Telechargé par Violeta Grama

701F001 Informare

publicité
701F001
FOR
INFORMARE PREALABILA
cu privire la incheierea contractelor de asigurare
Sectiunea 1- Informatiile minime prezentate clientilor înainte de încheierea contractelor de asigurare
( Informare standard, Conform Anexa Nr. 19 la Norma 19/2018 privind distributia de asigurari)
Art. 1. Informaţii despre identitatea distribuitorilor conform prevederilor art. 12 alin. (6) şi (7) şi art. 13 din Legea
nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări:
1.1. Identitatea si adresa Intermediarului Principal
IMPULS BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (denumit in continuare “Brokerul”), cu sediul social in str. LuigiGalvani 61-63, parter, camerele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/12664/2012, CUI 30848020, autorizat de Autoritatea de Supraveghere
Financiara (ASF) cu codul RBK-751, telefon: 0212007108, adresa de e-mail [email protected].
1.2. Calitatea de intermediar
Brokerul are calitatea de distribuitor de asigurari (Intermediar Principal), conform Legii 236/2018 privind
distributia de asigurari si este autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) cu codul RBK751.
1.3. Oferirea de consultanta
Brokerul ofera clientilor/potentialilor clienti, la cererea acestora, consultanta cu privire la produsele de
asigurare intermediate. Brokerul ofera consultanţa după analizarea unui număr suficient de mare de contracte
de asigurare disponibile pe piaţă, astfel încât recomandarea personalizată facuta clientului este efectuată pe
baza unor criterii profesionale, astfel incat contractul de asigurare să răspundă cel mai bine cerinţelor şi
necesităţilor clientului.
1.4. Procedurile prevazute la art.4. alin (20) si alin (27) din Legea 236/2018 privind distributia de asigurari
A.S.F. elaborează sau participă la elaborarea procedurilor care permit clienţilor şi părţilor interesate, în special
asociaţiilor de consumatori, să depună reclamaţii împotriva distribuitorilor. Procedurile prevăd obligativitatea
de răspuns, în toate cazurile, indiferent dacă rezoluţia este favorabilă sau nu.
Litigiile dintre clienţi şi distribuitorii de asigurări pot fi soluţionate prin proceduri de soluţionare alternativă a
litigiilor.
1.5. Registrul Intermediarilor Principali (RIP)
Brokerul este inregistrat in Registrul Intermediarilor Principali (RIP), registru deschis, mentinut si administrat
de catre ASF. Clientii/potentialii clienti pot verifica la ASF inregistrarea Brokerului in RIP prin accesarea
www.asfromania.ro.
1.6. Informatii cu privire la reprezentarea clientului
Brokerul reprezinta interesele clientior in relatia cu asiguratorii.
1.7. Alte informatii
a) Brokerul NU detine participaţii calificate în cadrul asigurătorilor;
b) NU exista participaţii calificate deţinute de asigurători sau de societăţile-mamă ale unor asigurători în cadrul
Brokerului.
c) In legătură cu contractele de asigurare propuse sau pentru care se oferă consultanţă:
i. consultanţa oferita este bazată pe o analiză imparţială şi personală
ii. Brokerul nu are obligatia contractuala de a lucra exclusiv cu unul sau mai multi asiguratori
d) Natura remuneraţiei primite în legătură cu contractul de asigurare: comision inclus in prima de asigurare
e) In ceea ce priveşte contractul de asigurare, Brokerul nu lucreaza pe baza unui onorariu plătit direct de
client, ci exclusiv pe baza unui comision platit de asiguratori, ca remuneraţie inclusa în prima de asigurare;
f) Brokerul poate emite contracte de asigurare şi poate colecta prime de asigurare în numele asiguratorilor.
