phap-luat-dai-cuong-tom-tat-noi-dung-phap-luat-dai-cuong-co-thanh

Telechargé par haivy9010
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Pháp Luật Đại Cương - tóm tắt nội dung pháp luật đại cương
cô thanh
Pháp luật đại cương (Trường Đại học Thương mại)
Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Pháp Luật Đại Cương - tóm tắt nội dung pháp luật đại cương
cô thanh
Pháp luật đại cương (Trường Đại học Thương mại)
Downloaded by Vy H?i ([email protected])
lOMoARcPSD|27158422
Pháp Luật Đại Cương
I. Một số vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước
a, Quan điểm 1:
Quan điểm phi Mác xít:
Thuyết kế ước xã hội
Thuyết thần học
Thuyết bạo lực
Thuyết gia trưởng
Kết luận: chưa giải thích đúng đắn khách quan về định nghĩ nhà nước
vì duy tân và là ý kiến chủ quan của con người.
b, Quan điểm 2:
Quan điểm Mác xít dựa trên 2 cơ sở:
.cơ sở kinh tế ( sự xuất hiện của chế độ tư hưu )
.cơ sở xã hội (sự xuất hiện của giai cấp )
I.1.2. Bản chất của nhà nước:
Bản chất gia cấp thuộc về tay thống trị và bảo vệ giai cấp thống trị.
Bản chất xã hội ngoài việc bảo vệ giai cấp thống trị thì còn bảo vệ
các giai tầng khác.
Kết luận: Đây là 2 thuộc tính không tách rời và bất kì nhà nước nào
đều mang trong mình hai thuộc tính trên.
I.1.3. Đặc điểm của nhà nước
- Nhà nước thiết lập quyền lực công cộng đặc biệt: có trong
tay quyền lực – muốn duy trì quyền lực cho nhà nước cần
1 nhóm người thiết chế ( công an, bộ đội )
- Nhà nước có lãnh thổ và phân chia dân cư theo lãnh thổ
thành các đơn vị hành chính.
- Nhà nước có chủ quyền quốc gia.
- Nhà nước ban hành pháp luật.
- Nhà nước quy định và thực hiện việc thu các loại thuế.
I.1.4. Hình thức nhà nước
Downloaded by Vy H?i ([email protected])
lOMoARcPSD|27158422
Hình thức chính thê là cách thức tổ chức và trình tự thành lập cơ quan
cao cấp của quyền lực nhà nước cũng như mối quan hệ giữa các cơ
quan đó với nhau và với nhân dân.
1.1.4.1 Hình thức chính thể
Chính thể quân chủ
hình th c nhà
n c ướ
hình th c nhà
n c ướ
hình th c
chính th
hình th c
chính th
quân ch
quân ch
c ng hòa
c ng hòa
hình th c câấu
trúc nhà n c ướ
hình th c câấu
trúc nhà n c ướ
đ n nhâất ơ
đ n nhâất ơ
liên bang
liên bang
chêấ đ chính
tr
chêấ đ chính
tr
dân ch
dân ch
ph n dân ch ả ủ
ph n dân ch ả ủ
Downloaded by Vy H?i ([email protected])
lOMoARcPSD|27158422
Ví dụ: - Nhà nước phong kiến vì có nhà vua là người đứng đầu. Nhà vua là
người ban hành pháp luật và không cần thực hiện pháp luật.( Nhật Bản thời
trung đại, Trung Quốc, Việt Nam )
-Quân chủ tương đối :Đan Mạch,Anh, Bỉ, New Zealand,…
Chính thể cộng hòa
Quyền lực cao nhất của nhà nước thuộc về cơ quan được bầu ra theo một thời
hạn nhất định ( phương thức bầu cử ). Các cơ quan này thường có tên gọi như
Đại hội nhân dân, Nghị viện, Quốc hội,…
Chính th quân ch ể ủ
Chính th quân ch ể ủ
tuy t đốấi
Quyêền l c nhà n c t p ướ ậ
trung toàn b vào tay
ng i đ ng đâều nhà ườ ứ
n c ướ
Chính th quân ch ể ủ
t ng đốấi ( h n chêấ )ươ ạ
Quyêền l c nhà n c ự ướ
t p trung 1 phâền vào
ng i đ ng đâều và 1 ườ ứ
phâền quyêền l c thu c ự ộ
vêề 1 c quan khác ơ
Downloaded by Vy H?i ([email protected])
lOMoARcPSD|27158422
Chính thể cộng hòa dân chủ là do nhân dân bầu ra. Hiểu theo nghĩa rộng là tất
cả mọi người và theo nghĩa hẹp người đủ 18 tuổi và đủ khả năng nhận thức và
kiểm soát hành vi.
Ví dụ: Ở Việt Nam, nhân dân bầu ra các cử tri để các cử tri thay nhân dân bầu ra
quốc hộiđây là cách bầu gián tiếp nhưng khách quan.
1.1.4.2. Hình thức cấu trúc
Hình thức cấu trúc nhà nước là cách tổ chức nhà nước thành các đơn vị hành
chính – lãnh thổ và mối quan hệ giữa quan trong hệ thống chính quyền nhà
nước.
-Nhà nước đơn nhất: là nhà nước thống nhất, có chủ quyền chung,
trong đó nước được phân chia thành các cấp hành chính và chỉ có
một cơ quan quyền lực duy nhất ( Quốc hội ); một cơ quan hành
chính nhà nước cao nhất (Chính phủ ) với hệ thống cơ quan quản lý
thống nhất từ trung ương đến địa phương và cơ sở. Ví dụ: Việt
Nam, Trung Quốc,Campuchia ,Pháp, Nhật,…
-Nhà nước liên bang: là nhà nước có hai hay nhiều nhà nước thành
viên hợp lại và ngoài hệ thống cơ quan quyền lực và cơ quan hành
chính cao nhất chung trong toàn liên bang, trong mỗi nước thành
viên cũng có hẹ thống cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính
cao nhất của riêng mình; trong quan hệ với nhà nước liên bang ,các
nhà nước thành viên đều bình đẳng và có quyền độc lập tương đối.
Ví dụ: các nhà nước liên bang điển hình Đức, Mỹ, Mexico, Thụy
Sĩ,…
Chính th c ng hòa ể ộ
Chính th c ng hòa ể ộ
dân ch
Nguyên th quốấc
gia và c quan tốấi ơ
cao do nhân dân
bâều ra
Chính th c ng hòa ể ộ
quý t c
Nguyên th quốấc
gia và c quan tốấi ơ
cao do tâềng l p quý
t c bâều ra
Downloaded by Vy H?i ([email protected])
lOMoARcPSD|27158422
1 / 24 100%

phap-luat-dai-cuong-tom-tat-noi-dung-phap-luat-dai-cuong-co-thanh

Telechargé par haivy9010
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !