Lisitry ny sehatra/Liste des catégories (@ teny malagasy – et en

advertisement
LISITR’IREO SEHATRA - LISTE DES CATEGORIES
TENY GASY
1. Ankapobeny
Biodiversité
Fiovan'ny toetrandro
Normes
Fanofanana
Torohevitra
2. Resaka tany
Fanatsarana ny tany
Fiarovana ny tany
Fitilina ny tany
Zezika biolojika
Zezika simika
3. Mikasika ny rano
Fitehirizana
Fisintonana sy fanaparitahana
Fanondrahana
Paompin-drano
4. Masomboly
Avy any ivelany
Avy eto antoerana
5. Fitaovana sy masinina
Fitaovana goavana
Fitaovana madinika
6. Fiarovana ny voly
Fiarovana biolojika
Fiarovana simika
7. Mahakasika ny vokatra
Fanangonana
Fanodinana
Fanondranana
Fiarovana, fitehirizana
Famatrarana
Fivarotana
8. Karazana mpisehatra
Fikambanana
Mpivarotra
Olo-tokana
ONG
Orinasa
Tetikasa
FRANTSAY
1. Général
Biodiversité
Changement climatique
Normes
Formation
Conseil, encadrement
2. Le sol
Amélioration du sol
Protection du sol
Analyse du sol
Engrais bio
Engrais chimique
3. L'eau
Stockage de l'eau
Système d'irrigation
Arrosage
Pompe, pompage
4. Semences
Importé
Local
5. Outils & Méchanisation
Machines et outils lourds
Outils & équipements
6. Protection
Protection biologique
Protection chimique
7. Récolte
Collecte, récolte
Transformation
Exportation
Protection/Conservation
Stockage
Commercialisation
8. Type d'Acteur
Association, groupement
Commerçant
Individuel
ONG
Industrie
Projet
Téléchargement