الامتحان-الوطني-لمادة-الرياضيات-2009-المسالك-العلمية-الدورة-الاستدراكية

Telechargé par Youssef Jell
W~ ~~I ~.jJ1 6la:Î.4~1
2009 ~\..)Jl...m &")J~I
J..:~'il ~~
1C:RR22 1
171:~~I Il
(2J
..
~".:...t
~.. ~ ..
.~
.
.IÂ<I A Il.
JI. .-\1" '"
,J ~ 1:1:' j..1 JI ...
':?-,--~ .. Il.'' .~' A)I.>9
) ~, \",
. !.:>~I\. .. " .' \1"
'-," .. <. ::1
t; 1> 1.. tl ,", ~ t9
.. ,\ Il,
~\.I~'t\ . ~.. a. .\ '(. '1
J ~,~ ..,... Jii ,.)Ai'
~~l:u311 :&.1\ JI 1
t4~(t..l.J~~.jJ~IJ ~~I ~J ~~ ~~I ~#I ~I ~&L~~1\ 1
3&J.,Q
:JI+i'i1
(6 3 ) J1J\ Π)Al3\
.(S) u-3! ~A6Î Ùo4~0.25 J(S) ~\ 4JJ~ 0.5 (1 1 1.5
. ~~ 0.25 J ~L..w.!1~~ 0.5 -~
QA /\ ü~~\~! ~J:I..:i.1O.5J (D) J ~J04 üJ 0.25-i
~ ~ ~. IlnA/\ üll
. W"l1..:i.I14,l,i,j~AJ0.25 J(S) JW"ll- (D) J0.25 J Ilüll ~~ 0.25 -~
(2 1 1.5
0.5 -~
( 63 ) (,.~û3\Œ )Al3\
1 (1
~~ 0.25 J d-c~~ 0.25-i (2
a-c
1
2
.PA=J2PD J 0.25 J(PA:PD
)~Ij11 W"I~ 0,25 J d-PJJILlI~I ~ 0.5 -~
a-p
( 6 3 ) ~\ Π}Al3\
0.5 (1 0.5
P(X =1) J 1 JP(X =0) J0,5 (2 1.5
E(X) J 0.25 JXJI.4AI6JoÏW0.75 (3 1
( 6 3 ) ~\ .>31Π)Al3\
2xO.5 1 11
.n4.N~ v ~us.I 0.25 82. 1....t Î 4..a 4.Jül4 (V)JO.75 (2 1 2
'n' "'6""'- ~ ~ n
2xO.5 -~
( 6 2 ) ~W\ Π}Al3\
2xO.5 (1
1 (2
1
1
(66 ) LJMJL-J\Π}Al3\
2-2x
~~ 0.25 J lim - xe 2J 0.5 J lim J(x) J0.25 -~
X~- 1+ e-X X~+'" 2xO.5 -~ 0.5-Î (1 1 2.5
(2
1
0.5
(3 2
(411
0.5 -~ 0.5
2xO.25 -~ j'(O) J 0.25 JJ'(x) ~~ 0.75-Î
]-00,0] ~ (C) ~J+10.5 J [O,+oo[~ (C) ~J+10.5
1 / 3 100%

الامتحان-الوطني-لمادة-الرياضيات-2009-المسالك-العلمية-الدورة-الاستدراكية

Telechargé par Youssef Jell
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !