Telechargé par M\'HAMED ELBOUHI

examens régionaux 2018 avec corr - 3AC- prof.BRAHIM TAHIRI (www.pc1.ma)

publicité
pc1.ma
pc1.ma
pc1.ma
pc1.ma
٘‫ى انطبْش‬ْٛ‫اثشا‬.‫ ر‬: ‫ك‬ٛ‫غ ٔرُغ‬ًٛ‫رد‬
http://www.pc1.ma
‫يرس منتديات ‪ pc1‬التعلوموة ( ‪ ) http://pc1.ma/forum‬أن تـقـدم لـكم‬
‫هـذا امللف املفهرس الـذي يتضمن مواضوع االمتحاىـات اجلهوية اخلاصة بمـادة‬
‫الفوزياء و الكومواء للسنة الثالثة ثـاىـوي إعـدادي – دورة يوىوو ‪ - 2018‬جلموع‬
‫اجلهات ‪ ،‬مع التصحوح الكامل ‪.‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫األكــاديــمــيــات‬
‫رابط املوضوع‬
‫رابط الـحل املقرتح‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫املوضوع‬
‫التصحيح‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة طنجة تطوان الحسٌمة‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪1.5‬‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫التمرٌن األول ‪ :‬المٌكانٌك ( ‪ 11‬نقط )‬
‫‪ )1‬آأل اُلشاؽ ثٔب ‪٘٣‬بعت ٓٔب ‪ : ٢ِ٣‬ؽشًخ ‪ٓ -‬غبس ‪ -‬رز٘بهض ‪ -‬اصاؽخ ‪ٓ -‬غزو‪٤ٔ٤‬خ ‪ -‬عٌ‪ - ٕٞ‬د‪ٝ‬سإ‪.‬‬
‫أ‪ -‬ارا ًبٕ ٓ‪ٞ‬ػغ اُغغْ ‪٣‬زـ‪٤‬ش ثبُ٘غجخ ُغغْ ٓشعؼ‪ٗ ٢‬و‪ ٍٞ‬اٗ‪ ٚ‬ك‪ٝ ، ..................... ٢‬ارا ُْ ‪٣‬زـ‪٤‬ش ٓ‪ٞ‬ػؼ‪ٚ‬‬
‫ثبُ٘غجخ ُِغغْ أُشعؼ‪ٗ ٢‬و‪ ٍٞ‬اٗ‪ ٚ‬ك‪...................... ٢‬‬
‫ة‪ -‬رظ٘ق اُؾشًخ اُ‪ٞٗ ٠‬ػ‪ ٖ٤‬أعبع‪ : ٖ٤٤‬ؽشًخ ‪ٝ ................................‬ؽشًخ ‪....................................‬‬
‫ط‪ٗ -‬و‪ ٍٞ‬إ ؽشًخ عغْ ‪ٓ .......................‬زجبؽئخ ‪ ،‬ػ٘ذٓب ‪ٓ ٌٕٞ٣‬غبس‪ٓ ٙ‬غزو‪٤ٔ٤‬ب ‪ٝ‬عشػز‪............................ ٚ‬‬
‫‪ٗ )2‬ؼزجش عغٔب طِجب )‪ (S‬ك‪ ٢‬ؽشًخ اصاؽخ ػِ‪ٓ ٠‬غز‪ ٟٞ‬أكو‪ .٢‬ثبعزضٔبس اُزظ‪٣ٞ‬ش أُززبُ‪ُ ٢‬ؾشًخ اُغغْ اُظِت ٗؾظَ‬
‫ػِ‪ ٠‬اُشٌَ أعلِ‪ ، ٚ‬اُـز‪٣ ١‬ـٔـضـَ رـغـغـ‪٤‬ـال ُـؾـشًـخ ٗوطخ ‪ ٖٓ M‬اُغغْ )‪ (S‬خالٍ ٓذد صٓ٘‪٤‬خ ٓززبُ‪٤‬خ ‪ٓٝ‬زغب‪٣ٝ‬خ‬
‫ه‪ٔ٤‬ز‪ٜ‬ب ‪. t = 0,060s‬‬
‫‪ -1.2‬ؽذد ‪ٓ ،‬ؼِال ع‪ٞ‬اثي ‪ ،‬ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ اُغغْ )‪. (S‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -2.2‬ؽذد ثبُ‪ٞ‬ؽذح )‪ (m/s‬ه‪ٔ٤‬خ اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ‪ٓ V‬ب ث‪ ٖ٤‬اُ٘وطز‪. M4 ٝ M1 ٖ٤‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )3‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ػِ‪ ٠‬االهزشاؽبد اُزبُ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫‪....................................‬‬
‫رؤص‪٤‬ش اُ‪ٜٞ‬اء ػِ‪ ٠‬ششاع عل‪٘٤‬خ رؤص‪٤‬ش ٓ‪ٞ‬صع ‪.‬‬
‫‪....................................‬‬
‫اٌُزِخ ٓوذاس صبثذ ال ‪٣‬زؼِن ثبٌُٔبٕ ‪ٝ‬االسرلبع‪.‬‬
‫‪....................................‬‬
‫‪٣‬زْ ه‪٤‬بط شذح اُو‪ٞ‬ح ثبعزؼٔبٍ اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش‪.‬‬
‫‪....................................‬‬
‫‪ٝ‬صٕ اُغغْ ٓوذاس صبثذ‪.‬‬
‫‪ٞ٣ )4‬عذ عغْ طِت )'‪ً (S‬زِز‪ m = 0,51 Kg ٚ‬ك‪ ٢‬ر‪ٞ‬اصٕ ػِ‪ ٠‬عطؼ أكو‪ًٔ ٢‬ب ‪ٓ ٞٛ‬ج‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬اُشٌَ عبٗج‪. ٚ‬‬
‫‪٣‬خؼغ اُغغْ )'‪ُِ (S‬و‪ٞ‬ر‪ ٖ٤‬اُزبُ‪٤‬ز‪: ٖ٤‬‬
‫⃗ ‪ٝ :‬صٕ اُغغْ )'‪ٝ ، (S‬شذر‪. P = 5N ٚ‬‬
‫⃗ ‪ :‬رؤص‪٤‬ش اُغطؼ األكو‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬اُغغْ )'‪ (S‬ك‪ ٢‬اُ٘وطخ ‪. A‬‬
‫‪ -1.4‬ط٘ق اُو‪ٞ‬ر‪ ٖ٤‬اُ‪ ٠‬ه‪ ٟٞ‬رٔبط ‪ٝ‬ه‪ ٟٞ‬ػٖ ثؼذ‪.‬‬
‫‪...............................................................‬‬
‫‪..............................................................‬‬
‫‪ -2.4‬أػؾ ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗ ‪:‬‬
‫اُشذح‬
‫أُ٘ؾ‪٠‬‬
‫خؾ اُزؤص‪٤‬ش‬
‫ٗوطخ اُزؤص‪٤‬ش‬
‫‪..........................‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪ -3.4‬أػؾ ششؽ ر‪ٞ‬اصٕ عغْ طِت خبػغ ُو‪ٞ‬ر‪.ٖ٤‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫‪..........................‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪0.75‬‬
‫‪ -4.4‬ثزطج‪٤‬ن ششؽ اُز‪ٞ‬اصٕ ‪ ،‬اعز٘زظ ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗ ‪.‬‬
‫أُ٘ؾ‪٠‬‬
‫خؾ اُزؤص‪٤‬ش‬
‫‪..........................‬‬
‫‪0.5‬‬
‫اُشذح‬
‫‪..........................‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪ -5.4‬ؽذد ه‪ٔ٤‬خ ‪ g‬شذح اُضوبُخ‪.‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )5‬أص٘بء ؽشًخ عبئن اُذساعخ اُ٘بس‪٣‬خ ثغشػخ صبثزخ ‪ V = 30 Km/h‬ػِ‪ ٠‬ؽش‪٣‬ن عبكخ ‪ ،‬رلبعؤ ثشإ‪٣‬خ ًِت أٓبٓ‪ ٚ‬ػِ‪٠‬‬
