Telechargé par kmb7vyzy6ofm

wzory

publicité
RUCH OBROTOWY
Nazwa wielkości fizycznej
Wzór
Jednostka
α
rad [radian]
droga liniowa
s=αr
m [metr]
prędkość kątowa
ω = α/t
rad/s lub 1/s
zaleŜność v (prędkości) od ω
v=ωr
m/s
ω = 2 π/T
1/s
zaleŜność f (częstotliwości) od T
f = 1/T
1/s = Hz
zaleŜność ω od f (częstotliwości)
ω=2πf
1/s
droga kątowa (kąt w radianach)
zaleŜność ω od T
przyspieszenie kątowe
zaleŜność a (przyspieszenie liniowe) od ε
ε=∆ω/∆t
1/s
2
a=εr
m/s
2
α = ω0 t + ε t2 /2
rad
M=Fr
Nm
praca momentu siły
W=Mα
J
moc w ruchu obrotowym
P=Mω
W [wat]
I = Σ mn r2n
kg m2
E = I ω2/2
J
II zasada dynamiki
M=Iε
N m2
moment pędu (kręt) punktu materialnego
L = mvr
kg m2/s
moment pędu bryły
L=Iω
kg m2/s
równanie drogi kątowej
moment siły
moment bezwładności ciała
energia kinetyczna w ruchu obrotowym
II zasada dynamiki w postaci uogólnionej
M t = L - L0
Téléchargement