguibles. Le luminaire est de la catégorie
d’isolation II et répond au degré de protection IP65 et a une résistance aux choc IK10 (20 Joule).
- chaque appareil est équipé d’une plaque en plexi sur laquelle des pictogrammes peuvent être apposés en
fonction de la signalisation interne.
De armatuur bestaat uit:
een basis uit grijs polycarbonaat. De elektrisch-elektronisch uitrusting, gemonteerd op een schuif uit wit
polycarbonaat (reflectiecoëfficiënt minstens 95%) is verbonden met de basis via een automatische
klikverbinding. De basis is uitgerust met IP65 conforme wartels voor voeding- en busbedrading.
een half-ellipsvormige koepel volgens het fresnellens principe uit helder slagvast polycarbonaat die op de
schuif bevestigd wordt met geborgde schroeven.
basis, schuif en koepel zijn brandwerend en zelfdovend. De armatuur is isolatieklasse II, heeft een
beschermingsgraad IP65 en een slagvastheid IK10 (20 Joule).
ieder toestel is uitgerust met een plexi plaat waarop pictogrammen kunnen gekleefd worden in functie van de
interne signalisatie.
Le luminaire est installé au mur ou au plafond avec des étriers spéciaux sur lesquels le luminaire est encliqueté.
De ce fait, il n’est pas nécessaire de forer la base.
La batterie se compose de 4 cellules NiMH de 1,1 Ah résistant à une température moyenne de 55 ° C pendant 4
ans en charge. Il assure un flux lumineux de minimum 172 lumens avec une autonomie de minimum 1 heure
De armatuur wordt bevestigd tegen wand of plafond door middel van speciale beugels waarop de armatuur wordt
vastgeklikt. Hierdoor is boren in de behuizing niet vereist.
De batterij bestaat uit 4 NiMh-cellen van 1,1 Ah resistent aan een gemiddelde batterijtemperatuur van 55°C
gedurende 4 jaar bij tijdsgeschakeld laden. Hierbij is een lichtstroom verzekerd van minimum 172 lumen met een
autonomie van minstens 1 uur na 24 uur lading. Op de armatuur zijn lampgegevens, batterijdatum en -type
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 60 de 70
Pagina 60 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
après 24 de charge. Sur le luminaire sont indiqués les données de la lampe, la date de péremption de la batterie
et son type, comme l’exige la norme NBN EN 60598-2.22. Le courant de charge de la batterie est temporisé et
stabilisé à 100 mA. Le luminaire est équipé d'une protection électronique contre les inversions de polarité pour
éviter d'endommager la batterie si elle se décharge trop.
aangebracht zoals vereist volgens NBN EN 60598-2.22. De batterijlaadstroom is tijdgeschakeld en gestabiliseerd
op 100 mA. De armatuur is uitgerust met een elektronische ompoolbeveiliging om beschadiging van de batterij bij
te diepe ontlading te voorkomen.
Afmetingen maximaal LxBxH (mm): ± 360 x 180 x 100.
Dimensions maximales Lo x La x H (mm): ± 360 x 180 x 100.
5.10.6.5
Appareil d’éclairage type EHG
5.10.6.5
Lichttoestel type EHG
Appareil d’éclairage de sécurité étanche à la poussière et à l’eau, autonome, du type non-permanent avec LED
1x3W.
Autonoom stof- en waterdicht opbouw veiligheidsverlichtingsarmatuur van het niet-permanente type met 1x3W
LED lichtbron.
Le luminaire est développé spécialement pour un système de contrôle et de commande qui gère un groupe de
luminaires autonomes pour l’éclairage de sécurité.
De armatuur is speciaal ontwikkeld voor gebruik met een controle- en besturingssysteem dat een groep autonome
noodverlichtingsarmaturen beheert.
L’appareil est constitué de:
- une base en polycarbonate gris. L’équipement électrique-électronique, monté sur une platine en
polycarbonate blanc (coefficient de réflexion de minimum 95 %) est relié à la base par une connexion
automatique par emboîtement. La base est équipée de presse-étoupes conformes à la classe IP65 pour les
câblages d’alimentation et bus.
- une coiffe demi-elliptique, en polycarbonate clair résistant aux chocs et réalisée selon le principe de la lentille
de Fresnel. La coiffe est fixée à la platine par des vis imperdables. Installé au plafond à 5 m de hauteur, avec
une interdistance de 14 m et avec des valeurs de réflexion de 0 % pour plafond, murs et sol, le luminaire
garantit un niveau d'éclairement horizontal de 1 lux au sol.
- la base, la platine et la coiffe résistent au feu et sont auto-extinguibles. Le luminaire est de la catégorie
d’isolation II et répond au degré de protection IP65 et a une résistance aux choc IK10 (20 Joule).
- chaque appareil est équipé d’une plaque en plexi sur laquelle des pictogrammes peuvent être apposés en
fonction de la signalisation interne.
De armatuur bestaat uit:
een basis uit grijs polycarbonaat. De elektrisch-elektronisch uitrusting, gemonteerd op een schuif uit wit
polycarbonaat (reflectiecoëfficiënt minstens 95%) is verbonden met de basis via een automatische
klikverbinding. De basis is uitgerust met IP65 conforme wartels voor voeding- en busbedrading.
een half-ellipsvormige koepel volgens het fresnellens principe uit helder slagvast polycarbonaat die op de
schuif bevestigd wordt met geborgde schroeven.
basis, schuif en koepel zijn brandwerend en zelfdovend. De armatuur is isolatieklasse II, heeft een
beschermingsgraad IP65 en een slagvastheid IK10 (20 Joule).
ieder toestel is uitgerust met een plexi plaat waarop pictogrammen kunnen gekleefd worden in functie van de
interne signalisatie.
Le luminaire est installé au mur ou au plafond avec des étriers spéciaux sur lesquels le luminaire est encliqueté.
De ce fait, il n’est pas nécessaire de forer la base.
La batterie se compose de 4 cellules NiMH de 1,1 Ah résistant à une température moyenne de 55 ° C pendant 4
ans en charge. Il assure un flux lumineux de minimum 165 lumens avec une autonomie de minimum 1 heure
après 24 de charge. Sur le luminaire sont indiqués les données de la lampe, la date de péremption de la batterie
et son type, comme l’exige la norme NBN EN 60598-2.22. Le courant de charge de la batterie est temporisé et
stabilisé à 100 mA. Le luminaire est équipé d'une protection électronique contre les inversions de polarité pour
éviter d'endommager la batterie si elle se décharge trop.
De armatuur wordt bevestigd tegen wand of plafond door middel van speciale beugels waarop de armatuur wordt
vastgeklikt. Hierdoor is boren in de behuizing niet vereist.
De batterij bestaat uit 4 NiMh-cellen van 1,1 Ah resistent aan een gemiddelde batterijtemperatuur van 55°C
gedurende 4 jaar bij tijdsgeschakeld laden. Hierbij is een lichtstroom verzekerd van minimum 165 lumen met een
autonomie van minstens 1 uur na 24 uur lading. Op de armatuur zijn lampgegevens, batterijdatum en -type
aangebracht zoals vereist volgens NBN EN 60598-2.22. De batterijlaadstroom is tijdgeschakeld en gestabiliseerd
op 100 mA. De armatuur is uitgerust met een elektronische ompoolbeveiliging om beschadiging van de batterij bij
te diepe ontlading te voorkomen.
Afmetingen maximaal LxBxH (mm): ± 360 x 180 x 100.
Dimensions maximales Lo x La x H (mm): ± 360 x 180 x 100.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 61 de 70
Pagina 61 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.11 CONTROLE D’ACCES
5.11.1
5.11 TOEGANGSCONTROLE
Généralités
5.11.1
Algemeenheden
La présente entreprise se limité à la fourniture et à l’aménagement du câblage vers les lecteurs de badge.
L’installation est conforme à la norme EN60489.
Onderhavige aanneming beperkt zich tot de levering en de aanleg van de bekabeling naar de badgelezers. De
installatie beantwoordt aan norm EN60489.
La STIB fournit le central, les lecteurs de badges, les schémas de principe, …
De MIVB levert de centrale, de badgelezers, de principeschema’s, …
Le système est basé sur un câblage en boucle avec une résistance de terminaison dans le dernier périphérique
de la boucle. La longueur de câble et la consommation en courant doivent être pris en considération lors du
choix et de la dimension du câble.
Het systeem is gebaseerd op een bekabeling in lus met een eindweerstand op het laatste apparaat van de lus.
De kabellengte en het stroomverbruik moeten in overweging genomen worden bij het dimensioneren van de
kabel.
Pour le bus des lecteurs multi-points RS-485, une paire torsadée avec écran est recommandée. La longueur
totale ne doit pas excéder 1200 m.
Voor de bus van de badgelezers RS485 wordt een getwist paar met afscherming aangeraden. De totale lengte
mag niet meer dan 1200 meter bedragen.
Tous les dispositifs de ce bus doivent être connectés en série – les connexion en « étoile » dépassant 0.3 m ne
sont pas autorisées.
Alle toestellen van deze bus moeten in serie verbonden worden. Verbindingen in ster van meer dan 0.3 meter
worden niet toegelaten.
Pour les bus de S-ART, une paire torsadée sans écran est recommandée. La longueur totale, incluant les
« connexions en étoile » ne doit pas dépasser 1000 m. La tension de bus à l’extrémité la plus éloignée ne doit
pas tomber en-dessous de 12 V.
Voor de bus van S-ART wordt een getwist paar zonder afscherming aanbevolen. De totale lengte, met inbegrip
van de “verbindingen in ster” mag niet meer zijn dan 1000 meter. De busspanning aan de verste uiteinde mag
niet onder de 12 V vallen.
Le type de câble utilisé pour la liaison du bus des lecteurs est : TPGF-HF 10 x 2 x 0.6 mm
Usage :
Câbles de signalisation faradisés par paire pour installations intérieures.
De busbekabeling voor de badgelezers is TPGF-HF 10 x 2 x 0.6 mm
Gebruik:
Signalisatiekabel per paar afgeschermd voor binneninstallaties.
·
·
·
·
·
Ame en cuivre étamé
Enveloppe isolante en matériaux zéro Halogène
Ruban d’Aluminium-Polyéthylène par paire
Fil de terre en cuivre étamé
Gaine extérieure en matériaux zéro Halogène
·
·
·
·
·
5.12 COMMANDE ET ALIMENTATION DE SECOURS DE LA PORTE
5.12.1
Kern in verzinkt koper
Isolerende mantel in halogeenvrije materialen
Afwerking per paar uit aluminium polyehtyleen
Aardgeleider in verzinkt koper
Buitenmantel uit halogeenvrije materialen
5.12 BEDIENING EN NOODVOEDING POORT
Généralités
5.12.1 Algemeen
Les travaux comprennent la livraison, le placement, le raccordement et ma mise en service d’une commande
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 62 de 70
Pagina 62 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
avec alimentation de secours pour une porte sectionnelle.
Cela concerne les portes existantes dont une doit être démontée et placée à hauteur de l’extension du stand de
levage.
Une armoire de commande ainsi que l’alimentation de secours et le moteur à réduction sont à prévoir. Les
câbles et protections sont également à prévoir.
5.12.2
Zowel de bedieningskast met inbegrip van de noodvoeding en de motor met reductie zijn te voorzien, evenals alle
nodige bekabelingen en beveiligingen.
Armoire de commande
L’armoire de commande sera placée à hauteur de la porte concernée. L’armoire sera réalisée entièrement en
plastique.
A l’avant de l’armoire, des boutons « haut », « bas » et « stop » seront ajoutés.
L’armoire sera équipée d’une alimentation de secours réglée en fonction de la puissance du moteur et doit au
minimum avoir une autonomie pour pouvoir ouvrir et fermer 25 fois la porte en cas de perte de tension du réseau
d’alimentation normal.
L’armoire d’alimentation est équipée des ouvertures de ventilation nécessaire en fonction de l’alimentation de
secours intégrée, du transformateur et des batteries.
Les boutons-poussoirs sont de type industriel avec cache de protection contre le contact involontaire.
La porte sera également équipée de pinces de sécurité contre l’encastrement grâce à une détection à hauteur
du bas du panneau inférieur et cela sur toute la longueur du panneau. Une deuxième protection à l’aide d’un
détecteur/faisceau infra-rouge est à prévoir à environ 80cm et à l’intérieur de la porte à plus ou mois 10 à 15cm
derrière la porte.
Les matériaux, câblages, raccordements, mises en services des commandes et protections sont inclus dans le
présent article.
5.12.3
De werken omvatten het leveren, plaatsen, aansluiten en in dienst stellen van een bediening met noodvoeding
voor een sectionaalpoort.
Het betreft bestaande poorten waarvan één gedemonteerd wordt en geplaatst wordt ter hoogte van de uitbreiding
van de hefstand.
Moteur
5.12.2 Bedieningkast
De bedieningskast wordt opgesteld ter hoogte van de desbetreffende poort. De kast is volledig uit kunststof.
Op de voorzijde van de kast zijn de bedieningsdruknoppen “op”, “neer” en “stop” aangebracht.
De kast wordt voorzien van een noodvoeding dewelke afgestemd is op het motorvermogen en dient minstens de
autonomie te bezitten voor het 25 maal openen en sluiten van de poort in geval van spanningsuitval van het
normale voedingsnet.
De bedieningskast is voorzien van de nodige ventilatie openingen in functie van de ingebouwde noodvoeding,
omvormer en batterijen.
Alle drukknoppen zijn van het industriele type met beschremrand voor onvrijwillege aanraking.
De poort wordt uitgerust met een knelbeveiling tegen inklemming doormiddel van een detectie ter hoogte van de
onderzijde van het onderste paneel en dit over de ganse lengte van het paneel. Een tweede beveilinging door
middel van een infra-rood detector/straal is te voorzien op ongeveer een 80 cm en aan de binnenzijde van de
poort op ongeveer 10 à 15 cm achter de poort.
Inbegrepen in onderhavig artikel zijn alle nodige materialen, bekabelingen, aansluitingen en in dienststellingen van
de sturingen en beveiligingen.
5.12.3 Motor
Le moteur avec réducteur intégré devra être monté sur le même axe que celui des ressorts de torsion. La
puissance est en fonction des mesures de la porte.
Le moteur est actionné à l’aide de l’armoire de commande, art. 5.12.2.
Le moteur doit pouvoir être déconnecté facilement de l’application de commande électrique pour pouvoir passer
à une commande manuelle, et inversément.
Les travaux incluent la motorisation mécanique du moteur sur l’axe, le raccordement électrique à l’armoire de
commandes et le réglage des ressorts de torsion afin que le moteur puisse fournir l’énergie nécessaire à
l’ouverture et la fermeture de la porte.
De motor met aangebouwde reductiekast is te monteren op de zelfde as als deze van de torsieveren. Het
vermogen is in functie van het poortafmetingen.
De motor wordt aangestuurd door middel van de besturingskast, art. 5.12.2.
De motor moet op een eenvoudige manier omkoppelbaar zijn om van elektrich aangedreven toepassing naar
manuele bediening over te gaan, en omgekeerd.
De werken omvatten het mechanisch monteren van de motor op de as, het elektrisch aansluiten aan de
bedieningskast en het afregelen van de torsieveren zodat de motor de geringste energie moet leveren voor het
open en sluiten van de poort.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 63 de 70
Pagina 63 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
6 INTERFACES
6 INTERFACES
6.1 REMARQUE GENERALE
6.1
· Génie civil : coordination pour les passages dans les poutres, dalles de sol et murs.
· Coordination entre l’entreprise d’électricité basse tension et les entrepreneurs HVAC, sanitaire,… pour
l’alimentation électrique des installations concernées.
· Burgerlijke bouwkunde : coördinatie i.v.m. doorvoeringen in balken, vloerplaten en wanden.
· Coördinatie tussen de aanneming elektriciteit laagspanning en de aannemers HVAC, sanitair, enz. i.v.m. de
elektrische voedingen voor de betrokken installaties.
6.1.1 Contrôle préalable des travaux à effectuer et concertation avec les autres
entrepreneurs
ALGEMENE OPMERKING
6.1.1
Voorafgaandelijke controle der uit te voeren werken en overleg met de
andere aannemers
L’entrepreneur général est responsable pour la coordination des différentes disciplines.
Avant l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit contrôler l'espace disponible pour le placement des matériels sur
la base des derniers croquis architecturaux et urbanistiques.
En outre, il doit tenir compte du fait que d'autres entrepreneurs devront également effectuer des travaux dans la
même zone et il doit rassembler les informations nécessaires auprès de ces entrepreneurs ou de l'Administration
dans la mesure où ses travaux pourraient être influencés par d'autres entrepreneurs.
L'entrepreneur doit signaler, immédiatement et en tout cas avant l'exécution des travaux, toute anomalie à
l'Administration pour que les mesures qui s'imposent puissent être prises.
Les frais supplémentaires éventuels relatifs à l'adaptation de ses travaux et résultant du fait qu'il n'a pas avisé
l'Administration dans les temps sont à sa charge.
6.1.2 Introduction du matériel
Coördinatie van de verschillende disciplines gebeurt door de algemene aannemer.
Vóór de uitvoering van de werken dient de aannemer de beschikbare ruimte voor het plaatsen van de
materialen te controleren aan de hand van de laatste architectuur- en bouwkundige tekeningen.
Hierbij moet hij rekening houden met het feit dat ook andere aannemers eventueel in dezelfde ruimte, werken
moeten uitvoeren en dient hij bij hen of eventueel bij het Bestuur de nodige inlichtingen in te winnen indien zijn
werken door andere aannemers zouden kunnen beïnvloed worden.
De aannemer dient het Bestuur onmiddellijk en in elk geval vóór de uitvoering der werken van elke anomalie op
de hoogte te brengen, zodat gepaste maatregelen kunnen getroffen worden.
Eventueel bijkomende kosten voor aanpassing van zijn werken, tengevolge van het feit dat hij het Bestuur niet
tijdig op de hoogte bracht, vallen te zijnen laste.
6.1.2
L'entrepreneur assume tous les frais de quelque nature que ce soit, notamment en ce qui concerne l'utilisation
d'appareils de levage spéciaux, qui seraient nécessaires en vue d'introduire le matériel, de même que la
construction de certaines pièces massives qui arrivent en plusieurs parties et doivent être assemblées sur place.
La hauteur des portes d'accès figure sur les plans d'architecture.
6.1.3 Percements
Binnenbrengen van het materiaal
De aannemer neemt op zich alle kosten welke deze ook kunnen wezen o.a. het gebruik van speciale
hefwerktuigen, die zouden nodig zijn voor het binnenbrengen van het materiaal, evenals constructie van
sommige omvangrijke stukken in verschillende delen die ter plaatse samengevoegd worden. De hoogte van de
toegangsdeuren zijn op de architectuurplannen terug te vinden.
6.1.3
Doorvoeropeningen
Les travaux suivants doivent être compris dans l'entreprise:
Percées des murs, plafonds, sols et, en général, tous les travaux complémentaires afin de permettre la réalisation
de l'installation.
In de aannemingen dienen nog volgende werken voorzien te worden:
Doorboringen van muren, plafonds, vloeren en in het algemeen alle bijkomende werken om de verwezenlijking
van de installaties toe te laten.
Toutes les ouvertures pouvant être indiquées dans les temps devront être prévues (au moins 6 semaines avant
l'exécution des travaux de construction) par l'entrepreneur gros-œuvre.
Alle openingen welke tijdig kunnen opgegeven worden (minstens 6 weken vóór het uitvoeren van de
bouwwerken), zullen door de aannemer ruwbouw voorzien worden.
Dans l'autre cas, elles doivent être prévues dans le prix de l'installateur. A cet effet, il doit se rendre sur place afin
d'examiner l'état des travaux et il doit également tenir compte d'une certaine période précédent son ordre de
démarrage des travaux.
In het andere geval moeten zij in de prijs van de aannemer voorzien worden. Daarvoor dient hij zich ter plaatse
te begeven om de stand van de werken te bekijken en dient hij ook rekening te houden met een zekere periode
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 64 de 70
Pagina 64 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
die zijn aanvangsbevel voorafgaat.
Toutes les ouvertures pratiquées dans la maçonnerie et nécessaires aux installations seront réalisées par les
installateurs. Les ouvertures plus petites seront forées et les grandes ouvertures seront soigneusement découpées
dans la maçonnerie.
Toutes les étanchéités autour des canaux et canalisations électriques au niveau des passages dans le sol, pour
autant qu'elles soient nécessaires, et dans la partie inférieure des gaines verticales doivent être incluses.
Ces étanchéités doivent être réalisées avec le plus grand soin et présenteront au moins des propriétés identiques
en matière de résistance au feu.
Le même principe s'applique aux étanchéités autour des canaux et canalisations électriques dans les parois
verticales.
Une attestation des étanchéités ignifuge devra être présentée.
Toutes les réparations définitives découlant des travaux de la présente entreprise de même que les adaptations et
les réparations d'ouvertures indiquées ou pratiquées de manière erronée sont à charge de la présente entreprise.
Alle openingen in het metselwerk nodig voor de installaties zullen uitgevoerd worden door de aannemers.
Kleinere openingen zullen geboord worden, grote openingen zullen in het metselwerk zorgvuldig uitgekapt
worden.
Alle dichtingen rond kanalen en leidingen ter hoogte van vloerdoorgangen voor zover noodzakelijk en onderaan
in verticale schachten dienen eveneens inbegrepen te zijn.
Deze dichtingen moeten zorgvuldig uitgevoerd worden en hebben tenminste dezelfde eigenschappen op
gebied van brandwerendheid.
Voor de dichtingen rond kanalen en leidingen in verticale wanden geldt hetzelfde.
Attest van gebruikte brandwerende afdichtingen zijn voor te leggen.
Alle definitieve herstellingen die voorspruiten uit de werken van deze aanneming evenals de aanpassingen en
herstellingen van verkeerdelijk opgegeven of zelfgemaakte openingen zijn een last van deze aanneming.
6.1.4 Divers
6.1.4
Allerlei
- On attire l'attention de l'entrepreneur sur le fait que les travaux décrits devront être réalisés conjointement aux
autres techniques et que ceux-ci doivent s'intégrer dans le schéma de travail général sans déranger les autres
entrepreneurs.
- De aandacht wordt erop gevestigd dat alle beschreven werken uit te voeren zijn samen met deze van de
andere technieken en dat deze zich moeten inpassen in het algemeen werkschema zonder de andere
aannemers te storen.
- L'offre de prix sera intégralement conforme aux exigences du cahier des charges, sans lacunes ni omissions.
Toutes les offres qui ne satisfont pas à cette disposition ne seront pas prises en considération.
- In basis zal de prijsbieding volledig overeenkomstig de eisen van het bestek zijn, zonder leemten noch
vergissingen. Alle biedingen die hieraan niet voldoen, zullen verder niet in overweging genomen worden.
- De inschrijver dient in basis verplichtend prijs te geven voor alle vermelde werken.
- Le soumissionnaire doit donner un prix ferme pour tous les travaux mentionnés.
- Alle delen die een regelmatig onderhoud vragen, moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Toutes les parties nécessitant un entretien régulier doivent être facilement accessibles.
- La construction des supports et socles en béton ou en acier propres à l'installation, y compris l'isolation nécessaire,
sont à charge de l'entreprise concernée.
- De constructie van voetstukken en sokkels in beton of staal eigen aan de installatie met inbegrip van de nodige
isolatie zijn een last van de betrokken aanneming.
7 RECEPTION SUR SITE
7 OPLEVERING TER PLAATSE
7.1 CONTROLE DES TRAVAUX ET DES EQUIPEMENTS
7.1
Une fois les installations terminées et avant la réception provisoire, l'installateur doit faire contrôler toute son installation
par un organisme de contrôle officiel choisi par l'Administration.
L'installateur transmettra trois exemplaires du procès-verbal de ces réceptions à l'Administration. Ce n'est qu'après leur
réception que l'Administration pourra procéder à la réception définitive.
Op het einde van de installaties en vóór de voorlopige oplevering moet de aannemer zijn ganse installatie laten
goedkeuren door een door het Bestuur gekozen, officieel keuringsorganisme.
De aannemer maakt drie exemplaren van het proces-verbaal van die opleveringen over aan het Bestuur. Pas na
ontvangst ervan kan het Bestuur overgaan tot de voorlopige oplevering.
KEURING DER WERKEN EN MATERIALEN
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 65 de 70
Pagina 65 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Le rapport de contrôle présenté ne peut plus contenir de remarques.
Il est évident qu'en cas de nouveaux contrôles, l'entrepreneur assume entièrement les frais supplémentaires en
résultant et qu'il ne peut les facturer à l'administration sous aucun prétexte.
Het voorgelegde keuringsverslag mag geen opmerkingen meer bevatten.
Het is duidelijk dat de aannemer in geval herkeuringen moeten gebeuren, hij volledig instaat voor de daaruit
voortvloeiende bijkomende kosten en deze onder geen beding kan doorrekenen aan het bestuur.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 66 de 70
Pagina 66 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
8 FOURNITURE DE DOCUMENTS
8 LEVERING DOCUMENTEN
8.1 PLANS
8.1
Les plans de l'architecture, de la stabilité et des autres Techniques Spéciales pourront à tout moment être
consultés auprès des bureaux concernés.
Pour tous les travaux, insuffisamment décrits dans les documents d'application au lot concerné ou insuffisamment
désignés sur les plans y afférents, l'entrepreneur doit s'en tenir aux instructions de l'Administration.
Les travaux doivent toujours être effectués conformément aux règles de bonne exécution.
Les soumissionnaires sont également censés s'être rendus compte sur place de la nature et de l'ampleur des
travaux, avoir pris connaissance des plans d'architecture et de structure mis à leur disposition auprès du bureau
d'architectes. S'ils constatent des erreurs ou des lacunes dans les plans, les soumissionnaires doivent, avant
l'adjudication, demander les explications désirées au bureau de l'ingénieur conseil.
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas recevoir un quelconque supplément sous prétexte que certains éléments
architecturaux ou autres ne lui ont pas été communiqués ou n'étaient pas mentionnés sur les plans susmentionnés.
De plannen van de architectuur, de stabiliteit en de andere Speciale Technieken kunnen steeds geraadpleegd
worden bij de betrokken bureaus.
Voor al de werken, onvolledig beschreven in de op het beschouwde lot toepasselijke documenten of
onvoldoende aangeduid op de erbij horende plannen, dient de aannemer zich te voegen naar de
onderrichtingen van het Bestuur.
Steeds dienen de werken uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap.
De inschrijvers worden eveneens geacht zich ter plaatse rekenschap te hebben gegeven van de aard en de
omvang der werken, inzage te hebben genomen van de bestaande architectuur- en structuurplannen, te hunner
beschikking bij het Architectenbureau of bij het Raadgevend-Ingenieursbureau. Indien er vergissingen of
leemten in de plannen vastgesteld worden, moeten de inschrijvers voor de aanbesteding de gewenste uitleg
vragen aan het Raadgevend-Ingenieursbureau.
De aannemer zal in geen enkel geval een supplement kunnen ontvangen onder voorwendsel dat sommige
architecturale of andere elementen hem niet werden medegedeeld of niet waren vermeld op bovenvernoemde
plannen.
PLANNEN
8.2 DOCUMENTS A FOURNIR
8.2
Tous les plans et documents sans exception doivent obligatoirement être rédigés en néerlandais et en français,
même si cela n'est pas spécifiquement mentionné.
Alle plannen en documenten zonder uitzondering zijn verplichtend tweetalig namelijk in het Nederlands en in
het Frans op te maken, ook al wordt dit verder niet specifiek meer vermeld.
8.2.1 Documents à fournir lors de la soumission
TE LEVEREN DOCUMENTEN
8.2.1
Les documents suivants doivent être annexés à la soumission:
- Le formulaire d'inscription
- Le métré récapitulatif avec prix unitaires, sommes et totaux par partie et total général
- Fiches techniques des matériels proposés
- Une liste des sous-traitants auxquels l'entrepreneur va faire appel pour effectuer ses travaux.
Documenten te leveren bij de inschrijving
Volgende documenten zijn te leveren samen met de inschrijving:
- het inschrijvingsformulier
- de samenvattende meetstaat, met eenheidsprijzen, sommen en totalen per deel en algemeen totaal
- technische steekkaarten van de voorgestelde materialen
- een lijst van onderaannemers waarmee de aannemer zijn werk zal uitvoeren.
8.2.2 Documents à présenter avant l'exécution
8.2.2
Documenten voor te leggen vóór de uitvoering
Les documents suivants doivent être présentés avant l'exécution:
- Les fiches techniques de l'ensemble des matériels proposés et utilisés avec toutes les indications et
informations nécessaires.
Volgende documenten zijn voor te leggen vóór de uitvoering:
- De technische steekkaarten van de voorgestelde en gebruikte materialen met alle nodige aanduidingen en
informaties.
- Les plans d'exécution nécessaires à une échelle de 1/100 de toutes les installations avec indication du tracé des
canalisations électriques, des gaines et de l'agencement des appareils ainsi que de toutes les dimensions,
sections, détails des fixations, etc.
- De nodige uitvoeringsplannen op schaal 1/100 van alle installaties, met aanduiding van het verloop der
leidingen, kokers en opstelling van de toestellen evenals alle afmetingen, doorsneden, details voor
bevestigingen, enz...
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 67 de 70
Pagina 67 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
- Plans détaillés à grande échelle (1/50) du local technique et des raccordements.
- Detailplannen op grote schaal (1/50) van de technische lokalen en aansluitingen.
- Les schémas électriques des installations.
- De elektrische schema's van de installaties.
- Schéma unifilaire général.
- Algemeen ééndraadschema
- Les courbes de sélection nécessaires et les calculs des câbles des équipements électriques.
- De nodige selectiecurven en kabelberekeningen van de elektrische uitrustingen.
- Les calculs d’illumination.
- De lichtberekeningen.
- Les notes de recalcul éventuelles.
- De eventuele verrekeningsnota’s.
Les documents suivants doivent en tout cas être établis par l'installateur:
De hiernavolgende documenten zijn in ieder geval door de aannemer op te maken:
1. En ce qui concerne les tableaux électriques en général
1. Betreffende de elektrische kastborden in het algemeen
a. Schéma multifilaire complet (partie puissance et de commande) à afficher ultérieurement dans l'armoire.
a. Volledig meerdraadschema (voedingen en bedieningen) achteraf op te hangen in de kast.
b. Schéma complet de la liaison pour le service, la signalisation et le verrouillage.
b. Volledig schema der verbinding voor bediening, signalisatie en vergrendeling.
c. Plans indiquant les détails d'exécution des tableaux.
c. Plans met uitvoeringsdetails van de kastborden.
d. Vooraanzicht der borden met geopende deuren (aanduiding van geïnstalleerde apparaten en toebehoren).
d. Vue avant des tableaux avec portes ouvertes (indication des appareils et accessoires installés).
e. Volledige beschrijving van het geïnstalleerd materiaal met inbegrip van alle toebehoren.
e. Description complète du matériel installé, y compris tous les accessoires.
f.
f. Liste complète des appareils et accessoires avec mention de la marque, du type et de l'origine.
g. Note de calcul des matériels sélectionnés en ce qui concerne leur résistance aux courts-circuits et leur
sélectivité avec les appareils successifs.
2. En ce qui concerne les installations
Volledige lijst der apparaten en toebehoren met de vermelding van het merk, type en de herkomst.
g. Berekeningsnota van het geselecteerd materiaal wat betreft hun kortsluitvastheid en hun selectiviteit met de
opvolgende apparaten.
2. Betreffende de installaties
a. Algemeen distributieschema.
a. Schéma de distribution général
b. Plans d'installation des installations de courant de haute intensité avec mention des implantations correctes des
appareils, chemins de câbles, armatures d'éclairage, etc.
Liste complète des appareils et accessoires avec mention de la marque, du type et de l'origine.
b. Installatieplans der sterkstroominstallaties met de vermelding van de juiste inplantingen der apparaten,
kabelwegen, verlichtingsarmaturen, enz.
c. Volledige lijst der apparaten en toebehoren met de vermelding van het merk, het type en de herkomst.
N.B. De installatieplans hernemen eveneens de aanduiding der kringen en/of zones.
N.B. Les plans d'installation reprennent également l'indication des circuits et/ou zones.
3. Betreffende de verlichtingsarmaturen en toebehoren
3. En ce qui concerne les armatures d'éclairage et accessoires
a. Technische steekkaarten van de voorgestelde materialen.
a. Fiches techniques des matériels proposés.
b. Verklarende nota van de geselecteerde armaturen en toebehoren wat betreft hun overeenkomst met de
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 68 de 70
Pagina 68 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
b. Note explicative des armatures et accessoires sélectionnés quant à leur conformité avec les prescriptions du
cahier des charges.
c. Plan d'exécution des armatures et accessoires, sauf lorsqu'il s'agit d'une fabrication standard.
voorschriften van het lastenboek.
c. Uitvoeringsplans der armaturen en toebehoren behalve wanneer het gaat om een standaardfabrikage.
d. Volledige lijst der armaturen en toebehoren met de vermelding van het merk, het type en de herkomst.
d. Liste complète des armatures et accessoires avec mention de la marque, du type et de l'origine.
4. Betreffende de andere uitrustingen
4. En ce qui concerne les autres équipements
a. Note explicative du matériel et des accessoires sélectionnés quant à leur conformité avec les prescriptions du
cahier des charges.
b. Plans d'exécution des appareils et accessoires, sauf lorsqu'il s'agit d'une fabrication standard.
c. Liste complète des armatures et accessoires avec mention de la marque, du type et de l'origine.
Tous ces documents et plans doivent au moins être soumis en 3 exemplaires à l'Administration des Travaux pour
accord. Ils doivent être adaptés aux remarques formulées. Ensuite, ils seront soumis une fois de plus à
l'Administration des Travaux en vue d'obtenir l'accord définitif.
Après accord, deux exemplaires de ces documents doivent être transmis au MAITRE DE L'OUVRAGE et deux à
l'Administration des Travaux.
L'approbation des plans et des notes de calcul éventuelles n'est nullement assimilée à une réception et ne restreint
en aucun cas la responsabilité de l'entrepreneur.
L'entrepreneur doit fournir une réalisation en parfait état et absolument conforme aux dispositions du présent cahier
des charges.
Tous les éléments préfabriqués, constructions en acier, canalisations électriques, appareils et autres appareillages
placés sans que l'on ne soit en possession des fiches techniques et plans d'exécution préalablement approuvés
par l'Administration et le bureau de l'ingénieur conseil seront démolis, à la demande de l'Administration, sans que
l'entrepreneur ne puisse s'y opposer ou n'imputer des travaux supplémentaires, s'il devait s'avérer, en cours
d'exécution, qu'un autre groupe professionnel est gêné dans son travail ou que les éléments ne satisfont pas aux
exigences qualitatives.
8.2.3 Documents à fournir avant la réception provisoire
a. Verklarende nota van het geselecteerd materiaal en toebehoren wat betreft hun overeenkomst met de
voorschriften van het lastenboek.
b. Uitvoeringsplans der apparaten en toebehoren, behalve wanneer het gaat om een standaardfabrikage.
c. Volledige lijst der apparaten en toebehoren met de vermelding van het merk, het type en de herkomst.
Al deze documenten en plannen zijn in minstens 3 exemplaren ter goedkeuring voor te leggen aan het
Werkbestuur. Deze dienen aangepast te worden aan de gemaakte opmerkingen en dienen terug voorgelegd
ten einde de definitieve goedkeuring te bekomen.
Na goedkeuring dienen twee exemplaren van de documenten overgemaakt aan de BOUWHEER en twee aan
het Werkbestuur.
De goedkeuring van de plannen en eventuele berekeningsnota’s gelden niet als oplevering en verminderen in
geen geval de verantwoordelijkheid van de aannemer.
De aannemer moet een realisatie afleveren in perfecte staat, geheel conform aan de bepalingen van het
huidige lastenboek.
Alle geprefabriceerde elementen, staalconstructies, leidingen, toestellen en ander apparatuur geplaatst, zonder
in het bezit te zijn van voorafgaandelijk goedgekeurde steekkaarten en uitvoeringsplannen door het Bestuur en
het Raadgevend-Ingenieursbureau, zullen op verzoek van het Bestuur dienen afgebroken te worden, zonder
dat de aannemer hier zich kan tegen verzetten of er meerwerk kan voor aanrekenen, indien moest blijken,
tijdens de uitvoering, dat er een andere vakgroep zou door gehinderd worden, of de elementen niet aan de
kwalitatieve eisen zouden voldoen.
8.2.3
Documenten te leveren vóór de voorlopige aanvaarding
- Trois exemplaires de tous les plans adaptés et définitifs en fonction des travaux exécutés.
- Drie exemplaren van alle plannen, aangepast en definitief in functie van de uitgevoerde werken.
Les schémas électriques avec indication de l'ensemble des bornes, appareils, liste des câbles, numérotations, etc.
tels qu'ils sont placés dans les tableaux de distribution.
Les schémas de réglage automatique indiqueront tous les numéros et appareils de même que l'endroit exact où ils
doivent être placés.
De elektrische schema's met aanduiding van alle klemmen, toestellen, kabellijsten, nummeringen, enz... zoals
ze zijn aangebracht in de schakelborden.
- Une empreinte de tous les plans as-built + un CD et une clé USB avec tous les plans as-built dans une dossier-
De automatische regelschema's zullen alle nummers en toestellen aangeven, evenals hun juiste plaats van
opstelling.
- Een afdruk van alle as-builtplannen + een CD en USB-stick met alle as-builtplannen in DXF-bestand en
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 69 de 70
Pagina 69 van 70
STIB – DEPOT DELTA
MIVB – STELPLAATS DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
DXF et dossier-DWG, conformément à la charte graphique de la STIB/MIVB.
DWG-bestand, conform het grafisch charter van de STIB/MIVB.
Ces plans as-built correspondent à la réalisation effective. En outre, sur ces plans, tous les appareils et
appareillages sont numérotés. Le numéro correspond à celui qui est apposé sur l'appareil ou l'appareillage en soit.
Deze as-built-plannen stemmen overeen met de werkelijke verwezenlijking. Bovendien worden op deze
plannen alle toestellen en apparaten genummerd. Het nummer stemt overeen met dit, aangebracht op het
toestel of apparaat zelf.
La liste des appareils utilisés, dont il est question ci-dessous, reprend le numéro susmentionné pour chaque
appareil. La description technique doit correspondre à la documentation annexée des appareils proposés et doit
mentionner pour chaque numéro:
- La marque et le type
De lijst der gebruikte toestellen, waarvan sprake hierna, herneemt voor ieder toestel het bovenvermelde
nummer. De technische beschrijving moet overeenkomen met de bijgevoegde documentatie der aangeboden
toestellen en moet voor ieder nummer vermelden:
- het merk en het typealle technische karakteristieken
- L'ensemble des caractéristiques techniques
- een onderhouds- en montagehandleiding en een lijst der nodige wisselstukken
- Le manuel d'entretien et de montage et une liste des pièces de rechange nécessaires
- Tous les rapports des tests effectués par des organismes agréés, des tests sur les appareils, s'ils sont
demandés, les rapports de mesure, etc. en 3 exemplaires
- Un manuel détaillé en 3 exemplaires, en néerlandais et en français, en ce qui concerne l'entretien et l'utilisation
de l'installation
- Une liste des pièces détachées des matériels et appareils utilisés avec la documentation nécessaire et le prix à
la date de la réception provisoire, leur origine et l'endroit où ils sont disponibles. Cette liste doit être établie en 3
exemplaires en néerlandais et en Français.
- alle verslagen van keuringen door erkende organismen, testen op toestellen als gevraagd, meetrapporten,
enz... in 3 exemplaren
- een gedetailleerd handboek in 3 exemplaren in het Nederlands en het Frans voor het onderhoud en de
bediening van de installatie.
- een onderdelenlijst der gebruikte materialen en toestellen, met de nodige documentatie en de prijzen op
datum van voorlopige oplevering, hun herkomst en de plaats waar ze verkrijgbaar zijn, in 3 exemplaren en in
het Nederlands en het Frans
Indien deze documenten niet zouden geleverd worden, zal de voorlopige aanvaarding niet toegestaan worden.
Si ces documents n'étaient pas fournis, la réception provisoire ne serait pas autorisée.
On attire tout particulièrement l'attention de l'entrepreneur sur le fait que tous les documents, plans, rapports,
attestations, directives, documentation, etc. doivent être fournis en néerlandais et en français.
Les documents relatifs à l'entretien doivent mentionner l'adresse et le numéro de téléphone du service d'entretien
en Belgique que l'on peut joindre en ce qui concerne les appareils placés, 24 heures sur 24, les jours ouvrables de
même que les dimanches et jours fériés.
Les documents d'entretien comprennent, outre une description détaillée par appareil ou par composant, également
des listes claires qui indiquent, par appareil ou composant, quel entretien doit être effectué et à quel moment.
Enfin, l'entrepreneur doit assurer la formation du personnel de service et d'entretien.
A cet effet, en concertation avec l'Administration, il doit établir un schéma qui reprend le moment et la durée
nécessaire à une formation adéquate.
Tous les documents à fournir, tels que plans as-built, directives de service et d'entretien, doivent être remis au
moins trois semaines avant la date de la réception provisoire.
De bijzondere aandacht wordt erop gevestigd dat alle documenten, plannen, rapporten, attesten, voorschriften,
documentatie, e.d. in het Nederlands en het Frans moeten zijn.
In de onderhoudsdocumenten moet het adres en telefoonnummer vermeld zijn van de onderhoudsdienst in
België die voor de geplaatste apparaten kan bereikt worden, 24 uren op 24, op de werkdagen, alsook op zonen feestdagen.
De onderhoudsdocumenten omvatten, naast de uitvoerige omschrijving per apparaat of onderdeel, het
onderhoud dat eraan moet gebeuren, eveneens overzichtelijke lijsten, welke aangeven per apparaat of
onderdeel van een apparaat welk onderhoud op welk ogenblik moet gebeuren.
Tenslotte moet de aannemer zorg dragen voor de opleiding van het bedienings- en onderhoudspersoneel.
Hiervoor moet hij in overleg met het Bestuur een bepaald schema opstellen dat tijdstip en tijdsduur herneemt
noodzakelijk voor een adequate opleiding.
Alle af te leveren documenten, zoals as-builtplannen, bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dienen
tenminste drie weken vóór de datum van de voorlopige oplevering overhandigd te worden.
II.4.03 Basse tension
II.4.03 Laagspanning
Phase : Dossier d’attribution
Fase: Aanbestedingsdossier
Date : 18/04/2017
Datum : 18/04/2017
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 70 de 70
Pagina 70 van 70
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
SOCIETE DES TRANSPORTS
INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES
MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL
VERVOER TE BRUSSEL
SERVICE SPECIAL D’ETUDES
SPECIALE STUDIEDIENST
\
\
\
\
\
\
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER BESTEK NR STIB-SSE/1449
AMÉNAGEMENT ET EXTENSION DU DÉPÔT DELTA
INRICHTING EN UITBREIDING VAN DE STELPLAATS DELTA
MARCHE DE TRAVAUX
OPDRACHT VOOR AANNEMING
APPEL D’OFFRES OUVERT
OPEN OFFERTEAANVRAAG
VOLUME II – FASCICULE 4
VOLUME II – BUNDEL 4
II.4.01 HVAC
CLAUSES TECHNIQUES
II.4.01 HVAC
TECHNISCHE BEPALINGEN
\
\
\
\
STIB" PMM " – Projets dépôts / test track
\
\
MIVB " PMM " – Projets dépôts / test track
Modernisation du Dépôt Delta
Modernisering van stelplaats Delta
Boulevard des Invalides, 224 – 1160 Bruxelles
Invalidenlaan, 224 – 1160 Bruxelles
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 1 de 73
Pagina 1 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 2 de 73
Pagina 2 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Stelplaats
Dépôt
I. Clauses Administratives
II.0 Généralités
II.1
Gros Oeuvre
II.1.01
Infrastructure
II. Clauses
Techniques
II.2
Parachèvement
II.2.02 Architecture
III. Concept
Fonctionnel
I. Administratieve
Bepalingen
IV.
V.
Notes
Annexes
II.0 Algemeen
II.3
II.4
T.S Métro
T.S Bâtiment
II.3.02
II.4.01 HVAC
II.1
Ruwbouw
II.1.01
Infrastructuur
Pose voie ferrée
II.2.02 Architectuur
IV.
V.
Nota's
Bijlagen
II.3
II.4
S.T Metro
S.T Gebouw
II.3.02
II.4.01 HVAC
Wissels
3de rail
3ème rail
II.4.02 RWA
II.1.02 Funderingen
II.4.02 EFC
II.1.02 Fondations
II.3.03 Stand de
levage
II.1.04 Eléments
constructifs en acier
II.2
Afwerking
III. Functioneel
Concept
Spooraanleg
Equipements voie
II.1.03 Eléments
constructifs en
béton
II. Technische
Bepalingen
II.3.03 Hefstand
II.4.03 Basse
Tension
II.4.04 Sanitaires,
Dévidoirs,
Extincteurs portatifs
II.4.03 Laagspanning
II.1.03
Constructieve
Elementen in beton
II.1.04
Constructieve
elementen in staal
II.4.04 Sanitair,
Brandhaspels
Draagbare
Blusinstallaties
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 3 de 73
Pagina 3 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
REVISIE
RÉVISION
AUTEUR
VERSION
DATE
REF.
MODIFICATIONS
AUTEUR
VERSIE
DATUM
REF.
