Telechargé par djalel sek

مكتبة نور - عندما التقيت عمر بن الخطاب -

publicité
ÔX?O? ? ?I? ? ?²?« U?? ? bM?Ž
»UÒD?)« sÐ Ód? ? ?L? ? Ž
»UÒD)« sÐ dLŽ
Ô OI²« UbMŽ æ
Ó X
å…bŽUÝ sÐ fò
ÍËUdý r¼œ√ æ
Ò
l¹“u²«Ë dAMK ULK —«œ æ
≤∞±∑ vË_« WF³D« æ
WL UF« WE U× Ø X¹uJ« WËœ
∞∞π∂µππ±±ππ≥¥ ∫ÊuHKð
@Dar_kalemat ∫d²¹uð
Dar_kalemat ∫«d−²½≈
[email protected]
∫ nR*« l q «u²K
@adhamsharkawi ∫d²¹uð
Bin.saeeda ∫«d−²½≈
»U²J?« «c¼ —«b ≈ …œUŽSÐ `?L¹ ô ∫ dýUMK Wþu?H× ‚uI?(« lOLł æ
qJý ÍQÐ
Ò tK?I½ Ë√ U?uKF*« …œU?F? ²?Ý« ‚UD½ w tM¹e??ð Ë√ tM ¡e?ł Í√ Ë√
ÆdýUM« s o³ wDš Ê–≈ ÊËœ ¨‰UJý_« s
* All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a
retrieval system, or transmitted in any form or by any means without
the prior written permission of the publisher.
ISBN: 978-99966-1-827-7 ∫pœ—
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÍËUdý r¼œ√
å…bŽUÝ sÐ Òfò
≤∞±∑
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
d U½
4
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¡«b¼ù«
»UÒD)« sÐ dLŽ U¹
ÓpO≈ ÆÆÆÓpM W¹«Ëd«
Ò Ác¼
»U² Óp¹u×¹ Ê√ s d³√ ÓpÒ½√ Ô·dŽ√
°X
Ô FD²Ý« U q
Ò «c¼ sJË
5
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ådLŽÔ ÊUJ w³½
Ò ÍbFÐ ÓÊU uò ≠
¤ tK« ‰uÝ—
sÐ d?? ?L? ? Ž UM?OKŽ X
Ó ?OÒÚ Ë r?Ó  p
Ó Q?? ?Ý «–≈ Ϋb?? ž p?Ðd
Ò ‰Ô u?? ?Ið «–U?? ?ò ≠
°øå»UD)«
°pK¼√ dOš rNOKŽ ÔXOÒË ∫t Ô‰u √
o¹bB«
Ò dJÐ uÐ√
åWLŠ— t² öšË ¨Î«dB½ tðd−¼Ë ¨ÎUײ dLŽ ÂöÝ≈
ÊUò ≠
Ô
œuF sÐ tK«b³Ž
a?¹—Uð w? ‰Òu?? ? ?% W?DI?½ ÊU?? ? ? »UD?)« s?Ð d?? ? ?L? ? ? Ž Âö?? ? ?Ý≈ ÒÊ≈ò ≠
åÂöÝù«
bu½—¬ ”Uuð
w ÎU? ? Oz— Ϋ—Ëœ V?FË ¨Î«Òc? ÎU? B? ? ý »UD)« sÐ d??L? Ž ÊU??ò ≠
åÂöÝù« —UA²½«
—U¼ qJ¹U Æœ
Ì…—U≈ s »UD)« sÐ dLŽ rJŠ w WOöÝù«
WËb« Xu%ò
Ò
Ò ≠
åWO*UŽ
Ò …u v≈ WOÐdŽ
Ò
 ≤∞∞π ÂUŽ …—œUB« WO½UD¹d³«
WŽuÝu*«
Ò
6
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°øΫ—«ÓdŠ√ rNÔðUNÓ ]√ rNÔ ÚðÓbË ÚbË Ó”UÒM« rÔðb³Ó ÚFӲݫ v²
7
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
8
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫q³ UÒ√
ÆÆÆÆÌbOFÐ s vÓð√Ë
°WЫd qO]M« 5ÐË tMOÐ U/Q ‰u^D« Ÿ—U
Ô
°q³ł …d Uš s ]bÔ t½Q ÏVKÓ
ô t½√ »«d²?« w UNÝd?G¹ t²¹√— «–≈ d?Ô FAð U?BŽ
Î Èd?O«
Ô Áb¹ w
°U¼—«b w ÷—_«
UNÐ X
Ó ³¦OÔ U/≈Ë ¡UJðö UNłU²×¹
Ó
°Â«dŠ≈ »uŁ UNÒ½QJ ¨UNÔCOÐ√ ¨WO×K«
^Y
Ò
»«dŽ_« ¡«dI s t½√ d³
Ô Ôð WOUÐ tÐUOŁ
WŠUÝ ULN½Q 5²³šUÒB« tOMOŽË ¨Ã«d ¡U]{u« tNłË sJË
s fO?Ë ¨d??O? ¦J« tM? b??łu¹ ô qłd« «c¼ ÊÒ √ Ê«d?? ³? ¹Ô ¨W??d??F? t?? ?O? ? ? ¡wý q
Ò ? ¨Âu¹ q r?NÐ w?I? ? ²?K½ Ê√ ÊUJ?ùUÐ s?¹c« ‰U?? ? łd«
°UNð«– b×Ð
= W¹UJŠ tKF Ë√ ¨W¹UJŠ Á¡«—Ë ÒÊ√ wŠu¹
°øÓX½√ s ∫tQÝ√ Ê√ Ô œ—√ wM ÌŸ«—– bFÐ vKŽ —UÓ U]*Ë
¨„—b w ÂöJ« Êu³×¹ rN²³O¼ ◊d s ̉Uł— WÒLŁ sJË
°rNM «bŠ«Ë
ÊU bË
Î
‰uC Ë W³¼— wMK³J¹Ô ¨tO≈ dE½√
X
Ô HË
Ô UÎýu¼b «dL
Î
°Âö«
] Óp ∫ÎözU ÍœuO s wMI²Ž√ rŁ
u?B ¨ÊU?MŠ s W×?? t?O sJ ¨t?²?OMÐÔ s VK √ tðu?
°d−H« Ê«–√ t½QJ ¨ŸuAš s W×Ë ¨i¹d Ìbu uŽbð Â√
Âö«
Ó Ë ∫WŽdÐ tOKŽ Ô œœ—
] p
9
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øqłd« s2 ∫wMQÝ rŁ
°»dF« s ∫ÔXKI
ørNÒ¹√ sL ¨dO¦ Ô»dF« ∫‰UI
ÂU²¹_U «Ë—U Ë ¨r¼e^ Ž lDI½«Ë ¨rNÔJK ‰Ó «“ s¹c« s ∫X
Ô KI
øX½√ sË ¨ÂU¾K« bz«u vKŽ
°»UD)« sÐ dLŽ ≠
ø U¹—uÞ«d³ù« rÒD×Ë ”—U Ë ÂËd« “U¼ ¨dLŽÔ ≠
s Òw?≈ ^VŠ√ V?½ ôË ¨¤ tK?« ‰u?? Ý— V?ŠU?? ? d?? L? ? ÔŽ ≠
°«c¼
¨W¹U?J(« t?½_ W¹U?JŠ Á¡«—Ë f?O Íc?« qłd« ¨«Î–≈ d?? ? L? ? ?Ž u¼
d?O?ž ¨t?FM t½_ qÐ ¨Á√d? t½_ ô a¹—U?²?« sŽ ‰Q?Ô¹ Íc« qłd«Ë
Ê√ œ—√ ¨dLÔŽ ô≈ a¹—UÒ²« s wMOMF¹ sJ¹ r ¨dLÔŽ …dCŠ w w½√
…e?? −? ?F?*« s …e?? −? ?F?*« vKŽ l?Ó KÒÞ√Ë ¨W¹U?J(« r s? W¹UJ?(« lL?? Ý√
°UNH½
10
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫bFÐ UÒ√
¨”UMU?Ð Âö??Ýù« tK?F? H¹ U?? v?KŽ wŠ
] qO?œ »UD)« sÐ d?? L? Ž
v≈ W?OýU? …UŽ— sË ¨qO ÊU?³¼— v≈ —UN½ …U?GÞ s rNu×¹ n?OË
lMB?¹ ÊU?? Íc« Ôqłd?Ò U?? ° U¹—uÞ«d?? ³? ≈ w“U?¼Ë …—U??C? Š wF?½U??
Íc« t?? H½ u¼ ¨qOK?« d?š¬ tKQ¹Ë —U??NÒM« ‰Ë√ Áb?³? F?O d9 s U??ÎLM
q
Ô łd«Ë °t?K« d??O? G?Ð VK
Ï oKF?? ²¹ ô w Ê«u??{d« W?? F? OÐ …d??−? ?ý lD
t? ·
Ò d¹ Ê√ ÊËœ t?K« ô≈ t?≈ ô ‰U?? ? s* »«c?? ? F?« qO?J¹ ÊU?? ? Íc?«
TÞU?? ý bM?Ž WЫœ d?? ¦? F? ?²ð Ê√ v?A? ?¹ —U?? Íc« t?? ? H?½ u¼ ¨sH?? ł
°ødLŽ U¹ o¹dD« UN `KBÔð r
Ú rÓ  ∫tK« tQ¹ Ê√ s UÎ uš «dH«
¤ w³M«
…u??Žœ t?²ÐU? √ U??bMŽ s¹d?A? F«Ë W?ÝœU??
Ò
] « w ÊU?
sÐ d?? ? L? ? ?Ž ªp
Ð Âö?? ?Ýù« eÒ ? ? ?Ž√ r?NK?« ∫t?? ? ³K? w
Ó ?O≈ 5?Kłd?« VŠQ?
=
°ÂUA¼ sÐ ËdLŽ Ë√ »UD)«
—u½ v?≈ Ád?? H? ? W?? U?¹ s t?? ²?Ðc?? ł Ï…u?? Žœ ¨W¹U?J(« √bÐ «c?J¼
t²ÒK²?Ý«Ë ¨WKOC?H« WL? v≈ WK¹–d« lIM²? s t²KA?²½«Ë ¨ÂöÝù«
°r—_« —«œ v≈ …ËbMÒ « —«œ s
 W?OK¼U'« w r¼—U?O?š
 ÊœUF? ”U
Âö?Ýù« w r¼—UO?š
Ó ÒM« ]Ê_Ë
U q °‚Ë—UH« dLŽ ÊuJO ÊUIðSÐ ÎQON
dLŽ ÊU ¨«uNI «–≈
Ò wK¼U'«
Ò
vKŽ Âö??Ýù« s —b?√ fOË ¨W??žU?O? Ë WKJO¼ …œU??Ž≈ t?B?IM?¹ ÊU?
l‡‡zU?³D?« w‡‡GK¹ ô Âö?ÝùU? °b¹b?ł s rN?²?žU?O? Ë ”UM?« WKJO¼
11
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
»ÒcÔ¼ Âö??Ýù« w Ë ¨U?NKI??B¹ U/≈Ë U??H?B« Âb??N¹ ôË ¨U?NÐc??N¹ U/≈
w …b?Š«Ë …d ô≈ ÊuðQ¹ ô s¹c« s «b?Î Š«Ë —U? v²Š qI?Ô Ë dL?Ž
°a¹—U²«
qÐ ¨d?L?Ž W??O?B??ý q²?I¹ r? tMJË ¨d?L?ŽÔ d?H? Ô q
Ó ²? Âö?
Ô Ýù«
wIÐ qÞU?³« w U?³KÎ ÊU? ÍcU? ¨…b?¹bł W?OK?IF?Ð ÊUMF« U?N oKÞ√
ÎôUÐ wI?K¹Ô Ê√ ÊËœ d?H?JUÐ d??N?−¹ ÊU?? Íc«Ë ¨o(« w? sJË U??³KÎ
°ÌbŠÓQÐ ÎôUÐ wIKÔ¹ Ê√ ÊËœ ÊU1ùUÐ dNł ¨ÌbŠÓQÐ
∫ŸËdA ‰«RÝ s¼Òc« v≈ —œU³²¹ bË
Ê√Ë ¨ UH?B« qIB¹Ë ŸU?³D« »cN?¹Ô ÂöÝù« Ê√ ‰uI½ U?Mœ U
WOK¼U'« dLŽ ÂeŠ u¼ WHOK)« dLŽ ÂeŠ Ê√ oH²½ UM½S ¨ÊœUF ”UM«
pKð d??Ò??HÔ½ nO?? sJË ¨Y?Ž«u?³« d?? UM?ðË U¹U??G« XHK²??š« Ê≈Ë
w W?? ?d« pK?ð X½U?? s?¹√ ¨d?? L? ?Ž Âe?? ?Š qKJ?²ð X½U?? ? w²« W?? ?d«
tM r?Ú K¹Ó rË ¨Íb?
¨W??O?K¼U??'«
Ò ? ŽÓ wM³Ð qÒJ?½ Íc« t??? H½ u?¼ fO√
Ó
t?²? — d?NEð r ÊS?? ¨rN?ö??Ý≈ «uMKŽ√ s2 ¨tM? 5Ðd?I*« »d??√ v²?Š
°øtF³Þ v≈ Wd« pKð W³½ sJ1 nOJ rNOKŽ
÷d²?
H½ tÐ UM½√ –≈ ¨UÎI× f?O tMJË ¨ÎöF ŸËdA? ‰«RÝ «c¼
Ô
5²?? H? ?B« 5Ð fO? U??U?
Î 9 fJF« v?KŽ ¨W?? d« l v? UM²¹ Âe?? (« Ê√
b?{ w²« w¼ …u??I« Ê≈ ¨œU?Cð ôË d? U?Mð ôË ¨÷—U?Fð ôË iUMð
Ê_ sJË ¨U?O?Î ÝU? sJ¹ rË U?“U?
Î Š ÊU d?L?ŽË ¨Âe?(« fOË ¨W?d«
°ULNMOÐ ”UM« jK¹ …uI« ÒÍ“ Íbðd¹ tH«u s dO¦ w Âe(«
12
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
u¼ U?MŁb?? ×?¹Ô ô «–U* ¨tM?Ž Àb?? ×? ?²½ r?Ó K ¨UM?¼ d?? L? ?Ž «œ U?? ? rŁ
°tMŽ lL½ Ê√ ô tM lL½ Ê√ W¹«b³« cM U½œ—√ bË ¨tH½
nu wF?LÝ v≈ v¼UMð ¨5MR*« d?O√ U¹ ∫tQÝ√Ë t?O≈ X
Ô H²√
°øÁd³š UL WL²MŠ X
Ô MÐ vKOË p
Ó FLł
Â√Ë „d??A?« vKŽ „«c??u?¹ ÔXMË ¨WJ? w p– ÊU?? w?
Ò MÐ U¹ ≠
¨vÐd?? UMM?OÐ ÊU??Ë ¨Âö??Ýû tK« U¼«b?¼ b? W??L? ²M?Š XMÐ tK«b??³? Ž
¨WA?³(« v?≈ …d−?NUÐ 5LK*« iFÐ d√ b? ¤ tK« ‰u?Ý— ÊUË
X
Ú F?L?ł b?Ë U?N?OKŽ X
Ô K³?Q? ¨…d?−?NK «u?³?¼Qð s2 tK«b?³?Ž Â√ X½U?Ë
°øtK«b³Ž Â√ U¹ ‚öD½ô« t½≈ ∫X
Ô KI ¨UNŽU²
¨tK?« ÷—√ w Òs?łd?? ?M? tK?«Ë ¨‚öD?½ô« u¼ r?F½ ∫XU?? ? I? ?
UÎłd UM ÔtK« qF−¹ v²Š ¨U½u9dNË U½uL²¹–¬
°tK« rJ³× ∫ÔXKI
d?Ó UŽ ÔÀb?% w¼Ë tK«b?³?Ž Â√^ X
Ú U? U 5MR*« d?O?√ U¹ Í—bð√ ≠
ø«c¼ sŽ WFOЗ sÐ
øXU «–U ≠
°Òj q³ s U¼—√ r ÎW— dLŽ s ÂuO« ÔX¹√— ∫t XU ≠
…UO(« v≈ œUŽ u ÁdLŽ s WKŠd v≈ tðbŽ√ –≈ dLŽ UMOŽ lbð
tðd?? ?«– q³?? ?Š X
Ô FD? wMJ?Ë ¨t?? O? ? ÊuJð Ê√ V?
] Š√ U* Èd?? ?š√ …d?? Â_ „«c?? u?¹ W?? F? ? OЗ sÐ d?? ?U?? Ž ‰U?? ? «–U?? Í—b?ð√ ∫t ÔXK?Ë ¨t?? O?KŽ
°øtK«b³Ž
øUN ‰U «–U ≠
°dLŽ ÂöÝ≈ w XFLÞ p½Q ∫‰U ≠
13
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
—U??L? Š rK?¹Ô v²??Š rK?¹Ô ô t½≈ ∫U??N ‰U??I? ¨rF?½ ∫t XU??I?
°»UD)«
X
Ó M bË pO Wd«
Ò pKð Ú ¡Uł s¹√ s ∫‰«RUÐ t²Ô KłUŽ rŁ
øX
Ó M U
d?Oš ô ¨W?u?B?)« w rN?A« u¼ Òœu« w rN?]A« Ê≈ ¨wMÐ
Ò U¹ ≠
øtUŠ—√ vKŽ ^‚d¹ ô ∆d« w dOš ôË ¨d− r Uš «–≈ ∆d« w
ø«Î–≈ ¡«bF« «c¼ ÊU ÓrOH ≠
ÊU?O?H?Ý w?ÐQ? s√ rK ¨’U??ý_« ô …dJ?H« ÍœU?Ž√ X
Ô M ≠
qN??ł wÐ√ wU??? s?√ rË ¨…u??Žb« U¼œb??NðÔ W½U?JË ‰U?? t Íc«
UMŽ“UM?ð ∫‰u?I¹ ÊU? –≈ ¨·U?M b?³?Ž w?MÐ l Âu?L? ×? ‚U?³? Ý w u¼Ë
«uDŽ√Ë ¨UMKL×? «uKLŠË ¨UMLFÞQ? «uLFÞ√ ¨·dA« ·UM b?³Ž uMÐË
t?OðQ¹ Òw³½ UM ∫«uU? ¨ÊU¼— wÝd?H UMË U?M¹–U% «–≈ v²?Š ¨UMODŽQ?
ôË «bÎ Ð√ t?Ð sR½ ô t?K«Ë ø«c?¼ „—b½ v²?? ?L? ? ¨¡U?? ?L? ? « s w?Šu«
ÊQý dGB²Ý«Ë t½Qý rEF²Ý« –≈ …dOG*« sÐ bOuU s√ rË °tbB½Ô
«c¼ ‰eÔ½ ôuò ∫‰U?I ¨t?M d_« «c?NÐ vË√ t½√ È√—Ë ¨¤ b?L×?
Ë√ ¨WJ? w t?? ?? ?H?½ wMF?¹ årO?EŽ 5²?¹d?? I?« s qł— v?KŽ ʬd?? ?I«
W?FOЗ sÐ W?³?²F? s√ rË °nzUD« q¼√ s wH?I?¦« dO?L?Ž sÐ ËdL?Ž
Ê≈Ë ¨tM U?½u??Š«—√ ÁuK²?? ÊS?? »d??F?«Ë b‡L??×? 5?‡Ð «u‡Kš ∫‰U?‡‡ –≈
Ác¼ ¨jI?? …dJ?H« b??{ X
Ô M U/≈Ë °U½e^ ? Ž Áe^ ? ŽË UM? u??N? r?N? OKŽ d??Nþ
v²?Š ¨rNK?L?ý ÚX²?²?ýË ¨r¼U?B?Ž ÚXÒI?ýË ¨g¹d?? d?Ó √ ÚXd?Ò w²«
w Áu?š√Ë o¹d? w? ÔŒ_«Ë ¨b?O?F? w tMÐ«Ë b?O? F? w Ô»_« ÊU?
Æd‡š¬
14
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Ê√ 5MR?*« d??O? ?√ U¹ pKI?? Ž q¦?? w u¼ sL?? Ž »U??ž n?O? Ë ≠
s ULM
l?MB¹ Ê√ pK¦* nOË °øÊU 5I?¹dH« Í√
Î
Ò w Òo(« „—b¹
°øqOK« dš¬ tKQ¹Ë —UNM« ‰Ë√ Áb³F¹ d9
q
Ó I?F« Ê≈ °W¹«b¼ U?MO? sJð r sJË qI?Ž UM?O? ÊU? ¨wMÐ
Ò U¹ ≠
¨U¼œu?I¹ ôË U?N?³?ŠU? œu?Ið ¨W½u?M−? ”d? W¹«b?N« Áœb?ð ô Íc«
w tK« ÁU??I√ —uMÐ sJË ¨ÁUM?KL?Ž√ qI?F?Ð p– b?FÐ ”UM« U½b??Ý
Ô U?Ë
s qI?Ž√ U?ÝU½√
Î Ô bN?ý b?Ë ¨WMO U¹UD ‰u?I?F« —UB? ¨—Ëb?B«
·c? ¡UD?Ð U?ÎÝU½√ Ô b?N? ýË ¨—UM« s rNu??I?Ž rN?L? B?Fð r d??L?Ž
°o¹dD« ”UMK Êu¾OC¹ q¹œUM «Ë—UB ÊU1ù« —u½ rNÐuK w tK«
Íc« ¡U?C?H« bz«— w dD?
Ô O? ¨W¹«bN?« sŽ wMŁb?×¹ dL?Ž ÊU?
rŁ oK)« Wœ Èd¹Ë ÊU½ù« rł ÔÕÒdAÔ¹ Íc« VO³D«Ë ¨…dIÐ b³F¹
WQ??*« Ê√ ‚Ë—U??H« ‚b?? b?Ë °U??ÎIU??š ÊU?I?ðù« «c¼ ¡«—Ë Ê√ sR¹ ô
°‰uIŽ WQ ô »uK WQ w¼
lL?Ý√ Ê√ W?? d?
u?Ò _ w ÊU?? U? W¹«b?N« s?Ž Y¹b?(« ÒÊ_Ë
ÆÆÆt²¹«b¼ WB tM
°pöÝ≈ WE( sŽ wMŁbŠ 5MR*« dO√ U¹ ∫t ÔXKI
°X½UJ? ÷—_« w ÊuJ² ¡U??L? « w? X³??²? Ô WE( w¼ ∫‰U??I?
¨wö??Ý≈ W?E( «Ëb??N? A¹ Ê√ Êu??L?K*« f
Ô M
Ó ¹√ ¨«—U?
Î ?³? ł ÷—_« w? X
∫U??O?Î ?Ž«œ ¡U?L? « v?≈ ÷—_« s w²??O? C? n?K qI½ ¤ w³M?
Ò « ÒsJË
sÐ Ëd?LŽ Ë√ »UD)« sÐ d?LŽ ¨ÓpO≈ 5?Kłd« VŠQÐ ÂöÝù« e?Ž√ rNK«
sÐ tK?«b?³? Ž s ¡U??Žb« «c?¼ d?Q?Ð ÔXF??L?Ý …d?? ‰ÒË√ °U½√ ÔX?MJ ¨ÂU??A¼
œu?F?? sÐ tK«b?³?Ž qN?ł uÐ√ »d?{ –≈ ¨wö?Ý≈ s Âu¹ q³? œu?F??
15
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Áb?? ? ? ŽU?? ? ? ?Ý√ Íb¹ t?? ? ? ?O≈ Ô œb?? ? ? ?Ë ¨t w?³?K? ]‚d?? ? ? ¨U?·‡?{—√ t?‡?‡Šd?ÞË
ÆÆÆiNMO
‰u?? Ýd« ¡U?? Žœ s?þ√ U?? ¨5Kłd?« d?? O? ?) Óp½≈ tK?«Ë ∫w ‰U?? I? ?
°p¾D¹Ô
tKF?Hð Íc?« U? X
Ô d?Ž p– b?FÐ rŁ ¨ÎôUÐ d?ú o?√ r wMJË
°WÐUł≈ ¡UL« w błu ÷—_« w XKO …uŽœ
w tŁb?Š√ Íc« UË ¨¤ w³M« d?QÐ dJ √ ¨pKð w²KO ÔXO?C√
w??H½ rN??LKÝQ?? rýU?¼ wMÐ v≈ ÔV¼–√ rŁ ¨t?K²??√ Ê√ Ô —d?I? ¨g¹d??
w Ë ÆÆÆvË_« U?NðdO?Ý WJ lłdð «cJ¼Ë ¨qłdÐ Îö?ł— ¨tÐ w½uK²I?O
o¹dD« w Ë ¨X
Ô ¹√— U? qF? √ Ê√ U?“UŽ
Ô O?C?Ë wH?O?Ý X
Ô KLŠ ÕU?³?B«
Î X
ÊU?Ë ¨ÍËb?
Ò F« t?K«b?³?Ž sÐ rO?F½ t? ‰U?I¹Ô …d¼“ wMÐ s ÌqłdÐ ÔX?O?I?²«
∫wMQ ¨tu s UŽe
Î töÝ≈ vHš√Ë rKÝ√ b
ødLŽ U¹ s¹√ v≈ ≠
°tK²_ ¨UNM¹œ »UŽË ¨g¹d d√ ‚d] Íc« «bL×
b¹—√
Î
Ô ≠
wA?9 pO??—U?ð Ì·UM b?? ³? Ž wM?Ð Èdð√ ¨p
Ó ?? H½ p
Ó ðd?? ž tK«Ë ≠
rO?? I? ²? ? ÓpK?¼√ v≈ lłdð ö?? √ °ø«b?Î ? L? ×? ? ÓXK²?? b??Ë ÷—_« v?KŽ
°ør¼d√
øwK¼√ ÒÍ√Ë ≠
°ULKÝ√ tK«Ë bI ¨WLÞU p²š√Ë pLŽ sЫ ≠
¨¤tK« ‰u?Ý— sŽ Íd?= Óý U?NÐ ^œd¹ W?¹U?ýu« Ác¼ d?O?ž rO?F½ b?−¹ r
rKF¹
Ô ÊU? U?Ë ¨tK« ‰u?Ý— rK?
Ó O s¹d?ÒA« d?¹√ qłd« —U‡‡²?š« b‡‡I
t??²?Kšœ Íc« ‰U?? (« vKŽ tM? Ãd??š√ s ÌX?OÐ v≈ wM?œ t½√ ¨U½√ ôË
°UNÐ
16
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ULK ¨«b?Î OF?Ý UN?łË“Ë WLÞU w²?š√ XOÐ «bÎ U? U³?Î {Už ÔX³¼–
¨Ê¬d?I« UL?Nzd?I¹Ô —_« sÐ »U?³š
u? ÔXF?LÝ »U?³« s Ô u½œ
Ò
°«uײ « ∫ÔXKË ¨«Îb¹bý UÎdÞ »U³« ÔXdD
∫X
Ô KË ¨X
Ô KšœË »U?³« b?Ï OF?Ý `²? Ë ¨Á—u s Ô»U?³š
Ò Q?³?²šU?
øULbMŽ UN²FLÝ w²« WLMON« Ác¼ U
w Àb?ײ½ Ϋb?O?FÝË ÔXM ¨U?ξ?Oý XF?L?Ý U ∫W?LÞU? XUI?
ÆU½d√ iFÐ
¨U?N? ?H½ …Ëb?Ž U?¹ ∫U?N ÔXKI?? ]wKŽ qDM¹ r ÂöJ?« «c¼ sJË
ø u³ √
°V−
Ú ðÔ rË X²J
°øtOKŽ UL²½√ Íc« ULJM¹œ UL²dðË U9u³ ULJKF ∫ULN ÔXKI
øÓpM¹œ dOž w o(« ÊU Ê≈ ÓX¹√—√ ¨dLŽ U¹ ∫bOFÝ w ‰UI
W??LÞU?? XU??I? ¨«Îb?¹b??ý UÎÐd??{ t??²Ðd??C? ¨tM U??NK?L? ²? Š√ rK
°UNœ ‰U UNNłË vKŽ UN²ÐdC ¨tMŽ wM×¹e²
sЫ U?¹ ∫U?? ?N? ? ?N? ? łË s?Ž Âb« `?9 v?³? ? C? ? ?ž w¼Ë w? XU?? ? I? ?
°ÔXLKÝ√ bI ¨ÓX¾ý U lM « ¨»UD)«
ÆÆÆUN½UJ w fK& XCË ¨wM²dðË
Ò‚— ¨UNNłË vKŽ Âb«Ë ¨ÒwKŽ W?LÞU s …√d'« Ác¼ ÔX¹√— ULK
U?N²?H?š√ b X½U? w²« W?H?O×?B« X
Ô ¹√— ¨rKJð√ Ê√ q³?Ë ¨U?N w³K
w½uDŽ√ øU?NРʬd?Ið U?L?²M w²« Ác¼√ ∫X
Ô KI? ¨rN?OKŽ wu?šœ WE(
U¼U¹≈
r?Ú ÔI? ? ? ¨ÊËd?? ? ? N?D*« ô≈ t?? ? ? ?1 ô t?½≈Ë ¨fł— Óp?½≈ ∫X?U?? ? ?I? ? ? ?
°Úq‡²ž«Ë
°„d?? ?=A« ‰= c?Ð U?? N? ? O? ? fŠ√
w?²« vË_« …d?*« p‡‡?Kð X?‡‡½U?? ?Ë
^
17
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U lM
Ú U ÔXLKÝ√ ∫‰uIðË wNłË w UNðu l dð w WFOD*« WLÞU
°UNÔ²³KÞ ÎWHO× wMFM9Ë °ÓX¾ý
ÆÆÆUNO Ô √dË WHO×B« UNM Ô cš√Ë ÔXK²ž«Ë ÔXLI
√d??Ið X
Ó ½√Ë X
Ó ???Š√ ,Ë
Ó ¨5MR?*« d?O? √ U¹ X½U? …—u??Ý Í√Ë ≠
øp
Ó H½ X
Ó ŁbŠ ,Ë
Ó ¨ U¹ü«
V−¹ ÊU? YO?Š wÐ wðQ?² W?O? U? X½U?Ë ¨tÞ …—u?Ý X½U? ≠
U?¹ü« X½U?? ? ? ¨—b?? ? ?I?Ð Ì¡w?ý ]q s?JË ¨W?¹«b?? ? ? ³« c?M? Êu?? ? ?√ Ê√
V²JðË ö«Ë q³?¼ ÂbN?ð ‰ËUF?*U U?N?½√ ^fŠQ? w³K w wM³?O?Bð
X
Ú ½U?? ? ¨¡wý q? Ÿb?? ?³? ? ?Ë ¨¡wý q o?U?? ?š b?? ? Š«u« t?ù« rÝ«
‚U?O?« ÊU?Ë ¨U?N½UJ q
^ %Ë q?OK« W?L?²?Ž œÔ dDð –≈ ÕU?³?B« fL?A?
ÏW?B?Ë Ìb?L?; Ï»UDš ¨ÃU?²?Š√ U? q u¼ tÞ …—u?Ý l?KD w w½¬d?I«
ÃU?²Š√ U? q u¼ ¤ b?L×? »UDš ÊU? ¨Âö?Ò« UL?N?OKŽ vÝu*
¨√bÐ_ ÃU?²?Š√ U? q w¼ Âö?« t?OKŽ vÝu? W?B?Ë ¨…b?O?I?F« w
°ø√bÐ√ ô rK
Ô K ¨t½UJ wM²KOð bI
Ó ¨W¹«bÐ ¡wý qJ X
¨ U¹ü« pÐ X
Ú ?KF?? r?] Ž ¨5MR*« d?? O? √ U?¹ wMŁb?? Š «c¼ sŽ ≠
°ødš¬ w³M
> WBË w³M
> Ì»UDš 5Ð ÓXM nOË
ÔXMË °W½Q?LÞ »UDš åvI?A?² ʬd?I« ÓpOKŽ UMe½√ U? ¨tÞò ≠
UM½√ wMF?ð vI?A?² ʬd?I« Óp?OKŽ UMe½√ U? Ê√ ·d?Ž_ W??žöÐ VŠU?
tÐU× √Ë ¤ w³M« d³ nO UN²Ë X
Ô dF ¨ÕUðd² pOKŽ ÁUMe½√
r¼œU??? ł√ »c??F½Ô UM b??I ¨rN? ÁUMK Íc« »«c??F« «c¼ q? vKŽ
s¹œ v≈ ‰u??I?F«Ë »uK?I« U½b?Ž√ œU???ł_« UMÐc??Ž «–≈ UM½√ s¹b??I?²? F?
w oK×?Ôð ‰u?I?F«Ë »u?KI« pKð X½U?? W?I?O? I?(« w sJË ¨g?¹d?
pK/ b??'UÐ UM½√ b?I?²?F½ UM ¨WK/√ b?O? »«c?F« U?N?OM¦¹ ö? ¡U?L?«
pMJ?1 ô t?³K?Ë t?ŠË— p?K1 Íc« Ê√ v≈ X
Ô N??³? ²½« wMMJ?Ë ¨ÕËd‡«
18
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
b??L? ×? t?KF?? U?? j³??CUÐ «c¼Ë ¨Áb??? ł ÓXJK uË l?d¹ tKF??& Ê√
dGB ¨w«uË bO³Ž r¼Ë v²Š rNŠ«Ë—√Ë rNÐuK —dŠ bI ¨¤
ÔXM WMO½Q?LD« sŽË ¨U?Nð«œUÝ U?N?F d?G? Ë rNMO?Ž√ w g¹d W?N¬
s Wðu?×M*« W1bI« UM²?N¬ UM²?dð ¨w²U{ vKŽ l√ wÐ «–S? ¨Y×Ð√
¨¡U?A½ U U?NÐ qF?H½ Ë√ ¨¡U?Að U U?MÐ qFHð ¨…U?O?×K VA?)«Ë d−?(«
r wI??O?I? Š y»— ¨vI?Að ô Ê√ b¹d?¹ Ò»— ¨nK²?š« Êü« d??_« sJË
UMÐ qH?×¹ ¨¡wý q b?łË√ ]»— U/≈Ë ¨U¼UM²?×½ w²« UMUM Q? sJ¹
°ø„«– vKŽ vI³O «c¼ „d²¹ sL ¨vIA½ ô Ê√ b¹d¹Ë
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
„d?? A?« ¡U?? H? ?ł Íb
Ò `?Cð« UM?¼ åvA?? ?¹ s* …d?? c?ð ô≈ò rŁ ≠
s qQ?² ◊U??O?UÐ rN?OKŽ q?L?×½ ¨t?²?u?F½Ë ÊU1ù« 5?Ë ¨tðu??Ë
ô rŁ ¨r¼œuKł Íu?²J² W?³N?²K*« WJ ‰U?— vKŽ rN?OIK½Ë ¨r¼—u?Nþ
‰U??d« vKŽ r?¼u?Šd?Þ« ôË ¨rËbKł U??L? r¼ËbKł« Ô»UD?)« ÊuJ¹
Ác¼Ë ¨W??I?O?— W??LKË ¨s??Š kŽË ¨å…d?cðò U/≈Ë ¨r?u?ŠdÞ U??L?
Ê√ U½œ—Q?? ¨‰U?? VUÞ t½√ b??I? ?²? F½ UM ¨¤ w?³M« W??H? O?þË X½U??
Ê√ U½œ—Q?? ¡U??½ V?UÞ t½√ b??I? ²? F½Ë ¨U?MŽ ÒnJ¹Ë ÎôU?? U½d?? ¦? √ tKF??$
U½œ—Q? pK VUÞ t½√ bI?²F½ UMË ¨UMŽ nJ¹Ë UM?zU½ qL?ł√ tłËe½
U½œ—Q W?ÝU¹— VUÞ t½√ bI?²F½ UMË ¨UMŽ nJ¹Ë UMOKŽ UÎJ?K tKF$ Ê√
u¼Ë Ìœ«Ë w UM UM½√ X
Ô HA²U ¨UMŽ nJO W³FJ« `OðUH tODF½ Ê√
ôË ¨ÁbOÐ »uKI« `O?ðUH ö ¨j?I tÐ dÔ√ U? mÒK³¹Ô t½≈ ¨dš¬ Ìœ«Ë w
Áb??O?Ð s ‰u??Ý— ¨j?I? ‰u??Ý— t?½≈ ¨t XOD?ŽÔ√ b?? VŠ√ s? W¹«b¼
°W¹«bN«Ë »uKI«
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
X
Ô —œ√ UM¼ åv?KF« «ËU?L? «Ë ÷—_« oKš s2 Îö?¹eMðò rŁ ≠
19
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
5Ð ‚d?H?« t½≈ ¨b?³?F?½ UM …e?łU?Ž W??N¬ W¹√ ÔX d??ŽË ¨„d?A« W?F? łU?
UMN≈ ÓX×?½ t?O≈ ÔqJ½ rŁ ¨UM«u?Q?Ð b?³?F« Íd?²?A½ ¨ŸuM?B*«Ë l½U?B«
q b?łË√ ¨wI?OI?Š t≈ ¨d?š¬ t≈ «c¼Ë °b?³Ž t?FM t≈ °b?³?F½ Íc«
oKšË ¨g?O?F½ U??N? OKŽ w?²« ÷—_« oKš ¨¡wý q o?KšË ¨¡wý
¨—œUI« tù«Ë e?łUF« tù« 5Ð ‚dH« t½≈ ¨UMÝ˃— uKFð w²« ¡U?L«
pu?Š U? q Ê√ t?³²M?ð jI U?¼bMŽ ¨oU?)« tù«Ë ‚uK<« tù« 5Ð
Ê√ s e?? ? −? ? ?Ž√ …—U?? ? −? ? ?(« s l?DI?« Ác¼ Ê√Ë ¨l?½U?? ? s t? bÐ
Ò ô
lË ¨ŸuMB? l½U?B?« lË ¨‚uK? oU?)« l b?³?FÔ¹ nO?J ¨oKð
°vIAð Ê√ „b¹—√ U ∫p ‰uI¹ t≈ rJÐ_« lË ¨ełUŽ —œUI«
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
«uL« oKš t½√ „d³¹ åÈu²Ý« ‘dF« vKŽ sLŠd«ò rŁ ≠
vKŽ Íu??I« ôË ¨Èu?²? Ý« ‘d?F« vKŽ —U??³?'« ‰u??I¹ ô rŁ ¨÷—_«Ë
¨Áb?? O?Ð »U?? I? ?F« Ê√ r?ž— sL?? Šd?« °sL?? Šd?« t½≈ ¨Èu?? ²? ?Ý« ‘d?? ?F«
sLŠd« ¨ÁbOÐ ‚“d« Ê√ rž— sL?Šd« ¨ÁbOÐ ÷d*« ÊÒ √ rž— sLŠd«
W??L?Šd« V?¹d?Ë ¨W?? U?*« b??O? FÐ ¨‘d?F?« vKŽ ¨Áb??OÐ u*« Ê√ rž—
pM¾?LD¹ Ê√ b?¹d¹ ¨W? U?*« rž— pF? t½√ „d?³?¹ Ê√ b¹d?¹ ¨W¹UMF«Ë
U2 d?¦?√ t?³?% Ê√ b¹d¹ ¨„b?F?³¹ Ê√ ô p?Ðd?IÔ¹ Ê√ b¹d¹ ¨p u?Ô¹ Ê√ ô
°ÁUAð Ê√ b¹d¹
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
X% U?Ë UL?NMOÐ UË ÷—_« w? UË «u?L« w U? tò rŁ ≠
tð«ËU?? L? ?Ý WJzö?? q ¨t?? OðQ?ð Ê√ „b¹d¹ tM?JË ÓpMŽ w?
Ò Mž åÈd?? ¦«
ô ÓpKł_ p¹b??N¹ Ê√ b¹d¹ ¨pÐ b?Ô ¼e¹ ô tMJË t??×?O?³? ?²Ð f?
Ô HM²ð
tJK w? b¹e¹ s p½U1≈Ë ¨…—– tJK? s hIM¹ s „d?H? ¨tKł_
¨n‡?O? F? ?CK? Íu‡I« V?KÞË ¨ÃU?? ²? ?×? L?K wMG?? ²? ?*« VK?Þ t½≈ ¨Î…—–
20
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø«c¼ b?FÐ W?F — Í√ ¨‚uK?LK o?U)« VKÞË ¨e?łU?FK —œU?I« VKÞË
°øWLŠ— Í√Ë
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
X
Ô d?? Ž UM¼ åv?H? š√Ë d?Ò ? « rKF?¹ t½S?? ‰u??IU?Ð d??N? ?& Ê≈Ëò rŁ ≠
—UMU ¡«dŠ —Už s Uu¹
Î j³¼ qłdÐ √bÐ Íc« d_« «c¼ dA²½« nO
¨»uKI« v≈ dEM?
Ô ¹ ¨¡wý q vKŽ lKD y»— W?LŁ ¨WJ rO?A¼ w
»U?? ½_« ÔX¹√— UM?¼ ¨t??O? ?³½ v≈ tÐ ¡U?? ł «d?Î ?O? ?š t??O? ? rKŽ V?K qË
¨«Îd?UÐ ‰öÐ ¡Uł Ê√ V?³« ÔXLKŽ ¨ÍËc¹ W?OK¼U?'« d? Ë ¨jI?ð
W?B? Ë ¨œU??ł√ W??B? ô »uK W?B? U?N½≈ ¨W?³? ²?ŽË
Ô qN?ł u?Ð√ d?šQðË
ÊÔ eð w²?« s¹“«u*« pKð d??O? ž s¹“«u?? tK Ê√Ë ¨»U??½√ W??B? ô Õ«Ë—√
w Ëb?³¹ UL? «b?Î O?ŽË fO »UD)« Ê√ ÔXN?³²½« rŁ °”UM?« g¹d U?NÐ
UL „d?Ý ·dŽ√ w½S w½—cŠ« tO?³M ‰uI¹ Ê√ b¹d¹ sJ¹ rK ¨Ád¼Uþ
pF U½√ t ‰uI¹ Ê√ œ«—√ ¨V³%Ë ¨W½QLÞ »UDš t½≈ ¨„dNł ·dŽ√
ÊS?? ¨p³?K Ô»u?? Ô√Ë ¨pÐUD?š œÔ b??ÝÔ√ ¨„d??N? ł w U??L? ? „d??Ý w
p³K X
Ô ?O?Ý«Ë ¨p
Ó MŽ «u?{d??Ž√ Ê≈Ë ¨p²?L¼ Ô c??×?ý pM «u?F? L?Ý
t?LKŽ√ tÐ oDMð ô Íc« pF?łË v²Š t ‰u?I¹ Ê√ œ«—√ ¨d²?Hð ô w
°U¼œbÐQÝË UNLKŽ√ UNÐ Õu³ð ô w²« p²IO{ v²ŠË ¨t¹Ë«œQÝË
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
WN?¬ X
Ú DIÝ UM¼ åvM?(« ¡UL?Ý_« t ¨u¼ ô≈ t≈ ô tK«ò rŁ ≠
w oU??š »—Ë u??×M rM? lL?²? −¹ ô °W??O? {U??I« WÐd??CUÐ g¹d??
t≈ b³?Fð Ê√ rOI²?¹ ô ¨UFO?
Î Lł UNÐ s?Rð Ê√ rOI²?¹ ô ¨bŠ«Ë VK
u¼Ë ¨W?«d?A« qL?²?×¹ ô d?_« ¨b?L?×? ‚œU?B?« t≈Ë »UD)« pOÐ√
Ê√ „b¹d¹ ¨Îö? U? «Îb?O?Šuð ô≈ w?Cðd¹ ô ¨„d?A« sŽ ¡U??OMž_« vMž√
¨bŠ«Ë ÌVK w —u½Ë W?LKþ lL²−¹ ô ¨W?OK¼U'« ¡«œ— p³K sŽ lKð
21
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
q³?Ið q³¼ ¨W??O½«b?Šu« U?N½≈Ë ¨œd?H?²« t½≈ ¨b?Š«Ë ÌV?K w ÊU1≈Ë d?H?
ÂUM? _« ÊQ?? ý «c?¼ °Èe?? F?« W?? «d?? ?AÐ q³?? ?Ið ö?«Ë ¨…UM W?? ?«d?? ?AÐ
VK?I« w t?? ?F? ? ÊuJ?¹ Ê√ wCðd?¹ ô —œU?? I« t?ù« s‡J?Ë ¨…e‡łU?? ?F«
°bŠ√
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
ÓpF??L?ÝË Óp?³K pM c??šQ¹ øåvÝu?? Y¹b??Š „Uð√ q¼ò rŁ ≠
XF?L? Ý U?Ë ¨q³? s „¡U??ł U? vÝu? Y¹b??Š Ê√ rKF¹ ¨ÓpŠË—Ë
ô Íc« v?Ýu?? ? Y¹b?? ?Š lL?? ?Ý« ∫‰U?? ? uË ¨Ò»d« »œ√ t?MJ?Ë ¨tÐ
U??NKN??& w²« vÝu?? W??B? p
Ó ?OKŽ hQ??Ý ‰U? u?Ë °‚
Ó b?B ¨t?? d??Fð
U?? ? t½_Ë ø„Uð√ q?¼ ∫pQ?? ? ¹ u?MŠË »œ√Ë n?DK?Ð tM?JË ¨‚
Ó b?? ? B
U¼b?? ?FÐ U?? v≈ q?I? ?²½√ Ê√ Ô œ—√ t?Ð ÔXF?? L? ?Ý U?? ?Ë Ôq³?? s w?½¡U?? ł
Íc« U? øUM¼ «cUÐ vÝu? «–U* rŁ ¨vÝu? Y¹b?Š u¼ U ·d?Ž_
ÔX??? ?Š√ «–U* ¨Ê«d??L? Ž s?Ð vÝu??Ë »UD)« s?Ð d??L? Ž 5Ð l?L? −¹
øtÐUAð UMMOÐ ÊQ „«c²Ë
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
wKF ¨«—U?
Î ½ ÔX½¬ w½≈ «u??¦J« ∫tK¼_ ‰U??I? «—U½
Î È√— «–≈ò rŁ ≠
5Ð „d?? ²? A?*« u¼ «c¼ °åÈb¼ —U?M« vKŽ b?? ł√ Ë√ f³?? IÐ U?? NM rJ?Oð¬
d??√ sŽ Y×??³¹ ÊU?? U?½ö? ¨Ê«d??L? Ž sÐ v?Ýu??Ë »UD)« sÐ d??L? Ž
Îö?O ¡«d×?B« w vÝu? d?Ô O?¹ °tMŽ ÔY×?³¹ …dšü« d?Ô √ ÊUJ U?O½b«
Ãd??š ¨ÊU?? ³? ? (UÐ s?J¹ r U?? l?Ë U¼¡U??ł U*Ë ¨f?½Q??O? «—U½
Î Èd?? O?
ÔXłd?š ¨wF? Àb?Š U? «c¼Ë °—uM« Îö?U?Š œU?F? —U?MK U?³KÞ
Î vÝu?
Ô b?? F? °—U?M« VKÞ w? ÔXłd??š w?M½√ Í√ ¨«b?Î ? L? ×? ? q²?? √ Ê√ b¹—√
°vÝu œUŽ UL —uMUÐ
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
22
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÓpOKF½ lK?šU ¨pЗ U?½√ w½≈ vÝu? U¹ ∫Íœu½ U¼Uð√ U?LK ò rŁ ≠
U? °åvŠu?¹ U* lL?²? ÝU? ¨pðd?²? š« U½√Ë ¨ÈuÞ ”b?I?*« Íœ«uUÐ Óp½≈
—U²?¹ ”UM« 5¹ö ÊËœ sŽ «cJ¼ °pðd²š« U½√ ∫W?LK s U¼öŠ√
w½√ Ô d??F? ý ¨t?O≈ t??O? Šu?O? Ý U* lL??²? ¹ Ê√ tM VK?D¹Ë vÝu?? tK«
b?? ? I? ¨vÝu?* fO?Ë w t?? ? ?łu?? ? ÂöJ?« ÊQ?? ? Ë ¨»U?D)U?Ð wM?
Ò F? ? ?
wÐ ¡U?ł ¨U?FO?
Î L?ł …ËbÒM« —«œ q¼√ sŽ Uν˜ w½—U?²?š« ¨UÎC¹√ w?½—U²?š«
v≈ s¹b?? s? vÝu0 ¡U??ł U??L? W??LÞU?? w?²? š√ XOÐ v≈ w?²? OÐ s
rË U?Nðd?F?ý …c? ‰Ë√ pKð X½U? ¨t?O?ŠË wMF?L? ?O ”b?I*« Íœ«u«
U?NMJË ¨b?FÐ …u?³M« ¡«u vÝu? qL?×¹ r U?L?Ë ¨b?FÐ X
Ô LKÝ√ s√
«dÎ ?√ wMHKJO g¹d? …œU?Ý b?Š√ fO —U?²š« Íc?« Ê≈ ¨—UO?²?šô« …c
«d?Î ?√ wMHKJO? 5*U?F?« »— u¼ —U?²? š« Íc« sJË ¨W?KO?³? I« —u??√ s
ô ÔXM Ê≈Ë w?½—U??²? š« ¡wý Í_ È—√ Ê√ Ô —d??Ë ¨…d??šü« —u??√ s
qłd« Ê√ b?FÐ U?L?O? ÔXLKŽ wMJË ¨«Îb¹b?% w½—U?²?š« «–U* b?FÐ rKŽ√
°wM¹bNO tЗ uŽb¹ ÊU tK²√ Ê√ b¹—√ X
Ô łdš Íc«
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
åÍdc …öB« r√Ë w½b?³ŽU U½√ ô≈ t≈ ô tK« U½√ wM½≈ò rŁ ≠
wO?? ? ;«Ë —œU?? ?I?«Ë pU?*«Ë oU?? ? )« u¼ ¨t?? ? ²? ? OÐu?ÐdÐ Õd?Ò ? ? qO?K q?³? ? `B¹ ô qL?F« sJË ¨qLŽ t?OKŽ Vðd²¹ ô œU?I²Ž« «c¼Ë ¨X?OL*«Ë
u¼ W?O¼u_« b?OŠuðË ¨t?²?O¼uQÐ Õd?Ò B¹Ô Êü« u¼ U¼Ë °tÐ œU?I²?Žô« ÊËœ
¨Áb?ŠË b?³F¹Ô Ê√ b?¹d¹ oU?)« «c¼ ¨WOÐu?Ðd« bO?Šu?² wKL?F« V½U?'«
° u×M rM Ë√ qÝd w³½ Ë√ »dI ÔpK tF „dA¹Ô Ê√ v{d¹ ô
ÎözU?? p¹b¹ l dð t?¹b¹ 5Ð VB?? ²Mð Ê√ ¨…ö??B?« t rO??I?ð Ê√ b¹d¹Ë
U?? q? s d?? ³? ?√ u?¼ ¨„d?? Nþ ¡«—Ë U?? N?K U?? O?½b« wI?Kð åd?? ³? ?√ t?K«ò
¨V‡‡?% s q s‡?‡ d‡³??√Ë ¨·U?? ð s q s? d??³? √ ¨pK?G? A¹Ô
23
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Óp³K uK²¹ r?Ł ¨WO? U?ŽË ̉U? q s d?³√ ¨rÒ Ó¼Ë ÷d? q s d?³?√
tK W¹œu³?F« ¨uL?² b−?ðË ¨lHðd² ldð rŁ ¨p½U? q³ t?ö
¨Wc?Ë s−ÝË b?O? ÁdO?G W¹œu?³Ž q?Ë ¨WI?(« …b?OŠu« W¹d?(« w¼
rUE« W?ŽUÞ ¨«œÎ u?−?ÝË U?Žu?
Î — Ád?O?G W¹œu?³?F« ÊuJð Ê√ UÎÞd?ý fOË
°UN W¹œu³Ž …uNA« WŽUÞË ¨t W¹œu³Ž
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
U0 Ìf?H½ q Èe?? −? ?² U?? N? ?O? ?H? ?š√ œU?? √ W?? Oð¬ W?? ŽU?? ?
] « Ê≈ò rŁ ≠
„UM¼ åÈœd²? Á«u¼ l³Òð«Ë UNÐ sR¹ ô s UNMŽ p½ÒbB¹ ö? ¨vFð
nAJ?ðÔ Ë ¨s¹Ë«Ëb« d??AM?ðÔ Ë ¨s¹“«u*« VBM?ðÔ YO??Š »U??? ŠË …d??š¬
XR? wF?Ý ¨ÊU×?²?« ô≈ UO½b« Ác?¼ UË ¨Õ—«u?'« oDMðË ¨dz«d?«
…d?? ? ÂU?? ?I? ? ²? ? Ý XOK?Ð ÂUE?Ž q ¨—UM?« w Ë√ W?M'« w W?¹bÐ√ …U?? ?O? ? (
U½bI?²Ž« Âu¹ UÎI?Š sJ¹ r ¨Èdš√ Î…d? œUFOÔ ?Ý wM r( qË ¨Èdš√
d?? ? UM?Ž s «Îd?? ? B?MŽ ô≈ f?O d?¼b« «c?¼ ¨d¼b?« ô≈ UM?JK?N¹ s? t½√
q vKŽ «Ëd³ nO X
Ô dŽ rŁ ¨V³Ô ô V³Ý œd− ¨ÊUײô«
X³?¦¹ Ê√ q³ t?O≈ o¹dD« w rNÐuK X³?¦¹ rNЗ ÊU ¨»«c?F« «c¼
¨tÐ rN?¹e??F¹Ë ¨UM r?¼—c??×¹ ÊU?? åU??N?MŽ Óp½b??B¹ ö?? ò ¨r?N? «b??√
°UMðu rž— UMeÔ¼Ë rNHF{ rž— «ËdB²½« «cNË
ø5MR*« dO√ U¹ «c¼ bFÐ ÓXK «–UË ≠
bL× vKŽ w½uœ °øg¹d dÒ «c¼ s
Ú Ó√ ∫X
Ô K ≠
øU¼bFÐ ÀbŠ «–U ≠
Q³²š« b ÊUË ¨«c¼ wö? lLÝ U* —_« sÐ »U³š Ãdš
≠
Ó
p²ÐU? √ ÊuJð Ê√ u?ł—√ w?½S? ¨d?L?Ž U¹ d?AÐ√Ú ∫w ‰U?Ë ¨wM U?Î u?š
VŠQÐ Âö?Ýù« eŽ√ rNK« ∫fO?L?)« WKO p ¤ tK« ‰uÝ— …u?Žœ
pKð X½U??Ë ¨ÂU?A?¼ sÐ Ëd?L? Ž Ë√ »UD)« sÐ d??L?Ž ∫pO?≈ 5Kłd«
24
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Æ¡UŽb« «c¼ dQÐ UNO lLÝ√ w²« WO½U¦« …d*«
øXKF «–U rŁ ≠
¨W×KÞË …eL?Š »U³« vKŽË ¨r—_« —«œ ÔXOð√ v²Š ÔXIKD½« ≠
U?LK ¨«uKłË Âu??I« w½¬— U?LK ¨ÂU¹√ WŁöŁ cM? rKÝ√ b? …e?L?Š ÊU?Ë
«c¼ rF½ ∫rN ‰U? «b¹bM
UŽU?
Î
Î −ý Îö?ł— ÊUË ¨rNKłË …e?LŠ È√—
UMOKŽ tK² sJ¹ p– d?Ož œd¹ Ê≈Ë ¨rK¹Ô «dOš
Î tÐ tK« œd¹Ô ÊS? ¨dLŽ
°UÎMO¼
¨wÐu?Ł lU??−?0 c??š√Ë ¨w ¤ w?³M« Ó`²?? H? ¨»U?? ³« ÔXd?D
rNK« ¨»UD)« sÐ d?L?Ž b¼« rNK« ∫‰UË ¨U¹u?
Î UÐc?
Î ł tO≈ wMÐc?łË
°»UD)« sÐ dLFÐ ÂöÝù« e] Ž√
ø5MR*« dO√ U¹ ÓXK «–UL ≠
°tK« ‰uÝ— p½√ ÔbNý√ ∫t ÔXK ≠
dO?√ U¹ p– V³Ý UL? ¨‚Ë—UHUÐ ¤ tK« ‰uÝ— „U?ÒLÝ rŁ ≠
ø5MR*«
vK?Ž UM?√ t?K« ‰u?? ?Ý— U?¹ ∫t X
Ô ?K w?ö?? ?Ý≈ —u?? ? w?½√ p– ≠
vKŽ r?J½≈ ¨Áb??OÐ w??H?½ Íc«Ë ∫‰U??I? °øUMO??O? Š Ê≈Ë U?M²?? Ê≈ =o(«
°r²OOŠ Ê≈Ë r² Ê≈ ]o(«
°rN?O≈ Òsłd??² o(UÐ p¦?FÐ Íc«Ë °ø¡U?³?²šô« rO?H? ∫ÔXKI?
UM?ð√— U?? LK ¨n
> ? w U½√Ë n
Ò ? w …e?? L? ?Š ¨5?ÒH? ? w UM?łd?? ? ?
tK« ‰u?Ý— w½U?L?? °q³? s U?N?K¦? U?N?³?Bð r WÐP? U?NÐU? √ g¹d?
°‚Ë—UH« ¤
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ
Ó ÓXKF UË ≠
ÔXd?D ¨ÂU??A?¼ sÐ qN?? ł UÐ√ ÔXOð√ «c?¼ b??FÐ ÔX?KF?? U?? ‰Ë√ ≠
øpÐ ¡Uł U ¨w²š√ sÐUÐ U³Šd
∫‰UI w≈
Î
Ò Ãd ¨tÐUÐ tOKŽ
25
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
»dC °«b?Î L× ÔXF³ð«Ë ÔXLKÝ√ b w½√ Ó„d³?šÔ√ ÔX¾ł ∫ÔXKI
°tÐ ÓX¾ł U `³Ë
Ò tK« p×³Ò ∫‰U Ê√ bFÐ wNłË w »U³«
øqNł uÐ√ tOKŽ ÊU U0 ÔrKFð ÓX½√Ë «c¼ ÓXKF ÓrË ≠
pöÝSÐ d?N& Ê√ ô≈ d?LŽ U¹ pÐ oOK¹ ô t½≈ w?H½ w X
Ô K ≠
w²?? d?F*Ë ¨tÐ w?²Ð«d?I qN??ł UÐ√ Ô b?B? b?Ë ¨„d??HJÐ Ó d??N?ł U??L?
q¼√ Í√ ÔXQÝ ¨qšœË »U?³« oKž√ qNł UÐ√ Ê_Ë ¨Âö?Ýû tðË«bFÐ
YJ1 ô Ôqł— Ó„«– ¨dLF sÐ qOL?ł ∫w qOI ¨Y¹b×K dA½√
Ô WJ
u øÔXLKÝ√ w½√ ÓXLKŽ q¼ qOLł U¹ ∫ÔXKI? ¨t²OðQ ¨dÝ Á—b w
—«œ vð√ v²?? Š t??F? ³ð√ U?½√Ë Á—u?? s ÂU?? t?MJË ¨W??L?K wKŽ
] œ] — U?? tK«
°Q³ b »UD)« sЫ Ê≈ ∫tðu vKŽQÐ ŒdB …ËbM«
ÆÔXLKÝ√ wMJË ÓXÐc ∫ÔXKI
ø„«c²E( ÂuI« qF «–UË ≠
qN?ł u?Ð√ wU?š ¡U?ł v²??Š ¨rNÐd?{√Ë w?M½uÐd?C¹ ]w≈ «u??U? ≠
«u?H? AJ½U?? °b?Š√ t??1 ö? w²??š√ s
U?N?¹√ ∫‰U?Ë
Ó Ð« Ô d?ł√ b?? ”UM«
Ô
wMŽ
øÓ„—Uł√ Ê√ Ó„dÝ
Ò q¼Ë ≠
b?? ? t½≈Ë ¨qF?? ? H?¹ Ê√ VŠ√
ÔXM? U?? ?Ë ¨w?½d?] ? ? Ý U?? ? t?K«Ë ô ≠
^
°»d{Ô√ ôË ÊuÐdCÔ¹ 5LK*« È—√ Ê√ w½¡UÝ
øX
Ó KF «–UL ≠
ølLð√ ∫t X
ÊUË wUš X
Ô KI ¨W³FJ« bMŽ UUł
Ô Oð√ ≠
Î
°lLÝ√
∫‰U
Ô
°pOKŽ œËœd Ó„—«uł ∫ÔXKI
°qFHð ô ∫w ‰UI
°X
Ô KF b ∫t X
Ô KI
26
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°p½QýË ÓX½√ ∫w ‰UI
ÆÂöÝù« tK« dNþ√ v²Š Ô»d{Ó√Ë Ô»d{Ô√ ÔX“ UL
U? t?½√ X
Ô F?L? Ý b?I? ¨5MR*« d??O?√ U¹ pðd??−¼ sŽ wM?Łb?Š ≠
Æ„dOž bŠ√
Ï …d−NUÐ dNł
¨t??F?³ÞË t?? dþ ÌqJË ¨”UMU?Ð d?³? š√ ”UÒM« ^»d? Íd??O?ž U??√ ≠
Íc« U??L? ¨t??F?³Þ V??×Ð ¡w−¹Ë ÕËd¹Ë ¨t?? dþ V??×Ð ·d?B? ²¹
‰u?Ý— d?łU¼Ë «Îd?N?ł Ô d?łU¼ Ôb?I? ¨«Îd?Ý d?łU¼ s2 Ïd?O?š «Îd?N?ł d?łU¼
ÆULNM U½√ s¹√Ë ¨«dÝ
Î dJÐ uÐ√Ë ¤ tK«
Æ5MR*« dO√ U¹ pðd−¼ d³š wKŽ
Ò hBU ≠
w Ë ¨wÝu?? ÔX³J?MðË ¨wH??O?Ý Ô b?KIð …d??−?N?UÐ ÔXL??L¼ U* ≠
ÔXHD ¨U??NzUMHÐ g¹d?? s ú*«Ë W?³?FJ?« ÔXb?I? ¨w ÂU??N?Ý Íb¹
∫ÎözU rNOKŽ ÔX¹œU½ rŁ ¨5²F— ÔXOKB ÂUI*« ÔXOð√ rŁ ¨UÎF³Ý UNÐ
q?d
= ¹Ô Ë√ ¨Áb?Ë rÓ ðR?¹ Ë√ ¨t?? ? ?√ tK?J¦?ð Ê√ œ«—√ s ¨Áu?? ? ?łu?« X¼U?? ? ?ý
°dłUN w½S Íœ«u« «c¼ ¡«—Ë wMIKOK ¨t²łË“
ø5MR*« dO√ U¹ ÌbŠ√ s rNM ÓpF³ð q¼Ë ≠
bŠ√ rNM wMF³²¹ r ¨ô ≠
øWI — p ÊU Â√ „bŠË WM¹b*« v≈ ÓXOC q¼Ë ≠
WI — w ÊU qÐ ≠
ør¼ sL ≠
wI²?K½ Ê√ vKŽ ’UF« sÐ ÂU?A¼Ë ¨WF?OЗ sÐ ‘UOŽË ÔX?IHð« ≠
l{u*« «c?¼ w `³??B¹ r UM?¹√^ UMKË ¨WJ? ·—U?A? v?KŽ l{u?? w
¨W?F?OЗ sÐ ‘U?O?ŽË U½√ ÔX×?³? Q?? ¨ÁU?³?ŠU? iL?OK ¨f³?ÔŠ b?I?
°UMOCË ÁUMd² ¨ÂUA¼ UMÒ Ž f³Š
Ô Ë
27
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
v≈ tu?? Ë b??FÐ WJ v≈ W??F?O?З sÐ ‘U?O? Ž …œu??Ž d?³? š U?L? ≠
øWM¹b*«
¨¡U??³? bMŽ ·u??Ž s?Ð Ëd?L? Ž w?MÐ w UMe?½ ¨WM¹b*« UM?K Ë U* ≠
ÊU??Ë ¨‘U??O?Ò ? Ž v≈ ÂU??A¼ UM?Ы À—U??(«Ë qN??ł uÐ√ ∫ÍôU?? š Ãd???
¤ tK« ‰u?? Ý—Ë WM¹b*« w U?MOKŽ U??b?? v²??Š ¨U??L? N? _ U?? L¼U??š√
Ê√ —c½ b Óp√ ÒÊ≈ ∫t ôU?Ë ÁULKJ ¨bFÐ dłU?N¹Ô r WJ0 „«cu¹
v²?? Š fL??ý s? qE²?? ð ôË ¨„«dð v²?? Š jA?? U¼d??F? ?ý f1
Ò ô
ÆUN t³K Ò‚d ¨„«dð
øX
Ó ½√ X
Ó KF «–UË ≠
sŽ „Ó u?M²?? H? O? p½Ëb¹d?¹ Âu??I?« Ê≈ tK«Ë ¨‘U?? O? ?Ž U¹ ∫t X
Ô ?K ≠
U?NOKŽ b?Ò ²ý« u?Ë ¨ÚXDA²?ô UN?Ý√— ÔqL?I« È–¬ u Óp√ Ê≈Ë ¨ÓpM¹œ
ÆÚXKE²Ýô WJ ÒdŠ
ø‘UOŽ qF «–UL ≠
„UM¼ wË ¨w√ r? d^ Ð√ ¨U?LN?F? ŸułdUÐ ”QÐ ô ∫w ‰U? ≠
Æp
Ó O≈ lł—√Ë Ácš¬ ‰Ï U
øt ÓXK UL ≠
ÓpK ¨ÎôU?? g?¹d?? d??¦? √ s w½√ rK?F? ² Óp½≈ tK«Ë ∫t? ÔXK ≠
ULNF lłdð ôË wU nB½
ø«c¼ p
Ó {dŽ w p
Ó ÐUł√ q¼Ë ≠
wM³O−¹ Ê√ vÐ√ ≠
øÓXKF «–UL ≠
b Óp½≈ U?√ ∫t ÔXK UL?NF? Ÿułd« vKŽ “U?Ž t½√ ÔXLKŽ U* ≠
¨‰u– W?³O?$ W?U½ U?N½S ¨Ác¼ w²?U½ c?? ¨WJ v≈ lłdð Ê√ ÓX¹√—
ÆUNOKŽ Ô!U ¨V¹— ÂuI« s p
Ó Ð«— ÊS ¨U¼dNþ ÂeU
28
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øU¼bFÐ ÀbŠ «–UË ≠
o¹dD« iF³Ð «u½U «–≈ v²Š ¨ULNF Ãdš ≠
ö?N? ¨«c¼ Íd?O?FÐ ÔXEKG?²?Ý« b?I? ¨wš√ U¹ ∫qN?ł uÐ√ t ‰U?
øpHKš wM³dð
°q
Ô F √ ∫‘UOŽ t ‰UI
¨÷—_UÐ Èu??²?Ý« U??LK ¨t??HKš qN??ł uÐ√ Vd?
Ó ?O t??²?U½ ŒU½Q??
q¼√ U¹ ∫”U?MK ôU??Ë ¨«b?Î O? I? WJ tÐ ö??šœË ¨ÁU??IŁË√Ë ¨t??OKŽ U??³ŁË
°rJzUNHÐ «uKF U «c¼ UMNOHÐ UMKF UL ¨WJ
ø«dý
Î ULN_ ULNOšQÐ «œ«—√ À—U(«Ë qNł UÐ√ Ê√ „«—œ√ UL ≠
u?? ?N? ? ÁU?MO?? ?Ž t? t¹dð U?? ? ô≈ —u?? ? _« s Èd¹ ô s? ¨wM?ÐÔ U¹ ≠
Ê√ ÌV) `L?? Ý_ s√ rË U?? ³?Î ?š s√ r U?? NK wðU?? O? Š w Ë °v?L? Ž√
b?? IË ¨ÂU?? A¼Ë qN?? ł wÐ√ W?? Žb?? š ÒwKŽ q?DMð r «c?? N ¨w?MŽb?? ¹
qN??ł uÐ√ Ãd?š U?* t «Îd?O? š WJ* ‘U??O?Ž …œu??Ž w ÊU? u t?½√ ÔXLKŽ
Ê√ ô≈ œ«—√ U?? ¨t?Ð ”UM« r?KŽ√ U½√Ë w?U?? š q?łd« sJ?Ë ¨t?? ³K?Þ w
Æ U tOKŽË ¨«c¼ vKŽ ‘UŽ qNł uÐQ ¨tM¹œ sŽ tM²H¹
Á«d³?š√ U vKŽ Îö?F XL?√ b X½U? ‘UO?Ž Â√ Ê√ u «–UË ≠
°øtÐ
ÊS? ¨dO?G?²O? w¹√— ÊU U? U?LN?¦¹b?Š ‚b? ÔXLKŽ s¾ tK«Ë ≠
r??√ »U?D)« wÐ√ Ê] √ uË ¨t¹b?«uÐ ÁdÐ vK?Ž Âb??I? tÐdÐ ÊU?? ½ù« dÐÒ
Ê≈ rŁ °t?LIÐ d?Ò ³O WJ? v≈ Ô bŽ U? ‘UOŽ Â√ tÐ X
Ú ?L√ U? vKŽ
¨oŠ q ‚u? tK?« ÒoŠ ÊuJ¹ Ê√ vKŽ q³? s U?½UЗ] b? ÊU? ʬd?I«
U½bŠ√ d?O¹
Ò w²« vË_« …d*« Ác?¼ sJð r rŁ ¨U{— q q³? ÁU{—Ë
°tÐ—Ë t√ 5Ð
29
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°øs lË ¨vË_« …d*« XŁbŠ v²Ë ≠
¨¤ tK« ‰u?Ý— ‰U?š ’UË w?Ð√ sÐ bF?Ý lL? ¨s l U?√ ≠
q³? t?öÝ≈ ÊU?Ë ¨rKÝ√ s q?z«Ë√ s bF?Ý ÊU? b?I? ¨WB?I« U?√Ë
t?ö?Ý≈ ÊU??Ë ¨WMÝ …d?A?Ž W?F? ³?Ý sЫ u¼Ë rKÝ√ ¨…ö??B« ÷d?HðÔ Ê√
W?? {—U?? F? ?Ô b?? F? ?Ý Â√ X?½U?? Ë ¨t tM?Ž tK« w?{— dJÐ w?Ð√ …u?? Žœ b?? FÐ
«b³ ¨»d?Að ôË qQð ô Ê√ tðœbN ¨UNÐ d³« b¹bý ÊU?Ë ¨töÝù
n√ p X½U u tK«Ë ¨ÁU√ U¹ ∫bFÝ UN ‰UI ¨VF²«Ë bN'« UNOKŽ
XK√ tM X?¾¹ UL?K °wM¹œ ÔXdð U ¨U?ÎH?½ UÎ?H½ Xłd? ¨ÌfH½
U? wÐ „d?Að Ê√ vKŽ „«b¼U?ł Ê≈Ëò ∫tu? vU?Fð tK« ‰e½Q? ¨XÐd?ýË
l³ð«Ë U??Î Ëd??F? U??O½b« w U??L?N? ³? ŠU? Ë U??L?N? FDð ö?? rKŽ t?Ð p
Ó fO
ÆåÊuKLFð r²M U0 rJ¾³½Q rJFłd w≈
Ò rŁ w≈
Ò »U½√ s qO³Ý
Ê√ wHJ¹ ÊU? U?√ øpU? nB½ ‘U?O?Ž vKŽ X{d?Ž «–U?LK ≠
øt×BMð
wš√ s¹œ X
Ô ?¹d??²? ý« u w?½d??{ U?? s?JË ¨W??b?? `?BM« Ê≈ ≠
‚d?? Ë ¨…U?O? (« fO tMJË …U??O?(« W?K−?Ž wM?Ð U¹ ‰U*« ¨wU?? nBMÐ
bOÝ
Ò tMJË bOł ÂœU?š ‰U*« ¨pJK1 Ê√ 5ÐË ‰U*« pK9 Ê√ 5Ð dO³
°UœUš
Óp¹b¹ 5Ð tK« tKFł bË «bOÝ
Î
Î Óp tKF& Ê√ „U¹S ¨¡wÝ
U??ÎF?O? L? ł Ô”UM« U¼U??ŽË uË ¨5M?R*« d?O? √ U¹ W??×? O?BM?« ÓrF½Ë ≠
Æ«uŠ«d²Ý«Ë «uŠ«—_
bŠ«Ë ÊU1≈ vKŽ ÌbŠ«Ë d√ w «u½uJ¹ Ê√ ”UMK ÊU U wMÐ
Ò U¹ ≠
b??I? ÂU??? ł_« w «u??NÐU??Að Ê≈Ë r?N½≈ ¨b??Š«Ë ·d??BðË b??Š«Ë Í√—Ë
»uKI«Ë ‰uIF« w «uHK²š«
¨p?³K?Ë Óp½U?? ? ?? vK?Ž Òo?(« Ól{Ë b?? ? ? t?K« Ê√ ô≈ È—√ U?? ? ? ≠
ø”UM« nK²¹ «–U* w½d³šQ
30
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
rN²IKš q √ v≈ lł«— «c¼ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ «c¼ nOË ≠
lO?L?ł s U?N? C?³? ÌW?C?³? s Âö?« t?OK?Ž Âœ¬ ÓoKš tK« Ê≈ ≠
iO?Ð_« rN?M ¨÷—_« »«d?ð W?? ? ¾? ? ?O¼ v?KŽ Âœ¬ u?MÐ ¡U?? ? −? ? ? ÷—_«
Æp– 5ÐË qN«Ë YO³)« rNMË ¨p– 5ÐË œuÝ_«Ë dLŠ_«Ë
w U?? ?L? ?²? ? HK?²? ?š«Ë ÊU?1ù« w dJ?Ð uÐ√Ë X½√ ÓX?NÐU?? ?Að «c?? ?N√ ≠
°øl³D«
qł— ¨b?? Š√ t?? F? ³?Þ w Ë t½U1≈ w? t??N? ?³? ?A¹ ô qł— dJ?Ð uÐ√ ≠
ÆÂÔ√ t½Q t³K w oO—Ë ¨q³ł t½Q t½U1≈ w VK
Ô
U??LK? ¨WMOÞ s? oKš
Ô b?? U??L? ?ö?? Ê√ ‰u??Ið Ê√ b¹d?ð p
Ó ½Q?? ≠
øl³D« nK²š« WMOD« XHK²š«
¨¡UD?F? q?I? Š »«d?ð s oK?Ôš b?? ô≈ t?? ³? ?? ?Š√ U?? Ë ¨qł√ ≠
qN?Ý ¨«Îd?Oš lM1 ôË U?ÎŽ—“ Ôf³?×¹ ô ¨¡U?Ð w?DF¹Ë ¨ÂdJÐ X³M¹
q³?? ł »«d?ð s XI?Kš
Ô ô≈ wM³?? ? ?Š√ U?? Ë ¨t?Łd?? Š d?? O? ?¹ ¨Á—u?? ³? ?Ž
U½√ UM «cJ¼Ë ¨VK tMJË ¨ÂdJÐ `M1Ë ¨¡UÐ wDF¹ ¨VOBš
«cJ¼Ë ¨U?Nðb?ýË Õu?H?« Âd? w?
] Ë ¨U?NMOË ‰u?N?« Âd? t?O? ¨u¼Ë
°¡UO³½_« v²Š UÎFOLł ”UM«
ø5MR*« dO√ U¹ ¡UO³½_« v²Š ≠
»d?IðÔ ‰U?¦? _U?³? ¨Îö?¦? p Ô»d?{√Ë ¨«c¼ nO?? „d?³?šQ?Ý ≠
ÆrNH« qN¹Ë ¨w½UF*«
WOžU Ê«–¬ wKË ¨wM²uý ¨qFHð p²O ≠
g¹d?? s U½d?? Ý√ ¨d??B?MUÐ UM?OKŽ ÔtK?« ÒsË ¨—bÐ Âu¹ ÊU?? UÒ* ≠
UMF?L?−? ¨Èd?Ý_« w Ïh½ ¤ w³M?« Íb¹ 5Ð sJ¹ rË ¨ÎôU?ł—
øÈdÝ_« ¡ôR¼ w ÊuuIð U ∫‰UË r¼d√ w U½dOA²O
31
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
rN?? ?I? ? ³? ? Ý«Ë ¨p?K¼√Ë p?u?? ? rN?½≈ ¨tK« ‰u?? ?Ý— U?¹ ∫dJ?Ð uÐ√ ‰U?? ?I? ?
°rNOKŽ »u²¹ Ê√ tK« ÒqF rN³²²Ý«Ë
»d?? {U?? ? „u?? łd?? š√Ë „u?Ðc?? rN?½≈ ¨tK« ‰u?? ?Ý— U¹ ∫U½√ ÔX?KË
°rNUMŽ√
¨W?L?KJÐ oDM¹ Ê√ ÊËœ t??²?L? O?š qšœË ¨¤ tK?« ‰u?Ý— ÂU??I?
‰u??I¹ rN??C? F?ÐË ¨dJÐ wÐ√ Í√dÐ c??šQ?¹ Êuu??I¹ ”UM« i?FÐ qF??−?
5KO qłË Òe?Ž tK« Ê≈ ∫‰UË UMOKŽ Ãd?š v²Š ÆÆÆd?LŽ Í√dÐ c?šQ¹
»uK œb??A?O tK« ]Ê≈Ë ¨5?K« s Ó5√ ÊuJð v²??Š t?O? ̉U??ł— »uK
q¦? dJÐ UÐ√ U¹ p
Ó K¦? ÊÒ ≈Ë ¨…—U?−?(« s b?Ò ý√ ÊuJð v²?Š tO? ̉U?ł—
X½√ p½S?? w½U?B? Ž sË ¨wM t½S?? wMF?³?ð sL? ò ∫‰U?? –≈ rO¼«dÐ≈
Ê≈ò ∫‰U? –≈ .d sЫ v?O?Ž q¦? dJÐ UÐ√ U¹ ÓpK¦?Ë årOŠd?« —uH?G«
Ê≈Ë °årOJ(« e¹eF« ÓX½√ Óp½S rN dH?Gð Ê≈Ë ¨„œU³Ž rN½S rNÐcFð
s ÷—_« v?KŽ —c?ð ô Ò»—ò ∫‰U?? ? –≈ ÌÕu?½ q¦?? ? d?? ?L? ? ?Ž U?¹ pK¦?? ? fLÞ« U?MЗò ∫‰U?? –≈ vÝu?? q¦?? d??L? Ž U¹ pK¦??Ë å«—Î U¹œ s?¹d?? UJ«
»«c?? ?F« «Ëd?¹ v²?? ?Š «uMR?¹ ö?? ? rNÐu?K v?KŽ œb?? ?ý«Ë rN«u?? ?√ v?KŽ
°årO_«
°øŸU³D« rNdHðË ”UM« ÊU1ù« lL−¹ nO ÒwMÐ U¹ ÓX¹√—√
rN?UJŠ√ nK²?ð ”UM« ÔV?Š√ UË ¨5MR?*« dO?√ U¹ ÔX¹√— ≠
ÆrNð«bI²F XNÐUAð Ê≈Ë X
Ú HK²š« rNŽU³Þ Ê_ ô≈ rNH«uË
U?? ?O½b« w? tMJ?Ë ¨jI?? ? s¹b« w? d?? _« f?OË ¨X
Ó b?? ? ≠
XF? — Ópð√d?« ÒÊ√ …b?Š vKŽ Òq U?Î U??ý√ d?³?ð Ê√ »d?Ò ł ¨pc?
rN?ðdE½Ë ¨r?N? ?U?JŠ√ nK?²? ??ð nO?? ? dE½«Ë ¨p?N? ?łË w? U?? Nðu?? ?
°«uK³Ôł WMOÞ W¹√ s ·dFð jI U¼bMŽ ¨—uú
32
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
b?HÔð ‰ôb« …d¦ Ê≈ ¨«c¼ sŽ ‰ËR?*« ÓX½√ ∫r¼bŠ√ ‰uI?OÝ
U?? U?NM? ÊU? U* „d??√ ‰Ë√ s U??N?F? U??“U?
Î Š ÓX?M Óp½√ uË ¨¡U??M«
°ÊU
…b¹bý WOÝU WÐdð s oKš
Ô b «c¼ ÊÒ √ ·dŽU
p
Ó ½√ uË ¨U??N? F? ³?DÐ VC??G« W??F?¹d??Ý …√d*« ∫d??š¬ p ‰u??I? O? ÝË
‰b?³?²¹ nO? Èd²?? tKF? XO?ýU?×?² ÓpM? UN?³?C?G¹Ô U? v≈ Ó dE½
‚U Ë Âu¹ ¨«c¼ vK?Ž uO³« qË ¨pc? ¡UM« q Ê≈ rŁ ¨U?NUŠ
dÐUŽ nu* pðU?OŠ bHð ôË ¨p?ð√d« pOKŽ pU ¨‚U?Iý Âu¹Ë
°«bž
Î dOG²¹ b
°cšQ¹ ôË wDF¹ VOBš .d Ì»«dð s oKš
Ô b «c¼ Ê√ rKŽU
sÔ ¨d?BF?Ô² UÎMO? ôË dJÔ²? U³K?
Î sJð ô ∫dš¬ p ‰u?IO?ÝË
¨V−¹ U? s d?¦?√ WŠU?? U?NDFð ôË ¨Óp²?OÐ ÂU?“ p«Ë U?ΓU?Š
Ád?³? b??HM¹Ë ô≈ ÊU?½≈ b?łu?¹ ôË ¨ÊU?½≈ U?N½√ ÓfMð ô q?ÐU?I*« w Ë
°U¼dJð ôË UNÐœQ ¨Á—uÞ sŽ Ãd¹Ë
°5²IÐU« 5²Ðd²« 5Ð WÐdð s oKš
Ô b «c¼ Ê√ rKŽU
b? „U?š√ Ê√ …b??Š vKŽ q s¹d?š¬ U??Î U??ý√ d?³? ð Ê√ »d?łË
ÆÆÆqFHð «–U „býd¹ Ê√ tKÝË ¨À«dO*« s p³OB½ ÓpdŠ
t ‰eMð ö? ¨ÕËd« ‰œU?F¹ ‰U*« Ê≈ ∫p ‰u?I¹ r¼b?Š√ b?−?²?Ý
√d?& U?? U?ÝQÐ
Ô ¨pI??Š sŽ
Î p? ÊÒ √ „u?š√ rKŽ u?K ¨„b?OÐ pI??Š c?š
°pO fO tMþ U pM Á—Q ¨p
Ó OKŽ
¨wD?Fð ôË c??šQ?ð WÐdð s o?KÔš b?? «c?¼ ÒÊ√ —u??H« v?KŽ rKŽU??
ÆÆÆ—U³²Ž« Í√ ‚u UN²×KBË
∫tOš_ ‰U –≈ Âö« tOKŽ Âœ¬ wMЫ d?O s ∫w½U¦« p ‰uIOÝË
°åpK?²? _ p
Ó O?≈ Íb‡¹ jÝU?? ³Ð U½√ U?? wM?K²??I? ?² „Ó b¹ w?
Ò ≈ X‡‡D?Ð s‡‡?¾ò
33
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨UM«u?QÐ ô UMU?L?ŽQÐ U?F?Î O?L?ł V¼cMÝË ¨—«d? —«œ ô —u?³?Ž —«œ U?O½b«
bLŠ«Ë ¨ÁUMž vKŽ U?OMž
Î Íe−¹ ôË ÁdI vKŽ «dOI?
Î tK« VÝU×¹Ô ö
°rUE« ô ÂuKE*« p½√ tK«
¨÷—_« q¼√ »«dð Âd?? √ w¼ WÐdð s? oKš
Ô b?? «c¼ Ê√ r?KŽU??
w w?¼ W?? ? I? ? ?O? ? ?I? ? (« w? U?? ? NM?JË ¨U?? ? O?½b« w? w¼ d?¼UE?« w W?Ðdð
ÆÆÆ…dšü«
d?? ? ð ôË p?I? Š s?Ž ‰eMð ô ∫p ‰u?? I¹ YU?? ¦« b?? −? ²? ?ÝË
=o×Ð Ád– ¨tLKË tO≈ V¼–« ¨UÎF? s¹d_UÐ dHEð Ê√ ‰ËUŠ ¨„Uš√
Ó c?? š√ »U?? ł√ ÊS?? ¨tKU?Ð t?? u?? šË ¨U?? LJM?OÐ w²« r?Šd«Ë …u?? š_«
”QÐ ôË ¨w{U?I?« v≈ V¼–U? ¨vÐ√ Ê≈Ë ¨„U?š√ d???ð rË pI?Š
°„Uš√ Ó dš Ê≈Ë ÓpIŠ cšQð Ê√
U?? N? u?? wðË√Ë 5?²MO?D« 5Ð WM?OÞ s oK?Ôš b?? «c?¼ Ê√ rKŽU??
°ŸUMù« sŠË WLJ(« iFÐ
—u?? √ sŽ p?KzU?? Ý wM?JË ¨X
Ó K? U?? Ëb?? F¹ ô d?? _« Ê≈ t?K«Ë ≠
Ê√ X
Ô ³³Š√ bË ¨tMŽ p¦¹bŠ s n²√ rK ¨dJÐ wÐ√ l p
Ó ²FLł
b?Ë ¨ŸU??³DUÐ W?ö??Ž —u?_« Ác?N? Ê√ d?Ô F?ý√ w½√ U??L? ¨pOM?O?FÐ Á«—√
¨U??N? C?F? ³Ð ¡U??O? ý_« pDЗ w?M³??−? Ž√Ë ¨U?N? ÓpL??N? «d?Î ?O? ¦? w ‚«—
Æ5MR*« dO√ U¹ wuC qL²ŠU
ÆwMÐ
Ò U¹ p «bÐ U qÝ ≠
w U?ΗU? ô l³?D« w U?ΗU? ÊU? dJÐ wÐ√ 5ÐË p?MOÐ ‚—U?H« ≠
v??O?ŽË W??N?ł s? vÝu?Ë Õu?½ 5Ð ‚—U?H« ÊU?? U??L? U??U9
Î ¨ÊU1ù«
w UΗU ô l³D« w U?ΗU ¨Èdš√ WNł s Âö?«
Ò rNOKŽ rO¼«dÐ≈Ë
Ô·dF¹ ô ÊU?√ ¨t«uŠ√ q w ÎöNÝ UÎMO dJÐ uÐ√ ÊU? qN ¨ÊU1ù«
øUÎI¹dÞ WEKG« v≈Ë ¨ÎöO³Ý …bA« v≈
34
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
dJÐ U?Ð√ ÒÊ√ ô≈ ¨ÊU1ù« w ¡U??O? ³½_« 5Ð W½—U??I*« `?Bð r Ê≈Ë ≠
W?? ł—œ ”UM?« s vK?Ž√ Îö? ?ł— ÊU?? tK«Ë ¨b?? Š√ t?½U1≈ w t?b?? F¹ ô
U?LO? U√ ¨Íd?O?ž t—œ√ ôË U½√ t?²—œ√ ö? ¨W?ł—œ ¡UO?³½_« s q√Ë
l³D« «c¼ t?³?×? b?I? ¨V?¹d?I« qN?« 5K« dJÐ wÐ√ l³?DÐ oKF?²¹
Âe?F d?_« ÃU?²Š« «–≈ tMJ?Ë ¨”UMUÐ ”UM« rŠ—√ ÊUJ tðU? Ë v²?Š
¨—u?½ –≈ Âe?×¹ ¨—uB¼ b?Ý√ v≈ ·uDF« „«– VK?
Ó I½« ¨…býË Âe?ŠË
WHýU? t² öš …d?² X½U bIË ¨Y¹d²½ –≈ wC?1Ë ¨5K½ –≈ b²A¹Ë
ÆÁbMŽ UN³×½ UM U t²OBý s ¡e'
ø5MR*« dO√ U¹ p– nOË ≠
n«u*U?? ¨U??HÎ ? u?? Ë Îö? ¦? d?Ô ?³? )« p »d??{Q??ÝË ¨„d??³? šQ??Ý ≠
¨«u??łU??Ë ”UM« ÃU?¼ ¨¤ tK« ‰u??Ý— U?? Âu¹ ÆÆÆd??³? š ‚b?? √
„«c??u¹ ÔX?KL??²? Š« U?? Ë ¨«Îb¹b??ý VD)«Ë Îö?Kł »U??B*« ÊU?? b??I?
‰Ô u?√Ë ¨¤ tK« ‰uÝ— …U? Ë UO?Î U½ b−?*« w wðu lHð—U? ¨d³?)«
vÝu?? V¼– U?L? tЗ U?I? O* V¼– t½√Ë ¨ U?? U? w³M?« Ê√ ”UMK
t½√ XU ÎWM√ lDIO œuFO?Ý t½√Ë ¨q³ s Âö« tOKŽ Ê«dLŽ sÐ
v²?Š «bŠ√
Î rÒK? UË b?−?*« qšœË ¨teM s dJÐ uÐ√ Âb?I ¨ U?
¤ tK« ‰uÝ— q³Ò I ¨WAzUŽ 5MR*« Â√ …d−Š qšœ
U²Î OË UOŠ
Î p³OÞ√ U ∫t ‰UË
ÆÆÆp Ô d– w²« ‰U(« vKŽ U½√Ë UMO≈ Ãdš rŁ
dLŽ U¹ fKł« ∫w ‰UI
ÊS? «b?Î L?×? b?Ô ³? F¹ ÊU? s ”UM« U?N¹√ ∫tðu? v?KŽQÐ ÈœU½ rŁ
∫öð rŁ ° u1 ô wŠ tK« ÊS tK« b³F¹ ÊU sË ¨ U b «bL×
Î
q²?Ô Ë√ U?? ÊS? √ qÝd« tK³? s? XKš b? ‰u?Ý— ô≈ b?L? ×? U?Ëò
U?¾Î ?O?ý tK« d?Ò C¹ sK t?O?³?I?Ž vKŽ VKIM¹ sË r?JÐU?I?Ž√ vKŽ r²?³KI½«
°ås¹dUA« tK« Íe−OÝË
35
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
s W¹üU?Ð lL??Ý√ r? w½QJ ¨U?? NðËöð s d?JÐ uÐ√ vN?? ²½« U?? LK
°UÎIŠ U b ¤ tK« ‰uÝ— Ê√ ÔXLKF ¨q³
l v UM²¹ ô 5K« Ê√ dNþË ¨WOIOI(« dJÐ wÐ√ WOBý bÐ UM¼
v≈ Ó d?E½ u p
Ó ½√Ë ¨q?L? ×? ?²« …u?? l v? UM²ð ô W?? √d« Ê√Ë ¨ U?? ³? ?¦«
»d??√ ÊU?? t??H? u?? Ë ¨wH??u?? t??³? ÝU?M¹ ÊU?? dJ?Ð UÐ√ ÊÒ √ X
Ó KI? UMO??F? ?³Þ
Îö³?ł Ÿe'« bMŽ —U ÊuM(« dJÐ uÐ√Ë ¨—U?N½« “U(« dL?Ž sJË ¨wF³D
t?O b?I?²Fð s? ”UM« sL ¨”UM?« ŸU³Þ nAJð n?«u*« Ê≈ ¨d³? s
–≈ p¾łU?HO 5K« tO? bI²Fð s? ”UM« sË ¨5K¹ –≈ p¾łUHO? …bA«
5K« wC?²?I¹ YO?Š ¨WKUJ²? W?O?B??ý ¨dJÐ uÐ√ ÊU? «cJ¼Ë ¨b?²?A¹
°”UM« X³Ł√ uN U³¦« wC²I¹ YOŠË ¨”UM« 5√ uN
°ÎöF WKUJ² WOBý ÊU ¨dJÐ UÐ√ tK« rŠ— ≠
Æpc ÊU bI tK«Ë ≠
WI¹dD« ÁcNÐ p¦¹bŠ UË ¨5?MR*« dO√ U¹ Ó„d³_ tK«Ë w½≈ ≠
ÆqO _« wIM« p½bF nAJ¹Ë ô≈ tMŽ
¨qC?? H« q?¼√ ô≈ qC?? H« q¼_ q?C? H?« kH?? ×¹ ô ¨wM?
Ò ÐÔ U¹ ≠
”UM« Ò‰œ s .dJ« Ê≈ ¨UÎ1d ¡d*« qF−¹ ô .dJ« —b ’UI²½« Ê≈Ë
°tM Âd√ u¼ s vKŽ
¨5K« t?F? ³Þ w ÊU? s* U?ÎI? OKš ÊU? Èd?š√ WŁœU??Š t qN? ≠
ÆÂbI¹Ô u¼ «–S r−×¹Ô Ê√Ë ¨b²A¹ u¼ «–S 5K¹ Ê√ ¨Â˃d« t³KË
„«cu¹ ‰U³?'« vKŽ X{dŽÔ uË UNO? ÊÓ ô U Àœ«uŠ tK«Ë t ≠
¨nI?¹ Ê√ V−?¹ U?? ?L? ? nI?¹ Íc« Ôqłd?« ¨dJ?Ð uÐ√ tM?JË ¨ÚX?½ö
ÆwCI¹ Ê√ V−¹ UL wCI¹Ë
Æ5MR*« dO√ U¹ wMŁbŠ ≠
36
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨d?JÐ w?Ð√ v≈ W?? ? ? ö?? ? ?)« X¬Ë ¨¤ t?K?« ‰u?? ? Ý— w? uð U?* ≠
ÊU?? Íc« t½U1≈ v?KŽ wIÐ r?? ¨ÂU?? ? √ W?ŁöŁ v≈ Ô»d?? F« r?? I½«
r??Ë ¨œ«b??ł_«Ë ¡UÐü« s¹œ v≈ vË_« t?ðd?O? Ý œU??Ž r??Ë ¨t??OKŽ
w²?« …U?? e« dJ?Ð wÐ√ v≈ l? b¹ Ê√ i — t?MJË t?? ?ö?? Ý≈ vKŽ w?IÐ
Èd½ UM]KŽ È—uAK dJÐ uÐ√ UMF?L− ¨¤ tK« ‰uÝ— v≈ U?N¹œR¹ ÊU
ÊËd¹ rN?F? U½√Ë WÐU?×?B« VKž√ ÊUJ ¨‰U?(« t?O≈ —U U?L?O? U¹√—
Î
w ÊU1ù« l?łd¹ v²??Š ¨rN??HQ??²?¹Ë ¨…U??e« wF½U?? dJ?Ð uÐ√ „d??²¹ Ê√
w ‰«u_« X½U¼ ¨rNÐuK w ÊU1ù« b²ý« «–≈ rŁ ¨ÊU UL rNÐuK
i — dJÐ U?Ð√ sJË ¨U?N½u??F? b¹ «u½U?? w²« …U?e« «u??F? b? ¨rN?MO?Ž√
“U(« dJÐ wÐ√ nu ÊS Èdð UL?Ë ¨rNU² vKŽ ÂeŽË ¨Í√d« «c¼
¨Â“U?(« w?F?³Þ ·ö??Ð 5K« wH??u?Ë ¨oO??d« t??F?³Þ ·ö??Ð «c¼
ÆoOd« dJÐ uÐ√ ]b²ý«Ë ¨Â“U(« dLŽ ÓÊô ¨—«Ëœ_« UMœU³ð UMMJË
øÓX½√ ÓXKF «–UË ≠
nO? ∫t? XKË ¨rNKðU?I?¹ ô√ tM V
Ô “ U? ≠
Ô KÞ√Ë ¨t?F? ł«—√ X
v²?Š ”UM« qðU√ Ê√ Ô d?Ô√ ∫¤ tK« ‰uÝ— ‰U? bË ”UM« qðU?Ið
ô≈ t???H?½Ë tU? w?M rB??Ž U?NU?? sL?? ¨tK« ô≈ t≈ ô Ê√ «Ëb??N? A¹
ÆtK« vKŽ tÐUŠË ÂöÝù« o×Ð
øtЫuł ÊU «–UË ≠
ÊS?? ¨…U??e«Ë …ö?? B« 5?Ð ‚d?] ? s s
] ?KðU?? _ tK«Ë ∫w ‰U?? ≠
v≈ t?½Ëœ^ R¹ «u½U?? Ìd? ?O? F?Ð ‰U??I? ?Ž w½u?? FM? u tK«ËË ¨‰U?*« oŠ …U?? e«
ÆtFM vKŽ rN²KðUI ¤ tK« ‰uÝ—
øp– bFÐ ÀbŠ «–UË ≠
c??š√ v?²? Š ¨¡U??b« s?I? Š√ Ê√ b¹—√ U½√Ë t?œU??ł√Ë t??F? ł«—√ ÔX?“ U?? ≠
°øÂöÝù« w —«uš
] ¨WOK¼U'« w —U³ł√
] ¨»UD)« sЫ U¹ ∫w ‰UË wÐu¦Ð
37
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øp– bFÐ ÀbŠ «–UË ≠
¨q³?? ? s? dJ?Ð wÐ√ —b?? ? t? Õd?? ? ý U* Í—b?? ? t?K« Õd?? ? ý ≠
W?? ? ? _« ÊU?1SÐ `?ł— „«c?? ? ? u?¹ dJ?Ð w?Ð√ ÊU?1≈ Ê√Ë ¨o(« t?½√ ÔX?LK?ŽË
ÆUFOLł
Î
dJÐ wÐ√ Í√— »«uB« ÊU «Î–≈ ≠
W?? ?F? ? ?O? ? ³?Þ t?? ?O?K9 Íc?« Í√d« u?¼Ë ¨»«u?? ?B?« t¹√— ÊU?? ? qł√ ≠
tK« ôuË ¨W1e?N«Ë ŸU?O?C«Ë q?A?H« ÊUJ Ád?O?ž nu? Í√Ë ¨nu*«
¨tðd??O? ? Xu??%Ë ¨a¹—U??²« t??łË d?ÒO??G? ² dJÐ wÐ√ s? Í√d« «c¼ rŁ
w ÔYO??Fð W??OK¼U??'« œU?FË ¨Èd??I? N?I?« W?ŽU??« »—U??I?Ž XF??ł—Ë
vKŽ tðdO?ž …býË ¨ÂöÝû oOb« t?LN vK& bI ¨«œÎ U? ÷—_«
¨¤ tK« ‰uÝ— b?NŽ w ÊU Íc« ‰U?(« vKŽ ÁƒUIÐË ¨s¹b« «c¼
lłd¹ tK« s UÎLNK UÎHu ¨‰“UMð ôË tO …œ«u¼ ô Íc« nu*« ÊU
tzU?IÐË s¹b« «c¼ W?ö?Ý w? t½U?×?³?Ý tK« b?FÐ d?³?_« qC?H« t?O≈
UÐ√ ÊQÐ a¹—U?²« b?NýË lO?L?'« dÒ √ b?Ë ¨t?²U? √Ë tzUH? Ë tzU?I½ vKŽ
Èd?? Ž iI½ WËU?? ×? ?Ë ¨W??O? ?žUD« …œd?« W??N? ?ł«u?? w? nË b?? d?JÐ
Ær¼—uBŽ w ¡UO³½_UÐ tÐ Èb²« UÎHu ¨…ËdŽ …ËdŽ ÂöÝù«
¨5MR*« dO√ U¹ dJÐ wÐ√ l ÓpFLł Ìd√ sŽ pQÝ√ Ê√ wIÐ ≠
⁄d??Hð√ rŁ ¨pM t??F?L? Ý√ Ê√ q³?? tMŽ e?H? √ Ê√ sJ1 ô t½√ b??ł√ –≈Ë
°pMŽ p
Ó M lLÝ_
øwMÐ
Ò U¹ u¼ UË ≠
nOË ¨UNu¹ Àb?Š Íc« U ¨dJÐ wÐ√ WFOÐË WHO?I« d³š ≠
ødJÐ wÐ√ v≈ W ö)« X¬
tMO?? HJ²?Ð t??²? O?Ð q¼√ qG?? A½« ¨¤ tK« ‰u?? Ý— w uð U?? bMŽ ≠
w½d?³??¹ s w½¡U?ł 5Š b?−?*« w? dJÐ uÐ√Ë X
Ô ‡‡MË ¨Áe‡?‡O?N?&Ë
38
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
W?HOKš rN?M «Ë—U²??O …bŽU?Ý wMÐ W?HO?I?Ý w «uF?L?²ł« —U?B½_« Ê√
wÐ√ vKŽ ÔX?¹œU½ ¨UM½Ëœ tÐ lD?I¹Ô Ê√ V−¹ ô d?Ï ?√ t½_Ë ¨5LK??LK
W?H? O?I? « w rN??O≈ V¼c½ Ê√ U½—d??Ë ¨—U?B?½_« d?³??Ð tðd?³? š√Ë dJÐ
ÆÆÆt «uFL²ł« Íc« d_« «c¼ dEMM
s? U?M?½«u?? ? ? ?š≈ v?≈ U?M?Ð o?K?D?½« dJ?Ð U?Ð√ U?¹ ∫d?J?Ð w?Ð_ X
Ô K?I? ? ? ? ?
rNM UÓM?O?Ó I rNM WÐd??I? vKŽ U½d? U?*Ë ¨r¼b¹d½ UMIKD½U?? ¨—U?B½_«
ÊËb¹dð s¹√ ∫ôU?Ë ¨ÂuI« t?OKŽ oHð« U? UM «d?c ¨ÊU?(U Êö?ł—
øs¹dłUN*« dAF U¹
—UB½_« s UM½«uš≈ b¹d½ ∫UMKI
rd√ «uC« ¨r¼uÐdIð ô Ê√ rJOKŽ ¨ô ∫ôUI
rNMOðQM tK«Ë ∫ÔXKI
q=e qł— «–S ¨…bŽUÝ wMÐ WHOIÝ w r¼UMOð√ v²Š UMIKD½U
ÆÆÆrNMOÐ —UŁbÐ
ø«c¼ s ∫X
Ô KI
…œU³Ž sÐ bFÝ t½√ ∫qOI
øtÐ U ∫ÔXKI
pŽu¹ ∫«uU
u¼ U0 t?OKŽ vMŁ√Ë t?K« b?L×? rN?³?OD?š ÂU ¨Îö?OK? UMKł U?LK
r²½√Ë ¨Âö?Ýù« W?³?O?²?Ë tK« —U?B½√ s×?M ¨b?FÐ U?√ ∫‰U? rŁ ¨tK¼√
Ê√ Ô œ—Q? ÆWM?¹b*« q¼√ s×½ ¨UMO?≈ d?_«Ë ¨j¼— s¹d??łU?N*« d?A? F?
tu_ Uö
Ô QO¼ b ÔXMË ¨rKJð√
Î
ÆdLŽ U¹ pKÝ— vKŽ ∫dJÐ uÐ√ w ‰UI
tK«ËË ¨rK?J²? dJÐ uÐ√ ÂU‡?‡I? ¨^X‡J?? t‡‡HU?š√ Ê√ ÔX?‡¼dJ
¨U‡‡?NU?? ô≈ U‡‡N?u??√ Ê√ b‡‡¹—√ X
Ô ‡M? Í—b?? w W‡‡L?K „d‡‡ð U?‡‡
39
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
tK«Ë r²½Q? —UB½_« dA?F d?Oš s rJO? Ô d– U? ∫ÎözU ·œ—√ rŁ
U?³?Î ½ »d?F« jÝË√ r¼ ¨g¹d?I d?_« «c¼ s?JË ¨tM d?O?šË ¨tK¼√
ÔXO{— b? w½≈Ë ¨dłUN? t²H?OKšË ¨dłUN? ¤ tK« ‰uÝ—Ë ¨«Î—«œË
b¹Ë Íb?OÐ c?šQ? ¨«u?F¹U?³? r²?¾?ý U?LN?¹Q ¨5?Kłd« s¹c¼ b?Š√ rJ
dJÐ u?Ð√ ‰U?? U2 Ád??√ rK? ¨UMMOÐ f?U??ł u¼Ë Õ«d??'« sÐ …b?? O? ³? Ž wÐ√
°U¼dOž „«cu¹
ÂbIð√ Ê√ s w≈
wIMŽ »d?C² Âb?Ið√ Ê_ tK«Ë ∫ÔXKI
Ò VŠ√
^
ÆdJÐ UÐ√
°dO√ rJMË dO√ UM ∫‰UË —UB½_« s qzU ÂUI
w d?_« qÐ ¨Wd?H« ‰Ë√Ë s¼u« ‰Ë√ tK«Ë «c¼ ∫X
Ô KI? X
Ô LI?
tK« ‰uÝ— ‰U Âu¹ …œU?³Ž sÐ bFÝ U¹ «d{U?
Î Š ÓXM bË ¨bŠ«Ë qł—
¨¡«—“u?« rJ?MË ¡«d?? ? _« U?M ¨d?? ? _« «c?¼ …ôË g¹d?? ? s?×½ ∫¤
U/≈Ë ¨W?LK ]œ— UL? ¨o(« bMŽ UÎ U?Ë …œU³?Ž sÐ bF?Ý ÊU b?I tK«ËË
ÆÆÆÊuJ¹ U dE²½«
p
Ó F¹U³½ dLŽ U¹ „Ó b¹ jЫ ∫dJÐ uÐ√ w ‰UI
wM qC √ ÓX½√ ∫t ÔXKI
°wM Èu√ ÓX½√ ∫w ‰UI
‰u?Ý— b??FÐ Ìb?Š_ wG??³M¹ ô ¨ÓpKC?? l Óp wðu? Ê≈ ∫ÔX?KI?
‰u??Ý— l —U??G« VŠU?? X
Ó ½√ ¨d?JÐ UÐ√ U¹ p
Ó u?? ÊuJ?¹ Ê√ ¤ tK«
¨”UMUÐ X
Ó O?KB? vJ²?ý« 5Š tK« ‰u?Ý— „Ó d?√Ë
] ¨5M?Ł« w½UŁË tK«
tO≈ ÂU? rŁ ¨t²?F¹U³? ÁbOÐ Ô c?š√ rŁ Æd_« «cNÐ ”UM?« oŠ√ X½Q
¨d??³M*« v?KŽ dJÐ uÐ√ f?Kł b??G« ÊU?? U*Ë ¨Áu??F¹U?? ³? W??H? O? I? « q¼√
Æt¹b¹ 5Ð ÔXLI
40
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨rd?? O? ? š vKŽ r?d?? √ lL?? ł b?? t?K« ÒÊ≈ ”UM?« U?? N¹√ ∫ÔX?KI??
”UM« vË√Ë ¨—UG« w UL¼ –≈ 5?MŁ« w½UŁË ¤ tK« ‰uÝ— VŠU
ÆÁuF¹U³ ”UM« ÂUI ¨«uF¹U³ «uuI ¨r—uQÐ
—U??B½_« d?E²M¹ r «–U??L?K ÆW??H? O? I? « Âu?¹ «Î–≈ Àb??Š U?? «c¼ ≠
øW ö)« dQÐ «uFDI¹ v²Š ¤ tK« ‰uÝ— s œ s rJž«d
…—U?ù« ÊËb?¹d¹ …b?ŽU?Ý w?MÐ W?H?O? I?Ý w —U??B½_« lL?²? ł« U? ≠
Ê≈Ë ¨”√— s t bÐ ô d??_« «c¼ Ê√ Êu?? d?F?¹ «u½U? rN?MJË ¨U??O½bK
‰e½ U??L? O? q?B?H¹Ë ¨U?¼d?√ w w?C?I?¹ d?O? QÐ ô≈ rO??I? ²??ð ô ”UM«
w UMЗ ‰U? b?Ë ¨ÊU??½ù« l³Þ «c?N? ¨«uK−?Fð b?? «u½U? Ê≈Ë ¨U?N?O?
u¼ tMŽ X
Ó Q?Ý U?LO? o(« sJË °åq−?Ž s ÊU?½ù« oKš
Ô ò ∫tÐU²?
UË tK« —b?Ò sJË ¨U½—uC×Ð ô≈ t?O lDI¹Ô ô Ê√ ÊUJ0 W?OL¼_« s
ÆqF ¡Uý
ørJM d_UÐ oŠ√ rN½√ «Ë√— «–U* ≠
s×?½Ë WM¹b?*« q¼√ r¼ ¨r?N? ?²? ?N? ? ł s d?? _« w? «ËdE½ b?? ?I ≠
WOK¼U?'« »UŠ√ »«–√Ë ¨UMMOÐ vš¬ b Âö?Ýù« ÊU Ê≈Ë ¨UN u?O{
U¼Ëœ«—√ U? rN½≈Ë ¨—«b« VŠU? vI?³¹ —«b« VŠU? ÒÊS? ¨U?NÐU?½√Ë
rNMJË ¨s¹d?łU?N*« dA?F UM? qC √ rN½√ rNM …d?E½ sŽ rN?H½_
Êu?J¹ Ê√ V?−¹ r?¼d?? ? √Ë WM?¹b*« q?¼√ rN?½_ UM? U?? ? NÐ o?Š√ rN?½√ «Ë√—
«c¼ …ôË g?¹d?? UM?½√ ¤ tK?« ‰u?? Ý— ‰u?? r?¼U½d?? ?Ò– U?? LK? ¨rNM?OÐ
‰Ë√ «u½U ¨—U?B½_« tK« rÓ Šd ¨r?N 5³ð –≈ o(« vKŽ «uH?Ë ¨d_«
¨nF?{ sŽ «u??F¹UÐ U?Ë ¨U?O½b? «Ëd?B½ U? ¨l¹UÐ s? ‰Ë√Ë ¨d?B½ s
ÆtK« tłË «Ëœ«—√ rN²FOÐË rNðdB½ w rNMJË
jЫ dJÐ uÐ√ Óp ‰U? 5Š pH?M W ö?)« q³Ið r «–U?LK ≠
øpF¹U³½ „b¹
41
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÊU ¨U?FO?
Î Lł UM d?_« «cNÐ oŠ√Ë ¨wM qC? √ dJÐ UÐ√ ÒÊ_ ≠
w ¤ t?K« ‰u?? ? Ý— V?ŠU?? ? ÊU?? ? Ë ¨‰U?? ? łd« s? rK?Ý√ s ‰Ë√
tK« ‰u?? Ý— =d??Ý Ÿœu??²? ?? Ë ¨—U??G?« w U??L¼ –≈ 5?MŁ« w½UŁË ¨tðd?? −¼
÷d? Âu¹ t½√ ô≈ ¨t? W? ö?)UÐ v Ë√ U? w³M?« Ê√ `O?×? Ë ¨¤
ÂbIð√ Ê√ wH½ VODð nOJ? ¨…öB« w ”UM« ÂR¹ Ê√ dJÐ UÐ√ d√
Ó
ÆUNÐ «d¹bł
ÊUË ¨tÐ ô≈ oOKð ô X½U tK«Ë ¨dJÐ UÐ√
Î
øwM Èu√ ÓX½√ ∫p ‰U «–ULK ≠
u¼Ë ¨„«c?? u¹ Ád?? L? ?Ž s 5²?? «Ë W¹œU?? (« w d?JÐ uÐ√ ÊU?? ≠
ÊU??Ë ¨U?³¹d?
Î ? Îö? N?Ý UMÎ O? UMÎ O¼ ¨pðd??³?š√ U??L? ÊU? ¨Ác¼ t?MÝ vKŽ
tŽ—Ë s ·U ¨n¹dAð ô nO?KJð UN½√Ë ¨¡VŽ W ö)« Ê√ ·dF¹
b¼«e« dJÐ uÐ√ u¼ «c¼ ¨l³D« «c¼Ë dLF« «cNÐ u¼Ë UNI×Ð ÂuI¹ ô Ê√
tK«Ë ÊU? ¨‚UM?Ž_« U?N?O≈ ‰ËUD²ð w²« …—U?ù« w v?²?Š ¡wý qJÐ
ÆtK Ó UË ¨tK ‘UŽ ¨tK Îöł—
ødO√ rJMË dO√ UM —UB½_« XU «–ULK ≠
ÊËd¹ rN½√ ¨tÐ p
Ó ðd?³?š√ ‰Ë_« ¨5³?³?Ý v≈ w¹√dÐ lłd¹ «c¼ ≠
WKO?³? I« d?√ wK¹ ô Ê√ »d?F?« …œU?Ž s Ê√ w½U?¦«Ë ¨—U?¹b« q¼√ rN½√
U? vKŽ ”UM«Ë ¨o³]«Ë qC?H« s Ôd?šü« mKÐ UL?N U?NM qł— ô≈
¨U?Nð«œU?ŽË W?OK¼U?'« ·«d?Ž√ Âb?¼ Âö?Ýù« Ê√ r¼U½d?– U?LK œU?²?Ž«
«uKðU? ¨¤ tK« ‰u?Ý— b?N?Ž w «u?½U? U?L? dJÐ wÐ_ «—U?
Î B½√ «u½U?
rNM nKð U?Ë ¨UNÐ «uKLŽË t?²LK «uF?LÝ ¨Ád√ vKŽ «ue½Ë ¨t?F
Æ«ËdÓ– «ËdÔ– «–≈ Uu
Î «u½U tK« rNLŠ— ¨bŠ√
øÓpO≈ W ö)« X¬ nOË ≠
”UÒM« vKŽ tÓHÔKš√ Ê√ w dJÐ wÐ√ WO uÐ Òw≈ W ö)« ÚX¬ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ WHOK)« WO uÐ W ö)« bIFMð q¼Ë ≠
42
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
W?HOK)« U?NO? bN?F²¹ ¨W?OŽd«Ë
Ò rU?(« 5Ð WF?OÐ bI?Ž W ö?)« ≠
¨rN?(U??B?Ë rN½ËR??ý vŽd¹Ë ¨”UM« w t??LJŠË tK« d?√ r?O?I¹ Ê√
rN?MO?Ð rJ?×¹Ë ¨rN?? ? ²? ? Š«— vK?Ž d?? ?N? ? ¹Ë ¨r?NM?OÐ rN?«u?? ?√ r?? ? I¹Ë
lL?? UÐ W?? O? Žd?Ò « Âe??²K?ðË ¨rNMŽ ŸU?? bK? ‘u??O? ?'« e??N? ?−¹Ë ¨‰b??F?UÐ
W?O?B?F? w ‚u?K< W?ŽUÞ ôË ¨ÁdJ*«Ë jAM*« w ·Ëd??F*UÐ W?ŽUD«Ë
bI?F½« U/≈Ë ¨dJÐ wÐ√ WO u?Ð bIFMð r w²? öš ÊS «c?N ¨oU)«
°U{—Ë V
Ò Š
Ô sŽ w rN²FOÐË WO u« ÁcN ”UM« U{dÐ
øÁbFÐ ”UM« vKŽ Óp²Ouð vKŽ teFÐ dJÐ uÐ√ p%U q¼Ë ≠
dJ? t½≈ qÐ ¨d?? ?_« ∆œUÐ t?? O?KŽ Âe?? Ž U0 d?JÐ uÐ√ w?M%U?? H?¹ r ≠
°ÍbMŽ UNKF−¹ Ê√ wÐ tMþ s( È√— rŁ ¨—U²Ý«Ë —UA²Ý«Ë ¨dÐœË
Ò
ød_« vKŽ pFKD¹Ô Ê√ q³ qF «–UL ≠
Òu½bÐ ÒfŠ√ U*Ë ¨U?Îu¹ dAŽ W?L?Ð tðU Ë q³ d?JÐ uÐ√ ÷d ≠
ÆÆÆ·uŽ sÐ sLŠd«b³Ž tO≈ UŽœ ¨tKł√
°ø»UD)« sÐ dLŽ sŽ w½d³š√ ∫t ‰U rŁ
X½√Ë ô≈ d?√ sŽ w?MQ?ð U? ∫·u?Ž s?Ð sL?Šd«b?³?Ž t? ‰U?I?
°wM tÐ rKŽ√
pM lLÝ√ Ê√ VŠ√
w½S ¨sJ¹ Ê≈Ë ∫dJÐ uÐ√ ‰UI
Ò
°tO Óp¹√— s qC √ tK«Ë u¼ ∫ sLŠd«b³Ž t ‰UI
»UD)« sÐ dLŽ sŽ w½d³š√ ∫t ‰UË ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž UŽœ rŁ
°tÐ U½d³š√ X
Ó ½√ ∫ÊUL¦Ž ‰UI
pM lLÝ√ Ê√ VŠ√ w½S ¨sJ¹ Ê≈Ë ∫‰UI
t²O½öŽ s dOš tðd¹dÝ Ê√ tÐ wLKŽ rNK« ∫ÊUL¦Ž ‰UI
pðËbŽ U t²dð u tK«Ë ¨tK« pLŠd¹ ∫dJÐ uÐ√ ‰UI
ø«c¼ tuIÐ dJÐ uÐ√ bB «–U ≠
43
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
qF?ł „dð u t½√Ë ¨W? öK q¼√ ÊU?H?Ž sÐ ÊUL?¦?Ž Ê√ bB?I¹ ≠
ÆÁbMŽ UNKF' w≈
Ò W ö)« d√
sÐ ÊUL¦ŽË ·uŽ sÐ sLŠd«b³Ž …—uA0 dJÐ uÐ√ vH²« q¼Ë ≠
øÊUÒHŽ
s¹d?? łU??N*« s? d??³? √ U?? F?Î ?L? ?ł d??O? ?A? ²? ?¹ Ê√ œ«—√ U/≈Ë ¨n²?J¹ r ≠
dOCŠÔ sÐ bOÝÔ√Ë b¹“ sÐ bOFÝ rNO ¨rNM WŽULł tO≈ UŽb —UB½_«Ë
ø»UD)« sÐ dLŽ w ÊuuIð U ∫rN ‰UË
j?? ¹Ë ¨U?? {d?K v{d¹ ¨„b?? FÐ ”U?M« d?? O? ?š ∫b?? O? ÝÔ√ ‰U?? I? ?
«c¼ w?K¹ sË ¨s
Ô ?KF?¹Ô Íc« s d?? ?O? ? š u¼ d?^ ? ?¹Ô Íc« Ê≈Ë ¨j?? ??K
ÆtM tOKŽ Èu√ bŠ√ d_«
øWOI³« ‰U «–UË ≠
bOÝÔ√ ‰U U vKŽ «Ëœ«“ U ≠
rN?¹√—Ë rN?? H? u?? ÊU?? Ë ¨dJÐ wÐ√ Í√d?Ð lO?? L? '« w?{— q¼Ë ≠
sÐ b?O?ÝÔ√Ë ¨ÊU?H?Ž sÐ ÊU?L?¦?ŽË ¨·u?Ž sÐ sL?Šd«b?³?Ž Í√d? pO?
øtF ÊU sË dOCŠ
Ô
WN?łË qJK ¨U d√ w b?Š«Ë Í√— vKŽ Uu¹
Î ”UM« sJ¹ r ≠
«b¹b?
Î ý —U?B½_«Ë s¹d?łU?N*« iFÐ w½¬— b?Ë ¨—u?_« U?NÐ fO?I¹ dE½
Ê≈ ∫«uU?? rN½Q?J ¨dJÐ wÐ√ b??N? Ž w Ë ¨¤ tK« ‰u??Ý— b??N? Ž w
ÊuJ¹ nOJ ¨t?O≈ fO d_«Ë t?O³?ŠU …U?OŠ w «b¹b?
Î ý dL?Ž ÊU
°øtO≈ dÔ _« —U bË
ø«uKF UË ≠
qzU?? ? t ‰U?? ?Ë ¨tðU?? ? Ë s 5u?¹ q³?? ? dJÐ w?Ð√ vKŽ «u?Kšœ ≠
bË UMOKŽ dLŽ p ö²Ý« sŽ ÓpQÝ «–≈ pÐd qzU ÓX½√ U ∫rNM
øt²EKž Èdð
44
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÆÆÆw½u
Ô Kł√ ∫dJÐ uÐ√ ‰UI ≠
tK?UÐ√ ∫‰U?? ? r?Ł ¨÷d?? ? s tÐ ‰e?½ U* U?? ?L?Î zU½ q?³? ? s ÊU?? ?Ë
ÔXHK?²Ý« rNK« ∫‰u?√ ¨rKEÐ rd√ s œÒËeð s »U?š øw½u u?ð
°X
Ô K U wMŽ mKÐQ °pK¼√ dOš rNOKŽ
d?³? )« q Ë Ê√ b?FÐ «c?¼ s U?¾Î ? O?ý „Ó —b? w Ó b??łË q¼Ë ≠
øÓpO≈
w½d¹ r? s2 VC?
Ô ? ž√ v²??Š U?? ³UÞ
Î W?? ö??K ÔX?M U?? w?
Ò MÐ U¹ ≠
uË ¨t?M »d¼√ ÔXM? «Îd??√ w½u?? FM1 Ê√ «u?ËU??Š rN?½≈ tK«Ë ¨U?? N Îö¼√
„b¹ jЫ ∫W?HO?I?« w dJÐ uÐ√ w ‰U Âu?¹ UNðc?š_ U¼b¹—√ X
Ô M
¨U¹√—
Î w
Ò ‰U? rK?? vKŽ b?I?Š√ Ê√ w ÊU? U? rŁ ¨pF?¹U?³½ d?L?Ž U¹
w≈
Ò Èb?¼√ Î√d??« tK?« rŠ— ∫rN?? OKŽ ÔXO?Ë Ê√ b??FÐ r?N? O? ? qzU??I?« U½√Ë
U½√Ë Ád?O? ž wM ÊuJO?? √ d?O?√ rN??OKŽ U½√Ë wM «c?¼ ÊU? ÊS? ¨wÐu??O?Ž
°ørNM bŠ«Ë
o
] Š√ dJÐ uÐ√ Èdð XM? p½_ WH?O?I?« Âu¹ U?N²?C? — pMJË ≠
pM UNÐ
oŠ√ dJÐ UÐ√ Ê√ ÔX¹√— w?½_ W?H?O?I?« Âu¹ U?N?²?C? — ÔXM s¾ ≠
s Ê≈Ë ¨dJÐ uÐ√ U?? b?Ë U?NÐ Vž«— w½√ wMF¹ ô «c?N? ¨wM U?NÐ
w½≈Ë ¨tÐ ÂuI¹ ô Ê√ W U? oŠ tO t d√ w qłd« b¼e¹ Ê√ Ÿ—u«
°UNI×Ð Âu√ ô Ê√ ·Uš√ X
Ô M w½_ «b¼«“
Ô M tK«Ë
Î UNÐ X
ø«c¼ bFÐ ÀbŠ «–UË ≠
V²« t ‰UI Èdš√ Î…d ÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž dJÐ uÐ√ UŽœ ≠
øV²√ U ∫ÊUL¦Ž ‰UI
«c¼ ¨rO?Šd« sL?Šd« tK?« r‡‡Ð ∫V‡‡²?« ∫dJÐ u‡?‡Ð√ ‰U‡‡‡I?
¨U?NM U?ł—Uš
U?O½bUÐ Áb?N?Ž dš¬ w W? U?×? wÐ√ sÐ dJÐ uÐ√ b?NŽ U?
Î
45
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Î ?š«œ …d??šüUÐ Áb?N? Ž ‰Ë√ bMŽË
su¹Ë ¨d?? UJ« sR¹ ÔYO??Š ¨U?N? O? ö
sÐ d?L?Ž Íb??FÐ rJOKŽ ÔXHK??²?Ý« w½≈ ¨»–UJ« ‚b?B?¹Ë ¨d?łU?H«
tM?¹œË tu?? Ý—Ë tK?« Ô‰¬ r w½≈Ë ¨«u?? ?F? ?OÞ√Ë t? «u?? F? ?L? ?ÝU?? ¨»U?D)«
Ê≈Ë ¨tÐ wL?KŽË t?O? wM?þ pc?? ‰b?Ž ÊS?? ¨«d?Î ?O? š rU¹≈Ë w??H½Ë
rK?
Ô Ž√ ôË ¨Ô œ—√ d?Ô ? ? O? ? )«Ë °r?Łù« s V?? ? ? U?? ? ∆d?? ? « q?JK? ‰bÐ
Ò
rJOKŽ Âö?«Ë ¨Êu³K?I²¹ VKIM Í√ «u?LKþ s¹c« rKF?OÝË ¨VO?G«
ÆtðUdÐË tK« WLŠ—Ë
°tL² »U²JUÐ d√ rŁ
ø«c¼ bFÐ ÀbŠ «–U rŁ ≠
”UM« ‰Q¹Ë »U²JUÐ Ãd¹ Ê√ ÊUH?Ž sÐ ÊUL¦Ž dJÐ uÐ√ d√ ≠
«c¼ w s* Êu?F¹U?³ð√ ∫”UMK ‰U?Ë ÊU?L?¦?Ž Ãd? ¨t?O? U0 «u?{d¹ Ê√
ø»U²J«
ÆÆÆUMO{— ∫UÎFOLł «uUI
‰¬ «cJ¼Ë w?½u?F¹U??³? ”UM« vK?Ž Á√d?Ë »U??²J« ÊU??L? ¦?Ž `?²?H?
Æw≈
] d_«
Íc« »U??²J« q³? s W?? ö?)« d??QÐ dJÐ uÐ√ pŁb?Ò ?×¹Ô r «Î–≈ ≠
øÁbFÐ s ôË ¨tOKŽ ”UM« pF¹UÐË ÊUL¦Ž vKŽ Áö√
¨wÐ ”UM?« Ów{— Ê√ b??FÐ s U??√Ë ¨qF??H¹ r?K q³?? s U??√ ≠
°dJÐ UÐ√ U¹ WłUŠ UNO w fO ∫t XKË tOKŽ X
Ô Kšœ
°»UD)« sЫ U¹ WłUŠ pÐ UN sJË ∫w ‰UI
ø«c¼ tuIÐ vMŽ «–UË ≠
Óp Ê√ ÔXLKŽ w?½_ Óp W?F?O?³« b?I?Ž√ r? w½√ w ‰u?I¹ Ê√ œ«—√ ≠
Ê√ vKŽ ”UM« —b√ p½√ pÐ wMþ Ê_ „bMŽ U?N²KFł U/≈Ë ¨W?łUŠ UNÐ
¨tK ô≈ lM1 ôË ¨t?K ô≈ wDF¹Ô ô ¨dJÐ uÐ√ u¼ «c¼ U??u?
Î L?Ž ¨U?NÐ Âu?Ið
46
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
w d??O?Ý√ Ê√ ÔXe??ŽË ¨ÍbMŽ ‰u?N?*« W? ö??)« d?√ ÊU¼ «c??NÐ w²? d??F*Ë
¤ tK« ‰u?Ý— U?Q? ¨ÊU?¹—U?−¹Ô ô U½U? b?Ë ¨w³?
Ò ŠU? …d?O? Ý ”U‡‡M«
¨Áb?FÐ s VFð√ bI? dJÐ uÐ√ U?√Ë ¨dL?Ž t—b?¹ v²Š w³½ t?—b¹ rK
ÆtKł „d²¹Ô ô tK „—b¹Ô ô U sJË
øULJMOÐ ¡UI dš¬ w ¡wAÐ „U Ë√ q¼Ë ≠
ÆqF bI qł√ ≠
ø„U Ë√ ,Ó ≠
w?½≈ ∫‰U?? ? ? ? Ô u?½œ U?? ? ? L?K? ¨d?? ? ? ?L? ? ? ? Ž U?¹ wM? ÔÊœÔ√ ∫w? ‰U?? ? ? ? ≠
ô qOKU?Ð Îö?L?Ž tK Ê≈ °d??L?Ž U¹ tK« Èu??I?²Ð pO?? Ë√Ë ¨pHK?²? ?
q³??IðÔ ô t?½√ rKŽ«Ë ¨qOK?UÐ tK³??I¹ ô —U??N?MUÐ Îö? L? ŽË ¨—U??NMUÐ t?K³??I¹
XKI?Ł s s¹“«u?? XKIŁ U?/≈ t½√Ë ¨W??C¹d??H« ÍœRÔð v²??Š WK U?½ pM
ô≈ t??O? l{u¹ ô Ê«e??O* ÒoŠË
Ô ¨o(« rN??ŽU??³ðSÐ W??U??O? I« Âu¹ tM¹“«u??
Âu¹ t?M¹“«u?? XH?? ?š s s¹“«u?? ? XH?? š U/≈Ë °Îö? ? O? ?IŁ ÊuJ?¹ Ê√ o(«
Ê√ qÞU?³?« ô≈ t?O? l{u¹ ô Ê«e??O* o
Ò ŠË
Ô ¨qÞU?³« rN??ŽU?³ðSÐ W?U??O?I«
rNU??L? Ž√ s??×Ð W?M'« q¼√ d??– Ád??– q
Ò ł tK« Ê≈ ÆU??ÎH? O? H? š ÊuJ¹
s Êu??√ ô√ ·U??š√ w½≈ q?I? rNðd??– «–S?? ¨rN?ðU??¾? O? Ý sŽ “ËU??&Ë
ô ¨U³¼«—
Î U³ž«—
Î b³F« ÊuJO »«cF« W¹¬ l WLŠd« W¹¬ d–Ë Æ¡ôR¼
ÊS?? ? ¨WJ?KN?? ?²« v≈ Áb?? ?O?Ð wIK?¹ ôË ¨o(« d?? ?O? ? ž tK« v?KŽ vM?L? ? ²¹
X
Ó Ë ¨ u?*« s pO≈ VŠ√ V?zU?ž s?½uJ¹ ö?? w²??O? Ë XEH??Š
°Áe−F0
w ÊU «–≈ Êu?J¹ U ‚b √ ¡d?*« Ê≈Ë ¨Ÿœu WO? Ë tK«Ë w¼ ≠
tMŽ tK« w{— dJÐ u?Ð√ ÊU b?Ë ¨…d?šü« s ‰U³?≈Ë U?O½b« s —UÐœ≈
¨U?O½b« s Áb?N?Ž d?š¬ w u¼Ë ÊuJ?¹ ô nOJ ¨U?ÎI¹Òb? tðU?O?Š w
ÆUNCFÐ sŽ tQÝ_ w 5MR*« dO√ —b l²¹ q¼ sJË
47
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÆwMÐÔ U¹ Óp «bÐ U qÝ ≠
ødLŽ U¹ tK« ÈuI²Ð pO Ë√ ∫tuIÐ t²O Ë √bÐ «–U* ≠
…u?I« pK1 t½_ ¨UN?³ŠU?B WM²? ÊUDK« ÒÊ√ ·dF¹ ÊU? t½_ ≠
…u??I« b??Š√ pK1 Ê√ —œUM« s?* t½≈Ë ¨¡U??H?F? { U??N? U?√ ”U?M«Ë ¨‰U*«Ë
U?? ? d?þU½Ë ¨wK?
] Ž lK?D t?K« Ê√ w½d?? ? c¹Ô Ê√ œ«—Q?? ? ¨v?GD?¹ ôË ‰U*«Ë
¨ÍbM?Ž —U?? Íc?« ‰U*« w? Ë ¨w≈
Ò —U?? ? Íc« ÊUD?K?« w qF?? ? √
Ê√ ”UM« Ãu??Š√ ÊUDK« Ê≈Ë ¨Íb??OÐ r¼d??√ —U? s¹c?« ”UM« w Ë
ÊUDK« ·Uð U/≈ WUF« ÊS? ¨tu tK« ô≈ fO Ê_ ¨tKUÐ ·ÒuÔ¹
w …u?? fOK ÊUDK?« U?√ ¨Áb??OÐ ‰U*« Ê_ tÐd?Ó ?IðË ¨Áb?OÐ …u??I« Ê_
¨t³KDO Áb¹ w U2 d¦?√ ‰U fOË ¨U¼UAO tðu? s d³√ ÷—_«
¨w«u??√Ë wU?F? √ w t??³?«—_ w½d??c¹Ë ¨tKUÐ w?M u?Ò ¹Ô Ê√ œ«—√ b??Ë
°WOÒŽd« w ÍdOÝË
¨—U??NM?UÐ tK³?? I¹ ô qOKU?Ð Îö? L? Ž tK? Ê≈ ∫tu??IÐ b?? B? «–U??Ë ≠
øqOKUÐ tK³I¹ ô —UNMUÐ ÎöLŽË
°pM¹b?Ð Âu?Ið Ê√ f?
Ó MðË ”UMÒ « s¹b?Ð rÔÚ Ið ô w ‰u??I¹ Ê√ œ«—√ ≠
ö? ¨ «œU??³?ŽË ÎôU?L?Ž√ pO?KŽ ÷d?
¨tK« œU??³?Ž s b?³?Ž ÓX?½√ U/S?
Ó
k U?Š√ Ê√ w½d?c?¹ Ê√ œ«—√ ¨U?NÐ Âu?Ið Ê√ vKŽ W? ö?)« d?√ Óp?MKG?A¹
b¼“ Ê≈ ¨w?Ž«d« s?¹œ vKŽ W?? ?O? ? Žd?« Ê_ ¨wU?? ?O? ? Ë wðö?? ? v?KŽ
¨t?F? «ËbN?²?ł«Ë «Ëb?Ò ł U?NO? b?N?²?ł«Ë b?Ò ł
Ó Ê≈Ë ¨tF? «Ëb¼“ …œU?³?FUÐ
¨t?F «uK³?√ …dšü« vKŽ q³?√ Ê≈Ë ¨tF? «uK³?√ UO½b« vKŽ q³?√ Ê≈Ë
°b'« tF³ð tłuð UL¦OŠ ¨b−K ”√dU WOŽdK rU(« ÊS
øWC¹dH« ÈœRÔð v²Š WK U½ q³IÔð ô t½√ ∫tuIÐ bB «–UË ≠
Âu?? ? ? I¹ Ê√ s? t?K« v?≈ ÒV?Š√ ¡wý ô t?½√ w? ‰u?? ? ?I?¹ Ê√ œ«—√ ≠
iz«dH« „d?ðË q «uM« qF «–≈ b³?F« Ê√Ë ¨tOKŽ tK« t?{d U0 b?³F«
48
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
lLł bI UF
Î ULNÐ ÂU Ê≈Ë ¨t oKÔš Íc« dOž w tH½ VFð√ bI
—U?N½ ÂU??O? „dð sŽ wM?G¹Ô ô U?ŽuDð
Î U??NK WM«
Ò ÂU??O?B? ¨tK d??O?)«
s qC? √ W?ŽU?L?ł w d?−?H« …ö? Ë ¨—cŽ d?O?GÐ ÊU?C?— s b?Š«Ë
sŽ wMG?ð ô W?b?? n√ ëd?š≈Ë ¨U??NMŽ ÂuM« rŁ qO?K« nB½ ÂU??O?
s t?? OKŽ V−¹ U?? d??¦? √ U?? b??B« Ÿu??L? ?−? ÊU?? Ê≈Ë …U?? e« „dð
q «uM« s —U?¦?ù«Ë ¨W?C¹d …U?e«Ë WK U½ W?b?B« Ê√ p– ¨…U?e«
vK?Ž ÷d?? ²? ? « t?K« Ê√ w½d?? ?c¹ Ê√ œ«—√Ë °i?z«d?? H?« „dð Ád?? ?³? ? −¹ ô
ÊU?? Ê≈Ë U¼«u??Ð qL??F¹ Ê√ t?F? HM¹ r? U?NÐ q?L?F¹ r? Ê≈ «Î—u?√ rU??(«
uK ¨WOŽd« 5Ð ‰bFUÐ ‰U*« rI¹ Ê√ dÔ√ bI ¨dO¦ dOš tO U¼«uÝ
„«– ¨dšË »U?š rNOKŽ p– bFÐ «d?Î O¦ tM oH½√ rŁ t?HM Ácš√
w u¼Ë W??³¼ `M1 s d??NE w ÊU??Ë ¨rN??u?I? Š rN?O≈ l? b¹ r t½√
°UÎIŠ lM b WIOI(«
»«c??F« W?¹¬ l W??L? Šd?« W¹¬ d??– tK?« Ê≈ ¨tu??IÐ b?? B? U??Ë ≠
wIK?¹ ôË o
Ò (« d?O? ž tK?« vKŽ vML??²¹ ô ¨U??³Î ¼«— U??³Î ? ž«— b??³?F« Êu?JO
øWJKN²« v≈ ÁbOÐ
u t½_ ¨VO¼d?²«Ë VO?žd?²« 5Ð ÓÊd? ʬd?I« Ê√ ‰u?I¹ Ê√ œ«—√ ≠
ÁËb?³? ŽË ¨U?Î u?š rNÐu?K XFDI?²? VO?žd?²« ÊËœ VO?¼d?²UÐ rN??³ÞU?š
rN?³ÞUš uË ¨◊u?« s UÎ u?š ô≈ ÁbO?Ý lOD¹ ô Íc« b³?F« …œU?³Ž
t½_ ÁbOÐ tÐQ¹ ô Íc« b³F« …œU³Ž ÁËb³F VO¼d²« ÊËœ VOžd²UÐ
Áu?? ³¼d¹ Ê√ ¨U?? F?Î ? Áu?? ³? ×?¹Ë Áu??A? ?¹ Ê√ ”UM?K tK« œ«—√ ¨t?ÐU??I? ?Ž s√
vKŽ t?ð—b?? ÔX³??¦¹Ô u?¼Ë t½U??×? ³? Ý t??²? L? Š— s?Ë ¨ÁbMŽ U0 «u??F? ?LD¹Ë
dc¹Ô `H?B«Ë …dH?G*«Ë rK(UÐ bF¹ u¼Ë ¨ÁuH?ŽË tLK×Ð d?^ c¹Ô »«cF«
tKU?? ¨W??O?A? )UÐ ]V?Ô(« 5½—U? Áb??³? F½ Ê√ UM œ«—√ ¨t?ðËd?³? łË tð—b??IÐ
°vA¹Ô Ê√ V×
^ ¹ËÔ ¨V×
] ¹Ô Ê√ V×
^ ¹Ô
49
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øW ö)UÐ „bNŽ ‰Ë√ UL ¨dJÐ wÐQÐ „bNŽ dš¬ ÊU «c¼ ≠
Ô b??L?ŠË ¨d??³M*« Ô b??F? ¨W?? ö??)« w w Âu¹ ‰Ë√ ÊU?? UÒ* ≠
”UM?« ÒÊ√ wMG?KÐ ∫b?? F?Ð U?? √ ÔXK? rŁ ¨tK?¼√ u¼ U0 t?? ?OKŽ X?OMŁ√Ë t?K«
‰u?Ý—Ë UMOKŽ dL?Ž b?] ²ý« b?I ∫«uU?Ë ¨w²EKž «u? UšË ¨wðb?ý «uÐU¼
¨t½Ëœ U?MO?«Ë › dJÐ u?Ð√Ë UM?OK?Ž b?Ò ? ?²? ? ý√Ë ¨U½d?? ?N?þ√ 5Ð ¤ t?K«
øtO≈ —u_« —U bË nOJ
U/≈ UNMJË ¨XH?ŽUCð b …b?A« Ác¼ ÒÊ√ ”UM« UN¹√ «u?LKŽQ ô√
W?ö??« q¼√ U??Q? ¨5LK?*« vKŽ Íb?F? ²«Ë rKE« q¼√ v?KŽ ÊuJð
Ÿœ√
Ô ?Ë ¨iF??³? rN??C? ?FÐ s r?N sO√
Ô X
Ô U?½Q?? ¨b?? B? I«Ë s?¹b«Ë
¨÷—_« vKŽ Áb?] ?š l{√ v²??Š ¨t?OKŽ Èb??F?²?¹ Ë√ «b?Î Š√ rKE?¹ «b?Î Š√
b?? ?F?Ð w½≈Ë ¨o(U?Ð sŽc?¹Ô v²?? ?Š ¨d?? ?šü« Áb?? ?š v?KŽ wb?? ? l{√Ë
°·UHJ« q¼√Ë ·UHF« q¼_ ÷—_« vKŽ Íbš Ôl{_ pKð wðbý
∫”UM« UN¹√
∫UNÐ v½Ëc ¨rJ U¼d–√ ÎôUBš wKŽ
] rJ ÊÒ ≈
rJOKŽ tK« ¡U? √ U2Ë rJł«dš s U?¾Î O?ý w³²?ł√ ô Ê√ wKŽ
] rJ
tNłË s ô≈
tI×Ð ô≈ Ãd¹ ô√ Íb¹ w lË «–≈ wKŽ
] rJË
vUFð tK« ¡Uý Ê≈ rJ«“—√Ë rU¹UDŽ b¹“√ Ê√ ]wKŽ rJË
WJKN²« w rJOI√ ô Ê√ wKŽ
Ò rJË
vUFð tK« ¡Uý Ê≈ r—uGŁ b] Ý√
Ô Ê√ wKŽ
Ò rJË
«uFłdð v²Š ‰UOF« uÐ√ U½Q „—UF*«Ë ÀuF³« w r²³ž Ê≈ wKŽ
Ò rJË
wMŽ UNHJÐ rJH½√ vKŽ w½uMOŽ√Ë tK« «uIðU
d?JM?*« sŽ v?NM?«Ë ·Ëd?? ? F*U?Ð d?? ? _UÐ w?? ? ?H½ v?KŽ w?½uM?O? ? ?Ž√Ë
Ær—u√ s tK« w½ôË ULO W×OBM« —UCŠ≈Ë
50
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
‰u¼^c« w½«d?²Ž« b? tÒ½√ pðd?³?š√ u 5MR*« dO?√ U¹ wMb?= BÔð ≠
øÁc¼ p²³Dš s
dOž ‰u√ wM³% ÓXM√ øÓXK¼Ô– ¡wý Í_ sJË ¨Óp=b √ ≠
øX
Ô K Íc«
Íc« X
Ó ½Q?? ¨p
Ó MŽ —b?B¹ Ê√ UÐd?
Ó K U?? iFÐ ≠
Î ?G?²? ? fO X
‰u??Ý— …œU?N? AÐ rNK?
Ô LK
Ô p½≈Ë ¨p³KË p?½U? v?KŽ o(« tK« qF??ł
sJË ¨Ác¼ p²?³Dš w? ¡U?ł UL?Ž Âö? UM?MOÐ ÊuJO?ÝË ¨¤ tK«
Æ»«dG²Ýô« ubÐ wœÔ√ Ê√ «c¼ q³ Íôu U¹ w `L²
ø»«dG²Ýô« ≠
Æ5MR*« dO√ U¹ »«dG²Ýô« qł√ ≠
øwM
] ÐÔ U¹ 3Ó »«dG²Ýô« ≠
u¼ U0 tOKŽ XOMŁ√Ë tK« Ó bLŠ Ê√ bF³ ¨Óp²³Dš lKD s ≠
pö?JÐ ÓXN?? łu?ð ¨tÐ oO?K¹ U?? L? ? tK?« ‰u?? Ý— vKŽ X?OK Ë ¨t?K¼√
¨U?Î uB?š pe?ŠË pðb?ýË p²EKž «u? Uš s?¹cKË ¨UÎ u?L?Ž ”UMK
b?? ?Ë ¨p
Ó O≈ d?? ?_« ‰¬ «–≈ p
Ó M t?½u?? A? ? ¹ «u½U?? ? Íc« r?N «b?Î ? ?R?? ÆÁbRð pÐ «–S pH½ sŽ «c¼ wHMð Ê√ XFuð
∫r?N ‰u?? ? ?_ ”UM?« vK?Ž Ãd?? ? š√ Ê√ w?M d?E²?Mð X?M q?¼Ë ≠
b?? I ∫«u?U?? Ë w²E?KžË wðb?? ý «u?ÐU¼ rJC?? ?FÐ Ê√ ”UM« U?? N?¹√ wMG?KÐ
tK« w{— dJÐ uÐ√Ë b?²ý«Ë ¨U½dNþ√ 5Ð ¤ tK« ‰u?Ý—Ë dLŽ b?Ò ²ý«
”UM?« U??N?¹√ ô√ °øt?? O≈ —u?? _« —U?? b??Ë n?OJ ¨t?½Ëœ UMO«Ë t?MŽ
øÂuO« s weŠË wðbý ÔXdð w½√ «uLKŽ«
ø5MR*« dO√ U¹ «c¼ w l½U*« UË ≠
¨^Íu?? ?I?« Áb?? ?N? ? Ž w? ÔrKE?Ó¹ ¨nO?? ?F? ? ?C« r?U?? ?(« Ê≈ ¨]wM?Ð U¹ ≠
W ö)UÐ ÍbNŽ ‰Ë√ w U½√Ë w ÊU UË ¨5
Ô J*« ÁbNŽ w ·
Ô U¹Ë
51
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
s¾?? LÞ«Ë ¨o(« d?? O? ž w? tðu?? qL??F? ?²? ?¹ Ê√ s Íu??I?« —c½Ô√ Ê√ ô≈
Íu?I?U? ¨W??O?Ý«u??Ý ”UM« ¨o(« w ô≈ tU??Ë Ád?Nþ v?KŽ nO?F? C«
qÞU??³UÐ nO??F? { ÍbMŽ nO??F? C«Ë ¨t??F? Íc?« o(UÐ Íu?? ÍbMŽ
¨WÐu??I? Ž s jI??¹Ô V½ ôË ¨b?> ?Š s w−?M¹Ô ‰U? ô ¨Áb?MŽ Íc«
nO?J ¨w U?? ?F« b?? Žu?ðË ¨lzUD?« VÒž— ¨b?? Žu?
Ò ðË VÒž— b?? t?K« Ê≈Ë
t??²? H? w ”U?M« lC¹ ¨Uν«e?? O? ‰b??FK VBM?¹ Ê√ œ«—√ Ê≈ d??L? Ž Âö
Ô ¹Ô
w oŠ qR?¹Ô Íc« U½√ U?Ë ørN??F?O? {ËË rN?H¹d??ý ¨W¹u?«Ë ‰b??FUÐ
tðdCŠ w nOF{ nFC²Ô¹Ë ¨t² öš
¨tðb?? B? Íc?« sJË ¨5M?R*« d??O? ?√ U¹ «c¼ w? ·ö??š ô ≠
Æt²³¦ð Ê√ ô tÐ „uLNð« U wHM² —œU³ðÔ Ê√ p
Ó M X
Ô Fuð w½√
ô øt??O? ”UM« U??N¼d?? Ê√ œd?: ÁbM?Ž WKO?C? ¡d*« „d??²¹ q¼Ë ≠
«c¼ ”UM« w{— ¨t?З ¡U?{—≈ w vF?¹ Ê√ ô≈ d?L?F? ÊU? U? ¨tK«Ë
ÔYF?Ð√Ë ¨Íb?? ŠË s œ√Ë ¨Íb?? ŠË u?? Q?? Ý w½S?? ¨«uD?? Ý Â√ t?M
w½«e?O? w b¹e¹ sË ¨Íb??ŠË VÝU?ŠÔ√Ë ¨Íb?ŠË ‰Q??ÝÔ√Ë ¨Íb?ŠË
”UM« w½UA¹ Ê_Ë ¨t²F{Ë oŠ dOž tBIM¹ sË ¨t²L√ oŠ dOž
ÆqÞUÐ w w½u³×¹ Ê√ s w≈
Òo(« w
] VŠ√
^
Ô b?B? UË ¨p?³KË p½U? vKŽ o(« tK« qF?ł b?I tK«Ë ≠
U?LŽ p?M d?H?²?Ý√ w½√ dO?ž ¨t?²¹√— d?√ w pFł«—√ Ë√ p?³C?ž√ Ê√
ÆÊU Íc« dOž p
Ó M luð√ X
Ô M bË ¨p
Ó M —bÐ
rN²½QLÞ p
Ó ½√ u ∫‰uI² œuFð p½Q ≠
qł√ ≠
ÔXKF b wMJË ≠
ønO ≠
rK?E« q?¼√ vKŽ X?H? ? ŽU?? ?C?ð b?? ? w²E?Kž Ê≈ ∫r?N X
Ô K? U?? ?√ ≠
52
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
5√ U½Q? bBI«Ë s¹b«Ë W?ö« q¼√ U?√ ¨5LK*« vKŽ Íb?F²«Ë
øiF³ rNCFÐ s rNO≈
ÓXK b vKÐ ≠
XKF?? ł b??I? b??Žu?ð –≈ w½≈ wMÐ
Ò U¹ ø«c?¼ b??FÐ ÌW½Q?? LÞ ÍQ?? ≠
«c??N? rNM s?J¹ r sL?? ¨Íb??²? F*«Ë rUE?UÐ U??Î u?B? ? Íb??O? ŽË
vKŽ ¨b¹b??NðË b?O? ŽË »UDš „«c? rNM? ÊU? sË ¨W½Q??LÞ »UDš
«–≈ rUE?« Ê≈Ë ¨Ád?O? ž s?¾?L?D¹ v²??Š s¾??LD¹ ô Ê√ Íb??²? F*«Ë r?UE«
rN?O? fO t½√ rKŽ√ U?Îu? X³Dš b? w½≈Ë ¨”UM« Ÿe? b?I? s¾?LÞ«
5Ð …œU?? ? Ž VA?M¹ U?? ? ô≈ rN?MO?Ð VA?M¹ ô t?½√Ë ¨Ìb? ? ²? ? ?F? ? ôË r?Uþ
l?{√ X
Ô M? w?½√ X
Ó L?K?F —U?E?M*« «c?¼ s? d?? ? ?ú? Ó d?E½ u?K? ¨”UM?«
Æœb¼√Ë bŽuð√ s√ rË ·Ëd(« vKŽ ◊UIM«
l?L? ? ?Ý√ rË ¨·Ëd?? ? ?(« vK?Ž ◊U?? ? IM?« Ôl?Cð ÓX?M b?? ? I? tK?«Ë ≠
ÆtO p²AU½ Íc« «c¼ bFÐ ÓXK U2 qLłQÐ
øbBIð wu Í√ ≠
v²?Š ¨t?OKŽ Íb?²?F¹ Ë√ «b?Î Š√ r?KE¹ «b?Î Š√ Ÿœ√ X
Ô Ë ∫p
Ó u? ≠
v²?? ?Š ¨d?? ?šü« Áb?? š v?KŽ wb?? ? l{√Ë ¨÷—_« v?KŽ Áb?? ?š l{√
÷—_« vKŽ U?½√ Íb?š l?{_ pKð wðb??ý b??FÐ w½≈Ë ¨o×K? sŽcÔ¹
°·UHF« q¼√Ë ·UHJ« q¼_
p
Ó Q?Ý√ Ê√ d?O?{ ô sJË ¨Ád?Ož ‰u?√ Ê√ w ÊU? U? t½√ rž— ≠
ø«b¹b%
p³−Ž√ b tO ¡wý Í√
Î
«b?Î ?Š√ Ÿœ√
Ô ÔX ¨o(« ÂU??√ lO?L? '« 5Ð W??IKD*« …«ËU??*« Ác¼ ≠
U¹√Î rUþ qJ ¨UFOLł
”UM« UNO qšbO dOJM²UÐ «cJ¼ ¨«bŠ√
Î
Î rKE¹
sJ¹ Uι√ ÂuKE qË ¨tL?Bš X½Q t?I³ÝË tU?Ë t³ŠË t?³½ sJ¹
«c¼ q¦* ”U?M« ÃU?²? ×¹ ¨Ád?O? B½ X½Q? Ád??šQðË tU??Ë t?³? ?ŠË t?³? ½
53
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
tMO?FðË ¨tL?Kþ sŽ tŽœdð W¹u? «b¹
Î rUE« ÃU?²?×¹ ¨r¼—u√ rO?I?²?²
t?H?²? vKŽ ÔXÐdð W?O½U??Š «b¹
Î ÂuKE*« ÃU?²? ×¹Ë ¨t½UDO?ýË t?? H½ vKŽ
U½«uO?(U ”UM« ÊUDK« „dð «–≈ W³?OB ¨ÁbŠË fO t½√ Ád?³ðË
°VO— ôË VOŠ öÐ nOFC« UNO ÍuI« qQ¹ ¨WÐUG« w
Ô b?L?F?ð ∫p X
Ô K 5Š t?O≈ w—√ X
Ô ?M Íc« «c¼ ¨X
Ó ¹√—√ ≠
o?K?Þ√ Ê√ b?¹—√ s√ r? w?½_ ¨Âu?K?E?*« w?MM?Q?¹Ë r?U?E?« w?M?ÐU?? ? ? ?N?¹ Ê√
qQðË ¨«c¼ r?( gNMð »U?G?« w b?ÝÔ_U?? ·U?F? C« vKŽ W??LKE«
Æ„«– ÷dŽ
Ædš¬ d√ wM³−Ž√ rŁ ≠
øu¼ U ≠
w²« p²?ÝU?O?ÝË ¨t?L?O?Ið Ê√ ÓX?e?Ž Íc« p½«e?O? wM³?−?Ž√ ≠
sŽc?Ô¹ v²?? Š r?UE« b?? ?š vKŽ p?b?? ¨”UM?K U?? ?N? ?O? ?C?9 Ê√ Ó —d?? ¨rN „bš lCðË ¨rNU√ ”UM« d?G √ ÓX½Q o(« q¼√ U√ ¨o×K
°«dÎ O³ ÊU s ô≈ «c¼ ‰uI¹ ô tK«Ë
Á«dð Ê√ ÁdJð ¨i¹d*« UNMÐô Â_U? ”UMK rU(« Ê≈ ªwMÐ
Ò U¹ ≠
¨dÔ] *« ¡«Ëb« U¼b?OÐ t?ODF?ð U?NMJË ¨tÐc?F?²?¹ ô U? t? u?ł w qšb¹Ô
XðU «–≈ «c¼ bFÐ w¼Ë ¨WO? UF« …ËöŠ …—«d*« Ác¼ w Ê√ rKFð UN½_
U?L? t½_ ¨t?OK?Ž uM%Ë t?Ý√— vK?Ž `9 t?OK?Ž XÒ³?√ ¨¡«Ëb« W??ŽU?Ý
r¼ ”UM«Ë ¨v? U?F?²? O ÊUM(« v≈ ÃU?²? ×¹ b?²?A? O ¡«Ëb« v≈ ÃU??²?×¹
t?²?O? U?Ž œd?²?O ¡«Ëb?« d
] ÁU?MODŽ√ Èb?²?Ž« s ¨i¹d*« w³?B« „«–
b??Ë tð«– w³??B« u¼ ÂuKE*«Ë ¨t?½«Ëb?FÐ t?M U?ÎC? FÐ b??I? Íc« tM¹œË
°ÊUM(« v≈ ÃU²Š«
°WIOI×K tÐd√ UË ¨tO³A²« «c¼Ë n u« «c¼ ŸË—√ U ≠
54
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨tHU?š U ‰uI« f¾ÐË ¨qLF« oÐUÞ U? ‰uI« rF½ ªwMÐ
Ò U¹ ≠
tKUÐ –u??Ž√Ë ¨w ÊuJO?? wKL??Ž oÐUÞ b? wu?? ÊuJ¹ Ê√ tK?« ‰Q?Ý√Ë
°ÒwKŽ ÊuJO wKLŽ nUš b wu ÊuJ¹ Ê√
°øs×½ ‰uI½ «–UL ¨dLŽ X½√Ë p²OAš Ác¼ X½U Ê≈ ≠
‰U(« tK« `K √ ≠
v?≈ tÐ œu?? ? ? Ž√ Ê√ 5?MR?*« d?? ? ? O? ? ? √ w? Ê–Q?¹ q¼ ¨5?¬ r?NK?« ≠
Ê√ b¹—√ ¡UO?ý√ ÍdÞUš w ‰«“ UL? ¨W ö)« wË
Ò Âu¹ vË_« t?²³Dš
ÆUNMŽ ‰QÝ√
Æp
Ó «bÐ U qÝ ≠
s U?? ¾Î ? O? ?ý w³?? ²? ł√ ô Ê√ w?KŽ rJ ∫p?u??IÐ b?? B? «–U?? ≠
øtNłË s ô≈ rJOKŽ tK« ¡U √ UË rJł«dš
tM WËbK fO t½√Ë ¨”UMK ”UM« ‰U? Ê√ ‰u√ Ê√ Ô b?B ≠
”UM« s …U?e« ‰U? Ê≈ rŁ ¨‰U*« w tK« oŠ u¼Ë …U?e« —«bI? ô≈
qU?Ž U?½√ U/≈Ë ¨ÃU?²?×? LK wH?²?J*« sË ¨d?O?I? HK wMG« s? ¨”UMK
c??šü ”UM?« vKŽ ‰] uð√ rK? ¨t??I? ×Ð t??I? H?½√Ë ¨t??I? ×Ð t??O? ³? ł√ t?? OKŽ
Æt²¹U³ł w tK« d√ „dð√ Ê√ rOI²¹ ÊU U qÐUI*« w Ë ¨rN«u√
vKŽ t?HMÐ u¼ U?NŽ“u¹ ô Ór ¨W?ËbK …Ue« ¡d*« l b¹ «–U?LK ≠
øUÎłU²×Ë «ÎdOI Á¬— s
Æ…Ue«Ë WbB« 5Ð jKð X
Ó ½√ ≠
ø‚dH« UË ≠
…U?e« U√ ¨tK« v≈ UÐd?
Î Ið Vž— «–≈ rK*« U?N¹œR¹ ¨WK U½ Wb?B« ≠
¨WOŽd?« ÊËRAÐ r²Nð Ê√ WËR*« w¼ WËb« X½U? U*Ë ¨…œU³ŽË WC?¹dH
Ãö?? ŽË ¨d?? O? ?I? ?H« »U?? A?« Z¹ËeðË ¨s?¹b*« s¹œ b?? ÝË ¨lzU?? '« ÂU?? F?ÞSÐ
¨t‡‡Ž“u??² ‰U‡*« lL??& Ê√ Vł«u« s ÊU?? ¨rO?²? O« …u‡‡??Ë ¨i‡¹d*«
55
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
b?łu¹ ô Íc« d?OI?H« d?O?B? UL? ¨·d?F¹ Íc« d?O?IH« w?MG« vDŽ√ uK
¨W‡?‡K—_«Ë ¨e?? ?łU?? ?F«Ë ¨s¹b?*«Ë ¨i¹d*« d?? ?O? ? B? ? U?? ? ¨t?? d?? ?F¹ w?Mž
U0 ‚b??B? ?²¹ Ê√ d??Ýu*«Ë w?MGK ¨¡ôR¼ Òo?‡‡×Ð Âu?‡‡I¹ s‡?‡ ¨5‡‡?J*«Ë
°UNŽ“uðË WËb« UNO³−² …Ue« U√ ¨¡Uý s vKŽ ¡Uý
r U V³? Ë√ ¨WËœ tO sJ?¹ r ”UM« vKŽ ÊU“ ¡Uł u «–U?L ≠
ørNMŽ jIð qN ¨…Ue« rNM w³−² rNO≈ qBð Ê√ WËb« lD²ð
‰UŠ ÍQÐ …U?e« »UB½ tU mKÐ sL?Ò Ž jIð ô …œU³?Ž …Ue« ≠
„«– bMF?? V³??Ý Í_ U?N? ²¹U??³?ł sŽ WËb?« e?−? Ž U?√ ¨‰«u??Š_« s
Ê√ V−¹ tðœU?³?ŽË ¨jI?¹ ô tK« oŠ sJË t?O? WËb« oŠ jI?¹
¨·dF¹ Íc« dOIH« vKŽ ¨WbB« ÍœR¹ UL rK*« UN¹œRO ¨ÈœRð
°«—«œ
Î »d_« rŁ ¨ULŠ—
Î »d_UÐ √b³¹Ë ¨Èd¹ Íc« ÃU²;«Ë
lË Ê≈ wKŽ
] r?JË ∫pu?IÐ b??B? «–U?Ë ¨ÔX?L?N? ¨UÎM??Š ≠
øtI×Ð ô≈ tłdš√ ô Ê√ Íb¹ w
w U?N?Ž“u¹Ë ¨tK« d?√ UL? …U?e« lL?−¹ U/≈ d?LŽ Ê√ Ô b?B? ≠
”UM« vK?Ž wË
] «–≈ Ád?O? ž ôË d?L? F fOK ¨tK?« tÐ d?√ Íc« t??łu«
V¹d?? I« tM? wDF?? O? ¨Á«u?¼ w t?? I? H?M¹ Ë√ ¨t??? ?HM? ‰U*« lL?? −¹ Ê√
ÆbOF³« tM Âd×¹Ë
ø«Î–≈ WHOKK UË ≠
tK¼√Ë t?? O? HJ¹ Íc« t??³?ð«— ô≈ ”UM« ‰U?? s W?? H? OKK? fO ≠
s?? ×¹Ë ¨U?? N½ËR?? ý d¹b??O? ¨W??_« b?MŽ nþu?? u¼ U/S?? ¨·Ëd??F?*UÐ
rŁ ¨t?“— qOB?% d?√ sŽ U¼—uQÐ tU?G?A½« dOE½ UM¼ t?³ð«—Ë ¨U?N²¹U?Ž—
‰U?? s ¡d*« VO??B½ ÊU?? u?K ¨U??F?Î O? L? ł ”UM?K U?? p– b??FÐ t ÒÊ≈
¨”UM« s ƒd?« t½_ tK¦? W?H?OKKK ¨‰U?¦*« qO?³?Ý vKŽ U?ÎH√ WËb«
Æ5LK*« s rKË
56
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
b??I? ¨ U??ODŽÔ_« w d?JÐ UÐ√ XHU??š p½√ ÔX?F? L?Ý w?MJË ≠
rN?CFÐ XK]C? ¨ÓpO≈ d_« —U? U*Ë ¨U?NO? ”UM« 5Ð ÍËU¹ ÊU?
°iFÐ vKŽ
vKŽ W?HO?Kš u¼Ë dJÐ UÐ√ tO? X
Ô F?ł«— d?√ «c¼Ë ¨`O×? «c¼ ≠
‰U w WOÝ«uÝ «u½uJ¹ Ê√ V−¹ ”UM« Ê√ Èd¹ dJÐ uÐ√ ÊU ¨”UM«
w? o³?? ? ?« q?¼_ U?ÐU?Î ? ? ? ? ? Š V?? ? ?×?¹ Ê√ ÊËœ t?? ? ?Ž“uð Íc?« WËb?«
tuÝ— l œU?N'«Ë ¨ÂöÝù« w o³« d?ł√ Ê√ Èd¹ ÊUË ¨ÂöÝù«
U√ ¨¡«u?Ý tO? qJU ‰U*« U?√ ¨tÐ rN¹e−¹ u¼Ë t?K« v≈ Áub? qF
tK« ‰u??Ý— l qðU?? s t??O? ÍËU?ð n?O? ∫t ‰u??√ X
Ô M b??I? U½√
øtK« ‰Ó uÝ— qðU s 5ÐË ¤
wÐ√ …dEM?Ð wÐU?−?Ž≈ vK?Ž ¨Âd?²?×¹Ô Í√—Ë ¨W??L?OKÝ dE½ W??N?łË ≠
ø„dE½ WNłuÐ dJÐ uÐ√ cš√ qN dú dJÐ
”UM« 5?Ð ÍËU??¹ wIÐË ¨w¹√d?Ð c?šQ?¹ r tMJË w?M lL??Ý ≠
qJË ¨t?O? w¹√— Ô bN?²?ł« ¨w
Ò ≈ d?_« ‰¬ UÒ* sJË ¨ U?ODŽ_« w
°—u_« UNO fOI¹ w²« tð«—U³²Ž«Ë t¹√—
sJ1 U?? qC? √ …«ËU?*« Ê√ Èd?ð ô√ sJË ¨`O?×? pö? ≠
ø”UM« tÐ qUF½ Ê√
…«ËU???*U?? ¨‰b?? F« u¼Ë ô√ ¨…«ËU???*« s vL?? Ý√ √b??³? ? „UM¼ ≠
–≈ t½U׳?Ý tK« „—U³ðË ¨UN¼ułË s tłË w U?LKþ
Î qL% U/≈ WIKD*«
°…«ËU*UÐ fOË ‰bFUÐ Y¹—«u*« Ÿ“Ò Ë
øp– nOË ≠
«c¼Ë ¨À«d??O*« ‰U? s 5O??¦½_« kŠ q¦?? d?cK tK« q?F?ł ≠
…√dLK d?N*« l b¹ ÔdcU ¨‰bF« W?L tMJË ¨Î…«ËU fO Èd?ð UL
¨tU??O? ŽË tK¼√ vKŽ W??I? HM« Vł«Ë t??OKŽ d??c«Ë ¨U??NРëËe« œ«—√ «–≈
57
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Íc« u¼ qłd?«Ë ¨tM vMž√ X½U? u?Ë …√d*« vKŽ U?³?Î ?ł«Ë fO «c¼Ë
¨Ã«Ëe« U??NMŽ d??šQð Íc?« Xš_«Ë ¨Â_« o×Ð Âu??I¹Ë ¨XO??³« w?M³¹
Ê√ ‰b?F?« s ÊU? d?¦? √ tðU?I? H½Ë d?¦? √ qłd« U?³? ł«Ë X½U? U??LK
°d¦√ À«dO*« s tEŠ ÊuJ¹
øX
Ó ½√ UODŽ_« X
Ó Ž“Ë ”UÝ√ Í√ vKŽË ≠
¨‰U*« d?¦?Ë ÂU?A«Ë ‚«d??F« UMOKŽ tK« `²? U??bMŽ ¨„d?³?šQ?Ý ≠
tK¼_ ¡UDF« ÷d √ Ê√ ÔX¹√— w½≈ ∫rN ÔXKË ¨”UM« ÔXFLł
Í√d« rF½ ∫«uUI
ø√bÐ√ s0 ∫X
Ô KI
°pHMÐ ∫«uUI
‰PÐ √bÐ√Ë ¨tK« U?N?F?{Ë YO?Š w?H½ l?{√ wMJË ¨ô ∫ÔXKI?
ÆtK« ‰uÝ—
øpHMÐ «c¼ ÓXOuð q¼Ë ≠
”UM« d??QÐ Âu?I?¹ Ê√ …u? s wðË√ U??L?N? W?H? OK)« lOD²??¹ ô ≠
U?? ³?Î ?O? ?— rN?? OKŽ Êu?J¹Ë ¨ÎôU?? L? ŽË s?¹b??ŽU?? ? ? t qF?? −¹ U/≈ ¨Áb?? ŠË
sÐ d?O?³? łË VUÞ wÐ√ sЫ qO?I?F? d?_« «c¼ ÔXKË√ b?I? ¨U??³?Î O??ŠË
V?? ?Š ”U?M« «u?? ?³? ? ²J¹ Ê√ r?Nðd?? ?√Ë ¨q? u½ sÐ W?? ?d?? ?? ? Ë ¨rF?D
°tK¼√Ë ÁubI¹ ôË ¨tK« tF{Ë YOŠ dLŽ «uFC¹ Ê√Ë ¨rN“UM
ø”UM« œ«uÝ w «u½uJ¹ Ê√ pK¼√ w{— q¼Ë ≠
pKFł ÔYOŠ p?H½ X
uMÐ w½¡Uł ≠
Ó KFł u ∫w «uUI? ÍbŽ
Ò
rŁ ¨rýU¼ ‰¬ «u?b
] b?I? ¨rN“UM VŠ ”UM« «u?³?² s¹c« Âu?I«
dLŽ ‰¬ rŁ ¨dJÐ wÐ√ ‰¬
¨Íd?? N?þ vK?Ž q_« -œ—√ ¨Íb?? Ž w?MÐ U¹ Ìa?Ð ÌaÐ ∫rN? ÔXK?I? ?
°wðUMŠ rJ V¼√ Ê≈Ë
58
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø UODŽ_« X½U nOË ≠
wU?? ³Ë ¨U?? ÎH√ d?? A? Ž w?²MŁ« d?JÐ wÐ√ XM?Ð W??AzU?? F ÔX?L? ? ? ≠
qJ ÔXL??? I? W??O?H? Ë W¹d¹u??ł U?√ ¨·ô¬ …d??A?Ž 5?MR*« U?N? √
Æ·ô¬ W²Ý ULNM
ø‰bF« s¹Q ¨…«ËU XO Ác¼ Ê√ È—√ ≠
U?Ë ¨t?³K v≈ ¤ tK« ‰u?Ý— U?łË“ VŠ√ W?AzU?Ž X½U? ≠
U?? √ ¨W?? O? ?I? ?³« w X¹ËU?? Ý b?? Ë ¨w?³M« VK? w U?? N½U?J* ô≈ U?? Nðœ“
rË ¡w?H« o¹d?Þ sŽ w³?MK Ì U?? ?łË“ Êd?? U/S?? W?? ?O? ?H? ? Ë W¹d?¹u?? ł
wMÐ ‰U?łd X
Ô L?Ë Æ‰bF« u¼ «c?¼Ë ¨s¼dO?ž ÃËeð UL? sNłËe?²¹
s?? (« X
Ô ?I? ?(√ wMJ?Ë ¨WŁöŁ r?N½U?? ³? ?AË ¨·ô¬ W?? ? ?L? ?š r?ýU¼
¨¤ tK?« ‰u?? ?Ý— VK? w U?? ?L? ? N? ? ²?½UJ?* ‰U?? ?łd« ¡U?DFÐ 5?? ? («Ë
tK«b?³?Ž wM?Ы wMF?ł«— U?LK ¨·ô¬ W?FЗ√ b¹“ s?Ð W?U?Ý_ ÔXL??Ë
rË t??³? O?B½ s? d?¦? √ W??U?Ý√ V?O?B½ ÔX?KF?ł Ór? wMQ??ÝË ¨«c¼ w
¡wAÐ tKCH¹
u¼ ÊU?? Ë ¨p?OÐ√ s t?K« ‰u?? Ý— v≈ V?
Ô ?K
] Š√ ÁuÐ√ ÊU?? ∫t X
°pM tK« ‰uÝ— v≈ VŠ√
”UM« WOIÐ U√ ¨”UM« ÊËœ sŽ ·ô¬ WFЗ√ —bÐ q¼_ ÔXLË
°¡«uÝ tO rN 5H√
VO?? ? B½ s d?? ? ¦? ? √ ¤ w³?M« U?? ?łË“ V?O? ? B½ ÊU?? ? «–U* ≠
ø‰Ułd«
r U*Ë ¨5LK*« U?N?√ ÒsN? ¨ÁbF?РëËe« ÓsFMÔ ]sN½√ „«– ≠
sË
Ó Òs?N? ?? ?H½√ s?KF¹ Ê√ s?N? ?OKŽ —U?? ? ¨Ã«Ë“ s qO?? ?F? ? ÒsN s?J¹
Ê√ Òw³?M« U?? ?łËeÐ o?OK¹ U?0 5D?FÔ¹ Ê√ ‰b?? ?F« v?C? ?²? ? U?? ? ¨s¼b?MŽ
Æ5
Ó DF¹Ô
59
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Á«d¹ ô U?? Èd??²? ¨d??_« w dE?M² p½√ tK?«Ë ¨tK« ÊU??×? ³? Ý ≠
vKŽ «œÎ u??ŽË ¨p½U?Ë p?³K vKŽ o(« l{Ë s? ÊU?×?³? ? ¨„d??O?ž
øWJKN²« w rJOI√ ô Ê√ wKŽ
] rJË ∫puIÐ bB U ¨¡bÐ Í–
VŠ√ `²?? qł_ rJðU?O? ×Ð dÞU??šÔ√ s w½≈ ‰u?√ Ê√ Ô b??B? ≠
Æt²1e¼ vM9√ ËbŽ qł_ ôË ¨Á«—√ Ê√
°ørNÐ b¼U& ô Ê√ rN Ó bNFð p½√ wMF¹ «c¼ ≠
ø«c¼ ‰U s ≠
ô w²« p?Kð »d??Š ÍQ?? ¨pö?? s? U½√ t??²? ?L? N? U?? «c¼ ≠
ÊËœ Âe??N¹Ô Íc« „«– Ëb??Ž Í√Ë ¨dDš w »—U??;« …U?O? Š U?N? O? ÊuJð
W?d?F*« n w n«u« Ê√ `O?×? ¨dDš s ‰U?²? uK¹ ôË ‰U?²?
—«œ U?? ?NMJ?Ë ¨t?? ý«d?? ? vKŽ r?zUM« s? u*« s »d?? ?√ fO? vË_«
°‰Ułd« Ô„—UF*« XM √ U*UDË ¨»U³Ý√
qQ?²Ô*« ¨W?ÝË—b*« WÐu??;« „—U?F*« Ê≈ ¨wMÐ U¹ «c¼ b?B?√ r ≠
qO??³? Ý ô „—U??F? Ác¼Ë ¨d?ÞU??? s uKð ô ¨U??N? {u??š o?¹dÞ w
s* d?O³? UN?O …œU?NA« ‰U?L²?Š« Ê_ UN?Hu qO?³Ý ôË ¨U?NMŽ œuF?IK
s W??³¹d??I?« …dÞU??<« pKð Ô b??B? U?/≈Ë ¨U??NÐ t??OKŽ s
Ò ?1 Ê√ tK« ¡U??ý
Æ…dUI*« v≈ »d√ U¼d¼Uþ w ÊuJð w²« —uN²«
w 5LK*« gO?ł œ«bŽ√ v≈ dEMUÐ ¨5MR*« d?O√ U¹ sJË ≠
UMKF?−¹ ¨¡«bŽ_« ‘u?O?ł œ«bŽ√ v≈ dEMUÐ W½—U?I? ¨rN—U?F VU?ž
¨WOÝœUI« W?dF Îö¦ „bMŽ cš ¨—uN²« s U? V½Uł œułuÐ Âe$
gO??ł mKÐ U?LM?OÐ U?ÎH√ 5Łö?ŁË ÌW?²?Ý ¡U?¼“ 5LK*« gO??ł ÊU? b??I?
°WdF*« ÓXCš «c¼ rž—Ë ¨UÎH√ s¹dAŽË ÌW¾ ¡U¼“ ”dH«
w Ê√ p? ÔXLÒK? ¨…b?? ?Ž Ë√ œb?? FÐ Ôd?? ?B? ?²?M½ UM?½√ u ¨ÒwM?Ð U¹ ≠
UMЗ W??ŽUDÐ d?B?²?M½ Âu? UMMJË ¨W??ÝË—b? d?O? ž …dÞU??Ë «—u?
Î ?Nð d?_«
ÆÆÆÎôË√ «c¼ ¨rNÐd rN²OBF0 ÊueN¹Ô r¼Ë
60
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
pK²? ¨œU??²?F«Ë œb?F« w ËU??H?²« «c¼ œu?łË l v²??Š ¨U?O½UŁ
Î
WdF w ‰Ułd« q?ÐUI ‰Ułd« UNO nI¹ ¨W uA?J WdF X½U
UM?œU??³ð u?Ë ¨W??d?? F? Í√ w Êu?J¹ U?? d?? ¦? √ d?D)« s U?? N? O? ? fO
¨UÎH√ 5ŁöŁË W?²« r¼Ë ¨UÎH√ s?¹dAŽË W¾*« s?×½ UM uK ¨œ«bŽ_«
U? sJË ¨t?²N?ł«u? s ’UM ô Íc« dD)« „«– UMÐ ‚b?×¹ wI?³
‘u?? O? ?'« œ«b?? ŽQÐ t W?? ö?? Ž ô ¡wý ¨U?? U?
Î 9 d?? š¬ ¡wý tu?? Ô œ—√
ÆrNð«eON&Ë
ø5MR*« dO√ U¹ «–U q¦ ¡wý ≠
5
Ô Ð√ Àœ«u??(U?? ¨5²ŁœU??×?Ð Îö? ¦? p
Ó »d??{√Ë ¨„d?? ³? šQ??Ý ≠
wKŽ
] `√
] ¨Íb??N?Ž w X½UJ? vË_« U?√ °œd?Ò :« ÂöJ« s? —UJ ú
—√Ó r ÔXM U*Ë ¨’d³ ËeG d׳« »u?— w ÊUOHÝ wÐ√ sÐ W¹ËUF
w nB¹ Ê√ ’U??F« sÐ Ëd?L? Ž v≈ ÔX³??²? ¨j wðU??O?Š w d?×? ³«
ÆÆÆt³«—Ë d׳«
Ê≈ ¨dOG o
Ï Kš t³d¹ «dO³
Ô ¹√— w½≈ ∫‰uI¹ w≈
Î UÎIKš X
Ò V²J
ÎWK ‰u??I? F« t??O? œÔ «œe𠨉u??I? F« Ÿ«—√ „d??% Ê≈Ë ¨»uKI« ‚d??Š b??—
U?$ Ê≈Ë ¨‚d?ž√ ‰U Ê≈ ¨œu?Ž vKŽ œËb? t?O? r¼Ë ¨…d?¦? U¾?O?«Ë
°‚dÒ
d×?³« w qL?Š√ s w½≈ W¹ËUF? v≈ ÔX³²? ¨tÐU²? √d U?LK
øwMÐ U¹ p
Ó tu√ Ê√ Ô œ—√ U XLN qN ¨5LK*« s «bŠ√
Î
øWO½U¦« WŁœU(« UL ¨X
Ô LN qł√ ≠
bU) V²
YOŠ ¨dJÐ wÐ√ W öš w X½U WO½U¦« WŁœU(« ≠
Ó
„ud?O« v≈ tłu²¹Ë ‚«d?F« vKŽ WŁ—UŠ sÐ vM¦*« „d?²¹ Ê√ bOu« sÐ
e−?Ž »dŠ qł— bU?š ÊU b?Ë ¨„UM¼ 5LK*« gO−Ð o×?²KO
5LK?*« qL??×?¹ t??e??ŽË t?ðu??I ÊU?? s?J ¨tK¦?? 6−Mð Ê√ ¡U?? M«
61
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U?u¹
Î pý√ rK ¨t?O? wM³?−?F¹ sJ?¹ r U? «c¼Ë ¨pKð tðu? V?×Ð
Ê√ rN?*« ¨tM 5?LK?*« vKŽ v?A? ?š√ ÔXM? U/≈Ë ¨t?? ²J?MŠË t?? ÝQ?? ?³Ð
sJ¹ rË ¨t?O ÂËd« Á«d¹ ô UÎI¹d?Þ pK¹ Ê√ È√— b bOu?« sÐ bUš
¡«d?×? w¼Ë ¨…ËU?L? « ¡«d?×? “U?O?²? ł« d?³? Ž ô≈ pc qO?³? Ý s
Q?Lþ
Ò t?½√ u¼Ë ¨U?NÐ d?^ ?√ W¹d?I?³? Ž W?I¹dÞ v≈ Èb??²¼U? ¨…d??H?I? WJ?KN?
UN½uDÐ —U? v²Š …d*« b?FÐ …d*« U¼UIÝ rŁ ¨wHJ?¹ U W]MÔ*« qÐù«
¨qÐù« pKð s `?Ж U?u¹
Î gO?'UÐ —U??Ý U?LK ÊU?Ë °¡U? „dÐ U??N½Q?
¨U??NMD?Ð w ÊU?? Íc« ¡U*« ‰u??O? )« vI??ÝË ¨U??N? L? ( gO??'« qQ??
vKŽ qB¹ Ê√ t t?K« V²?Ë ¨WK «u?²? ÂU¹√ W?FЗ√ qF?H¹ q
Ò þ «cJ¼Ë
s ÊU?? U0 dJÐ wÐ√ —Ëd??Ý X
Ô ¹√— U*Ë ¨tðœU??F? Ó¡«b??Ž_« QJMO b??Žu*«
ÆÆÆ…dÞU<«Ë —uN²« s «c¼ w ÔX¹√— U* t²{—UŽ ¨bUš
U* t?? ?? ?HMÐ U?¼“U?? ²? ?ł« b?? ?Ou« sÐ b?U?? š Ê√ u ∫d?JÐ wÐ_ ÔX?KË
Ê√ sJ ¨p?c?? tK?«Ë u¼Ë «b??I? ? u¼ p ÔX?KIË ¨t??O? ? p²?? F? ł«—
U?? ? wMÐ U?¹ Êü« X
Ó L?? ?N? ? √ ¨wM?O? ?{d?¹ ô «c?? N? ? 5L?K*U?Ð ·“U‡‡?−¹
w r?JO?? ?I?√ ô Ê√ wKŽ
Ô ?K 5Š w?u?? ?IÐ Ô b?? ?B? ? ] r?JË ∫”UM?K X
øWJKN²«
ÓXe?? Ž V³??« «c?? N√ sJË ¨5?MR*« d??O? ?√ U¹ ÔXL??N? ? qł√ ≠
Ó‰¬ Ê√ b??FÐ tðc??ð« —«d?? ‰Ë√ w gO??'« …œU??O? sŽ b??Ou« sÐ bU??š
°øp
Ó O≈ d_«
Ô
WLNð vKŽ bOu« sÐ bUš X
Ô eŽ U w½√ rKFð Ê√ bÐ ô ∫ÎôË√ ≠
t?? ²?e?? Ž wM?JË ¨t?? «b?? ?≈Ë t?? ²? ?ŽU?? ?−? ?ý w p?ý sŽ ôË ¨tM?¹œ w
¡«d?×? “U?O?²? ł« WŁœU?Š w U?ÎH½¬ Óp Ô d?– U? d??O?ž Èd?š√ »U?³?Ý_
w½≈ qÐ ¨WKOË Âu¹ w w dDš b? «Îd√ sJ¹ r t weŽË ¨…ËU?L«
¨«c¼ w?¹√— V³?? Ý t X
Ô Šd?? ý Ê√ b?? FÐ t?e??F?Ð dJÐ w?Ð√ vKŽ Ô d?? ý√
62
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
i?FÐ w? wM?I? ? ? «Ë Ê≈ u¼Ë ¨t?? ? ?²¹√— Íc?« d?? ? O? ? ?ž È√— d?JÐ U?Ð√ sJ?Ë
ôË ¨w³½ ô≈ Âu??B? F? ôË ¨bU??š U??N?³?Jð—« ¡UDšQÐ Á—«d??≈Ë wÐU??³? Ý√
qL?²? ×¹ b?F¹ r d??¦? «–≈ ¡U*« ÒÊ_ ¨tM —b?Ð U? bU?š ÊU1≈ w? Õb?I¹
sJË °5²KÔ w «ÎdO?¦ ΡU ÊuJ¹ Ê√ vKŽ ÎöC d?×Ð bUšË ¨Y³)«
UN «u?H¼ œd−? tM —bÐ U Ê√ È√— U* ¨t?³ðUŽ U/≈Ë te?F¹ r dJÐ UÐ√
g?O? ? ?'« ”√— vK?Ž bU?? ? š ¡U?? ? I?Ð w Ê√ Èd?¹ dJ?Ð uÐ√ ÊU?? ? Ë ¨q?¹ËQð
°d q d³& W×KB
bU?? š nO?? Ý w È—√ X
Ô ?M ¨p
Ó Ô d?? – U* W?? U??{ùU?Ð ∫U??O?Î ½UŁ
¨¤ tK« ‰u?Ý— …U?O?Š w v²?Š «c¼ s ¡wý tM —bÐ
Ó b?Ë ¨U?ÎI¼—
U2 pO≈ √dÐ√ w½≈ rNK« ∫¤ tK« ‰uÝ— UNu?¹ ‰UË ¨ÈdÝ_« q²I
UÓ* ¨qŽU?H« s √d³?²¹ rË qF?H« s √d³ð b? tK« ‰u?Ýd °bU?š lM
ÔXM? wM?JË ¨U½√ t?? ?L?KŽ√ U?? ? «c?¼Ë ¨t½U1≈Ë b?U?? ?š Õö?? ? s r?KŽ
tMJË ¨t?²eŽ U? …b?Š«Ë XOIÐ uË ¨h?A« ô qF?H« vKŽ rJŠ√
¨dJÐ uÐ√ ÁUŽb²ÝU ¨pc? …d¹u½ sÐ pU q² dJÐ wÐ√ W öš w
°pU W¹œ l œ ¨tM lLÝ U*Ë
øteŽ w p¹√— Èdð v²Š tM «c¼ dOž ÊU q¼Ë ≠
Ÿu?łd« ÊËœ r?zUMG« ‰«u?√ s oH?M¹ ÊU? bU?? ¨ÊU? qł√ ≠
wDF¹ ô Ê√ t?O?≈ V²J¹ Ê√ dJÐ wÐ√ vKŽ Ô d?ý√ b??Ë ¨dJÐ wÐ√ v≈
Ê√ U??≈ ∫bU?š tÐU??łQ?? ¨pcÐ dJÐ uÐ√ t??O≈ V²?J ¨Ád?QÐ ô≈ «b?Î ?Š√
…d?? dJÐ w?Ð√ vKŽ Ô d?? ýQ?? ¨p?KL?? FÐ p½U?? ý ô≈Ë wKL?? ŽË wM?Žbð
√b?? ?³? ? Èd¹ d?JÐ u?Ð√ ÊU?? ? b?? ?Ë ¨vÐQ?? ? ¨«c?¼ tЫu?? ?' t?e?? ?FÐ Èd?? ?š√
ÔXM U??L?MOÐ ¨bU??) V²J?¹ Ê√ w t??²? ŽËUD rž— ¨…ôu?K i¹u??H? ²«
¨…d?O?³?Ë …d?O?G? q w w Êu?F?łd¹ …ôu« vKŽ U?ÎO«Ë Êu?√ Ê√ È—√
¨ÂUð j?Ý sŽ U½√ t?²e?Ž ôË ¨ÂUð U{— sŽ bU?š dJÐ uÐ√ vI?Ð√ UL?
ÆWËb« ÊËRý …—«œ≈ w t²I¹dÞ UM qJ ÊU Êöł— s×½ U/≈
63
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø«c¼ dOž ¡wý ÊU q¼Ë ≠
bU? °tÐ ”UM« ÊU²²? « u¼Ë ¨tÐ bU) W?öŽ ô dO?š√ d√ wIÐ ≠
vU?Fð tK« lL?ł b?Ë ¨Âö?Ýù« w ôË W?OK¼U?'« w gO?ł t ÂeÔ¼ U?
jOD?²« sŠË ¨»d?(« w …bO?J*«Ë Í√d«Ë …uI«Ë W?ŽU−?A« 5Ð t
¨bU??š d?B½ d??BM« U?/≈ Êuu?I¹ ”U?M« —U?B? ¨U?N? O? qL?F?«Ë d?OÐb??²«Ë
«bU?
Î ?š ]sŽe½_ ∫ÔXK t??²e?Ž Âu¹ w?½≈Ë ¨”UM« …b?O? I?Ž vKŽ ÔX?O?A? ?
—u?? _« Ác¼ q ¨tM?¹œ d??BM?¹ s u¼ v?U??Fð t?K« Ê√ ”UM« r?KF¹ v²?? Š
W??×KB?? «c?¼ w ÔX¹√— U* ¨t??O? Ô b??N? ²? ł«Ë w?¹√— ÔX¹√d?? XF??L? ²? ł«
¨t?«b?≈Ë ÁœUN?łË t?ÝQÐ bU?) kH?Š√ X
Ô O?IÐ b?Ë ¨5LK*«Ë Âö?Ýù«
s t?O? ÂeF?¹ UL?O? «bU?
Ô ³²? t?²e?Ž Âu¹Ë
Î š d?OA?²?¹ Ê√ …b?O?³Ž w?Ð_ X
Ác¼ 5√Ë bU??š ”QÐ vKŽ 5L?K*« lL?ł√ «c??NÐ w½√ ÔX¹√— b??Ë ¨d?√
ÆÕ«d'« sÐ …bO³Ž uÐ√ UNO³½ …œUNAÐ W_«
Ê√ 5MR*« d?O?√ U¹ tÐ XKC?Hð U* W U?{ùUÐ U?ÎC¹√ È—√ wMJË ≠
¨teFð X
Ó ½√Ë tO?I³¹ dJÐ uÐ√ qFł Íc« u¼Ë ¨t t³²Mð r U?³³Ý
Î „UM¼
øtu√ Ê√ 5MR*« dO√ w `L¹ qN
wMÐÔ U¹ q ≠
w ‚d?H« WQ? v≈ lłd¹ ¨Àb?Š U q w U?ξO?ý Ê√ È—√ ≠
nO??Ý√ ∫Y¹b??(« o?³? Ý U?L? d?JÐ uÐQ?? ¨dJÐ w?Ð√ 5ÐË pMOÐ l?³D«
b?łË bË ¨5Kð ô VK?
¨b¹bý “U?Š X
Ó ½√Ë ¨V¹d? qNÝ ¨oO?—
Ï
tÐ p9 «cN ¨t²—Ë tMOK ULOdð
«c¼ tÝQÐË bUš …bý w dJÐ uÐ√
Î
U½uJ¹ Ê√ ÊËœ ÊUðœU?C?² ÊU?²?OB??ý U½U b?I? ¨dO?š_« od« v²?Š
WMO?Þ s bU?? šË ÓX½√ U??LM?OÐ °d??šü« U?? L¼b??Š√ q?L? Q?? ¨s?¹d?? UM?²? d? U?M²« «c¼ “]e?Ž b??Ë ÆU9d? U?M²? ¨ÊU??²?NÐU??A?²? ÊU??²?O? B?? ý ¨…b?Š«Ë
¨«bU?
Ó ?e‡?Ž p
Ó ‡?½√ ¨„b¹“√Ë °t?? ?OK?Ž X
Ó ½√ U?? ?N?ðc?? ?š√ w²?« c?? ?šP*«
Î ? ?š X
64
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
uÐ√ qL√ bI ¨»cŽ oO— 5√ qł— …b?O³Ž uÐ√Ë ¨…bO³Ž UÐ√ XOËË
uÐQ? ¨dJÐ wÐ√ WO?B?ý bU?š qL?√ UL? U?U9
Î ¨p²O?B?ý …b?O³?Ž
¨tK¦?? t½_ ¨d?_UÐ t b??N?F?O s?J¹ r …b?O?³? Ž wÐ_ t?³?Š v?KŽ dJÐ
¨pK¦? t½_ ¨tO?I³?² sJð r bU) p³?Š vKŽ X
Ó ½√Ë ¨»cŽ o?O—
t??A? O? ł bzU?? w Y×Ð ≠d?JÐ uÐ√Ë X½√≠ U??L? ö?? ¨”QÐ Ë–Ë Â“U??Š
°tBIM¹ ULŽ
…d¹b?ł dE½ W?N?łu X½U? Ê≈Ë ¨q³? s «cJ¼ d?ú dE½√ r ≠
UÐ√ Ê√ uË ¨wMN?³A¹ t½_ «ÎbUš ‰e?Ž√ Ê√ w ÊU U t?½√ ô≈ ¨qQ²UÐ
°UC
Î ¹√ t²eF bUš tÐ ÂU U0 ÂU …bO³Ž
U? p?M X
Ô F?L? Ý b?I? ¨5MR*« d?O? √ U¹ W?×? H?B« Ác?¼ uDM ≠
Ÿb¹ ô U?0 ÔXB?KšË ¨—u?? ? ú d?EM?ð XM? —uE?M ÍQ?Ð rN?? ? _ wH?J¹
¡wý s? lÐU½ ÊU?? ? U?? iF?Ð Ê√ w ”u?? ?Ýu¹ Ê√ ÊUD?O? ?A ÎôU?? ?−? ?
ÆwBý
w Âu¹ ‰Ë√ w ”U?MUÐ w²?³?Dš sŽ Y¹b??(« s «Î–≈ UMO?N? ²½« ≠
øW ö)« w
ÕdA?O ¨5MR*« dO√ —b? t l²¹ Ê√ uł—√ ¨dO?š√ d√ wIÐ ≠
ÆtÐ vMŽ U w
ÆÓpOKŽ V¹d¦ð ô ¨]wMÐ U¹ Óp «bÐ U qÝ ≠
r²??³?ž Ê≈ wKŽ
Ó ?OMŽ «–U? ªp?Q?Ý√ Ê√ Ô œ—√ ≠
] r?JË ∫pu?IÐ X
ø«uFłdð v²Š ‰UOF« uÐ√ U½Q „—UF*«Ë ÀuF³« w
]kŠ ô `¹d? ‰u u?N ¨tMŽ w?M²QÝ U? `{Ë√ s «c¼ ]qF ≠
øełËÔ√Ë p³Oł√ «cN ¨Î«bÐ√ tO W¹UMJK
WOžU Ê«–¬ w=KÔ ≠
65
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨œU?? ? ? N? ? ? ? '« vK?Ž i?
] Š 5?Š tö?? ? ? ?ł ]qł t?K?« Ê≈ ¨w?
] MÐ U?¹ ≠
¨UL?Î OEŽ «d?Î ł√ œUN?−K qFł ¨÷—_« w tM¹œ d?AM —UHJ« …e?łUMË
ÂU?O? B« ·d?ý vKŽ ¨t??U?O?I?Ð rzU?I« ôË ¨t?u??BÐ rzU?B?« t?—b¹ ô
t?łË ÊuG?²?³¹ U?«u?
Î √ 5LK*« s t?O≈ dH?
Ó ½ ¨rOEF« U?L¼dł√Ë ÂU?O?I«Ë
¡ôR¼ sJË ¨d?ł_« s? ¡«b?N?A«Ë s¹b¼U?−?LK b?] Ž√ U??Ë .dJ« tK«
¨œôË√Ë U?? ?łË“ r?N ¨”UM?« s W?? ?H?zUÞ ·U?D*« W¹U?? ? N½ s¹b?¼U?? ?:«
rNM?OÐ «u½U?? U*Ë ¨tK?« b??FÐ s qO??F*« r?N r¼Ë ¨ «u??š√Ë U??N? √Ë
r ¨Õu?²?H« rN?ðb?FÐ√Ë ¨œU?N?'« rN?³?O?ž UÒ*Ë ¨rN?OK?Ž «u?I?H½√Ë r¼uU?Ž√
qłd?« wC1 Ê√ ‚u?? ?I? ? F« sË ¨q?O? ?F? ? ôË oH?M q?¼_« bMŽ o
Ó ?³¹
s×½ „d??²½Ë ¨—UDš_« r×??²?I?¹Ë ¨—U?HJ« bU??−¹ ¨ u*« vK?Ž Îö?³? I?
U½√Ë ¨qOF*« »Už «–≈ qOF*« U½√ ¨tK?«Ë ô ¨”UM« ÊuHHJ²¹ WUŽ tK¼√
v?²? ? ?Š l³?? ? ?ý√ ô ¨Œ_« »U?? ? ž «–≈ Œ_« U?½√Ë ¨»_« »U?? ? ž «–≈ »_«
ÊU? UË ¨«u?M¾LD¹ v?²Š s¾?LÞ√ ôË ¨«u?UM¹ v²?Š ÂU½√ ôË ¨«u?F³?A¹
W?łU?(« ‰– l s?Ðô«Ë Œ_«Ë »_«Ë ÃËe« b?I? rN?OK?Ž lL?ł√ Ê√ w
w³?? ?ł«Ë «c¼ ¨rN?? ?OKŽ d?? ?L? ?Ž s ÎW?M fO? «c¼ rŁ ¨”U?M« nH?JðË
ÆwKŽ
] rNIŠË ¨rN¼U&
°øq³½ Í√ ¨5MR*« dO√ U¹ «c¼ q³½ ^Í√ ≠
l b?½ «u??√ ‰U?Ð U?? ¨nOM(« t?? Žd?? ýË ¨]wM?Ð U¹ tK« s?¹œ «c¼ ≠
U? w½d?³? š√ Êü«Ë °ørN?OKŽ qC?H? ²½ UM½√ Êu?³?? ×?O? rN?u?I? Š rN?O≈
ø”UM« w vË_« w²³Dš sŽ UM¦¹bŠ bFÐ „bMŽ
¨tM l³??A¹Ô ô pK¦? ¨5MR*« d??O?√ U¹ d?O?¦J?« ÍbMŽ ‰«“ U? ≠
b??HM¹ v?²? Š pŁb??Š√ XO??IÐ u t?K«ËË ¨t??¦¹b??Š iF??³Ð v?H? ²J¹Ô ôË
¨pF? w¦¹b?Š w wC?Q?Ý «c?N ¨ÔXO?H?²?« w½√ Ô d?F?ý U? wKł√
¨p w²?³? ×? «c¼ vKŽ wM{d??×¹ ¨pF?Ë pM ÊU? U??L?Ž w«R?ÝË
66
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Âe?? («Ë …b?? ?A« Ê√ b?? I? ?²? ? F¹ s2 ÔX?Ë ¨„d?? ³? ? Ë p?LK×?Ð wMO?? ?I¹Ë
lL?ł s ÊU?×?³? ¨U?L?N½ö?LJ¹ U/≈Ë ¨d?³?B«Ë rK(« l ÊU?{—U?F?²¹
w³M?
Ò « b??FÐ ÊU?? u v?²? Š ¨d??³? B« l? Âe??(«Ë ¨rK(« l …b?? A« p
°ÓX½√ ÊUJ UO³½
Î ¤
ÆwMÐ U¹ pMþ sŠ s «c¼ ≠
s
] E« «cN q¼√ tK«Ë X½√Ë ≠
bFÐ tMŽ wKzUÝ X½√ ULŽ w½d³š√Ë ¨«c¼ s ÓpŽœ ≠
Ê√ ¨»U?²? s? d?¦?√ w Ô √d?Ë ¨h??ý d?O?ž s X
Ô ?F?L?Ý ≠
r Í√dÐ ”
Ô UM« vœ√ U? t½√Ë ¨…dO¦? l{«u w ÓpI? «Ë .dJ« ʬdI«
U??ÎI? «u?? ʬd??I« ‰e½Ë ô≈ ¨Óp¹√dÐ t??O? ÓX½√ ÓX?Oœ√Ë ¨Ê¬d?? t??O? ‰eM¹
ø«c¼ sŽ wM²ŁbŠ öN ¨p¹√d
ôË ¨T?D?š√Ë VO?? ? ? ? √ ¨”U?M?« s? b?? ? ? ?Š«Ë U?½√ U?/≈ ¨wM?
] ÐÔ U?¹ ≠
d?? O?M¹Ë ¨”UM?« iFÐ —Ëb?? ? Õd?? A?¹ tK« s?JË ¨Òw³?½ ô≈ Âu?? B? ? F? ?
o «Ë Ê√ w?
] ? b?? ?Ë ¨t?? ? LJ?Š rN?? ? LJ?Š o «u?? ? O? ? ¨r?NÐu?K
] KŽ t?K« s
ÆÎöF l{«u*« iFÐ w tLJŠ wLJŠ
wMðd³š√ öN ≠
‰uD¹ Y¹bŠ t½√ rž— ¨„d³šQÝ ≠
Q?? L?þ Ë—«Ë ¨Ó„ubÐ ‰œQ?? ? ¨‰uD?¹ 5Š p¦?¹b?? Š s l?²? ?√ ô ≠
ÆÈdð UL w½«d²Ž« b ̉uC
UM½S ¨vË_« UQ ¨…dO?¦ l{«u w wЗ X
Ô I «Ë ¨«Î–≈ lLÝ« ≠
‰u?Ý— U¹ ∫ÔX?KI? ¨Âö?« t??OKŽ rO¼«dÐ≈ ÂU??I? nKš wKB?Ô½ sJ½ r
∫tu? tK« ‰e½√ v?²?Š «dÎ ?O?¹ UM¦?³ U?L? øÂU?I*« nKš X
Ó O?K u ªtK«
°åvKB rO¼«dÐ≈ ÂUI s «Ëcð«Ëò
‰u?Ý— vKŽ «c¼ Õd²?I?² ÓpF œ Íc« U? sJË ¨tK« ÊU?׳?Ý ≠
ø¤ tK«
67
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨W d?F*« ]oŠ Âö?« tOKŽ rO¼«dÐ≈ Ó·d?Ž s øqF √ ô√ w? UË ≠
¨WKBÐ tO≈ ÔX1 U? qË t²K VŠ√
¨tO½–√ q³? t³KIÐ tðdO lL?²Ý«Ë
]
rF½ ÊUJ W?U?ÝdUÐ t?H]K ¨t?? HM ÁU?HD «Ë ¨Îö?OKš t?K« Ác?ð« qł—
`ÐcK tMЫ l−{«
¨`U?B« b³F« rF½ ÊUJ t½U1≈ w tM×?²«Ë ¨w³M«
Ó
Ò
rŁ ¨Êu??Žd??H« bMŽ X?³ŁË ¨œËd??LM« t??łË w nË ¨t?З d?_ ÎôU??¦? ²? «
Âö?« tOKŽ qO?ŽUL?Ý≈ tMЫ ÊU? ¨qFH? W d?A*« W?³FJ« wM³¹ Ê√ Ád?√
nI?O «dO?
Î ³? «d−?
Î Š d?CŠ√ ¨¡UM³« l?Hð—« U*Ë ¨wM³¹ u¼Ë …—U?−(UÐ t?OðQ¹
tÓ³K ÓÊô√ qł— ¨d?−(« „«– w ÁU?b dH?Ô× ¨¡UM³« ]r²¹ v²?Š tOKŽ
ÂU?I? —U? d??−?(« p– l{u??Ë ¨t?O? b? X% d??−?(« tÔ K« ÊÓ ôQ?? ¨tK
qË ¨Áb?MŽ vKB?¹Ô Ê√ d¹b?? ł n¹d?? ý l?{u?? t½√ X
Ô ¹√— b?? Ë ¨rO?¼«dÐ≈
tK« qC?? «c¼Ë ¨ÔX¹√— U* «b¹R?
Î ? ʬd?I« ‰e?M ¨n¹d?ý l{u?? W?³? FJ«
°¡UA¹ s tOðR¹
VK vKŽ ^o(« qF?Ôłò ∫‰U –≈ tuÝ— ‚b? Ë ¨tK« ÊU×?³Ý ≠
U¹ WO½U?¦« UL ¨p
Ó vË_« W?I «u*« w¼ Ác¼ X½U? «–S åt½UË d?LŽ
ø5MR*« dO√
¨ŸU?³D« WQ?? sŽ UMŁb?% Ub?MŽ UNÐ U?MŁb% Ê√ Óo³?Ý W?O½U?¦« ≠
°tO dJÐ uÐ√Ë U½√ ÔXHK²š« UË
øÎöF UNÐ UMŁb%Ë Óo³Ý√ ≠
w Îö? ? ?¦? ? p? U?? ?N? ? ?²Ðd?? ? { –≈ X
Ó O?? ??½ pK?FË ¨w?
] MÐ U?¹ qł√ ≠
ÆwŠuK w²I «u w UC
Î ¹√ UN½√ XH²Kð rK ¨ŸU³D« ·ö²š«
øbBIð WB W¹√ ≠
—bÐ ÈdÝ√ bB√ ≠
Ê√ 5MR?*« d?O? √ Ê–Q¹ qN?? ¨Îö? F? «c?N?Ð UMŁb??% UM½√ Ô d??cð ≠
øWI «u*« sŽ Y¹b(« ÷dF w …d*« Ác¼ U¼dc¹
68
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U?M? O?K?Ž t?K? « ]s?Ë ¨—b?Ð Âu?¹ ÊU?? ? ? ? ? ? U?* t??]½≈ ¨w?
] M?Ð U?¹ «c??¼ Óp? ≠
U½—U?A²?Ý« ¨d?ÝÔ√ s rNM d?ÝÔ√Ë ¨q²Ô s? g¹d s q²?ÔË ¨d?BMUÐ
ʬd t¹b¹ 5Ð sJ¹ r t½_ ÈdÝ_« ¡ôR¼ ÊQý w ¤ tK« ‰uÝ—
ÊQA« «cNÐ
…d?? ? O? ? ?A? ? ?F?«Ë rF?« uM?Ð ¡ôR?¼ ¨tK?« ‰u?? ? Ý— U¹ ∫d?JÐ u?Ð√ ‰U?? ? I? ? ?
…u? ÁU½c?š√ U? Êu?JO? ¨W¹b?H« rNM? c?šQð Ê√ È—√ w½≈Ë ¨Ê«u?šù«Ë
°«bCŽ
UM «u½uJO tK« rN¹bN¹ Ê√ vŽË ¨—UHJ« vKŽ UM
Î
¨d?J?Ð u?Ð√ È√— Íc« È—√ ô t?K?«Ë ô ∫t? X?K? ¨w?M?Q?? ? ? ?Ý U?Ò*Ë
d?? H?J« W?? ?Lz√ ¡ôR¼ Ê] S?? ? ¨rN?? ?UMŽ√ »d?? ?CM? UMM?JLðÔ Ê√ È—√ s?JË
w U?? ?³?Î ¹d?? ? w≈
Ô ?³KÞË ¨U?¼b¹œU?M Ë
] rK?¹Ô Ê√ ¤ t?K« ‰u?? ?Ý— s X
»dC?O UOKŽ
Î t?Oš_ VUÞ wÐ√ sÐ qO?IŽ rK¹Ô Ê√Ë ¨tIMŽ »d?{Q
…œ«u?¼ UM?Ðu?K w? f?O t?½√ ¡ôR¼ t?K?« ¡«b?? ? ?Ž√ r?K?F¹ v?²? ? ? Š ¨t?? ? ? IM?Ž
°rNd×¹ Ê√ WŠ«Ë— sÐ tK«b³Ž tOKŽ —Uý√Ë ¨5dALK
tK« ÊÒ ≈ ∫‰U??Ë UMOKŽ Ãd??š rŁ t?²? L?O? š ¤ tK« ‰u?Ý— q?šb?
œb?A? O tK« Ê] √Ë ¨5?K« s 5√ ÊuJð v²??Š t?O? ‰U?ł— »uK? 5KO
dJÐ UÐ√ U¹ pK¦? Ê≈Ë ¨…—U−(« s b?] ý√ ÊuJð v²Š tO? ‰Uł— »uK
p½S? w½U?B?Ž sË w?M t½S? wMF?³ð sL? ò ∫‰U? –≈ r?O¼«dÐ≈ q¦?L?
rNÐc?Fð Ê≈ò ∫‰U? –≈ v??O?Ž q¦?L? dJÐ UÐ√ U¹ p?K¦?Ë årO?Š— —u?H?ž
årOJ(« e¹eF« X½√ p½S rN dHGð Ê≈Ë ¨„œU³Ž rN½S
÷—_« vKŽ —cð ô ]»—ò ∫‰U –≈ Õu½ q¦L dLŽ U¹ pK¦ Ê≈Ë
UMЗò ∫‰U? –≈ vÝu q¦?L d?LŽ U?¹ pK¦ Ê≈Ë ¨å«—U¹œ
Î s¹d? UJ« s
«Ëd¹ v?²? ?Š «u?MR?¹ ö?? r?NÐuK? vKŽ œb?? ?ý«Ë ¨rN?«u?? ?√ vKŽ f?LÞ«
WÐd?? ?{ Ë√ ¡«b?? HÐ ô≈ b?? ?Š√ 5I?? ?³¹ ö?? W?U?? Ž r²?½√ ¨årO_« »«c?? ?F«
°o‡‡MŽ
69
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
t??³? ?ŠU?? Ë ¤ t?K« ‰u??Ý— «–S?? ÔXK³?? √ ¨b??G« s? ÊU?? U?? LK
ÆÆÆÊUOJ³¹
¨p³?? ŠU?? Ë X½√ wJ?³ð ¡wý Í√ s ¨tK?« ‰u??Ý— U¹ ∫ÔXK?I?
°ULJzUJ³ X
Ô OU³ð ΡUJÐ bł√ r Ê≈Ë ¨X
Ô OJРΡUJÐ Ô błË ÊS
s pÐU?×? √ wKŽ
Íc?K wJÐ√ ∫¤ tK« ‰u?Ý— ‰UI?
] ÷dŽ
Ó
¨…d??−? A« Ác¼ s v½œ√ r?NЫc??Ž wKŽ
] ÷d??ŽÔ b??I ¨¡«b??H« r¼c??š√
w s?? ? ?¦¹Ô v²?? ? Š Èd?? ? Ý√ t Êu?J¹ Ê√ w³?M ÊU?? ? U?? ? ò ∫tK?« ‰e½√Ë
å÷—_«
øt «b¹R
ΠʬdI« ‰e½Ë p¹√— Í√d« ÊU «Î–≈ ≠
X
≠
Ó ¹√— UL d_«
Ô
dJÐ wÐ√ Í√— bFÐ tÐ wbð Ê√ ÓpKLŠ Íc« UL ≠
ô ¨œb?Ô tK«Ë qł— „«c ¨dJ?Ð wÐ_ WHU? w¹√— q√ r ≠
»d?CM È—uA« X?KFÔł sJË ¨b?Š√ ”UM« w ¡U?O³?½_« bFÐ tb?F¹
d?? _« VŠU?? ? V=
Ô KI?¹Ô rŁ ¨W?? −? ?(UÐ W?? ?−? ?(« Ÿ—U?? I½Ë ¨Í√dU?Ð Í√d«
‰u??I¹ Í√d« V?ŠU??B? ¨t?K« Ê–SÐ o×K? »d??√ Á¬— U0 c??šQ¹Ë ¨¡«—ü«
—u??_« W½“«u?? w t?L? N? t?O?KŽ d?] I? ²? Ý« U?Ë ¨Ád?E½ W?N? łuÐ d??_« w
w½_ U??ÎH½¬ ÔXK? U?? ÔXK w½≈Ë ¨pc?? d??_« VŠU?? Ë ¨U??N? ÝU??O? Ë
¡d*« W?KzU?? Ž Ê≈Ë ¨U?? N?ðUЫd?? Ë W?? ?OK¼U?? '« »U?? ?½√ l{Ë t?K« Ê√ ÔXL?KŽ
vKŽ ¡«b??H«Ë s
] *« «u?³?? ×¹ Ê√ X
Ô O?A? š w½≈Ë ¨tðb?O?I? Ž w¼ t?²KO??³?Ë
w vÐd? wŽ«d½ ô Âu? UM½√ «u? d?F¹ Ê√ Ô œ—√Ë ¨U?MÎ ¼ËË U?ÎH?F?{ UM tK³½
Êu√ Ê√ ô≈ ¡ôR¼ q²? Õd²?√ r w½≈Ë ¨UMðbOI?Ž VMłË ¨tK« VMł
ÆrNLKþ U tH½ w ”UM« ÈËUÝ sË ¨w V¹d q²IÐ ∆œU³« U½√
øbFÐ ¡wý WLŁ qN ¨WO½U¦« WI «u*« X½U Ác¼ ¨UÎMŠ ≠
bFÐ ¡wý „UM¼ qł√ ≠
70
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
WOžU Ê«–¬ wÒKJÔ Ó ¨qI ≠
b »U−(« sJ¹ rK ¨»U−(« W?¹¬ w X½U W¦U¦« WI «u*« ≠
¡U??½Ë Á¡U?? ½ ¤ tK« ‰u??Ý— t?Ð d??√ u ^VŠ√ ÔXM?Ë ¨b??FÐ ÷d??Ô
Ó d?? ? √ u ¨t?K« ‰u?? ? Ý— U?¹ ∫¤ tK?« ‰u?? ?Ýd? X
Ô K? b?? ? Ë ¨5M?R*«
vKŽ U??u?
Î ¹ Ô —d??Ë ¨d?łU??H?«Ë d?^ ?³« sN??LKJ?¹ t½S?? »U??−? (UÐ „¡U??½
¨5Ž sJ?ð√— U?? ]sJ?O? ŸUÞÔ√ u? tK«Ë ∫sN? ÔXKI?? 5?MR*« U?? N? √
vKŽ ]sJłËe ]Ê√ U?L? ¡U?M« vKŽ Îö?C? ]sJ ]ÊS? ¨]7³?−?²?Š« s¾
°qCH« ‰Ułd«
UMOK?Ž —U?G?² p?½≈ ¨»UD)« sЫ U¹ ∫g×??ł XMÐ VM¹“ XU??I?
°UMðuOÐ w ‰eM¹ wŠu«Ë
Ô
vKŽ t?K« t??{d?? Ë ¨»U?−? (« W?¹¬ Xe½ v²??Š «d?Î ?O? ¹ Y³K?½ rK
Æ5LK*« ¡U½Ë ¨5MR*« UN√
tK« ‰u??Ý— lł«dð Ê√ ÓpKL?Š Íc« U??L? ¨«Î–≈ …b¹b?ł W??I? «u? ≠
øv²Š 5MR*« UN√ rKJðÔ Ê√Ë ¨tO ¤
vKŽ ÊuJ¹ Ê√ q³? UN?²¹√— WL?ł `UB? »U−?×K Ê≈ ¨wMÐ
Ò U¹ ≠
l œË ¨÷«d?Ž_« kH( W?OŽd?ý WÝ«d?Š u?N ¨W?{ËdH? …œU³?Ž ”UM«
l{u?Ë ¨qłd« …u?Ný j×? …√d*U? ¨œU?H«Ë WM²?H«Ë W?³¹d« »U³?Ý√
…√d??L?K W??L? N?ð fO u¼Ë ¨”U?M« U??N? ?OKŽ dD w?²« tK« …d?D ¨t??²M?²?
ÊU? «–S?? ¨U?NE U??ŠË 5_« U?N?Ý—U??Š u¼ U? —b??IÐ U?N?²?¹d?( Ϋb?O? O?IðË
ö? √ ¨»UЖ t?O? lI¹ ô w ΡUDž r?N?U?FÞ —b? vKŽ Êu?F?C¹ ”UM«
l —√ …√d*« ÊS?? ô≈Ë ¨w½U?F*« V?¹d?I?²? ‰U?¦?_«Ë ¨ÊU??B?Ô² …√d?*« vDGÔð
¨t«ËœË tO U W×KB* —bI« ¡UDž Ê√ Èdð ô√ sJË ¨«c¼ s UνQý
øÁ—b ’UI²½ô u¼ U2 d¦√
pc tK«Ë u¼ vKÐ ≠
71
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨ UMR?*«Ë 5MR*« »uK …—U??NÞ v?≈ W?O? Ž«œ »U??−? (« Ê≈ rŁ ≠
tK¹eMð r?J×? w vU?Fð tK« Ád??– vMF? «c¼Ë ¨Èu?I?²U?Ð U?Nð—U?L?ŽË
—UJ s? p– ‚u?? u¼ rŁ åsN?ÐuKË rJÐu?KI d??NÞ√ r?J–ò ∫ÎözU??
¨÷d?? F« vKŽ ÿU?? H? ?(« s l —√ ‚ö?? š_« —UJ? ÍQ?? ¨‚ö?? š_«
o¹dD ‚ö?ž≈ p?– b?FÐ u¼Ë ¨o¼U?ý b?ÝË ¨lOM? sB?Š »U?−?(«Ë
¡U?O×K k? UŠ u¼Ë ¨t ^q×¹ ôË Èd?¹ U0 ÓÊU½ù« wÒML¹Ô ö? ÊUDO?A«
w …u?EŠ «– ÊuJ?ð Ê√ V%
^ X?½U?? Ê≈Ë ¨…√d?*« t?? O?KŽ dD?Ô Íc«
ô …d?? («Ë ¨‰U?? ?łd« s? b?? Š«u« v?KŽ dD?Ô U?? N?½√ ô≈ ¨qłd« V?K
u¼ n{√ ¨U?N? łË“ d?O?ž qł— …u?N?ý j×?? ÊuJð Ê√ U?N??H?M wCðdð
—UG¹ Ê√ pc? —uDH qłdU? ¨¡UbK sU?ŠË ¨UC
Î ¹√ ‰Ułd?K k UŠ
t?²ÐU?ý Ë√ ¨dDš tÐd?{ b? t?{d?Ž È√— Ê≈ —u?¦¹ U/≈ u¼Ë ¨t?{d?Ž vKŽ
»U?? ³« «c¼ v?I? ³? ?O? ?? ? W?? u?? AJ …d?? U?? Ý …√d*« X«œ U?? Ë ¨W?? ³zU?? ý
ÆUΊu‡²H
øÎW¹«bÐ tK« t{dH¹ rÚ rÓ K pc d_« «œ U ≠
×b?? ? ²?UÐ s?¹b« «c?¼ v≈ r?¼c?? ? šQ?¹ ¨”UM?UÐ r?O? ? ?Š— tK?« Ê≈ ≠
ÂU?O?B« ÷d?Ô U?L? ¨…b?Š«Ë W?F? œ Âö?Ýù« lz«d?ý ‰eMð rK ¨…U½_«Ë
vK?Ž UM? b?? I? ? ¨”UM?« vK?Ž WKO?Ë Âu¹ w …U?? ?e?«Ë Z(«Ë …ö?? ?B«Ë
tK« d√ d?šQð Ê≈Ë ¨ÂUOB« UMOKŽ ÷d?Ô UË WMÝ dA?Ž WŁöŁ ÂöÝù«
fOË ¨qłË e] ?Ž t?²?LŠ— s lÐU?½ «cN? t½U?×?³Ý U?¼UCð—« …œU?³?Ž w
oK)«Ë ¨tM¹œ s¹b« ¨t½U×?³Ý d_« t ¨U¼d?Ož s WO?L¼√ q√ UN½_
°¡Uý UL²Ë ¡UA¹ U ÷dH¹ ¨ÁbO³Ž
œb*« U?N¹√ bFÐ ¡wý s qN? ¨WFЫd«
] WI? «u*« Ác¼ ¨UÎMŠ ≠
øt½UË t³K w
bFÐ ¡wý „UM¼ ¨qł√ ≠
72
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
wM𜓠U?LK? ¨tM ^q1 ô lðU? p¦¹b?Š ÊS?? ¨„bMŽ U?  U¼ ≠
rNM b¹dð
—u?Cð
Ô ô s¹c« r?¼ 5MR*« dO?√ U¹ WK ¨d?¦?√ t U?Žuł
Î
ÆWKI« Ác¼ s tK«Ë X½√Ë «u²J¹ Ê√
Ƥ tK« ‰uÝ— UłË“ w X½U WU)« WI «u*« ≠
øs
] N½Qý UË ≠
…√d*« …d??O?ž Ê≈Ë ¨t?O?KŽ —U?G?O?Ô tK«Ë tK¦?? ]Ê≈Ë ¨t?OKŽ Êd??G¹ ]s ≠
w `K?*U?? U??NM?JË ¨W??FðU?? …uKŠ tð√d??« v?KŽ ÃËe«Ë ¨U??N? ?łË“ vKŽ
s¼b¹e¹ Ê√ tM 6K?Þ ]sÔË ¨Áb?H¹ Ád?O?¦?Ë ¨t×?KB¹ tKOK ¨ÂU?FD«
ô U?O½b?« sJË ¨”UM« œu?ł√Ë ¨”U?M« Âd?√ ÊU? b??IË ¨W?I? HM« w
U?N½Qý «c?¼ ¨d¼b« bÐ√
Ó ÊU½ù r?OI?²?ð ôË ¨bŠ_ ‰U?Š vKŽ vI?³ð
…œU¹e« VKÞË …dO?G« tOKŽ sFL?ł ULK ¨dÐbÔð Î…dË ¨q³IÔð Î…d? ¨UËœ
Î
tK« ‰uÝ— Ê√ ”UM« w ŸU?ýË ¨«ÎdNý ]sNe?²F¹ Ê√ r√ ¨W?IHM« w
ÆtðUłË“ oKÞ b ¤
øÎöF s
] NIKÞ q¼Ë ≠
ÀbŠ U p
Ó ÍË—QÝ w½S Îôu−Ž sJð ôË ¨wMÐ
] U¹ ô ≠
5MR*« dO√ d√ vKŽ ≠
5³?³?K tðU?łËe ¤ tK« ‰u?Ý— ‰«e²?Ž« d?³?š Òw≈ v¼UMð UÒ* ≠
¨U??ÎF? Òs¼Ë ¤ w³?M« U?łË“ vK?Ž ÔXK³??√ ¨Óp U?L? Nðd??– s¹cK«
rŁ °sJM «d?Î O? š U?ł«Ë“√
tb?³¹ Ê√ s
] JIKÞ Ê≈ tЗ v??Ž ∫sN X
Ô KI?
Î
¤ tK« ‰u??Ý— ‰U?½ b??Ë Õd??²? Ý√ r wMJË ¨wK?O? ³? Ý w X
Ô O??C? WAzUŽ vKŽ ÔXKšb ¨È–√Ë rž sNM
‰uÝ— Í–Rð Ê√ p½Qý s mKÐ b√ ¨dJÐ wÐ√ WMЫ U¹ ∫UN ÔXKË
°ø¤ tK«
°p²MÐUÐ p
Ó OKŽ °»UD)« sЫ U¹ p
Ó UË w U ∫w XUI
73
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
b?√ ¨W?B?HŠ U¹ ∫U?N ÔXK?I ¨d?L?Ž XMÐ W?B?H?Š vKŽ ÔXKšb?
°ø¤ tK« ‰uÝ— Í–Rð Ê√ p½Qý s mKÐ
ÆÆÆ«Îb¹bý ΡUJÐ XJ³
°ø¤ tK« ‰uÝ— s¹√ ∫UN X
Ô KI
UMe²Ž« YOŠ „UM¼ ∫XUI
«–S? ¨tÐ ‰e?½ Íc« iFÐ tMŽ nH??š√Ë t?LK√ Ê√ b¹—√ ÔX?³¼c?
»U³« bMŽ «bŽU
Î ¤ tK« ‰uÝ— Âöž ÌÕUÐdÐ U½√
tK« ‰uÝ— vKŽ w Ê–Q²Ý« ¨ÕUЗ U¹ ∫t ÔXKI
U¾Î Oý qI¹ rË w≈
] dE½ rŁ W dG« v≈ ÕUЗ dEM
tK« ‰uÝ— vKŽ w Ê–Q²Ý« ¨ÕUЗ U¹ ∫WO½UŁ X
Ô KI
t½√ ÔXLK?F? ¨U?ξ?O? ý qI¹ rË w≈
Ò dE½ r?Ł W? d?G« v≈ ÕU?З dEM
W¦U¦« w wðu ÔXF d ¨w Ê–Q¹ r
Ê√ Ôsþ√ w½S? ¨tK« ‰u?Ý— vKŽ w Ê–Q?²?Ý« ¨ÕUЗ U¹ ∫t ÔXKË
‰uÝ— w?½d√ s¾ tK«Ë ¨W?BH?Š qł√ s X
Ô ¾ł w½√ s
] þ tK?« ‰uÝ—
°tMÒ Ðd{_ UNIMŽ »dCÐ tK«
vKŽ ÔXKšb? ¨w Ê–√ t?½√ ÔXLKF? ¨qšœ√ Ê√ ÕUЗ w≈
] —U?ýQ?
dŁ√ b dO?B(« «–≈Ë ¨dOBŠ vKŽ l−DC? u¼ «–S ¨¤ tK« ‰uÝ—
°ÔXOJ³ ¨t³Mł w
ø»UD)« sЫ U¹ p
Ó OJ³¹ U ∫w ‰UI
w dŁ√ b? d??O?B?(« «c¼Ë wJ?Ð√ ô w
Ô KI?
Ó U?Ë ¨tK« w³½
] U?¹ ∫X
°ø—UN½_«Ë —UL¦« w dBOË Èd „«–Ë ¨p³Mł
UMË U??O½b« rN ÊuJð Ê√ v?{dð ô√ ¨»UD)« sЫ U¹ ∫w ‰U??I?
°ø…dšü«
°vKÐ ∫X
Ô KI
74
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨r³ð v²ŠË ¨tNłË sŽ VC?G« d%
] v²Š tŁbŠ√ ÔX“ UË
°UÎL³ð ”UM« sŠ√ s ÊUË
”UM« X
Ô F??L?? b?−??*« X
Ô Kšœ w½≈ tK« ‰u??Ý— U¹ ∫t?²Q??Ý rŁ
°øsN²IKÞ qN ¨tðUłË“ ¤ tK« ‰uÝ— oÒKÞ bI ÊuuI¹
°«dNý
Î sN²e²Ž« U/≈Ë ¨ô ∫‰UI
øsN²IKÞ U p
Ó ½√ ”UM« d³š√ Ê√ w Ê–Qð√ ∫t X
Ô KI
ÆÓX¾ý Ê≈ ∫w ‰UI
oKD?¹ r tK« ‰u?? Ý— Ê√ ”UM« w? X
Ô ¹œU½Ë ÁbM?Ž s X
Ô łd?? ?
U?ł
Î «Ë“√ tb?³¹ Ê√ s?JIKÞ Ê≈ tЗ v?Žò ∫tu? tK?« ‰e½√ rŁ ¨tðU?łË“
å]sJM «ÎdOš
UÎH½¬ pu ÊU b «c¼Ë ≠
ÊU b ¨qł√ ≠
5MR*« dO√ U¹ «Îd√ »dG²Ý_ w½≈ ≠
øu¼ UË ≠
U?? ?N? ? √ ]s¼Ë ¨s?NM —b?Ð U?? ? ¤ tðU?? ?łË“ s —b?
Ó Ð nO?? ? ≠
°øUÎIKšË UÎM¹œ ”UM« sŠ√ sË ¨5MR*«
X
Ú G?KÐ U??L? ?N? ¨q?łd« u¼ qłd?«Ë ¨w
] MÐ U¹ …√d?*« w¼ …√d*« Ê≈ ≠
¨ez«d??G« od¹ËÔ ¨ŸU??³D« »c??N¹Ô ÊU1ù« Ê≈Ë ¨U??L? NM q ÊU1≈ W??ł—œ
w b??−?²?? W?³ðd?? ÊU1ù« s XGK?Ð U?L?N? …√d*« °U?N? O?GK?¹ ô tMJË
¨ÊU?½≈ s U?Ë ¨Èdš_« t?²?łË“ l Îö?ł— Èdð 5Š U?¾Î O?ý U¼—b?
WF«Ë
ô≈ ¨…√d« Â√ ÊU Îöł—
= gOF« s bž— w ÊuJ¹ Ê√ V×¹Ë
^
°tK« ‰uÝ— tMJË ≠
u t½√ X
Ô K Âu¹ X
Ô Ðc? U? tK«ËË ¨U?ÎI?ŠË UÎb? tK« ‰u?Ý— u¼ ≠
s d?ú dE½«
Ú sJË ¨t?²ÐdC? v{dO w²MЫ o?MŽ »d{√ Ê√ w½d?√
ÆÈdš√ W¹Ë«“
75
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ønO ≠
¤ tF? ÀbŠ U?Ë ¨WMŠ …u?Ý√ tK« ‰uÝ— w UM ÊU? bI ≠
t½U?׳?Ý tK« b¹d¹ ¨¡«u?« vKŽ ¡U?M«Ë ‰Ułd« ¨U?ÎF?OL?ł ”UMK ”—œ
tzU???½ …d??O? ž s b??Š√ r?KÝ u t½√Ë ¨—U?? Gð …√d*« Ê√ qł— q d?? ³? ¹ Ê√
vKŽ U?ÝUO?
Î t²?łË“ s —b?B¹ U rN?H²?O ¨¤ t?K« ‰uÝ— U?NM rK
¨5MR*« U?N?√ s¹√Ë ¨]sNM t²?łË“ s¹Q? ¨¤ tðU?łË“ s ÊU U?
sL?Ž —bB¹ Ê√ UÐd?
Î G²? fO?K ¨¡UM« …u?H s «c¼ —b? ÊU ÊS?
w U??N? F? ³D r?K??²? ð ô Ê√ …√d??« q d??³? ¹ Ê√ tK« œ«—√Ë °s?N½Ëœ w¼
…d?O?G« Ê√Ë ¨U?NÐ „U??ù« sJ1 ô W?×?U'« ”d?HU? `³?B?²? ¨…d?O?G«
ô nOJ ¨U??N?łË“ s ÷—_« ¡q? s d?O? š u¼ s Ú –¬ b? WÞd??H*«
Ê√ U½d?? ?³? ? ¹ Ê√ t½U?? ?×? ? ³? ?Ý œ«—√Ë °t?½Ëœ tK«Ë U?MK?Ë ¨t½Ëœ u¼ s? Í–Rð
cÔ ”UM« ‰UŠ «c¼ ¨‚UIA« UNO qB×¹Ë ‚U u« UNO qB×¹ uO³«
s ¡e?ł «c¼ ¨WŽU?« ÂuI?ð Ê√ v≈ rNUŠ «c¼Ë ¨÷—_« vKŽ «Ëb?łË
«c¼Ë ¨¡UM×?ý s u?H?Bð ôË ¨—b s? uKð ô w²« ¨W?OłËe«
…U?O?(«
Ò
ÆwFO³D« UNUOÝ w —u_« Ác¼ X«œ U ¨wFO³Þ
dýR
Ò
U¹ w½d³š√ Êü«Ë °Èd?š√ W¹Ë«“ s dú dEM½ Ê√ ÃU²?×½ ÎöF ≠
øÈdš√ UI «u „UM¼ ‰«“ U√ ª5MR*« dO√
Ɖ«“ U ¨qł√ ≠
UÎ uGý UFUÝ
o
Ó K𠨫Ζ≈ qI ≠
Î
X
Ô ?MË ¨W?M¹b?*« vK?ŽQÐ ÷—√ w? X?½U?? ? ¨l?Ú L? ? ?Ý« ¨U?MÎ ?? ? ?Š ≠
¨rNO≈ f?
Ô Kł√ ÔXMJ ¨œuNO« ”—«b? UN?O≈ wI¹dÞ w ÊUË ¨U?NOð¬
rNö lLÝ√Ë
pO lLDM U½≈Ë „UM³³Š√ b dLŽ U¹ ∫UÎu¹ w «uUI
76
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
w „U?ý w½_ r?JQ?Ý√ ôË ¨rJ³?( r?J¾?O?ł√ U? tK?«Ë ∫ÔXKI?
È—√Ë ¨¤ b?L×? d?√ w …d?OBÐ œ«œ“_ r?JOKŽ qšœ√ U/≈Ë ¨wM¹œ
°rJÐU² w Á—UŁ¬
q¹d³ł sŽ …d rN²QÝ rŁ
VŠU?? u¼Ë ¨U½—«d??Ý√ vKŽ b??L? ×? lKD¹Ô °U½Ëb?
] ?Ž „«– ∫«uU??I?
°»«cŽË nš q
Âö«Ë
Ò VB)UÐ ¡w−¹ ∫«uUI ¨qOzUJO sŽ rN²QÝ rŁ
vUFð tK« s ULN²eM UË ∫rN ÔXKI
°Á—U??¹ sŽ qO?zUJO??Ë ¨tMO1 s?Ž q¹d??³? ł ¨WeM »d??√ ∫«uU??
°q¹d³' ËbŽ qOzUJOË
s dH?√ r²½_Ë s¹ËbFÐ U?L¼ UL? ÊuuIð U?L U½U s¾? ∫ÔXKI
«ÎËbŽ ÊU? sË ¨dšx «ÎËb?Ž ÊU U?L¼bŠ_ «ÎËbŽ ÊU? sË °dO?L(«
t??²Jzö??Ë tK? «ÎËb??Ž ÊU?? s tK«Ë ∫ÔXK r?Ł ¨tK «ÎËb??Ž ÊU?? U??L? N
°s¹d UJK ËbŽ tK« ÊS ‰UJOË q¹d³łË tKÝ—Ë
U¹ p
Ó Ð— p
Ó I «Ë bI ∫w ‰U?I ¨¤ tK« ‰uÝ— v≈ X
Ô Fł— rŁ
q¹d?? ³? łË tK?Ý—Ë t??²Jzö?? Ë tK «Ëb?
Î ? Ž ÊU?? sò ∫t?u?? ‰e½√Ë d?? L? Ž
°ås¹d UJK ÏËbŽ tK« ÊS ‰UJOË
°dL'« s wM¹œ w VK √ ô≈ p– bFÐ wMðbłË UL
s rN½√ 5?MR*« d?O? √ U¹ wF? Èdð ô√ sJ?Ë ¨tK« ÊU?×? ³?Ý ≠
ô≈ qF??H¹ ô t½√ –≈ ¨rI??²M¹Ë ¨n??¹ t?½_ q¹d?³? ł «ËœU??Ž rN??I?L? Š
°øtK« dQÐ
q¹d?? ³? ł Ê√ ‰U?? s r?Ł ¨t??łË√Ë
Ò oL??(« W?¹U??ž «c¼ tK?«Ë vKÐ ≠
¨WJ?zö*« f?Oz—Ë q?OK'« p?K*« q?¹d?? ?³? ? ł ¨j?I? ? n?? ? )UÐ q?u?? ?
¨t??O? ŠËË tK« d??QÐ ¡U??O? ³½_« wðQ¹ ¨wŠu?« pK t½√ vË_« t??²? H? OþË
77
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨”UM?K Èb?¼Ë —u½ t?? ? Žd?? ?ýË t?K« WU?? ? Ý— Ê≈Ë ¨t?? ?Žd?? ? ýË t?? ?²?U?? ?Ý—Ë
UË ¨ÈbN« v≈ WöC« sË ¨—uM« v≈ ULKE« s UNÐ rNłd¹
s tðu?š≈Ë ÂeK?¹ t½S? ¨tK« d?QÐ ÊU? ¨»U?I?ŽË n??š s tM ÊU?
d?R¹Ô ¨ÊËd?R¹ U ÊuK?FH¹Ë ¨d?√ U?L?O t½u?B?F¹ ô ¨rNЗ d?√ WJzö*«
ôË ¨UNÐ ‰eMO WÐuIF« ‰«e½SÐ d?R¹ËÔ ¨tÐ ‰eMO wŠu« ‰«e½SÐ q¹d³ł
hI?M¹Ô ôË WÐu?? ?I? ?F?« w b¹e?¹ ôË ¨tM h?IM¹Ô ôË w?Šu« w b?¹e¹
l³??Ý X?½U??Ë ¨Âö??« t??O?KŽ Ì◊u Èd?? pK?N¹ Ê√ d??Ô√ UÒ* t½≈Ë ¨U?? NM
U?NI?BKÔ¹ Ê√ œU? v²Š U?NÐ —UÞË tŠU?Mł ·dDÐ UÎF?OL?ł U?NKLŠ ¨Èd?
rŁ ¨Èd?I« w »öJ« ÕU?³½ XF?LÝ WJ?zö*« Ê√ Wł—b ¨¡U?L?UÐ
qu*« q?OzUJO?? Ê≈Ë ¨tK« d??QÐ «c?¼ qË ¨VI??Ž v?KŽ U??Ý√—
Î U??N? ?³K
¨UЫc?
Î Ž ÊuJ¹Ë W?LŠ— ÊuJ¹ t½≈Ë ¨tK?« dQÐ ‰eM¹ pc? t½S? ¨dD*UÐ
d?? ? Q?Ð ô≈ …dD? lM?1 ôË ¨tK?« d?? ? QÐ ô≈ …d?D d?D*« s? ^VB?¹ ô t½≈Ë
Ác¼ ¨Õ«Ë—_« i³??IÐ qu? u?*« pKL? ¨W??H?OþË ÌpK q?J ¨tK«
w²« t?²H?OþË Ác¼Ë —UMUÐ qu? pU?Ë ¨t tK« U?NKË√ w²« t?²H?OþË
t?²? H?OþË Ác¼Ë U??N½“U?š ÊuJ?O WM'UÐ qu?? Ê«u?{—Ë ¨t tK« U??NKË√
pU?? L? ? ¨tK?« d?? QÐ ÔqL?? F?¹ .d?? pK rN?ÒKË ¨t t?K« U?? NKË√ w?²«
d?QÐ i³?I¹ u*« pKË ¨tK?« d?QÐ rÒFM¹ Ê«u?{—Ë ¨tK« d?QÐ »c?FÔ¹
œU?? ? ? Ë ¨tK« l? »œ_« WK r?N? ?OK?Ž «u?? F? ?L? ? ł œu?? N? ?O?« sJË ¨t?K«
UÎJ?K Ê√ b??Š√ b?? I? ?²? F?¹ Ê√ s b??F?Ð√ tK« l »œ√ W?K ôË ¨d?? OJH?? ²«
°tH½ ¡UIKð s U¾Î Oý q
Ô FH¹
qN?? ¨ÓXL?? N? Q?? ÓXLKJ?ðË ¨ÓXO??−? ýQ?? ÓXK ¨t?K« ÓpL??Š— ≠
°øbFÐ Ì UI «u s t½UË t³K w œb*« »UD)« sÐô
°bFÐ „UM¼ qł√ ≠
t¦¹bŠ w b¼e
^ L¹Ô ô s U¹ qI ≠
Ô ¹Ô ôË ¨tö s q
78
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
q³??ł sÐ –U??F?Ë U½√ ÔX?b? b??I? °d??L? )« w X½U?? …d*« Ác¼ ≠
¨d?? L? )« w? UM²?? « ¨tK« ‰u?? Ý— U¹ ∫t U?MKË ¨¤ t?K« ‰u??Ý— v?KŽ
‰ULK W³K ¨qIFK W³¼c UN½S
UL?NO? q d?O*«Ë dL?)« sŽ p½uQ¹ò ∫tu? vUFð tK?« ‰e½Q
UNd×¹ Ê√ ÊËœ UN– tK« Ê√ Õd²Ý√ rK å”UMK l UMË dO³ rŁ≈
°UOÎ Uý UνUOÐ dL)« w UM 5Ð rNK« ∫ÔXKI
ô «uM¬ s?¹c« U??N¹√ U¹ò ∫t?u?? tK« ‰e½√ v²?? Š Îö? OK UM?¦? ³ U??L?
°åÈ—UJÝ r²½√Ë …öB« «uÐdIð
UM¦?³? U?L? ¨U?O?Î U?ý U?½Î U?OÐ d?L?)« w UM? sOÐÒ rNK« ∫U?O?Î ?Ž«œ X
Ô KI?
rJ?MO?Ð lu?¹ Ê√ ÊUD?O? ? A« b?¹d¹ U?/≈ò ∫tu?? ? tK« ‰e?½√ v²?? ? Š U¼b?? ? FÐ
sŽË tK« d??– sŽ rb?B?¹Ë ¨d??O*«Ë d??L?)« w ¡U??C?G?³?«Ë …Ë«b?F«
°‰e½√ U vKŽ tK« Ô bL× °åÊuN²M r²½√ qN …öB«
ø…bŠ«Ë WF œ dL)« Âd×Ô¹ r «–ULK ≠
¨Î¡«b??²Ð« U??N?C? GÐ√ t½√ wM?F¹ «c?N? ΡU??N?²?½« d?L? )« tK« ÂdÒ ? Š UÒ* ≠
¨Ã—b²?UÐ r¼cš√ ¨”UMUÐ rO?Š— tK«Ë ¨tIKÐ rKŽ√ t?½U׳?Ý tMJË
¨UO?Î AŽË U׳?
UN½uÐdA¹Ë ¨d?L)« ÊuMb¹ ”UM«Ë ÂöÝù« ¡Uł b?I
Î
WDI?½ b¹b??%Ë ¨ U¹uË_« —U?? O? ²? š« w t½U??×? ³? ?Ý t??²? LJŠ X?K−??²?
°ÃöF« WDš rÝ—Ë ¨¡b³«
øp– nOË ≠
d?_« ‰Ë√ UMЗ rKJ²¹ r?K ¨fHM« qš«œ s √b?³¹ Ãö?F« Ê≈ ≠
W¹«bÐ w? Y×??³« o?×? ²? ð W??O? ?C? U??NKF?? −¹ rË ¨d??L? ?)« .d??% sŽ
¨…b?OI?F« `O×?Bð u?×½ WN?−²? t½U?׳?Ý t²?¹UMŽ X½U U/≈Ë ¨…u?Žb«
vUFð tK?« VŠ —U ULK ¨t?LOEFðË vU?Fð tK« bO?Šuð v≈ …uŽb«Ë
.d×?²UÐ ”UM« d√ ULK ¨‰¡UCðË d?L)« d√ dG? ¨—u_« rEŽ√ s
79
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
qÐ U?NÐdý sŽ ”UM« vN?²½«Ë ¨d?ú WÐU−?²Ýô« X?½U U?ξO?A U?ξO?ý
U?? N? F?M Ë ¨U??N? ?FzU?ÐË U??N?ЗU??ýË U?? NÐd?? ý Êu¼dJ?¹Ë ¨U??N?½u¼dJ¹ «Ë—U??
°UNÐ qB²¹ U qË UN×Ð—Ë ¨UNF½U Ë
øWON≈ WMÝ Ã—b²« «Î–≈ ≠
¨”UM?« W??ÝU?? O? ?Ý w? l³?? ²Ò ðÔ Ê√ wG?? ³M?¹Ë ¨Îö? ?F? ? pc?? w¼ ≠
…U?? O? Š ·U?M¾?? ²? Ý«Ë ¨…U?? O? ?(« w Âö?? Ýù« ÂUE½ oO?? ³D?𠜫d¹Ô U??b?MŽË
Ë√ ¨rK …d?−Ð oI?×?²¹ ô «c¼ Ê√ ·d?F½ Ê√ V−?O? ¨WKU? W?O?ö?Ý≈
Í√ ¨Ã—b?? ?²UÐ «c?¼ oI?? ?×? ?²?¹ U/≈Ë ¨p?K Ë√ fO?z— s —b?? ?B¹ —«d?? ?IÐ
«–S ¨W?OŽUL²?łô«Ë WOö?š_«Ë WOHM«Ë W¹dJ?H« W¾ON?²«Ë œ«bŽôUÐ
ÎôË√ b?? O? Šu?? ²UÐ rN?? F? √b?? ³½ ¨tK?« v≈ ”UM« Íb?¹QÐ c??šQ?½ Ê√ U½œ—√
W?O½U¦« WKŠd?*« √b³ð ¨”u?HMUÐ ÊU1ù« d?I²?Ý« «–S ¨…b?O?IF« Õö? ≈Ë
¨…uDš …uDš √b?³½Ë ¨W?F¹d?A«Ë ÂUJŠ_« q³?I² ”u?HM« œ«b?Ž≈ w¼Ë
U?ł—œ v≈ U?ξ?O?A? U?ξ? O?ý rNÐ ÃÒ—b?²½ rŁ ¨ÎôË√ d?O??O« r?NM q³?I½Ë
o «u¹Ë UM³−?F¹ U cšQÐ ô ¨UN?K ÂöÝù« rOUF²Ð c?š_«Ë ¨‰ULJ«
qŠ«d?? w?¼ sJË ¨√e??−? ?²¹ ô q
Ï Âö??ÝùU?? ¨Ád??O? ž „d??²?½Ë ¨U½«u¼
° UOË√Ë «uDšË
.d?% l W¹«b?³?« cM ÓXM rÓ  w½d?³?š√ sJ?Ë ¨qO?L?ł Âö? ≠
ødL)«
X
Ô M ‰UŠ W¹√ vKŽ sJË ¨t1d% l Êu?√ ô√ ÍUŽ nOË ≠
UNKł_ tdŠ tK« Ê] √ bI²Ž√ w²« WKFK t1d% l
øw¼ UË ≠
e?O?Ò U? u¼Ë ¨nOKJ²« ◊UM qI?F«Ë ¨qI?FK W?³¼c? d?L?)« ∫ÎôË√ ≠
ÊQ?? ¨tK?« —Ób??IÐ tKI?? Ž »U??ž ÊU??½≈ Í√Ë ¨Ê«u?? O? (« sŽ ÊU??½ù« t?Ð tK«
¨Ãd??Š ÊuM:« vKŽ f?OK ¨nOKJ?²« tMŽ j‡?I?¹ Îö?‡¦? Êu?‡Mł t‡³??O? B¹
80
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«–S? ¨qI?F« «c¼ q w nO?KJ²« ◊UM Ê_ ¨ U?ŽUÞ ôË ¨ «œU?³?Ž ôË
wF?Ý u¼ d?L?)« »d?ý ÊS? ¨Ê«u?O?(« vKŽ U?L?Ý b? qI?FUÐ ÊU?½ù« ÊU?
Ìqð t½≈ ¨Ê«u?O?(« vK?Ž tÐ tK« tKC? U? t??H½ sŽ ŸeM?O t¹b?OÐ ÊU?½ù«
°qIFUÐ ô≈ qL²Jð ô w²« WO½U½ù« sŽ
w t?KI?? ?Ž V¼c?? ? d?? ?L? ? )« »d?? ý s? ÊÒ √ «c¼ s r?N? ? √ q¼ ≠
øtOŽË tO≈ œuF¹ v²Š nOKJ²« tMŽ l d¹Ô dJÝ UŽUÝ
ø«c¼ ‰U s ¨«bÐ√
Î ≠
q?I? ? ?F?« V¼c?¹ 5?ŠË ¨nO?KJ?²« ◊U?M q?I? ? ? F« Ê√ q?Ið r?√ ≠
ønOKJ²« jI¹
»U¼– ÊuJ?¹ ÊQÐ «b?Î ?O? ?I? w?u?? X
Ô K?F? ł U/≈ s?JË ¨`O?? ×? ≠
‰eMðË ¨ U? ü« q% U??L? ¨tM U?{— d?O?ž vKŽ ÊU?½ùU?Ð ÒqŠ qI?F«
¨qUF« »UŠ VÝU×¹ t½S? t¹bOÐ tKIŽ V¼–√ s U√ ¨÷«d_«
¨tK²? s0 «ÎbŠ Óq²?Ô q² uK ¨t?KIŽ »U?Ož ‰U?Š W¾?OD)« VJð—« uË
ÆdL)« »dý b( W U{ùUÐ ¨Áb¹ XFD lDI« bŠ
] ‚dÝ uË
øqIF« »U¼– dOž WKŽ „UM¼ qN ¨ÎôË√ X
Ó K ¨X
Ô LN UMÎ Š ≠
»d?? A? ? ¨b?? łu?¹ pý ô sJ?Ë ¨vHJ? U¼d?? O? ?ž sJ?¹ r Ê≈ ≠
¡U?ł b??IË ¨‰U?L?K …b?? H? t½S?? ¨qI?FK? W?³¼c?? t½√ ‚u? d??L?)«
¨Èd??š_« U¼b?? U??I? v≈ W?? U?? {ùUÐ ‰U*«Ë fH?M« kH??( W??F?¹d??A«
ƉULK ·öð≈Ë fHMK p²¼ dL)« »dýË
øUOMž
Î ¡d*« ÊU u «–U ≠
v?≈ œu?? ? ?I¹ U?? ? ? t?Ð œu?? ? ?B? ? ? I*« f?O? ‰U*« ·ö?ð≈Ë ¨u v?²? ? ? Š ≠
l{u¹ l{u s √u?Ý√ ôË ¨tF{u? dOž w l{u¹ Ê√ U/≈Ë ¨—UI?² ô«
vÓMG« lM1 q?N ¨—U?I?²? ô« lM1 vMG« ÊU? Ê≈ rŁ °Â«d?Š s ‰U*« t?O?
ÆUNMŽ p²ŁbŠ w²« vË_« WKF« w¼Ë ¨qIF« »UOžË dÚJ«
^ s
81
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øqIF« V¼c¹Ô ô U —«bI ÊU½ù« »dý u «–U ≠
…b?OI? X?O d?L?)« Wd?ŠË ¨Â«d?Š tKOKI? ¨Ád?O¦? dJÝ√ U? ≠
w²?« WK?F« XH?? ?²?½« ÊS?? ¨t?1d?? ?% WKŽ s? w¼ U?/≈Ë ¨qI?? ?F« »U?¼cÐ
«c??N? ¨U??«d?
Î Š «d??(« vI?³¹ ¨.d??×?²?« ÊU? U??NKł_ t½√ s×½ b??I?²? F½
WU??Ýd«Ë ¨- Ÿd?A?« Ê≈Ë ô√ ¨t?F? {Ë s ô≈ t?F? d¹ ô wŽd??ý rJŠ
ÆÚXL²Ôš
øW¦UŁ WKŽ s qN ≠
¨«c¼ U?Mu¹ U?MO?? N? ?²½« U?? ? qKŽ s Á«—√ U?? ? p ^b?? Ž√ ÔXO?? I?Ð u ≠
Â«ËœË ¨U?N?²ö?ÝË ¨ u?O?³« kHŠ w¼Ë ¨…d?O?š√ WKFÐ wH?²?√ wMJË
Ác¼¨UNłË“ XO?Ð w WOŽ«— …√d*«Ë ¨tK¼√ w ŸÌ «— qłdU ¨U¼—«d?I²Ý«
u¼ U/≈ qI??F« sŽ wK?²«Ë ¨…√d*« vK?ŽË qłd« vKŽ …U?IK W??OËR??
qłd?U?? °v?¦½√ Â√ ÊU?? «Îd? ?– ÊU???½ùUÐ WÞu?M*« W?? OËR?? *« sŽ Ìq?ð
nO ¨tOÐ√Ë t?√ dÐË ¨ÁœôË√ W¹UŽ—Ë ¨t²łË“ v≈ ÊU?ŠùUÐ VUD*«
‚U¼“≈ v≈ tF b¹ b dJ
^ « Ê≈ qÐ ¨qI?F« tMŽ l — bË «c¼ qFHOÝ
Ë√ ÎôU? Ë√ U?œ
Î VO?B¹ b?Ë ¨t?O?L×¹ Ê√ t?³?ł«Ë s ÊU? ÊU?½≈ …U?O?Š
°U«dŠ
UÎ{dŽ
Î
øbFÐ ¡wý „UM¼ ‰«“ U√ ≠
ødL)« w bBIð ≠
UI «u*« WQ w bB√ ¨ô ≠
Æ„UM¼ ‰«“ U qł√ ≠
«Î–≈ wMŁb× ≠
5I UM*« ÊQý w …d*« Ác¼ WI «u*« X½U ≠
ør¼d³š UË ≠
82
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¡U??ł ¨W?M¹b*« w 5?I? UM*« ”√— ‰u?KÝ sÐ tK?«b??³? Ž U?? U* ≠
¨Âö?Ýù« s?Š U?ÎOÐU?×? ÊU?Ë ‰uKÝ sÐ tK«b?³?Ž sÐ tK«b?³?Ž tMЫ
¨ÁUÐ√ t?Ð sHJ?O t?? B? ? O? ?L? ? t?? OD?F¹ Ê√ tQ?? ?ÝË ¤ tK« ‰u?? ?Ý— v≈
wKB?? O ¤ tK« ‰u?? Ý— ÂU??I? ¨t??O?KŽ wKB?¹ Ê√ tQ??Ý rŁ ¨ÁU?DŽQ??
U¹ ∫t X
Ô ?KË ¨tÐu??¦Ð Ô c?š√Ë ¨¤ t?K« ‰u?Ý— v?≈ X
Ô L?I? ¨t??OKŽ
øtOKŽ wKBð Ê√ tK« „UN½ bË tOKŽ wKBð√ ¨tK« ‰uÝ—
Ë√ rN dH?G²?Ý« ∫‰UI ÆÆÆw½d?Oš
Ò tMJË ¨w½U?N½ U ∫w ‰U?I
årN tK?« d?H?G¹ sK? …d? 5F?³? Ý rN d?H? G?²?ð Ê≈ ¨rN? d?H?G? ²?ð ô
°5F³Ý vKŽ b¹“QÝË
ÔXKFłË ¨«cË «c?Ë «c UÎu¹ ‰U bË t?OKŽ wKBð√ ∫t ÔXKI
ÆtM ÊU UË t«u√ œbŽ√
°dLŽ U¹ wMŽ dÚ Òš√ ∫w ‰UI
v²Š «ÎdO¹ Y³K¹ rK ¨tOKŽ vKB ¨¤ tK« ‰uÝ— V¼– rŁ
vKŽ rIð ôË ¨«bÐ√
U? rNM? ÌbŠ√ v?KŽ q
= Bð ôËò ∫tu? tK« ‰e½√
Î
°åÊuIÝU r¼Ë «uðUË tuÝ—Ë tKUÐ «ËdH rN½≈ ¨Ád³
5I UM*« vKŽ …öB« .d% h½ ÊU «c¼ ¨«Î–≈ ≠
qł√ ≠
Ê√ t?K« „U?? ? N?½ b?? ? Ë =qB?Ôð√ ∫¤ tK?« ‰u?? ? Ýd X?K r?Ó K «Î–≈ ≠
øtOKŽ wKBð
tK« ‰u??Ý— U??N? O? X
Ô F??ł«— w²« W¹ü« s U?½√ t?²? L? N? U?? «c¼ ≠
w U??N½√ ÔXM?Mþ b??I? åÆÆr?N d??H?G? ²? ð ô Ë√ rN? d??H?G? ²? Ý«ò ∫¤
tOKŽ —U²š« bË ¨dOO?²« w UN½√ ¤ tK« ‰uÝ— w ‰UI ¨.dײ«
°UËœ
Î t½Qý ÊU «cJ¼Ë ¨”UMUÐ rŠ—_« Âö«Ë …öB«
øbFÐ UI «u s qN ≠
Æ¡wý q «c¼ ≠
83
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
wKŽ
] UN²BB Ê√ o³Ý w²« pöÝ≈ WB w ÔXKQð 5Š ≠
UNK³ wMH?u²Ý« UL ¨»UD)« X?MÐ WLÞU Óp²š√ nu wMH?u²Ý«
¨…d?−? NUÐ ^rNð X?½U? 5Š W??L?¦?Š XM?Ð tK«b?³? Ž ÒÂ√ l p²?B? w
Ë√ œœdð ÊËœ W?N?ł«u?*«Ë …u?I« W?−?NKÐ W??LÞU? p²ÐU?ł√ U?L? p
Ó ?²ÐU?łQ?
…u?Žb« X½U YO?Š ¨U?NMO?Š ÂöÝù« ‰U?Š UMKQð u UM½√ l ¨·u?š
s U³½Uł
¡U?M« ‰UŠË ¨«dÝ
Î nF?{√ VUG« w sN½√ YOŠ UuLŽ
Î
Î
U?Ë ÊU1ùUÐ Wö?Ž …uI« pK² Ê√ 5?MR*« dO?√ U¹ Èdð qN ¨‰U?łd«
øUÎIÐUÝ tMŽ wM²ŁbŠ Íc« l³DUÐ oKF²ð UN½√ Â√ ¨VKIUÐ tKFH¹
VKI« w 5IO« s mK³¹ 5Š …u? —bB ÊU1ù« Ê√ p
Ò ýô≠
ËU??H? ²¹ «c??NÐË ¡d*« ·d??Bð vK?Ž VKG¹ l³?D« Ê√ pý ôË ¨t??GK³??
¡U???M« sŽ UM?¼ Àb??×? ?²½ –≈ UMM?JË ¨rNU?? F? √Ë r?N«u??Š√ w? ”UM«
X½U Ê≈Ë Ác¼Ë ¨WHÞUŽ qłd« s Èu√ pý ôË …√d*U ¨UÎ uBš
l{u?*« «c¼ w U?? N½√ ô≈ ¨nF?? { WD?IM …d?? O? ?¦? ? 5¹U?? Š√ w Ëb?? ³ð
s tKUÐ ÊU1ù«Ë ¨VKI?« Á—bB? ÊU1ù« Ê√ p– ¨…u? WDI½ «cUÐ
¨…√d??« Ë√ ÊU?? Îö? ł— ¨¡d?*« ÊU??O? w vK?−? ²¹ 5Š nÞ«u?? F« Èu??√
pö œUŽ√ bË ¨«c¼ w ‰Ułd« vKŽ su?H²¹ UνUOŠ√ ¡UM« sJË
w w½√ p– ¨q?R*« wMÐ W¹—U?ł wðd??«– v≈ ¡U?M« U??³Ł …u? sŽ
»=c? ?Ž√ ÔX?M ¨=o(« »—œ v?≈ ÍUDš t?K« ]‰b¹ Ê√ q?³? ? w?²? ?OK?¼U?? ł
UN½U?1≈ sŽ bO% X½U? UL? ¨UÐd{
Î U?NŠdÐ√Ë …dÐU?B« WMR*« …√d*« pKð
—c??²? Ž√ w½≈ ∫U?? N XK U??NÐd?? { s U½√ X
Ô ³??Fð «–≈ v?²? Š ¨…—– —«b??I? U?? ? s qL?? ? ² w?¼ X½U?? ? U?? ?Ë ¨W?ö?? ? ô≈ p?dð√ r? w½≈ ¨p?O≈
VŠU? w½√ „«– wHu? w sþ√ ÔXM ¨UN?³K tÐ sI¹√Ë tÐ XJ9
s t?? ? O?KŽ ÔX?M U?? ? —«b?? ? I? ? ? Êü« È—√ w½√ t?K«ËË ¨W?? ? ³?KG?«Ë …u?? ? I«
¨W??ŽU?−? A«Ë …u?I« s? …√d*« pKð t??OKŽ X½U?? U? —«b??I?Ë ¨nF??C«
84
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U?N?U?√ pKð w²1e?¼ X½U? U* —uM« o¹dÞ w³K v?≈ `²? tK« Ê√ ôuË
uÐ√ pK¼ UL ¨dB²M*« w½QÐ q¼U?'« wMþ vKŽ ÔXOI³Ë ¨w vK−²²
5Š ¨◊UO?š XMÐ WO?LÝ dU?Ž Â√ VKž t½QÐ q¼U'« tMþ v?KŽ qNł
¨Âö?Ýù« w …b?O?N?ý ‰ËQÐ VIKðÔ ¨…e?zU? UO?½b« s Xłd?? U?NK²?
„—b¹ tK« ¡UIKÐ sR¹ ÍcU ¨qNł wÐQÐ VIK¹Ô ¨«dÝUš
UNM ÃdšË
Î
sJË ¨“u??H« u?¼ qÐ ¨W1e¼ fO d??HJ?« b?{ t??²? d??F? w u*« Ê√
Ê√ „—b¹ Ê√ ÊËœ t²L²Ž w ‚d?GOÝ ¨ÂöEUÐ —uM« qðUI¹ Íc« p–
v≈ vI?ð—« b?? tKO?? ³? Ý w U?? s? qË ¨ u1 ôË ¨Âe??N?Ô¹ ô —uM«
»UD)« XMÐ W?LÞU? X½U? ¨ Uł—bÐ U?O½b« …U?O?(« s vKŽ√ WeM
¨gD³« …uË ”Q³« …bý wMŽ ·dŽÔ Íc« U½√ ¨w²Nł«u vKŽ …—œU
Ác¼ q?¦? ¡d?*« qB¹ 5ŠË ¨o?(« vKŽ U?? N½√ ·d?? Fð X?½U?? U?? NM?JË
W??N? ?ł«u*« vKŽ ô —U?? B? ²½ô« v?KŽ tð—b?? IÐ sR¹ 5?I? O« s W?? ł—b«
v≈ d??HJ« —U??×Ð w v?d?G?« p¾Ë√ b??OÐ c??šQ¹ Ê√ lLD¹Ë ¨V??×?
sÞu?? ? p?–Ë ¨sN?ÐuK? w w
Ò M?Ð U¹ ¡U?? ??M« …u?? ? Ê≈ ¨ÊU?1ù« TÞU?? ?ý
ÆtF³MË ÊU1ù«
—Ëœ sŽ W?O?L?¼√ qI¹ ô —Ëœ Âö?Ýù« w ¡U?MK? ÊU? b?I? «Î–≈ ≠
°UνUOŠ√ suH²¹ bË U³¦« w ‰Ułd« s¹“«u¹ s –≈ ¨tO ‰Ułd«
¤ t?K?« ‰u?? ? ? ? ? Ýd?Ð s?¬ s? ‰Ë√ Ê√ p?– v?K?Ž W?ôœ w?H?J?¹ ≠
rË ¨tЗ t?OKŽ ‰e½√ U0 UN?O≈ ¡Uł 5Š 5I¹Ë pý 5Ð nIð r? ¨…√d«
¨UNłË“ tÐ ¡Uł Íc« V¹dG« Q³M« 5ÐË UNu tOKŽ œU²Ž« U 5Ð œœd²ð
¨t?? ²? ?LK? VKI?« ‰U?? 5ŠË ¨WQ?? ?*« Ác¼ w rJ?(« u¼ VK?I« ÊU?? —U?²?š« ¨tK« ‰uÝ— «b?Î L?×? Ê√Ë tK« ô≈ t≈ ô Ê√ vKŽ «b¼U?
Î ý nËË
UN³KË UNU0 XKðUË ¨œUOŠ ÊËœ UN?H UNMŽ tK« w{— W−¹bš …bO«
¨t?F?ł«dð Ë√ t‡OM¦ð Ê√ ‰ËU?% Ê√ ÊËœ tK« w?³½Ë tK« s¹œ …d?BM U?NKI?ŽË
85
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
tÐ XM¬ ¨w≈
Ò wŠË√ ‰u?I¹ Ê√ q³ s tÐ XM¬ ¨t?eŽ s j³?¦Ôð Ë√
Ê√ vKŽ œeð r ¨Òw?≈ wŠË√ w½≈ ‰U? 5Š rŁ ¨U?ÎI?O? —Ë U?γ?O?³?ŠË U?γ˓
w½≈ ¨Áb?OÐ W−?¹bš fH½ Íc« u? ¨X³Ł«Ë rF« sЫ U?¹ dAÐ√ ∫XU?
…√d*« Ê√ w p?ý nu*« «c¼ b??F?Ð√ °W??_« Ác¼ w³½
] Êu?Jð Ê√ u??ł—_
Ác¼ w³½ U½√ U?N ‰uI¹ Ê√ dE²?Mð r ø…uŽb« …b?LŽ√ s √e?−²¹ ô ¡e?ł
U¼u?Žb¹Ë ¨Wœ_U?Ð U?N?O≈ wðQ¹ Ê√ q³? pc? t½Q?Ð XM¬ b?I ¨W?_«
UÎMÞË ÊuJ?O W¹«b?³« c?M ÎQ?O?Ò ?N? U??N?³K ÊU?? ¨t?O≈ ‰e½√ U?? w dJH??²K
‰“U?M ‰Ë√ »u?KI?« Ê≈ p? ‰u?? ? ?√Ë œu?? ? ?Ž√ «c? ¨w³?M? UMÎ ?ÞËË ¨ÊU1û?
»UD?)« ¡U??ł «c?? N?Ë ¨U?? N? b?? √Ë Á«d?? Ž oŁË√ Êu?Jð U?? N? ?O? ? Ë ¨ÊU1ù«
qłË e?? ?Ž tK« Ê√ Èd?ð ô√ ¨‰u?? I? ? F« q³?? ? »uKI?K U?? ÎN? ? łu?? w?Nù«
ô »uK r?Nò ¨åU??NÐ ÊuKI??F¹ ô »uK r?Nò ∫tu??IÐ —U??HJ« VÞU??š
w w²« »uKI« vLFð sJË —UBÐ_« vLFð ô UN½S ò ¨åUNÐ ÊuNIH¹
W¹ƒdK ÃU?²?×¹ u¼Ë ¨t?³KIÐ Èd¹Ë t?I?H¹Ë ÊU?½ù« qI?F¹ U/≈ ¨å—Ëb?B«
¨—uM« błËÔ ÊU1ù« b?łËÔ ÔYOŠË ¨Èd?O —uMK ÃU²×¹Ë ¨q?IF¹Ë tI?HO
ÊU s¹c« ¨5MR*« ¡U?M U√Î ô≈ UNMŽ tK« w{— W?−¹bš sJð rË
—u½ ŸU³?ðô «ÎbNł 5R?¹ rË sNðUO?ŠË sNŠ«Ë—√ sÒb? «dO¦? sNM
W?? ?U?? ³Ò ? ? Ý X½U?? s? sNM? Ê≈ qÐ ¨s?¼—Ëb?? w ¡U?? ?{√ Íc« t?K«
Vð«d? vKŽ√ √u?³?²ð Ê√ U?Nðu?H?¹ ô√ vKŽ W?B¹d?Š ¨…d?−?N«Ë ¨Âö?Ýû
bMŽ U?Îu¹ X½U –≈ fO?L?Ž XMÐ ¡UL?Ý√ sNMË ¨t?O o³?«Ë ÊU1ù«
øÁc¼ s ∫X
Ô ¡U² ULNOKŽ X
Ô Kšb WBHŠ w²MЫ
ÆfOLŽ XMÐ ¡ULÝ√ Ác¼ ∫WBHŠ w XUI
øW¹d׳« WOA³(« Ác¼ ∫X
Ô KI
ÆrF½ ∫¡ULÝ√ wM²ÐUłQ
oŠ√ s×½ ¨…d?−NUÐ rUMI?³Ý ∫¡U?LÝ_ wÐUDš U?ÎNłu ÔX?KI
°rJM ¤ tK« ‰uÝdÐ
86
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨rJFzU?ł rFD¹ ¨tK« ‰u?Ý— l r²M ¨tK«Ë ö? ∫XU?Ë ¨ÚX³?CG?
Ætu?Ý—Ë tK?« w p–Ë ¨W?A?³?(« w ¡U??C?G?³«Ë ¡«b?F? ³« —«œ w UMË
‰u?Ýd XK U? d?–√ v²?Š ¨ÎUЫd?ý »d?ý√ ôË ÎU?U?FÞ rFÞ√ ô tK« .√Ë
¨¤ tK« ‰u?Ýd p?– d?–Q?ÝË ·U?½Ë È–R½ UM s?×M ¨¤ tK«
Æp– vKŽ b¹“√ ôË m¹“√ ôË »c√ ô tK«Ë tQÝ√Ë
‰U?? d?L? Ž Ê≈ tK« w³?½ U¹ ∫¡U?L? Ý√ XU?? ¤ w³M« ¡U??ł U??LK
«cË «c
¨rJ?M wÐ oŠQ?Ð fO ∫Âö?? ?«Ë …ö??B?« t?? OKŽ w?³M« ‰U?? I? ?
°ÊUðd−¼ WMOH« q¼√ U¹ r²½√ rJË ¨…bŠ«Ë …d−¼ tÐU× _Ë
ÊuJð Ê√ vKŽ UN? dŠ ô≈ UN?²−Š …u s wM?A¼œ√ U d¦√ U?L
pKð ¨Âö??Ýù« w …e??F« Vð«d? v?KŽ√ √u?³? ²ð Ê√Ë ¨tK« ‰u??ÝdÐ vË√
w WeM vKŽ U?N? d?Š sJ¹ r w²« W?O?U?« ÕËd«Ë WO?UF« W?L?N«
U??N?L?¼ ÊU? q?Ð ¨ÁU?ł Ë√ ‰U?? vKŽ U??N«b??ł sJ¹ rË ¨U??O½b?« …U?O? («
ÆtuÝ—Ë tK WeM »d√ w ÊuJð Ê√ d³_«
XM?Ð ¡U?? L? ?Ý√ 5?ÐË pM?OÐ —«u?? (« w? …b?? (« Ác¼ b?ÒË q¼Ë ≠
øp– bFРΡUHł fOLŽ
b?? Ë ¨rKŽË s¹œ «– W?KOKł W?? OÐU?? ×? ¡U?? L? Ý√ ¨wM?
Ò ÐÔ U¹ ô ≠
«Î¡d« uHł_ ÔXM UË ¨UNM¹œ vKŽ …dOžË UNM UγŠ p– w Ú Òb²Š«
¨ÂöÝù« w U?OKF« Vð«d*« ÍË– s ÊuJ¹ Ê√ vKŽ t? dŠ tM È—√
ÆqCH«Ë o³UÐ tK« ‰uÝ— UN bNý bË ULOÝ ô
sŽ b¹e?*« W?? d??F* w?? H½ w W?? ³? žd« «c?¼ p¦¹b??Š —UŁ√ b?? I ≠
sŽ w?M²Łb?? Š ö??N? ? ¨…u??Žb« —U?? L? C? ? w s¼—ËœË ¡U?? M« n?«u??
ÊU?? nO??Ë ¨p?²? ö??š …d??²? w “—U?Ð —Ëœ sN ÊU?? wðö« ¡U?? M«
øp– q s X½√ pHu
87
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U½—d??L? ¨Íb??³? F« œË—U?'« W??I? dÐ b?−? *« s ÎU? ł—U??š ÔXM ≠
wKŽ
] Âö« œ—Ë ¨UNOKŽ ÔXLK ¨“u−Ž Ì…√dUÐ
w «Îd?O?L? Ž vL?Ôð ÓX½√Ë Ópðb?N? Ž ¨d?L?Ž U¹ U?N?O?¼ ∫XU? rŁ
X
Ó O?L?Ý v²Š ÂU¹_« V¼c?ð rK ¨„UB?FÐ ÊQ?C« vŽdð ÿUJŽ ‚u?Ý
w tK« oðU ¨5MR*« dO√ X
Ó OLÝ v²Š ÂU¹_« V¼cð r rŁ ¨«dLŽ
Î
·U?š sË ¨b?OF?³« t?OKŽ »d? b?OŽu« ·U?š s t½√ rKŽ«Ë ¨W?O?Žd«
Æ uH« tOKŽ wAš u*«
ø5MR*« dO√ U¹ UNð√dłË UNu p³CGÔ¹ r√ ≠
…√d*« U?N?²¹√  d?¦?√ b? ∫U?N œË—U?'« ‰U? 5×? ¨wM³?C?G¹Ô r ≠
5MR*« dO√ vKŽ
…√d??« rOJŠ X?MÐ Wu??š Ác??N? ¨U??N? d??Fð U??√ ¨U??N?Žœ ∫t? ÔXK
¨ «ËU?LÝ l?³Ý ‚u? s U?Nu? tK« lLÝ w?²« ¨XUB« s?Ð …œU³?Ž
U?Ë ¨o(« dO?ž Uξ?O?ý XU U? U?N½≈Ë ¨UN lL?¹ Ê√ oŠ√ tK«Ë d?LF?
Ê√ VŠ√ X
Ô ?M U?? Ë ¨q?¼U?? ł Ë√ rU?þ ô≈ o(« ŸU?? L? ? Ý s VC?? ?G¹
«u?? ? ?O Âu?? w d?? O? ?š ö?? ¨Îö¼U?? ł Êu?? √ Ê√ v?{—√ ôË UÎ*Uþ Êu?? √
Wu?š X½U U?Ë ¨5× UM« Êu?³?×¹ ô Âu w d?Oš ôË ¨5×? UMÐ
tK« ÂU?√ t?Ð d?N?łË ¨q³? s? t?O? XœU?łË Òo(« X? d?Ž …√d?« ô≈
«c¼ bFÐ w½≈Ë ¨Ê¬d?I« s …—uÝ UNO? tK« ‰e½√Ë ¨U¼UFL? ¨tuÝ—Ë
ÆÁbMŽ ·uu«Ë UNu ŸULÐ vË_
d?O?√ U¹ U?N?H?u? s Â√ pH?u? s? V−?Ž√ q¼ tK«Ë Í—œ√ ô ≠
d?O√ Ê–√ UÒKN? n«u*« pKð s b¹e*« ŸU?L? ‚«uðÒ w½√ dO?ž ¨5MR*«
ø«cNÐ 5MR*«
¨d?? ³M*« vK?Ž w¾Dš s?Ž wMðœU?? Ž√ w²« …√d*« s?Ž pŁb??ŠQ?? Ý ≠
¨UNO? ”UM« …ôUG X
Ô ¹√— Ê√ bFÐ ¡U?M« —uN b¹b% U?u¹
Î Ô œ—√ bI
88
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U??b?? w? «uU??Gð ô ô√ ∫ÎözU?? rN??O? ÔX³?DšË d??³M*« Ô b?? F? B?
ÊUJ t?K« bMŽ Èu??I?ð Ë√ U??O½b« w W??dJ? X½U?? u U??N½S?? ¨¡U??M«
tðUMÐ ôË tzU½ s …√d« j ‚b √ U ¨¤ tK« ‰uÝ— UNÐ rôË√
ÆWOË√ …dAŽ w²MŁ« ‚u
fO√ °UM?d?%Ë tK« UMOD?F¹ ¨d?L?Ž U¹ ∫X?U?Ë …√d?« w≈
Ò XU??I?
tM «Ëc?šQð ö? «—UDM?
Î s¼«b?Š≈ r²?Oð¬ Ê≈Ëò ∫‰u?I¹ vU?FðË t½U?×?³?Ý
åUξOý
ø5MR*« dO√ U¹ pЫuł ÊU UL ≠
ÆdLŽ QDš√Ë …√d« XÐU √ ∫X
Ô K ≠
r√ ¨d³M*« v?KŽ ”UM« ÂU√ p²F?ł«d »«u?B« s ÊU q¼Ë ≠
øUNMOÐË pMOÐ pFł«dð Ê√ pUI* kHŠ√ sJ¹
fHM?K d??O? NDð u?¼ U/≈ ¨wMÐ
Ò U¹ W?? B? IM QD?)UÐ —«d??ù« ÊU?? U?? ≠
…√d??ł …√d??'« rF½ ∫qzU??I« U?½√Ë w ÊU?? U?Ë ¨Íd??A? ³« U??Ne?M U??N«e½≈Ë
UN?IŠ w Y¹b?(« ”UM« lM1 s2 Êu√ Ê√ v{—√ Ê√ ¨o(« w W?OŽd«
w≈
Ê≈Ë ¨‰U?łdU? o(« w ¡U?M«Ë ¨…dN?ł
Ò l — s w≈
Ò ”UM« VŠ√
]
—«d?L?²?Ýô Èœ√ XL? s d??O?š »«u? v≈ œ√ …√d?ł ]»—Ë ¨wÐu?O?Ž
U?NJK1 ô o?(« w …√d?'« Ác¼ q¦? Ê≈Ë ¨Î¡UDš√ d?] −?O? ÈœU?L?²? ¨QDš
ÆWKI« p¾Ë√ s tK«b³Ž XMÐ ¡UHA« X½UË ¨”UM« s WK ô≈
W?? ? H? ? O?þË vu?ð s ‰Ë√ X?½U?? ? w?²« …√d?*« «– w¼ X?? ? ?O√ ≠
øÂöÝù« w W³(«
b?Ë W?Oýd?I« W¹Ëb?
Ò F« tK«b?³?Ž XMÐ ¡U?H?A« U?Nð«– w¼ ¨rF½ ≠
¨¤ ‰uÝd« l W?³× U?N ¨sNzöC? Ë ¡UM« ¡öI?Ž s X½U
ÊU?? Ë ¨‰ËÔ_« «d?? ?łU?? N?*« s wN?? ? …d?? −? ? N« q‡?³? ? X‡?LKÝ√ b?‡Ë
t c?ð« b? X½U??Ë U?N?²?OÐ w U¼bMŽ qO?I?¹Ë U¼—Ëe¹ ¤ ‰u?Ýd«
89
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U?? NMЫ l U?? N? ²?MJÝ Î«—«œ ¤ U?? N? F?D√ b??Ë ¨t?? O? ÂU?M¹ «Î —«“≈Ë UÎ ? ý«d??
¨tð«– w —œU½ d?√ u¼Ë WOK¼U?'« w WÐU²J« ·d?Fð X½UË ÆÊUL?OKÝ
V?KÞ v?K?Ž ΡUM?Ð W?ÐU?? ? ?²?J?« W?? ? ?B? ? ? ?H? ? ? Š w?²?MЫ X?L?ÒKŽ U?? ? ? N?½√ v²?? ? ? Š
o¹b?? B?
Ò « dJÐ u?Ð√ W?? ö?? š w Ë ¨Y?¹b?? (« tM?Ž Ë— Ƥ‰u?? Ýd«
X½U? w² ö?š w ‰U?(« pc? Àb×¹Ë —d?I¹Ô U?LO? …d?{UŠ X½U?
¡«—ü« œbF²ðË U¹UCI« w ÂuI« dOA²Ý√ XM 5ŠË ¨wK− dC%
w qLŽ d?I ¡UH?AK ÊUË ¨tÐ c?š¬Ë UN¹√— Âb√
Ò …b?Š«u« WQ*« w
w ÒbÐ ô d√ w ‚u?K ÔX³¼– «–S ¨WM¹b*« VB?Ž q=¦1 uN? ‚u«
w²« WKUF« WK{U?H« …√d*« Öu/ q¦9 ¡UHA« X½U ¨U?NOKŽ —Ëd*« s
W√ s×?M ¨UN²?L¼Ë UNK?IŽ q¦ U?FO?
Î Lł 5LK*« ¡U?M Ê√ u Ô œœË
Âö?? Ýù« …e??Ž È—√ Ê√ vK?Ž ÎU? B¹d?? Š ÔXM b?? Ë ¨…e??F?« U??N t?K« œ«—√
sNM È—√ Ê√ wM³?CG¹ ÊU? pc ¨ ULK*«Ë 5LK*« vK?Ž tðuË
¨U?NL?OEŽ sŽ —u?_« dzU?G?BÐ qG?AMð Ë√ ¨UN??H½ ÊQ?ý s lCð s
sÐd?? C¹ s¼Ë Í—«u?? '« iF?? ³Ð U?? Î u¹ —d?? w?½√ wM³?? C? ž√ U2 ÊU?? Ë
∫sKI¹Ë ·bUÐ
Ò7IKÔš uNKK 5ÒMGð 5ÒMGð
tK?« Èe?? šQ?? ? 7Ðc?? ? ]7Ðc?? ∫s?N ÔX?KË ◊u?? ?UÐ sN?ðd?? N?M
r?NU?? ? ł— ¨r?OE?Ž d?? ? _ ”UM?« oK?Ôš U/≈ ¨s?JO?≈ «c¼ v?— ÎU½U?DO?? ? ý
¨ U?? ×zU?M«Ë W?? ŠU?? O?M« X
Ô F?M b?? U?? C
Î ¹√ «c?¼ qł√ sË ¨r?¼ƒU?? ½Ë
s o³?? Ý√ U??N? ?O≈ wÞu?? Ý ÊU?? ô≈ W??×?zU½ s sN?M X
Ô ¹√— U?? tK«ËË
oKš w¼ ¨ÂöÝù« t?dŠ b ÎöL?Ž ÊuJð Ê√ q³ WŠUOMU? ¨w½U
ÆU¼—b s hIM¹Ë ¨t²KŽUHÐ Í—e¹
ÊU? qÐ jI?? …u?Žb«Ë s¹b« vK?Ž ¡U?M« —Ëœ d?B? ²?I¹ r Ê–≈ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ UC
Î ¹√ WËb« w —Ëœ sN
90
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
s W??¾? vKŽ Âu??Ið ô WËb« Ê≈ ¨d??O?³? —Ëœ sN ÊU? l?³DUÐ ≠
‰U?łd« ÊU? ÊS ¨t?MŽ vMž ô Íc« Á—Ëœ ÌqJË ¨Èd?š√ ÊËœ ”UM«
f?O ¨‰U?? ? ?łd« s?F?MB?¹ s Òs?¼ ¡U?? ? ?M?U?? ? ? ¨‰Ëb« l?MB?¹ s r?¼
—Ëb« «c¼ «b?Ð Ê≈Ë v²??Š ¨W??OÐd??²«Ë W??¾? A?M²UÐ U/≈ ¨V?? ŠË …œôuUÐ
vKŽ «dJŠ
Î sJ¹ r …√d*« —Ëœ Ê√ ô≈ ¨t?²OL¼√ vKŽ ”u?LK dOž U?³zUž
Î
sI? «d¹ Òs? ¡U?MU? ¨Èd?š_« U?N? U?N?Ë U?N?HzUþË U??N ÊU? qÐ ¨«c¼
¨‰U??²? I«Ë nO??K ‰U??łd« ÊU?? Ê≈Ë ¨ «Ëe??G«Ë „—U??F*« v≈ ‰U??łd«
5×?? ¨tðu?Ë t?ð—b? V??×Ð ÏqË ¨VO??³D²«Ë b??O?L? C?²K? ¡U?MU??
Êb?L?Ò C¹ ¨gO?'« nKš sN½UJ ÊU? sNÐuK w ¡U?M« …u? X½U?
w? ‰U?? ? łd?« …u?? ? X?½U?? ? 5?ŠË ¨5ÐU?? ? ?B?*« sH?? ? ?F? ? ??¹Ë vŠd?? ? ?'«
Æ„—UF*« «u{UšË ·uO« «uKLŠ ¨r¼bŽ«uÝ
Ê√ 5MR?*« d?O? √ Ê–Q?¹ q¼ Êü«Ë ¨oO??L? Ž rN?? Ë ¨W??³? UŁ W¹ƒ— ≠
Y¹bŠ s ÎöOK u¼Ë U½√ `¹d²Ý√ ¨Èd?š√ WNłË Y¹b(« WK U tłu½
øwŽ«d«Ë WOŽd«Ë ¨‰Ëb«Ë WÝUO«Ë ¨”UM«Ë rJ(«
øÊü« wKzUÝ ÓX½√ ¡wý Í√ sF ¨X¾ý U Y¹b(« s Óp ≠
w Ë ¨W?¹«—œË U?? ŽUÐ
Î t?? O? ? Óp? Ê√ wMG?KÐ ¨oO?] ? ý Ÿu?? ?{u?? sŽ ≠
÷—UF¹Ë ¨U?νUOŠ√ U?ÎCFÐ U?NC?FÐ bA¹ Îô«u?√ «c¼ sŽ ÔXFLÝ q?ÐUI*«
ÆÈdš√ U½Î UOŠ√ UC
Î FÐ UNCFÐ
øu¼ UË ≠
°dF=A« sŽ ≠
øbBIð Ì÷—UFð Í√ sJË ¨Êu−ý Ëc tMŽ Y¹b(« Ê≈ ≠
Âd¼ WMЫ l „d?³Ð w½d?³?š√ sJË ¨UNMO?Š pM d?H?²ÝQ?Ý ≠
øÊUMÝ sÐ
91
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
vDŽ√ Íc« U ∫U?N²Q U?u¹
Î wKŽ
] ÊUMÝ sÐ Âd¼ WMЫ Ú b ËÓ ≠
ø»dF« tEH% X«“ U U×¹b
tO ‰U v²Š «dO¼“
Î
Î „uÐ√
°«ÎdO¼“ UMODŽ√ U UMO½ ∫w XUI
°vM¹Ô ô dO¼“
Ô KI
Ô rUDŽ√ U sJË ∫UN X
øbBIð WŁœU(« Ác¼√ ≠
qł√ ≠
øUNÐ U ≠
pu?? ? s b?? ? B? ? U?? ?Ë øÊU?MÝ s?Ð Âd¼ u¼ s? w½d?? ? ³? ? š√ ≠
øt²MÐô
fŠ«œ »d?? ?Š nË√ Íc?« ÊU?? H?Dž b?? ?O? ?Ý u?¼ ÊUMÝ s?Ð Âd¼ ≠
l b?? ¨ÊU??O?Ð–Ë f³??Ž 5Ð U??U?
Î ?Ž 5?FЗ√ U¼U??Š— —«œ w²?« ¡«d??³? G«Ë
tKF?? vKŽ v?LKÝ wÐ√ sÐ d?? O¼“ t??Šb?? L? ¨`K?B« b??I? ?ŽË ¨ U¹=b«
«c¼ d³š ·dŽ√ Ê√ Ô œ—√ w½≈Ë °¡UDF« ÊUMÝ sÐ Âd¼ t ‰ełQ ¨«c¼
t×¹b d?OE½ «dÎ O¼“ «uDŽ√ U XO?½ b UN½√ wMðd³?š√ UNMJË ¨¡UDF«
°vM¹Ô ô dO¼“ rUDŽ√ U ∫·dFð U X
Ô KI ¨„«–
»œ_« Áö?√ U??L? ¨a¹—U?²?« vKŽ …uDÝ »œú Ê√ «c?N?Ð ÔXOMŽË
b?? ?O? ?Šu« u?¼ ÊUM?Ý sÐ Âd¼ s?J¹ rK? °Îö? ?O?K ô≈ bÒK?ð a¹—U?? ?²« v?KŽ
–≈ dŁb½« pKð U?UN?A« sJË ¨5ЗU?ײ? 5Ð ÎU?×KÔ bI?Ž Íc«
U bŠ√ Í—b¹ Ê√ ÊËœ ¨t?ÓIH½√ rNM dO¼“ Ácš√ U?Ë °»œ_« UNIŁu¹ r
—Ëb?? w? d??F? A« ¡U?? IÐ Ì‚U??³? ÁU?DŽ√ U?? U??√ ¨t?? I? H½√ nO?? Ë ¨c??š√
tÐ l−?Hð Íc« b?OŠu« qO?²?I« u¼ d?
sJ¹ r U?L? UU9
Ï
Î ¨‰U?łd«
X½U?? d??? X?š√ sJË ¨W??F? łU? s u?? qJ? bÐ ö? ¨t??²? š√
dŁb½« U?LMOÐ ¨qO?ł b?FÐ Îö?O?ł Ád– ”UM« q?LŠË ¨t?²Łd? ¨¡U?M)«
°lzU−H« ·ô¬ X¹uÞË ¨vK²I« ·ô¬
92
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Í—b w „u×¹ ULŽ pQÝ_ wMF b¹ ¨qOLł Âö ≠
øu¼ UË ≠
¨‰b?ł —U??¦? ÊU? d??F?A« s Âö??Ýù« nu? Ê√ Ô √d?? U*UD ≠
œ^ dË ¨U?NMŽ Y¹b(« ·«dÞ√ ”UM«
»–U?−²¹ ¨œ—Ë Ìc?š√ «– WO?CË
Ô
U¼d?³?²ŽU? ¨U¹d¼Uþ
U?L?Î N? ¡«d?FA« …—u?Ý rOð«u?š rN? v≈ ‰«b?'« «c¼
Î
«d³?
Î š «c¼ w „bMŽ qN ¨¡«dF?A«Ë dFAK Âc« ÷d?F w ÊËdO?¦
øUOÎ Uý
q _« ÂöJ«Ë ¨Âö dFA« Ê≈ ¨]wMÔÐ U¹ °ÓXFË dO³)« vKŽ ≠
U¼«u?²×?Ë ”Q? …bO?B?IU? °Ud?
Î ×? vMÎ F qL?×¹ r U? W?ŠUÐù« tO?
¨»«d?A?« f¾ÐË ”QJ« f¾??³? ¨«d?Î ?L?š ”QJ?« Èu?Š ÊS?? ¨»«d?ý
vKŽ Ìh½ c??š√Ë ¨»«d?A« rF½Ë ”QJ?« rFM ¨UÐc?
Î Ž ΡU?? Èu?Š Ê≈Ë
w ʬd?? I« rN?? s? fO Áb?? O? I¹ U?? WMÒ« w? Ë Ê¬d??I« s t?? öÞ≈
¡wý
øWM] « s ÁbOÒ I¹ Íc« UL ≠
q¹e?? ł t?? ³? ?−? ?F?¹ ¨U?? Ϋ˖ Âö?? «Ë …ö?? B« t?? O?KŽ w³?M« ÊU?? ≠
sŽ —bÐ s?Ð ÊU??dÐe« l «œ U*Ë ¨vM?F*« qO??L? ł t??H? u??²? ¹Ë ¨…—U??³? F«
t²u? Âö«Ë …öB« t?OKŽ ‰U «—U³F« »c?ŽQÐ tðdCŠ w t?H½
°«Îd× ÊUO³« s Ê≈ ∫…dONA«
ÊU??×?²?Ýô«Ë »«c??F?²?Ýô« nu? d?F?A« s t?H? u? sJ¹ rË
ÊU?( ‰u?I¹ ÊU?Ë ¨…dO?¦? n«u? w tOKŽ iŠ
b? t½≈ qÐ ¨jI?
]
”b??I« ÕË—Ë rN??−¼« ∫Âö??Ýù« sŽ =»]c« v?KŽ t??F?−? A¹Ô X?ÐUŁ sÐ
°pF
^b?ý√ rN?OKŽ „dF?ý Ê≈ ∫t ‰U? rN?OKŽ ÊU?Š d?F?ý dŁ√ È√— U*Ë
°q³M] « `C½ s
93
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
t nI?½ Ê√ U½U??N½ b?? ¨t??F? {«u??² Âö??«Ë …ö??B?« t??OKŽ ÊU??Ë
qšb ¨Èd?J ”dH« nI¹ ULË ¨d?BOI ÂËd« nI¹ U?L Îôöł≈
t?OKŽ ÊU?Ë °ÓVCG? °t UMH?Ë b?Ë ô≈ UM?H½QÐ U½d?Fý U?L? …d? UMOKŽ
ÊU??? Š nu?? ¨t??N? łË w p– ·d??ŽÔ VC??ž «–≈ Âö??«Ë …ö??B«
∫ÁbA½√Ë
÷d?? ? ? ? ? ? ? Òw??K?Ž e?¹e?? ? ? ? ? ? ? F?K? w?? u?? ? ? ? ? ? ?Ë
Ôr?O? ? ? I? ? ? ²? ? ? ? ? ? u?¼ U?? ? ? ÷d?? ? ?H« Ô„d?ðË
r?N? ? ? ? ? ? Ë q
Ï ?I? ? ? ? ? ?Ž t? s?* X
Ô ?³? ? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ?Ž
°Âu?
Ô ? ? ? ? ? ? ?I?¹ ôË ‰U?? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ?'« «c??¼ Èd?¹
°U{d« l¹dÝ VCG« bOFÐ ÊUË ¨Âö«Ë …öB« tOKŽ Ów{d
b?? A½√Ë ¨«Î—c?? ²? ?F? ? V?F? ? Á¡U?? ł ¨d?? O¼“ sÐ VF?? Âœ —b?¼√ U*Ë
∫UNFKD w ‰uI¹ w²« tðbOB
‰Ô u?? ?³? ? ²? ? Âu?? ?O« w?³KI?? ? ÔœU?? ?F? ? Ý X?½UÐ
‰Ô u?? ? ? ? ?³?J? b?? ? ? ? ?H?Ô¹ r?? U?¼d?Ł≈ Ïr?]O?? ? ? ? ?Ó²? ? ? ? ? ∫mKÐ v²Š bAM¹Ô cš√Ë
w?½b?? ? ? ? ? ŽËÓ√ t?K?« ‰u?? ? ? ? ? Ý— Ê] Ó√ X
Ô ?¾? ? ? ? ? ?³?= ½Ô
Ô‰u?? ? ? Q?? ? ?Ó t?ÓK« ‰u?? ? ? Ý—Ó b?Ó MŽ u?Ô ? ? ? ÔH? ? ? F?Ó «ËÓ
t?Ð Ô¡U?? ? ? ? ?C? ? ? ? ?Ó²? ? ? ? ? ?Ô¹ Ï—u?MÓ Ó‰u?? ? ? ? ?ÝÓd?« ]Ê≈
Ô‰u?K?? ? ? ?Ó t?ÓK?« ·u?? ? ? ?O? ? ? ? ÔÝ s? Ïb]M?ÓN? ? ? ? Ô
94
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°U³F
Î U¼UË tðœdÐ lK
U¹ t¹≈ ∫U??N ‰U? ¨t¹b¹ 5Ð U??N?ö??Ý≈ sKFÔð ¡U?M?)« ¡U?ł U*Ë
°d Y¹bŠ s wM¹bA½√ ¨fOMÔš
¨W¹b?I?½ ¡«—¬ t Âö?«Ë …ö?B« t??OKŽ ÊU? ¨«c¼ s d??¦?√Ë qÐ
U??NU?? W??LK ‚b?? √ ∫‰U?? b??Ë ¨Õb1Ë Âc?
^ ?O? ¨lL??Ý U0 t¹√— w?DF¹Ô
∫bO³ WLK dŽUý
°qÞUÐ tK« öš U q ô√
∫XO³« e−Ž lLÝ U*Ë
qz«“ rOF½ q Ê≈ ô√Ë
‰Ëe¹ ô WM'« rOF½ ÊS ¨bO³ »c ∫‰U
wÐ√ s?Ð W??O? ?√ d??F? ?ý »c?? F? ²? ?¹ Âö?? «Ë …ö?? B« t?? OKŽ ÊU?? Ë
sÐ W?? ?—u?? ? ¨·UM?Š_« s se?« s U?? ?Šœ—
Î W?? O? ? √ ÊU?? ?Ë ¨XK?B«
t kH× ¨rK¹ rË Âö?Ýù« „—œ√ tMJË ¨…bŽUÝ sÐ fË ¨q u½
wÐ√ sЫ œU?? ∫‰U??Ë ¨t½u??L? C? ‚b?? Ë ¨Ád??F? ý »c?Ž ¤ w?³M«
ÆrK¹Ô Ê√ XKB«
°t³K dHË ÁdFý s¬ ∫ÁdFý lLÝ U* …d ‰UË
s
Ó Š
Ô t½uLC sŠ U? ¨Âö dFA« ¨5MR*« dO√ U¹ ¨Î«–≈ ≠
tÐU??²? ? s¹b ÊU?? U?? t½√Ë ¨Áƒ«e??ł ¡U??Ý t½u?? L? C? ¡U??Ý U?? Ë ¨tЫuŁ
°¡«dFA« w U−¹Ë dF]A« »—U×¹Ô Ê√ Wžö³UÐ i³M¹
°ÎöF pc u¼ ≠
Êü«Ë ¨ÔXFË dO³)« vKŽ w½S? ¨pu ‚b bI tK«Ë t½≈ U√ ≠
¨¤”UM« b??O? Ý l ¡«d?F? A«Ë d??F?A« d??³? š pM X
Ô F??L?Ý Ê√ b?‡‡FÐ
95
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
dF=A« l tM ÊU U iFÐ tMŽË tM lLÝ√ Ê√ 5MR*« dO√ Ê–Q¹ qN
ø¡«dFA«Ë
øpŁbŠ√ Ê√ b¹dð
Ó ≠
Ô Ì¡wý Í√ sF ¨wMÐ
] U¹ «c¼ p
Ê–Qð Ê√ pO lLÞ_ w½≈Ë ¨tMŽ pQ?Ý_ dO¦J« w²³?Fł w ≠
UNO U q ⁄d √ Ê√ w
wMÐ
] U¹ q ≠
s“ tÐ Ó —d?? Âu?¹ XÐUŁ sÐ ÊU??? Š l „d??³? š s?Ž wMŁb??Š ≠
°t²ONM b−*« w «dFý
Î bAM¹ u¼Ë p² öš
ÊU???
] ?ŠË b?−? *U?Ð U?u?
Î ¹ Ô —d? w½S?? ¨Ó d??– U?? vKŽ d??_« ≠
øÊU]Š U¹ b−*« w √ ∫t ÔXKI ¨tO «ÎdFý bAMÔ¹
°pM dOš u¼ s tO Ë ¨tO bÔ A½√ X
Ô M ∫w ‰UI
ÓXF?? L? ?Ý√ ¨tK?« Ópðb?? A½√ ∫t ‰U?? Ë …d¹d?¼ wÐ√ v≈ ÓX?H? ²?« rŁ
°”bI« ÕËdÐ Áb¹√ rNK« °wMŽ Vł√ ∫w ‰uI¹ ¤ tK« ‰uÝ—
rF½ ∫…d¹d¼ uÐ√ ‰UI
øUNMOŠ XKF «–UË ≠
ÔXOCË t²dð ≠
¨b−*« w? dFA« bAM¹ Ê√ t ÊÓ –√ b? ¤ tK« ‰uÝ— «œ U ≠
°øÁUNMð Ê√ Ó œ—√ rK
Ó ¨pMŽ »Už b d_« «c¼ Ê√ sþ√ UË
¨b−*« w t{dI UÎ1d% ôË ¨dFAK UÎ1d% ÁUN½√ Ê√ œ—√ U ≠
¨b−*« w dFA« UNO? Èdł w²« W³I(« pKð ·
Ô dŽ√ X
Ô M wMJË
ÔX¹√d? ¨UNM¹œ vKŽ X?½U Âu¹ g¹d? 5ÐË UMMOÐ ÎôU?−Ý d?FA« ÊU?Ë
vKŽ vI?³¹ ¡wA?« Ê√ wLKŽ rž—Ë ¨W?³?I?(« pKð «—Ëd?{ s p–
Êu?J¹ Ê√ Ô œ—√ w?M½√ ô≈ ¨·Ëd?E«Ë ‰«u?? ? ?Š_« d?? ? ?O? ? ?G?ð rž— ¨t?? ? ?²K?Š
t?²?dð Ê≈ U?ÐUÐ
Î oKž√ pcÐ w½√ ÔX³???ŠË ¨Y¹b?(«Ë ʬd?IK? b?−?*«
ÆdFAK U½Î «bO błU*« `³Bð Ê√ ¨tOŽ«dB vKŽ UŠu²H
Î
96
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
5MR*« dO√ U¹ sJË ¨pðœU?Ž vKŽ W³UŁ …dE½Ë ¨b¹bÝ Í√— ≠
ølM*« «c¼ sŽ q¹bÐ „UM¼ ÊuJ¹ Ê√ V−¹ ÊU U√
°ÊU t½≈ U√ ≠
øp– nOË ≠
∫ÔXK rŁ ¨¡U??×D³?« t ‰U?I?Ô¹ b?−? *« V½U??ł UνUJ Ô c??ð« ≠
Ác¼ v≈ Ãd???OK UðÎ u?? l d¹ Ë√ ¨d?F? A« b?AM¹ Ë√ ¨j?GK¹ Ê√ œ«—√ s
W³Šd«
øÊUŠ
] b{ UNÎ łu d_« sJ¹ r «Î–≈ ≠
vN½√ U0 Ád¬ Ë√ ¨ÁdOG t×OÐ√ U?LŽ ÁUN½√ v²Š ÊU(Ë
w UË ≠
]
UÐd?
Î I? U½bMŽ ÊU?Ë ¨t?u?Ý—Ë Âö?Ýù« sŽ ]»– qł— „«– ¨tMŽ Ád?O?ž
ÊU??
] Š wIÐË ¨ÔX¹√— U?? «c¼ sJË ¨tM ÊU? U? t kH??×½ ¨U?OE×?
Î ÍbM?Ž «cJ?¼ sJ?¹ rË ¨Âu?? ?I?« w ÔX?M U?? ? t «c¼ U?½d?? ?O? ? ?uð v?KŽ
∫tMŽ ‰uIðË ¨ÊUŠ È–RÔ¹ Ê√ ÁdJð WAzUŽ X½UË ¨ÍbŠË
∫‰U Íc« u¼ fO√
w?? ?{d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŽË w?? ?ðb?? «ËË w?? ?Ð√ Ê≈
¡Ô U?? ? ? ? Ë r?J?M? Ìb? ? ? ? L? ? ? ? ?×? ? ? ? ? ÷d?? ? ? ? F?
l Âö?Ýù« „—U?F? sŽ d?Fý Í√ œU?A½≈ ÓXO?N½ Óp½√ d?³?š U?Ë ≠
ødFAK UN²BBš w²« ¡U×D³« w v²Š g¹d
«u?LKÝ√ s¹c« ¨¡U?IKD?K U?Ϋd?≈ «c¼ ÔXKF? b?Ë ¨ÔXKF? qł√ ≠
¨XO*«Ë w×K U?L?Î ²?ý ô≈ d?F?A?« p– w —√Ó rË ¨rN?ö?Ý≈ s?ŠË
°ÂöÝùUÐ WOK¼U'« d√ tK« Âb¼ bË ¨szUGCK «b¹b&Ë
Î
97
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Íc« Vł«uK U??ÎI?O?I?% ¨d?F?A« u¼ Íc« ÕU?³?*« sŽ ÓXO?N½ «Î–≈ ≠
ø5LK*« 5Ð szUGC« q²Ë …œu*« ¡U“≈ u¼
ÆÓXK U vKŽ d_« ≠
øÁdFý p
Ó ³−F¹Ô ÊU ¡«dFA« ÍQ
] ≠
¨W??GÐUM?« d??F? ýË ¨vLKÝ w?Ð√ sÐ d??O¼“ d??F? ý wM?³? −? F¹ ÊU?? ≠
Æ¡UM)« dFýË
ørNM q l tMŽ wMŁb% d³š s qN ≠
d³š s „UM¼ qł√ ≠
5MR*« dO√ U¹ wMŁb× ≠
«–≈Ë Âu¹ «– X
Ô łd??š b??I? ? ¨W??GÐUM« U??Q?? ¨qF?? Q??Ý UMÎ ??Š ≠
∫‰uI¹ Íc« rJz«dFý Í√ ∫rN ÔXKI ¨ÊUHDž bÔ Ë »U³UÐ
tÔ ? ? ? ? L?K?ð ô ¨ÎU? ? ? ? š√ Ìo?³? ? ? ? ²? ? ? ? 0 ÓX??Ë
øÔ»c] ? ? ?NÓ Ô*« ‰U?? ? łd?Ò« Í√
Ó v?KŽ
^ ¨ÌYF?Ó ? ? ý
5MR*« dO√ U¹ WGÐUM« ∫«uU
∫qzUI« sL ∫ÔXK
w?—b?Ú ? ? ? ?Ô u?¼ Íc?« qO?ÒK?U?? ? ? ? p
Ó ?½Ò S?? ? ? ?
lÔ ?Ý«Ë p?M? Ž ÈQ?? ? ? ? ? ?²?M? Ô*« ÊÒ √ X
Ô ?ÚK?š ÊÚ ≈Ë
WM?O? ?²? ? ̉U?? ³? ? ł w Ïs−?? ?Š ÔnOÞU?Dš
ŸÔ “«u?? ?½ Óp? ? O? ?≈ Ìb? ? ¹√ U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N? ?Ð bÒ ? ? 9
5MR*« dO√ U¹ WGÐUM« ∫«uU
98
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫qzUI« sL ∫ÔXK
w?? ? ? H?Ó½ ÔX?ÚKÓL?? ? ? Ž√ Ì‚=d?? ? ? Ó×?? ? ? Ô sЫ v?≈
ÊÔ u?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? F?«  b?¼ b?? ? ? ? ?Ë ¨w?²?K?Š«— Ë
w?ÐU?? ? ? ? ? ?O?Ł ÎU? ? ? ? ? ?I?K? š ÎU?¹—U?? ? ? ? ? Ž p?²? ? ? ? ? ? O?ð√
ÔÊu??M? E? « w?
Ó ?Ð Òs? E? ð ¨Ì·u?? ? ? ? ? ? ? ? ? š v??K? Ž
U?? ? ? ? ? ÓN?ÚM?Ô?Óð r? W?Ó½U?? ? ? ? ? _« ÔX?ÚO?? ? ? ? ?ÓH?ÚQ?? ? ? ? ?
ÔÊu?? ? ? ? ? ? ? ? ¹ ô ÏÕu?Ô½ ÓÊU?? ? ? ? ? ? ? p??c?? ? ? ? ? ? ? 5MR*« dO√ U¹ WGÐUM« ∫«uU
∫qzUI« sL ∫ÔXK
Ôt? p??O?K?*« ‰U?? ? ? ? ? ? –≈ ÓÊU?? ? ? ? ? ?L?‡? O?K?ÔÝ Òô≈
b‡?MÓ ÓH?« sŽ U?¼œÚ b?Ô ? ? ŠU?
Ú ? ? W?¹d?
Ó ? ? ³« w? rÔÚ 5MR*« dO√ U¹ WGÐUM« ∫«uU
°rJz«dFý dFý√ u¼ ∫ÔXK
sÐ d?O¼“ d?³š U?L? W?GÐUM« l «c¼ °5MR*« d?O?√ U¹ X½√ ‚«]Ë– ≠
øvLKÝ
Ô wÐ√
W?O?K¼U?'« w È—√ U??Ë ¨Ád?F? ý wM³?−? F¹ ÊU?? q
Ï ł— tK«Ë „«– ≠
¨d??H? Ý w U??u?
Î ¹ UM UM½√ Ád??F? A?Ð wÐU??−? Ž≈ s mKÐ b?? Ë ¨tM d??F? ý√
ÆÆÆdO½ s×½ ULMO³
qO?“ Êö? U¹ ÓX?½√ øÊuK«e?²ð ô√ ∫wF? s¹c« V?dK ÔXK ≠
wKO“ ”U³Ž sÐ tK«b³Ž U¹ X
Ó ½√Ë ¨Êö qO“ Êö U¹ X
Ó ½√Ë ¨Êö
99
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨t??Ž—ËË t?? LKF ¨tM?Ý WŁ«b??Š vK?Ž wM UÐd?
Î ? I? w U??³?Î ? ³? ×? ÊU?‡‡Ë
‰u?? Ô b??A½√ rŁ ¨W??ŽU??Ý UM?ŁœU??×?²? ¨¤ t?K« ‰u??Ý— s t??²Ð«d??Ë
∫ÊUŠ
U?? ? ? N?K?Š— ‚u?? ? ? W?? ? ? U?½ X
Ú ?KL?? ? ? ?Š U?? ? ? Ë
b?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ? s? ÎW? ? ? ? ? ? – v? Ë√Ë d?^ Ð√
ø¡«dFA« dŽUA w½bAMð ô√ ¨”UÒ³Ž sЫ U¹ ∫ÔXK rŁ
ø¡«dFA« dŽUý sË ¨5MR*« dO√ U¹ ∫‰UI
vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“Ô ∫X
Ô K
ø¡«dFA« dŽUý tðdO] rÓ  5MR*« dO√ U¹ ∫‰UI
wýu?? ?Š l?³? ? ²? ? ²¹ ôË ¨5ö?J« 5?Ð qþU?? ?FÔ¹ r? t½_ ∫ÔX?KI?? ?
°tO U dOGÐ «ÎbŠ√ Õb1 ôË ¨ÂöJ«
w½bAM¹ Ê√ t tK« ¡Uý U „«cu¹ w½bA½Q
U½d??«c?²? ¨wÐU?×? √ s ÌW?ŽU??L?ł w X
Ô ?MË ¨ÂU¹_« Ú —«œ rŁ
dFA«
ø”UM« dFý√ s ∫rN²QÝ rŁ
dFý√ rN¹√ «uHK²šU
¨UNðb−Ð sЫ r?¡Uł b ∫rN X
Ô KI ¨”U³?Ž sЫ UMOKŽ qšb
°”UM« rKŽ√Ë
ø”U³Ž sЫ U¹ ”UM« dFý√ s ∫t ÔXK rŁ
vLKÝ wÐ√ sÐ dO¼“ ∫‰UI
ÁdFý s w½bA½Q ∫ÔXK
100
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫«bAM
‰UI
Î
Âd?? s f?L? A« ‚u?? b??F? I?¹ ÊU?? u
«Ëb?? ? ?F? ? ? ¨r?¼b?? ? ?−? ? ? Ë√ r?NÒËQ?Ð Âu?? ? ?
r?N? ? ? ? ³? ? ? ? ??Mð 5?Š ÊU?M?Ý r?¼u?Ð√ Âu?? ? ? ?
«Ëb?Ë U?? ? ? ? ? ? ? œôË_« s?? »U?ÞË «u??ÐU?Þ
«u??M?√ «–≈ f??½≈ «u?? ? ? ? ? ? ? ?Že?? ? ? ? ? ? ? ? «–≈ Òs? ł
«Ëb?? ? ? ? ? B? ? ? ? ? ? «–≈ q?O? U?? ? ? ? ? N?Ð Ê˃“Ò d?? ? ? ? ? Ô
rF?½ s ÊU?? ? U?? ? v?KŽ ÊËb?? ? ?
Ò ? ? ×? ? ?
°«Ëb?? ? ? ? ? ? ?Š
Ô tU?? ? ? r?N?M t?K?« ŸeM?¹ ô
W?? ÝU?? O? ?« w f?O ¨5MR?*« d?? O? √ U?¹ X½√ Ó„d?? B? ?Ž ÏoÐU?? Ý ≠
°UC
Î ¹√ dFÒA« w U/≈Ë ¨jI rJ(«Ë
øp– ,Ë
Ó ≠
w r?Nu?? I? ?Ž «uKL?? Ž√Ë ¨Ó„b?? F?Ð «ËƒU?? ł s¹c« œU?? IM?« ]Ê√ p– ≠
°pu «Ëb¹√] ¨UNzUMÐË …bOBI« w Ë ¨tðUuIË dF=A«
øp– nOË ≠
Íc« V³???« w pu?? ≠^c? Íu?
^ ?G u?¼Ë≠ …b??O? ³? Ž uÐ√ √d?? U]* ≠
Ê≈ ¨5MR*« d??O?√ ‚b?? ∫‰U? ¨¡«d??F?A« d??F?ý√ «dÎ ? O¼“ t??O? d??O] ?
t²?? Ê≈ ÏbN?ý ÓXK ÓX¾ý Ê≈ W?łU³¹œ vLKÝ fÐ√ s?Ð dO¼“ dF?A
°UN«“_ ‰U³'« tÐ X
X
Ó ¹Ú œÓ —Ó u d
Ó K X
Ó ¾ý Ê≈Ë ¨»«–
Ï
W?? U??B? Š …b?O? ³? Ž wÐ√ s?Ž qI¹ ô Íu??G u¼Ë≠ Âö??Ý sЫ ‰U??Ë
¨«Îd? ?F? ?ý rN?? H? ?B? ?Š√ Ôd? ?O¼“ ÊU?? ¨»UD)« s?Ð d??L? ?Ž ‚b?? ≠UÎM?J9Ë
s qO?K w w½U??F*« s? d??O? ¦J rN??F? L? ł√Ë ¨n??Ý s? r¼b??FÐ√Ë
°Õb*« w ÎWGUÐ r¼bý√Ë ¨oDM*«
101
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¡UA¹ s tOðR¹ tK« qC p– ≠
ô ∫pu?IÐ ÓXOMŽ U? w½d?³?š√ sJË ¨Áö?Ž w ]e?Ž t½U?×?³?Ý ≠
«Îb??Š√ Õb?1 ôË ¨ÂöJ« wýu?? Š l³??²? ?²¹ ôË ¨5ö?J« 5Ð qþU?? FÔ¹
øtO U dOGÐ
¨tÐ œ«d*« vM?F*« sŽ Wôb« wH?
] ?š ÂöJ« Êu?? w¼ WKþU??F*« ≠
p– Q??AM¹Ë ¨w½U??F*« VOðdð o? Ë W?³ðd?? d?O? ž ÿU??H_« ÊuJð YO??×Ð
w²« ¨ ULKJ« 5Ð kH V¹dGÐ qB Ë√ dOšQð Ë√ .bIð s bOIF²«
VłuÔ¹ t½_ Âu??c? u¼Ë ¨iF??³Ð U?N? C?FÐ qB??²¹Ë —ËU?−? ²ð Ê√ V−¹
W?Izö« l{«u*« dO?ž w tþUH?√ l{Ë s ¨tЫdD{«Ë vMF*« ‰ö²?š«
r Ë√ ¨tMł s ÊU Ρ«uÝ ¨¡wAUÐ ¡wA« WKš«b WKþUF*U ¨UNÐ
”Ë√ ‰u w …—UF²Ýô« gŠUH ¨tÐ ozô dOž u¼Ë tMł s sJ¹
∫d−Š sÐ
U??¼d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ý«u??½ —U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ž Âb??¼ Ô «–Ë
U?? ? ? ? ? Žb?
Î ? ? ? ? ? ł U?? ? ? ? ? ³?Î u?ð ¡U?*U?Ð X?L? ? ? ? ? ?B?ð
°—UL(« sЫ u¼Ë Uγuð ∫]w³B« vL
×U?? ?? ? »—U?? ?Ið W?KþU?? ?F*« s Êu?J¹Ë vM?F*« t?? ?FÐ Ôq²?? ?¹ U?? ?Ë
∫qzUI« ‰uI ¨bŠu« XO³« ULK w ·Ëd(«
dÌ ? ? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ? Ó ÌÊU?J? 0 Ì»d?? ? ? ? ? ?Š
Ó d?Ô ? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? ÓË
°Ôd?? ? ? ³? ? ? ? Ó Ì»d?? ? ? ÓŠ d? ? ? ?³? ? ? ?Ó Ó»d?? ? ? ?Ô ÓfO?ÓË
øÂöJ« w
] ýuŠ UL ¨«Î–≈ WKþUF*« w¼ Ác¼ ≠
102
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U¼d??O?] ? Ë ¨wU??OK« s qzU??N« rKE?*« u¼ q _« w wýu??(« ≠
t?²U U?×?
Î OB? ÊU? Ê≈Ë t³¹d?žË kHK« d?ŽË —UB? ¨ÂöJ« v≈ »d?F«
°»dF«
ø¡UM)« l „d³š UL ¨ÔXLN UÎMŠ ≠
vKŽ ÏrKŽ ¨«Îd? UNO?š√ w XU U?L dF?A« w …√d« pKð ≠
U¼œôË_Ë ¨W??OK¼U??'« w U??N? ²? F? —Ë U??N? ²? H?F? U?N?ÒKł√ ÔXM ¨—U½
Ô t??Ý√—
tK« bMŽ rN?²?³??²?ŠU? W?OÝœU?I« w Ρ«b?N?ý rN?²?b? s¹c« W?FЗ_«
¨UNu s ÌdH½ w Z(« VKDð ÚXK³√ bI ¨UNF Íd³š U√ ¨vUFð
U¼ƒUJÐ ‰U?Þ b?I? ¨U?N? ²EŽË uK ¨¡U??M)« Ác¼ ∫w ‰u??I¹ s ¡U??−?
ÂöÝù«Ë WOK¼U'« w
¡UMš U¹ ∫X
Ô KË UNO≈ X
Ô LI
øb¹dð Íc« UË ¡UAð U ∫ÚXUI
øpOMOŽ wP Õd√ Íc« U ∫ÔXKI
dCÔ «œUÝ vKŽ ¡UJ³« ∫XU
u??A? ŠË ¨VNK« œU??C? Ž√ r¼Ë ¨W?O?K¼U??'« w «uJK¼ rN?½≈ ∫ÔXK
°rÒMNł
w½œ«“ Íc« pc?? ¨5MR?*« d?O? √ U¹ w√Ë wÐ√ „Ó «b?? ∫XU?I?
°wFłË vKŽ UFłË
Î
XK U wM¹bA½Q ∫X
Ô K
U „bA½√ wMJË ¨ÂuO« q³? ÔXK U Ó„bA½√ ô w½√ U√ ∫XU
°WŽU]« t²K
wu «Î–≈ ∫ÔXK
103
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫XUI
Ôt?½Ëœ …d?? ? ? L? ? ? ž Ó·U?M?« ÎU?Łb?? ? ?ł v?I? ? ? ?Ý
Út? ÔK?ЫËË l??O?ÐÒd??« Ô U?1œ Y? O? ? ? ? ? ? ? ? ÓG?« Ós? v?Ý_«
Ó d?Ó ? ? Ô– «–≈ w?F? ? ?L? ? ? Ý rÔ ¼Ô d?Ô ? ? ?O? ? ?ŽÔ√
tÚ ?K?¹«e??ð U?? ? ? ? ? …d?? ? ? ? ? ? “ tÔ ?M? V?K? I?« w? Ë
vJ?ÐÓ sÓ Óp?ÓK³?? ? l
Ó b«
Ò d?Ô ? ? O? ? ŽÔ√ ÔX?MË
ÚtÔK?žU?? ý Ó„b?Ó ? ?FÐÓ Ó U?? ? ÚsÓ v?KŽ ÓXÚ½Q?? ?
°«bÐ√
Ô KI
Î WM¹eŠ ‰Ô «eð U UN½S U¼uŽœ ∫X
øÁbMŽ nu²½ Ê√ —b−¹ «d√
Î 5MR*« dO√ U¹ wF kŠöð ô√ ≠
øÎÒwMÐÔ U¹ u¼ UË ≠
U?ÎF?œ q¹u?F«Ë ¡UJ³« «c?¼ q ¨Ìd??B ¡UŁd«Ë Ÿe?'« «c¼ q ≠
bu« W½UJ ·d?Fð ÓX½√Ë ¨WFЗ_« U¼œôË√ w tK¦? b$ rË ¨«Îd?FýË
°Â_« s
ô≈ W?? ?OK¼U?? ?'« u?? w? fO t?½√ «c¼ œd?? q
] ?FË ¨X
Ó ?b?? ≠
5Ð ÊU?²?ý sJË ¨e¹e?Ž b?O?I? q ¨…U?O?Š Âö?Ýù« u? U?√ ¨ u*«
w «Îb?O? N?ý Áb??I?Hð Ê√ 5ÐË ¨W??OK¼U?'« w U??ÎF¹d? „b?O? I? b??I?Hð Ê√
°ÂöÝù«
°…d¹u½ sÐ rL² l p²BIÐ «c¼ pö w½d– ≠
UNM UÐd{
Î UNO Ê] ≈ tK«Ë qł√ ≠
w Ê≈Ë ¨pM l?L?Ý√ Ê√ VŠ√
w?½S? ¨U¼d??³?š s?Ž wMŁb?×? ≠
^
tO s×½ ULŽ Ãd½ ö «dFý
Î d_«
pŁb× w½S ¨UÎMŠ ≠
mÌ B* w½≈Ë ≠
104
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
v≈ wMI??³? ÝË ¨wK³? r?KÝ√ ¨»UD)« sÐ b¹“ w?š√ tK« rŠ— ≠
U?NK b¼U?A*«Ë «—bÐ
Î b?N?ý ¨wMŽ t?ö?Ý≈ r²?Ë WJ? w rKÝ√ ¨tK«
rK ¨W??U?L? O« Âu¹ t??F? 5?LK*« W¹«— X½U??Ë ¨¤ tK« ‰u??Ý— l
t?d?√ v²??Š ¨t?O? UMÎ ?¦? ¨Ëb??F« »U?— w «—U?
Î ×½ U?NK?L?×¹ u¼Ë ‰e¹
ÈdM …ËbM« —«œ v≈ Q³¼«–
Ô M „dA« vKŽ U½√Ë d–√ ¨…œUNAUÐ tK«
Î X
b?? ÊU??Ë o¹dD?« w √b¹“
Î ÔXO??IK ¨¤ Ìb? L? ×? d??√ w l?MB½ U??
UNu¹ rKÝ√
w lM?B½ U?? Èd½ …ËbM?« —«œ v≈ wM³??×? ?Bð√ b¹“ U¹ ∫t ÔX?KI??
øbL× d√
»UD)« ‰¬ V?× «d?Î O?š t ÊuF?L²?& Íc« ÊU? Ê≈ ∫w ‰UI?
«d?Î ý t?O≈ Êu?F? L?²?& Íc« ÊU? Ê≈Ë ¨b?Š«Ë Ïqł— rNM? d?O?)« ‰UM¹ Ê√
°bŠ«Ë qł— rNM dA« ‰UM¹ Ê√ »UD)« ‰¬ V×
U?? t?K« t??L? ?Š— ¨Âu??O« p– w? pKð t??²?u??I? r?N? √ r n‡?O? °tGKÐ√
X
Ô −?? ?O¼ w?½√ ô≈ È—√ U?? ¨5M?R*« d?? ?O? ?√ U¹ „U?? ?š√ tK?« rŠ— ≠
°«b¹“
Î w dcð pÐ «–S …d¹u½ sÐ rL² sŽ p²QÝË ¨p½eŠ
«Îb¹“ Ô d– ô≈ wU√ rL² dcÔ¹ ô ≠
ø5MR*« dO√ U¹ ÓrË ≠
q²? t??O≈ uJA¹ dJÐ w?Ð√ v≈ vð√ b? …d¹u½ sÐ r?L?²? Ê√ „«– ≠
w s×½Ë b??−??*« UMOKŽ qšœ b??Ë ¨UÎJU?? t?O?š_ b??Ou« sÐ b?U?š
¨t?Ýu U?³J²M
—u?Ž√ dO?B? ÌqłdÐ U½√ «–S? ÔXH²« U?LK ¨d?−H« …ö?
Î
ø«c¼ s ÔXQ
…d¹u½ sÐ rL² ∫«uUI
°„Uš√ pzUŁ— s w½bA½√ ∫t X
Ô KI
105
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫«bAM
‰UI
Î
WÎ ? ¼Úd?ÔÐ ÓW? 1Óc? ? ? ? ? ? ? ?Ôł Úw??Ó½U?? ? ? ? ? ? ? ?ÓÚb?ÓM? Ó U?]M? Ë
U?? Žb?] ? B? ?²Ó ¹ s? ∫qO?? v²?? Š d¼b?« s
U?ÎJ?U?? ? ? ? ? Ë w?½Q?? ? ? ? ? U??MÓ ?Úd?? ? ? ? ? H?ð U?? ? ? ? ? L?] K?
U?? ? ? F?Î ? ? ? ÎWK?O? ÚX?³Ó½ r? ‚«d?? ? ? ²? ? ? ? « ‰uD?
w½≈ ¨»UD)« s?Ð Ób¹“ tK« ÔrŠd¹ ¨5?ÐQ?²« t?K«Ë «c¼ ∫t ÔXKI??
X
Ó OJ?Ð U??L? t??²? OJ?³ d??F? A« ‰u?? v?KŽ —b??√ X
Ô M u w?½√ V??Š_
°„Uš√
øÊe(« s ÓpOš√ vKŽ ÓXOI U bý√
] U ∫t²QÝ rŁ
W??×? ?O? ×? ?BUÐ ÔXO?J³?? ¨X?³¼– b?? Ác?¼ wMO??Ž X?½U?? ∫‰U?? I?
°lbUÐ Ú dłË W³¼«c« 5F« UN²HFÝ√ v²Š ¡UJ³« Ô d¦Q
°pU¼ vKŽ bŠ√
Ô KI
Ï «cJ¼ ÊÔ e×¹ U ¨b¹bý Êe( «c¼ Ê] ≈ ∫X
X
Ô OJ?Ð U?? „u??š√ q²??Ô U??L? W??U??L? O« Âu¹ w?š√ q²?? u ∫‰U??I?
°«b‡‡Ð√
Î
tÐ wM²¹ÒeŽ U q¦0 bŠ√ w½«]eŽ U ¨tK« pLŠd¹ ∫ÔXKI
Èd?? O? ¡d*« Ê≈ ¨q¼c?? ? tK«Ë ¨5?MR*« d?? O? ? √ U¹ ÓX½√ q?¼c?? ≠
v²?? Š p?MOË p?½UMŠ Èd¹Ë ¨«b?Î Ð√ 5Kð ô p
Ó ?½√ sE¹ v?²? ?Š p
Ó ðb?? ý
°«bÐ√
Î b²Að ô p½√ sE¹
…u???I«Ë Âe??(« 5Ð Ê≈Ë ¨5K« l v? UM²¹ ô Âe??(« ]Ê≈ wM
] ÐÔ U¹ ≠
lOD²?¹ ULK W?ŠU? nF?C«Ë 5K« 5ÐË ¨”UM« UN?—b¹ ô …dF?ý
s UΓUŠ ÔXM tK«Ë w½≈ U√Ë ¨UÎHOF{ ËbGO UNKšb¹ ô Ê√ ÓÊô s
°nF{ dOž s UMÎ OË ¨…u dOž
106
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
tðœb?ł ÊeŠ sŽ ÓpO≈ —c?²Ž_ w?½≈Ë °pc ÓXM b?I tK«Ë ≠
ÍuD½ Ê√ ÊËœ ¨W×HB« Ác¼ ÍuD½ Ó‰UF² ¨wM bB dOž sŽ ÓpO
dFA« W×H
qFHMK ≠
U?L ¨«d?Î F?ý Wb?B« pQ?Ý t½√ X
Ô F?LÝ wЫd?Ž√ sŽ wMŁb?Š ≠
øpF Ád³š s ÊU
¨W?b?B?« VKD¹Ë W?U?H« u?JA¹ W¹œU?³« s ¡U??ł wЫd?Ž√ „«– ≠
∫«ÎbAM ‰UË ]Íb¹ 5Ð nu
WM?'« p
Ó d?? ? O? ? ?)« d?? ? L? ? ?Ž U¹
]s?ÔN? ? ? ? ? ? ?Ó Ô√Ë w?ðU?? ? ? ? ? ?O? M?Ð f?
Ô Ô«
]sKFH² ÓpOKŽ ÔXL√
øqF √ r ÊS ∫t X
Ô KI ¨t³Ž«œ√ Ê√ Ô œ—Q
°6
] ¼–_ ÌhHŠ UÐ√ «Î–≈∫‰U
øqFH²Ý «–U ÓX³¼– «–≈Ë ∫ÔXKI
tÒ½uJý_ tK«Ë ∫‰UI
øs* ∫ÔXK
s
] ¼Ô tO UODŽ_« ÊuJð ÂuO ∫‰U
°WMÒ ł v≈ U≈Ë —U½ v≈ U≈
°ÁdFA ô ÂuO« p– d( VKÞ U ÁuDŽ√ ∫∫ÔXKI
‰QÝQ ¨«bÐ√
Î ¡d*« pM ^q1 ô ¨uKŠ „d?³šË ¨»cŽ Óp¦¹bŠ ≠
°wM ]q9 ô Ê√ tK«
°øtMŽ wKzUÝ X½√ ¡wý dFA« w ‰«“ U√ ≠
107
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Âu¹ q pOKŽ d¦F¹Ô ö ¨5MR*« dO√ U¹ ¡UOý√ „UM¼ ‰«“ U ≠
«Î–≈ qI ≠
°Êö−F« sÐ wŁ—U(« l wýU−M« d³š sŽ wMŁbŠ ≠
wMÐ U?−¼ ¨d?LŽ sÐ fO? t ‰U?I¹ qłd VI
Ï «c¼ wýU?−M« ≠
ÁU¹≈ UOUý
w≈
Î
] wŁ—U(« Ó¡U− ¨Êö−F«
ørJO ‰U «–U ∫t ÔXKI
∫‰UI
WÌ ? ?–Ë ÂR?? q?? ¼√ ÈœU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž t??K? ?« «–≈
q³?I? sЫ j¼— Êö??−?F« wMÐ ÈœU?F?
¨¡U??C? I« …¡U??³? Ž X
Ô ?? ³Ë ¨d??F? AUÐ w?²¹«—œ ¡«œ— wMŽ X
Ô ?FK??
° UN³AUÐ œËb(« √—œ√ Ê√ Ô œ—√Ë
°ULK
ÍœUF¹ ô tK«Ë ¨¡UŽœ «c¼ ∫t ÔXKI
Î
∫‰uI¹ t½≈ 5MR*« dO√ U¹ ∫w ‰UI
WÌ ? ? ? ? ? ? ? c?Ð ÊË—b?? ? ? ? ? ? ?G? ¹ ô W?K?O? ? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? ? ‰ œd?? ? ? š W?? ? ? ³? ? ? ?Š ”UM?« Êu?? ? ? L?KE?¹ ôË
·d??Ž_ tK«Ë w½≈Ë ¨p?c? r?NK »UD)« ‰¬ X
Ó O? ∫t X
Ô KI??
rK?E« Âb?? Ž sŽ wM?JÔð »d?? F« ÊS?? ¨rN?? O? ? t?u??I?¹ Ê√ œ«—√ Íc« U?? ¨ÊU?OM?F? XO?³K? sJË ¨¡UM³?ł Âu?? rN½√ ‰u?I¹ Ê√ œ«—√ b??Ë ¨6Ô'UÐ
s rNHÔ¹ bOFÐ vMF?Ë ¨œ«d*« fO u¼Ë Ád¼Uþ s rNHÔ¹ V¹d vMF
d¼UE« vMF*« Ÿœ√ Ê√ d¹eFðË bŠ
^ d_« w Ë w ÊU UË ¨ÂöJ« U¹UMŁ
∫W?N?³AU?Ð b(« UÎz—«œ t X
Ô ?KI ¨w
] ?H)« b?O?F?³« vMF*UÐ qłd« c?š¬Ë
°pc rNK »UD)« ‰¬ XO
108
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫UMO ‰uI¹ t½≈ 5MR*« dO√ U¹ ∫‰UI
rN?? ? u?? ?( U¹—U?? ?C?« »öJ« ·U?? ? Fð
 A?? ?N?½Ë ·u?? ?Ž sÐ V?F? ? s q?QðË
q
»öJ« qQð s ÎU?ŽUO?{ vH ¨r¼Uðu? ÂuI« ]sł√ ∫t ÔXK?I
r¼u??−? N¹ Ê√ œ«—√ ¨«c¼ tu?? s? œ«—√ Íc« rN?? _ tK«Ë w½≈Ë °t??L? (
tKQ?ð Ê√ ÚXH½√ r¼b??Š√ W??H? O? ł vKŽ d??¦? Ž «–≈ »öJ« Ê≈ ‰u??I? O?
°t??²K?√ qA??N½ wM?Ð s .d?? vKŽ d?? ¦? Ž «–≈ U??LMO?Ð ¨t??¦? ³? šË tM?²M
ô w »«d²« w UÎI?OLŽ rN «ËdHŠ Í√ r¼Uðu? ÂuI« s
] ł√ t wuË
…d*« Ác¼ V¹d?I?« vMF*« Ô c?šQ? ¨Í—«u?C«Ë »öJ« r?N?łd??²?ð
°«Îœb− WN³AUÐ ]b(« Ô √—œË ¨WIÐU« …Òd*« w tðcš√ UL
∫UMO ‰uI¹ t½≈ 5MR*« dO√ U¹ ∫‰UI
W?? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ? A? ? ? ? ? ? ? ? ?Ž ô≈ ¡U?*« ÊËœd??¹ ôË
q??N? M? q?? s??Ž Ôœ«—u?
] ?« —b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? «–≈
°ÂUŠeK q√Ë ¡ULK vH √ p– ∫t ÔXKI
rN½√ ‰uI¹ Ê√ œ«—√ ¨«c¼ tu s œ«—√ Íc« U? UC
Î ¹√ rN _ w½≈Ë
¨”UM« wI?¹ UbMŽ rN? «dš «u?I¹ Ê√ Êu?FOD²?¹ ô ¨¡U?HF?{ Âu
⁄d? Ë ¡U*« ÊU «–≈ v²?Š ¨rN½U?FD UO?I?Ý s ÂuI« ⁄d?H¹ Ê√ «ËdE²MO?
vMF*« ÔX?dðË V¹d?I« vMF?*UÐ Ô c?šQ? ¨«u??I?? r¼ «ËƒU??ł ¨”UM«
°WN³AUÐ ]b(« UÎz—«œ ¨bOF³«
109
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫UMO ‰uI¹ t½≈ 5MR*« dO√ U¹ ∫‰UI
r?Nu?? ? ?I ô≈ Êö?? ? ?−? ? ? F« w?L? ? ?Ý U?? ? ?Ë
q−Ž«Ë b³F« U?N¹√ VKŠ«Ë VFI« cš
tK«Ë w½≈Ë ¨”UM?K rN?F?H½√ ”UM« d?O?šË ¨b?³?Ž UM?K ∫t ÔXKI?
w Ïq¹– r?N½√ ‰u??I¹ Ê√ œ«—√ ¨«c?¼ tu?? s œ«—√ Íc?« U?? U??ÎC¹√ r?N? √
lL?? łË ¨¡U*« VKłË ¨ÁU?? O? A?« VKŠ rN?? ²? FM? ¨rN Âb?? š ¨”UM«
Ô œ—√ Èd?š√ Î…d? wM?JË °rNð«œU? b?O? ³?F« tKF?H¹ U?? qË ¨VD(«
«c¼Ë ¨bOF?³« X
Ô dðË V¹dI« vMF*« Ô cšQ ¨WN?³AUÐ b(« √—œ√ Ê√
°¡UCI« ”√—
∫UMO ‰uI¹ t½≈ ¨5MR*« dO√ U¹ ∫‰U
‡?‡?‡?« Ô…d?? ? ? ? ?Ý√Ë 5−?? ? ? ? ?N?« œôË√ p?¾?Ë√
q?c?? ? ? ? ?²?*« e?? ? ? ? ?łU?? ? ? ? ? F?« j?¼—Ë r?O? ? ? ? ? ¾?
«Î—cŽ ôË ÎW d t bł√ ö «c¼ U√ ∫ÔXKI
øUNMOŠ ÓXKF «–UL ≠
U?? NK?¦* œU?? Ž s?¾ tð—c?½√Ë t?? ²? ?IKÞ√ r?Ł ¨t?? ²Ðd?? {Ë ¨t?? ?²? ?? ?³? ?Š ≠
°»UIF« t sHŽU{_
ô Âe??(« ∫‰U?? YO?? Š Áb??O? ?Ž√ Ê√ 5MR*« d?? O? √ w? Ê–Q¹ q¼ ≠
ø5K« l v UM²¹
øUNM UMON²½« U√ ≠
ø5K«Ë Âe(« 5Ð lL& WB tðbB U sJË ¨vKÐ ¨vKÐ ≠
110
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øw¼ UË ≠
W¾OD(« 5ÐË pMOÐ —«œ U ≠
WŽU« ÀbŠ t½√ u UL Èdł U d–√ w½≈ U√ ≠
øULJM ÊU U0 wM²ŁbŠ öN ≠
Èdł ULŽ ·
Ô dFð p½√ p«RÝ s VŠ√ ≠
ö Êü« U√ ¨pMŽ lL?Ý√ Ê√ v{—√ XM ¨U³zUž
Î ÓXM 5Š ≠
UÎ Uš UÎLFÞ pM WBIK Ê≈ ¨pM lLÝ√ Ê√ ô≈ v{—√
ÊU ÍcUÐ pŁb× w½S ¨Ê–≈ UMÎ Š ≠
WOžU Ê«–¬ wK ≠
¨»d sŽ U?LN? dFð Ê√ bÐ ô 5²O?BA?Ð p dŽ√
Ò ÎôË√ wMŽœ ≠
U/≈Ë ¨W?¾? OD(« 5ÐË wMOÐ √b??³ð r W?B?I?U? ¨Àb?Š U? œU??FÐ√ „—b?²
°tMOÐË wMOÐ XN²½«
Æ—bÐ sÐ ÊUdÐe«Ë W¾OD(« 5Ð X½UJ UN²¹«bÐ U√
tÐ VIË ¨t?³?I W?¾?OD(«Ë ¨pU? sÐ ‰Ëd?ł u?N? W?¾?OD(« U?Q?
¨dJÐ w?Ð√ s“ v≈ t??ö?Ý≈ d??šQðË ¨W??OK¼U??'« „—œ√ ¨t??²? U? d??B? I
s u?? ?−M¹ U?? L?KË ¨q¹u?Þ ŸUÐ ¡U?? −? ?N?« w t ¨Ÿ–ô ÌÊU?? ? «– ÊU?? Ë
b?−¹ r Âu¹ r?Ł ¨t?L?ŽË tU?šË t?√Ë ÁUÐ√ U?−¼ °t? d?Ž h??ý tzU?−¼
∫t√ UOłU¼
‰U bI ¨töÝ≈ q³ «c¼ ÊUË °tH½ U−¼ Áu−N¹ s
Î
«b?Î ? ? ? ?O? ? ? ? F?Ð w?MŽ Íb?? ? ? ? F? ? ? ? U?? ? ? ? w×?M?ð
U?? M? ? O? ?*U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « p?? M? ? t?? ?K? ?« Õ«—√
«d?Î ? ? ? ? ? Ý X?Žœu?? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?Ý« «–≈ ÎôU?Ðd?? ? ? ? ? ž√
U??M?O? Łb?? ? ? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? ? ? ? ²?*« v??K?Ž U??νu?½U?? ? ? ? ? ? ? ?Ë
“u?? ? ? ? ? ?−? ? ? ? ? ?Ž s? «d?Î ? ? ? ? ? ?ý t?K?« „«e?? ? ? ? ? ?ł
U?M? O?M? ³?« s? ‚u?? ? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ? ? F? « „U?? ? ? ? ? ? ?I?Ë
111
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫QÎKzU tUšË tLŽË ÁUÐ√ U−¼Ë
U?? ? ? ? ? ? ÎI? ? ? ? ? ? ? Š „U?? ? ? ? ? ? ( r??Ł t?K? « „U?? ? ? ? ? ? (
‰U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?šË rÌ ? ?Ž s?? „U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Ë U??Ð√Î
Í“U?? ? ? ? ? ?<« Èb? X
Ó ?½√ a?O? ? ? ? ? ? A?« r??F?M?
w?U?? ? ? ? ?F?*« Íb? ÓX?½√ aO?? ? ? ? ?A?« f?¾?ÐË
∫QÎKzU tH½ U−¼Ë
U?? ?L?KJ²?ð Ê√ ô≈ Âu?? ?O« ÍU?? ?²? ? H? ? ?ý XÐ√
øt?K?zU?? ? ? ? U?½√ s?* Í—œ√ U?? ? ? ? L? ? ? ? d?= ? ? ? ? A?Ð
t?? ? ? ?I?Kš t?K?« Á]u?? ? ? ?ý U?? ? ? N? ? ? ? łË w? È—√
t?K?U?? ? ? Š `?³? ? ? ? Ë t?? ? ? łË s? `?³? ? ? ?I? ? ? ?
tÐ VIÔË ¨t??³? I «c??N? ¨—bÐ s?Ð ÊU?dÐe« U??√ ¨W??¾?O?D(« u¼ «c¼
¨Âö?Ýù« w —b??I« lO? — ¨W?O?K¼U?'« w «b?Î O? Ý ÊU? ¨tU?L? ł …b?A
‰u??Ý— ÁôËË ¨t??ö??Ý≈ s?? ŠË rKÝQ?? ¨¤ tK« ‰u?? Ý— vKŽ b?? Ë
w³M?« …U?? Ë b??F?Ð ”UM« bð—« 5?ŠË ¨t??u?? U?? b?? vK?Ž ¤ tK«
wÐ√ v≈ t??u? U??b?BÐ ¡U??łË ¨Âö?Ýù« vK?Ž t?u?? l X³Ł ¤
¨¤ tK« ‰uÝ— b?NŽ w ÊU U?L tu? Ub vKŽ Ád?Q ¨dJÐ
Æw² öš w U½√ ÔXKF pcË
j×??I« s“ w? √b??³? W??B? I« U??√ ¨UM?²?B? ö?DÐ U??L¼ Ê«c¼
UbBÐ —bÐ sÐ ÊUdÐÒe« Ãd ¨w² öš s“ WM¹b*« »U √ Íc«
¨o¹dD« w? u¼Ë ÓW?¾? OD(« vI??²U? ¨w?
] ≈ U?N? F? b??O WM¹b*« ÎU? Oð¬ t?u??
112
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
sJË ¨W??¾? OD(« ÊU??dÐe« ·d??F? ¨‚«d?F?« b¹d¹ tK¼√ V×?
Ô ?B¹ ÊU??Ë
Æt dF¹ r W¾OD(«
øb¹dð s¹√ ∫W¾OD(« ÊUdÐe« ‰Q
‚«dF« b¹—√ ∫‰UI
ø„UM¼ lMBð U ∫ÊUdÐe« ‰UI
„UM¼ ·œU?? √ wÒKF? ‚«d?F?« Ô œ—√Ë ¨»b?'« U?MÐU? √ ∫»U??łQ??
°w×¹b tOKŽ V
^ Q ¨wUOŽ W½ËR wMOHJ¹ Îöł—
s×¹Ë ¨UÎM³Ë ¨«Îd9 pFÝu¹ Ìqł— w Óp qN ∫ÊUdÐe« ‰UI
øpdJ¹Ë „—«uł
øu¼ sË ∫W¾OD(« ‰UI
ÆU½√ ∫ÊUdÐe« ‰UI
øX½√ sË ∫W¾OD(« tQÝ
—bÐ sÐ ÊUdÐe« ∫‰U
ø„—«œ s¹Q ∫W¾OD(« tQ
s ‰Q?? Ý«Ë ¨f?L? ?A« q³?? ?I? ?²? ?Ý«Ë ¨qÐù« Ác¼ V?—« ∫‰U?? I? ?
ÆtKł_ ÔXłdš U2 ÔœuŽ√ UL¦¹— weM mK³ð v²Š ·œUBÔð
v²?? Š ÊU?? d?Ðe« t U?? N? ? H? ? Ë w²« »—b?« vKŽ W?? ¾? ?O?D(« —U?? ÝË
‰¬ pc?Ð rKF?? ¨r¼—«u??ł X?M??Š√Ë ¨t?? ²? łË“ r?N? ²? ?d??Q?? ¨q Ë
Õb?? Ê√ «u?? LKŽË ¨·d?? A« vKŽ ÊU?? dÐe« Êu?? ? UM?¹ «u½U??Ë ”U?? L? ý
w W¾?OD(« v≈ «uKÝ—Q ¨»dF« 5Ð Ád?³š —UÞ b ÊUdÐeK W?¾OD(«
«ËdÐb?? ? ¨ÊU?? dÐe?« —«u?? ł sŽ ‰u?? ?×? ?²?¹ Ê√ d?? _« ‰Ë√ vÐQ?? ? ¨rN?? O?ðQ¹
ÃËe²¹ Ê√ ÍuM¹ t½√ ÊUdÐe« WłË“ d?³¹ s «uKÝ—√ Ê√ p–Ë ¨…bOJ
s d?NE?¹ U? U?NM d?NE? ¨U?NÐ vMJÔ¹ ÊU? w²?« WJOKÔ W?¾?O?D(« WMÐUÐ
ÆtK¼√Ë W¾OD×K …uHł UNM ÊUJ ¨n«u*« Ác¼ w ¡UM«
113
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«–≈ Áu?dJ¹ Ê√ t½Ëb?F¹Ë t½uM1 W?¾OD(« v≈ ”U?L?ý ‰¬ qÝ—√ rŁ
rNO≈ ¡Uł
¨WKH??G?«Ë d??O? B? I? ²« ¡U??M?« …œU??Ž s ]Ê≈ ∫W??¾? OD(« r?N ‰U??I?
ÆUN³½– UNłË“ vKŽ ÔqL×¹ ÍcUÐ ÔXË
ŸU??B½« ¨ÊU??dÐe« W??łË“ …u??H? ł s d??Nþ U?? lË ¨t??OKŽ «u??(Q??
W??³? t ”U??L? ý ‰¬ VBM? ¨r¼—«u??ł v≈ qI??²½«Ë ¨r?N?O?≈ W??¾? OD(«
Æ…uË ¨UÎÐuKŠ WU½ ÁuDŽ√Ë ¨6K«Ë dL²« s t «Ëd¦√Ë ¨WLOEŽ
¨t?Ýd? Vd ¨W?B?IUÐ d?³?šÔQ ¨t?MŽ ‰QÝ ¨ÊU?dÐe« œU?Ž U?LK
«Ëœ— ∫‰U?Ë rN??OKŽ ÈœU½ ”U?L?ý ‰¬ »U??³Ð ‰e½ v²?Š ¨t??×?— c?š√Ë
Í—Uł wKŽ
]
°t²FO{
Ò bË p Ì—U−Ð fO u¼ ∫”ULý sÐ dUŽ sÐ iOGÐ t ‰UI
5uI« s qIF« q¼√ qšbð ôu Ï»dŠ rNMOÐ ÊuJð œUJ
Á—Uł ÊUdÐe« vKŽ œ] — ∫iOG³ «uUI
ÁËdO dŠ qł— t½≈ rŁ ¨t²¹Ë¬ bË tłdš√ ô ∫‰UI
UÎCOGÐ —U²šU t²³ž— sŽ W¾OD(« q¾Ô
¨WJOK UÐ√ U¹ ∫t ‰U?Ë W?¾OD(« bMŽ nË v?²Š ÊU?dÐe« ¡U−?
jÝË Âc
> Í—«uł sŽ Xu%√
ô ∫W¾OD(« ‰UI
lł—Ë ÊUdÐe« td²
¨ÊU??dÐe« u??−? N?¹ Ê√ i — tMJË ”U??L? ?ý ‰¬ W??¾? OD(« Õb??L?
V½– ô ∫r?N ‰u??I?¹ u¼Ë ¨qF?? H¹ Ê√ t?? OKŽ Êu?? ×K¹Ô f?L? ý ‰¬ ÊU?? Ë
∫tO ‰U v²Š tÐ «u«“ UL ¨ÍbMŽ qłdK
U?? ? ? N? ? ? ? ²? ? ? ?O? ? ? ? G? ? ? ?³? q?Šd?ð ô —UJ?*« Ÿœ
wÝU?J« r?ŽUD?« X½√ p?½S?? ? b?? ?F? ? ?«Ë
114
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
t W¾OD(« ¡U−¼ uJA¹ ÊUdÐe« w½¡U−
ΡU−¼ d_« w È—√ U ∫t X
Ô KI
øvÔ√Ë rFÞÔ√ Ê√ …¡Ëd*« s wMOHJ¹√ 5MR*« dO√ U¹ ∫‰UI
Æ«ÎdO³š tÐ ÊU s0 ÔXKÝ—√ ¨dFý d_« Ê_Ë ¨X³¦ð√ Ê√ Ô œ—Q
øXKÝ—√ s* ≠
W¾?OD(« ‰U U? tðd³šQ? ¨XÐUŁ sÐ ÊU?
Ò Š VKÞ w ÔXKÝ—√ ≠
ÊUdÐe« w
øÊUŠ U¹ ÁU−¼√ ∫t²QÝ rŁ
°‰UÐ Í√ ¨tOKŽ `KÝ U/≈Ë ¨jI t−N¹ r ∫‰UI
øX
Ó KF «–UL ≠
t½U lD√ Ê√ tðbŽuðË ¨W¾OD(« XM−Ý ≠
øp– bFÐ ÊU «–UË ≠
VÝU?? ô s¹c« ŸU??O?'« ÁœôËQ?Ð wMHDF??²??¹ W?¾? OD(« b??A½√ ≠
Á«uÝ rN
ø„«cu¹ ÁdFý w ‰U UL ≠
∫‰U ≠
ŒÌ d?Ó ? ? ? ? ?Ó ÍcÐ ŒÌ «d?? ? ? ? ?Ú _ ‰u?? ? ? ? ?Ið «Ó–U?? ? ? ? ?Ó
d?Ô ? ?−? ? ?ý ôË Ï¡U?? ? ô q? «u?? ?(« d? ? ?L? ? Š
W?? ÓL?KÚEÔ d? ? ÚF?? Ó w Úr?ÔN? ?Ó³?? ?ÝU?? Ó ÓXÚ³?? ?]O?? Óž
dÔ ? ? ?LÓ ? ? ŽÔ U?¹ tÒK« ÂÔ ö?? ? Ý p
Ó OÚ ?ÓKŽÓ dÚ ? ? ?H? ? ÚžU?? ?
t? ?³? ?ŠU?? Ó b? ?F?Ú ÐÓ Ús Íc« Ô5?_« ÓX½√
Ôd? ? ÓA? ? ?Ó³« v?ÓN^M?« Ób? ? OU?? ? ÓI? ? Ó Óp?ÚO≈ ÚX?ÓIÚ√
U?? ? ? ? N? „u?? ? ? ? b?] ? ? ? ? Ú–≈ U?? ? ? ?N?Ð „Ëd?ŁR?¹ r?
d?Ô ÓŁù« U?? ? ?N?Ð X½U?? ? ? rN? ? ? ?? ? ? ÔH?½_ ÚsJ?Ó
115
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øU¼bFÐ pM ÊU UL ≠
¡U− ¨tł«dšSÐ Ô d?Q ¨ÍUMOŽ tK«Ë XFœ√Ë ¨t w³K Ò‚— ≠
s u−¼ w½≈ ¨5MR*« dO?√ U¹ ∫‰UË ¨tO l³Þ ¡U−N?« Ê√ «Î—c²F
°wH½Ë wUšË wLŽË wÐ√Ë w√ q³
s p? Ô d?? – U?? w½b?? A½Q?? Æ„«– Âu?¹ X
Ó K U?? Ë ∫t X
Ô ?KI??
ÆWBI« ‰Ë√ tðUOÐ√
øp– bFÐ XKF UL ≠
”UM« ¡U−¼Ë „U¹≈ ∫t XK ≠
°wýUF tMË w³ «cN ¨UŽuł
Î wUOŽ u1 «Î–≈ ∫‰UI
‰uI« s ŸcI*«Ë „U¹S ∫X
Ô KI
øŸcI*« UË ∫‰U
‰¬Ë ¨Êö? s d?O? š Êö? ‰u?I?²? ¨”UM« 5Ð d?¹U?Ôð Ê√ ∫ÔXK
ÆÊö ‰¬ s dOš Êö
°wM dFý√ tK«Ë X½√ ∫‰UI
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÊU U rŁ ≠
°5LK*« ÷«dŽ√ tM ÔX¹d²ý« ≠
øp– nOË ≠
u?−?N¹ ô Ê√ «Îb?N?Ž t?OKŽ Ô c?š√Ë ¨r?¼—œ ·ô¬ WŁöŁ t?²?ODŽ√ ≠
ÆULK
Î
«b?Î ?Š√ q³?? s X
Ô F??L? Ý U?? ¨5MR*« d??O? ?√ U¹ q³M« «c?? N U¹ ≠
”UM« ÷«dŽ√ Íd²A¹
u¼Ë ¨Íb¹ 5Ð tK« rN?F{Ë ¨ÍbMŽ W½U?√ ”UM« Ê≈ ¨wMÐ
Ò U¹ ≠
ôË ¨rN½uDÐ sŽ Ÿu?'« l œQ? √ ¨tOKŽ wMMQ?²?Ý« U0 qŽU U½√ U? dþU½
ørN{«dŽ√ sŽ WM_« l œ√
116
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÔX³KÞ 5Š Óp wu 5MR*« dO√ U¹ dcð√ ¨qFHð tK«Ë vKÐ ≠
5K«Ë Âe(« UNO ÓXFLł ÔXKI ¨WBI« ÁcNÐ w½d³ð Ê√
d–√ qł√ ≠
¨rK?? v−??N¹Ô Ê√ ÷dð
r p?½S? ¨5K?«Ë Âe?(« tK?«Ë «c?N? ≠
Ó
U0 ô »œR¹ U0 »U?I?F« s XO?H?²?« qÐU?I?*UÐ pMJË ¨t Ó d?B?²½«Ë
o¹dD« t XLÝ— Ê√ bFÐ t²IKÞQ ¨tUOŽ ‰UŠË tU( XI— ¨pKN¹Ô
¨«c¼ d??O? ž s?? ×¹Ô ô t½√ X d??Ž U?*Ë ¨Ád??F? ý w t??OKŽ d?? O? ¹ Íc«
ÆrNMŽ nJO 5LK*« ÷«dŽ√ tM ÓX¹d²ý«
UM½√ Èdð U√ ¨Êü« w½d³šQ? ¨¡UA¹ s tOðR¹ tK« qC p
Ó – ≠
ø¡«dFA«Ë dFA« sŽ UM¦¹bŠ w UMKÞ√
UMKF b tK«Ë vKÐ ≠
øÓXOH²« Â√ ¡wý „bMŽ ‰«“ U qN ≠
Ác¼ Íu?D½ Ê≈ U?? Ë ¨pM n²?? √ rË d?? F? ?A« s ÔX?O? ?H? ²? ?« ≠
ø5MR*« dO√ Ê–Q¹ qN ¨U¼dOž `²H½ v²Š W×HB«
°q
Ú I ¨X
Ô ½–√ b ≠
Ê√ d?F?A« »UÐ s? UMłd?š b?Ë 5MR*« d??O?√ U¹ Ê–≈ w Êcz« ≠
Ê√ b¹—√ «c?¼ ‰ö??š sË ¨W?? HÞU?? F« »UÐ u¼Ë ¨t?M U??³?Î ¹d?? UÐU?Î Ð ‚dD½
‚öÞ w p½–Q²¹ ¡Uł 5Š „U¹UŽ— b?Š_ UN²K WuI sŽ pQÝ√
ÆÆtð√d«
øwKzUÝ X½√ WuI Í√ sŽ ≠
…¡Ëd*« s?¹Q?? °øV(« v?KŽ XO?MÐ u?? O? ?³?« q q¼Ë ∫p?u?? ≠
°øWc«Ë
w Ê–Q?? ?²? ??¹ qłd« ¡U?? ?ł –≈ ÆÆ„«c½¬ t?? ?²K U?? ? «c¼ ÆÆr?F½ ≠
UN³×¹ ô t½√ tЫuł ÊUJ øp– rO
Ó ∫t²Q ¨t²łË“ ‚öÞ
117
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
W¹U?? ?Žd?« s¹Q?? ? °øV(« vK?Ž XO?MÐ u?? ?O? ?³?« qË√ ∫t? ÔXKI?? ?
°ø3c²«Ë
U??ÝU?
Î Ý√ fOË ¨Ã«Ëe?« —«d?L? ²?Ý« w UÎÞd??ý fO V(U?? Ê–≈ ≠
°øëËe« UöŽ w
…d?ýUF?*« sŠË W?c«Ë W½U?_« u?O³« «u? Ê≈ ¨UÎÞd?ý fO ≠
r ÊS ¨W?LŠ—Ë UÎMJÝ Ã«Ëe« ÊU U/≈Ë ¨U?NÐ ÂUOI«Ë UOËR?*« rN Ë
¨W?? O?½U?? ½ù« U?? ?NÐ  Q?? ²?K V(« W?? ?L? ?Šd« p?KðË sJ?« pc?Ð  Q¹
sË ¨t?? ?²? ?O? ? Ž— sŽ ‰ËR?? ?? ? rJ?KË ŸÌ «— rJ?KJ ¨t?K« s? ·u?? )«Ë
sË ¨U?N?³?×¹ ô t½_ jI? t?²?OÐ s tð√d?« qł— Ãd?¹Ô ô Ê√ W¹U?Žd«
—u??F?A« sŽ …d?? U?? t?²? HÞU?Ž Ê_ t??²?O?Ð qłd« Âb?N?¹ ô Ê√ W?OËR??*«
¨tð«– w W¹Už fO ë˓_« 5Ð V(«Ë ¨tŠUMł X% —U …√dUÐ
w²« WöF« tÐUOGÐ —UNMð ö sJ¹ r Ê≈Ë ¨d?OšË UγŠdL ÊU Ê≈ t½≈
V(« »U??O?ž Ê√ Îôb?ł U?M{d? Ê≈Ë ¨Èd??š√ »—P* XU? 5Š X?U?
rzU? 5LK*« uOÐ s b?Š«Ë XOÐ qEOÝ ÊU? qN ¨ u?O³« Âb?N¹
t d??Nþ U? ô≈ U??NMŽ ·d??F¹ ôË …√d*« ÃËe??²?O qłd?« Ê≈ øtK¼QÐ d?U??ŽË
W dF* ‰u?CH« «c¼ Ëb³¹ bË ¨p?c …√d*« Ê≈Ë ¨UNMŽ tFL?Ý Ë√ UNM
VUFðË ¨…dAF« UNÐ wðQð w²« W? dF*« sJË ¨U³Š
Î W¹«b³« w dšü«
nAJð w?²« w¼ ¨U??NðËö?ŠË U??Nð—«d0 n«u?*«Ë ¨U?F?Î ? U?L? N? OKŽ ÂU¹_«
s „—b¹ Ë√ Ád??HM¹ U? t?M Èd¹ b? pc?ÐË ¨t?łË“ t?O?KŽ u¼ U? ¡d??LK
Áb?−¹ ÊU? U? t³?K w b?−¹ œuF?¹ ô Ë√ ¨tMŽ U?Î “UŽ tK?F−¹ U? t?ŽU?³Þ
Â√ ‚öD« ÊuJ¹ qN? ¨Ã«Ë“_« rEF? tO≈ d?O?B¹ U «c¼Ë ¨d?_« ‰Ë√
¨Ã«ËeK ‰Ë_« YŽU?³« vKŽ ¡UIÐù«Ë ∆ËU?*« sŽ ·dD« iž ÊuJ¹
qłd« ÂU??O?Ë ¨¡g?M« W?OÐd?ðË ¨œôË_« »U?$≈Ë ¨ez«d??G« V¹c??Nð u¼Ë
s tK« W? U?Ë ¨WËR? tMŽ w?¼ U0 pc …√d*« ÂU?O?Ë ¨t²?OÐ q¼QÐ
ÆtK« ÂU√ tOKŽ U ¡«œ√ w «c¼ q³ 5 dD« q³
118
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
UÐU?Î ³?Ý√ tÐ h¹ rË 5MR?*« dO?√ U¹ ‚öD?« ÕUÐ√ tK« sJË ≠
Ê≈ lK)« pc …√dLKË ¨…√d*UÐ Vžd¹ r Ê≈ qłd?K uN ¨Èdš√ sŽ
Xð√ 5?Š fO?? s?Ð XÐUŁ …√d?? « l? Àb?? Š U?? L? ? ¨q?łd« oD?Ôð r
t?O?KŽ V²?Ž√ U?? fO? sÐ X?ÐUŁ ¨tK« ‰u?Ý— U?¹ ∫XU?I? ¤ w³M«
ÂöÝù« w dHJ« Ád√ wMJË ¨s¹œ ôË oKš w
t²I¹bŠ tOKŽ s¹œdð√ ∫¤ tK« ‰uÝ— ‰UI
rF½ ∫XU
WIOKDð UNIKÞË WI¹b(« q³√ ∫¤ tK« ‰uÝ— ‰UI
5?Ð ‚«d?? ? H?K w?HJ?¹ Áb?? ? ?ŠË V(« Âb?? ? ?Ž Ê√ «c¼ v?MF?? ? ? fO?√
ø5łËe«
q?łdK? p– q?√ r?Ë ¨tK?Š√ s?¹b«Ë ¨r?F½ ÕU?? ? ? ³? ? ? ‚öD?« ≠
U?Ë X?FD²?Ý« U?? Õö? ù« ô≈ b?¹—√ Ê≈ ¨U?ÎN? ³MË U?Î×? U½ qÐ U??ÎO?²? H?
„d?? ²¹ t½_ p?c?? —u??√ s?Ž XJÝ Ê≈ s?¹b« Ê≈ ¨tKU?Ð ô≈ wI?? O? ? uð
Uł—œ s Wł—œ Í√ vKŽ —U²¹ Ê√ w W¹d?(« s WŠU ÊU½û
—u?? ³? ? Ž ÊU?? Ë ¨ U?? ł—œ W?M'« XK?F? ?ł
Ô «c?? N? ¨ÊuJ¹ Ê√ b?¹d¹ vI?? ?²«
‰ö?? (« 5Ð Ê≈Ë ¨ U?? ł—œ pc?? —UM« X?½U??Ë ¨ U?? ł—œ ◊«d?? B«
b??Ë ¨ÊuJ½ Ê√ b?¹d½ W??ł—œ Í√ w œb??×M W??O? U?? W??ŠU??? «d??(«Ë
s??Š „d??²?¹Ë ¨Àb??×? ²ð …¡Ëd*« „d??²? O? ¨¡U??O? ý√ sŽ s¹b« X?J¹
ÍËc ÕUÐ√ s¹b« Ê√ Èdð ô√ ¨Àbײ¹ uH?F« „d²¹Ë ¨Àbײ¹ oK)«
Ê√ ÊËœ ¨p– bFÐ u?HF« w VÒž— rŁ ¨qðU?I« s ’UBI« ‰u?²I*«
`Ò{Ë t½√ Èd?ð U??√ ¨åtK« vK?Ž Ád??łQ?? `K √Ë U??H? Ž sL?? ò ¨tÐ d??Q¹
iz«d?? Ë U?? UJŠ√
U??N q?F? łË ¨iFÐ vK?Ž rN??C? FÐ ”UM?« ‚u??I? Š
Î
Ï¡w‡?ý t‡?O? ? ?š√ s‡? t‡?‡ Ów?‡‡?H? ? ÔŽ s?L? ? ? ò ∫p‡?‡– d?‡‡?Ł≈ ‰U?? ? tM?JË
t‡‡?²?d??Š w‡?‡ f‡‡‡?O Ád‡‡¼u??łË d??_« V
] Ê≈ ¨å·Ëd??F0 ŸU‡?‡‡³ðU??
119
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Ê√ —U??²?¹ Ê√ U??S?? ¨—U?O? )« t „d??²¹Ô 5Š ¡d*« nu?? w qÐ t?‡‡ÒKŠË
«u?Î L? Ý t??H½ w? È√— ÊS? ¨s¹d?šü« W??łU?Š w dEM?O? Îö?O? ³½ ÊuJ¹
dEM¹ Ê√ ÊËœ t q×¹ U0 ·d?Bð ô≈Ë ¨ÁdO?G «Î—d{ t?O Ê_ t U? „dð
¨U?¾Î ? O?ý tM?¹œ s p– hIM¹ rK? ¨È–√ s Ád?O?G?Ð o×K¹ b? U?? w
Ê≈ ¨W?O¼«dJ« wMF¹ ô V(« Âb?Ž Ê≈ rŁ ¨tð¡Ëd s? hI½ t½√ dO?ž
W??L?Ł sJ¹ r Ê≈Ë ¨s?J2Ë qN?? Ý g¹U??F? ?²U?? W?? O¼«d?? W??LŁ s?J¹ r
ÆV³×²« sJOK UÎC¹√ VŠ WLŁ sJ¹ rË WO¼«d
°V³×²« ≠
Íc« qF?? ³? ²« s?? Š s U??N? łËe …√d?*« V³??% ¨wM?
] ÐÔ U¹ qł√ ≠
u¼Ë ¨·Ëd?F*UÐ „U?ù«Ë …dA?F« s?×Ð qłd« d√ U?L ¨tÐ d?Ô√
U?N? ³K w b??& ô w²« …√d*U?? ¨ u?O? ³« w W?L? Šd«Ë …œu*« oI??×¹Ô U2
¨t V×?Ë Ì÷«— UN?³K ÊQ? d¼UE²ð Ê√ U?NOK?Ž t o×¹ UN?łËe U?ξO?ý
d??A½Ë W??d?? HK vŽœ√ p– Ê_ t??O?KŽ j??«Ë t?M —u??HM« d??N?EÔð ö??
¨Ã«Ëe« ÊU? U?NKł√ s w²« W¹U?G?« oI?×¹ ôË ¨XO?³« w ¡UM×?A«
Á—u?? F? ?ý d?? O? ?ž «—u?
Î ? H½ t?M d?? Nþ√ w?¼ Ê≈ …√d*« w qłd?« b?? −¹ ö??
U?N½u? v?≈ t W?I?O? — U?N½u?? s Ãd??²? ¨„«– U?N? d??Bð ¡«“≈ …Ë«b?FUÐ
ÒÍ√ VK? w œu?? F¹ ôË ¨W?MOJ?«Ë ¨W?? H?_« pcÐ œb?? ³? ? ²ðË ¨…Ëb?? Ž
…—e?? Ž wÐ√ s?Ы d?? ³? ?š p– sË ¨d?? šx? d?? O? ?uð ôË W?? L? ?Š— U?? L? ?N?M
wðö?« ¡U?? ?M« ‚öÞ s? d?? ¦? ? √ b?? ? w²?? ? ö?? š w? ÊU?? Ë ¨w?ƒb«
rKŽ U?LK ¨U?N?¼dJ WŁËb?Š√ p– s ”UM« w t? —UD ¨sN?łËe?²¹
¨tð√d?ô ‰U?I? ¨t?²? OÐ tKšœ√ v²?Š r—_« sÐ tK« b??³?FÐ ÂU? ¨pcÐ
øwMMOCG³ð q¼ ¨tKUÐ „bA½√ ∫lL¹ r—_« sЫË
w½býUMð ô ∫tð√d« XUI
vKÐ ∫‰U
120
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
rF½ rNK« ∫XUI
ølLð√ ∫tK« b³F …—eŽ wÐ√ sЫ ‰UI
w½√ ÊuŁb?×¹ ¨5MR*« dO?√ U¹ ∫‰U?I ¨]w≈ vð√ v²?Š oKD½« rŁ
s lL?Ý U?L?Ò Ž r?—_« sÐ tK«b?³?Ž ‰Q?ÝU? ¨sN?FK?š√Ë ¨¡U?M« rKþ√
wð√d«
w½d³šQ ¨tK«b³Ž ÔXQ
5Łb?% w?²« X½√ ∫U?N ÔX?KI? ¨ ¡U?−? ¨tð√d?« v≈ ÔX?KÝ—Q?
øtMOCG³ð p½√ płË“
d?? √ lł«—Ë ¨»U?ð s ‰Ë√ w½≈ ¨5?MR*« d?? O? ?√ U¹ ∫w? XU?? I? ?
¨»c?? ?√ Ê√ X
Ô łd?? ?×? ?²? ? tK?UÐ w½b?? ?A½√ 5?MR*« d?? ?O? ? √ U¹ t½≈ ¨t?K«
ø5MR*« dO√ U¹ »cQ √
ö ¨«ÎbŠ√ V% ô s«bŠ≈ X½U ÊS? ¨wÐcU ¨rF½ ∫ÔXKI
”UM« sJË ¨V(« vKŽ vM³¹ Íc« uO?³« q√ ÊS ¨pcÐ tŁb%
°ÊUŠù«Ë ¨ÂöÝùUÐ ÊËdýUF²¹
°ÕU³¹ UNłË“ vKŽ …√d*« Ô»cJ Ê–≈ ≠
Íc?« l{u?*U?? ? ¨Õö?? ? ≈ l{u?? ? w? ô≈ »cJ?« ÕU?? ? ³¹ ô ≠
s?? ? Š s ÊU?? ? ÊS?? ? ¨UÎЫd?? ? š VK?−¹ UM?¼ ‚b?? ?B?« Ê√ –≈ ¨Ô d?? ?–
q¦ ¨vË√ —u²? u¼ U d² ¨`O?³I« d²ÝË qOL'« —UN?þ≈ W³×B«
¡U?? C? G? ?³«Ë ‚U?? I? ?A« bÒu t?ðbÐ√ Ê≈ U?? U??N? ?łË“ sŽ …√d?? « wH?? ð Ê√
s?(« ÂöJ?U? U?N?łËe q?L?−?²UÐ …—u?Q?? …√d*« X½U? Ê≈Ë ¨U?L? NMOÐ
p– ¨qL??−?²« qC? √ s? ÊuJ¹ b? t½√ v²??ŠË ¨qL?−?²?« s dDý
s t?? F? ?U?? Ý ¡u?? ?¹ U?? ‰u?? sŽ Ÿ—u?? ²?¹ ô Íc« ∆c?? ³« ÊU?? ?K« Ê√
‰u??IK œU??O? I½ô« vKŽ ÊU??½ù« q³??Ôł b??Ë ¨t??³? ŠU?BÐ Í—e?Ô¹ ¨ÂöJ«
t?³? ŠU? ·d?Ž Ê≈ »uKI« ÕU??²?H? u¼Ë ¨tM? qO?L?'« ŸU?L? ÝË ¨5K«
121
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
‰u?I« W?ŠU?B V?¼ËÔ s2 sJð r ÊS? ¨tK u¹ …d?³½ ÍQÐË tu?I¹ v²?
W??U??F« »«œü« s «c¼Ë ¨p½U?? p?OKŽ p??Q?? »UD)« s??ŠË
nOJ? ¨d?L? F« w …d?? d??šü« r¼b??Š√ vIK¹ b?? s¹c« ¨”U?M« 5Ð
°dLF« q rNF wCI¹ b s¹c« t²OÐ q¼√ l qłdUÐ
pQÝ√ Ê√ w qN ¨5MR*« dO√ U¹ ‰uI« XMŠ√Ë X
Ó b ≠
iF?ÐË ¨5L?K?*« W?? ?H? ? ?OKš X?M 5?Š u?? ?O? ? ?³« ‰U?? ? Š iF?Ð sŽ
p¹√— w È—√ w½S UÝ—œ
Î ÊuJ¹ Ê√ `KB¹ U UNM X¹√— w²« —U³š_«
ÆUΊö Ë «Îbý—
¨rNCFÐ sŽ ”UM« ·ö?²š« UNCFÐ sŽ WHK²? uO³« Ê≈ ≠
U?N?O? jK²?¹ b?Ë ¨r¼œU??HÐ b??HðË U?N?ÐU?×? √ Õö?BÐ `KBð wN?
¨r¼b?ÝU? Ë rN?(U? ¨rN?C?F?³Ð ”U?M« ◊ö?²?š« ¨œU??HUÐ Õö?B«
¨rN??H½√ s r¼ ÁËd?Nþ√ U? ô≈ rNM d?NEÔð ô ¨U?NK¼_ d?²?Ý U?NMJË
s ô≈ `CHð ôË ¨rN?H½√ sŽ r¼ ÁuHA? U ô≈ rNMŽ nAJð ôË
w½≈Ë ¨UNÐU× √ UNŽdA¹Ô 5Š ô≈ UNЫuÐ√ ŸdAð ôË ¨W×OCHK vFÝ
¨f?FK Ãd?š_ «d²?
Ô KFł b? w²? ö?š w X
Ô M
Î Ý qOK« s? w X
wKŽ
] V−¹ U? v?KŽ n√Ë ¨rN½ËR?ý w dE½√Ë ¨”U?M« ‰U?Š b?I?HðQ?
”UM?« —u?? d?? ?²? ??¹ Íc« qO?KU?? ? ¨rNðö?JA?? ? s t?? O?KŽ ·u?? ?u«
p– w w ÊUJ? ¨tzËb?NÐ rNð«u? √Ë r?N?¦¹œU?Š√ nAJ¹ ¨t?²? LKEÐ
WK?O «– w½≈Ë ¨rN?«u??Š√ s w?
] KŽ wH?? š U?? iF?Ð W?? d?? F* WKO?? ÝË
–≈ ¨f?? F?« ¡UMŁ√ w?I¹dÞ w? u?? O? ?³« i?FÐ …«–U?? ×0 X
Ô ?M U?? LM?OÐ
Â√y ULN½√ UL?NCF³ ULNÐUDš s ÔXLN?H ¨5ð√d« u w≈
] v¼UMð
¡U*UÐ 6?K« wDKš« ∫W?KzU?? U??N? ²?MЫ d??Qð Â_« X½U?? b?? Ë ¨U‡‡‡N?? ²MЫË
v≈ ·dŽ_ ÔXO?I³ ¨Y¹b?(« wMHu²?ÝU ¨t‡‡‡FOÐ d‡‡¦?JO ¨d‡‡¦J¹
¨qF?? ? Hð s U?? ? N½√ U?? ?N? ? _ X?M³?« »«u?? ?ł ¡U?? ?−? ? ¨‰ËR?¹ b‡‡? «–U‡?‡
122
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
XU?I °¡U*UÐ 6K« jKš sŽ 5MR*« d?O√ vN½ b?I ∫WKzU X? U{√Ë
∫XM³« XÐUł√ UNMOŠ °U½«d¹ ô dLŽ sJË ∫UN²MЫ ŸUM≈ WËU× Â_«
^
°U½«d¹ tK« sJË
øUL¼d√ w ÓXFM «–UL °5MR*« dO√ U¹ »«u'« «c¼ ŸË—√ U ≠
w tK« Êu³«d¹ s¹c« p¾Ë√ ¨WK XM³« Ác¼ ‰U¦√ Ê√ X
Ô ¹√— ≠
UNK?Fł√ Ê√ Ô —dË ¨U?NM «c¼ wM³−?ŽQ ¨”UM« W?³«d? q³ rNU?F √
Ê√ ô≈ wM ÊU UL °¡UM« VDðÔ «c¼ q¦LK ¨wzUMÐ√ bŠ_ WłË“
Íu½√ w²« u?O?³« dŁ√ wH?²?_ qF? √ U?L? Wö?Ž U?N?²?OÐ vKŽ ÔXKF?ł
…œu?F« Ô œ—√ wMJË ¨‰U?Š bI?Hð Ë√ WKJA? q( ¨«—U?
Î N½ UN?O≈ …œu?F«
ÔXFL?− ¨U√Ë
Î W?łË“ ÊuJð Ê√ oײ?¹ U UN?O ÔX¹√— w½_ …d*« Ác¼
Ê≈Ë ¨WłË“ U¼b¹d¹ rN¹√ rN²QÝË ¨…U²?H« Ác¼ d³Ð rNðd³š√Ë wzUMÐ√
X½U?Ë ¨r U?Ž UN?łËe?² °U½√ U?N?²?łËeð Vž«— s rNM U?NÐ sJ¹ r
°WłËe« rF½Ë …√d*« rF½
s p²³?Fł w ‰«“ U qN? ¨5MR*« dO√ U¹ X
Ó KF? U rÓ FM ≠
øtÐ w½d³ð U fF« —U³š√
ÊËd?NE?¹Ô qOK« w ”UMU?? ÆÆ—U?³?š_« s b¹e?*« „UM¼ ¨qł√ ≠
¨rNðbŠË rNF bðË ¨Ád²Ý rNF−?A¹Ô ¨—UNM« w rNM UOÎ Uš ÊU U
w½√ p– sË ¨r?¼«uJý t½u??¦?³? O? ¨rN??IU??š s rNÐd??IÐ ÊËd?F? A¹Ë
∫qOK« …√b¼ w bAMðÔ …√d« uBÐ «–S WKO Ô —d
t?? ? ? ?³?½U?? ? ? ? ł œu?Ò ? ? ? ?Ý«Ë q?O?K« «c?¼ ‰ËU?D?ð
t?? ? ? ? ? ³?‡?Žô√ V?O? ? ? ? ? ?³? ? ? ? ? ?Š ô Ê√ w?M?—√Ë
Ò
t??‡?³? ? ? ? ? ? ? ? ?«—√ w?½√ t??K? « ôu? t??K? «u?? ? ? ? ? ? ? ?
t?? ? ? ?³?½«u?? ? ? ? ł d?¹d?? ? ? ??« «c?¼ s? „d?= ? ? ? ?Ô(
w?½b‡?B?¹ ¡U?? ? ? O? ? ? ?(«Ë wЗ W?? ? ? U?? ? ? ? ? ? ?
t?? ? ? ? ? ? ?³?ð«d?? ? ? ? ? ? ? ‰U??M?ðÔ Ê√ w?K? F?Р«d??‡?≈Ë
123
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øUNłË“ sŽ …√d*« d³Bð U d¦√ r ∫WBHŠ w²MЫ XQ
s‡ d??¦? √ gO?'« f?³?×¹Ô ô√ Ô d??Q?? ¨d?N? ý√ W??²?Ý ∫X?‡U?I?
Æ«c¼
W?A¼œ q?I¹ ô 5MR*« d?O? √ U¹ p²?O?Ž— vK?Ž «c¼ p d?Š Ê≈ ≠
ÊQÐ oOK) W?H?OKš «cJ¼ Ê≈Ë ¨tK« s?N²?³?«d?Ë …u?M« ¡ôR¼ Ÿ—Ë sŽ
q×?? ÊuJ?¹ Ê√ u??ł—√ ‰«R?? Ý w dD?š sJË ¨W?? O? ?Ž— «cJ¼ t Êu?J¹
°p¹b ‰u³
øp«RÝ ¡wý Í√ sŽ ≠
Y¹b(« ÷d?F w s×½Ë ¨UN²MÐ«Ë Â_« Y¹b?Š v≈ …œuFUÐ ≠
W? U?Ë W?³?«d*UÐ W?×O?BM« wðQð Ê√ V¹d?G« s fO√ ¨ u?O?³« sŽ
W×? UM« w¼ Â_« ÊuJð Ê√ vË_« ÊU ULMOÐ ¨U?N_ XM³« s tK«
¡UMÐ_« w ÕöB« Ê√ Èdð qN? ¨…ËbI« w¼Ë WOÐd*« wN ¨W?ÒuI*«Ë
UM w?Žb??²? ?¹ ô UM¼ —«Ëœ_« ‰œU?? ³ð Ê≈Ë ¨rN¹b?«Ë Õö??BÐ j?³ðd¹ ô
ø‰ƒUðË qQð WHË
W?? ?L? ?B? ? F« Êu?? ?GK?³¹ ô ¨d?? ?AÐ U?? ?N? ?_«Ë ¡U?Ðü« U/≈ ¨wM?
] Ð U¹ ≠
¨ UM³?«Ë 5M³« rN?KOMÐ W??Ý«b??I« Êu?UM¹ ôË ¨…uÐ_«
Ò ÂU??I? rN??žu?K³Ð
¨Ád?? ?L? ?Ž s?Ž ‰Q?? ?¹ ô t½S?? ∆d?? ?« VK?I Íb?? ?²? ?N?¹ 5Š Õö?? ?B«Ë
¨t??Ý√— VO??A« Ëe??G¹ Ê√ d?E²Mð ô qI??Ž v≈ ‰b??²? ð 5?Š W??LJ(«Ë
ô —Ëœ W?? OÐd?? ?²K r?F½ ¨q³?? s? U?? NMŽ p?²Łb?? Š w²?« W¹«b?? N?« U?? N½≈Ë
‰u??F? H? s?JË ¨rN??łU??łu?Ž≈ Ë√ ¨¡U?MÐ_« W??U?I? ²? Ý« w tÐ ÊU??N? ²? ¹Ô
¨t?? F? ?³Þ u¼ ÊU?? ?½ù« l bu?¹ ¡wý W?? LŁ ¨5F?? —b?? v?≈ W??O?Ðd?? ²«
Íc« o¹d?D« v≈ o³??? qO?? s? bÐ ôË ¨d??A«Ë d??O? K? t??²? OKÐU??Ë
d??O? ž U??L? N? ¨ÕËd?« s l³M¹ q?O? ¨tðU??O? Š w ÊU???½ù« Á—U??²? ¹
¨d?_« d?š¬ w?‡‡ t?I¹dÞ v≈ œu??F¹ t½√ ô≈ ¨Á«d?−? W??¾?AM²«Ë W??OÐd?²«
124
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
rO¼«d?Ð≈ ÊU? U?? ô≈Ë ¨rNzUЬ Õö??BÐ UÎÞu?M ¡UMÐ_« Õö?? ÊU? U??Ë
¡UÐü« Õö?? ÊU?? ôË ¨5d?? A*« s —“¬ ÁuÐ√Ë U?? O?Î ? ³½ Âö?? « t??O?KŽ
ÊU?? uD« s? t??u?? IÐ Õu?½ v$ U?? ô≈Ë ¨‰ö??C?« s ¡UMÐú? UÎMB?? Š
s0 nOJ ¡UO³½_« uOÐ s ÖU/ Ác¼ ¨5dG*« s tMЫ ÊU ULMOÐ
¨iFÐ v?KŽ rN??C?FÐ ¡U?MÐ_«Ë ¡UÐü« dŁ√ wHM?½ ô «c?NÐ s?×½Ë ¨t½Ëœ
¨t?? ²K? uÐ ÊU?? ½ù« VK?Ë ¨«c¼ w v?KŽ_« b?? O« w?¼ tK« b¹ s?JË
Ác?¼ tK?« b¹ —«œ√ Ê≈ ¨s?L? ? ? Šd?« lÐU?? ? ? √ s? 5?F? ? ? ³? ? ? ≈ 5Ð u?¼Ë
Ê√ UN?H «uŽ v²ŠË W?OÐd²« ÕU¹d sJ1 ö …U?−M« »—œ v≈ WK u³«
ÆWöC« o¹dÞ v≈ VKI« «c¼ WNłuÐ bO×ðÔ
w?Nù« d?? ? _« w? Èd½ «c?? ? N?Ë ¨5M?R*« d?? ? O? ? ?√ U?¹ X
Ó b?? ? ≠
ΡUM¦²?Ý« s¹b«uK WŽUDUÐ
U wÐ „dAð Ê√ vK?Ž „«b¼Uł Ê≈Ëò «bOŠË
Î
oŠ Ê√ nO?? UM `{u?¹ «c??NÐ u¼Ë åU?? L? N? FDð ö?? rKŽ tÐ Óp? fO
¡UMÐ_« ÊU?F? b¹ b? U?L?N½u? U?L?NMŽ wHM¹ ô d?³« w rO?EF« s¹b«u«
°‰öC« q¼√ s U½uJ¹ b ULN½√Ë ¨ÍuÝ dOž o¹dD
¡UÐx U?³?ł«ËË U?Îu?I?Š pc tK« l{Ë b?Ë ¨p– `O?×? ≠
WH? „d²?¹ ôË ¨UNI?Š rNM W?¾ qJ kH?×O ¨fJF«Ë ¡UM?Ð_« ÁU&
o(« Ë– vGD¹Ë ¨Èb??NUÐ Wö?C« jK²??²? ¨Èd??š_« vKŽ `łd?²
°tIŠ qL¼Ô√ s vKŽ d³_«
vKŽ ¡UM?Ð_« oŠ U?L? ¨¡UMÐ_« v?KŽ ¡UÐü« oŠ UM d?Ž b?? UM½≈ ≠
ø¡UÐü«
V¹d?? I? ?² vŽœ√ u?? N? ? ¨«d?Î ? ³? ?š —U??L? ?C?*« «c¼ w p d?? –Q?? Ý ≠
uŽb ¨tMЫ ‚u?IŽ uJA¹ UÎu¹ w½¡Uł Îö?ł— Ê√ p– sL ¨vMF*«
vðQ ¨sÐôUÐ
125
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø„Ó UÐ√ XIIŽ rÓ  ∫t²Q
øtOÐ√ vKŽ ‚uIŠ buK fO√ 5MR*« dO√ U¹ ∫bu« ‰UI
vKÐ ∫ÔXKI
ø5MR*« dO√ U¹ w¼ UL ∫‰UI
¨»U?²J?« t?LÒKF¹Ë ¨t??L?Ý« s?×¹Ë ¨t??√ wI?²M¹ Ê√ ∫t X
Ô ?KI?
Æò ʬdI«ò Í√
U√ ¨p– s Uξ?Oý qFH¹ r wÐ√ ÒÊ≈ 5MR*« d?O√ U¹ ∫bu« ‰U
Í√ Îö? ?ÚF?? Ôł w?½U?? ÒL?? Ý b?? Ë ¨wÝu?? : W?? √ X?½U?? W?? ÒO?? $“ U?? N?½S?? w√
°Î«bŠ«Ë ÎU dŠ »U²J« s wMLÒKF¹ rË ¨å¡UHMšò
pMЫ ‚u?? I? Ž uJAð w?
Ô K?Ë qłd« v≈ X
Ô H?? ²U??
Ò ≈ X¾??ł ∫t X
°pO≈ ¡w¹ Ê√ q³ tO≈ QÝ√Ë ¨pÒIF¹ Ê√ q³ t²IIŽ bË
‚u?? I? ?Š s U?? ÎI? Š t?? ²? ?łËe q‡?łd« —U‡?O? ²? ?š« Êu‡?J¹ n‡O?J ≠
øtzUMÐ√
t ¡wN¹ Ê√ ¨dŁ√ œu??łu« w t ÊuJ¹ Ê√ q³?? sÐô« oŠ «c¼ ≠
¨t?Ýdž U?N?O? lC¹ w²« WÐd?²UÐ U½b?Š√ r²N¹ U?L? ¨U?Î(U U?²Î ?³M ÁuÐ√
Îö¼√ ÊuJ²?? ¨tMЫ U??NÐ q−??¹ ô ¨W??H¹d??ý ¨…d?Š …√d??« t d??O?? ²?O?
w¼ ÊuJð Ê√ ÃU??²?% «c¼ q?ł_Ë ¨WM?(« W??OÐd?²?« sÐô« «c¼ W?OÐd??²
¨rJHDM «ËdOðò ∫Âö«Ë …öB« tOKŽ tU U2Ë ¨VOÞ X³M s
W??«d??FÐ oKF??²ð ô U?M¼ WQ??*«Ë ¨åt??O≈ «u??×J½√Ë ¨¡U??H? _« «u??×J½U??
W?? H? ?FÐ oK?F? ?²ð U?? N½≈ ¨U?? NU?DÐSÐ Âö?? Ýù« ÂU?? w²« W?? O?K³?? I«Ë V?M«
d¹bI² UM tK« tF{Ë UL ÈuI²« u¼ p– Ê«eOË ¨töš√Ë ÊU½ù«
tÐUA?²¹ ô UOKF« ‚öš_«Ë W?OöÝù« rO?IUÐ dU?F« XO³«Ë ¨”UM«
œ«—√ s ô≈ ¨…b??ÝU? …Q?A?½Ë ¡u?Ý XOÐ s Ãd??¹ s0 tM Ãd??¹ s
ÆrOKÝ ÌVKIÐ ULKE« pKð s tłdšQ W¹«bN« tÐ tK«
126
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
nO?Ë ¨rÝô« —U?O?²?š« sŽ «–UL? ¨sÐô« Â√ —U?O?²?š« sŽ «c¼ ≠
s o³??Ô —UO?²?š« u¼ U?LMOÐ ¡UMÐ_« ‚u?IŠ s? UÎI?Š t½u? w qšb¹
øUξOý …UO(« s sÐô« qIF¹ Ê√ q³ s¹b«u« q³
rÝôU ¨»_« vKŽ sÐô« ‚u?IŠ s UÎIŠ ÊU? «cUÐ «cN ≠
¡d*« tÐ vŽb?¹Ô U? u¼Ë ¨iF??³« rN??C?FÐ tÐ ”U?M« ·d?F¹ U?? ‰Ë√ u¼
Âu?? I« W?? U??š 5ÐË f?U??:« w? tÐ d?? c¹ËÔ ¨tðU2 v?²? Š tðœôË c?M
t “ö? ¨b???'UÐ ÕËd« ‚U??B?²« ÊU??½ùUÐ oO?B u??N? ¨rN?²? U?ŽË
rÝö sJ¹ r Ê≈Ë ¨’ö?š ôË ¨t?M t „UJ ô ¨W?Lz«œ W?“ö?
 Q¹ ö? ¨ÁUHJ? tKUŠ fH?½ w dŁ√ s td?²¹ U? Èu?Ý WO?L¼√ s
¨W?«d? ”U?M« 5Ð t ÊuJ¹ Ê√ dE²M?¹ rŁ Îö?F?ł
Ô tMЫ wL??¹Ë qłd«
ÕË— w W½U?N*« À—u¹ rÝô« «c¼ q¦?L? ¨r¼—U?Oš s ÊU? uË v²?Š
t½≈ ¨r?¼e*Ë r?¼e?? ?L¼Ë s?¹d?? ?šü« W¹d?? ?? ? Ý q?×? ? tK?F? ? −¹Ë ¨q?łd«
b¹ ô —U?Ž l gOFUÐ sÐô« «c¼ v?KŽ rJŠ b rÝô« «c¼ Á—U?O²?šUÐ
tKF?? ł –≈ ¨d??G? B?« cM Ád??? ?Ë t??? H½ w? «uÎ ½œ tŁ—Ë√ b??Ë ¨t?? O? t
qN??ł s t½≈Ë ¨W??¾? ODš Ë√ «—U?
Î ?Ž U½b??Š√ qL??×¹ U??L? t??L? Ý« qL??×¹
d?O?²¹ ÊQÐ —U?O?)« t¹b U?LMOÐ ¡U?LÝ_« `?³√ tzUM?Ð_ dO??²¹ Ê√ qłd«
v≈ b?L? Fð »d?F« X½U? b??I? ¨W?OK¼U??'« w ÊU? U2 «c¼Ë ¨U??NKC? √
¨ u*« Ë√ b(« r¼u³M−¹ pcÐ rN½√ rNM UÎMþ ¡ULÝ_« s `O³I«
rN??O?«u?? Êu??Žb¹ U?? LMOÐ ¡U??L? ?Ý_« lAÐQÐ r¼¡U?MÐ√ Êu??Žb¹ «u?½U?? b??Ë
¨rN?z«b?? Ž_ r?¼¡UMÐ√ Êu?? ?L? ??¹ U/≈ rN?½QÐ p– s?¹—d?? ³? ? ¨U?? N?KL?? ?łQÐ
Xýöð Âö??Ýù« ¡U??ł Ê√ b??FÐ sJË °rN??? H½_ rN??O«u?? Êu??L? ¹Ë
Ê√ t?OKŽ t?ö?ÝË wЗ «uK t?K« ‰u?Ý— U½d?√ b?I? ¨W?OK¼U?'« pKð
d??O? ?š ∫‰u??I¹ ÊU?? Ë ¨W??U??O? ?I« Âu¹ vŽb?Ô½ U??N? ³? ? U‡½¡U?? L? Ý√ s‡?? ×½
¨tK« b??³?ŽË s?L?Šd«b??³?Ž U¼d??O? š sË ¨b?L?Ò ?ŠË
Ô b‡³?Ò ?ŽÔ U‡ ¡U?L? Ý_«
127
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U2 «c¼Ë ¨tK« œU³?Ž UFOL?
Î ł UM½_ ¨tK« b³FÐ t d?F¹ ô s uŽb¹ ÊUJ
Ë√ ¡«bMK …«œ√ œd?−? fOË vMF*UÐ Êd?²?I? rÝô« Ê√ vKŽ tÐ ‰b?²?¹Ô
`O??³? I« ¡U??L?Ý_« s? d?O? G¹ ¤ ÊU?? U??L? ¨¡d*« U??NÐ ·d??FÔ¹ W??LK
sЫ b?? O? F? Ý ‰u?? «c¼ sË ¨vMF?*« qO??L? ?ł s t??C? ?UM¹ U0 tb?? ³¹ËÔ
øpLÝ« U ∫w³M« tQ ¤ w³M« v≈ ¡Uł ÁUÐ√ Ê√ VO*«
°ÊeŠ ∫‰U
ÆqNÝ X½√ ∫t ‰UI
wÐ√ tO½ULÝ UÎLÝ« dOž√ ô ∫‰UI
°bFÐ UMO W½Ëe(« X«“ UL ∫VO*« sЫ ‰U
¨’UF« rÝ« U?NM ªUN׳?I …dO¦? ¡ULÝ√ ¤ w³M« dO?Ò ž bË
¨»U??³?ŠË ¨»U??N?ýË ¨»«d??žË ¨rJ(«Ë ¨ÊU?DO?ýË ¨WK?²?ŽË ¨e¹e??ŽË
¨YF??³M*« l−?DC*« vL??ÝË ¨ÎU?L?KÝ ÎUÐd??Š vL?ÝË ¨ÎU? L? ýU¼ ÁU??L??
VFý ÁU?LÝ WöC« VF?ýË ¨…dCš …dH?Ž ∫UN ‰UI¹ ÎU?{—√ vLÝË
wMÐ W¹u??G? wMÐ wL??ÝË ¨…b?ýd?« wMÐ r¼U??L?Ý W?M¹e« uMÐË ¨Èb??N«
…bý—
øpLÝ« U ∫UNQ WO UŽ UNLÝ« Ï…√d« Uu¹
Î tO≈ ¡UłË
WO UŽ U½√ ∫XU
°WKOLł X½√ qÐ ∫UN ‰UI
U?N ‰U?I? ¨¤ w³M« v≈ ¡U?ł «“Î u?−?Ž Ê√ W?AzU?Ž Ë— b?Ë
øX½√ s ∫¤ tK« ‰uÝ—
WO½e*« WU¦ł U½√ ∫XU
¨rJU?? Š nO?? ør²½√ nO?? ¨W??O½e*« W½U??? Š X?½√ qÐ ∫‰U??I?
øU½bFÐ r²M nO
ÆtK« ‰uÝ— U¹ w√Ë X½√ wÐQÐ dOÐ ∫XU
128
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Ác¼ vK?Ž q³?I?ð ¨tK« ‰u??Ý— U¹ ∫W?A?zU?Ž XU?? ¨Xłd??š U??LK
ø‰U³ù« «c¼ “u−F«
s b??N? F« s??Š Ê≈Ë ¨W?−¹b??š s“ UM?OðQð X½U?? U?N?½≈∫‰U?I? °ÊU1ù«
t??I?Š sŽ w?MŁb?×? ¨rÝô« —U??O? ²?š« w s?Ðô« o
Ò Š sŽ «c¼ ≠
ørKF« w
vKŽ Òo?( t½≈Ë ¨rN??²? O?Ðdð s ¡e??ł ¡UM?Ð_« rOKFð Ê≈ ¨w?
Ò MÐ U¹ ≠
ÂU?? F?DUÐ Áb?¹Ëeð Ê≈Ë ¨tM?DÐ l³?? ?AÔ¹ U?? L? ? tMЫ q?I? ?Ž l³?? ?AÔ¹ Ê√ »_«
W¹UŽdUÐ o×?²ð U/≈ …uÐ_«Ë
¨WOÐd²? rKFUÐ Áb¹Ëeð U√ ¨W¹U?Ž— …uJ«Ë
Ò
u¼ U/S ¨…u?Ò Ð_« WH tMŽ jI?ð o(« «c¼ Á¡UMÐ√ lM sË ¨W?OÐd²«Ë
r¼uLKF ¨Èb¼ ÊËœ ÊuD³ ²¹ r?Ndð rŁ …UO(« ÁcN rNÐ vð√ ¨b«Ë
rN «u??u?? ¨qO??)« »u??—Ë W??ŠU?³? «Ë W?¹U?d« r?¼u?L?KŽË ¨»U??²J«
°ÁdÐ vKŽ ÁbË ÊUŽ√ «Îb«Ë tK« rŠd ¨r=dÐ vKŽ r¼uMOFð …uM³« =o×Ð
¨t?OŠ«u?½ q s d_UÐ X?¾ł ¨5MR?*« dO?√ U¹ tK« pL?Š— ≠
«c¼ w t?? OMF??L? ð d?? ³? š s p¹b ‰«“ U?? q?N? ¨X
Ó ½√ qzU??I?« rF½
ø—ULC*«
w½¡U?? ł ¨¡UM?Ð_«Ë ¡UÐüUÐ o?KF?? ²¹ U2 u?¼Ë ¨d??O? ?š√ d?? √ ‰«“ U?? ≠
ÚXÓÐU?? ?Ó Q?? ÚXÓL?ÓKÚÝ√Ë W?? O?K¼U?? '« w? Ú ÓbÓÓË w W?MЫ Ê≈ ∫‰U?? I? ? Ïqł—
XFD b?Ë UN?²—œQ? ¨U?N?
Ú ×
Ó ÚH½Ó X
Ó ÐÓÓ cÓ …d?H?A« v≈ Ú bÓ L?ŽË
Ó ¨Î«b‡
Ò Š
Ó
ʬd??I« vKŽ X?K³??√Ë ¨XJ?? rŁ Xzd??³? U??N? ²¹Ë«eÐ U??N? ł«œË√ iFÐ
øÊU ÍcUÐ UN½Qý s d³šQ w≈
Ò VD Ôð w¼Ë
p½√ wMGKÐ s¾ øtHAJ?² tK« Ád²Ý d²Ý v≈ b?LFð√ ∫t ÔXKI
UÓN?Ú×JÚ½√ qÐ ¨—UB?_« q¼_ ÎôUJ½ pMKFł_ U¼d?√ s UξO?ý d–
°WLK*« WHOHF« ÕUJ½
129
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ô≈ U??N? ×JM¹ ô W??O½«e«˚ ∫v?U??Fð tu?? l «c¼ ÷—U??F? ²¹ ô√ ≠
°˝„dA Ë√ ÌÊ«“
s U??√ ¨U?N? O? GÐ sŽ lKI?ÔðË V²ð r s* p– U?/≈ ¨÷—U?F? ²¹ ô ≠
V½c« s VzU²U? ¨q _« w Uγ½– ·d²?I¹ r s rJ×Ð wN XÐUð
¨rK? ∆d?« `C?Ë ¨p
Ó ²N?« vKŽ ÂbI?Ô d?²?« rŁ ¨t V½– ô sL?
qÐ W?×KB d?−¹ ô «d?Î ³š r²J?ð Ê√ s «Î¡uÝ b?ý√ t{d?Ž w U?LO?Ý ô
V½– vKŽ Xb?½Ë ¨U?N?³K d?ÒNÞ w²« …√d*U? ¨U?ÎL?O?EŽ «ÎœU?? d?−¹ u¼
ŸU?ýË ¨U¼d²?Ý p²¼Ô Ê≈ UN?UŠ ÊuJO?Ý nO ¨WK?Hž W?ŽUÝ t?O XF?Ë
Ê≈ øUNðUO?×Ð WL u« Ác¼ qFH²?Ý «–U ¨WHF« ÂbFÐ ”UM« 5Ð U?NLÝ«
U?NKF?−¹ qÐ ¨Ã«Ëe« W? d? d?? ð U?N?KF?−¹ ô VÞU? K d?_« «c¼ d?–
ÆoÐU« UN³½c UNO dŁ√ ô WHOE½ …UOŠ w UN² d d ð
UNK³ U ^V& WÐu²U 5MR*« dO√ U¹ Xb ≠
w Z?K²?? ?¹ d?? √ s?Ž tQ?? Ý√ Ê√ Êü« 5?MR*« d?? ?O? ?√ w? Ê–Q¹√ ≠
Í—b
wMÐ
Ò U¹ q ≠
ø5MR*« dO√ U¹ WÝ«dH« U ≠
¨WO?H)« —u?_« vKŽ …d¼UE« —u_UÐ ‰ôb?²Ýô« w¼ W?Ý«dH« ≠
W−Š
Ô ôË dE½ dOGÐ VKI« w lI¹ U UÎC¹√ w¼Ë
øp ʬdI« UI«u w tMŽ wM²ŁbŠ ÍcU ≠
qO³I« «c¼ s ¡wý ≠
XK bI? ¨5L v≈ rI?Ôð UN½√ pö s ÔXLN? w½Q ≠
WJMŠ t??eK¹ «c¼Ë ¨W?O?H? )« —u?_« vKŽ …d¼UE« —u?_U?Ð ‰ôb?²?Ýô«
ô t½QJ W−?Š ôË dE½ dOGÐ VKI« w lI¹ U XKË ¨q?QðË ”UOË
øtO ¡dLK ÊQý
130
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Ê«d*UÐ tÐU???²?«Ë t??LKFð sJ?1 r? ¨ÊU?L? ? w¼ ¨j³??CUÐ ≠
tK« t?LNK¹ r?Ë ¨”UM« «œUŽË ¨”u?HM« lzU³?Þ Wd?FË ¨…d?³)«Ë
ÁœU³Ž s ¡UA¹ s
¨pzU?? ý Ÿu??{u?? u?¼ Ëb??³¹ U?? vKF?? ‰Ë_« r?? I« s? UMŽœ ≠
øÎö¦ t b& qN ¨w½U¦« rI« sŽ wMŁbײË
tK« ‰uÝ— tU U2 Ï»d{ u¼Ë ¨wMÐ
] U¹ …d?O¦ «c¼ vKŽ WK¦_« ≠
sŽ U?MŁb?? ×¹ «–≈ u¼ °t?K« —uM?Ð Èd¹ t½S?? s?R*« W?? Ý«d?? «u?? Ið« ∫¤
¨»U?²?«Ë rKŽ sŽ vðQ?²¹ U? ô ÂUN≈Ë oO?uð u¼ Íc« w½U?¦« ŸuM«
«cNÐ dš«“ ʬdI«Ë
ø«–U q¦ ≠
ÊuŽd WłË“ rŠ«e XMÐ UOݬ WÝ«d ¨Îö¦ „bMŽ cÔš ≠
øUN²Ý«d XK& s¹√Ë ≠
U¼œ— w t?? I? Šö?ð W??L? O?EŽ «Î—U½ Ê√ t??U?M w Êu?? Žd?? È√— ≠
ÁU¹ƒ— rN??OKŽ h
] ?Ë s¹d?³? F*« t??O≈ lL??łË ¨U??ŽÎ e?? ‚U?H? ²? ÝU?? ¨Ád?B? ÊuJ¹ qOz«dÝ≈ wM³ bu¹ Âöž ÁU¹ƒ— q¹ËQð Ê√ ÊËd³?F*« Ád³šQ ¨pKð
wM³? d??– œuu?? q `Ðc?¹Ô Ê√ Êu??Žd?? d?? Q?? ¨t?¹b¹ vKŽ t?JK ‰«Ë“
¡UBŠù tU?LŽ qÝd¹ ¨se« s UΊœ— «c¼ vKŽ dL?²Ý«Ë ¨qOz«dÝ≈
«–S?? ¨s¼¡U?L? Ý√ Êu½ÒËb¹ «u?½UJ ¨qOz«d??Ý≈ wMÐ s q«u??(« ¡U??M«
Ê≈Ë ¨Áu??×Ж «d?Î ?– œu?u*« ÊU?? ÊS?? ¨U??N? O≈ «ËƒU?? ł U??NðœôË d??C? Š
Ê√ tM «u?³KÞË t?O≈ «ËƒU?ł d?B? q¼√ Ê≈ rŁ ¨U?N?OKŽ «u?IÐ√ v¦½√ X½U?
ÊuKL?F¹ ¨dB? q¼_ «bO?
Î ³Ž «u½U? qOz«d?Ý≈ uM³ ¨Èd?š√ WI¹dÞ b?−¹
¨`ÐcÔð —uc« bO«u*« Ê_ ¨WKUF« b?O« XÒKI ¨Wb)«Ë WŽ«—e« w
ÊË—U¼ bu ¨UÎUŽ r¼u?d²¹Ë ¨UÎUŽ —uc« «u×Ðc¹ ÊQÐ Êu?Žd vCI
¨U‡‡¼bM?Ž t?√ t?²?IÐQ? ¨t‡‡O? `‡‡Ð– ô Íc‡« ÂU?F?« w Âö?« t?OKŽ
131
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Â√ v≈ tK« vŠËQ? ¨`Ðc« ÂU?Ž w bËÔ bI? Âö?« t?OKŽ vÝu U?√
w t?O? IKðË ¨t?OKŽ o?KGÔðË ‚ËbM w tK?F?& rŁ ¨t?F?{d?ð Ê√ vÝu?
¨XKFË tK« d_ XK¦²U ¨UÎ*UÝ U?NO≈ Áœd¹ Ê√ UN bNFð bË ¨dNM«
ÊuŽd? ÊUË ¨ÊuŽd d?B v≈ ÁUO*« tKL% tK« d?QÐ ‚ËbMB« ÈdłË
‚ËbMB« U?O?ݬ √d? ¨d?NM« vKŽ W?d?A*« d?BI« W?I¹b?Š w U?O?ݬË
tOKŽ vÝu? błË t²?ײ U?LK ¨tÐ 5ðQ¹ Ê√ UNðU?œUš s X³KÞË
ÊuŽd? rKŽ U*Ë ¨UN³?K w t²³?× vUFð tK« vI?√Ë ¨tKš«bÐ Âö«
tOK?Ž vÝu 5ÐË tMOÐ XU?Š UNMJË ¨t?×ÐcO ÁcšQ?¹ Ê√ œ«—√ d_UÐ
UMF?H?M¹ Ê√ v?Ž ÁuK²??Ið ô ¨pË w Ì5Ž …d?Ò ò ∫t XU??Ë ¨Âö?«
¨U¼bMŽ t??O? I?³ð Ê√ U??N Ê–√Ë ¨U??N Êu??Žd? ŸU??B½U? ¨å«b?Î Ë Ác? ? ²½ Ë√
U?N³?KB ¨tÐ XM?P ¨U?O?Î ³½ —U r?Ł ¨VýË
¨ÊuŽd? d?B w? vÐd²?
]
X½U? p?K²? ¨o(« vKŽ XðU??Ë ¨ÚXÐQ? ¨U?N?M¹œ sŽ U¼œd?O Êu??Žd?
°WFHM WM'« bFÐ fOË åUMFHM¹ Ê√ vŽò ∫XU Âu¹ UN²Ý«d
vÝu?? sŽ U??Φ?×Ð ‰U??HÞ_« ·ô¬ Êu??Žd?? `Ж ¨tK« ÊU??×?³? Ý ≠
°ÁdB w ÁUЗ ¡Uł U*Ë ¨Âö« tOKŽ
Ád?√ ¨g¼œ√ dÐœ
] «–≈ tK?« Ê≈ ¨WU?×? ô wMÐ
Ò U¹ Ïc? U½ tK« —b? ≠
«Îœu?Mł o?×?K Ê≈Ë ¨Êu?J?¹ s? ¡wA?K? ‰U?? ? ? «–≈ ¨ÊuM?«Ë ·U?J« 5?Ð
tMŽ U??ÎL?ž— t?U?FÞ s? qQ? t?×Ðc¹ Ê√ œ«—√ °q?ÞU?³« rNM t½u??b? ¹
w¼ Èdš√ U√Î ÁUDŽ√Ë ¨t√ v≈ tK« Áœd? t√ t³K¹ Ê√ œ«—√Ë ¨‘UŽË
°ÊuŽd sŽ ULž—
Î ÊuŽd WłË“
øʬdI« w Èdš√ WÝ«d s qN ≠
Âö??« t??OKŽ vÝu?? w‡?‡Ë ¨U?ÎC?¹√ …√d?« W??Ý«d?? w‡‡?¼ ¨q‡ł√ ≠
b??B? d??O?G?Ð Íd?B*« q?²? U* Âö??« t??OKŽ vÝu?? Ê√ p–Ë ¨p‡‡c??
¨t‡‡‡OKŽ v?‡‡ýË w‡‡U?²« Âu?O« w rŁ ¨t?u s? q‡‡ł— s‡‡Ž U?ŽU‡‡œ
Î
132
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
qłdU?Ð ÁuK²??I¹ Ê√ r¼d??√ «u?F? L? ł√ ú*« Ê√ Ád??³? ¹ s ¡U??ł U]* UЗU¼
] d?] ?