‫اُطش‪٣‬ن‪ .‬رٔضَ اُ‪ٞ‬ص‪٤‬وخ أعلِ‪ ٚ‬ط‪ٞ‬سا ُؾشًخ عبئن اُذساعخ اُ٘بس‪٣‬خ ‪ٝ‬اٌُِت ػِ‪ ٠‬اُطش‪٣‬ن ػِ‪ ٠‬اُطش‪٣‬ن خالٍ ُؾظبد‬
‫ٓخزِلخ (ُؾظخ سإ‪٣‬خ اٌُِ‪ُ – ٢‬ؾظخ ثذا‪٣‬خ اُلشِٓخ – ُؾظخ اُز‪ٞ‬هق)‪.‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪ -1.5‬ؽذد ٖٓ خالٍ أُؼط‪٤‬بد اُ‪ٞ‬اسدح ثبُ‪ٞ‬ص‪٤‬وخ ‪:‬‬
‫‪.........................................................................................‬‬
‫أ) ٓغبكخ سد اُلؼَ ‪. DR‬‬
‫‪.........................................................................................‬‬
‫ة) ٓغبكخ اُلشِٓخ ‪. DF‬‬
‫‪.........................................................................................‬‬
‫ط) ٓغبكخ اُز‪ٞ‬هق ‪. DA‬‬
‫‪ -2.5‬ػِٔب إٔ ٓذح سد كؼَ اُغبئن ثؼذ سإ‪٣‬ز‪ٌُِِ ٚ‬ت رغب‪ ، 1s ١ٝ‬اؽغت أُغبكخ أُوط‪ٞ‬ػخ خالٍ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أُذح‪ .‬هبسٗ‪ٜ‬ب‬
‫ٓغ ٓغبكخ سد اُلؼَ اُ‪ٞ‬اسدح ثبُ‪ٞ‬ص‪٤‬وخ‪ٓ .‬برا رغز٘زظ ؟‬
‫‪0.75‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪ -3.5‬ك‪ ٢‬ؽبُخ ع‪٤‬بهخ اُذساعخ اُ٘بس‪٣‬خ ػِ‪ ٠‬ؽش‪٣‬ن ٓجِِخ ‪ ،‬ؽذد ٓؼِال ع‪ٞ‬اثي ً‪٤‬ق ع‪ ٌٕٞ٤‬رـ‪٤‬ش (رزضا‪٣‬ذ – رز٘بهض –‬
‫رجو‪ ٠‬صبثزخ) أُغبكبد اُزبُ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫‪.........................................................................................‬‬
‫أ) ٓغبكخ سد اُلؼَ ‪. DR‬‬
‫‪.........................................................................................‬‬
‫ة) ٓغبكخ اُلشِٓخ ‪. DF‬‬
‫‪.........................................................................................‬‬
‫ػ) ٓغبكخ اُز‪ٞ‬هق ‪. DA‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ :‬الكهرباء ( ‪ 6‬نقط )‬
‫‪ )1‬ػغ ػالٓخ )‪ (X‬ك‪ ٢‬اُخبٗخ أُ‪ٞ‬اكوخ ُالهزشاػ اُظؾ‪٤‬ؼ ٖٓ ث‪ٓ ٖ٤‬ب ‪: ٢ِ٣‬‬
‫أ) اُغ‪ٜ‬بص أُغزؼَٔ ُو‪٤‬بط اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫‪0.5‬‬
‫اُؼذاد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٢‬‬
‫اُل‪ُٞ‬طٔزش‬
‫اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش‬
‫ة) اُؼالهخ ث‪ ٖ٤‬اُطبهخ ‪ n ٝ E‬ػذد د‪ٝ‬ساد ػذاد صبثزز‪: C ٚ‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪n = E×C‬‬
‫‪E = n×C‬‬
‫‪ )2‬أرْٔ اُغذ‪ ٍٝ‬أعلِ‪ ٚ‬ثٔب ‪٘٣‬بعت ٓٔب ‪ : ٢ِ٣‬اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ -‬اُغ‪ - ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ - U -‬اُل‪ُٞ‬ؾ ‪. P - Ω -‬‬
‫‪1.5‬‬
‫أُوذاس اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪٢‬‬
‫سٓض أُوذاس‬
‫اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪E‬‬
‫‪..........................‬‬
‫اُز‪ٞ‬رش اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٢‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪..........................‬‬
‫اُ‪ٞ‬اؽ‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪٣ )3‬زٌ‪ ٕٞ‬اُزشً‪٤‬ت اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬أُٔضَ ك‪ ٢‬اُشٌَ عبٗج‪ُٞٓ ٖٓ ٚ‬ذ ً‪ٜ‬شثبئ‪٢‬‬
‫‪ٓٝ‬ظجبػ ‪ٞٓٝ‬طَ أ‪ٝ ٢ٓٝ‬أٓج‪٤‬شٓزش ‪ٝ‬هبؽغ اُز‪٤‬بس ‪.‬‬
‫ٗالؽع إٔ اػبءح أُظجبػ ػؼ‪٤‬لخ‪.‬‬
‫‪ -1.3‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ػِ‪ ٠‬اإلصجبر‪ ٖ٤‬اُزبُ‪: ٖ٤٤‬‬
‫أ – انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف انًصجبذ أصغش يٍ لذسرّ االعً‪ٛ‬خ‪.......................... .‬‬
‫ة– انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف انًصجبذ أكجش يٍ لذسرّ االعً‪ٛ‬خ‪.......................... .‬‬
‫‪٣ -2.3‬ش‪٤‬ش األٓج‪٤‬شٓزش اُ‪ ٠‬اُو‪ٔ٤‬خ ‪. I = 0,05 A‬‬
‫أ) أػؾ ٗض هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ ّٝ‬ثبُ٘غجخ ُٔ‪ٞ‬طَ أ‪.٢ٓٝ‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫ة) اؽغت ه‪ٔ٤‬خ اُز‪ٞ‬رش اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ U ٢‬ث‪ٓ ٖ٤‬شثط‪ ٢‬أُ‪ٞ‬طَ األ‪ٗ .٢ٓٝ‬ؼط‪R = 100Ω : ٢‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫ط) اؽغت ‪ P‬اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف أُ‪ٞ‬طَ األ‪.٢ٓٝ‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ :‬الوضعٌة المشكلة ( ‪ 4‬نقط )‬
‫ك‪ ٢‬رشً‪٤‬ت ٓ٘ضُ‪ ، ٢‬ػ٘ذ رشـ‪ َ٤‬كشٕ ً‪ٜ‬شثبئ‪ (220V ; 3000W) ٢‬ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬اؽذ ٓغ اُغ‪ٜ‬بص‪ ٖ٣‬اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٖ٤٤‬اُزبُ‪: ٖ٤٤‬‬
‫آُخ رظج‪ٝ (220V ; 1800W) ٖ٤‬صالعخ )‪٘٣ ، (220V ; 180W‬وطغ اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬رِوبئ‪٤‬ب ٖٓ ؽشف اُلبطَ‬
‫اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫ٓؼط‪٤‬بد ‪:‬‬
‫‪ ‬ه‪ٔ٤‬خ اُز‪ٞ‬رش اُلؼبٍ ثبُزشً‪٤‬ت اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬أُ٘ضُ‪. Ue = 220 V : ٢‬‬
‫‪ ‬اُلبطَ ٓؼج‪ٞ‬ؽ ػِ‪ ٠‬اُو‪ٔ٤‬خ اُوظ‪ُِ ٟٞ‬شذح اُلؼبُخ ُِز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪. Ie = 15 A : ٢‬‬
‫‪ )1‬ؽ ذد ‪ٓ ،‬ؼِال ع‪ٞ‬اثي ‪ ،‬عجت اٗوطبع اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬رِوبئ‪٤‬ب ػ٘ذ رشـ‪ َ٤‬اُلشٕ ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬اؽذ ٓغ اُغ‪ٜ‬بص‪ ٖ٣‬اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ٖ٤٤‬‬
‫ا‪٥‬خش‪. ٖ٣‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪ ٖٓ )2‬ث‪ ٖ٤‬األع‪ٜ‬ضح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ اُغبثوخ ‪ ،‬ؽذد ٓؼِال ع‪ٞ‬اثي ‪ ،‬األع‪ٜ‬ضح أٌُٖٔ رشـ‪ِٜ٤‬ب ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬اؽذ د‪ ٕٝ‬إٔ ‪٘٣‬وطغ اُز‪٤‬بس‬
‫اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬ك‪ ٢‬أُ٘ضٍ رِوبئ‪٤‬ب ٖٓ ؽشف اُلبطَ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫تصحٌح مقترح لالمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة طنجة تطوان الحسٌمة‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1‬‬
‫التمرٌن األول ‪ :‬المٌكانٌك ( ‪ 11‬نقط )‬
‫‪ )6‬آأل اُلشاؽ ثٔب ‪٘٣‬بعت ٓٔب ‪ : ٢ِ٣‬ؽشًخ ‪ٓ -‬غبس ‪ -‬رز٘بهض ‪ -‬اصاؽخ ‪ٓ -‬غزو‪٤ٔ٤‬خ ‪ -‬عٌ‪ - ٕٞ‬د‪ٝ‬سإ‪.‬‬
‫د‪ -‬ارا ًبٕ ٓ‪ٞ‬ػغ اُغغْ ‪٣‬زـ‪٤‬ش ثبُ٘غجخ ُغغْ ٓشعؼ‪ٗ ٢‬و‪ ٍٞ‬اٗ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ؽشًخ ‪ٝ ،‬ارا ُْ ‪٣‬زـ‪٤‬ش ٓ‪ٞ‬ػؼ‪ ٚ‬ثبُ٘غجخ ُِغغْ‬
‫أُشعؼ‪ٗ ٢‬و‪ ٍٞ‬اٗ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬عٌ‪. ٕٞ‬‬
‫س‪ -‬رظ٘ق اُؾشًخ اُ‪ٞٗ ٠‬ػ‪ ٖ٤‬أعبع‪ : ٖ٤٤‬ؽشًخ اصاؽخ ‪ٝ‬ؽشًخ د‪ٝ‬سإ ‪.‬‬
‫ػ‪ٗ -‬و‪ ٍٞ‬إ ؽشًخ عغْ طِت ٓغزو‪٤ٔ٤‬خ ٓزجبؽئخ ‪ ،‬ػ٘ذٓب ‪ٓ ٌٕٞ٣‬غبس‪ٓ ٙ‬غزو‪٤ٔ٤‬ب ‪ٝ‬عشػز‪ ٚ‬رز٘بهض ‪.‬‬
‫‪ٗ )7‬ؼزجش عغٔب طِجب )‪ (S‬ك‪ ٢‬ؽشًخ اصاؽخ ػِ‪ٓ ٠‬غز‪ ٟٞ‬أكو‪ .٢‬ثبعزضٔبس اُزظ‪٣ٞ‬ش أُززبُ‪ُ ٢‬ؾشًخ اُغغْ اُظِت ٗؾظَ‬
‫ػِ‪ ٠‬اُشٌَ أعلِ‪ ، ٚ‬اُـز‪٣ ١‬ـٔـضـَ رـغـغـ‪٤‬ـال ُـؾـشًـخ ٗوطخ ‪ ٖٓ M‬اُغغْ )‪ (S‬خالٍ ٓذد صٓ٘‪٤‬خ ٓززبُ‪٤‬خ ‪ٓٝ‬زغب‪٣ٝ‬خ‬
‫ه‪ٔ٤‬ز‪ٜ‬ب ‪. t = 0,060s‬‬
‫‪ -1.2‬ؽذد ‪ٓ ،‬ؼِال ع‪ٞ‬اثي ‪ ،‬ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ اُغغْ )‪. (S‬‬
‫‪٣‬وطغ اُغغْ أُزؾشى ٓغبكبد ٓزغب‪٣ٝ‬خ خالٍ ٓذد صٓ٘‪٤‬خ ٓززبُ‪٤‬خ ‪ٓٝ‬زغب‪٣ٝ‬خ ‪ٝ ،‬ثبُزبُ‪ ٢‬عزٌ‪ ٕٞ‬عشػز‪ ٚ‬صبثزخ‪ .‬ارٕ كؾشًخ‬
‫اُغغْ )‪ (S‬ؽشًخ ٓ٘زظٔخ ‪.‬‬
‫‪ -2.2‬ؽذد ثبُ‪ٞ‬ؽذح )‪ (m/s‬ه‪ٔ٤‬خ اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ‪ٓ V‬ب ث‪ ٖ٤‬اُ٘وطز‪. M4 ٝ M1 ٖ٤‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫{‬
‫يغ ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪ )8‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ػِ‪ ٠‬االهزشاؽبد اُزبُ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫طؾ‪٤‬ؼ‬
‫رؤص‪٤‬ش اُ‪ٜٞ‬اء ػِ‪ ٠‬ششاع عل‪٘٤‬خ رؤص‪٤‬ش ٓ‪ٞ‬صع ‪.‬‬
‫طؾ‪٤‬ؼ‬
‫اٌُزِخ ٓوذاس صبثذ ال ‪٣‬زؼِن ثبٌُٔبٕ ‪ٝ‬االسرلبع‪.‬‬
‫طؾ‪٤‬ؼ‬
‫‪٣‬زْ ه‪٤‬بط شذح اُو‪ٞ‬ح ثبعزؼٔبٍ اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش‪.‬‬
‫خــطــؤ‬
‫‪ٝ‬صٕ اُغغْ ٓوذاس صبثذ‪.‬‬
‫‪ٞ٣ )9‬عذ عغْ طِت )'‪ً (S‬زِز‪ m = 0,51 Kg ٚ‬ك‪ ٢‬ر‪ٞ‬اصٕ ػِ‪ ٠‬عطؼ أكو‪ًٔ ٢‬ب ‪ٓ ٞٛ‬ج‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬اُشٌَ عبٗج‪. ٚ‬‬
‫‪٣‬خؼغ اُغغْ )'‪ُِ (S‬و‪ٞ‬ر‪ ٖ٤‬اُزبُ‪٤‬ز‪: ٖ٤‬‬
‫⃗ ‪ٝ :‬صٕ اُغغْ )'‪ٝ ، (S‬شذر‪. P = 5N ٚ‬‬
‫⃗ ‪ :‬رؤص‪٤‬ش اُغطؼ األكو‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬اُغغْ )'‪ (S‬ك‪ ٢‬اُ٘وطخ ‪. A‬‬
‫‪ -1.4‬ط٘ق اُو‪ٞ‬ر‪ ٖ٤‬اُ‪ ٠‬ه‪ ٟٞ‬رٔبط ‪ٝ‬ه‪ ٟٞ‬ػٖ ثؼذ‪.‬‬
‫⃗⃗ ‪ :‬لٕح رًبط ‪.‬‬
‫⃗ ‪ :‬لٕح ػٍ ثؼذ ‪.‬‬
‫‪ -2.4‬أػؾ ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗ ‪:‬‬
‫اُشذح‬
‫أُ٘ؾ‪٠‬‬
‫خؾ اُزؤص‪٤‬ش‬
‫ٗوطخ اُزؤص‪٤‬ش‬
‫‪P = 5N‬‬
‫يٍ ‪َ G‬سٕ األعفم‬
‫انًغزم‪ٛ‬ى )‪(AG‬‬
‫انُمطخ ‪( G‬يشكض ثمم اندغى )'‪) (S‬‬
‫‪ -3.4‬أػؾ ششؽ ر‪ٞ‬اصٕ عغْ طِت خبػغ ُو‪ٞ‬ر‪.ٖ٤‬‬
‫ػُذيب ‪ٚ‬كٌٕ خغى صهت ف‪ ٙ‬رٕاصٌ رسذ رأث‪ٛ‬ش لٕر‪ ، ⃗⃗⃗ ٝ ⃗⃗⃗ ٍٛ‬فئٌ ‪:‬‬
‫‪ ‬نهمٕر‪َ ٍٛ‬فظ خػ انزأث‪ٛ‬ش‪.‬‬
‫‪ ‬نهمٕر‪َ ٍٛ‬فظ انشذح ٔيُس‪ ٍٛٛ‬يزؼبكغ‪⃗ ٍٛ‬‬
‫⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪ -4.4‬ثزطج‪٤‬ن ششؽ اُز‪ٞ‬اصٕ ‪ ،‬اعز٘زظ ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗ ‪.‬‬
‫أُ٘ؾ‪٠‬‬
‫خؾ اُزؤص‪٤‬ش‬
‫يٍ ‪َ A‬سٕ األػهٗ‬
‫انًغزم‪ٛ‬ى )‪(AG‬‬