WIJZIGINGEN
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 4 de 73
Pagina 4 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
TABLE DES MATIÈRES
INHOUDSOPGAVE
1
1
GENERALITES ______________________________________________________________________________________ 8
1.1
2
LEGISLATION, NORMES ET STANDARDS APPLICABLES _____________________________________________________ 9
2
FONCTIONNALITES _________________________________________________________________________________ 12
3.1
4
5
3
DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS ...................................................................................................................................... 12
PERFORMANCES TECHNIQUES ............................................................................................................................................. 13
PERFORMANCES RAM ...................................................................................................................................................... 13
4
DESCRIPTION TECHNIQUE ___________________________________________________________________________ 16
5.1
CHAUDIERES ET BRULEURS ................................................................................................................................................. 16
5.2
ALIMENTATION GAZ ......................................................................................................................................................... 16
5.3
EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION........................................................................................................................ 16
5.4
PRODUCTION D’EAU GLACEE ET POMPES A CHALEUR ............................................................................................................... 16
5.4.1 Armoire de climatisation ........................................................................................................................................ 16
5.4.2 Mono-splitunit ........................................................................................................................................................ 19
5.5
SYSTEMES D’EXPANSION ET DE SECURITE............................................................................................................................... 19
5.6
ECHANGEURS DE CHALEUR ................................................................................................................................................. 19
5.7
GEOTHERMIE .................................................................................................................................................................. 19
5.8
TUYAUTERIES .................................................................................................................................................................. 20
5.8.1 Clauses générales ................................................................................................................................................... 20
5.8.2 Conduites de refroidissement direct ....................................................................................................................... 21
5.8.3 Conduites en PVC .................................................................................................................................................... 22
5.8.4 Tuyaux flexibles ...................................................................................................................................................... 23
5.9
ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES ........................................................................................................................................... 23
5.10
POMPES ET CIRCULATEURS................................................................................................................................................. 23
5.11
CORPS DE CHAUFFE ER DE REFROIDISSEMENT ......................................................................................................................... 23
5.11.1
Description ......................................................................................................................................................... 23
5.11.2
Chauffage électrique .......................................................................................................................................... 23
5.12
CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR......................................................................................................................................... 25
Errata ................................................................................................................................................................. 25
5.12.1
5.12.2
Généralités ......................................................................................................................................................... 25
FUNCTIONALITEITEN _______________________________________________________________________________ 12
3.1
BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIES .................................................................................................................................... 12
3.1.1 Warmte- en koudeproductie .................................................................................................................................. 12
3.1.2 Warmte- en koudeafgifte....................................................................................................................................... 12
3.1.3 Verluchting ............................................................................................................................................................. 12
PERFORMANCES __________________________________________________________________________________ 13
4.1
4.2
INLEIDING ........................................................................................................................................................................ 8
WETTEN, NORMEN EN STANDAARDEN VAN TOEPASSING _________________________________________________ 9
2.1.1 Normen en voorschriften ......................................................................................................................................... 9
2.2
BASISGEGEVENS .............................................................................................................................................................. 10
2.2.1 Ontwerpcondities ................................................................................................................................................... 10
2.2.2 Verwarming ........................................................................................................................................................... 10
2.1.1 Normes et prescriptions ............................................................................................................................................ 9
2.2
DONNEES DE BASE ........................................................................................................................................................... 10
2.2.1 Bases de calcul ........................................................................................................................................................ 10
2.2.2 Chauffage ............................................................................................................................................................... 10
3
ALGEMEENHEDEN __________________________________________________________________________________ 8
1.1
INTRODUCTION.................................................................................................................................................................. 8
PERFORMANTIE___________________________________________________________________________________ 13
4.1
4.2
5
TECHNISCHE PERFORMANTIE.............................................................................................................................................. 13
RAM-PERFORMANTIE ...................................................................................................................................................... 13
TECHNISCHE BESCHRIJVING _________________________________________________________________________ 16
5.1
VERWARMINGSGENERATOREN EN BRANDERS ........................................................................................................................ 16
5.2
BRANDSTOFVOEDING ....................................................................................................................................................... 16
5.3
AFVOER VAN VERBRANDINGSPRODUCTEN............................................................................................................................. 16
5.4
KOUDEPRODUCTIE EN WARMTEPOMPEN .............................................................................................................................. 16
5.4.1 Klimaatkast ............................................................................................................................................................ 16
5.4.2 Mono-splitunit........................................................................................................................................................ 19
5.5
EXPANSIE- EN VEILIGHEIDSSYSTEMEN................................................................................................................................... 19
5.6
WARMTEWISSELAARS ...................................................................................................................................................... 19
5.7
BODEMENERGIE .............................................................................................................................................................. 19
5.8
LEIDINGEN ..................................................................................................................................................................... 20
5.8.1 Algemene bepalingen ............................................................................................................................................ 20
5.8.2 Koelleidingen directe expansie ............................................................................................................................... 21
5.8.3 Leidingen in PVC ..................................................................................................................................................... 22
5.8.4 Soepele verbindingen ............................................................................................................................................. 23
5.9
KRANEN EN TOEBEHOREN ................................................................................................................................................. 23
5.10
POMPEN EN CIRCULATOREN .............................................................................................................................................. 23
5.11
VERWARMINGS- EN KOELINGSLICHAMEN.............................................................................................................................. 23
5.11.1
Omschrijving ...................................................................................................................................................... 23
5.11.2
Elektrische verwarming ..................................................................................................................................... 23
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 5 de 73
Pagina 5 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
5.12.3
Centrales de traitement d’air compacte ............................................................................................................ 25
5.12.4
Données minimales à fournir au conseiller PEB : ............................................................................................... 32
5.13
HUMIDIFICATEUR ............................................................................................................................................................. 32
5.14
VENTILATEURS ................................................................................................................................................................ 32
5.14.1
Centrifugale ventilatoren ............................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
5.15
CONDUITS D’AIR .............................................................................................................................................................. 32
5.15.1
Généralités ......................................................................................................................................................... 32
5.15.2
Montage ............................................................................................................................................................. 33
5.15.3
Etanchéité .......................................................................................................................................................... 35
5.15.4
Conduits d’air rectangulaires ou carrés.............................................................................................................. 35
5.15.5
Les canaux ronds et ovales ................................................................................................................................. 35
5.15.6
Gaines flexibles................................................................................................................................................... 36
5.16
GRILLES, ELEMENTS TERMINAUX ET ACCESSOIRES ................................................................................................................... 36
Bouches de pulsion et de reprise ........................................................................................................................ 36
5.16.1
5.16.2
Grilles de soufflage et de reprise d’air ................................................................................................................ 37
5.16.3
Grille de passage ................................................................................................................................................ 38
5.16.4
Grilles extérieures ............................................................................................................................................... 38
5.16.5
Registres et clapets ............................................................................................................................................ 38
5.17
FILTRES A AIR .................................................................................................................................................................. 39
5.18
SYSTEMES DE RECUPERATION DE CHALEUR ............................................................................................................................ 39
5.19
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES............................................................................................................................................... 40
5.19.1
Art. C22 – par. 0 Généralités .............................................................................................................................. 40
5.19.2
Description de l'installation, prescriptions de commande et d'entretien ........................................................... 41
5.19.3
Contrôles ............................................................................................................................................................ 41
5.19.4
Matériaux utilisés ............................................................................................................................................... 41
5.19.5
Art. C22 – par. 1 - Moteurs ................................................................................................................................. 41
5.19.6
Art. C22 – par. 3 Protection, commande et signalisation des appareils électriques .......................................... 42
5.19.7
Art. C22 – par. 4 – Tableaux électriques............................................................................................................. 42
5.19.8
Art. C22 – par. 5 – Lignes électriques ................................................................................................................. 46
5.19.9
Art. C22 – par. 6 – Mise à la terre ...................................................................................................................... 46
5.19.10 Horloges ............................................................................................................................................................. 46
5.19.11 Convertisseurs de fréquence .............................................................................................................................. 47
5.19.12 Interrupteur « normal-urgence » ....................................................................................................................... 47
5.20
GESTION TECHNIQUE DE BATIMENT ET REGLAGE AUTOMATIQUE ................................................................................................ 47
5.20.1
Généralités ......................................................................................................................................................... 47
5.20.2
Centrale de conduite pour ARCP ........................................................................................................................ 49
5.20.3
Spécifications techniques ................................................................................................................................... 50
5.20.4
Exigences spécifiques du projet .......................................................................................................................... 52
5.20.5
Accès au régulateurs DDC .................................................................................................................................. 56
5.20.6
Alarmes .............................................................................................................................................................. 56
5.20.7
Eléments finaux .................................................................................................................................................. 56
5.20.8
Autre installations .............................................................................................................................................. 58
5.20.9
Description de différent circuits de régulations ................................................................................................. 59
5.21
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ........................................................................................................................................ 60
5.22
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES .............................................................................................................................................. 61
5.23
TRAVAUX DE PEINTURE / CODE COULEUR .............................................................................................................................. 62
5.12
LUCHTBEHANDELINGSKAST ................................................................................................................................................ 25
5.12.1
Errata ................................................................................................................................................................. 25
5.12.2
Algemeen ........................................................................................................................................................... 25
5.12.3
Compacte luchtbehandelingskasten .................................................................................................................. 25
5.12.4
Minimum gegevens te verstrekken voor de EPB aangifte ................................................................................. 32
5.13
BEVOCHTIGERS ............................................................................................................................................................... 32
5.14
VENTILATOREN ............................................................................................................................................................... 32
5.14.1
Centrifugale ventilatoren ................................................................................................................................... 32
5.15
LUCHTKANALEN .............................................................................................................................................................. 32
5.15.1
Algemeen ........................................................................................................................................................... 32
5.15.2
Montage ............................................................................................................................................................ 33
5.15.3
Dichtheid ............................................................................................................................................................ 35
5.15.4
Rechthoekige of vierkante luchtkanalen ........................................................................................................... 35
5.15.5
Ronde of ovale luchtkanalen ............................................................................................................................. 35
5.15.6
Flexibele kokers.................................................................................................................................................. 36
5.16
ROOSTERS, EINDELEMENTEN EN TOEBEHOREN....................................................................................................................... 36
5.16.1
Luchtroosters ..................................................................................................................................................... 36
5.16.2
Pulsie- en terugnameroosters ............................................................................................................................ 37
5.16.3
Doorgangsrooster .............................................................................................................................................. 38
5.16.4
Buitenroosters ................................................................................................................................................... 38
5.16.5
Luchtkleppen en registers .................................................................................................................................. 38
5.17
LUCHTFILTERS ................................................................................................................................................................. 39
5.18
WARMTERECUPERATIESYSTEMEN ....................................................................................................................................... 39
5.19
ELEKTRISCHE UITRUSTINGEN .............................................................................................................................................. 40
5.19.1
Art. C22 – par. 0 Algemeenheden ...................................................................................................................... 40
5.19.2
Installatieomschrijving, bedienings- en onderhoudsvoorschriften .................................................................... 41
5.19.3
Keuringen ........................................................................................................................................................... 41
5.19.4
Gebruikte materialen ......................................................................................................................................... 41
5.19.5
Art. C22 – par. 1 – Motoren ............................................................................................................................... 41
5.19.6
Art. C22 – par. 3 Bescherming, bediening en signalisatie van elektrische toestellen ........................................ 42
5.19.7
Art. C22 – par. 4 – Elektrische borden ............................................................................................................... 42
5.19.8
Art. C22 – par. 5 – Elektrische leidingen ............................................................................................................ 46
5.19.9
Art. C22 – par. 6 – Aarding ................................................................................................................................ 46
5.19.10 Uurwerken ......................................................................................................................................................... 46
5.19.11 Frequentieomvormers ....................................................................................................................................... 47
5.19.12 Normaal-Nood omschakeling ............................................................................................................................ 47
5.20
GEBOUWBEHEERSSYSTEEM EN AUTOMATISCHE REGELING........................................................................................................ 47
5.20.1
Algemene beschrijving ....................................................................................................................................... 47
5.20.2
Leidcentrale van PRBA’s .................................................................................................................................... 49
5.20.3
Technische specificaties ..................................................................................................................................... 50
5.20.4
Projectspecifieke vereisten ................................................................................................................................ 52
5.20.5
Toegang tot de DDC-regelaars .......................................................................................................................... 56
5.20.6
Alarmen ............................................................................................................................................................. 56
5.20.7
Eindelementen ................................................................................................................................................... 56
5.20.8
Andere installaties ............................................................................................................................................. 58
5.20.9
Omschrijving van de verschillende regelkringen................................................................................................ 59
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 6 de 73
Pagina 6 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
5.21
BRANDBEVEILIGING ......................................................................................................................................................... 60
5.22
BIJKOMENDE WERKEN ...................................................................................................................................................... 61
5.23
SCHILDERWERKEN / KLEURENCODE ..................................................................................................................................... 62
5.23.1
Definities ............................................................................................................................................................ 62
5.23.2
Beschermingsschilderwerken ............................................................................................................................ 62
5.23.3
Definitieve schilderwerken ................................................................................................................................. 62
5.23.4
Kenbanden ......................................................................................................................................................... 63
5.23.5
Algemene bemerkingen ..................................................................................................................................... 63
5.24
THERMISCHE ISOLATIE ...................................................................................................................................................... 64
5.24.1
Leidingen en toebehoren ................................................................................................................................... 64
5.24.2
Belangrijke opmerking isolatie .......................................................................................................................... 65
5.25
AKOESTISCHE VOORSCHRIFTEN ........................................................................................................................................... 65
5.25.1
Algemeenheden ................................................................................................................................................. 65
5.26
DOORGANGEN VOOR LEIDINGEN EN KOKERS ......................................................................................................................... 65
5.26.1
Doorgangen door niet-brandvrije wanden of vloerplaten ................................................................................. 65
5.26.2
Doorgangen door brandvrije wanden en vloerplaten........................................................................................ 66
5.23.1
Définitions .......................................................................................................................................................... 62
5.23.2
Peintures de protection ...................................................................................................................................... 62
5.23.3
Peintures définitives ........................................................................................................................................... 62
5.23.4
Bandes indicatrices............................................................................................................................................. 63
5.23.5
Remarques générales ......................................................................................................................................... 63
5.24
ISOLATION THERMIQUE ..................................................................................................................................................... 64
5.24.1
Conduites et accessoires .................................................................................................................................... 64
5.24.2
Remarque importante isolation ......................................................................................................................... 65
5.25
PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES ............................................................................................................................................ 65
5.25.1
Généralités ......................................................................................................................................................... 65
5.26
PASSAGES POUR CONDUITES ET GAINES ................................................................................................................................ 65
5.26.1
Passages à travers des parois ou sols non-incombustibles ................................................................................ 65
5.26.2
Passages à travers des parois ou sols incombustibles........................................................................................ 66
6
INTERFACES ______________________________________________________________________________________ 69
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
7
MISE EN SERVICE ............................................................................................................................................................. 71
ESSAIS ET RÉCEPTIONS....................................................................................................................................................... 71
CHOIX DES MATERIAUX ..................................................................................................................................................... 72
DOCUMENTS À FOURNIR ................................................................................................................................................... 72
7
8
9
IN WERKING STELLEN ........................................................................................................................................................ 71
PROEVEN EN OPLEVERINGEN.............................................................................................................................................. 71
LEVERING DOCUMENTEN ___________________________________________________________________________ 72
8.1
8.2
MAINTENABILITE ............................................................................................................................................................. 73
Algemeenheden ..................................................................................................................................................... 69
Architectuur ........................................................................................................................................................... 69
Elektriciteit ............................................................................................................................................................. 69
Sanitair ................................................................................................................................................................... 69
TESTEN, IN GEBRUIKNAME, PRESTATIES EN OPLEVERING TER PLAATSE _____________________________________ 71
7.1
7.2
MAINTENANCE ____________________________________________________________________________________ 73
9.1
RAAKVLAKKEN____________________________________________________________________________________ 69
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
FOURNITURE DE DOCUMENTS _______________________________________________________________________ 72
8.1
8.2
9
6
TESTS, MISE EN SERVICE, PRESTATIONS ET RECEPTION SUR SITE ___________________________________________ 71
7.1
7.2
8
Generalités ............................................................................................................................................................. 69
Architecture ............................................................................................................................................................ 69
Electricité ................................................................................................................................................................ 69
Sanitaire ................................................................................................................................................................. 69
KEUZE VAN DE MATERIALEN............................................................................................................................................... 72
TE LEVEREN DOCUMENTEN ................................................................................................................................................ 72
ONDERHOUD _____________________________________________________________________________________ 73
9.1
ONDERHOUDBAARHEID .................................................................................................................................................... 73
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 7 de 73
Pagina 7 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
1 GENERALITES
1 ALGEMEENHEDEN
1.1 INTRODUCTION
1.1 INLEIDING
De installaties bevatten in hoofdzaak, doch zijn niet beperkt tot:
Les installations comprennent principalement, mais non seulement:
· Klimatisatie van de serverruimte (klimaatkast, 100% redundant)
· Climatisation du local serveur (Armoire de climatisation, 100% de redondance)
· Koeling het UPS-lokaal (splitunit)
· Refroidissement du local UPS (splitunit)
· Elektrische verwarming voor het vorstvrij houden van de passerelle
· Chauffage électrique pour garder la passerelle hors-gel
· Groupe de traitement d'air consistant d'un groupe de ventilation pulsion-extraction récupération de chaleur
à haut rendement et gestion de la mise en surpression
· Distribution d’air dans le bâtiment avec des gaines métalliques et des grilles de pulsion, transfert et
extraction.
Tous les équipements y afférents et accessoires :
· Luchtbehandelingsinstallatie bestaande uit een pulsie-extractie ventilatiegroep met hoogrendement
warmteterugwinning en overdrukregeling
· Luchtverdeling in het gebouw via metallische kanalen en de bijhorende toevoer-, doorvoer- en
afvoerroosters
Alle bijhorende installatie-onderdelen & toebehoren:
· Elektrische installaties met borden, verbindingen, …
· Tableaux électriques, câblage et connexions, …
· Automatische regelingen van het elektronische type met verbindingen, enz.
· Régulation automatique y compris la communication entre les différents systèmes.
· Aansluitingen op stadswater, condensafvoeren
· Connections sur le réseau eau de ville, évacuation des condensats
· Brandkleppen, brandwerende isolatie, …
· Clapets coupe feux, isolation coupe feu, …
· Installatie van geluidsdemping en trillingsdempende voorzieningen om te voldoen aan de akoestische
vereisten
· Installation de silencieux afin de satisfaire aux exigences acoustiques et vibratoires.
· Socles et supports etc.
· Maken van sokkels en steunen, enz…
· Ouvertures et passages dans la maçonnerie et le béton pour le passage des gaines et conduites
rebouchage des ouvertures.
· Maken van de nodige openingen in beton en metselwerk voor leidingen, kokers, … evenals het dichten
van doorboringen
· Calorifuge de tuyaux et gaines
· Thermische isolatie van leidingen en kokers
· Peinture
· De schilderwerken
· Les essais et réceptions
· De proeven en keuringen
· Mise en service et réglage des installations
· Het inregelen en in bedrijfstellen van de gehele installatie
· Dossier as-built.
· As-built dossier.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 8 de 73
Pagina 8 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
2 LEGISLATION, NORMES ET STANDARDS APPLICABLES
2 WETTEN, NORMEN EN STANDAARDEN VAN TOEPASSING
2.1.1 Normes et prescriptions
2.1.1 Normen en voorschriften
Voir également Clauses Administratives.
Les normes et prescriptions suivantes sont d’application pour la présente entreprise, dans la mesure où il n’y est
pas dérogé par les présentes conditions administratives ou la description technique des travaux, établies par le
concepteur :
Zie ook Administratieve Voorwaarden.
Voor zover er niet afgeweken wordt door de onderhavige bestuurlijke voorwaarden of technische beschrijving
der werken, opgesteld door de ontwerper, zijn op deze aanneming van toepassing:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Ordonnance du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 7 juni 2007 relative à la performance
énergétique et au climat intérieur des bâtiments (MB 11/07/2007).
Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 20110 relatif aux exigence PEB
applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation.
Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l’entretien et au
contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur
installation et pendant leur exploitation.
Arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif aux installation de
réfrigération
Règlement (CE) No 842/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à
effet de serre fluorés
Arrêté ministériel déterminant le contenu minimal du carnet de bord des systèmes de climatisation.
Le cahier des charges type n° 100 de 2002, ainsi que les documents auxquels il est fait référence dans ce
cahier des charges type;
Le cahier des charges type n° 104 de 1963, modifié et complété par l'annexe n°1 de 1967, n° 2 de 1969 et
n° 3 de 1973, y compris tous les documents N.B.N.- auxquels il est fait référence.
Les dispositions du " Règlement Général pour la Protection du Travail " (RGPT).
Les normes et directives de l'Institut belge de Normalisation applicables aux présentes entreprises.
Le Règlement Général des Installations Electriques le plus récent.
Le cahier des charges type n° 240 de 2004
Le cahier des charges type n° 105 "Chauffage central, ventilation et conditionnement d'air" - dernière édition.
Le cahier des charges type n° 400 de 1954 y compris toutes les annexes fixes.
Le cahier des charges type n° 800 de 1966 concernant le travail par temps de gel.
Chapitres I à XII du Cahier général des charges du Ministère des Travaux publics.
Les spécifications techniques unifiées (S.T.U.), émises par l’Institut National du Logement (I.N.L.),
l'A.R. du 21 juillet 2012: Sécurité incendie dans les nouveaux bâtiments.
Les éventuelles exigences complémentaires des sapeurs-pompiers territoriaux compétents.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en
het binnenklimaat van gebouwen (BS 11/07/2007).
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de
verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun
uitbatingsperiode.
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 15 december 2011 betreffende het onderhoud en
de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en
tijdens hun uitbating
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke van 22 maart 2012 Regering betreffende koelinstallaties
Verordening (EG) Nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde
gefluoreerde broeikasgassen
Ministerieel besluit tot vastlegging van de minimale inhoud van het logboek van klimaatregelingssystemen.
Het typebestek nr 100 van 2002, alsmede de bescheiden, waarnaar verwezen wordt in dit typebestek;
Het typebestek nr 104 van 1963, gewijzigd en aangevuld door de addenda nr 1 van 1967, nr 2 van 1969 en
nr 3 van 1973, met inbegrip van al de N.B.N.-bladen, waarnaar verwezen wordt.
De schikkingen van het "Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming" (ARAB).
De normen en leidraden van het Belgische Instituut voor Normalisatie toepasselijk op huidige aannemingen.
Het meest recente Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
Het typebestek nr 240 van 2004
Het typebestek nr 105 "Centrale verwarming, luchtverversing en klimaatregeling" - laatste uitgave.
Het typebestek nr 400 van 1954 met inbegrip van alle vaste bijlagen.
Het typebestek nr 800 van 1966 betreffende het werken bij vriesweer.
Afleveringen I tot XII van het Algemeen bestek van het Ministerie van Openbare werken.
De eengemaakte Technische Specificaties S.T.S., uitgegeven door het Nationaal Instituut voor Huisvesting
(N.I.H.).
Het K.B. van 21 juli 2012: Brandveiligheid nieuwe gebouwen.
De eventueel bijkomende eisen van de territoriale bevoegde brandweerdienst.
De eventueel bijkomende voorschriften der openbare nutsmaatschappijen.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 9 de 73
Pagina 9 van 73
·
·
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Les éventuelles prescriptions des entreprises de services publics.
Le planning général d'exécution des travaux établi lors de l'exécution des travaux.
·
Les indications des plans annexés au cahier spécial des charges dont la liste récapitulative des plans est
reprise dans le cahier spécial des charges pour ce lot.
De Algemene Uitvoeringsplanning opgesteld tijdens de uitvoering der werken.
De aanduidingen van de bij het bijzonder bestek gevoegde plannen en waarvan in het bijzonder bestek van elk
beschouwd lot de samenvattende plannenlijst voor dit lot is opgenomen.
2.2 DONNEES DE BASE
2.2 BASISGEGEVENS
Comme données de bases les hypothèses suivantes sont retenues pour l’avant projet:
Als basisgegevens voor het voorontwerp zijn volgende vertrekpunten aangenomen:
2.2.1 Bases de calcul
2.2.1 Ontwerpcondities
2.2.1.1 conditions extérieures
2.2.1.1 buitenvoorwaarden
· hiver -8°C
90% H.V.
· winter -8°C
90% R.V.
· été +30°C
50% H.V.
· zomer +30°C
50% R.V.
2.2.1.2 conditions intérieures
2.2.1.2 binnenvoorwaarden
2.2.1.2.1 Hiver
2.2.1.2.1 Winter
Température ambiante
5 °C passerelle (hors gel)
0 °C locaux techniques (non-chauffé)
Ventilation
Ventilation technique, débit minimal (pas de ventilation hygiénique)
Ruimtetemperatuur
5 °C passerelle (vorstvrij)
0 °C techische lokalen (niet-verwarmd)
Ventilatie
Technische ventilatie, minimum debiet (geen hygiënische ventilatie)
2.2.1.2.2 Eté
2.2.1.2.2 Zomer
Température ambiante
< 26 °C
local UPS & local serveur
2.2.2
Ruimtetemperatuur
< 26 °C
UPS lokaal en serverlokaal
Chauffage
2.2.2 Verwarming
2.2.2.1 Déperditions
2.2.2.1 Warmteverliesberekeningen
Les déperditions sont calculées suivant les normes belges NBN B62.004, B62.002, B62.003.
Les coefficients de transmission sont les suivants:
Parties opaques de la façade
W/m²K
· Toit
0,24
De warmteverliesberekeningen zijn uitgevoerd volgens de betreffende Belgische normen.
De gebruikte U-waarden die in rekening gebracht zijn voor de verschillende elementen zijn de volgende:
Opake geveldelen
W/m²K
· Dak
0,24
· Façade
0,24
· Gevel
0,24
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 10 de 73
Pagina 10 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
· Sol vers l’extérieur
0,30
· Vloer naar buitenomgeving
0,30
· Sol sur la terre pleine
0,30
· Vloer op volle grond
0,30
Parties transparentes de la façade
· Fenêtres
W/m²K
1,80
· Mur rideau
1,80
· Porte extérieure
2,00
La quantité d'air infiltré s'élève à
· Un espace avec des fenêtres ou des portes
· Un espace sans fenêtres ou portes
Transparante geveldelen
· Ramen
vol/h
0,30
· Gordijngevel
1,80
· Buitendeur
2,00
De infiltratie luchthoeveelheid bedraagt
· Ruimte met ramen of deuren
0,00
W/m²K
1,80
· Ruimte zonder ramen of deuren
vol/h
0,30
0,00
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 11 de 73
Pagina 11 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
3 FONCTIONNALITES
3 FUNCTIONALITEITEN
3.1 DESCRIPTIONS DES INSTALLATIONS
3.1 BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIES
3.1.1 Production de chaleur et de froid
3.1.1 Warmte- en koudeproductie
Voir émission calorifique & à refroidissement
Zie warmte- en koude-afgifte
3.1.2 Emission calorifique et à refroidissement
3.1.2 Warmte- en koudeafgifte
Chauffage électrique
La passerelle est maintenue à température hors-gel via des éléments de chauffage électrique avec thermostat
intégré.
Armoire climatique
Les locaux SIG sont équipés avec des armoires climatiques pour le refroidissement. Cette armoire est équipée
d’une batterie à détente directe avec condenseur externe. Chaque armoire est doublée pour une redondance de
100% (switch automatique), régulation autonome.
Splitunit
Le local UPS est équipé d’une unité (mono)split pour le refroidissement (régulation autonome).
Elektrische verwarming
De passerelle wordt vorstvrij gehouden door middel van elektrische verwarmingselementen met ingebouwde
thermostaatvoelers.
Klimaatkast
In de lokalen SIG worden klimaatkasten voorzien voor koeling, voorzien van een directe expansie batterij en
externe condensor. Deze wordt 100% redundant uitgevoerd (met automatische omschakelregeling), autonome
regeling.
Splitunit
Het UPS lokaal wordt voorzien van een (mono)splitunit voor koeling, autonome regeling
3.1.3 Ventilation
3.1.3 Verluchting
Ventilation technique
Les différents espaces techniques sont ventilés à débit minimal.
Technische verluchting
De verschillende technische ruimten hebben een minimale verluchting
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 12 de 73
Pagina 12 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
4 PERFORMANCES
4 PERFORMANTIE
4.1 PERFORMANCES TECHNIQUES
4.1 TECHNISCHE PERFORMANTIE
Voir description technique
Zie technische beschrijving
4.2 PERFORMANCES RAM
4.2 RAM-PERFORMANTIE
Le système HVAC dans son ensemble doit satisfaire aux exigences RAM définies dans le tableau suivant.
Paramètre
Définition / spécification
Performance
Durée de vie
L’installation HVAC sera dimensionnée de
manière à assurer une durée de vie de 30
ans
Fiabilité :
Le temps moyen entre les pannes des
- MTBFF de 20 ans minimum pour une
MTBFF
composants de l’équipement qui empêchent le défaillance causant l’arrêt complet de la
(Mean Time
système affecté d’exercer pleinement les
climatisation des locaux de signalisation
Between
fonctions pour lesquelles il a été conçu.
Functional
- MTBFF d’1 an minimum pour une
Failures)
défaillance causant une perte de 25% de
la puissance frigorifique installée dans les
locaux de signalisation
Fiabilité :
- MTBF de 6 mois minimum
Inclut toutes les défaillances (les défaillances
MTBF (Mean qui ont un effet fonctionnel ET les défaillances
Time
qui nécessitent une action corrective mais qui
Between
n’empêchent pas le système affecté d’exercer
Failures)
pleinement les fonctions pour lesquelles il a
été conçu
Het HVAC-systeem in zijn geheel dient de RAM performanties te respecteren die in de tabel hieronder worden
omschreven:
Parameter
Definitie / specificatie
Performantie
MTTR (Mean
Time To
Restore)
Le temps moyen pour effectuer la tâche de
maintenance corrective et pour restaurer les
fonctionnalités de l’item défectueux. Il prend en
compte le temps pour détecter, accéder à,
diagnostiquer et réparer/remplacer l’item
défectueux et le temps pour tester les
fonctionnalités du nouvel item.
2h
Maintenance
préventive
La maintenance est réalisée à intervalles
prédéterminés ou selon des critères prescrits
et est destinée à réduire la probabilité de
défaillance ou la dégradation de
fonctionnement d’une entité. Les contrôles par
organismes agréés sont inclus dans la
Maximum 32 heures·hommes de main
d’œuvre par an
Levensduur
De HVAC installatie zal ontworpen worden om een
levensduur van 30 jaar te garanderen
Betrouwbaarheid :
MTBFF (Mean Time
Between Functional
Failures)
De gemiddelde tijd tussen de
storingen van de onderdelen van de
uitrusting die het betrokken systeem
hinderen voluit de functies uit te
oefenen waarvoor het ontworpen
werd.
MTBFF van minimum 20 jaar voor een storing die de
volledige stopzetting van de
luchtbehandelingsinstallatie van de signalisatielokalen
veroorzaakt.
MTBFF van minimum 1 jaar voor een storing die een
verlies van 25% van de koelingscapaciteit van de
geïnstalleerde koelingsinstallatie in de
signalisatielokalen veroorzaakt
Betrouwbaarheid :
MTBF (Mean Time
Between Failures)
Omvat alle storingen (storingen die
een functionele werking hebben EN
storingen die een corrigerende
maatregel vereisen maar waarbij het
getroffen systeem de functies
waarvoor het werd ontworpen toch
volledig kan uitoefenen
MTBF van minimum 6 maanden
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 13 de 73
Pagina 13 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
maintenance préventive.
Maintenabilité
De gemiddelde tijd om het correctief
onderhoud uit te voeren en om de
functionaliteit van het defecte
onderdeel te herstellen. Hierbij wordt
rekening gehouden met de tijd om het
defecte onderdeel op te sporen, de
toegang ertoe te krigen, de diagnose
te stellen en de reparatie / vervanging
van het defecte onderdeel uit te
voeren en met de tijd om de
functionaliteiten van het nieuwe
onderdeel te testen.
2u
Preventief
onderhoud
Het onderhoud wordt uitgevoerd op
vooraf bepaalde intervallen of volgens
voorgeschreven criteria en is bedoeld
om de kans op falen of slechte
werking van een entiteit te
verminderen. De controles door
erkende organisaties zijn in het
preventief onderhoud inbegrepen.
Maximum 32 u arbeidsuren per jaar
L’accès aux organes nécessitant de la
maintenance préventive ou susceptibles
de présenter une défectuosité doit être
simplifié.
Le système de contrôle/commande de
l’installation devra prévoir une aide au
diagnostic des défectuosités sur
l’installation : signalisation des signaux de
capteurs manquants ou dont l’information
est en contradiction avec les attentes du
logiciel de pilotage de l’installation, etc.
Disponibilité
des pièces de
rechange
Correctief
onderhoud:
MTTR (Mean Time
To Restore)
Les opérations de maintenance ne
peuvent pas rendre l’entièreté de la
climatisation des locaux de signalisation
indisponible
Un délai de livraison maximum de 2 jours,
assuré pour une période de 10 ans
Onderhoudbaarhei
d
De toegang tot de inrichtingen die preventief
onderhoud vereisen of die gevoelig zijn voor storingen,
moet worden vereenvoudigd
Het controlesysteem / de stuurinrichting dient een
hulpmiddel te voorzien voor de diagnose van de
defecten op de inrichting: aanduiden van de
ontbrekende sensorsignalen of waarvan de informatie
tegenstrijdig is met de verwachtingen van de
systeembesturingssoftware, enz.
De onderhoudswerkzaamheden mogen niet de
volledige koelingsinstallatie van de signalisatielokalen
stopzetten.
Un délai de livraison maximum de 2
semaines, assuré pour une période de 20
ans après les 10 premières années
Le soumissionnaire doit préciser dans son offre les principes qui permettront d’atteindre les performances RAM
spécifiées. La provenance des données annoncées par le soumissionnaire doit être justifiée.
Le soumissionnaire doit préciser dans son offre les constituants qui n’existent pas sur le marché avec la durée
de vie spécifiée et qui nécessitent donc un remplacement régulier au cours de la vie du système.
Beschikbaarheid
van de
reserveonderdelen
Leveringstermijn door de
opdrachtnemer van alle onderdelen
(correctief en preventief onderhoud)
Een leveringstermijn van maximum 2 dagen,
gewaarborgd voor een periode van 10 jaar.
Een leveringstermijn van maximum 2 weken,
gewaarborgd voor een periode van 20 jaar na de eerste
10 jaar.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 14 de 73
Pagina 14 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
De inschrijver vermeldt in zijn aanbod de principes waarmee de opgegeven RAM-performanties bereikt kunnen
worden. De herkomst van de door de inschrijver aangekondigde gegevens moet worden gemotiveerd.
De inschrijver vermeldt in zijn aanbod de onderdelen die niet op de markt te verkrijgen zijn met hun levensduur
en die dus regelmatig vervangen dienen te worden tijdens de levensduur van het systeem.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 15 de 73
Pagina 15 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
5 DESCRIPTION TECHNIQUE
5 TECHNISCHE BESCHRIJVING
5.1 CHAUDIERES ET BRULEURS
5.1 VERWARMINGSGENERATOREN EN BRANDERS
Pas d’application
Niet van toepassing
5.2 ALIMENTATION GAZ
5.2 BRANDSTOFVOEDING
Pas d’application
Niet van toepassing
5.3 EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION
5.3 AFVOER VAN VERBRANDINGSPRODUCTEN
Pas d’application
Niet van toepassing
5.4 PRODUCTION D’EAU GLACEE ET POMPES A CHALEUR
5.4 KOUDEPRODUCTIE EN WARMTEPOMPEN
5.4.1 Armoire de climatisation
5.4.1 Klimaatkast
Armoire de climatisation Close control: expansion directe (avec condenseur à air).
Close controle klimaatkast: directe expansie (met luchtcondensor).
STRUCTURE ET COFFRAGE:
L’armoire dispose d'une solide structure en alu-zinc résistant à la corrosion. Tous les panneaux latéraux de
l'enceinte sont amovibles pour faciliter l'intervention par une société de maintenance. Les panneaux (et les
portes) sont revêtus intérieurement d'un isolant thermique et acoustique en mousse résistant à l'abrasion
classe A1.
Les outils de renforcement sont prévus sur les portes pour une rigidité maximale. Les portes sont équipées
d'un joint “clipsé” sur les bords (les joints collés ne sont pas acceptés) et de deux serrures par porte pour une
étanchéité optimale. Cela limite également l'accès aux personnes non autorisées.
Le coffrage est revêtu d’une peinture epoxy RAL 7024 (gris foncé).
STRUCTUUR EN OMKASTING :
De kast heeft een stevige corrosiebestendige structuur in aluzink . Alle zijdelings panelen van de omkasting zijn
demonteerbaar voor eenvoudige interventies door een onderhoudsfirma. De panelen (en de deuren) zijn
inwendig bekleed met een thermisch isolerend en akoestisch dempend, abrasiebestendig schuim klasse A1.
Verstevigingsmiddelen zijn voorzien op de deuren voor een maximale stevigheid. De deuren zijn
uitgerust met een “geclipste” dichting op de randen (gelijmde dichtingen worden niet aanvaard) en met twee
sloten per deur voor een optimale dichtheid . Dit beperkt ook de toegang voor onbevoegden.
De omkasting is bekleed met een epoxyverf RAL 7024 (donkergrijs).
2 – CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
Le liquide refrigérant est R 407C.
2 - KOELKRING
Het koelmiddel is R 407C
Les batteries comportent plusieurs rangées et consistent en des tubes en cuivre (ø 3/8") avec des ailettes en
aluminium.
Les batteries d’expansion directes sont à ailettes afin d’obtenir une superficie d’échange et une ventilation plus
importantes. Une ventilation plus importante implique une baisse de la puissance absorbée et du niveau sonore
du ventilateur. Le bac de condensation est en acier inoxydable.
De batterijen hebben meerdere rijen en bestaan uit koperen buizen (met ø 3/8") en aluminium vinnen
De directe expansiebatterijen zijn inwendig geribd om een groter uitwisselingsoppervlak en een optimale
luchtgeleiding te bekomen. Dit laatste heeft als voordeel dat hierdoor het opgenomen vermogen en het
geluidsniveau van de ventilator daalt. De condensbak is in RVS.
De units beschikken over 1, 2 of 4 koelcircuits (in functie van het model) en over een filterdroger, een
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 16 de 73
Pagina 16 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Les appareils disposent d'un, deux ou quatre circuits de refroidissement (selon le modèle) et d’un filtre
déshydrateur, d’électrovannes, d’un regard sur le circuit du liquide et d’un détendeur thermostatique. Chaque
compresseur Scroll hermétique est équipé de 2 adaptateurs "Rotalock". Ces éléments sont montés au départ
de l’usine.
CONDENSEUR REFROIDI PAR AIR
Le condenseur refroidi par air est revêtu d’un coffrage en alu-zinc et est équipé d’une batterie en cuivre avec
ailettes en aluminium et un ventilateur hélicoidal alimenté depuis une armoire de climatisation de
400V/3Ph/50Hz. Le régulateur de la pression de condensation doit impérativement se trouver dans l’armoire de
climatisation.
CHAUFFAGE
Chauffage électrique à un ou deux étages.
Les éléments chauffants isolés électriquement sont constitués d'un boîtier en acier inoxydable afin de limiter
l'ionisation et de réduire la température de surface. Les étages de puissance sont contrôlés par des
contacteurs et sont protégés par un fusible et équipés de protection contre la surchauffe (remise à zéro
manuelle).
HUMIDIFICATION
L'humidificateur est de type à électrode et est situé dans le fond de l'armoire. La commande par
microprocesseur assure un fonctionnement optimal et gère le cycle de rinçage de la cuve.
La pression d'alimentation en eau doit être comprise entre 0,3 et 6 bar.
FILTRES : de façon standard, les armoires de climatisation sont équipées de filtres cellulaires G4 avec une
grande superficie de filtration. Les filtres sont facilement accessibles par les portes
Un interrupteur à pression différentielle active l'alarme du filtre (par l'intermédiaire du processeur) pour le
remplacement les filtres. De plus, un manomètre à pression différentielle est monté sur la face avant de
l'armoire.
magneetventiel, een kijkglas op de vloeistofkring en een thermostatisch expansieventiel. Iedere hermetische
SCROLL compressor is uitgerust met 2 “rotalock” afsluiters. Deze elementen worden af fabriek zo gemonteerd.
LUCHTGEKOELDE CONDENSOR
De luchtgekoelde condensor heeft een corrosiebestendige omkasting in aluzink en is voorzien van een batterij
uit koperen buizen en aluminium vinnen en een hélicoïdale motorventilator gevoed vanuit de klimaatkast met
400V/3Ph/50Hz. De regelaar van de condensdruk dient verplicht in de klimaatkast aanwezig te zijn.
VERWARMING
Een of twee traps elektrische verwarming.
De elektrisch geïsoleerde verwarmingselementen zijn opgebouwd in een RVS behuizing om de ionisatie te
beperken en de oppervlaktetemperatuur te verminderen. De vermogenstrappen worden gestuurd via
contactoren, zijn beschermd met een zekering en voorzien van een oververhittingsbeveiliging (manuele reset).
BEVOCHTIGING
De stoombevochtiger is van het electrode-type en bevindt zich op de bodem van de kast.
De microprocessor besturing zorgt voor een optimale werking en beheert de spoelingcyclus van de
tank.
De watervoedingsdruk moet tussen 0.3 en 6 bar zijn.
FILTERS Standaard zijn de klimaatkasten met G4 cellenfilters voorzien van een groot fitratieoppervlak. De filters
zijn gemakkelijk bereikbaar via de deuren.
Een differentieeldrukschakelaar activeert het filteralarm (via de processor) voor de vervanging van de filters.
Bovendien wordt er een differentieelmanometer gemonteerd op het frontpaneel van de kast.
VENTILATOR
Standaard is de unit voorzien van directgedreven centrifugaalventilatoren met externe rotor en met
schoepenwiel uit verzinkt staal.
Afhankelijk van de bouwgrootte is er een pressostaat voor de controle van het debiet.
De motor heeft 3 snelheden; de middelste en hoogste snelheid zijn af fabriek aangesloten (volgens het
gewenste debiet) , de laagste is voorzien voor de ontvochtiging.
Bij de grote types is het optioneel mogelijk om een ventilator met vrijlopend wiel aangestuurd door een
C motor met hoog rendement te selecteren. In dit geval wordt de beschikbare druk geregeld door een
frequentieregelaar (0-10V) en een drukomvormer.
VENTILATEUR
L’installation est équipée de façon standard de ventilateurs centrifuges à entraînement direct avec un rotor
extérieur et des palettes en acier revêtu de zinc.
En fonction de la grandeur, il y a régulateur de pression pour le contrôle du débit.
Le moteur est un trois vitesses; la vitesse moyenne et la vitesse de pointe sont connectées à l'usine (selon le
débit souhaité), la vitesse la plus basse est prévue pour la déshumidification de l'air.
Pour les grands types, il est possible d’opter pour une roue libre entraînée par un moteur C à haut rendement.
Dans ce cas, la pression disponible est commandée par un régulateur de fréquence (0-10) et un transducteur de
ELEKTRISCH BORD
pression.
Het elektrisch paneel bevindt zich achter de voordeur en is buiten de luchtstroom gemonteerd voor een
maximale bereikbaarheid en bedrijfszekerheid.
TABLEAU ELECTRIQUE
De voeding is 400V3Ph/50Hz +N + T.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 17 de 73
Pagina 17 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Le tableau électrique se trouve derrière la porte d'entrée et est monté à l'extérieur du flux d'air pour une
accessibilité et fiabilité de fonctionnement maximales.
L'alimentation est 400V3Ph / 50Hz N T.
L’armoire de commande est composée :
- d’un disjoncteur principal
- de fusibles et de contacteurs des ventilateurs, batterie électrique et humidificateur
- d’un relais de commande 24 V
- d’une platine micro-processeur
- d’un transformateur 400V/24V
- d’un détecteur de débit (contrôle)
- d’un interrupteur à pression différentielle pour les filtres
- de bornes pour le détecteur d’eau.
De schakelkast bestaat uit :
- Een hoofdstroomschakelaar.
- De zekeringen en contactoren van de ventilatoren, elektrische batterij en bevochtiger.
- Een sturingsrelais 24 V
- Een microprocessorplatine
- Een transformator 400V/24V
- Een debietmelder (controle)
- Een differentieeldrukschakelaar voor de filters
- De klemmen voor de waterdetector.
STURING EN REGELING
De sturing van de condensor/drycooler ventilatoren is opgebouwd in de schakelkast.
COMMANDE ET REGLAGE
La commande des ventilateurs condenseurs / drycooler est construite dans l'armoire.
L'appareil est équipé d'un dispositif C3-05 monté sur le panneau avant.
Le système permet un contrôle précis de la température et de l'humidité et limite la fréquence de commutation
des compresseurs.
La température et l'humidité sont mesurées par un capteur sur la reprise.
La régulation est adaptable et est construite de manière telle que le courant au démarrage peut être réduit.
Le rédémarrage après une coupure de courant est automatique.
Il y a un switch automatique entre les différentes unités dans un même local (à base des heures de
fonctionnement)
De eenheid is uitgerust met een C3-05 regeling die op het frontpaneel gemonteerd is.
De regeling zorgt voor een nauwkeurige controle van de temperatuur en vochtigheid en beperkt de
schakelfrequentie van de compressoren.
De temperatuurs- en vochtigheidsmeting gebeurt d.m.v. een voeler op de terugname.
De regeling is instelbaar en is zodanig opgebouwd dat de opstartstroom kan beperkt worden.
De opstart na stroomuitval gebeurt automatisch.
Er is een automatische omschakeling voorzien tussen de verschillende units in éénzelfde lokaal (op basis van
aantal werkingsuren).
Het LCD scherm vertoont continu :
- Het model en het vermogen van het toestel en het toestelnummer
- Het uur en datum
- De werkingstoestand
- De terugnametemperatuur en vochtigheid
L’écran LCD affiche en continu :
- Le modèle et la puissance de l’appareil ainsi que le numéro de l’appareil
- L’heure et la date
- L’état de fonctionnement
- La température de retour et l’humidité
Dans le menu, les informations suivantes sont disponibles :
- Historique des mesures (température et humidité) – Les “points de réglages”, les niveaux de puissance des
différentes fonctions, la conductivité de l’eau en µs /cm , le courant électrique…
- L’historique des alarmes
- Le numéro de série, les interventions, …
In het menu zijn volgende informaties leesbaar :
- Historiek van de metingen (temperatuur en vochtigheid) - De “setpoints” , vermogensniveaus van de
verschillende functies , geleidbaarheid van het water in µs /cm , de elektrische stroom…
- De historiek van de alarmen
- Het serienummer, de interventies…
De regelaar kan aangesloten worden op een GBS d.m.v. verschillende interfaces.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 18 de 73
Pagina 18 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Le régulateur peut être raccordé au système de gestion de bâtiment moyennant plusieurs interfaces.
DETECTION DE L’EAU
Ce kit comprend:
- Une détection du niveau d’eau dans le bac de condensation avec capteur de niveau.
- Un détecteur d’eau au sol.
Ces informations génèrent une alarme qui par exemple peut fermer l’alimentation en eau de l’humidificateur.
ESSAIS ET CERTIFICATS
Chaque appareil est testé pendant le processus de fabrication et avant la livraison suivant le QC EN 29000 6
ISO 9001.
Un certificat QC européen accompagne chaque appareil.
WATERDETECTIE
Deze kit bestaat uit :
- Een waterdetectie niveau in de condensbak met hoogtepeilmelding.
- Een waterdetector op de grond.
Deze informaties genereren een alarm wat bijv. de watervoeding van de bevochtiger kan sluiten.
TESTS EN CERTIFICATEN
Elk toestel is tijdens het fabricageproces en voor levering volgens de QC EN 29000 6 ISO 9001 getest.
Een Europees QC certificaat begeleidt elke toestel
5.4.2 Mono-splitunit
5.4.2 Mono-splitunit
La split-unit est économe en énergie et fait partie du label énergétique classe A.
Le système vertical de balancement automatique déplace les lamelles de la soufflerie vers le haut et vers le bas
pour diffuser efficacement l'air dans la pièce.
Les puissances de refroidissement de l'évaporateur sont indiquées sur les plans/le métré/les tableaux d'aperçu.
Il s'agit des locaux suivants :
· les locaux de service sont pourvus d'un refroidissement actif.
De split-unit is energiezuinig en behoort tot energielabel klasse A.
Het verticale auto-swingsysteem zet de uitblaaslamellen omhoog en omlaag om de lucht doeltreffend te
verspreiden in de ruimte.
De koelvermogens van de verdamper zijn aangegeven op de plannen/meetstaat/overzichtstabellen.
Het gaat om volgende lokalen:
· de serverlokalen wordt voorzien van actieve koeling.
· De opstelling van de condensor van de split-unit voor dit lokaal is naast het gebouw op volle grond.
· La mise en place du condensateur de la split-unit pour ce local se fait à côté du bâtiment sur le sol.
Le souscripteur fait même une proposition d'installation qui autorise un réglage individuel pour chacun de ses
locaux.
Une communication de l'alarme vers le système de gestion des bâtiments doit également être prévue.
L'évacuation de la condensation doit aussi être prévue dans ce contrat d'entreprise.
De inschrijver doet zelf een voorstel van installatie die een individuele regeling voor elk van deze lokalen toelaat.
Een alarmdoormelding naar het gebouwenbeheersysteem moet eveneens voorzien worden.
De condensafvoer dient eveneens in deze aanneming voorzien te worden.
5.5 SYSTEMES D’EXPANSION ET DE SECURITE
5.5 EXPANSIE- EN VEILIGHEIDSSYSTEMEN
Pas d’application
Niet van toepassing
5.6 ECHANGEURS DE CHALEUR
5.6 WARMTEWISSELAARS
Pas d’application
Niet van toepassing
5.7 GEOTHERMIE
5.7 BODEMENERGIE
Pas d’application
Niet van toepassing
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 19 de 73
Pagina 19 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
5.8 TUYAUTERIES
5.8 LEIDINGEN
5.8.1 Clauses générales
5.8.1 Algemene bepalingen
L’article C 6 du Cahier des Charges type 105 de la Régie des Bâtiments, édition 1990 – est complété par le
texte suivant.
Pour la remise de l’offre, l’entrepreneur est tenu de respecter le tracé et le parcours des tuyauteries ainsi que les
diamètres renseignés à titre indicatif et qui sont à considérer comme des minima.
Avant exécution des travaux, l’entrepreneur doit soumettre ses plans et ses notes de calcul. Il aura, en fonction
des parcours prévus, pris contact avec les autres corps de métier dont les équipements pourraient soit se situer
aux mêmes emplacements, soit se croiser. Le tracé définitif résultant de cet examen et de cette coordination,
sera soumis au pouvoir d’ajudicateur.
Le pouvoir ajudicateur se réserve le droit de faire démonter, sans indemnité quelconque, les conduites dont les
tracés "in situ" n'auraient pas été approuvés par lui.
Les réseaux de tuyauteries sont conçus de telle sorte que sur l’ensemble du trajet, il soit fait l’objet d’un seul et
même matériau, pour éviter des réactions mutuelles (électrolyse, etc...). Ceci vaut également pour la robinetterie
employée, les accessoires, etc. ...
Lorsque les conduites ont une longueur droite, horizontale ou verticale, qui dépasse les 10 m, les mesures
d’absorption de dilatation doivent être prises.
L’entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires en vue d'éviter d'une façon absolue les bruits dus au
frottement des conduites lors de la dilatation des tuyauteries. Dans ce but, les colliers de serrage et supports
sont avec interposition d'une bande en matière synthétique qui évite le contact avec le métal.
Avant toute exécution, l’entrepreneur est tenu de présenter les notes de calcul relatives aux efforts de
tuyauteries sur la structure, que ce soit pour les points fixes, les ancrages, les butées, etc.. ou pour la résistance
des supports.
Les tuyauteries sont disposées de façon à former un ensemble esthétique. Toutes les tuyauteries verticales sont
parfaitement d'aplomb tandis que les tuyauteries horizontales ont une pente vers les points de purge.
Les supports communs à plusieurs tuyauteries doivent supporter les 3/4 de la somme de chaque conduite avec
un minimum de 980 N.
Les supports, les élingues de suspension, etc tiendront compte de l'épaisseur totale de l'isolation thermique.
Cette isolation ne peut pas être interrompue ainsi qu’aux passages de murs, hourdis, ou plafonds. Les bandes
de suspension revêtues en galvanisé ou en plastique, ne sont pas autorisées.
L'entre distance entre supports ou suspensions est conforme aux normes et les directives du fabricant en tenant
compte des températures des fluides.
Afin de pouvoir purger et vider les installations, les tuyauteries seront toujours mises en légère pente.
Les points hauts de l’installation seront toujours équipés de purgeurs accessibles.
Aux passages des murs, hourdis, plafonds, les tuyauteries sont entourées de fourreaux métalliques ou
synthétiques avec un jeu de 5 mm remplis d'une seule pièce en matériau coupe-feu. Les extrémités du fourreau
sont légèrement rabattues, elles dépassent de ± 1 cm le niveau fini.
Au droit des traversées RF, les prescriptions de l’arrêté royal du 12 juli 2012 fixant les normes de base en
De tekst van art. C.6. van het type bestek 105 van 1990 van de Staat wordt aangevuld met volgende tekst.
De Opdrachtnemer is gehouden de aangegeven loop van de leidingen te eerbiedigen; de aangegeven
leidingdiameters zijn als minima te beschouwen.
Voor aanvang van de werken dient de Opdrachtnemer de berekeningsnota's voor de leidingen voor te leggen en
te laten goedkeuren door het bestuur. Alvorens zijn uitvoeringsplannen ter goedkeuring voor te leggen, zal hij
vooraf het leidingenverloop gecoördineerd hebben met alle andere Opdrachtnemers, teneinde
uitvoeringsproblemen te vermijden.
De Opdrachtgever heeft het recht, zonder verdere vergoeding voor de Opdrachtnemer, leidingen te doen
verwijderen, waarvan de loop niet werd goedgekeurd.
De leidingnetten zullen zo opgevat zijn dat over het ganse verloop zoveel mogelijk één en hetzelfde materiaal
gebruikt wordt, om onderlinge reacties (elektrolyse, enz.) te voorkomen. Dit is ook geldig voor de gebruikte
kranen, toebehoren, enz...
In de mate van het mogelijke, moeten zowel op horizontale als verticale leidingenstukken, langer als 10m, zo
worden voorzien dat zij steeds een vrije uitzetting toelaten.
De opdrachtnemer neemt alle voorzorgen om geluid veroorzaakt door wrijving, bij uitzetting, van het leidingwerk
te vermijden. Hiervoor dienen de beugels en ophangingen steeds te worden voorzien van synthetische
bekleding.
De opdrachtnemer die vooraf de berekeningen, ivm de krachten veroorzaakt door uitzetting, ter goedkeuring,
aan het bestuur voor te leggen. Het gaat hier meer bepaald over de vaste bevestigingen, geleiders uiteinden
van het leidingwerk.
Alle zichtbaar leidingwerk vormt een steeds een esthetisch geheel. De verticale leidingen worden loodrecht
gemonteerd terwijl horizontaal leidingwerk hellend naar de ontluchtingspunten toe wordt voorzien.
Gemeenschappelijke ophangpunten voor het leidingwerk moeten minimaal ¾ van het totaal gewicht van deze
leidingen, met een minimum van 980 N, kunnen opvangen
De beugels, ophangstroppen, steunen, enz. zullen rekening houden met de totale dikte van de thermische
isolatie. Deze isolatie mag niet onderbroken worden t.p.v. deze beugels, enz. evenals bij doorgang van de
hulzen. Gegalvaniseerde of geplastificeerde ophangbanden zijn niet toegelaten.
De afstand tussen de ophangingen van de verschillende leidingen mag de aangegeven waarden vermeld in de
normen en voorschriften van de leverancier niet overschrijden en dit rekening houdend met de temperatuur van
de getransporteerde vloeistof.
Om het leeglaten en ontluchting van de leidingnetten mogelijk te maken zullen de leidingen zoveel mogelijk
onder lichte helling geplaatst worden.
Het hoogste punt van elk leidingsysteem zal uitgerust worden met een ontluchter
Bij doorgang van muren, betonwanden, betonvloeren enz. zijn hulzen te voorzien in staal of ander goed te
keuren materiaal, dat ongeveer 1 cm uitsteken buiten de doorboorde wandafwerkingslaag of betonplaat. Deze
huls dient de vrije uitzetting van de leiding toe te laten.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 20 de 73
Pagina 20 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
matière de prévention contre l’incendie - article 3.1., sont d’application.
Les forages dans les murs et le béton seront faits au moyen d’une mèche diamantée, après approbation
du pouvoir d’ajudicateur.
Avant la mise en service des pompes, de la régulation et des chaudières, l’entrepreneur devra procéder à deux
rinçages généraux de tout le réseau de tuyauteries, ceci afin d'éliminer toutes perles de soudure et limailles de
fer qui pourraient encore s'y trouver.
Après avoir purgé les points hauts, le contrôle consiste à une mise sous pression hydraulique qui sera au
minimum égale à 1,5 fois la hauteur totale de l'installation, minimal 8 bar, et ce pendant 24 heures. Une perte
maximale de 10% sera tolérée. La pression est appliquée de façon statique au point le plus élevé de
l’installation.
Les tuyauteries en acier sont conformes à la norme NBN A 25-103 - “Tubes en acier d'usage courant - Tubes
filetables“ (1979).
Bij Rf doorgangen, zijn de voorschriften uit het koninklijk besluit van 12 juli 2012 die de basisnormen op het vlak
van brandveiligheid vastlegd, artikel 3.1, van toepassing.
De openingen in het metselwerk of het beton worden niet gekapt maar geboord met een diamantboor en
dit pas na goedkeuring van de het bestuur.
Alvorens het in bedrijfstellen van pompen, ketels en regelingen, worden alle installaties na plaatsing grondig
gespoeld of doorgeblazen met perslucht, om alle lasresten, vuil of afval te verwijderen uit de leidingen.
Na ontluchting, zullen alle installaties geschikt voor water onder druk, onderworpen worden aan een
hydraulische drukproef van 1,5 maal de dienstdruk, maar met een minimum van 8 bar. Deze druk zal minimum
24u behouden blijven, een drukdaling van max. 10% is toelaatbaar. Deze statische druktest zal worden voorzien
vanaf het hoogste punt op de installatie.
Stalen leidingwerk is uitgevoerd conform NBN A 25-103 “Stalen buizen voor courant gebruik - Schroefbare
buizen” 1979
5.8.2 Conduites de refroidissement direct
5.8.2 Koelleidingen directe expansie
Suivant la norme NBN EN 12735 – 2010 : Cuivre et alliages en cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre
pour l'air conditionné et la réfrigération - Partie 2: Tubes pour le matériel
Le raccordement entre le groupe extérieur, les boîtiers de répartition et les unités intérieures se fera par
l'intermédiaire de conduits de cuivre déshydratés de qualité frigorifique et d'une épaisseur adaptée à l'utilisation
du R410a.
Ces conduits chemineront sur un chemin de câble et devront être fixés à ce dernier par des colliers isolés tous
les 15m (au maximum). Ils emprunteront de préférence les gaines techniques, et les faux plafonds. Le
cheminement devra être optimisé pour limiter les pertes de charge réseau.
Toutes les brasures seront impérativement réalisées sous flux d'azote et une attention particulière devra être
apportée durant l'installation pour réduire tous risques d'humidité, d'impuretés créant une oxydation à l'intérieur
des conduits.
Deux conduits seront utilisés entre le groupe extérieur et les boîtiers de répartition (gaz haute pression & gaz
basse pression) et un seul sera nécessaire entre les boîtiers et les unités intérieures (gaz basse pression); la
tuyauterie liquide étant directement acheminée du groupe extérieur vers les unités intérieures.
Les différentes distributions se feront par l'intermédiaire de raccords frigorifiques fournis par le fabriquant, et
installés verticalement ou horizontalement selon les préconisations figurant dans le manuel d'installation.
Les coffrets de répartition seront mis en œuvre selon les recommandations du constructeur.
Le circuit frigorifique sera réalisé en diamètre réduit pour les groupes extérieurs depuis le groupe extérieur
jusqu'à la dernière dérivation frigorifique du réseau principal.
Chaque tuyauterie sera isolée indépendamment avec de la gaine isotherme d'épaisseur minimale de 9 mm pour
la ligne liquide et respectivement 13 mm pour la ligne gaz.
Le suivant étapes de testes de fuite et pression a l’azote devront être suivi:
1)
10.3 bar pendant 3 minutes
2)
21.5 bar pendant 5 minutes
3)
41.5 bar pendant 24 heures
Volgens norm NBN EN 12735 – 2010 : Koper en koperlegeringen - Naadloze, ronde koperen buizen voor
luchtbehandeling en koeling - Deel 2 : Buizen voor apparaten
De verbinding tussen de buitenunit, de switchboxen en de binnenunits gebeurt door middel van koperen
koelleidingen waarvan de dikte en kwaliteit aangepast is aan het gebruik van R410a.
De leidingen lopen langs een kabelgoot en moeten hierop om de 15m (maximum) worden bevestigd met behulp
van geïsoleerde beugels. Hun loop moet worden geoptimaliseerd om zoveel mogelijk vermogensverlies van het
netwerk te beperken.
Al het laswerk moet verplicht onder stikstof worden uitgevoerd en tijdens de installatie moet in het bijzonder
aandacht worden besteed aan het beperken van elk risico op vochtigheid en onzuiverheden die de binnenkant
van de leidingen zouden kunnen oxideren.
Er zullen twee leidingen worden gebruikt tussen de buitenunit en de switchboxen (hoge druk gas & lage druk
gas) en er is slechts een enkele leiding nodig tussen de boxen en de interne units (lage druk gas); waarbij de
vloeistofleidingen rechtstreeks geleid worden van de buitenunit naar de binnenunits.