Êu??I??¹ ”UM« b??łË ¨U¼¡U? œ—Ë U?*Ë ¨s¹b?? v≈ t?łu??²? ¨tK²?? Íc«
Âu??I« ⁄d??H¹ v²??Š Uðd?E²½« ¨5ð√d??« …U??Žd« 5Ð s ÊU??Ë ¨r?N?²? O? ýU??
ÂU?I ¨U?LN?HF?{ vÝu? È√— ¨ÊUð√d*« XbIðË Âu?I« ⁄d? U*Ë ¨UO?I?²
œU??ŽË ¨…d??−? ý ¡w w q?E²??? O V¼– rŁ ¨U??L? N? W??O? ýU*« vI??ÝË
VKD ¨Âö??« t?OKŽ VO??F?ý U?L¼uÐ√ ÊU??Ë ¨U?L¼UÐ√ Uðd??³?š√Ë ¨ÊUð√d*«
t¹e?−? O ¨t?O≈ Âö??« t?OKŽ vÝu?? u?ŽbðË V¼cð Ê√ tðUM?Ð Èb?Š≈ s
`¹d« c??šQ?? ¨t??U?√ —U??ÝË ¨Áu??Žbð XðQ?? ¨U??L?N? vI??Ý U? d??ł√
wA9 Ê√ Âö??« t?OKŽ vÝu? U??NM VKD ¨U?N? U?Ý s U?¾Î ?O? ý n
Ô AJð
t½Q?LÞ ¨t?²?B? IÐ Âö?« t?OKŽ VO?F?ý d?³?š√ U?*Ë ¨U?N?U?√ wA1Ë Á¡«—Ë
s d?O? š Ê≈ Ád?łQ?²? Ý« XÐ√ U¹ò ¨U?N?O?Ð_ XM³« Ác¼ XU?? rŁ ¨ÁU?Ý«ËË
å5_« ÍuI« dłQ²Ý«
øUM¼ WÝ«dH« l{u s¹Q ≠
e−×¹ Íc« r ?C« d−(« t²Š«“ù tðu Xd?Ž UN½√ WÝ«dH« ≠
nAJM¹ ô w tHK?š wA9 Ê√ UNM VKÞ t½_ t²½U?√ XdŽË ¨¡U*«
°t UNUÝ s ¡wý
WOH)« —u_« vKŽ …d¼UE« —u_UÐ ‰ôb²Ýô« w¼ «Î–≈ ≠
t?OKŽ vÝu ÊUJ ¨U?N²?Ý«d Xb? bË ¨pc? w¼ qł√ ≠
°UMÎ O√Ë U¹u
Î Âö«
ø5MR*« dO√ U¹ bFРʬdI« w WÝ«d s qN ≠
Âö« tOKŽ nÝu¹ w dB e¹eŽ WÝ«d „UM¼ ¨qł√ ≠
øX½U nOË ≠
r¼d?√ «u?F?L? ł√Ë ¨«Ëd?Pð U* Âö?« t?OK?Ž nÝu¹ …u?š≈ Ê√ p– ≠
¨Âö« t?OKŽ »uIF¹ rN?OÐ√ v≈ «ËƒUł ¨tOÐ√ sŽ ÁœU?FÐ≈ Ë√ ¨tK² vKŽ
133
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
YOŠ Í—«d³« v≈ rNI«d¹ Ê√ Âö« tOKŽ nÝuO Ê–Q¹ Ê√ tM «u³KÞË
d_« ‰Ë√ id ¨ÁeM²«Ë VFKUÐ tH½ sŽ ÕËd
Ò ¹Ô tÒKŽ rN²OýU ÊuŽd¹
ÁËd?³?š√Ë ¨VK?D« w t?OKŽ «u?(√ r?NMJË ¨Vzc« tKQ?¹ Ê√ s t?u?)
nO?Ë ¨¡«b?ý_« ‰U?łd« r?N? ¨rN?F? u¼Ë t?OKŽ Vzc?K qO?³?Ý ô t½√
v²?Š U¼u?H√Ë Í—«d?³« «Ëd³?š ‰U?ł— t?Ýd×?¹ w³ s V?z– sJL²?O?Ý
ÆVK dNþ sŽ U¼uEHŠ
¨Áu?³×?B¹ Ê√ rN Ê–√ Ê√ ô≈ Âö« t?OKŽ »u?IF¹ s ÊU? UL?
ÂbÐ Áu? DKO ¨d_« ‰Ë√ t?BO?L tM?Ž «uFKšË ¨W¹d?³« v≈ tÐ «u³¼c?
Êu?³??×¹ r¼Ë ¨tK√ b? Vzc« Ê√ r?¼UÐ√ ÊËd?³? ¹ rŁ U?N½u?×Ðc¹ ÁU?ý
°rNÐc qOœ WIOI(« w ÊU bË ¨rNb qOœ hOLI« w Ê√
ô UξO?ý ÓXK pMJË ¨5MR*« dO√ U¹ WFÞU?I*« vKŽ w½—cŽ« ≠
°t×{u²Ý√ Ê√ w b] ÐÔ
øu¼ UË ≠
qOœ W??I? O? I? (« w ÊU?? rN??b?? qOœ Áu??³? ? Š U?? Ê√ XK ≠
øp– nOJ ¨rNÐc
vK?Ž Îö? Oœ Êu?JO Âb?UÐ hO?? L? I?« aOD?Kð «Ëœ«—√ b??I? ¨qł√ ≠
UÎ DK hO?LIUÐ «ËœUŽ qF?HUÐË ¨Âö« tOKŽ nÝu?OÐ Vzc« p²
Ê√ ‰U×L U?ÎO³ ”d²« «–≈ Vzc« Ê√ «uN?³²M¹ Ê√ rNðU sJË ¨ÂbUÐ
¨r¼d??O? bð r¼d??OÐbð tK« q?F?ł «c?J¼Ë ¨UÎ*U??Ý t?B? O? L? vKŽ vI??³¹Ô
Æ—bG«Ë …bOJ*« UN½√ Âö« tOKŽ »uIF¹ ·dF
YO??Š q?LJðË Ê–Qð ö??N? ? ¨5MR*« d??O? ?√ U¹ XL??N? U?ÎM??Š ≠
ÆtBOL Âö« tOKŽ nÝu¹ sŽ rNFKš bMŽ ¨wÐ ÓXK Ë
¨Îö? — t?Ð «Ë√bÐ ¨t??B? O? ?L? tMŽ «u?? FKš U* ¨t?K« d??QÐ q?LJ½ ≠
t‡‡?ðu??š≈ b??Š√ s?JË ¨d??_« ‰Ë√ tK?²? «Ëœ«—√Ë ¨UÐd?
Î ?{ t?? OKŽ «uU?? N½«Ë
134
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨tOÐ√Ë nÝu¹ 5Ð ‰u?×½ Ê√ U½œ—√ U/≈ ∫‰UË ¨UFÞU
Î U?ÎC— «c¼ i—
¨…—U??O? ?« wðQ??O? ? ¨d??¾? ³?« w t??O? ?IK½ Ê√ UM½U?JSÐ ÊU?? Ê≈ tK²??I?½ rÓ K
—U?? ý√ U?? «u?KF?? Ë ¨Ád??√ v?KŽ «ue?M ¨«Îb?? O? F?Ð tÐ «u?? ³¼c¹Ë ¨ÁuK?A? ²?M¹Ë
ÆrNOKŽ
¡U?? ?ł qF?? ?HUÐË ¨r?N? ?ł«—œ√ «ËœU?? ?ŽË V?
= '« w Áu?? ?I√ rN?½≈ rŁ
p?9 Áuœ v?œ√ U*Ë ¨¡U?*« VKÞ w? rN? U?? ?œU?
Î ? ?š «u?KÝ—Q?? ? …—U?? ? O? ? Ý
¨«b¹b?
Î ?ý U?Šd?
Î ? tÐ Õd?Ë ¨qłd?« tKA?²?½U? ¨tÐ Âö??« t?O?KŽ nÝu¹
Ê√ rN½UJSÐ –≈ ¨VFð ôË ¡UMŽ ÊËœ qNÝ ‰U t½√ ¨t dDš U ‰ËQ
°WÝU M« ‚uÝ w ÁuFO³¹
WÝU M« ‚uÝ v≈ «ËbLŽ ¨dB ÷—√ «uK Ë U*Ë ¨ÊU «cJ¼Ë
¨‚u?« «b?Î U? d?B? e¹e?Ž wðQ¹ Ê√ tK« —b?Ò Ë ¨f Ð sL?¦Ð Áu?ŽU?³?
‰U?Ë dB?I« v≈ tF? Ácš√Ë ¨Á«d?²ýU? ¨t²?¾O¼Ë tM?Š t³?−Ž√Ë Á¬d?
°å«ÎbË Ác ²½ Ë√ UMFHM¹ Ê√ vŽ Á«u¦ wd√ò ∫W O“ t²łËe
dB w Âö« tOKŽ nÝu¹ œułË V³³ WÝ«dH« X½U UM¼Ë
tM tłËd?šË ¨s−« tu?šœ v²Š p– b?FÐ t ÀbŠ U?Ë ¨e¹eF«
e¹eF« XO?Ð q¼√ tÐ lH²M¹ r ¨j×?IUÐ t U¼d³Ž w²« p?K*« U¹ƒ— bFÐ
U?Q?? ¨UιËd?š√Ë U?ιu?O½œ U??ÎF?H½ ¨W??³ÞU? d??B? q¼√ t?Ð lH?²½« U/≈Ë ¨j?I?
s U¼c?I½√Ë ¨ÊU?_« dÐ v≈ d?B? œU? vU?Fð t?K« Ê–SÐ t½S? Íu?O½b«
s d??B? q?¼√ s d?O? ¦? q?I?²½« b??I? ÍËd?š_« lHM?« U?√Ë ¨„ö??N«
ÆÊU1ù« —u½ v≈ dHJ« WLKþ
w Ác?? HM?¹ rŁ ¡U??L? ?« w? d??_« —b?? I¹Ô n?O? t?K« ÊU?? ×? ³? ?Ý ≠
°Íd−¹ Ê√ t ¡Uý UL t¹d−O ¨÷—_«
ÁöŽ w ]qł t½U×³Ý ≠
øo¹bB« dJÐ wÐ√ WÝ«d sŽ «–UL ≠
135
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øUNMŽ «–U ≠
sR*« W??Ý«d?? «u??Ið«ò ∫‰U?? ¤ tK?« ‰u??Ý— Ê√ w½d??³? ð r√ ≠
øåtK« —uMÐ Èd¹ t½S
X
Ô KF b ¨vKÐ ≠
W?? ? Ý«d?? ? H« s? t Ê√ p
Ó ?ý ö?? ? ¨U½Î U?1≈ ”UM?« vK?Ž√ dJ?Ð uÐ√Ë ≠
U³OB½
Î
t ÊU U0d ≠
s pO≈ Wö?)« qFł dOž WÝ«d? t sJ¹ r u t½√ Èdð U√ ≠
°øvHJ ÁbFÐ
wMÐ
Ò U¹ pMþ sŠ s «c¼ ≠
uÐ√ ‚b? b?I t?K«ËË ¨5MR*« d?O?√ U¹ pF??{«uð s «c¼ qÐ ≠
dL?Ž v≈ ”UM« d√ qFł sŽ pQ?Ý «–≈ tK ‰uIð U? ∫q¾ÔÝ Âu¹ dJÐ
°pK¼√ dOš rNOKŽ ÔXOË ∫t ‰uQÝ ∫‰UI ∫»UD)« sÐ
tbŽË t½U1≈ w ÊU °ÁbFÐ s VFð√ ¨W?HOKš s tK« tLŠ— ≠
vKŽ U?FO?
Î Lł ”UM?«Ë ¨‚U³?K bŽÔ√ ”d? vKŽ V«dU? tF?{«uðË
°tOb vKŽ u¼Ë ‚U³Ý ”d V«dÐ o×K¹ sL ¨rN«b√
¨ÓXK Íc« d?Ož Ád?³š s UMK Ë U? tK«Ë ¨dJÐ UÐ√ tK« rŠ— ≠
5MR*« dO√ U¹ pO³ŠU l tK« pKFłË
5¬ rNK« ≠
ø5MR*« dO√ U¹ X½√ p²Ý«d sŽ «–UL ≠
øUNÐ U ≠
UNMŽ wMŁbŠ ≠
s?Ž Y?¹b?? ? ? ? ? ?(« —«œ Âu??¹ «c?¼ s? ¡w?ý w? U??M?Łb?? ? ? ? ? ?% U?? ? ? ? ? ?√ ≠
ø U‡‡I«u*«
136
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨Ê¬dI« w ÊU U? vKŽ dB²« UM¦¹bŠ s?JË ¨UMKF b vKÐ ≠
U? d??O?ž W?Ý«d?? t ÊuJ¹ Ê√ p½U1≈ q?¦0 ÊU? s Ê] √ ÍbM?Ž pý ö?
Æ„«cu¹ w d–
ÎöF lË b ‰uIð U ]qF ≠
«Î–≈ wMŁb× ≠
qFQÝ UÎMŠ ≠
wM²uý bIK ¨5MR*« dO√ U¹ UO¼ ≠
¨UMÎ Š
Ô ¡UMUË ¨tNłË w dFý ô œd√ v²HÐ Uu¹
Î Ô d³šÔ√ ≠
rK ¨Ô b?N²ł«Ë ¨Ád?√ sŽ ÔXQ? ¨÷—_« vKŽ vIK Îö?O²? błËÔ
ÆÆÆ«c¼ wKŽ
] A ¨d³š vKŽ t n√
Ò o
°tKðUIÐ w½dHþ√ rNK« ∫ÔXKI
s «Îœuu?? U??ÎO??³? U½b??łË ¨WMÝ Òd?? «–≈ v²??Š ¨ÂU¹_« —«œË
qO²I« l{u0 vIK t²KO
°vUFð tK« ¡Uý Ê≈ qO²I« ÂbÐ Ô dHþ ∫ÔXK
t½QAÐ ÂuIðË tF{dð …√d« v≈ w³B« ÔXFœË
«–S?? ¨pM? Ác??šQ¹ s Íd?E½«Ë ¨W??I? H½ U?M Íc??š ∫U??N? X
Ô KË
°UN½UJ0 wMOLKŽQ ¨U¼—b v≈ tLCðË tK³Ið …√d«  błË
wðb??O? Ý Ê≈ ∫…√d?? LK XU??Ë W?¹—U??ł ¡U??ł w³?
^ ?B« Vý
Ò U?? LK
°pO≈ ÁœdðË Á«d² w
Ò ³B« UNO≈ wKÝd² pO≈ wM²¦FÐ
pF U½√Ë UNO≈ tÐ w³¼–« rF½ ∫UN XUI
ULK ¨U?NðbO?Ý vKŽ XKšœ v²Š ¨t?F …√d*«Ë w³B?
UÐ X
Ú ³¼c
Ò
°U¼—b v≈ t²L{Ë t²K³I ¨tðcš√ tð√—
s a?O? ? ý WM?Ы ¨Á«d?? ?² w?³? ? B« X³?KÞ w?²« …b?? ?O? ? ?« X½U?? ?Ë
wMðd?? ³? š√Ë …√d*« ¡U??−? ¨¤ t?K« ‰u??Ý— »U??×? √ s? —U??B½_«
ÊU ÍcUÐ
137
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø5MR*« dO√ U¹ ÓXKF «–UL ≠
U?ξJ?²? U¼UÐ√ Ô b??łu? ¨…√d*« ‰eM ÔX?Oð√ rŁ ¨wH?O? Ý Ô c?š√ ≠
»U³« bMŽ
øp²MЫ XKF U ∫t X
Ô KI
”UM« ·d?Ž√ s w¼ ¨5MR*« d?O?√ U¹ «d?Î O?š tK« U¼«e?ł ∫‰U?I?
UNM¹bÐ ÂUOI«Ë ¨UNUO Ë UNðö sŠ l UNOÐ√ ÒoŠË ¨tK« o×Ð
d??O? )« w ÎW? ³? ž— U?¼b¹“Q?? U??N? O≈ qšœ√ Ê√ ÔX³??³? ?Š√ b?? ∫ÔXKI??
tOKŽ UN¦Š√Ë
¨«u??łd? ?¹ Ê√ U¼bMŽ ÊU?? s2 X
Ô ³K?Þ rŁ ¨wF?? U¼uÐ√Ë X
Ô Kšb??
∫wHOÝ d¼Uý U½√Ë UN XK w¼Ë U½√ U½bŠË U½d ULK
°pIMŽ ÔXÐd{ ô≈Ë ¨‰uI« wMObB²
¨«ÎbÐ√ pÐc?√ ô t?K«u? ¨5MR*« d??O?√ U¹ pKÝ— vKŽ ∫X?U?I?
UL ÍdQÐ Âu?Ið X½UË ¨UÎÔ√ UNðc ðU ÒwKŽ q?šbð X½U «Î“u−Ž Ê≈
¨UN√ dQÐ XM³?« ÂuIð UL U¼dQÐ Âu√ XMË ¨UN?²MЫ dQÐ Â_« ÂuIð
∫Uu¹
Î w XU Ê√ v≈ UMÎ “ «c¼ vKŽ XMË
Ô·u?] ? ð√ l{u?? w? WMЫ wË ¨d?? H? ?Ý w? ÷d?
Ó ?Ž b?‡ t‡?½≈ W‡OM?ÐÔ U¹
s lł—√ v?²?Š pO?≈ U?N? L? {√ Ê√ ÔX³??³? Š√ b?Ë ¨l?O?C?ð Ê√ t?O? U??N? OKŽ
ÍdHÝ
WUš U¹ WF«Ë VŠd« vKŽ ∫X
Ô KI
wM²ð√Ë ¨W¹—U'« W¾ON tðQON ¨œd√ »Uý UN sЫ v≈ Ú bLF
s W?¹—U?? '« Èd?ð U?? w?M Èd¹ ÊU?J ¨W¹—U?? ?ł U?? ?N½√ pý√ ô U?½√Ë tÐ
¨w½ö?Ž v²?Š Ô d?Fý U?L? ¨W?LzU½ U½√Ë U?u¹
Î wMKH?ž√ v²?Š ¨W¹—U?'«
X½U …dHý v≈ Íb¹ Ô œbL ¨t²łË“ w ÃËeK ÊuJ¹ U tM ÊUË
°t²K²I w³Mł v≈
138
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨w³?
Ò ?B« «c??NÐ tM ÔXKL??ŠË ¨ÓX¹√— YO??Š wIQ?? tÐ Ô d??√ rŁ
«cN? ¨tOÐ√ l{u w t²?OI√ t²?F{Ë ULK ¨wÐ√ vKŽ d_« ÔXO?Hš√Ë
°UÎdŠ Óp²Ðc UË ¨UL¼d³š s ÊU U tK«Ë
Ê√ Ô œœu ¨tÐ tK« d?√ d?²?Ý ôuË ¨X?½√ …d?Ò Ô(« rF½ ∫U?N X
Ô KI?
°„d³ Ð XFLÝ ô≈ …√d« vI³ð ô
p²MЫ WMÐô« rF½ ∫UNOÐ_ ÔXKË ÔXłdš rŁ
°UFł«—
ÔXKH rŁ
Î
Óp½≈Ë ¨g?¼b* p?½≈ tK?«Ë ¨5M?R*« d?? ? O? ? ?√ U¹ ÓX?½√ g¼b?? ? ≠
°tK« —uMÐ Èdð sR*
wMÐ
Ò U¹ ¡UA¹ s tOðR¹ tK« qC p– ≠
Âö?G« vKŽ d¦?Ž 5Š „«—œ√ U? ¨5MR*« dO?√ U¹ w½d?³šQ? ≠
‰Q?? ²?Ý t?√ Ê√Ë ¨»d??²?« b? qðU??IUÐ d?HE« Ê√ q?O?²?I« ÊUJ? vIK
°øs¼œôËQÐ UN_« qFHð UL tK³IðË tLC² ¨tMŽ
¡wý ô t?½√ X
Ô LK?Ž ¨”UM« U?? ?N? ?O?KŽ dD? w²« t?K« …dD? Ác¼ ≠
W??HÞU?? Ž ÊS?? ÊU??e« ‰UÞ U?? L? N? t½√Ë ¨t??√ V?K w bu« s? d??³? √
uË U??NMЫ Èdð Ê√ b¹dð U??N½ö?F? −?O? Ý WU?×? ô Â_« VKË ¨W??u?_«
œË«œ v≈ U??²?LJ²??Š« 5²K« 5?ð√d*« d?³? š s V¹d? t?K«Ë «c¼Ë °t?²? I√
°UNHM t²Žœ« ULNM …bŠ«Ë q ÌbË w Âö« ULNOKŽ ÊULOKÝË
ø5MR*« dO√ U¹ UL¼d³š UL ≠
U??Ýu?
Î Kł UM Âu?¹ ¤ tK« ‰u??Ý— t?Ð U½d??³? š√ Íc?« U??L¼d?? ³? š ≠
ÁbMŽ
sÐUÐ V¼c? Vzc« ¡U?ł ¨UL¼UMЫ U?L?NF? ÊUð√d?« UL?MOÐ ∫‰UI?
pMÐUÐ V¼– U/≈ ∫UN²³ŠUB Ác¼ XUI ¨UL¼«bŠ≈
pMÐUÐ V¼– U/≈ ∫Èdš_« XUË
139
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Èd³JK tÐ vCI Âö«
Ò tOKŽ œË«œ v≈ U²LU%
¨U?LNMOÐ Èd?ł U0 ÁUðd³?šQ Âö?« t?OKŽ ÊUL?OKÝ vKŽ U²?łd ?
°ULN²OC w tOÐ√ rJŠ ÊU nOË
°ULJMOÐ tIý√ 5JUÐ w½u²z« ∫‰UI
UNMЫ u¼ ¨tK« pLŠd¹ ¨ô ∫ÈdGB« XUI
°tÐ ÈdGBK vCI
^oA¹Ô Á«d?¹ ôË t u¼ ÌsЫ sŽ ‰“U?M²¹ Ê√ œ«—√ Íc« VK?I« «c¼ Ê≈
t?L?CðË tK³?I?² U?NM?Ы VKD² …√d*UÐ lœ Íc« tð«– V?KI« u¼ 5H?B½
w²« …√d*« X
Ô O? Ë√ pc ¨ÊuJOÝ «c¼ ÊÒ √ X
Ô LKŽ b?Ë ¨U¼—b v≈
«c¼ q¦* t³²Mð Ê√ w³B« UNO≈ X
Ô Fœ
ÓXL?KŽ b?? ? Ë 5?MR?*« d?? ? O? ? ?√ U¹ U?? ? NM?Ы U?? ? N? ? ?O≈ l?łdÔð r?Ú r‡?
Ó K ≠
øU‡N²BIÐ
Ê√ w³?? Š l U¼d?? ³? ?Ð ”UM« d?? ³? š√ Ê√ w?MFM Íc?« V³???K ≠
Ác¼ X½U uË ¨d²« V×¹ dO²Ý tK« Ê≈Ë ¨wMÐ
Ò U¹ d²« t½≈ ¨qF√
sŽ dEM« i?GÐ ¨t?²?I√ U? d??_« ‰Ë√ tÐ ÿU?H?²?Šô« v?KŽ …—œU? …√d*«
XI√Ë ¨U??N? OÐ√ sŽ d??_« XH??š√ U? U??N½≈Ë ¨U??NÐ tðbË w?²« W?I?¹dD«
t?O? sJ¹ r Ê≈Ë U¼d?√ `C?√ Ê√ w? ÊU? UË ¨d?²??K U?³KÞ
Î ô≈ U?NMЫ
¨…√d??« ·U?D*« W¹U?? N½ U??N½√ Òw?MÐ U¹ ÓfM?ð ô sJË ¨tÐ q?−? ð V?O? Ž
s ”UM« 5Ð U¼d?³?š Ÿu?O?ý Ê≈Ë ¨¡UM« b?¹dð UL? U?łË“
Î b¹dð U?N½√Ë
p– ‚u w¼ r?Ł ¨b¹dð U 5ÐË UN?MOÐ ‰u×¹Ë ¨U¼d√ n?u¹ Ê√ t½Qý
÷dŽ w qłd« `CHM√ ¨¤ tK« ‰u?Ý— »U× √ s qł— WMЫ
°øpc w¼ X½U uË ¨Îö¼√ pc u¼ ÊU UË t²MЫ
d_« r²JðË d²ð qÐ ¨tK«Ë ô ≠
X
Ô KF U «c¼Ë ≠
140
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫‰U?? ? Âu¹ ¤ tK?« ‰u?? Ý— …u?? ?Žœ p²?ÐU?? √ b?? ? tK?«Ë p½≈Ë ≠
t½UË dLŽ VK vKŽ o(« qFł« rNK«
bL(« p rNK« ≠
ÊS ¨bFÐ p²Ý«d s ¡wý WL?Ł√ ¨5MR*« dO√ U¹ w½d³šQ ≠
WMł U?NKO??×?O? ¡UÐb?ł U?{
Î —√ VO?B¹ –≈ YO?GU? o?O?ý lðU? p¦¹b?Š
°¡«dCš
«c¼ s ¡wý „UM¼ ‰«“ U ≠
WOžU Ê«–¬ wK ¨«Î–≈ qI ≠
¡U?ł Êœ—_« s U?³?Î ¹d? Ô d? U?LK ¨ÂU?A« b?Ô ¹—√ U?u¹
Ô łd?š ≠
Î X
wC√√ r?¼dOA?²Ý_ ”UM« X
Ô F?L−? ¨”«uL?Ž ÊuŽUDÐ w½d³? ¹ s
ølł—√ Â√ tKł_ ÔXłdš U vKŽ
ÆwC√ ÊQÐ ÒwKŽ ÊËdš¬ —Uý√Ë ¨ŸułdUÐ ÒwKŽ ÂuI« —UýQ
q¼√ s?Ë ¨U?? ?Κu?? ?O? ? ý «u½U?? ?Ë ¨wM?Ž Âu?? ?I« Âu?? ?I¹ Ê√ ÔX?³K?Þ rŁ
rNðdA²ÝU »U³A« v≈ uŽœ rŁ WIÐU«
Ê√ wKŽ
Ò —U??ý√ rN??C? F?³? ¨Œu??O? A« Í√— sŽ rN¹√— n?K²? ?¹ rK
wC√ Ê√ —Uý√ rNCFÐË lł—√
lł—√ Ê√ vKŽ ÔXeŽË Íd√ w Ô dJ rŁ
d?? O? √ U¹ t?K« —b?? s? Ϋ—«d??√ ∫Õ«d?? '« sÐ …b??O? ?³? Ž u?Ð√ w ‰U??I? ?
ø5MR*«
v≈ tK« —b? s d√ rF½ °…b?O³Ž U?Ð√ U¹ UNU „d?Ož u ∫t X
Ô ?KI
U?L¼«b?Š≈ ¨ÊUðËb?Ú ?ŽÓ t U¹œ«Ë
Î XD³¼ qÐ≈ p ÊU?? Ê≈ X¹√—√ °tK« —b?
—bIÐ UN²OŽ— W³OB)« w U?N²OŽ— Ê≈ fO√ ¨WÐbł Èdš_«Ë W³OBš
°tK« —bIÐ UN²OŽ— WÐb'« w UN²OŽ— Ê≈Ë ¨tK«
vKÐ ∫‰UI
141
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫‰UI ¨·uŽ sÐ sLŠd«b³Ž ¡Uł v²Š ÎöOK Y³K½ r rŁ
«–≈ò ∫‰u?I¹ ¤ tK« ‰u?Ý— ÔXF?L?Ý ¨U?L?Î KŽ «c¼ s ÍbMŽ Ê≈
U?N?O? r²½√Ë ÷—QÐ lË «–≈Ë ¨U¼uKšbð ö?? ÷—QÐ Êu?ŽUDUÐ r²??F?L?Ý
°tM «—«d
Î «ułd ð ö
°UFł«—
X
Ô KH rŁ ¨tK« Ô bL×
Î
øtK« —b v≈ tK« —b s d√
Ò ∫puIÐ bB UL ≠
v≈ ÔXO??C? b? ÔX?MJ wI¹dÞ w? ÔXO??C? u w?½√ Ô b?B? ≠
·dF¹ ô ÊU½ù« ¨tK« —b w ÔXF?ł— ÔXMJ ÔXFł— uË ¨tK« —b
bË ¨cšQ¹ UL?N¹QÐ —U² O ¨Ê«d√ ¡d?LK ÷dF¹
¨lI¹ 5Š ô≈ —bI«
Ô
s¹d?? _« Í√Ë ¨t ÷d?? Ž U0 ÊU???½ù« «c¼ l½U?? U?? tK?« rKŽ o³?? Ý
Ê√ Y³K¹ U? rŁ Ád√ s …dO?Š w ‰«“ U t?H½ ¡d*« sJË ¨—U?² ?OÝ
°ÿuH;« ÕuK« w »u²J*« Á—b —U² ¹
øÊËdO ô ÊËdÒO s×½ «Î–≈ ≠
w
Ò MÐ U¹ «c¼ ‰U s ≠
ÿuH;« ÕuK« w »u²J*« Á—b —U² ¹ ¡d*« Ê√ qIð r√ ¨X
Ó ½√ ≠
s¹d??O? ? UM? uË ¨«—U?
Î ?³? ł≈ W??LŁ Ê√ q√ r wM?JË ¨`O??×? ≠
tK³?? łË ÁdD «Îb?? ³? Ž tK« V?U??F¹ nO?J ¨»U??I? F?«Ë »«u??¦« vH?? ²½ô
r U½√ ¨WM'« v?≈ Ád?O?ÝË ÁdD «Îb?³?Ž VO?¦¹ nO??Ë ¨—UM« v≈ Ád?O?ÝË
U0 oK?D*« tK« r?KŽ sŽ XŁb?? % U/≈Ë ¨Á«d?? ù«Ë —U??³? łù« s?Ž Àb??%√
u?¼ qÐ ¨ÊU?? ? ?½ù« vK?Ž ÊUD?KÝ r?KF?« «c?? ? N Êu?J¹ Ê√ ÊËœ Êu?JO?? ? Ý
¨VO??G?« rKF¹ t?K« Ê_ ¨t??³? ²? ?Ë tK« Á—b?Ò ? U?? —U?? ²? ¹ t𜫗≈ q?UJÐ
u ÊuJ?O ÊU?? n?O? sJ?¹ r U??Ë ¨s?zU?? u¼ U?? Ë ÊU‡‡ U?? r‡‡?KF¹Ë
°ÊU
øtLN√ q¦0 «c¼ w XÐd
Ò ÒöN ≠
142
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨«d?Î O? G? ÊU?? c? t??²?O?З ¨«bË
Î p ÒÊ√ V
Ú Ó¼ ¨qF??Q?Ý UÎM??Š ≠
uK ¨t?Ð ”UM« d??³? ?š√ XM Vý
Ò «–≈ v?²? Š ¨Âu??OÐ U?? u¹
Î t??F? ? ÓXMË
vKŽ Áb¹ b1 s t½√Ë tb Ë t²½U√ rKFð ÓX½√Ë UνU²Ð qšœ b t²¹√—
øWKOCH« Ác¼ qF vKŽ t²KLŠ b ÊuJð√ ¨t q×¹ ô dLŁ
ô UFD
Î ≠
t½√ ÓXKË ¨t?H½ nF?{ Ë√ ¨tö?š√ ¡uÝ ·d?Fð p½√ ÷d²?HM ≠
Ác¼ v?KŽ tðd?? ?³? ?ł√ b?? ? ÊuJð q?N? ? ¨tM?J√ U?? ? d?? L? ?¦?« s‡ c?‡šQ?? ?O? ?Ý
øW‡‡K¹–d«
UC
Î ¹√ ¨ô ≠
øpM p– oײ¹ ÊU√ …d ‰Ë√ t²½U√ vKŽ tðQU u ≠
oײ¹ qł√ ≠
øt²LKþ b ÊuJð√ WO½U¦« …d*« w t²½UOš vKŽ t²³UŽ u ≠
Æ«ÎbÐ√ ≠
w ”uÐb« ”√d? tK« rKF W?³?MUÐ UMLKŽ ÊÒ ≈ ¨pK²? Ác¼Ë ≠
U? v?KŽ ¡UMÐ q³?I? ²?? LK UMF?u?ð Ê≈Ë ¨jO?×? w? …dDI?Ë ¨¡«d??×?
œËb?×? UMLKŽ Ê_ p– ¨VO? ¹ b?Ë VO?B¹ b? w{U*« s ·d?F½
ô VO??GUÐ t??LKŽ ÊU?? «c??N ¨oKDL?? tK« r?KŽ U?√ ¨Âu?KF? u?¼ U?L? tK« t??³? ²? U??L? Ž «Îb??Š«Ë U??Îd?Š ÊU??½≈ q?F? Ãd? ?¹ ôË ¨«ÎbÐ√ VO?? ¹
t??²? ³? U??Ž Ë√ ¨»«u??B« tKF??H —u??c*« p?MЫ X
Ó ³Ł√ p
Ó ½√ U??LJ? ¨ÁbMŽ
WK/√ bO t?O q
Ò × ô „«– Ë√ «c¼ qFH¹ Ê√ pFu?ð bFÐ ¨QD)« tKFH
¨tK« r?KF W??³? MUÐ U??F?Î ?O? L? ł ”UM?« ÊU?? «cJ¼ ¨—U??³? łù«Ë Á«d??û
°«Ë—U²šU «Ë—U² ¹ Ê√ vKŽ …—bI« «uDŽ√
q w d?O? ? ÊU?½ù« q¼ ¨5M?R*« d?O?√ U¹ w½d??³?š√ sJË ≠
ø¡wý
143
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
t½U?×? ³?Ý ¡U?ý Ê≈ ¨¡w?ý q w …d?O? )« t tK« d?O? ž b?Š√ ô ≠
Íc« u¼Ë ÊU?½ù« U?NMË U?uK<« U?√ ¨qF?H¹ r Q?A¹ r Ê≈Ë ¨qF?
¨tKł√Ë t?“— w d?]O? u?N ¨¡U?O?ýQÐ d]O??Ë ¡UO?ýQÐ d?O ?L? ¨UMOMF¹
oH½√Ë ‚bBð ¡Uý Ê≈ ¨‚“— s tO≈ tK« tK Ë√ U? oHM¹ nO dOÒ Èd?²? ý« ¡U?ý Ê≈Ë ¨d??O?)« o¹dÞ w? tU? qF??łË tU?O? ŽË t?? H½ vKŽ
tK« ‰b?Ž s? ÒÊS? «c?N ¨÷—_« w lI?ð WM²?H ÎôU? l?œ Ë√ ¨«d?Î L?š
¨Á—U?O? ²?š« w b¹
Ò r?N fO U? v?KŽ ”UM« VÝU?×?¹ ô t½√ t½U?×? ³?Ý
‰UÞ «Îb??³?Ž VO??¦¹ sË ¨Ád?L? Ž d?ÔB?? «Îb?³? Ž VÝU?×¹ s? vU?Fð tK?U?
s ÊU??½ù« t?d?²?« U?? V?×Ð ÊuJ¹ »U??I?F«Ë »«u?¦« U/≈Ë ¨Ád??L?Ž
VU?F¹ s? pc?Ë °‰UÞ Ë√ d?B? Ád?L? Ž w U‡‡M?Š Ë√ U‡?‡¾?O?Ý
U/≈ ¨tU?? …d??¦? vKŽ U??OMž
Î V?O?¦?¹ sË ¨tU?? WK vK?Ž «d?Î O? I? t‡‡?‡K«
vKŽ d?O?I? H« d?³? vKŽ WU?(« Ác¼ w ÊU?‡‡½uJ¹ »U‡‡I?F?«Ë »«u‡‡¦«
°vMG« w t tK« —b vKŽ wMG« dJý vKŽË ¨dIH« w t tK« —b
d?L?Ž VŠUB Ë√ ¨Ád?I? vKŽ Z²?×¹ Ê√ d?OI? b?³?F o×¹ q¼Ë ≠
øtK« bMŽ tKł√ dB vKŽ dOB
‰«R??« «c¼ åÊuQ??¹Ô r?¼Ë qF??H¹ U??L?Ž ‰Q??¹Ô ôò ¨t?½U?×? ³? Ý ≠
¨U¼b??FÐ …U??O? Š ô t½√Ë ¨·UD?*« W¹U??N½ U??O½b« Ê√ UM{d??²? « u ŸËd??A? dEMO UNO? tK« UMHK ²Ý« ¨¡ö²Ð«Ë ÊUײ?« —«œ UN½√ UMLKŽ v² sJË
—U?? ¨U?MKF?? U?? vKŽ ΡU?MÐ ¡«e??'«Ë »U?? ? (« ÊuJ?¹ rŁ ¨qF??H?½ «–U??
ÆtK« l »œ√ WK UM¼ ÃU−²Šô«
rN?C?FÐ t?O? ÊuM?×?²1 U?L?O? rN?C?F?³ Êu?LK?
Ò ¹Ô ”UM« Ê√ Èdð ô√ rŁ
UH? «u pO? ◊d²ý«Ë ¨t?³ŠU bM?Ž qLŽ VKD ÓXbI?
Ò ð u ¨iF³«
Áôuð√ Ê√ b¹—√ U½√ ¨ÒwK?Ž «c¼ XÞd?²?ý« Ór tQ?ð q¼ ¨ÁU¹≈ pO?u?O WMO?F?
øX
Ó ½√ VKDð U V×Ð ô «“UO²« s ÍbMŽ U V×Ð
144
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°ô UFD
Î ≠
«dN?
Î ÓpOKŽ ◊d²?ý«Ë ¨Ã«ËeK UN?OÐ√ s …U² VKD ÓX?bIð u ≠
ÊËœ U¼c?? š¬ Ê√ b¹—√ w½S?? ¨«c¼ ÓXÞd?? ²? ý« Ór ∫t ‰u?? Ið√ ¨«Îœb?? ×? t²MЫ X
Ó ?³Dš tÞËdý bMŽ ‰ËeMK W?UÞ pÐ Ó błË Ê≈ p½√ Â√ ¨d?N
øÈdš√ sŽ X
Ó ¦×Ð b& r Ê≈Ë ¨tM
qF√ vKÐ ≠
tK« s tK³?I½ ô√ ¨UMC?FÐ s «c?NÐ q³I½ d?A?³« s×½ UM «–≈ ≠
øUMŽ XOHš Ê≈Ë WLJŠ sŽ ô≈ qFH¹ ô Íc« UMЗ u¼Ë
°q³I½ tK«Ë vKÐ ≠
øWDIM« Ác¼ s UMON²½« qN ≠
œ«d*« vMF*« wMG?KÐ v²?Š ÓXKÞQ ÓX?Šdý b?Ë ¨UMO?N?²½« qł√ ≠
d??O? √ U¹ w½d??³? š√ ÊüU?? ¨p?LÒKŽ s ÊU??×? ³? ? ¨ÊuJ?¹ U?? s??ŠQÐ
W?? Ý«d?? ?H« w? pM ÊU?? ? U2 ¡wý p?²? ?³? ? F? ?ł w? ‰«“ U?? √ ¨5M?R*«
øtMŽ w½d³ ð
„UM¼ ‰«“ U qł√ ≠
«Î–≈ UON ≠
W?? d?? « ]b?? Š ∫t ÔXK?I? ? ¨‚d??Ý b?? qłd?Ð U?? Îu¹ w «ËƒU?? ł ≠
p WN³ý ôË UN³AUÐ ô≈ lbÔð ô tK« œËbŠË ¨lDI«
UN½S? ¨wMŽ uHFð Ê√ 5MR*« dO?√ U¹ tKUÐ p
Ó HKײÝ√ ∫w ‰U?I
°…d
] ‰Ë√
°vË_« …d*« XO ¨XÐc ∫t ÔXKI
°øVOG« rKFð ÓXM√ ∫‰UI
Áb?³Ž `C?H¹ ô tK« ]Ê√ ÔXLKŽ wMJË ¨VO?G« rKŽ√ ô ∫ÔXKI?
Ì…d ‰Ë√ s
145
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øp– bFÐ ÓXKF «–UL ≠
∫t ‰U??Ë ‰UÞ wÐ√ sÐ w?KŽ t?F? ³? ²? ¨Áb¹ XFDÔI? tÐ Ô d??√ ≠
øÌ…d ‰Ë√ w¼√ tKUÐ ÓpHKײÝ√
°ÊËdAF«Ë W¹œU(« UN½≈ tK«Ë ∫t ‰UI
V)«
ôË V?
Ô ? ∫‰U?? Âu?¹ d?? L? ? Ž ‚b?? ∫w?
Ò
Ò )UÐ X
Ò KŽ ‰U?? I? ? °wMŽb ¹
rKFð sJð r U pLÒKŽ s ÊU×³Ý ≠
ÁöŽ w Òqł t½U×³Ý ≠
øwKŽ
Ò tBIð
Ò d³š s „bMŽ WÝ«dH« w ‰«“ U√ ≠
«c¼ U?? ?NÐ oKG?½Ô Ë ¨W?? ×? ?H? ?B?« Ác¼ ÍuD?½ U?? NÐË ¨…b?? Š«Ë w?IÐ ≠
»U³«
5MR*« dO√ Èd¹ UL ≠
∫‰uI¹ ’UË wÐ√ sÐ bFÝ ]w≈ V² ≠
tOKŽ ¨V¼– s U?ÎËbM tuÝ— vKŽ tK« ¡U√ UL?O X
Ô ³ √ w½≈
ÎôU? tÐ lb? ¨t?O? U0 lL?Þ Îö?ł— Ê≈Ë ¨t?×?²?√ rK ¨V¼– s qH?
°UM ‚ËbMB«Ë tO U cšQ¹ Ê√ vKŽ ¨«dO¦
Î
U?U?L?Š s W?U?LŠ U?N?³??Š√ w½S? ¨t?FÐ ∫‰u?√ t?O≈ ÔX³?²J
r−F«
Á¡«dý VKÞ s* bFÝ tŽU³
√d??I¹ s vðQ?? ¨W??O?Ý—U??HUÐ »U??²? tÐ «–S?? ¨Íd?²? A*« t??×? ²?H? ÆtO V²Ô U √dIO WOÝ—UH«
∫tO »u²J u¼ «–S
v≈ W?×¹d??ð n√ s lH½√ oK(« W?O? ŠU½ s W?O?×K« W?×?¹d??²
°nKš
146
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Áœd¹ Ê√ Á«d²ý√ s œ«—Q
«cNÐ bFÝ w≈
Ò V²J
∫‰u√ tO≈ ÔX³²J
tO U0 UMdA¹ ÊU√ «eÎ M tÐ »U √ Ê≈ ¨tQÝ«Ë qłd« nKײݫ
qF_ X
Ô M U ∫qłd« ‰UI
«cNÐ bFÝ w≈
Ò V²J
w b?? ? łË U?? ? c?? ? šQ?? ? O?Ë ¨tU?? ? t? «Ëœdð ô Ê√ t?? ? O?≈ ÔX³?? ? ²?J
°‚ËbMB«
U??N½√ b?O? łË ¨5MR?*« d?O? √ U¹ W??B?I« Ác¼ W??H¹dÞË W?J×?C? ≠
‰u−¹ dš¬ UΦ¹bŠ √b?³½ Ê√ q³ ¨fHM« sŽ UNÐ ÕËd
Ò ½Ô ¨pc X½U
ÊUJ0 b'«
Ò s u¼Ë ¨ÍdÞUš w
øu¼ UL ≠
U?? t½√ ÔXF??L? Ý W??ÝU??O? « w? ¡U??O? ý√Ë ¨Ê«bK³« —u??√ rO?EMð ≠
bŠ√ UNO≈ p
Ó I³Ý
wMÐ
Ò U¹ ‰uD¹ Y¹bŠ «c¼ ≠
wMŁb×¹ Ê√ 5MR*« dO√ Âd w lLÞ√ w½≈Ë ¨·dŽ√ ≠
„bMŽ U  UN ¨qFQÝ UÎMŠ ≠
«c?¼ qN?? ? ? ? å5?MR?*« d?? ? ? ?O? ? ? ?√ò ‡?Ð Òw?ŽÔœ s ‰Ë√ Óp?½√ w?M?GK?Ð ≠
ø`O×
p
Ó GKÐ U `O× ≠
øp– - nOJ ≠
¨¤ tK« ‰u??Ý— W?H?OKš v?Žb¹Ô tMŽ tK« w{— dJ?Ð uÐ√ ÊU? ≠
W?HOKš W?HOKšò d?_« ‰Ë√ ”UM« w½U?Žœ ¨Òw≈ d_« —U? Ë U U?LK
rNMOÐ «c¼ WÐU×B« d«c² åtK« ‰uÝ—
147
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
W?HOKš W?H?OKš WH?OKš ∫d?LŽ b?FÐ ÊuJ¹ s u?Žb½ «–U?L ∫«uU?Ë
UM²HOKš tÐ uŽb½ U Èd½ «uUF² ¨‰uD¹ d√ «c¼ Ê≈ tK«Ë °tK« ‰uÝ—
d??O? √ «Î–≈ u?? N? ¨U½d??O? √ d?? L? ŽË ÊuMR*« s?×½ ∫rN??C? F?Ð ‰U?? rŁ
°VIK« qLŠ s ‰Ë√ X
Ô M «cNÐË ¨5MR*«
5MR*« dO√ U¹ rOEŽ ·dA «c¼ ÊÒ ≈ ≠
tK« ‰u?? Ý— W??H? ?OKš b??O? ?Šu« u??N? ? ¨dJÐ w?Ð√ VI tM? rEŽ√ ≠
t t?K« lL?? ?ł qł— „«– tK?« t?? L? ?Š— ¨d?JÐ wÐ√ W?? ?H? ?OK?š U½√Ë ¨¤
t³K w U rKŽ U* ¨Uγ WFd« tOKŽ ]V Ë ¨UÎFLł qCH«
ÌnKÝ dO) ÌnKš dOš X
Ó M bË ¨tK« tLŠ— ≠
pc X
Ô M w½√ tK« ‰QÝ√ ≠
tK«Ë ÓXM bI ≠
ÓXK ULO tMŽ wKzUÝ ÓX½√ U  U¼Ë ¨Êü« «c¼ pMŽ ÚŸœ ≠
WËb?« rO??? ?Ið s?Ž ÎôË√ wMŁb?? ×? ¨5?MR*« d?? O? ?√ U¹ UÎM?? Š ≠
U¹ôË v≈ „bNŽ w WOöÝù«
s
Ò w²« U?Šu²?H« W−?O²½ Íb?N?Ž w WËb« rOU√ X
Ú F?ð« ≠
U?Nð—«œ≈ d??√ qN??O U¹—«œ≈
Î U??N?L?O??Ið s? bÒ ÐÔ ô ÊUJ ¨UMOKŽ U??NÐ tK«
v≈ W?Šu?²? H*« —U?B?_« ÔXL??I? ¨U?¼—u?√ vKŽ ÂU?O?I«Ë ¨U?N?²? FÐU?²?Ë
qJA« vKŽ w¼Ë U¹ôË v≈ U¼—ËbÐ rIMð ¨Èd?³ oÞUM fLš
∫wU²«
…dB³«Ë WuJ«Ë “«uŠ_« rCðË ‚«dF«
ÊUÝ«dšË ÊU²Ýd³ÞË ÊUdË Ê«dJË ÊU²−Ý rCðË ”—U
WKd«Ë WK¹√Ë oAœË hLŠ rC¹Ë ÂUA«
¨d??B? »d?žË v?KH??« d?B? Ë ¨d??B? b??O?F? rCðË U??O? I¹d??√
UO³O ¡«d× Ë
148
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
w²« W??¾? O? N« vKŽ U??N? L?O? ? Ið vKŽ ÔX?O?I?ÐQ? »d??F« …d¹e??ł U??√
¨WJ? ∫w¼ W?¹ôË d?? ?A? ?Ž w?²M?Ł« rCð X?O? ? IÐË ¨d?JÐ uÐ√ U?? ?N? ? L? ? ? ? ¨bM'«Ë ¨ldË ¨b?OÐ“Ë ¨ÊôušË ¨ udC?ŠË ¨¡UFM Ë ¨WM¹b*«Ë
ÆnzUD«Ë ¨s¹d׳«Ë ¨‘dłË ¨Ê«d$Ë
YO??Š s s?JË ¨U¹—«œ≈
Ó ½√ ≠
Î Ê«bK³?« rO??? Ið W??I¹d?DÐ d??³? š√ X
d??√ qN???O? Ê«bK³« rO??? Ið s bÐ ô ÊU?? ÓXK –≈ ÓXb?? ¨√b??³*«
ø…ôu« sŽ «–UL ¨UNð—«œ≈
ørNMŽ «–U ≠
ørNMOF
Ó M nO ≠
Ò ðÔ X
v≈ d?E½√ U?? ? —b?? ?IÐ tð«– w? qłd« Õö?? ? w? dE½√ s?√ r ≠
¨rN?M vI?ð√ u¼ s w?U?? √Ë U?? ÝU½√
Î w?
Ò Ë√ ÔXMË ¨W?¹ôuK t?? ?Šö??
UÎM¹œ s?Š√ ÊU?? Ê≈Ë t½√ Ô·d?Ž√ U* p– ¨…œU?³?Ž ^b?ý√Ë ¨U??ÎLKŽ d?¦?√Ë
¤ tK« ‰u?Ý— »U??×? √ s ÔXOu?? ¨ÂU?O?I« vKŽ —b??√ d?šü« ÊS?
¨W?³? F?ý sÐ …d??O?G*«Ë ¨ÊU??O?H?Ý w?Ð√ sÐ W¹ËU?F? Ë ¨’U?F« sÐ Ëd??L?Ž
wÐ√ s?Ð wKŽË ¨ÊU?? H? Ž sÐ ÊU?? L? ¦? ?F? ¨r?NM qC?? √ u¼ s X
Ô ?dðË
Æ·uŽ sÐ sLŠd« b³ŽË ¨dOÐe«Ë ¨W×KÞË ¨VUÞ
sŽ r¼d??O?ž s e??−?Ž√ rN??²?Ou?ð ÓXdð Óp½√ Ó d?– s? ÊU?√ ≠
ø”UM« —uQÐ ÂUOI«
ø«c¼ ‰U s ≠
°U½√ t²LN U «c¼ ≠
·dþË ¨œb?? ×? ? qL?? Ž w ÊU?? ¨t?? ?²? ?OMŽ U?? U?/≈Ë ¨wM
Ò ÐÔ U?¹ «bÐ√
Î ≠
sÐ wKŽ
Î qLF²Ý√ r ÔXM ÊS ¨rN t?²KFł r¼—Ëœ ÊUŠ UbMŽË ¨œb×
dOÐe«Ë W×KÞË ¨·uŽ sÐ sLŠd« b³ŽË ¨ÊUHŽ sЫ ÊUL¦ŽË ¨VUÞ wÐ√
¨Íb?FÐ s? rNM b?Š«Ë w? W?ö?)« ÊuJ?ð Ê√ X
Ô O? Ë√ b?I? ¨W¹ôË w
149
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨bKÐ dO√ u¼ U/≈ w«uU ¨W¹ôu« d√ s VF √ Wö)« d√ Ê√ ]pý ôË
U?√ ¨d?√ «c¼ ¨”U?M« ÒqË Ê«bK³« q d?O? √ u?N? W?H?OK)« U??√ ¨WM¹b? Ë√
¨—UB_«Ë Ê«bK³« w WÐU×B« —U³ ‚dH²¹ Ê√ ÔX¼d bI ¨dšü« d_«
sŽ ¡ôR?¼ œu?? łËË ¨`BM?«Ë …—u?? A*«Ë Í√d« w Íb?MŽ rN?? O?≈ w²?? łU?? (
s 5LK?LK lH½√ ¨ÊU1ùUÐ …d?U?F« rNÐuKË …d?OM« rNu?IFÐ w?M WÐdI?
fO sJË ¨…ôË «u½uJ¹ Ê√ s¹d?O¦ ÊU?JSÐ ÊUË ¨oÞUM ¡«d√ r?NKFł
ÆwuŠ UNðœ—√ w²« WIOC« WIK(« w «u½uJ¹ Ê√ s¹dO¦ ÊUJSÐ
øW¹ôË tOuð s w UH s Ô◊d²Að ÓXM UL ≠
Âö??Ýù« s?? Š v≈ W?? U??{ùUÐ …d?? O? ¦? «—u?
Ô M ≠
Î ? √ Ô◊d??²? ?ý√ X
t??²? ³? ?? Š s ô≈ Ϋd??√ w w?K¹ ö?? ¨tM? ⁄Ëd??H? d??√ «c¼Ë …d?? O? «Ë
W?L?Šd« t?O? tMŽ ÔX¦?×Ð U? ‰Ë√ ÊU? ¨«c¼ oI?% ÊS? ¨UÎMO?√ U?LK?
Î U?? LK? ¨W¹ôË t b?? I? ?Ž_ Ìq?ł— v≈ ÔXKÝ—√ b?? Î…d?? ÔX?MË ¨”UM?UÐ
VðUJ« ⁄d?? U?LK? ¨UÎÐU?²? «c¼ w V²J¹ Ê√ VðU?J« Ô d?√ ¨d??C?Š
¨Íd??−? ?Š w fK−?? ÍœU??H? Š√ s w?³? ¡U??−? ? ¨ÁU¹≈ wMËU?½ tM
t²K³Ë t²HÞö
ÔXK³?? U?? ¡U?MÐ_« s Î…d??A? Ž w Ê≈ 5MR?*« d??O? √ U¹ ∫w ‰U??I? °j «bŠ√
Î rNM
øp³K s WLŠd« Ÿe½ b tK« ÊU Ê≈ ÓpÐ lM √ UË ∫ÔXKI
øU¼bFÐ X
Ó KF «–UL ≠
°pÐ w WłUŠ ö wMŽ r ∫t X
Ô KË ¨»U²J« Xe ≠
t?²³KÞ U? ô≈Ë ¨t?²½U√Ë t?öÝ≈ ÓXL?KŽ bË ¨«c¼ ÓXKF? rÓ Ë ≠
øt²Ou²
rŠd¹ nO?J ¨Á¡UMÐ√ «c¼ rŠd¹ r Ê≈ ∫w??H½ w ÔXK? b?I ≠
ø”UM«
150
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
bFÐ s ‰UDð Ê√ ułdð ö tuŠ s t²LŠ— qDð r s wMÐ
Ò U¹
b?Ë ¨v?√ V¹dG« vK?Ž uN? ¨V¹d?I« vKŽ U?OÝU?
Î ÊU? sË ¨tMŽ
åwK¼_ rd?O?š U½√Ë ¨tK¼_ rdO?š rd?O?šò ∫¤ tK« ‰uÝ— ‰U?
5?? («Ë s?? ?(« Ê_ œu?? −? ?« qO?DO ¤ t?K« ‰u?? Ý— ÊU?? b?? Ë
d?¦?Fð U?b?FÐ s??(« qL?×?O d?³M*« sŽ Î…d? ‰e?½Ë ¨Ád?Nþ vKŽ «b?F?
w³ u¼Ë
t??O?≈ Ÿd??Ý√ ¨o¹d?D« v≈ Ãd??š «–≈ t?? ²? ö?? š ÂU¹√ dJÐ u?Ð√ ÊU??Ë
Ê√ ‰U?? sL?? °ÁU??²Ð√ U¹ ¨ÁU??²?Ð√ U¹ ∫t «uU?? Ë ¨tÐu??¦Ð «u??I?KFðË ¨œôË_«
¨rNEKž√ rNHF{√Ë ¨rNL?Š—√ ”UM« Èu√ Ê≈ tK«Ë ¨nF{ WLŠd«
°kOKž w w WłUŠ ôË
øWLŠd« bFÐ Ô◊d²Að ÓXM UL ≠
]bÔÐ ôË ¨t??²? O]Ë h ? ý w U??²? F? L?²? ł« «–S?? ¨W½U??_«Ë …u??I« ≠
ÂU??O? I« vKŽ tM? Èu?√ u?¼ s0 Íu??I« ÔXÒbÐ U0d?Ë ¨U½d??²?I?¹ Ê√ ÍbMŽ
U/S ¨w½U?¦« qCH U/≈Ë ¨‰Ë_« w WBIM d?_« w fOË ¨d_UÐ
°”UMKË t ÍuI« sR*« sJË ¨”UMK tHF{Ë tHM qłd«
ø5MR*« dO√ U¹ «d³š
Î «c¼ s dcð qN ≠
t½UJ ÔXMO?ŽË ¨WMŠ sÐ qO?³Šdý ÔXe?Ž bI? ¨d–√ qł√ ≠
qO³Šdý w½¡U− ¨W¹ËUF
ø5MR*« dO√ U¹ wM²eŽ Ìj Ý s√ ∫w ‰UË
wMJË ¨W?LNð s?Ž ôË j Ý sŽ ô ¨qO?³?Šdý U¹ ô ∫X
Ô KI?
°w≈
u¼Ë ‰Ë_« lM√Ë tOËQ ¨qł— s Èu√ Îöł— È—√
] VŠ√
^
–≈ «Îc? ÓX?M ¨5MR*« d?? O? √ U¹ «b?Î ? ł WDIM« Ác?¼ wM²??³? ?−? Ž√ ≠
v≈ XH?²K?¹ Ê√ ÊËœ ÊU1ù« W?H?BÐ rU?Š w?H?²J¹ b?I? ¨U?N? O≈ ]XH?²«
ÆÁôË U0 ÂUOI« vKŽ ÁôË s …—b Èb
151
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
s?Š Ê√ UMIHð« b?Ë ¨oDM*« tO?C?²I¹Ë ¨qI?F« tuI¹ U? «c¼ ≠
sŽ qłd« …—b? vI³ð sJË ¨«bÐ√
Î U?LNMŽ ‰“UM?ð ô …dO?«Ë ÂöÝù«
U½bMŽË ¨W?dF? U½bMŽ Ê√ ÷d?²HM ¨vu?²¹ Ê√ b¹d½ U? ¡U³?ŽQÐ ÂUO?I«
W¹d?J??F?« tðd??³? ?š sJ?Ë ¨w½U??¦?« s U½Î U1≈ s?? Š√ ‰Ë_« ¨Ê«bzU?? tðd?? ³? ?š U??LM?OÐ ‰Ë_« s q?√ tMJË s?? Š t?? ö?? Ý≈ w½U??¦?«Ë ¨q√
øw½U¦« gO'« vKŽ ÊuJ¹ Ê√ qIF« wCI¹ ô√ ¨d¦√ W¹dJF«
ø5MR*« dO√ U¹ rË
Ó ≠
q √ U??L? N? O? U?L?¼ö?Ë ¨t??? HM U??L? NM q?ł— q ÊU1≈ Ê_ ≠
W?d??F*« w s×½Ë ¨5?LK?LK? W¹dJ??F« U?L? Nðd?³? š sJË ¨ÊU1ù«
wI²«
s »d(« w WO¼«b« v≈ ÃuŠ√
Ò
øUËœ
Î —UOF*« ÊuJ¹ «cJ¼√ ≠
vKŽ Y?ŽU??³« u?¼ vI??Ô²?« ÊuJ¹ UνU?? O? Š√ ¨n?u*« V?? ×Ð «c¼ ≠
ôË ¨`¹d? h½ U?N?O? ¨W??O?N?I? WQ?? U½bMŽ Ê√ ÷d?²?H?M ¨W?Ou?²«
ÊUN?OI? U½bMŽË ¨„«cÐ «c¼ ”UO?Ë ¨œUN²?ł«Ë ¨qIF« ‰U?LŽù ÃU?²%
‰Ë_« s r?KŽ√ w?½U?? ¦?«Ë ¨vI?ð√ tMJ?Ë w½U?? ?¦?« s U?? ?LK?
Î Ž q√ ‰Ë_«
ÃU?²? % WQ?*« Ê_ ¨W??O?C?I« vK?Ž ‰Ë_« qF?$ UM¼ ¨vIÔð q?√ tMJË
wC??²?Ið W?Q?*« X½U?? u U??LMOÐ ¨œU??N?²? ł« v≈ ÃU??²?% U2 d??¦?√ U??Ž—Ë
Î
¨b¹b?ł Í√dÐ ÃËd? K ¨Í√dUÐ Í√d« »d?{Ë ¨”U?O?I«Ë ¨œU?N?²?łô«
WU?(« Ác¼ w UM½√ –≈ ¨d?_« vKŽ w?½U¦?« ÊuJ¹ Ê√ r²?×¹ oDM*« ÊÒ S?
°vI²Ô « dO¦ v≈ UM rKF« dO¦ v≈ ÃuŠ√
ÔXLN UÎMŠ ≠
d??QÐ U?ΗU??Ž sJ¹ r s U??N `KB¹ ô W?¹ôu« ÒÊ√ „d?³? š√ Ê√ wIÐ ≠
Ìd√ w ÍbMŽ s UÎu¹ Ô dA²Ý« b?Ë ¨¡«u« vKŽ dA«Ë dO)UÐ ¨UO½b«
U½Î ö tOKŽ qFł« ∫r¼bŠ√ w ‰UI ¨Îöł— tOKŽ qFł√ Ê√ b¹—√
152
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ørÓ Ë ∫t ÔXKI
dA«
Ô dF¹ ô t½≈ ∫w ‰UI
] ·
°tO lI¹ Ê√ v½œ√ p– ¨Óp×¹Ë ∫ÔXKI
ø5MR*« dO√ U¹ «c¼ ÓXK ÓrK ≠
·d?? F¹ Ê√ w?HJ¹ ö?? ? ¨qN?? −¹ U?? Ëb?? ?Ž ÊU?? ½ù« Ê≈ wM?
Ò Ð U¹ ≠
d?? A« »«u?Ð√ ·d?? F¹ Ê√ V?−¹ sJ?Ë ¨U?? N? ?OðQ?? O? d?? O? ?)« »«uÐ√ w?«u«
qłd« ¨Îö? ¦? „b?MŽ c??Ôš ¨d??_« p jÒÐ_Ë ¨U??N? ³M?−? ²? O pc??
w lI¹ Ê√ W?{d?Ž tMJ?Ë ¨VOÞ ÊU?½≈ ¨‰ö?(« ô≈ ·d?F¹ ô Íc«
°pK² Ác¼Ë ¨tLKF¹ ô t½_ «d(«
d?Ož w«u« w ◊d?²?Að X
Ó M «–UL? ¨5MR*« d?O√ U¹ X
Ó b? ≠
øw Ó d– U
t?O? XII?% «–≈ rNM Îö?ł— Âu?I« vKŽ qF?ł√ U? «ÎdO?¦? ÔXM ≠
5Ð d_« ÊUË ¨Âu vKŽ UO«Ë
Î —U²š√ Ê√ Ô œ—√ uK ¨WIÐU« ◊ËdA«
dšü«Ë ¨ÂuI« s U?L¼bŠ√Ë ¨VBM*« «cNÐ d¹bł U?L¼öË ¨5Kł—
°rNM u¼ s ÂuI« vKŽ qFł√ ÔXM ¨rNM fO
ø«c¼ s U¾Î Oý dcð
qN ≠
Ô
t?? ?u?? v?KŽ wK?−? ?³?« tK«b?? ?³? ? Ž sÐ dÐU?? ?ł ÔXO?Ë b?? I? ¨qł√ ≠
vKŽ wÝ—UH« ÊULKÝ XKF?łË ¨‚«dF« v≈ rN²NłË U?LMOŠ ¨WKO−Ð
u¼Ë WJ vKŽ À—U(« sÐ lU½ ÔXKFłË ¨Îö √ ÂuI« s u¼Ë sz«b*«
ÆUNM u¼Ë nzUD« vKŽ ’UF« wÐ√ sÐ ÊUL¦ŽË ¨ÒwJ
ø«c¼ q
Ô FHð X
Ó M rK
Ó ≠
h A« p– lOD²?¹ ·«b¼√ v≈ p– ¡«—Ë s w—√ ÔXM ≠
hzU??B? )« iFÐ v≈ dE?½√ ÔXM w½√ –≈ ¨Ád??O? ž s d??¦?√ U??N? I? O?I? %
”UM« W?F?O?³Þ ·d?F¹ Ê√ w«u?K b] ÐÔ ö? ¨·«d?Ž_«Ë «œU?F«Ë ŸU?³D«Ë
¨rNM? b??Š«Ë s Âu??I‡‡U?Ð d‡‡‡³??š√ b??Š√ ôË ¨r?¼—u??√ v‡uð s‡?‡¹c«
153
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
»«d?Ž_« r¼ dÐu« q¼√Ë ¨—b*« v?KŽ dÐu« q¼√ qL?F?²?Ý√ s√ r «c?N
q¼√ s qJ Ê_ ¨Êb*« uMUÝ dC(« r¼ —b*« q¼√Ë ¨ÂUO)« uMUÝ
ÂU9 sË ¨W?? HK²?? ? ŸU??³?ÞË ‚ö??š√Ë «œU??ŽË hzU??B? š d?Ðu«Ë —b*«
Ê√ W?LJ(« s fOK ¨W?O?Žd« W?O??HMÐ U?ΗUŽ w?«u« ÊuJ¹ Ê√ W¹ôu«
Èd¹ b??Ë ¨«dJ?
Î ½ ·d??F«
Ô Èd¹ b??I? ¨U??N?Ð q¼U??ł qł— W??O? Žd?« vu??²¹
·«b¼√ s WËb« ÁU?šu?²ð U? d?O?ž v?≈ p– ÍœR?O? ¨U?³¹d?
Î ž wF?O?³D«
°UNIOIײ vFð
b?? ? Ë ¨rJ?(« ÊuJ¹ «c?J¼Ë ¨W?? ? ÝU?? ? O? ? ?« ÊuJ?ð «cJ?¼ tK?Uð ≠
s «b?Î Š√ qLF?²ð r «–U* ¨5MR*« d?O√ U¹ w½d?³šQ? ¨UL?N X
Ó IKš
Ô
øW¹ôË vKŽ pЗU√
oŁ√ XM? w½≈Ë ¨W½U??O? š ôË W??L?N?ð sŽ rNðb??F? ³? ²? Ý« U?? tK«Ë ≠
¨qłd« r?F½ wL??Ž sЫ b¹“ sÐ b??O? F? Ý ÊU?? b?I? ¨rN??²½U??√Ë rN?M¹bÐ
w½√ ‰Ë_« ¨5³³? rN²?OË U wMJË ¨UÎ*UŽ U?ÎNOI? wMЫ tK«b³?Ž ÊUË
UNÐU √ Ê√ dLŽ ‰¬ wHJO «dOš
Ô M
Î …—Uù« X½U Ê≈ wH½ w ‰u√ X
°rNM qł— UN³OB¹ Ê√ dLŽ ‰¬ V×
«dý
Ô
Î X½U Ê≈Ë ¨rNM qł—
»u?K v?≈ ÊU?DO?? ? ? A« o?¹d?Þ oK?ž√ Ê√ b¹—√ ÔX?M? w½≈ w?½U?? ? ?¦?«Ë
°tM t²Ð«dI ô≈ «c¼ dLŽ vË U ‰UI¹Ô ö ¨WOŽd«
øW¹ôË pЗU√ s bŠ_ qF& Ê√ pOKŽ ÏbŠ√ —Uý√ qN ≠
«c¼ ÀbŠ b ¨rF½ ≠
øWBI« UL ≠
W?uJ« q¼√ »U?Fð≈ s wM?L¼
Ò U? wzU?Kł b?Š√ v≈ Ô uJý ≠
w«u« bFÐ w«uK
tKL?F²?Ý√ UÎLK? UÎMO√ Uιu? Îöł— Ô b?łË w½√ Ô œœu ∫ÔXK rŁ
rNOKŽ
154
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
tOKŽ pœ√ U½√ ∫w ‰UI
øu¼ s ∫ÔXK
dLŽ sÐ tK«b³Ž ∫‰U
s? °«c¼ w? t?K« t?? ? ?łË Ó œ—√ U?? ? ? tK?«Ë ¨t?K« p
Ó ?KðU?? ? ? ∫X
Ô K?
tK?« ÊU?? š b??I? ? p?– ô≈ tKG?? A¹ ô W?Ыd?? Ë√ …œu* Îö? ?ł— qL?? F? ?²? ?Ý«
ÆtuÝ—Ë
°RH pMЫ Ê√ ÓXK pMJË ≠
…—U?ù« VO?B¹ Ê√ »UD)« ‰¬ ÔV?Š ÔX?K wMJË ¨`O?×? ≠
°ÊUDOA« cUM bÝ√
Ô KË ¨rNM q
Ï ł—
] Ê√ b¹—√ w½√ X
d?? √ s?Ž 5MR?*« d?? O? ?√ U¹ w?½d?? ³? ?šQ?? ¨«c?¼ p
Ó M ÊU?? ? qł√ ≠
°…ôu« d√ w pMŽ t²FLÝ
ød√ Í√ ≠
°UN³KÞ s W¹ôu« wDFð ô ÓXM Óp½√ wMGKÐ ≠
¨W¹ôË Ìqłd? b??I? Ž√ Ê√ X
Ô e??Ž X
Ô ?M b??Ë °pGK?Ð U?? ‚
Ï b?? ≠
wM UN³KD wKŽ
Ò qšœ b tÐ «–S
r d?_« «c¼ VKÞ s sJË ¨pc „U½œ—√ UM b? ∫t ÔXKI?
°tOKŽ sF¹
øtOKŽ sF¹ r d_« «c¼ VKÞ s ∫puIÐ bB «–U ≠
Èd¹ u?¼Ë U?? N? ?O?Ë s ¨n¹d?? ?Að ô n?OKJ?ð …—U?? ù« Ê≈ wM?ÐÔ U¹ ≠
tK« ÂU?√ n«Ë W?UO?I« Âu¹ t½√ d?C?×?²Ý«Ë ¨Ád?Nþ vKŽ U?NKL?Š rEŽ
w²« W?O?Žd« sŽË ¨U?NEH?Š ÊU? Ê≈ U?NKL?Š w²« W½U?_« sŽ tKzU??
nH? ¹Ë ¨tKL?Š vKŽ tK?« tMO?F¹ «c?N? ¨UN?O? ‰b?Ž ÊU? Ê≈ U?N?LJŠ
sË ¨W??ÓF?ÓL??ÓÝ W?O? Ž—Ë ¨W?×? B½ Uν«u??Ž√ t d? ? ¹Ë ¨Áœb‡‡?¹Ë ¨t‡MŽ
¨t tK?« r?? U?? ô≈ ÁU??'«Ë e?? F« s tU?M¹ ô ÁU??ł Ë√ e?‡‡F U?‡‡N?? ³KÞ
155
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
q _«Ë ¨tO ”UM« k( t³²M¹ Ê√ tðU? tHM UξOý VKÞ s sJË
ô U¼bMŽ qU??Ž u¼Ë ¨ÊU? U? U¼ôu?K ¨d?O?_« ô W?O? Žd« …—U?ù« w
°ÁbMŽ WKUŽ w¼
vKŽ ◊d??²? Að X
Ó M «–U?? w½d??³? šQ?? 5MR*« d??O? √ U¹ X
Ó b?? ≠
øUC
Î ¹√ …ôu«
b?? «u½U?? Ê≈ ·d?? Ž_ r?NMO?? O? ?F?ð bMŽ rN?ð«ËdŁ wB?? ŠÔ√ ÔX?M ≠
Ê√ rN²OË «–≈ rNFM√ ÔX?MË ¨WOB A« rNЗP* rN³BM «u?b ²Ý«
«u½U?? Ρ«u??Ý W?U??F« U??I? H? B« w ‰u??šb« s rN??FM?U? °«Ëd??łU??²Ô¹
Ê—U??Q?? ¨rN«u??√ w? dE½√ X
Ô M r?Ne??Ž b??FÐË ¨s¹d??²? A? Ë√ 5?FzUÐ
‰U??(«Ë ¨rN?³? UM «u??LKð U??bMŽ U?N? OKŽ X½U?? w²« vË_« ‰U??(«
ô U2 œ«“ U? vKŽ rN³?ÝUŠ√ ÔXMË ¨rN?LJŠ bFÐ U?NO≈ —U? w²«
Ρ«dŁ —d?³?O rNM …—U?−?²UÐ Ÿ—cð sL? °Wu?IF?*« …œU¹e« »UÐ w qšb¹
”UM« vKŽ dO√ u¼Ë tIIŠ
°«—U&
Ô K
Î rJ¦F³½ rË …ôË rUM¦FÐ U/≈ ∫t X
ø5MR*« dO√ U¹ ÎôöŠ …—U−²« X
Ú O√ ≠
UÐd« ÂdŠË
Ò lO³« tK« ÒqŠ√ bË ¨tK«Ë pc w¼ ≠
ø«Î–≈ ÎôöŠ lM9 nOJ ≠
ø…—U−²« s ”UM« ÔXFM q¼Ë ≠
pULŽ X
Ó FM pMJË ¨”UM« lM9 r ≠
«c¼ sJË ¨d??O?_« v?KŽ «d?Š U??N½_ …—U?−? ²« s rN??FM√ r ≠
bM?Ž ‰e½ ¡U??ý s?L? ¨rN?ÞËd??ý v?KŽ ”UM«Ë ¨r?N? OK?Ž wÞd??Óý ÊU?? l³?OK ¨t??U?√ ‚u?«Ë t?F? tU??L? i— sË ¨t?²KL?F?²? ÝU? wÞd?ý
°d²A¹Ë
ø…—U−²UÐ dO_« ‰UG²ý« lM s WLJ(« UL ≠
156
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
wMJ?Ë ¨tMŽ ‰Q??ð Ôp²??³?? Š U??Ë ¨wM
Ò ÐÔ U¹ wK?
Ò ł `{«Ë «c¼ ≠
Ô bNŽ U* lOOCð tO ÊuJ¹ b tð—U?−²Ð dO_« ‰UG²ý« Ê≈ ∫p ‰u√
d??O? _« Ÿ“U?M U??Ίu??²? H? »U?? ³« «c¼ ÔXdð u?Ë ¨WM²?? ‰U*«Ë ¨t?? O≈ tÐ
¨t?? ? ?HM W?? O?ð¬ WKU?? q V?KÞ u «–U?? L? ? ¨Áb?? OÐ ÊU?DK«Ë ¨”U?M«
Ê√ b?? F?Ð ”UM« ‰U?? ?Š ÊuJ¹ n?O? ? ¨t W?? ?−z«— W?? F?KÝ q h?²? ?š«Ë
ørNUOŽ Ó uË rN«u√ r¼UMŽ“U½
°tK« ·U ¹ UŽ—Ë
Î «dłUð
Î dO_« ÊuJ¹ b sJË ≠
tU??G?A½« u¼Ë ¨‰Ë_« l?½U*« wGK¹ ô «c¼ s?JË ¨`O?×? «c¼ ≠
U/≈Ë ¨b?? ?Š«uK? Ÿd?= ? ?ýÔ√ ô w½≈ rŁ ¨t?? ?OK?Ž ÁUMK?F? ? ł U?? L? ? Ž vÐ√ Â√ ¡U?? ?ý
U¹ X
Ó ½√Ë ¨dłU² „UMOË Êö U¹ X
Ó ½√ ∫‰u√ Ê√ rOI²¹ UL ¨lOL−K
«c¼Ë ¨U?FO?
Î Lł wU?L?Ž vKŽ wÞdý «c¼ U/≈ ¨d?łU?²ð ö „UMOË Êö?
t?HMÐ „«ËU?Ý sË ¨d?łUð√ Wö?)« q³? ÔXM bË U½√ t?²?dð b d?√
°pLKþ U
ÎôU? UÎ u¹ X
Ó O?B?Š√ q¼ ¨w½d³?šQ? ¨5MR*« d?O√ U¹ X
Ó b? ≠
øUNÐ XJJý …œU¹“ «bz«“
Î tðbłu …—Uù« bFÐË q³
°«c¼ ÊU ¨qł√ ≠
øWBI« UL ≠
¨V¼Ë s?Ð VF?? sÐ À—U?? (« t ‰U?? IÔ¹ Îö? ?U?? Ž ÔXKL?? F? ?²? ?Ý« ≠
Ô œ—√ U* rŁ ¨lOL?'« l qF√ X
Ô M UL? ¨d_« ‰Ë√ tU X
Ô O?BŠ√Ë
‰U*« Ê√ Ô błu? ¨Èdš√ …d? tU X
Ô O?BŠ√ ¨t½UJ «b?Î Š√ qFł√ Ê√
°—bB« w W³¹d« YF³ð …œU¹“ œ«“ b
øÓXKF UL ≠
øVF sÐ À—UŠ U¹ «c¼ p s¹√ s ∫t²QÝ ≠
UNÐ Ô d&U wF WIHMÐ X
Ô łdš ∫‰UI
157
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«Ëd−²² rUM¦FÐ U tK«Ë U√ ∫ÔXKI
…—U−²« s `З U tM Ô cš√Ë
°qłd« ‰U ‰U*« sJË ≠
¡«d_« s ô ”UM« s ÊU u tU ≠
ø‚dH« UË ≠
qL?? ?F¹ ô Ê√ t?? ?O?KŽ t?? ?²Þd?? ?²? ?ý« Íc?« ◊d?? ?AUÐ q
] ?š√ u¼ ÎôË√ ≠
t?²Ž“U½ b? ÔXMJ w?HM tU w …œU¹e« Ô c?š√ u U?O½UŁË
Î ¨…—U−?²UÐ
tÐ pðd??³?š√ U?? X
Ô ¹√— b??I? ¨‰U?*« XO?³ …œU?¹e« Ô œœ— wMJË ¨tU??
ÊU? w²« W?OŽd« »U??Š vKŽ ÊU? t?HM …—U?−?²UÐ tU?O?I? ¨UÎIÐU?Ý
bz«“ ‰U?? «c?N? ¨U??NMŽ ¡wý tKG??A¹ ö? U¼d??√ d¹b?O U??γ𫗠v{U?I? ²¹
°rNO≈ œUF ”UM« »UŠ vKŽ
„d?Ož sþ√ ô V½U?ł s —u_« v≈ dEMð p½≈ ¨tK?« ÊU×?³Ý ≠
»U−Žù« dO¦ð W¾O¼ vKŽ UNO rJ(« pM ÊuJO ¨tÐ UNO≈ dEM¹
wMÐ
Ò U¹ œb*«Ë ou*« tK« ≠
…ôu« d√ w ”UM« dOA²ð ÓXM qN ≠
øbBIð «–U ≠
XM√ ¨UOÎ «Ë «bÎ Š√ qF& Ê√ XeŽ p½√ u ªpQÝ√ Ê√ bB√ ≠
ø…—uA*«Ë Í√dK U³KÞ
Î tMŽ ”UM« ‰Qð
rN?C?FÐ ·d?Ž√ q?ł— U½√ U/S? ¨¡«u?Ý X?O ”UM?UÐ w²?d?F? ≠
s X
Ô OË U0dK ¨dšü« rNCFÐ sŽ ÎöOK U?¾Î Oý ·dŽ√Ë ¨WdF*« oŠ
…—u?? A?*« s ·b?? N?« Ê_ ¨b?? Š_ Ÿu?? łd« ÊËœ W?? ?d?? F*« o?Š ·d?? Ž√
¨Í√dUÐ X
Ô ½Q²ÝU X
Ô FL?ÝË X
Ô QÝ «c¼ rž— U0dË ¨ÍbMŽ oIײ
t?OË√ Ê√ Ô œ—√ «–≈ X
Ô MJ ¨tMŽ «d?Î O¦? ·d?Ž√ ô w½√ X
Ô ³?Š s U?√
¨t?? d??F?¹ s tM?Ž ÔXQ?? Ý ¨t??²?½U??√Ë t?? ö?? Ý≈ s?? Š s wMK? Ë U*
…—uA*«Ë Í√d« X
Ô ³KÞË
158
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÆÔXLN ¨UÎMŠ ≠
UβOÐ dFA« s „b¹“√Ë ≠
5MR*« dO√ U¹ qCHð ≠
jI dO√ d√ w fOË ¨tKLQÐ ÌbKÐ d√ w dOA²Ý√ X
Ô M ≠
ø„«– nOË ≠
rJ(« w w²I¹dÞ rNH² WBIÐ p q¦√Ë ¨„d³šQÝ ≠
qFHð u «c³Š ≠
∫rN ÔXKË ¨W?uJ« v?KŽ qF?ł√ sL?O W?ÐU×?B« Ô d?A?²?Ý« ≠
X
Ô KLF²Ý« Ê≈ ¨rNz«d√ vKŽ rNOM& s WuJ« q¼√ s w½—cF¹ s
°ÁuJý «b¹bý
rNOKŽ X
Ô KLF²Ý« Ê≈Ë ¨ÁuHFC²Ý« UMÎ O rNOKŽ
Î
t½√ d??O? ?ž nO??F? { Ìqł— w? Êuu??Ið U?? ”U?M« U??N¹√ U¹ ∫ÔX?K rŁ
ø…—Uû `K √ ULN¹√ ¨œbA Íu dš¬Ë ¨wIð rK
¨rK*« nO??F?C« Ê≈ 5MR*« d??O?√ U¹ ∫W?³? F?ý sÐ …d?O?G?*« ‰U?I?
œb??A*« Íu??I«Ë ¨5LK?*« vKŽË p
Ó O?KŽ t??H?F? {Ë ¨t??? HM t??ö??Ý≈
°p¹√— p– w qLŽQ ¨5LKLKË p tðuË ¨tH½ vKŽ Áœ«bA
…dOG U¹ ÓXb ∫ÔXKI
t?MQ?¹ s2 Êu?Jð Ê√ d?Ú ÔE½« ∫t? ÔXK?Ë W?? ? uJ?« vK?Ž t?? ? ²K?F? ? ?ł rŁ
°—U−H« tU ¹Ë —«dÐ_«
5MR*« dO√ U¹ q
Ô F√ ∫‰UI
øpc ÊU qN ≠
¨”UM« d??O?Ðbð t??I? H¹ ¨…—U??û U??Î(U?? ÊU?? b??I ¨t?K«Ë qł√ ≠
ÂU?? U0 ÂU?? U? ¨tM? d?O? š ÍbMŽ u¼ s? W?uJ?« wË
Ò u t½√ V?
Ô ?Š√Ë
°r¼dcð V¼–Ë ¨r¼«uJý XÒHšË ¨t «uŽUB½« bI ¨tÐ
ørN²Ouð q³ …ôu« ÊQAÐ bFÐ ¡wý „bMŽ ÊU qN ≠
159
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
bFÐ ¡wý „UM¼ qł√ ≠
øu¼ UË ≠
rNOË√ Ê√ q³ rNCFÐ Ôd³²š√ ÔXM ≠
øp– nO ≠
WM?Ý ÍbM?Ž t?? ?²? ? O? ? I?ÐQ?? ? ¨fO?? ? s?Ð nM?Š_« wË√
Ò Ê√ Ô œ—√ ≠
Íc« tM? ÔX¹√— U??LK ¨tM Êu?J¹ U??Ë t?Šö?? Ë t?U?Š d?E½√ ¨WKU??
∫t ÔXK ¨v{—√
U½√Ë ¨WM?Š p²?O½ö?Ž ÔX¹√d? ¨pðd?³šË p?ðuKÐ U/≈ ¨nMŠ√ U¹
p
Ô KN¹ U/≈ ÔÀb?×?²½ UM U½≈Ë ¨p²?O½ö?Ž q¦ pðd¹d?Ý ÊuJð Ê√ u?ł—√
ÆrOKŽ oUM q W_« w
ønMŠ√ U¹ ÍbMŽ Óp²³²Š« rÓ  Í—bð√ ∫t ÔXK rŁ
ô ∫‰UI
È—√ Ê√ ^VŠ√ U pM ÔX¹√— b?Ë ¨ÓpOË√ Ê√ Ô œ—√ w½_ ∫ÔXK
wULŽ
Ò s
5MR*« dO√ s
Ò þ sŠ s «c¼ ∫‰UI
∫wC1 Ê√ q³ U×
Î U½ t ÔXKI
n ? ²?Ý« Õe?
Ó sË ¨t??²?³? O¼ XÒK tJ×??{ d?¦? s? ¨nMŠ√ U¹
¨tDI??Ý d??¦? t??ö?? d?¦? sË ¨tÐ ·d??ÔŽ ¡wý s d??¦? √ sË ¨tÐ
tŽ—Ë q
Ò sË ¨tŽ—Ë q ÁƒUOŠ q sË ¨ÁƒUOŠ q
Ò tDIÝ d¦ sË
°t³K U
¡wý d?š¬ sŽ w?½d?³?š√ ¨5MR*« d?O? √ U¹ W?×?O?B½ s? U?N U¹ ≠
Æ…ôu« WOuð ’uB Ð tMŽ pQÝ√ Ê√ ^œË√
øÒwMÐ U¹ u¼ UË ≠
160
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
tKF?? & U??N?½√ Èdð w²« U?? H? B« q?łd« w oI?? ×? ²ð Ê√ b?? FÐ ≠
bK³?« q¼√ ·d??F¹ nO?? ¨qF??Hð ÓXM «–U?? ¨tKL??F? ²? ð Ê√ o×??²? ¹
te?? Fð Ê√ b?¹dð Íc« r?¼d??O? ?√ ·d?? F¹ n?O? ?Ë ¨rN?? OKŽ t?? ²K?Ý—√ Óp½√
øUC
Î ¹√
…—U?? ? A? ? ²? ? ?Ý«Ë ¨w«u?« —U?? ? O? ? ²? ? ?š« s w?N? ? ²?½√ X
Ô M? U?? ?L?MO?? ? Š ≠
b?N? ý√Ë ¨5O?F? ²« b?N?Ž vL??¹Ô UÐU?Î ²? t V²?
Ô √ ÔX?M ¨s¹—U?A? ²?*«
»U?? ²J« w t?? OKŽ ◊d?? ²? ?ý«Ë ¨—U??B½_«Ë s?¹d??łU?? N*« s U?ÎD¼— t??O?KŽ
¨«Îd{U?Š h A« ÊU? Ê≈ «c¼ ¨UNMŽ Y¹b(« w UM?CH²?Ý« UÎÞËdý
v≈ wÐU²J ¨t?O≈ t²KÝ—√Ë 5OF²« »U²? t X
Ô ³² ¨U³zU?
Î ž ÊU ÊS
ÊS?? ¨t½UJ? d??š¬ 5O??FðË d??O? √ ‰e??Ž ‰U??Š w?Ë ¨Ê«Ëe??ž sÐ ¡ö??F«
¨t½UJ tMOO?FðË ‰Ë_« ‰eŽ sLC?²¹ UÐU²
Î qL×¹ ÊU? b¹b'« w«u«
sÐ …d?? O? ?G*« ÔXe?? Ž 5Š ÒÍd?? F? ?ý_« vÝu?? wÐ√ l wÐU?? ²J? p–Ë
Æt½UJ vÝu UÐ√ XMOŽË …dB³« W¹ôË sŽ W³Fý
ø…—UùUÐ UÎIOKš ÊU W³Fý sÐ …dOG*« Ê√ w qIð r√ ≠
ÆX
Ô K qł√ ≠
ø…dB³« …—U≈ sŽ t²eŽ rOH
Ó ≠
wM?F¹ ô W?? u?J« ÊËR?? ?ý …—«œ≈ w W?? ³? ? F? ?ý sÐ …d?? ?O? ?G?*« ÔÕU?? $ ≠
¨t??²? O? u??B? š bKÐ qJ? °…d?B? ³?« ÊËR??ý …—«œ≈ w t??ŠU??$ …—Ëd??CUÐ
d¼UÐ qJAÐ bK?Ð ÊËRý d?OÐbð w w«u« `−?M¹ bË ¨ŸU?³Þ Âu? qJË
¨…—«œù« w qAH U?Ëœ
Î ‰eF« sJ¹ r rŁ ¨dš¬ d?OÐbð w qAH¹ rŁ
d?? ?š¬ qL?? Ž v?KŽ tK?F? ?ł√ Ê√ Ô œ—Q?? ? ÊU?? Íc?« tM? wM³?? ?−? ?Ž√ U?0d
Ætð—U≈ ¡UMŁ√ tOKŽ dNþ w²« «—bI« pKð VÝUM¹
p½√ U0Ë ¨…ôu?« 5O??Fð s wH??²? √ «c??NÐË ¨ÔXL??N? ¨UÎM??Š ≠
ød_« sŽ pQÝ√ Ê√ w Ê–Qð qN ¨rNeŽ d–
161
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«c¼ Óp ≠
bFÝ ‰e?Ž sŽ «–UL ¨bOu« sÐ bU?š ‰eŽ sŽ Îö¹uÞ UMŁb% ≠
ø’UË wÐ√ sÐ
tK« ‰u?? Ý— ‰U??š ¨w?I? ²« w?IM« p– ’U?? Ë wÐ√ sÐ b?? F? Ý ≠
tK?« ‰u??Ý— t ‰U?? I? ¨Âö?? Ýù« w rN?? Ð v— s? ‰Ë√ u¼Ë ¨¤
‰e?F« U??√ °w√Ë wÐ√ Ó„«b? —« ∫‰U? Y?O?Š ¨t?OKŽ j³??G¹Ô Îôu? ¤
s d??H½ lL??²?ł« t½√ r?N*« ¨«c¼ d?Ô – w?ðQ?O? ÝË ¨W?L? Nð sŽ ÊU?? U?L? r¼d?? O? ?√ v?≈ «uJA?? ¨ÒÍb?? Ý_« ÊU?MÝ sÐ Õ«d?? '« W?? U?? ŽeÐ W?? u?J«
¨5LK?*« Ëe?G b½ËU?N?½ w ”u?:« ŸU?L? ²?ł« s“ w p–Ë ¨«b?Î ?F?Ý
qÞU?³« q¼√ vKŽ U“U?
Î Š U¹u
Î ¨W?O?ŽdUÐ UL?Î OŠ— ÎôœU?Ž bF?Ý ÊU b?IË
v≈ ÁU?Jý p– l?Ë ¨W?? ŽU?D«Ë o(« q?¼√ vKŽ U?? ?ÎuD?Ž ¨‚U?? I? ? A«Ë
s U??ξ? ?O? ý «u??I? I? ×?¹ Ê√ ÊËb¹d¹Ë ¨o(« r?JŠ Êu??I? OD?¹ ô s2 ¡ôR¼
¨rN³KÞ w²ÐUłù vŽœ√ t½√ «Ë√— UÎ²Ë r¼«uJA «Ë—U²š« bË ¨rNz«u¼√
W¹d??O? B? W??d??F? ? vKŽ ÊuK³??I? p
Ó ?ðd??³? š√ U??L? 5LK?*« Ê√ YO??Š
d√ w oOI×?²« w rN³KD X
Ô ³−²Ý« bË ¨W?LKJ« ‚UHð« wŽb²ð
WLK? sÐ bL?× ÔX¦F?³ ¨d?ýË Èu¼
Î q¼√ rN½√ wLKŽ l r¼«uJý
¨5_« Íu??I« rF½ ¨tÐ Íb??N?Ž vKŽ b??F?Ý ÊU??Ë ¨d?_« w d?EMO
Ê√ q³?? ? U?¼b?? ?N? ? w w¼Ë ¨U?? ?N? ? ²?ðU?? ≈Ë W?M²?? ?H?K «Î¡—œ t?? ?²e?? ?Ž s?JË
bFÝ œU?Ž UbMŽË ¨‰U²I« U0—Ë ¨WdH?«Ë ‚UIA« V³² ¨q×?H²ð
s ÊU?? ? b?? I? ? ¨tÐ o?OK¹ U?? ?L? ? U?? d?
Î J «“Î e?? F? ? t?? ?²KF?? ?ł WM¹b?*« v≈
W?²??« w t?²KF?ł w½√ q?³? s pðd?³?š√ b??Ë ¨5Ðd?I*« Í—U?
Ò A? ²??
u «c?¼ qF?? ?_ ÔXM U?? ?Ë ¨Íb?? F?Ð s W?? H? ? OK?)« rNM? ÊuJ¹ s?¹c«
UÎUI? l—√ UÎFOLł 5LK*« …—U?≈ Ê√ pý ôË ¨tÐ WK/√ bO ÔXJJý
°WM¹b …—U≈ s
162
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨‰«R?« WþUEH w?½—cŽ«Ë ¨s?JË ¨5MR*« d?O?√ U¹ ÓXb? ≠
fO t?½√ 5I¹ vKŽ U?½√ U?? u¼Ë ¨U??ÎH? F? { ·d?? B? ²« «c¼ w s?J¹ r√
øpO
øwM
Ò ÐÔ U¹ nFC« s¹√Ë ≠
¨dO?] Gð b ÊU Ê≈ Èd¹ s q
Ô ÝdðË ¨t²½U?√Ë tM¹œ ·
Ô dFð qł— ≠
«c¼ rž—Ë ¨U?N?OKŽ tðb?N?Ž Íc« ‰U?(« vKŽ t½√ t?²KÝ—√ s „d?³? ?O?
°teFð
sDH?« sJË ¨d??A« s d??O?)« rK?Ž s sDH« fO? ¨ÒwMÔÐ U¹ ≠
5Ð —U??O?š w U??Ëœ
Î UMF??Cð …U?O? (« X½U?? uË °s¹d?A?« d?O? š rKŽ s
U½Î U??O? Š√ U??NMJË ¨d??¹√ —U??O? )« ÊU?Ë ¨«d?Î ?O? ¹ U¼d??√ ÊUJ? d?ýË d??O? š
b??I? °—«d??{_« nš√ U??N?O? —U??²? ½ Ê√ U?MOKŽ r²??% n«u?? w UMF??Cð
¨ÎôœU?Ž ‰e??Ž√ Ê√Ë ¨Òw≈ r¼«uJ?ý U?N? O? «u?F? — w²« ‰U??(UÐ pðd??³?š√
U*U?D ¨l«u?« t?? I? ? t?½≈ ¨rK?þ d?? _« w f?OK ÎôœU?? ?Ž t½UJ? 5Ž√Ë
¨…—Uù«Ë WM²H« 5Ð ÁU½d?Oš u bFÝË ¨wŽ«d« s r¼√ W?OŽd« X½U
¨œœdð ÊËœ ‰e?? F« —U?? ²? šô ¨5L?K*« 5Ð «– s?? ŠË ‰e?? F« 5ÐË
dE?½« ¨W??H? ? U?? FU?? n?«u*« iFÐ ¨n?u*« —b?Ò ? IÔð Ê√ ÓpO?KŽ UνU?? O? ?Š√
¨t?²?FK U?0—Ë ¨d?−?A« d?J𠨡U?łu¼ W??H? U?Ž U?N?²Ðd?{ «–≈ W?F? O?³DK
v≈ d?E½« rŁ ¨W?K/√ b?? ?O? ? Õ«eM¹ Ê√ ÊËœ U?? ?N? ? N? ? łË w nË t?½√ p–
UM ÊU? bË ¨rK?O W?H U?F« d9 v²?Š «dO?
Î ¹ wM×M¹ nO VA?F«
g¹d? s ÊU?? U0 pðd?³?š√ b??Ë ¨WM?Š …u?Ý√ ¤ t?K« ‰u?Ý— w
U½√ XM? ¨U¼uÞd??²? ?ý« UÎÞËd??ý r¼U?DŽ√ nO??Ë ¨W?? O? ³¹b??(« `?K Âu¹
d?? ? ? Ê√ b?? ? ? F?Ð wM?J?Ë ¨tu?? ? ? Ý—Ë t?K? VC?? ? ? ž s?‡?‡ ”√— v?‡?‡K?Ž
tÒK« vK tMË ¨«ÎbÐ√ …uI« l vUM²ð ô W½Ëd*« Ê√ ÔXLKŽ ¨WH UF«
°dLŽ rÒKFð rKÝË tOKŽ
163
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
…ôu« 5O?Fð w UMŁb% Ê√ b?FÐ Êü«Ë ¨rKÝË t?OKŽ tK« vK ≠
¡UMŁ√ ÊuF?MB¹ U ÈdðË ¨rNF?ÐU²ð ÓXM q¼ ∫‰QÝ√ Ê√ b?¹—√ ¨rNeŽË
ø…dO«Ë ÂöÝù« sŠ s rNMŽ tdFð U0 wH²Jð Â√ ¨rN²¹ôË
‰cÐ√ X
Ô M U/≈Ë ¨w?U?L?Ž —U?O?²?š« s?Š√ ÊQÐ w?H?²?√ s√ r ≠
s??Š vKŽ s¾??LÞ_ rN??OË√ Ê√ b??FÐ rN?²? FÐU??²? w? Íb?N? ł —U?B? d?O?š ∫rNO? Í—U?F?ý ÊUË ¨r?NÝu?H½ ·d?×Mð Ê√ W?U? Ë ¨rNðd?O?Ý
°—UN½ s WŽUÝ UÎ*Uþ wIÐÔ√ Ê√ s UO«Ë
Î Âu¹ q ‰eŽ√ Ê√ w
rK t?? ²? LKE? wM²??GK?³? «Îb??Š√ rKþ w? qU??Ž U1√ ∫‰u?? √ ÔXMË
°tLKþ Íc« U½Q ÁdB½√
s d??O? š rJO?KŽ X
Ô KL??F? ²? Ý« Ê≈ r²¹√—√ ∫wu??Š s?* U?u?
Ô KË
Î ¹X
øwKŽ
Ò U ÔXOC ÔXM√ ¨‰bFUÐ tðd√ rŁ ¨rKŽ√
rF½ ∫«uUI
°ô Ë√ tðd√ U0 ÓqLŽ√ ¨tKLŽ w dE½√ v²Š ¨ô ∫ÔXKI
¨W?OK?;« ÊËR?A« w qU?F?« ‚öÞ≈ rJ(« w w²?I?¹dÞ X½U?Ë
tðUdBðË tuKÝ w t²³«dË ¨WUF« qzU*« w ÁbOOIðË
ø«c¼ qFHð ÓXM nOË ≠
…ôu« ‰«u?Š√ W?³?«d* …d?ýU?³? w?Ð j³ðd? ÒÍd?Ý “U?N?ł w ÊU? ≠
ÆWOŽd«Ë
Ê√ dO?ž ° «dÐU<« “UNł «c¼ UMM“ w t?OL½ U0 t³?ý√ «c¼ Ëb³¹ ≠
°“UNł «cJ¼ ¡UA½≈ ·b¼ sŽ wMŁb× ¨ULNMOÐ nK² ð U0— ·«b¼_«
¨WËbK? W¹U?L? («Ë s_« d??O? uð d??O? š_«Ë ‰Ë_« t?b¼ ÊU?‡‡ ≠
w? V?Žd?« =Y?ÐË ¨”UM?« «—u?‡?‡?Ž v?‡?‡?K?Ž f?? ? ? ? ?−? ? ? ? ?²« f?‡?‡?O?Ë
«cJ¼Ë ¨…ôuK? W?I?O? b« W‡‡F?ÐU?²*« U‡ÎC?¹√ U‡‡N??U?N? s?Ë ¨r‡‡N?Ýu??H½
°WM¹b?*« w wF?? U?Ð sL?? wU?? L? Ž s wM?Ž ÈQ½ s0 wL?KŽ ÊU??
164
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
d?O? √ Ë√ qU?Ž wŠ«u?M« s W?O? ŠU½ ôË —UD_« s dD w s?J¹ rK
‚d?? ?A*« w? Àb?? ×?¹ U?? ÊU?J ¨t?? ?—U?? ?Hð ô 5Ž t?? ?O?KŽË ô≈ gO?? ?ł
°ÍbMŽ »dG*«Ë
bK³?« q¼√ s «b?Î ?Ë …b? q «u?KÝd¹ Ê√ …ôu« s VK?Þ√ X
Ô MË
rN?O?KŽ ÷Ëd?H*« ëd?)« sŽË ¨r?¼d?O?√ sŽË ¨r¼œöÐ s?Ž rNQ?Ý_
°rNLKþ ÂbŽ s pcÐ bQð_
t½√ ÍbMŽ «Ëb?NA?O ‰Uł— …d?A?Ž ‰U*« l wðQ¹ Ê√ VKÞ√ ÔXMË
rKþ lM0 Îö?O?H «c¼ ÊU?Ë ¨b¼U?F? ôË rK* rKþ t?O U? VOÞ ‰U?
vKŽ U³O?
Î — dUÐ t²KFł s w≈
Ò tF?d rKþ qBŠ uË ¨”UMK …ôu«
°bK³« q¼√Ë dO_«
qU?Š Ô d√ ¨—U?B?_« w …ôu« v≈ b¹d?³« ÔXKÝ—√ «–≈ ÔXMË
”UM?« w ÍœU?M¹ Ê√ ¨d?? ?O? ? _« v≈ w?²U?? ?Ý— q u?¹ Ê√ b?? ?FÐ b?¹d?? ?³«
„UM¼ ÊU?? ÊS?? ø5M?R*« d??O? ?√ v≈ WU??Ý— ‰U?? Ý—≈ b¹d¹ s ∫‰u?? I¹Ë
b¹d?? ³« VŠU?? ÊU?? Ë ¨d??O? _« s? qšbð ÊËœ w
Ò ≈ U?? NKL??Š W?U??Ý—
wMLK?¹ Ê√ tðd?√ b?I? ¨WU??Ýd« Êu?L?C? s?Ž U?¾Î ?O?ý rKF¹ ô t???H½
ÂU?√ U?Šu?
Î ²?H ‰U?:« ÊU? «cJ¼Ë ¨w?HMÐ U?N?×?²?√ v²?Š W?IKG? U¼U¹≈
tu?Š sË d??O?_« W?d?F? ÊËœ Òw≈ W?LKE Ë√ ÈuJ?ý Í√ ld ”UM«
¨wHMÐ UNOK?Ž ÔXFKÞ« ÈuJA« qzUÝ— wM²K Ë «–≈ X½UË ¨pcÐ
°o(« Á«—√ ÍcUÐ wC√ rŁ ¨UNO Ô dE½Ë
w ÂUF« g²H*U Í—UB½_«
WLKÝ sÐ b?L× X
Ô KFł w½√ UL
Ò
s b??Q??²«Ë ¨rN??²? ³? ÝU??×? Ë ¨…ôu« W??FÐU??²? t??O≈ ÔXK?Ë√Ë ¨WËb«
°r¼b{ wðQð w²« ÈËUJA«
¨…ôu«Ë W?OŽÒd« —U?³š√ wI?²Ý_ w? W×½U?Ý W d? Z(« rÝu ÊU?Ë
¨rNðôË w W?OŽd« ¡«—¬ ŸöD²?Ý«Ë ¨W³ÝU?;«Ë WF?ł«dLK U?LÝu?
Î t²KF?−
165
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
w rN²¦¦Ð s¹c« ¡U³d«Ë ¨rUE*«Ë U¹UJA« »U?× √ tO lL²−O
w≈
] Z(«
= w ÊuðQ¹ ‰ULF« ÊUË ¨…ôu«Ë ‰ULF« W³«d* WËb« ¡Uł—√
‰ULŽ_« sŽ »UŠ nA .bI²
qJÐ wH?²?√ ô Ê√ X
Ô e?Ž b? W??ö?)UÐ Íb?N?Ž d?š¬ w X
Ô MË
¨‰U?L?F« W?³? «d* U?O?Î B? ?ý U¹ôu« vK?Ž ‰u?ł√ Ê√ Ô œ—√ b?I? ¨«c¼
W?? O? «d?? ²*« WËb« ‰«u?? Š√ vKŽ ÊU?M¾?? LÞô«Ë ¨W??O? ?Žd« ‰«u?? Š√ b??I? ?HðË
W?? O? ?Žd« w? ]Êd?? O? ?Ý_ ¨tK« ¡U?? ý Ê≈ ÔX?A? ?Ž s¾ ∫ÔXK?Ë ¨·«dÞ_«
rNU?L?Ž U√ ¨w½Ëœ l?DIð Zz«u?Š ”UMK Ê√ rKŽ√ w½S? ¨ÎöU? Îôu?Š
rO?Q ÂU?A« w d?OÝQ? ¨w≈
Ò ÊuKB¹ ö? r¼ U√Ë ¨w≈
] U?N½u?Fd¹ ö?
v≈ dOÝ√ rŁ ¨s?¹dNý UNO? rOQ …d¹e'« v≈ d?OÝ√ rŁ ¨s¹dNý U?NO
¨s¹dNý UNO? rOQ …dB³« v≈ dOÝ√
Ô rŁ ¨s¹dNý UN?O rOQ WuJ«
°«c¼ Ô‰u(« rFM tK«Ë rŁ
°ÓX½√ q?łd« rF?MË ¨5?MR*« d?? ?O? ? √ U¹ ‰u?? ?(« ÓrF?M t½≈ t?K«Ë ≠
Æ„bNŽ w ¡UCI« sŽ Êü« w½d³šQ
øtMŽ „d³š√ «b¹b%
tM Ì¡wý Í√ ≠
Î
ø…UCI« l „d³š UË ¨t²LE½ nOË ¨tUŠ ÊU nO ≠
∫„d³šQÝ UÎMŠ ≠
¨ÂUJŠ_«Ë lz«d?A« UÎML?C?²? ¨¤ t?]O?³½ vKŽ ʬd?I« tK« ‰e½√
oO?? ? ³?DðË ¨”U?M« 5?Ð qB?? ? H?« vu?? ? ²?¹ Íc« u?¼ ¤ w³?
Ò M« ÊU?? ? Ë
¨p– w W?ÐU?×? B?« iF??³Ð ÊU??F? ²? Ý« t½√ U??L? ¨ÂUJŠ_«Ë œËb??(«
wÐ√ sÐ U?OKŽ
U?O?Î {U sL?O« v≈ «Î–U?F? YF³?
Î YFÐ pc?Ë ¨U?LKFË
Î
ÆVUÞ
Á«—√ U0 w?C? I?¹Ë ¨t??? ?HM?Ð rJ×¹ ¨o?¹=b??B?« dJÐ uÐ√ —U?? Ý «c¼ v?KŽË
¨ÂöÝù« »UŠ— v≈ ”UM« …œUŽSÐ › qGÔý …œd« »ËdŠ V³ÐË ¨tK«
166
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
w{— œU? UË ¨tK« s¹œ s?Ž bðdð r w²« ÈdI«Ë Êb?*« w ¡UC?I« ÊUJ
¤ tK« ‰u?Ý— bN?Ž w ÊU U?L? «dA?
Î ²M UF?Î Ý«Ë Âö?Ýù« bO?F¹ tMŽ tK«
w U??L?NÐ w?MF?L? −¹ Ê√ tK« ‰Q??Ý√ ¨t??³?ŠU??BÐ o(Ë ¨tKł√ v?C?I½« v²??Š
Æ—b²I pOK bMŽ ÊbŽ UMł
5¬ rNK« ≠
¨W?? ö?? )« ÔXOu?ð U* ¨lD?I½« U* Îö? ? ËË ÆÆwM?
Ò Ð U¹ tK¦?0 pË ≠
œËb?? ? ? ?(« o?O? ? ? ? ³D?ðË ¨”U?M?« 5?Ð qB?? ? ? ?H?« v?u?ð√ d?? ? ? _« ‰Ë√ ÔX?M?
œö?? ?³?« ÊUJ?Ð »d?? ?F?« jK?²? ? š«Ë ¨WËb?« XF?? ?Ýu?ð U*Ë ¨ÂU?JŠ_«Ë
qB? v≈ Ô bL?F ¨U?NO? dEM« …ôu« pc?Ë wKŽ
Ò —ÒcFð ¨W?Šu²?H*«
¨WŠu²H*« œö³« w …UCI« 5OFð w X
Ô ŽdýË ¨…—Uù« sŽ ¡UCI«
¨W??uJ« ¡U??C? ÍbMJ?« U?×¹d?
Î ?ýË ¨WM¹b?*« ¡U?C? ¡«œ—b« UÐ√ ÔXOu??
¡U?C? Íd?F?ý_« v?Ýu? UÐ√Ë ¨d?B? ¡U?C? ’U?F« w?Ð√ sÐ ÊU?L?¦?ŽË
Æ…dB³«
ø…ôuUÐ …uÝ√ Vð«Ë— rN X
Ó ¹dł√ q¼Ë ≠
Wb) ⁄dH²¹ w U³ð«—
Ô KFł ULJ ¨«c¼ X
Ô KF UF³Þ
Î w«uK X
Î ≠
¨t??OKŽ t??²?KF??ł U??L? Ž tU??O? Ž u??Ë tðu?? 5Qð t?KG??A¹ ôË ¨W??O? Žd«
¡UCI« fK− w «uK−¹ w ¨t½uIK²¹ U³ð«—
Î …UCIK ÔXKFł pc
ÆrNMOÐ Ÿ«eM« «uCHO 5L U ²*« ÊËdE²M¹ ¨5ždH²
‰U??L? Ž√ V«dð X
Ó ?M U??L? …U??C? I« ‰U??L? Ž√ Vdð X?M q¼Ë ≠
ø…ôu«
W?³«d* U?N?²¦?¦Ð w²« Êu?OF« qF?ł√ rK ¨«c¼ qF?√ ÔXM qł√ ≠
vKŽË ¨¡U?C?I« vKŽ U/≈Ë ¨jI? …ôu« vKŽ «dJŠ
”UM« —u?√ d?OO?ð
Î
Ôpðd³?š√ bË ¨WO?Žd« ÊËRý s UνQ?ý tO≈ Ô bN?Ž r¼dO?ž qUŽ q
¨ÊU‡?M¾?? LÞö U?/≈Ë ¨W?? ³¹— Ë√ W?? L? ?N? ²? Êu?? O? ?F« Ác¼ X
Ô K?F? ?ł U?? w?‡½√
167
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
s bÐ ô ÊU «cN ¨rN½ËRýË ¨”UM« `UB tO …—UùU ¡UCI«Ë
ÁdOÝ WI¹dÞ W³«d
ø…ôu« l qFHð UL …UCI« `BMð ÓXM qN ≠
qLF ÎöUŽ ÔXb ²Ý« w½√ Ôd–√ ôË ¨«c¼ qF√ ÔXM qł√ ≠
t×B½√ Ê√ ÊËœ tz«œ_ V¼c¹ t²dð
øUξOý …UCIK p×B½ s dcð qN ≠
vÝu wÐ_ w²×?OB½ dcÐ wH²?√ «cN ¨‰uD¹ Y¹bŠ «c¼ ≠
Æ…dB³« ¡UC vKŽ u¼Ë ÍdFý_«
øt XK «–U ≠
∫tO ‰u√ UÐU²
Ô KÝ—√ ≠
Î t X
¨Íd?? F? ? ý_« vÝu?? w?Ð√ v≈ »UD?)« sÐ d?? L? ?Ž t?K«b?? ³? ? Ž s
∫bFÐ U√ ¨tðUdÐË tK« WLŠ—Ë rJOKŽ Âö«
wœÔ√ «–≈ rN?
Ú ?U? ¨W?F? ³?²? WMÝË
Ô ¨W?LJ×?? W?C¹d?? ¡U?C?I?« ÊS?
”UM« 5?Ð ”¬ ¨t –U??H½ ô >o?×Ð r^KJ?ð lHM¹ ô t½S?? ¨W??−? ×?Ð ÓpO≈
ôË ¨pH?? O? ?Š w n¹d?? ý lL?D¹ ô v²?? Š ¨pN?? łËË p?K−?? w
°„—uł s nOF{ ·U ¹
ezU?? ?ł `KB?
Ô «Ë ¨dJ½√ s? vKŽ 5?L? ?O«Ë v?Žœ« s vK?Ž WMO?? ?³«
°U«dŠ
q
ô≈ 5LK*« 5Ð
Ò Š√ Ë√ ÎôöŠ ÂdŠ
Î
Ò U×K
Î
¨p?? H½ t?? O? ÓXF?? ł«d?? f?_UÐ t?? ²? O? ?C? ¡U?? C? pF?M1 ôË
s d?? ? O? ? š ]o?(« ÒÊS?? ? ¨Òo?×K? tMŽ l?łdð Ê√ „b?? ? ýd t?? ? O? ? ÓX?¹bÔ¼Ë
°qÞU³« w ÍœUL²«
w Óp?GK³?¹ r U2 „—b?? w? ZK−?
Ô K²¹ U?? ?bMŽ ¨r?Ó N? ?H« ¨rN?
Ó ? ?H«
°¤ tuÝ— WMÝ w ôË tK« »U²
v≈ bLŽ√ rŁ ¨p– bMŽ —u_« fË ¨ÁU?³ý_«Ë ‰U¦_« ·
Ô dŽ«
°Èdð ULO o(UÐ UNN³ý√Ë tK« v≈ UN³Š√
168
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÊS? ¨t??O≈ wN??²M¹ «b?Î √ ¨WM?OÐ Ë√ ¨U?³zU?
Î ?ž U?ÎI? Š wŽb?LK q?F?ł«Ë
p– ÊS? ¨¡U?CI« t?OKŽ XN?łË
Ò ô≈Ë ¨t?I×?Ð t cš√ WMO?Ð dC?Š√
°—cÔF« w ÔmKÐ√Ë ¨vLFK vKł√Ë ¨pAK vH½√
Ë√ ¨b?Ò Š w «œÎ u?K−? ô≈ ¨iFÐ vKŽ r?N?C?FÐ ‰Ëb?Ž Êu??LK*«
v]u?ð tK« Ê] S?? ¨WЫd?? Ë√ Ì¡ôË w UMÎ O?Mþ Ë√ ¨Ì—Ë“ …œU?? N? ý w U?ÐÎ d?] ?−?
Ó ? Ô
° UN³AUÐ rJMŽ √—œË
rJM
Ó ¨dz«d«
Ó
d^JM?²«Ë ¨”UMUÐ Í=–Q??²?«Ë d??−?]C?«Ë ¨ÓoKI«Ë VC?
Ó ?G?«Ë „U¹≈] rŁ
UNÐ s?×Ô¹Ë ¨dł_« UNÐ tK« VłuÔ¹ w²« ¨=o(« sÞ«u w Âu?B K
uË≠ vUFðË „—U³ð tK« 5?ÐË tMOÐ ULO t²O?] ½ hK ¹Ô sÓ t½S ¨dš^c«
°”UM« 5ÐË tMOÐ U tK« tHÚJ¹Ó ≠tH½ vKŽ
t?K« Óp?²?¼ ¨Óp– ·ö?? ? ? š tM? t?K« r?K?F¹ U?0 ”U?MK? s?¹eð s?Ë
¨t??“— qłU?Ž w? tK« d? O?ž »«u??¦Ð p^Mþ U??L? ¨tKF?? ÈbÐ√Ë ¨Ád?²? Ý
°t²LŠ— »«uŁË
Æp
Ó OKŽ Âö
Ò «Ë
V−¹ WUÝ— Ác¼ ¨5MR*« dO√ U¹ X
Ó ½√ p½U“ oÐUÝ ¨tK« U¹ ≠
¨ÓXFL?− ÓXK bI? ¨Ì÷U q U¼√dI¹Ë ¨W?LJ× q w oKFð Ê√
Ê√ qO?ײ?¹ Âö «c?¼ ÔXKI ¨pÐ w²d?F? ôuË ¨ÓXGK³ Ó e?łË√Ë
rU?F« …U??C? U?N?OKŽ lL??²?ł« WU?Ý— w¼ U/≈Ë ¨b?Š«Ë q?ł— sŽ —b?B¹
ÆW Ý«— WLJ× ¡Uł v²Š ¨ÁdÝQÐ
¡UA¹ s tOðR¹ tK« qC p– ≠
cšQ?¹Ë ¨»uKI« d×?¹ U pM ÊU? v²Š „Uð¬ s ÊU?׳? ≠
d/
] ô√ V?−¹ WU?? Ý— Ác??N? ? ¨U¼bMŽ n?u??²½ Ê√ Ê–Q?ð qN?? ¨»U?? ³_«
«dJ« —Ëd UNOKŽ
p
Ó «bÐ U qÝ ≠
169
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øWF³² WMÝË ¨WLJ× WC¹d ¡UCI« ÊS ∫pu UL ≠
¨W??HK²?? ? ¡«u?¼√Ë ¨v²??ý V¼«c?? rN?KF??łË oK)« tK?« ÓoKš ≠
rNð«d¹b?Ið ÊS? p– vKŽ ΡU?MÐË ¨WM¹U?³?²? ‰u?IŽË ¨W?d?H?²? `U?B?Ë
rNMOÐ QAMðË Uö?²šô« rNMOÐ qB% «cN ¨pc WHK?² —uú
ôËò ∫rNO v?UFð tK« ‰U UL? rN ¨ UuB)« d?¦JðË ¨ UŽ“UM*«
årNIKš pcË pЗ rŠ— s ô≈ ¨5HK² Êu«e¹
ô≈Ë ¨rNM?OÐ rJ×?¹ rU??Š s b?Ò Ð ö?? ¨pc?? d?? _« ÊU?? U*Ë
«cN ¨nO?FC« U?NO? ^ÍuI« qQ¹ w²« ¨»U?G« WF¹dý rN?MOÐ Ú dł
Ê≈ ¨WM??Š WKU?½ ô ¨W?³? ł«Ë W??C¹d?? ”UM« 5Ð ¡U??C? I« tK« qF??ł
ŒuM*« dO?ž rJ×Ô*« s UN½√ Í√ ¨UNdð ¡Uý Ê≈Ë ¨U?NKF w«u« ¡Uý
°åtK« „«—√ U0 rNMOÐ rJŠUò ∫vUFð tuI ¨n×B*« Á—d Íc«
U? ÒÊ√ ‰u√ Ê√ Ô œ—√ U/S? ¨W?F³?² W?MÝË WLJ×? W?C¹d wu?Ë
Á«d?? ?ł√ U?? Ë ¨t?ÐU?? ²? ? w vU?? ?Fð t?K« Ád?? ?√ U?? u?¼ rU?? ?(« tÐ rJ?×¹
°t²MÝ w ¤w³M«
øW−×Ð p
Ó O≈ wœ√
Ó «–≈ rNU ∫pu UL ≠
Ê√Ë ¨t??O?≈ W??b?? I*« Èu??Žb« r?N? H¹ Ê√ w?{U??I« v?KŽ wG?? ³M¹ ≠
ôË ¨Â«eù«Ë ¨rJ?(UÐ oDM« q?³? W??I? O? L? Ž W??Ý«—œ W??O? C? I« ”—b¹
rJ?(« W??×? ?B? ¨o(« t? 5³??²?¹ Ê√ q³?? r?J(UÐ oD?M¹ Ê√ t “u?? −¹
U qÐ ¨Áb³Ž vKŽ UNÐ rF½√ w²« tK« rF½ rEŽ√ s ¨bBI« sŠË
U?U?Ý U?LN? ¨U?L?NM qł√ ôË qC?√ Âö?Ýù« b?FРΡUDŽ b?³?Ž wDŽÔ√
rN?OKŽ »u?CG*« o¹d?Þ b³?F« sQ¹ U?NÐË ¨U?LN?OKŽ t?U?OË ¨Âö?Ýù«
¨rN??U??N? √ b?? ? s¹c« 5U??C?« o¹dÞË ¨r¼b??B? b??? ? s¹c«
r¼Ë ¨r¼b? UI?Ë rNU?N?√ XMŠ s¹c« rN?OKŽ rFM*« s `³?B¹Ë
°rOI²*« ◊«dB« q¼√
170
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øt –UH½ ô o×Ð rKJð lHM¹ ô t½S ∫pu UL ≠
U¹UC?I« w rJ(«Ë ÒX³« v≈ Ÿ—U¹Ô Ê√ w{U?I« vKŽ wG³M¹ ≠
U??N? ³? ?ŠU?? fH½ w? U??Nðu?? W?? O? A? š U??NK?łR¹ ô Ê√Ë ¨t??O≈ W?? Žu??d*«
…u?? IÐ w{U?? I« s? —œU??B?« rJ(« «c?¼ c??O? ?HM?ð s bÒ ÐÔ ôË ¨U?? Nð«u?? Ë
w t?LJŠË w{U?I« ¡UC?I sJ¹ r ô≈Ë ¨W?L?UŠ WDKÝË W?¹cO?HMð
¨Ád?√ w …u?I« wË√ t½U?×?³?Ý t?K« Õb? b?Ë ¨d?c¹Ô dŁ√ Í√ W?O?C?I«
»u?IF¹Ë ‚U?×?Ý≈Ë rO¼«dÐ≈ U½b?³Ž d?–«Ëò ∫‰U?I ¨tM¹œ w? dzUB?³«Ë
¨tK?« d?? ?√ c?? ? O? ? H?Mð v?KŽ …u?? ? I« Íb?¹_U?? ? °å—U?? ? BÐ_«Ë Íb?¹_« wË√
°tM¹œ w dzUB³« —UBÐ_«Ë
ô v²?Š ¨pN?łËË pK−? w ”UM« 5Ð ”¬ ∫pu? U?L? ≠
ø„—uł s nOF{ ·U ¹ ôË pHOŠ w Íu `LD¹
U* ¨ÂuB)« 5Ð WU²« …«ËU*« v≈ …uŽœ tO wM ÂöJ« «c¼ ≠
ÍcUÐ t??O?³? ý u¼Ë ¨5L? U?? ?²*« ”u??H½ w VO?Þ dŁ√ s …«ËU?? LK
v²?Š nO??F?C« Êœ« ∫t X
Ô K Y?O?Š ÊU?O?H?Ý w?Ð√ sÐ W¹ËU?F* t?²? ³?²?
ÊU tO½b¹ w{UI?UÐ dFý «–≈ ÍuI« ÊS °t½U j³M?¹Ë t³K ∆d²−¹
nOFC«Ë ¨t?OGÐ w dL²¹ Ê√ wGÐ VŠU ÊU? Ê≈ t …UŽb p–
Ê√ t …UŽb p– ÊU ¨tOBI¹ w{UIUÐ dFýË oŠ VŠU ÊU Ê≈
t?ŽœQ?? ¡wAÐ d??ü ÔXM U?Ë ¨t?MŽ XJÝ U0—Ë ¨t??I?Š vKŽ ·U?? ¹
∫t X
Ô KI? ¨XÐUŁ sÐ b¹“ bMŽ VF? sÐ wÐ
Ô L?U% b?Ë ¨U½√
Ò Ô√Ë U½√ X
—b? sŽ b¹“ v×M²? °rJ(« wðR?¹ t²?OÐ wË ¨U?MMOÐ rJ×?² „UM¾?ł
…œUÝuÐ w≈
Ò vI√Ë ¨tý«d
°5MR*« dO√ U¹ fKł« ∫‰UË
wM?Kł√ s?JË ¨p?zU?? C? ? ‰Ë√ w b¹“ U?¹ Ó d?? ł√ ∫t? ÔXKI?? ?
°wLBš fK−ðÔ YOŠ
171
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Â√ UM√ UM²ŁbŠ bI ¨¤ …«bN*« WL?Šd« s t²OI²Ý« U/≈ «c¼Ë
5LK?*« 5Ð ¡U??C?IU?Ð wK²Ð« s ∫‰U?? ¤ tK« ‰u??Ý— Ê√ ¨W??LKÝ
°ÁbFIË tð—Uý≈Ë tE( w ‰bFOK
U?NC?FÐ —u?_« f rŁ ‰U¦?_«Ë ÁU?³ý_« ·d?Ž«Ë ∫pu? UL? ≠
øtO≈ bNŽ«Ë tF³ðU ¨o(UÐ UNN³ý√Ë ¨tK« v≈ UNÐd√ dE½U ¨iF³Ð
U¹U?C?I« s d?O?¦J« „U?MN? ¨”U?O?I«Ë œU?N?²?łôUÐ t?O? Ë√ UM¼ ≠
UN?NO³ý vKŽ ”U?OI«Ë ¨UNO? œUN²?łô«Ë ¨qIF« ‰ULŽù ÃU?²% w²«
¨…œËb×? ’uBM«Ë …dO¦? U¹UCIU? ¨h½ tO U* UNÐd?√Ë ¨U¼dOE½Ë
»U?²JK W?U?F« ∆œU?³*« vKŽ «œÎ U?L?²?Ž« ”UO?I«Ë œU?N?²?łô« s bÒ ÐÔ ôË
‰U?G? ý≈Ë ¨qI??F« ‰U?L? Ž≈ s bÐ
Ò ô ÷d??G« «c¼ oO?I? ×?²?Ë ¨WM«Ë
w W?? O? ?Žd?? ý ÂU?JŠ√ v≈ ‰u?? uK? l¹d?? H? ?²«Ë ◊U?? ³?M²?? Ýô« w dJ?H«
bI ¨WÐU×B« o¹dÞË ¨‰Ë_« WH?OK)« ZN½ «c¼Ë ¨…b−²*« U¹UCI«
iFÐ v≈ U?N?C?FÐ «Ëœ—Ë ¨UN?U¦?QÐ U¼u?N?Ò³?ýË ¨U¼dzUEMÐ lzU?u« «uKÒ¦?
rN «u??−? N½Ë ¨œU??N? ²? łô« »UÐ r?¼b??FÐ s* «u??×? ²? H? ¨U??N?U?JŠ√ w
X×K U ÎUL?OEŽ Ϋdł√ bN²?−LK Ê√ UL °tKO³?Ý rN «uMOÐË ¨tI¹dÞ
«–≈ ∫¤ tK« ‰u??Ý— ‰u?? I ‚«b??B? «c¼Ë ¨QD?š√ Â√ »U?? √ ¨t??²? O½
ÆÊ«dł√ tK »U √ «–≈Ë ¨dł√ tK QDšQ rU(« bN²ł«
t?O? XF?ł«— ¨f_UÐ t?²?O?C? ¡U?C? pFM1 ô ∫pu? U?L? ≠
¨.b? o(« ÊS? ¨o×K tMŽ l?łdð Ê√ „b?ýd t?O? X¹b¼Ô Ë ¨p?H½
øqÞU³« w ÍœUL²« s dOš o(« WFł«dË
«c??N ¨q?ÞU??³« ‰UDÐ≈Ë o(« ‚U?? I? Š≈ w¼ ¡U??C? I« s W?¹U??G« Ê≈ ≠
¨œuAM*« o(« v≈ ‰u uK ÁbNł È—U?B ‰c³¹ Ê√ w{UI« vKŽ wG³M¹
sŽ œu?F¹ Ê√ t?OKF? ¨QDš√ t½√ t 5³ð rŁ ¨U?ÎLJŠ U? d√ w v?C «–S?
¨W‡K?O?C? Q‡?‡D)« sŽ Ÿu??łd« ÊS?? ¨»u?? √Ë oŠ√ u¼ U?‡‡ v≈ t‡‡?¾Dš
172
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
s WM'« ‰u??šœ s lM√ ¡w?ý ôË ¨d?³?  qÞU?³?« w ÍœU?L? ²« Ê≈Ë
t?³K w ÊU? s WM'« qšb¹ ô ∫¤ tK« ‰u?Ý— ‰U b?Ë ¨d?³J«
°d³ s …—–
¨UMÎ ?? Š t?ÐuŁ ÊuJ?¹ Ê√ V×?
Ò ? O qłd?« Ê≈ tK« ‰u?? Ý— U¹ ∫U?MKI?? °UMÎ Š tKF½Ë
°”UM« jLžË o(« dÓDÐ d³J« ¨d³J« s fO «c¼ ∫‰UI
UÐ√ tM —ÒcŠÔ√ ÔXM U? «c¼Ë ¨5³ð UbFÐ Áœ— uN? o(« dDÐ UQ
s U?ÎF½U? ÊuJ¹ b? «c¼Ë ¨r¼—UI?²?Š« u?N ”U?M« jLž U?√Ë ¨vÝu?
°‰Ë_« tu¹ w rNM Ácš√ ÊU rNO≈ oŠ œ—
«œÎ uK−? ô≈ iFÐ vKŽ rN?C?FÐ ‰Ëb?Ž Êu?LK*« ∫pu? U?L? ≠
°WЫd Ë√ W¹ôË w UÎMOMþ Ë√ ¨—Ë“ …œUNý tOKŽ UÐd−
Ë√ ¨«bŠ
Î
Î
«u½uJ?O UÎDÝË W?? √ W??_« Ác¼ vU?? FðË t½U??×? ?³? Ý tK« q?F? ł U* ≠
rN??C?FÐ ÎôËb?Ž «u?½U? ¨d?ÒO??)« ‰b?F« u¼ j?Ýu«Ë ¨”UM« vKŽ ¡«b??N?ý
«—Ë“
Î b?Ný b? ÊuJ¹ Ê√ u¼Ë ¨…œU?NA« l½U? tÐ ÂU? s ô≈ ¨iFÐ vKŽ
tK« vN?½ «c?N? Ìb?×Ð b?Kł
Ô Ë√ ¨p– b?FÐ …œU?N? ý t q³?IðÔ ö?? q³? s
UF?Î H½ tH½ vKŽ d?Ò −¹ Ê√ qL²;« s? Ë√ ¨W¹ü« hMÐ tðœUNý ‰u?³ sŽ
¨tÐUIŽ ·U ¹Ë tFH½ ułd¹ uN ¨Áb?O b³F« …œUNA ¨t œuNA*« s
ÆUN½ËbÐ q³IÔðË ¨WLN²« l q³IÔð ô V¹dI« …œUNý pcË
Ë√ ¨tO≈ wN?²M¹ «b√
Î U³zUž
Î U?ÎIŠ vŽœ« s* qFł«Ë ∫pu U?L ≠
WMOÐ d??C?Š√ ÊS?? ¨—c?F« w? mKÐ√Ë ¨W?−? ×K X³Ł√ t?½S? ¨WœU??Ž WMOÐ
ø¡UCI« tOKŽ ÓXNłË ô≈Ë tI×Ð cš√ qł_« p– v≈
WMO??³« w?Žb?Ò w?{U?I?« dEM¹Ô Ê√ ·U??B½ù«Ë ‰b??F« vC??²? I? ≠
ÊuJ?¹ b??I? ? ¨Á«u??Žœ Wœ√Ë ¨t?? ²M?OÐ —U??C? ?Šù W?? O? U?? se« s …b?? ¨d?H?Ý w b¼Uý Ë√ ¨b?O?FÐ qOœ Ë√ ¨W?³zU?ž W?−Š Èu?Žb« VŠU?B
173
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
VKD¹ Ê√ t «c?N? ¨t?LKþ b? ÊuJ¹ t?OKŽ rJ(U?Ð w{U?I« q−?
Ò Ž uË
d??O? ž …b*« Ác?¼Ë ¨Áœu??N? ýË t??²MOÐË t??²?œ√ d??C? ×? O t??O? HJð w?²« …b*«
t?eK¹ u¼Ë Îö? ¦? ÂU¹√ WŁöŁ t?OKŽ ◊d??²?A¹ Ê√ w{U?IK fOK? ¨…b?O?I?
Á«d¹ U2 d¦_ ÃU²×¹ ô t½√ tÐ r]K*« s ÊU Ê≈ rNK« ¨«c¼ s d¦√
wŠ
Ë√ ¨t²OÐ w «bIŽ
Ò w ULOI?
Î «b¼Uý
Î
Î WMO?³« ÊuJð ÊQ ¨w{UI«
Âb?? ŽË ¨rJ(U?Ð ¡ôœù«Ë Ÿ«eM« i V?−¹ UM?N? ¨b?K³« ¡U?? O? ?Š√ s
°WLzU WuB)«Ë ¨WŠu²H U¹UCI« „dð
s v?KŽ 5?L? ? O?«Ë vŽœ« s? v‡?KŽ W‡?MO?? ? ³« ∫p?‡u?? ? U‡?L? ? ≠
°d‡‡J½√
qB?? ?Ë W?? ?L?J(« ÁUM?Oð¬Ë˚ ∫v?U?? F?ð tK?« ‰u?? ? d?? O? ? ? ? H?ð «c¼ ≠
Ë√ ¨t?? ?OKŽ v?ŽbÔÒ *« vK?Ž wŽbÔÒ *« W?MOÐ u?¼ »UD)« q?B? ?Ë °˝»U?D)«
w? q _« ÊS?? ? ? °WM?OÐ w?Žb*« Èb? s?J¹ r? Ê≈ t?? ? O?KŽ v?Žb*« 5?1
¨tOKŽ vŽb?*« nKŠ lD²¹ r ÊS? ¨WMO³UÐ wŽb*« wðQ¹ Ê√ ¡U?CI«
°‚uI(« s Wc« …¡«dÐ q _« Ê_
Ád?? ? C? ? ?Š√ ¨W?MO?Ð ôË qO?œ d?? ? O? ? ?GÐ d?? ? š¬ v?KŽ q
Ï ?ł— vŽœ« «–S?? ? o(« Óc? ?š√ ¨d?Ò ? √ ÊS?? ¨t?? L? ?B? ?š W?? LK?E t?? OKŽ ÷d?? ŽË ¨w?{U?? I«
¨¡wý t??OKŽ t??³? ŠU??B f?O Ê√ tKUÐ n?KŠË ¨dJ½√ Ê≈Ë ¨t??³? ŠU??B
¨5¼«d³«Ë Wœ_UÐ ô≈ w{UI« qFH¹ ô UO½b« wH ¨WOCI« XIKžÔ√
«ËU?L?« —U?³?ł u¼ Ì÷U?Ë ¨‰b?Ž W?LJ×? „UMN? ¨…d?šü« w U?√
ÆoŠ ÁbMŽ lOC¹ ôË ¨bNA² Õ—«u'« dQ¹ ¨÷—_«Ë
fO ¨t fO U?ÎIŠ 5?‡‡LB?)« b‡‡Š_ w‡‡{U?I« ¡U‡‡DŽ≈ Ê≈Ë
w‡?‡{U?? ? I?U?? ? ¨Ác‡?‡š√ «d?‡‡?‡Š q?OK?% u‡?‡¼ ôË ¨·U?‡‡?D*« W?‡‡?¹U?? ? N½
¨t?U?√ 5L??B?)« W?F?«d0Ë ¨5¼«d??³«Ë Wœ_UÐ tKI?Ž qL??FÔ¹ ¨ÊU?½≈
¨W?U?O?I« Âu¹ tÐ c?šÔ√ ¡U?C?I« nI?Ý X% t fO U?ÎI?Š c?š√ s‡‡L?