‫‪ -5.4‬ؽذد ه‪ٔ٤‬خ ‪ g‬شذح اُضوبُخ‪.‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫َؼهى أٌ ‪:‬‬
‫اُشذح‬
‫‪R = P = 5N‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪ )11‬أص٘بء ؽشًخ عبئن اُذساعخ اُ٘بس‪٣‬خ ثغشػخ صبثزخ ‪ V = 30 Km/h‬ػِ‪ ٠‬ؽش‪٣‬ن عبكخ ‪ ،‬رلبعؤ ثشإ‪٣‬خ ًِت أٓبٓ‪ٚ‬‬
‫ػِ‪ ٠‬اُطش‪٣‬ن‪ .‬رٔضَ اُ‪ٞ‬ص‪٤‬وخ أعلِ‪ ٚ‬ط‪ٞ‬سا ُؾشًخ عبئن اُذساعخ اُ٘بس‪٣‬خ ‪ٝ‬اٌُِت ػِ‪ ٠‬اُطش‪٣‬ن ػِ‪ ٠‬اُطش‪٣‬ن خالٍ‬
‫ُؾظبد ٓخزِلخ (ُؾظخ سإ‪٣‬خ اٌُِ‪ُ – ٢‬ؾظخ ثذا‪٣‬خ اُلشِٓخ – ُؾظخ اُز‪ٞ‬هق)‪.‬‬
‫‪ -1.5‬ؽذد ٖٓ خالٍ أُؼط‪٤‬بد اُ‪ٞ‬اسدح ثبُ‪ٞ‬ص‪٤‬وخ ‪:‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪DR = 8,3 m‬‬
‫د) ٓغبكخ سد اُلؼَ ‪. DR‬‬
‫‪DF = 6 m‬‬
‫س) ٓغبكخ اُلشِٓخ ‪. DF‬‬
‫‪DA = DR + DF = 8,3 + 6 = 14,3 m‬‬
‫ؿ) ٓغبكخ اُز‪ٞ‬هق ‪. DA‬‬
‫‪ -2.5‬ػِٔب إٔ ٓذح سد كؼَ اُغبئن ثؼذ سإ‪٣‬ز‪ٌُِِ ٚ‬ت رغب‪ ، 1s ١ٝ‬اؽغت أُغبكخ أُوط‪ٞ‬ػخ خالٍ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أُذح‪ .‬هبسٗ‪ٜ‬ب‬
‫ٓغ ٓغبكخ سد اُلؼَ اُ‪ٞ‬اسدح ثبُ‪ٞ‬ص‪٤‬وخ‪ٓ .‬برا رغز٘زظ ؟‬
‫أ٘ ‪dR = 8,3 m :‬‬
‫د‪.‬ع ‪dR = 30× ×1 :‬‬
‫= ‪ٔ V‬يُّ ‪dR = V×tR :‬‬
‫‪ 0.75‬نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫َالزظ أٌ ْزِ انًغبفخ انًمطٕػخ خالل يذح سد انفؼم رغبٔ٘ يغبفخ سد انفؼم انٕاسدح ثبنٕث‪ٛ‬مخ‪ٔ .‬زغت انٕث‪ٛ‬مخ ‪،‬‬
‫فبنذساخخ رٕلفذ لجم ٔصٕنٓب نهكهت‪ .‬إرٌ فبنذساخخ نٍ رصطذو ثّ‪.‬‬
‫‪ -3.5‬ك‪ ٢‬ؽبُخ ع‪٤‬بهخ اُذساعخ اُ٘بس‪٣‬خ ػِ‪ ٠‬ؽش‪٣‬ن ٓجِِخ ‪ ،‬ؽذد ٓؼِال ع‪ٞ‬اثي ً‪٤‬ق ع‪ ٌٕٞ٤‬رـ‪٤‬ش (رزضا‪٣‬ذ – رز٘بهض –‬
‫‪0.75‬‬
‫رجو‪ ٠‬صبثزخ) أُغبكبد اُزبُ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫د) ٓغبكخ سد اُلؼَ ‪ . DR‬رجمٗ ثبثزخ‪ ،‬ألٌ يغبفخ سد انفؼم رزؼهك ثبنغشػخ ٔزبنخ انغبئك‪ٔ ،‬ال رزؼهك ثسبنخ انطش‪ٚ‬ك‪.‬‬
‫س) ٓغبكخ اُلشِٓخ ‪ . DF‬رزضا‪ٚ‬ذ ‪ ،‬ألٌ يغبفخ انفشيهخ رزؼهك ثسبنخ انطش‪ٚ‬ك (لذ ‪ٚ‬مغ اَضالق نهذساخخ خالل انفشيهخ)‪.‬‬
‫رزضا‪ٚ‬ذ ‪ ،‬ألٌ يغبفخ انزٕلف رزؼهك ثسبنخ انطش‪ٚ‬ك (انؼٕايم انًؤثشح ف‪ ٙ‬يغبفخ انزٕلف ْ‪ٙ‬‬
‫د) ٓغبكخ اُز‪ٞ‬هق ‪. DA‬‬
‫انؼٕايم انًؤثشح ف‪ ٙ‬يغبفز‪ ٙ‬سد انفؼم ٔانفشيهخ)‪.‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ :‬الكهرباء ( ‪ 6‬نقط )‬
‫‪ )4‬ػغ ػالٓخ )‪ (X‬ك‪ ٢‬اُخبٗخ أُ‪ٞ‬اكوخ ُالهزشاػ اُظؾ‪٤‬ؼ ٖٓ ث‪ٓ ٖ٤‬ب ‪: ٢ِ٣‬‬
‫د) اُغ‪ٜ‬بص أُغزؼَٔ ُو‪٤‬بط اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫‪0.5‬‬
‫اُؼذاد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٢‬‬
‫‪X‬‬
‫اُل‪ُٞ‬طٔزش‬
‫اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش‬
‫س) اُؼالهخ ث‪ ٖ٤‬اُطبهخ ‪ n ٝ E‬ػذد د‪ٝ‬ساد ػذاد صبثزز‪: C ٚ‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪n = E×C‬‬
‫‪E = n×C‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ )5‬أرْٔ اُغذ‪ ٍٝ‬أعلِ‪ ٚ‬ثٔب ‪٘٣‬بعت ٓٔب ‪ : ٢ِ٣‬اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ -‬اُغ‪ - ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ - U -‬اُل‪ُٞ‬ؾ ‪. P - Ω -‬‬
‫‪1.5‬‬
‫أُوذاس اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪٢‬‬
‫سٓض أُوذاس‬
‫اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫انطبلخ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ‬
‫‪E‬‬
‫اندٕل‬
‫اُز‪ٞ‬رش اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٢‬‬
‫‪U‬‬
‫انفٕنػ‬
‫انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ‬
‫‪P‬‬
‫اُ‪ٞ‬اؽ‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪٣ )6‬زٌ‪ ٕٞ‬اُزشً‪٤‬ت اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬أُٔضَ ك‪ ٢‬اُشٌَ عبٗج‪ُٞٓ ٖٓ ٚ‬ذ ً‪ٜ‬شثبئ‪٢‬‬
‫‪ٓٝ‬ظجبػ ‪ٞٓٝ‬طَ أ‪ٝ ٢ٓٝ‬أٓج‪٤‬شٓزش ‪ٝ‬هبؽغ اُز‪٤‬بس ‪.‬‬
‫ٗالؽع إٔ اػبءح أُظجبػ ػؼ‪٤‬لخ‪.‬‬
‫‪ -1.3‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ػِ‪ ٠‬اإلصجبر‪ ٖ٤‬اُزبُ‪: ٖ٤٤‬‬
‫أ – انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف انًصجبذ أصغش يٍ لذسرّ االعً‪ٛ‬خ‪ .‬صس‪ٛ‬ر‬
‫ة– انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف انًصجبذ أكجش يٍ لذسرّ االعً‪ٛ‬خ‪ .‬خــطــأ‬
‫‪٣ -2.3‬ش‪٤‬ش األٓج‪٤‬شٓزش اُ‪ ٠‬اُو‪ٔ٤‬خ ‪. I = 0,05 A‬‬
‫د) أػؾ ٗض هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ ّٝ‬ثبُ٘غجخ ُٔ‪ٞ‬طَ أ‪.٢ٓٝ‬‬
‫‪ٚ‬غبٔ٘ انزٕرش انكٓشثبئ‪ U ٙ‬ث‪ ٍٛ‬يشثط‪ ٙ‬يٕصم أٔي‪ ٙ‬خذاء يمبٔيزّ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ ‪ٔ R‬شذح انز‪ٛ‬بس انكٓشثبئ‪ I ٙ‬انًبس‬
‫‪. U =R.I‬‬
‫ف‪َٔ ، ّٛ‬ؼجش ػُّ ثبنؼاللخ انزبن‪ٛ‬خ ‪:‬‬