Voor de verschillende aftakkingen wordt gebruik gemaakt van verbindingstukken, geleverd door de fabrikant van
het VRF systeem, die verticaal of horizontaal kunnen worden geplaatst, al naar gelang de voorschriften in de
installatiehandleiding.
Voor het installeren van de verdeelkasten zullen de aanbevelingen van de fabrikant in acht worden genomen.
Het koelcircuit wordt gemaakt in diameter beperkt voor de binnenunits vanaf de buitenunit tot aan de laatste
aftakking van het hoofdnetwerk.
Elke leiding zal apart worden geïsoleerd door een isotherm omhulsel met een minimale dikte van 9 mm voor de
vloeistofleiding en 13 mm voor de gasleiding.
De volgende stappen dienen te worden gevolgd voor druktesten / lektesten met stikstof:
stap 1: 10.3 bar gedurende 3 minuten
stap 2: 21.5 bar gedurende 5 minuten
stap 3: 41.5 bar gedurende 24 uur
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 21 de 73
Pagina 21 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Les tuyaux devront tenu sous vide a -757 mmHg avec une pompe à deux étages et un clapet anti-retour. Ce
vide doit être maintenu pendant 2 heures.
Tous les prescriptions du fabricant seront respecté. Particulièrement les limitations de longueur des circuits et
matériaux utilisé.
De leidingen dienen vacuüm te worden getrokken tot -757mmHg met een tweetrapsvacuümpomp met
terugslagklep. Dit vacuüm dient te worden aangehouden gedurende 2 uur.
Er moet rekening gehouden worden met alle eisen van de fabrikant. Vooral de beperkingingen in verband met
verschillende afstanden en de te gebruiken materialen.
5.8.3 Conduites en PVC
5.8.3 Leidingen in PVC
5.8.3.1 Description
5.8.3.1 Omschrijving
· Tuyauterie d’épuisement pour l’eau condensée des batteries de refroidissement
· Afvoerleidingen voor het condensaat van de koelbatterijen
· Evacuation pour les systèmes de lavage et les pompes
· Afvoeren voor asafdichtingen van de pompen
5.8.3.2 Matériaux
5.8.3.2 Materiaal
Conduites à prévoir en PVC (chlorure de polyvinyle).
Systèmes de canalisations en plastique pour l'évacuation des eaux-vannes et des eaux usées (à basse et à
haute température) à l'intérieur de la structure des bâtiments -Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) Partie 1: Spécifications pour tubes, raccords et le système
Ces conduites porteront le label BENOR. Les raccordements sont effectués au moyen de soudage à froid avec
des accessoires spéciaux.
Les diamètres de conduite repris sur les plans et dans les documents sont des diamètres extérieurs nominaux.
En aucun cas, l’épaisseur de la paroi du tube ne peut être réduite.
Des dispositions spécifiques sont à prendre quant à la grande dilatation linéaire.
Leidingen te voorzien in PVC (polyvinyl chloride)
Volgens norm NBN EN 1329-1 – 2014 : Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge
temperatuur) - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1 : Specificaties voor leidingen, hulpstukken en
het systeem
Deze leidingen zullen het BENOR-label dragen. Het monteren van leidingen en toebehoren wordt uitgevoerd
door middel van elektrisch te lassen moffen
De opgegeven leidingdiameters op de plannen en in de documenten zijn nominale buitendiameters.
In geen geval mag de wanddikte van de buis verminderd worden.
Specifieke voorzieningen zijn te treffen i.v.m. de grote lineaire uitzetting.
5.8.3.3 Exécution
5.8.3.3 Uitvoering
La mise en place doit être effectuée conformément aux prescriptions de montage du fabricant.
Les conduites sont fixées au moyen de supports galvanisés, spécialement prévus pour le PVC ou avec des
bandes profilées.
La distance entre les supports sera de 50 cm au maximum pour les diamètres jusqu’à 32 mm et de 100 cm pour
les diamètres supérieurs.
Si la température des eaux d’évacuation peut atteindre les 50°C ou plus, il faut prévoir des supports continus
avec des coques métalliques galvanisées à chaud contenant la conduite sur au moins un demi-diamètre.
Une pente régulière de 2 mm/m est à prévoir sur toute la longueur.
De plaatsing dient te gebeuren overeenkomstig de montagevoorschriften van de fabrikant.
De leidingen worden bevestigd met gegalvaniseerde dragers, speciaal voorzien voor PVC of met geprofileerde
strippen.
De afstand tussen de dragers zal maximaal 50 cm zijn voor de diameters tot 32 mm en 100 cm voor de grotere
diameters.
Indien de temperatuur van de afvoerwaters 50°C kan bereiken of hoger, zijn doorlopende ondersteuningen te
voorzien met thermisch verzinkte, metalen schelpen die de leiding over minstens halve diameter omvatten.
Een regelmatige helling van 2 mm/m is te voorzien over de volle lengte.
5.8.3.3.1 Essais d'étanchéité des tuyauteries
5.8.3.3.1 Hydraulische dichtheidsproef
Après le montage de l'installation, l'étanchéité des joints des différentes conduites jusqu'à l'égout suspendu est
vérifiée par déversement d'eau dans les conduites.
L'étanchéité de l'égouttage suspendu est vérifiée par son remplissage par de l'eau jusqu'au niveau supérieur.
Aucune fuite ne peut être acceptée.
Na uitvoering van de installaties zal de dichheid van de verschillende leidingen tot aan de afvoeren getest
worden door vullen met water in deze leidingen.
Opgehangen leidingen worden tot aan het hoogste niveau met water gevuld
Geen enkel lek zal worden toegestaan.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 22 de 73
Pagina 22 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
5.8.4 Tuyaux flexibles
5.8.4 Soepele verbindingen
5.8.4.1 Description
5.8.4.1 Omschrijving
Pour le raccordement des batteries finales ou poutres, les tuyaux flexibles ne sont pas autorisés.
Des tubes en cuivre avec des accessoires soudés spéciaux peuvent être utilisés.
Remarque
Des conduites en VPE sont prévues dans le sol pour le raccordement de certains radiateurs. Ces conduites
doivent disposer d'une attestation UBAtC.
Soepele leidingen voor de aansluiting van eindbatterijen of ventilo-convectoren worden niet toegestaan.
Koperen pijpen met speciale gesoldeerde toebehoren mogen wel gebruikt worden.
Opmerking
Ingewerkte VPE leidingen is alleen in bepaalde gevallen toegestaan voor de aansluiting van radiatoren. Deze
leidingen hebben steeds een UBAtC attest
5.9 ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES
5.9 KRANEN EN TOEBEHOREN
Pas d’application
Niet van toepassing
5.10 POMPES ET CIRCULATEURS
5.10 POMPEN EN CIRCULATOREN
Pas d’application
Niet van toepassing
5.11 CORPS DE CHAUFFE ER DE REFROIDISSEMENT
5.11 VERWARMINGS- EN KOELINGSLICHAMEN
5.11.1
5.11.1
Description
Il s’agit des travaux et fournitures pour l'installation des éléments de chauffage et de refroidissement.
Ceci comprend tous les travaux et fournitures pour l'installation et la mise en service des éléments prescrits,
(vannes, vannes de regulation, raccordements…).
Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges, les prix unitaires
compris dans ce poste devront toujours comprendre, soit selon leur ventilation dans le métré récapitulatif, soit
dans leur totalité.
Les calculs, suivant les normes NBN D 13-001 et EN 442, et la sélection corps de chauffe et de refroidissement
seront, avant leur commande, remis pour approbation au pouvoir adjudicataire.
· la fourniture et la pose des éléments de chauffage (radiateurs, batteries, chauffage de sol, plafond
climatique, ventilos, panneaux rayonnants, luchtverhitters, luchtgordijnen), y compris les consoles murales
et/ou les étriers de suspension;
Omschrijving
Het betreft, in het kader van het plaatsen van eindelementen die voorzien in de verwarming en desgewenst
koeling.
Dit omvat de levering, de plaatsing en het opstarten alle van alle onderdelen nodig voor de werking van deze
elementen (afsluiters, regelkleppen, koppelingen,…)
Overeenkomstig met de algemene en / of specifieke bijzondere bepalingen uit dit bestek dienen deze in de
eenheidsprijzen aangegeven in de meetstaat zijn vervat.
De berekeningen van de warmteafgiften van de radiatoren zijn gesteund op proeven uitgevoerd volgens de
norm NBN D 13-001 en EN 442. En dienen voorafgaand te worden voorgelegd.
· De levering van alle koel en verwarmings elementen (radiatoren, batterijen, vloerverwarming,
klimaatplafonds, ventilo’s, stralingspanelen, luchtverhitters, luchtgordijnen) met inbegrip van muurconsoles
of ophangbeugels
· le contrôle de leur bon fonctionnement dans l'installation;
· De controle van hun werking in het geheel van de installaties
· les éventuelles adaptations et/ou les remplacements jusqu'à ce que l'installation fonctionne parfaitement;
· Hun eventuele aanpassing/vervanging om te kunnen voldoen aan de eisen gesteld in dit bestek
· l'éventuelle mise en peinture des éléments de chauffage.
· Het eventueel schilderen of levering van deze elementen in een kleur afwijkend van de standaard kleuren.
5.11.2
Chauffage électrique
5.11.2
Convecteur électrique.
Finitions de surface selon choix Architecte : blanc, revêtement gris et acier inoxydable
Elektrische verwarming
Elektrische convector.
Verschillende afwerkingen van het oppervlak (te kiezen door Architect): wit, grijs bedekt paneel en roestvrijstaal
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 23 de 73
Pagina 23 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Le capot avant peut être ouvert permettant ainsi un accès direct aux convecteurs pour un nettoyage et une
maintenance faciles.
Réglage de la température dissimulé.
Protection contre la surchauffe réinitialisable sur toute la longueur du convecteur
Thermostat intégré avec plage de réglage 0 – +35 °C
De frontafdekking kan worden geopend, zodat de convectoren eenvoudig schoon en netjes kunnen worden
gehouden
Verborgen temperatuurinstelling
Te resetten oververhittingsbeveiliging over de volledige lengte van de convector
Geïntegreerde thermostaat met instelbereik 0 – +35 °C
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 24 de 73
Pagina 24 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
5.12 CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR
5.12.1
5.12 LUCHTBEHANDELINGSKAST
Errata
5.12.1
L’art. C12 du cahier des charges type 105 est amélioré comme suit :
· p. II/C12.10./2, avant-dernière ligne : STS 08.82.05
Errata
Art. C12 van het typebestek 105 wordt als volgt verbeterd:
· Blz. II/C12.10./2, voorlaatste lijn: STS 08.82.05
· p. II/C12.10./3., point 1.2.1.1. deuxième phrase :
Dans le cas d'une implantation critique, la limite dans la phase transitoire est inférieure de 5dB.
· Blz. II/C12.10./3., punt 1.2.1.1. tweede zin:
Voor het geval van kritische inplanting ligt bovendien in de overgangsfase de grens 5 dB lager
· p. II/C12.10./6., point 2.1.2., deuxième ligne :
DIN 1450 T2 édition 1975.
· Blz. II/C12.10./6., punt 2.1.2., tweede lijn:
DIN 1450 T2 uitgave 1975.
5.12.2
Généralités
5.12.2
Tous les groupes de ventilation doivent répondre à la norme NBN EN 13779:2007.
Les caractéristiques de construction et de fonctionnement « débit – hauteur de refoulement manométrique »
sont définies par l’entrepreneur compte tenu des éléments suivants:
· la configuration des réseaux de conduits d’air ;
Algemeen
Alle luchtbehandelingskasten dienen conform NBN EN 13779:2007 uitgevoerd te worden.
De bouw- en werkingskenmerken “debiet – manometrische opvoerhoogte” worden bepaald door de aannemer,
rekening houdend met:
· de configuratie van de luchtkanaalnetten;
· les débits imposés sur les plans ;
· de op de plannen opgelegde debieten;
· les niveaux acoustiques à respecter.
· de te eerbiedigen akoestische niveaus.
5.12.3
Centrales de traitement d’air compacte
5.12.3
Compacte luchtbehandelingskasten
5.12.3.1
Caisson
5.12.3.1
Omkasting
Groupes intérieurs
Les groupes de ventilation doivent répondre aux classifications et normes suivantes :
· stabilité mécanique suivant CEN classe D2 (EN 1886)
Binnengroepen
De luchtgroepen dienen te voldoen aan volgende classificaties en normen:
· mechanische stabiliteit volgens CEN klasse D2 (EN 1886)
· étanchéité à l’air suivant CEN classe L1 (EN 1886)
· luchtdichtheid volgens CEN klasse L1 (EN 1886)
· isolation thermique suivant CEN classe T3 (EN 1886)
· thermische isolatie volgens CEN klasse T3 (EN 1886)
· facteur de pont thermique suivant CEN classe TB3 (EN 1886)
· koudebrugfactor volgens CEN klasse TB3 (EN 1886)
· la norme de ventilation EN 13053 et la norme de récupération d’énergie EN 308
· de ventilatienorm EN 13053 en de energierecuperatienorm EN 308
· la qualité de fabrication est prouvée par un certificat ISO 9001 valable
· de fabricatie kwaliteit wordt bewezen door een geldig ISO 9001 getuigschrift
Les cloisons du groupe sont fabriquées en panneaux double paroi, de 50 mm d’épaisseur, avec une plaque à
l’intérieur et à l’extérieur en alu-zinc (AZ185 ALC). Entre les deux plaques, il y a une isolation en laine de
verre sans CFC, incombustible (classe A1 cfr. NBN S21-203), qui garantira une valeur d’isolation de min. 0.57
W/m²K. La densité maximale de l’isolation en laine de roche sera de 100 kg / m³ (BREEAM).
De groepswanden zijn vervaardigd uit dubbelwandige panelen, 50 mm dikte, met een binnen- en
buitenbeplating uit aluzink (AZ185 ALC). Tussen de twee beplatingen is een CFK- vrije, brandvrije (klasse A1
cfr. NBN S21-203) rotswolisolatie aangebracht welke een min. isolatiewaarde van 0.57 W/m²K zal garanderen.
De maximale densiteit van de rotswolisolatie zal 100 kg/m³ bedragen (BREEAM). De geluiddemping van de
panelen zal volgens DIN 52210 deel 4 de minimumwaarde Rw = 44 dB bedragen.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 25 de 73
Pagina 25 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
L’isolation acoustique des panneaux aura, suivant DIN 52210 partie 4, la valeur minimum Rw = 44 dB.
La face extérieure du groupe sera pourvue d’une couche de laque en polyester, couleur RAL 9002.
Pour toutes les valeurs et données exigées, il faudra présenter les certificats nécessaires d’organismes agréés,
ainsi que les certificats demandés suivant le cahier des charges type 105.
Il est prévu d’installer sous le groupe une structure portante de profilés perforés. La hauteur minimale s’élèvera
à 80 mm.
La plaque intérieure est fixée à la plaque extérieure par le biais d’un profil synthétique entièrement étanche à
l’air et sans pont thermique. On obtient ainsi un panneau complètement fermé. Cette construction empêche la
pénétration de particules d’isolant dans le flux d’air. La plaque du panneau intérieur est fixée à la construction à
l’extérieur avec des vis. La construction est fabriquée en profils aluminium et des entretoises synthétiques
empêchent les ponts thermiques. Les panneaux sont entièrement et facilement démontables. La présence de
vis dans le flux d’air n’est pas autorisée. Les vis externes sont rendues invisibles au moyen de couvre-joints.
Du côté commande, des étiquettes autocollantes transparentes doivent expliciter la fonction par section suivant
DIN 1946.
On prévoit suffisamment de portes d’accès double paroi, également d’une épaisseur de 50 mm. Les portes ont
la même composition que les panneaux. Les charnières, entretoises et gâches sont fabriquées en aluminium et
entièrement traitées contre la corrosion. Les charnières sont protégées par une coiffe de protection amovible.
Les bandes d’étanchéité sont calées dans la porte et sont entièrement en dehors du flux d’air. La fermeture doit
se faire par un verrou en forme de disque qui se fixe progressivement dans la gâche qui est encastrée dans le
cadre de porte. Une étanchéité complète est ainsi garantie. La fermeture et la gâche sont montées entièrement
en dehors du flux d’air pour des raisons d’hygiène. Les portes du côté surpression du groupe d’air sont équipées
de base d’un loquet de sécurité qui empêche l’ouverture de la porte.
Le panneau de façade peut être entièrement retiré. Les éléments libérés, à savoir les réchauffeurs, les
refroidisseurs, les séparateurs de gouttes, les ventilateurs, etc. peuvent être facilement extraits du groupe pour
l’entretien, sans qu’un démontage du sol et/ou de la plaque de plafond ne soit nécessaire. Les parties isolées
comme les ventilateurs et les soufflets souples sont reliées avec l’armoire à l’aide d’un conducteur jaune-vert
comme liaison équipotentielle. Les châssis de ventilateur sont pourvus de vis de transport.
Groupes extérieurs
Tous les cas susmentionnés s’appliquent et sont élargis aux points suivants:
· Un toit isolé avec larmier prévu.
· Pour l’air frais et/ou l’air défoulé des grilles de pluie et/ou couvertures de toit sont intégrées dans l’armoire,
en fonction de la vitesse de soufflage et défoulage d’air.
De buitenzijde van gans de groep zal voorzien worden van een polyester laklaag, kleur RAL 9002.
Voor al de geëiste waarden en gegevens worden de nodige attesten van erkende organismes voorgelegd,
evenals de attesten gevraagd volgens TB105.
Onder de groep wordt een draagstructuur van geperforeerde profielijzers voorzien. De minimum hoogte zal 80
mm bedragen.
De binnenbeplating wordt via een kunststof profiel volledig luchtdicht en koudebrugvrij aan de buitenplaat
bevestigd. Alzo wordt een volledig gesloten paneel bekomen. Deze constructie verhindert de intrede van
isolatiedeeltjes in de luchtstroom. De binnenste paneelplaat wordt extern via schroeven aan de constructie
bevestigd. De constructie is vervaardigd uit aluminium profielen die volledig koudebrugvrij gemaakt zijn door
kunststof tussenstukken. De panelen zijn volledig en gemakkelijk demonteerbaar. De aanwezigheid van
paneelschroeven binnen de luchtstroom is niet toegelaten. De externe schroeven zijn onzichtbaar gemaakt
d.m.v afdekstrippen.
Aan de bedieningszijde dient door middel van transparante klevers de functie per sectie volgens DIN 1946
verduidelijkt te worden.
Er worden voldoende dubbelwandige toegangsdeuren voorzien, eveneens met een wanddikte van 50 mm. De
deuren hebben dezelfde samenstelling als de panelen. De scharnieren, sluitstukken en schootplaten zijn
vervaardigd uit aluminium en volledig behandeld tegen corrosie. De scharnieren worden afgeschermd met een
afneembaar beschermkapje. De deuren draaien open naar buiten. De dichtingsstrippen zijn in de deur
ingeklemd en liggen volledig buiten de luchtstroom. De sluiting dient te gebeuren via een schijfvormige
vergrendeling die zich progressief vasttrekt in de schootplaat die in de deurkader is ingebouwd. Zo wordt een
volledige dichtheid verzekerd. De sluiting en schootplaat zijn volledig buiten de luchtstroom gemonteerd om
hygiënische redenen. De deuren aan de overdrukzijde van de luchtgroep worden standaard uitgerust met een
veiligheidshendel die het openslaan van de deur verhindert.
Het frontpaneel kan volledig weggenomen worden. De vrijgekomen elementen zijnde verwarmers, koelers,
druppelvangers, ventilatoren enz. kunnen dan gemakkelijk voor onderhoud uit de groep geschoven worden
zonder demontage van de vloer en/of de plafondplaat. Geïsoleerd opgestelde inbouwdelen zoals
motorventilatoren en soepele verbindingen worden met de kastwand verbonden met een geel-groene geleider
als equipotentiaalverbinding. De ventilatorframes worden voorzien van transportschoenen.
Buitengroepen
Al de bovenvermelde zaken zijn van toepassing en worden uitgebreid met volgende punten:
· Er wordt een geïsoleerd dak met druprand voorzien.
· Voor de verselucht en/of afblaaslucht worden regenroosters en/of dakkappen in de kast geïntegreerd,
afhankelijk van de aan - en afblaassnelheid van de lucht.
· Le cadre de support est prévu d’un larmier après composition.
· Het ondersteuningsframe wordt na samenbouw voorzien van een druiprok.
· Tous les éléments extérieurs tels que caissons, portes, toit, grilles de pluie et parements supérieurs sont
pourvus d’une finition complètement imperméable et d’une laque en polyester résistant aux UV, de
couleur RAL 9002.
· Al de uitwendige elementen zijnde omkasting, deuren, dak, regenroosters en afdeklijsten worden voorzien
van een volledig waterdichte afwerking en een UV-bestendige polyester lak, kleur RAL 9002.
· Les raccordements de batterie sont integrés dans le groupe et sont pourvus de purgeurs et de robinets
d’évacuation.
· De batterij aansluitingen liggen in de groep ingewerkt en zijn voorzien van automatische ontluchters en
afloopkraantjes.
· De deuren zijn voorzien van vastzetarmen welke de deurscharnieren beschermen tegen windstoten bij
· Les portes sont pourvues de bras de blocage qui protègent les charnières des portes contre des coups de
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 26 de 73
Pagina 26 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
vent lorsque les portes sont ouvertes.
openstaande deuren.
· Le fond des sections d’air frais et d’air brassé est exécuté en acier inoxydable avec des ouvertures
d’évacuation pour l’eau de condensation. L’eau d’évacuation est dirigée au moyen d’un conduit en PVC
vers le côté de service.
· Une section vide d’une longueur suffisante doit être prévue pour incorporer les pompes et robinets du
chauffage central et/ou circuit de refroidissement.
5.12.3.2
Clapets de ventilation et sections de mélange
· De bodem van verseluchtname- en mengluchtsecties wordt uitgevoerd in RVS met afvoeropening voor
condenswater. Afvoerwater wordt d.m.v. een PVC-leiding tot aan de bedieningszijde doorgetrokken.
· Er dient een lege sectie met de nodige lengte voorzien te zijn om de pompen en kranen van de CV en/of
koelkring in te bouwen.
5.12.3.2
Luchtkleppen en mengsecties
Les clapets sont du type à lamelles multiples contre-rotatives.
Ils ont un profil aérodynamique et sont fabriqués en aluminium. Les lamelles sont pourvues à leurs extrémités
de joints en EPDM qui garantissent une étanchéité à l’air correcte. L’entraînement des clapets se fait par des
roues dentées des deux côtés en matière synthétique antistatique, qui se trouvent à l’extérieur du cadre. Les
axes se trouvent dans des paliers lisses et sont équipés de manière à réaliser une connexion directe avec le
servomoteur. Les clapets et le servomoteur se trouvent à l’extérieur du groupe de ventilation.
Les clapets sont pourvus de servomoteurs 230V avec ressort de rappel. Un câble de liaison vers le module de
base est prévu.
Servomoteur : ouvert/fermé 24V/50Hz/10VA – couple nominal 15 Nm – ressort de rappel 16 Nm – temps de
marche moteur env. 150s – ressort de rappel env. 20s – indication de position mécanique.
De kleppen zijn van het type met meervoudige contraroterende klepbladen.
Ze zijn aërodynamisch geprofileerd en vervaardigd uit aluminium. De bladen zijn op de uiteinden voorzien van
ingeklemde EPDM dichting die zorgt voor een behoorlijke luchtdichtheid. De kleppen worden aangedreven via
aan beide kanten aangebrachte antistatische kunststoftandwielen, die zich binnen het montagekader bevinden.
De assen bevinden zich in glijlagers en zijn voorzien om een rechtstreekse verbinding met de servomotor te
realiseren. De kleppen en de servomotor bevinden zich buiten de luchtgroep.
De kleppen zijn voorzien van opgebouwde servomotoren 230V met veerteruggang. Er is een verbindingskabel
naar de basismodule voorzien.
Servomotor: open/dicht 24V/50Hz/10VA – nominaal draaimoment 15 Nm – veerteruggang 16 Nm – looptijd
motor ca 150s – veerteruggang ca 20s – mechanische standaanwijzing.
5.12.3.3
5.12.3.3
Section filtre
Filtersectie
La section filtre comprend un filtre à poches avec une grande surface filtrante. Le filtre est composé de fibres
synthétiques et résiste aux températures. Classe de filtre F7 selon EN779. Avec système de fermeture rapide
avec rails de serrage excentriques pour un changement de filtre confortable. Le dispositif de tension a une haute
étanchéité. Les poches sont suffisamment solides et autoportantes. La section est pourvue latéralement d’une
porte de commande pour l’inspection et le remplacement des poches.
De filtersectie omvat een zakkenfilter met groot filtrerend oppervlak. Het filtermateriaal bestaat uit
kunststofvezels en is temperatuursbestendig. Filterklasse F7 volgen EN779. Met snelspanner met excentrische
klemrails voor comfortabele filterwisseling. De spaninrichting heeft een hoge afdichting. De zakken zijn
voldoende stevig en zelfdragend. De sectie is zijdelings voorzien van een bedieningsdeur voor inspectie en
vervanging van de filterzakken.
5.12.3.4
5.12.3.4
Section chauffage
Verwarmingssectie
Cette section comprend un échangeur de chaleur fabriqué en tubes en cuivre avec lamelles ondulées en
aluminium extrudé avec traitement epoxy. Ces batteries sont équipées de collecteurs en cuivre et sont pourvues
de manchons métalliques avec filetage mâle. Les passages de ces manchons à travers l’armoire présentent une
finition étanche à l’air et à l’eau à l’aide de gaines d’étanchéité en caoutchouc EPDM.
Chaque batterie de chauffage est testée en usine, avec de l’air ou du gaz, à une pression minimale de 16
kg/cm².
Il est indiqué sur le côté extérieur de la section comment la batterie doit être raccordée (entrée eau – sortie eau).
La batterie est facilement extractible sans que le démontage du fond et du toit ne soit nécessaire.
Toutes les batteries sont pourvues de purgeurs et de robinets d’évacuation.
Deze sectie bevat een warmtewisselaar welke vervaardigd is uit koperen buizen met opgeperste gegolfde
aluminium lamellen met epoxy behandeling. Deze batterijen zijn uitgerust met collectoren uit koper en voorzien
van stalen aansluitstukken met buitendraad. De doorvoeringen door de kastwand van deze aansluitstukken
worden lucht- en waterdicht afgewerkt door middel van EPDM rubberen dichtingshulzen.
Elke verwarmingsbatterij wordt getest te worden in de fabriek, door middel van lucht of gas, op een druk van
16 kg/cm2 minimum.
Aan de buitenkant van de sectie wordt aangeduid hoe de batterij moet worden aangesloten (water in - water uit).
De batterij is gemakkelijk uittrekbaar zonder demontage van bodem en het dak.
Alle batterijen zijn voorzien van ontluchters en aflaatkraantjes.
5.12.3.5
5.12.3.5
Section de refroidissement
Cette section comprend un échangeur fabriqué en tubes en cuivre avec lamelles ondulées en aluminium. Les
Koelsectie
Deze sectie bevat een wisselaar welke vervaardigd is uit koperen buizen met opgeperste gegolfde aluminium
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 27 de 73
Pagina 27 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
ailettes sont traitées avec de l’epoxy contre la corrosion. La batterie est comprise dans un cadre en acier
inoxydable 1.4301. Les batteries de refroidissement sont équipées de collecteurs en cuivre et sont pourvues de
manchons métalliques avec filetage mâle. Les passages de ces manchons à travers l’armoire présentent une
finition étanche à l’air et à l’eau à l’aide de gaines d’étanchéité en caoutchouc EPDM. La batterie est placée
dans des conducteurs inoxydables (1.4301). Le puisard de condensation sous la batterie est aussi exécuté en
acier inoxysable 1.4301. Le bac de condensation est exécuté incliné avec 3 côtés et complètement incorporé
dans le panneau de fond sans diminuer la section utile du groupe. La batterie de refroidissement est pourvue
d’un séparateur de gouttes et des lamelles en polypropylène. Ces lamelles résistent à des températures jusqu’à
120°C et sont tenues ensemble par un cadre en aluminium.
Chaque batterie de refroidissement est testée en usine, avec de l’air ou du gaz, à une pression minimale de 16
kg/cm².
Il est indiqué sur le côté extérieur de la section comment la batterie doit être raccordée (entrée eau – sortie eau).
Les batteries et capteurs des gouttes sont chaque extensible sans devoir démonter le bac de condensation
et/ou le panneau de toit.
Toutes les batteries sont pourvues de purgeurs et de robinets d’évacuation.
lamellen. De vinnen zijn met epoxy behandeld tegen corrosie. De batterij is gevat in een kader uit RVS 1.4301.
De koelbatterijen zijn uitgerust met collectoren uit koper en voorzien van stalen aansluitstukken met
buitendraad. De doorvoeringen door de kastwand van deze aansluitstukken worden lucht- en waterdicht
afgewerkt d.m.v. EPDM rubberen dichtingshulzen. De batterij wordt geplaatst in roestvrij stalen geleiders
(1.4301). De condensopvangbak onder de batterij is eveneens in RVS 1.4301 uitgevoerd. De condensbak is 3zijdig hellend uitgevoerd en volledig in het bodempaneel ingewerkt zonder de nuttige sectie van de groep te
verkleinen. De koelbatterij wordt voorzien van een druppelafscheider uit polypropyleen lamellen. Deze lamellen
zijn temperatuursbestendig tot 120°C en worden samengehouden door een kader in aluminium.
Elke koelbatterij wordt getest in de fabriek, door middel van lucht of gas, op een druk van 16 kg/cm² minimum.
Aan de buitenkant van de sectie wordt aangeduid hoe de batterij wordt aangesloten (water in - water uit).
De batterij en de druppelvangers zijn elk uitschuifbaar zonder de condensbak en/of het dakpaneel te moeten
demonteren.
Alle batterijen zijn voorzien van ontluchters en aflaatkranen.
5.12.3.6
5.12.3.6
Section ventilateur
Le ventilateur à encastrer sera du type centrifuge à roue libre actionné en direct par un moteur électrique.
Tous les ventilateurs auront des ailettes pliées vers l'arrière. Si le débit d’air est limité à 5.000 m3/h et que la
pression totale est inférieure à 500 Pa, des ailettes pliées vers l'avant sont autorisées.
De plus, les ventilateurs doivent être sélectionnés pour fonctionner dans la zone stable (courbes de
fonctionnement à présenter). DIN ISO 1940 - Classe Q: 2,5 Les certificats correspondants doivent être
soumis.au pouvoir d’adjudicateur
La puissance spécifique des ventilateurs est inférieure à 0.4 W/(m³/h).
Execution moteurs:
IP 54; ISO F; equipé de sondes PTC
Raccordements élec.: 3 x 400 V
Les regulateurs de fréquence sont incorporés
Les ventilateurs sont installés sur des amortisseurs de vibrations ou des amortisseurs métalliques.
Le raccordement entre les ventilateurs et les gaines se fait au moyen de manchons élastiques à double paroi,
munis d’une isolation acoustique.
Ces manchons sont de préférence en toile solide ou en Néoprène et ont une longueur minimale de 10 cm.
La vitesse de rotation maximale des ventilateurs ne peut excéder les 80% de la vitesse maximale autorisée par
le constructeur et sera limitée à 2000 tr/min au maximum
Le rendement minimun pour le moto-ventilateur > 75%
Les ventilateurs doivent être sélectionnés en fonction de leur rendement maximal.
L’ensemble des ventilateurs et des batteries doit permettre une augmentation du débit d’air de 15% sans risque
de bruit, perte de rendement, etc.
Les groupes ventilateur à débit d’air variable seront équipés de moteurs et de régulateurs de fréquence de type
industriel et sont équipés d’un signal commande de 0-10 V
Le châssis est mis à la terre au niveau de l'armoire avec un conducteur vert-jaune.
Ventilatorsectie
De ventilatorsectie is uitgerust met vrijlopende ventilatoren met rechtstreeks gekoppelde motoren.
Het ventilatorwiel is uitgevoerd met achteruitgebogen schoepen. Bij luchtdebieten lager als 5000 m³/h en een
totale opvoerhoogte lager als 500 Pa zijn vooruit gebogen schoepen toegelaten.
De druk wordt opgebouwd door de ventilatorsectie. De motor-ventilatorgroep is statisch en dynamisch
uitgebalanceerd volgens DIN ISO 1940 - Klasse Q: 2,5. De nodige attesten dienen hiervoor bij
materiaalvoorstelling voorgelegd te worden.
Het specifiek vermogen van de ventilator is lager als 0.4 W/(m³/h)
Motoruitvoering:
IP 54; ISO F; voorzien van ingebouwde PTC- voelers
Aansluiting: 3 x 400 V
De frequentieregelaars zijn ingebouwd
De motorventilator wordt samen met de aanstroomconus op een horizontaal frame gemonteerd, welke op
trillingsdempers staat.
De verbinding tussen de ventilatoren en kokers geschiedt met dubbelwandige, elastische mouwstukken,
voorzien van akoestische isolatie.
Deze mouwstukken zijn bij voorkeur vervaardigd uit dicht zeildoek of uit neopreen en hebben een
minimumlengte van 10 cm.
De maximum draaisnelheid van de ventilatoren mag niet hoger zijn dan 80% van de door de constructeur
toegelaten maximale snelheid en zal beperkt worden tot max. 2000 tr/min.
Minimum ventilatorrendement >: 75%.
De ventilatoren dienen geselecteerd op hun maximaal rendement.
Het geheel van ventilator, en batterijen moet , zonder geluidstoenane en behoud van het rendement een
verhoging van 15% tov het nominale debiet toelaten.
De ventilatiegroepen met variabel luchtdebiet zullen voorzien worden met motoren en frequentieregelaars, van
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 28 de 73
Pagina 28 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Des pressostats différentiels avec contact électrique sont à prévoir pour chaque ventilateur centrifuge.
het industriële type en zijn voorzien van een aansturing in 0-10V
De aarding van het frame van de ventilator is door middel van een geel:groene geleider verbonden met de
aarde.
De ventilator is uitgerust met een drukverschil pressiostaat met elektrisch contact.
5.12.3.7
5.12.3.7
Systemes de récupération de chaleur
Warmterecuperatie
Voir chapitre: Récupération de chaleur
Zie hoofdstuk: warmterecuperatiesystemen
5.12.3.8
5.12.3.8
Clapet antigel avec porte
Antivriesschuif met deur
Cette section a une largeur minimale de 300 mm et est munie d’un châssis de fils latéralement amovible pour le
montage d’un thermostat de protection contre le gel.
Ce clapet couvre toute la surface de la batterie. Une porte sur paliers d’une largeur minimale de 22 mm est
prévue sur cette section.
Ce clapet antigel sera prévu sur chaque groupe de ventilation possédant une batterie de refroidissement et/ou
de chauffage.
Deze sectie heeft een minimum breedte van 300 mm en is voorzien van een zijdelings uitneembaar draadframe
voor montage van een vorstbeveiligingsthermostaat.
Deze schuif is zo opgevat dat zij de volledige oppervlakte van de batterij bedekt. Een bedieningsdeur op lagers
van minimum 200 mm breed is op deze sectie voorzien.
Deze antivriesschuif wordt op elke luchtgroep voorzien, welke een koel- en/of verwarmingsbatterij bezit.
5.12.3.9
5.12.3.9
Réglage
Regeling
Le système devrait fonctionner soit via le système GTC (mode automatique) ou intermédiaire manuel.
Les mesures suivantes devraient être transmises au microprocesseur:
· température de pulsion et d’extraction
De regeling moet zowel via het centraal beheersysteem (stand automatisch) als via handbediening mogelijk zijn.
Volgende metingen moeten doorgegeven worden aan de microprocessor:
· pulsie- en extractietemperatuur
Les alarmes suivantes doivent être transmises vers leterminal d’exploitation:
· alarme pression différentielle des filtres
Volgende alarmen moeten doorgegeven worden aan de bedieningsterminal:
· differentiaalpressiostaat filters
· alarme antigel
· alarm antivriesthermostaat
· alarmes en cas de dépassement des limites de température de pulsion
· alarmen bij overschrijding der grenswaarden van de pulsietemperatuur.
· alarme thermique des moteurs (individuellement).
· thermisch alarm van de motoren (individueel)
· alarme dérogation de l’interrupteur de commande
· derogatie-alarm van de bedieningsschakelaar
· alarme des détecteurs de fumée.
· alarm rookdetectoren.
· alarme thermostats limite haute
· alarm hooglimietthermostaten
Suivant les indications suivantes doivent être transmises:
· fonctionnement des ventilateurs
Volgende werkingsindicaties moeten doorgegeven worden aan de bedieningsterminal:
· werkingsindicatie van de ventilatoren
· fonctionnement des circulateurs
· werkingsindicatie van de circulator
· position des clapets d’air ouvert/fermé.
· gesloten/open stand der kleppenregisters.
En général:
Les défaillances qui sont verrouilléespeuvent être déverrouillées par une réinitialisation externe et un reset du
logiciel. Lorsqu’une défaillance se produit dans le réglage pour laquelle le logiciel prévoit un verrouillage, un
message est généré.
Algemeen
Storingen die vergrendeld worden kunnen door middel van een externe reset en software reset ontgrendeld
worden. Indien er zich in de regeling een storing voordoet welke softwarematig wordt vergrendeld wordt een
melding gegenereerd.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 29 de 73
Pagina 29 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Ventilation de nuit
La ventilation de nuit est mise en service une seule fois, lorsque lorsque le réglage de la température dans la
pièce dépasse la valeur introduite. La température extérieure doit être inférieure à la valeur dT introduite. Le
système fonctionne de nouveau lorsque la température ambiante fixe atteint une valeur plus faible.La ventilation
de nuit est bloquée lorsque la température extérieure est inférieure à la valeur fixée. La ventilation ne se libère
que quand le programme de jour est libéré.
Régulation de température
La régulation de la température régule la température souhaitée et mesure la température de pulsion. Le
température de consigne est calculée par une courbe de chauffe en fonction de la température extérieure. Ce
calcul est limité entre une valeur minimale et maximale.
Pour éviter tout danger de gel au cours du démarrage de la ventilation la température de pulsion sera réglée à
une valeur supérieure pendant un laps de temps réglable. Cela se produit uniquement lorsque la température
extérieure descend en dessous d’une valeur introduite. Les clapets d’air restent fermés durant cette période.
Après le démarrage retardé, afin de permettre au système de revenir à la situation normale, la température de
l’air pulsé peut être réduite d’un dixième de degré pendant une unité de temps définie.
Récupération d’énergie
La récupération d'énergie est fonction de la température de chauffage- ou de refroidissement. Les limites dT,
avec des délais de retard associés, qui détermine la séquence du récupérateur, la batterie de chauffe et de froid
afin de réguler chaque contrôleur, sont réglables. Avec ces paramètres, il est possible de créer des zones
mortes entre’elles et de désactiver les contrôles.
Roue de récupération
La récupération d’énergie est réglée après la période de libération initiale, à condition que la ventilation
fonctionne. La roue thermique est réglée pour se mettre dans la position calculée. Pendant le fonctionnement, la
roue est réglée par le régulateur et fonctionne à vitesse minimale. A l’arrêt, le régulateur se met a position 0%.
La rotation périodique et le pourcentage correspondant à la vitesse de la roue thermique, est réglable.
La fonction de récupération d’énergie dépend de la différence (dT) entre l’air aspiré et l’air refoulemé. La
récupération d’énergie fonctionne comme un appareil de chauffage lorsque la valeur réglable de l’air aspiré est
inférieur à la température de retour. La récupération d’énergie agit comme un refroidisseur si la valeur est
supérieure à la température de retour d’air. Si l’énergie n’est pas utile comme radiateur ou refroidisseur (neutre),
elle est envoyée vers sa position minimale. La position calculée de la roue thermique est calculée en fonction de
la valeur de la température de pulsion mesurée, Tant pour le système de chauffage que pour celui du
refroidissement,un régulateur PID est inclus.
Les heures de fonctionnement cumulatif sont enregistrées.
Batterie de chauffe
La vanne de la batterie de chauffe est libérée lorsque le système est mis en service. La valve s’ouvre en cas de
gel.
Nachtventilatie
Bij nachtventilatie wordt de ventilatie 1x in bedrijf gesteld, wanneer tussen een tijdsinstelling in de nacht de
ruimtetemperatuur boven een ingestelde waarde is. De buitentemperatuur moet daarbij een in te stellen dTgrens lager zijn. De regeling gaat weer uit bedrijf wanneer de ruimtetemperatuur een ingestelde lagere waarde
behaald of de ingestelde dT te klein wordt. De nachtventilatie wordt geblokkeerd wanneer de buitentemperatuur
onder een ingestelde waarde komt. De nachtventilatie wordt alleen vrijgegeven indien tijdprogramma komt deze
dag in vrijgegeven is.
Temperatuurregeling
De temperatuurregeling regelt de gewenste- en gemeten inblaastemperatuur. Afhankelijk van de
buitentemperatuur wordt door middel van een stooklijn de gewenste inblaastemperatuur berekend. Deze
berekening is te begrenzen tussen een minimum- en maximum waarde.
Om tijdens de opstart van de luchtbehandeling vorstgevaar te voorkomen, zal de inblaastemperatuur een
instelbare tijd op een verhoogde waarde worden geregeld. Dit gebeurt alleen indien de buitentemperatuur onder
een in te stellen waarde daalt. De buitenluchtkleppen blijven gedurende deze tijd gesloten.
Om, na de vertraagde opstartperiode, een zo geleidelijk mogelijk terugregeling naar de normale bedrijfssituatie
te laten verlopen, kan de inblaastemperatuur met ééntiende graad verlaagd worden per een in te stellen
tijdseenheid.
Energieterugwinning
De energieterugwinning zal afhankelijk van zijn functie o.b.v. de temperatuurregeling als verwarmer of als koeler
geregeld worden. De dT-grenzen, met bijbehorende tijdvertragingen, waarbinnen de verwarmer,
energieterugwinning en koeler in volgorde regelen, zijn per regelaar instelbaar. Met deze instellingen is het
mogelijk om dode zones te creëren tussen het in en uitschakelen van de regelaars.
Warmtewiel
De energieterugwinning wordt o.b.v. de regeling na de opstartperiode vrijgegeven, mits de ventilatie in bedrijf is.
Het warmtewiel wordt middels het regelorgaan naar de berekende stand gestuurd. Tijdens bedrijf wordt de
regelaar geregeld met een minimum in te stellen regelbereik. Buiten bedrijf wordt de regelaar naar 0% gestuurd.
Het periodiek draaien en het daarbij behorende toerentalpercentage van het warmtewiel is instelbaar.
De functie van de energieterugwinning wordt afhankelijk van het in te stellen verschil (dT) tussen de
aanzuiglucht- en de retourluchttemperatuur bepaald. De energieterugwinning werkt als verwarmer indien de
aanzuigluchttemperatuur een instelbare waarde lager is dan de retourluchttemperatuur. De energieterugwinning
werkt als koeler indien de aanzuigluchttemperatuur een instelbare waarde hoger is dan de retourluchttemperatuur. Indien de energieterugwinning niet nuttig als verwarmer of koeler te gebruiken is (neutraal), wordt
deze naar zijn minimum stand gestuurd. De berekende stand van het warmtewiel wordt o.b.v. de berekende- en
gemeten inblaastemperatuur door een PID-regelaar bepaald. Zowel voor de verwarming als voor de koeling is
een PID-regelaar opgenomen.
De bedrijfsuren worden cumulatief geregistreerd.
Verwarmer
De afsluiter van de verwarmer wordt vrijgegeven indien de regeling is vrijgegeven. De afsluiter wordt maximaal
gestuurd bij aanspreken van de vorstthermostaat.
De afsluiter van de verwarmer wordt middels het regelorgaan naar de berekende stand gestuurd. Tijdens bedrijf
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 30 de 73
Pagina 30 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
La vanne batterie de chauffe à travers l’unité de commande pour se mettre a la position calculée. Au cours
fonctionnement par le régulateur maîtrise une plage de réglage minimum.
A l’arrêt le régulateur se met a 0%. La position calculée de la vanne batterie de chauffe est réglée en fonction
des valeurs calculées de la température de pulsion mesurée est déterminée par un contrôleur PID.
La position finale est déterminée par la température et le taux le plus élevé du régulateur.
Le circulateur est équipé de commande de secours. La pompe de circulation de la batterie de chauffe démarre
lorsque la vanne de la batterie est ouverte et sera envoyée à vanne fermée …. La pompe de circulation est en
cas de détection de gel mis en service. La pompe de circulation est fournie avec des pompes régulières. Les
heures de fonctionnement cumulatif sont enregistrées.
Lorsque le thermostat antigel se déclenche, l’air conditionné (ventilation) est coupée. L’alarme est verrouillée et
doit être acceptée par un reset.
Batterie de refroidissement
La vanne du dispositif de refroidissement est uniquement utilisée pour le contrôle de la température. La vanne
d'arrêt du refroidisseur est libérée suivant le réglage après la période de démarrage, à condition que la
ventilation d’approvisionnement soit en service.
La vanne de la batterie de froid est mise a la position calculée à travers l’unité de commande pour se mettre. Au
cours du fonctionnement,le régulateur est maîtrise une plage de réglage minimale.
A l’arrêt, le régulateur se met a 0%. La position calculée de la vanne batterie de froid est réglée en fonction des
valeurs calculées de la température de pulsion mesurée et déterminée par un contrôleur PID.
La position finale est déterminée par la température et le taux le plus élevé du régulateur.
Le circulateur est équipé d’une commande de secours. La pompe de circulation de la batterie de froid si la
vanne de batterie est ouverte et sera envoyée à vanne fermée. La pompe de circulation est en cas de détection
de gel mis en service. La pompe de circulation est fournie avec des pompes régulières. Les heures de
fonctionnement cumulatif sont enregistrées.
Ventilation d'approvisionnement
Le ventilateur du bloc est équipé d’une commande de secours. Le ventilateur de pulsion est mis en service en
fonction du démarrage du système ventilation après la période initiale.
Les clapets s’ouvrent et ensuite le ventilateur de pulsion est mis en service.
Les heures de fonctionnement cumulatif sont enregistrées.
Le contrôle de vitesse du ventilateur est contrôlé et après la libération de l’unité le régulateur envoie une
commande pour la position calculée. La position calculée du ventilateur est régleéeen fonction d’une valeur
souhaitée et de la pression mesurée dans le canal de pulsion d’air définie par le régulateur PID.
On prévoit au moins une mesure de la pression par étage dans le canal principal.
La pression souhaitée est introduite dans le régulateur.
Ventilateurs d’extraction
Le ventilateur du bloc est équipé d’une commande de secours. Le ventilateur de pulsion est mis en service et
initialisé en fonction du démarrage du système de ventilation d’extraction.
Les clapets s’ouvrent et ensuite le ventilateur d’extraction est mis en service.
Les heures de fonctionnement cumulatif sont enregistrées.
wordt de regelaar geregeld met een minimum in te stellen regelbereik.
Buiten bedrijf wordt de regelaar naar 0% gestuurd. De berekende stand van de verwarmer wordt o.b.v. de
berekende- en gemeten inblaastemperatuur door een PID-regelaar bepaald.
De uiteindelijke stand wordt bepaald door het hoogste percentage van de temperatuurregeling en van deze
regeling.
De Circulatiepomp verwarmer is voorzien van stuuralarm. De circulatiepomp van de verwarmer start wanneer de
afsluiter van de verwarmer open gestuurd wordt en zal bij gesloten afsluiter gedurende de ingestelde nalooptijd
pompen gestuurd blijven. De circulatiepomp wordt bij het bereiken van de vorstgrens altijd gestuurd. De
circulatiepomp is voorzien van periodiek pompen. De bedrijfsuren worden cumulatief geregistreerd.
Als de vorstthermostaat alarmeert, wordt de luchtbehandeling (ventilatie) uitgeschakeld. De alarmering is
vergrendeld en moet met een reset geaccepteerd worden.
Koeler
De afsluiter van de koeler wordt alleen voor de temperatuurregeling toegepast. De afsluiter van de koeler wordt
o.b.v. de regeling na de opstartperiode vrijgegeven, mits de toevoerventilatie in bedrijf is.
De afsluiter van de koeler wordt middels het regelorgaan naar de berekende stand gestuurd. Tijdens bedrijf
wordt de regelaar geregeld met een minimum in te stellen regelbereik.
Buiten bedrijf wordt de regelaar naar 0% gestuurd. De berekende stand van de koeler wordt o.b.v. de
berekende- en gemeten inblaastemperatuur door een PID-regelaar bepaald.
De afsluiter van de koeler wordt met een instelbare tijdvertraging na de toevoerventilatie vrijgegeven, en alleen
boven een in te stellen buitentemperatuur.
Toevoerventilatie
De toevoerventilator wordt bij vrijgave toevoerventilatie gestuurd. De toevoerventilator is voorzien van
stuuralarm. De toevoerventilatie wordt o.b.v. de regeling na de opstartperiode vrijgegeven.
De toevoerluchklep wordt geopend en vervolgens wordt de toevoerventilator gestuurd nadat de toevoerluchtklep
geopend is.
De bedrijfsuren worden cumulatief geregistreerd.
De toerenregelaar van de toevoerventilator wordt na vrijgave gestuurd en wordt middels het regelorgaan naar
de berekende stand gestuurd. De berekende stand van de toerenregelaar van de toevoerventilator wordt o.b.v.
de gewenste en gemeten druk in het toevoerluchtkanaal door een PID-regelaar bepaald.
Er wordt minstens 1 drukmeting per verdieping voorzien in het hoofdkanaal.
De gewenste druk is door middel van een setpoint in te stellen.
De stand van de toerenregelaar wordt bepaald door het hoogste percentage van de toerenregeling en de
luchtkwaliteitregeling.
Afzuigventilatie
De afzuigventilator wordt bij vrijgave afzuigventilatie gestuurd. De afzuigventilator is voorzien van stuuralarm. De
afzuigventilatie wordt na de toevoerventilatie vrijgegeven.
De afzuigluchtklep wordt geopend en vervolgens wordt de afzuigventilator gestuurd, na een instelbare
tijdvertraging, nadat de afzuigluchtklep geopend is. De bedrijfsuren worden cumulatief geregistreerd.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 31 de 73
Pagina 31 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Le régulateur de vitesse de rotation du ventilateur d’extraction est dirigé vers la position calculée au moyen de
l’organe de commande. En fonction du pourcentage du régulateur de vitesse de rotation du ventilateur
d’approvisionnement, le pourcentage souhaité pour le régulateur de vitesse de rotation du ventilateur
d’extraction est calculé au moyen d’une courbe de chauffe.
On prévoit au moins une mesure de la pression par étage dans le canal principal.
Filtre
La mesure de la pression sur le filtre dans la gaine d’air détecte un filtre sale. L’alarme est verrouillée et doit être
acceptée avec un reset. La détection filtre sale est rapportée si la pression sur le filtre est trop haute. L’alarme
n’est pas verrouillée.
Réglage en cas d'incendie
En cas d'incendie, le traitement de l'air est désactivé. Si la limite de gel survient pendant un incendie, la valve de
réglage du réchauffeur est entièrement ouverte. Ensuite, la ventilation d'approvisionnement est dirigée par
l'intermédiaire de la ventilation d'approvisionnement en cas d'incendie en position ouverte ou de la ventilation
d'approvisionnement en cas d'incendie en position fermée.
La ventilation d'aspiration est dirigée de manière indépendante par rapport à la ventilation d'approvisionnement
à l'aide d'une ventilation d'aspiration en cas d'incendie en position ouverte ou d'une ventilation d'aspiration en
cas d'incendie en position fermée.
De toerenregelaar van de afzuigventilator wordt na vrijgave gestuurd en wordt middels het regelorgaan naar de
berekende stand gestuurd. Afhankelijk van het percentage van de toerenregelaar toevoervent. wordt door
middel van een stooklijn het gewenste percentage van de toerenregelaar afzuigventilator berekend. Deze
berekening is te begrenzen tussen een instelbare minimum- en maximum waarde.
Er wordt minstens 1 drukmeting per verdieping voorzien in het hoofdkanaal.
Filter
De drukmeting over het filter in het aanzuigkanaal is voorzien van filter vuil detectie. De alarmering is
vergrendeld en moet met een reset geaccepteerd worden. De filter vuil detectie wordt gemeld indien de druk
over het filter een ingestelde tijd boven een instelling stijgt. De alarmering is niet vergrendeld.
Brandregeling
Bij brandmelding wordt de luchtbehandeling uitgeschakeld. Indien tijdens brand de vorstgrens inkomt, wordt de
regelafsluiter van de verwarmer volledig geopend. Vervolgens wordt de toevoerventilatie gestuurd middels
brand toevoerventilatie in of brand toevoerventilatie uit.
De afzuigventilatie wordt onafhankelijk van de toevoerventilatie gestuurd middels brand afzuigventilatie in of
brand afzuigventilatie uit.
5.12.4
5.12.4
Données minimales à fournir au conseiller PEB :
· débit du ventilateur au point normal de fonctionnement
· puissance absorbée au point normal de fonctionnement
m³/m
Minimum gegevens te verstrekken voor de EPB aangifte
· Nominaal ventilatie debiet
kW
· Motor vermogen bij nominale belasting
5.13 HUMIDIFICATEUR
5.13 BEVOCHTIGERS
Pas d’application
Niet van toepassing
m³/h
kW
5.14 VENTILATEURS
5.14 VENTILATOREN
Tous les ventilateurs doivent être conformes à la norme NBN EN 13779:2007
L’article C13 du cahier des charges type n° 105 de l'Etat édition 1990 est complété par le texte suivant:
Alle ventilatoren dienen conform NBN EN 13779:2007 uitgevoerd te worden.
