Telechargé par Aliş Sağıroğlu

felsefe sınav soruları 11.sınıf 1.ünite

publicité
1) Thales için arkhe sudur. Çünkü su canlıdır ve her şey ondan var olup ona döner. Thales’in
su hakkındaki bu görüşleri ile benzeri bir görüşe sahip olan inanç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zerdüşt İnancı
B)Hint İnancı
C) Taoizm
D) Mani İnancı
E) Bahailik
Ya da
1) Hint inanışlarının temelinde, evrenin yaratılışında suyun her şeyin kökeni olduğuna dair ve
yine suyun canlı kaynağı olduğuna dair ortak bir görüş vardır. Su hakkındaki bu görüşe benzer
bir düşünce sistemine sahip olan ve bununla beraber suyun ilk prensip ya da ilk element
olduğunu düşünen filozof kimdir?
A) Anaksimenes
B) Herakleitos
C) Anaksimandros
D) Thales
E) Empedokles
2) Aşağıda ilk dönem filozofları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Mitolojiden ve mistik açıklamalardan tamamen kopmuş bir şekilde olup biten şeylerin
neden sonuç ilişkilerini doğa ile açıklamaya çalışmışlardır.
B) Sadece anlamak ve merak gidermek için felsefe yapmışlardır.
C) Bu dönem felsefesinin ana amacı varlığın il maddesinin ve ilkesinin ne olduğuna cevap
vermektir.
D) Bu dönem filozoflarının materyalist olduğu söylenebilir.
E) Bu dönem filozofları, başta astroloji ve geometri olmak üzere matematik gibi pek çok
dalda araştırmalar yapmışlardır.
3)
1-Apeiron nicelik olarak sınırsız ve nitelik olarak belirsizdir.
2-Apeirondan ilk olarak birbirine karşıt olan kuru ve yaş meydana gelir.
3-Bütün var olanlar apeirondan çıkıp yine ona dönerler.
4-Apeiron, var oluşa ve yok oluşa dair denge içeren bir ilkedir.
5- Apeiron duyusal ve somut bir varlıktır.
Anaksimandros’un ilk neden olarak ortaya koyduğu apeiron ile ilgili yukarıda verilen
bilgilerden hangisi ya da hagileri doğrudur?
A) 2,3,4
B) 1,3,4
C) 2,3,5
D) 1, 3
E ) yalnız 3
4) Aşağıda verilen cümlelerden hangisi Demokritos’un savunduğu görüşlerden biridir?
A) Varlık; ezelî-ebedî, bölünemez, boşluk içermeyen ve hareketsiz olandır. Varlık çokluk
olarak görünse bile gerçekte varlık bir olandır.
B) Her şey sürekli bir değişim içindedir. Her şey karşıtıyla vardır ve kaçınılmaz olarak karşıtına
dönüşecektir.
C) Dünya var olan ve var olmayanlardan meydana gelmiştir. Var olmayanların
isimlendirilmesiyle var olanlar oluşmuştur.
D) Maddi şeylerin bağımsız bir varlığı yoktur. Onlar ideal varlıklar evrenindeki gerçek
biçimlerinin birer yanılsamalarıdır.
E) Tatlı, acı, soğuk, sıcak, renk sadece zihinde bulunur. Gerçekte ise boşlukta savrulan ve
raslantı sonucu karşılaştıklarında birleşmeleri zorunlu olan varlıklar vardır.
5) Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu savunan Herakleitos’a göre bu değişimin ilkesi
olan logosa dair aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Logos evreni hareket ettiren ussal ilkedir.
B) Evrendeki düzenliliği ve yasallığı sağlar.
C) Logos bir düzenleyici olarak evrenden önce de vardır ve evrene dışarıdan gelir.
D) Her şeyde ortak olarak bulunur.
E) Logos evrendeki her şeyin birliğidir.
6) Sofistlerin görüşleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
1- Evrensel olarak doğru ve değişmez bilgi vardır.
2- Mutlak bilgi yoktur.
3- Bilgiyi duyu yoluyla edinmek yanıltıcı olduğu için hatalıdır.
4) Herkesin uymak zorunda olduğu ahlaki bir yasa vardır.
A) 1,3,4
B) 2,3
C ) 1,4
D) Yalnız 2
E) Yalnız 3
7) Sokrates’in kullandığı ve bu yüzden onun adıyla anılan maiotik yöntemin asıl amacı neyi
göstermektir?
A) Doğru bilgiye ulaşılamayacağını göstermek
B) Bilginin sezgisel olarak elde edildiğini göstermek
C) Mutlak bir bilginin olmadığını göstermek
D) Bilgiye deneyimlerle ulaşıldığını göstermek
E) Bilginin doğuştan var olduğunu göstermek
8) Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in bilgi anlayışına uygun bir görüştür?
A) Göreli olanın ortaya çıkartılması
B) Bilginin bir erdem olarak ele alınması
C) Bilgide asıl belirleyici faktörün sezgiler olması
D) İnsanın özü gereği doğru bilgiye erişemeyecek olması
E) Mutlak bilginin fayda amacı taşıması
9) Platon’a göre gerçek varlık olan idealarla alakalı aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
1-Değişmeden kalırlar.
2- Kendi kendilerinin nedenleridir.
3-Duyusal dünyanın içindedirler.
4- Akılla kavranamazlar.
A) 3,4
B) 1,2
C) 1,3,4
D) 1,4
E) 1,2,3,4
10) Platon’a göre epistemenin nesneleri nelerdir?
A) Düşünceler
B) Doğa nesneleri
C) Sanılar ve tahminler
D) İdealar ve matematiksel varlıklar
E) Algı nesneleri
11) Platoncu idealizme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Doğru bilginin ölçütü algılardır.
B) Düşünce ve varlık özdeştir.
C) Fenomenlere yönelik bilgiler gerçek bilgilerdir.
D) İdealar, duyusal alana bağlı varlıklardan pay alır.
E) İdealara ulaşmak için akıl yeterli değildir.
12) Aristoteles’e göre doğadaki her varlığın bir nedeni vardır. O, herhangi bir şeyin varlığını
ve dünyadaki işlevini dört neden görüşüyle açıklar. Buna göre, bir heykele şekil veren
heykeltraş hangi neden ile açıklanır?
A) Maddi Neden
B) Ereksel Neden
C) Formel Neden
D) Fail Neden
E) İçkin Neden
13) Aşağıdakilerden hangi Aristoteles ve Platon arasındaki görüş farklarından biri değildir?
A) Platonda gerçek varlık fenomenlerden ayrıyken Aristoteles’te gerçek varlık maddelerin
özündedir.
B) Platonda gerçek varlıklar olan idealar fenomen dünyasından başka bir dünyada
bulunurken Aristoteles’te aynı dünyanın içindedir.
C) Platon, herhangi bir şeyin bilinmesini idealar kuramı görüşüyle açıklarken Aristoteles
bilmenin duyular ve akıl yürütme yoluyla gerçekleştiğini düşünür.
D) Platon için gerçeklik aklımızla düşündüğümüz bir şey iken Aristo için gerçeklik
duyularımızla algıladığımız bir şeydir.
E) Platon’da idealar hiçbir şekilde kavranamazken Aristoteles’te varlığın bilgisi ona ait
kategorilerle bilinebilir.
Téléchargement