174
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨w≈
Ò Êu??L? B? ²? ð rJ½≈Ë ¨d??A?Ð U½√ U/≈ò ∫¤ tK« ‰u??Ý— ‰U?? b??Ë
vKŽ t? wC?Q?? ¨iFÐ s? t?²? −? ×Ð s(√ ÊuJ¹ Ê√ rJ?C?FÐ Òq?FK
c?šQ¹ ö t?Oš√ oŠ s Ì¡wAÐ t ÔX?OC? sL ¨tM lL?Ý√ U u?×½
°—UM« s WFD t lD√ U/S ¨U¾Î Oý tM
√—œË dz«d???« rJM v?uð vU??FðË „—U?? ³ð tK« Ê≈ ∫pu?? U??L? ≠
ø UN³A« rJMŽ
w wŠu?UÐ ÊËc??šR¹Ô «u½U?? U??ÝU½√
Î Ê≈ ∫‰u??√ ÔXM U?? «d?Î ?O? ¦? ≠
U0 Êü« rc?šQ½ U/≈Ë ¨lDI½« b? wŠu« ÒÊ≈Ë ¨¤ tK?« ‰uÝ— b?N?Ž
UM fOË ¨ÁUM?ÐdË ÁU?MÒ ¬ «d?Î Oš U?M d?Nþ√ sL? ¨rJU?L?Ž√ s UM d?Nþ
Ê≈Ë ¨t??b??B½ rË t?MQ½ r «Î¡u??Ý U?M d??Nþ√ sË ¨¡wý t?ðd¹d??Ý s
°WMŠ tðd¹dÝ Ê≈ ‰U
»uKI« ÊS? ¨tM dNE¹ U?0 ô≈ bŠ√ vKŽ rJ×¹ Ê√ b?Š_ fOK
s×½ lO?D²?½ ô U?½≈Ë ¨U?N? IU?š ô≈ U??N?O? U? r?KF¹ ô ¨W?I?KG? u??OÐ
U0 t?OKŽ rJ×½ U?/≈Ë ¨UN?O? U? rKFM ”U?M« »uK sŽ oA½ Ê√ d?A?³«
Ê≈ tK« v≈ ÁdQ ¨d?O)« q¼√ w ÁUMHM dO)« d?Nþ√ ÊS ¨tM ÊuJ¹
¨dA« q¼√ w ÁUMKFł dA« dNþ√ Ê≈Ë ¨dNE¹Ô U ·öš t³K w ÊU
¤ tK?« ‰u?? Ý— b?Kł b?? ¨t?½UDO?? ?ý t?? ³?Kž ÊU?? Ê≈ t?K« v?≈ Ád?? √Ë
°tÐ vðR¹ U d¦√ U tK« tMF ∫UMCFÐ ‰UI ¨dL)« »—Uý
dO?ž X
Ô LKŽ U w½S ÁuMFK?ð ô ∫tOKŽ tK« vK tK« ‰uÝ— ‰U?I
ÆtuÝ—Ë tK« V×¹Ô t½√
°WÐuIF« tMŽ ldð rË ¨b(« tMŽ jIÔð r WdF*« Ác¼ sJ
‰u??Ý— rJŠ
Ô sJË ¨‰uKÝ s?ÐU? ¨Êu??I?UM? ”U‡‡½√ ÊU?? b‡‡Ë
w U?MF?? ? wK?B¹ ÊU?? ? b?? ? Ë ¨tM d?? ? NE?¹ U0 ÊU?? ? ¨t?? ? O? ? ¤ t?K«
°b‡‡−*«
175
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
tOKŽ Èb²F¹Ô ö ÊU½ù« ÂdJ¹Ô ÂöÝù« ÊS ¨ UN³A« sŽ U√
U¹ò ∫vUFð ‰U bË ¨WЖU ÊuJð U «dO¦
Î w²« ÒsE«Ë WN³ÔA« œd−0
årŁ≈ sE« iFÐ ÒÊ≈ ¨ÒsE« s «ÎdO¦ «u³M²ł« «uM¬ s¹c« UN¹√
5LK*« s?Ž œËb?(« «Ëƒ—œ«ò ∫t?OKŽ tK« vK? tK« ‰u?Ý— ‰U?Ë
TD ¹Ô Ê√ ÂUù« ÊS? ¨tKO³Ý «uK ? Ãd UN ÊU? ÊS r²FD²?Ý« U
°åWÐuIF« w TD ¹Ô Ê√ s dOš uHF« w
Ë√ ¨WœU??Ž W?MOÐ W??¾? OD?)« qF?? u??³? ¦Ð ô≈ ÊU???½ù« c??šR¹ ö??
Ë√ ¨UN ÃË“ ô w²?« …√d*« w qL(« œułu? ¨U¼dO?ž qL²?% ô WM¹d
°dL K Ìqł— ROIð
dJM²«Ë ¨”UMUÐ Í–Q²«Ë ¨d?−C«Ë oKI«Ë „U¹≈Ë ∫pu U?L ≠
s?×¹ËÔ ¨d?ł_« U?N?O? tK« Vłu¹ w²?« ¡UC?I?« fK−? w rB? K
ødšc« UNO
ÔXKI? ¨¡UC?I« t²?OË 5Š À—U?(« sÐ `¹dA w²?O u? «c¼ ≠
°ÊU³Cž X½√Ë 5LBš 5Ð iIð ö ∫t
U?? L? ?Ž «b?Î ? O? F?Ð ¨s¼c« w?U?? Êu?J¹ Ê√ w{U?? I« v?KŽ V−?? O? ?
v²?Š ¨d?−?{Ë oKË gDŽË Ÿu?łË ÌVC?G? ¨ U?B?GM s tKG?A¹
‰U??−? F? ²? Ýô« v≈ t??F? bð W??O? ? H½ W?U??Š rJ(« v≈ l«b?« ÊuJ¹ ô
b?? Š√ v≈ q?O1 ö?? ¨t?? ? ?H½ Èu?¼ s Ãd?? ¹ Ê√Ë °r?J(« w q? Ô*«
ÊS?? ¨t?¼d?? uË U??L?¼b??Š√ sŽ ÷d?? F¹Ô ôË ¨t??³?Ò ?Š√ u?Ë 5‡‡L?? B? )«
V?
Ò Ô(« ‰eM? f?OË ¨r?U?E*« i?
Ò Ë ¨‚u?? ? ? I? ? ? ?(« œÒ — ‰eM? ¡U?? ? ? C? ? ? I?«
Ë√ U??³?Î Š ¨Á«u¼ s? w{U?I?« œd?−? ²¹ Ê√ ‰b??F« ÂU9 s Ê≈Ë ¨iG??³«Ë
°UÎCGÐ
qł¬Ë U?O½œ qłUŽ w tK« bM?Ž »«u¦Ð pMþ U?L ∫pu? UL? ≠
ø…dš¬
176
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Ê_ ¨tЫu?ŁË tK?« …U?? ?{d?? ? w?G? ? ²? ? ?³¹ Ê√ w{U?? ? I« v?KŽ V?−¹ ≠
nAJ« w¼ w?{U?I« W?H?Oþu? ¨t?K« v≈ UÐd?I« rEŽ√ s? ¡U?C?I«
¨…œU³?Ž UNð«– b×Ð Ác¼Ë ¨Á–U?H½≈ rŁ ¨vUFðË t½U×?³Ý tK« rJŠ sŽ
vKŽ t½U?׳?Ý tKK ¨rNM œ«dðÔ w²« d?_« …ôËË ÂUJ(« W¹œu³?Ž w¼Ë
w²« W¹œu?³?F« sŽ pO¼U½ ¨tKL?ŽË t²?³ðd? V?×Ð W¹œu?³Ž b?Š√ q
¨…Ue?«Ë Z(«Ë …öB«Ë ÂU?OBU? ¨¡«uUÐ lO?L'« vKŽ tK?« UN?{d
tK« vK tuÝ— WMÝË ¨tK« s¹œ d?A½ vUFð tK rUF« W¹œu?³Ž sL
vKŽ —œU?I« vK?ŽË ¨Ác?O?HMðË o(« W?U?≈ rU?(« W¹œu??³?Ž sË ¨t?OKŽ
fO U «c¼ vKŽ ÂUOIK tK W¹œu³Ž dJM*« sŽ wNM«Ë ·ËdF*UÐ d_«
°ULNMŽ ełUFK
U?«dŠ
ÒqŠ√ U? ô≈ ”UM« 5Ð UL?O? ezUł `KB«Ë ∫pu? UL? ≠
Î
øÎôöŠ ÂÒdŠ Ë√
qB ÊS? «u×KDB¹ v²Š ÂuB?)« «Ëœ— ∫‰u√ ÔXM U «ÎdO?¦ ≠
°”UM« 5Ð szUGC« À—u¹ ¡UCI«
r U ”UM« 5Ð `KB« vKŽ ’dŠ« ∫‰u√ W¹ËUF v≈ X
Ô ³²Ë
U?¹¬ w `?KB?« v?KŽ ÒY?Š b?? ? ? Âö?? ? ?Ýù«Ë °¡U?? ? C? ? ? p? 6?²? ? ??¹
«uK²²« 5MR*« s ÊU²HzUÞ Ê≈Ë˚ ∫vUFð ‰U bË ¨…dO¦ Y¹œUŠ√Ë
°˝ULNMOÐ «u×K Q
`KB«Ë ¨U?×?
Î K U?L?NMOÐ U?×?KB¹ Ê√ U?L?N?OKŽ ÕU?Mł ö?ò ∫‰U?Ë
°ådOš
Ë√ W??b?? BÐ d??√ s ô≈ r?¼«u??$ s d??O? ?¦? w d??O? ?š ôò ∫‰U??Ë
å”UM« 5Ð Õö ≈ Ë√ ·ËdF
Wł—œ s qCQÐ rJ¾³½√ ô√ò ∫tOKŽ tK« vK tK« ‰uÝ— ‰UË
ørzUI«Ë rzUB«
177
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
tK« ‰uÝ— U¹ vKÐ ∫UMK
¨W?IU?(« w¼ 5³« «– œU?? ÊS ¨5³?« «– Õö ≈ ∫‰U?I?
°s¹b« oK% sJË dFA« oK% ‰u√ ô w½≈ U√
Îôö?Š Âd?Ò ?Š U?×?
Î K ô≈ 5LK*« 5Ð e?zU?ł `KB?« ∫¤ ‰U?Ë
Ë√ Îôö??Š Âd??Š UÎÞd?ý ô≈ r?NÞËd??ý bMŽ Êu??LK*«Ë ¨U??«d?
Ò Š√ Ë√
Î ?Š q
°U«dŠ
qŠ√
Î
¨Vł«Ë ◊U?IÝ≈ Ë√ ¨UЗ q√ Ë√ ¨d?Š ‚U?d²?ÝU «d?(« `KB«Ë
v{«dð U u?N ‰ö?(« `KB« U√ ¨œËœd p– qJ ¨b?Š qODFð Ë√
qLŽ sË ¨¡U?CI« qC√ «c?N ¨tK« Ÿdý …¡U?³Ž X% ÊUL?B)« tÐ
v≈ ‰U*« œÒ — s qC√ ¨V(«
v≈ »uKI« œÒ — ÊS ¨…UCI« qC√ tÐ
Ò
°UNÐU× _ œdÔð Ê√ V−¹ ‚uI(« Ê√ dOž ¨VO'«
t?Šd?ý w ÊU? b?IK ¨o(UÐ Áb?¹√Ë ¨5MR*« d?O?√ tK« œb?Ý ≠
u¼Ë ¨`{uO «Îd?O¦ ‰uI¹Ë ¨d?×O ÎöOK ‰u?I¹ ¨Á“U−¹≈ w tM mKÐ√
°UÎE( ÊUO³« s t ÊÒ ≈Ë ¨»uKIUÐ ÔcšQ¹ ÊU 5²U(« Í√ vKŽ
pÐ tK« „—UÐ ≠
¨¡UCI« w p²U?Ý— »UÐ oKG½ s×½Ë 5MR*« dO√ U¹ Êü«Ë ≠
ÆtO UM U0 WK Ë– ¡wý Í—b w ZK² ¹
øu¼ UË ≠
5MR*« dO√ UNU√ w²« œËb(« iFÐ sŽ ≠
ø„d³š√ Ê√ b¹dð UNM ¡wý Í√ sŽ ≠
Íb³F«
œuÝ_« sÐ lOD l Óp t²FLÝ Ìd³š sŽ wMŁbŠ ≠
Ò
vK?Ž …√d??ł t?? O? ? ÔX¹√— b?? Ë ¨d?? L? š »—U?? AÐ U?? u¹
Î w?
] ≈ ¡wł ≠
WOBF*«
°…œ«u¼ pO ÁcšQð ô Ìqł— v≈ p
Ó M¦FÐ_ ∫t X
Ô KI
178
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨¡U??C? I« ‰U??L?Ò Ž s? ÊU?Ë ¨œu??Ý_« sÐ l?OD v≈ tÐ ÔX?¦?F? ³? ¨«bž
Î ÓX×?³ √ «–≈ ¨lOD U¹ ∫t ÔXKI? ¨b¹bý ”QÐ VŠU? ÊUË
ÆdL)« »—Uý ÒbŠ Î…bKł 5½ULŁ «c¼ tK« b³Ž »d{U
«b¹bý
UÐd{
Ô ¾−
Î
Î tÐdC¹ lOD0 «–S ¨wU²« ÂuO« W×O³ X
øt²Ðd{ rJ ¨q
Ó łd« X
Ó K² ¨p
Ó K¹Ë ∫t X
Ô KI
5²Ý ∫‰U
WOU³« s¹dAF« tMŽ h« ∫t ÔXKI
„«c²Ë lOD td²
5M?R*« d?? O? √ ‰«R?? Ý s? wEŠ u?] ? √ Ê√ b¹—√ ô W?? B? ? Ác¼ ≠
øUNMŽ
Æp– Óp ≠
øpULŽ =bý√ v≈ qłd« ÓXKÝ—√ ÓrK ≠
bË ¨tÐ vðR¹ U? «ÎdO¦? ÊUJ ¨tO …√d?'« ÔX¹√— U* «c¼ ÔXKF ≠
Ê√ tK« rJŠ tO? ÂUQ lOD v≈ tÐ Ô b?NŽ «–≈ w½√ wMþ vKŽ VKž
tO u¼ ULŽ lKI¹
ø5MR*« dO√ U¹ UUI²½«
«c¼ sJ¹ r√ ≠
Î
¨tM w??HM rI??²½√ v²??Š qłd« 5ÐË wMOÐ U??Ë ¨tK« –U??F? ≠
tMŽ vN½ U?Ë ¨X×?O?³²?Ý« b? t?—U×?Ë ¨pN?²½« b? tK« s¹œ u¼ U/≈
U√ ¨t?²L√ Ê√ ô≈ wM ÊU U?L ¨«ÎÒbŠ bŠ
Ò vU?Fð tK« Ê≈Ë ¨wðË√ b
pðd³š√ Íc« V³?KK ¨tðbý rKŽ√ U½√Ë lOD v≈ Ád√ X
Ô KË√ «–U*
U?? ? w≈
Ò tÐ w?ðÔ√ t½√ ôu?Ë ¨qłd?« Ÿbðd?¹ Ê_ Ô œ—√ U/S?? ? ¨U?? ?ÎH?½¬ ÁU¹≈
°tO t²OI Íc« l{u*« dOž w ÁUI√ Ê√ VŠ√
ÔXM bIË ¨t²dŽ
^
«–≈ ¨lOD U¹ ∫t XK «–U* ¨t²KO s b?(« tOKŽ rIÔð r «–ULK ≠
ødL)« »—Uý bŠ
Ò ¨…bKł 5½ULŁ «c¼ tK« b³Ž »d{U «bž
Î X׳ √
179
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
b?? ? ?(« U?/S?? ? ? ¨Ád?JÝ w? Ê«d?J?« vK?Ž ÂU?? ? ?I?¹ ô b?? ? ?(« Ê_ ≠
¨ÁdJ?Ý w u¼Ë b?] ? Š
Ô uK ¨t?? O? ? u¼ U?? „dð v?≈ t??F? ?bË ¨V?¹œQ??²?K
X?? O …d??³? ?F« Ê√Ë ¨”UM« —u?? Nþ bK$ Ê√ U?ML¼ q Ê√ ‰u?? I½ UM?½QJ
U?NL?O?I½ s×½ U/≈ ¨”UM« —u?Nþ s UMEŠ ôË UM?IŠ w¼ U?L? ¨bK'UÐ
W¹U??L?(Ë ¨U??NMŽ lKI??O U?O½U?
Î Ł U?N?O? l«uK …b??ŽU?? Ë ¨ÎôË√ tK …œU??³?Ž
s WH?zUÞ ÁbKł bN?A¹Ë ¨ÁdJÝ tMŽ ‰Ëe¹ Ê√ Ô œ—Q ¨«d?Î Oš√ lL?²:«
°tK« d_ ÎôU¦²« 5LK*«
ølOD lM U dEMð ÕU³B« w X³¼– ÓrK ≠
øtÐ d√
Ó Ìd√ W³«d sŽ dLŽ bF v²Ë ≠
øtðbNý b×Ð
> Ó bNŽ ULKË√ ≠
s œËb?? (« W??U??≈ b?? B? I« U?/≈ ¨d??O? ? ?Ž d??√ «c¼ ¨w?
Ò MÐÔ U¹ ô ≠
wu¹ s ^d√ ÔXM?J ¨bIHð√ XM U?LO U¼b?IHð√ ÔXM w²« ¡U?Oý_«
¨WbB« qÐ≈Ë ¨‰U*« XOÐË ¨WM¹b*« Ÿ—«u?ýË ¨b−*«Ë ¨‚u« v≈
°tOð¬ U½Î UJ œËb(« WU≈ ÊUJ ÊUË
r?J? ¨q
Ó ?łd?« X
Ó ?K?²? ? ? ? ? ? ¨l?O?D? U?¹ p
Ó ?K? ¹Ë ∫l?O?D?* X
Ó ?K? r?Ó K? ≠
øt²Ðd{
tM wI qłd« Ê√Ë ¨«Îb¹bý UÎÐd?{ tÐd{ t½√ ÔX¹√— w½√ p– ≠
tOKŽ wCI¹ Ê√ ÔXOA ¨…œUŽ «ÎbŠ œuK:« vIK¹ U dOž vKŽ
°tK« œËbŠ vKŽ √d& «œ U tOKŽ iIOK ≠
ô ¨U??NÐ d??√ w²« W??¾? O?N?« vKŽ tK« b?] ?Š rO??I½ U/≈ ¨w?
Ò MÐÔ U¹ ô ≠
fO? Âu¹ u¼ t?? ?? ?L? ?ý wK?
Ê≈Ë ¨h?IM½ ôË b?¹e½
Ò Ž XFK?Þ Âu¹ VŠ√
Ò
sB??×? ÌÊ«“ ôË ¨Áb¹ lDI??² ‚—U??Ý ôË ¨bK−??O d??L? š »—U?ý t??O? w?C? ? ?I? ? ? ² ô r?¼d?? ? N?DðË ”U?M« »œR?? ? ?²? U/≈ œËb?‡(« Ê≈ ¨r?‡‡?łd?? ? O?
°r‡‡‡NOKŽ
180
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
b?ŠË ¨W??O?U??³« …bKł s¹d??A?F« tMŽ j?I?¹Ô Ê√ tðd??√ ÓpMJË ≠
ø5½ULŁ bK−¹Ô Ê√ dL)« »—Uý
¨W?uKF? W¾?O¼Ë ¨ÂuKF? —b?IÐ 5½U?LŁ bK−¹ Ê√ ¨`O?×? «c¼ ≠
…b¹bA« 5²?K WOU?³« s¹dAF« X
Ô ?³¼Ë ¨tOKŽ b²?ý« t½√ X
Ô ¹√— ULK
Æqłd« U¼UIKð w²«
ÆWÐuIF« ‰«e½≈ sÞu w v²Š 5MR*« dO√ U¹ ÓX½√ rOŠ— ≠
b?? ? ?Ë ¨t?K« ‰U?? ? ?O? ? ? Ž ”U?M« U?/≈ ¨pc?? ? ? Êu?? ? ?√ ô w?
Ó U?? ? ?Ë ≠
U?ÎAÞUÐ t?O≈ ÔV¼–Q?√ ¨rNÐ l½U? U½√ U? dEMO? rN?OKŽ tK« wMHK ?²?Ý«
°«—U³ł
Î
qFHð ô tK«Ë ô ≠
°qF√ r w½≈Ë ≠
sŽ ¨pM?Ž U?N? ²? F? L? Ý W??B? sŽ 5MR*« d??O? √ U¹ w½d??³? šQ?? ≠
øÍdFý_« vÝu UÐ√ ÓpO≈ UÎOUý „¡Uł dLš »—Uý
s
Ô ×½ «–S?? ¨U½b?ŠË d?O? ½ …d?L?F« w? tK«b?³?Ž wM?Ы l X
Ô M ≠
UM³KD¹ sL U½u×½ wðQ¹ ÌV«dÐ
UM³KD¹ «c¼ È—√ ∫tK« b³F ÔXKI
ÁƒUJÐ ‰UÞË ¨vJÐ qłd« UMO≈ q Ë ULK
ÓXM Ê≈Ë ¨„UÒMŽ√ UΗUž ÓXM Ê≈ ¨wš√ U¹ p½Qý U ∫t ÔXKI
Ê≈Ë ¨U?NÐ q?²?I?²? W??u?B?F? U??
Î H½ XK?²? ÊuJð Ê√ ô≈ ¨„UMÒ √ U??ÎHzU?š
°rNMŽ „UMuŠ Âu —«uł X¼d X
Ó M
vÝu? UÐ√ ÒÊ≈Ë ¨rO9 wMÐ b?Š√ w½≈Ë ¨d?L?)« ÔXÐdý w½≈ ∫‰U?I?
¨”UM?« w w?Ð ·UÞË ¨wN?? ? łË œu?] ? ?ÝË ¨Íd?? ?F? ? ý oK?ŠË ¨w½b?Kł
°ÁuK«Rð ôË ¨ÁuU& ô ∫‰UË
øX
Ó KF UË ∫t X
Ô KI
181
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫ÀöŁ ÈbŠSÐ wH½ wM²ŁbŠ ∫‰UI
øÒsÔ¼ UË ∫ÔXKI
pOð¬ Ê√ U?≈Ë ¨vÝu UÐ√ tÐ »d?{Q U?ÎHO?Ý c ð√ Ê√ U?≈ ∫‰UI?
Ëb??FUÐ o(√ Ê√ U??≈Ë ¨wM½u??d?F¹ ô U??NK¼√ ÊS?? ÂU??A« v≈ wMu??×?²? °rNF »dý√Ë rNF q¬Ë
sÐ d?LFË «c¼ X
Ó KF? p½√ w½d?¹ U ∫w½d?B²?F¹ Êe(«Ë X
Ô KI?
w? U?? ? ?N? ”UM?« »d?? ? ?ý_ ÔX?M w?½≈Ë °U?? ? ?³?Î ¼– ÷—_« ¡q? »UD?)«
°U½eU XO UN½≈Ë ¨WOK¼U'«
∫‰u√ vÝu wÐ√ v≈ ÔX³²Ë
U0 w½d³š√ wLOL²« Êö? sÐ ÓÊö ÒÊS ∫bFÐ U√ ¨pOKŽ ÂöÝ
¨pN?? łË Êœu?Ò ? Ý_ ¨U?? NK¦* Ó b?? Ž s?¾ ¨tK« .√Ë ¨t?? OK?Ž pM ÊU?? °b?Ú F?Ô p ‰u?√ U? oŠ rKFð Ê√ Ó œ—√ ÊS? ¨”U?M« w pÐ ÒsuÞ_Ë
°ÁuK«R¹Ë ÁuU−¹ Ê√ ”UM« d√Ë
p²OÐ v≈ «bý«—
bÚ ŽÔ ∫t X
Ô KI ¨»U²J«Ë r¼—œ w²¾ t²ODŽ√Ë
Î
°wš√ U¹
5MR*« dO√ Âd?JÐ lLÞ√ ¨5MR*« dO√ U¹ Èdš√ WK¼c? WB ≠
ÆÎöOK U¼bMŽ nu²½ Ê√ Ê–Q¹ Ê√
øUNO Ó„bMŽ U ≠
sŽ p?ÐUÐ oK?Gð ô p?½√ wM³?? ?−? ? Ž√ °UM³?KD?¹ «c¼ È—√ ∫Ópu?? ? ≠
°…dLF w X
Ó M Ê≈Ë v²Š ”UM«
w«u?« vKŽ ”UM?« Zz«u?? Š ¡U??C? ?Ë ¨WKU?½ …d??L? ?F« Ê≈ wM?
Ò ÐÔ U¹ ≠
d??B?M¹Ë ¨rN??u?? I? Š b??O? ?F¹Ë ¨r¼d??√ w? dEM¹ Ê√ d?? √ U/S?? ¨W??C?¹d??
ÆrNHOF{ 5F¹Ë ¨rNuKE
U «c¼ dOž ÓpM rKŽ qłd?« ÒÊ√ uË ¨5MR*« dO√ U¹ ÓXb ≠
„bB
182
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
s??×¹Ô Ê√ ¨«c¼ s Âö??Ýù« b?FÐ r?EŽ√ tK« s qC?? Í√Ë ≠
¨tM?O? ?F? ? ² ÃU?? ²? ? ;«Ë ¨Ád?? B?M² Âu?KE*« p?OðQ?? O? ? ¨sE?« pO?? ”U?M«
ÆÁdÞUš VOD² Ÿu−H*«Ë ¨tOÝ«u² bOŠu«Ë ¨tMR² nzU)«Ë
¨Èb?? ? „bM?Ž vô Á¡U?JÐ Ê√ w?M³?? ? −? ? ?Ž√Ë ¨tK?«Ë ¡wý ô ≠
X
Ó M Ê≈ ∫t? ‰u??I?²? ¨‰Q???¹ Ê√ ÊËœ t??²?łU??Š t? wC??Ið XŽ—U??? Æ„UÒM√ UÎHzUš XM Ê≈Ë ¨„UMŽ√ U—Už
Î
W??łU?(« ÊS?? ¨‰«R?« Ò‰– U??N? FM1 s ÃU??²?% ”UM?« Ê≈ wM
Ò ÐÔ U¹ ≠
tK«Ë ¨‰«R« …—«dË ¨W?łU(« …—«d ¨5ð—«d rNO?KŽ lL−M√ ¨…d¹d
«bÐ√
Î »UD)« sÐ dLŽ «c¼ qFH¹ ô
X
Ô ¹√— U??L? ¨v?Ýu?? wÐ√ v≈ p²?ÐU??²? Ë ¨pe??Š w?M³??−? Ž√Ë ≠
tKUŽ »UŠ vKŽ «Îœd dBM¹ ÂuO« q³ «dO√
Î
ÔXM ¨wKŽ
Ò ÍdOž l ÊU ÊS ¨ÊU YOŠ o(« l dLŽÔ ÒÊ≈ ≠
b?? Š√ vKŽ ”UM?« W??U?? Ž s œd?? H ÊU?? Ê≈Ë ¨t?? OKŽ U?? Èœ√ s ‰Ë√
U?L? ¨o(« d?O?ú ÊU? Ê≈Ë ¨t?I?Š mK³¹ v²?Š Ád?B½√ w½S? ¨wU?L?Ž
UN fO UÎIŠ WOŽd« wDŽ√
Èdð ô√ 5?MR*« d?? O? ?√ U?¹ sJË ¨œd?? −? ?²?«Ë ‰b?? F« tK?«Ë «c¼ ≠
ÎöOK UξOý vÝu wÐ√ l «ÎœUŠ ÓXM Óp½√ wF
¨«ÎdO¦? UξOý qłd« l «ÎœUŠ ÊU vÝu? UÐ√ Ê√ wF Èdð U√ ≠
s¹œ v≈ r?¼œd½ Ê√Ë ¨r¼d??J½ Ê√ ô ”U?M« Âu?Ò ?I½ Ê√ b¹d½ U/≈ w?
Ò MÐÔ U¹
rNM? h²??I½ ô UM?½√ rNM h²?? I½ s×½Ë rN?¹d½ ¨r¼d??HM?½ Ê√ ô tK«
¨VCG« sÞu w rK?(«Ë ¨b(«
Ò sÞu w WLŠd« rN¹d½ ¨U?UI²½«
Î
ÆtO UM ÁËb−¹ Ê√ «uMþ U sÞu w VÔ
Ò («Ë
¨”UM« »uK ¡«d?_« pK1 «cJ¼Ë ¨rJ(« ÊuJ¹ tK«Ë «cJ¼ ≠
UL¼«uÝ ¡wý ôË WLŠd«Ë ‰bFUÐ
183
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°WLŠd«Ë ‰bFUÐ ¨wMÐ
Ò U¹ ÓXb ≠
d−A? ¨rKÝU UOD³?
Î ÊU Íc« sŽ 5MR*« dO√ U¹ wM?Łb× ≠
ÆUÎOUý „¡U− ¨—U−ý ’UF« sÐ ËdLŽ pO«Ë 5ÐË tMOÐ
¨W??O½«d??BM« vKŽ ÊU?? ¨XK U??L? d??B? q?¼√ s qł— „«– ≠
5ÐË tMOÐ d??−?ý ’U?F« sÐ Ëd?L?Ž Ê≈ rŁ ¨Âö?ÝùUÐ t?OK?Ž tK« s
Ò L?
°oUM U¹ ∫ËdLŽ t ‰UI ¨d√ qłd«
øqłd« qF UË ≠
¨oUM U?¹ w½«œU½ Ëd?L? Ž Ê≈ ¨5MR*« d?O? √ U¹ ∫‰U?I? w½¡U?ł ≠
°pOð¬ v²Š tM¼œ√ ôË UÝ√—
Ô LQ
Î qž√ ô√ X
X
Ô LKÝ√ wMJË ¨X
Ô IU½ U 5MR*« dO√ U¹ tK«Ë
ø5MR*« dO√ U¹ ÓXKF «–UL ≠
∫‰u√ ’UF« sÐ ËdLŽ v≈ ÔX³² ≠
Âö??Ý ¨’U??F« sÐ Ëd??L? Ž v?≈ »UD)« sÐ d??L? Ž t?K«b??³? Ž s
Ê≈ tðd√ b?Ë ¨‚UHMUÐ t?²L?Nð« p½√ d– U½Î ö? ÊS ∫bFÐ U?√ ¨p
Ó OKŽ
°UÎÞuÝ 5FЗ√ p
Ó ÐdC¹ Ê√ s¹b¼Uý pOKŽ ÂU√
ø5MR*« dO√ U¹ U¼bFÐ qBŠ «–UL ≠
vK?ŽQÐ ÈœU?½ ¨b?? ?−? ? ?*« qšœ U?*Ë ¨d?? ?B? ? v?≈ qłd?« œU?? ?Ž ≠
∫tðu
ÂU?? ? ô≈ wM?I? ? ÒH½ ’U?? ?F« s?Ð Ëd?? ?L? ? Ž lL?? ?Ý Îö‡?‡ł— tK?« b‡?A½√
°b‡NýË
«ËbNýË rNM œbŽ ÂUI
øp– bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
184
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Ëd?L?Ž √d?Ë ¨’U?F« sÐ Ëd?L?Ž v≈ wÐU?² Ôq?łd« lœ U¼bMŽ ≠
Íu²×¹ »U?²J« ÊU «–≈ ¨wULF? Íd√ ÊU UL ”UM« lL? vKŽ
u??N? d??O? _« 5?ÐË wMOÐ U??ξ? ?O? ý ÊU?? Ê≈ rNK« ¨Ÿ«e?½ ]i Ë√ ¨Î¡U??C? Æt½QýË
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
Ê√ b¹dð√ ∫q?łdK ‰U??Ë U?ÎM−??N? ²? ? ? s¹d??{U??(« b?? Š√ ÂU?? rŁ ≠
ødO_« »dCð
5MR*« dO√ »U² wFË ¨qF√ qł√ ∫t ‰UI
øU¼bMŽ ÀbŠ «–UL ≠
ÎôU?? qłd?« vKŽ ’U??F« s?Ð Ëd??L? Ž VŠU?? ÷d??Ž U?¼bMŽ ≠
uHF¹Ë »U²J« w U cOHMð sŽ ‰eMO «dO¦
Î
U?? ÎôU?? w? b?? −? ?*« «c?¼ Ó ú?? u tK?«Ë ∫‰U?? qłd« s?JË
°XK³
ø5MR*« dO√ U¹ ÀbŠ «–UL ≠
d_« cOHMð w ’UF« sÐ ËdLŽ œœdð wUA« kŠô ≠
°WŽUÞ UM¼ »UD)« sÐ dLŽ 5MR*« dO_ È—√ U ∫‰UI
b−*« s ÃdšË ÂUË
°ÁËҜԗ ∫”UM« w ’UF« sÐ ËdLŽ ÈœUM
øœUŽ Ê√ bFÐ qBŠ «–UL ≠
◊u«
Ò ÁUDŽ√Ë qłd« Íb¹ 5Ð ’UF« sÐ ËdLŽ fKł ≠
øp½UDKÐ wMŽ lM²9 Ê√ —bIð√ ∫t qłd« ‰UI
tÐ Ó dÔ√ U* iU ¨ô ∫ËdLŽ ‰UI
¨pMŽ Ô u?H?Ž b? w½S? ∫’U?F« sÐ Ëd?L?F? qłd« ‰U? U¼bMŽ
°WM¹b*« w »UD)« sÐ«Ë rKþ ô
185
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°—b UbFÐ UHŽ –≈ qłd« «c¼ qO³½ ≠
rO?? ?ý s …—b?? ?I*« bM?Ž u?? H? ?F?« ÊS?? ¨t?K«Ë qO?? ?³M t?½≈ ¨qł√ ≠
∫5²KBš tO wM³−Ž√ bË ¨Â«dJ«
—U?? H? ?I?«Ë wU?? O? ? H« lD?I? ? ¨o(« w U?? ?¾Î ¹d?? ł ÊU?? t?½√ ∫vË_«
Æt t½√ È√— UÎIŠ U³UÞ
Î wMOðQO
UÒ* Ácš_ ô≈Ë ¨—Q¦K U³KÞ
Î ¡Uł U t½√ bFÐ ULO 5³ð t½√ ∫WO½U¦«
U«dJ« sN²LÔðË ¨‚uI(« lOCð ô√ œ«—√ qł— tMJË ¨tO≈ —U
øUÎOÝU pLJŠ sJ¹ r√ ¨5MR*« dO√ w½—cFOË ¨sJË ≠
dE?Mð ö?? ? ¨Ÿd?? ?AU?Ð wC?? ?√ U?½√ U/≈Ë ¨w?
Ò MÐ U¹ t?K« Ÿd?? ? ý «c¼ ≠
qł— tKF??H¹ b? U?? v≈ dE½« sJË d??L?)« »—U?ý d??Nþ vKŽ ◊U?O? K
Ò
dEMð ôË ¨”UMU?Ð Ë√ tK¼QÐ tKF?H¹ b? U? v≈ dE½« ¨Áb?OÐ tKI?Ž V¼–√
t??³? ?ŠU?? w?I? ý ‰U?? v≈ dE½« s?JË ¨W??d?? Ý w W?? ŽuDI?? b¹ v≈
‰U ÊU U0dË ¨ÁdOž t sJ¹ r U0dË ¨ÁU¹≈ t³KO dš¬ wðQ¹ tFL−Ð
q³ dE½« sJË ¨ÌÊ«“ vKŽ dLNMð …—U−(« v≈ dEMð ôË ¨WK—√ Ë√ r²¹
»√Ë ¨t?? √ ÷d?? ?Ž p²¼Ô b?ËË ¨t?? ²? ?łË“ ÷d?? ?Ž p²¼Ô ÃË“ v?≈ «c¼
tMJË ¨tK« s tK« o?K Ð rŠ—√ bŠ√ ô wM
Ò ÐÔ U?¹ ¨t²MЫ ÷d?Ž p²Ô¼
vKŽ t?½U?×? ³? Ý t?K« Ô÷d??H¹ ôË ¨rN??OKŽ t??{d??H? rN??×K?B¹ U?? rKŽ
ÆU¼dOGÐ rOI²ð WÐuIŽ WOŽÒd«
Ëd??L? Ž sJË ¨«c¼ w? ·ö?š ô ¨5?MR*« d??O? √ U¹ X
Ó b?? ≠
ÎôU cš√ ôË ¨U{
Î dŽ p²¼ U ’UF« sÐ
¨«c¼ qF? s W?Ðu?I?Ž t?O? ‰e½Ô« r «c?NË ¨qF?H?¹ r `O?×? ≠
s q?łd« aKÝ «–≈ d?? O? ?_« Ê≈Ë ¨·d?? ²? « U?? WÐu?? I? ?Ž tÐ ÔXe?½√ U/≈Ë
Ác¼ XO√ ¨Ád?NE¹ Íc« dOž s¹œ vKŽ t½√ ¨‚UHMUÐ t?LNð«Ë ¨tM¹œ
qłd« s¹œ p²¼ s Uö¹≈
q√ ÷dŽ p²¼ Ê√ ‰U s ¨W¹–√
Î
Ò
186
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
UξOý Èd¹ ÊU ’UF« sÐ ËdLŽ qF ≠
d?? N?E¹Ô U?? d?? ?O? ?ž Èd¹ Ê√ t? Ád?? O? ?ž ôË ’U?? ?F« sÐ Ëd?? ?L? ?Ž ô ≠
—U?? ¨…U??e« Èœ√Ë ¨ U??ŽU??L? '« b??N?ýË ¨r?KÝ√ b?? «œ U?? ¨qłd«
»uK s?Ž oA½ Ê√ d??R½Ô rË ¨UMO?KŽ U? t??OK?ŽË UM U?? t ¨UM «b?Î ?Š«Ë
Ê√ ô≈ UM fO?Ë ¨t??H½ t?Ð t½U?×?³? Ý tK« h²?
] ?š« d?√ «c?N? ¨”UM«
°UM ÊËdNE¹Ô U0 ”UM« qUF½
Ì—u?? √ s?Ž pQ?? Ý√ Ê√ wI?Ð Êü«Ë ¨5MR?*« d?? O? ?√ U¹ ÓX?b?? ≠
°ÁdOž `²H½Ë ¨»U³« «c¼ oKGÔ½ Ê√ q³ WŁöŁ
øwMÐÔ U¹ w¼ UË ≠
ød²ð `² Âu¹ bð—«
] Íc« qłd« d³š U ∫‰Ë_« U√ ≠
¨s¹b?¼U?? :« ·u?? H? ? wË ¨Âö?? Ýù« v?‡KŽ ÊU?? q?‡ł— „«– ≠
¨tK« t?? L? B? Ž s Âu?? B? F*«Ë ¨tM?¹œ sŽ ]bð—« ¨d??²? ?ð X×??²? Ô U?? LK
Ê√ ô≈ 5LK?*« s ÊU?? U??L? ¨t?? ? H½ v?≈ tK« tM?—√ s Êu??²? ?H*«Ë
ÆÁuK²
øX
Ó ½√ X
Ó KF «–UË ≠
∫‰u√ rNO≈ ÔX³²Ë ¨«—u
Î tK² vKŽ rN²* ≠
Âu¹ q Áu?? L? ²? ?L? F?Þ√Ë ¨t??OK?Ž r²??I?Kž√Ë ¨U??β? ?OÐ Áu‡?L? ²K?šœ√ ö‡¼
–≈ Ó÷—√ rË ¨d?¬ r?Ë ¨b?N?ý√ r w?½≈ rNK« øÁu?L? ²?³?²? ²?Ý«Ë ¨U?ÎH? O?ž—
°wMGKÐ
°q²I« …œd« bŠË ø5MR*« dO√ U¹ tK« bŠ
Ò «uI³D¹ r√ ≠
°«uKF vKÐ ≠
øp³Cž√ Íc« UL ≠
«u¦¹d²¹ Ê√ b¹—√ ÔXM bË ¨Òb(« WU≈ w rNK−Fð wM³Cž√ ≠
ørÓ Ë ≠
187
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
—U¹b« pK?ð q¼√ s Ìb?ŠQ?Ð vI?²« tK?FË ¨W?N? ³?ý qłd?K ÒqF ≠
w ÁuœU?−¹ v²??Š ¨t?OKŽ «u?IÐ√ u Ô œ—Q? ¨tM¹œ sŽ t?M²?H? ¨tŁb?×?
VŠU? ÊU?? Ê≈Ë ¨Áu?Ò−?Š√ W?−? Š t ÊU? ÊS? ¨t?O?≈ —U? Íc« «c¼
se« s U?Šœ—
Î Âö?Ýù« vKŽ ÊU? Îö?ł— Ê√ „d?¹√ ¨Áu?AU½ W?N?³?Ôý
ø—UM« v≈ dOB¹
w½d¹ ô tK«Ë ô ≠
ÒqE ÁuÐU²²Ý« rN½√ uË ¨wM³Cž√ Íc« «c¼Ë ¨w½d¹ U½√ ôË ≠
rN?½√ uË ¨—U??²? ?š« b?? Ïqł— ÔXK?IË ¨ÔX³?? C? ?ž U?? t?? OK?Ž u¼ U?? v?KŽ
q³ s sJ¹ r qł— ÂöÝ≈ s w≈
«c¼ ÊUJ œU?F ÁuÐU²²Ý«
Ò VŠ√
Ò
°ÂöÝù« vKŽ
rOŠd Óp½≈ tK«Ë ¨5MR*« dO√ U¹ ÓX½√ rOŠ— ≠
nI½ Ê√ ô ¨t?K« v≈ ”UM?« Íb¹QÐ c??šQ?½ Ê√ b¹d½ U/≈ Òw?MÔÐ U¹ ≠
øÁc¼ s UMON²½« q¼ w½d³š√ Êü«Ë °tMOÐË rNMOÐ
5MR*« dO√ U¹ UMON²½« qł√ ≠
øwU²« p«RÝ rF
] ≠
Îö? ł— t?Ô²? łË“Ë Óq²?? Íc« qłd?« d?³? š sŽ ÓpQ??Ý√ Ê√ Ô œ—√ ≠
Æ…d¹dł ôË V½– öÐ dš¬
qFHUÐ «c¼ qBŠ bI ≠
ød³)« UL ≠
¨w≈
] ULNÐ «ËƒUłË ¨Ó d– UL Îöł— ö² t²łË“Ë qł— «c¼ ≠
d_« ‰Ë√ b(«
] ULNOKŽ rO√ Ê√ ÔXłdײ
ø5MR*« dO√ U¹ rÓ Ë ≠
øbŠ«uÐ 5LKÚÔ q²√ nO ∫wH½ w ÔXK ≠
øXKF «–UL ≠
188
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
d_« w VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ Ô dA²Ý« ≠
øpOKŽ —Uý√ r³
Ó ≠
°5MR*« dO√ U¹ tÐ ULNK²« ∫‰U ≠
°øbŠ«uÐ 5MŁô« q²√ ∫X
Ô KI
‚—UÝ s d¦√ Íb¹√ lDIð X
Ó √ ¨5MR*« dO√ U¹ qł√ ∫‰UI
ø«bŠ«Ë
«dOFÐ
Î
Î «udÝ «–≈
vKÐ ∫ÔXK
rNM Ìb?Š«Ë qJ ¨Âd'« w U?d?²ý« U?LN½_ qF?Hð Óp½≈ ∫‰UI?
Uœ
Î »U? √ ULNM ÌbŠ«Ë qË Âd?'« w Ud²ý« Ê«c¼Ë ¨«b?Î Š »U √
°pK² Ác¼Ë ¨U«dŠ
Î
ø5MR*« dO√ U¹ XKF «–UL ≠
°pK² Ác¼ Ê_ ¨tÐ ULN²K² ≠
»U?²? w b??& r U?LK ¨5MR?*« d?O?√ U¹ pF?{«uð w?M³?−?Ž√ ≠
Ê√ q−?? ? ð r? ¨¤ tu?? ? Ý— WM?Ý w ôË ¨U?? ? ×
Î ¹d?? ? U?? ?LÎ ?JŠ t?K«
°pOKŽ q
Ó Jý√ U VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ vKŽ ÷dFð
s? rŁ ¨Ê«e?? ? ?O*« w? Ì¡w?ý qI?Ł√ w¼Ë ¨¡U?? ? ?œ U?‡N?½≈ w‡?MÐ U?¹ ≠
w b¼e?Ô¹ ô >wKŽ q¦??Ë ¨rNu??I? Ž w r?N?—U??ý b??I? ‰U??łd« —ËU??ý
tKIŽ
5MR*« dO√ U¹ X
Ó b ≠
øÁc¼ s UMON²½« qN ≠
UMON²½« qł√ ≠
ø„bMŽ wU³« d_« UL ≠
‰uD¹ Ïd√ «c¼ ≠
wM
] ÐÔ U¹  U¼ ≠
189
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
nU?? š b?? »UD?)« sÐ d??L? ?Ž Ê√ ∫Êuu?? I¹ Ì”U½_ …d?? Ô √d?? ≠
ÂU??Ž W??d??« b?Ò ?Š W??U?? ≈ ÓnË√ t½_ ¨wö??Ýù« l¹d??A? ?²« ’u??B½
∫‰u?? I?¹ tK«Ë ¨«c?¼ qF?? ?H¹ Ê√ d?? L? ? F nO?? ? ∫Êu¡U?? ? ? ²¹Ë ¨W?? ?ŽU?? :«
tK« s ÎôU?J½ U?³?? U0 Ρ«e?ł U?L? N¹b¹√ «u?FDU?? W?—U??«Ë ‚—U?«Ëò
¨Áb??FÐ s? dJÐ uÐ√Ë ¤ w³?
Ò M« t??U??√ b?Ò ?Š u?¼Ë årOJŠ e¹e?? Ž tK«Ë
ødLŽ tHu¹ nOJ
°rNOK¼√ dOLŠ s ^q{√ ¡ôR¼ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ ÓrË ≠
ÁUML?? N? Íc« `?O? ×? B?« rN??H?« Âö??Ýù« «u??L? ?N? H¹ r? rN½_ ≠
dLŽ «u³Š bË ¨¤ tK« ‰uÝ— r s ÁËcšQ¹ rË ¨‰eM¹ ʬdI«Ë
°UF³²
ÊU «c¼ tKFHÐ »UD)« sÐ
Î ÔXM tK«Ë w½≈Ë UŽb²³
Î
ø5MR*« dO√ U¹ „«– nOË ≠
„—b?? s?JO Êü«Ë °‰uD?¹ Y¹b??Š u?¼ ∫ÓXK 5Š ÓX?b?? ≠
ÊU Íc« p sOÒ Ð√ wM lLÝ«Ë U³Î Š— X
Ó ½√
uË ¨5?MR*« d?? O? ?√ Âö?? vKŽ Í—b?? oO?? C¹ Ê√ ÍU?? ýU?? Š ≠
b?& 5MR*« d??O?√ U¹ qI? °vH? ∫t? ÔXK U? ÕU?³?B« v²??Š wMŁb?Š
°UÎOGB
r ≠¡ôR¼ b?MŽ ô 5H??B?M*« 5—U??F« b?MŽ≠ ÒÍd??A? ³« a?¹—U??²« Ê≈ ≠
’uB½Ë °ÂöÝù« w UL WO½U½ù« tO? Xd²ŠÔ« UUE½
Î Ë√ …bOIŽ bNA¹
¨V??×? U½Î U??½≈ Á—U??³?²? ŽUÐ ÊU??½û .d?J²« «c??NÐ oDM?ð ¨WM«Ë ʬd??I«
U?ÝU?
Î O?I? ÍœU*« d?NE*« s?J¹ rK ¨Ád?NE sŽË ¨tJK?1 U?L?Ž dEM« ·d?BÐË
tK« Ê√ ÔXLKŽ w½_ ¨UÐU?Î OŁ ”UM« =À—√ s ÔXM bË ¨W?O½U½ù« W?«dJK
tMJ?Ë ¨wŽU??L? ²?łô« t??F? {Ë Ë√ ¨t??M?ł Ë√ ¨ÊU??½ù« Êu v‡≈ d‡?EM¹ ô
°V‡‡?KI« u‡‡¼Ë U??F?Î ?O? L?ł ”U?M« 5Ð „d??²?A?*« ¡w‡‡A« p‡?– v‡‡≈ d‡‡?EM¹
190
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
sJ¹ r?Ë °U½b??O? Ý t??I? ²? Ž«Ë ¨U½b??O? Ý ‰öÐ ∫ÕUЗ sÐ ‰öÐ s?Ž ÔXK b??Ë
rN ÊU? ”UM« Ê_ „«– °nKš sÐ W?O?√ bMŽ «b?Î ³Ž ô≈ W?OK¼U?'« w ‰öÐ
°ÂöÝù« w UM ÊU Íc« dOž —uEM
t?OKŽ XOMÐÔ Íc« ”U?Ý_« w¼ ÊU?½û W¹d?A?³« W?«dJ« Ác¼Ë
ÎöO?³Ý ô≈ UÐu?IF« sJð rË ¨t?O≈ Xb¼Ë WOö?Ýù« UF¹d?A²«
W¹U?L(UÐ ◊U?×Ôð Ê√ V−¹ ¡U?Oý√ W??Lš Âö?Ýù« d³?²?Ž« bI? ¨pc
Ác?N U??ÎI?O? I?% ¨W?O? ŽU?L?'«Ë W¹œd??H« ¨ U¹u?²? *« q vKŽ ÊU??L?C«Ë
ozUIŠ tC?UMð ¨·uł√ —UFý œd− `³Bð ô v²?Š W¹dA³« W«dJ«
¨fHM«Ë ¨s¹b« ∫w¼ W?L?)« ¡U?Oý_« Ác¼Ë ¨W?OÝU?I« …dÔÒ *« …UO?(«
oI?% w²« w¼ W?F?L²?−? W?L?)« Ác¼Ë ƉU*«Ë ¨÷d?F«Ë ¨qI?F«Ë
°t²«d ÊU½û
U?? ? ? O?K?J« Ác?¼ W?ÞU?? ? ? Š≈ v?KŽ b?¹b?? ? ? A?« ’d?? ? ? (« s? l«b?ÐË
vK?Ž Íb??²? ?F?¹ s vKŽ W?? L? ?ÝU?? (« UÐu?? I? ?F« X?{d?? Ô ¨ÊU?? L? C?UÐ
r «c¼ wË ¨tU? Ë√ ¨t?d?ý Ë√ ¨ÊU½ù« …U?O?Š VK¹ ÊQÐ ¨U¼b?Š√
VłË√
rŁ sË ¨d??O? GUÐ Ë√ fHM?UÐ È–_« ŸU?I¹≈ 5?Ð Âö?Ýù« ‚d??H¹
Ó
U?γ?BM?Ô W?I?O?I?(« w Áƒ«b??²?Ž« ÊU? Ê≈Ë ¨d?L?)« »—U?ý vK?Ž »U?I?F«
Ê√ ‰ËR? ÂöÝù« ÊS ¨Íb?²F*« u¼ ÊU Ê≈Ë t?½_ ¨ÎôË√ tKIŽ vKŽ
°Â“UŠ dłeÐ uË t²«d »U³Ý√ tOKŽ kH×¹
v≈ l?KD²« Ê√ r?KF¹ u?? N? ¨t?Ð rOKF?« ¨ÊU??½ù« o?U??š u¼ Ôt?K«Ë
s¹Ô“ b? ”UM« Ê_Ë ¨t?O WK Q?²? W?FO?³Þ ÊËd?šü« tJK1 U? V‡‡KÝ
l²?? s U?? L¼d?? O? ?žË ‰«u?? _«Ë ¡U???M« s‡‡? «u‡‡?N? A?« V‡‡Š r?N
¨r‡‡?N½«b??łË U‡‡−K?š o‡‡L??Ž√ V(« «c?¼ jU?? ¹ YO??×Ð ¨…U??O? («
191
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
W??O? IKÔ)«Ë W??O?Ðœ_« d??ł«Ëe« e??−? Fð ¡U??łu¼ U??Že?½ ÊU??½ù« w Ê_Ë
°UNU√ ·uu« sŽ VKI« w UN½UDKÝ rEŽ ULN ¨UνUOŠ√
oI?×?²?ð w ¨W?L?ÝU?Š UÐu?I? Ž t½U?×?³?Ý tK« Ó÷d?? tK «c?N
VB?²?G¹Ô ô√ w ¡wA« VŠU?B ¨”UM« lO?L?' W?O½U?½ù« W?«dJ«
YŽ«u?Ð s t?KL?? ?% U?0 ¡U?? ?łu?? ?N« t?ðU?? ?Že½ lO?D¹ ô√ d?? ?šx?Ë ¨t?? ?I? ? Š
Íb²?F*« W«d ¨W?«dJK wIO?I(« vMF*« ÊU½ù« b?IH¹ U2 ¨Íb?F²«
°tOKŽ Èb²F*« W«dË
w Ê_ ¨W??ŽU??L?−K? …U?O? Š œd??HUÐ ‰“UM« »U??I? F« ÊU? U?M¼ sË
÷«dŽ√ „U?N²½«Ë ¨¡Uœ WUÝù U?FM
Ò Š Íc« t?œ WUÝ≈
Î ¡«b²ŽôUÐ q
sË ¨¡«b?²?Žô« w œd??H« œœdð «b¹b?
Î ý »U?I?F« ÊU?? U?LKË ¨‰«u?√Ë
pcÐ oIײO ¨tÐ WH UF« tz«u¼√ Òb{ t²½UBŠË t²ËUI œ«“ rŁ
¨Âu?L?F« t?łË vKŽ lL?²?−?LKË ¨t W¹d?A?³« W?«dJ« s d?³?√ j?
ÆÂöÝù« w WLÝU(« UÐuIF« XŽdÔý «c¼ qł√ sË
ÊS? ¨UN?²?«d oO?I?% w WŽU?L?'« W×KB? …U?Ž«d V½U?ł v≈Ë
U??Ë ¨s¹b??²? F*« v²??Š qL??A¹ oK?D ‰b??Ž s tML??C? ²¹ U0 Âö??Ýù«
W?OUJ« U?½UL?C« d?Ouð vŽ«— »U?I?F« WU??' d¹bIð s t?MLC?²¹
W1dł wH ¨WÐuI?F« cOHM² Ì◊dA ¡«b²?Žô« s— œułË s oIײK
b¹ l?DIðÔ wJ? U¼d?? «uð V−¹ …d?? O? ?¦? ? ◊Ëd??ý „U?M¼ ¨Îö? ?¦? W?? d?? «
°p– ÊËœ ‰u×¹ UNM bŠ«Ë ◊dý Ê«bIË ¨‚—U«
øU¼d«uð Vł«u« ◊ËdA« UË ≠
lDIÔð ö?? ¨lDI« Òb?Š W?GU?Ð ‚Ëd?*« ¡wA« W?L? O? ÊuJð Ê√ ≠
Æd¹eF²« UN³ŠU oײ¹ sJË ¨Îö¦ WłUłœ WCOÐ w b¹
192
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ô ÊUJ Í√ ¨U?? O?Î ?L? ×? ?Ë “d??Š w U??Žu?
Î ? {u?? ‚Ëd???*« ÊuJ¹ Ê√
Ád?Ož ‰U*« V?ŠU sL?²z« «–≈ YO?×Ð ¨Wu?N?Ð Wd?K t?O? ÷dF?²¹
°lDI« V−¹ r tU tM “d×Ô¹ rË t²OÐ ‰ušœ vKŽ
¨ÊU?? ? )« pc?? ? ¨«“Î d?? ?Š ÂU?? ? F« ÂU?? ? L? ? (« Ë√ ¨b?? ? −? ? ?*« f?OË
t½_ ¨Áb?¹ lDI?ðÔ ô U?? NM ‚d?? Ý s?L? ? ¨U?? Nu?? šœ ÊË–Q*« X?O½«u?? («Ë
¨ålD? szU?? ? )« v?KŽ fO?ò ∫¤ tK?« ‰u?? ? Ý— ‰U?? ? b?? ? Ë ¨szU?? ? š
ÎôU?? ‚d?Ý u pc??Ë ¨“d??×Ð fO d??³?I« Ê_ Áb?¹ lDIÔð ô ‘U??³M«Ë
ô U?ΗU?Ý Ácš¬ v?LÔ¹ U2 «Îd?O?¦?Ë ¨Áb¹ lDIÔð ô U? ÊUJ w Uνu?b?
ÆUNO lD
q w lD ô t½√ ¨WÐU×B« s dH½ wFË È—√ X
Ô M pcË
¨W?U?Ž W??H?BÐ W?N?U??H«Ë VMF«Ë VÞd« q¦?? œU??H« t?O≈ Ÿd??¹ U?
¨UNK³MÝ w WDM(«Ë ¨oKF*« dL?²«Ë ¨vI³¹ ô Íc« ÂUFD«Ë r×K«Ë
‰U?? b?? Ë ¨u??NK?« ô¬ s ¡wý ôË ¨d??O?D« s ¡wý w? lD ôË
åd¦ ôË dLŁ w lD ôò ∫¤ tK« ‰uÝ—
ô UK²?
vL¹Ô t½_ ¨Áb¹ lD?IÔð ô ‰U*« XOÐ s ‚dÝ sË
Î
‚—U? —U ¨¡«u?Ý tO ”UM« d?zUÝ oŠË tI?Š ÊU U* t½_ ¨U?ΗUÝ
wUÐ l U??ÎO?ŽU?L? ł tJK1 YO?Š tJ?K w W?N?³? ý t t½_ ¨t?²? OÐ ‰U?
ÂUA« w q
Ï ł— ‚dÝ b?Ë ¨pK WN³ý tO U?LO lD ôË ¨5LK*«
Æw½dOA²¹ tO …bO³Ž uÐ√ w≈
Ò V²J ¨‰U*« XOÐ s
U³OB½
tM t Ê_ ¨lD tO fO ∫t ÔXKI
Î
t t?½_ ¨Áb¹ l?DIð ô ¨»√ Ë√ ÂQ?? ? ¨rŠ— Í– s ‚d?? ? Ý sË
°WdÝ vLÔ¹ d_« ÊU Ê≈Ë ¨‰U*« w pK WN³Ôý
ÆÁb¹ lDIð ô t²dÝ Ã«dš≈ q³ ‚—U« j³{
Ô «–≈Ë
193
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Æ…bŠ«Ë …d ô 5ðd WdUÐ dI¹Ô v²Š Áb¹ lDIð ô pcË
U¼d?? «uð V−?¹ w²« ◊Ëd?? AK q?O? B? ?Hð b?? łu¹ kŠö?ð U??L? ? «Î–≈
◊Ëd?A« Ác¼ ÓXL?? u Óp½√ YO?Š ¨b?O« lDIÐ W?d?« b?Š W?U?ù
w d??³?²?Fð ·U?? Ë√ lL?−?Ð ô≈ lD ô t½√ Ó b?łË ¨ U??Žu?L?−? v≈
wË ¨t?M ‚Ëd?? ? ?*« l{u?*« wË ¨‚Ëd?? ? *« ¡w?A« w?Ë ¨‚—U?? ? «
Æt²H
ø«c¼ nOË ≠
¨⁄uK³«Ë qIFU? ¨‚—U« w d?³²FÔ¹ U?LŽ ¨‰U¦*« qO?³Ý vKŽ ≠
pc??Ë ¨nOKJ²« s?Ý ÊËœ t½_ ¨⁄uK³« ÊËœ w³??B« b¹ lDI?ðÔ ö?
U?M¼Ë ¨n?O?KJ?²?« ◊UM? u?¼ qI?? ? ? F?« Ê_ ¨ÊuM?:« q?łd« b?¹ l?DI?ðÔ ô
°tKIŽ »U¼c nOKJ²« tMŽ jIÝ
ÔXLN UÎMŠ ≠
°”dH« jÐd v≈ qB½ Êü«Ë ≠
w W??d??« b?Ò Š q‡?‡ODFð ’u‡?‡B? ?Ð X
Ó ‡‡½√ t‡‡?ð√d? U?? U‡‡Q??
`?O? ? ? ³?ð «—Ëd?? ? ? C« Ê√ »U?Ð s?‡ ÊU?‡?‡? «c‡?‡?N? ? ? ¨W?‡?‡ŽU?? ? ? :« ÂU?‡‡?Ž
° «—uE;«
l— d??L?Ž Ê≈ ”UM« U??N¹√ ∫ U?d?D« w ÍœUM¹ U¹œUM?
Î qÝ—√ rK
°‚dOK ‚d¹ Ê√ ¡Uý sL ¨WŽU:« V³Ð Wd« ÒbŠ
ÂU?? ? Ž w? UM? uË Áb?¹ X
Ô F?DI? ‚d?? ? Ý b?? ? wM?
Ò GÐ w?½ËƒU?? ? ł uË
»UÐ s? X½U?? U?/≈ W?? d?? ?« Ê_ ÊU?? l?DI« ·U?? ?I¹≈ U/≈Ë ¨W?? ?ŽU?? :«
nuð U??ÝU?
Î Ý√ w¼Ë ¨…—Ëd??C« »UÐ s Ë√ U?N?MŽ UMŁb?% w?²« W?N?³? A«
¨Ô d?? ¦? Q?? «c¼ sŽ p?ðd??³? ?š√ b?? Ë ¨…d??ËË d?? O? ?š ÂU¹√ w uË b?? («
øÎö¦ p »d{√ ¨d_« p »d_Ë
°5MR*« dO√ U¹ qFHð u «c³Š ≠
194
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«ud?Ý WF?²KÐ wÐ√ sÐ VÞU( UνU?LKž Ê≈ ¨tK« ¡Uý Ê≈ qF?QÝ ≠
‰UL¼≈Ë ¨rN?Žuł ÔXLKŽ U?LK ¨w≈
Ò rNÐ wð
Ó ÔQ ¨WM¹e?Ô s qł— WU½
ÔXKË ¨rN¹b¹√ lD?√ r ¨rN?I— b?¹ U?Ë ¨rN?U?FÞ bI?H?² VÞU?Š
∫VÞU(
Ê_ v²?Š rN½uF?O&Ë rN½uKL?F?²ð rJ½√ s
^ þ√ w½√ ôu tK«Ë U?√
«–≈ tK?«Ë sJË ¨r?N¹b¹√ ÔX?FDI t?? ?OKŽ t?K« Âd?? Š U?? b?? −?¹ r¼b?? Š√
°pFłuð W«dž pMdž_ rNÔ²dð
UNMLŁ r ∫w½eLK ÔXK rŁ
WzULFЗ√ ∫‰UI
WzU/ULŁ tDŽ√ ∫VÞU( X
Ô KI
d?? ?O? ? √ U¹ p?c?? f?O√ ¨—«d?D{ô« V³?? ??Ð lDI?ð r U?M¼ «Î–≈ ≠
ø5MR*«
s W??U??Ž …b?ŽU??I U??ÎI? ³DÔ UM?¼ wMðb??łË U??L?Ë ¨ÒwM?ÔÐ U¹ qł√ ≠
ʬd?IK? W?U?F« ∆œU??³?LK U??ÎI?³D p?c? ¨wö?Ýù« l¹d??A?²« b??Ž«u?
d¹eM)« r(Ë Âb«Ë W²O*« rJOKŽ ÂdŠ U/≈ò ∫‰uI¹ vUFð tKU ¨.dJ«
Ê≈ t?OKŽ rŁ≈ ö? ÌœU?Ž ôË ⁄UÐ d?O?ž dD{« sL? ¨tK« d?O?G tÐ q¼√ U?Ë
årOŠ— —uHž tK«
ÂUF«Ë ’U)« tFL?²− vKŽ dDC*« ÊU½ù« oŠ sL rŁ sË
‚d¹ sLO ¡«b²Žô« s— s¹Q ¨n¹dA« t“—Ë tUFÞ t qHJ¹ Ê√
lË Íc« p– u?N? ¡«b?²?Ž« lË b? ÊU?? ÊS? ¨tðU?O?Š kH?( «dDC?
Î ¨tK lL²:« XL?Ò Ž b ÍbNŽ w WŽU?:«Ë ¨tM lË Íc« ô ¨tOKŽ
tK« —b?? sJË ¨lOD?²? Ý√ U?? q ”UM?« sŽ U??N? F? œ w ÔX?cÐ b??Ë
dD?C*« ‚—U?? ??« vKŽ l?L? ? ²? ? :« s ¡«b?? ?²? ? Ž« „U?M¼ sJ?¹ rK? ¨c?? ?U½
¨b?(« t??OKŽ ÂU?I? O ¡«b?²?Žô« s?— t?I?Š w d??u?²¹ r U??L? ¨c?¾?MO?Š
195
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
s Ÿu?½ rN?? OKŽ l?Ë b?? I? ? W?? F? ?²KÐ w?Ð√ sÐ VÞU?? Š ÊU?? LK?ž pc?? Ë
rNHð Ê√ lOD²ð UM¼ sË ¨WdK «ËdD{« v²?Š rNF¹u−²Ð ÍbF²«
‚Ëd?*« sLŁ W?H?ŽU?C0 t?OKŽ U?N?²?F?Ë√ w?²« W¹d¹e?F?²« W?«d?G« V³?Ý
ÆtOKŽ
w?¼ w²?« å «—uE?;« `?O? ? ? ³ð «—Ëd?? ? ?C?«ò √b?? ? ?³? ? ? b?? ? ?F?Ð Êü«Ë
lD?I« nË_ wM?F? œ U?? w¼Ë WM?«Ë ʬd??I« w? U??N? ?OKŽ ’u?? BM
∆œU??³? s √b??³? v?≈ pÐ Ôq √ ¨ ôU??(« s d??O? ¦? w? W??d??UÐ
∫u¼Ë ô√ ¨«c¼ sŽ WOL¼√ qI¹ ô Íc« WOöÝù« WF¹dA«
å UN³AUÐ √—bðÔ œËb(«ò
sŽ b?(« √—bð W¹u? W?N?³?ý Ô b?łË bI? ¨…b?ŽU?I« Ác?NÐ Îö?L?ŽË
w U??γ? Š fO?Ë ¨W¹u?? …—Ëd??C ‚d??Ý ÊuJ¹ b?? t?½√ YO??Š ¨‚—U??«
s U?γ?ł«Ë «Îb?Š jI?ÝÔ√ r ¨W?d?« Òb?Š w?ÞU?I?ÝSÐ UM¼ U½√Ë ¨W?d?«
°Îö √ V−¹ r b(« «c¼ sJË ¨tK« œËbŠ
ô UUŽ
Î ÎôU ÊU –u?šQ*« ‰U*« s «dO¦
Î Ê_ ¨¡bÐ vKŽ «ÎœuŽ rŁ
U? W?OJ?K0 W?N?³?ý t Ê_ ¨t??O? lD ô ¡U?šd« ÂU¹√ w? «c¼Ë ¨U?Î U?š
WŽU?:« ÂUŽ t?O lDI« ÊuJ¹ nO?J ¨UÎIÐUÝ t?MŽ p²ŁbŠ b?Ë ¨cš√
Æ «—uE;« `O³ð w²« «—ËdC« UNu tO XFL²ł« Íc«
t½√ vMF?0 ¨”UM« 5Ð qUJ²?« ¨W?O? FDI« Âö?Ýù« ‰u?? √ sË
rNÐ Xe?½ s¹c« Áœ«d?√ YO??G¹ Ê√ U?OzU?
Î ?H? UÐu?
Î ?łË lL?²?:« v?KŽ V−¹
«c??N?Ð lL??²? ?:« rI¹ r «–S?? ¨…—Ëd??C« œ—«u?? rNðœ—Ë√ v?²? Š ¨W??U?? H«
tÐ XO?I¹ U c?šQ¹ Ê√ dDC?LK ÊU?Ë ¨UÎLŁ¬ ÊU? s¹dDC?LK Vł«u«
Ætð—Ëd{ tMŽ lb¹Ë ¨tH½
196
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
œu?łË t??O? VK?G¹ w½U?“ ·dþ u?¼ ¨pý d?O? ž s W?ŽU??:« ÂU?ŽË
vK?Ž o(« »u?? ?łu W?ÒME u?? ?N? ? ¨u?? ?×M« «c?¼ vKŽ s?¹dD?C? ? Ìœ«d?? ?√
h ?A W??³?MUÐ Îö? F? …—Ëd?C« oI?×? ² «c¼ w dEM¹ ôË ¨l?L?²?:«
s sÞu «c?¼ ÊS ¨lDI¹ ô Ë√ lDI¹ v²?Š UNI?I% Âb?Ž Â√ ¨‚—U«
∫rU?(« ‰uI¹ Ê√ wHJO? ¨ UN?³AUÐ √—bðÔ œËb?Ô(«Ë ¨œËb(« sÞ«u?
W??N? ³?ý Ác?¼ ÊuJ²?? ¨W?d??« v?≈ tðQ??'√ …—Ëd?C? ‚d?Ý U/≈ «c?¼ ÒqF
°b(«
Ò tMŽ √—bð W¹u
Á«d¹ ô U? d?_« w Èd?² p½≈ tK«Ë ¨5MR*« d?O?√ tK« œÒb?Ý ≠
„dOž
Ác¼ s? UMłd?? ?š qN?? ? ¨Êü« w½d?? ³? ? š√Ë ¨WMÒ *«Ë b?? ?L? ?(« t?K ≠
øp X×{uðË WDIM«
pÐ tK« „—U³ ¨5MR*« dO√ U¹ qł√ ≠
ø«Î–≈ WFł— dOž v≈ »U³« «c¼ oKG½ ¨ÒwMÐ U¹ pÐË ≠
o
Ô KG½ Ê≈ U UM?½≈ Èdð UL sJË °5MR*« d?O√ d√ v?KŽ tIKG½ ≠
¨5MR*« d??O?√ U¹ ÂÌ u¹ q p
Ó OKŽ d??¦?F¹Ô ö? ¨d?š¬ p `²?
Ô √ v?²?Š UÐUÐ
Î
ÊËR?? ýË W?? ÝU?? O? ? « w 5?²DI?½ s‡Ž w‡?‡MŁb?? ?% Ê√ l‡L?
Ô Þ√ ÔX“ U?? Ë
¨Ád?? ?O? ?ž Èd?½Ë U?? ÎO?zU?? N?½ »U?? ³?« «c¼ oK?G½ U‡?‡¼bM?Ž ¨r‡?‡J(«Ë W?Ëb«
w ‰u?−¹ U?LŽ pQ?Ý√ v²?Š qL?²J¹ s ÊQ?A« «c¼ Ê√ ÔX¹√— w‡‡½S?
ÍdÞUš
øWËb« ÊËRýË WÝUO« ÊQý w Êü« ‰Qð Ê√ b¹dð rF
Ò ≠
øUNðQA½√ w²« s¹Ë«Ëb« sŽ ‰QÝ√ Ê√ Ô œ—√ ≠
øUNÐ U ≠
Ê√ b??FÐ s¹Ë«Ëb« q?Jý ÊU?? nO?Ë ¨…d?JH« pð¡U??ł nO?? ≠
øU¼¡UA½≈ Ó —d
197
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
W??U?)« WM« w p– ÊUJ ¨…d?JH« wMð¡U?ł s¹√ s U?√ ≠
WzU?L??L?š t?F?Ë s¹d?×?³« s …d¹d¼ uÐ√ Âb? ÔYO?Š ¨…d?−?NK …d?A?Ž
”UMUÐ ÔX³D ¨r¼—œ n√
rJ qOJ½ Ê√ r²?¾?ý ÊS ¨d?O?¦? ‰Ô U ¡U‡ł b‡ t?½√ ∫r‡N X
Ô ‡‡KË
U‡½Ò “Ë rJ Êe½ Ê√ r²¾ý Ê≈Ë ¨U½œbŽ rJ bF½
Ò Ê√ r²¾ý Ê≈Ë ¨UMK
ÊuDF¹Ô ”U?MK ÊËœ
Ò 5MR*« d??O?√ U¹ ∫‰U?Ë Âu??I« s qł— ÂU??I?
°UNOKŽ
Æs¹Ë«Ëb« Ô QA½√Ë ¨dú Í—b tK« ÕdA
X½U?? b??I? ¨s?¹Ë«Ëb« X½U?? nO? U??√ ¨…dJ?HK W??³?M?UÐ «c¼
∫wU²« qJA« vKŽ
∫qzUÝd« Ê«u¹œ ÎôË√
WM¹b*« w W??O?ö?Ýù« WËb« fO?ÝQð cM «Îœu??łu? b¹d?³« ÊU?
¡«d?? ?_«Ë „uK*« v?≈ qÝd«
^ ÔY?F? ?³?¹ ¤ w³M?« ÊU?? Y?O? ?Š ¨…—u?M*«
vKŽË ¨U½Î «u¹œ pc qF−¹ r tMJË ¨tL²? Ð …—uN2 qzUÝd« rNFË
UÐU?Î ?²? c?? ð« Ê≈Ë ¨pc?? Uν«u¹œ qF??−¹ r tM?JË ¨dJÐ uÐ√ ÊU?? «c¼
WF— XF?ð« bI ¨qzUÝdUÐ U?Î Uš Uν«u¹œ ÔXKF− U½√ U?√ ¨qzUÝdK
qO?? N? ? ²? b¹d??³« —u?? √ VOðd?ð s ]bÐ ô ÊU??Ë ¨W?? O? ö?? Ýù« WËb«
¨…ôu«Ë ‰U?L?F« 5ÐË Wö?)« —«œ …—uM*« WM¹b?*« 5Ð ‰UBðô« W?OKL?Ž
W¹ËUF? v≈ X
Ô ³²?Ë ¨ÂUA«Ë ”—U?Ë ‚«dF«Ë dB? w ‘uO?'« …œUË
qzU??Ýd« qIM? «—U?ýù« w —U?M« ‰U?L? F? ²?Ý« v?KŽ t?¦? Š√ ÂU??A« w
ÔXLË ¨UN b«u*« –U ð«Ë ¨U¼dþUM vKŽ ”d(« WU≈Ë ¨—U³š_«Ë
d?AŽ wMŁ« W?U? Èdš_«Ë …b?Š«u« 5Ð W¹b¹dÐ UD×? v≈ ‚dD«
Æ¡U*«Ë œ«e«Ë ”d(« UNM q wË ¨ÎöO
198
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫¡UDF« Ê«u¹œ UOÎ ½UŁ
¨U??N? ?²? O? ?Ž—Ë WËb« ‰«u?? √ ¡U??B? ?Šù t??²K?F? ł Íc« Ê«u?¹b« u¼Ë
fÝQÐ pðd?³?š√Ë o³?Ý b?Ë ¨‰U*« s? Ìœd? q o×?²?¹ r WÐU?²?Ë
‰uÝ— l dłU¼ s Ê√ s U?ÎöD½« ¡UDF« w 5LK*« 5Ð WK{UH*«
d?? ?šQð U?/≈Ë tK?ðU?? I?¹ r Ë√ t?KðU?? ? sL?? ? f?O t?? ?F? ? qðU?? ?Ë ¤ t?K«
Æ·dFð Ó d U bOŽ√ Ê√ b¹—Ô√ ö ¨töÝ≈
∫bM'« Ê«u¹œ UΦUŁ
¨ U??Šu??²? ?H« w ‘u??O? ?'« ‚d??H? ²Ð bM?'« Ê«u¹œ …Q??A½ X?D³ð—«Ë
w²« …œU¹e« W??N?ł«u* p–Ë ¨œuM'« ¡U?L?Ý√ qO?−??ð s bÐ ô ÊUJ
¨r¼—u?? ?√ VO?ðdðË ¨rN?zU?? B? ? Š≈ …—Ëd?? ?{Ë ¨œuM'« œb?? ?Ž vK?Ž √dÞ
ÆrNðUODŽ√ dOuðË
∫Ê«u¹b« «cN ◊Ëdý „UM¼ ÊUË
s W?ö?« ¨Âö?Ýù« ¨W¹d?(« ¨⁄uK³« ∫qL?A¹Ë n u« ÎôË√
ƉU²I« WdFË »Ëd(« vKŽ «bù«Ë ¨ Uü«
VO?ðd?? ?²Ð ÔX?L? ? ÔYO?? ?Š ∫Âö?? ?Ýù« w o?³? ? «Ë V?M« U?? ?O?Î ½UŁ
¨¤ tK« ‰u?Ý— s »d?I« V?Š v?KŽ Ê«u¹b« «c¼ w ¡U?L?Ý_«
ÊS?? ¨Âö??Ýù« w rN??I?³? U??ÎI? Ë b??Š«u« b??FÐ b??Š«u« rN??³?O?ðdð rŁ
w W?ŽU?−?AU?³? «ËËU?ð ÊS? ¨sU?³? «ËËU?ð Ê≈Ë ¨s¹bU?³? «ËËU?ð
Æ»Ëd(«
s œb?Ž ¨qL??AðË W?łU?(UÐ ¡UDF?« d¹b?Ið u¼Ë ∫W¹U?HJ?« ∫U?ΦUŁ
Æhšd«Ë ¡öG« s tO u¼ Íc« l{u*«Ë ¨ÍbM'« ‰uF¹
199
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫¡UHO²Ýô« Ê«u¹œ UÎFЫ—
¡U?? B? ?Š≈ v≈ WËb?« W??łU?? Š u¼ Ê«u?¹b« «c¼ …Q?? A½ w? q _«Ë
¨qšb?« —œU??B? ? œb?? Fð YO?? Š ¨U?? N? ?²M¹e?? š qšb?ð w²« ‰«u?? _«
sJ?1 U* «b?Î ?O? ?N9 p– ÊU?? Ë ¨—u?? _« X³??F? ?AðË ¨WËb?« …ËdŁ œ«“Ë
X
Ô L?L?²¼« b?Ë °W?O?ö?Ýù« WËb?« b?N?Ž w ‰U?LK …—«“Ë ‰Ë√ Á—U?³?²?Ž«
¨U?? ?N? ? ?OK?Ž WE?U?? ?;« v?KŽ U?? ? B¹d?
Î ? ?Š ÔX?MË ¨W?ËbK? …œ—«u« ‰«u?? ? _UÐ
w«Ë qU?F?²¹ U?L? U?NF? qU?Fð√ tK«Ë ÔX?MË ¨U?NO?I?×?²?* U?NzUDŽ≈Ë
¨5LK?*« s qł— v½œ√ c?šQ¹ U??L? ô≈ c?š¬ ö?? ¨tU? l rO??²?O«
U?N?OK?ŽË WË«b?²? X½U? w?²« W?O?C?H«Ë W?O? ³¼c« œu?IM« vK?Ž X
Ô O?IÐ√Ë
W??LK? œu??IM« Ác¼ v?≈ X
Ô H??{√ wMJ? ¨W??O? Ý—U?? Ë√ W??O½«d??B?½ ‘u??I½
œu?IM« iFÐ ÔX?Ðd?{ pc?Ë ¨W?Hz«e« œu?IM« sŽ U?¼e?O?O?L?² åezU?łò
åtK b??L?(«ò U??N?C?F?Ð vKŽ ÔXA?I?½Ë W?O?Ý—U??H« s¹“«u*« oË …b?¹b?'«
°åtK« ô≈ t≈ ôò UNCFÐ vKŽË
t??d??Fð Ê√ V% ¡wý „U?M¼ qN?? ¨s¹«ËËb« h? ¹ U?? q «c¼
øbFÐ UNMŽ
»U?? ³« «c¼ w? b?? F¹ rË ¨5M?R*« d?? O? ?√ U¹ XO?? ËË ÓXO?? H? ? ≠
tO pQÝ√ Ê√ b¹—√ d√ „UM¼ sJË ¨¡wý
øu¼ UË ≠
ÂuIð X½U …—uM*« WM¹b*« w WLzUI« W¹ed*« p²uJŠ Ê√ Ô √d ≠
¨p– w UN Èdš_« U?¾ON« …dÞUA ÊËœ ¨W¹—«œù« W?HOþuUÐ U¼bŠË
qÐ ¨rJ?(« w W¹e??d?*« »uKÝ√ X{d?? Ó„b??N? Ž w W?Ëb« ·Ëdþ Ê√Ë
¨a¹—U??²« w tK¦?? b?łu?¹ ô œUJ¹ U?Îd?D²? Uιe??d?? UÎÐuKÝ√ X‡J?KÝ p‡½≈
qÐ ¨V‡‡× W‡‡¹dJF« —u‡‡_« v‡KŽ nu²ð r WL UF« WMLO¼ Ê√Ë
200
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
W?I?¹dÞ w p 5LK*« Ê«c??¾?²? Ý« p– sË ¨W?O½b?*« ÊËR?A« v≈ b??²?«
ø5MR*« dO√ U¹ «c¼ w ‰uIð «–UL ¨…b¹b'« Êb*« w sU*« ¡UMÐ
°U¼œÒ — qN¹ WGU³ tO ÊU Ê≈Ë ¨U UŽu½
Î `O× ¡wý «c¼ ≠
øp– nOË ≠
Ác?N? ¨UNð—«œ≈Ë ¨œö?³« vKŽ W?L? U?F« ·«d?ýSÐ oKF?²¹ UL?O? ≠
«d?Î √ —b?B¹ r Ê≈ ¨W?H?O?K)« qF?H¹ U?L? ¨t¹—U?A?²??Ë W??H?OK)« W?L?N?
q w? ÂUJ?(« tK?F? ? ?H¹ U?? ? «c?¼ fO?√ ¨t¼d?J¹ Ìd? ? ?√ s?Ž ÓtM?¹Ë ¨Á«d¹
r√ ¨W*Uþ Â√ X½U WœUŽ ¨÷—_« dNþ vKŽ Uu¹
Î XU w²« ‰Ëb«
ö U¼d?O³Ë U¼d?OG w t?O≈ lłdð aOý WOÐd?F« WKO³?IK v²Š sJ¹
øt½ËbÐ «d√
Î ÊuFDI¹
vKÐ ≠
w rN??²? F?ł«—Ë ¨w?²ÐU?— œ«“ Ê≈Ë ¨t?KF?√ ÔX?M Íc« «c¼Ë ≠
‰ËR?? U½√Ë ¨wU?√ Êu?ËR?? rN½ú? ¨—u?_« s d?O?¦?J« qO? U?Hð
«uKF?? Ê≈ w? —c??Ž ö?? ¨ÎôË√ w¾Dš u¼ U?/≈ QD) rNK?F? H? ¨tK« ÂU??√
ÆÍd√Ë w¹√— rNMŽ VOG¹Ë ¨rNMŽ ÎôËR Êu√ nOJ ¨QD)«
oý w? v²??Š w?
Ò ≈ Êu??F? ?łd¹ ¨…œ«—ù« wŽËeM? «u½U?? …ôu?« Ê√ U??√
w½√ l ¨tu??B?Š o?DM*« id¹Ë ¨qB??×¹ r «c??N? ¨XOÐ ¡U?MÐË o¹dÞ
WM¹b?? w? ‰U??(« U??L? WMO??F? W??¾? O¼ v?KŽ Êb?? W??U??≈ w U¹√—
Ô ?ODŽ√
Î X
X?OË ¨rN?OU¼√Ë ¨»—U?×? gO?' W?M¹b? ¡UMÐ UM¼ Ÿu?{u*U? ¨…d?B?³«
ÊuKF?H¹ ¨…ôu?« Íb¹√ oKÞ√ ÔXM qÐU?I*U?Ð wMJË ¨W¹u½UŁ WM?¹b? WQ??
…—ËdCUÐ wC²I¹ rN w²³ÝU×? sŽ UMö Ê√ bI²Ž√ ¨U³ÝUM
t½Ëd¹ U
Î
vKŽ r?N? ³? OŁ√Ë ¨QD?)« v‡‡KŽ r?N? ³? ÝU??Š√Ë ¨ÊËd¹ U0 Êu?KL??F¹ «u½U?? rN½√
°øw≈
] Ÿułd« ÊËœ UMÎ UÝ „d×¹Ô ô Îöł— VÝUŠ√ nO ô≈Ë ¨»«uB«
201
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
nKš »Ë—b« ‰u?šœ w w½d?O?A?²?¹ …bO?³?Ž uÐ√ w≈
] V²? b?Ë
ËbF«
…d?? C? ?×Ð ÓX½√Ë ¨VzU?? G« U?½√Ë b¼U?? A« ÓX½√ ∫‰u?? √ t ÔX?³? ²?J
°—U³š_UÐ p½uðQ¹ p½uOŽË ¨„ËbŽ
o
Ô KÞQ ¨Èd¹ U?LO w½d?OA²?¹ qłd« ø«c¼ bFÐ i¹u?Hð błu¹√
°tOKŽ ÓX½√ Íc« l{uUÐ wM d³š√ ÓX½√ ‰u√Ë ¨Áb¹ U½√
∫dOJH²«Ë œUN²łô« vKŽ ÁU¹≈ UÎŁUŠ WLKÝ sÐ bL; ÔXK bË
¨t?³?ŠU? s b?NŽ Áb?MŽ sJ¹ r «–≈ s Uι√— ‰U?łd« qL?√ Ê≈
ÆtÐ ‰U Ë√ ¨Âe(UÐ qLŽ
øtO t¹√— qLF¹Ô Ê√ b¹bł d√ tOKŽ √dÞ «–≈ UC
Î ¹uHð «c¼ fO√
tK«Ë pc u¼ vKÐ ≠
¨w «Î—U??L? ?Š U??γ? «— ÂU??A?« ÔXb?? ¨U??β? ?OÐ d??F? A?« s „b¹“√Ë ≠
¨‰e½ w½¬— U??LK ¨rOEŽ Vu?? w ÊU?O?H?Ý w?Ð√ sÐ W¹ËU?F? wM?O?IK
5MR*« dO√ vKŽ Âö« ∫‰UË
V«u?LK w²¼«dJ ¨t?öÝ vKŽ œÒ —√ r?Ë wKO³?Ý w X
Ô O?CL?
rA(«Ë
tMŽ p{«dŽSÐ qłd« ÓX³Fð√ ∫·uŽ sÐ sL?Šd«b³Ž w ‰U‡I
°t²LK uK ¨5MR*« dO√ U¹
Íc‡?‡« Vu*« V?ŠU?? X
Ó ½√ ∫t X
Ô ?KË W¹ËU?? F? ? v≈ X
Ô ?‡H?? ²U?? øÈ—√
rF½ ∫‰UI
øpÐU³Ð UłU(« ÍË– ·uËË pÐU−²Š« …bý l ∫ÔXK
rF½ ∫‰U
øp×¹Ë ¨rË
Ô K
Ó ∫X
202
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
c? ?²½ r ÊS? ¨Ëb?F« fO?Ý«u?ł U?N?O? d?¦?J¹ œö?³Ð UM½_ ∫‰U?I?
·U ½ UM½S »U−Ô
Ò (« U√Ë ¨UMOKŽ r−¼Ë ¨UMÐ ]n ²Ý« ¨œbF«Ë …bF«
wM²??B?IM?²?Ý« ÊS?? ¨pKU?Ž b??FÐ U½√Ë ¨W??O?Žd« …√d??ł W?HK?J« l— s
°XHË wM²Hu²Ý« Ê≈Ë ¨ œ“ wMðœe²Ý« Ê≈Ë ¨XBI½
X
Ó M? ÊS?? ? ¨tM? X
Ó łd?? ?š ô≈ Ì¡wý s?Ž p
Ô ²Q?? ?Ý U?? ? ∫X
Ô ?KI?? ?
„d¬ ô ¨V¹—√ WŽbš UN½S UЖU?
Î XM Ê≈Ë ¨VO³ Í√— t½S UÎœU
°„UN½√ ôË
W??F? ł«d*« w¼Ë ¨d??_« ‰Ë√ w²??OËR??0 wU??O? «c¼ w Èdð U??√
ôË d¬ ô ∫X
Ô K ÔYOŠ ¨d?_« dš¬ i¹uH²« rŁ ¨W³?ÝU;«Ë ‰«R«Ë
°Èdð UË X½√ Í√ ¨„UN½√
rN „d?²ð rŁ ¨p³?ł«uÐ ÂuIð Ê√ ¨Í√d« ‰U?L? u¼ ¨tK«Ë vKÐ ≠
ÆtMŽ VzUž X½√Ë tOKŽ œuNý r¼ «Îd√ «ËdÐb¹ Ê√
qF√ ÔXM Íc« «c¼Ë ≠
°qFHð X
Ó M U rÓ F½Ë ≠
øÁc¼ s UMłdš√ ≠
ÆUNM UMłdš ¨5MR*« dO√ U¹ qł√ ≠
øbFÐ ¡wý „bMŽ qN ≠
v≈ W??ÝU?O? « »UÐ qH?I?Ô½Ë ¨jI? …d??O?š√ WDI?½ ¨ÍbMŽ qł√ ≠
øtO≈ WFł— dOž
øw¼ UË ≠
v²?Š U¹œUÐ
Î U¼dŁ√ ‰«“ U?Ë p²?ö?š w U?N²KF? w²« ‰U?L?Ž_« ≠
ÂuO«
øw¼ ¡wý Í√Ë ≠
203
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
a¹—Q??²« l{ËË ¨d??³? O? š sŽ œu??N? O« ¡ö??ł≈ ∫¡U??O? ý√ W??? L? š ≠
5LK*« l?L?łË ¨t½UJ v≈ rO?¼«dÐ≈ ÂU?I? l{u? …œU??Ž≈Ë ¨Íd?−?N«
ÆÍu³M« b−*« WFÝuðË ¨`¹Ë«d²« …ö w bŠ«Ë ÂU≈ vKŽ
øUNÐ UL ¨UN²KF —u√ w¼ qł√ ≠
X
Ó ½–√ Ê≈ U¼d³ Ð w½d³ ð Ê√ b¹—√ ≠
ø√b³½ ¡wý ÍQ³ ¨«c¼ Óp ≠
ød³)« UL ¨d³Oš sŽ œuNO« ¡öłSÐ √b³M ≠
b??FÐ …uMŽ d??³? O? š `²??²? « ¤ tK« ‰u??Ý— Ê≈ ¨qF??H?M UÎM??Š ≠
t ÊUJ? ¨¤ tu??Ý— vK?Ž qłË e??Ž tK« ¡U?? √ U2 X½U??Ë ¨‰U?? ²? I«
tO≈ r¼UŽœ «c¼ bFÐ t½≈ rŁ ¨UNM fL)«
Ê√ vKŽ ¨tÐ Êu?KL?Fð Ÿ—e« «c¼ vK?Ž rJ²?O? IÐ√ r²?¾?ý Ê≈ ∫‰U??I?
°UNM UM¾ý v² rJOK$ Ê√ o(« UM t½√ vKŽ ¨UMMOÐ U¼—ULŁ ÊuJð
ÆÆÆ«uK³I
r??I?O? ¨W?Š«Ë— s?Ð sL?Šd?«b?³? Ž YF?³?¹ ¤ tK« ‰u?Ý— ÊU??Ë
dJÐ uÐ√ ¡UłË ¨¤ t?K« ‰uÝ— wuð ULK ¨‰b?FUÐ rNMOÐË UMMOÐ d?L¦«
¨b?NF« s ¤ t?K« ‰uÝ— 5ÐË rN?MOÐ ÊU Íc« vK?Ž r¼d√
] ¨Áb?FÐ
UM¾?ý v²? UM½√Ë ¨rNMOÐË UMMOÐ d?L?¦« ÊuJ¹ Ê√ vKŽ Ÿ—e« w «uKL?F¹ Ê√
°tOKŽ ÊU U vKŽ d_« ÔXOIÐ√Ë dJÐ wÐ√ bFÐ X¾łË ¨r¼UMOKł√
ørN²OKł√ v²Š «Î–≈ ÀbŠ Íc« UL ≠
s
] FL²−¹ ô ∫tO i³Ô Íc« tFłË w ¤ tK« ‰uÝ— ‰U ≠
°ÊUM¹œ »dF« …d¹eł w
ÔX¹œUM ¨«c¼ cOHMð w √bÐ√ Ê√ ¨UM d_« »U³²²Ý« bFÐ ÔX¹√d
tÐ wM?ðQ?O?K rJM ¤ t?K« ‰u??Ý— s b??N? Ž ÁbMŽ ÊU?? s ∫rN??O? °¡ö−K QON²OK bNŽ ÁbMŽ sJ¹ r sË ¨t ÁcH½√
204
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
vKŽ d??³?O? š œu?N?¹ ÔXO?I?Ð√Ë ¨U?«u?
Î ?√ œu?N? O« s ÔXłd??š√ «cJ¼Ë
Ƥ tK« ‰uÝ— 5ÐË rNMOÐ ÊU Íc« bNF«
sÐ œ«b?? ? I*«Ë ¨Â«u?? ?F?« sÐ d?? ?O?Ðe«Ë ¨d?? ? L? ? Ž sÐ t?K«b?? ?³? ? ?Ž Ê≈ rŁ
«uK Ë U??LK ¨U¼Ëb¼U?F? ²¹ d?³?O?š w? rN ‰«u?√ v≈ «u?łd??š ¨œu?Ý_«
rNM d?H½ r−¼ qOK« ÊU? U?LK ¨ÁbI?H?²¹ tU v≈ q
Ï ? «ud?H𠨄UM¼
°ÁuIŁË√Ë Áb¹ «ËdJ dLŽ sÐ tK«b³Ž vKŽ
tUŠ vKŽ ÁËb?łu tK«b³FÐ œ«b?I*«Ë dOÐe« d
Ò ÕU³B?« ÊU ULK
ÆWM¹b*« v≈ tÐ «ËœUŽË tUŁË «uJH ¨pKð
»d?? ?F?« …d¹e?? ? ł w ÊuJ?¹ ô Êü« ∫X
Ô K? d?? ?_UÐ X
Ô ?LK?Ž U?? ?L?K
°ÊUM¹œ
WFUł …öB« ∫ÔX¹œU½ rŁ
∫ÔXKË d³M*« Ô bF ÊuLK*« lL²ł« ULK
¨«Îb?N?Ž d?³?O?š œu?N?O vDŽ√ ÊU? ¤ t?K« ‰u?Ý— Ê≈ ∫”UM« U?N¹√
…d¹e?ł w ÊuJ¹ ô ∫‰U? t½≈Ë ô√ ¨UM¾?ý v² U?NM rN?łd? ½ UM½√ vKŽ
¨d?? L? ?Ž sÐ t?K«b?? ³? ?Ž vK?Ž «Ëb?? ²? ?Ž« rNM? «d?Î ? H½ ÊÒ ≈ rŁ ¨ÊUM?¹œ »d‡‡?F«
‰u?Ý— b?N?Ž vKŽ U??NM rN?łd? ½ Ê√ UM¾?ý b?Ë ¨Áu??IŁË√Ë ¨Áb¹ «Ëd?J
¨ÊU?M¹œ »d?? ? ? F?« …d?¹e?? ? ?ł w? Êu?J¹ ô Ê√ v? Ë√ U?? ? ? L? ? ? ?Ë ¨¤ tK?«
ÆrN²OKłQ
sJ?Ë ¨b??N? ?F?« «u½U?? š –≈ ¨«uKF?? U?? f¾?
Ó KF?? U?? rF?
Ó ÐË X
Ó M ≠
ø«Ë—bž U rN½√ u rNOK−² X
Ó M√ w½d³š√
Ác?? HM?¹ rË tÐ d?? √ ¤ tK?« ‰u?? Ý— d?? _ «Î–U?? H½≈ ÔXKF?? U?0d ≠
U?L? ¨tMOÐË rNMOÐ ÊU? Íc« b?N?F« vKŽ ÔX?OI?Ð√ wMJË ¨Á¬— ¡wA
WO? Ë wC9 Ê√ ¡Uý t½U׳?Ý »U³Ý_« V³? sJË ¨dJÐ uÐ√ qF
Æ¡ö'« ÊUJ ¨¤ tK« ‰uÝ—
205
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨œU?H« U?NO? «Ëd?¦√ ô≈ Ì÷—QÐ «ue½ U? rN½S? ¨ÊU U? rF½Ë
Ó ≠
ÆdOš rNM —bÐ
Ó U »U²J« q¼_ s×Ô½ Ê√ U½d√ Âu UM½√ vKŽ
U½d√ «cNÐ tK«Ë qł√ ≠
nO? ¨d?O?š u¼ U?L?Ò Ž wMŁb?×²Ë ¨5?MR*« d?O√ U?¹ rNM UMŽœ ≠
øÍd−N« a¹—Q²« X
Ó F{Ë
¨t??OKŽ t s¹œ w? t?³? ŠU?? w≈
Ò vJ?²?ý« Îö? ł— Ê√ d??_« √bÐ ≠
«–S? ¨»U²J« w Ô dE½ U?LK ¨«c¼ w U?L?NMOÐ UÐU²?
Î U?³²? b U½U?Ë
°ÊU³Fý dNý w oIײ¹ œ«b« Ê√ ¨tO u¼
Ë√ W?O?{U?*« WM« Ë√ ¨WM« Ác¼ ÊU??³?F?ý√ øÊU?³?F? ý Í√ ∫X
Ô KI?
øWOðü« WM«
‰uKŠ tÐ ·dF½ a¹—Qð l{Ë w r¼d?OA²Ý_ WÐU×B« ÔXF?L−
…ôu« v≈ qzUÝd« tÐ dN/Ë ¨Êu¹b«
°”dH« a¹—Q² «ušÒ—√ ∫qzU ‰UI
X
Ô ¼dJ ¨b??Š«Ë b?F?Ð «bÎ ?Š«Ë rN??uK0 Êu?š—R¹ ”d??H« ÊU?? b?Ë
«c¼
ÂËd« a¹—Q² «uš—√Ò ∫qzU ‰UË
…dJ w X«d ¨Âö« tOKŽ vOŽ œöO0 Êuš—R¹ ÂËÒd« ÊUË
Ábu?0 a¹—Q?? ?²« jÐd? Õd?? ²? ? Ý√ r wM?JË ¨¤ Òw³?MUÐ a?¹—Q?? ²?« jЗ
Ƥ n¹dA«
¤ w³M« YF³0 Œ—R½ ∫rNCFÐ ‰UI
¤ tðUuÐ Œ—R½ ∫rNCFÐ ‰UË
5Ð UνU?d? X?½U? tðd?−¼ ÊS? ¨¤ tðd?−?NÐ Œ—R?½ qÐ ∫ÔXKI?
ÂöÝù« WËœ œöOË ¨qÞU³«Ë o(«
°t²OCQ ¨«c¼ w¹√— w ÂuI« w½dQ
206
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
w ÂËd«Ë ”dH« W?HU tðd?J X½U Íd−?N« a¹—Q²« q¼Ë ≠
ødš¬ UÎNłË dú Ê√ Â√ ¨rN1ËUIð
b?FÐ√ d?_« sJË ¨s?Š ¡w?ý u?N? «c¼ ô≈ t?O? sJ¹ r Ê≈ ≠
«c¼ s
ønO ≠
¨rNð«œU?³?Ž U?NÐ Êu?²?R¹ ¨”UMK? XO?«u? WK¼_« qF?ł tK« Ê≈ ≠
bÐ
] ö? °å U?uKF d?N?ý√ Z(«ò ∫vU?Fð tK« ‰U? b?Ë ¨rNðö?UF?Ë
»U??( Íd??−?N« a¹—Q?²« U??N?OKŽ ÂU? w²« W??OÐd?F« d?N? ý_« ŸU?³ð≈ s
° UuKF*« dNý_« Ác¼
d?? N? ? A« rJ?M b?? ?N? ?ý sL?? ?ò ∫ÊU?? C? ? — sŽ vU?? ?Fð tK?« ‰U?? Ë
V?×¹Ô ô ¨’u?B ? ÊU?“ w W u?B? …œU?³?Ž Ác¼Ë åtL?B?OK
ÆUM ¹—Qð «u w¼ w²« WOÐdF« dNý_UÐ ô≈
¨¡ö¹ù«Ë ¨‚ö?D«Ë ¨…U?? u« …b?? ?Ž ·d?? FÔð W?? O?Ðd?? F« d?? N? ? ý_UÐË
ÆQD)« q²Ë —UNEU ¨‰«uD« «—UHJ« ÂUO Ë
¨Âö?Ýù« rÝ«u ¨œU?O?Ž_«Ë ¨ÂuB«Ë ¨Z(« d?N?ý√ X½U «c?N
»U?? ? ?Š vK?Ž ô ¨t“UM? w tËe?½Ë Ád?? O? ?ÝË d?? L? ?I« »U?? ? ?Š v?KŽ
ÆU¼dOÝË fLA«
w «Îd?Ný d?AŽ UM?Ł« tK« bMŽ —uN?A« …b?Ž Ê≈ò ∫vUFð tK« ‰U?Ë
s¹b« p– ÂdŠ WFЗ√ UNM ÷—_«Ë «ËU?L« oKš Âu¹ tK« »U²
°årOI«
«œU?³?F« s ÂUJŠ_« oOKFð Vł«u?« Ê√ vKŽ ‰bð W¹ü« Ác¼Ë
U??N? d??Fð w²« —u??N? A?« ÊËœ ¨»d?F?« U??N? d??Fð w²« 5M?«Ë —u??N? AUÐ
U?? N½_ ¨«Îd?? N? ?ý d?? A? Ž w?MŁ« vKŽ œe?ð r Ê≈Ë ¨j³?? I«Ë ÂËd?«Ë r−?? F«
¨hIM¹ U? U?NMË 5Łö¦« v?KŽ b¹e¹ U U?NM ¨œ«b?Ž_« w W?HK² ?
207
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨Uu¹
Î hI?M¹ UNC?FÐ ÊU Ê≈Ë ¨5Łö?¦« vKŽ b¹eð ô »dF« —u?NýË
ÂUL²«Ë ÊUBIM« w UNðËUHð U/≈Ë ¨dNý t 5F²¹ fO hIM¹ Íc«Ë
°ÃËd³« w dLI« dOÝ ·ö²š« VŠ vKŽ
¨WK¼_UÐ UNUJŠ√ XIÒKŽÔ U/≈ ¨UC
Î ¹√ UMK³ lz«dA« Ê√ wMGKÐ bË
ôË …«—uð «uI³¹ rK? ¨«udŠË
Ò «ËdOžË «ubÐ
Ò rNMJË ¨UM?UJŠ√ w¼ UL
tK« tKFł Íc« .uI²« «uF?OCÔ¹ Ê√ vË√ »UÐ sË ¨tUŠ vKŽ ÎöO$√
¨—u?? ? ?_« q?L? ? ? √ u¼ ¨q?³? ? ? s? rN?Ë ¨U?M t?K« t?K?F? ? ? ł U?? ? ?Ë ¨rN?
d?Ï ? √ ‰ö?? N« Ê√ p– ¨»«dD?{ô« s b?? FÐ√Ë ¨U?? NM?OÐ√Ë ¨U?? NM?? Š√Ë
¨—U?BÐ_UÐ b¼u??ý U? U?uKF*« ` √ sË ¨—U?BÐ_U?Ð wzd? œu?N?A?
—u?? ? NE« v?KŽ ‰b?ð W?? ?G?K« w? …œU*« Ác?¼ Ê_ ¨Îôö¼ Áu?? ? L? ? Ý «c?? ? NË
°«ÎdBÐ U≈Ë ¨UÎFLÝ U≈ ¨ÊUO³«Ë
°5MR*« dO√ U¹ X
Ó b ≠
øtMŽ ÓXQÝ U Óp ÔXMOÐ qN ≠
«ÎdOš 5MR*« dO√ tK« Èe− ¨XQÝ U ‚u wMðd³š√ qÐ ≠
wM
Ò ÐÔ U¹ tK¦ pË ¨5¬ rNK« ≠
ÂU??I? ? œU??Ž√ nO?? wMŁb?? ×¹ Ê√ 5MR?*« d??O? ?√ Ê–Q¹ q¼ Êü«Ë ≠
øt½UJ v≈ Âö« tOKŽ rO¼«dÐ≈
ÀbŠ Íc« p 5Ð√ wM lLÝU ¨q³ s ÔX½–√ b ≠
qI ¨WOžU Ê«–¬ wK ≠
X¬ v²??Š W?³? FJUÐ U?ÎI? ô Âö??« t?OKŽ rO?¼«dÐ≈ ÂU?I? ÊU? ≠
w≈
Ò Wö)«
U Âö« tOKŽ rO¼«dÐ≈ ÂUI Ê√ rKŽ_ w½≈ ÓtK«Ë ∫”UMK ÔXKI
w t²?F{u? qO« s t?OKŽ XUš U?ÎA¹d sJË ¨UM¼ t?F{u? ÊU
°tO≈ tðbŽ_ ‰Ë_« tF{u rKŽ√ w½√ uË ¨l{u*« «c¼
208
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
tK«Ë U½√ ∫‰U?I? ÂËe? ? sÐ tK«b?³?Ž sÐ bzU?Ž ‰¬ s qł— ÂU?I?
«c¼ v≈ g¹d? t²?uŠ
Ò U* ÔXM ¨‰Ë_« t?F?{u 5MR?*« dO?√ U¹ rKŽ√
¨q³??×Ð ‰Ë_« t?? F? {u?? —b?? Ô c??š√ ÔXM b??Ë ¨Èdð Íc?« l{u*«
bMŽ tDÝË w? Ô b?I?Ž rŁ ¨»U?³?«Ë XO?³« s— bMŽ t??dÞ X
Ô F?{Ë
°ÍbMŽ q³(« p– ‰«“ UË ¨ÂUI*« l{u
ø5MR*« dO√ U¹ XKF «–UL ≠
UM? ÊUÐ U?? ?L?K ¨t?Ð W?? ?U?? ?*« ÔX?? ? Ë ¨q³?? ?(« p?cÐ Ô u?? ?Žœ ≠
∫‰u?? ? I¹ qłË e?? ? Ž t?K« Ê≈ ∫”UM?K ÔX?KË t?? ? O≈ t?ðb?? ?Ž√ ¨t?? ? F? ? {u?? ? °åvKB rO¼«dÐ≈ ÂUI s «Ëc ð«Ëò
tK« ‰u??Ý— Áb??F¹Ô r? rÓ K ¨5MR?*« d?O? √ U?¹ X
Ó K Íc« «œ U?? ≠
øg¹d tKIMð Ê√ q³ tOKŽ ÊU Íc« tF{u v≈ ¤
¡U??ý Ê≈ WÐU??ł≈ »UD)« s?Ð d?L? Ž bM?Ž t ¨s??Š ‰«R??Ý «c¼ ≠
∫w¼Ë tK«
¨tL?NË ¨t²LJŠ s «c?N ¨¤ tK« ‰uÝ— «c¼ qF?H¹ r «–U* U√Ò
t?FM Íc« V³?« sŽ W?AzU?Ž d?³?š√ b?Ë ¨w√Ë u¼ wÐQÐ tKI?Ž W?ŠU?ł—Ë
∫UN ‰UI UNK W³FJ« ÊQAÐ U/≈Ë jI ÂUI*« ÊQAÐ fO qFH¹ Ê√
XO??³UÐ Ô d?_ ¨ÌW? OK¼U??−Ð Ìb?N? Ž u?¦¹b??Š pu?? Ê√ ôu ¨W?AzU??Ž U¹
t ÔXK?F? łË ¨÷—_UÐ t??²? I? B√Ë ¨tM Ãd??šÔ√ U?? t??O? ÔXKšœQ?? ¨Âb??ÔN? b? pu ÊS? ¨rO¼«dÐ≈ ”U?Ý√ tÐ X
Ô GK³? ¨U?OÐdž
Î U?ÐUÐË
Î UO?Î d?ý UÐUÐ
Î ¨5ÐUÐ
Æs¹dð Íc« qJA« vKŽ qO« tb¼ Ê√ bFÐ ÁuKF− WIHM« rNÐ dB
øUFHðd
tÐUÐ ÊQý UL ∫t XUI
Î
s «u??FM1Ë ¨«ËƒU??ý s «u?Kšb??O pu?? p– ÓqF?? ∫U??N ‰U??I? °XO³« w Ó—ÚbÓ'« ÔXKšœ_ rNÐuK dJMð Ê√ Ô·Uš√ w½√ ôuË ¨«ËƒUý
Âö« tOKŽ qOŽULÝ≈ d−Š —b'UÐ vMŽ bË
209
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
rO?¼«dÐ≈ s“ ·d?? F½ Íc« «c?¼ d??O? ?ž W?? ³? F?J« qJý ÊU?? «Î–≈ ≠
øÂö« tOKŽ
U?? N ¨¤ tK?« ‰u??Ý— U?¼d??– w?²« W?? ¾? O? ?N« v?KŽ ÊU?? qł√ ≠
s“ U??N? b¼ qO??« sJ?Ë ¨U?N? O? qš«œ qO??ŽU??L? Ý≈ d??−? ŠË ¨ÊUÐUÐ
rN«u??√ s «uKF??H¹ Ê√ «u??L?? √Ë ¨«œÎ b?−? U¼uM?³¹ Ê√ «Ëœ«—Q? ¨g¹d??
«uFL?− ¨Â«dŠ ôË ¨WF¹bš ôË ¨UЗ U?NKšb¹ r w²« ¨jI ‰ö(«
qJA« vKŽ ÁuM³ ¨ÊU UL ÁuKF−¹ Ê√ WIHM« rNÐ dBË ¨pc
b??O? F?¹Ë ¨W??³? FJ?« Âb??N¹ Ê√ ¤ tK?« ‰u??Ý— Òr¼ b??Ë ¨·d?? F½ Íc«
`²?? b??F?Ð œb??'« 5L?K*« ÊU1≈ v?KŽ W?? O? A? ?š p??√ t?MJË U¼¡U?MÐ
VKł vKŽ ÂbI bÝUH*« ¡—œ ÊS ¨¤ t²LJŠ vK−²ð UM¼Ë ¨WJ
UNOKŽ Vðd?
Ô ²ð …bH ¨W×KB*« Ác?¼ VKł w Ê√ È√— bË ¨`UB*«
ÆÂUI*« ÊQAÐ qF pcË ¨UNd²
w U¼U?C√ ¨s¹d?N?ýË 5UŽ W?ö)« w? YJL ¨dJÐ uÐ√ U?√
ÊU?? vË_«Ë ¨—«d?I? ²?Ý« t??eK¹ «c¼ q?¦? Ê≈Ë ¨Õu??²?H«Ë …œd« »Ëd??Š
Æ‘uO'« eON&Ë s¹bðd*« ‰U²
u?¦¹b?Š «u??I?³¹ r Âu?I« «œ U? ¨W??³?FJ« ¡UMÐ ÓX½√ b?Ú ?Fð r rK
Ó ≠
øWOK¼U−Ð ÌbNŽ
qF√ Ê√ w tK« —Òb UË ¨ÂUI*« ’uB Ð ÔX¹√— Íc« ÔXKF ≠
XO³« ’uB Ð
5MR*« dO√ U¹ X
Ó KF U p
Ó M tK« q³Ið ≠
wMÐ
Ò U¹ ÓpMË ¨5¬ rNK« ≠
Æ`¹Ë«d²« …ö w bŠ«Ë ÂU≈ vKŽ ”UM« lLł sŽ wMŁbŠ Êü«Ë ≠
w vK Ë d??šQð rŁ ¨U??ÎU??≈ U?ÎO?U?O ¤ t?K« ‰u?Ý— U?MÐ vK ≠
dNA« wUÐ t²OÐ
210
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«c¼ w ÁUMQÝ ULK
UNMŽ «Ëe−F² rJOKŽ ÷dH
Ôð Ê√ ÔXOAš w½≈ ∫‰U
Ó
¨¤ tK« ‰u??Ý— U?MO?? ÊU?? U?? ¨Áœd??H0 yq? U??N? OKB½ U?M“ U??L? X
Ô łd?š ¨w≈
Ò W?ö)« —U? U?LK ¨dJÐ wÐ√ b?N?Ž w UM pc?Ë
Êu?d?H? ²? Ÿ«“Ë√ ”UM« «–S? ¨ÊU?C?— w?U?O s ÌWKO w b??−?*« v≈
ÔX¼dJ ¨tðöBÐ j¼d« wKBO d?š¬ wKB¹Ë ¨tHM qłd« wKB¹
UŽULł b−*« w ÊuJð Ê√
bŠ«Ë ∆—U vKŽ ¡ôR¼ ÔXFLł u ∫ÔXKI
«c¼Ë ¨`¹Ë«d??²« …ö?? w ”UM« ÂR?¹ Ê√ VF? s?Ð wÐ
Ò Ô√ Ô d?Q??
ÆÊU Íc«
w t??O? ?³? ŠU?? l t??F? ?L? łË ¨«d?Î ?O? š 5M?R*« d??O? √ t?K« »UŁ√ ≠
UMðö w UMFLł UL ÊbŽ UMł
tK¦ ÓpË ¨5¬ rNK« ≠
»UÐ Íu?D½ r?Ł ¨tMŽ p?«R?? ?Ý bÔ ¹—√ U?? ? d?? ?š¬ v≈ q?B½ Êü«Ë ≠
WFł— dOž v≈ …ôu«Ë WÝUO«Ë rJ(«
øbBIð b−*« WFÝuð ≠
qł√ ≠
ÀbŠ ÍcUÐ ÚlLÝU ≠
5MR*« dO√ U¹ UOGB
b&
Î
Ú ¨qÔ ≠
b?? ?−? ??*« rN?? ?OK?Ž ‚U?? {Ë ¨…—u?M*« WM?¹b*« q?¼√ d?? ¦? ? Ê√ b?? ?FÐ ≠
Ô b?łËË ¨qF?√ nO? Íd?√ w Ô dE½Ë ¨t?F?ÝË√ Ê√ X¹√— ¨Íu?
Ò ³M«
‰uÝ— rŽ ”U³FK X½U «—«œ
Î Ë√ 5MR*« U?N√ «d−Š w w²U{
ÔX¹d²ýU ¨UNO≈ qO³Ý ö? 5MR*« UN√ «d−Š UQ ¨¤ tK«
”U³F« —«œ XOIÐË ¨b−*« ‰uŠ WÐU×BK X½U «—Ëœ
Î
211
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
b?? 5LK?*« b??−? ? Ê≈ ¨qC??H?« UÐ√ U¹ ∫ÔXKI?? t??O?≈ ÔX¾??−? vK?Ž tÐ l?Ýu½ ‰“U?M*« s? tu?? ? Š U?? ? ÔX?F? ? ²?Ы b?? ?Ë ¨r?N? ? O?KŽ ‚U?? ? {
UQ? ¨5MR*« UN√ «d?−ŠË ¨„—«œ ô≈ ¨r¼b−? w 5LK*«
U0 U??N?OMF??³? „—«œ U??√Ë ¨U?N? O≈ qO??³?Ý ö?? 5MR*« U??N?√ «d??−?Š
°r¼b− UNÐ lÝË√ 5LK*« ‰U XOÐ s X
Ó ¾ý
°qF_ ÔXM U ∫‰UI
∫ÀöŁ ÈbŠ≈ wM d²š«
Ú ∫ÔXKI
‰U*« 5Ð s ÓX¾ý U0 UNOMFO³ð Ê√ U≈
U²Î OÐ p
Ó wMÐQ WM¹b*« s X
Ó ¾ý ÔYOŠ U{
Î —√ —U² ð Ê√ U≈Ë
r¼b− w lÝu² 5LK*« vKŽ UNÐ ‚bB²ð Ê√ U≈Ë
°UNM …bŠ«Ë ôË ∫‰UI
UÎLJŠ ÓpMOÐË wMOÐ ÚqFł« ∫ÔXKI
VF sÐ ^wÐÔ√ ∫‰UI
¨t??O? s×½ Íc« t??OK?Ž UMB??B? I? VF?? sÐ wÐ√ v≈ UM?IKD½U??
°o(UÐ UMMOÐ i« UMKË
‰u?Ý— s t??²?F?L?Ý ÌY¹b??×Ð U?LJ²Łb??Š U?L?²?¾?ý Ê≈ ∫w?ÐÔ√ ‰U?I?
¤tK«
UM¾ý ∫UMKI
w sЫ Ê√ œË«œ v≈ vŠË√ tK« Ê≈ ∫¤ tK« ‰uÝ— ‰U? ∫‰UI
XOÐ W¹Ë«e?Ð U?N? F?OÐd?ð «–S? ¨UÎDš X?O?³K œË«œ Òj? ? ¨t??O? d??–Ô√ U?β? OÐ
°vÐQ ÁU¹≈ tFO³¹ Ê√ œË«œ tQ ¨qOz«dÝ≈ wMÐ s qł—
°tM ÁcšQ¹ Ê√ tH½ œË«œ ÀÒb×
212
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨tO? d–√
Ô Uβ?OÐ w wM³ð Ê√ pðd√ œË«œ U¹ Ê√ ∫t?O≈ tK« vŠËQ
Ê≈Ë °VB?G« w½Qý s fOË ¨VB?G« w²OÐ w qšb?Ôð Ê√ Ó œ—Q
°tOM³ð ô Ê√ p²ÐuIŽ
øÍbË sL =»— ∫‰U
°„bË sL ∫‰U
U0 ÓX¾−? Ì¡wAÐ Óp²¾ł ∫ÔX?KË VF sÐ wÐ
Ò Ô√ lU−0 Ô c?šQ
°tM bý√ u¼
ø5MR*« dO√ U¹ ÓXKF «–UL ≠
„—«œ w p
ö V¼–«
∫”U³FK X
Ó ÷dŽ√
Ô K ≠
Ô
Ú
5LK*« vKŽ UNÐ X
Ô b?Bð w½S ¨«c¼ X
Ó K b p
Ó ½≈ U?√ ∫‰UI
°ö ¨wMLB ð ÓX½√Ë UQ ¨r¼b− rNOKŽ lÝË√
t ÔXOMÐ WM?¹b*« w U?Î{—√ —U²?š«Ë ¨«Îd?O?š tK« Á«e?ł Á—«œ U½UDŽQ?
°UβOÐ UNO
ø5MR*« dO√ U¹ Ì…d q
] wMK¼cð ≠
ø„«– UË ≠
rNOKŽ b−*« oOC¹ Ê√ Ó„d¹ ö ¨5LK*« r¼
Ò ÔqL% ≠
d?? ? _« «c?¼ Ê≈ wM?
Ò ÐÔ U¹ ¨r?N? ? ?L?Ò ¼ qL?? ? ?Š_ ô≈ r¼d?? ? √ ÔX?OË q?¼Ë ≠
UNO b³FÔO UNO lÝË√ Ê√ Ô œ—√ bË ¨tK ÷—_« Ê≈Ë ¨n¹dAð ô nOKJð
Ó œ—√ Íc« rF½Ë
Ó ≠
vK?Ž WKłU?? ?Ž W¹u?? ?ð ÷d?? F?ð W?? H? ?O?K)« p½√ n?O? ? wM?K¼–√Ë ≠
—U² ¹ tKF&Ë ¨”U³F«
”UM« v?KŽ kH??×? O ÊU?? U/≈ W??H? OK)« ÊS?? øqF??√ ô w U??Ë ≠
¨rNM¹œ rNOKŽ kHŠ_ ô≈ b−*« WFÝuð Ô œ—√ UË ¨r¼UO½œË rNM¹œ
ÆÁUO½œ tOKŽ kHŠ_ ô≈ v{d¹ Íc« —U² ¹ Ê√ tOKŽ X
Ô {dŽ UË
213
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨tM U?? N? ŽeMð r? ‰œU??F« Óp{d??Ž i?— 5Š t½√ wM?³? −? Ž√Ë ≠
WUF« W×KBLK U/≈Ë pHM UNðœ—√ UL ¨qFHð Ê√ «—œU
Î ÓXMË
l tKFQ√ ¨5LK*« W?UŽ s qł— l «c¼ qF_ ÔXM U ≠
s ΡUDŽ 5L?K*« d?¦?√ q³? s t?²KF??ł b?Ë ¨¤ tK« ‰u?Ý— rŽ
øn¹dA« VM« s tÐdI ‰U*« XOÐ
b??Š√ v≈ V?
Ô ¼c𠨔UM« 5Ð w?C? Ið Íc« ÓX½√Ë w?M³??−? Ž√Ë ≠
p²OŽ— s qł— 5ÐË pMOÐ wCIO ”UM«
U??LK fO√ ¨W??H? OK)« ÔXM? uË ¨5LK?*« s qł— U½√ U/S?? ≠
øw{UI« v≈ U³¼– Êöł— r U ð
vKÐ ≠
wMOÐ wCI?¹ s —U² ¹ t?²KFł w½≈ qÐ ¨U½√ t?²KF Íc« «c¼Ë ≠
w³?? Š rKF?? ² Óp½≈Ë ¨ÔXK?³? I VF?? sÐ ÒwÐÔ√ d?? O? ž —U?? ²? š« uË ¨t?MOÐË
…ö?? ? w ”UM?« ÂR¹ t?? ?²KF?? ?ł w½√ Èd?ð U?? √ ¨t?M¹bÐ w?²? ?I?ŁË ¨ÒwÐÔ_
°pðd³š√ UL ÂUOI«
U* t?½S?? ¨o(« bMŽ ·U?? ]Ë p?½√ wM³?? −? ?Ž√Ë °X
Ô ¹√— b?? ¨v?KÐ ≠
Æ„—«œ w Óp ÷dŽ√
ö V¼–«
”U³FK ÓXK ¨p 5³ð
Ô
Ú
sÐ w?
Ò ÐÔ√ Ê≈ rŁ ¨t?? LJŠ i—√ r?Ł U?? LJ
Î ŠÓ q³?? √ Ê√ w ÊU?? U?? ≠
d?√ id?¹ s d?L?Ž fOË ¨t?K« ‰u?Ý— s t?F? L?Ý U0 vC? b?? VF?
ø5³ð U bFÐ o(« œÒ — W³UŽ U rKFð ô√ rŁ ¨Á¡UC ôË ¤ tK« ‰uÝ—
øt²³UŽ U ≠
t?? ?³?K w? ÊU?? ? s? WM'« q?šb¹ ô ∫¤ t?K« ‰u?? ? Ý— ‰U?? ? ≠
°d³ s …—– ‰UI¦
tKF½Ë UÎM?Š tÐuŁ ÊuJ¹ Ê√ V×?O qłd« Ê≈ tK« ‰u?Ý— U¹ ∫UMK
UMÎ Š
214
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
”UM« jLžË Òo(« dDÐ d³J« °d³J« s fO «c¼ ∫‰UI
øtO tOBŽ√ nOJ ¨tK ô≈ d_« «c¼ Ô œ—√ U w½≈Ë
ÊuðQ¹ pU¦?√ ¨—dJ²ð ô tK«Ë ¨5MR*« dO?√ U¹ ÓX½√ —dJ²ð ô ≠
rUF« «c¼ v≈ …bŠ«Ë Î…d
ø»U³« «c¼ oKG½√ ¨w½d³š√ Êü«Ë ¨wMÐ
Ó Ð tK« „—UÐ ≠
Ò U¹ p
Æ5MR*« dO√ d√ vKŽ tIKG½ ≠
w U??FÎ ? Ý«Ë U?ÐÎ UÐ UMIK?ž√ b??Ë Êü« wKzU??Ý X
Ó ½√ ¡w?ý Í√ sF?? ≠
øWOŽd«Ë WÝUO«Ë rJ(«
°5MR*« dO√ U¹ bOF³Ð «c¼ sŽ fO ¡wý sŽ ≠
øUMON²½« U√ ≠
Ê√ 5MR*« dO√ rK×Ð lLÞ√ ÔXM Ê≈ w½≈Ë ¨«Îd?O¹ ô≈ UMON²½« ≠
U??L? Ž Îö? O?K »«d??²? ô« s ’UM? ô t½S?? ¨b¹b??ł ¡wý w? tQ??Ý√
U½œuI?OÝ ¡wý Í√ sŽ p?F Y¹b(«Ë ¨W?HOK)« ÓX½Q? ¨tM UMO?N²½«
pF?? w¦?¹b??Š U??Ë ¨b??F? ²?³?½ Ê√ UMËU??Š U??L? N? ¨rJ(«Ë W?Ëb« v≈
Ê√ pýu¹ ¨v?L?(« ‰u??Š wŽ«d?U?? ô≈ ¨WËb«Ë W??ÝU??O??«Ë rJ(«Ë
ÔXFð— Ê≈ w?MKL??²?×? OË ¨t?KC? w?
Ò KŽ 5MR*« d??O? √ r²??OK
Ô ¨t??O? lðd¹
°UMON²½« tM UM½√ UM³Š ULO
ÆÓpOKŽ V¹d¦ð ô ¨w
] MÐ U¹ Ó„bMŽ U qÔ ≠
ô√ ¨5MR?*« d??O? √ w W??H? “dÐ√ sŽ Àb??×? ²?½ Ê√ ÍdÞU?? Ð ≠
d??Ô– U?Ë ¨‰b??F« d??Ô– ô≈ »UD)« sÐ d??L? Ž d??Ô– U?L? ¨‰b??F« w¼Ë
Æ»UD)« sÐ dLŽ dÔ– ô≈ ‰bF«
n«u*UÐ «Îd? ³? š p Ê√ bÐ ö? ¨n?«u*« w vK−??²ð U?H? B« ≠
V%
Ô I?ËÔ w?½√ X
Ó ¹√— w²«
^ n«u*« ÍQ?? ¨tK« s U??N?O? ‰b?F?« v≈ X
ø«c¼ UM¦¹bŠ UNO ÷u ½ Ê√
215
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¡wAÐ √b?³½ Ê√ s bÐÔ ô t?½_Ë ¨5MR*« d?O?√ U¹ d?¦?Ô n«u*« ≠
Æ„bNŽ w Wc« q¼QÐ √b³MK ¨UNM
ø«Îb¹b% ÍbNŽ w Wc« q¼√ sŽ tdFð Ê√ Vždð Íc« U ≠
-] nO w½d³š√ ¨UNK¼_ W¹dLF«
…bNF«Ë ¨”bI*« XOÐ `² ≠
Ò
ød_« «c¼
d_« t V²²Ý«Ë
oAœ `²? s Õ«d'« sÐ …bO³Ž uÐ√ ⁄d U]* ≠
Ó
Ë√ ¨ÂöÝù« v≈Ë tK« v≈ r¼u?Žb¹ ¡UOK¹≈ q¼√ v≈ V²? ¨ÂUA« w
tK« ‰u??Ý— d?O? ¹ ÊU?? «c¼ vKŽË ¨»d??(« wN? ô≈Ë ¨W?¹e?'« «uc??³¹
wÐ√ œU??N? ²?ł« ô t??O?] ?³½ Íb¼Ë tK« Ÿd??ý «c¼ ¨ÁdŁ√ vK?Ž s×½Ë ¨¤
Æ…bO³Ž
ÆÆtO≈ r¼UŽœ U v≈ Áu³O−¹ Ê√ «uÐQ
¨ÁœuMł w rNO≈ —UÝË ¨b?¹“ sÐ bOFÝ oAœ vKŽ nK ?²ÝU
Ê√ ◊dAÐ `KB« v≈ «uÐUłQ ¨«Î—UBŠ WM¹b*« vKŽ Ó»d{ ¨Óq Ë U*Ë
ÆrNF ÁbIŽ_ wHMÐ Âb√
øU¼bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
¨t??O? ”UM« Ô d??A?²? ÝU?? ¨ÊU? ÍcUÐ …b??O?³? Ž uÐ√ w≈
] V²?? ≠
rž—√Ë rN d?IŠ√ «c¼ ÊuJ?O ¨qF?√ ô√ ÊUH?Ž sÐ ÊU?L¦?Ž ]wKŽ —UýQ?
ÊuJO?? ¨rN??O≈ d??O? ?Ý√ Ê√ VUÞ wÐ√ sÐ yw?KŽ ]wKŽ —U??ý√Ë ¨r?N? u½_
°r¼—UBŠ w 5LK*« vKŽ …QÞË nš√ p–
øÓ cš√ 5¹√d« ÍQ³ ≠
gO'UÐ Ô d? ¨VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ
Ò Í√d Í—b? tK« Õdý ≠
‰uÝ— rŽ VKD*«b?³Ž sÐ ”U³?F« gO'« ”√— vKŽ ÔXKF?łË r¼u×½
ÆWM¹b*« vKŽ VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ ÔXHK ²Ý«Ë ¨¤ tK«
øU¼bFÐ ÓÀbŠ «–UL ≠
216
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
v≈ ÔX³??²? Ë ¨W??OÐU?'« t? ‰U?I?¹Ô l{u? v?≈ wF? s?0 ÔXK Ë ≠
sÐ b¹e¹ w½UIKð s ‰Ë√ ÊU?Ë ¨«uðQ ¨UNO w?½u«u¹ Ê√ œUMł_« ¡«d√
rN??OKŽË ¨b??O?u« sÐ bU??šË ¨Õ«d??'« sÐ …b??O? ³? Ž uÐ√Ë ¨ÊU??O? H? Ý wÐ√
rN?OKŽ ÊQÐ w≈
Ô ³?C?G? ÃU?³¹b« oö¹
Ò «Ë—c?²?ŽU? ¨rN?H?MŽ√ Ô b?Ë X
ÆrNMŽ X
^ J ¨rNÐdŠ w t½ułU²×¹ U «u³ rN½√Ë ¨rNŠöÝ
’U?? F?« sÐ Ëd?? L? ?Ž ô≈ ¨U?? ?F?Î ? O? ?L? ? ł ÍbMŽ …œU?? I?« lL?? ²? ? ł« U*Ë
s W?ŽU??L?ł ¡U?ł –≈ ¨Êu??³Þ—_« U?L¼—U??B?( ¨WM??Š sÐ qO?³? Šd?ýË
rNO≈ «ułd ¹ Ê√ ÊuLK*« ]rN ¨WuK ·uOÝ rN¹b¹QÐ ÂËd«
°ÊuMQ²¹ Âu ¡ôR¼ Ê≈ ¨ÎöN ∫X
Ô KI
ÊU?? _« Êu??³?KD¹ ”b?? I*« XO?Ð s bMł r?¼ «–S?? ¨r?¼u??×½ U?½d??? ?
ÆtMŽ «uQÝ U* rN²³łQ ¨wËbIÐ «uFLÝ 5Š w≈
Ò «ËƒUł bË ¨`KB«Ë
«cNÐ rN ÔX³²Ë ¨U×K
U¼UMKšb ¨”bI*« XOÐ v≈ U½dÝ rŁ
Î
ÆW¹dLF« …bNF« tMŽ ÔXK U «c¼Ë ¨«ÎbNŽ
øUNO X
Ó ³² «–UL ≠
∫UNO X
Ô ³² ≠
∫rOŠd« sLŠd« tK« rÐ
∫ÊU??_« s ¡U?? OK¹≈ q¼√ 5M?R*« d??O? √ t?K« b??³? Ž vD?Ž√ U?? «c¼
ô t½√ ªr?N½U??³?K Ë rN?? zUM?JË rN?«u??√Ë rN?? ? ?H½_ U·?½U??√ r¼U?DŽ√
ôË ¨U¼d??O?š s ôË U??NM hI??²M¹ ôË ¨Âb?N?ðÔ ôË rN?zUM? sJðÔ
¨rNM?¹œ vKŽ Êu¼dJ?¹Ô ôË ¨rN«u??√ s ¡w?ý s ôË rN??³? O?K s
¨œu??N? O« s b?? Š√ rN??F? ¡U??OK¹SÐ s?J¹ ôË ¨rN?M b??Š√ —U?
] ?C¹ ôË
rN??OKŽË ¨sz«b*« q¼√ v?DF¹ U?L? W¹e?'« «u?DF¹ Ê√ ¡U?OK?¹≈ q¼√ vKŽË
vKŽ s¬ t½S?? rNM Ãd?š sL?? ¨’u?BK«Ë ÂËd« U?NM? «u?łd? Ô¹ Ê√
¨s¬ u‡?‡N?? rNM ÂU??√ sË ¨r?NMQ?? «u??GK³?¹ v²??Š t‡‡U??Ë t‡?‡??H½
217
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¡UOK¹≈ q¼√ s VŠ√ sË ¨W¹e'« s ¡U?OK¹≈ q¼√ vKŽ U q¦ tOKŽË
ÊuM¬ rN½S ¨rN?³K Ë rNFOÐ vK ¹Ë ÂËd« l? tUË tHMÐ d?O¹ Ê√
¡Uý sL ¨rNMQ «uGK³¹ v²Š ¨rN³K Ë rNFOÐ vKŽË rNH½√ vKŽ
w U? vKŽË ¨W?¹e?'« s ¡U?OK¹≈ q¼√ vK?Ž U? q¦? t?OKŽË b??F? rNM
¨5MR*« W?–Ë ¨¡U?HK)« W?–Ë ¨t?u?Ý— W?–Ë tK« b?N?Ž »U?²J« «c¼
ÆW¹e'« s rNOKŽ Íc« «uDŽ√ «–≈
…d−NK …dAŽ WLš WMÝ dCŠË V²
b?³?ŽË ¨’U?F« sÐ Ëd?L?ŽË ¨b?Ou« sÐ bU?š ∫p– vKŽ b?N?ý
ÆÊUOHÝ wÐ√ sÐ W¹ËUFË ¨·uŽ sÐ sLŠd«
Ëe?G«Ë ¨Õu?²?H«Ë „—U?F*« a¹—Uð X
Ô ³ÒK U? 5MR*« d?O?√ U¹ tK«Ë ≠
Àd?(« Á—U¹œ w pKNO? ¨ÂËe?N*« bO?³¹ d?B²M*« ÔX¹√—Ë ô≈ ¨»Ëd?(«Ë
s s¹b« «c?¼ Ê√ UÎMO?I¹ œ«œ“Q?? ¨Ác¼ pðb?N?Ž È—√ w½≈ r?Ł ¨qM«Ë
øUNK W√d« Ác¼ ÓrK ¨tK« bMŽ
fOË ¨UMÎ OI¹ tÐ Ó œœ“« p
Ó ½√ ‰Ô uIð Íc« tK« s¹œ «c¼ w
] MÐÔ U¹ ≠
U?Ë ¨t?K« Ÿd?AÐ ô≈ r?N?O? X
Ô ?LJŠ U? w½≈Ë ¨»U?D)« sÐ d?L? Ž s¹œ
Æl{u« «c¼ q¦ w «uDF¹Ô Ê√ tK« w{d¹ U ô≈ rN²ODŽ√
¨UMOKŽ r¼ «u½U?Ë X³KÔ b W¹ü« Ê√ 5MR*« d?O√ U¹ ÷d?²HM ≠
ør¼UMODŽ√ U UM½uDF¹ «u½U√
w r?UE?UÐ Íb?? ?²? ? ?I½Ë ¨”U?M« sŽ U?MM?¹œ c?? ?šQ½ v?²? ? c?MË ≠
ô≈ U½bMŽ t? fO tK« w U½U??B?Ž sË ¨t?O? GÐ w wžU?³UÐË ¨t??LKþ
tK« tFM U? tM cšQ½Ë ¨ÁU¹≈ tK« ÁUDŽ√ U tODF½ ¨t?O tK« lOD½ Ê√
U½≈Ë ¨5?*U?? FK W?? ?L? ?Š— tK« t?KÝ—√ w³?½ ŸU?? ³ð√ ô≈ s‡?‡×½ U?‡‡Ë ¨ÁU?‡¹≈
Íc« b??FÐ rŠd½ U?M½√ b?Š√ s?E¹ ô YO??Š nO??« l{u? w? rŠdM
¨U?ŽU?
Î ² ôË ¨Î¡U?½ ôË ¨ÎôU‡‡ b¹d?½ Î…d Ì»d?( UMłd?š U?Ë ¨U‡‡‡MO?I
218
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨UM U? rNK «u?ŽUÞ√ ÊS? ¨”UM« Ò»d ”UM« b?O?³?F² U?N?O≈ Ãd? ½ U/≈
¨r?N?M?¹œ r?N? ¨t?K? rJ?(« ÊS?? ? ? ? ? «u?Ð√ Ê≈Ë ¨U?‡‡?M?O?K?Ž U?? ? ? ? r?N?‡?‡?O?K?ŽË
ô≈ t?? L?J×¹ ö?? l?L? ?²? ?:« U?? ?√ ¨rNðœU?? ³? ? Ž sÞ«u?? Ë ¨r?‡‡N?? Ýu?? ?IÞË
tK?« s t?? OK?Ž vIK?²¹ Íc« ¨t?M¹œË ÊU?? ½ù« ÊU?? ? ÊS?? ¨Âö‡‡?‡Ýù«
U?? Ë ¨tK ÷—_« ÊS?? ¨q‡‡?{ Ê≈ tÐU?? I? Ž ‰U?M¹Ë ¨Èb?? ²¼« Ê≈ t‡‡?ЫuŁ
=»— …œU??³? Ž v≈ œU??³?F?« …œU?³? Ž s ”U?M« Ãd?? ?O ô≈ t??O? ³½ tK?« YFÐ
ÆœU³‡‡F«
ø«c¼ nOJ ¨nO« l{u w WLŠ— X
Ó K ≠
«Îd?B²M b?& rK »Ëd(«Ë 5%U?H« a¹—Uð X³ÒK Óp½√ ÓXK U?√ ≠
øqFH½ UL »uKG*UÐ s×¹
vKÐ ≠
¨qÞU??³«Ë o?(« 5Ð W??F? u? ‰Ë√ ¨—b?Ð …Ëe??ž cMË ¨u¼ «c??N? ≠
Z(«Ë ÂUOB«Ë …öBU …œU³Ž œUN'« Ê√ UMLKF¹ ¤ tK« ‰uÝ— ÊU
Î…U?“ ôË U?−?
Î Š ôË UU?
Î O? ôË …ö? q³?I¹ ô tK« Ê√ U?LJ ¨…U?e«Ë
q³?I?¹ ô pcJ ¨‰e½√ Íc« wŠu«Ë ¨÷d?? w²« W?¾?O? N« vKŽ ô≈
Âö?? ?Ýû »—U?? ?×½ U?/≈ s×½Ë ¨t?M¹œË t?? ?Žd?? ?A U?? ?ÎI? ? «u?? ô≈ œU?? ?N? ? '«
Ê≈ rNMOÐË UMMOÐ ‚d?H« UL? ¨ÊËdšü« tKF?H¹ U0 UM ÊQý ô °Âö?ÝùUÐ
ø‚öš_« w UM¹ËUð
Ê√ rJLKŽ ¤ tK« ‰uÝ— Ê√ ÓXK ¨5MR*« dO√ U¹ ÓXb ≠
W?×? ◊Ëd?ý rKŽ_ w½≈Ë ¨…U?e«Ë Z(«Ë ÂU?O?B«Ë …ö?BU? œU?N?'«
»U?? B½Ë ¨Z?(« ÊU?? —√Ë ¨ «dD?H*« s ÂU?? O? ? B« i«u?½Ë ¨…ö?? B«
ÊU?? «–U0 ¨œU‡‡?N? '« s?Ž «–U‡‡ s?‡‡JË ¨t?? U?? H½≈ q‡‡?O? ³? ?ÝË …U‡‡?e«
ørJO u¹ ¤tK« ‰uÝ—
219
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
v Ë√ U2 ÊU?Ë ¨ÁU? Ë√ ô≈ U?ÎA?O?ł ¤ tK« ‰u?Ý— qÝ—√ U? ≠
∫WðR Âu¹ gO'« tÐ
«Ëe??ž« ¨«Îd?O? š 5LK?*« s rJF?? s0Ë ¨tK« Èu??I? ²Ð rJO?? Ë√
ôË ¨t?‡K?UÐ d?‡H?? ? ? s‡? t‡?K« q?‡O?? ? ?³? ? ?Ý w‡? «u‡?K?ðU?? ? Ë ¨t‡?K« r?‡ÝU?Ð
ôË ¨UO½U
Î «dO³
Î ôË ¨…√d« ôË ¨«bOË
Î «uK²Ið ôË ¨«uÒKGðôË ¨«Ë—b‡‡Gð
«u?b?Nð ôË ¨«d?Î −ý «u?FDI?ð ôË ¨Îö ½ «u?ÐdIð ôË ¨W?F?u?BÐ Îôe?FM
ÆΡUMÐ
5F?? L? ²? −? ? ”UM« È√d?? ¨…Ëe??ž w ¤ t?K« ‰u??Ý— l? UMË
ø¡ôR¼ lL²ł« ÂöŽ
dE½« ∫‰UI Îöł— YF³ ¨¡wý vKŽ
Ó
°qO² …√d« vKŽ ∫‰UI ¡U−
°qðUI² Ác¼ X½U U ∫¤ tK« ‰uÝ— ‰UI
t?O≈ Îö?ł— YF?³? ¨b?Ou« s?Ð bU?š gO?'« W?b?I? vKŽ ÊU?Ë
°UÎHOŽ ôË …√d« sK²I¹ ô bU) q ∫t ‰UË
q¼√ ¡U??IK Êu??³¼«– rN?½Q? Âu??I U¹U?? u U?¹U? u« Ác?¼ Ê≈ tK«Ë ≠
W¹d?A? ³« vKŽ ¨W?O½U??½ù« w W?Fz«— U?¹U? Ë ¨Ëb?Ž ¡U?IK? ô V×? Ë
ÊuJð nO tM rKF²ðË ¨UNÐ v Ë√ s ÂU?√ Vd« wM¦ð Ê√ ¡UFLł
Æ»d(« w WLŠd«
Æpc wN tK«Ë ≠
ø5MR*« dO√ U¹ b^ ÐÔ »d(« s sJ¹ r√ ≠
W?LE½_«Ë qK*« s Ád?O?ž s?Ž nK²? ¹ Âö?Ýù« w ‰U?²?I« Ê≈ ≠
Ê√ t??OKŽ Âö??Ýù« w »d??(« W??F? O?³?Þ rN?H?¹ Ê√ œ«—√ sË ¨5½«u??I«Ë
»d??(« Ác¼ vKŽ fO??I¹ ô v²??Š ¨tð«– Âö?Ýù« W??F?O? ³Þ ÎôË√ rN??H¹
°Ê«ËbF«Ë lÝu²« »ËdŠ s U¼dOž fO¹UI
ø5MR*« dO√ U¹ p– nOË ≠
220
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ô ¨W??×? {«Ë Âö?? Ýù« w »d??(« U??N? O?KŽ Âu??Ið w²?« l«Ëb« ≠
œ— qLAð l«Ëb« Ác¼Ë ¨b¹U× U?NOKŽ ÷d²F¹ ôË ¨nBM U¼dJM¹
5LK??L?K …b??O?I? F«Ë s?¹b« 5QðË ¨fH?M« sŽ ŸU??b«Ë ¨Ê«Ëb??F«
…u?? Žb« W?¹U?? L? ?Š U?? C
Î ¹√Ë ¨U?? NM?Ž r¼Ëœd¹ Ê√ ÊËd?? U?J« ‰ËU?? ×¹ s?¹c«
w¦??U½ V¹œQ?ð «d?Î ?O?š√Ë ¨U??F?Î ?O? L? ł ”UM« m?‡‡‡K³?ð v²??Š W‡‡O??ö??Ýù«
°bNF«
Âö?Ýù« Ê√ ô≈ W?KO?³½ U??NK Âö?Ýù« w »d??(« ·«b¼√ Ê√ lË
rN?OKŽ ÷d?F½Ë ”U?MK Ãd? ½ UM b?Ë ¨»d?( U?ÎH?NK?²? U?Îu¹ sJ¹ r
Ê≈Ë ¨UMOKŽ U? r?N?OKŽË ¨UM U? rN ¨UM? «u½U? «uÐU?ł√ ÊS? ¨Âö?Ýù«
÷d?F«Ë Âb« w ÍËU?¹ s¹œ „UM¼ qN? ¨s¹d?B?²M*«Ë 5%U?H« UM
øÂËeN*«Ë dB²M*« 5Ð
Æ«c¼ qFH¹ ÂöÝù« dOž fO ¨tK«Ë ô ≠
tK« ‰u??Ý— ÓÃd? ? Ô² Ô»d?(« sJ?ð r ¨U?β? OÐ d?F? A« s „b¹“√Ë ≠
w UL? tÐdŠ w ÎöO?³½ tK«Ë ÊU bIË ¨t?²LŠ—Ë t?öš√ sŽ ¤
vKŽ rN?½Ëd?³?−?¹ rNð«œU?Ý ÊU?? s¹c« ÊU??O?³?B?« rŠd¹ ÊU?Ë ¨t??LKÝ
—bÐ …Ëe?ž wH ¨U?ξO?ý r¼d?√ s ÊuJK1 ô rN½_ »d(« w ÃËd?)«
¨Â«u?? ? ?F« s?Ð d?? ? ?OÐe?«Ë ¨VU?Þ wÐ√ s?Ð ÒwK?Ž ¤ t?K« ‰u?? ? ?Ý— YF?Ð
Êu??L?M²?¹ —bÐ ¡U? v?≈ tÐU?×? √ s Ìd? H½ w ’U??Ë wÐ√ sÐ b?F? ÝË
ÊU?Ë ¨rNð«œU? ¡U*« Êu?³KD¹ g¹d?I U?½Î UO?³? «uÐU? Q? ¨g¹d? d?³?š
’U?F« wMÐ Âöž —U?¹ uÐ√ i¹d?ŽË ¨ÕUL?'« wMÐ Âö?ž rKÝ√ rNM
VÞUšË ¨r¼dNM ¨¤ tK« ‰u?Ý— v≈ UFœ
Î ULNÐ «uðQ ¨b?OFÝ sÐ
U?? L¼c?? ? ?²¹ rË ¨g?¹d?? —U?? ³? š√ U?? L? ?NM lK?D²??Ý«Ë ¨o?dÐ 5ö?? G«
sŽ «Î—U?? ³? ?š√ Êö?? L? ?×?¹ b?? Ë ¨»«uÐ_« vKŽ »d?? (« Ê√ l? s¹d?? O? ?Ý√
°ULNMÝ dGB ULNIKÞ√ tMJË ¨g¹d gO' 5LK*«
221
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨W? U?š ·ËdE? ÁuKðU? s rŠd¹ ¤ tK« ‰u??Ý— ÊU? pc?
Æd_« ‰Ë√ w×L'« …ÒeŽ wÐ√ l qF UL
ød_« ‰Ë√ ÓXK ÓrË ¨w×L'« …eŽ wÐ√ d³š UË ≠
¨dFA« ÷dI¹ Îöł— ÊUË ¨—bÐ È—UÝ√ s w×L'« …eŽ uÐ√ ÊU ≠
∫‰UI ¨«dFý
Î ô «d¦½
Î ÁU¹≈ UÎHDF² ¤ tK« ‰uÝ— Íb¹ 5Ð ‰UË
wMM¹b??²? H?O ¡wý s?N fO ¨ UMÐ f?L?š w ]Ê≈ ¨b??L?×? U¹
ôË ¨pKðU?? √ ô Ê√ U??ÎIŁu?? pO?DŽ√ w½≈Ë ¨ÒsN?? OKŽ wÐ ‚b?Ò ?B? ?²? ¨tÐ
°pOKŽ d=¦√
°¤ tK« ‰uÝ— tIKÞQ
¨…eÒ ? Ž wÐ√ v≈ W??O? √ sÐ Ê«u??H? ¡U?ł ¨b??ŠÔ√ …Ëe??ž X½U?? U??LK
°UMF Ãdš« ∫‰UË
tKðU√ ô Ê√ UÎIŁu ΫbL× ÔXODŽ√ w½≈ ∫t ‰UI
ÓXK²?ÔI? ÓXKðU?I? ÓXłd?š Ê≈ ÓpO≈ b?N?Ž√ w½≈ ∫Ê«u?H? t ‰U?I?
Ê≈Ë ¨wŠ U?½√Ë ¡wý s?N? ? ³? ? O? ?B?¹ ö?? ? ¨wðU?MÐ l p?ðUM?Ð qF?? ?ł√ Ê√
°pOMG¹ ÎôU p²ODŽ√ XOOŠ
°rNF Ãdš v²Š Ê«uH tÐ ‰e¹ rK
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
Âu¹ ÊU? ÍcK UÎF?³ð Ád?Ož g¹d? s d?ÝQ½ rË ¨…eŽ UÐ√ U½d?Ý√ ≠
ÆW1e¼ dBM« ‰UײÝU ¨q³'« sŽ …Ud« ‰Ëe½ bFÐ bŠ√
∫t ‰U ¤ tK« ‰uÝ— Íb¹ 5Ð …eŽ uÐ√ nË U*Ë
°wKŽ
Ò 4U UMÐ wË ¨UμdJ ÔXłdš U/≈ bL× U¹
°‚U¦O*«Ë bNF« s wM²ODŽ√ U s¹Q ∫¤ tK« ‰uÝ— t ‰UI
Ìb? L? ×0 Ô d?? ? Ý ∫‰u??IðË W?J w ÓpO??{—U??Ž `?9 ô tK«Ë ô
°5ðd d׳ s ⁄bK¹Ô ô sR*« Ê≈ ¨5ðd
222
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«c¼ oMŽ »d{« ¨XÐUŁ sÐ r UŽ U¹ ∫‰U rŁ
°qFH
oKÞÔ√ qłd« Ê≈ Èdð U?LJ ¨d_« ‰Ë√ tMŽ U?HŽ Óp ÔXK «c?NË
W?O?½U?¦« …d*« w sJ?Ë ¨«b?Î ŽË lDË ¨U??ÎU?¦?O? vDŽ√ Ê√ b?F?Ð Ì…d? ‰Ë√
«d?Î ? šU??Ý WJ? v≈ œu?? F¹ ö?? ¨t?? ¦M?Š ¡«e??ł v‡?‡IK¹ Ê√ b?] ‡‡ÐÔ ô ÊU‡?‡
Ƥ tK« ‰uÝ—
Æ5MR*« dO√ U¹ oײ¹ U ‰U½ ≠
°r UŽ nOÐ t¦MŠ tK² bË ¨oײ¹ U ‰U½ ¨tK«Ë qł√ ≠
—b?? ÊU? t??²K U??L? ¨U?²Î ? OÐ d??F? A« s „b¹“Q??Ý p
Ó X
Ô K b??Ë
°ô≈ fO XO³«
ø5MR*« dO√ U¹ Áe−Ž UL ≠
Âu? ÊU¾M?ý rJMd−¹ ôËò ∫‰u?I¹ vU?Fð tK« ÊS? ¨Áe?−Ž U?√ ≠
åÈuI²K »d√ u¼ «ubŽ« ¨«ubFð ô√ vKŽ
Ê√Ë ¨t?? F? ? ‰b?? F« l?M1 ô d?? UJ?« d?? H? ? Ê√ vKŽ W?¹ü« Xœ b?? Ë
ÀbŠ U? rž— vKŽË ¨U½ö?²IÐ r¼ «uK¦? Ê≈Ë “u−¹ ô r¼ö?²IÐ qO?¦L?²«
Ê√ ô≈ ¨VKD?*«b??³? Ž sÐ …e??L? ×Ð 5d??A?*« qO??¦9 s b??Š√ …Ëe??ž w?‡‡
U?? βÐUŁ ]qþ q?Ð ¨«c¼ TO?? « rN?? IKš w r?N¹—U??−?¹ r ¤ tK« ‰u?? Ý—
°¡«bŽ_« vK²IÐ qO¦L²« sŽ vNM¹ ]qþË ¨tK³½Ë töš√ sŠ vKŽ
oKš vKF p½≈Ëò ∫tЗ tO ‰U? w³½
Ò s rKÝË tOKŽ tÒK« vK ≠
w ‚ö?? š_« W?? ö?? Ž U?? ¨5?MR*« d?? O? ?√ U¹ w½d?? ³? ?š√ sJË ¨årO?EŽ
nuð u? ¨pðb??N? Ž w ¡U?? OK¹≈ q¼_ t??²? O?DŽ√ U0 5Ëe??N?*« l »d??(«
¨Âö??Ýù« oKš u¼ UM?KI ÷—_«Ë ‰«u??_«Ë ”u??HM« kH??Š vKŽ d??_«
œ«—√ s* `L??ð qÐ ¨rN½U??³K d??bÔð ôË ¨rN??zUM Âb??NÔð ô Ê√ sJË
Æt³OK »dI¹ ôË bŠ√ tÐdI¹ ô Ê√ ¨ÁbOÐ t³OK Ë —œUG¹Ô Ê√ rNM
223
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«cNÐ b¹d½ U/≈ ¨ås¹b« w Á«d?≈ ôò ¨UÎC¹√ ÂöÝù« oKš u¼ ≠
sŽ „dA« W«“≈Ë ¨Íb¹_« w ô »uKI« w ÊU³KB« Âb¼ u¼ s¹b«
°Ê«—b'« sŽ ô ”uHM«
øWOMJ« w …öB« X
Ó C— V³« «cN√ ≠
V³« «cN ¨qł√ ≠
øUNu¹ ÀbŠ Íc« UL ≠
ÊU??ŠË ¨U?NM×?? w ÔX?KłË ¨”b?I*« ÓX?OÐ ÔXKšœ U??bMŽ ≠
°…öB« Ôb¹—√ ∫„dD³K ÔXK ¨…öB« ÔXË
°pF{u w q ∫‰UI
∫„dD³K X
Ô K X
Ô ON²½« ULK ¨U?Nł—Uš «œÎ dHM X
Ô OK Ë X
Ô łdšË
øUł—Uš
ÔXOK rÓ  rKFð√
Î
ô ∫‰UI
¨Íb??FÐ Êu??LK*« U¼c??š_ W??? OMJ« qš«œ ÔXO?K u ∫ÔXKI??
°dLŽ vK UM¼ ∫«uUË
‰b??F« r¼
] q?L? ×? ² p½≈ ¨5M?R*« d??O? √ U¹ W??L? Šd?« Ác??N U¹ ≠
°v²Š „bFÐ
Ê√ wMFM1 ö? ¨ÎU?ÒOŠ rK?E« ÔXC— Ê≈Ë w½≈ øq?F√ ô√ wU?Ë ≠
ÆwЗ bMŽ Êu√ Âu¹ tÐU³Ý√ q¹“√
5MR*« dO√ U¹ „bFÐ s X
Ó ³Fð√ ≠
°wK³ s wMI³ÝË ≠
5MR*« dO√ U¹ pO³ŠU l tK« ÓpKFł ≠
5¬ rNK« ≠
o‡‡³?Ý Íc‡‡‡« ÒwD³?I« l tM?Ð«Ë ’UF« sÐ Ëd?L?Ž Ôd?³š U?L? ≠
øËdLŽ sЫ
224
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫‰uI¹ d?B s wD³
UMOKŽ lKÞ –≈ ¨b?−*« w ”uKł
UM ≠
y
Ï
ø5MR*« dO√ s¹√
°U½√ U¼ ∫ÔXKI
¨‚U??³? Ý w? qO??)« Èd??ł√ w«u?« Ê≈ ¨5MR*« d??O? √ U?¹ ∫‰U??I? Ëd?LŽ sÐ b?L?× U?N?³?×? ¨qOš qJ W?³U?G« w¼ wÝd? X‡‡½UJ
Ò»—Ë wÝd? ∫‰U?Ë ¨t?Ýd?? U?N½√ d?B? vKŽ pO?«Ë sЫ ¨’U?F« sÐ
°W³FJ«
sÐ bL?× ”d XOË wÝd? UNÐ «–S ¨UÎOK qO?)« U½dE½ ULK
°ËdLŽ
s?Ы U½√Ë U?¼c?? ? ?š ∫‰U?? ? ? Ë ¨◊u?? ? ??UÐ w?MÐd?? ? ? {Ë ¨wK?
] Ž V?Łu?? ? ?
°5d_«
ø5MR*« dO√ U¹ ÓXKF UL ≠
°ÓXOHÔË Ó dBÔ½ ¨fKł« ∫t ÔXK Ê√ vKŽ Ô œ“ U tK«Ë ≠
v≈ «d?? ?C? ?×? ? O tM?Ð«Ë ’U?? F?« sÐ Ëd?? L? ? Ž VK?Þ w X
Ô K?Ý—√ rŁ
œuNý ”UM«Ë wK− w «dCŠ ULK ¨WM¹b*«
øÍdB*« s¹√ ∫ÔXK
°5MR*« dO√ U¹ U½√ U¼ ∫‰UI
°5d_« sЫ UNÐ »d{« ¨…Ò—b« Óp½Ëœ ∫ÔXKI
øÍdB*« qF UL ≠
U½√Ë ¨tM Ł√ v?²?Š Ëd?L?Ž sЫ »d?{Ë ¨tðd?√ U?L? …—b« c?š√ ≠
°5d_« sЫ »d{« ∫«Îœœd t ‰u√ Ê√ vKŽ b¹“√ ô
øU¼bFÐ ÀbŠ «–UË ≠
vKŽ U??NÚKł√ Êü« ∫t ÔX?K ¨t?L? B?š s? vN?²?½« t?²? ³?? Š U* ≠
°t½UDKÝ qCHÐ ô≈ tMЫ p
Ó Ðd{ U tK«u ¨ËdLŽ ”√—
225
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
WłU?Š ôË ¨wMÐd{ s ÔXÐd{ b? ¨5MR*« dO√ U¹ ∫w ‰U?I
tOÐQÐ w
ÊuJð v?²? Š tM?OÐË pMO?Ð UMKŠ U?? t??²Ðd?? { u tK?«Ë U??√ ∫ÔXK?I? tŽbð Íc« X
Ó ½√
øp– bFÐ X
Ó KF «–UL ≠
”UM« -b?³F?²?Ý« v² ¨Ëd?L?Ž U¹ ∫t ÔXKË Ëd?LŽ v≈ ÔXH?²« ≠
ø«—«dŠ√
rNðUN√ rNðbË bË
Î
dO√ U?¹ WC s Ì·U×? vKŽ V¼c« ¡U0 V²JÔð WŁœUŠ Ác¼ ≠
U¼dO?G dB²Mð
W√ X
Ô d?Ž UË ¨‰bŽ ‰b?F« «c¼ bFÐ fOK ¨5MR*«
Ô
UNH½ s
vÐQðË ¨pHM ÁU{dð U „dOG v{dð Ê√ ‰bF« Ê≈ ¨wM
] ÐÔ U¹ ≠
ô Ê√ vÐQ¹ ¡w?ý ”UMK ÊuJ?¹ Ê√ j ? Ý sL?? ¨p??HM ÁU?ÐQð U?? t
‚bAð U?LN? rUþ t?HM ÁU{d¹ ô U?ξOý Ád?OG v{d¹Ë ¨t?OKŽ ÊuJ¹
tu?? tKF?? ‚b] ? s?L? ¨‰«u?? _« ÊU??×? ?²? « ‰U?? F? _« Ê≈Ë ¨‰b?? FUÐ
rŁ t?u?? U½c?? š√ ¨q?F? ?H« `?O? ?³? ?Ë ‰u?? I?« s?? ×Ð v?ð√ sË ¨ÁUM?F? ?—
Ÿb½
Ó ôË ¨tÐ qL?F¹ r t?³ŠU? Ê_ o(« tO? Îôu? ^œd½ ö ¨ÁUMF?{Ë
°ÁUM³Ł√ ô≈ tÐ ÎöUŽ Òo(UÐ ÎözU
wU??O?H« lD? b? wD³??I« Èdð ¡wý Íú?? ¨tK«Ë ‰b??F« u¼ ≠
øpO≈ Á«uJý ldO —UHI«Ë
uË U??ÎI? ?Š œ^ —√ ö?? ¨U½Î «e??O? ? ‰b??FK X
Ô ³?? B½ w½√ lL?? Ý t½« p– ≠
U? tK«ËË ¨t³?Š√ s tÐ ¡U?ł uË ÎöÞUÐ q³√ ôË ¨t?C?GÐ√ s tÐ ¡U‡‡ł
ô ‰b??F« sJË ¨tMÐ«Ë ’U??F« sÐ Ëd??L?Ž s w≈
] V?
Ò Š√ wD³?
^ I« ÊU??
UMF?? b¹ ö?? ¨qÞU?? ³«Ë o(« vK?Ž U/≈Ë iG??³?«Ë V‡‡(« v‡?‡KŽ Âu‡?‡I¹
°oŠ w Í—U$ ô Ê√ iGÐ UMFM1 ôË ¨qÞUÐ w wÐU×½ Ê_ VŠ
y
226
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÊU?? ? U?? ?√ ¨tM?Ð«Ë ’U?? ?F« sÐ Ëd?? ?L? ? Ž V?KÞ w ÓX?KÝ—√ r?Ó K ≠
s h²?I¹ wD³?I« qF?−¹ Ê√ ËdL?Ž t?O d?Qð UÐU?Î ²? V²Jð Ê√ wHJ¹
ød_« wN²M¹Ë tMЫ
U0 tO? wC√ UÐU?Î ² t?O≈ X
Ô ³²J UÐU?Î ² w≈
Ò V²? qłd« ÊÒ √ u ≠
¨t?O? w?
] ≈ UJýË ¨wK−? w w?½¡U?ł b?Ë U?√ ¨rKþ s t??OKŽ lË
t½≈ rŁ ¨tO w½d?BM²Ý« Íc« l{u*« dOGÐ Ád?B½ ÊuJ¹ Ê√ v{—√ ö
¨dL)« »dý ÍcUÐ Ôpðd³š√Ë o³Ý UL ¨ÔXKF U0d ULK
ÊU u
Î
Ô œ—√ wMJË ¨…dLF« w U½√Ë UÎOUý w½¡UłË vÝu uÐ√ tOKŽ kKžQ
°—=cŠÔ√Ë s
Ó ¾LÞ√ Ê√
øs —=c×ðÔ Ë øs s¾LDð ≠
WH?OK)« Ê√Ë ¨ÊuLKE¹Ô ôË Êu?UC¹Ô ô rN½√ UM²?– q¼√ s¾LÞÔ√ ≠
°o(« rNOKŽ ÊU Ê≈ rNOKŽË ¨o(« rN ÊU Ê≈ rNF
U0dË ¨Òw– «c¼ ªr¼bŠ√ ‰uI¹ ô Ê√ ¨WUF« q³ …ôu« —=cŠ√Ë
d??H? š√ ô w½≈ tK«Ë U??√Ë ¨r?K* ÁU??{d¹ ô U?? t 5?MR*« d??O? √ w{—
s ¨UM?²K q¼Q?? ¡U?C? I« w U?M²?– q?¼√Ë ¨«b?Î N? Ž iI½√ ôË ¨W??–
°ÁUMB U qÞUÐ w Èb²Ž« sË ¨ÁU½dB½ t u¼ o×Ð U½dBM²Ý«
dQð v²Š ¨’UF« sÐ ËdLŽ V½– U ¨5MR*« dO√ U¹ sJË ≠
¨Ó»d?{ U Ëd?LF? ¨tL?Bš Ó»d?{ Ê√ bF?Ð …—bUÐ tÐdC¹ Ê√ wD³?I«
w? VO?? ? ?B?½ t Êu?J?¹ v²?? ? ?Š ¨t?MЫ q?F? ? ? H?Ð w{— t?½√ ·
Ô d?? ? ?Ž√ U?? ? ?Ë
°ø»UIF«
U?Ë ¨t?OÐ√ U?B? FÐ ô≈ wD³?I« Ó»d?{ U? Ëd?L? Ž sÐ «b?Î L?×? Ê≈ ≠
¨ÓpO≈ qO??³?Ý ôË d??O?_« s?Ы ÓX½√ ∫t?? H½ t XU?? Ê√ ô≈ t?³? ?Š√
vKŽ ÏrKþ l?I¹ ô Ê√ ¨t?F? U?ÎF?O?L?ł …ôu«Ë Ëd??L?Ž ’d?×¹ Ê√ Ô œ—Q?
¨…ôu« s r?‡‡NÐd?? d??O? ?ž t??O≈ rN??F? œ U?‡ r‡NM? V‡¹d?? s‡? b‡Š√
227
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÔXM Íc« «c¼Ë ¨w?H½ t XŠ«d²?Ý«Ë ¨tO? Ô bN²?ł« Íc« «c¼Ë
…ôu?« vK?Ž tÐ w?C? ? ?√ Ê√ q³?? ? ? ¨ÍœôË√Ë w?? ? H?½ vK?Ž tÐ w?C? ? ?√
°r¼œôË√Ë
ø5MR*« dO√ U¹ „«– nOË ≠
Ê≈Ë ¨ÂU?? ?ù« Á«œÒ √ U?? ? tK?« oŠ ÊËœR¹ ”U?M« Ê≈ ∫‰u?? ?√ X
Ô ?M ≠
°WOŽd« XFð— lð—
Ó «–≈ ÂUù«
ÔXM w½_ ¨w?K¼√Ë w?H?½ W?³? ÝU?×? w «b¹b?
Î ý ÔX?M pcË
Ê≈ ÈËb?ł ô t½√Ë ¨Òw≈ W??×?UÞË ¨Íu?×½ W?³zd?A? —U?BÐ_« Ê√ ÔrKŽ√
ôË ¨W?UO?I« Âu¹ rNMŽ X
Ô ³?Ýu?× ¨w?K¼√ lð—Ë ¨wH?½ vKŽ Ô u?
°÷—_« w ”UM« WM√ s u$√
∫ÔXKË wK¼√ ÔXOð√ ¨¡wý sŽ ”UM« ÔXON½ «–≈ ÔXMJ
U?L? rJO≈ ÊËdEM¹ ”UM?« Ê≈Ë ¨«c?Ë «c? sŽ ”UM« ÔX?O?N½ w½≈
tK«Ë w½≈Ë ¨«uÐU¼ r²?³¼ «–≈Ë ¨«u?FË r²?FË «–S? ¨r×K« v≈ d?OD« dEM¹
»«c??F« t? X
Ô H??ŽU??{ ô≈ tM?Ž ”UM« X
Ô O??N?½ U??L? O? lË Ìq?łdÐ vðËÔ√ ô
°dšQ²¹ Ê√ rJM ¡Uý sË ¨ÂbI²¹ Ê√ rJM ¡Uý sL ¨wM t½UJ*
UN²F{Ë w²« WU?F« o«d*« s …œUH²Ýô« s wK¼√ ÔXFM bË
b?Ë ¨r?N …UÐU?×? p– w ÊuJ¹ Ê√ U??Îu?š ¨”UM?« s W?¾? H WËb«
ÔYO??Š vŽdð W??b?B« q?Ð≈ l U?NK?F?−? ¨ÎöÐ≈ tK«b??³?Ž w?MЫ Èd?²? ý«
ÆÆÆ‚u« UNÐ vð√ ¨XMLÝ ULK ¨»dAð ÔYOŠ Ô»dAðË ¨vŽdð
øÁc¼ s* ∫ÔXKI ¨UνULÝ ÎöÐ√ ÔX¹√d ‚u« ÔXKšb
dLŽ sÐ tK« b³F ∫qOI
U? ¨5MR*« dO?√ sЫ U¹ ¨ÌaÐ ÌaÐ ¨tK«b?³?Ž U¹ ∫tK« b?³F ÔXKI?
øqÐù« Ác¼
228
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U U?NÐ wG²Ð√ ¨W?bB« qÐ≈ l U?N²KF?− ¨U?N²¹d?²ý« qÐ≈ ∫‰U?I
°ÊuLK*« wG²³¹
sЫ qÐ≈ «u?I?Ý« ¨5MR?*« d?O?√ sЫ qÐ≈ «u?Ž—« ∫Êuu?I?O? ∫ÔXKI?
¨Ác?? ? pU?? ”√— v≈ b?Ô ?ž« ∫d??L? Ž sÐ tK?«b?³? Ž U?¹ ¨5MR*« d??O? √
°5LK*« ‰U XOÐ w tM wU³« qFł«Ë
¨XM?L? ?? ? t?KÐ≈ vŽ— Ê√ v?KŽ œ«“ U?? t?K«b?? ³? ? Ž pMЫ ]s?JË ≠
øtKÐ≈ XMLÝ Ê≈ ÃdŠ ¡d*« vKF√
t??O? W??c? w¼ ôË ¨tK?Ð≈ vŽd¹ Ê√ Ãd?Š ¡d?‡*« v‡‡KŽ f?‡‡O ≠
Íc« w?M ÊU?? U?? ¨t?? {—√ w U¼U?? Ž— t½√ uË ¨X?ML??? ? U¼U?? Ž— Ê≈
ÆÊU
qF?? U??L? ? W??b?? B« qÐ≈ w? rNKÐ≈ Êu?KF??−?¹ ”UM« sJ?¹ r√ ≠
øpMЫ
ÊuKFH¹ «u½U vKÐ ≠
l q?F? ? ?Hð X
Ó ?M√ ¨p?MЫ q?Ð≈ d?? ? O? ? ?ž U½Î U?? ? L? ? ?Ý Îö?Ð≈ X
Ó ¹√— u?K ≠
ødLŽ sÐ tK«b³Ž l X
Ó KF Íc« UN³ŠU
°qF_ s√ r ¨ô ≠
øtF ÓXKF ÓrK ≠
q?Ðù« l ÚX?Ž— Ïq?Ð≈ ÔX?KI? ¨w?MЫ d?? ? ? ?O? ? ? ?G? qÐù« X?½U?? ? ? u? ≠
s XO??I U??N½_ XML??Ý U?N½√ p
] ?ý_ s√ rË ¨Ãd??Š ôË X
Ú ML?? ¨W?bB« qÐ≈ ÁU?IKð U? dO?ž W¹UMŽË W¹U?Ž— Wb?B« qÐ≈ vKŽ 5LzU?I«
ô w
Ó U??Ë °t??OÐ√ U??B? FÐ XM?L? Ý tKÐ≈ Ê√ È—√ ô nOJ? wMЫ u¼Ë U??√Ò
Ë√ ¨5MR?*« d?O? √ sЫ q?Ð≈ U??N½_ vŽd??²? U?N?½u??b?I?¹Ô «u½U?? rN½√ È—√
Æ5MR*« dO√ sЫ qÐ≈ UN½_ »dA² UN½ubI¹
229
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø5MR*« dO√ U¹ Ÿ—u« pÐ ÓmKÐ b(«
= «cN√ ≠
tK« s? wMŽ wMG?¹ d??L? Ž sÐ tK«b??³? Ž ÊU??√ °mK?³¹ ô√ t U??Ë ≠
qÐ≈ ‰UÐ U? »UD?)« sЫ d?L?Ž U¹ ∫wMQ?ÝË t¹b¹ 5?Ð ÔXH?Ë Ê≈ U?ξ?O?ý
°ø”UM« qÐ≈ Xe¼ 5Š XMLÝ pMЫ
U/≈ ’U??F« sÐ Ëd??L? Ž sЫ ÊÒ √ X
Ó ¹√— Âu?¹ p
Ó ½√Ë ¨‰b??F« u¼ «Î–≈ ≠
XML?Ý dL?Ž sÐ tK«b³?Ž qÐ≈ Ê√ ÓX¹√— ÂuO? ÊU ¨t?OÐ√ ÊUDKÐ rKþ
Ó
øtOÐ√ ÊUDKÐ
pLKþ U tHMÐ „«ËUÝ sË ¨„«c tK«Ë «c¼ ≠
Ê√ VŠ√
¨WBI« Ác¼ «dO¦?
^
Î w X«— bË ¨rKEð Ê√ „UýUŠ ≠
d??O? √ Èb? qN?? ¨pM?ŽË pM ÊU?? «–≈ nO?J Ÿ—u« Y¹b?? Š lL??Ý√
øtÐ Í—U³šSÐ ÒsLO ¨bFÐ «c¼ s ¡wý 5MR*«
¡wý ÍbMŽ «c¼ »Ëd{ s ‰«“ U qł√ ≠
w ÎW?³ž— wMðú?Ë ¨wuC? Ó dŁ√ bI ¨5MR*« d?O√ U¹ q?I ≠
°o³Ý b U »d{ s hB ŸULÝ
Èb??Š≈ w?¼Ë ¨¡ôuKł »UD)« s?Ð d??L? Ž sÐ t?K«b??³? Ž b?? N? ý ≠
Âb? U?LK ¨U?ÎH√ 5FЗQÐ r?MG*« s Èd?²?ýU? ¨”—U? œöÐ w „—U?F*«
∫ÔXK?Ë wM t?? ²? ?O½œ√ ¨¡ôu?Kł s Èd?? ²? ?ý« U?? d?? Q‡Ð ÔX?d??ŽË w
Ò ?KŽ
U0 „UÐ√ b? ?²? « tK«b?? ³? Ž U¹ ∫p
Ó q?O? I? ¨—UM?« vKŽ X
Ô {d?? ŽÔ u X
Ó ¹√—√
øtÐ wM¹b²Hð ÓXM√ ¨¡ôuKł s ÓX¹d²ý«
°tÐ p²¹b²« ô≈ p¹–R¹ Ì¡wý s U tK«Ë ∫‰UI
d?LŽ sÐ tK«b?³Ž ∫«u?UI? ¨«uF¹U?³ð 5Š b¼U?ý w½Q ∫t X
Ô KI?
¨5MR*« d?O?√ sÐ«Ë ¨t?K« ‰u?Ý— VŠU?
ÓX½√Ë ¨t?O≈ ”UM?« VŠ√Ë
^
«uK?G¹ Ê√ s r?N? ?O≈ ]V?Š√ pOK?Ž «u?? B? ? šdÔ¹ Ê√ ÊUJ? ¨pc?? t?K«Ë
s d?? łUð `З U?? d??¦? √ p?ODF?? U?½√Ë ¨‰ËR??? r?Ï ÝU?? w½≈Ë °p
Ó ?OKŽ
°UL¼—œ
r¼—b« `З Óp Ìg¹d
Î
230
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øtK«b³Ž ‰U «–UL ≠
°«c¼ q¦ ¡wý w ÁUÐ√ wBFO tK«b³Ž ÊU U ≠
øÓX½√ ÓXKF «–UL ≠
t??O? «u??F? b? ¨t?K«b?³? Ž Á«d??²?ý« U?? rN??²? FÐË ¨—U?−? ²« Ô u??Žœ ≠
`Ðd¹ ¨tðd³š√ UL UÎH√ 5½ULŁ tK«b³Ž X
Ô ODŽQ ¨r¼—œ n√ W¾LFЗ√
t?L?I?O ’U?Ë wÐ√ sÐ bF?Ý v≈ wU?³UÐ ÔX¦?FÐ rŁ ‡U?L¼—œ
r¼—b«
Î
Æ”UM« 5Ð
tK«Ë ¨Ÿ—u« pÐ mK³¹ =b(« «cN√ ¨5MR*« dO√ U¹ ÓX½√ q¼c ≠
¨¡wý t?¦¹b?Š s w½—ËU? ¨«c?¼ lM t½√ wMŁb?Š b? „Ó d?O?ž Ê√ u
U??−?
Ó KÝË pM d?] ? ¨U??−?
Ó ½√ U??√
Î ? p
Î ? UÎJU??Ý ÊU?DO??A« „¬— Ê≈ Íc« X
U¹ Èdð ô√ s?JË ¨pö?? u¼ pKF?? Ë ¨pKF?? u¼ pöJ? ¨d??š¬
øŸ—u« w ÓXGUÐ Óp½√ 5MR*« dO√
¡wAK tÐ Ácš√ Íc« sL¦UÐ tODŽÔ√ b tK«b³Ž ÊU u «–UË ≠
¨¤ tK« ‰uÝ— VŠU t½√ ¨tKł√ s? tODŽ√ b t½√ X
Ô MMþ Íc«
ø5LKLK 6ž «c¼ w ÊuJ¹ ô√ øtO≈ ”UM« VŠ√Ë
¨dLŽ sЫË
Ò
øÊU t½√ „«—œ√ U sJË ¨tO ÊUJ ÎöF ÀbŠ «c¼ ÒÊ√ u ≠
w Ÿuu« ·u?š ‰ö(« —UAŽ√ W?Fð „dð u¼ Ÿ—u« Ê≈ ÒwMÔÐ U¹ ≠
¨U??ξ?O? ý U½d?? š U?L? ÔXMMþ Íc« qł_ w?DŽÔ√ sJ¹ r uK ¨Â«d??(«
¨wM?þ ‚b?? ? Ê≈ sJ?Ë ¨dÐb?ðÔ Ë q³?? ?IðÔ U?? ? O½œË ¨V¼c?ðË wðQ?ð r¼«—œ
øWUOI« Âu¹ «c¼ sŽ ‰QÝÔ√ Ê√ vAš√ ô√ ¨X
Ô ³Š Íc« ÊUË
pK¦ ”UM« w ÊuJ¹ Ê√ ÒeŽ bË ¨vA ¹ tK«Ë pK¦ ≠
ÔXLKþË U?FO?
Î Lł ”U?M« ‰bŽ uK ¨Î«œd? WU?O?I« Âu¹ tK« wð¬ UMK ≠
¨rN?LKþ w½d?{ U? ÔXb?ŽË U?ÎF?O?L?ł ”UM« rK?þ uË ¨rNb?Ž wMF?H½ U?
«ËƒUÝ√ «–≈ ¡w¹Ë ¨”UM« sŠ√ «–≈ s×¹Ô Íc« WFùUÐ X
Ô Ë
231
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«c¼ s ¡wý „bMŽ qN? ¨5MR*« dO?√ U¹ ÊuJð Ê√ „U?ýUŠ ≠
øbFÐ
ÍbMŽ qł√ ≠
mÌ B p w½S ≠
w ‰U*« XOÐ vKŽ w?KUŽ ÊU?Ë ¨VO?I?OF? v≈ U?u¹
Ô KÝ—√ ≠
Î X
Í—bð√ ¨VO?IOF? U¹ ∫ÔXKI ¨r U?Ž wMЫ ÍbMŽË w½¡U−? ¨WM¹b*«
ø«c¼ lM U
5MR*« dO√ U¹ ¨ô ∫‰UI
¨5MR*« dO?√ sЫ t½√ r¼d³?šQ ¨‚«dF« v≈ oK?D½« t½≈ ∫X
Ô KI
ÌWC s WO½¬ ÁuDŽQ ¨WIHM« rNQÝË
°vK×Ô UÎHOÝË UŽU²Ë
Î
¨wu?? s ”U½√ v?KŽ ÔXb?? U/≈ ¨ÔXKF?? U?? ∫r? U??Ž ‰U?? I? ÆWQ dOž s «c¼ w½uDŽQ
°‰U*« XOÐ w tKFłU ¨VOIOF U¹ Ácš ∫ÔXKI
Âu?? I« s ‰U½ U?? ‰U½ b?? pM?Ы Ê√ Âe??& p
Ó K?F? ł Íc?« U??L? ? ≠
°UN½Ëœ tODŽ√ t½√ „Ó d³š√ bË ¨WQ0
s U¼UDF??OÔ ÊU? U?L? ¨WQ?? d?O?ž s U?N?ODŽÔ√ b?? ÊU? s¾ ≠
°5MR*« dO√ sЫ sJ¹ r u UN½Ëœ
5MR*« dO√ U¹ W¹b¼ UNKFK ≠
ö?? ÊU?? b?Ë ÓU? √Ò ¨5MR?*« d?O? √ sЫ sJ?¹ r u pc?? w¼ ≠
uË wM t?½UJ* wMЫ Ác??š√ 5LK*« ‰«u??√ s ¡wý w²??OÐ wË ÂU½√
‰ö?(« —U?A?Ž√ WF?ð „dð Ÿ—u?« Ê√ ∫wM
Ò ÐÔ U¹ UMK U?√ ¨W¹b¼ d?_« «bÐ
ø«d(« w Ÿuu« ·uš
UMK vKÐ ≠
«Î–≈ œ^ d«Ë cš_« ÂöF
≠
Ó
232
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Ô œ—√ U/≈Ë ¨5?MR?*« d?? ? O? ? ?√ U¹ W?? ? F? ? ?ł«d?*«Ë ‰«b?? ? '« fO? u¼ ≠
w½—cŽU ¨d_« w dE½ nO pM rN√ Ê√ w«RÐ
pOKŽ V¹d¦ð ô ≠
øbFÐ «c¼ s ¡wý 5MR*« dO√ bMŽ qN ≠
°¡wý «c¼ s ÍbMŽ ‰«“ U qł√ ≠
5MR*« dO√ ‰uI¹ U* ÌmB w½S ¨«Î–≈ UON ≠
v≈ gOł w »UD)« sÐ d?LŽ UMЫ tK«bO?³ŽË tK«b³?Ž Ãdš ≠
d?O?√ „«c?u¹ u¼Ë Íd?Fý_« vÝu? wÐ√ vK?Ž «]d ö?H? U?LK ¨‚«d?F«
ÆÆÆqNÒ ÝË ¨ULNÐ VŠd
] ¨…dB³«
°X
Ô KFH tÐ ULJFH½√ Ìd√ vKŽ ULJ —Ô b√ u ∫‰U rŁ
°—b√ vKÐ ∫‰U rŁ WNOM¼ XJÝ rŁ
ø„«– UË ∫ôUI
d?? ?O? ?√ v≈ t?Ð YFÐ√ Ê√ Ôb?¹—√ tK?« ‰U?? s ‰U?? ? UM?¼ U¼ ∫‰U?? I? ? t½UF?O³ð rŁ ¨‚«dF« ŸU²? s tÐ ÊUŽU²?³² ¨tM ULJ{d?Q ¨5MR*«
°`Ðd« ULJ ÊuJ¹Ë ¨5MR*« dO√ v≈ ‰U*« ”√— ÊU¹œR² ¨WM¹b*« w
øöF «–UL ≠
Íc« ‰U*« s U?{d²?U? ¨UL?N vÝu? wÐ√ ÷d?Ž vKŽ UI?«Ë ≠
¨U¹d?²? A¹ Ê√ U?L? N tK« ¡U?ý U?? ‚«d?F« ŸU??²? s U¹d??²?ýU? ¨U??L¼UDŽ√
Íc« ‰U*« «œUŽ√ rŁ ¨U?×З
Î «c¼ s UÐU √Ë ¨ÁUŽU³ WM?¹b*« v≈ UbË
°ÁUHK²Ý«
UHK²Ý« U U¹Òœ√ ÊUMO√ ≠
øWÞU³« ÁcNÐ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ „UM¼ «–UL ≠
°dO¦J« „UM¼ ≠
233
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øu¼ UË ≠
°tOKŽ ULN²³ÝUŠ U ≠
ø„«– UË ≠
øULJ{d√ UL gO'« q Ó÷dÓ√ q¼ ∫ULN ÔXK ≠
°ô ∫ôUI
°UÎC¹√ t×Ð—Ë ‰U*« ÊU¹œRð «Î–≈ ∫ÔXKI
øôU «–UL ≠
¨tÐ Ád?¬ ¡wý w wMF?ł«d¹ sJ¹ rK ¨XJ? tK«b?³Ž U?√Ò ≠
°5‡‡MR*« d‡O?√ U¹ p– p wG³?M¹ U ∫‰U?I dL?Ž sÐ tK«b?O³?Ž U√Ë
ÁUMLC hI½ Ë√ ÁUMHK²Ý« Íc« ‰Ô U*« p
Ó K¼ u
°dLŽ sÐ tK«bO³Ž tK«Ë ‚b ≠
øŸ—u« s¹√ sJË ¨jI ‰bF« u¼ ÊU Ê≈ Ó‚b ≠
øUM¼ Ÿ—u« nOË ≠
ÔXKI ¨w
] MЫ ÷d?√ U?L t?K gO'« ÷
Ó d?√ vÝu? UÐ√ Ê√ u ≠
U?Ò√ ¨”UM« tÐU? √ UL? ÁUÐU? √ `Ð—Ë ¨”UM« qF? U?L? ÁUHK?²Ý« ωU?
w w½U?J* ÁU??I? I? Š `З «c??N? ? ¨”UM« ÊËœ s «c??NÐ U?? L? N? B? ¹ Ê√
°ÊU Íc« ULNF vÝu wÐ√ s ÊU U ô≈Ë ”UM«
øX
Ó KF «–UL ≠
`Ðd«Ë ‰U*« «bOŽ√ ∫Èdš√ …d ÔXK ≠
øöF UL ≠
°Èdš√ Î…d tK«bO³Ž wMFł«—Ë ¨«œÎ b− tK«b³Ž XJÝ ≠
ød_« vN²½« ÂöF
≠
Ó
¨U?Î{«d? t²KF?ł u ¨5MR?*« dO?√ U¹ ∫wzU?Kł s qł— ‰U? ≠
U? n
Ó ?B½ ÊU?F? b¹Ë ¨Îö?U? ÁU??HK²??Ý« Íc« ‰U*« ÊU¹œR¹ ¨W??«d?ý Í√
ƉU*« XOÐ w ÊuJO U×З
234
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°tÐ ÔXKLŽË ¨t¹√— ÔXÐuB²ÝU
—b½Ë
Ó ³?? ? √ ≠
Ó ¨5?MR?*« d?? ?O? ? ?√ U?¹ ‰b?? ?F?« TD? ðÔ rË ¨Ÿ—u?« X
”UM« w pK¦
°tH½ v≈ tK« tM—√ s ełUF«Ë ¨tK« ÁœbÝ s œbÔ*« ≠
øbFÐ «c¼ s ¡wý 5MR*« dO√ Èb qN ≠
bFÐ „UM¼ qł√ ≠
wÐ√ sÐ w?KŽ XMÐ Âu??¦K Â√ Òw²??łË“ l w?M²??F?L? ł ÊU??²ŁœU??Š ≠
»U??(« w X
Ô d?Ò ? U? w½√ ·d?Fð v²?Š ¨b¹“ XMÐ W?JðU?ŽË ¨VUÞ
—u?_« ÔÊ“√ ÔXM U/≈Ë ¨”UM«Ë w?K¼√ 5Ð ôË ¨ÌbËË W?łË“ 5Ð Ÿ—u«Ë
”UMK t²K wHM t²K UL ¨bŠ«Ë Ê«eO0
°pLKþ UL tHMÐ „«ËUÝ s ∫q³ s Óp ÔXK bË
øÊU²ŁœU(« UL ¨5MR*« dO√ tuI¹ U* ÌmB w½S ≠
·d?ŽË ¨dNþ b? ÂöÝù« È√— U?* ÂËd« p
Ó K Ê] S ¨vË_« U?√ ≠
¨wM³?ðU?Ë ¨Ëe??G« „d??²? ¨t?²?Ëœ v≈ ÂU?A?« œd t?U??√ qO??³? Ý ô t½√
¨Ê«bK?³« ÂUJ?ŠË ¨‰Ë^b« ¡«d?? √ 5Ð Êu?J¹ U?? v?KŽ b¹d?Ð UMMO?Ð ÊU?? Ë
¡wýË ÌVO?DÐ VUÞ wÐ√ s?Ð wKŽ XM?Ð Âu??¦K Â√ w²??łË“ w?Mð¡U??−? ÊuJO? ÂËd« pK v≈ Íb¹d?Ð qU?Š l? t?²K?F?łË ¡U??M« ¡U??O? ý√ s
b¹d?³« VŠU tKL?× ¨d?_UÐ rKŽ√ ô U½√Ë t?²łËe U?NM W¹b¼ p–
Æt²łËe W¹bN«Ë ¨ÂËd« pK* »U²J« q Ë√Ë ¨tF qLŠ ULO
ÚXU??Ë ¡U?M« s? U?N?²? O?ýU??Š XF?L? ł ÂËd« pK W??łË“ Ê≈ rŁ
X
Ô ¹√— w½≈Ë ¨rN??O?³?½ XMÐË ¨5LK*« W??H?O?Kš …√d?« W¹b?¼ Ác¼ ∫sN
wMðb¼√ UL UN¹b¼√ Ê√
X¹√— U ÓrF½ ∫UN sKI
«dšU
Ú KÝ—Q
Î «bIŽ
Î Âu¦K Â√ v≈ qd¼ WłË“ X
qd¼ »U² s qLŠ ULO w
] ≈ b¹d³« VŠU tKLŠË
235
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø«c¼ U ∫t ÔXKI
W¹b¼ Ác?¼Ë ¨qd¼ W?? łËe 5MR?*« d??O? √ W?? łË“ Ú b¼√ ∫‰U?? I? 5MR*« dO√ WłËe qd¼ WłË“
tO È—√ v²Š „Ó bMŽ tJ√ ∫t XKI
ø5MR*« dO√ U¹ X
Ó KF «–UË ≠
°WFUł …öB« ∫ÔX¹œU½ ≠
∫ÔXK rŁ 5²F— rNÐ ÔXOKB ¨ÍbMŽ ”UM« lL²łU
Êuu??Ið U? °Í—u??√ s È—u?ý d??O?ž s ÓÂdÐÔ√ Ìd? √ w d?O? š ô t½≈
…√d??« U?? N? O≈ Ú b¼Q?? ¨ÂËd« pK …√d?? ô Âu??¦K? Â√ U??Nðb¼√ W?¹b¼ w
øÊËdð Íc« bIF« ÂËd« pK
ÌW? cÐ pK*« …√d??« X??OË ¨U??N ÍcUÐ U??N u¼ ∫rN??C? FÐ ‰U?I? °pOI²² UNOKŽ rJŠ p ôË ¨tÐ l½UB²
U??NÐ YF?³?½Ë ¨VO?¦? ²? M »U?O? ¦« Íb??NÔ½ UM b?? ∫ÊËd?š¬ ‰U??Ë
UMÎ LŁ VOB½Ë ŸU³²
¨r¼b?¹dÐ b?¹d?? ?³?«Ë ¨5L?K?*« ‰u?? ?Ý— ‰u?? ? Ýd?« sJË ∫X
Ô ?KI?? ? °U¼—b w Âu¦K Â√ ÊQý «uLÒEŽ ÊuLK*«Ë
ø5MR*« dO√ U¹ ÓXKF «–UL ≠
ÎôU? Âu??¦K Â√ vKŽ Ô œœ—Ë ¨‰U*« XO?Ð v≈ b?I?F?« =œdÐ Ô d?√ ≠
°ÂËd« pK …√dô UN²¹b¼ —bIÐ
øtO≈ ÈbN¹ËÔ ÍbN¹Ô ¤ tK« ‰uÝ— ÊU U√ ≠
qFH¹ ÊU ¨vKÐ ≠
UNI²ŽQ ¨XLKÝQ ¨t W¹b¼ W¹—U UM√ fuI*« t qÝ—√ U√ ≠
rO¼«dÐ≈ tMЫ UNM tK« t“d ¨UNłËeð rŁ
«c¼ qBŠ ¨vKÐ ≠
236
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
t?M q?√ ¡wý t?? ? ?O≈ Íb?¼Ô√ «–≈ ¤ tK?« ‰u?? ? Ý— ÊU?? ? ? U?? ? √ ≠
ørFÞ√Ë
tÐU× √ v≈ tFœ ¨Wb «c¼ t qO «–≈Ë
øWbB« q¬ ô w½S ÁuK ∫‰UË
UMO ÊU U «c¼ vKŽ ÊU ¨vKÐ ≠
øWQ dOž s UNð¡Uł W¹b¼ Óp²łË“ ÓXFM ÂöF
≠
Ó
pc X½U? UN½√ u U√ ¨Â«d?Š U¹«bN« Ê_ W¹bN« U?NFM√ r ≠
U??Ë ¨t?Žœ√ Ë√ tK?F?√ «d??Š d??√ w r¼d??O?A? ²? Ý_ ”UM« ÔXF??L?ł U??
Ô dE½ wMJ?Ë ¨‰ö?Š d?_« Ê√ wM —«d??≈ ô≈ …—u?A?LK rN w?F?L?ł
5³??³? Ác¼ U??N? ²¹b¼ w U??N ¡U??d?ý 5?LK*« Ê√ X
Ô ¹√d?? d??_« w
w¦¹bŠ ÷dF w ULNðd–
ô ¨5L?K*« bM?Ž qU??Ž ¨b?¹d??³« V?ŠU?? ÊS?? ∫‰Ë_« U‡‡Q?? s? w¼ X?½U?? ? ? Ê≈Ë ¨U?¼U?¹«b¼ U?? ? ?N? q?‡‡?L? ? ? ×? ? ? ?O Âu?‡?‡¦?K Â√ b?‡?‡M?Ž
∫X
Ô KI ¨qF?H¹ ÊU? u?Ë ¨U¾Î ?O?ý U?¼d?OG? qL?×?O ÊU? U?L? ¨5LK*«
dLŽ ‰¬ UNKG²¹ W?UŽ o«d ¨UM¼ d_« sJË ¨”U‡M« ‰U½ U X
Ú U½
°rNH½_
qd?¼ …√d??« —b?? w? Âu?? ¦K Â√ ÊQ?? ý rE?Ž ÊS?? ∫w½U?? ¦« U?? √Ë
Ê√ ¡UHF{ UM½√ u ÔVŠ√ U?Ë ¨ÂUA« w rN²³KžË ¨5LK*« WLEFÐ
ÆÊU Íc« UNM ÊuJ¹
rN?½√ ‰Ë_« ¨5N?? ?łË s b?? ?I? ?F?« w ¡U?? ?d?? ?ý «Î–≈ Êu?? L?K*U?? ?
Âu?¦K Â√ c??š√Ë ¨ÊQ?A«Ë W?³KG« »U??×? √ w½U?¦«Ë ¨b¹d??³« »U?×? √
dLŽ ‰¬ tKFH¹ Ê√ v{—√ Ê√ w ÊU U —U¦¾²Ý« rN½Ëœ bIF«
b?IF« Ó c?š√ b?I ¨5LK?*« ÓXODŽ√ U0 UN?d?Að r pMJË ≠
ÆUNU UNOKŽ œœ—Ë ¨rN tK
237
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
tÐ ŸU?H?²½ô« ‰«“Ë ¨tMLŁ ]qI t?²L?? uË ¨r?I¹Ô ô t½_ «c¼ ≠
°Ìc¾OŠ 5LK*« ÔXLKþË UN²LKEË
U?N?³?O? B½ U?N lb?²? ¨t?MLŁ —=b?IÔð Ê√ vKŽ «Î—œU? ÓX?M ÓpMJË ≠
tM
d?? ?O? ? √ W?? ?łË“ sJð r? uË ¨qF?? ?√ Ê√ v?KŽ «—œU?
Ô M? qł√ ≠
Î ? ? X
w≈
¨5LK??LK d?L?Ž ‰¬ s c?š¬ Ê√ sJË ¨ÔXK?F?H 5MR*«
] VŠ√
^
Ÿ—u« w UMK U ÓXO½√ ¨dLŽ ‰ü 5LK*« s cš¬ Ê√ s
¨5MR?*« d??O? √ U?¹ wMK¼c?Ôð …d?? q ÓpM?JË ¨ÔXO???½ U?? ¨ô ≠
°UNKFHð p
Ó Ð «–S ¨…d*« Ác¼ UNKFH¹ s ‰u√ œU√Ë
ÁœôË√ lC¹Ë ¨…d?? t??Žb¹Ë …d?? tK?¼√ w Ÿ—uUÐ d??L? Ž wC??I¹√ ≠
øt²łË“ Ÿb¹Ë ¨tLJŠ X%
qFHð ô tK«Ë ô ≠
qF√ rË ≠
X½U Ác?N ¨t?O s×½ Íc« «c¼ w 5²B? p¹b Ê√ X
Ó K ≠
ø5MR*« dO√ U¹ WO½U¦« UL ¨vË_«
s¹d׳« s d³MŽË Ïp w½¡Uł bI WO½U¦« U√ ≠
w Êeð ¨Ê“u?« WM??Š …√d??« Ô b?? łË w½√ Ô œœu tK«Ë ∫ÔX?KI??
‰bFUÐ 5LK*« 5Ð tL√ v²Š VOD« «c¼
U½√ ∫qO?? H½ sÐ Ëd??L? ?Ž sÐ b¹“ XM?Ð WJðU??Ž w?²? łË“ w X
Ú U?? I? p
Ó ÊÔ “√ rKN
] ¨Ê“u« …bOł
ô ∫ÔXKI
ørÓ Ë ∫XU
VOD?UÐ „«b¹ aD?K²ð Ê√ ¨XL?? ? «–≈ p?½√ vA??š√ w?½≈ ∫ÔXK
°5LK*« vKŽ ÎöC VO
Q ¨pIMŽ tÐ w×L²
Ô
238
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø5MR*« dO√ U¹ ÌVOÞ W× w v²Š ≠
¨…d?? O? G? ?BU?Ð q¼U?? ð s ¨w?
] MÐÔ U¹ VO?Þ W??×? ?? ? w v²?? Š ≠
vKŽ qC? s d?LŽ ‰ü ôË ¨d?L?F fOË ¨…d?O?³JUÐ lI¹ Ê√ pýË√
°r¼ Áu³OB¹ r U rNU s «u³OB¹ v²Š 5LK*«
°VOÞ W× UNMJË ≠
°sJ¹ Ê≈Ë ≠
øVOÒDUÐ 5MR*« dO√ U¹ ÓXKF «–UL ≠
tLI² Èdš√ …√d« v≈ t²Fœ ≠
`L² ¨VOÒDUÐ U¼«b¹ aDK²ð s Èdš_« …√d*« Ê√ „«—œ√ UË ≠
øÈdš_« w¼ UNIMŽ tÐ
lOD²?ð ö? ¨qF?Hð Ê√ ô≈ U?NU?√ qO?³?Ý ô t½√ Ô·d?Ž√ ÔXM ≠
Ê≈ UN½√Ë ¨X dŠ ULN U DK²ð Ê√ UL?NFM9 Ê√ UN¹bOÐ VOD« WLÝU
UNIMŽ tÐ `9 Ê√ vKŽ b¹eð s U³OÞ
Î U¼«b¹ X DKð
w 5MR?*« d?O?√ W??łË“ d?O? ž …√d?« rÓ K? ¨pc? d??_« «œ U? ≠
øtM …U$ ô Ìd√
t³?OB?ð Ê√ s ¨5LK*« s …√d« t?³O?Bð Ê√ w≈
t½_ ≠
] VŠ√
]
sJOK? ¨q U?Š ’UM ô d??_« ÊU? «–S? ¨»U?D)« sÐ d?L? Ž …√d?«
°dLŽ ‰¬ dOž s …√d« w
¨wýU¼œ≈ s?Ž ^nJð ô p½√ ¨5?MR*« d??O? ?√ U¹ Óp ÔXK? U??√ ≠
U??ÎÝU?Ý√ d?D ¹ ô d??√ «c¼ ¨„d?O? ž d??_« «c??N ÓXH??²K¹ Ê√ t ÊU?? s
ƉUÐ vKŽ
pðd³š√ Íc« wM ÊUJ ¨w dDš sJË ≠
∫5LK*« w dŽUA« ‰U U dOž pO w½dC×¹ ô tK«Ë ≠
WM?Ž«d?? «u½U?? «u?? L? ?B? ? ? ?²Ô ? ?Ý« «–≈ Âu?
Ï ?
°U?M¹“«u?? ? ? «u½U?? ? ? «u?? ? ?L=J?Š
Ô Ê≈Ë ¨U?? ? u?
Î ¹
239
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
pc ÊuLK*« ÊU b tK«Ë U√ ≠
«Ë—U?? rN?? Ý˃— v?KŽ ÁuK?F? ?ł Âu¹ Íc« rN?? łU?ð tK«Ë X
Ó ?MË ≠
°…dšü«Ë UO½b« ∫UF
Î 5E(« «uUM ¨UO½b« „uK
¡«e'« sŠ tK« ‰Q½ ≠
U½c?šQ? ¨W?c« q¼√ sŽ Y¹b?(UÐ U½√b?Ð b U?M ¨5¬ rNK« ≠
UM U* lłd½ Ê√ 5MR*« dO?√ Ê–Q¹ qN ¨tO? UM ULŽ ΫbO?FÐ Y¹b(«
ølÐU²½ Ê√ UM tK« ¡Uý U ‰bF« w lÐU²½ rŁ ¨tM wN²MM ¨tO
øÊü« wKzUÝ X½√ Ì¡wý Í√ sF ¨«c¼ p
Ó ≠
øt²B UL ¨‰u²¹ tðbłË Íc« ÍœuNO«
sŽ ≠
Ò
dO³ aO?ý ∫‰uIO ‰Q¹ qzUÝ tOKŽË ¨Âu? »U³Ð Uu¹
Î Ô —d ≠
°dB³« d¹d{ ¨s«
øÓX½√ »U²J« q¼√ Í√ s ∫ÔXKË tH² vKŽ Íb¹ ÔXF{u
ÍœuN¹ ∫‰UI
øÈ—√ U v≈ „Q'√ UL ∫ÔXKI
°]s«Ë WłU(«Ë W¹e'« Ô‰QÝ√ ∫‰UI
ø„«c²Ë 5MR*« dO√ U¹ X
Ó KF «–UL ≠
¨t²?OIÝË ¨t²?LFÞQ ¨teM v?≈ tÐ ÔX³¼–Ë ¨Áb¹ s tðcš√ ≠
ÃU²×¹ U iFÐ t²ODŽ√Ë ¨ÂöJ« w tF X
Ô HDKðË
¨Á¡UÐd??{Ë «c¼ dE½« ∫t ÔXK?Ë ‰U*« XOÐ Ê“U?š v?≈ ÔXKÝ—√ rŁ
°ÂdN« bMŽ tc ½ rŁ t²³O³ý UMK√ Ê≈ ÁUMHB½√ U tK«u
å5U*«Ë ¡«dIHK UbB« U/≈ò ∫‰uI¹ vUFð tK« Ê≈Ë
°»U²J« q¼√ s 5U*« s «c¼Ë ¨ÊuLK*« r¼ ¡«dIH«Ë
w …ôu« v?≈ ÔX³??²? ?Ë ¨tzUÐd?? { sŽË ¨tMŽ W?¹e??'« ÔXF?? {u??
sŽ W¹e?'« «uDI¹Ô Ê√Ë ¨Êu?IO?D¹ U ô≈ ”UM« «u?HKJ¹Ô ô Ê√ —UB?_«
°rNOHJ¹ U 5LK*« XOÐ s rN «u{dH¹ Ê√Ë ¨ełUF«Ë dO³J«
240
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
W?? L? ? Šd« Ác?¼ b?? FÐ ôË ¨‰b?? ?Ž ‰b?? F?« «c¼ b?? F?Ð fO t?K«Ë ≠
tMŽ jI???O? ¨t?²K? d?O? ž vKŽ qłd ^‚d¹ 5L?K*« W?H? OKš ¨W??L?Š—
ƉU*« XOÐ s Uγ𫗠t qF−¹Ë ¨W¹e'«
¨UÐUý
Î tOKŽ U qłd« Èœ√ bË ¨W?– dH ½ ô Âu UM½≈ wM
Ò ÐÔ U¹ ≠
Ê√ Ê«Ë√ «c¼Ë ¨q³???
Ô « tÐ XFDI?½«Ë ¨vL??F«Ë e??−? F« t??—œ√ b?? U¼Ë
ÎôU?? fO ¡UD?F« Ê≈ rŁ ¨UM Íc?« U½c??š√ Ê√ b??FÐ UMOK?Ž Íc« ÍœR½
w?Ž«dÔ½Ë ¨d?Þ«u?? ? ?)« ÔVO?D?Ô½Ë ¨Áu?? ? ?łu« w? ¡U?*« kH?? ? ?×?½ U/≈Ë ¨j?I? ? ? °tœ W«—S ÊU½≈ tłË ¡U W«—≈ ÊS ¨ U«dJ«
”˃d« e^ NÓ ðÔ Ë ¨s_« X
Ô JðË ¨ÂöJ« lOC¹ pðdCŠ w ≠
°«eÎ ¼ »U−Žù« ◊d s
ÔXL?C?Š√ ôË ¨Õb* U?u¹
Î ÔXKF? U?Ë ¨tK« bMŽ U? wG?²Ð√ U/≈ ≠
rŁ ¨Á«—√ Íc?« qÞU?? ?³« „d?ð√Ë ¨Á«—√ Íc« o(« q?F? ? √ ¨Õb?? I?Ð U?? ?Îu¹
Ìb?Š√ s UL? ¨¡U?ý s rNM j ?OË ¨¡U?ý s ”UM« s Ó÷d?O
°U¾Î Oý tK« s wMŽ ÌsG u¼
q¼√ Y¹bŠ s „bMŽ ‰«“ U? qN ¨5MR*« dO?√ U¹ X
Ó b ≠
ø¡wý Wc«
U* ÊuJ?¹ U? »d??√ u¼Ë ¨“u??−? Ž 5ÐË wMOÐ Àb??Š d??√ ÍbMŽ ≠
Ædc« n½¬ ÍœuNO« l ÀbŠ
ø5MR*« dO√ U¹ U¼d³š UL ≠
÷d? b U?N UMÎ Ð«Ë ¨U¼d?I? w≈
] uJAð W¹œu?N¹ “Ï u−?Ž wMð¡U?ł ≠
ÚXÓžd v²Š UNO≈ ÔXFL²ÝU ¨tłöŽ sŽ Ú e−F
°wF wu ∫UN ÔXK rŁ
ø5MR*« dO√ U¹ UNðcš√ s¹√ v≈ ≠
UNMЫ ÃöŽ wHJ¹Ë ¨UNOHJ¹ U UN X
Ô {dË ¨‰U*« XOÐ v≈ ≠
241
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø„«– bMŽ …√d*« XKF «–UL ≠
d?O?√ U¹ pO≈ tK« s??Š√ ∫w XU?Ë ¨U?L?Î OEŽ U?Šd?
Î XŠd? ≠
5MR*«
ø5MR*« dOQÐ p
Ó ðœU½ ≠
X
Ú KF tK«Ë qł√ ≠
øÓX½√ ÓXKF «–UL ≠
w U??N?²? ×KB? t??O? Ìd? √ v≈ U¼u??Žœ_ W?×½U??Ý W? d??H« ÔX¹√— ≠
ø…dšü«Ë UO½b«
ø5MR*« dO√ U¹ „«– UË ≠
tOH ¨ÂöÝù« v≈ „uŽœ√ w½≈ ¨tK« WÓ Ó√ U¹ ∫UÎIHA UN X
Ô K ≠
Æ…dšü«Ë UO½b« ÍdOš
Ò
øÚXU «–UL ≠
5MR*« dO√ U¹ ö Ác¼ U√ ∫XU ≠
øUN X
Ó K «–UL ≠
p½QýË X½√ ∫X
Ô K ≠
wM ÊU? Íc« vKŽ w??H½ ÔX³Ú Ò½Q? ¨U?NKO?³?Ý ‰U?Š w XC?Ë
ÆUNF
øtO pH½ V½RÔð Ê√ wŽb²¹ UNF pM ÊU ¡wý Í√Ë ≠
øÂöÝù« v≈ U¼uŽœ_ UN²łUŠ X
Ô OKG²Ý« w½√ Èdð U√ ≠
¨p?HM U¾Î ?O?ý X
Ó QÝ U?Ë ¨U?NŠö? tO? Ìd?_ UNðu?Žœ p
Ó ½≈ ≠
¨ÚXC??— b?? Ë —“Ë ÓpOKŽ fO?Ë ¨d??ł√ U??N? O? p? ÊUJ p²?ÐU??ł√ uË
°UNðuŽœ dł√ ÓpK ÚXC— bË v²ŠË
¨s¹b« w? Á«d??ù« s U?? N w«R?? Ý ÊuJ¹ Ê√ t?K«Ë ÔXO?? A? š ≠
¨s¹d?√ vKŽ wb½ d?√ vKŽ wðU?O?Š w‡‡ X
Ô ‡‡?b½ U t?‡‡K«Ë w‡‡½≈Ë
242
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
l `KB« d√ w tK« ‰uÝ— ÔXFł«— 5Š W?O³¹b(« Âu¹ wM ÊU U
X% w¼Ë Âö??Ýù« v≈ U??Nðu??Žœ Âu¹ W¹œu??N? O« “u??−?F« d??√Ë ¨g¹d??
°“uF«Ë WłU(«
‰uÝ— X
Ó F?ł«— UË ¨tuÝ—Ë tK?« ô≈ Ó œ—√ UL W?O³¹b(« U?Q ≠
…√d*« Ó u?Žœ U??Ë ¨5LK?LK UMÎ ?³?ž t?O? X
Ó ³?? Š p
Ó ½_ ô≈ ¤ tK«
d?? O? ? √ U¹ ÔoO?DÔð ô U?? Óp?? ?H½ qL?= ? ?×Ôð ö?? ¨U?? ?N? ?Šö?? t?? O? ? U* ô≈
Æ5‡MR*«
tM ÊU U dLF tK« ÓdHž ≠
qN? ¨œuN?O« l 5MR*« d?O√ s ÊU? UL?Ò Ž «c¼ ¨5¬ rNK« ≠
ørÔ ² ½ rŁ ¨rNMŽ Y¹b(« U½√bÐ s¹c« È—UBM« sŽ ¡wý ÁbMŽ
«c¼ ÍuD½ Ê√ q³ tÐ „d³š√ U „UM¼ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ u¼ UL ≠
sÐ b?Ou« rN??O«Ë Êu?Ž“UM¹ Êu«e¹ ô VKGð wM?Ð Ê√ ]w≈ v¼UMð ≠
∫rNO ‰UI ¨Á—b «ËdžË√ rN½√Ë ¨rNŽ“UM¹Ë W³IŽ
–u?? ? A?0 wM? ”√d« ÔX?³? ? ?B? ? ? Ž U?? ? «–≈
q?z«Ë W??M?Ы V?K? G?ð w?M? p?ÒO?? ? ? ? ? ? ?G? ? ? ? ? ? ?
ÁdOž rNOKŽ Ô d√Ë t²eF ¨rNOKŽ oOC
Ô OA Ò ¹Ô Ê√ X
t??²? O? Ž— rU??(« iGÐ√ ÊS?? ¨5MR?*« d?O? √ U¹ X
Ó ?KF?? U?? rF½
Ó ≠
rNM ÊUË ¨…œUŽ t ÊuJ¹ ô U —u'« s rNOKŽ tM ÊU ¨ÁuCGÐ√Ë
s ”UM« w b?& ULKË ¨…œU?Ž rNM ÊuJ¹ ô U? ÊUO?BF« s t?OKŽ
°Ád «–≈ lOD¹ sË ¨ÓiGÐ√ «–≈ ‰bF¹
t²eŽ «c¼ qł_Ë ¨wM
Ó b ≠
Ò ÐÔ U¹ X
243
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øbFÐ „UM¼ «–UL ≠
¨Â«c?'UÐ «u³?O? √ b È—U?BMÐ «–S? ¨ÂUA?« ÷—QÐ Uu¹
Î Ô —d? ≠
uI« rNOKŽ Íd−¹Ë ¨ UbB« s «uDFÔ¹ Ê√ Ô dQ
øXKF rÓ K ≠
ô≈ Âu?? I« U?? Ë ¨UM?²K q?¼√ rŠd½ U?? L? ? UM?²? ?– q¼√ rŠdM? U½Ò ≈ ≠
w½u??HU?š Ê≈Ë w²??O?Ž— i?FÐ lO?Cð Ê√ v?{—√ ôË ¨w²?O? Ž— s ”U½
tK?«Ë ¨w≈
Ò r?¼U?? ?O½œ d?? ? √Ë ¨tK« v?≈ rN?ðd?? ?š¬ d?? ?√ U?/S?? ? ¨s¹b?« w
rNMŽ wKzUÝ
V UM*« iFÐ s »U²J« q¼√ X
Ó FM p½√ X
Ô FLÝ wMJË ≠
øÎöF «c¼ ÀbŠ qN ¨5LKLK ÊU U rN²dŠË ¨WUF«
«c¼ ÀbŠ ¨qł√ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ ÓrË ≠
¨W??U??F?« nzUþu«Ë ¨WËb?« ÂU??N? w r?N? «b?? ? ²? Ý« ÔX?FM ≠
rU??N½√ w?½≈ ∫…ôuK ‰u??√ X
Ô M b??Ë ¨r?KEK W¼«d??Ë ¨‰b??F?K «—Î U??¦¹≈
°výd« ÊuKײ¹ rN½S ¨»U²J« q¼√ ‰ULF²Ý« sŽ
»U??Š w dEM¹ Îö?ł— Íd?F?ý_« vÝu? w?Ð√ s U?u¹
Î ÔX³KÞË
w½«dBMÐ w½UðQ ¨‰U*« XOÐ
s0 wM²?OðQ? ¨w²?½U√ w? t?d?ý√ Îöł— p?²Q?Ý w½≈ ∫t ÔXKI?
°wM¹œ tM¹œ nU ¹
Ê√ tOKŽ ÔX{d?F ¨o³Ý√ t ‰U?I¹Ô »U²J« q¼√ s vu? w ÊUË
t²IKÞ√Ë ¨t²I²ŽQ ¨vÐQ ¨5LK*« —u√ vKŽ tÐ 5F²Ý√ v²Š rK¹Ô
ÓX¾ý YOŠ ÚV¼–« ∫t ÔXKË
øWUF« nzUþu« w rN«b ²Ý« s l½U*« UL ≠
244
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
nzU?þu«Ë ¨W½UD?Ð rNM c?? ? ?²½ Ê√ U½U?? N½ b?? vU?? Fð t?K« Ê_ ≠
°ÎôË√ «c¼ ¨rU(« W½UDÐ w¼ WUF«
tÐ sR¹ ô u¼ s¹œ d√ vKŽ Îöł— qFł√ nOJ ∫UÎO½UŁ U√
WËb« sŽ ¡UÐd?G« «b ?²Ý« Ê] √ dJM¹ «b?Î Š√ sþ√ UL? ∫UΦU?Ł U√Ë
U¼b?? ?: …œU?? Ž Êu¼—U?? W?Ëb« sŽ ¡U?Ðd?? GU?? ¨U?? ?N WK?²? ?I? ? U¼d?? ?√ w
rN?? ? ²? ? F? ? ?HM? v≈ «Ëd?E½ W?? ? U?? ?F?« nzUþu?« «ËbK?Ið «–S?? ? ¨U?? ?N?½UD?KÝË
Ê√ sþ√ U?Ë ¨U?N? ²?F?HMË U?N? ²?×KB? v≈ «Ëd?EM¹ Ê√ q³? rN?²? ×KB?Ë
vK?Ž Ì◊Ëd?? ?ýË Ìœu?? ?O? ? IÐ ô≈ W?? ?U?? ?F?« nzU?þu« XŠU?Ð√ ‰Ëb« s? WËœ
ÆUNM «uO r¼ sLŽ ÎöC ¨UNzUMÐ√
p
Ó ?½√ X
Ô F?? ? L? ? ?Ý w?MJ?Ë ¨5M?R*« d?? ? O? ? ?√ U?¹ o
Ò Š t?K«Ë «c?‡‡?¼ ≠
ÊU??√ ¨rNÐ «u??N? ³?A? ²¹Ë 5LK?*« »U??OŁ «u?? ³K?¹ Ê√ 5O?c?« ÓX‡‡O??N½
ø«c¼ pM
°ÊU tK«Ë qł√ ≠
ø”U³ s rNFM9 Ê√ ‰bF« s¹Q ≠
w²« —U?¹b« q¼√ W??I? ŠU?? « rN??²? O? ³?U??GÐ «u½U?? W?? c« q¼√ Ê≈ ≠
rJ?Š wË ¨Ì◊UЗ q?¼√ Ê«bK³?« pKð w? Êu?? L?K*« ÊU?? ?Ë ¨X×?? ?²? ?Ô
r¼Ë ¨UM rN?½Q? ÊËb?³?O? ¨UMÝU??³ «u??³K¹ Ê√ rN Ê–¬ n?OJ °bM'«
W?F? L?Ý 5?LK*« vKŽ Òd??−? WKF?? r¼b??Š√ qF? U0—Ë øpc?? «u?? O
°¡«dÐ UNM r¼ W¾OÝ
p d_« wK−MO Îô«RÝ pQÝ√ wMŽœ rŁ
5MR*« dO√ U¹ qÝ ≠
Êu?³? žd¹ X×?²? Ô w²« œö?³« q?¼√ s 5O?c« iF?Ð ÊU? r
Ó ≠
ø…—UA«Ë ÒÍe« w 5LK*UÐ t³A²« w
ørÓ K ¨Í—œ√ ô ≠
245
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÂöÝù« s rNFM1 U?L ¨UMM¹œ w U³Š
Î UMÐ ÊuN³?A²¹ «u½U Ê≈ ≠
s V?Š√ UL «c¼ vH?²½« ÊS °øUMOKŽ U? rNOKŽË ¨UM? U rNË ø«Î–≈
s ö??ù«Ë ¨UM?MOÐ qK??²?« w rNM W??³? ž— ô≈ U?MÐ t??³? A? ²« «Ëœ«—√
w `K?*« »Ëc¹ U?L? 5LK?*« w ÊuÐËc??O? ¨rNðU??«e?²«Ë r?¼œu?N? Ž
°WO½U¦« tK«Ë wN ¨vË_« sJð r U*Ë °¡U*«
»U??²J« q¼√ sŽ «–U?? sJË ¨Â«d?²? ŠôUÐ …d¹b??ł dE½ W??N?łË ≠
«u?³K¹ Ê√ rN²O?N½ qN ¨ÂöÝù« q?³ »dF« 5Ð Îö? √ «u½U s¹c«
ø5LK*« ”U³ q¦
rN?? ÝU??³?Ë ¨Âö??Ýù« q?³? Âu?? I« ”U?? ³ «c¼ ¨q?F? √ r ö?? ≠
ød³Oš œuNO UÐUOŁ
Ó FLÝ qN ¨Á¡UMŁ√
Î ◊Uš b »UD)« sÐ dLŽ Ê√ X
«cNÐ ÔXFLÝ U ¨ö ≠
q?¼√ U?? ? ? ?√ ¨«c¼ q?¦?* l?b?ð WÒK?Ž ô –≈ ¨q?F? ? ? ? √ r w?½_ «c?¼ ≠
ÊUJ ¨UΦ?¹bŠ 5LK*« ÊUDKÝ w ÚXKšœ w²« Ê«bK³« w? »U²J«
ÆUNÐ pðd³š√ bË ¨WKŽ „UM¼
5MR*« dO√ U¹ ‰bF« QDš√ U ≠
øÊü« d_« p ÓÊUÐ√ ≠
UÎOKł `Cð«Ë ¨ÊUÐ qł√ ≠
b?FÐ t?O W?łU?Š Óp sJ¹ r ÊS? ¨«c¼ s ÔXO?N?²½« b? w½≈Ë ≠
ÆtO≈ WFł— dOž v≈ tIKGM
Ê√ Ô œ—√ Íc« ‰b?F« »U?Ð sJË ¨t?IKG½ ¨5MR?*« d?√ vKŽ ≠
lÐU?²½ Ê√ 5MR*« d?O?√ Ê–Q¹ qN ¨t?ö?ž≈ XË s×¹ r tMŽ ÓpQ?Ý√
ÆtO UM U
øtO Ó„bMŽ UL ¨tK« dQÐ lÐU²½ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ rN¹_« sÐ WK³ł l „d³š U ≠
246
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÊUË ¨qd¼ q³ s ÊUž
Ò wMÐ ¡«d√ dš¬ rN¹_« sÐ WK³ł ÊU ≠
ÂËd« ÊU?? ?Ë ¨ÂËd?« WËœ …d?? ?≈ X?% ÂU?? ?A« w Êu?? ?A? ? O? ? F?¹ WM?ÝU?? ?? ? G«
¨¤ w³M« W¦FÐ bFÐ W Uš ¨»dF« …d¹eł Ëež vKŽ UÎËœ rN½u{d×¹
w W??OÐd?F« qzU??³?I«Ë ¨Âö??Ýù« WËœ W?U??≈Ë …—uM*« WM¹b*« v≈ tðd??−¼Ë
qšb¹ Ê√ w½U?G?« dO?ô« rN¹_« sÐ WK³?' «b³? ¨U?Nö?Ý≈ sKFð ÂU?A«
wM½–Q?²?¹ w≈
Ò V²?Ë ¨t?F? ÁËË– rK?Ý√Ë rKÝQ? ¨U?ÎC¹√ u¼ Âö?Ýù« w
ÆULOEŽ
UŠd
Î
Î «cNÐ ÔXŠdH ¨WM¹b*« v≈ ÂËbI« w
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ UË ≠
tÐd
Ò Ô√ U½√Ë ¨UMÎ ?“ UNO? ÂU√Ë ¨WM¹b*« v≈ rN¹_« sÐ WK³?ł ¡Uł ≠
Ãd? ¹ Ê√ WK?³?' «bÐ rŁ ¨t?ö?Ý≈ W?Ł«b?(Ë ¨t?u? w t½UJ?* t?d?√Ë
bB dOž sŽ …—«e wMÐ s qł— Á—«“≈ TÞË t«uÞ ¡UMŁ√ wË ¨Z×K
°—«“ù« ]q×½U ¨·«uD« ÂUŠ“ w UνUOŠ√ Àb×¹ UL
ø„«c²Ë WK³ł qF UL ≠
WH½_«Ë …œU?O«Ë ¨pðd?³š√ U?L ÂöÝùUÐ b?NŽ Y¹b?Š ÊU ≠
¨tH½√ XLA¼ W¹u WLD Í—«eH« rDË ¨VC?
Ó G ¨tF³Þ w U²«“ U
tÐ WK³ł lM
Ó U w≈
Ò uJA¹ Í—«eH« w½¡U−
ø5MR*« dO√ U¹ ÓXKF UL ≠
Íc« sŽ t??²Q?Ý rŁ ¨w?½¡U?−? Òw≈ Áu??Žœ√ WK³??ł v≈ ÔXKÝ—√ ≠
°tH½√ t rÒA¼Ë tLD t½√ dQ
Ò ¨Í—«eH« l tM ÊU
øtH½√ rAN² «c¼ „Uš√ rDKð Ê_ WK³ł U¹ „Ó UŽœ U ∫X
Ô KI
¨Â«d??(« XO??³« W??d??Š ôuË ¨tÐ ÔX?I? dð b??I tK«Ë U??√ ∫‰U??I? °t²K²I
¨Óqłd« w?{dÔð Ê√ U??S?? ¨5ðd?? p²KF??H?Ð Ó —d??√ b?I? ∫ÔXKI??
°pM t h²√ Ê√ U≈Ë
247
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øpK U½√Ë WuÝ u¼Ë qFHð nOË ∫‰UI
°ULJMOÐ ÈËUÝ b ÂöÝù« Ê≈ ∫ÔXKI
e??Ž√ Âö??Ýù« w Êu?? √ Ê√ 5MR*« d??O? ?√ U¹ ÔXMMþ b?? I ∫‰U??I? °WOK¼U'« w wM
¨q?łd??« ÷d?ðÔ r? Ê≈ p
Ó ?½S?? ? ? ? ? ? ¨«c?¼ p
Ó ?M? Ž Ÿœ
Ô ?K?I? ? ? ? ? ? ?
Ú ∫t? X
°pM t ÔXBB²«
°dBMð√
] «Î–≈ ∫‰UI
r?Ł ÓX?L?KÝ√ p?½_ °Óp?I?M?Ž ÔX?Ðd?? ? ? ?{ Ó d?? ? ? ? B?M?ð «–≈ ∫ÔX?KI?? ? ? ? °q²I« bðd*« ‰PË ¨Ó œbð—«
w{d¹Ô Ê√ U??≈ ¨‚UM)« t??OKŽ XI??O?Ò ?{ b?Ë WK³??ł qF?? «–U?L? ≠
øtM h²Ið Ë√ qłd«
U??≈ ¨t??O? ÔXO??C? U??L? Ž wMOM¦?Ô¹ s wF?? ‰«b??'« Ê√ „—œ√ U* ≠
Æ’UBI« Ë√ qłd« ¡U{—≈
Íd√ w dE½√ v²Š wMKN√ ∫w ‰U
„d√ w dE½« ∫X
Ô KI
øUÝ— d√ Í√ vKF ≠
WJ t?u??Ë u¼ —œU?ž Ê√ vKŽ œ«“ U? ¨t?²¹√— ÌpK? oL?Š√ ÊU? ≠
«ÎdBM² UNO≈ Óq u ¨WOMODMDI« v≈ ÂöE« `Mł X%
vKŽ wIÐ Â√ Âö?Ýù« v≈ WK?³ł œÓ U?Ž√ ¨p– b?FÐ ÓÀb?Š U?L? ≠
øWO½«dBM«
v?KŽ w?MÐU?? ? ?ł√ ¨Âö?? ? ?Ýù« v≈ Áu?? ? ?Žœ√ qd?¼ v?≈ ÔX¦?? ? ?FÐ U?]* ≠
t ‰U? ¨w≈
] lłd¹ Ê√ ‰u?Ýd« œ«—√ U?LK ¨Âö?Ýù« dO?ž s W?(U?B*«
∫qd¼
≠WK³ł wMF¹≠ øU½bKÐ w Íc« «c¼ p
Ó LŽ sЫ X
Ó OI√
248
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
t²OI U ∫‰uÝd« ‰UI
dLŽ v≈ UÐU²
Î ÓpODŽ√ wM²z« rŁ ¨tI« ∫‰UI
”d?(«Ë »U?Ò−Ô(« s t?OKŽ «–S? WK³?ł »UÐ v≈ ‰u?Ýd« V¼c?
ÊÓ –Q? ¨tOKŽ ‰u?šb« w Ê–Q?²ÝU? ¨qd¼ »UÐ vKŽ U? q¦ W?NÐ_«Ë
¨ÂËd« W?¾? O¼ vKŽ Ád?F? ý m³? b? VN?? √ u¼ «–S? t?OKŽ q
Ó ?šb? ¨t
vKŽ ‰u?Ýd« vMŁQ? ¨5LK*« s?Ž tQ?¹ cš√Ë ¨t?O≈ ‰u?Ýd« U?Žb?
Æ·dFð ÓXM U vKŽ UÎUF{√ UMHŽUCð b ∫t ‰UË ¨«dOš
Î 5LK*«
ødLŽ ÓXdð nOË ∫t ‰UI
dO Ð ∫‰U
WK³ł fK− sŽ ‰uÝd« —b×½« rŁ
øUNÐ „UMd√ w²« W«dJ« vÐQð rÓ  ∫t ‰UI
t?Lz«u d¹d?Ý vKŽ fK$ Ê√ vN½ b ¤ tK?« ‰uÝ— Ê≈ ∫‰U?I
°V¼– s
°X
Ó Kł YOŠ „d] { UË f½b« s p
Ó ³K o
= ½ ∫WK³ł ‰UI
Âö?? ?Ýù« Xd?? ?Ž b?? ?Ë rK?ðÔ ô√ ¨WK³?? ?ł U¹ p
Ó ?×¹Ë ∫t? ‰U?? I? ? øtKCË
øwM ÊU Íc« bFÐ√ ∫‰UI
]bð—« ¨ÓXKF?? U2 d?¦?√ …—«e? wM?Ð s Ïqł— qF? ¨rF½ ∫t? ‰U?I?
¨ÂöÝù« v≈ lł— rŁ ¨nOUÐ ”UM« ÁułË »d{Ë ¨ÂöÝù« sŽ
°ULK
WM¹b*« w t²HÒKš bË ¨tM q³ÔI
Î
¨t?? ²M?Ы d?? L? ?Ž wM?łËe¹ Ê√ w s?L? ?Cð ÓX?M Ê≈ ∫WK³?? ?ł ‰U?? I? ?
ÂöÝù« v≈ ÔXFł— ¨bFÐ s d_« wMOu¹Ë
Ê≈ Óp sL?? {√ wMJË ¨«c?¼ s U??ξ? O? ?ý Óp sL??{√ ô ∫‰U?? I? °p
Ó MŽ uHF¹Ë ¨«c¼ dLŽ pM q³I¹ Ê√ ÂöÝù« v≈ Ó bŽ
249
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø5MR*« dO√ U¹ «c¼ bFÐ ÓÀbŠ «–UL ≠
„UM¼ ‰U?? (« «c¼ vK?Ž rN¹_« sÐ W?K³??łË U?? O½b« s ÔX?łd??š ≠
°r¼bMŽ
øWK³ł vKŽ Ó u p
Ó ½√ 5MR*« dO√ U¹ Èdð ô√ ≠
ø—uł wLJŠ w ÊU q¼ ø„«– nOË ≠
ÊU?? qłd« Ê√ Áb?B? √ U?? sJË ¨5MR*« d??O?√ U?¹ tK« –U?F? ≠
…—uÝ w ”UM« WUŽ s Îö?ł— rD Ê√ vKŽ œ«“ UË ¨tu w UÎJK
WK³?ł vKŽ kH?×?²? ¨qłd« ÓX½√ w{dÔð Ê√ wHJ¹ ÊU? U?√ ¨VC?ž
øtM¹œ
øtO{—Ô√ v²Š qłd« rD Íc« X
Ô M√ ≠
ô≠
t?FM wU?√ qł— bMŽ t?I?ŠË ¨t?O?{—√Ë qłd« wDŽÔ√ ÓÂö?F? ≠
w U?ÎJK? sJ?¹ Ê≈Ë rŁ ¨t?? ?L?Kþ s? w{dÔ¹ Ê√ r?ŁùUÐ …e?? ?F?«Ë d?? ?³?J«
ô s vK?Ž n¹d??A« Íb?? ²? F? O? √ ¨”UM?« W??U??Ž w qłd?«Ë ¨t??u??
”UM« qË ¨‚uI(« w ”UM« 5Ð Âö?Ýù« ÈËUÝ bË ¨t VŠ
ø»«dð s Âœ¬Ë Âœü
jI tM¹œ tOKŽ kH% Ê√ tðœ—√ U q ≠
rKŽ√ ÔXM u w½≈ rŁ ¨ÎôË√ «cN Ì¡wA bðdOÝ t½√ ÔXLKŽ U ≠
UMLJŠ U?LK ¨”UM« w? WMÝ
Ô ÊuJð ô v²?Š ¨t?O wLJ?Š dO?Gð U?
‚—U√ Ë√ ’U?BI« wMŽ «u?Fœ« ‰U? ¨t³Jð—« b ¡wý w e?¹eŽ vKŽ
°rJM¹œ
ø’UBI« w ÊuJ¹ Ê√ tOKŽ ÒeŽ U0d ≠
w Êu?J¹ Ê√ q?łd« v?KŽ U?? ? rŁ ¨r?ŁùUÐ …e?? ? F« t?ðc?? ? š√ qÐ ≠
°øtOKŽ tK« vK tK« ‰uÝ— Â√ dOš
Ï u¼√ ¨qF ¡wA ’UBI«
250
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
w√Ë u¼ wÐQÐ ¤ tK« ‰uÝ— qÐ ≠
q³?? U?Mu?? H? ? v?KŽ d1
^ —b?Ð Âu¹ ¤ tK?« ‰u?? Ý— ÊU?? b?? I? ? ≠
tÐ ‰b?? F¹ Ì„«—√ s VO?? C? W?? H¹d??A?« Áb??OÐ ÊU?? Ë ¨UM¹u?? Ô¹ W??d?? F*«
Áe?u ¨Îö?OK nB« s?Ž ×Uš
u¼Ë W¹e?ž sÐ œ«u?Ð d?] L ¨·u?H?B«
Ï
tMDÐ w ¤ tK« ‰uÝ—
°W¹ež sÐ œ«uÝ U¹ u²Ý« ∫t ‰UË
¨o(UÐ tK?« p¦?FÐ b?Ë ¨t?K« ‰u?Ý— U¹ wM²??F?łË√ ∫œ«u?Ý ‰U??I?
°w½bÚQ
tMDÐ sŽ ¤ tK« ‰uÝ— nAJ
°œ«uÝ U¹ bÚ I²Ý« ∫t ‰UË
°tK³Ë
Ò ¤ tK« ‰uÝ— sDÐ vKŽ œ«uÝ VJ½« U¼bMŽ
øœ«uÝ U¹ «c¼ vKŽ ÓpKLŠ U ∫¤ tK« ‰uÝ— t ‰UI
¨q²??I« s¬ r?K ¨Èdð U?? Ód??C? Š ¨tK« ‰u??Ý— U¹ ∫œ«u??Ý ‰U??I? °„bKł ÍbKł f
] 1 Ê√ ¨pÐ bNF« dš¬ ÊuJ¹ Ê√ Ô œ—Q
°«dOš
Î t ‰UË ¨dO Ð ¤ tK« ‰uÝ— t UŽb
h²?
] ? I? ?O 5LK?*« s q?łd tMD?Ð sŽ U?? N? O? ?³½ l?d¹ W??√ s?×½
¨·uH?B« Íu¹ Ê√ ô≈ œ«—√ UË ¨b?B dO?ž sŽ ÁeË t½√ rž— ¨tM
e¹e??Ž t½_ t??d??²½ rŁ ¨b??Š√ n½√ Ïb??Š√ rA??NÔ¹ Ê√ Óp– b??FÐ v?{dM√
‰u?Ý— t?F?d ¨t?³½Ë t?d?ýË Áe?F b?Š√ sŽ «c¼ ld¹Ô ÊU? u ¨t?u?
°U³½Ë
Î UÎdý ”UM« eŽ√ u¼Ë ¨tH½ sŽ ¤ tK«
5MR*« dO√ U¹ ÓXb ≠
°X¾ý Ê≈ «c¼ s Ó„b¹“√Ë qÐ ≠
–≈ ]wK?Ž q]C? ? H? ? ²?ð ¨5MR?*« d?? ?O? ? √ Y¹b?? ?Š s?Ž Vžd?¹ sË ≠
°qFHð
251
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«Î–≈ lLÝU ≠
5MR*« dO√ d√ vKŽ ≠
Ì`²??H?Ð 5LK*« s? W??ŽU??L? ł t??F? Ë fO?? sÐ n?MŠ_« ¡U??ł ≠
ør²e½ s¹√ rN²Q ¨rOEŽ
«c ÊUJ w ∫nMŠ_« ‰UI
Íd??B? ³Ð U??NKK ?ð√ ÔXKF??łË ¨rNKŠ«Ë— ŒU?M v≈ rN??F? ÔXL??I? rJOK?Ž U?N Ê√ r²??LKŽ U??√ øÁc¼ rJÐU??— w tK« r²??O?Ið« ô√ ∫‰u??√Ë
ø÷—_« X³½ s XKQ UNMŽ r²OKš ô√ øUÎIŠ
¨rO?EŽ `Ì ?²? ? HÐ UM?b?? ? U½] ≈ ¨5?MR?*« d?? ?O? ? √ U¹ ∫nM?Š_« ‰U?? ?I? ? °r¼d¹ U0 5LK*« v≈Ë 5MR*« dO√ v≈ q−F²« UM³³ŠQ
qł— wMOIK ¨wF ÂuI«Ë ¨ÔXdB½U
t½S?? Êö? vKŽ w?½b?ŽQ? w?F? oKD?½« ¨5MR*« d?O? √ U¹ ∫‰U??I?
°wMLKþ
tÝ√— UNÐ X
Ô IHšË …—b« X
Ô Fd
Ìd?QÐ qG?²?ý« «–≈ v²Š ¨r?JOKŽ q
Ï ³?I u?¼Ë dL?Ž Êu?d?²ð ∫X
Ô KË
°w½bŽ√ ¨w½bŽ√ ¨ÁuL²Oð√ 5LK*« —u√ s
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
°Îôu−Ž sJð ö ¨]wMÐ U¹ „d³šQÝ ≠
ÊUD?O? A?« s tKU?Ð Ô c??F? ?²? ?ÝU?? ¨d?? c?? ²¹ u¼Ë q?łd« ·
Ó d?? B½«
°qłdUÐ wKŽ
Ô KË ¨rOłd«
] ∫X
°Óp²IHš UL wMIHš« ∫ÔXKË …—bUÐ tO≈ ÔXOI√ ¨¡Uł ULK
ÓpË tK UNŽœ√ sJË ¨ô ∫‰UI
Ë√ ¨ÁbM?Ž U?? …œ«—≈Ë t?K U?? N? ?Žbð Ê√ U?? Ò≈ ¨pc?? fO? ∫ÔXKI?? °p
Ó ²IHš UL wMIH ð
252
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
tK UNŽœ√ ∫‰UI
UM?OKB?? ¨U?? F?Î ?O? ?L? ?ł b??−? ?*« v?≈ UMO?? C? ?Ë ¨qłd« ·d?? B½U?? U?ÎF??O?{Ë ÓX?M ¨»UD)« ÓsЫ U¹ ∫w??H½ U?γ?ÞU? ? ÔXK rŁ ¨5²??F?—
rŁ ¨tK« „eŽQ ÎöO– X
Ó MË ¨tK« „«b?N ÎôU{ X
Ó MË ¨tK« pFd
°t?²Ðd??C? ¨p¹b?F? ²?¹ qł— „¡U?−? ¨5LK*« »U?— vK?Ž p
Ó KL?Š
°øt²Oð√ «–≈ «bž
Î ÓpÐd ‰uIð UL
Ê√ ‰u?? ?I?ð Ê√ Ó œ—√ ¨5M?R*« d?? ?O? ? √ U?¹ „œ«d?? ? ÔX?L? ? N? ? Êü« ≠
l ¤ tK« ‰u?Ý— qF? U?L? …e?Ë X?½U? uË ]œdÔð Ê√ V−¹ ‚u?I?(«
Æ«c¼ p
Ó ³ŠU l X½√ XKF UL ÎWIHš X½U uË ¨W¹ež sÐ œ«uÝ
p
Ó tu√ Ê√ Ô œ—√ Íc« «c¼ ¨qł√ ≠
d??√ sŽ ’U??)« Ád?QÐ Óp?KG?ý√ t?½_ qłd« ÓXI??H?š Óp?MJË ≠
°ÂUF« 5LK*«
nB« w? Ρ«u?Ý r?O? I¹ ¤ tK« ‰u??Ý— sJ¹ r?√ ¨sJ¹ Ê≈Ë ≠
tH½ d_ ô 5LK*« d_ —bÐ Âu¹
vKÐ ≠
ø¡«uÝ tM h²IO tMDÐ sŽ nAJ¹ Ê√ p– tFM qN ≠
«c¼ tFM U ¨ô ≠
tO ÊuJ?¹ Ê√ Ów{— bË ¨’UBI« w ÊuJ¹ ô Ê√ d?LF UË ≠
°tM dOš u¼ s
«uKL??Š b?Ë ¨5MR*« d?O? √ U¹ rNKŠ«Ë— ÊQ?A?Ð rN?²?³?ÝU??Š rÓ K ≠
ødBMUÐ 5LK*«Ë „ËdA³O UNOKŽ
s wGÐ
Ò sŽ tK« “ËU& b?Ë ¨tK« oKš s ÏoKš »«Ëb« Ác¼ ≠
t?O? U? XLKF? ¨Y?NK¹ tð√— ¨ÌVK U?O? I?Ð q‡‡O?z«d?Ý≈ w‡‡MÐ U‡?‡¹U?GÐ
¨»d??ý v²??Š t?Ð t X
Ú d??G? ¨U?‡‡N??u?? X
Ú ‡?‡FK ? ¨g?‡‡DF« s?‡‡
253
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
w¼ ôË U??N?²? L?FÞ√ w?¼ ö? ¨U??N?²? ?³? Š ¨…d¼ w —UM« XKšœ …√d??«Ë
÷—_« ‘UAš s qQð UN²dð
U¼d?? ?Ý b??Ë ¨»«Ëb« Ác¼ «b?? ?²? Ý« UM tK« `³?¹ r√ sJË ≠
ÆUM
¨U??N?«b?? ? ²?Ý« ÕUÐ√Ë ¨U?M U¼d? ? Ý t½√ UM?Ð t?²? L? Š— s ¨vKÐ ≠
ÔX¹√— b?Ë °·ËdF*UÐ ÊuJ¹ Ê√ UÎÞËd?A? «b ?²Ýô« «c¼ qF?ł tMJË
b?? ? F?Ð U?? ? ND?З rŁ ¨l?¹d?? ? « q?¹uD?« d?? ? O? ? ?*U?Ð »«Ëb« Ác?¼ ‚U¼—≈ Ê√
UN dzU'« «b ²Ýô« s ¡U*«Ë úJ« sŽ U¼dBŠË ¨‰u u«
pKG?? A¹ ô Ê√ ¨5MR?*« d??O? √ U¹ ‰b??F?« pÐ mKÐ b?? (« «c??N√ ≠
ørzUN³« d_ UH²ô« sŽ dBM« d³š
‰U?L?¼≈ —“Ë jI?¹Ô ô t??łË qL??√ vKŽ d?QÐ ÂU??O?I?« Ê≈ wMÐ
] U¹ ≠
¨Íb¹ X?% ÊU?? U?? L? ?Ž ‰ËR??? ?Ë tK?« Íb¹ 5Ð n«Ë w?½≈Ë ¨Ád??O? ?ž
°¡«u« vKŽ »«Ëb«Ë f½ù«
q X
Ó ³??Fð√ U/≈Ë ¨j?I? 5?MR*« d??O?√ U?¹ „Ó b?F?Ð s VF??²ðÔ r ≠
°WUOI« Âu¹ v≈ ÷—_« ŸUI √ w rUŠ
ôË w ô ¨UÎU?H U?O½b« s Ãdš√ Ê√ ô≈ wЗ ‰Q?Ý√ ÔXM U ≠
°]wKŽ
ÓXK Ór ¨5M?R*« d?O?√ U¹ w½d?³?š√ Êü«Ë °øs×?½ ‰u?I½ «–U?L? ≠
U?√Ë ¨tK U?N?Žb¹ Ê√ US? ¨p
Ó Ë tK U?N?Žb¹ Ê√ rO?I?²?¹ ô t½√ qłdK
øh²I¹ Ê√
¨t?? ²? I? ?H? š U?? L? ? wMI?? H? ¹ Ê√ ô≈ Íb?MŽ t ¡wý ô t?½√ p– ≠
ÊuJO? ¨uH?F¹ Ê√ Ë√ ¨t?HM h²?« b ÊuJ¹Ë ¨…b?Š«uÐ …bŠ«Ë ÊuJ²?
ö? ¨rO??I?²?¹ ö?? wË tK U?√ ¨Áb?MŽ d?ł_« ¡U?G? ²Ð«Ë tK« t?łu Áu??H?Ž
¨5LK?*« W?H?OKš w?½≈ rŁ ¨U?F?Î b??³?F« sË t?‡K« s d‡‡ł_« V‡?‡KD¹Ô
254
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Ác?šQ¹ Ê√ U?≈ ¨ÍbMŽ U?ξ?O?ý t w²?O?Ž— s b?Š√ wI?³¹Ô Ê√ rO?I?²?¹ ôË
b?łQ? ¨«b?Î ?Š√ r U?š b?Ë ¨Èd?š√ Î…d?? wMOðQ¹ ö? ¨tK t??Žb¹ Ë√ wM
°ÍbMŽ tdð U* tLBš vKŽ t UÎŽËe½ w³K w
‰U?? Âu?¹ ¤ tK« ‰u?? Ý— ‚b?? b?? Ë ¨Íd??I? ?³? F p?½≈ tK«Ë ≠
°t¹d ÍdH¹ U¹dI³Ž
X
Ô ¹√— UL ∫p
Ó MŽ
Î
ø«c¼ s Ó„b¹“√√ ¨ÓX½√ w½d³š√ Êü«Ë ¨¤ ≠
l³?? A¹Ô ô Ópö??Ë ¨5?MR*« d??O? ?√ U¹ wK¦?? ‰Q??¹ ô pK?¦? ≠
s¹dUA« s Óp U½Q wM𜓠Ê≈Ë ¨tM
«Î–≈ lLÝ« ≠
5MR*« dO√ U¹ lL« vKŽ ≠
ô X½U?? Ë Íb?? O?Ð …—b«Ë
¨w ÌW? ?łU?? ( ‚u?? U?Ð U?? u¹
Ò
Î Ô —d?? ≠
¨t …—U??& w o?¹dD« ÷d??²? Ž« b?? W??LK?Ý sÐ ”U¹SÐ «–S?? ¨w?M—U??Hð
«cJ¼ ∫ÔXK? rŁ ¨tÐuŁ ·dÞ ô≈ XÐU?? √ U? ÎW? I?H? š …Ò—bUÐ t?²? I?H? ?
°”U¹≈ U¹ o¹dD« sŽ Új√
ÂU?Ž vC??I½« U*Ë ¨tð—U?& v≈ ”U?¹≈ œU?ŽË ¨wI¹dÞ w X
Ô O??C?Ë
„UM¼ UÝU¹≈
Î ÔX¹√d ¨‚u« ÔX¾ł ¨«c¼ vKŽ
ø”U¹≈ U¹ ÂUF« «c¼ Z(« Ó œ—√ ∫t ÔXKI
5MR*« dO√ U¹ rF½ ∫‰UI
t?²Kšœ√ v²?Š Áb¹ Íb¹ X
Ú —U? U?Ë ¨tÐ Ô d?ÝË ¨Áb?OÐ Ô c?šQ?
r¼—œ W¾L²Ý tO UO
Ô łdš√Ë ¨w²OÐ
Î X
w²« W??I? H? )« s U??N½√ rKŽ«Ë
¨Ác??NÐ s?F?²? Ý« ¨”U¹≈ U?¹ ∫ÔXKË
Ú
°‰Ë√Ò ÂUŽ w¼ p²IHš
°UNOMðd– v²Š UNðd– U ¨5MR*« dO√ U¹ tK«Ë ∫‰UI
°bFÐ UN²O½ U tK«Ë ∫X
Ô KI
255
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
XÐU √ U ÌWIHš qł_ «c¼ q ¨5MR*« dO√ U¹ ¨tK« ¨tK« ≠
øtÐuŁ ·dÞ ô≈
årOEŽ tK« bMŽ u¼Ë UÎMO¼ t½u³%Ëò ≠
oO?Ò ?C¹Ô ô√ Ó œ—√ U?/≈Ë ¨p??HM U??³?Î ?C? ž t??²? I? H?š U?? p?MJË ≠
kU% X
Ó M? ¨pOKŽ U¾Î O?ý d_« w È—√ U?Ë ¨5LK*« vKŽ o¹dD«
ÊuL?K*«Ë ¨ÁdO?ž ÊËœ h A …dŁQ? ÊuJð ô Ê√ WU?F« o«d*« vKŽ
ÊËœ U??³?Î ?O? ?B½ U??N? O? t? qF??−¹ Ê√ b??Š_ f?OË ¨o¹dD« w? ¡U??d??ý
°”UM«
°·ËdF*UÐ ÊuJ¹ Ê√ V−¹ ·ËdF*UÐ d_« Ê≈ wM
Ò ÐÔ U¹ ≠
°WKO³M« dOž qzUÝu« —d³ðÔ ô WKO³M« U¹UG« Ê≈Ë
o?¹dD?« Ê≈ ”U¹≈ U?¹ ∫t ÔX?K?I? ? ? ¨t?Ð ÔXI?? ? ?d?ð u w?½√ Èdð U?? ? ?√
pL??Šd¹ l?ł—« ¨rN??I¹dÞ rN?? OKŽ oÒO? Cð Ê√ Óp? fOË ¨5LK?? LK
øqC√ «c¼ ÊUJ °tK«
jOÐ d_« Ê√ È—√ X
Ô “ U wMJË ¨tK«Ë ¨vKÐ ≠
d??QÐ ÂU?? L? ²¼ô« ÊÒ ≈Ë ¨b??Š√ b?MŽ UÎDO?? Ð wKŽ
] „d?ð√ Ê√ Q??ý√ r ≠
¨dŽU?AË U?«d ô≈ ”UM« UË ¨œd?H« oŠ ‰UL¼≈ —d?³¹Ô ô WŽU?L'«
Ê√ WU ÁdÞUš VÒOÞ√Ë ¨wM ÊU U —“Ë wMŽ lœ√ Ê√ «cNÐ Ô œ—Q
]wKŽ qLŠ b ÊuJ¹
v≈ w?MK?¼cð ¨U?? ?Ëœ
Î wMK?¼c𠨉u?? ?√ U?? ? Êü« Í—œ√ ô w½S?? ? ≠
°ÂöJ« pðdCŠ w ”d
¹Ó Íc« b(«
Ô
=
lLÝU
¨UÎŁöŁ UBB
qO³I« «c¼ s „b¹“QÝ w½S ≠
Ú
Î
5MR*« dO√ U¹ WOžU Ê«–¬ wK ≠
Ú b?²ý« U?LK ¨WJ? o¹dÞ w …d−?ý X% Ì…d?O?Nþ «– ÔXÚK ≠
ÆÆwÐuŁ wKŽ
Ò Ô cš√ ¨fLA« wKŽ
]
256
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
w Óp q¼ ¨5MR*« d?O√ U¹ ∫ÈœUM wM bO?FÐ dOž Ïqł— ÂU?I
øÁ—UE²½« ‰UÞË ¨t²łUŠ Ú bЗ b Ìqł—
øU¼bЗ s ∫ÔXKI
°X
Ó ½√ ∫‰U
…—bUÐ
Ô LI
Ò t²IH tO≈ X
Ó œœ— U?u?
Î KE ÔXM ÊS?? ¨w½dEMð Ê√ q³?? wKŽ
Ò ÓXK?−?Ž∫‰U??I?
°wM𜜗 UÎ*Uþ ÔXM Ê≈Ë ¨wIŠ Òw≈
°]h²« ∫ÔXKË ¨…Ò—b« t²ODŽ√Ë ¨tÐuŁ ·dDÐ Ô cšQ
°qŽUHÐ U½√ U∫‰UI
tLBš s h²I*« qFH¹ UL s
] KFH² tK«Ë ∫X
Ô K
U¼dHž√ w½S ∫‰UI
nB?²M¹ Ê√ s w Ô`K √ ¨U?ÎO?{«— w ?H½ s rJH?B½√ ∫ÔXKI?
Á—U U½√Ë r bŠ√ wM
5MR*« dO_ tK« dHž ∫‰UI
t²łUŠ X
Ô OCË ¨Ád√ w Ô dEM
ÊU U* ¨odÐ t?²łUŠ U?³UÞ
Î „¡Uł u t½√ 5MR*« d?O√ U¹ È—√ ≠
p²uKO pOKŽ lDË ¨tðu l— Ê√ œ«“ UË ¨ÊU Íc« pM
w²?uKO?? ? Òw?KŽ lD? s¾Ë ¨t?? ?F? ? ³Þ «c¼ U?0— ¨tðu?? ? l— s?¾ ≠
U??Ë ¨U??N? −z«u??Š wC??I? O ”UM« bM?Ž nþu?? W??H?O?K)« Ê√ rKŽ tK?FK
ÆÁbMŽ qLF¹ s2 qLF« ^»— VKD¹ U2 d¦ √ wM VKÞ
d?? ?O? ? √ U¹ W?? ?O?½U?? ?¦« U?? ?L? ? ¨Âö?J« w‡?M l?‡O?? ?C¹ Èd?‡š√ …d?‡ ≠
ø5MR*«
t?²ËU?M²? ¨U?γ½– V?½–√ b? Ìqł— v≈ Ô dE½ w?½Q? ¨W?O½U??¦« U?√ ≠
…—bUÐ
257
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÔXM Ê≈Ë ¨w?M²??LKþ b??I? ÔXM? ?Š√ ÔX?M Ê≈ ¨d??L? Ž U¹ ∫‰U??I? °wM²LKŽ UL Ô QÝ√
ÓXb ∫ÔXKI
…—b« qłd« X
Ô ËU½Ë ¨wЗ Ô dHG²Ý«Ë
dLŽ s h²«
∫X
Ô KË
]
ÓpË w tK« dHž ¨tK UN³¼√ ∫‰UI
5MR*« dO√ U¹ ’UBI« w Óp H½ lCð Èdš√ …d ≠
h²?IO? w H½ t r?KÝ√ ô ÓrK ¨oŠ tłË ÊËœ t?²Ðd?{ qł— ≠
øwM
°V½– vKŽ t²¹√— pMJË ≠
s tK« t?³?łË√ U? ô≈ rNÐu½– w ”UM« vK?Ž w fO sJË ≠
¨»ÒcŽ ¡Uý Ê≈Ë ¨dHž ¡Uý Ê≈ ¨tK« v≈ r¼dQ p– ÊËœ UË ¨bŠ
Ò
øtÐdC dLŽ tÐ ¡Uł Uγ½– Ïqł— Ó·d²« ULK Ë√
tK X
Ó ³Cž p
Ó MJË ≠
vKŽ t?²KœË ¨ÁQ?Dš t?²?LKŽ u ¨tK« œ«—√ U? d?O?G?Ð tK X
Ô ³?C?ž ≠
tË w «dÎ Oš ÊUJ ¨o¹dD«
øW¦U¦« WBI« UL ¨5MR*« dO√ U¹ ÓXb ≠
w¼ ÚX³?¼c?? ¨U?d??²? « rŁ ¨t?ð√d??UÐ WM¹b*« Òw?J*« vO??×¹ Âb?? ≠
d
] rŁ ¨5²F — v?KB ¨b− *« v≈ vO×¹ V¼–Ë ¨UN?²łUŠ iF³
w tð√d?« wIK ¨vC rŁ ¨t?OKŽ rÒKÝË ¨¤ tK« ‰u?Ý— d³? vKŽ
qłd« 5Ð ÊuJ¹ U?L ¨U¼d√ iFÐ sŽ U?NQ ¹ UN?F ÂU?Q ¨o¹dD«
nO?? ? q³?? s t?? ?²¹√— ÔXM b?? ?Ë ¨U?? N? ?LK?J¹ u¼ U?? L?MO?? ³? ? ¨t?ð√d?? «Ë
°…—bUÐ t²IH ¨t²łË“ UN½√ ÚXMMþ UL ¨UNHu²Ý«
°wð√d« tK«Ë Ác¼ ¨wM²LKþ ¨5MR*« dO√ U¹ ∫‰UI
258
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ød²Ý Ë√ Ì»UÐ nKš UN²LK öN ∫ÔXKI
°d_« iFÐ sŽ UN²Q UN²OI ¨5MR*« dO√ U¹ ∫‰UI
Òh²« ∫ÔXKË ¨…—b« tO≈ ÔXOIQ
ô ∫‰U
n
Ô ŽU ∫X
Ô K
ô ∫‰U
¨ÔX¹œUM ¨VF sÐ wÐ√
Ò XOÐ v≈ tÐ ÔXIKD½U? ¨ÁbOÐ Ô cšQ
¨tMЫ Òw≈ Ãd
°5MR*« dO√ U¹ p²łUŠ ∫‰UI
Ãd¹ pOÐ_ q ∫t X
Ô KI
»«e?Š_« s wKŽ
Ò √d?« ¨wÐ
Ò Ô√ U¹ ∫ÔXKI? ¨VF? sÐ wÐ√
Ò Ãd??
å UMR*«Ë 5MR*« ÊË–R¹ s¹c«ò
«u?³? ?²? « U? d??O?GÐ UMR?*«Ë 5MR*« ÊË–R¹ s¹c«Ëò ∫wÐÔ√ √d??I?
°åUMÎ O³ ULÎ Ł≈Ë U½Î U²NÐ «uKL²Š« bI
øXe½ w√
Ô KI
Ò ∫X
ô ∫‰UI
ôË rN??L? ²? ?ý√Ë ¨wM½uÐd??C¹ ôË 5?MR*« »d??{√ w½S?? ∫ÔX?KI??
°wM½Ë–R¹ ôË rN¹–Ë√Ë ¨wM½uL²A¹
∫¤ tK« ‰uÝ— s t²FLÝ U?Φ¹bŠ pŁbŠ√
Ò sJË ¨ô ∫‰UI
b?Ï ?Š√ s
Ò F??d¹ ô ô√ ∫tK« q?³? s? ÌœUM ÍœUM¹ W??U??O? I« Âu¹ ÊU?? «–≈ò
¨pN?łË iO?Ò ³? ¨p?Ð ¡U?−?O?Ô ¨»UD)« sÐ d?L?Ž ld?¹ v²?Š tÐU?²?
°åpMOLOÐ pÐU² Ë ÓpЗ v≈ ·eÔð
øtK« ‰uÝ— s «c¼ ÓXFLÝ ÓX½√√ ¨tK« ÓpðbA½√ ∫ÔXK
tK« ‰uÝ— vKŽ »c √ Ê√ w ÊU UË ¨qł√ ∫‰UI
259
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
∫‰U?? Ë ¨w?J*« vO?? ?×¹ wzU?J³? vJÐË ¨«b?Î ¹b?? ý ΡUJ?Ð ÔXOJ?³? ?
°5MR*« dO_ U¼dHž√
tK „UAš√ UË ¨„UIð√ U ¨tK« pLŠ— ≠
…—u?? ? ? Ý w? »d?? ? ? C?« sŽ ¨p
Ó ? X
Ô ?K U?? ? ? ? q b?? ? ? F?Ð ¨Êü«Ë ≠
sÐ W?K³?? ?ł s?Ž UM¦?¹b?? ?Š oKG?½√ ¨’U?? ?B? ? I« w ‰Ëe?M«Ë ¨V?C? ? G«
U½d¦ √ ô≈ UM³ Š√ UL ¨rN¹_«
sJË ¨tM l?³?A¹Ô ô „d?O?¦? Ë ¨5M?R*« d?O?√ U¹ d?O?¦? pKOK ≠
¨UÎö ÂöJ« Òd?łË ¨oײ ð U WQ *« UM?ODŽ√ ¨ÓXK U vKŽ d_«
°UŠu²H
‰bF« »UÐ ‰«“ UL
Î
øtO Êü« wKzUÝ X
Ó ½√ rF
] ≠
wIË
t?F? ÀbŠ U? iF?³Ð 5MR*« d?O?√ wMŁb?×¹ u Ô œœË ≠
Ó
øWOŽd« ‰«uŠ√ bÒIH²¹Ë ÎöO ”UM« ^fF¹ u¼Ë
tK« ¡Uý Ê≈ qFQÝ ≠
ø5MR*« dO√ √b³¹ Ê√ Èd¹ ¡wý ÍQ³ ≠
°t√Ë lO{d« w³B«
d³Ð ≠
Ò
ø5MR*« dO√ U¹ UL¼d³š UL ≠
ÌÊUJ w r¼U¹UD «ušU½√Ë ¨WM¹b*« v≈ —U−?²« s WŽULł ¡Uł
¨b− *« «uð√ rŁ ¨rNŽU²Ë rNð—U& U?NOKŽË ¨b− *« sŽ bOF³Ð fO
¨o¹dD« WIAË dH « ¡U¦ŽË s «uI U2 r¼œU ł√ Êu×¹d¹Ë ¨ÊuKB¹Ô
¨‰uDOÝ b− *« w rN¦J Ê√ X
Ô ?dŽ ¨‰U(« «c¼ vKŽ rN²¹√— ULK
·uŽ sÐ sLŠd«b³Ž wF ÊU Ë
øWd « s wF WKOK« rNÝd% Ê√ Óp q¼ ∫t ÔXKI
5MR*« dO√ U¹ qF√ ∫‰UI
260
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨r¼U¹U?D Âu?I?« ŒU½√ YO??Š ·u?Ž sÐ s?L?Šd?« b?³? ŽË ÔX³¼c??
¨V¹d ÊUJ s wðQ¹ w³
¡UJÐ ÔXFL ¨wKB½Ë ”d×½ U½d Ë
Ò
ÆÆwJ³¹ UN lO{—Ë …√d« «–S ¨ uB« Ô bBI
°pO³ v≈ wM Š√Ë ¨tK« wIð« ∫UN X
Ô KI
U½b?? ?ŽË ¨Âu?? I« qŠ«Ë—Ë ¨s?L? ?Šd«b?? ³? ? Ž ÔYO?? Š v≈ Ô b?? ?Ž rŁ
œËU?Ž v²Š UOK
ÔXNłu² ¨Á¡UJÐ w³B«
Ò
Î Y³K½ rK ¨wKB½Ë ”d×½
Ô b??Ž rŁ ¨vË_« w ÔXK? U? q¦?? U??N ÔXKË ¨Èd??š√ …d?? U?NÐu??
W?? Ý«d??(« s? t??F?MB½ UM? U?? U?MFMB?? ¨sL?? Šd«b?? ³? Ž v?≈ wł«—œ√
ÆÆ…öB«Ë
…√d*« v≈ X
Ô N&« ¨tUŠ vKŽ w³B«Ë ¨qOK« dš¬ ÊU U*Ë
cM? d?^ ?I¹ ô p?MЫ È—√ ¨¡u?? Ý Â√ „«—√ w½≈ ¨p×?¹Ë ∫U??N ÔX?KË
°WKOK«
vKŽ tKL?Š√ w½S °WKOK« cM wM²?dÐ√ b ¨tK« b?³Ž U¹ ∫XU?I
°ÂUDH«
°bFÐ ÂUDH« s
Ò Ý mKÐ b Á«—√ U ¨rÓ Ë ∫X
Ô K
rODHK ô≈ ÎôU ÷dH¹ ô dLŽ Ê_ ∫XUI
U d?LŽ s Êu?JOÝË ¨ÂUDH« vKŽ t?OK−Fð ô ¨p×¹Ë ∫ÔXK?I
°«c¼ W½ËR pOHJ¹
ÆÆÆwMdFð ô …√d*«Ë
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
¨”UMUÐ ÔXOKB? ¨b?− *« v≈ UMł«—œ√ U½b?Ž ¨d?−H« ÊU? U* ≠
°wJÐ√ ÔXM U …bý s wð¡«d ÊuMO³² ¹ «u½U UË
∫w‡‡ H½ U?γÞU ”U?‡‡M« ÂU‡‡√ ÔX‡K ¨…öB« s UMžd? ULK
°5LK *« œôË√ s q² r ¨dLŽ ”RÐ U¹
261
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ŸU?? ? ? {d?« s?Ž r? œôË√ «uK?−? ? ? ?F?ð ô ∫ÈœU?M? U¹œU?
Î M? Ô d?? ? ? √ r?Ł
°ÂöÝù« w œuu qJ ΡUDŽ ÷dH¹ dLŽ ÊS ¨ÂUDH«Ë
…ôu« v≈ pcÐ ÔX³² Ë
…√d*« vKŽ V?−¹ ÊU? U?? sJË ¨5M?R*« d?O? √ U¹ ÓX½√ rO??Š— ≠
°‰U*« qł_ UNMЫ ÂUD v≈ Ÿ—U ðÔ Ê√
Ê√ v≈ W??łU??(« U?NðQ??'√ b??Ë ¨W?łU??ŠË “u??Ž U?N?Ð ÊU? u «–U?? ≠
rODHK ÊuJ¹ U t ÊuJO ¨tUD w Ÿ—U ð
¨WłU²?× X½U Ê≈ Èd² ¨U¼d?√ w dEMð Ê√ wHJ¹ ÊU U√ ≠
øUN²łUŠ w UNðbŽUÝ
°wHJ¹ ô ö ≠
ø5MR*« dO√ U¹ rÓ Ë ≠
U??N? _« W?? O? IÐ sŽ «–U??L? ? ¨…b??Š«Ë …√d??« ô≈ X ? O? U??N½_ ≠
ô ÊU? Ê≈ w«u« f¾Ð øs
] NMŽ X
Ô ¹—œ U?Ë UNU?Š q¦? w s
Ò ¼Ô wzö«
b] ? ½ ô Ê√ w?C?²?I¹ ‰b??F« Ê≈ ¨w
Ò MÐÔ U¹ ¨t??²?łU?Š È√— s? ô≈ wDF¹Ô
kH×M? ¨Îö √ WłU?(« w rNF?u½ ô Ê√ U/≈Ë ¨jI ”UM« U?łUŠ
°‰«R « sŽ rN¼ułË ¡U
¨W?łUŠ «– X½U? s «u?F³?²?²¹ Ê√ …ôu« v≈ ÓX³?² u «–U? ≠
b?? «—«d?
Î ? w?GKð Ê√ ‰bÐ ¨U¼b?? OË ÂUD v≈ Ÿ—U?? ð ô w U??N½u?DF??O? °tðcð«
øWłU²× …√d« d√ …ôu« sŽ »Už u «–UË ≠
s ÊU?? v?²? Š U??NMŽ X
Ô ¹—œ U?? Ë WM¹b*« w X?½U?? …√d??« Ác??N? s ôË ¨d?? L? Ž ‰U?? s wD?Ž√ ô w½≈ rŁ ¨p X?¹Ë— Íc« U¼d?? ³? š
¨t Ê“U??š ô≈ U½√ U??Ë rN??O?≈ u¼Ë ¨5LK ?*« ‰U? «c?¼ ¨»UD)« ‰U??
¨r‡‡?N tK« ÷d‡?
‡‡ U0 ¨r‡?‡NMOÐ t??L? ? √Ë ¨n?K²« s rN? tEH??Š√
Ó
qF√ wŽb² ð WłU(« Ê√ ÔX¹√— U0Ë
262
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øtðcð« X½U —«d sŽ lłdð Ê√ WËb« W³O¼ s¹Q ≠
Ê≈Ë ¨qÞU?? ³« w? ÍœU??L? ?²« s q?C? √ Òo?(« v≈ Ÿu?? łd« Ê≈ ≠
Ìd? √ w œUMF« s ô¨t??O≈ Ÿu??łd«Ë ¨‰b?F« s? vðQ?²ð W?Ëb« W?³? O¼
ÊU? »UD)« sÐ dL?Ž Ê√ ‰U? s rŁ ¨tO? d?L²? ð Ê√ «—u?
Î ł tO? √—
Ê√ ô≈ rN b¹—√ X
Ô M U? tK«Ë ¨t?ÐUN?ð Ë√ WËb« »U?Nð Ê√ ”UM« b¹d¹
X³?? ?¦?¹ U0 «u?? ?u?? ?I¹ r U?? ? d?? ?O? ? )« 5LK? *« w? q _U?? ? ¨«uM¾?? ?L?D¹
Íu?
Ò I«Ë ¨p?Ð f½Q¹ nO?F?C?« qF?−¹ Íc« u¼ ‰b??F« Ê≈Ë ¨fJF«
t½_ t?? ?I? ?Š vKŽ Ïn?O? ?F? ?{ ·U?? ?¹ ô Ê√ ¨Ô œ—√ U?? u¼Ë ¨„U?? A? ? ¹
lł— ”UM?« ‰u?I¹ Ê√Ë °Íu?? t½_ tðu??IÐ Íu?? d??²?G¹ ô Ê√Ë ¨n?O?F? {
5³ð U?? b?FÐ qÞU?Ð w vA? «uu??I¹ Ê√ s d?O? š ¨Á¬— o
Ò Š v≈ d??L?Ž
qC??√ ¨t?¾Dš s?Ž lł— Íc« d?L? Ž s¹√ W?U??O?I« Âu?¹ ÈœUM¹ Ê√Ë °t
°o×K lłd¹ Ê√ d³J« tFM Íc« dLŽ s¹√ ÈœUMÔ¹ Ê√ s
dO) «c¼ Ê≈ ¨5MR*« dO√ U¹ ÓXb ≠
øbFÐ tOMQ ð «c¼ w Ï¡wý „Ó bMŽ√ ≠
sF ¨p
Ó M rN?H²Ý√ Ê√ Ô œ—√ U? p
Ô ²QÝ ¨5MR*« d?O√ U¹ ô ≠
øÊü« tÐ w½d³ð ÎöO WOŽd« bIHð —U³š√ s d³š Í√
°÷U<« WŽUÝ tð√d«Ë wЫdŽ_« sŽ ≠
øUL¼d³š UË ≠
5½√ lL?? Ý√ wÐ «–S?? ¨”UM« ‰«u?? Š√ b?Ô ?I? Hð√ ÌWKO? «– X
Ô łd??š ≠
ÌqłdÐ «–S? Ô u½b °f_UÐ UM¼ sJð r Ìd?Fý W?LO?š s YF³M?¹ …√d«
Âö « Òœd ¨tOKŽ ÔXLK ¨¡UBdI« fK−¹ WLO)« »UÐ bMŽ
øqłd« s ∫ÔXK rŁ
s ÔVO?? √ 5?MR*« d??O? √ ÔX¾??ł ¨W¹œU??³« q?¼√ s qł— ∫‰U??