Het artikel C13 van het type bestek nr 105 van de Staat uitgave 1990 wordt aangevuld met volgende tekst:
5.14.1
5.14.1
Ventilateurs centrifuges
Centrifugale ventilatoren
Voir art. Section ventilateur sous le chapitre centrales de traitement d’air
Zie art. Ventilatorsectie bij hoofdstuk luchtbehandelingskasten
5.15 CONDUITS D’AIR
5.15 LUCHTKANALEN
L’article C.14 du cahier des charges type 105 de la Régie des Bâtiments – édition 1990 – doit être complété par
le texte suivant.
Het artikel C.14 van het type bestek 105 van de regie der Gebouw – uitgave 1990 – dient vervolledigd te worden
met de volgende tekst :
5.15.1
5.15.1
Généralités
Algemeen
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 32 de 73
Pagina 32 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
L’entrepreneur doit présenter à l’Auteur de projet les notes de calcul concernant les sections des conduits d’air
utilisés dans ces installations.
Il est rappelé que les sections indiquées sur les plans ne sont données qu’à titre indicatif. L’entrepreneur est
invité à vérifier les mesures afin de pouvoir garantir le bon fonctionnement de l’ensemble du réseau.
Absolument aucune plainte ou indemnité ne sera autorisée au cas où l’installation ne donne pas satisfaction.
L’entrepreneur doit renforcer et compléter à ses frais les sections qu’il considère comme trop faibles.
Indépendamment des plénums de maçonnerie et autres repris sur les plans et pour lesquels l’entrepreneur a
donné son accord, l’entrepreneur doit prévoir tous les conduits d’air qui sont nécessaires pour ses installations.
Pour son devis, l’entrepreneur doit suivre le tracé qui est repris sur les plans en annexe au présent cahier des
charges.
Les conduits doivent être réalisés en acier galvanisé. Les sections indiquées sont des sections minimales.
Avant le montage, l’entrepreneur contacte les autres entrepreneurs dont les appareils pourraient se trouver aux
mêmes endroits que les siens ou qui pourraient croiser ses conduits d’air (électricien, plombier, etc.).
Le tracé définitif qui résulte de cette étude doit être présenté à l’Auteur de projet.
L’Auteur de projet se réserve le droit de refuser sur le chantier des parties de gaines ou des gaines qui
n’offriraient pas les garanties nécessaires des qualités imposées. Dans ce cas, des essais sont prévus auprès
du fournisseur à charge de l’entrepreneur et avant chaque envoi de matériel vers le chantier.
Avant de procéder à l’exécution de l’installation, des plans d’installation seront livrés, avec indication des
éléments suivants :
· le tracé complet des gaines, avec toutes les dimensions et sections, ainsi que le raccordement aux
groupes de ventilation
· les découpes, suspensions et hauteurs disponibles libres.
· les détails pour le raccordement et la pose de grilles, clapets, etc.
De aannemer dient aan de Directie der Werken de berekeningsnota’s betreffende de secties van de
luchtkanalen gebruikt in deze installaties voor te leggen.
Er wordt er aan herinnerd dat de op de plannen aangeduide secties enkel ter indicatieve titel zijn aangegeven.
De aannemer wordt uitgenodigd om de afmetingen te verifiëren ten einde de goede werking te kunnen
garanderen van het geheel van het netwerk.
Geen enkele klacht of vergoeding zal toegelaten worden in het geval de installatie geen voldoening geeft. De
aannemer dient de secties die hij te zwak acht te versterken en te vervolledigen op zijn kosten.
Onafhankelijk van de plena in metselwerk en andere hernomen op de plannen en voor dewelke de aannemer
zijn akkoord heeft gegeven, dient de aannemer alle luchtkanalen te voorzien, die noodzakelijk zijn voor zijn
installaties.
Voor de prijsopgave dient de aannemer het traject op te volgen, dat hernomen wordt op de plannen in bijlage
aan het onderhavige lastenkohier.
De kanalen dienen uitgevoerd te zijn in gegalvaniseerd plaatstaal. De aangeduide secties zijn minima.
Vóór de montage neemt de aannemer contact op met de andere aannemers waarvan de toestellen zich op
dezelfde plaatsen zouden kunnen bevinden als de zijne of die zijn luchtkanalen kunnen kruisen (elektricien,
loodgieter, enz.).
Het definitieve tracé dat uit dit onderzoek resulteert, moet aan de Ontwerper worden voorgelegd.
De Ontwerper behoudt zich het recht voor op de werf delen van kokers te weigeren of kokers die niet de nodige
garanties zouden bieden van de opgelegde kwaliteiten. In dat geval zijn er proeven voorzien bij de leverancier
ten laste van de aannemer en vóór elke verzending van materiaal naar de werf.
Alvorens over te gaan tot de uitvoering van de installatie, zullen installatieplannen geleverd worden, met
aanduiding van:
§ het volledig verloop van kokers, met alle afmetingen en secties, evenals de aansluiting op de
ventilatiegroepen
§ doorsneden, ophangingen en vrije beschikbare hoogten.
L’équilibrage des circuits doit se faire avant la réception provisoire.
§ details voor aansluiting en plaatsing van roosters, kleppen, enz...
De uitbalancering van de kringen dient te geschieden vóór de voorlopige oplevering.
5.15.2
Montage
5.15.2
Avant chaque commande et avant le montage, l’entrepreneur transmet pour approbation le mode d’assemblage
et le mode d’exécution.
Les gaines doivent être pourvues de tous les accessoires, qui permettent de réduire au maximum les pertes de
pression. Chaque modification brusque de section est à éviter. Les clapets de réglage pour le débit d’air doivent
être installés au début de chaque dérivation.
Si des pièces de raccordement et autres sont nécessaires pour l’installation à l’endroit des raccordements aux
appareils ou au croisement avec d’autres conduits, canalisations, etc., elles doivent être prévues dans le cadre
du réseau de conduits d’air.
Les gaines métalliques doivent être protégées contre la corrosion galvanique provoquée par d’autres métaux ou
constructions :
Montage
Vóór elke bestelling en vóór het monteren maakt de aannemer de wijze van assembleren en het type van
uitvoering ter goedkeuring over.
De kokers dienen voorzien te zijn van alle toebehoren, die het mogelijk moeten maken de drukverliezen tot een
minimum te herleiden. Elke bruuske sectiewijziging is te vermijden. Regelkleppen voor het luchtdebiet dienen
geïnstalleerd te worden aan het begin van elke vertakking.
Indien voor de installatie vormstukken enz. nodig zijn ter plaatse van aansluitingen op toestellen of ter plaatse
van kruisingen met andere kanalen, leidingen enz. zijn deze te voorzien als onderdeel van het luchtkanalennet.
De metalen kokers dienen beschermd tegen galvanische corrosie teweeggebracht door andere metalen of
bouwconstructies:
§ tussen twee verschillende metalen worden isolerende voegen gemaakt.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 33 de 73
Pagina 33 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
§ des joints isolants sont mis en œuvre entre deux métaux différents.
§ les supports et suspensions sont habillés d’isolation non-conductrice ou d’une interruption à l’endroit des
fixations.
Pour les gaines dont le côté le plus grand fait 60 cm ou plus, des regards de nettoyage sont à prévoir
(30 x 30 cm), et ce, à intervalles réguliers (max. 10 m d’écart et au niveau des coudes).
Des petites trappes de visite hermétiques doivent également être prévues aux endroits nécessaires pour
pouvoir déterminer la position des clapets de réglage.
Ces regards de nettoyage et trappes de visites doivent être entièrement hermétiques.
Le nettoyage des gaines après le montage et avant la mise en route des installations fait aussi partie du présent
marché.
Si une isolation acoustique est prévue à l’intérieur des gaines, l’entrepreneur doit spécifier la nature du matériau
utilisé et la manière dont elle sera fixée. Le tout ne peut pas être inflammable et ne peut pas répandre de
matières / gaz nuisibles.
Le tout doit être parfaitement stable et doit offrir une résistance à des vitesses d’écoulement de 20 m/s.
Toutes les gaines sont du type gaine à pression moyenne. Les différentes longueurs de gaine doivent
obligatoirement être fixées ensemble à l’aide de brides pourvues de boulons et de glissières. Si (après accord
de la Direction de chantier), les glissières sont remplacées par des pinces, la distance réciproque entre les
boulons et les pinces ne peut pas être supérieure à 150 mm. Les gaines d’évacuation des locaux sanitaires sont
fixées ensemble avec des brides et des glissières ou au moyen d’un autre système à présenter.
Les gaines rondes sont enfoncées l’une dans l’autre et fixées à l’aide de rivets pop, les joints étant colmatés à
l’aide de manchons de serrage thermoplastiques de largeur adaptée (minimum 10cm).
Les gaines montées en plein air sont à prévoir en acier inoxydable soudé RVS316L et avec des raccords
soudés, d’une épaisseur de minimum 1 mm.
Le raccord des gaines aux unités terminales et grilles doit se faire à l’aide de gaines souples ininflammables qui
appartiennent à la classe A1 selon la norme NBN S 21-203, soit en métal.
Les gaines souples pour l’air climatisé sont à double paroi ou sont isolées après placement. La longueur de ces
gaines est de maximum 1 m.
Les gaines souples doivent avoir une résistance mécanique suffisante et être protégées contre la pénétration
d’objets tranchants. Dans les coudes, la section utile ne peut être réduite.
Des suspensions sont à prévoir tous les 50 cm, et ce, afin d’empêcher des affaissements.
Les raccords sur les gaines et grilles se font à l’aide d’un mastic spécial et de pinces de serrage métalliques, ou
de bandes de rétrécissement thermoplastiques. Ces raccords sont à assurer mécaniquement et doivent être
exempts de fuites d’air.
Les gaines rondes peuvent être suspendues à l’aide de sangles de suspension métalliques avec de la matière
synthétique, tandis que les gaines rectangulaires sont à suspendre avec des profils de support galvanisés, des
tiges filetées et des écrous qui permettent un réglage en hauteur. Ces supports et suspensions sont à prévoir à
un intervalle maximum de 3 m. Dans tous les cas, chaque pièce de gaine doit être soutenue ou suspendue. Les
tiges filetées ne peuvent saillir que de maximum 2 cm de l’écrou de fixation.
Dans les voies d’évacuation, la suspension doit avec une stabilité anti-feu d’½ heure.
Il faut éviter le transfert de vibrations sur la construction. Si nécessaire, il faut placer entre la paroi des conduits
§ dragers en ophangingen zijn bekleed met niet-geleidende isolatie of met een onderbreking ter plaatse van de
bevestigingen.
Voor de kokers waarvan de grootste zijde 60 cm of meer is, zijn kuisopeningen te voorzien (30 x 30 cm) en dit
op regelmatige afstanden (max 10 m uit elkaar en bij de bochten).
Er dienen ook hermetische inspectieluikjes voorzien te worden op de noodzakelijke plaatsen om de positie der
regelkleppen te kunnen bepalen. Deze toezichts- of kuisopeningen moeten volledig luchtdicht zijn.
Het schoonmaken van de kokers na de montage en vóór het opstarten van de installaties maakt ook deel uit van
de onderhavige opdracht.
In het geval er een geluidsisolatie is voorzien binnenin de kokers, moet de aannemer de aard van het gebruikte
materiaal specifiëren en de manier waarop het zal bevestigd worden. Het geheel mag niet ontvlambaar zijn en
het mag geen schadelijke stoffen / gassen verspreiden.
Het geheel dient perfect stabiel te zijn en het moet weerstand kunnen bieden aan doorstroomsnelheden van 20
m/s.
Alle kokers zijn van het type middendrukkoker. De verschillende kokerlengten moeten verplichtend aan elkaar
vastgezet worden met flenzen voorzien van bouten en schuiflatten. Indien (na akkoord van het Werkbestuur) de
schuiflatten vervangen worden door klemmen, mag de onderlinge afstand tussen bouten en klemmen niet groter
zijn dan 150 mm. De afvoerkokers van de sanitaire lokalen worden aan elkaar vastgezet met flenzen en
schuiflatten of een ander voor te leggen systeem.
Ronde kokers worden in elkaar geschoven en vastgezet met poprivetten waarbij de voegen gedicht worden met
thermoplastische krimpmoffen met aangepaste breedte (minimum 10cm).
De kokers opgesteld in de buitenlucht zijn te voorzien in gelast roestvast staal RVS316L. en met gelaste
verbindingen, met een dikte van minimaal 1 mm.
De aansluiting van de kokers op de eindeenheden en roosters moet gebeuren met onbrandbare soepele kokers
die behoren tot de klasse A1 volgens norm NBN S 21-203, ofwel uit metaal.
De soepele kokers voor geklimatiseerde lucht zijn dubbelwandig ofwel worden ze nà plaatsing geïsoleerd.De
lengte van deze kokers is maximum 1 m.
De soepele kokers dienen een voldoende mechanische weerstand te hebben, en beveiligd tegen het indringen
van scherpe voorwerpen. In de bochten mag de nuttige sectie niet verkleind worden.
Ophangingen zijn alle 50 cm te voorzien en dit om doorzakkingen te beletten.
De verbindingen op de kokers en roosters gebeuren met speciale mastiek en metalen spanklemmen, of met
thermoplastische krimpbanden. Deze verbindingen zijn mechanisch te verzekeren en moeten vrij zijn van
luchtlekken.
De ronde kokers mogen opgehangen worden met metalen ophangstroppen beschermd met kunststof, terwijl de
rechthoekige kokers op te hangen zijn met gegalvaniseerde draagprofielen, draadstangen en moeren, die een
regeling toelaten in de hoogte. Deze dragers of ophangingen zijn te voorzien met een maximale tussenafstand
van 3 m. In elk geval moet elk kokerstuk ondersteund of opgehangen worden. De draadstangen mogen
maximaal 2 cm uitsteken buiten de bevestigingsmoer.
In de evacuatiewegen dient de ophanging een brandstabiliteit te hebben van een ½ uur.
Gelet dient te worden op het voorkomen van overdracht van trillingen op de bouwconstructie. Zonodig moeten
tussen de kanalenwand en ophanging viltstroken van ca. 10 mm dikte worden aangebracht over de gehele
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 34 de 73
Pagina 34 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
et la suspension des bandes de feutre d’environ 10 mm d’épaisseur sur toute la longueur de la partie portante
de l’étrier. Le feutre doit être collé à l’étrier de manière à éviter les glissements. Une autre solution adéquate
peut éventuellement être autorisée.
Les tracés des conduits doivent se faire sous un angle de 15°.
La réalisation des percements pour le passage des conduits d’air, dans la mesure où ils ne sont pas prévus,
ainsi que le colmatage autour des conduits avec du matériau adéquat doivent être compris dans le prix.
L’autorisation de la Direction de chantier est requise pour la réalisation des percements.
Le passage des conduits ne peut entraîner aucun transfert de vibrations aux parties du bâtiment. L’espace entre
le percement et les parois du conduit doit être colmaté avec de la laine de verre. Il faut en outre tenir compte
d’éventuelles exigences ayant trait au caractère ignifuge.
Avant la mise en service des installations, les conduits doivent être purgés et nettoyés. Les tuyaux et grilles aux
endroits appropriés doivent à cet effet être démontés en temps voulu.
Des thermomètres doivent être placés sur les conduits de soufflerie, de retour et d’aspiration.
lengte van het dragende gedeelte van de beugel. Het vilt moet aan de beugel worden gelijmd zodat
verschuivingen niet kunnen optreden. Indien gewenst kan een andere adequate oplossing worden toegestaan.
Verlopen in kanalen dienen onder een hoek van 15° te zijn.
Het maken van de openingen voor doorgang van luchtkanalen voor zover deze niet voorzien zijn evenals het
terug dichtmaken rond de kanalen met aangepast materiaal, moet in de prijs begrepen zijn. Voor het maken van
de openingen is de toelating van de bouwheer vereist.
Bij doorvoer van kanalen mogen geen trillingen op gebouwdelen worden overgebracht. De ruimte tussen
sparing en kanaalwanden moet worden opgevuld met glaswol. Tevens dient men rekening te houden met
eventuele eisen welke betrekking hebben op de brandwerendheid.
Alvorens de installaties in bedrijf gesteld worden, dienen de kanalen te worden doorgeblazen en gereinigd.
Hiertoe dienen tijdelijk op de daarvoor geschikte plaatsen de slangen of roosters gedemonteerd te worden.
Op blaas-, retour- en afzuigkanalen nabij de luchtgroepen dienen thermometers geplaatst te worden.
5.15.3
5.15.3
Etanchéité
Dichtheid
L’étanchéité à l’air du réseau des canaux doit être déterminée sur la base de la norme NBN EN 12237
Ventilation for buildings – Ductwork – Strength and leakage of circular sheet metal ducts en EN 1507 Ventilation
for buildings – Ductwork – Strength and leakage of rectangular sheet metal ducts.
Une classe d’étanchéité à l’air C est exigée.
On peut exiger de 5% des canaux qu’ils soient testés sous pression. Ils doivent répondre aux classes
d’étanchéité comme déterminées dans le cahier des charges type. Si les canaux mis à l’épreuve ne répondent
pas à la classe d’étanchéité requise, on peut exiger que toute l’installation soit testée sous pression. Les canaux
de ventilation installés dans des gaines maçonnées doivent être mis à l’épreuve aussi rapidement que possible,
afin de permettre la finition.
Luchtdichtheid van een kanalennet moet bepaald worden op basis van NBN EN 12237 Ventilation for buildings
– Ductwork – Strength and leakage of circular sheet metal ducts en EN 1507 Ventilation for buildings –
Ductwork – Strength and leakage of rectangular sheet metal ducts.
Er wordt een luchtdichtheidsklasse C geëist.
Van 5 % der kanalen kan worden verlangd dat deze afgeperst worden. Zij moeten voldoen aan de
dichtheidsklassen zoals bepaald in het typebestek. Indien de geteste kanalen niet voldoen aan de vereiste
dichtheidsklasse kan verlangd worden dat de gehele installatie wordt afgeperst. Luchtkanalen geplaatst in
gemetste schachten moeten zo vlug mogelijk beproefd worden teneinde afwerking toe te laten.
5.15.4
5.15.4
Conduits d’air rectangulaires ou carrés
Rechthoekige of vierkante luchtkanalen
L’épaisseur minimale des tôles utilisées doit être d’1 mm pour les gaines ; cette épaisseur peut être réduite à 0,8
mm si la dimension la plus grande ne dépasse pas 300 mm.
Dans la mesure où la même solidité peut être obtenue par une consolidation ou par des plis supplémentaires,
les épaisseurs minimales des tôles d’1 mm et de 0,8 mm peuvent être ramenées à 0,8 mm et 0,6 mm.
De minimumdikte van de gebruikte platen dient 1 mm te zijn voor de kokers; deze dikte kan gereduceerd
worden tot 0,8 mm indien de grootste afmeting 300 mm niet overschrijdt.
Voor zover dezelfde stevigheid bekomen kan worden door de versterking of door supplementaire plooien,
mogen de minimale dikten van de platen van 1 mm en 0,8 mm herleid worden tot 0,8 mm en 0,6 mm.
5.15.5
5.15.5
Les canaux ronds et ovales
Là où c’est possible, après accord de la Direction de chantier, les gaines rectangulaires peuvent être
remplacées par des gaines rondes ou ovales avec le même diamètre équivalent, à condition qu’elles ne
produisent aucuns changements supplémentaires ni n’engendrent de complications pour la finition, la stabilité,
les hauteurs libres ainsi que pour les autres techniques dans le bâtiment.
L’épaisseur minimale des tôles utilisées est de :
· d < Æ 20 cm : 0,45 mm
· Æ 22,5 cm < d < Æ 50 cm : 0,60 mm
Ronde of ovale luchtkanalen
Daar waar mogelijk mogen, na akkoord de Directie der werken, de rechthoekige kokers vervangen worden door
ronde of ovale kokers met dezelfde equivalente diameter, op voorwaarde dat deze geen bijkomende wijzigingen
noch moeilijkheden geven voor de afwerking, stabiliteit, vrije hoogten evenals voor de andere technieken in het
gebouw.
De minimumdikte van de gebruikte platen is:
· d < Æ 20 cm : 0,45 mm
· Æ 22,5 cm < d < Æ 50 cm : 0,60 mm
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 35 de 73
Pagina 35 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
· Æ 52,5 cm < d < Æ 90 cm : 1,00 mm
· Æ 52,5 cm < d < Æ 90 cm : 1,00 mm
· Æ 93,5 cm < d < Æ 150 cm : 1,25 mm
· Æ 93,5 cm < d < Æ 150 cm : 1,25 mm
5.15.6
Gaines flexibles
5.15.6
Flexibele kokers
L’installation des gaines flexibles doit se faire conformément aux indications sur les plans qui accompagnent le
présent cahier des charges.
La longueur indiquée des gaines flexibles est celle qui est mesurée lorsque les gaines se trouvent dans un état
de repos et lorsqu’elles ne sont pas sous pression. Les gaines flexibles dans un faux plafond doivent être
fabriquées dans un matériau non inflammable et non combustible qui ne peut produire aucuns gaz nocifs (la
nature du matériau doit être spécifiée dans l’offre).
L’entrepreneur doit fournir un certificat qui fait ressortir la résistance requise offerte par le flexible lorsqu’il est
soumis à 1,5 fois la pression du circuit dans lequel il sera monté, et ce, sans la moindre déformation visible.
Les flexibles sont fixés avec précision aux ouvertures de raccord des gaines et à celles des caissons de
distribution à l’aide de bagues de serrage. L’utilisation de fil de fer est strictement interdite, la partie fixe du
raccord doit être supérieure à 5 cm.
Chaque raccord du côté de la gaine doit être équipé d’un clapet de réglage du débit pourvu d’une poignée
accessible avec une indication claire de la position du clapet.
La longueur maximale des raccords des flexibles doit être inférieure à 1 m.
L’utilisation de flexibles en feuilles d’aluminium collées n’est pas autorisée.
Un échantillon du type de flexible proposé ainsi qu’une documentation technique doivent être présentés à la
Direction des travaux pour approbation avant la commande.
De installatie van de flexibele kokers dient te gebeuren volgens de aanduidingen vermeld op de plannen, die het
onderhavige lastenkohier begeleiden.
De aangeduide lengte van de flexibele kokers is deze gemeten wanneer de kokers zich bevinden in een staat
van rust en wanneer ze niet onder druk staan. De flexibele kokers in een vals plafond moeten vervaardigd zijn
uit niet-ontvlambaar en niet-brandbaar materiaal dat geen schadelijke gassen mag afleveren (de aard van het
materiaal dient gespecificeerd te worden in de offerte).
De aannemer dient een attest te bezorgen waaruit de vereiste weerstand moet blijken die de flexibel biedt
wanneer hij onderworpen wordt aan 1,5 maal de druk van de kring waarin hij gemonteerd zal worden en dit
zonder enige zichtbare vervorming .
De flexibels worden nauwkeurig bevestigd aan de aansluitingsopeningen van de kokers en aan die van de
verdeelcaissons met behulp van spanringen. Het gebruik van ijzerdraad is ten strengste verboden, het vaste
deel van de aansluiting moet groter zijn dan 5 cm.
Iedere aansluiting aan de zijde van de koker dient uitgerust te worden met een debietregelklep voorzien van een
toegankelijke greep met een duidelijke aanduiding van de klepstand.
De maximale lengte van de aansluitingen van de flexibels dient kleiner te zijn dan 1 m.
Het gebruik van flexibels in gelijmde aluminiumbladen is niet toegelaten.
Een staal van het voorgestelde type flexibel alsook een technische documentatie dient aan de Directie der
Werken ter goedkeuring te worden voorgelegd vóór bestelling.
5.16 GRILLES, ELEMENTS TERMINAUX ET ACCESSOIRES
5.16 ROOSTERS, EINDELEMENTEN EN TOEBEHOREN
L’article C.15 du cahier des charges type 105 de la Régie des Bâtiments édition 1990 est à compléter par le
texte suivant.
Het artikel C15 van het Type Bestek nr 105 van de Staat, van 1990, wordt aangevuld met de volgende tekst:
5.16.1
5.16.1
Bouches de pulsion et de reprise
Les emplacements des grilles de ventilation sont donnés à titre indicatif. Il appartient à pouvoir d’adjudicataire,
en fonction des débits à distribuer, d'en faire la sélection pour garantir les performances tant de répartition que
de niveau de bruit.
La sélection et l'exécution répondent à la norme EN ISO 7730 – 2005 : Ergonomie des ambiances thermiques Détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des
critères de confort thermique. Dans les zones de séjour, la vitesse de l’air doit à tout moment être inférieure à
0.20 m/s.
Tout déplacement de grilles dans un rayon de 2 m ne peut donner lieu à un quelconque supplément de prix.
Tous les percements et découpes dans les faux plafonds, cloisons légères et tout élément de parachèvement
sont inclus dans la présente entreprise.
Les grilles de ventilation sont soit en aluminium, soit en acier émaillé au four. Dans les deux cas, la teinte est à
Luchtroosters
De plaats van de luchtroosters wordt slechts gegeven ten indicatieve titel. Het komt aan de Opdrachtnemer toe
hiervan een selectie te maken om de prestaties te garanderen zowel op het gebied van de verdeling als op het
gebied van het geluidsniveau.
De selectie en uitvoering dient conform EN ISO 7730 – 2005 : Ergonomie van de thermische omgeving Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV en PPDwaarden en lokale thermische behaaglijkheid. De luchtsnelheid in de verblijfszone dient ten allen tijde <0.20 m/s
te zijn.
Elke verplaatsing van de roosters binnen een straal van 2m mag geen aanleiding geven tot enig supplement.
Alle doorvoeren en insnijdingen in de verlaagde plafonds en lichte wanden of andere afgewerking maken deel
uit van deze aanneming.
De ventilatieroosters dienen vervaardigd te zijn uit aluminium ofwel uit in de oven geëmailleerd staal. In beide
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 36 de 73
Pagina 36 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
déterminer par le Pouvoir Adjudicateur et ne peut donner lieu à un supplément de prix.
Avant de passer commande, l’entrepreneur doit soumettre au Pouvoir Adjudicateur les tableaux de sélection et
diagrammes de répartition de l'ensemble des grilles de ventilation, ainsi qu'un échantillon grandeur nature de
chaque type de grilles, il y apporte éventuellement les modifications nécessaires sans supplément de prix.
Sauf sur les grilles de passage un dispositif de réglage de débit par volets accouplés réglables de l'extérieur est
Données techniques (à présenter avec fiche technique) :
· type
· débit d’air
· portee
gevallen zal de kleur bepaald worden door de Opdrachtgever en dit mag geen aanleiding geven tot een
verhoging van de prijs.
Vóór elke bestelling dient de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever de selectietabellen en de
verdeeldiagrammen van het geheel van ventilatieroosters voor te leggen, alsook een model op ware grootte van
elk type van rooster met de voorgestelde kleuren.
Behalve voor de doorgangsroosters zijn alle roosters te voorzien van debietregelkleppen die gemakkelijk te
bedienen zijn vanaf de voorzijde.
Van elk type rooster wordt een nauwkeurige selectie voorgelegd, met aanduiding van:
· type
· luchtdebiet
Le cadre et les lamelles sont en matériaux intumescents et épaisseur de 25mm.
La forme et les dimensions des grilles sont à définir en fonction de la modulation des faux plafonds, et ce, en
concertation avec la Direction des travaux.
Les lamelles frontales sont spécialement conçues pour assurer un bon maintient de la veine d’air sous le plan
du plafond
Les emplacements des grilles de ventilation sont donnés à titre indicatif. Il appartient à l’entrepreneur, en
fonction des débits à distribuer, d'en faire la sélection pour garantir les performances tant de répartition que de
niveau de bruit en coordination avec l’entrepreneur général en ce qui concerne l’intégration dans les caissons
de finition prévus.
Les dimensions des grilles sont à déterminer en fonction des modulations des faux plafonds et ceci en
concertation avec la Direction des travaux.
Si, pour obtenir un bon fonctionnement et une bonne répartition de l’air, les grilles doivent être équipées
d’armoires de raccordement ou de plénums de distribution d'air, conformément aux prescriptions du fabricant,
celles-ci sont à prévoir avec les grilles.
Les grilles de pulsion et d’extraction montées dans le faux plafond du même local doivent avoir un même
aspect. Il peut être dérogé à cette exigence après autorisation de la Direction des travaux.
Lors de la sélection de la grille, il faut tenir compte des exigences de confort demandées au Chapitre B du
cahier des charges type n° 105 de l’Etat de 1990.
Les percées nécessaires pour les grilles sont prévues par d’autres parties du présent marché.
Sont également à prévoir dans le prix unitaire de chaque bouche d’air :
§ L’exécution de trous dans les murs
§ Les cadres pour la fixation dans la maçonnerie, le système du faux plafond, etc.
· worp
Behoudens anders bepaald, zijn de kaders van de roosters maximaal 25 mm breed
De vorm en afmetingen van de roosters zijn te bepalen in functie van de modulatie van de valse plafonds en dit
in overleg met de Directie der werken
De lamellen zijn zodanig ontworpen dat zij een goede hechting van de luchtlaag aan het plafond garanderen.
De inplanting van de luchtroosters is louter indicatief aangegeven op de plannen, het is aan de aannemer om in
functie van de berekende debieten, de selectie en de implanting te bepalen om aan de gestelde eisen, voor wat
betreft perfonmantie en geluid, te voldoen.
De vorm en afmetingen van de roosters zijn te bepalen in functie van de modulatie van de valse plafonds en dit
in overleg met de Directie der Werken.
Indien, om een goede werking en luchtspreiding te bekomen, de roosters dienen uitgerust met aansluitkasten of
luchtverdeelplena overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, dan zijn deze te voorzien samen met de
roosters.
Pulsie- en extractieroosters gemonteerd in het vals plafond van hetzelfde lokaal moeten een zelfde uitzicht
hebben. Van deze eis kan afgeweken worden na toelating van de Opdrachtgever.
Bij de selectie van het rooster dient rekening gehouden te worden met de comforteisen gesteld in Hoofdstuk B
van het Type Bestek 105 van 1990
De nodige openingen voor de roosters worden voorzien door andere delen van deze aanbesteding.
Zijn eveneens te voorzien in de eenheidsprijs van elk luchtrooster:
· de uitvoering van openingen in muren
· het kaderwerk voor de bevestiging in metselwerk, systeem vals plafond, enz...
§ Les armoires de raccordement pour les bouches d’air.
· de aansluitkasten voor de luchtroosters.
Après le parachèvement et le réglage des installations, les débits des grilles doivent être contrôlés par un
organisme officiel. Les rapports de mesure nécessaires doivent être présentés.
Na afwerking en inregeling van de installaties moeten de debieten van de roosters gecontroleerd worden door
een officieel organisme. De nodige meetrapporten moeten voorgelegd worden.
5.16.2
Grilles de soufflage et de reprise d’air
5.16.2
Pulsie- en terugnameroosters
5.16.2.1
Type mural/canal
5.16.2.1
Muur/Kanaal - type
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 37 de 73
Pagina 37 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
§ type avec modèle d’air réglable et des lamelles horizontales fixes,
§ réglage du débit avec une répartition uniforme de l’air sur toute la longueur, indépendamment de la position
des lamelles.
5.16.2.2
Soupapes
§ dubbel deflectietype, met horizontale en verticaal instelbare lamellen, waarbij de horizontale lamellen
vooraan zijn.
§ de debietregeling, met gelijkmatige verdeling over heel de lengte en onafhangkelijk van hun positie
5.16.2.2
Ventielen
Les grilles d’extraction doivent être fabriquées en acier galvanisé et laquées en blanc, le réglage du débit se fait
au moyen de la rotation d’une poulie profilée centrale, ce qui exclut tout sifflement.
Un système de blocage de cette poulie centrale évite tout dérèglement ultérieur.
De extractieroosters dienen vervaardigd te zijn in gegalvaniseerd staal en in het wit gelakt; de regeling van het
debiet geschiedt door middel van de rotatie van een centrale geprofileerde schijf, waardoor alle gefluit
uitgesloten is.
Een blokkeringsysteem van deze centrale schijf vermijdt elke latere ontregeling.
5.16.3
5.16.3
Grille de passage
Doorgangsrooster
Les grilles de transfert sont du type non transparent, composées de profils en V. Elles sont fabriquées en
aluminium anodisé.
Lorsqu’elles sont intégrées dans un mur, il faut placer une grille de chaque côté du mur.
Vitesse de passage de l’air maximale autorisée : max. 1,5 m/s.
Finition de l’ensemble des grilles se fait en fonction du choix de l’architecte.
De transfertroosters zijn van het niet-doorzichtige type, bestaande uit omgekeerde V-profielen. Ze zijn uit
geanodiseerd aluminium vervaardigd.
Wanneer ze in een muur worden verwerkt, dient er aan elke zijde van de muur een rooster geplaatst te worden.
Toegelaten maximale doorstroomsnelheid van de lucht: max 1,5 m/s.
Afwerking volgens de keuze van de architect.
5.16.4
5.16.4
Grilles extérieures
Buitenroosters
Les grilles extérieures pour la prise d’air et pour le refoulement sont d’un type insensible à la pluie chassante,
avec un treillis avec des mailles de 8 x 8 mm en fil de cuivre d’une épaisseur de 1 mm.
Ces grilles sont en aluminium anodisé, dans une finition et une couleur à déterminer par l’architecte
(thermolaque comme le châssis – voir prescriptions architecturales concernées).
La vitesse d’aspiration de l’air s’élèvera à 2,5 m/s au maximum. La section nette de passage de la grille y
compris le treillis sera de 70% au moins.
Attestations à présenter pour l’infiltration d’eau à des vitesses d’air jusqu’à 120 km/h. S’il s’avère de ces
attestations que la pénétration d’eau est possible à la vitesse demandée du vent, les grilles extérieures sont en
outre à munir de séparateurs de gouttes en aluminium ou en matériau synthétique, résistant sans déformation
permanente à des températures de -15°C à +75°C.
Si le niveau sonore autorisé pour l’environnement, comme indiqué sous l’art. "Prescriptions acoustiques" est
dépassé, il faut utiliser des grilles extérieures acoustiques ; ensuite, le matériau utilisé est tout à fait stable vis-àvis des circonstances atmosphériques qui se produisent.
De buitenroosters voor de luchtname en uitblaas zijn van het regeninslagvrije type, met anti-insectentralie met
mazen van 8 x 8 mm uit roestvast staal van 1 mm dik.
Deze roosters zijn gemaakt uit geanodiseerd aluminium, in een afwerking en kleur te bepalen door de architect
(thermolak zoals chassis – zie desbetreffende architecturale voorschriften).
De aanzuigsnelheid van de lucht zal maximaal 2,5 m/s bedragen. De netto doorlaatsectie van het rooster met
inbegrip van het anti-insectentralie zal minstens 70 % zijn.
Attesten zijn voor te leggen op waterinfiltratie bij luchtsnelheden tot 120 km/h. Indien uit deze testen blijkt dat er
waterinslag mogelijk is bij de gevraagde windsnelheid, zijn deze buitenroosters bijkomend uit te rusten met
druppelafscheiders in aluminium of synthetisch materiaal, bestand tegen temperaturen van -15°C tot +75°C
zonder blijvende vervorming.
Indien het toegelaten geluidsniveau voor de omgeving als aangegeven onder het art. "Akoestische
Voorschriften" wordt overschreden, dient er gebruik gemaakt van akoestische buitenroosters, waarbij het
gebruikte materiaal volledig stabiel is t.o.v. de optredende weersomstandigheden.
5.16.5
Registres et clapets
5.16.5
Luchtkleppen en registers
5.16.5.1
Généralités
5.16.5.1
Algemeen
L’article C.15 du cahier des charges type 105 de la Régie des Bâtiments édition 1990
Het artikel C.14 van het type bestek 105 van de regie der Gebouw – uitgave 1990
5.16.5.2
5.16.5.2
Registres
Registers
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 38 de 73
Pagina 38 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Les registres des groupes de refroidissement pour le traitement de l’air sont du type à lamelles multiples qui
sont parfaitement équilibrées. Elles pivotent en sens contraire.
Les lamelles des registres sont montées sur des coussins autolubrifiants ou des paliers à billes.
La vitesse de flux maximum s’élève à 3 m/sec. pour les registres avec de l’air frais et à 5 m/sec. pour les
registres de mélange.
En situation fermée et sous une pression minimum équivalente à la pression du circuit commandé par le groupe,
le pourcentage de fuite ne dépassera pas les 2 % du débit qui passe par la section ouverte à une vitesse de 3
m/sec.
L’entrepreneur doit indiquer la taille du registre proposé ainsi que la différence de pression au débit considéré.
Les registres doivent être construits en tôle d’acier galvanisé ou en aluminium.
Chaque clapet qui, après installation, montre une déformation au point que son bon fonctionnement n’est plus
assuré, sera refusé.
L’étanchéité entre les lamelles doit être assurée au moyen de joints en caoutchouc (colliers coupés
mécaniquement).
Les registres pour le préréglage de l’air dans les gaines ont une poignée de commande et de contrôle qui
permet de vérifier avec exactitude la position des lamelles, et ce, même après la pose du matériel d’isolation.
De registers van de luchtgroepen voor de verwerking van lucht zijn van het type met meervoudige lamellen, die
perfect uitgebalanceerd zijn. Zij pivoteren in tegengestelde zin.
De lamellen van de registers worden gemonteerd op zelfsmerende blokkussens of met kogellagers.
De maximumstroomsnelheid bedraagt 3 m/sec voor de registers met verse lucht en 5 m/sec voor de
mengregisters.
In gesloten toestand en onder een druk minimum gelijk aan de druk van het door de groep bediende circuit, zal
het lekpercentage de 2% van het debiet dat stroomt door de open doorsnede aan een snelheid van 3 m/sec niet
overschrijden.
De aannemer dient de grootte van het voorgestelde register aan te duiden alsook het drukverschil aan het
beschouwde debiet.
De registers dienen gebouwd te zijn in gegalvaniseerd plaatstaal of in aluminium.
Elke klep, die na installatie, een vervorming vertoont zodat haar goede werking niet meer verzekerd is, zal
geweigerd worden.
De dichtheid tussen de lamellen dient verzekerd te worden door middel van dichtingen in rubber (kragen
mechanisch geknepen).
De registers voor de voorafregeling van de lucht in de kokers hebben een besturings- en controlehandgreep die
toelaat de positie van de lamellen juist te verifiëren dit zelfs na de plaatsing van isolatiemateriaal.
5.16.5.3
5.16.5.3
Registres et clapets à opération manuelle
Handbediende kleppen
La position du clapet doit être indiquée.
Les clapets à une aube ne pourront être autorisés que pour les sections de gaine de 0,06 m² ou inférieures.
Un dispositif pour bloquer les registres ou les clapets dans n’importe quelle position doit être prévu.
De stand van de klep moet aangegeven worden.
Kleppen met één blad kunnen slechts toegelaten worden voor kokersecties van 0,06 m² of kleiner.
Een inrichting om de registers of kleppen in om het even welke stand te blokkeren, dient voorzien te worden.
5.16.5.4
5.16.5.4
Registres de calibration manuelle
Instelklep
Là où le réglage des quantités d’air est considéré comme nécessaire, les conduits d’air doivent être pourvus
d’un clapet de réglage solide.
Ce clapet de réglage est un registre à iris de forme conique équipé de nipples de mesure de pression
internes fixes. Grâce à une mesure de la pression différentielle, le débit peut être défini et réglé au moyen d’un
bouton de réglage. L’écart peut être de maximum 10 %. Le bouton de réglage peut être fixé après mesure au
moyen d’une vis. Grâce à son réglage conique, il y a peu de turbulences et le niveau de pression acoustique
produit est réduit à un minimum.
Le tout doit rester accessible en dehors de l’isolation.
Daar waar de instelling van de luchthoeveelheden noodzakelijk wordt geacht, moeten de luchtkanalen worden
voorzien van een solide instelklep.
Deze instelklep is een konisch-vormige irisklep uitgerust met vaste uitwendige drukmeetnippels. Met een
verschildrukmeting kan het debiet bepaald en ingesteld worden d.m.v. een regelknop. De afwijking mag
maximaal 10% bedragen. De regelknop kan na meting vastgezet worden d.m.v. een schroef. Door zijn konische
instelling zijn er weinig turbulenties en is het geproduceerd geluidsdrukniveau tot een minimum beperkt.
Alles dient buiten de isolatie bereikbaar te blijven.
5.17 FILTRES A AIR
5.17 LUCHTFILTERS
Voir C16 du cahier des charges type 105 de 2014 (chauffage central, aération et climatisation) de la Régie des
Bâtiments.
Zie C16 van het typebestek 105 van 2014 (centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling) van de Regie
der Gebouwen.
5.18 SYSTEMES DE RECUPERATION DE CHALEUR
5.18 WARMTERECUPERATIESYSTEMEN
Voir C17 du cahier des charges type 105 de 2014 (chauffage central, aération et climatisation) de la Régie des
Bâtiments.
Zie C17 van het typebestek 105 van 2014 (centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling) van de Regie
der Gebouwen.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 39 de 73
Pagina 39 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
5.19 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
5.19 ELEKTRISCHE UITRUSTINGEN
L'article C22 du Cahier des Charges type 105 de la Régie des Bâtiments, de 1990, et le Règlement Général sur
les Installations Electriques (R.G.I.E.) sont complétés du texte suivant:
Het artikel C22 van het Type Bestek nr. 105 van de Regie der Gebouwen, van 1990 en het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.), worden aangevuld met de volgende tekst:
5.19.1
5.19.1
Art. C22 – par. 0 Généralités
L’adjudicataire de l'électricité prévoit les câbles d'alimentation jusqu'aux tableaux électriques principaux de
l’installation HVAC.
Les différents tableaux électriques « HVAC » font partie de la présente adjudication.
Les tableaux électriques (TE) suivants doivent être prévus :
· EB.HVAC.01
Art. C22 – par. 0 Algemeenheden
Door de aannemer elektriciteit worden voedingskabels voorzien tot aan de elektrische hoofdborden van de
HVAC-installatie.
De verschillende elektrische borden “HVAC” maken deel uit van de huidige aanneming.
Er zijn volgende Elektrische Borden te voorzien:
· EB.HVAC.01
Local technique
Les alimentation du tableau du corps des pompiers et du tableau des alarmes. doit être réalisée en dérivant le
présent marché sur l'un des autres tableaux.
Tous les appareils électriques, les appareils de réglage, etc. situés dans le même local que le tableau, ainsi que
tous les appareils logiquement connectés à partir de ce tableau, y compris le câblage mutuel avec d'autres
tableaux ou panneaux de réglage, doivent être raccordés aux tableaux électriques.
Tous les messages de dérangements doivent apparaître sur les tableaux correspondants ou modules de
réglage.
Les tableaux automatiques de réglage peuvent être encastrés dans les tableaux, mais alors dans une section
particulière et séparée par une porte vitrée, permettant d'avoir une vue d'ensemble sur les messages de
fonctionnement et de dérangements.
Toutes les protections et les commandes de détection d'incendie sont câblées matériellement dans des câbles
RF 1 h.
Tous les moteurs des ventilateurs, ainsi que tous les moteurs se trouvant à l'extérieur du local technique, sont
pourvus d'un interrupteur de sécurité (disjoncteur), monté à proximité du moteur.
S'ils sont utilisés, les régulateurs de fréquence sont du type industriel, avec label CE, comme décrit plus loin.
La tension de service est de 3 x 400 V + N - 50 Hz ± 10%.
Le réseau est exploité comme un réseau TNS.
Lors du choix des appareils, il convient de tenir compte d'un courant de court-circuit de 20kA à 400 V pour les
tableaux électriques. Les calculs à soumettre au pouvoir ajudicateur.
Les conduites d'alimentation précitées sont toujours munies d'un conducteur de terre, monté ou non
séparément.
L'encastrement des conduites d'alimentation dans les armoires de distribution et leur raccordement font partie
du présent marché.
Avant de procéder aux exécutions, l’adjudicataire est tenu de soumettre les schémas de raccordement et les
plans de construction des armoires de distribution pour approbation.
De même, avant de pouvoir procéder à un quelconque montage, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire
démonter toute conduite ou tout appareil dont le tracé ne lui a pas été présenté, et ce sans aucune indemnité
Technische ruimte
De voeding het brandweerbord en het bord met de alarmen (brandkleppen) maakt deel uit van onderhavige
aanneming.
Op de elektrische borden zijn alle elektrische toestellen, regelapparatuur, enz. aan te sluiten, die zich in
hetzelfde lokaal als het bord bevinden, alsook alle toestellen die logisch vanaf dit bord geschakeld worden, met
inbegrip van de onderlinge bekabeling met andere borden of regelpanelen.
Alle storingsmeldingen zijn op de overeenkomstige borden of regelmodules te vermelden.
De automatische regelingspanelen mogen in de borden ingebouwd worden, maar dan in een afzonderlijk en
afgescheiden gedeelte, met beglaasde deur, die toelaat een algemeen zicht te hebben op de werking- en
storingsmeldingen.
Alle beveiligingen en brandsturingen zijn hardware-bekabeld in Rf 1h-kabels.
Alle motoren van de ventilatoren, alsook alle motoren die zich buiten het technisch lokaal bevinden zijn voorzien
van een veiligheidsschakelaar (werkschakelaar), bij de motor geplaatst.
Indien frequentieregelaars worden gebruikt, zijn deze van het industriële type, met CE-label, als verder
beschreven.
De dienstspanning bedraagt: 3 x 400 V + N - 50 Hz ± 10%
Het net wordt uitgebaat als een TNS-net.
Er dient bij de keuze van de apparatuur rekening gehouden te worden met een kortsluitstroom van 20 kA bij 400
V voor de elektrische borden. Berekeningen voor te leggen.
De voormelde toevoerleidingen zijn steeds vergezeld van een aardgeleider al dan niet afzonderlijk aangebracht.
Het inbrengen van de toevoerleidingen in de schakelkasten alsook het aansluiten ervan maakt deel uit van
huidige aanneming.
De aannemer heeft de verplichting, alvorens tot uitvoeringen over te gaan, de aansluitingsschema's en de
constructietekeningen der schakelkasten ter goedkeuring voor te leggen.
Evenzo zal de aannemer alle inplantingen van toestellen en leidingen, alvorens tot enige montage mag
overgegaan worden, ter goedkeuring voorleggen. De bouwheer behoudt zich het recht voor om elke leiding of
toestel te laten demonteren waarvan het tracé hem niet werd voorgesteld en dit zonder enige vergoeding voor
de aannemer.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 40 de 73
Pagina 40 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
pour l’adjudicataire.
Un arrêt d'urgence est prévu à la porte extérieure de tous les locaux techniques; il déconnecte le tableau
correspondant.
Conformité complet à l’Arrêté Royal de 25 Avril 2013 concernant e.a. les circuits vitaux et le câblage SA
et SD (non-halogène), ceci suite à une analyse de risque avec les facteurs d’influences externes.
Tous les câbles sont sans halogènes.
Aan elke ingang van het technisch lokaal is een noodschakkelaar te voorzien die de spanning van het
desbetreffend bord onderbreekt..
Volledige conformiteit met het Koninklijk Besluit van 25 April 2013 betreffende onder meer vitale
stroombanen en SA et SD kablering (halogeenvrij) volgens een risico-analyse met de externe
invloedsfactoren.
Alle bekabeling dient halogeenvrij te zijn.
5.19.2
5.19.2
Description de l'installation, prescriptions de commande et d'entretien
Installatieomschrijving, bedienings- en onderhoudsvoorschriften
Une description de l'installation de l'ensemble de l'installation électrique doit être introduite. Tous les circuits de
réglage doivent y faire l'objet d'une description, mentionnant tous les régulateurs et expliquant leur fonction dans
le circuit de réglage.
Une prescription de commande de tous les appareils mécaniques, électriques, électroniques et pneumatiques
doit être introduite séparément. Les travaux d'entretien ainsi que les contrôles périodiques nécessaires doivent
également y être mentionnés.
La description de l'installation, les prescriptions de commande et d'entretien doivent être soumises à
l'approbation du Maitre d’ouvrage avant la réception provisoire.
Van de gehele elektrische installatie dient een installatieomschrijving te worden ingediend. Hierin moeten alle
regelkringen zijn omschreven, waarbij alle hierin voorkomende regelaars met name worden genoemd, en hun
functie in de regelkring verklaard wordt.
Separaat moet een bedieningsvoorschrift worden ingediend van alle toegepaste mechanische-, elektrische-,
elektronische- en pneumatische regelapparatuur. Hierbij dienen tevens de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden en de periodiek noodzakelijke controles te worden vermeld.
De installatieomschrijving, bedienings- en onderhoudsvoorschriften dienen ter goedkeuring bij de bouwheer te
worden ingediend vóór de voorlopige oplevering.
5.19.3
5.19.3
Contrôles
Keuringen
Les schémas électriques, ainsi que les plans de construction des tableaux, doivent être soumis à l'approbation
du pouvoir Adjudicateur et de l'Organisme agréé avant l'installation/ construction.
L’adjudicataire doit, à ses frais, faire approuver ses installations électriques par un organisme de contrôle officiel
au choix PA.
Un procès-verbal établi par cet organisme et prouvant la conformité des installations en question aux
prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques et du "Règlement Technique" édité le plus
récemment par l'Association des Entreprises d'Electricité de Belgique, doit être remis à PA au plus tard le jour
de la réception provisoire.
Une suite rapide doit être donnée à toutes les remarques soulevées, à la suite de quoi l'installation est de
nouveau contrôlée, jusqu'à ce qu'elle satisfasse à toutes les remarques
De elektrische schema’s alsook de constructieplannen van de borden zijn vóór installatie/constructie ter
goedkeuring voor te leggen aan het Werkbestuur en aan het Erkend Organisme.
De Opdachtnemer moet, op zijn kosten, zijn elektrische installaties laten goedkeuren door een officieel
keuringsorganisme naar keuze van de Opdrachtgever.
Een proces-verbaal opgesteld door dat organisme en dat aantoont dat de installaties in kwestie volledig conform
zijn aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en van het recentste
"Technisch Reglement" uitgegeven door de Vereniging der Elektriciteitsbedrijven in België, moet ten laatste op
de dag van de voorlopige aanvaarding afgegeven worden aan het bestuur.
Aan alle gemaakte bemerkingen dient een spoedig gevolg gegeven waarna de installatie opnieuw wordt
gekeurd, totdat aan alle bemerkingen is voldaan.
5.19.4
5.19.4
Matériaux utilisés
Gebruikte materialen
Tous les matériaux utilisés dans les installations électriques doivent être neufs et de première qualité. Ils
possèdent la marque de qualité CEBEC ou sont acceptés par le Comité Electrotechnique Belge.
Tous les câbles sont sans halogènes.
Les appareils ayant la même fonction analogique doivent être le plus possible de la même origine dans toute
l'installation.
Une liste complète des matériaux prévus doit être annexée à la soumission.
Al de materialen welke in de elektrische installaties worden aangewend moeten nieuw en van eerste kwaliteit
zijn. Zij bezitten het kwaliteitsmerk CEBEC of zijn aangenomen door het Belgisch Elektrotechnisch Comité.
Alle bekabeling dient halogeenvrij te zijn.
In gans de installatie moeten de toestellen met dezelfde analoge functie zoveel mogelijk van dezelfde oorsprong
zijn.
Een volledige lijst van de voorziene materialen moet bij de inschrijving worden gevoegd.
5.19.5
5.19.5
Art. C22 – par. 1 - Moteurs
Art. C22 – par. 1 – Motoren
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 41 de 73
Pagina 41 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Les moteurs possèdent une protection minimale IP 33.
Une protection IP 55 est exigée pour les moteurs des extracteurs montés à l'extérieur.
Les moteurs des ventilateurs et tous les autres moteurs se trouvant à l'extérieur du local technique doivent être
pourvus d'un interrupteur d'approche (interrupteur en service) d'un type permettant le verrouillage à l'aide d'un
cadenas. Le moteur ne peut être redémarré que par le système d'enclenchement opérationnel.
De motoren hebben een minimale bescherming van IP 33.
Voor de motoren van de extractoren die buiten zijn geplaatst, is een IP 55 vereist.
De motoren van de ventilatoren en alle andere motoren die zich buiten het technisch lokaal bevinden dienen
voorzien te zijn van een nabijheidschakelaar (werkschakelaar) van een type dat vergrendeling met hangsdeel
toelaat. Het terug opstarten van de motor mag enkel gebeuren via het operationeel schakelsysteem.
5.19.6
5.19.6
Art. C22 – par. 3 Protection, commande et signalisation des appareils
électriques
Art. C22 – par. 3 Bescherming, bediening en signalisatie van elektrische
toestellen
L'art. C22 par. 3 du cahier des charges type n° 105 est complété du texte ci-dessous:
Art. C22 par. 3 van het typebestek nr. 105 wordt aangevuld met onderstaande tekst:
5.19.6.1
5.19.6.1
Extracteurs et rideaux chaud
Ventilatormotoren en luchtgordijnen
L'alimentation des moteurs de extractions et des aérothermes est protégée par des petits disjoncteurs
automatiques.
Cette alimentation peut être commune pour tous les moteurs de d'aérothermes raccordés au même circuit
hydraulique, sauf:
· si la commande des moteurs est scindée en différents groupes par le réglage automatique, l'alimentation
électrique est elle aussi scindée de la même façon;
De voeding der ventilatormotoren extractoren en luchtgordijnen wordt beschermd met kleine automatische
schakelaars.
Deze voeding mag gemeenschappelijk zijn voor alle motoren die op dezelfde hydraulische kring zijn
aangesloten, uitgezonderd:
· indien de bediening van de motoren door de automatische regeling is opgedeeld in verschillende groepen
dan wordt ook de elektrische voeding overeenkomstig opgedeeld;
· le circuit d'alimentation électrique doit être scindé en plusieurs circuits de moins de 5 kW lorsque la
puissance électrique totale des moteurs excède 5 kW.