‫س) اؽغت ه‪ٔ٤‬خ اُز‪ٞ‬رش اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ U ٢‬ث‪ٓ ٖ٤‬شثط‪ ٢‬أُ‪ٞ‬طَ األ‪ٗ .٢ٓٝ‬ؼط‪R = 100Ω : ٢‬‬
‫‪U=5V‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪U = 100×0,05‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪U = R.I‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫ػ) اؽغت ‪ P‬اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف أُ‪ٞ‬طَ األ‪.٢ٓٝ‬‬
‫‪P = 0,25 W‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪P = 5×0,05‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪P = U.I‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ :‬الوضعٌة المشكلة ( ‪ 4‬نقط )‬
‫ك‪ ٢‬رشً‪٤‬ت ٓ٘ضُ‪ ، ٢‬ػ٘ذ رشـ‪ َ٤‬كشٕ ً‪ٜ‬شثبئ‪ (220V ; 3000W) ٢‬ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬اؽذ ٓغ اُغ‪ٜ‬بص‪ ٖ٣‬اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٖ٤٤‬اُزبُ‪: ٖ٤٤‬‬
‫آُخ رظج‪ٝ (220V ; 1800W) ٖ٤‬صالعخ )‪٘٣ ، (220V ; 180W‬وطغ اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬رِوبئ‪٤‬ب ٖٓ ؽشف اُلبطَ‬
‫اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫ٓؼط‪٤‬بد ‪:‬‬
‫‪ ‬ه‪ٔ٤‬خ اُز‪ٞ‬رش اُلؼبٍ ثبُزشً‪٤‬ت اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬أُ٘ضُ‪. Ue = 220 V : ٢‬‬
‫‪ ‬اُلبطَ ٓؼج‪ٞ‬ؽ ػِ‪ ٠‬اُو‪ٔ٤‬خ اُوظ‪ُِ ٟٞ‬شذح اُلؼبُخ ُِز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪. Ie = 15 A : ٢‬‬
‫‪ )3‬ؽذد ‪ٓ ،‬ؼِال ع‪ٞ‬اثي ‪ ،‬عجت اٗوطبع اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬رِوبئ‪٤‬ب ػ٘ذ رشـ‪ َ٤‬اُلشٕ ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬اؽذ ٓغ اُغ‪ٜ‬بص‪ ٖ٣‬اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ٖ٤٤‬‬
‫ا‪٥‬خش‪. ٖ٣‬‬
‫َسغت انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انمصٕٖ ‪ Pmax‬انًغًٕذ ثٓب ف‪ْ ٙ‬زا انزشك‪ٛ‬ت انًُضن‪: ٙ‬‬
‫‪Pmax = 3300 W‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪Pmax = 220×15‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪Pmax = Ue.Ie‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫َسغت انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ اإلخًبن‪ٛ‬خ ‪ Pt‬انًغزٓهكخ يٍ غشف خً‪ٛ‬غ األخٓضح انًشزغهخ ف‪ ٙ‬آٌ ٔازذ ‪:‬‬
‫‪Pt = 4980 W‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪Pt = 3000 + 1800 + 180‬‬
‫إرٌ فغجت اَمطبع انز‪ٛ‬بس انكٓشثبئ‪ ٙ‬رهمبئ‪ٛ‬ب ْٕ أٌ انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ اإلخًبن‪ٛ‬خ ‪ Pt‬انًغزٓهكخ يٍ غشف خً‪ٛ‬غ‬
‫األخٓضح انًشزغهخ ف‪ ٙ‬آٌ ٔازذ أكجش يٍ انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انمصٕٖ ‪ Pmax‬انًغًٕذ ثٓب )‪. (Pt > Pmax‬‬
‫‪ ٖٓ )4‬ث‪ ٖ٤‬األع‪ٜ‬ضح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٤‬خ اُغبثوخ ‪ ،‬ؽذد ٓؼِال ع‪ٞ‬اثي ‪ ،‬األع‪ٜ‬ضح أٌُٖٔ رشـ‪ِٜ٤‬ب ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬اؽذ د‪ ٕٝ‬إٔ ‪٘٣‬وطغ اُز‪٤‬بس‬
‫اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬ك‪ ٢‬أُ٘ضٍ رِوبئ‪٤‬ب ٖٓ ؽشف اُلبطَ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫َسغت انمذسح اإلخًبن‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ ف‪ ٙ‬انسبالد انزبن‪ٛ‬خ ‪:‬‬
‫ف‪ ٙ‬زبنخ رشغ‪ٛ‬م انفشٌ انكٓشثبئ‪ٔ ٙ‬آنخ انزصج‪: ٍٛ‬‬
‫‪Pt = 3000 + 1800 = 4800 W‬‬
‫َالزظ ‪ ،‬ف‪ْ ٙ‬زِ انسبنخ ‪ ،‬أٌ ‪ٔ ، Pt > Pmax :‬ثبنزبن‪ ٙ‬ع‪ُٛ‬مطغ انز‪ٛ‬بس رهمبئ‪ٛ‬ب يٍ غشف انفبصم انكٓشثبئ‪. ٙ‬‬
‫ف‪ ٙ‬زبنخ رشغ‪ٛ‬م انفشٌ انكٓشثبئ‪ٔ ٙ‬انثالخخ ‪:‬‬
‫‪Pt = 3000 + 180 = 3180 W‬‬
‫َالزظ ‪ ،‬ف‪ْ ٙ‬زِ انسبنخ ‪ ،‬أٌ ‪ٔ ، Pt < Pmax :‬ثبنزبن‪ ٙ‬نٍ ‪ُٚ‬مطغ انز‪ٛ‬بس رهمبئ‪ٛ‬ب يٍ غشف انفبصم انكٓشثبئ‪. ٙ‬‬
‫ف‪ ٙ‬زبنخ رشغ‪ٛ‬م انثالخخ ٔآنخ انزصج‪: ٍٛ‬‬
‫‪Pt = 180 + 1800 = 1980 W‬‬
‫َالزظ ‪ ،‬ف‪ْ ٙ‬زِ انسبنخ ‪ ،‬أٌ ‪ٔ ، Pt < Pmax :‬ثبنزبن‪ ٙ‬نٍ ‪ُٚ‬مطغ انز‪ٛ‬بس رهمبئ‪ٛ‬ب يٍ غشف انفبصم انكٓشثبئ‪. ٙ‬‬
‫إرٌ فبألخٓضح انًًكٍ رشغ‪ٛ‬هٓب ف‪ ٙ‬آٌ ٔازذ دٌٔ أٌ ‪ُٚ‬مطغ انز‪ٛ‬بس انكٓشثبئ‪ ٙ‬ف‪ ٙ‬انًُضل رهمبئ‪ٛ‬ب يٍ غشف انفبصم‬
‫انكٓشثبئ‪: ْٙ ٙ‬‬
‫انفشٌ انكٓشثبئ‪ٔ ٙ‬انثالخخ أٔ انثالخخ ٔآنخ انزصج‪ٍٛ‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة الشرق‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪8112‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫التمرٌن األول ‪ 8,5 ( :‬نقط )‬
‫‪ )1‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪:‬‬
‫‪..........................‬‬
‫أ) ‪ ٌٖٔ٣‬ه‪٤‬بط شذح ه‪ٞ‬ح ثبعزؼٔبٍ ٓ‪٤‬ضإ اٌُزش‪.٢ٗٝ‬‬
‫‪..........................‬‬
‫ة) ًزِخ عغْ ٓوذاس ك‪٤‬ض‪٣‬بئ‪ ٢‬ال ‪٣‬زؼِن ثبٌُٔبٕ‪.‬‬
