CODI 28286 MITOLOGIA I LITERATURA I. Continguts Prof.: Marta OLLER GUZMÁN

publicité
CODI 28286 MITOLOGIA I LITERATURA
Prof.: Marta OLLER GUZMÁN
I. Continguts
Aquesta assignatura cerca oferir una iniciació a l'estudi dels principals temes de la mitologia
clàssica a partir de la lectura i l'anàlisi de textos literaris grecs i llatins en traducció. Adreçada a
estudiants de Primer Cicle de qualsevol especialitat excepte de Filologia Clàssica, es farà
particular esment d'aquells aspectes que poden resultar més interessants per a alumnes que,
sense buscar una formació especialitzada en la literatura i la civilització clàssiques, poden trobar
en el coneixement d'alguns dels seus mites un bon complement als seus estudis.
II. Objectius
En finalitzar aquest curs els estudiants hauran de ser capaços de reconèixer els grans relats
mítics clàssics tot situant-los en el seu context, recordar-ne el contingut en les versions
principals estudiades, relacionar-los i aportar-ne una interpretació a partir del coneixement de
les diferents interpretacions que se n'han fet.
III. Temari
1. Definició de mite.
2. El mite i la literatura.
3. Relats cosmogònics i teogònics.
4. Els déus olímpics.
5. Cicles heroïcs: 5.1. Hèracles. 5.2. Teseu.
6. Jàson i els Argonautes.
7. El casal de Tebes.
8. La guerra de Troia.
9. El casal de Micenes.
10. Interpretacions del mite des dels orígens fins a l'actualitat.
IV. Avaluació
Per a l'avaluació final es tindrà en compte d'una banda, l'assistència regular a classe i les
aportacions de cada alumne en els exercicis de lectura i comentari diaris; així mateix es
realitzarà un examen a final de curs que constarà d'una primera part teòrica, en què l'alumne
haurà de desenvolupar algun dels temes tractats a classe, seguida d'una part pràctica, en què es
proposaran activitats similars a les ja realitzades al llarg del curs.
V. Tutoria Integrada
En les tutories integrades es treballarà en grups reduïts a fi i efecte de poder oferir una atenció i
un seguiment més personalitzat de cadascun dels alumnes. Les sessions versaran sobre temes ja
tractats a classe amb la finalitat d'ampliar-ne i aprofundir-ne els continguts, i resoldre dubtes, si
s'escau.
VI. Bibliografia
ALVAR EZQUERRA, J., Diccionario Espasa. Mitología universal, Madrid 2000.
ALVAR, J. – BLÁZQUEZ, J.Mª. (ed.), Héroes y antihéroes en la Antigüedad clásica. Madrid 1997.
BERNABÉ, A. - GARCÍA GUAL, C. - LEMOSÍN, R. - PIRART, E., Mitología y Religión del Oriente
Antiguo. III. Indoeuropeos , Sabadell-Barcelona 1999.
BONNEFOY, Y.Y. (ed.), Diccionario de las mitologías y de las religiones de las sociedades
tradicionales y del mundo antiguo, 6 vols., Barcelona 1996 i segs. (orig. Paris 1981).
BRUIT ZAIDMAN, L. - SCHMITT PANTEL, P., La religion grecque , Paris 1989.
BURKERT, W., Greek Religion. Archaic and Classical, Cambridge-MA 1985 (orig. Stuttgart
1977).
DETIENNE, M., La invención de la mitología, Madrid 1985 (orig. Paris 1981).
GARCÍA GUAL, C., Introducción a la mitología griega, Madrid 1992.
GRAF, F., Greek Mythology. An Introduction, Baltimore-London 1993.
GRIMAL, P., Diccionario de la mitología griega y romana, Barcelona 1981 [ed. Labor, 1965]
(orig. Paris 1951).
HANSEN, W., Classical Mythology. Santa Barbara-Denver-Oxford 2004.
KIRK, G. S., El mito. Su significado y funciones en la antigüedad y otras culturas, Barcelona
1985 (orig. 1970).
LÉVEQUE, P. - SÉCHAN, L., Les grandes divinités de la Grèce , Paris 1990.
MALKIN, I., The Returns of Odysseus. Colonization and Ethnicity , Berkeley 1998.
NILSSON, M. P., The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion , Lund
1950.
–––, The mycenaean origin of Greek mythology , Berkeley-Los Angeles- London 1972 [1932].
–––, Geschichte der griechischen Religion , vol. I: München 1967; vol. II: München 1974.
OTTO, W., Los dioses de Grecia, Buenos Aires 1973.
PIRENNE-DELFORGE, V. – SUÁREZ DE LA TORRE, E. (ED.), Héros et héroïnes dans les mythes et
les cultes grecques. Liège 2000.
ROSCHER, W. H., Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, I-VII,
Leipzig 1884-1893 [repr. Stuttgart 1977-1978].
RUIZ DE ELVIRA, A., Mitología Clásica, Madrid 1988.
SAÏD, S., Approches de la mythologie grecque. Paris 1993.
VERNANT, J. P., Mito y sociedad en la Grecia antigua, trad. esp., Madrid 1982.
Téléchargement