· indien het totale elektrisch vermogen der motoren groter is dan 5 kW, dan moet de elektrische
voedingskring gesplitst worden in meerdere kringen van minder dan 5 kW.
Le circuit d'alimentation possède une commande manuelle, comme décrit. ci-dessus; elle est toutefois
commune pour tous les moteurs du circuit d'alimentation.
Chaque moteur est pourvu d'une protection ajoutée contre la surcharge, et d'un interrupteur manuel individuel
permettant de couper la tension, avec la priorité sur le réglage automatique.
De voedingskring heeft een handbediening zoals beschreven hierboven, dewelke echter gemeenschappelijk
voor alle motoren van de voedingskring is.
Iedere motor heeft een aangebouwde bescherming tegen overbelasting en een individuele handschakelaar die
toelaat de spanning te onderbreken, met voorrang op de automatische regeling.
5.19.7
Art. C22 – par. 4 – Tableaux électriques
5.19.7
Art. C22 – par. 4 – Elektrische borden
5.19.7.1
Généralités
5.19.7.1
Algemeen
Les tableaux électriques sont:
· du type reposant au sol, conformément aux conditions du paragraphe B.f.2. du cahier des charges type
400 de la Régie des Bâtiments, partie B.01, et sont munis d'un châssis amovible, comme décrit au par.
B.f.6. Leur socle résiste à la corrosion.
De elektrische borden zijn:
· van het type zijn rustend op de grond, overeenkomstig de voorwaarden van paragraaf B.f.2. van het type
bestek 400 van de Regie der Gebouwen deel B.01 en zijn voorzien van een uitneembaar raam zoals
beschreven in par. B.f.6. Hun sokkel is oncorrodeerbaar.
ou
ofwel
· van het wandtype, geconstrueerd volgens de voorschriften van par. B.f.5., van het type bestek 400 van de
Regie der Gebouwen, deel B.01.
· du type mural, construit suivant les prescriptions du par. B.f.5., du cahier des charges type 400 de la
Régie des Bâtiments, partie B.01.
Ces tableaux sont construits modulairement, avec des sections verticales séparées, où chaque section
correspond à un groupe de ventilation ou à des accessoires ou par circuit de départ (eau chaude ou glacée).
Seuls les tableaux avec un nombre limité de circuits de départ, et en fonction de leur grandeur, seront du type
mural.
Deze borden zijn modulair opgebouwd met gescheiden verticale vakken, waarbij elk vak overeenkomt met een
ventilatiegroep of toebehoren of per vertrekkring (warm- of koud water). Enkel de borden met een beperkt aantal
vertrekkringen, en i.f.v. de grootte, zullen van het wandtype zijn.
Voor eventuele latere uitbreidingen dient er een vrije ruimte van minimum 20% per bord voorzien te worden.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 42 de 73
Pagina 42 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Un espace libre de minimum 20% par tableau doit être prévu pour d'éventuelles extensions ultérieures.
Les appareils de réglage automatique peuvent être encastrés dans ce tableau, à condition d'être montés dans
un espace séparé, ou dans des armoires spécialement prévues à cet effet, montées à proximité des tableaux
électriques.
Les différents LED de signalisation (ou voyants), interrupteurs, etc. sont prévus à l'avant du tableau et disposés
logiquement, et n'entravent pas l'accès à l'armoire.
Les voyants (led) sont du type Æ 22 mm.
Tous les câblages doivent être numérotés conformément aux indications sur les schémas. Les plaquettes
d'identification doivent être gravées et fixées avec des vis.
Un éclairage, ainsi qu'une prise de courant pour 16 A, seront prévus par tableau électrique.
Si le régulateur de fréquence est encastré dans le tableau de distribution électrique, il doit être monté dans une
zone distincte, et suffisamment ventilée.
Tous les tableaux montés à l'extérieur (groupes de refroidissement) ne doivent pas uniquement être du degré
de protection IP55, mais doivent également être pourvus d'un chauffage électrique pour éviter la condensation
en hiver.
De automatische regelingstoestellen mogen in dit bord ondergebracht worden, op voorwaarde dat deze
geplaatst worden in een afgescheiden ruimte, of in speciaal daarvoor voorziene kasten, geplaatst bij de
elektrische borden.
De verschillende signalisatie-L.E.D.'s (of getuigenlampen), schakelaars, enz... worden op de voorkant van het
bord aangebracht, in een logische opstelling en hinderen de toegang tot de kast niet.
De signalisatielampen (led’s) zijn type Æ 22 mm.
Alle kableringen dienen genummerd overeenkomstig de aanduidingen op de schema's. Kenplaatjes moeten
gegraveerd zijn en vastgezet met schroeven.
Per elektrisch bord zal een verlichting voorzien worden, evenals een stopcontact voor 16 A.
Indien de frequentieregelaar ingebouwd wordt in het elektrisch schakelbord zijn deze op te stellen in
afzonderlijke ruimten, en voldoende geventileerd.
Alle buiten opgestelde borden (koelgroepen), dienen niet alleen van de beschermingsgraad IP55 te zijn, maar
zijn eveneens uit te rusten met een elektrische verwarming om condensatie te beletten in de winter.
5.19.7.2
5.19.7.2
Appareillage dans les boîtiers muraux
Apparatuur in de kastborden
Sauf l'appareillage nécessaire pour les régulations et commandes demandées, chaque armoire de distribution
Behoudens de apparatuur nodig voor de gevraagde regelingen en bedieningen is elke schakelkast in ieder
est pourvue des équipements électriques généraux repris ci-après :
geval voorzien van de hierna hernomen algemene elektrische uitrustingen.
· Un interrupteur-sectionneur général qui peut être commandé de l’extérieur et dont l’intensité de courant
· Een algemene lastscheidingsschakelaar van buitenuit bedienbaar waarvan de nominale stroomsterkte
nominale est déterminée en fonction de la puissance globale installée. On doit pouvoir ouvrir le tableau
bepaald wordt in functie van het globaal geïnstalleerd vermogen. Het bord moet kunnen geopend worden
lorsque l'interrupteur est en service.
met schakelaar in dienst.
· Une signalisation optique générale « sous tension » par le biais de lampes témoins (couleur blanche) sur
chacune des phases d’alimentation.
· Een algemene optische signalisatie: "onder spanning" bij middel van getuigenlampjes (witte kleur) op elk
der toevoerfasen.
· Une signalisation optique : « en service » par le biais d’une lampe témoin (couleur verte)
· Een optische signalisatie: "in dienst" bij middel van een getuigenlampje (groene kleur).
· Un interrupteur d’urgence sur le fronton du type avec bouton poussoir (couleur rouge) et avec un
déverrouillage mécanique pour le débranchement de la commande très basse tension (24V).
· Een noodstop op het fronton van het type met drukknop (rode kleur) en met mechanische ontgrendeling
voor uitschakeling van de sturing zeer lage spanning (24V).
· Un interrupteur d’urgence sous verre à la porte d'entrée de la chaufferie (tableau chaufferie).
· Een noodstop onder glas aan de ingangsdeur van de stookplaats (bord stookplaats).
· Un compteur de consommation électrique triphasé (kWh mètre) avec les transformateurs de courant (à
partir de 40 Amp) et les fusibles de protection.
· Een driefasig elektrische verbruiksteller (kWh-meter) m.i.v. de stroomtransformatoren (vanaf 40 Amp) en
de beveiligingszekeringen.
· Une prise de courant bipolaire II + A - 15 Amp. et un éclairage avec un système automatique de protection
- 15 Amp., connecté devant l'interrupteur général (blindage supplémentaire à prévoir).
· Een tweepolig stopcontact II + A - 15 Amp. en verlichtingstoestel m.i.v. de beveiligingsautomaat - 15 Amp.,
geschakeld vóór de algemene schakelaar (supplementaire afscherming is te voorzien).
· Un dispositif de commande, d’utilisation et de signalisation ainsi que l’aménagement du tableau de
distribution précité qui est alimenté via un transformateur de séparation qui est connecté du côté primaire
entre deux phases d’alimentation et qui fournit une tension de 220 Volt du côté secondaire. La protection
de ces transformateurs se fait toujours par des automates calibrés du côté primaire et du côté secondaire.
D’éventuelles soupapes magnétiques ne peuvent pas être alimentées par le transformateur de sécurité
précité.
· Een stuur-, bedienings- en signalisatieinrichting alsook de reeds vernoemde schakelinrichting, welke
gevoed wordt langs een scheidingstransformator die langs de primaire zijde geschakeld is tussen twee
toevoerfasen en langs de secundaire zijde een spanning levert van 220 Volt. De beveiliging van die
transformatoren gebeurt steeds bij middel van gekalibreerde automaten langs de primaire zijde en langs
de secundaire zijde. Eventuele magneetventielen mogen niet over de voornoemde
veiligheidstransformator
gevoed
worden.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 43 de 73
Pagina 43 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Les différents circuits de commande, d’utilisation et de signalisation sont toujours protégés par des
automates bipolaires individuels. Il est même admis en principe que seulement 10 appareils puissent être
repris dans un seul circuit.
De verschillende stuur-, bedienings- of signalisatiekringen worden steeds door afzonderlijk tweepolige
automaten beveiligd. Als principe wordt zelfs aangenomen dat slechts 10 apparaten in een enkele kring
mogen opgenomen worden.
· Une installation pour tester des lampes.
· Een inrichting voor lampentest.
· Un dispositif de compensateur destiné à améliorer le facteur de puissance de l'installation,
comprenant un interrupteur et des fusibles de protection. Ce dispositif assure, à chaque moment,
un facteur de puissance supérieur à 0,90, qu’il faut obligatoirement pourvoir de filtres antiharmoniques (13 %) pour éviter les effets de résonance vu la présence de nombreux redresseurs.
· Een compensatorinrichting tot verbetering van de arbeidsfactor van de installatie, m.i.v. schakelaar
en beveiligingszekeringen. Die inrichting verzekert, op ieder ogenblik, een arbeidsfactor groter dan
0,90, verplichtend te voorzien met anti-harmonischen filters (13%) ter voorkoming van resonantieeffecten gezien de aanwezigheid van heel wat gelijkrichters.
· Un relais qui permet une signalisation générale de toutes les pannes et alarmes vers un point situé à
l'extérieur de l'armoire de distribution.
· Een groeperingrelais dat een algemene signalisatie naar een buiten de schakelkast gelegen punt toelaat,
van alle storingen en alarmen.
· En outre, les installations sont conçues de telle manière que tous les appareils de régulation comme les
thermostats, pressostats, manostats, indicateurs de niveau, etc. sont toujours accompagnés d'un appareil
de sécurité correspondant qui signale la situation limite extrême. Cet enregistrement peut éventuellement
aussi se faire par le biais d’un même appareil qui sert à la fois d’appareil de sécurité et de déconnecteur
de sécurité. Le fonctionnement d’un appareil de sécurité doit toujours être signalé par le biais d’une
signalisation optique séparée (petit voyant orange). Dans l’armoire de distribution, il faut aussi prévoir pour
chaque signalisation un contact sans tension (N.O.), relié à des bornes.
· Bovendien worden de installaties zo opgevat dat alle regeltoestellen, zoals thermostaten, pressiostaten,
manostaten, niveauaanduiders, enz... steeds vergezeld zijn van een overeenstemmend
veiligheidsapparaat welke de uiterste limiet- of grenstoestand signaleert. Die registratie mag eventueel ook
geschieden bij middel van eenzelfde apparaat dat zowel dienstig is als veiligheidsapparaat dan
veiligheidsafschakelapparaat. De werking van een veiligheidsapparaat moet steeds gemeld worden door
een afzonderlijke optische signalisatie (oranje lampje). Per signalisatie moet eveneens een spanningsloos
contact (N.O.), verbonden op aansluitklemmen, in de schakelkast ter beschikking gesteld worden.
Au cas où les moteurs sont connectés en groupe (commande en cascade, connexion au choix, etc.), il faut
toujours prévoir un compteur d’heures de service par moteur.
Ingeval motoren in groep worden aangebracht (bv. cascadewerking, keuzeschakeling, enz...) wordt per motor
steeds een bedrijfsurenteller aangebracht.
5.19.7.3
5.19.7.3
Panneau de commande avec signalisation
Bedieningspaneel met signalisatie
La commande et la signalisation des appareils électriques sont équipées de modules à très basse tension
(24V). Chaque module consiste en une carte de base universelle reliée à une carte frontale de type numérique à
trois points ou de type analogique.
La carte de base universelle possède un connecteur enfichable qui est monté dans un guide-câble en matière
synthétique (dimension 75 x 50 mm) avec un panneau de finition en aluminium anodisé.
Les cartes frontales sont logées dans des couvercles en alu encliquables (dimensions 50 x 50 cm), pourvus
d’indications.
Les guides-câbles simples et doubles seront assemblés au moyen d’un profil en aluminium anodisé et sont fixés
sur la plaque de montage du tableau électrique existant.
Le plan synoptique en couleurs avec les symboles CC et climatisation est dessiné en format module et mis sous
plexi.
De bediening en de signalisatie van de elektrische toestellen wordt uitgerust met modules op zeer lage spanning
(24V). Elke module bestaat uit een universele basisprint die verbonden wordt met een frontprint van het digitale
driepunts- of het analoge type.
De basisprint bezit een steekbare connector en is gemonteerd in een kabelbaan in kunststof (afmeting 75 x 50
mm) met een afwerkingspaneel in geanodiseerd aluminium.
De frontprinten worden gemonteerd in klikbare alu-deksels (afmetingen (50 x 50 cm), voorzien van
aanduidingen.
De enkele en dubbele kabelbaan wordt samengevoegd d.m.v. een geanodiseerd aluminiumprofiel en wordt
bevestigd op de montageplaat van het bestaand elektrisch bord.
Het synoptisch plan in kleuren met CV en klimasymbolen wordt in modulevorm getekend en onder plexi
aangebracht.
5.19.7.4
5.19.7.4
Module de contrôle et de commande
Controle en stuurmodules
· Module d’alimentation
· Voedingsmodule
· Module numérique
Contrôle et commande de secours pour entre autres chaudière, brûleur, circulateur,… et qui comprend au
moins :
· Digitale module
Geschikt voor controle en noodsturing voor o.a. ketel, brander, circulator, enz... en bevat minstens:
- groene led voor werking (via hulpcontact)
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 44 de 73
Pagina 44 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
- LED verte pour le mode « en service » (via le contact d’aide)
- rode led voor veiligheid (via hulpcontact)
- LED rouge pour le mode « sécurité » (via le contact d’aide)
- gele led voor afwijking
- LED jaune pour dérangement
- printschakelaar Auto-O-Hand
- Interrupteur auxiliaire Auto / Manuel
- printrelais werking
- Relais-cartes en service
- printrelais veiligheid
- Relais-cartes sécurité
- klemmen
- Bornes
- 8 p-stekker (m + vr) voor in- en uitgangssignalen
- Fiche 8-p (m + f) pour les signaux d’entrée et de sortie
trois
points
· Module
Pour le contrôle et la commande de secours du servomoteur avec signal trois points et qui comprend au
moins :
- LED verte pour position ouverte
· Driepuntsmodule
Geschikt voor controle en noodsturing van servomotor met driepuntsignaal en bevat minstens:
- groene led voor stand open
- groene led voor stand gesloten
- gele led voor afwijking
- LED rouge pour position fermée
- printschakelaar Auto - Hand
- LED jaune pour dérangement
- printschakelaar Open – Stop – Gesloten
- Interrupteur auxiliaire Auto / Manuel
- printrelais open
- Interrupteur auxiliaire ouvert – arrêt – fermé
- printrelais gesloten
- Relais-cartes ouvert
- klemmen
- Relais-cartes fermé
- 8 p-stekker (m + vr) voor in- en uitgangssignalen
- Bornes
· Analoge module
geschikt voor controle en noodsturing van servomotor met analoog signaal en bevat minstens:
- Fiche 8-p (m + f) pour les signaux d’entrée et de sortie
· Module analogique
Pour le contrôle et la commande de secours du servomoteur avec signal analogique et qui comprend au
moins :
- groene leds met veranderlijke lichtsterkte volgens het uitgangssignaal
- gele led voor afwijking
- printpotentiometer voor instelling analoog signaal
- LED vertes avec intensité lumineuse changeante suivant le signal de sortie.
- printschakelaar Auto - Hand
- LED jaune pour dérangement
- klemmen
- Carte potentiomètre pour réglage du signal analogique
8 p-stekker (m + vr) voor in- en uitgangssignalen
- Interrupteur auxiliaire Auto / Manuel
- Bornes
Fiche 8-p (m + f) pour les signaux d’entrée et de sortie
5.19.7.5
Compteurs
5.19.7.5
Les compteurs pour la mesure de l’énergie électrique à basse tension sont prévus pour être raccordés à des
transformateurs de tension et de courant et doivent répondre aux prescriptions de la Commission
Tellers
De tellers voor het meten van elektrische energie op laagspanning zijn voorzien om op spanningstransformatoren en stroomtransformatoren te worden aangesloten en moeten beantwoorden aan de
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 45 de 73
Pagina 45 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
électrotechnique internationale pour : « Wattheuremètres pour courant alternatif, classe 0,5 ».
L’indication des compteurs du côté tension est réalisée au moyen de conducteurs de 2,5 mm² de section et sur
les transformateurs de courant par des conducteurs d’au moins 4 mm² de section.
Les compteurs électriques sont lus avec le système GTC.
voorschriften van het Internationaal Elektrotechnisch Comité voor: "Wattuurmeters voor wisselstroom,
klasse 0,5".
De aanduiding van de tellers langs de spanningszijde wordt uitgevoerd door middel van geleiders van 2,5 mm²
doorsnede en op de stroomtransformatoren door middel van geleiders van minstens 4 mm² doorsnede.
De telling van de elektrische verbruiken worden ingelezen in het GBS systeem.
5.19.8
5.19.8
Art. C22 – par. 5 – Lignes électriques
Art. C22 – par. 5 – Elektrische leidingen
Toutes les connexions pour le courant de force, les circuits de commande, de signalisation et de régulation
automatique sont réalisées en câbles XGB. Pour les tensions inférieures à 36V, les indications du fournisseur
doivent être respectées.
Les lignes seront suffisamment fixées sur toute leur longueur.
Les câbles RF doivent être fixés à l’aide de colliers métalliques afin d’obtenir une stabilité anti-feu d’une heure.
La même chose vaut pour les chemins de câbles dans lesquels sont posés les câbles.
Les chemins de câble qui accueillent les lignes électriques ont un espace de réserve de 20 % minimum.
Les chemins de câble sont fabriqués en acier métallisé, sont suffisamment renforcés et sont suspendus de
manière à pouvoir porter, outre leur propre poids et celui des câbles, également le poids d’une personne (80
kg).
La section de câbles Rf doit être adaptée (surdimensionnée) en fonction de leur tracée (compartiments
Rf) et ceci cfr. à l’Arrêté royal de 25 Avril 2013.
Alle verbindingen voor sterkstroom, stuur-, signalisatie- en automatische regelkringen worden uitgevoerd in
XGB-kabel. Voor de spanningen lager dan 36 V dienen de voorschriften van de leverancier gerespecteerd te
worden.
De leidingen worden over de volledige lengte voldoende bevestigd.
De Rf-kabels moeten met metalen beugels bevestigd worden om een brandstabiliteit van één uur te bekomen.
Hetzelfde is geldig voor kabelgoten waarin deze kabels gelegd worden.
De kabelbanen waarin de elektrische leidingen worden aangebracht, hebben een minimum reserveruimte van
20%.
De kabelbanen zijn vervaardigd uit gemetalliseerd staal, voldoende versterkt en zodanig opgehangen, dat ze
zonder blijvende vervorming, behalve het eigen gewicht en de kabels, ook het gewicht van één persoon kunnen
dragen (80 kg).
De kabelsectie van Rf-bekabeling dient afgestemd (overgedimensioneerd) te worden in functie van hun
tracee (brandcompartimentering) en dit volgens het Koninklijk Besluit van 25 April 2013.
5.19.9
Art. C22 – par. 6 – Mise à la terre
5.19.9
Art. C22 – par. 6 – Aarding
5.19.9.1
Connexions équipotentielles
5.19.9.1
Equipotentiale verbindingen
Conformément aux dispositions du règlement général sur les installations électriques (M.B. du 29.04.1981),
chaque bâtiment doit être équipé de connexions équipotentielles.
Il faut que toutes les parties métalliques accessibles et fixes de la construction du bâtiment, ainsi que toutes les
pièces métalliques de n’importe quelle ligne soient raccordées à la borne de terre principale, et ce,
conformément aux règlements des articles n° 78.05 et 72 du règlement général.
La présente adjudication comprend la réalisation des connexions équipotentielles exigées de toutes les lignes
électriques et parties métalliques comprises dans l’adjudication.
Les connexions peuvent trouver leur origine au conducteur de terre qui sera installé par l’installateur des
installations électriques générales avec les conduites d’alimentation aux endroits déjà définis ailleurs. Les lignes
de connexions équipotentielles seront installées suivant les mêmes indications que les autres lignes électriques.
Il est clair que les connexions équipotentielles précitées doivent être approuvées en même temps que les autres
installations électriques par un organisme de contrôle agréé.
Overeenkomstig de bepalingen van het algemeen reglement op de elektrische installaties (B.S. van 29.04.1981)
moet elk gebouw voorzien worden van hoofdequipotentiale verbindingen.
Die eis komt er op neer dat de genaakbare en vaste metalen delen van de constructie van het gebouw alsook
van de metalen delen van gelijk welke leiding, elektrisch moeten verbonden worden met de hoofdaardingsklem
en dit o.a. overeenkomstig de voorschriften van de artikels nr 78.05 en 72 van het algemeen reglement.
Huidige aanneming omvat het realiseren van de vereiste equipotentiale verbindingen van alle leidingen en
metalen delen die begrepen zijn in de aanneming.
De verbindingen kunnen hun oorsprong vinden bij de aardgeleider welke door toedoen van de installateur der
algemene elektrische installaties te samen met toevoerleidingen wordt aangebracht op de reeds elders
bepaalde punten. De equipotentiale verbindingsleidingen worden aangebracht overeenkomstig dezelfde
voorschriften als de andere elektrische leidingen.
Het is duidelijk dat ook de voornoemde equipotentiale verbindingen tezamen met de andere elektrische
installaties moeten goedgekeurd worden door een erkend keuringsorganisme.
5.19.10
5.19.10
Horloges
Uurwerken
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 46 de 73
Pagina 46 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Tous les appareils importants comme les chaudières, les groupes de ventilation, les adoucisseurs d’eau, les
installations de refroidissement, etc. doivent être équipés d’une horloge indiquant le nombre d’heures de
service.
Alle belangrijke apparaten zoals ketels, ventilatiegroepen, waterverzachter, koelinstallatie, enz... dienen
uitgerust te worden met een uurwerk dat het aantal bedrijfsuren aanduidt.
5.19.11
5.19.11
Convertisseurs de fréquence
Certains groupes de pulsion et d’extraction doivent être équipés d’un réglage de régime au moyen de
convertisseurs de fréquences. Voir liste des groupes de ventilation.
Ces convertisseurs de fréquences sont installés à proximité du groupe de ventilation concerné.
Ils sont conçus comme suit :
· type numérique
Frequentieomvormers
Bepaalde pulsie- en extractiegroepen moeten uitgerust worden met een toerentalregeling door middel van
frequentieomvormers. Zie lijst der luchtgroepen.
Deze frequentieomvormers worden in de nabijheid van de betrokken luchtgroep opgesteld.
Zij zijn zodanig opgevat dat:
· zij van het digitale type zijn
· commande de 0-10V, séparation galvanique
· de sturing 0-10V bedraagt, galvanisch gescheiden
· sortie protégée contre les court-circuits
· de uitgang kortsluitvast is
· classe de protection IP21
· de beschermingsklasse IP21 bedraagt
· avec disjoncteur-protecteur
· zij voorzien zijn van een motorbeveiliging
· possibilité de démarrage et d’arrêt à distance
· zij de mogelijkheid geven om op afstand te starten en te stoppen
· tension alternative avec un filtre avec au moins le degré d’antiparasitage N défini dans la publication VDE
0875 (dans l’attente d’une norme CEI).
· de omvormers uitgerust zijn kant wisselspanning met een filter met tenminste de ontstoringsgraad N
gedefinieerd in de publicatie VDE 0875 (in afwachting van een CEI-norm).
Chaque convertisseur de fréquence doit être monté sur un cadre en acier (galvanisé par trempage). La hauteur
de cadre est de 1,20 m.
Elke frequentieomvormer moet op een stalen frame (volbad gegalvaniseerd) gemonteerd worden. De hoogte
van dit frame bedraagt 1.20 m.
5.19.12
5.19.12
Interrupteur « normal-urgence »
L’inversion “Normal-Urgence” s’effectue au moyen d’un disjoncteur automatique verrouillé électriquement et
mécaniquement.
Les contacts pour la détection de la tension et des défaillances du groupe de securs sont connectés à l’unité
d’automatisation.
L’ensemble: disjoncteurs automatiques et unité d’automatisation proviennent obligatoirement du même
constructeur et sont entièrement assemblés et testés en usine.
Normaal-Nood omschakeling
De omschakeling "Normaal-Nood" gebeurt door middel van automatische vermogenschakelaars elektrisch en
mechanisch vergrendeld.
De contacten voor spanningsdetectie en defect van de noodgroep worden op de automatiseringsunit
aangesloten.
Het geheel: automatische vermogenschakelaars en automatiseringsunit is verplichtend afkomstig van dezelfde
constructeur en wordt volledig in de fabriek aangesloten en getest.
Normaal: voeding vanuit VB/TD.00
Nood: voeding vanuit VB/TD.SEC
Normal : alimentation depuis VB/TD.00
Secours: alimentation depuis VB/TD.SEC
5.20 GESTION TECHNIQUE DE BATIMENT ET REGLAGE AUTOMATIQUE
5.20 GEBOUWBEHEERSSYSTEEM EN AUTOMATISCHE REGELING
5.20.1
5.20.1
Généralités
L'article C22 par. 1 du cahier des charges type n° 105 de la Régie des Bâtiments est d'application.
Algemene beschrijving
Het artikel C22 van het Type Bestek nr. 105 van de Regie der Gebouwen is van toepassing.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 47 de 73
Pagina 47 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
L’automate et tous ces modules, interfaces et ces appendages font partie du présent marché.
Le réglage automatique est du type CPU avec gestion des techniques centralisée (GTC).
L'emplacement des sondes et des thermostats doit être proposé par l’entrepise et déterminé, en concertation
commune, avec le Pouvoir Adjudicateur
La régulation sera du type numérique destinée aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
La communication et l’envoie des données entre CPU doit se faire par un protocole ouvert standardisé (CEN /
TC247) et doit répondre au caractéristiques suivant:
· Protocole de communication orienté objet
Het voorzien van de regelautomaat met zijn in en uitgangmodules maken deel uit van deze aanneming.
De automatische regeling is van het type PLC met Gebouwenbeheersysteem (GBS).
De inplanting van (ruimte)voelers en thermostaten zal,in samenspraak met het bestuur, door de aannemer
worden voorgesteld
De regeling is van het digitale type aangewend voor de sturingen van verwarming, ventilatie, en klimatisatie.
De communicatie en verzending van gegevens tussen de CPU’s en het beheersniveau moet op een standaard
en open communicatieprotocol (CEN / TC247) gebaseerd zijn en over de volgende kenmerken beschikken:
· Objectgericht communicatieprotocol.
· Réseau Ethernet TCP/IP.
· Ethernet TCP/IP-netwerk.
· Echange data sur base des événements
· Gegevensuitwisseling op basis van gebeurtenissen;
· Avec bus de communication extensible sans perturbation du système
· Uitbreidbaarheid van de bus zonder het systeem te verstoren.
L'installation de régulation automatique est complète et comprend (liste non exhaustive):
· Les appareils de commande,
De werkzaamheden omvatten:
· Alle sturings apparaten
· Tous les raccordements pour permettre un fonctionnement normal des appareils,
· Het ter plaatse opstellen en aansluiten op de diverse in- en uitgaande kabels.
· Le montage et l'installation des sondes de régulation de température, vannes motorisées et servomoteurs,
régulateurs relais de commande,
· Het leveren, monteren en bedraden van alle corrigerende organen, opnemers, regelaars, schakel- en
signaleringsapparatuur.
· Les commandes de dérogation manuelle pour la régulation,
· Alle manuele afwijkingsbedieningen op het regelsysteem
· Tous les raccordements pour permettre un fonctionnement normal des appareils,
· Het leveren en monteren van aansluitingen die voorzien in de normale werking van het systeem
· Tous les dispositifs de comptage exigés par les exigences PEB
· Alle metingen en tellers die geëist worden door EPB
· Les commutateurs de dérogation et voyants lumineux,
· Alle manuele bedieningschakelaars en de signalisatie
· L'encastrement de certains appareils dans les tableaux de commande,
· Het inbouwen van de regelapparatuur in de elektrische borden
· L'étalonnage des instruments et les essais de régulation,
· Het instellen en testen van de regelingen
· Le câblage nécessaire des équipements qui y sont repris,
· Alle bijkomende bekabelingen voor dit regelsysteem
· Etablissement des descriptifs de fonctionnement, schémas de régulation (PID), la topologie des
bus de communication et listing complet des points repris dans la GTC
· Het opstellen van de werkingsbeschrijvingen, regelschema’s (PID), de topologie van de
communicatiebus en volledige puntenlijst van het GBS
· La programmation du système
· Programmatie van het geheel
· L'élaboration du programme de test fonctionnel et la réalisation des tests fonctionnels proprement
dits (avec reporting) jusqu’à satisfaction.
· Het opstellen van het functioneel testprogramma en functioneel testen zelf (met bijhorende
rapportage) tot voldoening
· commissioning bisannuelle (min. 2 x chaque saison)
· 2-jarige commissioning (min. elk seizoen 2x)
Les descriptifs de fonctionnement, les schémas de régulation, la topologie des bus de com et le listing
des points sont à établir par cette l’entreprise et à soumettre pour approbation au pouvoir
d’adjudicateur au début des travaux.
L’entrepreneur fournit avec l’ensemble des documents as-built, les manuels d’utilisation qui se rapportent aux
équipements de l’installation décrite au présent cahier des charges.
De werkingsbeschrijvingen, regelschema’s, topologie communicatiebus en puntenlijst van de regeling
zijn samen te stellen door de aannemer en ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur bij de start
der werken.
Het inregelen, beproeven en bedrijfsvaardig opleveren van de regelinstallatie, alsmede het vervaardigen van
inregelrapporten, revisietekeningen en bedieningsvoorschriften.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 48 de 73
Pagina 48 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Une partie de cette description n’est qu’à titre indicatif et doit être adaptée suivant les demandes du système.
De huidige aanneming voorziet samen met het as-build dossier, de gebruikshandleidingen en een volledige
beschrijving aan het bestuur en dit voor de ingebruikname van het regelsysteem.
Een deel van de beschrijving dient als minimum beschouwd te worden en geldt als richtlijn die kan aangepast
worden in functie van de specifieke eigenschappen van het systeem.
5.20.1.1
5.20.1.1
Exigences liées au projet
Projectspecifieke eisen
La régulation automatique comprend au minimum:
- gestion de la mise en surpression
- gestion des armoires de climatisation
- gestion des mesures, alarmes
- prise en compte des asservissement depuis la centrale existante de DI
-gestion des clapets coupe-feu et registres
- transmission vers un système de supervision de la STIB des infos (états, alarmes, mesures).
La régulation automatique et tous ces accessoires doivent pouvoir dialoguer en permanence, via le
réseau Ethernet, avec les systèmes de supervision des équipements qui y seront installés par la STIB.
Les protocoles standards compatibles sont: OPC UA et BACnet/IP.
De automatische regeling omvat minimaal:
- regeling van de overdruk
- regeling van de klimaatkasten
- regeling van metingen, alarmen, …
- verwerking van sturingen vanuit de bestaande DI centrale
- regeling van de brandkleppen en registers
- transmissie naar een informatietoezichtsysteem van de MIVB (status, alarm, maatregelen)
5.20.2
5.20.2
Centrale de conduite pour ARCP
Le texte de l'article C21 par. 9 est entièrement d'application.
Le système de gestion du bâtiment est un système global et a pour objectif le contrôle, la gestion et la
supervision des différentes techniques et applications dans le bâtiment. Le système de gestion du bâtiment
convient pour une utilisation sur l'intranet et l'Internet. Cette fonctionnalité sera disponible jusque dans les zones
techniques, les composants de base du système sont compatibles avec les technologies de l'information et les
éléments qui sont raccordés immédiatement sur et communiquent par l'intermédiaire de l'infrastructure TI
existante du bâtiment/complexe.
L'entrepreneur sera responsable de la coordination avec le service TI du propriétaire afin de garantir que le
système de gestion du bâtiment va fonctionner dans l'infrastructure TI sans influence néfaste sur les autres
activités/services qui passent par le même LAN.
Tous les éléments et fonctions de l'interface utilisateur sur les stations de travail seront disponibles sur une
configuration PC standard sans qu'aucun logiciel spécifique du système de gestion du bâtiment du fournisseur
ne doive être acheté ou installé. L'accès au système de gestion du bâtiment sera accordé par l'intermédiaire
d'un navigateur Web standard comme Internet Explorer ou Netscape.
Lorsque cela s'avère nécessaire, et si c'est déterminé au préalable dans ces spécifications, un serveur (de
groupe) sera utilisée pour archiver des données spécifiques (entre autres des données de configuration et des
données historiques comme les tendances et les transactions de l'opérateur).
De automatische regeling en alle onderdelen moeten permanent kunnen dialogeren, via het
Ethernetnetwerk, met de bewakingssystemen van de uitrustingen die er door de MIVB zullen
geïnstalleerd worden.
De compatibele standaard protocollen zijn: OPC UA en BACnet/IP
Leidcentrale van PRBA’s
De tekst van art. C21 par. 9 is volledig van toepassing.
Het gebouwbeheersysteem is een globaal systeem en heeft als doel het controleren, beheren en superviseren
van de verschillende technieken en applicaties in het gebouw. Het gebouwbeheersysteem is geschikt voor
gebruik over intranet en internet. Deze functionaliteit zal beschikbaar zijn tot in de technische ruimten, de
basiscomponenten van het systeem zijn IT compatibel en elementen die onmiddellijk worden aangesloten op en
communiceren via de bestaande IT infrastructuur van het gebouw/complex.
De aannemer zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie met de IT dienst van de eigenaar teneinde te
garanderen dat het gebouwbeheersysteem zal functioneren binnen de IT infrastructuur zonder enige nadelige
invloed op andere activiteiten/diensten die via hetzelfde LAN verlopen.
Alle onderdelen en functies van de user interface op de werkstations zullen beschikbaar zijn op een standaard
PC configuratie zonder dat specifieke software van de gebouwbeheersysteem leverancier dient aangekocht of
geïnstalleerd te worden. De toegang tot het gebouwbeheersysteem zal verleend worden via een standaard Web
Browser zoals Internet Explorer of Netscape.
Waar nodig en indien vooropgesteld verder in deze specificaties zal een (groep) server(s) ingezet worden om
specifieke data (o.a. configuratie gegevens en historische data zoals trends en operator transacties) te
archiveren.
De data zullen gearchiveerd worden door middel van een standaard database platform: Microsoft Data Engine
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 49 de 73
Pagina 49 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Les données seront archivées à l'aide d'une plate-forme de base de données standard : Microsoft Data Engine
(MSDE) ou Microsoft SQL Server (suivant la taille de l'installation, à spécifier par le souscripteur).
Il revient donc au contrat d'entreprise de fournir un système fonctionnant parfaitement et performant.
L'entrepreneur acceptera uniquement les personnes au sein de l'équipe du projet qui disposent des
connaissances nécessaires et qui sont suffisamment formées pour concevoir et mettre en service des platesformes système de ce genre.
Les prestations à fournir dans le cadre du système de gestion du bâtiment doivent être correctement planifiées,
tout en tenant compte de la planification globale du projet.
Le système de gestion du bâtiment proposera au moins les fonctionnalités intégrées suivantes :
· Des informations sur l'opérateur, la gestion des alarmes et les fonctions de contrôle sur n'importe quelle
station de travail standard sans devoir installer un logiciel spécifique du système de gestion du bâtiment ;
(MSDE) of Microsoft SQL Server (afhankelijk van de grootte van de installatie, door de inschrijver te
specificeren).
Het behoort tot de aanneming een behoorlijk functionerend en performant systeem te leveren. De aannemer zal
enkel die personen in het projectteam opnemen die beschikken over de nodige kennis en degelijk opgeleid zijn
om dergelijke systeemplatformen te concipiëren en in bedrijf te stellen.
De te leveren prestaties in het kader van het gebouwbeheersysteem dienen degelijk ingepland te worden,
rekening houdend met de globale projectplanning.
Het gebouwbeheersysteem zal minstens de volgende geïntegreerde functionaliteiten bieden:
· Operator informatie, alarmbeheer en controlefuncties op eender welk standaard werkstation zonder dat
specifieke gebouwbeheersysteem software dient geïnstalleerd te worden;
· “Management” informatie en controlefuncties;
· Des informations de « gestion » et les fonctions de contrôle ;
· Informatiebeheer inclusief supervisie, transmissie, archivering en rapportering;
· La gestion des informations y compris la supervision, la transmission, l'archivage et les rapports;
· Diagnose en rapportering van gebouwbeheersysteem functies;
· Le diagnostic et le rapport des fonctions du système de gestion du bâtiment ;
· Afstandsbeheer;
· La gestion à distance ;
· Energiebeheer;
· La gestion de l'énergie ;
· “Indoor” comfortbeheer (o.a. luchtkwaliteit)
· La gestion du confort « en interne » (entre autres la qualité de l'air)
· Native BACnet IP zal als hoofdprotocol worden gebruikt, volledig compatibel met een van de BMS-systemen (Building
Management System) die reeds aanwezig zijn bij de MIVB.
· BACnet IP natif sera utilsé comme protocole principal, complétement compatible avec l’un des BMS (Building Management
System) déjà présent à la STIB L'intégration de plusieurs systèmes et techniques sur la base de normes de
communication agréées (BACnet / LONmark / Modbus / …)
· Integratie van diverse systemen en technieken op basis van erkende communicatiestandaards (BACnet /
LONmark / Modbus / …).
Le fournisseur/constructeur du système de gestion des bâtiments sera un fabricant agréé de solutions de
systèmes de gestion des bâtiments qui est également garant de l'implémentation et d'une prestation de service
intégrale.
Il démontrera, à l'aide de références, que plusieurs projets similaires (importance, contenu, complexité…) ont
déjà été couronné de succès.
De leverancier/constructeur van het gebouwenbeheersysteem zal een erkend fabrikant van gebouwbeheersysteemoplossingen zijn die tevens instaat voor de implementatie en integrale dienstverlening.
Hij zal aantonen door middel van referenties dat reeds meerdere gelijkaardige projecten (omvang, inhoud,
complexiteit,…) met succes werden voltooid.
5.20.3
Spécifications techniques
5.20.3
Technische specificaties
5.20.3.1
Réglage central
5.20.3.1
Centrale regeling
Les fonctionnalités et les caractéristiques suivantes doivent au moins être fournies:
· Le logiciel du système est basé sur une base de données SQL.
De volgende functies en kenmerken moeten minimaal worden geleverd:
· De software van het beheersstation is op een SQL-database gebaseerd.
· La régulation sera du type numérique, communicative incluant des automatismes destinés aux
installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
· De regeling is van het digitale type en het bevat alle functies om de verwarmings, koelings en ventilatie
installaties aan te sturen.
· Les régulateurs se montent sur rail DIN ou sur n'importe quel support au moyen de vis. Pour le
raccordement des appareils périphériques et d'exploitation, de l'alimentation et du bus , les régulateurs
sont équipés de borniers à ressort sans vis.
· De verschillende regelaars zijn op DIN-rail bevestigd door middel van schroeven. Voor het aansluiten van
randapparatuur en bus controllers worden veerklemmen zonder schroeven gebruikt .
· De modules en de controller (CPU) zijn van elkaar gescheiden voor een gemakkelijke montage of
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 50 de 73
Pagina 50 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
· Les borniers et le régulateur principal (CPU) sont dissociables pour faciliter le montage ou le
remplacement en armoire électrique. Les connexions sont du type rapide, à ressort, sans vis de serrage.
· Le système de gestion du bâtiment fonctionne dans une configuration de réseau client / serveur (serveur
de terminal) Dans ce cas, le logiciel décrit ci-dessous peut être installé sur un serveur et l'ordinateur doit
être adapté aux caractéristiques du serveur.
· La fonction de serveur de terminal fournit toutes les fonctions de la gestion sous la forme de services de
terminal sur le réseau.
demontage. Verbindingen zijn van het type zonder schroeven.
· Het gebouwbeheersysteem zal in een client/server-netwerkconfiguratie (terminalserver) kunnen werken. In
dat geval moet de hieronder beschreven software op een server worden geïnstalleerd en moet de
vermelde PC over serverkenmerken beschikken.
· De terminalserverfunctie levert alle functies van het beheerssysteem in de vorm van terminaldiensten via
het netwerk.
· Nieuwe softwareversies kunnen zonder wijziging van de projectspecifieke gegevens worden geïnstalleerd.
· Des nouvelles versions de logiciels peuvent être installées sans changer les données spécifiques au
projet.
· Migratie van de software naar nieuwe systeemgeneraties moet mogelijk zijn.
· La migration du logiciel vers de nouvelles générations doit être possible.
· De programmering en adressering van projectspecifieke gegevens kunnen, na opleiding, makkelijk door
de gebruiker worden gewijzigd.
· Après une formation par l'utilisateur, la programmation et le traitement de données spécifiques au projet
peuvent être facilement modifiés.
· Uniquement des algorithmes et bibliothèques standard qui ont déjà fait leurs preuves, peuvent être
utilisés.
· L'éditeur graphique doit comporter au minimum une bibliothèque de symboles pour chaque niveau et doit
répondre aux normes DIN et CEE. Une bibliothèque spécifique au projet doit être créée.
· La sauvegarde de la mise-à-jour des images doit être créée, cette base de données est stockée sur un
PC, avec une sauvegarde additionnelle indépendante du support (CD-ROM, serveur, etc).
· Plusieurs tendances peuvent être enregstrées simultanément en mode dynamique (temps réel) et en
mode statique (constitué de la base de données historiques et archivées basées sur des données
historiques).
· La gestion des alarmes doit être gérée par le CPU.
· Le routage d’événements importants pour plusieurs destinataires, doit être possible (email, fax, sms, etc)
· De grafische editor moet minimaal uit een symbolenbibliotheek voor elk systeemniveau bestaan; en moet
aan de DIN- en CEE-normen voldoen. Er kan een projectspecifieke bibliotheek worden gecreëerd.
· Er kunnen back-ups van de bijgewerkte afbeeldingen worden gemaakt: de database wordt op de PC
opgeslagen, met aanvullende archivering op een onafhankelijk medium (Cd-rom, server, enz.)
· Er kunnen simultaan verschillende trends worden weergegeven: in dynamische modus (real-time) en in
statische modus (bestaande uit de historische database en de gearchiveerde historische databases).
· Het beheer van de alarmen van de automatisering
· Routering van de gebeurtenissen naar verschillende ontvangers (semafoons, printers, e-mails, fax, sms,
enz.)
· De tijdprogramma’s kunnen via de grafische componenten worden ingevoerd en gewijzigd.
· Met het werkstation moet het mogelijk zijn om de parameters van het automatiseringstation in te stellen
evenals diagnoses uit te voeren en kunnen er ook grafische afbeeldingen worden aangemaakt.
· Les programmes horaires peuvent être saisis et modifiés en utilisant les composants graphiques
· Avec le poste de travail, il devrait être possible d'ajuster ainsi que d'effectuer le paramètrage de la station
d'automatisation et de créér également des imâges graphiques.
· Le dialogue avec le système se faisant sous forme de menus établis en langage clair et parfois graphique;
la langue utilisée devra pouvoir être modifiée aisément par l'utilisateur.
·
· Er moeten standaardalgoritmes en -bibliotheken voor het systeem worden gebruikt, die hun waarde reeds
bewezen hebben in gelijksoortige installaties.
· De dialoog met het systeem in de vorm van vaste menu's in duidelijke taal en soms grafisch, de gebruikte
taal eenvoudig worden aangepast door de gebruiker.
· Hiervoor, zal de gebruiker de keuze tussen drie talen via het menu (Fr, Nl, Eng,).
· Een hiërarchie van drie niveaus met de nodige beveiligingen zal waarschuwen tegen misbruik door nietgeautoriseerd personeel.
A cet effet, l'utilisateur aura le choix entre trois langues via le menu (Fr, Nl, Angl,).
· Une hiérarchie de sécurité à minimum trois niveaux préviendra contre l'utilisation abusive par du personnel
non habilité.
· Le fournisseur s'engage à fournir un matériel homogène, à l’exception des demandes de projet
spécifiques.
Au terme de l'exécution des travaux, un exemplaire du descriptif des fonctionnements mis à jour, sera remis au
Pouvoir Adjudicateur. Le contractant fournit les informations nécessaires au client pour la composition d'un
· De aannemer verbindt zich ertoe om een homogeen product te bieden, met uitzondering van bepaalde
project specifieke.aanvragen.
Na het uitvoeren van het werk zal een bijgewerkte kopie van de regelingsbeschrijving worden verstrekt aan het
bestuur. De aannemer verstrekt de nodige informatie aan de opdrachtgever voor het samenstellen van een
gebruikershandleiding op 2 niveaus: een niet-technische beschrijving van het systeem (bv. hoe gewone
gebruikers eenvoudige instellingen kunnen wijzigen) en een technische handleiding bedoeld voor onderhouds-
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 51 de 73
Pagina 51 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
guide d'utilisation sur deux niveaux: une description non technique (par exemple, comment les utilisateurs
quotidiennes peuvent modifier les paramètres de base) et un manuel technique destiné aux ingénieurs de
maintenance et de contrôle.
en regeltechnici.
5.20.4
Exigences spécifiques du projet
5.20.4
Projectspecifieke vereisten
5.20.4.1
Intégration des composants du projet
5.20.4.1
Integratie van onderliggende systemen
La gestion du GTC pour assurer la surveillance des équipements technique suivantes :
Partie: HVAC
· Groupes de traitement d’air
Het gebouwbeheersysteem dient in te staan voor de supervisie van de volgende technische uitrustingen
Deel: HVAC
· Luchtgroepen
· Gestion de la mise en surpression
· Sturing van overdruk
· Ventilateurs d’extraction
· Extractieventilatoren
· Clapets coupe feu
· Brandkleppen
· Remise en service après coupure de courant
· Geprogrammeerde opstart na onderbreking
· Réglage final radiateurs
· Eindregeling radiatoren
· Split-units
· Split-units
· Armoires de climatisation
· Klimaatkasten
· Alarmes
· Alarmen
· Mesures
· Meetpunten
· ...
· …
Toutes les images pour les représentations graphiques doivent être prévues pour TOUS les composants actifs
(CHAQUE capteur & CHAQUE organe régulateur), tant sur le plan que via le schéma de principe
(arborescence), et ce, par unité fonctionnelle (partie fonctionnante). Un lien facile d'utilisation relie la
visualisation sur plan à celle du schéma de principe. Il est également possible de naviguer au travers d'un plan
et d'un schéma récapitulatifs
Liste non-exhaustive:
· armoires de climatisation
· groupes d'air
Alle beelden zijn te voorzien voor de grafische voorstelling van ALLE actieve onderdelen (ELKE voeler & ELK
regelend orgaan), dit zowel op grondplan als via principeschema (uitklapbare boomstructuur) en dit per
functionele eenheid (werkend geheel). De visualisatie in grondplan en principeschema zijn onderling eenvoudig
doorgelinkt/doorklikbaar, alsook navigatie via een samenvattend overzichtsplan en -schema
Niet-limitatieve oplijsting:
· klimaatkasten
· luchtgroepen
· luchtverdeling
· répartition de l'air
· principeschema aeraulisch
· schéma de principe aéroliques
· grondplan per verdieping met naregeling en verschillende voelers (temperatuur)
· Plan par étage avec un post-régulation et différents capteurs (température)
-
Brandkleppen
-
Clapets coupe-feu
-
Radiatoren
-
Radiateurs
-
…
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 52 de 73
Pagina 52 van 73
-
5.20.4.2
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
…
Alarmes
5.20.4.2
Alarmen
Toutes les alarmes des installations HVAC sont reliées au système de gestion du bâtiment existant..
Alle alarmen van de HVAC-installaties worden verbonden met het bestaande Gebouwenbeheersysteem.
5.20.4.3
5.20.4.3
Localisation
Locatie
Les appareils de commande du système de gestion du bâtiment sont placés dans le tableau HVAC.
De bedieningsapparatuur van het Gebouwenbeheersysteem wordt opgesteld in het bord HVAC.
5.20.4.4
5.20.4.4
Appareils de régulation et de commande programmable (ARCP)
Les ARCPs représentent le deuxième niveau hiérarchique du système. Ils sont raccordés aux installations et
montés à proximité de celles-ci.
En gros, dans chaque tableau électrique est équipe avec ARCP, qui sont reliés les uns aux autres et permettre
un échange parfait de l'information.
Composition de chaque ARCP:
· Partie de base
Programmeerbaar regel- en besturingsapparaat (PRBA)
De PRBA’s vormen het tweede hiërarchische niveau van het systeem. Ze zijn op de installaties aangesloten en
in hun nabijheid gemonteerd.
Principieel wordt in elk elektrisch bord een PRBA voorzien, die verbonden worden met elkaar en die een
perfecte uitwisseling van gegevens toelaten.
Elke PRBA zal minstens omvatten:
· Basisdeel
· Module interface avec accoupleur à douille BACnet
· Interface-module met buskoppelaar BACnet
· Appareil de commande
· Bedieningstoestel
· Programmes de base
· Basisprogramma's
· Programmes d'application
· Toepassingprogramma's
· …
· …
Tous les programmes d'application sont les moins disponibles.
Les liens entre les I / 0 modules, de mesure et de contrôle, et les composés eux-mêmes, doivent composer
avec l’approbation du fournisseur.
Afin d'optimiser le nombre de ARCP, certains modules également être regroupés. Par tous les moyens il doit
rester clair et ensemble logique. Proposition à soumettre
Alle aangegeven basis- en toepassingsprogramma's dienen minstens beschikbaar te zijn.
De verbindingen tussen de I/0 modules en meet- en regelorganen, evenals de verbindingen onderling, dienen te
gebeuren overeenkomstig de eisen van de leverancier.
Teneinde het aantal PRBA's te optimaliseren mogen bepaalde modules ook gegroepeerd worden. Alleszins
moet het geheel logisch en overzichtelijk blijven. Voorstel ter goedkeuring voor te leggen.
5.20.4.5
5.20.4.5
Microprocesseur / CPU principale
Microprocessor / Leidcentrale / Hoofdregelaar
Pour répondre aux exigences de fonctionnalités, les caractéristiques minimales suivantes sont intégrées dans la Om aan de functionaliteitvereisten te voldoen, moeten de volgende kenmerken minimaal in de PRBA zijn
ARCP:
geïntegreerd:
· Les stations d'automatisation travaillent dans un réseau BACnet / LonMark et utilisent des technologies
· De automatiseringstations werken met
BACnet / LonMark en maken gebruik van
dans le domaine de la gestion centralisée des bâtiments.
gebouwtechnologieën ontwikkelde objecten.
· Possibilité d’accéder à tous les paramètres et aux valeurs de toutes les stations du réseau
d'automatisation à travers l'unité locale ou de contrôlé décentralisée.
· L'unité de contrôle doit fournir toute fonctionnalité pour pouvoir gérer l’exploitation et l'entretien pour tous
les éléments qui sont connectés :
-
Les programmes d'ajustement et le temps des calendriers
voor
· Mogelijkheid toegang te krijgen tot alle parameters en waarden van alle automatiseringstations in het
netwerk d.m.v. de plaatselijke of decentrale bedieningseenheid. De bedieningseenheid beschikt over een
verlicht beeldscherm met hoge resolutie voor grafische elementen en tekst en over bedieningtoetsen.
· De bedieningseenheid moet zorgen voor alle vereiste exploitatie- en onderhoudshandelingen van de
gestuurde installaties en meer bepaald voor:
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 53 de 73
Pagina 53 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
-
La visualisation des événements
-
De aanpassing van tijdprogramma’s en kalenders
-
La sécurité de gestion des accès par mot de passe
-
De visualisering van online trends
-
La visualisation des alarmes et événements
-
Het beheer van de toegangsbeveiliging via wachtwoorden
-
Les alarmes sonores et
-
De visualisering van alarmen en evenementen
-
Accepter et reset les alarmes
-
Een gemeenschappelijke alarmindicator met geluidssignaal
-
Fonction test
-
Aanvaarden en resetten van alarmen
-
Garder au moins les 100 derniers événements (FIFO)
-
Testfunctie
-
Capacité à conserver un historique d'au moins 500 valeurs.
· Les composants d'automatisation modulaire peuvent être montés frontalement sur le panneau.
-
Alimentation
-
Afin d’être aussi proche que possible de l'installation de contrôle, les modules d'automatisation
doivent avoir une architecture distribuée qui a recueilli des données et des commandes de
contrôle pouvant être données par des entrées et sorties intégrées ou via des modules remote E
/ S le long d'un procesbus (d'une longueur maximale de 200 m) .
-
-
Mogelijkheid tot bewaren van minimaal de 100 laatste gebeurtenissen (FIFO).
-
Mogelijkheid tot bewaren van minimaal 500 historiekwaarden.
· De modulaire automatiseringstations kunnen vooraan op het paneel worden gemonteerd.