‫‪..........................‬‬
‫ط) عشػخ عل‪٤‬بٕ ثذساعز‪ ٚ‬اُ٘بس‪٣‬خ ‪ٝ ، 45 Km/h ٢ٛ‬رغب‪. 12,5m/s ١ٝ‬‬
‫‪..........................‬‬
‫د) ‪ُ ٌٖٔ٣‬زؤص‪٤‬ش ٓ‪ٌ٤‬بٗ‪ ٢ٌ٤‬إٔ ‪٣‬غ‪ ْٜ‬ك‪ ٢‬اثوبء اُغغْ أُئَ صَّش ػِ‪ ٚ٤‬ك‪ ٢‬ؽبُخ عٌ‪.ٕٞ‬‬
‫‪ )2‬آأل اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ ث‪ ٖ٤‬االهزشاؽبد اُزبُ‪٤‬خ ‪ :‬اُغغْ أُشعؼ‪ٓ – ٢‬زغبسػخ – اصاؽخ ‪.‬‬
‫أ) ‪٣‬زْ رؾذ‪٣‬ذ ؽشًخ أ‪ ٝ‬عٌ‪ ٕٞ‬عغْ طِت ثبُ٘غجخ ُغغْ آخش ‪٣‬غٔ‪................................ ٠‬‬
‫ة) رزضا‪٣‬ذ أُغبكبد أُوط‪ٞ‬ػخ ٖٓ ؽشف ٓزؾشى خالٍ ٓذد صٓ٘‪٤‬خ ٓزغب‪٣ٝ‬خ ارا ًبٗذ ؽشًز‪....................... ٚ‬‬
‫ط) ‪ ٌٕٞ٣‬عغْ طِت ك‪ ٢‬ؽشًخ ‪ .................‬ارا ُْ ‪٣‬زـ‪٤‬ش ارغب‪ ٙ‬أ‪٣‬خ هطؼخ ٓ٘‪ ٚ‬رظَ ٗوطز‪ٗ ٖٓ ٖ٤‬وط‪ ٚ‬خالٍ اُؾشًخ‪.‬‬
‫‪ٗ )3‬ؼِن عغٔب طِجب )‪ً (S‬زِز‪ٓٝ m = 200g ٚ‬شًض صوِ‪ G ٚ‬ك‪ٗ ٢‬وطخ ‪ A‬ث‪ٞ‬اعطخ ٗبثغ‬
‫ًٔب ‪٣‬ج‪ ٖ٤‬اُشٌَ عبٗج‪ٞ٣ .ٚ‬عذ اُغغْ )‪ (S‬ك‪ ٢‬ر‪ٞ‬اصٕ‪.‬‬
‫أ) اعشد اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪ٝ (S‬ط٘ل‪ٜ‬ب اُ‪ ٠‬ه‪ ٟٞ‬رٔبط ‪ٝ‬ه‪ ٟٞ‬ػٖ ثؼذ‪.‬‬
‫‪.............................................................................................................................‬‬
‫‪............................................................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................................................‬‬
‫ة) ؽذد ٓٔ‪٤‬ضاد اُ‪ٞ‬صٕ ⃗ ُِغغْ )‪ٗ .(S‬ؤخز ‪g = 10 N/Kg‬‬
‫‪.............................................................................................................................‬‬
‫‪.............................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫ط) اعز٘زظ ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗ أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُ٘بثغ ػِ‪. (S) ٠‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 7,5 ( :‬نقط )‬
‫‪ )1‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪:‬‬
‫‪..................‬‬
‫أ) اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُِوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ ٢ٛ‬اُ‪ٞ‬اؽ‪.‬‬
‫‪..................‬‬
‫ة) ‪1KWh = 3,6.103 J‬‬
‫‪..................‬‬
‫ط) ‪٣‬ؼجش ػٖ هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ ّٝ‬ثبُؼالهخ ‪. R = U.I‬‬
‫د) اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ خالٍ أُذح ‪ ٖٓ Δt‬ؽشف ع‪ٜ‬بص رغخ‪ٓ ٖ٤‬وب‪ٓٝ‬ز‪: ٢ٛ R ٚ‬‬
‫‪ )2‬آأل اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ‪:‬‬
‫أ) رزؾ‪ ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ع‪ٜ‬بص اُزغخ‪ ٖ٤‬اُ‪ ٠‬ؽبهخ ‪................................................‬‬
‫ة) اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُِطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪٣ٝ ، ................................... ٢ٛ‬شٓض ُ‪ٜ‬ب ثـ ‪.................................‬‬
‫‪ٗ )3‬شـَ ‪ ،‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ ‪ٓ ،‬غخ٘ب ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬ب ٓوب‪ٓٝ‬ز‪٣ٝ R ٚ‬ؾَٔ اإلشبسر‪.(220V ; 2,2KW) ٖ٤‬‬
‫أ) ٓبرا رٔضَ اإلشبسربٕ ‪ 2,2KW ٝ 220V‬؟‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫= ‪.................. . E‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫ة) ؽذد اُشذح ‪ُِ I‬ز‪٤‬بس أُبس ك‪ ٢‬أُغخٖ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫ط) اؽغت أُوب‪ٓٝ‬خ ‪. R‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫د) ‪٣‬شزـَ أُغخٖ ُٔذح ‪ . Δt = 5h‬اؽغت ثبُ‪ٞ‬ؽذح ‪ٝ‬اؽ – عبػخ )‪ (Wh‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ خالٍ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أُذح‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫رـالؽـن اُغ‪٤‬بسح (‪ )2‬اُغ‪٤‬بسح (‪ )1‬ػـِ‪ٓ ٠‬غبس ٓـغـزـوـ‪٤‬ـٔ‪ . ٢‬ػـ٘ـذٓـب رـٔـش اُغ‪٤‬بسح (‪ٓ )1‬ـٖ أُ‪ٞ‬ػغ ‪ A‬ثغشػخ صبثزخ‬
‫‪ ، V1 = 72 Km.h-1‬رٔش ك‪ٗ ٢‬لظ اُِؾظخ اُغ‪٤‬بسح (‪ ٖٓ )2‬أُ‪ٞ‬ػغ ‪ B‬ثغشػخ صبثزخ ‪( . V2‬اٗظش اُشٌَ أعلِ‪)ٚ‬‬
‫أُغبكخ اُلبطِخ ث‪ ٖ٤‬أُ‪ٞ‬ػؼ‪. d = 300m ٢ٛ B ٝ A ٖ٤‬‬
‫رطِت ُؾبم اُغ‪٤‬بسح (‪ )2‬ثبُغ‪٤‬بسح (‪ٓ )1‬ذح صٓ٘‪٤‬خ ‪ٓ Δt = 30 s‬جبششح ثؼذ ٓش‪ٝ‬س اُغ‪٤‬بسح (‪ ٖٓ )1‬أُ‪ٞ‬ػغ ‪.A‬‬