°tKC
263
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øWLO)« w tFLÝ√ Íc« Ô uB« «c¼ U ∫ÔXKI
°tK« pLŠd¹ ¨p²łU( oKD½« ∫‰U
ø uB« «c¼ U ÆÆp– vKŽ ∫ÔXKI
°bKð …√d« ∫‰UI
øbŠ√ U¼bMŽ√ ∫X
Ô KI
ô ∫‰U
WLzU wKŽ
Ò XMÐ Âu¦K Â√ «–S w²OÐ ÔXOð√ v²Š UŽd
Î ÔX³¼c
øpO≈ tK« tUÝ Ìdł√ w p q¼ ∫UN ÔXKI
øu¼ UË ∫‰U
bŠ√ U¼bMŽ fOË bKð W³¹dž …√d« ∫X
Ô K
ÓX¾ý Ê≈ rF½ ∫XUI
‚d?? ?)« s U?? ?N?ðœôu …√d*« `?KB¹ U?? ? p?F? ? Íc?? ? ? ∫ÔX?KI?? ?
oOœË Ìr×ý —bIÐ w¾OłË ¨s¼b«Ë
ÆÆUMIKD½«Ë ¨tÐ ¡U−
wKšœ« ∫UN X
Ô K ¨UMK Ë U*Ë
X% —UM?« qF??ýÔ√ ÔX?KF??łË ¨qłd?« v≈ Ô b??F? ? v²??Š ÔX?¾? łË
ÌqHÞ u?? UMF??L?Ý Ê√ ô≈ UM¦??³ U??L? ¨a³Þ√Ë ¨U??N? O? aH½√Ë
¨—b??I«
Ô
WLO)« qš«œ s `OB¹
°ÂöGÐ p³ŠU d=AÐ ¨5MR*« dO√ U¹ ∫Âu¦K Â√ XUI
v×M?ðË ¨oN??ý ¨tÐ Âu?? ¦K Â√ wM?ðœU½ U?? wЫd?? Ž_« lL??Ý U?? LK
°wM W³O¼
ÓXM UL Óp½UJ ∫t ÔXKI
»U³« bMŽ UN²F{ËË —bI« ÔXKLŠ rŁ
°«bNł
WKOK« X
Ú OI bIK ¨p²³ŠU wF³ý√ ∫Âu¦K Â_ X
Ô KË
Î
264
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
UN²?F{ËË ¨UNðcšQ? ¨ÚXLI ¨—bI« w≈
] ÚXłd?š√ rŁ ¨ÚXKFH
qłd« Íb¹ 5Ð
qOK« s Ó dNÝ b Óp½Q ¨ÚqÔ ∫ÔXKË
włdš« ∫Âu¦K Â_ X
Ô KË WLO)« X
Ô ¾ł rŁ
d?Q½ U?MðQ? ¨b?G?« ÊU? «–S? ∫qłdK? X
Ô K ¨rNMŽ ÊU??³¼«– s×½Ë
°„d√ `KB¹ U0 Óp
5MR*« dO√ U¹ ÓX½√ ÓXMJ ¨Îöł—
Ô WLŠd« X½U u tK«Ë ≠
ÒwKŽ ôË w ô UÎUH UNM ÔÃdš√ wM²O ≠
wHJ?¹ ÊU? U??√ 5MR?*« d?O? √ U¹ w½d??³? š√ sJË °p
Ó ¨t?K«Ë p
Ó ≠
°rNKO³Ý w p
Ó KO wMHð v²Š ¨”UM« ÊQý w „—UN½ wMHð X
Ó M p
Ó ½√
øjI «—UN½
Î r¼d√ ÔXOË√ ≠
p HMÐ ÓXIdð u p½√ tðbB U sJË ¨ô ≠
ÊS ¨rN?−z«uŠ ¡U?CË ¨rN«u?Š√ bI?H²Ð w ?HMÐ odð√ ÔXM ≠
w H½ X
UÎEŠ X
Ô JK¼√ qF√ r Ê≈Ë ¨tK« bMŽ ULOEŽ
Ô OI X
Ô KF
Î
øUÎIŠ p
Ó OKŽ p
Ó ½b³ fO√ sJË ¨«c¼ w ¡«d ô ≠
sŽ d?L?Ò ý WM?'« œ«—√ s °rO?FMUÐ Ó„—b¹Ô ô rO?F?M« Ê≈ ¨wM
Ò ÐÔ U¹ ≠
Æ„UM¼ ô≈ Õ«d² ôË vAË tOUÝ
s ¨aÝ«— ^rý√ q³??ł ¨p½U1ù U¹Ë ¨pN?I?H U¹Ë ¨p?³KI U¹ ≠
pK?OË „—U?? N½ qF?? & …d?? šü« s U?? Îd?? Ë ¨p ? ?H½ kŠ v? Mð q³?MÔ «
”UMK
°åÊU²Mł tЗ ÂUI ·Uš s*Ëò ≠
pO³ŠU l UNO tK« pKFł ≠
tO? wMFł«d?ð ¡wý s qN ¨ÒwMÔÐ U¹ tK¦? ÓpË ¨5¬ rNK« ≠
øXON²½« p½√ Â√ Ác¼ UM²B s
265
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°¡wý „UM¼ ‰«“ U ≠
øu¼ UË ≠
Óp ?H½ ÓXKGý√ Ór ¨tð√d?«Ë qłd« ‰U?Š vKŽ ÓXHË Ê√ b?FÐ ≠
°”UM« s UL dOG UL¼dQÐ Ó bNŽ p
Ó ½√ u ¨ULNÐ p
Ó K¼√Ë
ødý Â√ dOš d_« w√ ≠
tK«Ë dOš ≠
ø—“Ë Â√ dł√ d_« w√ ≠
dł√ qÐ ≠
t?UÝ «d?Î ł√ wK¼√Ë w ?H½ Âd?
Ô Š√Ë ¨dO?š v≈ ”UM« wMI?³? O?√ ≠
øUMO≈ tK«
pOHJ¹ U Ópu¹ w vIKð Óp½√ bB√ ≠
Ê≈ ÒwMÔÐ U¹ ¨Í—U?N?½ w vI√ U?L?Ž ÔY×Ð√ ô≈ Îö? O ÔXłd?š U? ≠
Ê≈Ë ¨”UM« d²? Ô d²? ÊS ¨U¼d?QÐ Âu√ Ê√ ^oŠ√ U½√Ë ¨w²?OŽ— ”UM«
t²OŽ—Ë t H½ lOC¹ Ê√ dLF ÊU UË ¨”UM« bN²ł« Ô bN²ł«
5MR*« dO√ U¹ qFHð Ê√ „UýUŠ ≠
øÓXON²½« qN ≠
øqOK« d³š s «c¼ bFÐ Ó„bMŽ UL ¨5MR*« dO√ U¹ ÔXON²½« qł√ ≠
Á—«œ tOKŽ Ô —Òu ð Íc« d³š ≠
ø5MR*« dO√ U¹ Ád³š UË ≠
wF?? Ë ¨qF?? √ X
Ô M U?? L? ”U?M« b?Ô ?I? ?Hð√ qO?K« w X
Ô łd?? š ≠
—U½ ¡uCÐ s×½ «–S ¨œuF sÐ tK«b³Ž
°UM¼ YJ« ∫œuF sÐô ÔXKI
5ÐË fU?ł ÏaO?ý «–S? ¨—«œ ¡UM ÔXKšœ v²?Š ¡u?C« ÔXF?³?²?²?
°t wMGðÔ WOMGË dLš t¹b¹
266
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«dJM
W?KOKU? ÔX¹√— U?? ∫ÔXKË t??OKŽ ÔXL?−¼ v?²?Š d?F? ý√ rK
Î
°tKł√ dE²M¹ ÌaOý s `³√
ÓX½√ ÓXF?M U?? ¨5M?R*« d??O? √ U¹ v?KÐ ∫‰U??Ë t??Ý√— Òw?≈ ld??
°`³√
ø„«– UË ∫X
Ô K
ÓXKšœË °f ?−²« sŽ tK« v?N½ bË ÓX ? & b? p½≈ ∫‰UI?
UÎðuOÐ «uKšbð ô «uM¬ s¹c« UN¹√ U¹ò ∫tK« ‰U bË ¨Ê«c¾²Ý« dOž s
°åUNK¼√ vKŽ «uLK ðË «u ½Q² ð v²Š rJðuOÐ dOž
X
Ó b ∫t X
Ô KI
ø5MR*« dO√ U¹ p
Ó – bFÐ X
Ó KF UL ≠
r Ê≈ t??√ d??L? Ž XK?JŁ ∫ÔXKË ¨U??b?
Î ½ Íb¹ U??Î{U??Ž ÔXłd??š ≠
Êü« ‰u?I?O? ¨tK¼√ s «c?NÐ wH??²? ¹ ÊU? Îö?ł— b?−¹ °tЗ t d?H?G¹
°tO lÐU²²O qF√ U dLŽ È√—
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ qBŠ «–UË ≠
p– b?F?Ð U½√ U?LMO?³? ¨se« s UMÎ O??Š w K−? aO??A« d?−¼ ≠
U¹d??šÔ√ w fKł v?²?Š wH??? ²? ?*U? ¡U??ł b?? «–S? ¨b??−? *« w
°”UM«
aOA« «cNÐ ÒwKŽ ∫ÔXKI
5MR*« dO√ Vł√ ∫t qOI
ÊU?? U0 ”UM« ÂU??√ t?F? ł«—Q??Ý w½√ tMþ VKž√Ë w≈
Ò w?A1 ÂU?I? tM
ø«c¼ qFHð rË√ ≠
°ÒwMÔÐ U¹ ô ≠
ø«Î–≈ X
Ó KF «–UL ≠
267
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°wM ÔÊœ« ∫t ÔXK ≠
w³Mł t² Kł√ v²Š tO½œ√ ÔX“ UË
°p½–√  U¼ ∫t ÔXK rŁ
o(U?Ð «b?Î ? L? ? ×? ? Y?FÐ Íc«Ë U?? ?√ ∫t X
Ô K? ¨U?? N? ? O½UD?Ž√ U?? L?K
s?Ы ôË ¨«dJ?
Ô ?¹√— U0 ”U?M« s? «b?Î ? ? Š√ Ô d?? ? ?³? ? ?š√ U?? ? ? ¨Îôu?? ? Ý—
Î M X
°wF ÊU t½S ¨œuF øaOA« lM UL ≠
°p½–√  U¼ ¨5MR*« dO√ U¹ ∫w ‰U ≠
t²ODŽ√ ULK
Ô b?Ž U ¨Îôu?Ý— o(UÐ «bL?
Î × YFÐ Íc«Ë ¨U½√ ôË ∫w ‰U?
w K− ÔX Kł v²Š tO≈
Ì¡wý Í√ s? ”UM« Í—b¹ U?? Ë ¨Ô d?? ]³?? Ë w?‡‡ðu?? ÔX‡‡?F? d?? °d=³ Ô√
ø5MR*« dO√ U¹ Ó d³Ò ¡wý Í√ sL ≠
øtM ÊU Íc« sŽ Ó»Uð b aOA«
Èdð U√ ¨tK« ÊU×³Ý ≠
Ó
5MR*« dO√ U¹ t HM »Uð Ïqł— ≠
ô W?O?B? F*« ÁdJ½ U/≈ øt?²Ðu?ð UMŠd?HÔð ôË t?²? O?B?F? UM−??Že?²?√ ≠
W?? ?O? ? B? ? F? ? w? UM Ê≈Ë °l?zUD?«Ë W?? ?ŽUD?« V×½ U?M Ê≈Ë ¨w? U?? ?F«
ølzUD« WŽUÞ w tK ÕdH½ ô nOJ ¨tK VCG½ w UF«
t??OKŽ X
Ó C??³? Âu¹
Ó b?? ≠
Ó t??²?K√ r
Ó sJË ¨5?MR*« d??O? √ U¹ X
øUÎ ³K²
w?²« ‰U?? ? ?(« vK?Ž Áb?? ? ?ł_ Á—«œ qšœ√ Ê√ w? ÊU?? ? ? U?? ? t?½_ ≠
UNO tðbłË
°tðbłË pMJË ≠
268
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
b?I? …b??Š«uÐ ¡U?ł ÊU? Ê≈Ë ¨t?²?OÐ w? t?²?O?B?F0 d??²?²?Ý« Ïqł— ≠
u?? O? ³?KË ¨Ê«c?? ¾? ²? ?Ý« ÊËœ ÔXKšœË ¨ÔX? ? ? ?& –≈ ¨5²?MŁUÐ ÔX¾?? ł
° UdŠ
øaOA« d³šË „Ó d³š s ÊU U œuF sЫ d³ð r
Ú rK
Ó ≠
s¹“Ë ¨t? H½ t?²?³Kž qł— ¨d?² « V?
^ ×¹ dO?²?Ý tK« Ê≈ wM
Ò ÐÔ U¹ ≠
sË t H½ s Îö?−š Á—«œ w tO u¼ U* vײ½U? ¨tKLŽ ÊUDOA« t
U½√ t×C√ nOJ ¨tK« Ád² O ¨”UM«
«Îd??L?š »d??ý uË ¨»U?I? F« tUM?¹ Ê√ s U?Îu??š d?²? ²? Ý« tMJË ≠
°5MR*« dO√ U¹ ÁbK−Ð XLI ú*« vKŽ
s U?Îuš U?NKLF¹ ¡U?Hš w? WO?BF? qLŽ s q Ê√ ‰U? sË ≠
tK« ‰u?Ý— ‰U b?Ë ¨”UM« sË t? ?H½ s ¡d*« q−?¹ U0d ¨»UI?F«
qL?? ?F¹ Ê√ …d?¼U?? :« s? ÒÊ≈Ë ¨s¹d¼U?? ?:« ô≈ vU?? ?F? ? w²?? ?√ q ∫¤
ÔXKL?Ž Êö?? U¹ ∫‰u?I?O? t??OKŽ tK« Ád?²? Ý b?Ë `³?B¹ rŁ Îö? L?Ž qłd«
°tMŽ tK« d²Ý nAJ¹ `³B¹Ë tЗ Ád² ¹ UÐ bË ¨«c Ë «c WŠ—U³«
°p²N¹bÐ dCŠ√
UË ¨5MR*« dO√ U¹ pNI√ U ≠
Ó
øÁc¼ s UMON²½√ ≠
øÊü« w½d³²Ý rF
Ò ¨5MR*« dO√ U¹ qł√ ≠
°ÎöO UNÝ√— vKŽ ¡U*« qL% X½U w²« …√d*« sŽ ≠
øU¼d³š UË ≠
Ì…√d?UÐ wÐ «–S?? ¨wðœU?Ž X½U? U?L? fŽ√
ÌW?KO «– X
Ô łd?š ≠
^
UNO≈ ÔXbI² ¨¡U WÐd UNH² vKŽ qL%
øWŽU « p²OÐ s płdš√ U ¨tK« pLŠd¹ ∫ÔXKË
ÔÃd??šQ?? ¨ÂœU??š ÍbMŽ fO?Ë ¨‰U??O? Ž W??³? ?ŠU?? w½≈ ∫XU?? I? °«—UN½
Î rN dð√ Ê√ s¬ ô w½S ¨¡U*« rN VKł_ qOKUÐ
269
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø5MR*« dO√ U¹ ÓXKF «–UL ≠
UNU( ÔXI— ≠
¨„—«œ v?²? ? ? Š p?MŽ U?? ? ?N?K?L? ? ? Š√ ¡U?*« WÐd?? ? ? wðU?¼ ∫U?? ? ?N? ÔXK?Ë
ÆÆ…√d*« XOÐ UN²K Ë√ v²Š ¡U*« WÐd ÎöUŠ X
Ô OAL ¨UNOM²DŽQ
p d?Q¹ »UD)« sÐ d?L?Ž Íb?B?U? ¨b?G« ÊU? «–S? ∫X
Ô K rŁ
°ÂœUÐ
tO≈ Ôq √ ô ∫XU
tK« ¡Uý Ê≈ tM¹b−²Ý p½≈ ∫ÔXK
ø5MR*« dO√ U¹ ¡Uł qN ≠
wMð√— U??LK ¨U??N X
Ô ½–Q? ¨X?½–Q?²? ÝU? ¨ ¡U??ł b?G« ÊU?? U* ≠
°WЗU¼ ÚXu ¨wM²dŽ
U¼dŁ≈ w UN²KÝ—√Ë ¨ÌWIH½Ë ÌÂœUÐ UN Ô dQ
5MR*« dO√ U¹ ÓXOËË ÓXOH ≠
d??√Ë ¨U¼d??√ X
Ô O??B? I?ð u w
Ò ≈ V
Ò Š√ ÊU?? sJ?Ë ¨tK b??L? (« ≠
Íc« s
Ò HK?J²¹ Ê√ ÊËœ ¨s
Ò N??−z«u?Š s
] ?NË ¨U?N X
Ô ?O?C? I? ¨U??N¼U?³? ý√
ÓX¹√—
øU¼œôË_ ¡U*« dC% Ê√ …√d*« vKŽ UË ≠
UNOKŽ ¡wý ô ≠
Âb?)« sR?ð Ê√ WËb« Vł«Ë s√ øX
Ó ODŽ√ U?? U?N?²?O?DŽ√ rÓ K ≠
øUC
Î ¹√ WOŽdK
Ê≈ rŁ ¨ÒÊu?? łU?? ?²? ?×¹Ë pK?9 U2 ”UM« l?M9 ô Ê√ WËb?« Vł«Ë ≠
U?œUš
ÔXd? U?Ë ¨d_« W¹U?N½ w 5LK *« v≈ tP?Ë ¨d?O¦? ‰U*«
Î
nO?? Èd?ð U??√ ¨W??łU??Š «– …√d?*« sJË ¨5L?K *« s …√d?? « qJ
ø¡U*« rN dC% ÂöE« `Mł X% XłdšË ¨U¼œôË√ X dð
270
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
X
Ô ¹√— vKÐ ≠
U/S? ¨tO≈ ÌW?łUŠ w ”UM«Ë
‰U*« XOÐ w ‰U*« vI?³¹ Âö?
Ô
Ó F ≠
ô U?? t?²? ODŽ√ ¨t??²? łU?Š ÔX?LKŽ sË ¨tJU?? ô tEU??ŠË t½“U??š U½√
Æt WłUŠ ô s2 ÁdOž wDŽ√
ø5MR*« dO√ U¹ ‰bF« l «c¼ vUM²¹ ô√ ≠
øbBIð «–U ≠
”UM« s r¼dOž ÊËœ UξOý iF³« vDF¹Ô Ê√ bB√ ≠
Ìb?Š_ ÒoŠ ôË lO?L? −K ωU? „UM¼ ¨t?öÞ≈ v?KŽ fO d?_« ≠
vKŽ t?O ”UM« X
Ô ł—œ√ nO? UÎIÐU?Ý pðd³?š√ U ô≈ ¨b?Š√ ‚u t?O
UMŁb% d√ u?¼Ë ¨¤ tK« ‰uÝ— s rNÐdË ¨ÂöÝù« w rN?²IÐUÝ
iF?? ³« t??I? ?×? ²? ? ¹ ‰U?? „U?M¼Ë °t??O?≈ œu??Ž√ Ê√ b¹—√ U?? Ë Îö¹uÞ t?? O? u ¨d??_« p »dÒ ? _Ë ¨rNzU??H? ²? ô iF??³« tM? lML¹Ô Ë rN??²? łU??(
vUM² ¨”UM« ÊËœ s UÎœUš ·uŽ sÐ sLŠd« b³F ÔXODŽ√ ÔXM
s ÂœU??)« sJ¹ r?Ë ¨U¹Î dŁ ÊU?? sL??Šd«b??³? Ž Ê√ –≈ ¨‰b?F?« l «c¼
b?^ ? ?¹ U?? U¼U?MODŽ√ U?M½S?? ¨W?? łU??Š «c?? …√d*« Ác¼ U?? √ ¨d??L? ?Ž ‰U??
UM{d Íc« q¦ UN UM{dH WłUŠ «– Èdš√ X½U uË ¨UN²łUŠ
U?L¼—œ
U?łU?
Î
Î ²?× ÔXO?DŽ√ U q? U s?JË ¨‰bF?« «c¼Ë ¨UN?²?³?ŠU?B
°UÎFOLł ”UMK tK¦ ÔXODŽ√Ë ÔXL
u ¨UN?MŽ WÐdI« X
Ó KL?Š rK ¨5MR*« dO?√ U¹ X
Ô LN? ¨UMÎ Š ≠
UN²?ODŽ√ rŁ ¨WKO q qFHð X½U UL? UN²OÐ v≈ UN? HMÐ UNÐ X
Ú ³¼–
UN²ODŽ√ U bG« w
UNMŽ qLŠ√ Ê√ wMFM1 UË ≠
ø5MR*« dO√ ÓX √ ≠
vKÐ ≠
271
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
÷—_« d??Nþ vKŽ ‰Ëb« d??³? √ s WËœ r? U?Š p½√ ¨b??B? √ ≠
ø…√d« WÐd ÎöUŠ qOK« w dO ðË ¨„«cu¹
øÔ dG Â√ UNÐ Ô d³ √ ¨tK« Óp×K √ ≠
°Ó d³ qÐ ≠
øw HM dOš tO Ìd√ w wMFł«dð nO «Î–S ≠
5MR*« dO√ U¹ p²³O¼ bB√ ≠
°dOÐ w²OŽ— ÊuJð Ê√ w²³O¼ ≠
°qłd« rF½ tK«Ë ¨5MR*« dO√ U¹ ÓX½√ qłd« rF½ ≠
øbFÐ ¡wý „bMŽ Ác¼ w√ ≠
5MR*« dO√ U¹ ô ≠
tO s×½ U «Î–≈ lÐU²½ ≠
øÊü« t¹b d³š ÍQ ¨5MR*« dO√ d√ vKŽ lÐU²½ ≠
°U¼œôË_ …—U−(« a³Dð X½U w²« …√d*« sŽ ≠
°…—U−(« a³Dð …√d« ≠
…—U−(« a³Dð …√d« ¨qł√ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ U¼d³š UL ≠
b??O? FÐ s UM¹√d?? ¨r«Ë …]d??Š v≈ rK?Ý√ Íôu? l?‡ ÔX‡łd??š ≠
«Î—U½
œd??³?« rNÐ d??B?
Ô K?I? Ô ? U??³?Î ? — UM?¼ U¼ È—√ w½≈ rK?Ý√ U¹ ∫rKÝ_ X
r¼d√ w dEM½ UMÐ oKD½U ¨qOK«Ë
¨ÊUO³? UNFË ¨Ì…√dUÐ «–S ¨rNM U½u½œ Ê√ v≈ ‰Ëd?N½ UMłd
Ÿu'« s ÊužUC²¹ U¼œôË√Ë ¨—UM« vKŽ WÐuBM —b
Ï Ë
U¹ ‰u??√ Ê√ ÔX¼d? b?Ë ¨¡u??C« q¼√ U¹ rJ?OKŽ Âö? « ∫ÔXK?I?
°—UM« q¼√
272
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
u Óp½√ U√ ¨p?ð«—U³Ž wI?²Mð nO 5MR*« d?O√ U¹ pN?IH U¹ ≠
rN??√ rK ¨U??N?MŽ Ôp²Q?? ¨¡u??C« q¼√ U?¹ rN ÓXK r?Ó w½d??³? ð r
UΊ—Uý UNÐ Ó —œUÐ v²Š pö s WKF«
°UMŠ—√Ë UMŠd²Ýô ¨UMö UMOI²½« u UM½√ U√ ¨wM
Ò ÐÔ U¹ ≠
pöÝ X
Ó O?I√ Ê√ bFÐ qB?Š UL? ¨5MR*« dO?√ U¹ X
Ó b ≠
ørNOKŽ
Âö « rJOKŽË ∫…√d*« XU ≠
øu½œ√√ ∫ÔXKI
dOÐ ÊÔ œ« ∫X
Ú UI
øWUš U¹ r d³š U ∫UN²QÝË ¨Ô u½b
°qOK«Ë œd³« UMÐ dB
Ô ∫ÚXUI
øÊužUC²¹ WO³B« ¡ôR¼ ‰UÐ UË ∫ÔXKI
°Ÿu'« s ∫XUI
ø—bI« w UË ∫X
Ô K
5ÐË UMM?OÐ tK«Ë °«u?UM¹ v?²?Š tÐ rN?²?JÝÔ√ …—U?−?ŠË ¡U?? ∫XU?
°dLŽ
øpÐ dLŽ Í—b¹ UË ¨tK« pLŠd¹ ∫ÔXKI
°UMŽ qHG¹Ë U½d√ vu²¹√ ∫ÚXUI
ø5MR*« dO√ U¹ UN X
Ó K UL ≠
UMÐ o
X
Ú KD½« ∫rKÝ_
Ô K Ê√ vKŽ Ô œ“ UË ¨U¾Î Oý q√ r ≠
Ó
ø5MR*« dO√ U¹ s¹√ v≈ ≠
s ÓW? ³? ÔXłd??šQ?? ¨o?O?b?« —«œ UMOð√ v²??Š ‰Ëd??N?Ô½ UMłd??š ≠
oOœ s ÎôbŽË ¨r×ý
wKŽ
Ô KË
] tKLŠ« ∫rKÝ_ X
273
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
5MR*« dO√ U¹ ÓpMŽ tKLŠ√ U½√ ∫‰UI
Â√] ô wKŽ
Ó ½√√ ∫X
Ô KI?
Ò tKL?Š« øW?U?O?I« Âu¹ Í—“Ë w?MŽ qL?% X
°p
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÊU UL ≠
¨U¼u?×½ ‰Ëd??N½ UMIKD½«Ë ¨oO??b«Ë r×?A« rKÝ√ w?
] KŽ qL?Š ≠
U¼bMŽ p– ÔXOI√ U¼bMŽ UM «–≈ v²Š
p „dŠÔ√ U½√Ë ÒwKŽ ÒÍ—– ∫UN ÔXKË
ÊUJ? ¨—UM« w a?H½√ X
Ô KF?? łË ¨„d?? Š√ U½√Ë —^ cð …√d*« X
Ú ?KF??−? ?
ÔX?³Þ v²?Š ¨p– vKŽ ÔX“ U?Ë °w²?O?( X% s Ãd?¹ ÊU?šb«
∫…√d??L?K ‰u??√Ë ÌW? ?H? ×? ? w ⁄Ô d??√ X
Ô K?F? łË ¨—b?? I« X
Ô e½√ r?Ł ¨rN
«uF³ý v²Š p– vKŽ ‰“√ rË °rN ÁœdÐ√ U½√Ë rNOLFÞ√
s?Ð d?? ? L? ? ?Ž s? d?? ? _« «c?? ? ?NÐ ^o?Š√ ÓX½_ t?K?«Ë ∫w X?‡U?? ? ?I? ? ?
°»U‡D)«
t?? L?K Q?? Ý w½S?? ? d?? L? ?Ž wðQ?? ? ¨b?? G« ÊU?? «–S?? ? ∫U‡N? ÔX‡‡K?I? ?
°p‡Kł_
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ X
Ó KF UL ≠
dE½√ Ô cš√Ë ¨w½Ëd¹ ôË r¼«—√ ÔYOŠ v≈ rKÝ√Ë U½√ Ô bF²Ð« ≠
rNO≈
œd³« b²ý« bI ¨5MR*« dO√ U¹ UMÐ i« ∫rÔ KÝ√ ‰UI
°ÊuJ³¹ rN²¹√— UL ÊuJ×C¹ r¼«—√ v²Š ¨ô ∫ÔXKI
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
5Fł«— rKÝ√Ë
ÔXOC ¨—UGB« b— U* ≠
Ô
ø5MR*« dO√ U¹ «–U rŁ ≠
ΡUJÐ wJÐ√ X
ô U* ¨«b¹bý
Ô KFłË ¨”UMUÐ d−H« X
Ô OK rŁ ≠
Î
°øUMŽ qHG¹ rŁ U½d√ vu²¹√ ∫UNu s wMŽ VOG¹
274
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øUNM ÓX³KÞ UL Ópð¡Uł qN ≠
U*Ë ¨UN X
Ô ½–Q? ¨wKŽ
Ú ½–Q²ÝU? ¨Ú ¡Uł qł√ ≠
Ò ‰ušb« w X
rË f_U?Ð U¼b??ŽU??Ý Íc« qłd?« wM³?? ? % ‰«eð ô X?½U?? ÚXKšœ
sÐ wKŽ q³√ –≈ ¨pc s×½ ULMO³ ¨»UD)« sÐ dLŽ w½QÐ ·dFð
œuF sÐ tK« b³ŽË ¨VUÞ wÐ√
°5MR*« dO√ U¹ ÓpOKŽ Âö « ∫ôUI
øU¼bMŽ …√d*« XKF UL ≠
d?O? √ X
Ô L?²? ý√ ¨ÁUð√u?Ý«Ë ∫X?U?Ë U?N? Ý√— vKŽ U¼b¹ X?F?{Ë ≠
°øtNłË w 5MR*«
wM?O? ?F? ?O? ? ³ð rJ?³? ? ¨t?K« pL?? ?Šd¹ pO?KŽ ”QÐ ô ∫U?? ?N X
Ô K?I? ?
øp²öþ
ÒwKŽ ÓX“ U?? w²??łU?Š ÓX?LKŽ UÒ* °øj wM?²?LKþ q?¼Ë ∫XU?I? ô≈ UMð—œU?ž U?Ë ¨Êu?žU?C²¹ Í—U?G? Ë wMðb?łË b?Ë ¨U?N?²O?C? v²?Š
°«uF³ý bË
pM UN¹d²ý√ v²Š ¨«ÎbÐ√ ∫ÔXKI
∫UNO X
Ô ³²J WF— X
Ô ³KD
W½ö?? s d?? L? Ž Èd?? ²? ?ý« U?? «c?¼ ∫rO?? Šd« sL?? Šd« tK« r? Ð
dA;« w t?uË bMŽ wŽbð
Ò UL ¨«—UM¹œ
Î s¹d?AŽË ÌW LÐ ¨U?N²öþ
wÐ√ sÐ wKŽ p– vKŽ bNýË ¨¡ÍdÐ tM dLF vUFð tK« Íb¹ 5Ð
°œuF sÐ tK«b³ŽË VUÞ
dLŽ sÐ tK«b³Ž wMЫ v≈ »U²J« X
Ô ODŽ√ rŁ
°wЗ tÐ vI√ ¨wMH w tKFłU ^X U½√ «–≈ ∫t ÔXKI
¨5MR*« d??O?√ U¹ pðd??C?Š w ‰u?I?¹ U? ¡d*« ·d?F¹ U?? tK«Ë ≠
s V−??Ž√ t??C? F?³ „d??³? š Ê≈Ë ¨U??³?Î −? Ž ô≈ Ì…d?? q p
Ó M È—√ U??Ë
°5Þ s ô ‰bŽ s XIKÔš Óp½Q ¨iFÐ
275
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øw H½ w Ôs¹eÔð wM ÓX¹√— Ê√ bFÐ√ ≠
«dOš
Î ô≈ pM ÔX¹√— U ≠
øÓ„«– nO Ë ≠
‚u?? U?? NKL?Ò ? ×ðÔ Ë ¨p
Ó ? ? H?½ vKŽ u?? ? ?Ið X½√ 5?MR*« d?? O? ?√ U¹ ≠
¡U??O? ý√ r?KF𠨔UM« s? qł— ô≈ ·UD*« W?¹U??N½ X
Ó ½√ U??Ë ¨U??N? ?²? UÞ
U¼œb?ŽË ¨œö?³« w d?A?²½« b? Óp²?O?Ž— ÒÊ≈Ë ¨Èd?š√ pMŽ VO?GðË
¨ÓXO?C ÓXd?Ž UË ¨U?LKŽ
Î Ì¡wý ÒqJÐ jO?×¹ Ê√ qłd UË ¨œ«“ b?
¨ÓpMŽ »U?ž b? U0 Óp½Q?ý U?Ë ¨”UM« ‰U?Š «c?N? ¨ÓpMŽ »U?ž U?Ë
°tLKF² «bNł
‰Ô Qð rË
Î
øUMÒ Ž qHG¹ rŁ U½d√ vu²¹√ ∫UNu w ‰uIð UË ≠
¨5MR?*« d?O? √ U¹ sŽ—√ W??łU??(« VŠU?? Ë ¨W??łU??²?×? …√d??« ≠
UÎFOLł ”UMK WHOK)«Ë ¨t HM WHOK)« b¹d¹ ∆d« q Ë
ø”UM« s ÚsÔJð Úr√ ≠
U* rN?−z«uŠ X
Ó O?C s¹c« lO?L?'U U?NMJË ¨X½U b? vKÐ ≠
«u?? ?C? ? I? ? O? …ôu« v?≈ r¼d?? ?√ w? X
Ó ³?? ?²? ? s?¹cU?? ? Ë√ ¨U?? ?N?Ð X
Ó L?KŽ
°rNUŠ rKFð Ê√ ÊËœ ¨rN−z«uŠ
ÚXU Íc« Òw XU U Ô dÒB w½√ ôu tK«Ë ≠
dE?Mð w¼ ¨5M?R*« d?? O? √ U?¹ t?? ? ?H½ 5?Ž s d?? ú dEM?¹ Ïq ≠
XU Íc« w UNbBð X
Ó ½√Ë ¨UN²łUŠ ◊dH Ó dB b p
Ó ½√ p
Ó O≈
UN²LKþ UÝUÝ√
„Ó «—√ UË ¨UN²öþ X¹d²ý« bË ¨pbŽ ◊dH
Î
d_« wKŽ
Ò ÊuNð
= Ê√ vKŽ b¹eð
Ô U ≠
Óp ÊU ÀbŠ UË ¨ÔXK U vKŽ d_«Ë ¨pÔb √ qÐ tK«Ë ≠
°5MR*« dO√ U¹ ÓpOKŽ ô
ø„«– nO Ë ≠
276
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øWłU(« Í– VKÞ w Ãdð r√ ≠
vKÐ ≠
ÓXOË «Î–S ¨U?N³ŠU „—bð Ê√ q³? WłU(« ¡UC? bB «Î–≈ ≠
w U? ‰U??Ë ¨t?ý«d? n×?²?«Ë ¨Á—«œ Âe s qU?G« U/≈Ë ¨q?H?Gð rË
sŽË U??NMŽ ÔY?×?³?ð ¨ÊU? Íc?« œd?³?« w X
Ó łd??š pMJË ¨”U?MKË
UNU¦√
ÔXłdš «c¼ dOG U tK«Ë ≠
tO w¼ ULŽ UNQ ðË UN²¹√— –≈ UNðQð r√ ≠
X
Ô KF b vKÐ ≠
U¼b??B? I? ²? X
Ó M U?? pM?F¹ r U¼d??√ Ê√ uË ¨X
Ó ?KH??ž U?? «Î–S?? ≠
rŁ °U?ÝUÝ√
Ó„—«œ s? ÓXłdš ÊuJð Ê√ v?KŽ ÎöC? ¨U¼d?√ w dEMðË
Î
ÓXC?—Ë ¨pF? rKÝ√ „ôu? ÊU? Ë rN?U?FÞ p? ?H½ vKŽ ÚqL?% r√
Ú
pMŽ qL×¹ Ê√
WUOI« Âu¹ Í—“Ë wMŽ qL% X
Ó ½√√ ∫«dł«“
Ó KË
Î t X
«c¼ X
Ô KF ¨vKÐ ≠
VŠU?? rN??O? Èd??O? ¨ÌÂu?? d??√ vuð Ìq?ł— w WKH??G« s¹Q?? ≠
Âu?I¹ s t¹bŽU? ? w ÊU? Ë ¨t UN?O?CI?O t? HMÐ V¼c?O? ¨WłU?Š
¨r¼d√ s pOKŽ U ÓXOCI tÐ ÂUOIK ÓrKÝ√ ÓXK Ë√ Óp½√ uË ¨«cNÐ
øp HMÐ tÐ XL bË nOJ
°rKÝ√ WOŽ— s ô w²OŽ— s UN½_ «c¼ ≠
ørNUFÞ ^œd³ð ÓXM Ë ¨p HMÐ rN Ó uNÞ U√ ≠
ÔXKF b ¨vKÐ ≠
t œd³¹Ë ¨ÁbOÐ U?NFzU' uND¹ r U?Š s d¦ √ WO?Žd« b¹dð UL ≠
tUFÞ
277
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°UÝUÝ√
Ÿu& ô Ê√ b¹dð
Î
Ô ≠
q w ”UM?« ‰«“ U?Ë ¨5MR?*« d?O? √ U¹ ”UM« w t?K« WMÝ
Ô ≠
ÆdOIH«Ë wMG«Ë ¨qOKF«Ë `O×B« rNM dBŽ
wM
Ó b ≠
Ò ÐÔ U¹ X
UNM d²?Að r√
Ó KF „Ó «—√ UË ¨UN²?LKþ p
Ó ½√ ÷«d²« vKŽË ≠
Ú ¨X
«ÎœuNý «c¼ vKŽ qF&Ë UN²öþ
«c¼ wM ÊU ≠
UNÐ Úo—«Ë ¨5MR*« dO√ U¹ UN²UÞ ‚u p H½ qL% ö ≠
tK« pLŠd¹ wMŽ X
Ó ¹dÝ
Ò bI tK«Ë ≠
¨t?²KI Ád?O?ž X
Ô ¹√— uË ¨5?MR*« d?O?√ U¹ X
Ô ¹√— U? ô≈ X
Ô K U? ≠
pK¦ w «dý
Î Èd¹ Ê√ wK¦ UýUŠË
pMþ s Š s «c¼ ≠
U?? ? ?Ë p?b?? ? ?Ž√ U?? ? ? ÓX —u?Ð ¨q?¼√ sE?« s? ? ? ? ( t?K«Ë ÓX?½√Ë ≠
p
Ó K³½√ UË ¨p
Ó NI√
wMÐ
Ó Ð tK« „—UÐ ≠
Ò U¹ p
ø«Î–≈ Ác¼ s UMON²½« ≠
bFÐ qOK« d³š s ¡wý Ó„bMŽ qN? ¨5MR*« dO√ U¹ UMON²½« ≠
øtÐ ÒwKŽ ÂdJ²ð
¡wý q «c¼ ≠
ÂdJ?
Ò ð Ê≈ 5MR*« d?? O? √ l? lÐU??²?½Ë qOK« ‰«u?? & »UÐ oK?G½ «Î–≈ ≠
tO U½√bÐ b UM Íc« ‰bF« »UÐ w
øÊü« wKzUÝ ÓX½√ ¡wý Í√ sF ¨tK« W dÐ vKŽ lÐU²½ ≠
UNMŽ tK« w{— jOKÔÝ Â√ t²ODŽ√ Ì»uŁ w t²FLÝ d³š sŽ ≠
øÓ œ—√ tO ¡wý ÍQ
^ ≠
278
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
5MR*« dO√ U¹ ÀbŠ U w½d³ð u Ô œ—√ ≠
øt²FLÝ p
Ó ½√ X
Ó K U√ ≠
qJ?A« v?KŽ p?M t?? ?F? ? L? ? ?Ý√ Ê√ VŠ√
wM?JË ¨ÔX?K ¨v?KÐ ≠
^
ÊU Íc«
◊d U?NM wI³? ¨WM¹b*« q¼√ ¡U ½ 5?Ð ÎUЫuŁ√ØUÎÞËd X
Ô L? ≠
bOł
Ò
ø«c¼ wDŽ√ s* ∫wuŠ s ÔXQ ÊËb¹d¹ °„bMŽ w²« ¤ tK« ‰uÝ— XMÐ tDŽ√ ∫rN?CFÐ ‰UI
Æw²łË“ ¨wKŽ XMÐ Âu¦K Â√
tÐ o
^ Š√ jOKÝ
Ô KI
Ô Â√ ∫X
rÓ Ë ∫«uUI
°bŠÔ√ Âu¹ UM Ó»dI« ú9ØÔdeÔð X½U UN½S ∫ÔXK
°jOKÝ Â√ t²ODŽ√ «Î–≈ ≠
ÔXKF qł√ ≠
¤ tK?« ‰u?? Ý— X?MÐ t?DŽ√ ∫‰U?? ? s ‰u?? ?IÐ c?? ?šQð Úr? ÓrË ≠
ø„bMŽ w²«
dÔ ? ?eð X½U?? U?? N½S?? ¨tÐ o?Š√ jOK?Ý Â√ ∫ÔXK Íc« V?³? ?K ≠
bŠ√ Âu¹ UM »dI«
tK« ‰u??Ý— ‰¬ ÓXKÒC? p½√ 5?MR*« d?O? √ U¹ U?ÎH½¬ w ÓXK? U?√ ≠
øtM rNÐdI ”UM« WOIÐ vKŽ ¡UDF« w ¤
UÎH½¬ «c¼ X
Ô K b vKÐ ≠
øÊü« rNOKŽ ”UM« qCHÔð Ó„«—√ w UL ≠
U?Nðu? ? Ë U?N?²?IH?½Ë ¨w²?łË“ Êü« >wKŽ XMÐ Âu?¦K Â√ ÒÊ√ „«– ≠
¨w HMÐ UN ÁdCŠ√ Ê√ V−¹ ÊU U U?NODŽ√ U/S UN²ODŽ√ uK ¨wKŽ
Ò
w¼ ô WIOIŠ Ô cš√ Íc« U½√ Êu Q
279
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
UNŠdHO ◊d*« «c¼ ÊU Ë ¨p²łË“ UNMJË ≠
„Ó «—√ w
Ó  U?? ? r?Ł ¨5L?K *« ‰U?? ? s ô wU?? ? s? U?? ?N? ? Šd?? ?√ ≠
øUNMŽ tK« w{— jOKÝ Â√ dGB² ð
V³ « s?Ž p
Ó M d H?²Ý√ wMJË ¨5MR*« d?O√ U¹ tK« –U?F ≠
Æp²łË“ vKŽ UNKCHð p
Ó KFł Íc«
ÚX½U ÓÂu¹Ë ¨¤ tK« ‰uÝ— ÚXF¹UÐ ¨WIÐU « q¼√ s UN½_ ≠
‰b?Ž ÍQ? °bFÐ bÔË b? Âu?¦K Â√ sJð r b?ŠÔ√ w »d?I« UM Ôd?eð
rN?? ? ²? ? ?I? ? H?½ s¹c« ¨w?²? ? O?Ð q¼√ w?DŽ_ W?? ? IÐU?? ? « q?¼√ lM?√ Ê√ «c¼
]wKŽ rNðu Ë
^qJ ¨t?O? p?²?F?ł«— U0 w d?H?ž«Ë ¨5MR*« d??O?√ U¹ ÓXb? ≠
rKŽ√ Ê√ ô≈ ¨U??ÎC¹√ U??N? O? Ôp²??F? ł«— …d?Ò ? qJ ¨…d?*« Ác¼ ÊU?? wL¼
nO? Ë dú dEMð nO? pM rN?Q ¨ÓXKF? U? ÔqFHð ÓpKF?ł Íc«
°tO wCIð rŁ ¨Á—bIð
Ò
Â√ ¨«c¼ s UMO?N?²½« w½d?³?š√ Êü«Ë ¨wM?
Ò ÐÔ U¹ pOKŽ V¹d?¦ð ô ≠
ø¡wý „bMŽ ‰«“ U
Ô œ—√ U w ÊUÐ bË ¨5MR*« dO√ U¹ UMON²½« ≠
w w²??I¹dÞ ·d??F? ² ¨«c¼ s U??³¹d?
Ó Łb?Š√ «Î–S?? ≠
Î U??¾Î ? O?ý U?½√ p
¨r¼b?? FÐ s? rNK?¼√ «d?? ≈Ë ¨r?N“UM? W??I?ÐU?? « q¼√ ‰«e½≈Ë ¨r?J(«
vC ULO rN¹Ë– s ÊU U* ΡUË
5MR*« dO√ U¹ qFHð u «c³Š ≠
lLÝU qzU w½S ≠
UÎOGB UÎFUÝ b& qÔ ≠
WÐUý …√d« wM²I×K ¨‚u « v≈ rKÝ√ ÍôuË ÔXłdš ≠
280
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨«—U?
Î ?G? W??O?³? „dðË ¨włË“ ÓpK¼ ¨5?MR*« d??O?√ U¹ ∫XU??Ë
Ê√ ÔXO?? A? šË ¨Ÿd?? { ôË Ÿ—“ rN ôË ¨U?? Ž«d?
Î ? Êu?? −? C?M¹Ô U?? t?K«ËË
wÐ√ b?N?ý b??Ë ¨ÒÍ—U?H?G« ¡U1≈ sÐ ·U??H?š ÔXMÐ U½√Ë ¨l³?C?« rNK Qð
¤ w³M« l WO³¹b(«
UM¼ wM¹dE²½« ¨V¹d ÌV MÐ U³Šd
∫X
Ô KI
Î
ø5MR*« dO√ U¹ ÓX³¼– s¹√ vS ≠
Í—«œ v≈ ≠
ø„UM¼ ÓXKF UL ≠
¨UÐUOŁË
tOKŽ X
Ô KL?ŠË ¨„UM¼ UÎÞuÐd ÊU «dOFÐ
Î UUFÞ
Î
Î Ô cš√ ≠
«–≈ v²Š ¨UN?O≈ dOF³« Ô b²?« rŁ ¨ÎWIH½ »UO¦?«Ë ÂUFD« l X
Ô KFłË
dOF³« ÂUDš UN²ËU½ UN²¾ł
dOÐ tK« rJOðQ¹ v²Š vMH¹ sK ¨t¹œU²« ∫ÔXKË
°UN Ó d¦ √ ¨5MR*« dO√ U¹ ∫qł— ‰UI
b?? U?¼U?? š√Ë Ác¼ UÐ√ È—_ w?½≈ tK«Ë ¨p?√ p²K?JŁ ∫t X
Ô ?KI?? °tO ULN ULN
Î Ý
Ô ¡wH² ½ UM׳ √ rŁ ¨ÁUײ²U U½Î U“ UMÎ BŠ «d UŠ
¡UuK U¹ ¨5MR*« dO√ U¹ ¡UuK U¹ ≠
ødú dLŽ dEM¹ nO Êü« ÓXdŽ√ ≠
¨«c¼ q³ «ÎdO?³ wMOŽ w ÓXM bË ¨5MR*« d?O√ U¹ ÔXdŽ ≠
Îôöł√ ô≈ p
«dOuðË
Ó Ô œœ“« UL
Î
U¾Î ?Oý wK¼√ X
Ô d?Š U w½≈ ô≈ rKFð Ê√ b¹—√ U?Ë pÐ tK« „—UÐ ≠
ƉbFUÐ ô≈ rN²ODŽ√ UË ¨‰bFUÐ ô≈
5MR*« dO√ U¹ «c¼ dOž ÓpMŽ ÔXLKŽ U tK«Ë ≠
UξOý wM lLÝU ¨Èdł b Âö Ë ¨`²Ô b ÏY¹bŠ «œ UL ≠
«c¼ s
281
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U??  U??N? ¨wM l?L? Ý« ∫pu?? s w≈
Ò V?
^ Š√ ¡wý s U?? ≠
Æ5MR*« dO√ U¹ „Ó bMŽ
W?? O?Ò ?³? ?BÐ wÐ «–S?? ¨WM¹b?*« ‚dÞ s o¹d?Þ w wA?? √ U??LM?OÐ ≠
°Èdš√ lIðË …d ÂuIð ¨÷—_« tłË vKŽ gODð
ørJM Ác¼ ·dF¹ s ¨UNÝRÐ U¹ ¨UN²ÐuŠ U¹ ∫X
Ô KI
ø5MR*« dO√ U¹ UNdFð U√ ∫tK«b³Ž wMЫ w ‰UI
øw¼ sL ¨ô ∫X
Ô K
°pðUMÐ ÈbŠ≈ Ác¼ ∫‰U
øÁc¼ wðUMÐ ^Í√Ë ∫ÔXK
°dLŽ sÐ tK«b³Ž XMÐ W½ö Ác¼ ∫‰UI
øÈ—√ U v≈ U¼dÒO U Óp×¹Ë ∫t ÔXKI
°„bMŽ U UM ÓpFM ∫‰UI
V J?¹ U?? pðUM?³ VKDð Ê√ p?FM1 ÍbM?Ž U?? wFMË ∫ÔX?KI??
ørNðUM³ ÂuI«
Ë√ ÓpFÝË ¨5L?K *« ¡w s ÓpLN?Ý dOž ÍbMŽ Óp? U tK«Ë
°rJMOÐË wMOÐ tK« »U² «c¼Ë Ó„e−Ž
°5MR*« dO√ U¹ pðbOHŠ UNMJË ≠
U?√ ¨wU? sL ÔX¾?ý Ê≈Ë ¨U?N?OÐ√ ‰U? s UN?²?I?H½ wðb?OH?Š ≠
U vK?Ž Áb¹“√ ÔX Ë ¨tO t? U tM U¼uÐ√ »U? √ bI 5LK? *« ‰U
°5MR*« dO√ sЫ ÊU uË ¨”UM« wDŽ√
øÃU²;« wDFð sJð r√ ≠
qF√ X
Ô M vKÐ ≠
Uł
Ó MЫ ÊU bI ≠
Î U²× „«c²Ë p
282
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
qł— w½¡U?ł ULK √ ¨tK¼_ V? J¹ Ê√ vKŽ «—œU
Î ÊU? tMJË ≠
s ÁUMOD?Ž√ ¨wM¦?ž√ ‰U?Ë ¨V J?« s t l½U? ô ¨rOKÝ `?O?×?
ø”UM« qLF¹ UL qLF¹ Ê√ QA¹ r t½√ dOž tO UË ¨5LK *« ‰U
5MR*« dO√ U¹ X
Ó b ≠
ø«c¼ s UMON²½« ≠
ÁdOž ÍbMŽ ‰«“ UË ¨tM UMON²½« ≠
øu¼ UL ≠
øWKC½ sÐ ÊULFM« l „d³š U ≠
øb¹dð d³š Í√ ≠
ÁdFA ÁU¹≈ peŽ d³š ≠
tMË wM ÊU U0 Ó„d³šQÝ ¨UÎM Š ≠
qFH¹ –≈ 5MR*« dO√ ]wKŽ 41 ≠
‰u??I?¹ ÊU?? Ë ¨ÊU?? ? ?O? vKŽ W?KC½ sÐ ÊU?? L? FM?« ÔXKL??F? ?²? Ý« ≠
∫UÎ u¹ ‰U U2 ÊU Ë ¨dFA«
U?? ? ? ? ?N?K?O?K? Š ]Ê√ Ó¡U?M? ? ? ? ? ? (« v?ð√ q?¼ ô√
r?²M?ŠË ÌÃU?? ? ł“ w? vI?? ? ? Ô¹ ÊU?? ? ? ? ? ?O?0
ÌW?‡¹d?? ? ? s?‡O?? ? ? U?¼œ w?M²?M?ž ÔX¾?? ? ? ý «–≈
r ?‡ ?M? q
= ? vK?Ž u?? ? ? ?¦? ? ? ?& W?? ? ? ? U?? ? ? —Ë
wMI??Ý« d? ³? _U??³? w½U??b?½ X
Ó M ÊS??
r?=K?¦? ? ? ? ?²?*« d? ? ? ? ?G? ? ? ? _U?Ð w?M?I? ? ? ? ? ?ð ôË
Áƒu??‡? ?¹ 5??M? R??*« Ód?? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? √ ]q? F? Âb?? ? ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? ? ²? *« o?Ýu?? ? ? ? ? ? ? 'U?Ð U??M?œU??M?ð
283
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
t?OI sL? ¨w½ƒu ?O tK«Ë t½≈ ¨rF½ ∫ÔXK ¨Ád?Fý wMGKÐ U?LK
tKB¹ Ì»U²JÐ tO≈ ÏYŽUÐ w½≈Ë °t²eŽ b w½√ Ád³OK rJM
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ UL ≠
v²Š UOK
Ï ł— tOKŽ ÂÓ b ≠
Î ÓY³ U rŁ ¨teFÐ Ád³šQ tu s q
teŽ w wÐU² tK Ë
ø5MR*« dO√ U¹ tO t ÓX³² UL ≠
∫‰u√ t ÔX³² ≠
e¹e?? F« s? »U??²?J« q¹e?Mð ¨rŠò ∫rO?? Šd?« sL?? Šd« tK« r? Ð
ô ¨‰uD« Í– »U?I?F« b¹b?ý ¨»u?²« qÐU?Ë ¨V½c« d?U?ž ¨rOKF«
ådOB*« tO≈Ë u¼ ô≈ t≈
∫bFÐ U√
∫pu wMGKÐ bI
Áƒu??‡? ?¹ 5??M? R??*« dÓ ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? √ q
] ? F? Â b?? ? ? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? ? ²? *« o?Ýu?? ? ? ? ? ? ? 'U?Ð U??M?œU??M?ð
p²Ô eŽ bË °w½ƒu O t½≈ tK« Ô.√Ë
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
U?Ë ¨j? d?L?)« X
Ô ?Ðd?ý U? 5?MR*« d?O? √ U¹ ∫‰U?Ë wK?
] Ž Âb?
Ó ≠
ÊU K« vKŽ `D
Ó Ï¡wý ô≈ dFA« „«–
°«bÐ√
Î ÎöLŽ w wKð ô sJË ¨p– ^sþ√ ∫ÔXKI
U?? NÐd?? ý U?? t½√ pM?þ vKŽ V?Kž b?? Ë ¨5MR*« d?? O? ?√ U¹ Ór?K ≠
ø«ÎbÐ√
°«dFý
U ≠
Î dL)« Õb1 s w²¹ôË w ÊuJ¹ Ê√ VŠ√
^
284
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ô≈ fO ¡«dFý Âö tMJË ≠
«u??F?ð— ¨«u??Fð— ÊS?? ¨U?? NðôË w dE?Mð ”UM« Ê≈ r?Ł ¨sJ¹ Ê≈Ë ≠
«–≈ v²?Š ”UM« s b?Š√ U?NÐdA?O?√ ¨rN?F «u?H? ¨«u?ÒH Ê≈Ë ¨r?NF?
wK¹ ô tK?«Ë ô ÆÆ«c? Ë «c? ‰u??I¹ pO«Ë «c¼ ∫‰U? ¨w?
Ò ≈ tÐ «ËƒU?ł
‰U U ‰U bË ¨«bÐ√
Î ÎöLŽ w
5MR*« dO√ U¹ ÓXb ≠
øÊü« wKzUÝ ÓX½√ ¡wý Í√ sF ≠
ΫbÐ√ ÎöLŽ w wKð ô ∫Ópu sŽ ≠
øtÐ UË ≠
øWKC½ sÐ ÊULFM« dOž l tK¦ ¡wý p
Ó ÊU √ ≠
ÊU qł√ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ d³)« UL ≠
Ìd?N½ v≈ «u??N?²½U? ¨«Îd??O?√ gO?'« vKŽ ÔXK?F?łË U?ÎA?O? ł ÔX¦?FÐ ≠
‰e½« ∫tÐU?× √ s qłd gO?'« p– dO?√ ‰UI ¨d? ł t?OKŽ fO
°UNO “u$ ÌW{U w dE½«Ë
«b¹bý
ÂuO« p– w œd³« ÊU Ë
Î
u√ Ê√ ¡U*« ÔXKšœ Ê≈ ·Uš√ w½≈ ∫ÁdO_ qłd« ‰UI
tO ‰ušb« vKŽ dO_« t¼d Q
Á«dLŽ«Ë ¨Á«dLŽ«Ë ∫‰uI¹ u¼Ë qšb
WM¹b*« ‚uÝ w U½√Ë p
Ó – wMGK³ ¨ U Ê√ ÓY³ U rŁ
°ÁUJO³ U¹ ∫ÔXKI
t²eF gO'« p– dO√ v≈ ÔX¦FÐ rŁ
ô s?JË ¨t?Ð p²?K?²? ? ?I? Íb?? ? ?FÐ W?M?Ý ÊuJ?¹ Ê√ ôu ∫t? ÔXK?Ë
°«bÐ√
Î ÎöLŽ w qLFð
285
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Ád? √ U?Ë ¨5LK *« Õö? tO? U? ô≈ b?B? U d?O?_« sJË ≠
U?? ?ÎI?¹dÞ Èd¹ Ê√ b?¹d¹ u?¼Ë ¨gO?? ?'« W?? ?×?KB?* ô≈ ‰ËeM« v?KŽ q?łd«
ÆgO'« ÓpKN¹ ô v²Š «ÎdO ¹
v?≈ 5?L?K? ?*U?Ð w?I?K?¹Ô Ê√ t? f?O? s?J?Ë ¨`?O? ? ? ? ?×? ? ? ? ? «c?¼ ≠
Ê«bK³« `² s w≈
5LK *« …UOŠ kHŠ Ê≈Ë ¨WJKN²«
] VŠ√
^
øtHO Ð tK² q¼ ¨tÐ tK²Ið Ê√ ÓXLL¼ rK
Ó ≠
Ê√ ôu tK«ËË ¨„«– Ÿd? ²*« ÁdQ?Ð tK² U/≈Ë ¨tH?O Ð tK²?I¹ r ≠
W?N³?ý Ë√ ¨t ö?¼ tO? ÊU b?Š_ «Îd?√ ÏdO?√ vDŽ√ U?LK ¨WÒMÝ ÊuJð
„ö¼
°dLŽ qF «cJN dO_« «uK²« ∫”UM« ‰UI
lÝu??²?¹ Ê√ Ô œ—√ U??Ë ¨‰«u¼√Ë dÞU??? »d?? (« sJË ¨t??²K?²? I
b?? ? Êu?? ? Q?? ? ¨—c?? ?(«Ë 6'« vK?Ž ¡«d?? ?_« Q?? ?AM?O? ? ¨«c?¼ w ”U?M«
d«Ë_« i—Ë œdL²« vKŽ œuM'« œU²F¹Ë ¨rNðbO
d{U×K dEMð ô ¨5MR*« dO√ U¹ p
Ó LÒK?ŽË pNÒI s ÊU×³Ý ≠
UC
Î ¹√ q³I² LK U/≈Ë jI
VzUG« w
Ó ½Ë d{U×K vC «–≈ «dO√
Î dO_« ÊuJ¹ ô ≠
5MR*« dO√ U¹ ÓXb ≠
øÁc¼ s UMON²½« qN ≠
UMON²½« qł√ ≠
øU¼bFÐ „bMŽ UL ≠
WO U?ý ¡Uł w²« …√d*« sŽ 5MR*« dO?√ wMŁb×¹ u Ô œœË ≠
øWLKÝ sÐ bL× …ôu« vKŽ tKUŽ
ÊU Íc« p sÒOÐÔ√ wM lLÝU ¨«c¼ Óp ≠
5MR*« dO√ U¹ lLÝ wK ≠
286
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨”UM« s W??ŽU?L? ł w½¡U?ł –≈ ¨…d??−?ý qþ w ÔqO??√ ÔXM ≠
5Ð ÊuJ?¹ U?? vKŽ ¨d?? šü« rN??C? FÐ w? uJA¹Ë ¨rN?? C? FÐ wM?Q?? ¹
w w½b¹dð WOЫd?Ž√ ¡Uł –≈ ¨pc s×½ U?LMO³ ¨W?OŽd«Ë wŽ«d«
¨ÍbMŽ rN?½√ rN?ŽU??L?²? ł« s Xd??F? ¨”UM« X
Ú L??Ýu?²? ¨U?N Ìd? √
wMð¡U−
ÊU? 5MR*« d?O?√ ]Ê√Ë ¨ÊuMÐ w?Ë ¨WMOJ ? …√d?« w½≈ ∫XU?Ë
Ê√ ¨tK« pLŠd¹ ÓpKFK ¨UMDF¹ rK ¨UOŽUÝ
WLKÝ sÐ bL× ÓYFÐ
Î
°ÁbMŽ UM lHAð
U¹ p
Ó M? ÊU?? U??L? °øpKU?? Ž bMŽ U??N l?H? Að Ê√ p
Ó M V?
Ô KDð ≠
ø5MR*« dO√
WLKÝ sÐ bL× w Ÿœ«
Ô ¨Qd¹ U¹ ∫ÔX× ≠
tO≈ wF ÂuIð Ê√ w²łU( `$√ t½≈ ∫WOЫdŽ_« XUI
tK« ¡Uý Ê≈ qFHOÝ t½≈ ÔXK
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ UL ≠
5MR*« dO√ Vł√ ∫t ‰UË ¨Qd¹ Á¡Uł ≠
d?? ?O? ? √ U?¹ pO?KŽ Âö?? ? ?« ∫‰U?? ?Ë ÍbM?Ž nË v‡?²? ? Š ¨¡U‡?−? ? 5MR*«
…√d*« XOײÝU
«–≈ qzU? X
Ó ½√ nOJ ¨r —U?Oš —U?²š√ Ê√ u¬ U? tK«Ë ∫t X
Ô KI?
øÁc¼ sŽ tK« p
Ó QÝ
øWLKÝ sÐ bL× »«uł ÊU «–UL ≠
qUF« rF½
Ó tK«Ë ÊU? bIË ¨ÁUMOŽ X—– U/≈Ë ¨Uξ?Oý qI¹ r ≠
ÔXOË Íc«
ø5MR*« dO√ U¹ X½√ XK UL ≠
287
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨ÁUM?b?Ò ? B? ? ¤ «b?Î ? L? ?×? ? t?? O? ? ³½ UM?O≈ ÓYF?Ð tK« Ê≈ ∫ÔX?K ≠
¨tK« tC?³ v²Š t²M Ð qL?F ¨dJÐ UÐ√ tK« nK²?Ý« rŁ ¨ÁUMF³ðÒ «Ë
¨ÂU?F?« W?b? U??N?O≈ =œQ?? ¨r —U?O?š —U??²?š√ Ê√ Ô‰¬ rK? wMHK?²? Ý« rŁ
°p¦FÐ√ ô wKF Í—œ√ UË ¨‰Ë_« ÂUŽË
U²Î ¹“Ë ¨UÎIOœ UN²ODŽ√Ë ¨ÌqL−Ð UN Ô uŽœ rŁ
U¼b¹d½ U½S ¨d³OÐ UMOI×Kð v²Š «c¼ Ícš ∫ÔXKË
ød³Oš v≈ ÓpÐ ÚXI( qN ≠
s¹dš¬ 5KL−Ð UN Ô uŽb ¨«d³Oš
Xð√ ¨qł√ ≠
Î
b?I? ¨bL?×? rJOðQ¹ v²?Š U?ΞöÐ t?O ÒÊS? ¨«c¼ Íc?š ∫ÔXKË
‰Ë√Ò ÂUŽË ¨ÂUFK pIŠ pODF¹ Ê√ tðd√
øt³BM w WLKÝ sÐ bL× vKŽ wI³Ôð Ê√ Ó —d «Î–≈ ≠
Ê√ ”UM« w —b½Ë ¨UÎœU UÎMO√ ÊU bI ¨«c¼ ÔXKF ¨qł√ ≠
°pðd³š√ UL tK¦ ÊuJ¹
øÔp¦FÐ√ ô wKF ∫t ÓXK rÓ «Î–≈ ≠
¨tOKŽ …bý wM ÓX¹√— ÓXM Ê≈Ë ¨wðôË w²?³ÝU× s «c¼ ≠
VÝU?
Š√ X
Ô M nO? wM²¹√— U?√ ¨b?ý√ w ?H½ vKŽ X
Ô M b?I tK«u?
Ô
øWOŽd« bIHðË qOK« Y¹bŠ s UÎH½¬ Ôpðd³š√ ULO w H½
t³BM w t²OIÐ√ –≈ X
Ó KF UMÎ ŠË ¨X
Ô ¹√— vKÐ ≠
tM ÊU U vKŽ «dÎ Oš tK« Á«eł ¨qF√ ô w
Ó UË ≠
5MR*« dO√ U¹ «ÎdOš tK« Ó„«ełË ≠
øÁc¼ s UMON²½√ ¨wM
Ò ÐÔ U¹ tK¦ pË ¨5¬ rNK« ≠
UMON²½« ¨5MR*« dO√ U¹ qł√ ≠
øbFÐ ‰bF« w „bMŽ UL ≠
”U?³?F« d] Ô ? ¨pÐU?×? _ U‡‡N?²×?Ж w‡‡²« W‡‡UM« d‡‡³?š U? ≠
øUNKł_ ÓpM VKD*«b³Ž sÐ
288
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
v≈ s?J¹ rË ¨Ú d?? J½U?? ¨W??b?? B« qÐ≈ s W?? U½ X½U?? ≠
UNO≈ ”UM« Ô uŽœË ¨UNðd×½ Ê√ ô≈ wM ÊU UL ¨qO³Ý UNłöŽ
°«cJ¼ UMÐ ÔlMBð ÓXM u ∫”U³F« w ‰UI
s cšR¹ Ê√ ô≈ ÎöO³Ý ‰U*« «c¼ v≈ U½błË U tK«Ë U½≈ ∫X
Ô KI
°o( lML¹Ô ôË ¨o
> Š w l{uO ¨oŠ
ø5MR*« dO√ U¹ puIÐ Ó bB UL ≠
W?? ?b?? B« q?Ð≈ s `Ж√ Ê√ w?I? ?Š s? fO t?½√ tÐ Ô b?? ?B? ? ≠
ÊËœ ÁU¹≈ rN?²?ODŽ√ rN ÊU? U?L ¨”U?M« ÊËœ s w³?× Ë w²? U?)
tM wK¼√Ë w H½ X
Ô FM UL ÁU¹≈ rN²FM rN sJ¹ r UË ¨WdJ
5MR*« dO√ U¹ ÌdOFÐ ÈuÝ fO tMJË ≠
ÍbMŽ ÊU?? uË ¨w¼ rN??²?ODŽ√ U?? rN q% ô …d9 X½U?? uË ≠
ÁU¹≈ rN²FM U* rN —UDM
wÒM «cNÐ rKŽ√ 5MR*« dO√ ≠
Ÿ—u« U/≈Ë ¨r?KF¹ ”UM?« qJ ¨wM?ÐÔ U¹ rKF?K tK d?? _« fO ≠
¨”UM?« w X
Ô M? U?? t?? OKŽ Êu?? ? √ Ê√ X
Ô ¹√— Íc« «c?¼Ë ¨W?? O? ?A? ?)«Ë
dO√ ÔqH×¹ ∫ÓXK U0dË ¨t½Qý Ó dG?B²ÝU dOF³« w Ó dE½ ÓpKFË
W??UM?« Ê√ ô uË ¨t??²? U??šË tÐU?? ×? √ tM lML?? O? ¨d??O? F? ³Ð 5?MR*«
U??N½√ ôu t?K«Ë ∫p ‰u??_ w½≈Ë ¨U??N? OK?Ž rË√Ë U??N? ×Ж U?? Ú d?? ? Ô
V−Ž√ d?OFÐ ÊQý w wM ÊU? bIË °X
Ô KF? Íc« X
Ô KF U Ú d? Ô
°«c¼ s
ø5MR*« dO√ U¹ „«– UË ≠
VO?? ?N c?? š√Ë ¨d?Ò ? ?(« …QÞË t?? ?O? ? b?? ²? ? ý« ¨nzU?? ÌÂu?¹ w ≠
rN?b?I?²¹ ‚«dF?« s ÏbË ¡U?ł ¨‰U?d« vKŽ Ád?O?F?Ý ^VB¹ fL?A«
¨w²?? U??L? ?Ž X
Ô Šd?Þ b?? w½Ëb?? łu?? ¨wM½u?? ³KD¹ Ìf?O? sÐ n?MŠ_«
289
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÔX¹√— U?LK? ¨W?b?B« qÐ≈ s «d?Î O? FÐ V³ÞÔ√ wð¡U?³?F?Ð wDÝË ÔXuÞË
5MR*« d??O? √ sŽQ? r?K¼Ë ¨pÐU??OŁ l{ ¨nMŠ√ U¹ ∫X?K ¨nMŠ_«
°5J *«Ë WK—_«Ë rO²O« ]oŠ tO ÊS ¨dOF³« «c¼ vKŽ
dO?√ U¹ Óp tK« ÔdH?G¹ ∫È√— U tK¼–√ b?Ë ¨ÂuI« s Ïqł— ‰U?I
ø«c¼ p
Ó OHJO WbB« bO³Ž s «b³Ž
Î dQð öN ¨5MR*«
d?√ wË
] s t½≈ °ønMŠ_« sË wM b?³Ž√ u?¼ Ìb³?Ž Í√Ë
^ ∫ÔXK
vKŽ V?−¹ U?? q¦? r?N t??OKŽ V−¹ ¨5?LK *« b??³? Ž u?N? 5L?K *«
°W½U_« ¡«œ√Ë `BM« s ÁbO b³F«
5MR*« dO√ U¹ tK«Ë Ôqłd« »c U ≠
5MR?*« d??O? ?√ tK« bÒ ? ? ∫‰U??I? ¨`?B½ U?? t?MJË ¨»c?? U?? ≠
rNÐ«ËœË rN ½≈ ¨t²OŽ— dQÐ ÂuIO …uIUÐ
¨W?? b?? B?« q¼√ s Ìq?ł— v≈ d?? O? ? F? ?³« d?? √ ÓX?K Ë√ u s?JË ≠
sJË ¨p½Ëœ s t?Ð Âu?I¹ d?O?F?³?« d?Q? ¨”UM« d?QÐ X
Ó ½√ X
Ó ?KG?A½«Ë
°ÓX½√ ô≈ tÐ ÂuI¹ ô ”UM« d√
ødOF³« dQÐ ÔXKGA½«Ë ”UM« d√ ÔX dð w½√ ÓpGKÐ q¼Ë ≠
tK«Ë ô ≠
øXK Íc« ÓXK ÂöF
≠
Ó
w½cš«Rð ö ¨5MR*« dO√ U¹ U¹√—
Ô K U/≈ ≠
Î X
w H½ w Ô błË UN²ŽUÝ w½√ rKŽ« sJË ¨w
Ò MÐÔ U¹ ÓpOKŽ ô ≠
rN s¹c« ”UM« Òo( dO?F³« o×Ð ÔXLI ¨UΞ«d? w²Ë wË ¨UÎÞUA½
tO oŠ
øq³ s ÓXKF UL t×Ðcð r
Ú rÓ Ë ≠
Êü« U√ ¨Ãö?FK qO³?Ý s sJ¹ r t½_ q³ s ÔX?KF U/≈ ≠
t¹Ë«œ√ Ê√ ‰b?Ð ¨w K?−? ? Êu?? A? ?G¹ s* t?? ×Ж√ r?Ó K ¨qO?? ³? ?Ý „U?MN?? ø5J *«Ë dOIH«Ë WK—ú vI³O
290
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
5MR*« dO√ U¹ ÓXb ≠
°«c¼ dOž WbB« qÐ≈ ÊQý w wM ÊU Ë ≠
ø5MR*« dO√ U¹ „«– UË ≠
w t?? H?Kš Ëb?? Ž√ X
Ô łd?? ? ? ¨W?? b?? B?« qÐ≈ s d?? O? ?FÐ X
Ó ?K√ ≠
VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ wMOIK ¨WM¹b*« UdÞ
ø5MR*« dO√ U¹ s¹√ v≈ ∫‰UI
°Áb¹—√ U½√Ë ¨WbB« qÐ≈ s ÓXK√ dOFÐ
Ï ∫ÔXKI
5MR*« dO√ U¹ Ó„bFÐ s ÓX³Fð√ ∫‰UË t¹b¹ ywKŽ VÒKI
TÞU?AÐ X
Ú ³¼– «eÎ MŽ Ê√ u ¨o(UÐ «b?Î L?×? YFÐ Íc«Ë ∫X
Ô KI?
°WUOI« Âu¹ dLŽ UNÐ cšÔ_ «dH«
°ÓXK√ dOFÐ nKš ËbF¹ 5MR*« dO√ ≠
ø”UMK ”UM« ‰U kUŠ ÔX √ ¨qFH¹ ô√ tOKŽ UË ≠
°„dOž tKF u sJ ¨vKÐ ≠
°tM X
Ó K√ «–≈ tÐ ‚U×KUÐ vË√ ¡wA« ”—UŠ ≠
5MR*« dO√ U¹ „Ó d√ V−Ž√
U ≠
Ó
ø„«– UË ≠
oODð U ‚u Ì¡U³Ž√ s p H½ ÔqÒL% U ÔbB√ ≠
Ê√ ô≈ «Îœd?? w —U??²Ð fO u¼Ë ¨«Îd??√ ]w≈ q Ë√ tK?« Ê≈ ÒwMÔÐ U¹ ≠
tOKŽ w dŠË ¨tO w²OAš rKŽ bË ¨tOKŽ wMMOF¹Ô
lO?? ?Cð ôË d?? ?√ pM? XKH?¹ ô Ê√ U?? B?
Ó ?M b‡?‡ ≠
Î ¹d?? Š t?K«Ë X
WOŽ—
ø«c¼ s UMžd√ ≠
UMžd bI ¨bFÐ ¡wý 5MR*« dO√ bMŽ sJ¹ r U ≠
øbFÐ X
Ó ½√ „Ó bMŽ UL ¨¡wý tO ÍbMŽ fO ≠
291
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
H« ÊU?LKÝ l „d?³?Ð wMŁb?% u Ô œœË ≠
ÓpH?u?²?Ý« Âu¹ wÝ—U?
Ò
°»uŁ ÊQý w d³M*« vKŽ
ÊU ÍcUÐ „d³š√ wM lLÝU ¨tK« ¡Uý Ê≈ ÔqF√ ≠
5MR*« dO√ U¹ UOGB
UFUÝ
b& qÔ ≠
Î
Î
»U Q? ¨”UM« 5Ð UN²?L I ¨…b¹b?ł …dO¦? Ï»«uŁ√ w½¡Uł ≠
ô≈ U½√ U?? L? ? ¨5LK? *« ÔXOD?Ž√ U?? L? ? UÐu?
Î Ł Ô c?? š√Ë ¨UÐuŁ
Î Ìq?ł— q
rNM Ïqł—
5MR*« dO√ U¹ UÎC¹√ tM Óp H½ Âd% r Óp½√ tK bL(« ≠
t H½ dLF s¹eðÔ U …d¦J U¹ ≠
X
Ô ÐdG²Ý« U X
Ó KF p
Ó ½√ u tK«Ë ¨o(« ô≈ ‰u√ U ≠
oŁ ¨b?Š«Ë qł— vKŽ »U?O?¦?« d?B? u sJË ¨qF?√ r ô ≠
°U½√ ÊUJ t½√ UÎ U9
ÔXK Íc« ÔXK j³CUÐ «cN ≠
tO UM U qLJ½ UMŽœ ≠
5MR*« dO√ d√ vKŽ ≠
WK(«Ë ¨W?ÒKŠ
¨d??³?M*« Ô b??F? ¨W??F? L? '« X½U?? U?? LK ≠
Ô wKŽË
]
ÊUÐuŁ
«uFOÞ√Ë «uFLÝ« ”UM« UN¹√ ∫ÔXKI
°lOD½ ôË lL
Ô ½ ô ∫ÊULKÝ ‰UI
øtK«b³Ž UÐ√ U¹ rË
X
Ô KI
Ó ∫UÐdG²
Î
°5ÐuŁ Ó cš√Ë ¨UÐuŁ
Î UMOKŽ ÓXL Óp½≈ ∫‰UI
tK«b³Ž UÐ√ U¹ q−Fð ô ∫ÔXKI
dLŽ sÐ tK«b³Ž U¹ ∫b− *« w ÔX¹œU½ rŁ
5MR*« dO√ U¹ pO³ ∫‰UI
292
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øpÐuŁ u¼√ tÐ Ô —e²z« Íc« »u¦« ¨tK« ÔpðbA½ ∫ÔXKI
rF½ rNK« ∫‰U
°ÚlD½ ÚdÔ√Ë ¨lL ½ qÔ Êü« ∫ÊULKÝ ‰UI
ø»uŁ w 5MR*« dO√ lł«d¹Ô Ê√ ÊULKÝ ÊQý UË ≠
ø5LK *« s Îöł— fO√ ¨qFH¹ ô rË ≠
vKÐ ≠
fOË ¨¡U? d?ý t?O? r?NK Ë ¨5LK ?LK 5L?K *« ‰U? fO√ ≠
ø5LK *« w tLNÝ dOž tM 5MR*« dO_
vKÐ ≠
‰U?? ? v?K?Ž t?? ? d?? ? Š√ U?? ? ? ÊU?? ? L?K ? U¹ ∫‰u?? ? ?Ið Ê√ V?
Ó łË «Î–≈ ≠
5MR*« dO√ lł«d¹ Ê√ t nO ‰uIð Ê√ ‰bÐ ¨5LK *«
ÊUJ ¨p?c?? u¼Ë ¨U??ÎI? Š t??O≈ n?Ë Íc« ÊU?? Ê≈ ¨b??B? √ ≠
oײ ¹ U?L ¨”UÒM« s È√d dOž vKŽ 5?MR*« dO√ lł«dÔ¹ Ê√ vË√
d³M*« vKŽ u¼Ë 5MR*« dO√ tO ‰¡U ¹Ô Ê√ d_«
w t?²?¡U? ? s w?
d?³M*« vKŽ w? t?²¡U? ? Ê≈ tK«Ë ≠
Ò ≈ VŠ√
Ò
°tMOÐË wMOÐ
ø5MR*« dO√ U¹ ÓrË ≠
«c¼ ¨rNðôË «u?³?ÝU?×¹Ë ¨rN?u?I?Š «u³K?D¹ Ê√ ”UM« rKF?²¹ w ≠
«c¼ ¨ÊU?? ? L?KÝ V?K w? lË U?? ? d?? ? š¬ qł— V?K w? lË U?0dË ¨ÎôË√
wM?OÐ wM?F? ?ł«— uË ¨l?O? ?L? ?'« »u?K w U* ¡ö?? ?ł «c¼ ÊuJ?O? ? ¨U?? O?Î ½UŁ
VK w ÍcU t³K w ÊU s* ÊU³?²Ý« UL ¨d_« t ÔXMOÐË ¨tMOÐË
°tMŽ tQ ¹ Ê√ ƒd−¹ r »uŁ w 5MR*« dO√ rN²¹ vC*Ë ¨ÊULKÝ
vK?Ž o(« q?³? ? I?ð Óp½√ 5?MR?*« d?? ?O? ? ?√ U¹ p?O? ? ? wMK?¼c¹ U?? ? ≠
°pM kŠ p
Ó HM fO ÊQ ¨p H½
293
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
UNuIð Ôp³ Š√ ÔXM UË ¨wM
Ò ÐÔ U¹ Ó QDš√ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ „«– UË ≠
U?? Ne½Ô√ ]wK?Ž …e¹e?? Ž U??N?½ú?? ¨w ? ?H½ k?( o(« vKŽ Ô‰e?½√ U/≈ ≠
vKŽ t? ? H½ qL?×¹ ô wMb? ¨Îö? L?Š t?OKŽ U?NK?L?Š√Ë ¨o(« ‰eM
UL ¨UNdJ¹ w
= GÓ UÐ t½√ V
Ó  Š
Ó Ê≈Ë ÁbMŽ t H½ X½U¼ s ô≈ qÞU³«
U?Ë ¨d?³J²Ý« s ”U?M« dG? √ Ê≈Ë ¨o(« l{u? d?O?GÐ fHM«
ÂdJ
Ô
Ô Ôð
°d³J« ô≈ ¡UL « s fOKÐ≈
‰e½√
Ô
ô≈ ‰Ë_« wu?? ? w Ô œ—√ U?? ? Ë ¨5M?R*« d?? ?O? ? ?√ U¹ ÓX?b?? ? ≠
pÐ wÐU−Ž≈ sŽ dO³F²«
o‡‡?(« s‡‡Þu?? w …e??F« Ê√ rN??Hð Ê√ ô≈ wЫu??−Ð Ô œ—√ U??Ë ≠
°X³KÓÓ ž uË qÞU³« l{u w WÒc« Ê√Ë ¨ÓX³KÔž uË
tK« ¡Uý Ê≈ wUÐ sŽ VOG¹ sË ¨5MR*« dO√ s «c¼ ÔXEHŠ ≠
Ác¼ s UMžd qN ≠
5MR*« dO√ U¹ UMžd ≠
øbFÐ „Ó bMŽ UL ≠
°Ê«edN« l Ó„d³Ð w½d³ð u Ô œœË ≠
b¹dð Ád³š w ¡wý ÍQ ≠
U «cN ¨…U−MK WKO(« tULŽ≈ v²Š ÁœUO²« WE( s ÀbŠ U ≠
°ÊU dš¬ U¾Î Oý qFK ¨t³ŠU s d³)« lLÝ√ Ê√ lLÞ√ w½≈Ë ¨tð√d
tK« pLŠd¹ wM lLÝU ¨ÊU ÍcUÐ „d³šQÝ UMÎ Š ≠
5MR*« dO√ U¹ WŽUÞË UFLÝ
≠
Î
Ád?? U?? ?×? ? ¨”—U?? ‘u?? O? ? ł w «Î“—UÐ «b?Î zU?? Ê«e?? d?? N?« ÊU?? ≠
ÊU?? ? _UÐ «Îb?? ? N? ? ?Ž rN?M V?KÞ ¨’ö?? ? š ô Ê√ È√— U?Ò*Ë ¨Êu?? ? LK? *«
¨—b?ž Ê√ Y³? U?L? ¨»d??Š W?Žb?š ô≈ „«– t??³KÞ ÊU? U?Ë ¨Áu?DŽQ?
294
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨r¼d?? ?√ Êu?? L?K *« l?L? ?ł√ U?M¼ ¨5L?K *« s? «Î d?? O? ? ¦? ? U?? ÎI?Kš q?²? ?Ë
rN??OKŽ ÒsË ¨rN??²? ³ŁË vU??Fð tK« r¼d??³? B? ¨t??OKŽ t?KUÐ «u½U??F?²? Ý«Ë
°Ê«edN« dÝ√Ë ”dH« W1eNÐ
¨WM?¹b*« w w?
] ≈ tÐ «Ëd?? ?O? ? ¹ Ê√ «Ë√— „UM?¼ gO?? ?'« …œU?? ? Ê≈ rŁ
¨W³Fý sÐ …dOG*«Ë ¨pU sÐ f½√ ÁœU²« s2 ÊU Ë ¨tO w¹√— È—_
ÆfO sÐ nMŠ_«Ë
tO? Íc« ÃU³¹b« s t?ðu Áu? ³√ WM¹b*« s? tÐ «uÐd²« U?LK
¨W?O³¼c« Áœu?I?ŽË Á—ËUÝ√Ë ¨ u?UOUÐ Îö?KJ ÊU Ë ¨t?łUðË ¨V¼c«
eÒ F« «c¼ ”UM« ÈdO W¾ON« Ác¼ w WM¹b*« qšbO ¨V¼c*« tHOÝË
tK?« eÒ ? Ž√ nO?? Ë ¨5LK? *« Íb¹√ w X?DI?? Ý nO?? W?? LEF?« Ác¼Ë
°¡ôR¼ Ò‰–√Ë 5MR*«
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
w½u??³KÞ ¨Ópðd?³? š√ Íc« ‰U??(« vKŽ u¼Ë WM¹b*« t?Ð «uKšœ U* ≠
b? b?− *« w u¼ ∫r?N qOI? wMŽ «uQ? ? ¨w½Ëb?−¹ rK w²?OÐ w
–≈ b?−? *« W?O?ŠU?½ ÊËd?O? ¹ r¼ U??LMOÐË °W??uJ« s ¡U?ł Ìb? u fKł
o¹dD« w ÊUO³B« iFÐ rNOI
ø5MR*« dO√ ÊËb¹dð ∫rN «uUI
Áb¹d½ rF½ ∫«uU
b− *« w rzU½ u¼ ∫rN «uUI
Ê«ed?N« «Ë√— U* ”UM« lL&Ë ¨b−? *« v≈ tI¹dÞ bu« qL? Q
ÆtÐ wzUI «ËbNAO W¾ON« Ác¼ w
w U?LzU½
Î w½Ë√d?? ¨«—U?
Î ¹Ë UÎMO1 wMŽ «u?¦?×Ð ¨b??−? *« «uKšœ U*Ë
ôË ”—U?? ? Š ôË ¨Íb?? ?O?Ð W?? ?I?KF?? ? …—b«Ë ¨b?? ? −? ? ?*« U¹«Ë“ s? W¹Ë«“
rKFð UL ÍbMŽ VłUŠ
295
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø5MR*« dO√ U¹ U¼bFÐ ÀbŠ UL ≠
jI?? Ý√ Íc?« qłd« WK?ÐU?? I* V¼QðË ¨b?? −? ? ?*« Ê«e?? d??N?« qšœ ≠
v≈ U?¼U½œ√ s ”—U?? Ú d??? ? U?? Îýu??O? ?ł ÓqÝ—√ Íc«Ë ¨d?? B? ?O? ‘Ëd?? Ž
w u?¼Ë »d?? ?×K? UÎD?Dš lC?¹ Íc« q?łd« Èd?¹ Ê√ b¹d¹ ÊU?? ? °U?¼ö?? ?Ž√
w r¼Ë U?N?²?NÐU?−? ôË ¨U?N?F?{Ë ”d?H« …œU?Ë ¡«d?√ lO?D²? ¹ ô WM¹b*«
«u?H? B¹ Ê√ 5LK *« s V?KÞ√ ÔXM b?Ë ¨r?¼—«œ d?I?ŽË ¨W?? d?F*« ÷—√
rN Ô dÐœ Íc« w tK« w½œbÝ «cN ¨5F« Í√— U¼«—√ w½Q ”—U w
ødLŽ s¹√ ∫Ê«edN« ‰UI
«– u¼ ∫«uU
ôË ”—U?? ?Š ÍbMŽ f?OË ¨l?{«u?? ²? ? wÝU?? ?³? ¨È√— U2 q¼Ôc? ? qšb?¹ Ê√ qłd« œ«—√ «–≈ ”—U?? pK œd?? łœ—e?? OÐ Áb?? N? ?ŽË ¨VłU?? Š
¨U¼UD?? ²¹ ö?? tJ?K 5ÐË tMO?Ð W??U?? ? vKŽ w?I? ³¹Ô Ê√ V−¹ t?? OKŽ
¨Ÿ—–√ W?? ? ?L? š b??FÐ vK?Ž nI¹ œd??łœ—e?¹ s nI¹ s? »d??√ ÊU?? Ë
nI¹ Ÿ—–√ …dAŽ bFÐ vKŽË ¨¡«d_«Ë …—ËUÝ_« —U³ r¼ ¡ôR¼ «u½U Ë
nI¹ U??Ž«—–
Î d??A?Ž W?? ?L? š b??FÐ vKŽË ¨¡U??LKF«Ë gO??'« …œU?? —U?³?
t fOK t?²KÐU?I? b?Š√ œ«—√ «–≈Ë °uNK?« »U×? √Ë ÊuÐdD*«Ë Êu?łd?N*«
vK?Ž w9d¹ œd?? łœ—e¹ vK?Ž qš«b« ÊU?? Ë ¨W?? U?? *« Ác¼ “ËU?? −? ?²¹ Ê√
l bŠ√ rKJð «–≈Ë ¨ÂöJUÐ Èd t Ê–Q¹ v²Š rKJ²¹ ôË ÷—_«
rN?M qłd« q?šœ «–≈Ë ¨rOEF?? ²« s «b?Î Ð√ t??L? ?Ý« d?? c¹ ô œd?? ł—e¹
ÀuKðÔ ô v?²? Š iOÐ_« ‘U?? L? I« s W?ö??ž t??L? ? vKŽ l{Ë t?? OKŽ
°dłœe¹ fK− tÝUH½√
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
kIO²Ý√ ô w rNð«u √ ÊuCH¹ ”UM« qFł ≠
tÝdŠ s¹√Ë ¨tÐU−
Ò Š
Ô s¹√ ∫‰uI¹ Ê«edN« qFłË
296
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
”dŠ ôË »U−
Ò Š
Ô t fO ∫t «uUI
°UO³½
Î ÊuJ¹ Ê√ wG³M¹ ¨VłUŠ ôË ”—UŠ t fO ∫‰UI
°¡UO³½_« qLŽ qLF¹ qÐ ¨ô ∫«uUI
t²¹√— ULK ¨UÎ Uł X
Ô ¹u²Ý«Ë ¨W³K'« Ác¼ s X
Ô EIO²Ý« rŁ
øÊ«edN« ∫XK
rF½ ∫«uU
«c¼ Âö?ÝùU?Ð Ò‰–√ Íc« tK b?L? (« °—UM« s tKUÐ –u??Ž√ ∫ÔXK
Íb??NÐ «Ëb??²?¼«Ë ¨s¹b« «c??NÐ «u?J 9 5L?K *« d??A? F? U?¹ ¨t??ŽU??³ð√Ë
…—«bž UN½S UO½b« rJ½dD³ð ôË ¨rJO³½
tLKJ “«u¼_« pK «c¼ ∫«uUI
¡wý t²OKŠ s tOKŽ vI³¹ ô v²Š ¨ô ∫ÔXK
tÐ «ËœUŽË ¨UÎIOH UÎÐuŁ Áu ³√Ë ¨«uKFH
°øtK« d√ W³UŽË ¨—bG« ‰UÐË ÓX¹√— nO ¨Ê«ed¼ U¹ ∫XKI
UMMOÐ vKš b? tK« ÊU? W?OK¼U?'« w r U¹≈Ë U½Ò ≈ ¨d?LŽ U?¹ ∫‰UI?
tK« ÊU?? U??LK ¨rJF?? ôË UMF?? tK« s?J¹ r –≈ ¨r UM³?KG? r?JMOÐË
°U½uL²³Kž rJF
°UMdHðË rJŽUL²łUÐ WOK¼U'« w U½uL²³Kž U/≈ ∫ÔXKI
b?N?F« p?{U?I?²½« w p²??−?Š U?Ë „—c?Ž U? ∫«Îœb?−? ÔXK rŁ
ø…d bFÐ Î…d
„d³š√ Ê√ q³ wMK²Ið Ê√ ·Uš√ ∫‰UI
p– nð ô ∫ÔXKI
¡U*« b¹—√
Ô w½S ∫‰UI
ÁuIÝ« ∫ÔXKI
gFðdð Áb¹ XKFł ¨”QJ« cš√ ULK
297
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
»dý√ U½√Ë q²Ô√ Ê√ Ô·Uš√ ∫‰U rŁ
tÐdAð v²Š ÓpOKŽ ”QÐ ô ∫ÔXKI
÷—_« vKŽ t³JÝØÁQH √ Ê√ ô≈ tM ÊU UL
°gDF«Ë q²I« tOKŽ «uFL& ôË ¨tOKŽ ÁËbOŽ√ ∫X
Ô KI
tÐ sQ²Ý√ Ê√ Ô œ—√ U/≈ ¨¡U*« w w WłUŠ ô ∫‰UI
°pKðU w½≈ ∫ÔXKI
wM²M√ b Óp½≈ ∫‰UI
ÓXÐc ∫t ÔXKI
5MR*« dO√ U¹ ‚
Ó b qÐ ∫f½√ ‰UI
ø¡«d³«Ë …√e−? q² s sƒ√ U½√ °f½√ U¹ p
Ó ×¹Ë ∫f½_ X
Ô KI
°pÒM³UŽ_ Ë√ ÌÃd0 ]5ðQ² tK«Ë
ÓpOKŽ ”Q?Ð ôË ¨w½d?³?ð v²??Š pOKŽ ”QÐ ô t ÓXK? ∫‰U?I?
°tÐdAð v²Š
f½√ ‰U UL s¹d{U(« s WŽULł ‰UË
rK * ô≈ Ÿb½√ ô tK«Ë ¨wM²Žbš ∫Ê«edNK X
Ô KI
WM¹b*« ÓsJÝË ¨Ê«edN« rKÝQ
Ó
ô Ê√ ô≈ pU?Ð w U?? Ë ¨t? U?? N? ?²K? W?? LK?J q²?? I?« tMŽ l?M9√ ≠
ø„bNŽË p²LK kH% Wł—b« ÁcN√ ¨nzUš u¼Ë »dA¹
d?√ s sJ²K ¨Íb?N?Ž bMŽ w?Ëe½ d?√ s V−?Fð X
Ó M Ê≈ ≠
U³−Ž
Î bý√
^ f½√
ø5MR*« dO√ U¹ p– nO Ë ≠
VUD¹Ô Ê√ w?M vË_ t½≈Ë ¨ÁU??š√ q²? b?? ÊU?? Ê«e?d??N« Ê≈ ≠
Ê√ dŁ¬ Ê«e?d?N« 5ÐË wMOÐ ÊU? Íc« È√— U* tMJË ¨Ê«e?d?N« q²?IÐ
°tOš√ qðU …U$ «c¼ w uË ¨bNFUÐ vu¹Ô
298
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Ê≈Ë tK²??Ið Ê√ p½UJSÐ ÊU? s?JË ¨5MR*« d?O? √ U¹ X
Ó b? ≠
÷d??F? w? ô …—u??A*« ÷d??F? ? w f½√ Í√—
Ó Ê] S?? ¨f?½√ ÷d??²? Ž«
töš Èdð Í√— vKŽ ‰eMð ô Ê√ p
Ó Ë ¨pO≈ d_«Ë ¨d_«
tÐU× √Ë f½√ tU ULO »«uB« w «bÐ ≠
nO « s UÎuš rKÝ√ Ê«edN« Ê√ p¹—b¹ UË ≠
s ÊU?? ? U?? ? p
Ó G?KÐ U?? ?√ ¨”U?M« »uK? vK?Ž o
] A?½ Ê√ UMO?? ? N½Ô ≠
ø¤ tK« ‰uÝ— s“ b¹“ sÐ WUÝ√
øtM ÊU Íc« UË ≠
«u?׳?B ¨WMO?Nł s W?d(« v≈ U?ΦFÐ ¤ tK« ‰u?Ý— YFÐ ≠
s qł—Ë b¹“ sÐ W?U?Ý√ o×K ¨«Îd?Ž– «u?d?H²? ¨rN¼U?O? vKŽ Âu?I«
°tK« ô≈ t≈ ô ∫‰U ÁUOAž ULK ¨rNM Îöł— —UB½_«
°tK² v²Š t×dÐ WUÝ√ tMFÞË ¨tMŽ ÒÍ—UB½_« ]nJ
d??³? š s ÊU?? Íc« t??GKÐ ¨¤ t?K« ‰u??Ý— vKŽ «u??b?? U?? LK
WUÝ√
øtK« ô≈ t≈ ô ‰U Ê√ bFÐ t²K²I√ ¨WUÝ√ U¹ ∫t ‰UI
nO « s «Î–uF² UNU U/≈ tK« ‰uÝ— U¹ ∫WUÝ√ ‰UI
UNU?√ rKFð v²?Š t³K sŽ ÓXI?Iý ö?√ ∫¤ tK« ‰uÝ— ‰U?I
°ô Â√
°tK« ô≈ t≈ ô ‰U Ê√ bFÐ t²K²√ ∫œœd¹ ¤ tK« ‰uÝ— ‰e¹ r‡‡K
°ÂuO« p– q³ rKÝ√ b sJ¹ r t½√ WUÝ√ vM9 v²Š
ø5MR*« dO√ U¹ Wł—b« ÁcN√ ≠
wM
Ò ÐÔ U¹ d¦ √Ë ≠
ø„«– UË ≠
299
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÓX¹√—√ tK« ‰uÝ— U¹ ∫¤ tK« ‰uÝd œuÝ_« sÐ œ«bI*« ‰U ≠
¨nO? UÐ Íb¹
Ò Èb?Š≈ Ó»dC? ¨UMK²?²?U? —UHJ« s Îö?ł— ÔXO?I Ê≈
tK« ‰u??Ý— U¹ tK²?√√ °t?K ÔXLKÝ√ ∫‰U?I? ¨…d?−?A?Ð –ô rŁ ¨U?N?F?DI?
øUNU Ê√ bFÐ
tK²Ið ô ∫t ‰UI
U??b?? FÐ p– ‰U?? rŁ ¨Íb¹
Ò Èb?? Š≈ lD tK?« ‰u??Ý— U¹ ∫‰U?? I? øUNFD
¨tK²?? Ið Ê√ q³?? Óp²e?M0 t½S?? t??²K?²? ÊS?? ¨tK²??I?ð ô ∫t ‰U??I? ƉU w²« t²LK ‰uI¹ Ê√ q³ t²eM0 p
Ó ½≈Ë
5MR*« dO√ U¹ tK« Ÿdý u¼ «Î–≈ ≠
øÁdOGÐ wC√ wMðbNŽ√ ≠
5MR*« dO√ s ULÎ N bÔ ¹e²Ý√ U/≈Ë ¨ô ≠
¨È—√ ÔXM U? vKŽ tö?Ý≈ Ôs ŠË ¨rKÝ√ b? qłd« ]Ê≈ ]rŁ ≠
5Ž WdÞ p– bFÐ bÒ ð—« UË
È—œ√Ë wM «c¼ w tI√ 5MR*« dO√ ≠
øbFÐ Ó„bMŽ UL ≠
»UÐ w 5MR*« d?O?√ U¹ tMŽ ÓpQ?Ý√ Ê√ Ô œ—√ Íc« q «c¼ ≠
‰bF«
ø«Î–≈ UMON²½« ≠
q wKŽ
] d?³? Ê√ 5MR*« d?O√ ÂdJÐ rŁ ¨tK?« qCHÐ UM?ON?²½« ≠
Æ«c¼
UMI?Kž√ b??Ë b?? FÐ „bMŽ «–U?? w?½d??³? š√Ë ¨Êü« «c?¼ s ÓpŽœ ≠
øtO UMKžËQ ÁUMײ b UM ‰bF« w UÎFÝ«Ë UÎÐUÐ u²K
Ád√ iFÐ w tQÝ√ Ê√ 5MR*« dO√ ÂdJÐ lLÞ√
≠
Ô
300
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øtMŽ ‰«R « b¹dð
Ô Íd√ Í√ ≠
rN?²M √ ÊÒ √Ë ¨”UMÒ « s? Wö?Ý ô t?½√ 5MR*« d?O?√ U¹ rKFð ≠
tK« ¡U?O³½√ ÊUJ b?Š√ rNM U?$ u t½√Ë ¨·uO? U UνU?OŠ√Ë ◊U?O U?
wË ¨qO U q ·dFð pMJË ¨…U−MUÐ ”UM« vË√ Âö « rNOKŽ
tÐ X
Ú I?BÔ√ s q?J ¡«e?Ž ÊuM'«Ë d?×? UÐ ¤ w³M?K g¹d? ÂU?Nð«
U?? ?L? ?N? ? OKŽ »u?? ?I? ?F?¹ sЫ Âœ s? Vzc« …¡«d?Ð U?? NM? ¡ÍdÐ u?¼ W?? L? ? Nð
ô≈ …—U−(UÐ vdÔ¹ ô t½√ „«– ¨rN²M? QÐ ÔiF³« ÓpU½ bË ¨Âö «
…d−ý ô ÷—_« ¡U?ł—√ UNKþË U¼dLŁ mKÐ WÐUž p
Ó ½_Ë ¨dL?¦*« d−A«
w½≈Ë ¨ÓpO?Ë ÓpM?Ž qO? Íc« iFÐ Ô»d?G?²? Ý√ ô ¨V ?×? …b?Š«Ë
d?^ ?C¹ ô »öJ« ÕU??³½ Ê√Ë ¨t??O? qO?? U2 l—√ p
Ó K?¦? Ê√ rK?Ž_ tK«Ë
ÆpM lLÝ√ Ê√ VŠ√
wMJË ¨»U× «
^
∫—UM« w w?IÔ√ Âu¹ Âö?? « t?O?KŽ rO¼«dÐ≈ ‰U?? U? ô≈ ‰u??√ ô ≠
Íc« p
Ó ?M lL?? Ý√ Ê√ d?? ?O? ?{ ô sJË ¨q?O? ? u« rF?½Ë tK« w?³? ? ? ?Š
°p²³Fł w U  UN ¨tÐc Ë√ t²×BÐ Ó„d³š√Ë ¨«uU
s UL? dL?)« tÐdA sL?Šd«b³Ž ÓpMЫ Ó bK?ł Óp½√ «uU ≠
w½≈Ë ¨5MR*« d?O√ U¹ d?³?)« UL? °tÐ UN?²e½√ w²« WÞd?H*« ◊UO? « dŁ√
s d?? ³? ?)« VUÞ ‰«R?? Ý sJË ¨„U?¹≈ rN?? ²*« ‰«R?? Ý ÓpQ??Ý√ ô t?K«Ë
ÆtO qO U qFH¹ Ê√ ‰U× t½√ 5MR*« dOQÐ wMþË ¨t³ŠU
rŁ ¨Ád??š¬ v²?Š d??_« ‰Ë√ s Èd?ł U?? W?I? O?I? ×Ð Ó„d?³? šQ?Ý ≠
vKŽ «Ëœ«“ Âu?I« ]ÊS? ¨»U? √ Â√ d?L?Ž QDš√ q¼ U¼b?F?Ð p ?HMÐ dE½«
Æq F« w r] « ”œ
d³)«
] sL «u½U Ë ¨«—U³š√
Î
5MR*« dO√ U¹ WOžU Ê«–¬ wK ≠
w tK« qO³Ý w 5¹“Už sLŠd« b?³ŽË tK«b³Ž ÍUMЫ Ãdš ≠
Ì ¬ Á¡U− ¨bFÐ tײ b ’UF« sÐ ËdLŽ sJ¹ r dB w l{u
5¹“Už dLŽ UMЫ sLŠd« b³ŽË tK«b³Ž Âb ∫t ‰UI
301
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øôe½ s¹√ ∫ËdLŽ t ‰UI
dB vB_ «c Ë «c l{u w ∫‰UI
Ê√ Ó„U¹≈ ∫t ‰u?√ «c¼ q³? ’U?F« sÐ Ëd?LF ÔX?³²? b? ÔXM Ë
qF?Q? ¨Ád?O?G t?FMBð ô Ìd?QÐ Áu?³?×?²? ¨w²?O?Ð s b?Ï Š√ p
Ó OKŽ Âb?I¹
Æ«c¼ X
Ó KF Ê≈ tK¼√ X
Ó ½√ U p
Ó Ð
¨W¹b¼ ULN?O≈ ÍbN¹Ô Ê√ lM²«Ë ¨t K− ’U?F« sÐ ËdLŽ ÂeK
ÆÆtOKŽ tðcš√ Íc« bNFK «dz«“
Î t HMÐ ULNOðQ¹ Ë√
t½«uŽ√ bŠ√ tOKŽ qšœ –≈ ¨«c¼ vKŽ u¼ ULMOÐË
»U??³« vKŽ W??ŽËd??Ý uÐ√Ë d??L? Ž sÐ sL??Šd«b??³? Ž «c¼ ∫t ‰U??Ë
ÊU½–Q² ¹
öšbO ∫ËdLŽ ‰UI
Ê«d JM UL¼Ë öšb
U½dJ UÎЫdý WŠ—U³« UM³ √ b U½S ¨tK« ÒbŠ UMOKŽ Úr√ ∫ôUË
ø5MR*« dO√ U¹ p– bMŽ ’UF« sÐ ËdLŽ qF «–UL ≠
°UL¼œdÞË UL¼dł“ ≠
pM ÍcUÐ wÐ√ Ô d?³š√ ¨qF?Hð r Ê≈ ∫ sL?Šd«b³?Ž t ‰UI?
°tO≈ Ôlł—√ 5Š
¨t??²e?? ŽË tM ÔX³?? C? ž ]b??(« t??O?KŽ rIÔ¹ r? Ê≈ t½√ Ëd??L? Ž r?KF??
sÐ tK?«b?³? Ž t??OKŽ qšœ –≈ ¨«c¼ Ád??√ w qF??H¹ U?? Èd¹ u¼ U??LM?O?³? dLŽ
s b?? ?ł√ Ê√ ô≈ ÓpO?KŽ q?šœ√ Ê√ w½U?? ?N½ b?? ? wÐ√ Ê≈ ∫t ‰U?? ?Ë
»d?? ? C« U?? ? √ ¨«bÐ√
Î ”U?M« ”˃— v?KŽ o?K×?¹Ô ô wš√ Ê≈ ¨«b?Î Ð p–
°Óp «bÐ U lM U
b(«
= bMŽ ”√d« dFý oK×½ „«cu¹ UM Ë
302
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø«c¼ tK«b³Ž ÓpMЫ t ‰U Ê√ bFÐ ’UF« sÐ ËdLŽ qF UL ≠
tK«b?³?Ž ÂU rŁ ¨„UM¼ U?L¼bKłË —«b« s×? v≈ U?L?Nłd?š√ ≠
tÝ√— t oKŠË XO³« qš«œ v≈ sLŠd«b³Ž ÁUš√ cš√Ë
vK?Ž ôË ¨p
Ó OK?Ž ô ¨b?? Š√ v?KŽ U?? ?¾Î ? ?O? ? ý È—√ ô Êü« v²?? ?Š ≠
«uU b? Ì¡wý ÍQ³ ¨W?ŽËdÝ wÐ√ vKŽ ôË ¨pOMЫ vKŽ ôË ¨Ëd?LŽ
øÁuU Íc«
WOIÐ WBIK ÊS ¨wM
] ÐÔ U¹ Îôu−Ž sJð ô ≠
¨p w³??Š s W?FÐU?½ WK−?Ž wN?? ¨5MR*« d??O?√ U¹ w?½—c?Ž« ≠
øWBI« WOIÐ UL ¨pMŽ qO b U0 Íd−CðË
U½√Ë r¼d?³?š wMGK?Ð b?I ¨W?B?I?« WO?I?Ð U?√ ¨p
Ó OKŽ V¹d?¦ð ô ≠
ÔX³??²J ¨’U??F« sÐ Ëd??L? Ž bMŽ d??B? w «u«“ U?? r¼Ë WM?¹b*« w
∫‰u√ tO≈
d?O√ »UD)« sÐ d?LŽ tK« b?³Ž s? ¨rOŠd« sL?Šd« tK« r Ð
w U?? ?F?« sЫ U¹ p
Ó ? X
Ô ³?? ?−? ? Ž °w U?? ?F« s?Ð w U?? ?F« v?≈ 5M?R*«
»U?×? √ p
Ó O? X
Ô HU?š b w?½≈ U√ ¨Íb?N?Ž ·ö?šË wKŽ
Ó ð√d?'Ë
] p
¨Íb?N? Ž –U?H½≈Ë ¨w?MŽ pð√d?' ¨p?ðd?²?š«Ë Óp?M d?O? š u¼ s2 ¨—bÐ
¨pe?? Ž ¡w ? ?L? ? ¨p“U?? Ž ô≈ w½«—√ U??L? ? ¨XŁu?Kð U0 ÓXŁu?Kð Ó„«—√Ë
ÓXd?Ž bË ¨p²?OÐ w tÝ√— ÔoK%Ë ¨p²?OÐ w sLŠd«b?³Ž Ô»d?Cð
U?? tÐ l?MBð p²??O? Ž— s? qł— sL??Šd«b??³? ?Ž U/≈ ¨wMHU?? ¹ «c¼ Ê√
°5LK *« s ÁdOGÐ lMBð
ÆÆÆ5MR*« dO√ sЫ u¼ ∫ÓXK ÓpMJË
V−¹ oŠ w Íb?MŽ ”UM« s Ìb?Š_ …œ«u¼ ô Ê√ ÓX?d?Ž b?Ë
V²? v?KŽ …¡U?³?Ž w tÐ ÚY?FÐU? ¨«c¼ wÐU?²? Ó„¡U?ł «–S? ¨t?O?KŽ tK
°lM
Ó U ¡uÝ ·dF¹ v²Š
303
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
tK? Ë 5Š 5M?R*« d?? O? ?√ U¹ ’U?? ?F« sÐ Ëd?? L? ?Ž q?F? ? U?? L? ? ≠
øpÐU²
]w≈ sL?Šd«b?³?Ž YFÐË ¨wÐU?²? sL?Šd«b?³?ŽË tK«b?³?Ž √d?√ ≠
tKLŠË
Ô ³KÞ Íc« qJA« vKŽ
] ¨tO —c²?F¹ ÎUÐU² w≈
Ò V² Ë ¨tM X
WM¹b*« v≈ tOš√ l ¡Uł Íc« tK«b³F
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ UL ≠
lOD² ¹ ô WKOI?Ł WMAš …¡U³Ž tOKŽË sL?Šd«b³Ž wKŽ
] qšœ ≠
UNM wA1 Ê√
°tK«Ë bK'«
u¼ ¨X
Ó KFË X
Ó KF ¨sLŠd«b³Ž U¹ ∫t X
Ô KI
Ô
t?OKŽ r?²?L?√ 5MR*« d?O?√ U?¹ ∫·u?Ž sÐ sL?Šd«b?³? Ž w ‰U?I?
Î…d b(«
]

øt¹√dÐ Ó cš√ qN ¨·uŽ sÐ sLŠd«b³Ž tK«Ë Ó‚b ≠
u¼ U?L? ”UM« ÂU?√ s?L?Šd«b?³? Ž Ô bKł qÐ ¨t¹√d?Ð c?š¬ r ≠
«dÎ ? N?ý p?– b?FÐ Y?³K ¨tKO??³? Ý X
Ô OKš rŁ ¨t?K« t?³? łË√ Íc« b^ ? («
–≈ ¨tK« —b? tÐU?? √ rŁ ¨”UM« w ¡w−¹Ë ÕËd¹ ¨vU??F? U?×?
Î O?×?
◊uÝ s ôË ÌbKł s U UË ¨Ó UL ÷d
Ó

rNKðU?I? ¨5MR*« d?O√ U?¹ ÓpOKŽ ô Óp V ?×Ô¹ tK«Ë «c¼ Ê≈ ≠
U¹ wF Èdð U?√ sJË ¨pO ÁuU? Ì»c Í√Ë ¨U¼Ëd²?« W¹d WÒ¹√ tK«
bI rNÐc Ë rN²¹d sŽ «bOFÐ
Ó MЫ vKŽ Ó u p
Ó ½√ 5MR*« dO√
Î øp
t „bKł dŁ√ s U t½√ WOC s UMłdš
v{d²?√ ¨tÐ d√ Íc« tK« b?Ò Š tOKŽ ÔXL?√ Ê√ vKŽ Ô œ“ U ≠
tMЫ b?K−¹Ë ¨ú*« ÂU??√ b?] ?(« ”UM« ¡UMÐ√ bK?−¹ Ê√ »UD)« sÐ d??L? F
ø’UF« sÐ ËdLŽ —«œ s× w
ÁbŠ
Ô tK«Ë ¨ô ≠
Ò bKł
Ô b tMJË ¨v{—√ X
304
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°tK« d√ w²« W¾ON« vKŽ fO sJË ¨bKł
Ô ≠
5MR*« dO√ U¹ «c¼ w dOš√ d√ wIÐ ≠
øu¼ UË ≠
b?? ? Ë ¨pÐ sE?« s ? ? ?ŠÔ√ U?? ? L? ? „œôËQ?Ð sE?« Ôs ? ? ?Š√ w½≈ ≠
¨ÎôËQ² cO?³M« »dý U/≈Ë ¨dL)« »dA¹ r sLŠd«b?³Ž Ê√ X
Ô FLÝ
q¼√ s u¼Ë ¨W??ŽËd?Ý uÐ√ pc?? Ë ¨dJ ¹Ô ô tM »d?ý U?? Ê√ sE¹
d??O? ?ND²« U?? ³KÞ dJ?^ « v≈ d??_« U?? L? NÐ Ãd?? š U??LK ¨r?KFð U??L? ? —bÐ
U?L? N½√ d?O?ž ¨j¹d??H?²« vKŽ ÂbM« œd?Ò ?−? U?L?N? O?HJ¹ ÊU? b??Ë ¨b?Ò (UÐ
ULNOKŽ b(«
Ò WU≈ U³KÞË ¨WÞdH*« ULNO H½ vKŽ t½U×³Ý tK U³Cž
X
Ô ¹d?% U?Ë ¨W?ŽËd??Ý wÐ√Ë sL?Šd«b?³?Ž w «c?¼ bÔ ?F?³?²?Ý√ ô ≠
U³KÞË ¨’UF« sÐ ËdLŽ vKŽ ULNO HMÐ Ub bI ¨UÐdý U Ÿu½ sŽ
U??L? NM? ÊU?? Ê≈Ë ¨tÐ «d??√ U?? vK?Ž ÍbMŽ d??_« ÊUJ? ¨Òb??(« W??U??≈
ÊU b tK« dQ sJ¹ r Ê≈Ë ¨UL¼ Êöłd« rFM
Ó K Íc«
Ó X
5MR*« dO√ U¹ ÓXb ≠
øUNM UMON²½« b UM½√ Â√ Ác¼ w ¡wý Ó„bMŽ ‰«“ U√ ≠
UNO ¡wý ÍbMŽ o
Ó ³¹ r ≠
øUN¼U³ý√ s Ó„bMŽ UL ≠
WM¹b*« s?Ž ÃU?−? Š sÐ d??B½ »UD)« sÐ d??L? Ž vH½ ∫Êuu??I¹ ≠
Ê√ «c¼ ̉b??Ž ÍQ? ¨«Îb??ł U??ÎL?O? ÝË ÊU? t?½√ d?O? ž …d¹d?ł ôË r?Ł≈ d?O? GÐ
«c¼ ÀbŠ q¼Ë ø5MR*« dO√ U¹ d³)« UL °øqOLł t½_ q
Ï ł— vHM¹Ô
ørÓ K ÓÀbŠ ÊU Ê≈Ë øÎöF
ÊËœ rJ(« v≈ ÊËd?EM¹ rN??N?I? WKË r¼dE?½ d?B? I ¡ôR¼ Ê≈ ≠
…—U??ù«Ë rJ(«Ë ¡U?? C? I« w ÊËd¹ ô ¨t??OK?Ž YŽU??³« v≈ «Ëd?EM¹ Ê√
rNu½√ s bFÐ√
305
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÎöF ÀbŠ b ÁuU U Ê√ pM rN√ ≠
«uDKš bI ¨ÁuU Íc« V³ K fO sJË ¨ÀbŠ b qł√ ≠
Ë√ qN?ł sŽ U?≈ ¨ÎöÞUÐ UNÐ «Ëœ«—√Ë oŠ W?LK «uU?Ë ¨qÞU?³UÐ o(«
WO½Ò ¡uÝ sŽ
ød³)« UL ¨5MR*« dO√ U¹ d√ s sJ¹ ULN ≠
WO?Žd« ‰«uŠ√ bI?Hð√ ¨WM¹b*« UdÞ w ÎWKO ·u?Þ√ U½√ ULMOÐ ≠
∫‰uIð …√d« lLÝ√
wÐ –≈ ¨qF√ Ê√ UËœ
Ô
Î Ô b²Ž« UL
U?? NÐd?? ýQ?? d??L? ?š v?≈ ÌqO?? ³? Ý s? q¼
Ã U?? −? ?Š sЫ d?? ?B½ v≈ Ìq?O? ?³? ?Ý s Â√
Ôq³?? ?²? ? I? ? ‚«d?? ?Ž_« b?? ?łU?? ? v?²? ? v≈
ÃU?? ? −?K d?? ? O? ? ?ž .d?? ? ? U?? ? O?] ? ? ×Ô*« q?N? ? ?Ý
t?? ? ³? ? ?Mð 5?Š ‚b?? ? ‚«d?? ? Ž√ t?? ? OM?Nð
ëd?Ò ? ? ? ? ? ? ? »Ëd??J? *« s?Ž Ì¡U?? ? ? ? ? ? ? Ë w??š√
Ádþ«u?½ w Íd?? ? −?¹ d?? ?×? ? ? ?« v≈ d?E½«
w?łU?? ? ? « t?? ? ?d?Þ w? ÌZŽœ v?≈ dE?½«Ë
t?? ? {—U?? ? ?Ž ‚u?? ? «d?? ? F? ? ?ý v?≈ dE?½«Ë
w?łU?? ? ? ? ? ? ?Ž w?? Ò»œ ̉U?/ U?? ? ? ? ? ? ?N?½Q?? ? ? ? ? ? ?
w Í—«u?? '« tÐ n
Ô ²?? Nð Îö? ł— W?M¹b*« w w?F? È—√ ô ∫X
Ô K?I? °Òs¼—Ëbš
ÃU−Š sÐ dBMÐ wKŽ
] ∫ÔXK ¨ÕU³B« ÊU U*Ë
¨W??O? N?Ð ÌW? FKÞ Ë– ¨U??ÎN? ?łË ”UM« s ? ?Š√ s u¼ «–S?? vð√ U?? LK
s Š ÌdFýË ¨ÌÊU²Ò ‰ULłË
306
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°„dFý ÒsBIM 5MR*« dO√ s W1eŽ ∫t ÔXKI
ΡUNÐ ô≈ œ«œ“« U ¨ÁdFý UMBB ULK
…bŠ«Ë Ì…bKÐ w wMM U Ôð ô tK«Ë ∫t ÔXKI
øw³½– UË ¨5MR*« dO√ U¹ ∫‰UI
°p
Ó ‰u√ U u¼ ∫X
Ô KI
°…dB³« v≈ tðdOÝË
Ò
Ì
°ø…d¹dł ôË V½– ÊËœ t²OH½ «Î–≈ ≠
«–U* U??√ ¨…d¹d?ł ôË V?½– qłdK fOK V?½cK W?³? MUÐ U??√ ≠
WÝUO «Ë rJ(«Ë WËb« q¼√ s d³)« lLÝU ¨«c¼ X
Ô KF
5MR*« dO√ U¹ lL « vKŽ ≠
¨W? U?)« vKŽ W?UF« W?×KB?*« .bIð »U?Ð s ÊU t?²KF? U? ≠
5F?? ²? W??U??F?« W??×KB?*« qł_ W?? U?? )« W??×KB?*UÐ —d??C« ‚U?? (S??
rOE?F« d??_« Ôlœ ¨Âö??Ýù« rN?? ÂU?9Ë t??I? H« ‰u?? √ sË °W?KL??'UÐ
°rOEF« d?_« lœ ÊËœ ‰u?×¹ Á«u?Ý ¡wý ô Íc« d?O?G?B« »UJð—UÐ
5ðb? ? H*« rEŽ√ √—bðÔ Ê√ W??O?ö?Ýù« W??F¹d?AK W??OKJ« b?Ž«u??I« sË
rE?Ž√ ÔqB?
Ò ?×?¹Ô Ê√Ë ¨U??L¼«b?? Š≈ Ÿu??Ë 5?Fð «–≈ U??L?¼d?? ¹√ ‰U?? L? ²? ?ŠUÐ
X{—U?Fð «–S? ¨U?L¼«b?Š≈ ÂbŽ s?ÒOF?ð «–≈ ¨UL?N?H?š√ „d?²Ð 5²?×KB*«
°UO½b« X¹uH²Ð UOKF« XKBŠ ÊU²×KB
s¹√ sJ?Ë ¨t??O? ·ö??š ôË 5M?R*« d??O? √ U¹ q?O? L? ł Âö?? ≠
øwHM« «c¼ w UNIOI% - w²« W×KB*«
¨b(«
Ò o¹dÞ sŽ ô W?×KB*« o¹dÞ sŽ wHM¹ Ê√ r U×K ÎôË√ ≠
d??B½ U½√ ÔXO??H½Ë ¨WM¹b*« s?Ž YÒM<« ÓX¼ ¤ tK« ‰u??Ý— vH½ b??Ë
W?×?KB*« sJË ¨wH?M« Vłu¹ ô ‰U?L? 'U? ¨W??×KB??LK ÃU?−? Š sÐ
°t{dHð
307
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
]qł Ê√ Í√ °Í“U?? ?G*« —«œ X?½U?? WM?¹b*« Ê√ wN?? ? W?? ×?KB?*« U?? √
sNM?Ž VzU??G?« ¡U?? M?« d??¦? ? Ë ¨œU??N? '«Ë Ëe?? GK «u?? łd??š b?? U??N?U??ł—
Ê√ sJ1 U? q W?_« o¹dÞ s? q¹e¹ Ê√ r U?(« Vł«ËË ¨]sN?ł«Ë“√
U??L? U??N? łËe ‚U?²? Að …√d*« ÒÊ√ ÂuK?F?Ë ¨W??O? B?F*« »U?Jð—« v≈ ÍœR¹
l{u« «c?¼ w ‰U??L? '« «c?N?Ð qł— œu??łËË ¨tð√d??ô qłd« ‚U??²? A¹
tO? ÊU Ê≈Ë WŽU?L'« W×KB? tO wHM«Ë ¨…b? H t?O wŽUL?²łô«
Òœd qO?³Ý ô U/≈ ¨qF?√ Ê√ tK« –U?FË ¨¡U? M« rNð√ ôË ¨œdH« —d?{
kH??Š√ Ê√ w³??ł«Ë s X
Ô ¹√— «c??N ¨”UM« U??N?O?KŽ dD w²« t?K« …dD
t??²? ?×KB?? ·ö??š u?¼Ë d??B½ w?HMÐ U??O?KF« W?? ×KB*« w?¼Ë W??ŽU?? L? '«
WOBA«
¨ÓpOK?Ž ô Óp V
Ô ? ×¹Ô b¹b??Ý Í√—Ë ¨W??³? UŁ …dE½ t?K«Ë Ác¼ ≠
ÂU¼ ‰«RÝ ÍbMŽ sJË
øu¼ UË ≠
¡U? ?½ ÊU?²? ²?« s U??Îu?š …d??B?³« v≈ ÃU??−?Š s?Ð d?B½ ÓXO??H½ ≠
UL °ÊUJ w UN²OI√Ë ÊUJ s WM² ÓXKI½ UM¼ ÓpMJË ¨tÐ WM¹b*«
s WK?JA?? d¹b??Bð d??O? ž ÁUM?KF?? Íc« U?? øtÐ …d??B? ³« ¡U?? ?½ 7Ô u
ødš¬ v≈ ÊUJ
dO ¹ tOKŽ œ^ d« sJË ¨b¹bÝ ‰«RÝ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ Òœd« UL ≠
w tMŽ ÎU? HK²??? …d??B?³« w? wŽU?L? ²?łô« l{u?« ÊU? ∫ÎôË√ ≠
—«œ …d?B? ³« X½U?? Ë Ì“U?G? —«œ WM¹b*« X½U?? pðd?³? š√ U?LJ? ¨WM¹b*«
°WM²H« ‰UL²Š« qI¹ ·ö²šô« «cNÐË ¨WU≈
WÐd?? ?G« bK?Ð w t½√ –≈ °s?Þu?? ²? ? *U?? ? fO »d?? ?²? ?G*« Ê≈ ∫U?? ÎO?½UŁ
Íc« ·d?²« tMŽ ld¹ U2 ¨qL?F«Ë V JU?ÐË ¨t ?H½ ‰U?×Ð qG?AM¹
t‡‡K?G?A¹ «c‡‡?¼Ë ¨t‡‡ðd?O? A?ŽË t‡‡?K¼√ 5‡ÐË ¨ÁbKÐ w t?Ð l²?L?²?¹ ÊU?
308
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
sÐ dB?½ W¹Ë«“ s d_« v≈ dEM« Ê≈Ë ¨Ád?NEË t²?¾ONÐ ¡UM?²Žô« sŽ
`O??×? «c¼Ë ¨t?I? ×Ð U??ÎU??×?ł≈Ë ¨t U??LKþ
Î d??_« w p¹d?¹ ÃU?−? Š
¨W??ŽU??L? ?'« W??×KB?? u¼Ë r¼_« U??N? ?O? U0 ¨qJ d?? ú dEM?« sJË
°œdH« W×KB vKŽ UN²×KB .bIð qIF«Ë ŸdA« wCI¹
¨„«uÝ Á«d¹ ô U d_« w Èdð p½≈Ë ¨VU¦ „Ó dE½ Ê≈ tK«Ë ≠
f?H½ p?K?/ ô UM?M?J?Ë ¨5F?« f?H½ p?K?/ UM?K? ∫qzU?? ? ? I?« ‚b?? ? ? Ë
°…dEM«
øÁc¼ s UMON²½« ≠
UNM UMON²½« ¨5MR*« dO√ U¹ qł√ ≠
øbFÐ ¡wý UN¼U³ý√ s qN ≠
dO¦J« „UM¼ ‰«“ U ≠
„bMŽ U  U¼ ¨«Î–≈ ≠
uÐ√Ë »UD?)« sÐ d??L? ŽÔ rÓ −¼ Êuu??I¹ ¨5M?R*« d??O? √ d??√ vKŽ ≠
U?L? −?N? ¨U?³zU?
Î ?ž ÊU? Ë ¨VUÞ wÐ√ sÐ w?KŽ XOÐ vKŽ o¹b??B« dJÐ
«d?? ? Ë »U??³?« ¡«—Ë U¼«d??A? ŠË ¨¤ tK?« ‰u??Ý— XMÐ W??LÞU?? vKŽ
øpu UL °«c¼ ¡«Òdł s XðUL ¨UNMOMł UDIÝ√Ë ¨UNFK{
p– b?? F?Ð b¹“√ rŁ ¨q?O? ? u« rF?½Ë tK« w?³? ? ? ?Š ô≈ ‰u?? √ ô ≠
UL d_« p X
Ô MOÐ sLŠd«b³Ž bKł WB sŽ wM²QÝ 5Š ∫Îôu
sÐ d?? ? B½ s?Ž wM?²Q?? ? Ý 5ŠË ¨ÍdE?½ W?? ?N? ? ?łË X
Ô Šd?? ? ýË ¨Àb?? ?Š
w ‰u?√ ÍU
Ó ?Ž U?L ¨t?O?H½√ wM²KF?ł w²« W×K?B*« Óp²¹—√ ¨ÃU−?Š
‰u?Ý— X?MÐ vKŽ r−¼√
Íc?« U½√√ ¨ÓpM Êü« ô≈ tÐ lL??Ý√ r ¡wý
Ô
b?FÐ U¼dO?šË ¨W?_« Ác¼ o¹=b ¨d?JÐ wÐ√ l øs lË ¨¤ tK«
øUNO³½
309
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÁuU Íc« «c¼ sJË ¨qFHð ô p
Ó ½√ ·
Ô dŽ√ tK«Ë ≠
v≈Ë w≈
Ô ≠
] ¡w ¹Ô Ê√ ¨«c¼ ‰U? s Áb¹d¹ Íc« U? Í—œ√ X
øVUÞ wÐ√ sÐ wKF ¡w ¹ Â√ dJÐ wÐ√
ørNLŽeÐ t²łË“ vKŽ Èb²FÔ*« u¼ ÊU Ê≈ ¨UM¼ wKŽ
Ò ÊQý UË ≠
…¡UÝ≈ U¼bFÐ U w²« …¡UÝù« UN½≈ tK«Ë ≠
ø5MR*« dO√ U¹ „«– nO Ë ≠
ô ¨…u??½Ë …¡Ëd?? q?¼√ rN??²? OK?¼U??ł w »d??F« ÊU?? ¨w?
Ò MÐÔ U¹ ≠
ô Íb¹_« ·u?²?J nI¹Ë t?{d??ŽË tU? vKŽ Èb??²?F¹Ô Ê√ bÏ ?Š√ q?³?I¹
W½U¼≈ q?ł_ UMÎ OM?Ý d??F? ²? ?𠉫uD« »Ëd??(« X?½U?? Ë ¨UMÎ U?? Ý „Ô d??×¹Ô
Íb?
Ï ł— U?NMO¼Ô√
Ó ²?ŽÔ√ b?Ë nOJ ¨5Ýd? 5Ð Ì‚U?³?Ý w »d?F« s q
øXJ ¹ ÊU √ ¨r¼bŠ√ ÷dŽ vKŽ
°X
Ô J ¹ ô tK«Ë ô ≠
s¹œ u¼Ë Âö?Ýù« w tÐ nO?J ¨W?OK¼U?'« w «c¼ ÊU? «–S? ≠
wÐ√ sÐ wKŽ
^ q³?I¹ nOJ ¨÷«d?Ž_« vKŽ ÿU?H?(«Ë …b?−M«Ë …¡Ëd*«
ÂU½ Âu¹ ÂöÝù« w ‰Ë_« wz«bH?« ¨ÊUÝdH«Ë ÊUF−?A« bOÝ VUÞ
Âu¹ «b?? I?*«Ë ¨—bÐ Âu¹ VK?B« “—U?? ³*«Ë ¨¤ t?K« ‰u?? Ý— ‘«d?? w
W¹«d« Ów?DŽÔ√ Íc« —u??B? N« b??Ý_«Ë ¨‚bM)« w œË sÐ Ëd??L? Ž q²??
°ød³Oš `²H
`¹d?? ð Ë√ ·Ëd?? F0 „U?? ? ?S??ò ∫ëËe?« sŽ ‰U?? tK« Ê≈ ]wM?Ð U¹
d? JÔ¹ Ê√ VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ s ·Ëd?F*UÐ „U ?ù« s¹Q? åÊU ?ŠSÐ
X ?O√ ¨U?Îłd?H?²? vI?³¹Ë ¨ u9 rŁ ¨U?N?KL?Š jI? Ô¹Ë ¨t?²?łË“ lK{
øUM …¡UÝ≈ ÊuJð Ê√ q³ t …¡UÝ≈ Ác¼
°pc w¼ tK«Ë vKÐ ≠
310
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U/≈Ë ¨Áb??ŠË VUÞ w?Ð√ sÐ wKF …¡U??Ý≈ ÚX ? O t K?«Ë w¼ rŁ ≠
¨wKŽ
y 6−?¹ Ê√ Îôb?ł UMLK?Ý uK ¨rNK …u??³M« XOÐ ‰ü …¡U??Ý≈ w¼
ÊUÝdH« s¹Q? °”UM« l−ý√ tK«Ë ÊU bË ¨UνU³?ł ÊuJ¹ Ê√ ÁUýUŠË
wNłË w nË Íc« ”U?³F« s¹√ ¨rýU¼ wMÐ s Ád?Ož ÊUF?−A«Ë
nI¹√ øpðd?³š√ UL? b−? *« WF?Ýu² t?²OÐ tM Íd?²ý√ Ê√ Ô œ—√ Âu¹
nF?? ?ÝË …—U?? −? ?ŠË »«d?ð s «—«œ
Î Íd?? ²? ? ý√ Ê√ Ô œ—√ Âu¹ wN?? ?łË w
qO??I?Ž s¹√ °ø¤ tK« ‰u??Ý— WMЫ q²??√ U½√Ë wMŽ XJ ?¹Ë ¨qM«
w UL¼Ë W?ö)UÐ ÍbNŽ d?š¬ ÊU Ë 5 («Ë s (« s¹√ ¨”U?³F«Ë
rN …¡U?Ý≈ Ác?¼ X ?O√ ¨”Q?³«Ë Ê«u?HM?F« eÒ ?Ž ¨d?L?F« s s?¹d?A?F«
°øUM ÊuJð Ê√ q³
pc w¼ tK«Ë vKÐ ≠
sŽ ŸU?? b« sŽ 6?'«Ë ¨…¡U??Ýù« œd?? −? vD?? ²¹ d?? _« ÒÊ≈Ë ≠
w ‰u?Ið U? ÓpOK?Ž tKUÐ ¨tKUÐ –U?O?F«Ë WŁU¹b?UÐ ÂU?Nðô« v≈ ¨q¼_«
ÔY³√ U? rŁ ¨UNMŽ l«b¹ ö? ¨t?²łË“ q²?√Ë ¨t²?OÐ v≈ dÔ C?Š√ qł—
ÒøU¼U¹≈ wMłËe¹Ë o«uO ¨t²MЫ tM VDš√ Ê√
l t??{—U??F? ² rMB« bÐU??ŽË b??×K*« t?M n½Q¹ ·d??B? ²« «c¼ Ê≈
wÐ√ s?Ð ÒwKŽ U?? ?NK?F? ?H?¹ nO?J ¨U?? ?N? ?O?KŽ ”UM?« tK« d?D w?²« …dD?H«
ÒøwIM« wI²« sR*« ¨n¹dA« nOHF« ¨VUÞ
«c¼ wKŽ
^ qFH¹ ô tK«Ë ≠
Âö? u¼ U/≈ ¨qFH½ Ê√ dJÐ uÐ√Ë w½U?ýUŠË ¨qF?H¹ Ê√ ÁU?ýUŠ ≠
¨ÊuuI¹ U rN?OKŽ ÚXKQ f½ù« iFÐ ”˃— w ÚXAA?Ž 5ÞUOý
sݬ ¡U t½S ¨Y¹b(« «c¼ s ÃdMË ¨rNM pŽb
5MR*« dO√ d√ vKŽ ≠
ø«c¼ w bFÐ „Ó bMŽ UL ≠
311
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
W¹u?³M« WM «Ë .dJ« ʬdI?« nUš »UD)« sÐ d?LŽ Ê√ Êuu?I¹ ≠
U?N?L? ?I¹ rË 5?LK *« 5Ð U?HÎ ?Ë ‚«d?F« œ«u?Ý qF?ł U?b?MŽ ¨W?H¹d?A«
ÊS ¡wý s r²Mž U/√ «uLKŽ«Ë˚ ∫vUFð tK« ‰U UL ¨s¹b¼U:« 5Ð
˝qO³ « sÐ«Ë 5 U *«Ë vU²O«Ë vÐdI« ÍcË ‰uÝdKË t Lš tK
w …—u?? c*« ·U?M _« vKŽ Ÿ“u?¹ U??Î ? ?L? ?š Ê√ W¹ü« Xœ b?? I? ?
t?²MOÐ U? u?¼Ë ¨5/U?G« vKŽ r ?IÔð W?O?U?³?« ”U?L?š√ W?FЗ_«Ë ¨W¹ü«
Ê√ bF?Ð 5KðUI*« 5Ð d?³O?š r YO?Š ¨tKFË ¤ tK« ‰u?Ý— WMÝ
W??L? ? »u?łË v?KŽ Îö?Oœ ¤ ‰u??Ýd« qF?? ÊUJ ¨…uM?Ž U?N? ×?²? »UD)« s?Ð d??L? Ž sJ?Ë ¨5/U??G« vK?Ž U??N? ÝU??L? ?š√ lЗ√ ¨W??L? O?MG«
¨t¹√dÐ qL?ŽË Wôb?«Ë u?³?¦« W?O?FDI« W?×¹d?B?« ’u?BM« nU?š
ø5MR*« dO√ U¹ pu UL
«c?N? ¨Ê¬d?I« `¹d? nU??š »UD)« sÐ d?L? Ž Ê√ rNu? ÎôË√ ≠
W?OÐd(« r?zUMG« l¹“uð »u?łË vKŽ hM¹ r ʬd?IU °Ê¬d?IUÐ rNKN?'
w²« ‰U?H?½_« W¹¬ ÚXB½ U/≈Ë ¨s¹b¼U?:« v?KŽ Wu?IM*« d?O?ž Ë√ W?u?IM*«
l¹“uð U?? √ °rzUMG« f?L? ) …œb??×? ·—U??B? ? vKŽ U??NÐ «Ëb?? N? A? ²? Ý«
WH?¹dA« WM « tÐ ¡U?ł U/S 5KðU?I*« vKŽ WO?U³?« ”ULš√ W?FЗ_«
vKŽ «e??²ôUÐ Xœ W?¹üU? ¨d??³?O? š w{«—_ ¤ w³M« r?O? ? Ið w
r ÊS?ò ¨vU?Fð tK« ‰u? Wôb? ¨WO?U?³« ”U?L?š√ WFЗ_« ·d?B?
t?? dð s »_« VO?? B½ «Î–≈ °åY?K¦« t?? ú?? Á«u?Ð√ tŁ—ËË bË t s?J¹
Ác?¼ Ê√ UM?¼ …bzU?? ? ?H«Ë °ÊU?? ? ?¦K?¦« u?¼ bË t? fO? Íc« v?u?? ? ²?*« tM?Ы
Ê√ d??O? ? H? ²« ‰u? √ sL?? °W??OMþ
Ò qÐ ¨U??Nð«cÐ W??O?F?D X ? O Wôb«
Wôœ X? ? OË °`?¹d??B« h?M« …u?? w? X ? O? qL??:« h?M« Wôœ
…u?? w? hM« …—U??ý≈ W?ôœ X ? O?Ë °‚uDM*« Wôœ …u?? w Âu??N? ?H*«
U/S?? ¨U?? FD?
Î ÊU??¦?K¦« u¼ »_« V?O? ?B½ Ê√ qO?? ÊS?? °tð«—U?? ³? ?Ž Wôœ
°U¼bŠË W¹ü« Wôœ ô ÂUN_« ŸUL²ł« lDI« v≈ tK Ë√
312
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
÷—√ t²L Ë ¨¤ tK« ‰uÝ— qFHÐ rNôb²Ýô W³ MUÐ U√
W?Šu??²?H*« w{«—_« W?L? ? »u?łË vKŽ qO?œ p– w fOK d?³? O?š
U/≈ «c¼ Âö?? «Ë …ö??B« t??OKŽ w?³M« qF?? Ê_ ¨5KðU??I*« vK?Ž …uMŽ
t½S? ¨»U?³×?²?Ýô«Ë “«u?'«Ë WŠUÐù« 5?Ð tKFË ¨»U?³?×?²Ýô« b?O?H¹
V?Š Âb?? ? ?Ž t?? ? ²?M?Ý ·ö?? ? ?š s q?N? ? ? ¨ÈuK?(« V×?