Les stations d'automatisation sont BACnet / LonMark indigènes et, par conséquent, chaque unité
BACnet / LonMark est aussi disponible en dossier intégré et fonction de base et permanente. Ils
sont compatibles BACnet / LonMark, sont mis en œuvre BACnet / LonMark et devraient être
directement intégrés sans aucune conversion de données spéciale. BACnet / communications
LonMark-pas de matériel ou de services supplémentaires seront générés.
-
Le réseau doit être Ethernet TCP / IP.
-
La possibilité d’une plateforme Web LonMark BACnet / Client-serveur via l'intégration au réseau
téléphonique public ou d'un intranet, est facultative. Les fonctions à distance sont similaires à
celles de l'unité de commande ci-dessus.
-
Voeding
-
Om zich zo dicht mogelijk bij de gestuurde installaties te bevinden, moeten de automatiseringstations over een gedistribueerde architectuur beschikken waarmee gegevens verzameld en
sturingsopdrachten gegeven kunnen worden via geïntegreerde in- en uitgangen of via decentrale
I/O-modules die langs een procesbus (met een maximale lengte van 200 m) communiceren.
-
De automatiseringstations zijn BACnet / LonMark native en bijgevolg moet elk toestel BACnet /
LonMark dan ook als een geïntegreerde en permanent beschikbare basisfunctie opnemen. Ze
moeten als volledige BACnet / LonMark-knoopunten worden geïmplementeerd. BACnet /
LonMark moet rechtstreeks kunnen worden geïntegreerd zonder dat er enige speciale
gegevensconversie voor vereist is. BACnet / LonMark-communicaties zullen zonder bijkomende
hardware of diensten worden gegenereerd.
-
Het netwerk moet op Ethernet TCP/IP gebaseerd zijn.
-
Optioneel is er de mogelijkheid een BACnet / LonMark WEB/Client-server te integreren die via
het openbare telefoonnetwerk of via een intranetnetwerk kan worden opgeroepen.
De afstandsbedieningfuncties zijn gelijkaardig aan die van de bovenvermelde bedieningseenheid.
-
Les alarmes peuvent se faire par SMS ou par e-mail au service de maintenance ou au personnel
de sécurité.
-
Les imâges graphiques avec les valeurs mises-à-jour peuvent utiliser un navigateur Web sans
outils spéciaux où les logiciels sont affichés.
-
De alarmen kunnen via SMS of e-mail naar het onderhouds- of bewakingspersoneel worden
verzonden.
· La communication et la transmission des données entre la PRBA et le GTC doit se faire au niveau BACnet
/ LonMark standardisé et sur basé de la communication suivante :
-
Grafische afbeeldingen met de geactualiseerde waarden kunnen m.b.v. een internetbrowser
zonder enige specifieke tool of software worden weergegeven.
-
Object-oriented Protocole de communication.
-
Réseau Ethernet TCP / IP
· De communicatie en verzending van gegevens tussen het PRBA en naar het beheersniveau moet op het
standaard en open BACnet / LonMark-communicatieprotocol gebaseerd zijn en over de volgende
kenmerken beschikken:
-
Echange des données fondées sur des événements
-
Objectgericht communicatieprotocol.
-
Extensibilité du bus sans perturber le système.
-
Ethernet TCP/IP-netwerk.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 54 de 73
Pagina 54 van 73
5.20.4.6
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Régulation primaire
-
Gegevensuitwisseling op basis van gebeurtenissen;
-
Uitbreidbaarheid van de bus zonder het systeem te verstoren.
5.20.4.6
Les modules E / S ont les fonctions suivantes:
· Les fonctions de contrôle numérique direct
Primaire regeling
De I/O modules moeten over de volgende functies beschikken:
· Rechtstreekse digitale sturingsfuncties uitvoeren.
· Les commandes de contrôle d'exécution (tels que le suivi et le contrôle des équipements techniques, le
système d'éclairage, ...) sans système de contrôles supplémentaires pour ces fonctions.
· De sturingsopdrachten uitvoeren (zoals de bewaking en de sturing van de technische uitrustingen, de
verlichtingsregeling, ...) zonder extra systeemregelaars voor deze functies.
· Selon description fonctionnelle du programme doit être écrit suivant la norme IEC61 (norme 131-3).
· Volgens de functionele beschrijving moet het programma geschreven worden d.m.v. een genormaliseerde
(IEC61 131-3)
5.20.4.7
Modules d'entrée et de sortie (I/O)
5.20.4.7
Le module I/O agissent comme des transducteurs de signal. Ils constituent l'interface entre le maître du bus et
les machines qui font partie des installations du bâtiment. Le terminal de base de l'I/O module contient les
terminaux pour le câblage le long du côté de l'unité sur le terrain, les borniers séparés ne sont pas nécessaires.
La série de modules I/O se compose de modules multifonctions avec 6, 8 ou 16 points d' I/O qui peventt être
configurés pour toutes les fonctions de base nécessaires à la construction d'automatisation et de gestion. Ils ont
mis les valeurs de l'automatisation des processus de conduire des signaux pour les différents composants du
système sont nécessaires, et vice versa.
· Entrée digitale:
-
8 ou 16 digitales entrées, configuration séparée
-
· Entrée/sortie universelle:
-
8 Entrée/sortie universelle, configuration séparée
-
Entrée digitale: contact, puls ou compteur
-
Entrée analogue: sensor, 4 – 20 mA ; 0..10 V
-
Sortie analogue : 4 – 20 mA ; 0..10 V
-
6 sorties relais configurables comme:
8 universele I/O-punten, afzonderlijk configureerbaar als:
Digitale ingang: potentiaalvrij contact, puls of teller
-
Analoge ingang: sensor, 4 – 20 mA; 0..10 V
-
Analoge uitgang: 4 – 20 mA ; 0..10 V
-
o I/O Individuelle avec LED verte ou LED rouge, jaune ou vert.
Interrupteurs de dérogation (ISO 16 484-2)
-
· Digitale uitgangsmodule:
Deux versions compatible:
-
8 of 16 digitale ingangen; individueel configureerbaar voor statussignalen
· Universele ingangs- / uitgangsmodule:
· Sortie digitale
-
In- en uitgangsmodulen (I/O)
De I/O-modules fungeren als signaalomvormers. Ze vormen de interface tussen de busmaster en de relevante
apparaten die deel uitmaken van de installaties van het gebouw.
De klemmensokkels van de I/O-module bevatten de aansluitklemmen voor de bedrading langs de kant van het
veldapparaat; afzonderlijke klemmenstroken zijn niet nodig.
De I/O-modulereeks bestaat uit multifunctionele modules met 6, 8 of 16 I/O-punten, die kunnen worden
geconfigureerd voor alle basisfuncties vereist voor gebouwautomatisering en –beheer. Ze zetten de
proceswaarden van het automatiseringsstation om in de signalen die voor de diverse installatiecomponenten
vereist zijn en omgekeerd.
· Digitale ingangsmodule:
Twee volledig compatibele uitvoeringen:
o Individuele I/O-puntsignalering met groene status LED of driekleurige status LED rood,
geel of groen
o contact, puls, 1… 3 étages
o 3-points régulateur
-
Afwijkschakelaars (overeenkomstig ISO 16 484-2)
-
6 relaisuitgangen, die afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd als:
o houdcontact of puls, 1 … 3-traps
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 55 de 73
Pagina 55 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
o 3-punts regeluitgang met intern slagmodel
5.20.5
Accès au régulateurs DDC
5.20.5
Toegang tot de DDC-regelaars
Grâce au système GTC l'utilisateur a accès à tous les contrôleurs connectés pour les fonctions suivantes:
Via het centraal bedieningssysteem heeft de gebruiker toegang tot alle aangesloten regelaars voor de volgende
· Affichage et créer le répertoire "programmes d'application programmables, listes de paramètres pour les functies:
fonctions de régulation et de contrôle et système de calendrier
· Weergeven en opzetten van adressenbestand "vrij programmeerbare toepassingsprogramma's",
parameterlijsten voor regel- en besturingsfuncties en systeemkalender
· Présentation des entrées et des sorties numérique et les valeurs analogiques, des rapports du système et
· Presentatie van in- en uitgaande digitale en analoge waarden, systeemmeldingen en projectmeldingen
le rapportage des événements.
· Commandes pour toutes les sorties numériques et analogiques et les paramètres du programme.
· Bevelen voor alle digitale en analoge uitgangen, alsmede programma parameters.
En outre, le système offre la possibilité de décrire les points d'un groupe et instaurer un contrôle plus facile.
Bovendien biedt het systeem de mogelijkheid om punten uit een groep te omschrijven en maakt totale
systeemcontrole makkelijker.
Ceci est réalisé par:
· Programmation des groupes logiques et leur 'informations, y compris des valeurs fixes, les paramètres et Dit wordt bereikt door:
· het programmeren van logische groepen of hiermee samenhangende informatie inclusief vaste waarden,
les infos calculables
parameters en berekenbare informatie
· La programmation des menus avec des groupes logiques
· het programmeren van een menu met logische groepen
· programmation des instructions en une ligne de et les descriptions des alarmes par adresse
· het programmeren van éénregelige alarminstructies en omschrijvingen per adres
· transfert de logiciels à destination et à partir des contrôleurs DDC (upline/downline loading)
· overdracht van programmatuur van en naar de DDC regelaars (upline/downline loading)
· échange d’info entre les régulateurs
· algemene informatie uitwisselen tussen de DDC regelaars
· synchronisation d’horloge
· automatische synchronisatie van de klok (eenmaal per dag worden de datum en tijd van alle DDC
· Transition du programme vacances d'une journée.
regelaars gelijkgezet t.o.v. een hoofdklok)
L'utilisateur peut à partir d'un endroit confortable pour lui faire toutes les fonctions nécessaires au
· overbrugging van vakantie- of dagprogramma.
fonctionnement de la manipulation des contrôles l'accès en utilisant une accès de transmission asynchrone.
De gebruiker kan vanaf een voor hem gerieflijke plaats alle functies uitvoeren die nodig zijn om de werking van
de regelaars te besturen door verbinding via asynchrone transmissie.
5.20.6
Alarmes
5.20.6
Alarmen
Toutes les alarmes de ce système sont individuellement reliées au BMS (Building Management System).
Également les alarmes des autres installations sont notifiées au système. Ces alarmes suivantes: voir cidessous.
Alle alarmen van onderhavige installatie worden individueel verbonden met het Gebouwenbeheersysteem.
Ook alarmen van de andere installaties worden gemeld op het Gebouwenbeheersysteem. Dit zijn volgende
alarmen: zie verder.
5.20.7
Eléments finaux
5.20.7
Eindelementen
5.20.7.1
Sondes et thermostats
5.20.7.1
Thermostaten en voelers
L'emplacement des capteurs et des thermostats doit être proposé par l'entrepreneur et déterminé, en commun
accord, avec le Pouvoir Adjudicteur.
Les thermostats et les capteurs qui mesurent la température de l'eau dans les tuyaux ou les appareils sont
De plaats van de voelers en thermostaten moet voorgesteld worden door de aannemer en wordt, in
gemeenschappelijk overleg, bepaald met het bestuur.
De thermostaten of voelers die watertemperaturen meten en geplaatst zijn in de leidingen of toestellen
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 56 de 73
Pagina 56 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
montés dans des manchons de protection. Quand ils sont installés dans les conduites d'eau glacée, ces
manchons ne peuvent jamais être placés verticalement, mais selon un angle de 45 °, vers le bas par rapport au
plan horizontal, et ce, afin d'éviter l'accumulation d'eau dans le manchon de protection.
Les thermostats ou les capteurs qui mesurent la température de l'air, doivent être disposés de telle sorte qu'ils
ne sont pas affectés par le rayonnement de l'environnement.
Minimun deux sondes extérieures sont a prevoir pour l'ensemble du système de régulation. Lorsque leur écart
mutuel s’élève à de plus de 2 °C, une alarme s'affiche sur le GTC.
Les thermostats et capteurs doivent être adaptés au liquide et au lieu d'installation.
Les capteurs de température/pression sont du type actif avec un signal de sortie de 0-10 V, ils sont alimentés
par une tension très basse.
Chaque batterie dans laquelle la température ne peut pas descendre en-dessous de 0 °C, est équipée d'un
thermostat à sonde de type serpentine, immédiatement placé contre les nervures de la batterie de chauffage (en
aval), et uniformément réparti sur toute sa surface. La longueur minimale du capteur est de 6 m
(dompelvoelers), worden voorzien van beveiligingskokers. Wanneer deze in de ijswaterleidingen aangebracht
worden, mogen deze beveiligingskokers nooit verticaal geplaatst worden, maar onder een hoek van 45°, naar
beneden t.o.v. het horizontaal vlak en dit om wateraccumulatie te vermijden in de beveiligingskoker.
De thermostaten of voelers, die luchttemperaturen meten, moeten zodanig opgesteld worden dat ze niet
beïnvloed worden door de straling van de omgeving.
Er zijn minimun twee buitenvoelers te voorzien voor het geheel van de regelinstallatie. Zodra hun onderlinge
afwijking méér dan 2°C bedraagt dient een alarm te verschijnen op het GBS systeem.
De thermostaten en voelers moeten aangepast zijn aan de vloeistof en de plaats van opstelling;
De temperatuurvoelers zijn van het actieve type en hebben een uitgangssignaal 0-10 V, zij worden gevoed met
een zeer lage spanning.
Elke batterij waar lucht kan doorstromen van 0°C of lager, is voorzien van een thermostaat met lange voeler
(serpentine-type), onmiddellijk geplaatst tegen de ribben van de verwarmingsbatterij (afwaarts), gelijkmatig
verdeeld over de volledige hoogte van de batterij. De reactie op temperatuur hangt af van het koudste punt van
de voeler. De minimum lengte van de voeler is 6 m.
5.20.7.2
5.20.7.2
Thermostats antigel
Du type à capillaire dont la longueur n'est pas inférieure à 5 m et réagissant au point le plus froid de toute la
longueur. Le point de consigne est réglable entre 0 et 10°C.
L’action de ce thermostat provoque l’arrêt du groupe de ventilation qu’il protège et le signale au tableau
électrique correspondant par un voyant rouge (reset manuel).
Lors de la mise en route du ventilateur, l'action du thermostat antigel est interrompue pendant quelques
secondes, évitant ainsi des déclenchements intempestifs lors du démarrage des installations
Le fonctionnement du thermostat de dégivrage provoque les actions suivantes:
· arrêt du groupe et des éléments correspondants.
· fermeture des registres motorisés sur prise d’air extérieur et surtout l’ouverture de la vanne motorisée sur
batterie de chauffage.
Antivriesthermostaat
Capillaire thermostaat waarvan de lengte ten minste 5 m lang is en over zijn gehele lengte reageert op de
koudste temperatuur,hij is instelbaar tussen 0 en 10 °C.
Deze actie zal de ventilatiegroep uitschakelen en en alarm met rode led generen De groep dient manueel gerest
worden.
Bij starten van de ventilator zal de invloed van de antivriesthermostaat gedurende enkele seconden
onderbroken worden, waardoor uitschakeling bij het starten vermeden wordt.
De werking van de antivriesthermostaat heeft volgende acties tot gevolg:
· stoppen van de overeenkomstige blaasgroep en de overeenkomende elementen.
· sluiten van de gemotoriseerde registers op de buitenluchtname en maximaal openen van de
gemotoriseerde kraan van de verwarmingsbatterij.
· maintien en service ou ajustement automatiquement du circulateur
· het in dienst houden of het automatisch terug in dienst stellen van de circulatiepomp.
· lancement d'une alarme sonore critique.
· in werking stellen van een kritisch hoorbaar alarm.
· activation d’une lampe de signalisation.
· inschakelen van een signaallamp.
5.20.7.3
Thermostat d’ambiance
5.20.7.3
Chaque local primaire est équipée d'un thermostat individuel. Tous les autres locaux secondaires sont équipés
d'au moins un capteur.
La perspective est déterminée en fonction du choix de l'architecte.
Le thermostat de la pièce comprend au moins les éléments suivants :
· un capteur intégré pour la pièce
· un écran avec l'affichage des températures
Ruimtethermostaat
Elke primaire ruimte wordt voorzien van een individuele ruimtethermostaat. Alle andere secundaire lokalen
worden voorzien van minstens 1 ruimtevoeler.
Uitzicht wordt bepaald in functie van de keuze van de architect.
De ruimtethermostaat bevat minimaal volgende onderdelen:
· geïntegreerde ruimtevoeler
· display met temperatuurweergave
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 57 de 73
Pagina 57 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
· un commutateur dans le cas d'une trop longue durée de travail
· overwerkschakelaar
temperatuur afwijkschakelaar: Δ3K (instelbaar)
· la température du commutateur d'écart : Δ3K (réglable)
5.20.7.4
Capteurs à boule noire
5.20.7.4
Zwarte bol voelers
Les capteurs à boule noire sont toujours prévus en combinaison d'une mesure de la température de
rayonnement et d'une mesure de la température de la pièce.
Zwarte bol voelers zijn worden altijd voorzien als combinatie van een stralingstemperatuurmeting en
ruimtetemperatuurmeting.
5.20.7.5
5.20.7.5
Contacts magnétiques pour les fenêtres
Magnetische raamcontacten
Chaque fenêtre du bâtiment de bureaux qui s'ouvre est équipée d'un contact magnétique pour les fenêtres.
Chaque réglage de la température est déconnecté lorsqu'un contact ouvert est affiché.
Elk opengaand raam van het kantoorgebouw wordt voorzien van een magnetisch raamcontact. Alle
temperatuursregeling wordt uitgeschakeld als er een open contact wordt weergegeven.
5.20.7.6
5.20.7.6
Capteurs de mouvements
Bewegingsdetectoren
Les capteurs de mouvements (prévus dans le partie électricité) de chaque pièce sont lus dans le gestion du
bâtiment par un contact sec (analogue).
De bewegingsdetectoren (voorzien in deel elektriciteit) van elke ruimte worden uitgelezen in het
gebouwbheersysteem via een droog contact (analoog).
5.20.7.7
5.20.7.7
Servomoteurs
Gemotoriseerde kleppen
Tous servomoteurs sur (excepte les clapets de prise d’air frais) sont du type sans à ressort de rappel, à
fermeture en cas de coupure de courant avec un signal de commande de 0-10 V
Les servomoteurs sont alimentés sous une tension électrique de maximum 24 V. ac et un signal de commande
de 0-10 V
Ils sont munis d’un indicateur de position. Le déplacement est modulant et proportionnel au signal reçu.
Alle servomotoren (uitgezonderd diegene op de verseluchtname) zijn van het type zonder een terugroepveer en
worden aangestuurd door een 0-10 V signaal
De andere servomotoren worden gevoed met 24 Vac en worden aangestuurd door een 0-10 V signaal
De motoren zijn voorzien van een positiemelder, hun positie is proportioneel aan het stuursignaal
5.20.7.8
5.20.7.8
Eléments additionnels
Bijkomende elementen
Eléments additionnels:
Het systeem omvat eveneens:
· des compteurs pour tous les appareils principaux tels que les pompes à chaleur, chaudières, centrales de
· een bedrijfsurenteller voor alle belangrijke toestellen, zoals warmtepompen, ketels, luchtgroepen, pompen,
traitement d'air, pompes, moteurs, ...
motoren, ...
·
la livraison, l'installation et le câblage de tous les organes correctifs, capteurs, régulateurs, commutateurs,
et de matériel de signalisation
· het leveren, monteren en bedraden van alle corrigerende organen, opnemers, regelaars, schakel- en
signaleringsapparatuur
·
la mise en service, les essais et la remise en fonctionnement du système de contrôle, ainsi que la
fabrication de rapports, dessins de révision et mode d'emploi
· het inregelen, beproeven en bedrijfsvaardig opleveren van de regelinstallatie, alsmede het vervaardigen
van inregelrapporten, revisietekeningen en bedieningsvoorschriften
· La formation du personnel
· de opleiding van het bedieningspersoneel
· un programme de maintenance qui permet à une fonction d'entretien préventif des heures fonctionnement.
5.20.8
Autre installations
een onderhoudsprogramma dat een preventief onderhoud toelaat i.f.v. de bedrijfsuren.
5.20.8
D'autres installations que celles décrites dans le lot HVAC doivent être connectées au système de gestion des
bâtiments..
Andere installaties
Op het gebouwenbeheersysteem dienen ook nog andere installaties dan deze beschreven in het lot HVAC
aangesloten te worden.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 58 de 73
Pagina 58 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
20 alarmes sont prévues en réserve.
Als reserve worden 20 ingangen voorzien
L'installateur de la présente entreprise est tenu de se connecter à ces contacts et de prévoir les câbles de
raccordement nécessaires.
De installateur van onderhavige aanneming moet op deze contacten aansluiten en de nodige
verbindingsleidingen voorzien.
5.20.9
Description de différent circuits de régulations
5.20.9
Omschrijving van de verschillende regelkringen
5.20.9.1
Générale
5.20.9.1
Algemeen
Dans le local technique l’unité de microprocesseur pour fournir les modules d'interface nécessaires. Tous les
microprocesseurs doivent être reliés entre eux (bus).
Tous les pompes et ventilateurs sont commandés direct par le DCC.
Généralités applicables à tous les groupes ‘air’
· Les ventialteurs sont commander par le microprocesseur central (heure de programme). L'élimination des
ventilateurs se fait manuellement.
In de technische ruimte is er een microprocessoreenheid te voorzien met de nodige interface modules. Alle
microprocessoren moeten met elkaar verbonden worden (buslijn).
Alle pompen en ventilatoren worden rechtstreeks door het DDC regelsysteem gestuurd.
Algemene punten toepasselijk op alle luchtgroepen:
· De ventilatoren moeten via de centrale microprocessor kunnen bediend worden (tijdsprogramma). De inen uitschakeling der ventilatoren geschiedt manueel.
· Une dérogation par interrupteurs (ON-OFF-AUTO) est prévu sur les modules il y a un contrôle manuel de
la ventilateur de pulsion et d'extraction de la groupe, la pompe de la batterie de chauffage, la pompe de la
batterie de refroidissement et la pompe circuit de récupération.
· Men dient derogatieschakelaars (UIT-AUTO-AAN) te voorzien op de regelmodules voor de manuele
sturing van de ventilator van de pulsie- en extractiegroep, de pomp verwarmingsbatterij, de pomp
koelbatterij en de pomp recuperatiekring.
· Pour les extracteurs un interrupteur de dérogation est fourni.
· Voor de dakextractoren is een afzonderlijke derogatieschakelaar te voorzien.
· les groupes d'air fonctionnent pendant les heures normales (réglable et dérogation).
· De luchtgroepen functioneren normaal tijdens de kantooruren (instelbaar en derogatieschakelaar).
· Les clapets d'air frais et refoulement d'air sont automatiquement fermée (si les ventilateurs sont arrêtés.).
· De verse lucht- en afvoerluchtkleppen worden automatisch gesloten ingeval de ventilatoren gestopt zijn.
· Tous les filtres doivent être équipés d'un interrupteur de pression différentielle qui en cas de chute de
pression excessive sur le filtre d'une lampe de signalisation (rouge) sur le tableau électrique et d'alarme
fonctionnera.
· Alle filters moeten worden voorzien van een differentiaal pressostaat welke ingeval van een te hoge
drukval op de filter een signaallamp (rode kleur) op het elektrisch bord bedient en alarm geeft.
· Tous les filtres sont également équipés d'une signalisation de pression différentielle
· Alle filters worden tevens voorzien van een drukverschilsignalisatie.
· Toutes les batteries sont équipées d'un thermostat antigel, (fixé à 3 C) dans le cas de l'alarme le groupe
s'arrête automatiquement le clapet d'air frais se ferme et les vannes s'ouvre. Cette alarme doit être indiqué
sur la plaque électrique, les serrures électriques et l'alarme doit être remis manuellement.
· Alle verwarmingsbatterijen worden uitgerust met een antivriesthermostaat (afgesteld op 3°C) met lang
capillair welke ingeval van alarm automatisch de ventilatoren stopt, de verse luchtkleppen sluit en de
betreffende kranen opent. Dit alarm moet gesignaleerd worden op het elektrisch bord, dit alarm dient
elektrisch vergrendeld en manueel gereset te worden.
· Dans les gaines d'extraction doit avoir un détecteur de fumée et d'un thermostat haut limite qu'en cas
d'urgence, le groupe s'arrête. Cette alarme est signalée sur l'enseigne lumineuse (lampe rouge) et le
microprocesseur.
· In de pulsie- en extractiekanalen moet er een rookdetector en een hooglimietthermostaat voorzien worden
die ingeval van alarm de groep stopt. Dit alarm wordt gesignaleerd op het elektrisch bord (rode lamp) en
de microprocessor.
· Les groupes d'extraction sont verrouiller et la pulsion fonctionnement normalement. Par la tableau
incendie on commande les ventilateurs d'extraction séparément.
· De extractiegroepen zijn in normaal bedrijf vergrendeld met de pulsieventilatoren. Via het
brandweerbedieningsbord kunnen echter pulsie- en de extractieventilatoren apart uitgeschakeld worden.
· Les ventilateurs sont automatiquement arrêtés lors d'un clapet d'incendie dans la gaine se ferme.
· De ventilatoren worden automatisch gestopt indien een brandklep in de bijhorende pulsie- en
extractiekanalen gesloten is.
· Tous les groupes sont équipés de programmes d'énergie énumérés dans la description générale des
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 59 de 73
Pagina 59 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
contrôles appliqués, et ceci en tenant compte des limitations imposées Ils seront déterminés plus tard par
l’utilisateur ou le bureau d’étude.
· Les systèmes d'alerte appropriés doivent être générés lors du franchissement des limites élevées ou
faibles températures d’air pulsion. Ces alarmes doivent être générées par un logiciel et non par des
capteurs / interrupteurs. , de sorte que les mesures nécessaires peuvent-être lues. Egalement par
l’intermédiaire d’une borne de commande.
· Les groupes fonctionnent avec l'air frais à 100%.
· Op alle luchtgroepen moeten de energiebesparingsprogramma's zoals vermeld in de algemene
beschrijving van het regelsysteem toegepast worden en dit rekening houdend met de eventuele
beperkingen welke later door de gebruiker en/of het studiebureau bepaald zullen worden.
· De nodige alarmen dienen te worden gegenereerd bij het overschrijden van de hoge of lage
grenswaarden van de pulsietemperatuur. Deze alarmsignalen dienen softwarematig gegenereerd te
worden en niet via voeler/schakelaars, zodat de betreffende metingen eveneens via een
bedieningsterminal kunnen afgelezen worden.
· De pulsiegroepen werken algemeen met 100 % verse lucht.
· Les groupes travaillent sur horloge
· En été et entre deux saisons , les groupes doivent pouvoir fonctionner en “free-cooling”. C’est à dire que
l’air frais exterieur doit pouvoir refroidir l’air ambiant avant d’utiliser la batterie de refroidissement
· La régulation du système de récupération:
· L’utilisation du système de récupération optimale
· De luchtgroepen functioneren volgens een klokprogramma.
· In de zomer en tussenseizoenen moeten de groepen in "free-cooling" kunnen werken, d.w.z. dat gebruik
dient gemaakt te worden van de koelcapaciteit eventueel aanwezig in de buitenlucht om de gewenste
temperatuur te bereiken, vooraleer de koelbatterij gebruikt wordt.
· Regeling van het recuperatiesysteem:
· La température de pulsion est si nécessaire réchauffer par la batterie de chauffage, respectivement.
batterie au froid pendant hiver / été.
· Het recuperatiesysteem dient steeds zo optimaal mogelijk benut te worden.
· De temperatuur van de pulsielucht wordt indien nodig nageregeld over de voorverwarmingsbatterij, resp.
koelbatterij tijdens de winter / zomerperiode.
5.20.9.2
Réglage des ventilateurs muraux et des extracteurs sur le toit
5.20.9.2
Regeling van de wandventilatoren en dakextractoren
Tous les ventilateurs muraux et les extracteurs sur le toit sont commandés individuellement et par minuterie, en
fonction de la température ou en fonction de l'humidité.
Alle wandventilatoren en dakextractoren zijn individueel en klokgestuurd, temperatuurgestuurd of gestuurd op
vochtigheid.
5.20.9.3
5.20.9.3
Rapport des pannes
Storingsmelding
Toutes les pannes entrant en considération à ce niveau comme la déconnexion thermique des moteurs, la mise
en marche des thermostats en cas de gel, les limitateurs maximum, etc. doivent être signalés sur le tableau
électrique et également signalés individuellement en direction du microprocesseur (système de gestion des
bâtiments).
Tous les raccordements nécessaires pour la signalisation de cette alarme doivent être compris dans le prix,
ainsi que le tableau de signalisation lui-même.
Alle daarvoor in aanmerking komende storingen zoals thermische uitschakeling van de motoren, aanspreken
van vorstthermostaten, max. begrenzers en dergelijke, dienen op het elektrisch bord te worden gesignaleerd en
tevens individueel naar de microprocessor (Gebouwenbeheersysteem) doorgesignaleerd.
Alle noodzakelijke verbindingen voor deze alarmsignalisatie moeten in de prijs begrepen zijn, eveneens het
signalisatiebordje zelf.
5.20.9.4
5.20.9.5
Régulation des groupes de ventilation
Regeling van de luchtgroepen
Commande en fonction de différence de pression minimale de 20Pa.
Sturing ifv gemeten minimum drukverschil 20Pa.
5.20.9.6
5.20.9.4
Post-régulation de l'armoire de climatisation
Naregeling van de klimaatkast
5.21 PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
5.21 BRANDBEVEILIGING
Voir C24 du cahier des charges type 105 de 2014 (chauffage central, aération et climatisation) de la Régie des
Zie C24 van het typebestek 105 van 2014 (centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling) van de Regie
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 60 de 73
Pagina 60 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Bâtiments.
L'article C24 du Cahier des Charges type 105 de la Régie des Bâtiments, de 1990, sont complétés du texte
suivant:
der Gebouwen.
Het artikel C24 van het typebestek nr 105 van de Regie der Gebouwen, uitgave 1990, wordt aangevuld met de
volgende tekst:
5.22 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
5.22 BIJKOMENDE WERKEN
L'article C39 du cahier des charges type n° 105 de l'Etat est complété du texte suivant:
Het artikel C39 van het Type Bestek nr 105 van de Staat wordt aangevuld met volgende tekst:
· La réalisation d'une structure portante métallique avec amortisseurs antivibratoires pour les groupes de
· Het maken van een metalen draagstructuur met trildempers voor de koelgroepen, luchtgroepen, leidingen,
refroidissement, les conduites, les gaines,... etc. sur la toiture, y compris le traitement anticorrosif pour
kokers, enz. op het dak, m.i.v. de anti-corrosieve behandeling om te weerstaan aan de weersinvloeden,
résister aux influences climatiques, pendant 5 ans minimum.
gedurende minstens 5 jaar.
· La réalisation de tous les trous non prévus dans les parois, les murs, les dalles de béton, etc., ainsi que
leur obturation et leur colmatage, ainsi que l'obturation ignifuge des trous dans des parois ignifuges et des
dalles de béton (voir article: Passages de conduites et de gaines). Egalement le colmatage des trous
faisant suite aux travaux de démolition
· Het maken van alle niet-voorziene gaten in wanden, muren, betonplaten, enz., evenals het opstoppen en
dichten ervan, evenals het brandwerend afdichten van de gaten in brandwanden en betonplaten (zie
artikel: Doorgangen van leidingen en kokers). Ook het afdichten van gaten ten gevolge van
afbraakwerken.
· Tous les travaux supplémentaires pour l'exécution de l'installation, sous réserve d'indications
contradictoires dans ce cahier des charges.
· Alle bijkomende werken voor de uitvoering van de installatie, behoudens tegenstrijdige aanduidingen in dit
bestek.
· Les percements et les évidements nécessaires, etc. de l'installation de grilles dans les faux-plafonds et les
parois déplaçables.
· De nodige doorboringen en sparingen, enz. van de installatie van roosters in de valse plafonds en
verplaatsbare wanden.
· La mise des schémas nécessaires sous verre des installations techniques dans les différents locaux
techniques.
· Het aanbrengen van de nodige schema's onder glas van de technische installaties in de verschillende
technische lokalen.
· Une nomenclature détaillée et toutes les informations nécessaires doivent être mentionnées sur les
différents schémas.
· Een gedetailleerde naamgeving en alle nodige informatie is te vermelden op de verschillende schema's.
· Chaque élément de l'installation (moteurs, sondes, clapets, clapets coupe-feu, etc.) doit être pourvu sur
place d'une plaquette d'identification avec une dénomination renvoyant aux schémas électriques et
hydrauliques et au code prévu dans le Système de Gestion des Bâtiments. Ces indications doivent être
bien visibles, avec des lettres noires gravées sur une plaquette de base blanche.
· Ces plaquettes d'identification doivent être soit fixées sur un support métallique, soit maintenues en place
avec des bandelettes Colson (conduites et leurs accessoires).
· Le marquage de tous les câbles électriques, avec des plaquettes gravées, ou des bagues coulissantes
marquées indiquant explicitement le nom du tableau de distribution et de l'appareil alimenté/commandé.
· Elk onderdeel van de installatie (motoren, voelers, kleppen, brandkleppen, enz...) is ter plaatse te voorzien
van een identificatieplaat met een benaming die verwijst naar de elektrische en hydraulische schema's en
naar de code voorzien in het Gebouwenbeheersysteem. Deze aanduidingen moeten goed leesbaar zijn
met zwarte letters gegraveerd op een witte basisplaat.
Deze kenplaatjes zijn ofwel te bevestigen met schroeven op een metalen drager, ofwel ter plaatse te
houden met colsonbandjes (leidingen en leidingtoebehoren).
· Het merken van alle elektrische kabels, met gegraveerde plaatjes, of genummerde opschuifringen die
éénduidig de naam van het verdeelbord en het gevoed/ bediend toestel aangeven.
· Si des étiquettes gravées sont utilisées, elles seront fixées au câble avec des bandelettes Colson.
· Indien er gebruik wordt gemaakt van gegraveerde etiketten, zullen deze op de kabel bevestigd worden
met colsonbandjes.
· Les plaquettes d'identification doivent être au moins prévues au départ du tableau électrique et de
l'appareil à alimenter/commander.
· De kenplaatjes zijn minimum te voorzien bij het vertrek aan het elektrisch bord en bij het te voeden/
bedienen toestel.
· Les plaquettes d'identification ou la numérotation ne peuvent pas être collées.
· De kenplaatjes of nummering mag niet gekleefd worden.
· Le raccordement de toutes les évacuations à l’égout.
· Het aansluiten van alle aflopen op de goot.
· La pose de planchers dans les tremies accessibles, ainsi que pour la commande d'appareils, à partir des
échelles métalliques.
· Het plaatsen van loopvloeren in de toegankelijke schachten, evenals voor de bediening van toestellen,
m.i.v. de metalen ladders.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 61 de 73
Pagina 61 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
· Le transport vertical et horizontal nécessaire à l'installation des appareils et des éléments de l'installation.
· Het nodige verticaal en horizontaal transport, nodig voor het ter plaatse brengen van de toestellen en
installatieonderdelen
5.23 TRAVAUX DE PEINTURE / CODE COULEUR
5.23 SCHILDERWERKEN / KLEURENCODE
L'art. C40 du cahier des charges type n° 105 de l'Etat de 1990 est totalement d'application et doit être complété
du texte suivant:
Het art. C40 van het Type Bestek nr 105 van de Staat van 1990 is volledig van toepassing en is aan te vullen
met volgende tekst:
5.23.1
5.23.1
Définitions
Definities
Lorsque des matériaux et protections contre la corrosion ont été indiqués dans le cahier des charges, ils doivent
répondre aux exigences posées sous cet art. C40.
Si aucune condition spécifique n’est posée à l’acier inoxydable ou à l’aluminium, les dispositions de qualité telles
que données sous l’art. C40 par. 4 sont d’application, en fonction du lieu de montage.
Wanneer in het bestek materialen en beschermingen tegen corrosie werden aangegeven, dienen deze te
voldoen aan de eisen gesteld onder dit art. C40.
Indien geen specifieke voorwaarden gesteld worden aan het roestvast staal (RVS) of aluminium, zijn de
kwaliteitsbepalingen als aangegeven onder art. C40 par. 4 van toepassing, rekening houdend met de plaats van
opstelling.
5.23.2
5.23.2
Peintures de protection
Les travaux de peinture de protection sont à réaliser en deux couches de différente couleur, sur toutes les
parties en acier nu de l’installation.
Pour la peinture intérieure, l’entrepreneur définit lui-même les épaisseurs des deux couches de la protection.
Pour les parties métalliques montées à l’extérieur, elles ne peuvent en aucun cas être en acier nu. Les couches
de protection (min. 2) ainsi que les épaisseurs totales de la protection doivent au minimum satisfaire à l’art. C40
par. 3 point 4.3.6.
Au moins les parties oxydables suivantes de l’installation doivent être pourvues d’une peinture de protection :
· conduits
Beschermingsschilderwerken
De beschermingsschilderwerken zijn aan te brengen in twee lagen met verschillende kleur, op alle naaktstalen
gedeelten van de installatie.
Voor de binnenschildering bepaalt de aannemer zelf de diktes van de twee lagen van de bescherming.
Voor de buiten opgestelde stalen gedeelten mag in geen geval naakt staal verwerkt worden. De
beschermingslagen (min. 2) evenals de totale diktes van de bescherming dienen minimaal te voldoen aan art.
C40 par. 3 punt 4.3.6.
Minstens volgende roestbare delen van de installatie zijn te voorzien van een beschermingsschildering:
· leidingen
· supports
· dragers
· appuis
· steunen
· cadres de suspension
· ophangkaders
· les radiateurs
· radiatoren
· robinets, accessoires de conduites
· kranen, leiding-toebehoren
· etc.
· enz.
· toutes les parties galvanisée ou métallisées soudées ou endommagées
· alle gelaste of beschadigde gegalvaniseerde of gemetalliseerde delen
Ces travaux de peinture doivent se faire avec la peinture appropriée.
Deze schilderwerken dienen te gebeuren met aangepaste verf.
5.23.3
5.23.3
Peintures définitives
Les travaux de peinture définitifs sont à réaliser en deux couches avec éclat métallique, sur toutes les parties
métalliques visibles comme :
Definitieve schilderwerken
De definitieve schilderwerken zijn aan te brengen in twee lagen met metaalglans, op alle zichtbare metalen
delen als:
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 62 de 73
Pagina 62 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
· les conduites non isolées et accessoires
· niet geïsoleerde leidingen en toebehoren
· les supports, suspensions, appuis et cadres
· dragers, ophangingen, steunen en kaders
· le caisson de ventilateurs, batteries, etc.
· omkasting van ventilatoren, batterijen, enz...
· les radiateurs
· radiatoren
· les pompes
· pompen
· les groupes de refroidissement, etc.
· koelgroepen, enz...
Les travaux de peintures extérieures définitifs doivent offrir une garantie totale, tout comme les travaux de
peintures de protection de min. 5 ans (certificat de garantie à fournir à la 1e réception provisoire).
Il s’agit ici en particulier :
· du condenseur
De definitieve buitenschilderwerken, dienen een totale waarborg te bieden, samen met de beschermingsschilderwerken van min. 5 jaar (waarborgattest te leveren bij de 1ste voorlopige oplevering).
Het betreft hier in het bijzonder:
· condensor
· de eventuele extractiegroepen op het dak
· des éventuels groupes d’extraction sur le toit
· des soutiens et supports pour conduits, appareils, etc.
· de steunen en dragers voor leidingen, toestellen, enz.
· des conduits d’air
· luchtkanalen
5.23.4
Bandes indicatrices
5.23.4
Kenbanden
Des bandes indicatrices adhésives en matériau synthétique et de couleur standard sont apposées sur toutes les
conduites isolées.
Les codes couleur sont rassemblés en 3 bandes indicatrices successives de 5, 3 et 2 cm de largeur. Chaque
bande a un recouvrement dans la longueur de minimum 10 cm.
Ces codes couleur sont apposés tous les 6 m des deux côtés d’un mur ou d’une cloison percée et à chaque
changement de direction.
Les couleurs des bandes indicatrices seront communiquées à l’entrepreneur en temps voulu.
Des flèches supplémentaires indiqueront la direction du flux.
Les directions du flux doivent également être indiquées sur les conduits d’air, tout comme le groupe de soufflerie
ou de reprise auquel les gaines appartiennent.
Zelfklevende kenbanden uit synthetisch materiaal en met standaardkleur, worden aangebracht op alle
geïsoleerde leidingen.
De kleurcodes zijn samengesteld uit maximum 3 opeenvolgende kenbanden van 5, 3 en 2 cm breed. Elke band
heeft een overlap in de lengte van minimum 10 cm.
Deze kleurcodes worden alle 6 m aangebracht langs beide zijden van een doorboorde wand of plaat en bij elke
richtingsverandering.
De kleuren van de kenbanden zullen ten gepaste tijde aan de aannemer kenbaar gemaakt worden.
Bijkomende pijlen zullen de stromingsrichting aangeven.
Op de luchtkanalen dienen eveneens de stromingsrichtingen aangegeven, evenals de blaas- of terugnamegroep waartoe de kokers behoren.
5.23.5
5.23.5
Remarques générales
Les travaux de peinture sur les conduites ne peuvent être réalisés qu’après que les essais d’étanchéité auront
eu lieu.
Toutes les traces de rouille, de ciment et les impuretés sur les conduites et appareils à peindre doivent être
entièrement éliminées avant la pose de la couche de protection.
Une couche suivante ne peut être apposée qu’une fois que la précédente est suffisamment sèche.
Les peintures doivent être de la même origine, avec la garantie de qualité fournie par le fabricant, et fournies
dans des pots fermés avec la mention du numéro de fabrication.
Algemene bemerkingen
De schilderwerken op leidingen mogen enkel uitgevoerd worden nadat de dichtheidsproeven hebben plaats
gehad.
Alle roestsporen, cement en onzuiverheden op de leidingen en de te schilderen toestellen moeten vóór het
aanbrengen van de beschermingslaag volledig verwijderd zijn.
Een volgende laag mag slechts aangebracht worden nadat de vorige voldoende gedroogd is.
De verven moeten van de zelfde oorsprong zijn, met kwaliteitswaarborg afgeleverd door de fabrikant, en
geleverd in gesloten potten met vermelding van het fabricagenummer.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 63 de 73
Pagina 63 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Les mélanges ne sont pas autorisés.
La peinture est appliquée à la brosse ou au pistolet.
Toutes les peintures qui pèlent ou bandes indicatrices qui se détachent durant la période de garantie sont à
réparer ou à remplacer sans frais.
Un échantillon de toutes les peintures de protection, définitives et extérieures appliquées sur une conduite DN
80 et d’une longueur d’1,50 m sera présenté par l’entrepreneur à la Direction de chantier pour approbation.
La couleur de la peinture définitive sera présentée à la Direction de chantier pour approbation. Cela vaut en
particulier pour toutes les grilles, conduites, etc. montées en dehors des locaux techniques.
Menging wordt niet toegestaan.
De verf wordt aangebracht met borstel of pistool.
Alle verfwerken die afschilferen of kenbanden die loskomen gedurende de waarborgperiode zijn kosteloos te
herstellen of te vervangen.
Een staal van alle beschermings-, definitieve en buitenschilderwerken aangebracht op een buis DN 80 en met
een lengte van 1,50 m zal door de Aannemer aan de Directie der werken ter goedkeuring voorgelegd worden.
De kleur van de definitieve schildering zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Directie der werken. Dit
geldt in het bijzonder voor alle roosters, leidingen, enz... opgesteld buiten de technische lokalen.
5.24 ISOLATION THERMIQUE
5.24 THERMISCHE ISOLATIE
5.24.1
Conduites et accessoires
5.24.1
Leidingen en toebehoren
5.24.1.1
Remarque préliminaire
5.24.1.1
Voorafgaande bemerking
La distance entre les conduites sera telle que l’isolation des conduites et la pose de plaques de couverture peut
se faire facilement, sans réduire l’épaisseur de l’isolation ni endommager les plaques de couverture.
Les coquilles d’isolation ainsi que l’isolation souple sont adaptées aux diamètres des conduites à isoler.
L’isolation des coudes, etc. doit se faire au moyen de segments de coquille.
Épaisseurs de l’isolation selon la législation PEB en vigueur à Bruxelles.
De afstand tussen de leidingen zal zo zijn dat het isoleren van de leidingen en het aanbrengen van de
mantelplaten gemakkelijk kan gebeuren, zonder de dikte van de isolatie te verminderen of de mantelplaten te
beschadigen.
De isolatieschalen evenals de soepele isolatie zijn aangepast aan de diameters van de te isoleren leidingen.
De isolatie van bochtstukken, enz... dient te gebeuren met schaalsegmenten.
Isolatiediktes volgens de geldende EPB-wetgeving te Brussel.
5.24.1.2
5.24.1.2
Conduites fréon à faible température
Les conduites fréon à faible température doivent être isolées avec du caoutchouc synthétique souple étanche à
l’air avec structure cellulaire fermée.
L’isolation doit être peinte avec deux couches de peinture de qualité adaptée, et dans la même couleur que les
générateurs d’eau glacée.
· épaisseur de l’isolation : voir PEB + anti-condensation
Freonleidingen bij lage temperatuur
De freonleidingen bij lage temperatuur zijn te isoleren met luchtdicht soepel synthetisch rubber met gesloten
celstructuur.
De isolatie is te schilderen met twee lagen verf met aangepaste kwaliteit, en in de zelfde kleur als de
ijswatergeneratoren.
· dikte isolatie: zie EPB+anti-condens
· lambda = 0,040 W/m.K à +20°C
· lambda = 0,040 W/m.K bij +20°C
· résistance contre l’incendie :
· weerstand tegen brand:
-
auto-extinguible
-
zelfdovend
-
classe A1 selon la norme NBN S 21.203
-
klasse A1 volgens norm NBN S 21.203
· densité : entre 90 et 110 kg/m³
5.24.1.3
· densiteit: tussen 90 en 110 kg/m³
Installation extérieur
5.24.1.3
Buitenopstelling
Alle kanalen in buitenopstelling worden voorzien van een alu-schaal rondom de isolatie.
Toutes les gaines à l’extérieur seront isolées par une coque en aluminium
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 64 de 73
Pagina 64 van 73
5.24.2
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Remarque importante isolation
5.24.2
Belangrijke opmerking isolatie
Les travaux d’isolation pour les conduites d’eau glacée ou les conduites à basse température, et à isoler avec
du caoutchouc synthétique à structure cellulaire fermée ne peuvent être réalisés que par des entrepreneurs
agréés par le fabricant et qui exécutent les travaux conformément aux consignes du fabricant.
Tous les travaux d’isolation avec du caoutchouc synthétique à structure cellulaire fermée, qui sont placés à
l’extérieur sont toujours à entourer de bandes Polyken, entièrement étanches. Une couche de finition avec une
plaque en aluminium de minimum 0,6 mm d’épaisseur avec joints fermés protégera l’ensemble des rayons UV.
De isolatiewerken voor de ijswaterleidingen of leidingen bij lage temperatuur, en te isoleren met synthetisch
rubber met gesloten celstructuur, mogen enkel uitgevoerd worden door erkende aannemers door de fabrikant en
die de werken uitvoeren volgens de voorschriften van de fabrikant.
Alle isolatiewerken met synthetisch rubber met gesloten celstructuur, die buiten geplaatst worden, zijn steeds te
omgeven met Polykenbanden, volledig waterdicht. Een afwerklaag met een aluminiumplaat van minimum 0,6
mm dikte met gesloten voegen, zal het geheel beschermen tegen U.V.-stralen.
5.25 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
5.25 AKOESTISCHE VOORSCHRIFTEN
5.25.1
5.25.1
Généralités
Algemeenheden
Suivant législation en vigueur.
Volgens geldende wetgeving.
5.26 PASSAGES POUR CONDUITES ET GAINES
5.26 DOORGANGEN VOOR LEIDINGEN EN KOKERS
5.26.1
Passages à travers des parois ou sols non-incombustibles
5.26.1
5.26.1.1
Généralités
5.26.1.1
Doorgangen door niet-brandvrije wanden of vloerplaten
Algemeen
Les trous prévus et réalisés qui sont trop grands doivent être colmatés avec le même matériau que le mur
percé, afin d’obtenir le même aspect. La finition doit donc être impeccable, étanche à l’air et à la lumière.
De te groot voorziene of gemaakte gaten dienen opgevuld met hetzelfde materiaal als de doorboorde wand, om
hetzelfde uitzicht te bekomen. De afwerking moet dus onberispelijk zijn, lucht- en lichtdicht.
5.26.1.2
5.26.1.2
Gaines
Kokers
Il ne peut y avoir aucun contact entre les gaines et la maçonnerie et/ou le béton.
a) Gaines non isolées
A l’endroit du percement, la gaine doit être protégée par une feuille en plastique ou en feutre bitumeux résistant
à la corrosion. Ensuite, le percement déjà réduit est colmaté avec du mortier de ciment. Un joint de finition
plastique avec de la silicone, d’épaisseur constante, assurera la finition du passage.
b) Gaines isolées
L’isolation de la gaine n’est pas interrompue à l’endroit du percement. Il faut prévoir la même finition que celle
du point a).
Er mag geen contact zijn tussen de kokers en metselwerk en/of beton.
a) Niet-geïsoleerde kokers
Ter plaatse van de doorboring dient de koker beschermd met een corrosiebestendige folie uit kunststof of
bitumeus vilt, waarna de reeds verkleinde doorboring wordt opgevuld met een cementmortel. Een plastische
afwerkingsvoeg met siliconen, van constante dikte, zal de doorgang afwerken.
b) Geïsoleerde kokers
De kokerisolatie wordt niet onderbroken t.p.v. de doorboring. Verdere afwerking als hierboven onder a).
5.26.1.3
5.26.1.3
Conduites
Les conduites isolées ou non sont protégées par une gaine métallique en saillie de ~ 1 cm le long des deux
côtés du percement.
Pour les conduites isolées, la gaine métallique peut être remplacée par deux demi-coquilles métalliques
préformées, avec un recouvrement suffisant sur le diamètre. Ces demi-coquilles doivent être étroitement
attachées à l’isolation thermique.
Leidingen
De al of niet-geïsoleerde leidingen worden beschermd met een metalen huls die ~ 1 cm uitsteekt langs beide
kanten van de doorboring.
Voor geïsoleerde leidingen mag de metalen huls vervangen worden door twee halve voorgevormde metalen
schalen, met voldoende overlapping op de diameter. Deze halve schalen dienen nauw aan te sluiten op de
thermische isolatie.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 65 de 73
Pagina 65 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Pour les conduites non-isolées, l’espace entre la conduite et la gaine doit être colmaté avec un matériau isolant
et avec un joint plastique (résistant à la chaleur des conduites d’eau chaude).
L’espace entre la gaine et le percement doit être soigneusement colmaté avec un mortier de ciment et un joint
plastique.
Bij niet-geïsoleerde leidingen dient de ruimte tussen de leiding en de huls zorgvuldig dichtgemaakt met isolerend
materiaal en met een plastische voeg (warmtebestendig van de warmwaterleidingen).
De ruimte tussen de huls en de doorboring dient zorgvuldig opgevuld met een cementmortel en plastische voeg.
5.26.1.4
5.26.1.4
Conduites et câbles électriques
Elektrische leidingen en kabels
Les ouvertures mutuelles et entre les conduites/les câbles et la paroi percée doivent être soigneusement
obturées avec du mortier de ciment.
De openingen onderling en tussen de leidingen/kabels en de doorboorde wand dienen zorgvuldig opgestopt met
cementmortel.
5.26.2
5.26.2
Doorgangen door brandvrije wanden en vloerplaten
5.26.2.1
Algemeen
5.26.2.1
Passages à travers des parois ou sols incombustibles
Généralités
Tous les passage à travers des parois ou sols incombustibles doivent répondre aux exigences des normes
belges, et en particulier à l'arrêté royal du 12 juillet 2012 (qui remplace AR 19 décembre 1997 et avril 2003) et
NIT 254 du CSTC.
Le colmatage anti-feu des passages réalisés pour les conduites et gaines doit se faire pour les murs et sols
entre les différentes zones anti-feu (voir plans d’architecture).
Les trous prévus et réalisés qui sont trop grands doivent être colmatés avec le même matériau que le mur ou sol
percé, afin d’obtenir le même aspect.
La finition du colmatage anti-feu doit donc être impeccable.
Des certificats doivent être fournis pour des travaux de colmatage du même type. S’ils ne peuvent pas être
fournis, il faut demander l’accord au service des pompiers local avant le début des travaux.
Alle doorgangen door brandvrije wanden en vloerplaten moeten beantwoorden aan de vereisten van de
Belgische Normen en in het bijzonder aan het Koninklijk besluit van 12 juli 2012 (vervangt KB 19 december
1997 en 4 april 2003) en TV 254 van het WTCB.
Het brandvrij afdichten van de doorgangen voor leidingen en kokers dient te gebeuren voor de wanden en
platen tussen de verschillende brandzones (zie architectuurplannen).
De te groot voorziene of gemaakte gaten dienen opgevuld met hetzelfde materiaal als de doorboorde wand of
plaat, om een uniform uitzicht te bekomen.
De afwerking van de brandvrije dichting moet onberispelijk zijn.
Attesten dienen geleverd voor gelijkaardige dichtingwerken. Indien deze niet kunnen geleverd worden, dient het
akkoord gevraagd aan de plaatselijke Brandweer voor de start van de werken.
5.26.2.2
5.26.2.2
Gaines
Kokers
Pour les passages à travers une zone coupe-feu, il faut prévoir des clapets anti-feu avec une résistance au feu
au moins équivalente au mur percé.
Montage du clapet : conformément aux prescriptions fournies par le fabricant et mentionnées dans l’attestation
incendie fournie par un Laboratoire agréé.