‫‪ )1‬اؽغت أُغبكخ أُوط‪ٞ‬ػخ ٖٓ ؽشف اُغ‪٤‬بسح (‪ )1‬خالٍ أُذح ‪. Δt‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )2‬ؽذد ‪ ،‬ثبُ‪ٞ‬ؽذح ‪ ، m.s-1‬اُغشػخ ‪. V2‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫تصحٌح مقترح لالمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة الشرق‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪8112‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫التمرٌن األول ‪ 8,5 ( :‬نقط )‬
‫‪ )4‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪:‬‬
‫خـــطـــأ‬
‫د) ‪ ٌٖٔ٣‬ه‪٤‬بط شذح ه‪ٞ‬ح ثبعزؼٔبٍ ٓ‪٤‬ضإ اٌُزش‪.٢ٗٝ‬‬
‫صـسـ‪ٛ‬ـر‬
‫س) ًزِخ عغْ ٓوذاس ك‪٤‬ض‪٣‬بئ‪ ٢‬ال ‪٣‬زؼِن ثبٌُٔبٕ‪.‬‬
‫صـسـ‪ٛ‬ـر‬
‫ػ) عشػخ عل‪٤‬بٕ ثذساعز‪ ٚ‬اُ٘بس‪٣‬خ ‪ٝ ، 45 Km/h ٢ٛ‬رغب‪. 12,5m/s ١ٝ‬‬
‫صـسـ‪ٛ‬ـر‬
‫ر) ‪ُ ٌٖٔ٣‬زؤص‪٤‬ش ٓ‪ٌ٤‬بٗ‪ ٢ٌ٤‬إٔ ‪٣‬غ‪ ْٜ‬ك‪ ٢‬اثوبء اُغغْ أُئَ صَّش ػِ‪ ٚ٤‬ك‪ ٢‬ؽبُخ عٌ‪.ٕٞ‬‬
‫‪ )5‬آأل اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ ث‪ ٖ٤‬االهزشاؽبد اُزبُ‪٤‬خ ‪ :‬اُغغْ أُشعؼ‪ٓ – ٢‬زغبسػخ – اصاؽخ ‪.‬‬
‫د) ‪٣‬زْ رؾذ‪٣‬ذ ؽشًخ أ‪ ٝ‬عٌ‪ ٕٞ‬عغْ طِت ثبُ٘غجخ ُغغْ آخش ‪٣‬غٔ‪ ٠‬اندغى انًشخؼ‪. ٙ‬‬
‫س) رزضا‪٣‬ذ أُغبكبد أُوط‪ٞ‬ػخ ٖٓ ؽشف ٓزؾشى خالٍ ٓذد صٓ٘‪٤‬خ ٓزغب‪٣ٝ‬خ ارا ًبٗذ ؽشًز‪ ٚ‬يزغبسػخ ‪.‬‬
‫ػ) ‪ ٌٕٞ٣‬عغْ طِت ك‪ ٢‬ؽشًخ إصازخ ارا ُْ ‪٣‬زـ‪٤‬ش ارغب‪ ٙ‬أ‪٣‬خ هطؼخ ٓ٘‪ ٚ‬رظَ ٗوطز‪ٗ ٖٓ ٖ٤‬وط‪ ٚ‬خالٍ اُؾشًخ‪.‬‬
‫‪ٗ )6‬ؼِن عغٔب طِجب )‪ً (S‬زِز‪ٓٝ m = 200g ٚ‬شًض صوِ‪ G ٚ‬ك‪ٗ ٢‬وطخ ‪ A‬ث‪ٞ‬اعطخ ٗبثغ‬
‫ًٔب ‪٣‬ج‪ ٖ٤‬اُشٌَ عبٗج‪ٞ٣ .ٚ‬عذ اُغغْ )‪ (S‬ك‪ ٢‬ر‪ٞ‬اصٕ‪.‬‬
‫د) اعشد اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪ٝ (S‬ط٘ل‪ٜ‬ب اُ‪ ٠‬ه‪ ٟٞ‬رٔبط ‪ٝ‬ه‪ ٟٞ‬ػٖ ثؼذ‪.‬‬
‫‪ٚ‬خعغ اندغى )‪ (S‬نمٕر‪: ٍٛ‬‬
‫‪ : ‬رأث‪ٛ‬ش انُبثط ‪ ْٙٔ ،‬لٕح رًبط ‪.‬‬
‫‪ٔ : ⃗ ‬صٌ اندغى )‪( (S‬رأث‪ٛ‬ش األسض) ‪ ْٙٔ ،‬لٕح ػٍ ثؼذ‪.‬‬
‫س) ؽذد ٓٔ‪٤‬ضاد اُ‪ٞ‬صٕ ⃗ ُِغغْ )‪ٗ .(S‬ؤخز ‪g = 10 N/Kg‬‬
‫يً‪ٛ‬ضاد انٕصٌ ⃗ نهدغى )‪: ْٙ (S‬‬
‫‪َ ‬مطخ انزأث‪ٛ‬ش ‪ :‬يشكض ثمم اندغى )‪( (S‬انُمطخ ‪.)G‬‬
‫‪ ‬خػ انزأث‪ٛ‬ش ‪ :‬انًغزم‪ٛ‬ى انشأع‪ ٙ‬انًبس يٍ ‪. G‬‬
‫‪ ‬انًُسٗ ‪ :‬يٍ انُمطخ ‪َ G‬سٕ األعفم ‪.‬‬
‫‪ ‬انشذح ‪:‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫لدٌنا ‪:‬‬
‫ػ) اعز٘زظ ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗ أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُ٘بثغ ػِ‪. (S) ٠‬‬
‫اندغى )‪ (S‬ف‪ ٙ‬رٕاصٌ رسذ رأث‪ٛ‬ش لٕر‪ٛ‬ـٍ ‪ .‬إرٌ ‪ٔ ،‬زـغـت شـشغ انزٕاصٌ ‪ ،‬فبنمٕربٌ ٔ ⃗ نًٓب َفظ خػ انزأث‪ٛ‬ش‬
‫انًطجمخ يٍ غشف انُبثط ػهٗ اندغى )‪: ْٙ (S‬‬
‫َٔفظ انشذح ٔيُس‪ٛ‬بٌ يزؼبكغبٌ ‪ ،‬أ٘ أٌ يً‪ٛ‬ضاد انمٕح‬
‫‪َ ‬مطخ انزأث‪ٛ‬ش ‪ :‬انُمطخ ‪َ ( A‬مطخ انزًبط ث‪ ٍٛ‬انُبثط ٔ اندغى )‪. ) (S‬‬
‫‪ ‬خػ انزأث‪ٛ‬ش ‪ :‬انًغزم‪ٛ‬ى انشأع‪ ٙ‬انًبس يٍ ‪. A‬‬
‫‪ ‬انًُسٗ ‪ :‬يٍ انُمطخ ‪َ A‬سٕ األػهٗ ‪.‬‬
‫‪ ‬انشذح ‪F = P = 2 N :‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 7,5 ( :‬نقط )‬
‫‪ )4‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪:‬‬
‫د) اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُِوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ ٢ٛ‬اُ‪ٞ‬اؽ‪.‬‬
‫س) ‪1KWh = 3,6.103 J‬‬
‫ػ) ‪٣‬ؼجش ػٖ هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ ّٝ‬ثبُؼالهخ ‪. R = U.I‬‬
‫صـسـ‪ٛ‬ـر‬
‫خـــطـــأ‬
‫خـــطـــأ‬
‫ر) اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ خالٍ أُذح ‪ ٖٓ Δt‬ؽشف ع‪ٜ‬بص رغخ‪ٓ ٖ٤‬وب‪ٓٝ‬ز‪: ٢ٛ R ٚ‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫= ‪ . E‬خـــطـــأ‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ )5‬آأل اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ‪:‬‬
‫د) رزؾ‪ ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ع‪ٜ‬بص اُزغخ‪ ٖ٤‬اُ‪ ٠‬ؽبهخ زشاس‪ٚ‬خ ‪.‬‬
‫س) اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُِطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ ٢ٛ‬اندٕل ‪٣ٝ ،‬شٓض ُ‪ٜ‬ب ثـ ‪. J‬‬
‫‪ٗ )6‬شـَ ‪ ،‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ ‪ٓ ،‬غخ٘ب ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬ب ٓوب‪ٓٝ‬ز‪٣ٝ R ٚ‬ؾَٔ اإلشبسر‪.(220V ; 2,2KW) ٖ٤‬‬
‫د) ٓبرا رٔضَ اإلشبسربٕ ‪ 2,2KW ٝ 220V‬؟‬
‫‪ : 220V‬انزٕرش انكٓشثبئ‪ ٙ‬االعً‪ ٙ‬نهًغخٍ انكٓشثبئ‪. ٙ‬‬
‫‪ : 2,2KW‬انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ االعً‪ٛ‬خ نهًغخٍ انكٓشثبئ‪. ٙ‬‬
‫س) ؽذد اُشذح ‪ُِ I‬ز‪٤‬بس أُبس ك‪ ٢‬أُغخٖ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫لدٌنا ‪P = U.I :‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.0‬‬
‫=‪I‬‬
‫ػ) اؽغت أُوب‪ٓٝ‬خ ‪. R‬‬
‫لدٌنا ‪U = R.I :‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫=‪R‬‬
‫=‪R‬‬
‫أي ‪R = 22 Ω :‬‬
