Epreuve de : HISTOIRE GËOGRAPHIE Durée : 4 heures Coefficient

publicité
DIRECTION
DEL'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Se r v i c e d ' Ap p uaiu B a cca l a u ré a t
Série:
il,\r,t'\r..ltinri,lT
r)rir,'nsn{;u,ifitrl;T
r;l,ttirt,\r.
SESSr ON
20J- 0
A
Epreuve
de: HISTOIRE
GËOGRAPHIE
Durée
Codematière:
007
: 4 heures
'. 4
Coefficient
rdj ru È'ru 4J rù rù rùJtc, t!, Er rù,fô, rù tiu rù roJn rù td, rdj ru
N.B. : Les Sujetsde Géographieet d'Histoiresont obligatoires
SUJET | : Histoire : Dissertation
." La marcheà la guerrefroide.',
lnsistersur I'organisation
politique,écononrique
et militairede deux blocs après la
rupturede 1947.
SUJET ll : Géographie:Cornmentaire
La puissancedes Etats-Unisrésultede leur dimension,de leurs ressources
naturelles
et leurshautestechnologies.
Elleapparaîtaussidans le domainemonétaire,
politique,
leursinfluences
économique
et surtoutdansleséchangesextérieurs.
Maistout cela changeaprès 1970car une phasede criseapparaîtavec une
croissancetrès ratentiede la production,
aggravéepar les deuxchocspétroliers.
in Géographie
du Temps.Moderne,
EditionHachette.
'
Commentez
ce documentà l'aidedesdirectives
suivantes:
o Dégagerlesfacteursde la puissance
américaine
;
o Présenter
lesproblèmes
de l'économie
américaine
après1970.
N.B: Tsy maintsy ataein'nyrnpiadinaireo laza adina roa atolotra âîy
LAZAADINA| : Tantara: Famoaboasan-kevitra
"Nyfirosoanamankanyamin'nyady mangatsiaka."
Tsindriana
manokana
ny laminaara-politika,
ara-toekarena,
ara,tafika
nisyteo arnin'ny
vondronaroa taorian'nyfivakisanatamin'ny1947.
LAZAADINAll : Jeografia: Fanadihadianatahirin-kevitra
Misehoamin'nyfanananyvelaran-tany,
amin'ireoharenavoa-janahary
ary ireo
teknolojiaavo lentany fahatanjahan'i
Êtazonia.Mitrangaihanykoa izanyeo amin'ny
lafinyara-bola,ny fanjakazakana
ara-politika,
ara-ekonomika
ary indrindraamin'ireo
fifanakalozana
amin'nyany ivelany.
Nefamiovaizanyrehetraizanytaorian'nytaona1970,nohony fiseh'on'ny
vanimpotoana itrangan'nyolana, arahin'nyfihenan'nyharikarenaamin'ny famokarana,
nanampytrotrakaizanyny dona-tsolitany
indroa.
in_
EditionHachette.
,
Hadihadioity tahirin-kevitra
ity ary ampiasaoamin'izanyiretotari-dalana
manarakaireto:
o Asongadinoireoantonynahatongany fahatanjahana
amerikana.
o Asehoyireoolanaara-toekarena
amerikanataorinan'ny
taona1970"
Téléchargement