Si le clapet ne se trouve pas dans le mur coupe-feu, la partie entre le clapet et le mur percé doit être habillée
d’un matériau ignifuge avec une résistance au feu de minimum 90 minutes.
Un certificat est à présenter pour cet habillage anti-feu.
L’espace restant entre le percement et le clapet anti-feu doit être rempli d’une isolation ignifuge en plaques de
laine de roche, où les joints visibles à hauteur de l’isolation des deux côtés sont remplis de mastic anti-feu.
Bij doorgang van een brandzone dienen er brandkleppen voorzien te worden met een brandweerstand minstens
gelijk aan de doorboorde wand.
Opstelling van de klep: in overeenstemming met de voorschriften aangegeven door de fabrikant en vermeld in
het brandattest afgeleverd door een Erkend Laboratorium.
Indien de klep zich niet in de brandwand bevindt, moet het gedeelte tussen de klep en de doorboorde wand
brandwerend worden bekleed met een RO van minstens 90 minuten.
Een attest is voor te leggen voor deze brandwerende bekleding.
De overblijvende ruimte tussen de doorboring en de brandklep dient opgevuld met een brandwerende isolatie uit
rotswolplaten, waarbij de zichtbare voegen t.h.v. de isolatie langs beide kanten worden ingestreken met
flammastiek.
5.26.2.3
5.26.2.3
Conduites non isolées
L’espace entre la gaine métallique et la conduite doit être colmaté avec du mastic anti-feu, tandis que l’espace
entre la gaine et le percement est colmaté avec du mortier de ciment ou du mastic anti-feu.
Niet-geïsoleerde leidingen
De ruimte tussen de metalen huls en de leiding dient gedicht met flammastiek, terwijl de ruimte tussen de huls
en de doorboring wordt dichtgemaakt met cementmortel of flammastiek.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 66 de 73
Pagina 66 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Les joints visibles doivent être finis proprement avec du mastic anti-feu.
La gaine métallique dépassera d’environ 1 cm le long des deux côtés du mur ou du sol percé.
De zichtbare voegen dienen netjes afgewerkt met flammastiek.
De metalen huls zal ongeveer 1 cm uitsteken langs beide zijden van de doorboorde wand of plaat.
5.26.2.4
5.26.2.4
Conduites isolées
Geïsoleerde leidingen
L’isolation thermique doit se poursuivre à hauteur du percement du mur ou du sol.
Conduites d’eau chaude à température constante ou variable
L’espace entre l’isolation en laine de roche et la gaine métallique est colmaté avec du mastic anti-feu, tandis que
l’espace entre la gaine et le percement est colmaté avec du mortier de ciment ou du mastic anti-feu.
Les joints visibles doivent être finis proprement avec du mastic anti-feu. La gaine métallique dépassera
d’environ 1 cm le long des deux côtés du mur ou du sol percé.
Conduites d’eau glacée et conduites d’eau chaude à température variable, isolées avec du caoutchouc
synthétique avec structure cellulaire fermée – conduites d’un diamètre DN80 maximum
L’isolation thermique en caoutchouc synthétique avec structure cellulaire fermée est également protégée avec
du mastic anti-feu, d’une épaisseur de minimum 2 mm, à l’endroit du percement ainsi que sur une longueur de
min. 30 cm le long des deux côtés du mur ou du sol percé.
A l’endroit de la gaine métallique, l’espace entre l’isolation et la gaine est aussi complètement rempli de mastic
anti-feu, tandis que l’espace entre la gaine et le percement est colmaté avec du mortier de ciment. Tous les
joints visibles doivent être finis proprement avec du mastic anti-feu. La gaine métallique dépassera d’environ 1
cm le long des deux côtés du mur ou du sol percé.
Conduites d’eau glacée d’un diamètre supérieur à DN80
A l’endroit du percement et en continu jusqu’à ~30 cm le long des deux côtés du mur ou du sol percé, l’isolation
thermique sera pourvue de coquilles en verre « foamglas » préformées, finie avec des joints étanches à l’air et
au feu.
A l’endroit du percement, une gaine métallique est prévue, en deux pièces avec un recouvrement suffisant (min.
15 mm), dont l’ouverture entre l’isolation et la gaine est remplie de mastic anti-feu. L’espace entre la gaine et le
percement est colmaté avec du mortier de ciment.
Tous les joints visibles doivent être finis proprement avec du mastic anti-feu.
La gaine dépassera d’environ 1 cm le long des deux côtés du percement.
De thermische isolatie dient door te lopen t.p.v. de doorboring van de wand of plaat.
Warmwaterleidingen bij constante of variabele temperatuur
De ruimte tussen de rotswolisolatie en de metalen huls, wordt dichtgemaakt met flammastiek, terwijl de ruimte
tussen de huls en de doorboring wordt dichtgemaakt met cementmortel of flammastiek.
De zichtbare voegen dienen netjes afgewerkt met flammastiek. De metalen huls zal ongeveer 1 cm uitsteken
langs beide zijden van de doorboorde wand of plaat.
Ijswaterleidingen en warmwaterleidingen met variabele temperatuur, geïsoleerd met synthetisch rubber met
gesloten celstructuur - leidingen met diameter DN80 maximum
De thermische isolatie uit synthetisch rubber met gesloten celstructuur wordt t.p.v. de doorboring evenals over
een lengte van min. 30 cm langs beide kanten van de doorboorde wand of plaat beschermd met flammastiek,
met een dikte van minimaal 2 mm.
T.p.v. de metalen huls wordt eveneens de ruimte tussen de isolatie en de huls volledig opgevuld met
flammastiek, terwijl de ruimte tussen de huls en de doorboring wordt opgevuld met cementmortel. Alle zichtbare
voegen worden netjes afgewerkt met flammastiek. De metalen huls zal ongeveer 1 cm uitsteken langs beide
kanten van de doorboorde wand of plaat.
Ijswaterleidingen met een diameter groter dan DN80
Ter plaatse van de doorboring en doorlopend tot ~30 cm langs beide kanten van de doorboorde wand of plaat,
zal de thermische isolatie voorzien worden met voorgevormde foamglasschalen, afgewerkt met lucht- en
branddichte voegen.
T.p.v. de doorboring wordt een metalen huls voorzien, uit twee stukken met voldoende overlapping (min.
15 mm), waarvan de opening tussen de isolatie en huls opgestopt wordt met flammastiek. De ruimte tussen de
metalen huls en de doorboring wordt opgevuld met cementmortel.
Alle zichtbare voegen worden netjes afgewerkt met flammastiek.
De huls steekt ongeveer 1 cm uit langs beide kanten van de doorboring.
5.26.2.5
5.26.2.5
Différentes conduites à prévoir dans le même percement
S’il n’est pas possible de traiter chaque passage de conduite séparément comme indiqué ci-dessus, vu par
exemple que les conduites sont placées en couches l’une au-dessus de l’autre, l’ouverture autour des conduites
sera bouchée avec de la laine de roche, pourvue d’une couche de protection anti-feu (ou frottée avec du mastic
anti-feu), ce qui permet d’obtenir une même résistance au feu que le mur percé.
Les conduites, isolées ou non, seront traitées comme indiqué ci-dessus.
Le tout sera fini esthétiquement et proprement.
Si le passage des conduites reste visible, une plaque en acier inoxydable couvrira complètement le percement
ainsi que l’espace entre les conduites entre elles. Cette plaque en acier inoxydable de min. 1 mm d’épaisseur
sera vissée sur le mur ou le sol percé.
Verschillende leidingen te voorzien in dezelfde doorboring
Indien het niet mogelijk is om elke leidingdoorgang afzonderlijk te behandelen als hierboven aangegeven,
gezien bv. de leidingen in lagen boven elkaar worden geplaatst, zal de opening rond de leidingen opgestopt
worden met rotswol, voorzien van een brandwerende beschermlaag (of ingewreven met flammastiek), waarbij
eenzelfde brandweerstand als de doorboorde wand wordt bekomen.
De leidingen al of niet geïsoleerd zullen behandeld worden als hierboven aangegeven.
Het geheel zal esthetisch en netjes afwerkt worden.
Indien de doorgang van leidingen in het zicht blijven, zal een plaat in RVS de doorboring volledig afdekken,
evenals de ruimte tussen de leidingen onderling. Deze plaat in RVS van min. 1 mm dikte zal gevezen worden op
de doorboorde wand of plaat.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 67 de 73
Pagina 67 van 73
5.26.2.6
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
Câbles et guides-câbles électriques
5.26.2.6
Les câbles électriques sont enduits, sur une longueur de 30 cm le long des deux côtés du percement, ainsi que
sur toute l’épaisseur du percement, de mastic anti-feu ou d’un produit équivalent, de min. 2 mm d’épaisseur.
Si plusieurs câbles sont placés dans le même percement, ils doivent de préférence être placés sur des guidescâbles.
L’ouverture trop grande doit être colmatée avec du mortier de ciment ou le même matériau que le mur percé.
L’espace dans le guide-câble est rempli de sachets qui gonflent lorsque la température monte et qui referme
ainsi l’orifice en offrant une protection anti-feu.
Une feuille de protection est à prévoir entre le guide-câble et le mortier de ciment.
Le percement doit être fini proprement et être étanche à la lumière et à l’air.
Le percement doit être parachevé proprement et être étanche à la lumière et à l'air.
Elektrische kabels en kabelwegen
De elektrische kabels worden over een lengte van 30 cm langs beide zijden van de doorboring, evenals over de
dikte van de doorboring, ingesmeerd met flammastiek of evenwaardig product, met min. 2 mm dikte.
Indien er meerdere kabels in dezelfde doorboring geplaatst zijn, moeten deze bij voorkeur aangebracht worden
op kabelbanen.
De te groot voorziene opening dient dichtgemaakt met cementmortel of met hetzelfde materiaal als de
doorboorde wand. De ruimte in de kabelbaan wordt opgevuld met zakjes die opzwellen bij stijgende temperatuur
en zo de opening brandvrij afsluiten.
Een beschermingsfolie is te voorzien tussen de kabelbaan en de cementmortel.
De doorboring dient netjes afgewerkt te worden en licht- en luchtdicht.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 68 de 73
Pagina 68 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
6 INTERFACES
6 RAAKVLAKKEN
6.1.1 Generalités
6.1.1 Algemeenheden
La mise en place des installations fait partie de cette entreprise. l’adjudicataire fait le nécessaire pour avoir les
passages pour la mise en place des installations, ainsi que prevoir toute materiele de transport pour la mise en
place des installations.
Het ter plaatse brengen der materialen maakt deel uit van onderhavige aanneming. De aannemer zal
schikkingen treffen om de nodige doorgangen te verkrijgen. Hij zal ook alle materiaal voorzien voor het op
hoogte stellen van zware materialen.
6.1.2 Architecture
6.1.2 Architectuur
6.1.2.1 Grilles d’air extérieures
6.1.2.2 Buitenroosters
Les grilles d’air extérieur font partie de cette entreprise.
Les raccordements sera prévu dans cette entreprise
De buitenluchtroosters behoren tot onderhavige aanneming.
Alle werken nodig voor de aansluiting op deze roosters dienen voorzien te worden in deze aanneming.
6.1.2.3 Ouvertures dans planchers, plafonds et cloisons
6.1.2.4 Openingen in wanden en vloeren
Toutes ces ouvertures font partie de cette entreprise.
Te voorzien door de installateur van onderhavig lot.
6.1.2.5 Installations extérieure ou en toiture
6.1.2.6 Toestellen buiten of op het dak
Tous les travaux civils nécessaires pour le placement de la machinerie HVAC et leurs raccordements font partie
de cette entreprise, ainsi que le support et passage des conduites. L’étanchéité du toiture doit toujours être
respecté.
Alle bouwkundige werken (sokkels, profielen, ...) voor de plaatsing van de toestellen en de leidingen dienen
inbegrepen in onderhavige aanneming. De garantie van de waterdichte afwerking dient ten allen tijde
gerespecteerd te worden.
6.1.2.7 Alarmes
6.1.2.1 Alarmen
Connexion avec le système de gestion de bâtiment existant est inclus.
Verbinding met het bestaand gebouwbeheerssysteem is inbegrepen.
6.1.3 Electricité
6.1.3 Elektriciteit
6.1.3.1 Alimentations
6.1.3.1 Voedingen
Les alimentations électriques sont prévues, aux endroits indiqués sur les plans, par l’adjudicataire du lot
«électricité».
Alimentations:
1. Une arrivée de 3 x 400 V + N à puissance suffisante.
2. Arrivée de prise de terre.
Les raccordements mentionnés aux points 1 et 2 de l’équipement ainsi que tous les autres raccordements
seront inlcus dans ce contrat.
Door toedoen van de aannemer deel Elektriciteit worden de nodige elektrische leidingen voor normale voeding
aangebracht op de plaatsen aangeduid op de plannen.
Deze bestaan uit:
1. Een aankomst in 3 x 400 V + N van voldoende vermogen.
2. Een aardgeleider overeenstemmend met de hierboven vernoemde aankomst.
De onder 1 en 2 vermelde aansluitingen aan de borden van de thermische uitrustingen en alle verdere
verbindingen voor de thermische uitrustingen zijn in deze aanneming begrepen.
6.1.4 Sanitaire
6.1.4 Sanitair
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 69 de 73
Pagina 69 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
6.1.4.1 Eau de ville
6.1.4.2 Water
Les alimentations d’eau sont prévues aux endroits indiqués par l’adjudicataire du lot «sanitaire» dans les deux
locaux techniques.
Les raccordements seront conforme les prescriptions de la compagnie de distribution d’eau locale.
Le raccordement des arrivées d’eau sera prévu dans cette entreprise
L’installateur HVAC doit raccorder au canalisations de l’eau de ville.
Door toedoen van de aannemer deel Sanitair worden toevoerpunten van verzacht stadswater voorzien in de
technische ruimte en stookplaats.
Alle aansluitingen op stadswater zullen voldoen aan de voorschriften van de plaatselijke maatschappij voor
watervoorziening.
De installateur HVAC dient aan te sluiten op de leiding van het stadswater.
6.1.4.3 Evacuations
6.1.4.4 Rioolaansluiting
Les évacuations sont prévues aux endroits indiqués sur les plans par l’adjudicataire du lot «sanitaire» dans les
deux locaux techniques.
Les évacuations pour pompes, vidanges, purges et évacuations des condensats seront amenées vers des
points communs d’évacuation et font partie de cette entreprise.
Les températures de ces eaux ne peuvent pas dépasser une température de 60°C. Si, pour une raison, la
température peut dépasser cette température, l’entreprise doit prévoir une façon de mélange.
Alle afvoeren voor pompen, leegloopkranen, ontluchtingsleidingen en condenswater worden gevoerd naar de
aansluitpunten door een verzamelleiding die onder deze aanneming valt. Al deze afvoeren zullen zichtbaar
boven een trechter uitlopen.
De temperatuur voor het afgetapte water in het afvoernet mag de 60°C niet overschrijden. Als zekere lozingen
deze temperatuur overschrijden, moet de aannemer van het huidig lot in zijn onderneming de watermenging
voorzien zodanig dat de resulterende temperatuur van het geloosde water de 60°C niet overschrijdt.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 70 de 73
Pagina 70 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
7 TESTS, MISE EN SERVICE, PRESTATIONS ET RECEPTION
SUR SITE
7 TESTEN, IN GEBRUIKNAME, PRESTATIES EN OPLEVERING
TER PLAATSE
7.1 MISE EN SERVICE
7.1 IN WERKING STELLEN
Les essais et mise en service mentionnés doivent être exécutés par le fournisseur/fabricant, en présence du
maitre d’ouvrage et aux frais du présent marché.
Pour certaines installations, les rendements, puissances, spécifications spéciales.., les essais et mesures
doivent être exécutés par un Organisme Agréé aux frais du présent marché en présence du Maitre d’ouvrage.
Les parties importantes de cette installation (pompe à chaleur, groupe de traitement d’air, pompes échangeurs)
seront toujours soumises à ces critères.
Wat de in werking stelling van apparaten of machines betreft, deze moet altijd gebeuren door de
leverancier/constructeur, volgens zijn voorschriften en in aanwezigheid van een afgevaardigde van de
bouwheer.
Indien voor bepaalde apparaten of machines rendementen en/of vermogens en/of belangrijke te behalen
eigenschappen zijn opgelegd, dan moeten deze na in werking stelling, geverifieerd worden door een officieel
erkend organisme en in bijzijn van een afgevaardigde van de bouwheer.
Uiteraard geldt dit voor alle belangrijke onderdelen van de installatie, zoals de warmtepomp, de ketel,
belangrijke pompen en ventilatoren.
Alle nodige kosten voor het bovenstaande moeten in de prijs begrepen zijn.
Tous les frais nécessaires à la réalisation de ce qui précède doivent être compris dans le prix.
7.2 ESSAIS ET RÉCEPTIONS
7.2 PROEVEN EN OPLEVERINGEN
Voir "Conditions Administratives Générales".
Zie “Algemene Administratieve Voorwaarden”
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 71 de 73
Pagina 71 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
8 FOURNITURE DE DOCUMENTS
8 LEVERING DOCUMENTEN
8.1 CHOIX DES MATERIAUX
8.1 KEUZE VAN DE MATERIALEN
La sélection des matériaux doit être conforme au cahier des charges et les documents en annexe.
En cas de doute entre des documents et le CSC, het Bestuur détermine la priorité des documents.
De toutes parties d’installations y compris leur marque, type et caractéristiques doivent être soumis à contrôle
du bureau d’étude avant de passer une commande.
Ce-ci conforme les spécifications des "fiches techniques" (voir clauses administratives).
Uniquement des matériaux de haute qualité seront admis.
Tout les matériaux techniques aurons l’attestation CE et EMC.
Wat de in werking stelling van apparaten of machines betreft, deze moet altijd gebeuren door de
leverancier/constructeur, volgens zijn voorschriften en in aanwezigheid van een afgevaardigde van bouwheer.
Indien voor bepaalde apparaten of machines rendementen en/of vermogens en/of belangrijke te behalen
eigenschappen zijn opgelegd, dan moeten deze na in werking stelling, geverifieerd worden door een officieel
erkend organisme en in bijzijn van een afgevaardigde van de bouwheer.
Uiteraard geldt dit voor alle belangrijke onderdelen van de installatie, zoals de warmtepomp, de ketel,
belangrijke pompen en ventilatoren.
Alle nodige kosten voor het bovenstaande moeten in de prijs begrepen zijn.
8.2 DOCUMENTS À FOURNIR
8.2 TE LEVEREN DOCUMENTEN
Voir "Conditions Administratives Générales"
Zie “Algemene Administratieve Voorwaarden”
Les equipements visées par les legislations citées en chapitre LEGISLATION, NORMES ET STANDARDS
APPLICABLES devront être livrés avec un carnet de bord contenant au minimum les exigences de ces
dernières.
De installaties zoals beoogd door de wetgevingen vermeld in hoofdstuk WETTEN, NORMEN EN
STANDAARDEN VAN TOEPASSING moeten geleverd worden met een logboek met de minimale inhoud zoals
opgelegd.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 72 de 73
Pagina 72 van 73
S.T.I.B. – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Equipements Batiment
VOLUME II – Bundel 4 – Uitrustingen gebouw
9 MAINTENANCE
9 ONDERHOUD
9.1 MAINTENABILITE
9.1 ONDERHOUDBAARHEID
Commande et entretien des installations.
Lors de l’exécution des travaux, l’installateur doit toujours veiller particulièrement à ce que les équipements
soient installés de telle sorte que la commande et l’entretien des installations puissent se faire normalement.
S’il apparaît que ce n’est pas le cas, il doit adapter les installations jusqu’à obtenir la satisfaction de la Direction
de chantier.
Bediening en onderhoud van de installaties
Bij de uitvoering van de werken dient de installateur er altijd speciale aandacht aan te besteden dat alle
apparatuur zodanig wordt opgesteld dat de bediening en het onderhoud op een normale wijze kan gebeuren.
Blijkt dat niet het geval te zijn, dan moet hij de installaties aanpassen tot voldoening van de bouwheer.
II.4.01 HVAC
II.4.01 HVAC
Phase : Dossier d’attribution
Fase : Aanbestedingsdossier
Date : 25/11/2014 – Version A
Datum : 25/11/2014 – Versie A
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 73 de 73
Pagina 73 van 73
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
SOCIETE DES TRANSPORTS
INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES
MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL
VERVOER TE BRUSSEL
SERVICE SPECIAL D’ETUDES
SPECIALE STUDIEDIENST
\
\
\
\
\
\
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER BESTEK NR STIB-SSE/1449
AMÉNAGEMENT ET EXTENSION DU DÉPÔT DELTA
INRICHTING EN UITBREIDING VAN DE STELPLAATS DELTA
MARCHE DE TRAVAUX
OPDRACHT VOOR AANNEMING
APPEL D’OFFRES OUVERT
OPEN OFFERTEAANVRAAG
VOLUME II – FASCICULE 4
VOLUME II – BUNDEL 4
II.4.04 SANITAIRES
CLAUSES TECHNIQUES - CONTENU DE L’ENTREPRISE
\
\
II.4.04 SANITAIR
TECHNISCHE BEPALINGEN - OMVANG VAN DE AANNEMING
\
\
STIB" PMM " – Projets dépôts / test track
\
\
MIVB " PMM " –Stelplaatsen projecten / test track
Modernisation du Dépôt Delta
Modernisering van stelplaats Delta
Boulevard des Invalides, 224 – 1160 Bruxelles
Invalidenlaan, 224 – 1160 Bruxelles
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 1 de 56
Pagina 1 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Depot
Dépôt
I. Clauses Administratives
II.0 Généralités
II.1
Gros Oeuvre
II.1.01
Infrastructure
II. Clauses
Techniques
II.2
Parachèvement
II.2.01 Portails et
clôtures
III. Concept
Fonctionnel
I. Administratieve
Bepalingen
IV.
V.
Entretien
Annexes
II.0 Algemeen
II.3
II.4
T.S Métro
T.S Bâtiment
II.1
Ruwbouw
II.3.01 Butoirs
II.4.01 HVAC
II.3.02
II.4.02 EFC
II.1.01
Infrastructuur
II. Technische
Bepalingen
II.2
Afwerking
Pose voie ferrée
II.2.02 Architecture
II.1.04 Eléments
constructifs en acier
V.
Bijlagen
II.3
II.4
S.T Metro
S.T Gebouw
II.3.01 Stootblokken
II.4.01 HVAC
II.3.02
II.4.02 RWA
II.2.02 Architectuur
Spooraanleg
Wissels
Equipements voie
3de rail
3ème rail
II.1.03 Eléments
constructifs en
béton
IV.
Onderhoud
II.2.01 Poorten en
omheiningen
II.1.02 Funderingen
II.1.02 Fondations
III. Functioneel
Concept
II.4.03 Laagspanning
II.4.03 Basse
Tension
II.1.03
Constructieve
Elementen in beton
II.3.03 Stand de
levage
II.3.03 Hefstand
II.4.04 Sanitaires,
Dévidoirs,
Extincteurs portatifs
II.1.04
Constructieve
elementen in staal
II.4.04 Sanitair,
Brandhaspels
Draagbare
Blusinstallaties
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 2 de 56
Pagina 2 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
REVISIE
RÉVISION
AUTEUR
VERSIO
N
DATE
REF.
AUTEUR
MODIFICATIONS
VERSIE
DATUM
REF.
WIJZIGINGEN
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 3 de 56
Pagina 3 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
TABLE DES MATIÈRES
INHOUDSOPGAVE
1.
1.
GENERALITES ______________________________________________________________________________________ 7
1.1.
2.
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS .......................................................................................................................................... 7
LEGISLATION, NORMES ET STANDARDS APPLICABLES _____________________________________________________ 8
2.
2.1.
DONNEES DE BASE ............................................................................................................................................................. 8
2.1.1.
Evacuation des eaux usées ................................................................................................................................... 8
2.1.2.
Distribution d’eau ................................................................................................................................................. 9
3.
FONCTIONNALITES _________________________________________________________________________________ 10
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.
PERFORMANCES __________________________________________________________________________________ 11
4.
5.
DESCRIPTION TECHNIQUE ___________________________________________________________________________ 12
5.
5.1.1.1.
Prescriptions générales concernant les équipements en acier inoxydable ..................................................................... 14
5.2.2.1.
Description des conduites ................................................................................................................................................ 18
5.2.2.2.
Conditions de placement des conduites .......................................................................................................................... 18
5.2.2.2.1. Exécution des raccords ............................................................................................................................................... 18
5.2.2.2.2. Supports ..................................................................................................................................................................... 18
5.2.2.3.
Protection des conduites et raccords .............................................................................................................................. 19
5.2.2.4.
Essais d’étanchéité des conduites.................................................................................................................................... 19
5.2.3.
Conduites en polyéthylène réticulé .................................................................................................................... 20
5.2.3.1.
Description des conduites ................................................................................................................................................ 20
5.2.3.2.
Placement des conduites ................................................................................................................................................. 20
5.2.3.3.
Supports ........................................................................................................................................................................... 21
5.2.3.3.1. Colliers ........................................................................................................................................................................ 21
5.2.3.3.2. Colliers « fixes » .......................................................................................................................................................... 21
5.2.3.4.
Dilatation ......................................................................................................................................................................... 21
5.2.3.5.
Protection des conduites au niveau des passages dans les murs et les sols .................................................................... 21
5.2.3.6.
Placement de conduites dans les sols .............................................................................................................................. 22
5.2.3.7.
Appareils autonomes : raccordement avec manchons de serrage. ................................................................................. 22
5.2.4.
Conduites en polyéthylène pour la distribution d’eau à l’extérieur .................................................................... 24
5.2.4.1.
Description ....................................................................................................................................................................... 24
5.2.4.2.
Conditions de placement ................................................................................................................................................. 24
5.2.4.2.1. Assemblages ............................................................................................................................................................... 24
5.2.4.2.2. Pose dans tranchée .................................................................................................................................................... 24
5.2.4.3.
Test d’étanchéité hydraulique ......................................................................................................................................... 25
WETTEN, NORMEN EN STANDAARDEN VAN TOEPASSING _________________________________________________ 8
FUNCTIONALITEITEN _______________________________________________________________________________ 10
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
4.
5.1.2.
Déversoir ............................................................................................................................................................ 16
5.1.3.
Robinetterie ........................................................................................................................................................ 16
5.2.
CANALISATIONS ............................................................................................................................................................... 17
5.2.1.
Remarque préliminaire....................................................................................................................................... 17
5.2.2.
Conduites en acier zingué................................................................................................................................... 18
BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIES ...................................................................................................................................... 7
2.1.
BASISGEGEVENS ................................................................................................................................................................ 8
2.1.1.
Afvoer afvalwaters .............................................................................................................................................. 8
2.1.2.
Waterverdeling .................................................................................................................................................... 9
Evacuation.......................................................................................................................................................... 10
Distribution d’eau froide .................................................................................................................................... 10
Travaux d’isolation ............................................................................................................................................. 10
5.1.
APPAREILS SANITAIRES ...................................................................................................................................................... 12
5.1.1.
Remarques préliminaires appareils sanitaires ................................................................................................... 12
ALGEMEENHEDEN __________________________________________________________________________________ 7
1.1.
Afvoeren ............................................................................................................................................................ 10
Koudwaterverdeling .......................................................................................................................................... 10
Isolatiewerken ................................................................................................................................................... 10
PERFORMANTIE___________________________________________________________________________________ 11
TECHNISCHE BESCHRIJVING _________________________________________________________________________ 12
5.1.
SANITAIRE TOESTELLEN ..................................................................................................................................................... 12
5.1.1.
Voorafgaande opmerkingen sanitaire toestellen .............................................................................................. 12
5.1.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.3.2.
Algemene voorschriften betreffende de uitrustingen in roestvrij staal ........................................................................... 14
Uitgietbak .......................................................................................................................................................... 16
Kraanwerk ......................................................................................................................................................... 16
Robinet double service .................................................................................................................................................... 16
Dubbeldienstkraan ........................................................................................................................................................... 16
5.2.
BUISLEIDINGEN ............................................................................................................................................................... 17
5.2.1.
Voorafgaande opmerking .................................................................................................................................. 17
5.2.2.
Verzinkte stalen buizen ...................................................................................................................................... 18
5.2.2.1.
Beschrijving van de leidingen ........................................................................................................................................... 18
5.2.2.2.
Plaatsingsvoorwaarden van de leidingen ......................................................................................................................... 18
5.2.2.2.1. Uitvoeren van verbindingen ....................................................................................................................................... 18
5.2.2.2.2. Dragers ....................................................................................................................................................................... 18
5.2.2.3.
Bescherming van leidingen en verbindingen ................................................................................................................... 19
5.2.2.4.
Dichtheidsproeven van de leidingen ................................................................................................................................ 19
5.2.3.
Leidingen van vernette polyethyleen ................................................................................................................. 20
5.2.3.1.
Beschrijving van de leidingen ........................................................................................................................................... 20
5.2.3.2.
Plaatsing van de leidingen................................................................................................................................................ 20
5.2.3.3.
Draagstukken ................................................................................................................................................................... 21
5.2.3.3.1. Beugels ....................................................................................................................................................................... 21
5.2.3.3.2. “Vast” puntbeugels ..................................................................................................................................................... 21
5.2.3.4.
Uitzetting ......................................................................................................................................................................... 21
5.2.3.5.
Bescherming van de leidingen bij doorgang van wanden of vloerplaten ........................................................................ 21
5.2.3.6.
Plaatsing van leidingen in vloeren.................................................................................................................................... 22
5.2.3.7.
Verplaatsbare apparaten: worden aangesloten door middel van aansluitwartels. ......................................................... 22
5.2.4.
Leidingen van polyethyleen voor buitenverdeling van water ............................................................................ 24
5.2.4.1.
Beschrijving ...................................................................................................................................................................... 24
5.2.4.2.
Plaatsingsvoorwaarden .................................................................................................................................................... 24
5.2.4.2.1. Verbindingen .............................................................................................................................................................. 24
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 4 de 56
Pagina 4 van 56
5.2.5.
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Conduites d’évacuation en polyéthylène............................................................................................................ 26
5.2.5.1.
Description des conduites ................................................................................................................................................ 26
5.2.5.2.
Conditions de pose des conduites ................................................................................................................................... 27
5.2.5.2.1. Exécution des assemblages ........................................................................................................................................ 27
5.2.5.2.2. Protection des conduites et assemblages .................................................................................................................. 28
5.2.5.3.
Pièces spéciales ................................................................................................................................................................ 28
5.2.5.4.
Pose dans du béton ......................................................................................................................................................... 29
5.2.5.5.
Pose dans le sol ................................................................................................................................................................ 29
5.2.5.6.
Travaux de terrassement ................................................................................................................................................. 30
5.2.5.7.
Supports ........................................................................................................................................................................... 30
5.2.5.7.1. Colliers à libre dilatation ............................................................................................................................................. 30
5.2.5.7.2. Points fixes.................................................................................................................................................................. 30
5.2.5.8.
Résistance ........................................................................................................................................................................ 31
5.2.5.9.
Dilatation ......................................................................................................................................................................... 31
5.2.5.10. Essais d’étanchéité des conduites.................................................................................................................................... 31
5.2.5.11. Conduites d’évacuation suspendues ............................................................................................................................... 32
5.2.5.12. Egouts enterrés tous terrassements compris .................................................................................................................. 32
5.2.6.
Coiffes d’aération ............................................................................................................................................... 32
5.3.
APPAREILS D’EVACUATION ............................................................................................................ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
5.3.1.
Station de relevage – approprié pour encastré .................................................................................................. 33
5.3.2.
Pompes d’amplification de modèle sous-marin ................................................................................................. 33
5.3.2.1.
5.3.2.2.
5.3.2.3.
5.3.2.4.
5.3.2.5.
5.3.2.6.
5.3.3.
5.3.3.1.
5.3.3.2.
5.3.3.3.
Composition ..................................................................................................................................................................... 33
Réglage ............................................................................................................................................................................ 34
Placement ........................................................................................................................................................................ 35
Accessoires....................................................................................................................................................................... 36
Panneau du commande précablé .................................................................................................................................... 36
Caractéristiques ............................................................................................................................................................... 36
Systeme d’evacuation des eaux pluviales (dépression) ...................................................................................... 37
Description ....................................................................................................................................................................... 37
Matériel ........................................................................................................................................................................... 37
Placement ........................................................................................................................................................................ 38
5.4.
ISOLATION ...................................................................................................................................................................... 39
5.4.1.
Isolation anti-condensation................................................................................................................................ 39
5.4.1.1.
5.4.1.2.
5.4.1.3.
Isolation ........................................................................................................................................................................... 39
Caractéristiques ............................................................................................................................................................... 39
Epaisseur d’isolation ........................................................................................................................................................ 39
5.5.
PROTECTIONS CONTRE LE FEU ............................................................................................................................................. 41
5.5.1.
Conduites métalliques ........................................................................................................................................ 41
5.5.2.
Conduites en matériau synthétique ................................................................................................................... 41
5.5.3.
Câbles électriques............................................................................................................................................... 41
5.6.
APPROVISIONNEMENT EN EAU ............................................................................................................................................ 42
5.6.1.
Raccordement au compteur d’eau ..................................................................................................................... 42
5.6.2.
Contrôle de l’installation d’eau intérieure .......................................................................................................... 42
5.7.
INSTALLATION DE LA ROBINETTERIE ................................................................................................. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
5.7.1.
Vanne à membrane ............................................................................................................................................ 43
5.7.2.
Clapet anti-retour ............................................................................................................................................... 43
5.7.2.1.
5.7.2.2.
Clapets anti-retour avec un diamètre nominal jusqu’à DN 50 ......................................................................................... 43
Clapets anti-retour avec un diamètre nominal supérieur à DN 50 .................................................................................. 44
5.8.
MARQUAGES .................................................................................................................................................................. 45
5.8.1.
Marquages ......................................................................................................................................................... 45
5.2.4.2.2. Plaatsing in geul .......................................................................................................................................................... 24
5.2.4.3.
Hydraulische dichtheidsproef .......................................................................................................................................... 25
5.2.5.
Polyethyleen afvoerleidingen ............................................................................................................................ 26
5.2.5.1.
Beschrijving van de leidingen ........................................................................................................................................... 26
5.2.5.2.
Voorwaarden tot plaatsing van de leidingen ................................................................................................................... 27
5.2.5.2.1. Uitvoering van de verbindingen ................................................................................................................................. 27
5.2.5.2.2. Bescherming van leidingen en verbindingen .............................................................................................................. 28
5.2.5.3.
Speciale onderdelen......................................................................................................................................................... 28
5.2.5.4.
Plaatsing in beton ............................................................................................................................................................ 29
5.2.5.5.
Plaatsing in de grond ........................................................................................................................................................ 29
5.2.5.6.
Grondwerken ................................................................................................................................................................... 30
5.2.5.7.
Dragers ............................................................................................................................................................................. 30
5.2.5.7.1. Beugels met vrije uitzetting ........................................................................................................................................ 30
5.2.5.7.2. Vaste punten .............................................................................................................................................................. 30
5.2.5.8.
Weerstand ....................................................................................................................................................................... 31
5.2.5.9.
Uitzetting ......................................................................................................................................................................... 31
5.2.5.10. Dichtheidsproeven op de leidingen ................................................................................................................................. 31
5.2.5.11. Opgehangen afvoeren...................................................................................................................................................... 32
5.2.5.12. Ingegraven riolering miv alle grondwerken ..................................................................................................................... 32
5.2.6.
Verluchtingskappen ........................................................................................................................................... 32
5.3.
AFVOER TOESTELLEN ........................................................................................................................................................ 33
5.3.1.
Opvoerstation voor afvalwater – geschikt voor inbouw .................................................................................... 33
5.3.2.
Opvoerpompen voor afvalwater/hemelwater ................................................................................................... 33
5.3.2.1.
5.3.2.2.
5.3.2.3.
5.3.2.4.
5.3.2.5.
5.3.2.6.
5.3.3.
5.3.3.1.
5.3.3.2.
5.3.3.3.
Samenstelling ................................................................................................................................................................... 33
Regeling............................................................................................................................................................................ 34
Plaatsing ........................................................................................................................................................................... 35
Toebehoren ...................................................................................................................................................................... 36
Voorbekabeld bedieningsbord ......................................................................................................................................... 36
Kenmerken ....................................................................................................................................................................... 36
Hemelwaterafvoersysteem door onderdruk ...................................................................................................... 37
Beschrijving ...................................................................................................................................................................... 37
Materiaal .......................................................................................................................................................................... 37
Plaatsing ........................................................................................................................................................................... 38
5.4.
ISOLATIE ........................................................................................................................................................................ 39
5.4.1.
Anti-condensisolatie .......................................................................................................................................... 39
5.4.1.1.
5.4.1.2.
5.4.1.3.
Isolatie.............................................................................................................................................................................. 39
Karakteristieken ............................................................................................................................................................... 39
Isolatiedikte...................................................................................................................................................................... 39
5.5.
BRANDVRIJE DICHTINGEN .................................................................................................................................................. 41
5.5.1.
Metalen leidingen .............................................................................................................................................. 41
5.5.2.
Kunststofleidingen ............................................................................................................................................. 41
5.5.3.
Elektrische kabels .............................................................................................................................................. 41
5.6.
WATERVOORZIENING ....................................................................................................................................................... 42
5.6.1.
Aansluiten aan waterteller ................................................................................................................................ 42
5.6.2.
Binnenwaterkeuring .......................................................................................................................................... 42
5.7.
INSTALLATIE KRAANWERK .................................................................................................................................................. 43
5.7.1.
Membraankraan ................................................................................................................................................ 43
5.7.2.
Terugslagklep .................................................................................................................................................... 43
5.7.2.1.
5.7.2.2.
Terugslagkleppen met een nominale diameter tot DN 50 ............................................................................................... 43
Terugslagkleppen met een nominale diameter groter dan DN 50 ................................................................................... 44
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 5 de 56
Pagina 5 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.8.2.
Indications .......................................................................................................................................................... 45
5.9.
TRAVAUX DE PEINTURE ..................................................................................................................................................... 47
5.10. EQUIPEMENT ELECTRIQUE.................................................................................................................................................. 47
5.11. PERCEMENTS .................................................................................................................................................................. 50
5.12. LUTTE CONTRE L’INCENDIE ................................................................................................................................................. 50
5.12.1.
Dévidoir avec borne d’incendie murale à alimentation axiale ........................................................................... 50
5.12.1.1.
5.12.1.2.
5.12.1.3.
5.12.1.4.
5.12.1.5.
5.12.2.
5.12.3.
6.
Dévidoir à alimentation axiale ......................................................................................................................................... 50
Raccord mural ............................................................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Armoire murale ................................................................................................................................................................ 51
Armoire murale (antigivre) .............................................................................................................................................. 51
Robinet de contrôle à trois voies et manomètre ............................................................................................................. 51
Extincteur à mousse portatif .............................................................................................................................. 52
Extincteur à CO2 portatif.................................................................................................................................... 52
5.12.2.
5.12.3.
GENIE CIVILE ................................................................................................................................................................... 54
6.
TESTS, MISE EN SERVICE, PRESTATIONS ET RECEPTION SUR SITE ___________________________________________ 55
7.1.
MISE EN SERVICE ............................................................................................................................................................. 55
7.2.
ESSAIS ........................................................................................................................................................................... 55
7.2.1.
Réception provisoire ........................................................................................................................................... 55
8.
5.12.1.1.
5.12.1.2.
5.12.1.3.
5.12.1.4.
5.12.1.5.
INTERFACES ______________________________________________________________________________________ 54
6.1.
7.
5.8.
MARKERINGEN ............................................................................................................................................................... 45
5.8.1.
Markeringen ...................................................................................................................................................... 45
5.8.2.
Aanduidingen..................................................................................................................................................... 45
5.9.
SCHILDERWERKEN ........................................................................................................................................................... 47
5.10. ELEKTRISCHE UITRUSTING.................................................................................................................................................. 47
5.11. DOORBORINGEN ............................................................................................................................................................. 50
5.12. BRANDBESTRIJDING ......................................................................................................................................................... 50
5.12.1.
Haspel met axiale voeding-muurhydrant .......................................................................................................... 50
BOUWKUNDE ................................................................................................................................................................. 54
TESTEN, IN GEBRUIKNAME, PRESTATIES EN OPLEVERING TER PLAATSE _____________________________________ 55
7.1.
IN WERKING STELLEN ........................................................................................................................................................ 55
7.2.
PROEVEN EN OPLEVERINGEN.............................................................................................................................................. 55
7.2.1.
Voorlopige oplevering........................................................................................................................................ 55
FOURNITURE _____________________________________________________________________________________ 56
8.1.
DOCUMENTS A FOURNIR ................................................................................................................................................... 56
8.1.1.
Plans à présenter pour approbation avant l’exécution ...................................................................................... 56
8.1.2.
Documents à fournir avant la réception provisoire ............................................................................................ 56
8.2.
CHOIX DES MATERIAUX ..................................................................................................................................................... 56
Draagbare schuimblusser .................................................................................................................................. 52
Draagbare CO2-blusser...................................................................................................................................... 52
INTERFACES ______________________________________________________________________________________ 54
6.1.
7.
Haspel met axiale voeding ............................................................................................................................................... 50
Snelkoppeling ............................................................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Muurkast .......................................................................................................................................................................... 51
Muurkast vorstvrij ............................................................................................................................................................ 51
Controledriewegkraantje en -manometer ....................................................................................................................... 51
8.
LEVERING DOCUMENTEN ___________________________________________________________________________ 56
8.1.
TE LEVEREN DOCUMENTEN ................................................................................................................................................ 56
8.1.1.
Plannen ter goedkeuring voor te leggen vóór de uitvoering ............................................................................. 56
8.1.2.
Documenten te leveren vóór de voorlopige oplevering ..................................................................................... 56
8.2.
KEUZE VAN DE MATERIALEN............................................................................................................................................... 56
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 6 de 56
Pagina 6 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
1. GENERALITES
1.1.
1. ALGEMEENHEDEN
Description des installations
1.1.
Les travaux comprennent toutes les livraisons et tous les placements nécessaires pour une installation complète
en bon état de fonctionnement, sans lacunes, défauts ni manquements, et ce, conformément aux prescriptions
du présent cahier des charges et selon les règles de l’art.
Ce dossier comprend :
- évacuation des eaux usées
- aérations du système d’évacuation
- évacuation des eaux de pluie
- distribution d’eau froide
- le contrôle complet et les tests d’étanchéité des réseaux d’eau froide
- les appareils sanitaires
- les accessoires sanitaires
- l’installation électrique, la mise en service et les raccordements des différents appareils électriques
- les travaux d’isolation
- les essais et les réceptions
- les travaux de maçonnerie, les cimentages, les percements et les réparations nécessaires pour cette
adjudication
- les travaux préparatoires.
Beschrijving van de installaties
De werken omvatten alle leveringen en plaatsingen nodig voor een complete installatie in goede staat van
werking, zonder leemten gebreken noch nalatigheden en dit conform aan de voorschriften van dit lastenboek en
volgens de regels van de kunst.
Dit dossier omvat:
- afvoeren van afvalwater
- verluchtingen van de afwatering
- afvoeren van hemelwater
- verdeling van koud water
- het volledig uittesten en afpersen van de netten voor koud
- de sanitaire toestellen
- de sanitaire toebehoren
- de elektrische installatie, de bediening en de aansluitingen van verschillende elektrische toestellen
- de isolatiewerken
- de proeven en opleveringen
- de metselwerken, inmetselingen, doorboringen en herstellingen nodig voor deze aanneming
- de voorbereidende werken.
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 7 de 56
Pagina 7 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
2. LEGISLATION, NORMES ET STANDARDS APPLICABLES
2.1.
Données de base
2.1.
2.1.1. Evacuation des eaux usées
évier :
douche :
lavabo :
lave-mains :
WC :
urinoir :
déversoir :
siphon DN56 :
siphon DN75 :
Basisgegevens
2.1.1. Afvoer afvalwaters
Les conduites d’évacuation sont calculées sur la base des éléments suivants :
- Débit
-
2. WETTEN, NORMEN EN STANDAARDEN VAN TOEPASSING
De afvoerleidingen worden berekend op basis van de volgende elementen:
1 l/s
0,5 l/s
0,5 l/s
0,5 l/s
2,5 l/s
1,0 l/s
1,0 l/s
1 l/s
1,5 l/s
- Debiet
spoeltafel:
stortbad:
wastafel:
handwasbak:
WC:
Urinoir:
uitgietbak:
vloerafvoer DN56:
vloerafvoer DN75:
1 l/s
0,5 l/s
0,5 l/s
0,5 l/s
2,5 l/s
1,0 l/s
1,0 l/s
1 l/s
1,5 l/s
- Coefficients de simultanéité
- Gelijktijdigheidcoëfficiënten
Les coefficients de simultanéité sont calculés en fonction de la norme DIN 1986 considérant que K = 0,7
Q=K
De gelijktijdigheidcoëfficiënten worden berekend in functie van de DIN 1986 rekening houdend met K = 0,7
EW en l/s
Q=K
EW in l/s
- Pentes
- Hellingen
- jusque DN100 : 2 % (dans la mesure du possible)
- DN125 à DN150 : min. 1,5 %
tot DN100: 2% (in de mate van het mogelijke)
DN125 tot DN150: min. 1,5%
DN
- DN200 et plus : min. 1:
2
DN200 en groter: min. 1:
DN
2
- Détermination des diamètres
- Bepaling van de diameters
Le calcul des diamètres des conduites est réalisé sur la base de la formule de Bazin et de Prandtl-Colebrook
et compte tenu d’un taux de remplissage de ± 50 % pour les collecteurs horizontaux et selon la norme DIN
1986 pour les colonnes verticales.
- Calcul du débit des eaux pluviales
De berekening van de leidingdiameters wordt uitgevoerd in functie van de formule van Bazin en van PrandtlColebrook en rekening houdend met een buisvulling van ± 50% voor de horizontale collectoren en volgens de
DIN 1986 voor de verticale kolommen.
- Berekening Hemelwaterafvoer
Pour le calcul du débit des eaux pluviales, on utilise un débit de 0.05l/s.m². Ce coefficient est derivé de la
NBN B 52-011 et NBN EN 12056-3.
De berekening van hemelwaterafvoer gebeurt door gebruik te maken van een debiet van 0.05l/s.m². Deze
factor is afgeleid uit de normen NBN B 52-011 en NBN EN 12056-3.
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 8 de 56
Pagina 8 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
2.1.2. Distribution d’eau
2.1.2. Waterverdeling
La distribution d’eau est calculée sur la base des éléments suivants :
- Débits
-
évier :
lavabo :
lave-mains :
WC :
urinoir :
robinet double service :
douche :
De waterverdeling wordt berekend op basis van de volgende elementen:
- Debieten
0,2 l/s
0,1 l/s
0,1 l/s
0,1 l/s
0,1 l/s
0,2 l/s
0,25 l/s
-
- Coefficients de simultanéité
spoeltafel:
wastafel:
handwasbak:
WC:
Urinoir
dubbeldienstkraan:
stortbad:
0,2 l/s
0,1 l/s
0,1 l/s
0,1 l/s
0,1 l/s
0,2 l/s
0,25 l/s
- Gelijktijdigheidcoëfficiënten
Les coefficients de simultanéité sont calculés en fonction de la norme NFP41-204.
De gelijktijdigheidcoëfficiënten worden berekend in functie van de NFP41-204.
1
Coefficient de simultanéité =
n = nombre de robinets
1
n -1
Gelijktijdigheidcoëfficiënt =
n = aantal tappunten
- Détermination des diamètres
n -1
- Bepaling van de diameters
Le calcul hydraulique des conduites est réalisé sur la base de la formule de Colebrook compte tenu des
vitesses suivantes :
- dans les locaux techniques : max. 2 m/s
- dans les locaux habités : max. 1,2 m/s
- dans les puits et les gaines techniques : max. 1,5 m/s
De hydraulische berekening van de leidingen wordt uitgevoerd in functie van de formule van Colebrook
rekening houdend met de volgende snelheden:
-
in de technische lokalen: max. 2 m/s
in de bewoonde lokalen: max. 1,2 m/s
in schachten en technische kokers: max. 1,5 m/s
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 9 de 56
Pagina 9 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
3. FONCTIONNALITES
3. FUNCTIONALITEITEN
3.1.1. Evacuation
3.1.1. Afvoeren
Les conduites d’évacuation sont réalisées en PE-HD. Ceci est d’application pour les conduites d’évacuation suspendues et
les égouts enterrés.
3.1.2. Distribution d’eau froide
De afvoerleidingen worden uitgevoerd in PE-HD. Dit is van toepassing voor opgehangen afvoeren en voor de ingegraven
riolering.
3.1.2. Koudwaterverdeling
La distribution d’eau froide sera réalisée conformément au règlement de la compagnie de distribution d’eau.
Les conduites sont réalisées en matériau synthétique, sauf les conduits d’amenée des dévidoirs, ceux-ci sont
réalisés dans des conduits en acier galvanisé.
3.1.3. Travaux d’isolation
De verdeling van koud water zal uitgevoerd worden overeenkomstig het reglement van de waterleverende
maatschappij.
De leidingen worden uitgevoerd in kunststof, met uitzondering van de toevoerleidingen voor haspels, deze
worden in verzinkt stalen leidingen voorzien.
3.1.3. Isolatiewerken
Sont à isoler avec une isolation anticondensation:
Zijn te isoleren met anti-condensisolatie:
- les conduites de distribution d’eau froide et d’eau de pluie
- de verdeelleidingen koud en regenwater
Sont à isoler thermiquement:
Zijn thermisch te isoleren:
- les conduites de distribution d’eau chaude
- de verdeelleidingen van warm water
Sont à isoler avec une isolation acoustique :
Zijn akoestisch te isoleren
- les conduites d’évacuation là où elles passent au-dessus de locaux occupés ; ne s'applique pas aux
conduites dans le faux plafond des sanitaires.
- Afvoerleidingen waar deze verlopen boven bezette lokalen, niet van toepassing voor de leidingen in het vals
plafond van de sanitairs.
Sont à isoler contre le gel:
Zijn tegen vorst te isoleren:
- les conduites de distribution d’eau froide dans les zones où il existe un risque de gel
- Al de toevoerleiding in zones waar risico is op vorst
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 10 de 56
Pagina 10 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
4. PERFORMANCES
4. PERFORMANTIE
Voir description technique
Zie technische beschrijving
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 11 de 56
Pagina 11 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5. DESCRIPTION TECHNIQUE
5.1.
5. TECHNISCHE BESCHRIJVING
Appareils sanitaires
5.1.
5.1.1. Remarques préliminaires appareils sanitaires
Sanitaire toestellen
5.1.1. Voorafgaande opmerkingen sanitaire toestellen
- Durant le mois civil qui suit la détermination définitive du modèle de chaque type d’appareil avec sa robinetterie,
l’entrepreneur fournira l’échantillon technique correspondant.
- Binnen de kalendermaand volgend op de definitieve bepaling, van het model van elk toesteltype met zijn kraanwerk, zal
de aannemer de desbetreffende technische steekkaart leveren.
- En matière de matériaux et d’échantillons, les appareils sanitaires devront être en conformité avec les normes STS 61
Tome II matériaux et STS Tome I échantillons.
- De sanitaire toestellen moeten inzake materialen en proeven in overeenstemming zijn met de STS 61 Tome II
materialen, en met de STS Tome I-proeven.
- Absolument aucune pièce directement en contact avec une surface en céramique ou émaillée ne peut être en zinc, fer
ou leurs alliages (vis, écrous, plaques de recouvrement, manchons, boulons, tiges filetées).
- Geen enkel stuk in direct contact met een keramiek- of geëmailleerd oppervlak, mag in zink, ijzer of hun legeringen zijn
(vijzen, moeren, dekplaatjes, moffen, bouten, draadstangen).
- L’utilisation d’appuis et de supports en fonte doit être, après présentation d’un modèle, approuvée avant le début des
travaux.
- Het gebruik van steunen en dragers in gietijzer, moet na het voorleggen van een model, vóór het begin der werken
goedgekeurd worden.
- Tous les percements réalisés à travers les murs et les parois pour le passage de conduites d’eau sous pression ou
d’écoulements doivent être rebouchés avec soin. Des rosaces au profil courbé sont placées et fixées solidement de
manière à couvrir les percements. Un modèle doit être présenté avant le début des travaux.
- Alle doorgangen door muren en wanden van waterleidingen onder druk of aflopen zijn met zorg te dichten. Deze
doorgangen zullen eveneens voorzien worden van zuiverheidrozetten met gebogen profiel, stevig bevestigd om de
openingen af te dekken. Een model is vóór de aanvang der werken voor te leggen.
- Les joints entre les appareils sanitaires et un mur fini ou le sol seront bouchés à l’aide d’un mastic monocomposant à
base d’élastomère de silicone qui se vulcanise au contact de l’humidité de l’air environnant.
- De voegen gevormd tussen de sanitaire toestellen en een afgewerkte muur of de vloer, zullen gedicht worden door
middel van een monocomponent-mastiek op basis van siliconenelastomeer dat zich vulkaniseert in contact met de
vochtigheid van de omgevingslucht.
- Le produit obtenu après vulcanisation aura une couleur blanche, une grande adhésion, affichera l’élasticité du
caoutchouc et ses qualités persisteront avec le temps dans n’importe quelle condition.
- Het product, na vulkanisatie bekomen, zal een witte kleur hebben, een grote adhesie hebben, de elasticiteit van rubber
vertonen en zijn kwaliteiten zullen in even welke omstandigheid in de tijd gehandhaafd blijven.
- Le placement du joint se fera conformément aux prescriptions du fabricant.
- De plaatsing van de voeg zal overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant uitgevoerd worden.
- Le produit remplira entièrement le joint entre l’appareil et le mur et sera lissé au niveau de l’appareil.