Art. 2. Informatiile privind:
a) definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizaţiei de asigurare în cazul producerii evenimentului
asigurat, a fiecărui beneficiu şi a clauzelor opţionale/suplimentare;
b) excluderile din asigurare;
c) momentul începerii şi cel al încetării contractului de asigurare;
d) modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;
Revizie:0
Valabil incepand de la data de 13.08.2020
O companie a IMPULS Leasing International GmbH
IMPULS Broker de Asigurare SRL, Str. Luigi Galvani, Nr. 61-63, cladire noua, parter, camera 1 si 2, cod postal 020361, sector 2, Bucuresti, Tel: + 21/200 71 00/ Fax: + 21/200 71 09,
www.impuls-broker.ro, office@ impuls-broker.ro, Reg. Com. J40/12664/2012, CUI 30848020, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prin Decizia ASF
756/20.09.2013, Nr. Reg. Brokerilor RBK-751/25.09.2013
701F001
e) informaţii privind orice drepturi pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau
unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
f) modalitatea prin care se platesc primele si termenele de plata a primelor de asigurare;
g) modalitatile si termenele de plata a indemnizatiilor de asigurare, a sumelor de rascumparare si a sumelor
asigurate;
h) procedurile de soluţionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informaţii
despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaţiilor formulate de contractanţi sau de beneficiarii
contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la
procedurile judiciare legale;
i)informaţii despre perioada de graţie;
j)modalităţile de calcul şi de distribuţie a bonusurilor;
k)indicarea valorii de răscumpărare totale, a sumelor asigurate reduse, precum şi a nivelului până la care
acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de asigurare acoperite prin
contractul de asigurare;
l)informaţii despre situaţiile în care valoarea de răscumpărare a poliţei este 0
m) informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;
n) legea aplicabilă contractului de asigurare;
vor fi transmise de catre Broker prin intermediul Mandatului de Brokeraj si/sau prin documentul/documentele
de informare standardizat/e privind produsul de asigurare, potrivit prevederilor legale, denumit în continuare
PID.
Clientii/potentialii clienti pot solicita si alte informatii in legatura cu contractele de asigurare dorite.
Art 3. Va informam de existenţa Fondului de garantare a asiguraţilor.
Pentru informatii complete si actualizate privind activitatea acestuia si despre protectia care o ofera, va rugam
sa accesati www.fgaromania.ro.
Art.4. Va informam ca persoanele fizice pot apela, in cazul unui conflict sau potential litigiu cu un asigurator,
la sistemul gratuit de solutionare alternativa a litigiilor, SAL-FIN. Toate detaliile pe www.salfin.ro
ERINȚELOR ȘI NEVOILOR CLIENȚILOR (”DN
Sectiunea 2- Alte informatii
Art 1. Primirea de catre Dvs. a acestui document de informare constituie Pasul 1 in accesarea unei solutii
de asigurare dorite/necesare. Conform legislatiei specifice in vigoare, Pasii 1, 2 si 3 sunt obligatorii:
Pasul 2: Analiza nevoilor Dvs. de asigurare, prin completarea unui formular de analiza a nevoilor Dvs.
(denumit “DNT” = Demand and Needs Test).
Pasul 3: emiterea si transmiterea de catre Broker a unei oferte comparative cu minim 2 calculatii, parte a
procesului de consultanta/ofertare impreuna cu documentele standard de informare asupra produsului (PID)
si conditiile generale de asigurare.
Pasul 4: transmiterea contractului de asigurare (polita de asigurare), in cazul in care Dvs. optati pentru una
dintre ofertele propuse.
Client:
GRAMA FLORENTIN-MARIUS
(Nume si prenume in clar, semnatura)
Data:
26 mai 2021
Revizie:0
Valabil incepand de la data de 13.08.2020
O companie a IMPULS Leasing International GmbH
IMPULS Broker de Asigurare SRL, Str. Luigi Galvani, Nr. 61-63, cladire noua, parter, camera 1 si 2, cod postal 020361, sector 2, Bucuresti, Tel: + 21/200 71 00/ Fax: + 21/200 71 09,
www.impuls-broker.ro, office@ impuls-broker.ro, Reg. Com. J40/12664/2012, CUI 30848020, autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) prin Decizia ASF
756/20.09.2013, Nr. Reg. Brokerilor RBK-751/25.09.2013
Téléchargement