^ ¹ ÊU?? ? ? ¤
°øÈuK(«
5MR*« dO√ U¹ ô UFD
Î ≠
‰u?? ? ? ? ? I?« f??O? r?Ł °ø»u?? ? ? ? ? łu?U?Ð ¡ôR?¼ ¡U?? ? ? ? ? ?ł s?¹√ s? «Î–≈ ≠
5Ð œœd?? ?²? ? qF?? H?« Ê_ ¨“«u?? 'U?Ð ‰u?? I?« s vË√ »U?? ?³? ? ×? ?²? ? ÝôUÐ
¨`łd?
Ò ?Ô öÐ `O??łdð u¼ U/≈ d??šü« vKŽ U??L¼b?Š√ `?O?łdðË ¨s¹d??_«
Á«d¹ U?? U?N? O? qF??H¹ ¨ÂU?û? …uMŽ W?Šu??²?H?*« ÷—_« rJŠ ÊS? «c??N
5Ð U?N?L? ?I?¹ rË …uMŽ WJ `²? ¤ tK?« ‰u?Ý— Ê√ U?L? ¨`K _«
„dð “u−¹Ë UN²L “u−¹ WŠu²H*« ÷—_« Ê√ «c¼ s rKF
Ô ¨5/UG«
¨»ułu« ô “«u'« vKŽ Wôœ d?³Oš w ¤ w³M« qFË ¨UN²?L ÆUC
Î ¹√ WJ rÒ I ô≈Ë
¨»u?łu« vK?Ž U?N? ?HM?Ð ‰bð ô ¤ w³M« ‰U?F?√ ÊS?? pc?
»ËbM*« q?F?H¹ ÊU?? t½S?? ¨W??ŠUÐù« vKŽ ‰bð U/≈Ë ¨»b?M« vKŽ ôË
Ë√ »u?? ? łu?K q?F? ? ? t½√ v?KŽ W?M¹d?? ? ÚX?œ «–≈ ô≈ ¨Vł«u?«Ë ÕU?? ? ³*«Ë
°UM¼ WM¹d ôË ¨UÎÐËbMË Uγł«Ë ¤ tKF ÊU ¨»bM«
pM?JË ¨5MR?*« d??O? ?√ U¹ lU?? Òœ—Ë qO?? L? ?ł Âö?? UM?¼ v≈ ≠
ø‚dH« UL ¨WuIM*« dOžË WuIM*« WOÐd(« rzUMG« XK
°bOBI« XOÐ sLJ¹ UM¼ ≠
ø„«– nO Ë ≠
313
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
t?O≈ q? Ë Íc« ÃU?²M²??Ýô«Ë ‰ôb?²?Ýô« w QD)« Q??AM Ê≈ ≠
rJŠ rO?L?FðË ¨W?u?IM*« d?O?žË Wu?IM*« rzUMG« 5?Ð W¹u? ?²« u¼ ¡ôR¼
rzUMG«Ë w¼ UNKFłË WuIM dO?ž w¼Ë w{«—_« vKŽ WL I« »ułË
b?I? F½« b? ŸU??L?łù« ÊQ?? Ë °«b?Î Š«Ë ŸU?²?*«Ë W?C?H«Ë V?¼cU? Wu??IM*«
hM U?? ÎHU??? r?¼dE½ w wM?KF??ł U2 ¨U?? L? NMOÐ o?¹d??H? ²« Âb?? Ž vKŽ
°tÐułË vKŽ ŸULłù« bIF½« Wôb« wFD
‰«u?_« W?L? ? vKŽ ·ö?š ô t½S? ¨«u??L¼uð U?L? d?_« fOË
r «cN? WuIM*« d?Ož ‰«u?_« U√ ¨ŸU²*«Ë W?CH«Ë V¼c« s W?uIM*«
ÕUЗ sÐ ‰öÐË Â«u??F« sÐ d??OÐe« ÊÒ S? ¨WÐU??×?B« ŸU??L?ł≈ t??O? b?I? FM¹
VUÞ wÐ√ sÐ wKŽË
X
Ô M U?LMOÐ ¨÷—_« WL? v≈ «u?Žœ UL¼d?OžË
Ò
UM½√ «c¼ UM¹√— V³ÝË ¨U?N²L? ÂbŽ Èd½ q³?ł sÐ –UFË …bO?³Ž uÐ√Ë
¨”UM« s WKOK W?¾ Íb¹Q?Ð UNKF?−²?Ý ÷—_« WL? Ê√ ·d?F½ UM
‰«b??'« UMMO?Ð ‰UÞ U??LK ¨U??ξ? O?ý ÊËb??−¹ ô Âu?? r¼b??FÐ s w?ðQ¹ rŁ
qF??ł ¨tK?« »U?²? w? W??−? Š Ô b??łËË ¨Í—b? t?K« Õd??ý Í√d«Ë
°÷—_« WL ÂbFÐ w¹√— vKŽ ÊuI«u¹ lOL'«
ø5MR*« dO√ U¹ w¼ UË ≠
vKŽ tK« ¡U√ U?ò ∫dA(« …—uÝ dš¬ w vU?Fð tK« ‰u p– ≠
v?U?? ? ²? ? ?O«Ë v?Ðd?? ? I« Íc?Ë ‰u?? ? ÝdK?Ë tK?K Èd?? ? I?« q¼√ s? tu?? ? Ý—
åqO³ « sÐ«Ë 5 U *«Ë
«Ëƒu?? ³ð s¹c«Ë ∫‰U?? Ê√ v≈ ås?¹d??łU?? N*« ¡«d?? I? HK?ò ∫‰U‡ r‡?‡Ł
s? «ËƒU?? ? ? ? ł s?¹c?«Ëò ∫‰U?? ? ? ? ? r?Ł ¨—U?? ? ? ? B?½_« w?M?F?¹ åÊU?1ù«Ë —«b?«
°år‡¼bFÐ
ô≈ W¹ü« Ác¼ È—√ U?? Ë ¨d¼b« d?? š¬ v≈ 5LK? *« q UM?З b¹d¹
rNK 5LK *« XLŽ
Ò b
314
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
r?N ÊËb?? ? ? −¹ ôË ”U?M?« d?? ? ?š¬ w?ðQ¹ Ê√ ÊËb?¹d?ð ∫rN? X?K r?Ł
UN?²L ô≈ W?¹d ÔXײ U? ”UM« dš¬ ôuË ør bFÐ s?* UL øUξ?Oý
¨‰U*« XO?³ ÷—_« vI?³ð sJË °d?³?O?Ð ¤ tK« ‰u?Ý— qF U?L?
°VOB½ tM oŠö«Ë VzUG«Ë d{U(« rK LKË ¨tO≈ dOB¹ UNF¹—
5MR*« dO√ U¹ Í√d« rF½ u¼
Ó tK«Ë ≠
øw¦¹bŠ ÷dF w wM
Ò ÐÔ U¹ ÂU¼ Ìd_ XN³²½« q¼ ≠
øt t³²½√ Ê√ vKŽ wHš ¡wA Ó dý√ q¼¨t³²½√ r ≠
W?L ? w ¨œ—Ë c?š√Ë ¨‰«błË ‘U?I½ UMMOÐ qB?Š b «œ U? ≠
W??L? ? ? »u?? łË vKŽ W?ôb« W??O? ?FD W¹ü« Ê√ w?HM¹ «c?? N? ¨÷—_«
«c¼ ÊUJ ô≈Ë °WuIM*« ‰«u?_« w ‰U(« u¼ UL WuIM*« d?Ož ‰«u_«
nOJ °Áb?ŠË d??L?Ž fOË U?F?Î O?L?ł ¤ tK« ‰u??Ý— WÐU?×? w U?–
Î
vK?Ž Wôœ UMM?OÐ Èd?? ł U?? «Î–≈ øWôb« W?? O? ?FD w?¼ W¹¬ w n?K²?? ½
‰u?Ý— qF? Ê√Ë ¨‰«u?_« s ‰u?IM*« d?O?žË ‰uIM?*« rJŠ 5Ð UMI¹d?Hð
Ê√Ë, “«u?'« tOKŽ ‰b?¹ U W¹U?ž U/≈Ë »u?łuK fO d?³O?š w ¤ tK«
5Ð t?¹√— t?? ?O? ? Èd¹ ÂU?? ?û? „Ëd?? ?²? ? …uM?Ž W?? ?Šu?? ?²? ? H*« ÷—_« r?JŠ
‰U*« XO?Ð w t??²? O?I?Ð√ U?Ë ¨‰U?*« XOÐ v≈ Áœ— Ë√ t??²? L? ? ¨s¹ezU??ł
Ô œ—√ UË ¨tOKŽ UÎMO?√ ¨”UMK t UÎEUŠ ô≈ s √ r w½S ¨w ¡wA
Ê√ ¨b?FÐ «Ëbu?¹ r s¹c« 5LK *UÐ ÔX?I?—Ë ¨q³?I?²? ?*« U/≈Ë d?{U?(«
”UM« s? WKOK W??¾? b¹ w 5LK ?*« ‰U? ÊËb??−? O? U??O½b« v?≈ «uðQ¹
øtOKŽ V ×¹Ô Â√ »UD)« sÐ dLF V ×¹Ô «c¼ qN ¨UN½uŁ—«u²¹
Îö?ł— Ê≈Ë ¨ÓpOKŽ ô Óp V ?×?O?Ô t½≈Ë ¨Íd?
Ò I?³?F Óp½≈ tK«Ë ≠
«d?Î ? {U?? Š ÊU?? s r?KE¹ ô ¨5?LK ?*« s b?? FÐ bu?¹ r Íc« r?Šd¹
p³?K v?KŽ o?(« qF?? ?łË ¨„œb?? ? ÝË „b¹√ s ÊU?? ? ×? ? ³? ? ? ? ? ¨rN?M
°p½U Ë
315
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øbFÐ rNðUN³ý s „bMŽ UL ≠
WM?ÝË tK« »U?? ²? ? nU?? š b?? »UD?)« sÐ d?? L? ?Ž ÒÊ√ Êu?u?? I¹ ≠
r¼¡UDŽ≈ i—Ë ¨rNÐuK W?HR*« rNÝ q]DŽ b u?N ¨Ì…d dO?ž tuÝ—
UÎdB?Ë ULNÝ
rN Ê√ vKŽ h½
Î
Ò Ê¬d?I« Ê√ s ržd« vKŽ …U e« s
U?B½
Î nU?O «c¼ qF?H¹ dL?Ž ‰UÐ UL? ¨WO½U?L¦« …U? e« ·—UB? s
q³?? s t??O? ³? ŠU?? qF?? nU??¹Ë ¨ u??³? ¦«Ë Wôb« w?FD U??O½¬d?
Î ?
ø«c¼ w 5M?R*« d?O?√ ‰u? U??L? °dJÐ uÐ√ t??²?H?OKšË ¤ t?K« ‰u?Ý—
øWLN²« Ác¼ t H½ sŽ lb¹ nO Ë
dO ¹ qNÝ U¼œ— ¨WHOF{ WN³ýË ¨W¹ËUš WLNð ≠
ø5MR*« dO√ U¹ „«– nO Ë ≠
¨¤ tK« ‰u?Ý— rNHQ²?¹ ÊU s¹c« ÂuI« l?M s t²KF? U ≠
h?M« q?OD?Fð »U?Ð w ×b?M¹ ô ¨Áb?? ? ?FÐ s? dJ?Ð uÐ√ t?? ? ²? ? ? H? ? ?OK?šË
UÎMO?I¹ ÔrKŽ√ wM½√ d_« w U? q ¨WF¹d?A« vKŽ UιbFð ôË ¨w½¬d?I«
vA??¹ Âu??I? ¨«bÎ ?O? I? W??¾?H« Ác??N ¡U?DF« qF??ł b?? vU?F?ð tK« Ê√
¡UDŽ≈ v≈ W?łUŠ „U?M¼ sJð r Ê≈Ë ¨rN?²F?HM u?łd¹Ë r¼dý ÂU?ù«
Ê_ ¨rN?«u?? ?QÐ vË√ r?N? ? ¨5LK? *« ‰«u?? ?√ s 5?F? ? H? ?²?M*« i?FÐ
¨5F ·dþ w ÊuJ?¹ U/≈ «c¼Ë ¨nOQ²« v≈ WłU?(UÐ bO?I ¡UDF«
U?N?ODF?O? W?¾? d?ý =œd ÂU?ù« W?łU?ŠË ¨WËb?« nF?{ u¼ VU?G« w
ÊUD?KÝ …u?? IÐ lO?? L? ?'«Ë ¨W?¹u?? WËb« X½U?? «–≈ U?? √ ¨U?¼d??ý l?b?? O
°rNHOQ² WłU(« ÂbFMð Êu½UI« X% 5LK *«
rN?? ? U?? ?? ?ýQ?Ð ”UM« s? W?? ¾? ? H U?? ?“ô
Î f?O nO?Q?? ²?« n ËË
bÐ√ …U?? e« ‰«u??√ s ÊuDF¹Ô ¨rN?ÐuK W?H?R*« W?¾? Êu??L? ¹ r?N½U?O? Ž√Ë
¨WMJ *«Ë d?IH« n u? UÎU9 ‰b?³²? dO?G²? n Ë u¼ q‡‡Ð °d‡‡¼b«
¨Î…d? …U‡‡?‡ e« ‰U‡‡ s‡‡ U?MÎ OJ ? UMO?DŽ√ UM½√ u q‡‡U??Ž ‰u‡‡I¹ ôË
316
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¡UDF« U/≈ ¨d¼b« bÐ√ t?ODF½ vI³½ Ê√ U?OMž
Î —U Ë ¨t«u?Š√ Xb³ð rŁ
¨¡UDF?« Vł«Ë jI??Ý ◊d?A?« vH?²?½« U?L?K ¨WMJ *U?Ð UÎÞËd??A? ÊU??
UM ·dE? ¨U?Îu? nQ?²?¹ Ê√ ¤ tK« ‰u?Ý— È√— U?LK? ¨„«c? «c¼Ë
U «–≈ rNO «dzU?
Î Ý ¡UDF« vI³¹ Ê√ wC²I¹ ô W³I?(« pKð w tAOF½
W uý X¹uË ¨ÎöF Xb³ð ·ËdE« X
Ô ¹√— UbMŽË ¨·ËdE« Xb³ð
qFH« «c?NÐ U½√ «Î–≈ ¨ÁU¹≈ rNzUDŽ≈ s W¹Už ô ÎôU rN²?FM ¨ÂöÝù«
Ê≈ qÐ ¨w?З Âö?? ÔX?? ½ b?? q?√ rË ¨w½¬d?? I« h?M« qD?Ž√ r
Ê√ W?łUŠ ÔX¹√— uË ¨‰b?³ð ·dE« sJË W¹—U?Ý W¹ü«Ë ¨rzU? rJ(«
ÊuJ¹ s¹Q?? ¨X
Ô KF?H ¤ tK« ‰u?Ý— r?N?HQ?²¹ r «œÎ b?ł
Ô U??u?
Î nQð√
u??N? ¨‰e?½ U??L? hMU?Ð qL??Ž u¼ U??U9
Î f?JF« vK?Ž øUM¼ qOD?F? ²«
Æ¡UDF« lM1 WłU(« ¡UH²½«Ë nOQ²« v≈ WËb« WłU×Ð bOI
dEM« Ê≈Ë ¨W??F¹d??A«Ë ʬd??IK oO??L?F« r?N?H« u?¼ «c¼ Ê≈ tK«Ë ≠
h?M« ‰«e?½≈ u?? ? ?N? lM?*« Ë√ ¡UD?F?« U?? ? ?N?z«—Ë s ÊU?? ? ? w?²?« qK?F« w?
°qODF²« ‰eM ô wKFH« oO³D²« ‰eM w½¬dI«
b?? ?Ë °oKD? ô qK?F? ? Èd?ð U?? L? ? hM?«Ë ¨wM?
Ò Ð U¹ Xb?? ? ≠
rN?? H? OQð rN?zUDŽ≈ WK?Ž Ê√ Ô b??łËË ¨Ád¼Uþ v?≈ ô t??²KŽ v?≈ Ô dE½
WKŽ X«“ Âö?Ýù« W? uý X¹u? U?LK ¨U?ÎHO?F?{ ÂöÝù« ÊU? U?bMŽ
¨rNzU?L?Ý√Ë rN½U?O?ŽQÐ ’U?ý√ ¡UD?Ž≈ Vłu¹ r ʬd?I«Ë ¨rNzUDŽ≈
«c¼Ë °UNF«ËË WËb« ‰U×Ð WD³ðd*« rN«uŠ√Ë rN²HBÐ ’Uý√ U/≈Ë
UbF?Ð fÐUŠ sÐ ŸdúË Í—«eH«
sB?Š sÐ WMOOF
^
Ô t²K U? j³CUÐ
¨”UM« ÊËœ s UÎ{—√ U?LN t?ŽUD²UÐ U?LN dJÐ wÐ√ s UÐU?Î ² w½U¹—√
ÊU ¤ tK« ‰uÝ— Ê√ ∫ULN ÔXKË ¨tðu×L »U²J« w ÔXIB³
U?³¼–U? Âö?Ýù« Òe?Ž√ b? tK« Ê√Ë nO?F?{ Âö?Ýù«Ë Ìc?¾?u?¹ U?LJHQ?²¹
°ULJ H½√ «bNł√Ë
317
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øWö)« vu²ð Ê√ q³ p¹√— «c¼ «Î–≈ ≠
Èdð UL Wö)« vuð√ Ê√ q³ w¹√— u¼ qł√ ≠
°øÓX¹√— U Èd¹ ô Ê√ dJÐ wÐ_ nO sJË ≠
w½√ wŽÒœ√ ÔX? Ë ¨wK¦?? s ÷—_« ¡q s? d??O?š d?JÐ uÐ√ ≠
X
Ô M? Ë ¨w½¬d?? ?I?« hM« h?×? ? HðË Í√d« t?MJ?Ë ¨rKŽ√Ë t?M t?? ?I? ? √
s¹bðd*« »—U×½ ô Ê√ ÔX¹√— ULK? ¨dJÐ uÐ√ pc Ë ¨TDš√Ë VO
√
Ô
È√— t½√ „«– °UξD? ÔXM Ë UγOB? dJÐ uÐ√ ÊU ¨p– dJÐ uÐ√ È√—Ë
w½ú?? U??L¼UDŽ√ U?? U??L? N? FM w t??²? F? ł«— U??bMŽË ¨U½√ U¼—√ r? WKŽ
UL UU9
Î ¨wuIÐ c?š√ ÔX¹√— U tOKŽ ÔX{dŽ U*Ë ¨U¼d¹ r WKŽ ÔX¹√—
X
Ô dð tM «dÎ ? O?š wÐU?×? √ s b?Š√ È√—Ë Ìd?√ vK?Ž X
Ô e?Ž «–≈ X
Ô M
¨l³?? ²¹Ô Ê√ o?Š√ ^o(«Ë ¨d?? _« w W?? B? I?M ô ¨t¹√dÐ ÔX?KL?? ŽË w¹√—
ÔX³KÞ r pðd?³š√ bË ¨tÐ qL?Ž U ÔX¹√— U0 lM²?« dJÐ UÐ√ Ê√ ôuË
w½UDŽ√ ¨t¹√— v?KŽ wIÐË w≈
Ò lL?²?Ý« U?L? b?Ou« s?Ð bU?š ‰e?Ž tM
VŠU?? ? u¼ ÊuJ?¹ Ê√ w t?? ?I? ? Š c?? ? š√Ë ¨`BM?«Ë Í√d« ¡«b?Ð≈ ÒoŠ
°œ«—√ Íc« ÊUJ ÷—_« ULNŽUD≈ vKŽ Òd √ dJÐ UÐ√ ÒÊ√ uË ¨—«dI«
øWÐU×B« ¡UNI sŽ «–UL ≠
¨d_« «c¼ v≈ ÔXdD² ÎöOK Ó dE²½« uË ¨‰«R UÐ wM²I³Ý ≠
U?? »«u?? vKŽ «b?Î ? O? Qð w b?¹R*« rN??H? ?u?? ÊU?? Ë ¨t?? O? p²?Łb??ŠË
vKŽ ŸUL?ł≈ u¼ U/≈ w¹√— W×? vKŽ WÐU×B« ¡U?NI ŸU?Lł≈Ë ¨ÔX¹√—
rJ(« a? ½ vKŽ U?? ÎŽU??L? ł≈ f?OË ¨hMK? wL??N? ?Ë ¨wKF?? W?? ×?
ÆW¹ü« w tOKŽ ’uBM*« wŽdA«
sB??Š s?Ð WMO??O? ŽË fÐU?? Š sÐ Ÿd??_« l wM? ÊU?? Ê√ b??F? ³? dJÐ wÐ√ v≈ «ËƒUł ¨ÊU t½√ pðd³š√ Íc«
ødLŽ Â√ WHOK)« X
Ó ½√ ∫t «uUË
°¡Uý ÊU u u¼ ∫dJÐ uÐ√ ‰UI
318
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
„b¹ j Ы ∫w ‰U? 5Š W?HO?I « Âu¹ Àb?Š U? pcÐ bB?
Ô I¹
°tOKŽ ÂbIð√ Ê√ ÔXCd °dLŽ U¹ ÓpF¹U³½
W??žöÐ Êu½uJ¹ U?? l—√ r¼Ë ¨w?Šu« ‰Ëe½ «Ëd?? U?Ž W?ÐU?×? BU??
¨dJÐ uÐ√ rN?O s0 WÐU×?B« w{—Ë ¨WMDË WN¹bÐ s ?ŠË WŠU?BË
¨b?? łËÔ u —U?J½û w?Ž«b« œu?? łË l p– r?NM b?? Š«Ë —U?J½≈ Âb?? ŽË
¨w¹√— »«u?? vK?Ž qOœ mKÐ√ u?? N ¨WÐU??×? B« …d??ËË l½«u?*« ¡U??H? ²½«Ë
ÊU b?łËÔ ÊS ¨nOQ²« v≈ W?łU(« vKŽ oKF rJ(« Ê√ wL?NË
WHRLK rNÝ ôË ¨WHR „UM¼ fOK błuð r Ê≈Ë ¨WHR WLŁ
WO¼«Ë WN³ý tO jI ð ¨lÞU Âö Ë ¨m«œ œÒ — ≠
øtO wMQ ð bFÐ Ác¼ w ¡wý „bMŽ qN ¨pc u¼ ≠
WN³A« Ác¼ w ÍbMŽ ¡wý ô ¨5MR*« dO√ U¹ ÓXOËË ÓXOH ≠
øU¼dOž WLŁ qN ≠
U¼dOž „UM¼ ‰«“ U ≠
«Î–≈ qI ≠
»UD)« nU?¹Ô Èd?š√ …d? ∫Êuu?I?¹ ¨5MR*« d?O?√ d?√ vKŽ ≠
∫‰u??I¹ vU??Fð t?K« ÊS?? °Wôb« wFD? ¨ u?³? ¦« w?FD U??O½¬d?
Î ? U??B½
Î
Ô
rJ? ÒqŠ »U?? ?²J?« «uðË√ s¹c?« ÂU?? F?ÞË U?? ³? ? OD?« rJ? ]qŠ√ Âu?? ?O«ò
s¹c?« s UMB?? ;«Ë UM?R*« s U?MB?? ;«Ë rN qŠ r?JU?? FÞË
X
Ó ³Ł Ê√ b?? F? ³? °ås¼—u?? ł√ s¼u??L? ²? ?O𬠫–≈ rJK?³? s »U??²?J« «uðË√
d?LFÐ –≈ t?OKŽ ŸU?L?łù« œUI?F½«Ë U?OÐU?²J« s ëËe« W?ŠUÐ≈ hMUÐ
pcÐ n?²J¹ rË ¨tM W?ÐU?×? B« lM?Ë ¨t1d??×?²?Ð Âu?I¹ »U?D)« sÐ
Ê√ t nOJ °t?²łË“ oKD¹Ô Ê√ WÐU?×?B« s WOÐU?² ÃËeð s d?√ qÐ
w Íc?« ‰ö??(« q?F? ?−¹ Ê√ 5LK? *« W?? H? ?OK) nO?? Ë ø«c?¼ qF?? H¹
ø5MR*« dO√ U¹ p
ʬdI«
Ó u UL ø…UO(« w U«dŠ
Î
319
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
sŽ »U?D)« sÐ d?? L? ?Ž vN?½ ‰U?? I¹Ô Ê√ 5Ð l?ÝU??ý ‚d?? „U?M¼ ≠
°«c¼ ÂdŠ ‰UI¹Ô Ê√ 5ÐË UOÐU²J« s ëËe«
ø UOÐU²J« s ëËe« ÓXFM «Î–≈ ≠
°tdŠ√
Ô KF qł√ ≠
= r wMJË ¨X
”UM« lM9 tK?« tÒKŠ√ ¡wý ¨5MR*« d?O?√ U¹ U1Î d?% lM*«
Ô fO√ ≠
øÂd;«
Ò WeM0 —uE;« fO√ ¨tM
sJð ö?? v?{dð v²??Š qO??B? H? ²UÐ Óp? Õd??ýQ??ÝË ¨ô U??FD
Î ≠
UÎŽd ²
Í—b tÐ wHAð U qI ¨5MR*« dO√ d√ vKŽ ≠
5ÐË wMO?Ð Èd?ł Íc« —«u??(UÐ jI?? ? ²? .d??×?²« W??L? Nð U?Q?? ≠
ÊULO« sÐ WH¹cŠ
ø—«u(« „«– d³š U ≠
w²öš w W¹œuN¹ ÊULO« sÐ WH¹cŠ ÃËeð ≠
°…dLł UN½S UNIKÞ ∫t X
Ô KI
ø«dŠ√ ∫w ‰UI
ô ∫ÔXK
UNIKÞ Ê√ UÎMOŠ ÓY³ U rŁ ¨UNIKDÔ¹ Ê√ vÐQ
ødLŽ „d√ 5Š UN²IKÞ ô√ ∫t qOI
°w wG³M¹ ô «d√
Èd¹ Ê√ X
Ô ³ — w½√ ”UM«
Ô ¼d ∫‰UI
Î X
Ô
Ê√ w ÊU?? U??Ë ¨Âd?= ?ŠÔ√ rË X
Ô ?O? N½ b?? w½√ X
Ô ³??¦?ð WŁœU??(« Ác¼
ÆvUFð tK« tKŠ√ b UξOý ÂdŠ
Ò Ô√
rK? *« ë˓ V?łuð r? U?? ?N?½√ ÓXL?KF? W¹ü« w? Ó dE?½ u s?JË
qÐ °Vł«Ë r?J×Ð qL??F?K Îö? OD?Fð Íd??√ ÊuJ¹ v?²? Š W??OÐU??²?J« s
¨—U‡‡O??²? šö W??O?C? ²? I*« W?ŠU?Ðù«Ë “«u?'« u¼ W?¹ü« Áb?O? Hð U?? W‡‡‡¹U??ž
320
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
…dz«œ w ÊU? „«– Í—«d? ÊS t?OKŽË ¨b?Š_ U?LŁ≈
Î Vłu d?O?ž p–Ë
·d?? ?B? ? ²?¹ Ê√ W?? ?O? ? Žd?« s œ«—√ s l?M1 Ê√ o?Š t ÂU?? ?ù«Ë ¨ÕU?? ? ³*«
…dC ‚U(≈ v≈ ÂUù« œUN²ł« w ÍœR¹ tdBð ÊU «–≈ ¨ UŠU³*UÐ
b?? O?Ò ?I¹ Ê√ ÂU?? û Ê√ Âö?? Ýù« q¼√ s ÊU?MŁ« nK²?? ¹ ôË ¨W?? O? Žd?UÐ
°U¼«d¹ W×KB* ÕU³*UÐ qLF«
ø5MR*« dO√ U¹ œ«b³²Ý« «c¼ fO√ ≠
r?J?×? ? ? ? ? ²?«Ë w?N? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ²?« i?×?0 p?– f?O? ¨w?
Ò M?ÐÔ U?¹ «b?Î Ð√ ≠
W?U??F« W??×KB*« Ê√ vKŽ Xœ W??F¹d?A?« b?Ž«u? ÒÊ≈ q?Ð ¨œ«b?³? ²?Ýô«Ë
ÂuKF d√ u¼Ë ¨”UM« iF³ W U)« W×KB*« vKŽ WbI WOIOI(«
°ÂöÝù« WK0 UB²
fOË qIF« …dDHÐ
Î
.d??×? ?²Ð wu?? wH?M¹ ÊU??L? O?« sÐ W??H¹c?? Š 5ÐË wMOÐ Àb?? Š U?? ÒÊ≈Ë
w ·d?Ò ? ?B? ? ²?¹ Ê√ ÂU?? û? sJ?¹ r «–≈Ë ¨ÕU?? ?³? ? u¼Ë t?? ?F?M0 U/≈Ë ¨q?F? ? H«
‰ö?(« .d% w√ øt?²?ŽUÞ V& v²Ë °øt?²?U≈ ÓrO?H? UÎO?N½Ë «Îd?√ UŠU?³*«
tM lM*« 5ÐË ¨‰öŠ u¼ d√ .dײР‰u?I« 5Ð dO³ ‚dË ¨Â«d(« qOK%Ë
ÆÁ“«uł œUI²Ž« l U hA Ë√ U ̉UŠ Ë√ U ÊU“ Ë√ U ÊUJ w
w U?? OÐU??²J?« s ëËÒe« lM?
Ô 9 Óp²KF?? ł w²« W?? ×KB*« U?? L? ≠
ø…d²H« pKð
WKŽ s d¦ _ ÊU «c¼ ≠
ø5MR*« dO√ U¹ qKF« Ác¼ w¼ UL ≠
Ád?? ?O? ?ž X
Ô ?FM? U/≈Ë ¨t?? ?²? ?F?M Íc« Áb?? ?ŠË W?? ?H¹c?? ?Š sJ?¹ r ≠
dšü« sŽ ÔnK²ð WKF ÊU U/≈ t²FM hý q Ë ¨pc
¨XO??³« ‚d??% …d?L? '«Ë ¨…d?L? ł U??N½≈ t ÔXK W??H¹c??Š ÔXFM U??LK
w U¼bŠË WOÐU²J« Â_« ¡UIÐË ¨Í“UG*« q¼√ s ÊU WH¹cŠ Ê√ ÔXOMŽË
¨rNðb??O? I? Ž vK?Ž d??O? ³J« dD)« t??O? r¼b?«Ë ÊËœ œôË_« l‡‡ X‡?‡O??³«
321
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
¨ UM?³« U??Î u?? B? šË ¨ U?? N? _U?Ð oKF?? ²«Ë lu« …b?? ý ‰U??H?Þ_« …œU??ŽË
b?? FÐ rN? vI?? ³¹ «–U?? L? ? ¨ÂU?? ù« vK?Ž ÷d?? 5LK ?*« bzU?? I? ?Ž kH?? ŠË
ÒVN? w rNðb?OI?Ž „d?²¹ Ê√ t?²O?Žd U?ÎF?OO?Cð ÂU?ùUÐ vH? Ë ¨rNðb?OI?Ž
°dD)«
UOÐU²J« s ëËeU?Ð WÐU×B« —U³ lÝuð
Ô O?Aš pc Ë
Ò Ê≈ X
‚u?? ?Ý b?? ?JO?? ? ÒsN?M ? ? ŠË ÒsNU?? ?L? ? ' 5LK? *« W?? ?U?? ?Ž r¼bK?I¹ Ê√
W?×KB? Ê≈ t?MŽ p ÔXK Íc« «c¼Ë ¨Ã«Ë“√ ÊËœ Ó5I?³?¹Ë U?LK *«
œdH« W×KB vKŽ WbI WŽUL'«
s «u??łËeð rN??²? FM? s¹c« WÐU??×? B« VKž√ Ê√ d??O? š_« d??_«Ë
rË ¨dHJUÐ bNŽ w¦¹bŠ Âu? 5ÐË ¨”u:« ÷—√ w r¼Ë UOÐU²
ÒsE¹ Ê√ ÔX?O?A? ? ¨t??Fz«d??ýË t?U?JŠ√Ë s¹bUÐ b??FÐ rN??LKŽ Z?CM¹
U??ÝU?
Î O? U?O? Ýu?:« ÕU?J½ “«u?ł U??Φ¹b??Š Âö?Ýù« w Êu?Kš«b« ¡ôR¼
° «dU sNK sN½√ lU−Ð UOÐU²J« vKŽ
s W?Ëœ qłd p?½≈ tK?«Ë ¨5MR?*« d?? O? ? √ U¹ W?? ?O?Ò ? I?DM q?KŽ ≠
b?zU?? ? ?I? ? ? Ž v?KŽ p?u?? ? ?š Ê≈Ë ¨Âu?¹ q w?ðQ?¹ ô Íc« l?O? ? ? d?« “«dD?«
Áb?FÐ U t?I?H ë˓√ öÐ 5I?³¹ Ê√ ULK *« v?KŽ rŁ sË ¨5LK *«
°p¹√— tO Èd¹Ë ¨ÓpðdE½ tO≈ dEM¹ s Òq tI
¡UA¹ s tOðR¹ tK« qC «c¼ ≠
5MR*« dO√ U¹ «dO¦
Î tK« „Uð¬ bË ≠
wM
Ò ÐÔ U¹ pMþ s Š s «c¼ ≠
5MR*« dO√ U¹ sE« «cNÐ q¼_ p½≈Ë ≠
U?√ w½d³?š√Ë ¨tM ÓpŽb? ¨«c¼ VŠ√
U?Ë ¨ÓXGU³? ÓX¹dÞ√ ≠
^
øbFÐ WN³ý „UM¼ ‰«“
…bŠ«Ë WN³ý fOË UN³ý „UM¼ ‰«“ U qł√ ≠
322
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
rNðUN³ý ÂuI« vKŽ ^œd½ ¨U¼«bŠ≈  UN ≠
5MR*« dO√ d√ vKŽ ≠
`¹d?BÐ »U²J« q¼√ vKŽ W?¹e'« ÷d? vUFð tK« Ê≈ Êuu?I¹ ≠
VKGð X½U? b?Ë åÊËd?žU? r¼Ë b¹ s?Ž W¹e?'« «uDF¹Ô v²?Šò ∫tu?
«c??NÐ W?¹e??'« lbð Ê√ X
Ú C?? d?? ¨p²??ö??š w? È—U??BM« s?¹œ vKŽ
W?b?? vL? ?ðË mK³*« rN?O?KŽ nŽU?C¹Ô Ê√ d??L?Ž s ÚX?³KÞË ¨rÝô«
s ÊU? U?L? ¨W¹e?ł rN?OKŽË U?Ðd?
Î Ž «u½uJ¹ Ê√ «u?H½√ rN?½_ W¹e?ł ‰bÐ
«Îd?√ jI Ô¹ nO? ¨qFH¹ nO?J ¨«cNÐ q³? Ê√ ô≈ »UD)« sÐ dL?Ž
¨tK« bM?Ž s W“UM« W??O? Žd?A« U??O? L? ?*« d?O? G¹Ô nO?? ¨tÐ tK« d??√
ø5MR*« dO√ U¹ pu UL °øt²F¹dýË tK« vKŽ ¡«d²ł« «c¼ fO√
sŽ ÎöC ¨wM ÊU U0 W¹«—œ v½œ√ t s tuI¹ ô Âö «c¼ ≠
‚d?ÞË ¨Áb?? ? U?? ? I? ? ? Ë tðU?? ? O?K Ë ¨Âö?? ? ?Ýù« s¹b?Ð W¹«—œ t? ÊuJ?¹ Ê√
”UM« w ÁdOÝË tôb²Ý«
ø5MR*« dO√ U¹ „«– nO Ë ≠
rÝU?Ð U??N«b?Ð≈Ë W¹e?? '« rÝ« ◊U??I? ?Ý≈ X³K?Þ VKG?
Ó ð Ê√ `O??×? ? ≠
Ê√ vKŽ «ËƒU??ý U??L? U¼u?L? ¹ Ê√ ÔX?½–√ w½√ U??ÎC¹√ `O??×? Ë ¨W??b??B«
WeM U?N²e½√ w½√ u?K ¨UNz«œQÐ ô≈ qO?³Ý ô W?uKF? W¹eł ÍbMŽ vI?³ð
UL Ë ¨ÊËdžU r¼Ë Ìb¹ sŽ rNM UN½u³?−O wULŽ ÔXKÝ—√ U WbB«
w W?H?OK)« qÝd¹ ôË t? ?H½ ¡U?IKð s ¡d*« U?N?F?b¹ W?b?B« ÊS? rKFð
X
Ô M bË ¨U?NFœ ÊËœ qO?³Ý ô w²« W¹e'« Ë√ ¨…U? e« w UL U?N³KÞ
°rÝô« «uÐ√Ë vMF*UÐ «u{— vILŠ ¡ôR¼ ∫‰u√
¨t?O? W?ÐU?×?B« Ô d?A?²? Ý« ¨wKŽ
Ò d?_« «c¼ VKG?ð X{d?Ž U*Ë
c??š ∫W?? Ž—“ sÐ ÊU??L? ?FM« w ‰U?? Ë ¨w ? H½ ¡U?? IKð s t?Ð i√ rË
°WbB« rÝUÐ W¹e'« rNM
323
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
rË ¨W?¹e??ł U½b?MŽ wN?? r²?? ¾? ?ý U?? r²?½√ U¼u?? L? Ý ∫r?N ÔXKI?? Ê≈Ë ¨ŸU?L?łù« b?I?F½« «c?NÐË ¨WÐU?×?B« s? b?Š√ Í√d« «c¼ nU?¹Ô
WÐU×B« ŸU?Lł≈ bIFM¹ ôË ¨Wö?{ vKŽ lL²& ô ¤ bL?× W√
Âc¹ ô t½S? ¨«c¼ rKŽ sË ¨t1d×?²Ð W?F¹dA« ¡U?ł Ìd√ “«u?ł vKŽ
ÆUFOLł
¤ tK« ‰uÝ— »U× √ Âc¹ U/≈Ë »UD)« sÐ dLŽ
Î
Í√d« «c¼ r²% …d³²F*« WOŽdA« …—ËdC« Ê√ n{√
ø5MR*« dO√ U¹ bBIð «–U ≠
s¹b?ðË ÂËd« s U?? ³?Î ¹d?? sJ 𠨜b?? F?« …d?? O? ?¦? ? VKG?ð X½U?? ≠
5LK *« vK?Ž U¹dJ
Î ?Ž «dDš
Î qJA¹ b? U2 ”Q?Ð ÍË– «u½U? Ë ¨rNM¹bÐ
5LK *« vKŽ «Î–≈ —d{ ö ¨rNÐ UM ?H½√ vKŽ U½ËbŽ 5F½ ô Ê√ X
Ô ¹√d
U?N²?IO?IŠ ¡U?HO?²Ý« l jI? rN?²N?ł s rNMŽ rÝô« p– ◊UI?Ý≈ s
s U?¼c??šQ½ r?K WK?U?? W?¹e??ł rN?M U¼c?? šQ½ UM?O? I?Ð b??Ë ¨U?¼—«b??I? ?Ë
°¡ôR¼ s cšRð ô W¹e'« Ê_ v{d*«Ë ¡U M«Ë ÊUO³B«
vKŽ ŸU?L?łù«Ë WM «Ë »U?²J?« s W?O?FDI« Wœ_« XU? b?Ë
¨tKŽU sŽ rŁù« l— Ë√ ¨Âd;« WŠUÐù Uγ³Ý WOŽdA« …—ËdC« —U³²Ž«
Ê√ t??OKŽ ÊU?? U?? ÂUJŠQÐ c??š_« WM?O? F? ·Ëdþ w ÂU??û `?O? ³¹ U2
d³²F¹Ô ô UM¼ 5LK *« ÂU≈Ë ¨WO?FO³D« W¹œUF« ‰«uŠ_« w UNÐ cšQ¹
WO?{UI« W?OFDI« ’u?BMK l³?² u¼ qÐ ¨W?IO?IŠ ’uBM?K UÎHU?
Æ UONM*« q vKŽ œd¹ bO …—ËdCU ¨ Ud;« `O³ð «—ËdC« ÊQÐ
rÝô ◊U?I?Ý≈ s? WÐU?×?B« t?OK?Ž wMI?«ËË ¨t?²KF?? U? q ÊS?
¨…d?³?²?F*« W?O?Žd?A« …—Ëd?CK ÊU? U/S? ¨Îô“UMð Ë√ U?d?
Î ×? b?F¹Ô wŽd?ý
Âu¹ »«e??Š_« …œU?? i?FÐ vKŽ ÷d??Ž –≈ ¤ w?³M« tK?F? U?? «c¼Ë
¨«u?F?łd¹ Ê√ vKŽ WM?¹b*« U?NÐ `CMð X½U? w²« —U?L?¦?« YKŁ ‚bM)«
sŽ UM?²? — b?? »d?? F« ÊQÐ U?M p– qK?ŽË ¨»«e??Š_« 5Ð «u=c? ?¹Ô Ë√
°rN² uý d J¹ Ê√ œ«—√Ë V½Uł q s U½u³U Ë ¨…bŠ«Ë ”u
324
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U* q _« w e?zU?ł d?O? ž 5 d?A?*« ¡UDŽ≈ u¼ Íc« qF??H« «c¼Ë
s ‰Ë√ ¤ tK?« ‰u??Ý—Ë ¨tK¼√Ë Âö??Ýû? —U??G? B«Ë ‰c« s? t??O? “u?−¹ t?½√ vKŽ p– ]‰b? °W??OÐd?(« …—Ëd?CK? tKF? tMJË ¨p?– rKF¹
—U??HJ?« ◊Ëd??ý bMŽ ‰ËeM?« W??łU??(« Ë√ …—Ëd??C« b?MŽ 5LK? *« ÂU??ù
rNð«—U?−0 Ë√ ¨Âö? «Ë …ö?B« t?OKŽ qF? U?L? rN ‰U*« ‰c?³Ð ¡«u?Ý
UL UN²IOIŠ vKŽ UNzUHO²Ý« ¡UIÐ≈Ë rN H½√ sŽ W¹e'« rÝ« ◊UIÝSÐ
U½√ ÔXKF
U??Ë ¨W??ÝU??O? ?«Ë W??F¹d??A«Ë rN??H?«Ë t??I? H« u??N «c?¼ ÒÊ≈ tK«Ë ≠
◊U?IÝ≈ ô≈ W?OŽd?A« W?ÝUO? « UË ¨p
Ó V
Ô ?×ðÔ U/≈Ë pOKŽ V ?×ðÔ
wŽd??ý d??√ w W??F?¹d??A« Ÿu??L? −0 qL??F«Ë ¨…U??O? (« vK?Ž ’u??BM«
w U?? ?√ ¨b?? ?Š«Ë r?JŠ t W?¹œU?? ?F« ·ËdE?« w d?? ?_« ÊS?? ? ¨b?? ?Š«Ë
UÎ H½ tK« nKJ¹ ôË W×LÝ W½d W?F¹dA« ÁcN WOzUM¦²Ýô« ·ËdE«
UNFÝË ô≈
XK U vKŽ d_« Ê≈ ¨w
Ó b ≠
Ò MÐÔ U¹ X
«bÎ R t?²žUO Ô bŽ√ ¨t?NIË ¨5MR*« dO?√ Âö ô≈ u¼ U ≠
t¹√— œ«bÝË tKIŽ WŠUł— vKŽ
wMÔÐ U¹ ÓpÐ tK« „—UÐ ≠
œb *« tOIH« 5MR*« dO√ tK« „—UÐË ≠
øÁc¼ s UMłdš√ ¨w½d³š√ Êü«Ë ≠
5MR*« dO√ U¹ qł√ ≠
ø¡wý rNðUN³ý s ‰«“ U qN ≠
U¼uU ¡UOý√ pUM¼ ‰«“ U qł√ ≠
rNLŽ«e bMH½Ë ¨rNðUN³ý œd½ ¨«Î–≈ qI ≠
5MR*« dO√ d√ vKŽ ≠
325
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
wÐ√ W?öšË ¨¤ tK« ‰u?Ý— bN?Ž vKŽ ‚öD« ÊU ∫Êuu?I¹
U/≈Ë ¨…b?? ?Š«Ë W?? F? ? œ UÎŁö?Ł ÃËe« tU?? ? «–≈ UMÎ zU?Ð U?? Î ö?Þ ÊuJ¹ ô d?JÐ
¨«c¼ d?O?Ò ?ž »UD)« sÐ d?L? Ž ¡U?ł U?LK ¨…b??Š«Ë W?IKÞ t?OK?Ž V ?×Ôð
W?F?ł— ô UÎMzUÐ U?ÎöÞ b?Š«Ë l{u? w U?ÎŁöŁ t?²?łË“ oKÞ s qF?łË
¨ÁbFÐ s? t²H?OKšË ¨¤ tK« ‰u?Ý— nU¹ Ê√ dL?F nOJ ¨t?O
«–UL ø5LK *« vKŽ UÎIOOCðË ¨ÂöÝù« vKŽ tM Ρ«d²ł« «c¼ fO√
ø«c¼ w 5MR*« dO√ ‰uI¹
ôË ¨¤ tK?« ‰u??Ý— WM? U??ÎH?U??? ? sJ¹ r? «c¼ wKF?? Ê≈ ≠
w½√ –≈ ¨W¹d¹eF²« WÐuIF« qO³? s ÊU U/≈Ë ¨ÁbFÐ s t²HOKš WMÝ
tK √ vKŽ Ì‚UÐ r?J(« qÐ ¨t? ½√ r?Ë ¨ÍœUN?²?łUÐ rJ(« d?O?ž√ r
UÎŁöŁ t?? ŽU??I¹≈ u¼ t??²K?F? U?? q Ë ¨…b??Š«Ë Àö??¦« ‚öD?« Ÿu??Ë s
t½√ –≈ ¨qłË eŽ t?K« Ÿdý U d?Ož vKŽ t?FË√Ë tÐ ÊUN?²Ý« s* WÐu?IŽ
¨X
Ô ¹√— ¨tLJ×Ð «u½UN²Ý«Ë ¨Ád√ «uHUš ULK ¨UÎdH tŽdý t½U׳Ý
UÎŁöŁ t?ŽU?I¹SÐ rN?³?U?Ž√ Ê√ ¨bŠ√ s ·ö?š ÊËœ WÐU?×?B« wMI?«ËË
WEŽË W?OłËe« ◊UÐdÐ ·U?H?²Ýô«Ë W½U?N²?Ýô« vKŽ rN «Îd?ł“Ë UÎŽœ—
UL?Ž Vžd? o¹dH?²« w W×? t X½U? oÒKDÔ*« Ê_ p–Ë ¨r¼dO?G
°kOKG²«Ë …bA« v≈ vUFð tK« t× .d?? % Ë√ ¨Â«d?? (« q?OK% »U?Ð X% ×bM?ð ô W?? O? ?C? ?I?« Ác¼ Ê≈Ë
d¹eF²« »UÐ w ¡Uł œUN²ł« u¼ U/≈Ë ¨‰ö(«
ø5MR*« dO√ U¹ d¹eF²« UË ≠
XB½ b?Ë ¨œËb(« UN?O Ÿd?Að r »u½– vKŽ V¹œQð u¼ d¹e?F²« ≠
U?N? O? …—U?H? ôË U??N?O? b?Ò ?Š ô W?O?B?F? q Ê√ vKŽ ¡U?×? L? « W?F?¹d?A«
ÂU?ù« Í√— v≈ ‰u?Ô Úu?Ó d¹eF?²«Ë °Îö?¦? W?O?³Mł_« …√d*« qO?³?I²? ¨d¹e?F?²«
¨o(« vKŽ r?N W?U?≈Ë ”UM?K W?×KB?? t?O? Èd¹ U?? qF?H¹ ¨ÁœU?N? ²?ł«Ë
ÆaOÐu²«Ë f³(«Ë »dC«Ë bK'«Ë b¹bN²«Ë kŽu« 5Ð ÕË«d²ð UN½√Ë
326
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
qU?? ? Ž U?/≈Ë ¨p ? ? ?H½ ¡U?? ? I?Kð s U?? ? ŽÎ d?= ? ? A? ? ? UM?¼ sJ?ð r «Î–≈ ≠
fOz— p²?H?BÐ W?F¹d?A« U¼U?¹≈ p²?×M w²« W?O?Žd?A« pðU?O?Šö?BÐ
Æ5LK *« ÂU≈Ë WËb«
¨”UM« ‰«uŠ√ w ÂUù« dEM¹ r Ê≈Ë ¨t²KF U j³CUÐ «c¼ ≠
wË ¨t?? OKŽ «uK?³? √ Íc« «d?? (« wË ¨t??O? ? «Ëb¼“ Íc« ‰ö?? (« w
¨…œU??³? Ž U¼uKF??ł w²« …œU??F« wË ¨U?ÎM¹œ ÁuKF??ł Íc« tMŽ u?J *«
ÊuJð nO? Ë ¨«Î–≈ ”UM?K t?²?U?≈ ÓrO?H? ¨…œU?Ž U¼uKF??ł w²« …œU?³?F«Ë
w²« «d?O?O?G?²« w dEM?¹Ô r Ê≈Ë ÊUJË ÊU?“ qJ W?(U? W?F¹d?A«
ÆŸdA« Ê«eO0 «dOOG²« Ác¼ j³{Ë ÊUe« qFHÐ ÊUJ*« vKŽ √dDð
Ìœ«Ë w W?? ?F¹d?? ?A« ÊuJ?ð v²?? Š Îö?¹uÞ Y³?K¹ s? qF?? H?¹ r Ê≈ ≠
‰Ë√ Óq³(« Ê≈Ë ¨W?FIÐ tM ∆d²N¹ U? ‰Ë√ »u¦« Ê≈Ë ¨Ìœ«Ë w ”UM«Ë
Æ»—UG« vKŽ Ôq³(« —U t —«b²½ r ÊS ¨…bIŽ tM pHM¹ U
»—UG« vKŽ q³(« dOB¹ ô w ô≈ X
Ô KF UË ≠
5MR*« dO√ U¹ ÓXOCË ÓXKF Íc« rÓ F½Ë ≠
øÁc¼ s UMON²½« ≠
5MR*« dO√ U¹ UMON²½« qł√ ≠
¡wý rNðUN³ý s „UM¼ ‰«“ U qN ≠
„UM¼ ‰«“ U qł√ ≠
«Î–≈ qI ≠
5MR*« dO√ d√ vKŽ ≠
‰u?Ý— Y¹b?Š WÐU??²? s ”UM« »UD)« sÐ d?L?Ž lÓ ?M ∫Êuu?I¹
vKŽ ·u)« ÂbŽË ¨WH¹dA« WM UÐ U?ÎUH²Ý« «c¼ fO√ ¨¤ tK«
r¼dOG ”UM« tO q−ÝË ¨s¹Ë«Ëb« `²²« qłd nO Ë ¨UNŽUO{
×bM¹ ô√ ¨¤ t?K« ‰u??Ý— Y¹b?? Š s¹Ëbð w b?¼e¹ Ê√ r¼d??O? ?³? Ë
°øÀ«d² ô« ÂbŽ »UÐ w «c¼
327
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°ørNOKŽ œdð nO Ë ¨«uU U ¡«“≈ 5MR*« dO√ U¹ pu UL
ÍbN?Ž w XŠdÔÞ b? WH¹dA?« WM K WËb« s¹Ëbð …dJ Ê≈ ≠
°d_« w dO²ÝQÝ ∫rN ÔXKI ¨WÐU×B« iFÐ q³ s
w½≈ ∫”UMK X
Ô KI? Uu¹
Ô ×³? √ rŁ ¨«dN?
Ô eK
Î X
Î ý …—U²?Ýô« X
«u³?² b rJK³ «u½U? Uu
Ô M
Î Ô d? – w½≈Ë ¨4 « V²
Ó √ Ê√ b¹—√ X
tK« »U²? Ô»uŁ√ ô tK«Ë w½≈Ë ¨tK« »U² «u? dðË UNOKŽ «u?³ Q U³?Î ²
°«bÐ√
Î Ì¡wAÐ
UNÐ Êu¼UC¹ nŠUB? ”UM« U¼c²¹ Ê√ W¼«d WM^ « ÊÒËb½ rK
w ”UM?« WU??Š l U??³?Î ?ÝUM²?? ÊU?? wM Í√d?« «c¼Ë °Ê¬d??I« n×??
s U??Î u?B? šË ¨U??Φ¹b?Š ‰«e?¹ ô ʬd?IU?Ð r¼b?N? Ž ÊS?? ¨Xu« p–
ÚX½Ë= Ôœ W?M^ ?« ÒÊ√ uË W?? ?Šu?? ²? ? H?*« œö?? ³?« q¼√ s Âö?? ?Ýù« w? qšœ
XL??Š«e W?Ý«—b«Ë k?H?(UÐ ”UM?« U?NËUM?ðË ¨—U?B? _« vKŽ XŽ“ÔËË
«c¼ s?J¹ rË ¨rN?M d?? O? ?¦? ? vK?Ž tÐ f³?? ²?Kð Ê√ ÚsÓÚRÔ¹ r?Ë ¨Ê¬d?? I«
‰«eð ôË ¨dOÐ Êu«e¹ ô ”UM« ÊU? bI ¨Y¹œUŠú UF?Î OOCð Í√d«
Ρ«œ√ U?? ?Nz«œ√Ë 4 ?« kH?? ?Š vK?Ž …—œU?? r?NE«u?? ?ŠË ¨W¹u?? ? r?NðUJ?K
t?O w?M —Uý qÐ ¨Áb?ŠË »UD)« sÐ d?L?Ž Í√— «c¼ sJ¹ rË ¨UÎMO?√
Æ«c¼ w ŸULłù« bIFM¹ r Ê≈Ë WÐU×B« s dO¦
ô U½S?? UM³?? ²Jð ô√ ∫Í—b?? )« b??O? ?F? Ý w?Ð_ …dE½ uÐ√ ‰U?? b??I? ?
økH×½
sJË ¨U½Î ¬d? tKF?$ sË ¨rJ³?²J½ s? U½Ò ≈ ¨ô ∫bO?F?Ý uÐ√ ‰U?I?
°¤ tK« ‰uÝ— sŽ s×½ UMEHŠ UL UMŽ «uEHŠ«
Ê√ s U?? Îu?? š WM?^ « s¹Ëb?ð pC?? — vK?Ž YŽU?? ³« ÊU?? ¨«Î–≈ ≠
U?NÐ U?ÎU?H??²?Ý« fOË ¨r?NM¹œ ”UM« vKŽ qJA?O? ¨Ê¬d?I?UÐ jK²?ð
ø«uLŽ“ UL
328
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÊS?? ? ¨Í√d?«Ë r U?¹≈ ∫‰u?? ?√ ÔXM? U?? ? «d?Î ? ? O? ? ¦? ? w?½≈ ¨wM?
Ò ÐÔ U¹ ≠
°U¼uEH×¹ Ê√ Y¹œUŠ_« rN²OŽ√ ¨4Ô « ¡«bŽ√ Í√d« »U× √
¨Ê¬dI« UN?³AÐ rJ½uœU−¹ Âu wðQ?OÝ ∫‰u√ ÔXM U «d?Î O¦ Ë
°tK« »U²JÐ rKŽ√ 4Ô « »U× √ ÒÊS 4 UÐ r¼Ëc
n² ¹ qł— s ‰«u_« Ác¼ —bBð Ê√ sJ1√ ¨w½d³š√ pÐdÐ
Áœ«d?? q Ê√ Â√ ¨ÎôUÐ ¤ t?K« ‰u?? Ý— Y¹b?? ×Ð wI?K¹ ôË ¨WM ?UÐ
ʬdIUÐ ◊ö²šô« s UNFMË ¨jI W¹«Ëd« Ác¼ 5MIð
U?NME¹ Ê√ s U?NEH?Š U?Nö?ł≈ sË ¨tK«Ë U?N ‰ö?łù« u¼ qÐ ≠
tÐ ¡Uł Íc« ʬdI« uM Ë ¤ w³M« WF¹dý X½U Ê≈Ë ¨Uν¬d ”UM«
øÁc¼ s UMON²½« ≠
°5MR*« dO√ U¹ UNM t²M½ r ¨ô ≠
øUNO bFÐ Ó„bMŽ UL ≠
W?¹«Ë— s ”U?M?« lM? b?? ? ? »U?D)« s?Ð d?? ? ?L? ? ? Ž ÊÒ ≈ ∫Êu?u?? ? ?I?¹ ≠
d?? O? √ U¹ «c?¼ w pu?? U??L? ? ¨Áb??ŠË ʬd?? I« v≈ Ÿu?? łd«Ë Y¹b?? («
ø5MR*«
bMŽ s? Ρ«d??²? «Ë ¨«—Ë“Ë
Î U½Î U?? ²? NÐ ô≈ Êuu?? I¹ Ê≈ wЗ ÊU??×? ?³? Ý ≠
¨tM¼«u?Ž vKŽ ÂöJ« ¡U?I?≈ s u¼ U/≈ ¨qOœ ôË W?−?Š öÐ rN? ?H½√
X³?? ¦? ?²?« v≈ u?? Žœ√ X
Ô M U?/≈Ë Y¹b?? (« W¹«Ë— s? ”UM« X
Ô F?M U?? Ë
wC?I?O W¹«Ëd« s X?³?¦?²¹ Ê√ œ«—√ Ê≈ W?H?OK)« vKŽ ¡wý ôË ¨U?N?O?
”UM« vŽ]œô ô≈Ë ¨t??³?ł«Ë «c¼ qÐ ¨W?MOÐ vKŽ ÁƒU?C? ÊuJO? ¨U??NÐ
»UÐ s? fO X³?? ¦? ?²« V?KÞË ¨U¼u?? IK?²? š« Y?¹œU?? ŠQÐ rN U?? Îu?? I? ?Š
U?L ¨¡U?C?OÐ W?−?Š vKŽ ¡UC?I«Ë ¨W½U?³?²Ýô« »U?Ð s U/≈Ë WL?N?²«
Ê√ tM ÔX?³KD ¨U?? Φ¹b?? Š Íd??F? ý_« v?Ýu?? uÐ√ w?MŁb??Š Âu?¹ Àb??Š
t?F b?N?A ¨¤ tK« ‰u?Ý— s t?FL?Ý t½√ t?F b?Ô N?A¹ s0 wMOðQ¹
VF sÐ wÐ√
^
329
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°X³¦ð√ Ê√ ÔX³³ŠQ UξOý ÔXFLÝ U/≈ ¨tK« ÊU×³Ý ∫ÔXKI
wM?JË ¨ÓpL?? N?ð√ r w½≈ U?? √ ¨vÝu?? U?Ð√ U¹ ∫ÎözU?? ÔX?œ—√ rŁ
Ƥ tK« ‰uÝ— vKŽ ”UM« ‰]uI²¹ Ê√ ÔXOAš
øW¹«Ëd« qOKIð v≈ uŽœ√ X
Ô M w½√ X
Ô ³¦¹ U «c¼ w qN
tK«Ë ô ≠
¨WM^ « Ÿb¹Ë ʬd?I« cšQ¹ Ê√ »UD)« sÐ d?LŽ œ«—√ rNu? U√ ≠
¨Y¹œU?Š_«Ë 4 « sŽ ʬd?IUÐ wH?² √ Ê√ tK« –U?F?Ë ¨ÊU?²NÐË —Ëe?
ÆÆÆd_« s w Ó÷dŽ U* UÎLJŠ ʬdI« w bł√ r «–≈
¨U?? N? ?O? ? U?? A? ? b?? ¡UÐu« Ê√ X
Ô ?F? ?L? ? ? ? U??u?
Î ¹ ÂU?? A« Ô œ—√ b?? Ë
uÐ√ rN?M ÊU?? Ë ¨U??b?
Î w?C*UÐ rN??C? FÐ ‰U??I? ¨”UM« Ô d??A? ²? ÝU??
«c¼ v≈ q?O? √ ÔXM Ë Ÿu??łdUÐ r?N? C? FÐ —U??ý√Ë ¨Õ«d??'« sÐ …b??O? ³? Ž
·uŽ sÐ sLŠd«b³Ž dCŠ UbMŽ ô≈ 5¹√d« ÍQÐ i√ rK ¨Í√d«
÷—QÐ ¡UÐu« lË «–≈ò ∫‰U t½√ ¤ tK« ‰uÝ— sŽ Y¹b×Ð UMŁbŠË
°åUNM «ułdð ö UNO r²½√Ë lË «–≈Ë ¨UNOKŽ «ubIðÔ ö
s w ÷dŽ UL?O bł√ r «–≈ w½√ ¨U²Î O?Ð dFA« s „b¹“√Ë qÐ
°w ÷dŽ U ÁU³ýQÐ dJÐ wÐ√ ¡UC w Ô dE½ WMÝ ôË Uν¬d d_«
ø«Î–≈ WM^ « sŽ ¡UMG²Ýô« s¹Q
rN½√ «u?³ ?ŠË ¨ÂuI« U¼«d?²« W?¹d w¼ U/≈ ¨¡UMG?²Ý« b?łu¹ ô ≠
X
Ó I?? ³? Ý b?? I? ¨tM ‰U?M¹Ô ô pK¦?? Ê√ «u??d?? Ž U??Ë ¨pM? «uUM¹ U?? NÐ
„bFÐ s X
Ó ³Fð√Ë p
Ó K³ s X
Ó ³Fð√ ¨”UM«
wMÐÔ U¹ pMþ s Š s «c¼ ≠
tK«Ë tK× w sE« «c¼ ≠
ø¡wý rNðUN³ý w ‰«“ U√ ¨Êü« w½d³š√Ë ¨«c¼ ÓpMŽ Ÿœ ≠
¡wý „UM¼ ‰«“ U qł√ ≠
330
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«Î–≈ qI ≠
ÆÆÆ5MR*« dO√ d√ vKŽ ≠
v²??Š tu?Ý—Ë t?K« vKŽ U??ξ¹d?ł »UD?)« sÐ d?L? Ž wIÐ ∫Êuu??I¹
Ê√ v Ë√ ¨ u?*« ‘«d?? vK?Ž ÂU½Ë sFÔÞ U?? LK? ¨U??O?½bUÐ Áb?? N? Ž d?? š¬
d?? √ k?H? ?Š W?? −? ?×?Ð t½≈ rŁ ¨‰U?? ?ł— W?? ²? ?Ý b?? Š√ w? W?? ö?? )« Êu?Jð
s È—u??A« q?¼√ nK²??š« «–≈ ∫t Îö?zU?? ÕUЗ sÐ ‰öÐ d??√ 5L?K *«
«–≈ ∫t ‰u?? Ið Ê√ Ó œ—√ Óp½√ pc?Ð ÊËb??B? I?¹ °q_« q²?? U?? W??²? ? «
5MŁ« b?{ W? ?L? š oHð« «–≈Ë ¨WŁö?¦« q²?« ¨WŁö?Ł b?{ W?FЗ√ oHð«
pFł«— U?LK °bŠ«u« q²?« bŠ«Ë b?{ W²Ý oHð« «–≈Ë ¨5?MŁô« q²«
ø5MR*« dO√ U¹ tK²√ ∫ÎözU UÐdG²
‰öÐ
Î
°5LK *« 5Ð UÎöš b¹—√ ô ¨tK²« ∫t XK
ø5MR*« dO√ U¹ Ópu UL
s ¡wý Àb?Š U? ¨qO? u« rF½Ë tK« w³? ?Š ∫ô≈ ‰u?√ ô ≠
tM wM? ÊU? U?? ¨tÐ w rKŽ ôË ¨Áu??IK²??š« b? Áu?U? U??Ë ¨j «c¼
Îö?F? wM? ÊU? U?ÎI?Š «uDKš rN½√ d??O?ž ¨t?²?LKŽ U?Ë t??²K U?Ë ¨¡wý
°WMHF« rNuIŽË ¡«œu « rNÐuKË ¨rNMOÞUOý rNOKŽ t²K√ Ì»cJÐ
øj³CUÐ 5MR*« dO√ U¹ ÀbŠ Íc« UL ≠
U?? ? ?O½b?« s —U?Ðœ≈ w w?½√ ”U?M« È√—Ë ¨ÔX?MF?ÔÞ Âu¹ w?½√ „«– ≠
w½ËƒUł …dšü« vKŽ ‰U³≈Ë
°„bFÐ s UMOKŽ n
Ú K²Ý« ¨5MR*« dO√ U¹ ’Ë√ ∫«uUI
wuð s¹c« ¨d??HM« ¡ôR¼ s d?_« «c?NÐ oŠ√ b??ł√ U? ∫ÔXKI?
°Ì÷«— rNMŽ u¼Ë ¤ tK« ‰uÝ—
¨sL??Šd« b?³?ŽË ¨W??×KÞË ¨d??OÐe«Ë ¨ÊU?L? ¦?ŽË ¨U?ÎO?KŽ ÔXO?L? ?
ÆÆÆ«bFÝË
Î
331
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
d?? _« s t? fOË ¨d?? L? ?Ž s?Ð tK«b?? ³? ?Ž r? b?? N? ?A¹ ∫ÔXK? rŁ
°¡wý
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
]w≈ ¡ôR¼ «ËœU½ ∫”UMK ÔXK ≠
ÊUL¦ŽË UOKŽ
rNM sJ¹ rK
Î ô≈ «d{UŠ
Î
„Uð¬ U?? Ë ¨p²Ð«d?? Êu?? d??F¹ ¡ôR¼ Òq?F ¨wKŽ U?¹ ∫wKF ÔXK?I? ]sF?? d?ð ôË ¨d??_« «c?¼ ÓXOË Ê≈ t?K« oðU?? ¨t?? I? ?H«Ë r?KF« s t?K«
°”UM« »U— vKŽ pu
Ó„dN? Óp ÊudF¹ ÂuI« ¡ôR¼ ]qF ¨ÊU?L¦Ž U¹ ∫ÊUL?¦F ÔXKË
¨d?_« «c?¼ X
Ó OË X
Ó ½√ ÊS? ¨p?d?ýË pMÒ ÝË ¨¤ tK« ‰u??Ý— s
°”UM« »U— vKŽ Ópu ]sFdð ôË ¨tK« oðU
UγON w «uŽœ« ∫ÔXK rŁ
”UMUÐ wKB¹ Ê√ tðd√ ¡Uł ULK
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
¨Íb?FÐ s WH?OK)« rNM ÊuJO?Ý s¹c« W?² « ¡ôR¼ Ô d?√ ≠
w «uFL²−¹ Ê√ ¨…—uA*«Ë Í√d« ô≈ t fO Íc« dLŽ sÐ tK« b³ŽË
rNM «bŠ«Ë
«Ë—U²¹Ë ¨r¼d√ «ËdEM¹Ë ¨Ì—«œ
Î
rNHUš s ”√— «uÐd{U Ìqł— vKŽ «uFL²ł« ÊS ∫X
Ô K rŁ
Íc« WHOK)« WFOÐ i— s ”√— »dCÐ p²O Ë X½U «Î–≈ ≠
W?F? ³? « ‚UMŽ√ »d??CÐ d?Qð r?Ë ¨”UM« t?F¹U??³¹Ë W?²? « t?OKŽ o?H?²¹
ør¼bMŽ d_« qB X
Ó KFł s¹c«
]n o?A¹ s q?²? ?I?Ð ô≈ Ô d?? √ U?? ?Ë ¨wM? ÊU?? Íc?« «c¼ ≠
rNM dO√ vKŽ ÂuI« oHð« Ê√ bFÐ ¨r¼UBŽ d J¹Ë ¨5LK *«
tOKŽ lL²?ł« Íc« ÂUù« WFOÐ id¹ s q²?IÐ Ó d√ «–ULK ≠
”UM«
332
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«d?Î {UŠ ÔXM b?Ë ¨t?O³½ Ÿd?ýË ¨vU?Fð tK« s¹œ u¼ «c¼ Ê_ ≠
qł— vKŽ U?F?Î ?O?L?ł r d?√Ë r Uð√ s ∫¤ tK?« ‰u?Ý— ‰U? –≈ U?u¹
Î
ÁuK²U ¨rJ²ŽULł ‚dH¹ Ë√ ¨r UBŽ ÒoA¹ Ê√ b¹d¹ ¨bŠ«Ë
ø«Î–≈ ¤ tK« ‰uÝ— d√ u¼ ≠
U??N? ?C? F?Ð W??HU?? ? W?? _« s¼Ë ‰ËQ?? ¨p?c?? tK?«Ë u¼ qł√ ≠
Áuu¹ Ê√ «u?IHð«Ë ¨Êu?LK *« tOKŽ lL?ł√ dO?√ WŽ“UM Ê≈Ë ¨U?NŽU?Lłù
Ÿd?ý W?Ž“U?M w¼ ¨·Ëd?F*UÐ W?ŽU?D«Ë lL? « vKŽ ÁËb¼U??ŽË ¨r¼d?√
t tK« œ«—√ U?L? rO?I?²? ¹ ô d?_« «c¼ ÊS? ¨W?H?OK)« h?ý ô tK«
ô ¨ÊU??O? ?B? F« sK?Ž√Ë œd??L? ²?« d??Nþ√ s 5?LK *« w?Ë rO??I? ²? ? ¹ Ê√
ÆÁ«u¼ tOKŽ vK√Ë ÊUDOA« t s¹“ U dOž ¡wA
ørNðd – s¹c« W² « w d_« XKFł «–ULK ≠
s¹c?« W?? ?²? ? ?« w d?? ?_« «c?¼ Íd?? ?B? ? Š V?³? ? Ý ÔXM?ÒOÐ b?? ? I ≠
¨Èu?I²?«Ë rKF«Ë qC?H«Ë ¨WIÐU? « q¼√ s rN?F?O?L−? ¨rN?²?OL?Ý
°Ì÷«— rNMŽ u¼Ë ¤ tK« ‰uÝ— U bË
øtMOFÐ «bŠ«Ë
r= ð r «–ULK ≠
Î
¨dJÐ u?Ð√ v Ë√ b??I? ? b??Š«u? ÔXO?? Ë√ «–≈ ¨w? ? H½ w? ÔXK ≠
d?? O? ?ž w? —U?? ý√ ÊU?? Ê≈Ë ¨¤ tK?« ‰u?? Ý— ’u¹ rK? ’Ë√ r Ê≈Ë
Ê√ ÔX¼d?? b??Ë ¨Õ=d?B?¹ r tMJË dJ?Ð wÐ_ d??_« ÊuJ¹ ÊQÐ l{u??
Æ”UMK d_« X
Ô d² ¨U²Î OË UOŠ
Î d_« «c¼ qLŠ√
«b?Î Š«Ë X
Ó OL?Ý Ê≈ p
Ó ½√ l ¨pŽ—Ë b?Ò ý√ ÊU? U tK« p
Ó L?Š— ≠
d¹b?łË R?H? rNK Ë ¨tu?Ý—Ë tK« w{d¹ s wL? ð Ê√ ô≈ „U?ýU?×?
Ɖu¼cUÐ ¡d*« VOB¹ UÎGK³ Ÿ—u« s ÓXGKÐ pMJË ¨UNÐ
]wKŽ ôË w ô UÎUH UNM ÓÃdš√ Ê√ ô≈ b¹—√ ÔXM U tK«Ë ≠
p
Ó UNK Ë ¨U
Î Ý«— Îö³ł UNM X
Ó łdš bI ≠
333
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
wM
Ò ÐÔ U¹ wÐ pMþ s ( «c¼ ≠
pÐ ”UM« Òsþ s s Š√ tK«Ë ÓX½√Ë ≠
o(« vK$«Ë ¨d_« p ÊUÐ√ ¨w½d³š√Ë ¨Êü« «c¼ s ÓpŽœ ≠
ÊU U2 p
Ó X
Ô K Íc« bFÐ
o
ÊUÐ tK«Ë qł√ ≠
Ò (« vK$«Ë d_«
Ô
bFÐ «c¼ w ¡wý Ó„bMŽ√ ≠
5MR*« dO√ U¹ ô ≠
øbFÐ Ï¡wý ÒrŁ ÒwKŽ rNuIð s qN ≠
5MR*« dO√ U¹ qł√ ≠
ø„«– UL ≠
∫ÊuuI¹ ≠
–≈ ¨tÐU?? ×? ? √ i?FÐ l U?? Î ?U?? ł U?? Îu¹ »UD?)« sÐ d?? L? ?Ž ÊU??
°vJÐ rŁ ¨ÎöOK Óp×{
°ø„«– rK
Ó OJÐË X
Ó J×{ „UM¹√— ∫tuŠ s t ‰UI
Ó ¨X
rŁ ¨Áb?³? FM ¨d?L? ²« s U?LM?
lMB½
W?OK?¼U?'« w UM ∫‰U??I?
Î
Ô
w X½U?? b??I? ? ¨w½UJÐ√ Íc« U?? √ ¨wMJ×?? {√ Íc« «c¼Ë ¨t?K Q½
—U?B? ¨…d?H?Š U?N Ô d?H?ŠË ¨wF? U?N?ðc?šQ? ¨U¼œ√Ë Ô œ—Q? ¨WMЫ
°WOŠ UN²Mb ¨w²O( sŽ »«d²« ÔiHMð
ø5MR*« dO√ U¹ ÎöF «c¼ ÀbŠ qN
YFÐ tK« ÊÒ ≈Ë ¨W?OK¼Uł q¼√ UM b?I ÂUM _« …œU³?Ž d³?š U√ ≠
s UML? ¨b?Š«u« tK« …œU³?Ž v≈ U?NðœU?³Ž „dð v≈ U½u?Žb¹ Îôu?Ý— UM
U?? V−¹
Âö??Ýù«Ë ¨Âö?ÝùUÐ wK?
^
Ò Ž tK« ÒsË ¨d??H? s? UMË ¨s¬
°tK³
°Êü« p
Ó M ô≈ tÐ lLÝ√ rK w²MÐô Íœ√Ë d³š U√
334
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø5MR*« dO√ U¹ qFHð r√ ≠
»dF« WOK¼Uł X½U pK² X
Ô KF X
Ô M Ê≈Ë ¨qF√ r tK«Ë ô ≠
w ƒd« c?š«R¹ ôË ¨UN?LŁ≈ UMŽ Òj×O Âö?Ýù« ¡Uł b?Ë ¨UNd?Fð w²«
ÔXM Âu¹ v²?Š w²MЫ Ô œ√Ë U wMJË ¨W?OK¼U'« w lM? U0 ÂöÝù«
bu? ¨ÊuFE XMÐ VM¹“ w¼ U?N²?łËeð …√d« ‰Ë√ ÊS? ¨WOK¼U?'« w
q³ WBHŠ œöO ÊU Ë ¨d³? _« sLŠd« b³ŽË ¨tK« b³ŽË WBHŠ w
d³ √ wN «cNË ¨XO³« wM³ð g¹d? X½U Âu¹ ¨5MÝ fLÐ W¦F³«
«–U*Ë ¨Èd³J« w²M?Ы œ√uÐ r√ r ULK °hHŠ UÐ√ X
Ô OM?Jð UNÐË ¨wðUMÐ
°øWOŠ
Ò ÈdGB« sbÐ Âu√Ë gOFð Èd³J« Ÿœ√
Ô
w? »d?? ? F« t?? ? ?d?? ? Ž Ê≈Ë œ√u?« Ê√ ¨U?? ? ²Î ? ? ?O?Ð d?? ? F? ? ?A?« s „b?¹“√Ë
vKŽ Ò‰œ√ ôË ¨t½uK?F?H¹ «u½uJ¹ r Íb?
Ò Ž w?MÐ wu? ÊS? ¨rN?²? OK¼U?ł
w Uγ³?Ý UNłË“Ë X½U Ë ¨wK³ XLKÝ√ w²« W?LÞU w²š√ Ê√ p–
°b¹“ sÐ bOFÝ XłËeð v²Š WOŠ XOIÐ b ¨p– bFÐ wöÝ≈
ozUŁuUÐË ¨t?Ë√ w rN?HUÐ oŁu?? ¨5MR*« d?O?√ U¹ r?×?H? œ— ≠
Ádš¬ w WO¹—U²« ozUI(«Ë
øÁc¼ s UMłdš√ ≠
nI?½ Ê√ o×?? ²? ?ð ôË ¨5MR*« d?? O? ?√ U¹ U?? NM U?Młd?? š qł√ ≠
d¦ √ U¼bMŽ
qO U WLŁ ÊU Ê≈ bFÐ „bMŽ U0 w½d³š√ Êü«Ë ¨pc u¼Ë ≠
Æ«c¼ dOž
∫ÊuuI¹ ≠
UÐU?Î ²? «Ëd?C?×¹ Ê√ ”U?M« s VKÞ
¨¤ tK« ‰u??Ý— ÷d?
Ó
Ó U*
sJË ¨tðU?Ë bFÐ ”UM?« qC¹ ô w ¨ÁbFÐ s W?H?OKK tÐ w u¹
tK« »U??²? UMO?HJ?¹Ë °Íc?N¹ t½S? tM? rJŽœ ∫‰U? »UD)« sÐ d??L?Ž
ø5MR*« dO√ U¹ pu UL ¨UM¹b¹√ 5Ð Íc«
335
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
d?LF? ÊU U?Ë ¨«Îœb?−? qÞU³U?Ð o(« jKšË ¨¡«d?²«Ë »c? ≠
t½S? tM rJŽœ ∫‰u?I?O? ¤ tK« ‰u?Ý— v?≈ ¡w ¹ Ê√ »UD)« sÐ
«c¼ dOž ÀbŠ Íc« d_« sJË °ÍcN¹
ø5MR*« dO√ U¹ ÀbŠ Íc« UL ≠
s UÐU?Î ?²? r?J V²?
Ú ? √ rK¼
Ò ∫‰U? ¨¤ t?K« ‰u?Ý— ÷d?? U* ≠
°ÁbFÐ «uKCð
¨«Îb¹b?? ?ý UÎJ?ŽË pŽu¹ u?¼ «–S?? ¨¤ t?K« ‰u?? ?Ý— v≈ Ô dE?M
t?³K?ž b? ¤ w³M«
Ê≈ ∫X
Ô KI?? ¨t?O? u¼ Íc« s? t?OKŽ X
Ô I?H? ýQ?
Ò
tK« »U² UM³ × ¨Ê¬dI« r bMŽË ¨lłu«
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
rJ? V²J¹ «u?Ðd?? ∫‰u??I?¹ s rN?ML?? ¨ÊËd?? {U?? (« nK²?? š« ≠
°ÁbFÐ «uKCð s UÎÐU² ¤ tK« ‰uÝ—
ÆÆwuIÐ ‰uI¹ s rNMË
°wMŽ «uu ∫¤ tK« ‰uÝ— ‰U ¨·ö²šô«Ë jGK« d¦ ULK
‰e½ Íc« t?{d? s ¤ tK« ‰u?Ý— vKŽ oHA?ð Ê√ qOL?ł ≠
5MR*« dO√ U¹ Á¡Uł wŠuÐ ”UM« d³¹ Ê√ œ«—√ tKF sJË ¨tÐ
wŠuÐ oKF??²¹ sJ¹ r rKË W?—Ë —U?C?ŠS?Ð ¤ w³M« d?√ Ê≈ ≠
¨rNM¹œ w ”UM« t?łU²?×¹ wŽd?ý dQÐ ôË ¨”UM?K tGK³¹Ô r b¹b?ł
qBŠ U qł_ tÐ rNöŽ≈ „dð rŁ
ø5MR*« dO√ U¹ „«—œ√ UË ≠
∫—u√ …bŽ «c¼ vKŽ qOb« ≠
wu?ð b??Ë ¨fO?? L? ?)« Âu¹ X‡‡?‡½U?? W‡‡‡?ŁœU??(« Ác‡?‡¼ ÒÊ≈ ∫ÎôË√
Ê√ tMJ?1 ÊU? Ë ¨ÂU¹√ W??FЗQ?Ð Áb?FÐ Í√ ¨5?MŁô« Âu¹ ¤ tK« ‰u??Ý—
t½√ X
Ô LKŽ ¨q?F?H¹ r U?LK ¨»U??²J« p– WÐU?²? s¹d??š¬ s VKD¹
ÆtL²JO UOŠË
Î sJ¹ r
336
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
‰e½Ô√ U? mÒKÐ b t½QÐ ¤ t?O?³½ vKŽ vMŁ√ b v?UFð tK« Ê√ ∫U?O½UŁ
Î
ÂU9≈Ë ¨s?¹b« ‰U?? ?L? ? S?Ð W?? ?_« Ác¼ v?KŽ v?U?? ?Fð t?K« s
b?
?
?
Ë ¨t?? ? O≈
Ò
Íc« s?¹b« s u?¼ ¤ w³M?« t?? ³? ?²J?¹ r U?? ÊQÐ ‰u?? ?I«Ë ¨W?? L? ?F?M«
t?OË ¨WU?Ýd« mOK³ð Âb?FÐ ¤ w³MK ÂU?Nð« t?O ¨W?UŽ W?_« t?łU²?%
°œU³F« vKŽ WLFM« ÂU9≈Ë s¹b« ‰UL SÐ Ád³š w vUFð »dK V¹cJð
W??I? O? I? Š vKŽ ·u??u?«Ë ¨¤ Ád??√ rN?? w UM?ö??²? š« ∫U??ΦUŁ
w UM?U??F½ UMF?Kš b??Ë ¨Ác??O? H?Mð v≈ U??ÎF??O? L? ?ł UMŽ—U?? ô≈Ë ¨ÁU?MF??
ÊËœ U?L?NÐ v—Ë t?OKF½ l?Kš b? ¤ ÁUM¹√— Ê√ œd?: q³? s …ö?B«
«d?Î ?√ nU??½ Ê√ ¡«b?²? ô« «c¼ w r?¼Ë UMK¦?? qN?? ¨pcÐ U½d??Q¹ Ê√
°øwŠu« s t½√ UMÎ OI¹ Âe$
vI?? ?³?¹ sJË ¨5?MR?*« d?? O? ? √ U?¹ Êü« v²?? ?Š qO?? ?L? ? ł Âö?? ? ≠
ø¤ tðdCŠ w ·ö²šô« “Uł q¼ ∫‰«R «
w ¤ tÐ d?Ó ?√ Ìd? √ w U??Î u??B?š t?ðd?C? Š w ·ö??²? šô« ≠
¨lłË s ^s¾¹ ôË ¨U?ÝQ?
Î Ð uJA¹ ô ¨vU?F? U?N?O? u¼ W??O?F?O?³Þ WU?Š
·dEUÐ W¹œU?Ž WU?Š ”UO? sJ1 ô sJË ¨WJKN? U¼b?FÐ U WJKN?
U* ¨tO u¼ Íc« tOKŽ b¹“√ ô Ê√ ô≈ Ô œ—√ UË ¨¤ tO ÊU Íc«
v≈ œU?ý—ù« »UÐ s t½√Ë »u?łu« vKŽ fO d?_« «c¼ Ê√ w d?Nþ
°pc ÊU ÎöF t½√ qOb«Ë W−(UÐ p X
Ô MOÐ bË ¨`K _«
U UN½—UI¹ b d«Ë_« Ê_ ¨»U²J« «c¼ w ·ö²šô« “Uł bË
qOb«Ë ¨»ułu« vKŽ t½√ wF s¹c«Ë Ó—√ rË ¨»ułu« v≈ UNKIM¹
¨v‡?‡‡Ë√ ÊU?? „d?? ²« Ê√ ¨p– „d?ð rŁ WÐU?? ²J?« vKŽ ¤ t‡?‡‡e?? Ž
ô d?? L? Ž ‰u?? I „d?? ²¹Ô r »U?? ²J?U?? ¨v?Ë_« ô≈ qF??H?¹ ô ¤ t½_
ô√ ÊU U? bFÐ ¤ tŽUM²?ô U/≈Ë ¨lłu« t³Kž b?I UÎÐU²? t «uÐÒdIð
U??Ë ¨q?F? √ Ê√ w½U??ýU?? ŠË ¨t??²? O? B? ?Ž U?? ¨W??O½U?Ł VKÞ uË ¨V?²J¹
Ƥ tK« ‰uÝ— wBF¹Ë wMFOD¹ s ÔXKF Ê≈ Ô błË
337
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
«c??NÐ b?N? F¹ Ê√ œ«—√ ¤ tK« ‰u??Ý— Ê√ ‰u?I¹ r?N?C? FÐ sJË ≠
°VUÞ wÐ√ sÐ wKF Wö)« ÊuJ² »U²J«
Â√ ¨VO?G« «u?FKÞ« øV²?JÔ¹ r »U?²? Êu?L?C? «u?LKŽ nO? Ë ≠
«–U* øwKF W?ö)UÐ b?NF¹ «–U* rŁ ø¤ tK« ‰u?Ý— —b sŽ «u?Iý
vK?Ž «c¼ ¨Ád?? ? O? ? G Ë√ ¨d?JÐ w?Ð_ w u¹ Ê√ œ«—√ t?½√ Êu?? ?{d?? ?²? ? ?H¹ ô
ÊuJ¹ s w? u?O ô≈ »U?²J« œ«—√ U?? t½√ TÞU?)« rN??e?−Ð rOK? ?²«
øÁbFÐ ”UM« vKŽ WHOKš
v Ë√ b ¤ tK« ‰u?Ý— Ê√ «uU s r¼ ¨«c?NÐ «uU s¹c« ≠
øpu UL ¨lÞU hMÐ d¹bG« Âu¹ Wö)UÐ VUÞ wÐ√ sÐ wKF
¨q³? s? lÞU? hMÐ VU?Þ wÐ√ sÐ wKF
v Ë√ b?? «œ U? ≠
Ò
øtÐ lDË o³Ý b U V²J¹ Ê√ t WłU(« UL
Í—œ√ ÔX ≠
hMÐ ‰u?? I« rŁ ¨VO?? GUÐ rł— u?¼ Èdð U??L? s?JË ¨U½√ ôË ≠
¨¤ w³M« WHU0 UFÎ OLł 5LK *« ÂUNð« wMF¹ w
Ò KŽ WöÐ lÞU
w —U?? ?B½_« lL?? ?²? ?−¹ n?O? ? Ë q?Ð ¨dJÐ U?Ð√ Êu?? LK? *« l¹U?? ?³¹ nO?J
b «u?LŽ“ U ÊU? u rŁ øtO u?²³ d?_«Ë WH?OKš —UO²?šô WHO?I «
u¼ nU?¹ nO?J ¨U?ÎF?O?L?ł UMF? rŁùUÐ yw?KŽ ÈËU? ?² Îö?F? Àb?Š
UÐ√ l¹U?³¹Ë Áb?FÐ s W?ö?)« t ÊuJð ÊQÐ ¤ tK« ‰u?Ý— d?√ d?šü«
tM? ∆d??³?½Ë ¨h?? ý vKŽ U?? d?
Î ? ł wIK½ n?O? øw?MF¹U?? ³¹ rŁ ¨d?JÐ
¨UC
Î ¹√ wK?
^ Ž QDš√ bI d?LŽ QDš√ ÊS? øqFH« fHMÐ U?U b?Ë ¨dš¬
°»U √ bI ÔX³ √ Ê≈Ë
5MR*« dO√ U¹ Xb ≠
øÁc¼ s UMłdš√ ≠
UMłdš qł√ ≠
338
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
øbFÐ UN¼U³ý√ s „bMŽ UL ≠
∫ÊuuI¹ ≠
d‡?‡‡‡«Ë√ c?? O? ?HM?ð s‡Ž fŽU?? I? ?²¹ »U?‡‡‡D?)« s‡‡?Ð d‡‡L?? Ž ÊU‡?‡
g¹d? v≈ V¼c¹ Ê√ WO?³¹b?(« Âu¹ tM VKÞ b?I ¨¤ tK« ‰u?Ý—
‰U??Ý—≈ Õd??²? «Ë ¨6ł tMJË r?NU??²? I ¡U??ł U?? t½√ t??²U??Ý— U??N? GK³??O
U?³¹dIð
Î —dJð b? nu*« fH½Ë °ÊU? «cJ¼Ë ¨t½UJ ÊU?HŽ sÐ ÊU?L¦?Ž
¨UÎŁöŁ ÎôU?? ł— ¤ tK« ‰u??Ý— »b?? ²½« U??bMŽ ¨»«e?? Š_« …Ëe??ž w
…u?I«Ë ”Q³UÐ t½u?HBð Íc« d?LŽ s?¹Q ¨WÐU?×B« s b?Š√ rI¹ rK
6
Ô −¹Ë …—U?ð b??²?A?¹ tÐ U??L? ¨«d?Î ?N? ł d??łU¼ Íc« u¼ fO?√ ¨o(« w
ø5MR*« dO√ U¹ «c¼ w pu UL °øÈdš√
rNMJË ¨ÎöF? ÊU b UÎŁb?Š ÊËd c¹ UνUO?Š√ rN½√ ¡ôR¼ WKJA ≠
Îôôb²?Ý«Ë ¨¡UłuŽ Îôu?IŽ tO? ÊuKLF¹Ô
¨Uξ?Oý d_« ‰Ë√ V ?% ¨«bÝU
Î
°Î¡U ÊPLE« t³ ×¹ »«d U tðbłË ¨d_« w Ó dE½ «–≈ rŁ
ø5MR*« dO√ U¹ p– nO Ë ≠
g¹d?? v?≈ W?? O? ?³¹b?? ?(« Âu¹ wM?KÝd¹ Ê√ ¤ t?K« ‰u?? Ý— œ«—√ ≠
t²UÝ— rNGKÐ_ ¨ÎöF
b??Ë °w ? ?H½ vKŽ U??ÎA?¹d?? ·U??š√ w½≈ t?K« ‰u??Ý— U¹ ∫t ÔX?KI??
Ê≈Ë ¨wM?FM1 s? ÒÍb?? Ž w?MÐ s U?? ?NÐ fO?Ë ¨U?? N w?ðË«b?? Ž ÓX?d?? Ž
eÒ ? ?Ž√ qł— vK?Ž p
Ó œ√ sJË °r?N? O?KŽ X
Ô K?šœ tK« ‰u?? Ý— U¹ X
Ó ³?? ³? ?Š√
ÆÊUHŽ sÐ ÊUL¦Ž ¨lM√Ë …dOAŽ d¦ √Ë ¨wM WJ0
øU¼bMŽ ¤ tK« ‰uÝ— qF «–UL ≠
ÆÆÆÊUL¦Ž vKŽ ÈœU½Ë ¨w¹√dÐ cš√ ≠
UM¾ł U/≈Ë ¨Ì‰U²I  Q½ r UM½√ r¼d?³šQ g¹d v≈ V¼–« ∫t ‰UË
°·dBM½Ë Ád×M½ ¨ÍbÚ NÓ « UMF ¨t²d( 5LEF ¨XO³« «cN «—«Ë“
Î
339
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Ô»d??(« ô≈ w¼ U?Ë ¨U??Î ?ŽU??Ið ôË UÎM³??ł d?_« w È—√ U?? «Î–≈ ≠
¨5LK *« Í√d lL? O ¨U¹√—
Î ¤ tK« ‰u?Ý— Èd¹ ¨…—uA*«Ë Í√d«Ë
¨—bÐ ÂuO UÎU9 ¨rN¹√— vKŽ ‰e½ ¡Uý Ê≈Ë ¨t¹√— vKŽ vC ¡Uý ÊS
ÆÆƉU²IK ÎôeM gO'UÐ ¤ tK« ‰uÝ— ‰e½ Âu¹
‰u?Ý— U¹ ÁU¹≈ tK?« pe½√ ‰eM «c¼√ ∫—cM*« sÐ »U??³?(« t ‰U?I?
ø…—uA*«Ë Í√d«Ë »d(« w¼ Â√ ¨lOD½Ë lL M tK«
…—uA*«Ë Í√d«Ë »d(« w¼ qÐ ∫¤ tK« ‰uÝ— ‰UI
—UЬ qF??−?MK ¨»d??Š ‰eM «c¼ Ê√ «Î–≈ È—√ U?? ∫»U??³? (« ‰U??I? °ÊuÐdA¹ ôË »dAM UMHKš —bÐ
t¹√dÐ ¤ tK« ‰uÝ— cšQ
sÐ »U?? ³? ?(« nU?? š «uu?? I¹ Ê√ ô≈ wIÐ U?? ¨wM?
Ò ÐÔ U¹ ÓXb?? ≠
Ác?? ? ??ð« Íc?« ‰eM?*« s?Ž 6łË ¨¤ t?K« ‰u?‡?‡‡?Ý— d?‡‡?‡√ —c?‡?‡M?*«
°wMŽ «uU UL ¨‰U²IK ¤ tK« ‰uÝ—
°»dG²Ý√ ö «c¼ «uU u ≠
WÝUO?Ý ÂUI ÊU ÂUI*« Ê_ ¨i—√ r w½S? ¨wMÐ
Ó ¹√— UL ≠
] U¹ X
5¼«d?? ³«Ë Wœ_U?Ð U??u?
Î ? Žb?? t?? ²¹√— Íc« Í√d?« t ÔXMO?? ³? ¨W?? {ËU??H? ?Ë
«uA?×H¹ Ê√ ô≈ wIÐ U? ¨tЫu t «b?Ð UbFÐ w?¹√dÐ cš√ «cN? ¨Z−(«Ë
c?O?HMð sŽ fŽU?Ið ÌÊU³?ł Í√dÐ c?šQ¹ Ê√ ¤ tK« ‰u?Ýd nO? «uu?I¹Ë
Ád√ s¼— w H½ X
Ô F{Ë ¨w¹√— X
Ô K Ê√ bFÐ w½≈ rŁ °Ád√
ÆrNOKŽ X
Ô Kšœ «c¼ bFÐ X
Ó ¾ý Ê≈ ∫X
Ô KË
U?? nu*« «c¼ w ÓX?F?L? ł b??I? ¨tK?«Ë W?ŽU??−? A« ”√— «c¼ ≠
`BM« U?L¼Ë ¨t?²U?Ý—Ë ÁbzU?I hK?<« ÍbM'« w lL?²?−¹ Ê√ V−¹
¨¤ b‡‡?‡‡zU??I?« t‡‡Ð c??š√ Í√— ¡«b?Ð≈ ÊUJ `B?M« U??Q?? ¨W?? ŽUD«Ë
¨t?²?K Íc« q rž— ¡U??ý Ê≈ »U¼cK „œ«b‡‡‡?F?²?ÝU?? W‡‡ŽUD?« U?√Ë
340
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
‰u?Ý— b?F?Ð ¨Âö?Ýù« w YU?¦« qłd« „d??³?²?Fð g¹d? X?½U? b?Ë
rJO??√ ∫‰U??Ë ÊU??O? H?Ý u?Ð√ nË ¨b??Š√ Âu?O? ¨dJÐ w?Ð√Ë ¨¤ tK«
°øbL×
bŠ√ t³−¹ rK ¨Áu³O& ô Ê√ ¤ tK« ‰uÝ— —UýQ
ø»UD)« sÐ dLŽ rJO√ ¨WU× wÐ√ sЫ rJO√ ∫‰UI
¨Âö?? Ýù« w U‡‡?‡O?? B? ? ?A« r‡?‡‡¼√ ·d‡?‡‡F?¹ ÊU‡‡‡? b‡‡I?? U?? ? Ë °ÓX½√ w?½U?? ?¦?« Ád¹“ËË ¨d?JÐ u?Ð√ ‰Ë_« Ád¹“ËË ¨¤ t?K« ‰u?? ? Ý—
°r dOž sŽ ‰QÝ
∫t ÓXKË ¨tuÝ—Ë tK? Óp³Š ◊d s U?NMOŠ Óp H½ pU?L²ð rK
°„ƒu ¹ U p
Ó tK« vIÐ√ bË ¨¡UOŠ√ Ó d – s¹c« Ê≈ ¨tK« ËbŽ Í√
°ÊU Íc« «cN ¨tK«Ë ÓXb ≠
ø5MR*« dO√ U¹ »«eŠ_« …Ëež d³š UL ≠
Âc¹Ô Ê√ V³?? Ý U?? t?K«Ë Í—œ√ X
Ô »«e?? Š_« Âu¹ Àb?? Š U?? ≠
‰u√ ÔX Ë ¨U?FO?
Î Lł WÐU×?B« ÊËœ sŽ ÁbŠË »UD)« sÐ d?LŽ t?O
tO? „d²?ý« d√ u¼ ‰u?√ wMJË ¨wF ¤ tK« ‰u?Ý— WÐU×? «u–
°øÁbŠË dLŽ tKL×¹ «–ULK ¨dš¬ qł— ·ô¬ WŁöŁ l dLŽ
ø„«– ¡wý ÍQ ≠
`¹— U?M²?ÐU?? √ b?? ?Ë ¨»«e?? ?Š_« Âu¹ ¤ t?K« ‰u?? ?Ý— l U?M ≠
”—U œdÐË ¨…b¹bý
tK« tKF?ł Âu?I« d?³?Ð w?MOðQ¹ Ìqł— ô√ ∫¤ tK« ‰u?Ý— ‰U?I?
øWUOI« Âu¹ wF
°bŠ√ UM t³−¹ rK UM²J Âu¹ w?F? ? tK« t?KF?? ?ł Âu?? ?I« d?? ?³? ? Ð wM?OðQ¹ Ìq?ł— ô√ ∫‰U?? ? rŁ
øWUOI«
°bŠ√ UM t³−¹ rK UM²J 341
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
Âu¹ wF?? tK« t?KF?ł Âu??I« d??³? Ð wMOðQ¹ Ìq?ł— ô√ ∫W?¦U?Ł ‰U?I? øWUOI«
°bŠ√ UM t³−¹ rK UM²J ÂuI« d³Ð UMðQ WH¹cŠ U¹ rÔ ∫¤ tK« ‰uÝ— ‰UI
Ë√ ¨w½«œU½ u?Ë ¨t??O≈ V?¼– U?? t tK?« d?? ¹Ë ¨W?? H¹c??Š V?¼c??
qł— UM? nKð U?? ¨«b?Î F? Ý Ë√ ¨ÊU??L? ¦?Ž Ë√ ¨U??OKŽ
Î Ë√ ¨dJ?Ð UÐ√ ÈœU½
»UD)« sÐ d?L?Ž tKL?×¹ nOJ ¨ÓX¹√— U? vKŽ d?_« sJË ¨b?Š«Ë
øÁbŠË
r²½Q?? ¨Ád??O? ž tKL??×¹ ô t½√ U??L? ¨Áb?ŠË t?KL?×?¹ ô tK«Ë ô ≠
œd??³«Ë ·u??)« s ”U?M« VO??B¹ U?? r?J³??O? B¹ ¨d??AÐ ·UD?*« W¹U??N½
…Ëež w b¼U:« s ‰UM¹ Ê√ t²OÐ w sx fOË ¨gDF«Ë Ÿu'«Ë
w Tb??²? ? L?K fOË °åd??łUM?(« »uKI« XGK?ÐËò ∫U??N? O? tK« ‰U??
¨œd?? ³« t?? F? ? ?K¹ ¨tK?« qO?? ³? ?Ý w ”d?? ×?¹ Ó UÐ s2 ‰U?M¹ Ê√ t?? ý«d?? °ÕU¹d« tLDKðË
r Âu?? ? w ‰u?? ? Ið U?? ? sJË ¨n?B½√Ë v?ŽË s Âö?? ? «c¼ ≠
∫vË_« …u³M« Âö? s ”UM« „—œ√ U2 ¤ tK« ‰uÝ— ‰u? «uL?NH¹
°ÓX¾ý U lM U `² ð r «–≈
w? wI?√ Âu¹ Âö?? ? ? « t?? ? ?OK?Ž rO?¼«dÐ≈ t?U?? ? U?? ? ? ô≈ ‰u?? ? √ ô ≠
5MR*« dO√ U¹ wM²LKŽ UL ¨qO u« rF½Ë tK« w³ Š∫—UM«
rNðU¼dð s „b?MŽ ‰«“ U?√ w½d?³?š√ Êü«Ë ÆÆU?NK¦? ‰u?√ U½√Ë ≠
ø¡wý rNðUN³ýË
÷«d?? ?√ s w?MGK?Ð U?? q? «c‡?‡¼ ¨5‡?‡M?R*« d?? ?O? ?√ U?‡‡?‡¹ ô ≠
ÍbM?Ž U?? Ë ¨Îô«u?? √ rN?? ²?M √ v?KŽ d?? ł w²?« ¨rNu?? ?I? ?ŽË rNÐu?K
ÆÁd‡‡Ož
342
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
wŠuUÐ w?A*« Ê√ –≈ ¨«Î–≈ »U?³« «c¼ o?KG½ Ê√ w½d? ¹ t?½√ U?√ ≠
U UM³? × ¨W?LOKÝ WN?łu« X½U uË ¨»UO?¦K WŁuKË fHMK ¡UMF
ÆUMOI
t?? ³? ?C? ? G¹ U?? Ë ¨w½d?? ? ¹ Ád?? ?¹ U?? ¨5MR?*« d?? O? ?√ d?? √ v?KŽ ≠
wM³CG¹
‚d?²H½ Â√ ¨w?
Ò MÐÔ U¹ tMŽ wMQ? ð dš¬ ¡wý „bM?Ž ‰«“ U qN? ≠
ÂöJ« UMKÞ√ bI
U?Ë ¨w«b?łË w²K¾?Ý√Ë Íœ—Ë Íc??š√ sŽ 5MR*« d?O?_ —c?²?Ž√ ≠
w »c?Ž ¡U tK«Ë X
Ó ½Q? ¨t¦¹b?×Ð wF?LÞË ¨t w³Š s ô≈ «c¼ ÊU?
ÆÁbłË UbFÐ ÁbMŽ YJË ¡U*« Âe s Âö¹Ô ôË ¨WKŠU ¡«d×
¡wý „b?MŽ ‰«“ U??√ ¨w?M³??−?Ôð r ÓpMJ?Ë ¨wM
] ÐÔ U¹ Óp?OKŽ ô ≠
øtMŽ wMQ ð
w ? ?H½ Íe?? Ž√Ë ¨d??O? ?š√ ¡wý ÍbM?Ž ¨5MR*« d?? O? √ U?¹ qł√ ≠
Æp«dH U¼bFÐ
øu¼ UL ≠
°UO½bUÐ ÁbNŽ dš¬ sŽ 5MR*« dO√ wMŁb×¹ Ê√ Vž—√ ≠
ø«b¹b%
pŁbŠ√ Ê√ b¹dð ¡wý Í√ sF ≠
Î
¤ t?K« ‰u?? ? ? ?Ý— U?¼U¹≈ „d?? ? ? ?]AÐ Èd?? ? ? ?AÐ ‰Ë√ s?Ž w?M?Łb?? ? ? Š ≠
Æ…œUNAUÐ
…d¹e?? ?ł Âö?? Ýù« ¡U?? {√ Ê√ b?? ?FÐ ¨b?? O? ?F?Ð Ìb? ?√ cM? „«– ÊU?? ≠
ÊUL¦ŽË dJÐ uÐ√Ë U½bF ¨Uł«u√
tK« s¹œ w ”UM« qšœË ¨»dF«
Î
°q³'« n&—U ¨bŠ√ q³ł vKŽ ¤ tK« ‰uÝ— l ÊUHŽ sÐ
Ïw?³½ Óp?OK?Ž U/S?? ? ¨b?? ? ŠÔ√ ÚX?³Ł« ∫¤ t?K« ‰u?? ? Ý— t? ‰U?? ? I? ? ?
°Ê«bONýË o
Ï ¹b Ë
343
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ô ·ËdF o¹bB«Ë
¨w√Ë u¼ wÐQÐ tO Ÿ«e½ ô ·ËdF w³M«Ë
=
s v?KŽ√Ë ¨W?? ł—œ ¡U?? O? ? ³½_« s q?√ Ïqł— ¨dJ?Ð uÐ√ u¼Ë t?? O? ? Ÿ«e½
ÔoDM¹ UL ¨…œUN?A« UN½√ UMLKF ¨ÊUL¦ŽË U½√ ÔXOI³? °Wł—œ ¡«bNA«
ÈdAÐ ‰Ë√ Ác¼ X½U Ë ¨ÈuN« sŽ
ød J¹Ô Íc« »U³« d³š UL ≠
ÊU? Ë ¨¤ tK« ‰u?Ý— dÝ
Ò VŠU? ÊU?L?O« sÐ WH?¹cŠ ÊU? ≠
”UM« ÊËœ sŽ UNÐ tB²š« b —uQÐ t dÝ√
] b
Ú
øWM²H« w ¤ tK« ‰uÝ— ‰u kH×¹ rJ¹√ ∫UÎu¹ ÔXKI
U½√ ∫WH¹cŠ ‰UI
¡Íd' p½≈ ¨ U¼ ∫X
Ô KI
tU?? ? Ë tK¼√ w? qłd?« WM²?? ? ∫¤ tK« ‰u?? ? Ý— ‰U?? ? ∫‰U?? ?I? ? dJM*« sŽ wNM«Ë ·ËdF*UÐ d_«Ë WbB«Ë …öB« U¼dHJð ¨Á—UłË
d׳« ÃuL ÔÃu9 w²« sJË ¨Ác¼ X O ∫ÔXKI
UÎIKG UÐÎ UÐ UNMOÐË pMOÐ Ê≈ ¨UNM p
Ó OKŽ ”QÐ ô ∫‰UI
d J¹Ô Ë√ »U³« `²H¹Ô ∫X
Ô KI
d J¹Ô qÐ ∫‰UI
°oKGÔ¹ ô Ê√ ÈdŠ√ p– ∫ÔXKI
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÓÀbŠ «–UL ≠
¨«uKF??H¹ Ê√ «uÐU?N? ¨»U?³« sŽ W??H¹c?Š «uQ?? ¹ Ê√ ”UM« œ«—√ ≠
tQ ¹ Ê√ UÎËd «Ëd√ rŁ
ø»U³« s ∫WH¹cŠ U¹ ∫t ‰UI
dLŽ ∫‰UI
¨W‡‡M?²?H«Ë ”U‡‡M?« 5‡‡Ð »U?³« t?½√ rKF¹ d?L? Ž ÊU? √ ∫t qO??I?
ød J¹Ô t½√Ë
344
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
°rKF¹ ÊU qł√ ∫‰UI
ød J¹Ô Ë√ »U³« `²H¹Ô ∫puIÐ bBIð «–UL ≠
r?KŽ√ s? √ rË ¨W?M²?? ? H?«Ë ”UM?« 5Ð »U?? ? ³?« w½√ r?KŽ√ ÔX?M ≠
wMÐU?? √ b??Ë «b?Î O? N? ý Â√ ¨”UM« u1 U??L? w?ý«d? vK?Ž wЗ vI√√
°q²I« t½√ X
Ô LKŽ ¨d J¹Ô ‰U ULK ¨q²I«
rJÐ n&—« Âu¹ ¤ tK?« ‰u?Ý— Èd?A³?Ð q³? s XLKŽ U?√ ≠
øbŠ√ q³ł
q² ÊËœ …œUNý UNKF ÔXK ≠
ø5MR*« dO√ U¹ q² ÊËœ …œUNA« ÊuJð√ ≠
ÊuJð qł√ ≠
øp– nO Ë ≠
ørJO ¡«bNA« ÊËÒbFð U ∫UÎu¹ ¤ tK« ‰uÝ— UM ‰U ≠
bONý uN tK« qO³Ý w q²Ô s ¨tK« ‰uÝ— U¹ ∫UMKI
qOKI «Î–≈ w²√ ¡«bNý ÊÒ ≈ ∫‰UI
øtK« ‰uÝ— U¹ sL ∫UMKI
¨b??O? N? ý o¹d??G«Ë ¨b??O? N? ý ÊuD?³*«Ë ¨b??O? N? ý Êu??FD*« ∫‰U??I? bONý ÂbN« VŠU Ë ¨bONý o¹d(«Ë
¤ tK« ‰uÝ— Ê√ Ó d – s¹c?« W L)« ¨W²?Ý ¡«bNA« «Î–≈ ≠
°tK« qO³Ý w œUN'« bONA WU{ùUÐ ¨r¼d –
œ—Ë b?Ë ¨p– s d??¦? √ rNKF??ł W?_« Ác?NÐ tK« W??L?Š— s ≠
¤ tK« ‰uÝ— UNÐ d³š« Èdš√ Y¹œUŠ√ w r¼d –
ø5MR*« dO√ U¹ r¼ sË ≠
∫¤ tK« ‰u?Ý— ‰U? b??Ë ¨b?O?N?ý u?N? Êu?ŽU?DUÐ U? s ≠
°rK qJ …œUNý ÊuŽUD«
345
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
v≈ qł— ¡U?ł b??I? ¨b?O?N? ý u?N? t?{d?ŽË tU?? ÊËœ U? sË
b¹d?¹ qł— ¡U?? ł Ê≈ X
Ó ¹—√ ¨tK?« ‰u??Ý— U?¹ ∫‰U?? I? ? ¨¤ tK« ‰u?? Ý—
øwU cš√
°ÓpU tDFð ô ∫‰UI
øwMKðU Ê≈ X
Ó ¹√—√ ∫‰U
°tKðU ∫‰U
øwMK² Ê≈ ÓX¹√—√ ∫‰UI
°bONý X½Q ∫t ‰UI
øt²K² Ê≈ ÓX¹√—√ ∫‰U
°—UM« w u¼ ∫‰U
ø5MR*« dO√ U¹ bFÐ ¡«bNA« w sL ≠
‰u?Ý— U½d?³?š√ b?I? ¨U¼b?OË U?N?F?{Ë b?FÐ u9 w²« ¡U? ?HM« ≠
°WM'« v≈ U¼—d Ð U¼bË U¼d−¹ ¡U HM« Ê√ ¤ tK«
q « ∫¤ tK« ‰uÝ— ‰U? bI ¨b?ONý uN? q UÐ U sË
°…œUNý
°bONý uN WЫœ t²Žd s ∫w√Ë u¼ wÐQÐ ‰UË
∫¤ tu?? ?I ¨U?? NK?L? ?Š V³?? ? Ð qU?? Š w?¼Ë u9 w²?« …√d*«Ë
°…bONý lL−Ð u9 …√d*«Ë
øW³ðd*« fH½ w 5MR*« dO√ U¹ w rNðd – s¹c« q qN ≠
«uðU? s¹c« r?¼Ë ¨…d?š¬Ë U?O½œ ¡«b?N?ý „UM¼ ¨¡«u??Ý «u? ?O ô ≠
r¼—U?¹œ w Ëb??F?« rNK²?? Ë√ ¨œU??N? ?'« U??ŠU?? Ý w tK?« qO??³? ?Ý w
·UM _« w¼Ë ¨…dš¬ ¡«bNý „UM¼Ë ¨q³ s rNO «uKÒJ½ U V³ Ð
q Qð ¨ÍœU?? F« XO?*« rJŠ rN?? LJŠ U?? O½b« w? ¡ôR??N? ¨W?? O? U?? ³«
rNMJË ¨”U?M« vKŽ Íd?−¹ U?? rN?OKŽ Íd?−¹Ë ¨r?¼œU? ?ł√ ÷—_«
Æ¡«bNA« œ«bŽ w WUOI« Âu¹
346
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
d?? ? Ô Íc« »U??³K U??ξ? O?M¼Ë ¨5MR*« d??O? √ U?¹ ÔXL??N? UÎM ? Š ≠
…œUNA« Vð«d vKŽ√ t ÊUJ
¡UA¹ s tOðR¹ tK« qC p– ≠
øqł_« »dIÐ tF X Š√ ¡wý p
Ó F ÀbŠ qN ≠
rNM?OÐ ÊU?? Ë ”UMU?Ð X
Ô −??−? Š ¨5²?? «Ë W??¦?U??¦« X
Ô GK?Ð U??bMŽ ≠
ÆwIðUŽ vKŽ d_« «c¼ qI¦Ð ÔX Š√ ¨UMžd U* rŁ ¨5MR*« UN√
ø5MR*« dO√ U¹ Ìd√ Í√ ≠
v≈ ÒÍb¹ ÔXF??d? ¨r?J(«Ë W?ÝU??O? «Ë W??O?Žd?«Ë W?ö??)« d?√ ≠
¨w²OŽ— dA²½«Ë ¨wðu XHF{Ë ¨wMÝ
d³ rNK« ∫X
Ô KË ¡UL «
Ò
◊dH
= ôË lOC
Ò dOž pO≈ wMC³U
ø5MR*« dO√ U¹ Óp H½ vKŽ u*UÐ uŽbð√ ≠
”UM?« q ”Q?? ? u*«Ë ¨ u*« ô≈ …U?? ?O? ?(« b?? ?FÐ U?? ? wM?
Ò ÐÔ U¹ ≠
rK ¹ sK ¨q?³? s ¡U?O?³½_«Ë ¨¤ tK« ‰u?Ý— tM »d?ý ¨tЗU?ý
¨o(« vKŽ i³?I¹Ô Ê√ ¡d?LK W9U?š d?O?š Ê≈Ë ¨»UD)« sÐ d?L?Ž tM
Æ«c¼ vKŽ tK« vI√ Ê√ X
Ô ³³Š√ bË ¨t²OŽ— ôË tM¹œ w ◊dHÔ dOž
ø5MR*« dO√ U¹ „œUNA²Ý« q³ UN²¹√— w²« U¹ƒd« d³š UL ≠
¨U?O½b« w w W?FL?ł d?š¬ X½U w²« W?F?L'« Âu¹ „«– ÊU? ≠
ÔXOK? rŁ ¨tK¼√ u¼ U?0 t??OKŽ ÔXOMŁ√Ë t?K« Ô b??L? ×? d??³M*« Ô b??F?
∫”UMK X
Ô K rŁ ¨dJÐ wÐ√ vKŽ X
Ô LŠdðË ¨tK« ‰uÝ— vKŽ
5ðdI½ w½dI½ UÎJ¹œ ÊQ X
Ô ¹√—
s qł— pK²I¹ ¨5MR?*« dO√ U¹ ∫fOL?Ž XMÐ ¡ULÝ√ XU?I
°r−F«
ø5FK« qF b√ ≠
°tK« —b wCLO qF ≠
347
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø5MR*« dO√ U¹ Óp½QýË t½Qý UL ≠
UMMOÐ ÊU U0 „d³šQÝ ≠
vAš√ tK«Ë ÔXM b?Ë ¨ÓpM ¡w−¹ Y¹bŠ wMF?łu¹ …d ‰Ë_ ≠
ÓpM lLÝ√ Ê√ b¹—√ w½√ ôuË ¨pÐ wzU?I ‰Ë√ cM WE×K« Ác¼ wðQð Ê√
W×HB« Ác¼ ÍuDM ¨lłu« «c¼ wMŽ n
] Jð Ê√ p
Ó O≈ X
Ô ³KD ¨p
Ó MŽ ô
Æ5MR*« dO√ U¹ ÚqI ¨tK« —b tMJË ¨U¼dAM½ Ê√ q³
ÁdOž b¹ vKŽ ô Áb¹ vKŽ w²OM qFł Íc« tK bL(« ≠
ø5MR*« dO√ U¹ rË
Ó ≠
Îôu−Ž sJð ö ¨wM
Ò ÐÔ U¹ ·dF²Ý ≠
ø5MR*« dO√ d√ vKŽ ≠
v²?? ?Š ¨WM¹b?*« qšb¹ Ê√ r?K(« mK?Ð b?? w?
> ³? ? Ê–¬ ô ÔX?M ≠
U??ÎÎö?ž w? d? c¹ u?¼Ë W?uJ?« vKŽ u¼Ë W??³? F?ý sÐ …d??O? G*« Òw≈ V²??
WM¹b*« tKšœÔ√ Ê√ wM½–Q² ¹Ë ¨UF½U
ÁbMŽ
Î
¨œ«b??Š t½≈Ë ¨”U?MK lH?½ U??N? O? …d??O? ?¦? ÎôU??L? Ž√ Áb?MŽ Ê≈ ‰U??Ë
—U$ ¨‘UÒI½
WM¹b*« v≈ tKÝd¹ Ê√ X
Ô ½–Q
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ UL ≠
q r?¼—œ W??¾? ? …d?? O? ?G*« t?? OKŽ »
Ó d?? { ¨WM¹b?*« qšœ Ê√ b?? FÐ ≠
t uN tKB×¹ U2 wU³«Ë ¨dNý
…dOG*« tOKŽ Ó÷d U wJ²A¹ w½¡U−
øqLF« s s
Ô % «–U ∫t X
Ô KI
«d?Î OË ÎôU? wM−¹ t½√ ÔXdF? ¨U?NÐ ÂuI¹ …d?O¦? ÎôUL?Ž√ w d c?
ÆtLKþ U …dOG*« Ê√Ë
qLFð ULO dO¦ pł«dš U ∫t X
Ô KI
dc²¹ UÎDšUÝ ·dB½U
348
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ «–UL
t²¹œUM ¨wÐ d
Ê≈ rŁ ¨UU¹√
Ô ¦³
] b³F«
Ó
Î p– bFÐ X
vŠ—
X
Ô ?FMB ¡U?? ý√ u ‰u?? Ið p
Ó ½√ p
Ó M?Ž ÔÀb?Ò ?ŠÔ√ r√
Ô ?K rŁ
Î
Ú ∫X
ø`¹dUÐ s
Ô ×Dð
wÐU× √ s ‰Uł— wFË ¨UÎ ÐUŽ UÎDšUÝ w≈
Ó H²U
] X
UNÐ ”UM« ÔÀbײ¹ vŠ— p
Ó s
] FM _ ∫‰U rŁ
tI¹dÞ w vÒË ULK
°UÎH½¬ b³F«
w½œb¼ ∫wF s¹cK X
Ô K
Ô
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
d−?H« wK _ ¤ tK« ‰u?Ý— b− ? X
Ô Oð√ ¨5uOÐ U?¼bFÐ ≠
∫X
Ô K ¨ÎöK?š —√Ó r «–≈ v²?Š ¨«Ëu?²? Ý« ∫X
Ô KI? ¨X
Ô ?b?I?²? ¨”UMUÐ
—u ?« s ‰«uD« —U²?š√ X
Ô M Ë ¨nÝu¹ …—u Ð √d?√ Ô √bÐË °d³? √ tK«
tðu?H?ð ö? d?šQð s UM?Ð o×KO ¨d?−? H« …ö? w w W??F? — ‰Ë√ w
ÆWF —
…d?? O? ?G? ? q? r¼
Ò qL?? % ¨5?MR*« d?? ?O? ?√ U¹ ¡wý p?ðu?? H¹ ô ≠
p½≈ tK?«Ë ¨pMŽ d??šQ?ð s p —b??O? pðö?? w q?ODð ¨…d??O? ?³? Ë
ÆtOI rOŠd
¡UA¹ s tOðR¹ tK« qC p– ≠
°5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ UL ≠
wMMFÞË q?ł— ÒwKŽ VŁË v²?Š ¨vË_« U?¹ü« ^-Ô√ Ô b? U? ≠
wzUF√ Ê√ UNF Ô dFý ¨wMDÐ qHÝ√ U¼bý√ X½U ¨WMFÞ s d¦ √
ÆtŽe½ –≈ d−M)« l Xłdš b
°tK« ËbŽ wMK² ∫ÔXKI
349
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
nB« w ÊU? s ô≈ Àb?Š U? d¹Ó r ¨rKE c?¾?u¹ b?−? *«Ë
Ê_ ¨tK« ÊU?׳?Ý ¨tK« ÊU?×?³Ý ∫Êuu?I¹ «Ë—U?B W?O?I³« U?√ ¨‰Ë_«
lDI½« b wðu
‰ËU?? ×? ? ¨u¼ s È—√ ô Ê√Ë ¨»d?? N¹ Ê√ w?MMF?Þ s ‰ËU?? Š rŁ
„«c??u?¹ q²?? v²?? Š ¨tMFÞ ô≈ Ìb? ?ŠQÐ d1 ô ÊUJ? ¨t?? U?? ? ?≈ ”UM«
«ËdHþ rN½√ dF?ý ULK ¨…¡U³Ž 5LK *« s qł— tOKŽ vIQ? ¨WF ð
°t H½ tK« ËbŽ ÓsFÞ ¨tÐ
ø5MR*« dO√ U¹ U¼bMŽ ÓXKF UL ≠
…ö??B« r²??O t?²? b??Ë ¨·u?Ž sÐ s?L?Šd«b??³? Ž b?OÐ Ô c??š√ ≠
”UMUÐ
¨…—œU?G« UMFDUÐ s¦? „b? łË …ö?B« fMð
r ¨tK« U¹ ≠
Ó
øXłdš b „ƒUF√Ë
U?? d?š¬ ‰U?? ÊU?? YO?Š ¤ t?K« ‰u?Ý— W??O? Ë U?N?½≈ ]wMÔÐ U¹ ≠
°rJ½U1√ XJK UË …öB« …öB« ∫v Ë√
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ UL ≠
U?? Ë ¨s?FD?« dŁ√ s t?ðb?? I? ? Íc« Âb« …d?? ?¦J w?
] KŽ w?
Ó L? ?ž√ ≠
wuŠ ”UM«Ë w²OÐ w U½√Ë ô≈ wOŽË Ô bF²Ý«
øÓXI√ U ‰Ë√ ÓpM ÊU UL ≠
ø”UM« vK √ ∫X
Ô K ≠
rF½ ∫«uU
°…öB« „dð s* ÂöÝù« w ÒkŠ ô ∫ÔXKI
w Ô dE½ ¨ÔXžd U*Ë ¨ÔXOK Ë ¨Ô Q{u² ¨¡u{uÐ Ô uŽœ rŁ
”U³Ž sÐ tK«b³Ž ÔX¹√d wuŠ s¹c«
°wMK² s q ”U³Ž sЫ U¹ Ãdš« ∫t X
Ô KI
350
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÍdQÐ ÊuK¼Uł ¨„UM¼ ÊuFL²− ”UM«Ë ¨b− *« v≈ Ãd
ø5MR*« dO√ sFÞ s ∫‰UI
t?F? ÓsFÞ rŁ ¨…d??O?G*« Âö??ž …RR uÐ√ ¨tK« Ëb??Ž tMFÞ ∫«uU??I?
°t H½ q² rŁ ¨UÎD¼—
…dOG*« Âöž “ËdO ¨tK« ËbŽ t½≈ ∫w ‰UI ”U³Ž sЫ ¡U−
øl½UB« ∫ÔXKI
qł√ ∫‰U
Íc« tK bL?(U ¨UÎËd?F tÐ Ô d√ bI tK«Ë ¨t?K« tKðU ∫ÔX‡‡K
°ÁbMŽ UNÐ wM−łU×¹ …b−Ý tK b− ¹ r qł— bOÐ w²OM
Ò qFł
w³??Š ◊d??H w½≈ tK«Ë ¨5M?R*« d?O? √ U¹ VK?I« dDH¹ Y¹b??Š ≠
wK¼√Ë w√Ë wÐ√ „«b ¨wMDÐ w tK« ËbŽ d−Mš dŁQÐ fŠ_
¨Óp
^
UFOLł
Î
Ì
vK?ŽQÐ ]wK?Ž ]s Ê√ tK? b?? L? ? («Ë ¨ÒwM?ÔÐ U¹ »U?? ²? ? qł√ q?J ≠
ÊS? ¨b?ŠÔ√ X
Ú ³Ł« ∫¤ t?K« ‰u?Ý— b?ŽË oI?×?²?O ¨…œU??N?A« Vð«d?
Æs¹bONýË o¹b Ë w³½ pOKŽ
„b?I? r√ nH?¹ «c¼ d?O?ž fO ¨5?MR*« d?O?√ U¹ Óp U?ξ?OM¼ ≠
b?I tK«Ë ¨p?Ð UMÐU?B? d?³?−¹ Ê√ t?Q? ½Ë ¨tK« bMŽ p³? ? ²?×½ ¨UMŽ
U??ÎÝ√— UMU??Š X³KI½« d?? ? Ô U??LK ¨7H« t??łË w U??ÎF?O?M UÎÐUÐ ÓX‡‡?‡M
VIŽ vKŽ
«Ëe?? F? ²? ? wÐ pÐU?? B? ? rEŽ «–≈Ë ¨wM?
Ò ÐÔ U¹ tK¼√ t?K« lO?? C¹Ô ô ≠
bI²H¹Ô bOI s ÁbFÐ UL ¨¤ tK« ‰uÝ— bIHÐ
°bI²HÔð tK«Ë pMJË ¨¤ ≠
t‡‡?K b??L? (U?? ¨t‡‡K?« —b?? Òw c??H?½ Ê√ t‡‡K« Ëb?‡‡‡Ž œ«“ U?‡‡ ≠
‰UŠ q vKŽ
351
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ø5MR*« dO√ U¹ p– bFÐ ÀbŠ «–UL ≠
rŁ ¨w?u?? ł s Ãd?? ? ? ¨t?? ²?Ðd?? A? ? ¡U0 w½ËƒU?? ł p?– b?? FÐ ≠
qł_« t½√ «uLKF ¨pc Ãd t²ÐdA 6KÐ w½ËƒUł
tK« Èd??A? ³Ð 5MR*« d??O?√ U?¹ d?AÐ√ ∫‰U??I? »U??ý q
Ï ł— ¡U??ł rŁ
¨X
Ó LKŽ b U ÂöÝù« w ÂÌ bË ¨¤ tK« ‰uÝ— W³× s ¨p
Ó …œUNý rŁ ¨ÓXbF ÓXOË rŁ
wKŽ
] ôË ¨w ô UÎUH UNM ÔXłdš w½√ u Ô œœË ∫XKI
÷—_« ^f1 Á—«“≈ «–≈ ¨ÓdÐœ√ ULK
ÂöG« wKŽ
Ô KI
] «Ëœ— ∫X
v?I½√ t?½S?? ? ? ¨p?Ðu?Ł l—« ¨w?š√ s?Ы U¹ ∫t? X
Ô ?K? œU?? ? ? Ž U?? ? ? LK?
°pÐd vIð√Ë ¨pÐu¦
sŽ p ?H½ ÓpKG?Að ô 5?MR*« d?O?√ U¹ ‰U?(« pKð w ÓX½√Ë ≠
ø—«“≈ w UN¹b³ð W×OB½
U?O½bUÐ Íb??N?Ž d?š¬ ÊuJ¹ Ê√ b¹dð qN? ¨‰U??(« pKð w U½√Ë ≠
ø«dOG
ÊU Ê≈Ë tMŽ X
^ J t²¹√— «dJM
Î
Î
5MR*« dO√ U¹ dO)« ô≈ Óp b¹—√ ô ¨tK«Ë ô ≠
ÒwMÔÐ U¹ pÐ tK« „—UÐ ≠
t½√ «u??LKŽË pM?DÐ s 6K«Ë ¡U*« Ãd??š Âu¹ ”U?M« qF?? U?L? ≠
qł_«
r¼¡UJÐ X
Ô FLÝ v²Š ÂuI« vJÐ ≠
«u?F?L? ð r√ ¨Ãd?O?K UO?Î UÐ ÊU? sË ¨UM?OKŽ «uJ³ð ô ∫ÔXKI?
ø¤ tK« ‰uÝ— ‰U U
ø‰U UË ∫«uU
°tOKŽ tK¼√ ¡UJ³Ð XO*« ^»cF¹Ô ∫X
Ô K
352
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
5MR*« dO√ U¹ UFœ
Î ô Uœ
Î tOKŽ vJ³OÔ pK¦ Ê≈ tK«Ë ≠
U?? w½√ ÓX?LKŽ b??IK? ¨‰u??I« «c¼ pÐ Íb??N? ?Ž d??š¬ qF??& ô ≠
`¹b*« ^VŠ√
5MR*« dO√ d√ vKŽ ≠
wMÐÔ U¹ p
Ó Ð tK« „—UÐ ≠
øp– bFÐ ÓXKF UL ¨5MR*« dO√ U¹ ÓpÐË ≠
Â√ W?? ? A?zU?? ? Ž v≈ o?KD?½« ∫t ÔX?K?Ë ¨tK?«b?? ? ³? ? ?Ž wM?Ы ÔX¹œU?½ ≠
¨5MR?*« d?O? √ q?Ið ôË ¨Âö?? « Ôd??L? Ž pOKŽ √d??I¹ ∫q?I? ¨5?MR*«
Ê√ »UD)« sÐ d?LŽ Ê–Q?² ¹ ∫qË °«d?Î O√ 5MR?LK ÂuO« X
Ô w?½S
tO³ŠU l sb¹Ô
w H½ vKŽ ÂuO« t½dŁË_Ë ¨w HM Áb¹—√ ÔXM ∫XUI
¡Uł b dLŽ sÐ tK«b³Ž «c¼ ∫«uU tK«b³Ž lł— ULK
w½uF—« ∫ÔXKI
tO≈ qł— w½bMÝQ
øtK«b³Ž U¹ p
Ó ¹b U ∫X
Ô KI
°ÚX½–√ b ¨5MR*« dO√ U¹ V×
Ò Ôð Íc« ∫‰U
¨p– s Íb?MŽ ^r¼√ ¡wý s? ÊU?? U?? ¨tK? b??L? (« ∫ÔXK?I? Ê–Q??²? ¹ ∫qË ¨W??AzU??Ž vKŽ rÒKÝ rŁ ¨w?½uKL?ŠU?? ÔXC??³?Ô U½√ «–S??
v≈ w½Ëœd?? ¨wM?𜗠Ê≈Ë ¨w½uKšœQ?? X½–√ ÊS?? ¨»UD)« sÐ d??L? Ž
5LK *« dÐUI
øpO³ŠU —«u−Ð sbÔð Ê√ WAzUŽ Ê–Q² ð «–ULK ≠
ÊuMb¹ Âö? « rN?OKŽ ¡U?O?³½_U? ¨U?Nðd−?Š w w³?
Ò ŠU? Ê_ ≠
¨„UM¼ sb? U?Nðd?−Š w? ¤ tK« ‰uÝ— U? b?Ë ¨Êuðu1 YO?Š
t³ŠU »d dJÐ UÐ√ UMÒ œ rŁ
353
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
wŠ
Ò ÓX½√Ë «uKF bË ¨XO ÓX½√Ë Óp «u½–Q² ¹ Ê√ ÓX³KÞ rK
Ó ≠
Ê–Q²Ý√ ÔXKI ¨wŠ U½√Ë w½œdð Ê√ ÚXK−š UNKF ≠
Ë√ U??ÎO??Š Óp? fO U?? c??šQ?ð Ê√ v{dð ô ¨qł— s? „—œ tK ≠
U²Î O
wMÐ U¹ l³²¹Ô Ê√ oŠ√ o
^ (« ≠
øp– bFÐ UO½bUÐ „bNŽ dš¬ UL ¨5MR*« dO√ U¹ ÓXb ≠
ULK ¨WŽUÝ ÍbMŽ X¦JË wKŽ
Ò XKšb? ¨WBHŠ w²MЫ ¡Uł ≠
sЫ qšœ ¨ÚXłd?š U*Ë ¨d³?BðË tK« wI²ð Ê√ U?NM ÔX³KÞ ¨U¼ƒUJÐ b?²ý«
Ó b¼UłË ¨”UM?« dH 5Š X
Ó LKÝ√ ¨5M?R*« dO√ U¹ ∫w ‰U?I ¨”U?³Ž
nK²?? ¹ rË ¨«b?Î ?O? ?N? ý XK?²? ÔË ¨”UM« t?c??š 5Š ¤ tK« ‰u?? Ý— l
Ì÷«— ÓpMŽ u¼Ë ¤ tK« ‰uÝ— wuðË ¨ÊUMŁ« ÓpOKŽ
pUI bŽ√ ∫ÔXKI
ÁœUŽQ
t?? ?OKŽ X
Ú ?FKÞ U?? ? w Ê√ u? tK«Ë ¨Áu?9—d?? ž s? —Ëd?? G?*« ∫X
Ô KI?? ?
lKD*« ‰u¼ s tÐ X
Ô ¹b²ô XÐdž Ë√ fLA«
dLŽ sÐ tK«b³Ž c vKŽ wÝ√— ÊU Ë
÷—_« vKŽ wÝ√— l{ ∫ÔXKI
°øÍc vKŽ ÊU Ë√ ÷—_« vKŽ ÊU ¨ÓpOKŽ U ∫‰UI
w≈
Ò ?Ž ÷—_« vK?Ž t?? ?F? ?{ ¨p? ÂÒ Ô√ ô ∫t X
Ô ?KI?? ?
Ò d?EM?¹ tK« q
°»U²J« ÍuÔ
Ó Þ rŁ ¨wMLŠdO
s XÒÞ_ ‰U?³?'« t?²KL?Š u ¨5MR*« d?O?√ U¹ ‚d?A? »U?²? ≠
tK« s¹b ÓXKF U p UξOM¼ ¨tO w²« UM (« …d¦
Óp√ ¨‚«d?? ?H« ô≈ Á«—√ U?? Ë ¨ÂU?? ?I*« U?MKÞ√ b?? ?I? ? «c¼ Óp?MŽ Ÿœ ≠
øbFÐ wÐ WłUŠ
354
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
U?dD« ¨pb?Ž bI?²?Hð w²« p²?OŽ— ¨W?łU?Š pÐ p UMK ≠
–≈ ÂU?? ? ²¹_« ¨p?ðu?? ? B s?×¹ Íc?« d?? ?³?M*« ¨p?ð«uD?š ‚U?? ? ²? ? ?Að w?²«
¡wý q ¨rN?MO?Fð –≈ ¡U?H? F?C« ¨r¼d??BMð –≈ Êu?uK?E*« ¨r¼b?I? H?²ð
5MR*« dO√ U¹ „bI²H¹ UM¼
Ì÷U w½≈ ¨p
Ó OKŽ Âö U °åÊuFłd¹ ô UNO≈ rN½≈ò ≠
355
»UÒD)« sÐ ÓdLŽ ÔXOI²« UbMŽ
ÆÆÆvð√ UL vCË
WЫd qOM« 5ÐË tMOÐ ÊÒ Q ‰uD« Ÿ—U
q³ł …d Uš s bÔÒ t½Q VK
ô t½√ »«d??²« w? U??N? Ýd??G¹ u¼Ë d?Ô ?F? Að U??B?
Î ?Ž Èd?? ? O?« Áb¹ w
¡UJðö UNłU²×¹
°U¼—«b w ÷—_« X³¦Ò OÔ U/≈Ë
356
Téléchargement
Explore flashcards