- Les installations sanitaires répondront au règlement de la compagnie de distribution d’eau concernant les risques de
pollution d’eau ; les raccords souples des douches à main, les mitigeurs thermostatiques, etc, seront dès lors pourvus
d’un équipement anti-retour.
- En vue de la réception, l’entrepreneur fera particulièrement attention à l’absolue nécessité de rincer les conduites et
donc :
· de nettoyer tous les filtres et becs des robinets, de les dégager de toute impureté et corps étrangers, de
les replacer soigneusement et de régler leur débit,
· de fixer solidement les coupe-odeurs,
· de garantir l’étanchéité des regards de nettoyage et des conduites en attente,
· de régler le niveau d’eau maximal des réservoirs d’eau des toilettes, au moins 20 mm en dessous du
niveau du trop-plein,
· d’éliminer tous les déchets dans les siphons qui se seraient accumulés durant les travaux,
· de libérer toutes les conduites d’évacuation des déchets des travaux, et ce, des appareils aux
- Het product zal de voeg tussen het toestel en de muur volledig vullen en zal afgevlakt worden op het niveau van het
toestel.
- De sanitaire installaties zullen beantwoorden aan het reglement van de waterverdeelmaatschappij betreffende de
watervervuilingrisico's, bijgevolg zullen de soepele aansluiting van handdouches, de thermostatische mengkranen, enz.
voorzien zijn van een antiretour uitrusting.
- Met het oog op de oplevering, zal de aandacht van de aannemer in het bijzonder gevestigd zijn op de absolute noodzaak
de leidingen te spoelen en vervolgens:
· alle filters en uitlopen van de kranen te reinigen, ze vrij te maken van elke onzuiverheid en vreemde
lichamen, ze zorgvuldig te herplaatsen en hun debiet te regelen,
· de reukafsluiters stevig vast te zetten,
· de dichtheid te verzekeren van de reinigingsgaten en de wachtleidingen,
· het maximaal waterpeil van de waterbakken van de toiletten te regelen, minstens 20 mm onder het peil
van de overloop,
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 12 de 56
Pagina 12 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
extrémités des conduites enfouies, qui ressortent dans les chambres de visite des égouts.
· alle afval in de hevels, die zich zou opgestapeld hebben gedurende de werken, te verwijderen,
· het vrij maken van alle afvoerleidingen van werfafval en dit vanaf de toestellen tot aan de uiteinden van
de ingegraven leidingen, uitlopend in de toezichtkamers van de riolering.
Ces travaux doivent au moins être répétés :
- avant la première occupation, éventuellement partielle des locaux,
- avant la réception provisoire de l’ensemble des locaux.
Deze werken moeten minstens herhaald worden:
Remarques
- vóór de eerste bezetting, eventueel gedeeltelijk van de lokalen,
- vóór de voorlopige oplevering van het geheel van de lokalen.
- pour chaque appareil sanitaire, robinet et accessoires, des modèles seront présentés à l’architecte et au Maître
d’ouvrage.
Ces modèles seront montrés ensemble dans une salle d’exposition ou sur le chantier. Des photos ou dessins des
appareils ne sont pas acceptés. Les modèles présentés doivent être conformes aux prescriptions du cahier des charges
et leur prix doit correspondre au prix de l’offre.
- la description préalable des appareils sanitaires a uniquement pour objectif de fixer les normes de qualité et les
garanties de sécurité de fonctionnement. Les détails sont donnés pour indiquer l’aspect souhaité des appareils. Sans
toutefois viser une certaine marque.
Opmerkingen
- voor elk sanitair toestel, kraanwerk en toebehoren, zullen modellen voorgelegd worden aan de architect en de
Bouwheer.
Deze modellen zullen globaal getoond worden in een toonzaal of op de werf. Foto's of tekeningen van toestellen worden
niet aanvaard. De voorgestelde modellen moeten overeenkomstig de voorschriften van het lastenboek zijn en hun prijs
overeenkomen met de prijs van de aanbieding.
- de voorafgaande beschrijving van de sanitaire toestellen heeft alleen tot doel, de kwaliteitsnormen en de waarborgen
van veilige werking vast te leggen. Verschillende details gegeven om het gewenste uitzicht van de toestellen aan te
geven. Dit echter zonder een bepaald merk te beogen.
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 13 de 56
Pagina 13 van 56
5.1.1.1.
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Prescriptions générales concernant les équipements en acier inoxydable
Matériau
Toutes les pièces sont fabriquées en acier inoxydable austénitique avec nickel chromé 18/10 conformément à la
norme AISI 304, ou en acier inoxydable avec nickel chromé 18/10 - 2,8 conformément à la norme AISI 316,
résistant aux acides.
La qualité est indiquée à chaque poste.
Soudures
Les éléments pressés et formés sont assemblés par soudage électrique sous la protection d’argon. Le matériau
d’apport est un alliage stabilisé de chrome et de nickel.
Les soudures sont aplanies et sont invisibles après polissage.
Renforcements
Les parties planes des plans de travail, les surfaces lisses ou toutes les surfaces soumises à des charges sont
renforcées à l’aide de profilés en U jointifs, collés et phosphatés.
La double épaisseur de matériau garantit une surface droite sans fléchissement, même après des années
d’utilisation.
Cuves
Les cuves encastrées ont des angles arrondis d’un rayon de minimum 50 mm.
Le fond est légèrement en pente en direction de l’orifice d’évacuation. Le bord supérieur est entouré d’un profilé
filé de 25 mm servant de bord anti-ruissellement.
L’évacuation est pourvue d’un tuyau de trop-plein. La valve est également en acier inoxydable et a un diamètre
nominal de 2" et un dégorgeoir de 6/4" et un perçage conique.
Le tuyau de trop-plein qui sert à fermer la valve d’évacuation a une base calibrée qui correspond au perçage de
la valve.
Egouttoirs
Les égouttoirs des bacs de rinçage ou éviers sont nervurés et sont en pente vers la cuve.
Ils sont entourés d’un profilé filé. Si leur longueur dépasse 600 mm, ils sont pourvus dans leur partie inférieure
d’un renforcement diagonal destiné à garantir leur solidité.
Isolation
La partie extérieure des cuves et la partie inférieure des égouttoirs sont recouvertes de couches d’isolation
thermiques et antibruit. Ce produit n’est pas inflammable. Tous les côtés non visibles des tables sont couverts
d’une couche de peinture aluminium.
Finition des surfaces
Les plans de travail plats et des parties des égouttoirs d’éviers sont pourvus d’un profilé laminé de 3 mm,
servant de bord anti-ruissellement.
5.1.1.1.
Algemene voorschriften betreffende de uitrustingen in roestvrij staal
Materiaal
Alle stukken worden vervaardigd van austenitisch roestvrij staal (RVS) met chroomnikkel 18/10 volgens de norm
AISI 304, of van roestvrij staal met chroomnikkel 18/10 - 2,8 volgens de norm AISI 316, bestendig aan zuren.
De kwaliteit is aangegeven bij elke post.
Lassen
De geperste en gevormde delen worden samengevoegd door elektrolas onder bescherming van Argon. Het
toevoegmateriaal is een gestabiliseerde legering van chroom en nikkel.
De lasnaden worden gladgeslepen en zijn onzichtbaar na polijsting.
Versterkingen
De vlakke delen van de werktafels, gladde oppervlakken of alle oppervlakken onderworpen aan belasting
worden versterkt door middel van aaneensluitende, opgelijmde, gefosfateerde U-profielen.
De dubbele materiaaldikte waarborgt een strak oppervlak zonder doorbuiging, zelfs na jarenlang gebruik.
Bakken
De ingebouwde bakken hebben afgeronde hoeken met een straal van minimum 50 mm.
De bodem helt af naar de afvoeropening. De bovenrand is omgeven door een geperst profiel van 25 mm
dienend tot waterkeringsrand.
De afvoer is voorzien van een overlooppijp. Het ventiel eveneens van roestvrij staal heeft een nominale diameter
van 2" en uitlaat van 6/4" en een conische boring.
De overlooppijp die tevens dient tot het sluiten van het afvoerventiel heeft een gekalibreerde basis die
overeenstemt met de boring van het ventiel.
Druipbladen
De druipbladen van de spoelbakken of aanrechten zijn geribd en hellen af naar de bak.
Ze zijn omringd door een geperst profiel. Indien hun lengte 600 mm overschrijdt worden zij onderaan voorzien
van een dwarsversterking om hun stevigheid te verzekeren.
Isolatie
De buitenkant van de bakken en de onderzijde van de druipbladen zijn bestreken met thermische en
geluiddempende isolatielagen. Dit product is niet ontvlambaar. Alle onzichtbare zijden van de tafels zijn bedekt
met een laag aluminiumverf.
Afwerking van de oppervlakken
De vlakke werktafels en delen van aanrechten van spoeltafels zijn langs de vrije zijden voorzien van een gewalst
profiel van 3 mm, dienende als waterkeringsrand.
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 14 de 56
Pagina 14 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Piétements
Le piétement a une hauteur de 30 ou 50 mm et une largeur minimum de 50 mm, selon le modèle d’installation, il
est monté sur un châssis phosphaté en métal, incorporé dans le piétement, lequel est pourvu d’un rebord sur les
côtés libres de l’appareil.
Onderstellen
Het onderstel heeft een hoogte van 30 of 50 mm en een minimumbreedte van 50 mm, volgens het model van
installatie, is gemonteerd op een metalen gefosfateerd raamwerk, ingewerkt in het onderstel welke is voorzien
van een druiprand aan de vrije zijden van het toestel.
Raccords muraux
Les raccords muraux sont réalisés avec un bord surélevé de 50 mm, à incorporer derrière les carrelages ou
autres revêtements muraux, ou avec un joint d’étanchéité en matériau synthétique à placer contre le mur. Les
raccords muraux seront présentés avant l’exécution des travaux par la Direction des travaux.
Wandaansluitingen
De wandaansluiting wordt verwezenlijkt door een opstaande rand van 50 mm, in te werken achter de tegels of
andere muurbekleding, ofwel door een dichtingsring in kunststof voor plaatsing tegen de wand. De
wandaansluiting zal opgegeven worden vóór de uitvoering der werken door het Bestuur der werken.
Assemblages
Si, en raison de leurs dimensions, certains appareils ne peuvent être amenés en une fois dans les locaux, ils
sont réalisés en plusieurs pièces et assemblés sur place au moyen d’un joint plat spécial, étanche et quasi
invisible, qui ne dépasse pas de la surface de travail.
Steeknaden
Ingeval de afmetingen van de toestellen het niet toelaten deze in één stuk in de lokalen in te brengen worden zij
in verschillende stukken uitgevoerd en ter plaatse samengebracht door middel van een speciale waterdichte en
quasi onzichtbare steeknaad, welke niet boven het werkvlak uitsteekt.
Polissage
Toutes les surfaces visibles font l’objet d’un polissage satiné.
Polijsting
Alle zichtbare vlakken zijn gesatineerd gepolijst.
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 15 de 56
Pagina 15 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.1.2. Déversoir
5.1.2. Uitgietbak
L’appareil se compose de :
Het toestel bestaat uit:
- Une cuvette rectangulaire avec trop-plein en porcelaine sanitaire blanche avec bords arrondis et pourvue d’un dos
arrondi dans sa partie supérieure.
Le dos est pourvu de deux découpes qui permettent de fixer l’appareil au moyen de deux pinces spéciales en fonte.
Les dimensions extérieures sont d’environ 50 x 38 cm.
- Een rechthoekige bak met overloop van wit sanitair porselein met afgeronde kanten en voorzien van een rug die van de
bovenkant afgerond is.
Op de rug zijn twee uitsparingen voorzien die toelaten het toestel bij middel van twee speciale klemmen uit gietijzer, vast
te zetten.
De buitenafmetingen bedragen ongeveer 50 x 38 cm.
- Une bande en plastique intégrée protège la partie avant de la cuvette.
- Een ingewerkte plastiekstrip beschermt de voorzijde van de bak.
- Une grille amovible en laiton chromé.
- Een wegneembaar rooster van verchroomd messing.
- Un coupe-odeur en polypropylène avec manchon de raccordement, joint à lèvre et tube d’écoulement Æ 40 mm
- Een reukafsluiter van P.P. met aansluitmof, lipvoeg en afloopbuis Æ 40 mm.
- Une crépine avec raccord Æ 5/4".
- Een afvoerplug met aansluiting Æ 5/4".
- Les rosaces murales et les vis de fixation chromées.
- De muurrozetten en verchroomde bevestigingsvijzen.
Application :
Toepassing:
Voire plan
Zie plannen.
Code de mesurage – QP - pièce
Meetcode – VH - Stuk
5.1.3. Robinetterie
5.1.3.1.
5.1.3. Kraanwerk
Robinet double service
5.1.3.1.
Dubbeldienstkraan
- Le robinet double service est composé d’un robinet Æ 1/2" en laiton chromé avec extrémité filetée et support en
caoutchouc rainuré.
- De dubbeldienstkraan is samengesteld uit een kraan Æ 1/2" van verchroomd messing met draadgetrokken uiteinde en
gegroefde rubberen houder.
- Ce robinet est précédé d’une vanne d’arrêt sphérique chromée et d’un clapet anti-retour agréé par la compagnie de
distribution d’eau.
- Deze kraan wordt voorafgegaan door een verchroomde sferische plugafsluiter en een terugslagklep erkend door de
Watermaatschappij.
- Le robinet est commandé par une manette/clé indépendante.
- De kraan wordt bediend door een kruk/losse sleutel.
Application :
Toepassing:
Locaux techniques
Technische lokalen
Code de mesurage – QP – pièce
Meetcode – VH - Stuk
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 16 de 56
Pagina 16 van 56
5.2.
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Canalisations
5.2.
5.2.1. Remarque préliminaire
Buisleidingen
5.2.1. Voorafgaande opmerking
Les conduites et leur traitement répondent aux prescriptions des normes STS 62 et 63. Ces dernières sont
complétées ou modifiées par les prescriptions du présent cahier des charges.
Le tracé des conduites ainsi que le montage des robinets qui doivent être parfaitement accessibles sont à
présenter à l’auteur de projet avant le début des travaux.
Si des travaux sont réalisés au-dessus de l’installation électrique, une autorisation spéciale doit être demandée.
Seul le croisement de tuyaux et de conducteurs électriques est autorisé.
Aucun tuyau ne peut traverser une cabine électrique ou un local téléphone.
Aucun raccordement pour la prise de terre d’un appareil électrique, parafoudre ou autre, ne peut se faire sur un
tuyau de l’installation.
Les dispositions générales pour les conduites répondent aux dernières Normes belges parues, ainsi qu’à la
description fournie ci-après.
La distance entre deux tuyaux parallèles est, dans la mesure du possible, au moins égale à la somme des
diamètres extérieurs des tuyaux (la circonférence d’un tuyau est donc au moins égale au double de son
diamètre extérieur) et la distance entre le tuyau et le mur est de minimum 50 mm.
La distance entre les tuyaux tient compte des rebords, de la chaleur et de l’isolation anticondensation, avec une
distance minimum de 20 mm avec l’habillage fini.
Les supports des tuyaux sont rassemblés et alignés lorsque plusieurs tuyaux sont parallèles.
La base élargie des supports ne peut pas être incorporée dans le revêtement mural.
Les conduites doivent pouvoir être montées et démontées de leurs supports sans dégâts à ceux-ci.
Les supports doivent maintenir la conduite en place, les conduites verticales ne peuvent pas glisser dans les
supports fixes.
Il est interdit de superposer des conduites l’une près de l’autre de manière à éviter que leur entretien ou
réparation ne soit difficile ou impossible.
Il est interdit d’utiliser du plâtre pour les fixations définitives dans le béton ou dans des endroits humides.
Aucun tuyau horizontal ne peut être placé dans la couche de finition, à moins qu’une autorisation spéciale n’ait
été obtenue de l’auteur de projet. Tous les tuyaux sont suspendus dans le plafond sous-jacent de manière à
être accessibles.
Les tuyaux sont placés selon une inclinaison régulière ou à niveau.
Les conduites sont placées de telle sorte que les conduites sanitaires et les conduites d’évacuation aient la
priorité par rapport à d’autres conduites en termes d’accessibilité ; elles doivent être placées le plus linéairement
possible.
Si les puits verticaux sont réalisés en plaques de plâtre, la présente entreprise comprend la livraison et le
placement des rails de fixation en acier galvanisé, destinés à faire tenir l’ensemble des conduites dans le puits.
Toutes les pièces en attente doivent être colmatées.
Pendant l’exécution, il faudra être attentif à placer soigneusement les conduites visibles.
En vue de la réception, l’entrepreneur fera particulièrement attention aux éléments suivants :
De leidingen en hun verwerking beantwoorden aan de voorschriften van de STS 62 en 63. Deze zijn aangevuld
of gewijzigd door de voorschriften van het huidig bestek.
De loop der leidingen, evenals de opstelling van de kranen die goed bereikbaar moeten zijn, zijn vóór het begin
der werken voor te leggen aan de ontwerper.
In geval er boven de elektrische inrichting gewerkt wordt moet een bijzondere toelating gevraagd worden,
kruisen van buizen en elektrische geleiders is alleen toegelaten.
Geen enkele buis mag een elektrische cabine of telefoonlokaal doorkruisen.
Geen enkele koppeling voor de aarding van een elektrisch toestel, bliksemafleider of dergelijke, mag op een buis
van de installatie gebeuren.
De algemene bepalingen voor de buisleidingen beantwoorden aan de laatst verschenen Belgische Normen,
evenals de hierna aangegeven beschrijving.
De afstand tussen twee evenwijdig lopende buizen is, voor zover mogelijk, tenminste gelijk aan de som van de
buitendoormeters der buizen (de omvang van een buis is dus tenminste gelijk aan het dubbele van zijn
buitendoormeter) en de afstand buiswand bedraagt tenminste 50 mm.
De afstand tussen buizen houdt rekening met de flenzen, de warmte en de anticondensatie isolatie, met een
minimum afstand van 20 mm tussen de afgewerkte bekleding.
De dragers van de buizen worden samengebracht en in lijn geplaatst wanneer meerdere buizen evenwijdig
lopen.
Het bredere basisgedeelte van de dragers mag niet in de wandbekleding gewerkt worden.
De buisleidingen moeten geplaatst en weggenomen kunnen worden zonder hun dragers te beschadigen.
Ze moeten de leiding op haar plaats houden, verticale buizen mogen in de vaste dragers niet glijden.
Het is verboden leidingen dicht boven elkaar te plaatsen of zo te voorzien dat hun onderhoud of herstel moeilijk
of onmogelijk is.
Pleister mag niet gebruikt worden voor definitieve bevestigingen in beton of in vochtige plaatsen.
Geen enkele horizontale buis mag in de afwerklaag geplaatst worden, tenzij een speciale toelating is verkregen
vanwege de ontwerper. Al de buizen worden toegankelijk opgehangen in het onderliggend plafond.
De buizen worden met een regelmatige helling of op peil geplaatst.
Het plaatsen van de leidingen gebeurt zodanig dat de sanitaire en afvoerleidingen een voorrang hebben op de
andere leidingen voor wat hun toegankelijkheid betreft, ze moeten zoveel mogelijk rechtlijnig geplaatst worden.
Indien de verticale schachten in pleisterplaten zijn uitgevoerd, zal de huidige aanneming instaan voor de levering
en de plaatsing van bevestigingsrails uit verzinkt staal, die het geheel van de leidingen opvangt in de schacht.
Alle wachtstukken moeten afgedicht worden.
In uitvoering zal aandacht gevestigd worden op de verzorgde plaatsing van leidingen in het zicht.
Met het oog op de oplevering zal de aandacht van de aannemer in het bijzonder gevestigd zijn op:
- het dichten van alle doorgangsopeningen voor zijn installaties
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 17 de 56
Pagina 17 van 56
-
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
le rebouchage de tous les percements destinés à ses installations
l’apposition du code couleur sur les conduites
l’apposition de plaquettes d’identification sur les robinets, collecteurs
la finition de qualité de l’isolation (anticondensation et thermique)
- het aanbrengen van de kleurcode op de leidingen
- het aanbrengen van identificatieplaatjes op afsluiters, collectoren
- degelijke afwerking van de isolatie (anticondens en thermisch)
nazicht van dichtheid van de ontstoppingsstukken op de afvoerleidingen
le contrôle d’étanchéité des regards sur les conduites d’évacuation
De Leidingen zijn ATG en BUtgb geattesteerd.
Les canalisations sont ATG & uBAtc attestées.
5.2.2. Conduites en acier zingué
5.2.2.1.
5.2.2. Verzinkte stalen buizen
Description des conduites
5.2.2.1.
Les conduites en acier Thomas doux soudable correspondront aux indications de la norme NBN EN 10240,
NBN A 25-103, série moyenne, conduites à visser, utilisation normale jusqu’à un diamètre de 3" et
conformément aux prescriptions de la norme NBN A25-104 pour les grands diamètres.
Elles sont soudées longitudinalement jusqu’à un diamètre de 3" inclus. Les diamètres 4" et plus sont obtenus
par cylindrage, c’est-à-dire sans soudure.
Ces conduites sont zinguées par immersion dans un bain de zinc en fusion suivant les prescriptions de la STS
62 § 06.52.
5.2.2.2.
Conditions de placement des conduites
5.2.2.2.1.
5.2.2.2.
Exécution des raccords
Plaatsingsvoorwaarden van de leidingen
5.2.2.2.1.
Le filetage répondra aux prescriptions de la norme NBN 115, filetage Withworth au pas du gaz B.S. et de
conicité 1/16.
Les filetages cylindriques sont interdits.
Les accessoires (coudes, Tés, etc.) répondent à la norme NBN 72, zingués en fonte malléable avec bourrelets,
et à visser.
L’étanchéité entre le filetage et les raccords est assurée par de la filasse de chanvre et une pâte non
durcissante. Aucune partie du filetage ne peut rester apparente ni être peinte d’aucun produit de protection.
Les conduites d’un diamètre supérieur à 4" doivent être assemblées par des brides soudées, conformément à
A.B.S. 81.34.
Les conduites sont zinguées après la soudure des brides.
Les tubes ne peuvent en aucun cas être cintrés à chaud ; le cintrage à froid peut se faire sous un angle inférieur
à 45° jusqu’à un diamètre de 3/4". Après la découpe et le filetage, les extrémités des tubes sont dépourvues de
bavures.
5.2.2.2.2.
Beschrijving van de leidingen
De leidingen van zacht lasbaar Thomasstaal, zullen overeenstemmen met de aanduidingen van de NBN EN
10240, van de NBN A 25-103, middenreeks, te schroeven leidingen, gewoon gebruik tot en met diameter 3" en
overeenkomstig de voorschriften van de norm NBN A25-104 voor de grote diameters.
Ze worden langsgelast tot diameter 3" inbegrepen. De diameters 4" en meer worden bekomen door walsen,
d.w.z. zonder las.
Deze leidingen zijn verzinkt door onderdompeling in volbad met gesmolten zink volgens de voorschriften van de
STS 62 § 06.52.
Supports
5.2.2.2.2.
La fixation des conduites horizontales isolées doit être réalisée par un montage souple à une broche d’ancrage
métallique à dilatation.
Uitvoeren van verbindingen
De draad zal beantwoorden aan de voorschriften van NBN 115, Withworth draad met B.S. spoed met 1/16
tapsheid.
Cilindervormige draad is verboden.
De hulpstukken (bochten, Tés, e.a.) beantwoorden aan NBN 72, verzinkt in smeedbaar gietijzer met kragen, en
te schroeven.
De dichting tussen de draad en verbindingsstukken wordt verzekerd met hennepstrengen en een niet hardende
pasta. Geen enkel draadstuk mag zichtbaar blijven of beschilderd zijn met een beschermingsproduct.
De leidingen groter dan 4" moeten verbonden worden door gelaste flenzen, overeenkomstig de A.B.S. 81.34.
De leidingen worden verzinkt na het lassen van flenzen.
De buizen mogen in geen enkel geval warm gebogen worden; het koud centreren mag gebeuren onder een
hoek kleiner dan 45 tot diameter 3/4". Na het afsnijden en draadtrekken zijn de buiseinden te ontdoen van
bramen.
Dragers
De bevestiging van de geïsoleerde horizontale leidingen moet uitgevoerd worden door een soepele montage
aan een metalen verankeringspin met uitzetting.
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 18 de 56
Pagina 18 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Le montage souple se compose d’un tube coudé, d’une tige filetée, d’un couvercle, d’un manchon de serrage et
d’un étrier de suspension en acier zingué par électrolyse.
La fixation de plusieurs conduites suspendues à la plaque doit se réaliser par un équipement qui permet la libre
dilatation des conduites. On utilisera des tiges d’une section adéquate qui sont fixées à la plaque au moyen de
goujons de dilatation métalliques.
Ces tiges maintiennent un profilé en acier zingué auquel les conduites sont suspendues avec des étriers en
acier zingué et une partie amovible fixée par 2 boulons en laiton ou acier cadmié.
Entre la conduite et le support, il faudra mettre en œuvre une bande d’élastomère avec bord profilé qui
maintiendra l’étrier dans le support et assurera une isolation acoustique correspondant à la norme DIN 4109.
Les supports communs pour plusieurs conduites doivent pouvoir supporter ¾ de la somme de leurs charges
individuelles, avec un minimum en kg équivalent au plus grand diamètre du tube en mm. Cette résistance
minimale ne peut être inférieure à 80 kg.
Deux étriers sont placés par longueur de conduite, sans que la distance entre deux pinces successives ne
dépasse deux mètres.
Pour les supports de conduites horizontales, l’essai est réalisé par une pression statique (addition des poids).
Pour les supports de conduites verticales, l’essai est réalisé par traction avec dynamomètre avec ressort calibré.
5.2.2.3.
Protection des conduites et raccords
5.2.2.3.
Les conduites qui traversent une plaque doivent être protégées contre la corrosion par une gaine en acier
zingué qui dépasse le niveau fini de la plaque de 3 cm. La gaine est ancrée dans le revêtement de sol. Cette
gaine doit être obturée par un mastic imputrescible souple.
Au passage horizontal des murs et cloisons, les conduites sont entourées d’une gaine qui garantit leur libre
passage. Cette gaine doit être obturée par un mastic souple, imputrescible, non durcissant et non agressif vis-àvis des conduites.
5.2.2.4.
De soepele montage bestaat uit een kniestuk, een stang met schroefdraad, een kap, een klemmof en een
beugel voor ophanging uit geëlektrolyseerd verzinkt staal.
De bevestiging van meerdere leidingen aan de plaat opgehangen is te realiseren door een uitrusting die de vrije
uitzetting van de leidingen toelaat. Er zal gebruik gemaakt worden van getrokken stangen met aangepaste sectie
die aan de plaat bevestigd worden door middel van metalen uitzetpennen.
Deze stangen houden een verzinkt stalen profiel vast waaraan de leidingen hangen met verzinkte stalen beugels
en wegneembaar deel bevestigd door 2 bouten uit messing of gecadmieerd staal.
Tussen de leiding en de drager zal een elastomeerband met geprofileerde boord aangebracht worden, deze zal
de beugel in de drager houden en een geluidsisolatie verzekeren die overeenstemt met de DIN 4109.
De gemeenschappelijke dragers voor meerdere leidingen moeten 3/4 van de som van hun individuele lasten
kunnen dragen, met een minimum in kg gelijk aan de grootste diameter van de buis in mm. Deze minimum
weerstand mag niet lager zijn dan 80 kg.
Twee beugels zijn per lengte van de leiding geplaatst, zonder dat de afstand tussen twee opeenvolgende
klemmen meer dan twee meter bedraagt.
Voor de dragers van horizontale leidingen wordt de proef uitgevoerd door statische druk (optelling van de
gewichten).
Voor de dragers van verticale leidingen wordt de proef uitgevoerd door trekking met dynamometer met
gekalibreerde veer.
Essais d’étanchéité des conduites
Bescherming van leidingen en verbindingen
De leidingen die door de plaat gaan, zijn beschermd tegen corrosie door een huls uit verzinkt staal die 3 cm
boven het afgewerkte peil van de plaat uitsteekt. De huls wordt verankerd in de vloerbekleding. Deze huls moet
opgevuld worden met een soepele onbederfbare mastiek.
Bij horizontale doorgang van muren en scheidingswanden worden de leidingen omgeven door een huls die hun
vrije doorgang verzekert. Deze huls moet opgevuld worden met een soepele onbederfbare niet hardende
mastiek en niet agressief ten opzichte van de leiding.
5.2.2.4.
Dichtheidsproeven van de leidingen
Les essais sont réalisés suivant la norme STS 62.08 paragraphe 9.
De proeven worden uitgevoerd volgens de STS 62.08 paragraaf 9.
Application :
Toepassing:
Conduite d’incendie.
Brandleiding.
Code de mesurage – QP – mètre courant en fonction du diamètre, comprenant tous les accessoires
nécessaires, la réalisation et la réparation des percements….
Meetcode – VH – lopende meter in functie van diameter met inbegrip van alle nodige hulpstukken en
toebehoren, maken en herstekllen van openingen ….
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 19 de 56
Pagina 19 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.2.3. Conduites en polyéthylène réticulé
5.2.3.1.
5.2.3. Leidingen van vernette polyethyleen
Description des conduites
5.2.3.1.
Beschrijving van de leidingen
Les conduites sont composées de 3 couches :
De leidingen worden vervaardigd uit 3 lagen:
- un tuyau intérieur en polyéthylène réticulé, de type PE-xb
- un tuyau en aluminium, homogène et soudé sur toute sa longueur (sans recouvrement)
- une couche enveloppante en PE-HD.
- een binnenbuis van vernette polyethyleen type PE-xb
- een aluminiumbuis, homogeen en naadloos gelast (geen overlapping)
- een buitenmantel van PE-HD.
Les conduites sont dimensionnées pour une utilisation dans les conditions suivantes : pression de 10 bars,
température de 70°C, durée d’utilisation de 50 ans et facteur de sécurité de 1,5.
Chaque tuyau doit porter une marque pour pouvoir être identifié. Les informations suivantes doivent apparaître :
De afmetingen van de leidingen zijn bepaald voor een gebruik bij een werkdruk van 10 bar, bij een temperatuur
van 70°C, een gebruiksduur van 50 jaar en met een veiligheidsfactor van 1,5.
Elke leiding moet een merk dragen om deze te identificeren. Volgende gegevens zijn te voorzien:
- type de tuyau
- diamètre
- pression de service
- aard van de leiding
- diameter
- werkdruk
Les tuyaux répondent aux caractéristiques suivantes :
-
De leidingen beantwoorden aan de volgende kenmerken:
coefficient de dilatation = 0,026 mm/mK
coefficient de conductivité thermique : 0,43 W/mK
température de service = 70°C
température maximale de courte durée = 95°C
-
uitzettingscoëfficiënt = 0,026 mm/mK
warmtegeleidingcoëfficiënt: 0,43 W/mK
bedrijfstemperatuur = 70°C
kortstondige maximumtemperatuur = 95°C
Ils doivent également résister aux éléments suivants :
Zij moeten eveneens weerstaan aan:
- la corrosion
- l’influence des rayons ultraviolets
- les variations de pression et de température
- corrosie
- invloed van ultra-violetstralen
- druk- en temperatuurschommelingen
Ils doivent entre autres être étanches à la diffusion.
Ondermeer moet zij diffusiedicht zijn.
Les tuyaux et accessoires doivent être agréés BENOR et UBAtc.
De leidingen en hulpstukken moeten BENOR en BUtgb gekeurd zijn.
5.2.3.2.
Placement des conduites
5.2.3.2.
Plaatsing van de leidingen
Les tuyaux sont sciés à l’aide d’un coupe-tube pourvu d’un couteau pour matériaux synthétiques. Les extrémités
doivent être ébarbées.
De leidingen worden gesneden met behulp van een buizensnijder voorzien van een mes voor kunststof. De
uiteinden moeten ontbraamd worden.
Les tuyaux doivent être reliés ensemble par compression au moyen de :
De leidingen worden aan elkaar verbonden door persverbinding door middel van:
- raccords à compression en laiton non zingué avec une bague en PE destinée à éviter la corrosion électrolytique et un
joint torique en EPDM qui doit assurer l’étanchéité du raccord sur la conduite
- raccords (coudes, Tés, etc.) en PVDF.
- hulpstukken voor persverbinding van ontzinkt messing voorzien van een ring van PE ter voorkoming van elektrolytische
corrosie en een “O”-ring van EPDM die de dichtheid van het hulpstuk op de buis moet verzekeren
- hulpstukken (bochten, Tés, enz.) van PVDF.
Les raccords à compression ne peuvent être réalisés qu’à l’aide d’une pince, conformément aux prescriptions
du fabricant.
De persverbindingen mogen alleen uitgevoerd worden met een persklem, volgens de voorschriften van de
fabrikant.
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 20 de 56
Pagina 20 van 56
5.2.3.3.
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Supports
5.2.3.3.1.
5.2.3.3.
Colliers
5.2.3.3.1.
Les conduites doivent être fixées à l’aide de colliers pour tuyaux PE. Ces derniers ne peuvent en aucune
manière endommager le manteau de protection de la conduite. Le coefficient de frottement sur la conduite doit
être le plus petit possible.
La distance maximale entre les colliers est :
Diamètre du tuyau
(mm)
16
20
26
32
40
50
63
Distance entre les colliers
(cm)
100
100
150
200
200
200
200
5.2.3.3.2.
Draagstukken
buisdiameter (mm)
16
20
26
32
40
50
63
Colliers « fixes »
Beugels
De bevestiging van de leidingen moet uitgevoerd worden door middel van beugels voor PE-buizen. Deze mogen
geen beschadigingen kunnen aanbrengen aan de beschermingsmantel van de leiding. De wrijvingscoëfficiënt op
de leiding moet zo klein mogelijk zijn.
De maximale afstand tussen de beugels is:
tussenafstand beugels (cm)
100
100
150
200
200
200
200
5.2.3.3.2.
“Vast” puntbeugels
Les points fixes sont à prévoir pour des diamètres 32 et plus. Les colliers sont pourvus de 2 rainures en
matériau synthétique spécialement conçues pour permettre le placement sur le listel des raccords et d’un écrou
M8 ou d’une douille de ½”.
De vaste punten zijn te voorzien voor diameters 32 en groter. De beugels zijn voorzien van 2 inlegschalen van
kunststof speciaal ontworpen om op de geleiderrand van de hulpstukken te plaatsen en van een moer M8 of een
mof van ½”.
Le placement du collier contre le mur est réalisé à l’aide d’une tige filetée M8 ou d’une buse zinguée qui est
pourvue à son extrémité d’un bourrelet ou d’une plaque zinguée avec une douille du même diamètre que la
buse de raccord.
De plaatsing van de beugel tegen de wand wordt uitgevoerd met een draadstang M8 of een verzinkte buis die
aan haar uiteinde voorzien is van een flens of een verzinkte plaat met mof van dezelfde diameter als de
verbindingsbuis.
Le diamètre de la buse de raccord est défini en fonction de la conduite et de la distance entre la conduite et le
sol, et ce, conformément aux prescriptions du fabricant.
De diameter van de verbindingsbuis wordt bepaald in functie van de leiding en de afstand tussen de leiding en
de vloerplaat en dit volgens de voorschriften van de fabrikant.
5.2.3.3.3.
Dilatation
5.2.3.3.3.
Uitzetting
Il faut tenir compte d’une dilatation ou d’une contraction de 0,026 mm/mK.
Men dient rekening te houden met een uitzetting of inkrimping van 0,026 mm/mK.
Des boucles de dilatation ou des bras de flexion doivent être prévus pour absorber cette dilatation.
Uitzettingslussen of buigarmen moeten voorzien worden om deze uitzetting op te nemen.
5.2.3.3.4.
Protection des conduites au niveau des passages dans les murs et les
sols
Les conduites qui passent à travers des sols ou des murs seront protégées par une gaine en polyéthylène qui
dépasse de 3 cm au-dessus du sol fini ou d’1 cm de part et d’autre devant le mur. La gaine est ancrée dans le
5.2.3.3.4.
Bescherming van de leidingen bij doorgang van wanden of vloerplaten
De leidingen die door vloerplaten of wanden gaan zullen beschermd worden door een doorgangshuls van
polyethyleen die 3 cm boven de afgewerkte vloer steekt of 1 cm aan weerszijde voor de wand uitsteken. De huls
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 21 de 56
Pagina 21 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
revêtement de sol.
5.2.3.4.
wordt verankerd in de vloerbekleding.
Placement de conduites dans les sols
5.2.3.4.
Plaatsing van leidingen in vloeren
Si les conduites peuvent être placées dans le sol, l’installateur placera autour des conduites une isolation dont
l’épaisseur est égale à 1,5 x DL
Indien de leidingen mogen geplaatst worden in de vloer, dan zal de installateur rond de leidingen een isolatie
plaatsen waarvan de dikte gelijk is aan 1,5 x DL
Raccordement des appareils
Aansluiting aan de apparaten
- Lavabo : intégré dans le mur avec la plaque murale.
- WC avec réservoir de rinçage intégré : avec un raccord spécial qui est pourvu d’un écrou en matériau synthétique et
d’un raccord femelle en ½” pour le robinet d’arrêt
- Wastafel: met muurplaat ingewerkt in de wand.
- WC met ingebouwd spoelreservoir: met een speciaal hulpstuk dat voorzien is van een moer van kunststof en een
vrouwelijke aansluiting in ½” voor de stopkraan.
5.2.3.5.
Appareils autonomes : raccordement avec manchons de serrage.
5.2.3.5.
Verplaatsbare apparaten: worden aangesloten door middel van
aansluitwartels.
Essais d’étanchéité
Après avoir été rincée et purgée, l’installation est soumise à une pression de 1,5 fois la pression de service avec
un minimum de 15 bars.
Dichtheidsproeven
De installatie wordt na het spoelen en ontluchten, beproefd onder een druk van 1,5 maal de werkdruk met een
minimum van 15 bar.
Les essais d’étanchéité sont réalisés en 2 phases.
De dichtheidsproeven worden uitgevoerd in 2 stappen.
- un premier essai (durée : 1 heure)
- l’essai proprement dit (durée : 2 heures)
- een voorproef (duur 1 uur)
- de werkelijke proef (duur 2 uur)
Au moyen d’une pompe de refoulement, on amène le réseau des conduites à une pression d’essai ; cet essai
est réalisé 2 fois à un intervalle de 10 minutes. La pression est notée après un temps d’attente de 10 minutes.
Le premier essai est réussi si aucune fuite n’est apparue et si la baisse de pression n’a pas dépassé 0,6 bar
dans les 30 minutes qui ont suivi le moment du test.
L’essai proprement dit doit être réalisé immédiatement après le premier essai. La pression finale du premier
essai est notée.
L’essai proprement dit est réussi si la baisse de pression n’a pas dépassé les 0,2 bars après 2 heures et si
aucune fuite n’est apparue.
Durant toute la réalisation des travaux, l’installateur doit être en possession des appareils de contrôle en bon
état de fonctionnement.
Door middel van een perspomp brengt men het leidingnet tot op de proefdruk; deze proef wordt 2 maal
uitgevoerd met een tussentijd van 10 minuten. De druk wordt genoteerd na een wachttijd van 10 minuten.
De voorproef is geslaagd indien er geen lekken zijn opgetreden en indien de drukdaling 0,6 bar niet heeft
overschreden binnen de 30 minuten na de beproevingstijd.
De werkelijke proef moet onmiddellijk na de voorproef uitgevoerd worden. De einddruk van de voorproef wordt
genoteerd.
De werkelijke proef is geslaagd indien de drukdaling na 2 uur de 0,2 bar niet heeft overschreden en indien er
geen lekken zijn opgetreden.
De installateur moet tijdens de ganse uitvoering der werken in het bezit zijn van de beproevingsapparatuur in
goede staat van werking.
Application :
Toepassing:
Eau froide, chaude et de pluie
Koud, warm en regenwater
Code de mesurage – QP – mètre courant en fonction du diamètre, comprenant tous les accessoires
nécessaires, la réalisation et la réparation des percements….
Meetcode – VH – lopende meter in functie van diameter met inbegrip van alle nodige hulpstukken en
toebehoren, maken en herstellen van openingen ….
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 22 de 56
Pagina 22 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 23 de 56
Pagina 23 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.2.4. Conduites en polyéthylène pour la distribution d’eau à l’extérieur
5.2.4.1.
5.2.4. Leidingen van polyethyleen voor buitenverdeling van water
Description
5.2.4.1.
Beschrijving
Les conduites extérieures enterrées pour la distribution d’eau sont en polyéthylène haute densité conformément
à la norme NBN T 42-105 classe PE 63 - série S4 (PN), S6.3 (PN10).
De ingegraven buitenleidingen voor waterverdeling zijn van polyethyleen hoge densiteit overeenkomstig de norm
NBN T 42-105 klasse PE 63 - reeks S4 (PN), S6.3 (PN10).
Les accessoires comme les éléments en T, les manchons, les coudes, etc. sont en polyéthylène du même
fabricant que les conduites et sont montés de la même manière.
De toebehoren zoals T-stukken, moffen, bochten, enz... zijn van polyethyleen van hetzelfde fabrikaat als de
leidingen en worden op dezelfde manier gemonteerd.
5.2.4.2.
Conditions de placement
5.2.4.2.1.
5.2.4.2.
Assemblages
5.2.4.2.1.
Le montage des conduites et accessoires est réalisé au moyen de manchons à souder électriquement.
5.2.4.2.2.
Plaatsingsvoorwaarden
Pose dans tranchée
Het monteren van leidingen en toebehoren wordt uitgevoerd door middel van elektrisch te lassen moffen.
5.2.4.2.2.
L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour éviter la dégradation des conduites pendant la pose.
Avant la pose de la conduite, le sol de la tranchée sera débarrassé de tous les matériaux susceptibles d'affecter
la conduite. La réalisation de la tranchée fait partie de ce poste et doit être comprise dans le prix unitaire des
conduites.
Les conduites sont placées sur une profondeur d’1,20 m (niveau partie inférieure des conduites) sur un lit de
sable damé de 10 cm.
L’espace entre les parois de la tranchée et la conduite sera d’au moins 0,15 m, et ce pour permettre le damage
sous la conduite.
Le remblayage de la tranchée se fait avec du gros sable par couches successives de 0,20 m, posé et
soigneusement damé, et ce à partir de 0,20 m au-dessus du niveau supérieur de la conduite.
Le remblayage sous cette limite se fait comme suit :
· pose d’une première couche jusqu'à mi-hauteur de la conduite, cette couche est damée énergiquement pour
assurer un contact complet et stable avec le sol
· pose de couches successives de 0,10 m à 0,20 m au-dessus de la conduite.
Verbindingen
Plaatsing in geul
De aannemer zal de nodige maatregelen treffen, om de beschadiging van de leidingen tijdens de plaatsing te
voorkomen. Alvorens de leiding te plaatsen zal de bodem van de sleuf ontdaan worden van alle materialen die
de leiding kunnen aantasten. Het maken van de sleuf behoort ook tot deze post en moet in de EP van de
leidingen opgegeven zijn.
De leidingen worden geplaatst op een diepte van 1,20 m (peil onderkant leidingen) op een aangedamd zandbed
van 10 cm.
De ruimte tussen de wanden van de sleuf en de leiding zal minstens 0,15 m bedragen, dit om het aandammen
onder de leiding toe te laten.
De opvulling van de sleuf gebeurt door middel van grof zand in opeenvolgende lagen van 0,20 m aangebracht
en zorgvuldig aangedamd, dit vanaf 0,20 m boven het bovenpeil van de leiding.
De opvulling onder deze grens gebeurt als volgt:
· aanbrengen van een eerste laag tot op halve hoogte van de leiding, deze laag wordt energiek aangedamd
om een volledig en vast contact met de bodem te verzekeren
· aanbrengen van opeenvolgende lagen van 0,10 m tot 0,20 m boven de leiding.
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 24 de 56
Pagina 24 van 56
5.2.4.3.
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Test d’étanchéité hydraulique
5.2.4.3.
Hydraulische dichtheidsproef
Les essais d’étanchéité sont réalisés en conformité avec la STS 62.08 paragraphe 9.
Aucune conduite ne sera couverte avant que les tests d’étanchéité hydraulique n’aient été effectués sous la
surveillance de la direction du chantier ou d’un représentant du Maître d’ouvrage.
Chaque réception ou contrôle sera noté dans le journal des travaux.
De dichtheidsproeven worden uitgevoerd in overeenstemming met de STS 62.08 paragraaf 9.
Geen enkele leiding zal afgedekt worden alvorens de hydraulische dichtheidsproeven hebben plaats gevonden
onder toezicht van de Bouwdirectie of een afgevaardigde van de Bouwheer.
Elke oplevering of nazicht zal in het werkdagboek genoteerd worden.
Application :
Toepassing:
Conduites de réfoulement
Persleidingen
Code de mesurage – QP – mètre courant en fonction du diamètre, comprenant tous les accessoires
nécessaires, la réalisation et la réparation des percements….
Meetcode – VH – lopende meter in functie van diameter met inbegrip van alle nodige hulpstukken en
toebehoren, maken en herstellen van openingen ….
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 25 de 56
Pagina 25 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
5.2.5. Conduites d’évacuation en polyéthylène
5.2.5.1.
5.2.5. Polyethyleen afvoerleidingen
Description des conduites
5.2.5.1.
Beschrijving van de leidingen
Les conduites en polyéthylène doivent répondre aux prescriptions de la norme EN 1519 et aux normes DIN
8075 et 16.932 pour les matériaux.
De polyethyleen leidingen moeten voldoen aan de voorschriften van de EN 1519 en aan DIN 8075 en 16.932
voor de materie.
Les conduites et raccords doivent afficher la qualité PE/HD - PN 4, série métrique.
De leidingen en verbindingen moeten van de kwaliteit PE/HD - PN 4 zijn, metrische serie.
Les pièces spéciales comme les coudes, les Tés, les embranchements, les pièces de visite, etc. sont dans le
même matériau et la même fabrication que les conduites et répondent aux mêmes prescriptions.
De speciale stukken zoals bochten, T-stukken, aftakkingen, toezichtstukken, enz. zijn van dezelfde materie en
fabricatie als de leidingen en voldoen aan dezelfde voorschriften.
Les conduites, fabriquées par extrusion doivent être soumises en usine à un traitement contre les risques de
contraction faisant suite aux hausses de température de l’eau évacuée.
De leidingen, vervaardigd door extrusie, moeten in de fabriek onderworpen worden aan een behandeling tegen
de risico's van krimpen door temperatuursverhoging van het afgevoerde water.
Ces conduites et pièces spéciales répondent aux caractéristiques suivantes :
-
Deze leidingen en speciale stukken beantwoorden aan de volgende kenmerken:
densité:
0,955 kg/dm³
résistance à la traction:
240 kg/cm³ à 20°C
température autorisée pour un écoulement ininterrompu pour une installation d’évacuation:
80°C
température autorisée pour un écoulement de courte durée pour une installation d’évacuation: 100°C
allongement à la rupture:
800 %
-
densiteit:
0,955 kg/dm³
trekweerstand:
240 kg/cm³ bij 20°C
toegelaten temperatuur van een ononderbroken stroming voor een afvoerinstallatie:
80°C
toegelaten temperatuur bij stroming van korte duur, voor een afvoerinstallatie:
100°C
breukverlenging:
800%
Ils doivent également résister aux éléments suivants :
Zij moeten eveneens weerstaan aan:
- la corrosion sous contrainte
- l’action des eaux usées, des acides, des solvants et des détergentsles
- influences des rayons ultraviolents
- spanningscorrosie
- aantasting door het afvalwater, zuren, solventen en detergenten
- invloeden van ultraviolet stralen
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 26 de 56
Pagina 26 van 56
5.2.5.2.
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
Conditions de pose des conduites
5.2.5.2.1.
5.2.5.2.
Exécution des assemblages
Voorwaarden tot plaatsing van de leidingen
5.2.5.2.1.
Uitvoering van de verbindingen
Les conduites seront sciées à l’aide d’une scie guidée de manière à garantir le parallélisme des surfaces de
contact.
De leidingen zullen gezaagd worden met geleide zaag om de evenwijdigheid van de contactvlakken te
verzekeren.
L’assemblage des conduites entre elles ou avec les accessoires (coudes, embranchements, etc.) doit se faire
pas soudure bout à bout sans ajout de matériau.
De verbindingen van de leidingen onderling of met de toebehoren (bochten, aftakkingen, enz.) worden
uitgevoerd voor stomp lassen van twee elementen zonder toevoeging van materie.
Le rebord intérieur de l’assemblage a une saillie maximale par rapport au mur, conformément au tableau cidessous, un biseau devant être éventuellement réalisé pour la soudure.
De inwendige kraagrand bij de verbinding heeft een maximale uitsteek ten opzichte van de wand, volgens
onderstaande tabel, een afschuining moet eventueel gemaakt zijn voor het lassen.
DN
40
50
75
100
125
160
DN
40
50
75
100
125
160
Saillie maximale du rebord
intérieur en mm
2
2
3
3
3
3
Maximale uitsteek van de
binnenkraag in mm
2
2
3
3
3
3
Saillie maximale au bord
extérieur sans rabotage,
ponçage ou polissage
2
2
2
2
2
2
Maximale uitsteek van de
buitenkant zonder
afschaven, schuren
of slijpen
2
2
2
2
2
2
Les miroirs de chauffage pour les soudures sous pression doivent être équipés d’un dispositif thermostatique qui
maintient la température de la surface à chauffer à minimum 210 C.
De verwarmingsspiegels voor het lassen onder druk moeten uitgerust zijn van een thermostatische inrichting die
de temperatuur van het te verwarmen oppervlak op minimum 210 C houdt.
La pression de gonflage des soudures par compression doit être réglée sur la machine au moyen d’un curseur
et les valeurs de pression doivent correspondre à celles du fournisseur.
De spanningsdruk van de lassen door samendrukking moet op de machine geregeld worden d.m.v. een
geleidingsslede en de drukwaarden moeten overeenkomen met deze van de leverancier.
Tout autre système d’assemblage incluant l’ajout de matériau sur des gaines chauffantes avec résistance
intégrée, doit être préalablement approuvé, et le personnel chargé de cette opération ainsi que le matériel
Elk ander verbindingssysteem door toevoeging van materie op verwarmende hulzen met ingebouwde
doivent être acceptés par les ingénieurs-conseils après réalisation d’échantillons.
weerstand, moet voorafgaandelijk goedgekeurd worden, en het personeel belast met deze operatie, evenals het
materiaal, moeten aangenomen zijn door de raadgevende ingenieurs na uitvoering van proefstukken.
Le matériel doit être conservé sur le chantier en bon état de fonctionnement, aux risques et à la charge de
l’adjudicataire.
Het materiaal moet in goede staat van werking op de werf bewaard worden, op risico en last van de
aanbesteder.
Dans tous les cas, la résistance électrique intégrée dans la gaine de chauffage doit être entièrement entourée
de polyéthylène.
In elk geval moet de ingebouwde elektrische weerstand in de verwarmingshuls volledig omgeven zijn met
polyethyleen.
L’installateur veillera à ce que la tension de l’alimentation électrique reste constante pendant l’opération de
soudage.
De installateur zal er op toezien dat de spanning van de stroomtoevoer constant blijft tijdens de lasoperatie.
Dans l’autre cas, il sera responsable des conséquences découlant du défaut d’étanchéité des soudures.
In het andere geval zal hij instaan voor de gevolgen van de ondichtheid der lassen.
Les surfaces de contact pour la soudure avec des manchons chauffés, de conduites et de raccords, doivent être
nettoyées à l’aide de toile émeri et les manchons doivent être dégraissés pour la soudure électrique avec du
De contactoppervlakken voor het lassen met verwarmde moffen, van leidingen en verbindingen, moeten
gereinigd worden met schuurlinnen en de moffen voor het elektrisch lassen zijn ontvet met methylchloride langs
II.4.04 SANITAIRES
II.4.04 SANITAIR
Date : 24/02/2017 – Version0
Datum : 24/02/2017 – Versie0
Auteur : AGT
Auteur : AGT
Page 27 de 56
Pagina 27 van 56
STIB – DELTA
MIVB – DELTA
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° STIB-SSE/1449
BIJZONDER LASTENBOEK NR STIB-SSE/1449
VOLUME II – Fascicule 4 – Techniques spéciales bâtiment
VOLUME II – Bundel 4 – Speciale technieken gebouw
chlorure de méthyle du côté intérieur, l’usage de paille de fer étant interdit.
de binnenkant, het gebruik van staalwol is verboden.
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit, sans assumer personnellement de frais, de réaliser des tests destructifs
sur les raccords réalisés.
De Bouwheer houdt zich het recht voor, zonder kosten van zijnentwege, destructieve testen uit te voeren op de
uitgevoerde verbindingen.
Les manchons d’insertion utilisés pour l’assemblage des conduites sont à éviter. Leur usage doit rester limité et
être présenté pour accord à l’auteur de projet. L’utilisation de manchons pour lesquels la conduite doit être
entaillée est interdite.
Invoegmoffen gebruikt voor het verbinden van de leidingen zijn te vermijden. Hun gebruik moet beperkt blijven
en voor akkoord aan de ontwerper voorgelegd worden. Het gebruik van moffen waarbij de leiding moet ingekerfd
worden is verboden.
5.2.5.2.2.
Protection des conduites et assemblages
5.2.5.2.2.
Les conduites qui passent à travers la dalle sont protégées par une gaine en polyéthylène qui dépasse le niveau
fini du sol de 3 cm.
Cette gaine doit être colmatée par un mastic souple (imputrescible).
Au passage horizontal des murs et cloisons, les conduites sont entourées d’une gaine qui garantit une libre
dilatation.
Cette gaine doit être remplie de la même manière que dans le cas de traversées verticales.
5.2.5.3.
Pièces sp&ea