Συμεωνίδου-Χριστίδου Τέτα

publicité
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Βασικές πληροφορίες ταυτότητας και επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο
Συμεωνίδου-Χριστίδου Αριστέα-Νικολέττα
Σπουδές
Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ,Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Σπουδών UNIVERSITE PARIS III,Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών
UNIVERSITE PARIS III
Ιδιότητα
Ομότιμη καθηγήτρια ΑΠΘ
Τηλέφωνα
2310 820643,6944507934
E-mail
[email protected]
homepage
Eρευνητικά ενδιαφέροντα Σημασιολογικά προβλήματα,Αποκλίσεις/Συγκλίσεις σημασίας σε
Ζεύγη Γλωσσών,Πολιτισμική φόρτιση του Λεξιλογίου ,Γλωσσικά Δάνεια
1985. "Les emprunts lexicaux
dans le domaine de la mode féminine"
In Cahiers Balkaniques No 8, pp. 135-163.
Επιλεκτική Εργογραφία (μονογραφίες, βιβλία)
1986. "L' emprunt linguistique et le rôle qu' il lui appartient de
jouer dans l' enseignement d' une L.E."
In Actes du Colloque International de l’Association Grecque de
Linguistique Appliquée en cooperation avec le Conseil de l’Europe,
AILA et l’UNESCO, No 4, 15-22/12/85, pp. 47-67.
1990. "Approche de l' axiologie lexicale en vue d' une application
contrastive"
Résumé publié in Actes du 17ème Colloque International de la S.I.L.F.
(Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle, Universidad de
Leòn (Espagne), 5-10/7/90, pp. 67-69.
1991. "Avatars récents de 'peau de chagrin'. Un cas d' ambiguïté
sémantique ou une valeur réhabilitée?"
In Le Langage et le Monde. Actes des journées d' études réalisées avec
la participation d' André Martinet, Istanbul. 9-10 mai 1991, Les éditions
Isis. pp. 129-139.
1995. "L' héritage culturel à travers l' emprunt historique"
In Plurilinguismes No 9-10, Centre d' Etudes et de Recherches sur la
Planification Linguistique (CERPL), Université René Descartes (Paris),
pp. 21-34.
1997. "La double conception du sens dans les travaux de Prieto"
Στα Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής
Σημειωτικής Εταιρείας με θέμα: "Σημειωτική και Πολιτισμός",
Θεσσαλονίκη, 8-12/5/97.
1997. "Semantic invariants, recognizing variations: the case of fixed
expressions"
In Sociocriticism Image(s) vol. XII 1-2, pp. 301-319.
1998. "An Analysis of Features of Meaning by Prieto".
In Semiotica Journal of the International Association for Semiotic
Studies 122-3/4, Mouton de Gruyter, Berlin-New York, pp. 205-215
2005. "La place des noms propres et des noms culturellement
marqués dans les textes traduits"
In Le verbe et la scène, Honoré Champion, Paris, pp. 436-443.
1998. "Zones de transparence et d' opacité sémantiques pour le grec
et le français", University Studio Press, p. 118.
1999. "Εισαγωγή στη Σημασιολογία", University Studio Press, σελ.
183.
2001."Histoire des Israélites de Salonique de J. Nehama", traduction
du français vers le grec. Première édition 2000 (4 tomes),
Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Μεταφραστικού Έργου των 4 πρώτων
τόμων του πρωτοτύπου, University Studio Press, Thessaloniki, Grèce.
Téléchargement