‫ر) ‪٣‬شزـَ أُغخٖ ُٔذح ‪ . Δt = 5h‬اؽغت ثبُ‪ٞ‬ؽذح ‪ٝ‬اؽ – عبػخ )‪ (Wh‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ خالٍ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أُذح‪.‬‬
‫‪E = 11000 Wh‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪E = 2200W×5h :‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E = P.Δt :‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫رـالؽـن اُغ‪٤‬بسح (‪ )2‬اُغ‪٤‬بسح (‪ )1‬ػـِ‪ٓ ٠‬غبس ٓـغـزـوـ‪٤‬ـٔ‪ . ٢‬ػـ٘ـذٓـب رـٔـش اُغ‪٤‬بسح (‪ٓ )1‬ـٖ أُ‪ٞ‬ػغ ‪ A‬ثغشػخ صبثزخ‬
‫‪ ، V1 = 72 Km.h-1‬رٔش ك‪ٗ ٢‬لظ اُِؾظخ اُغ‪٤‬بسح (‪ ٖٓ )2‬أُ‪ٞ‬ػغ ‪ B‬ثغشػخ صبثزخ ‪( . V2‬اٗظش اُشٌَ أعلِ‪)ٚ‬‬
‫أُغبكخ اُلبطِخ ث‪ ٖ٤‬أُ‪ٞ‬ػؼ‪. d = 300m ٢ٛ B ٝ A ٖ٤‬‬
‫رطِت ُؾبم اُغ‪٤‬بسح (‪ )2‬ثبُغ‪٤‬بسح (‪ٓ )1‬ذح صٓ٘‪٤‬خ ‪ٓ Δt = 30 s‬جبششح ثؼذ ٓش‪ٝ‬س اُغ‪٤‬بسح (‪ ٖٓ )1‬أُ‪ٞ‬ػغ ‪.A‬‬
‫‪ )3‬اؽغت أُغبكخ أُوط‪ٞ‬ػخ ٖٓ ؽشف اُغ‪٤‬بسح (‪ )1‬خالٍ أُذح ‪. Δt‬‬
‫َؼزجش‬
‫لدٌنا ‪:‬‬
‫‪5.0‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫=‪I‬‬
‫أي ‪I = 10A :‬‬
‫انًغبفخ انًمطٕػخ يٍ غشف انغ‪ٛ‬بسح (‪ )1‬خالل انًذح ‪. Δt‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪ )4‬ؽذد ‪ ،‬ثبُ‪ٞ‬ؽذح ‪ ، m.s‬اُغشػخ ‪. V2‬‬
‫َؼزجش‬
‫انًغبفخ انًمطٕػخ يٍ غشف انغ‪ٛ‬بسح (‪ )2‬خالل انًذح ‪: Δt‬‬
‫لدٌنا ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة فاس مكناس‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫التمرٌن األول ‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫األعئِخ ‪ٓ 3 ٝ 2 ٝ 1‬غزوِخ ػٖ ثؼؼ‪ٜ‬ب اُجؼغ‬
‫‪ )1‬آأل اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ أٌُِبد اُزبُ‪٤‬خ ‪ٓ :‬زغبسػخ ‪ٗ ،‬غج‪٤‬بٕ ‪ ،‬أُغبس ‪٘ٓ ،‬زظٔخ ‪ ،‬اُغغْ أُشعؼ‪.٢‬‬
‫‪ ‬اُؾشًخ ‪ٝ‬اُغٌ‪ٓ ٕٞ‬ل‪ٜٓٞ‬بٕ ‪ ....................................‬ألٕ ًال ٓ٘‪ٜٔ‬ب ‪٣‬زؼِن ثـ ‪.................................‬‬
‫‪٣ ‬غٔ‪ ٠‬اُخؾ اُشاثؾ ث‪ٓ ٖ٤‬خزِق أُ‪ٞ‬اػغ اُز‪ ٢‬اؽزِز‪ٜ‬ب ٗوطخ ٖٓ ٓزؾشى ‪.............................................‬‬
‫‪ ‬رٌ‪ ٕٞ‬اُؾشًخ ‪ .....................‬ارا رضا‪٣‬ذد ه‪ٔ٤‬خ اُغشػخ ‪ ،‬ث‪ٔ٘٤‬ب رٌ‪ ............................. ٕٞ‬ارا ثو‪٤‬ذ صبثزخ‪.‬‬
‫‪ٗ )2‬و‪ ، ّٞ‬خالٍ ٓذد صٓ٘‪٤‬خ ٓززبُ‪٤‬خ ‪ٓٝ‬زغب‪٣ٝ‬خ ٓغ ‪ ، 0,04s‬ثزظ‪٣ٞ‬ش ٓززبُ‪ُ ٢‬ؾشًخ عغْ ك‪ٞ‬م ٓغز‪ ٟٞ‬أكو‪.٢‬‬
‫‪ٔ٣‬ضَ اُشٌَ اُزبُ‪ ٢‬أُ‪ٞ‬اػغ اُز‪ ٢‬اؽزِز‪ٜ‬ب ٗوطخ ‪ ٖٓ M‬اُغغْ‪.‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ٓ -1.2‬ب ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ اُ٘وطخ ‪ ٖٓ M‬اُغغْ ؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -2.2‬اؽغت ‪ ،‬ثبُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ‪ ،‬ه‪ٔ٤‬خ اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ُِ٘وطخ ‪ M‬ث‪ ٖ٤‬أُ‪ٞ‬ػؼ‪. M5 ٝ M0 ٖ٤‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )3‬ث‪ٔ٘٤‬ب ًبٗذ ع‪٤‬بسح رغ‪٤‬ش ك‪ٞ‬م ؽش‪٣‬ن ٓغزو‪٤ٔ٤‬خ ثغشػخ صبثزخ ‪ُٔ ، V = 20 m/s‬ؼ عبئن اُغ‪٤‬بسح داثخ روطغ اُطش‪٣‬ن‪،‬‬
‫كِْ ‪٣‬جذأ اُلشِٓخ اال ثؼذ ٓش‪ٝ‬س صبٗ‪٤‬خ )‪ٝ ، (1s‬اُز‪ ٢‬اٗز‪ٜ‬ذ ثؼذ هطغ ٓغبكخ ‪ ٖٓ 35m‬ثذا‪٣‬خ اُلشِٓخ‪.‬‬
‫‪ -1.3‬اؽغت ٓغبكخ سد اُلؼَ ُِغبئن‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -2.3‬اعز٘زظ أُغبكخ اٌُِ‪٤‬خ ُِز‪ٞ‬هق‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -3.3‬ػِٔب إٔ اُغ‪٤‬بسح ُْ رظطذّ ثبُذاثخ ‪ ،‬ثَ ر‪ٞ‬هلذ هجِ‪ٜ‬ب ثٔغبكخ ‪ ، 15m‬ثٌْ ًبٗذ رجؼذ اُذاثخ ُؾظخ ُٔؾ‪ٜ‬ب ٖٓ‬
‫ؽشف اُغبئن ؟ ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪٣‬ز‪ٞ‬كش ٓ٘ضٍ ػِ‪ ٠‬ػذح أع‪ٜ‬ضح ٓ٘‪ٜ‬ب ‪:‬‬
‫ٓذكؤح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ رؾَٔ اإلشبسح ‪(220V ; 1000W) :‬‬
‫ٓظبث‪٤‬ؼ ‪٣‬ؾَٔ ًَ ٓ٘‪ٜ‬ب اإلشبسح ‪(220V ; 60W) :‬‬
‫ٌٓ‪ٞ‬اح رؾَٔ اإلشبسح ‪(220V ; 1500W) :‬‬
‫‪ٓ )1‬ب ‪ ٞٛ‬أُذُ‪ ٍٞ‬اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪ُ ٢‬إلشبسر‪ (220V ; 1000W) ٖ٤‬أُغغِز‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬أُذكؤح ؟‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )2‬اؽغت ‪ I‬شذح اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬اُز‪ٔ٣ ١‬ش ك‪ ٢‬أُذكؤح ػ٘ذ رشـ‪ِٜ٤‬ب ثظلخ ػبد‪٣‬خ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )3‬اؽغت ‪ٓ R‬وب‪ٓٝ‬خ أُذكؤح‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )4‬ػِٔب إٔ اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ اُوظ‪ ٟٞ‬أُؾذدح ُ‪ٜ‬زا أُ٘ضٍ ‪ٓ ، Pmax = 3550W ٢ٛ‬ب ‪ ٞٛ‬اُؼذد األهظ‪ُِٔ ٠‬ظبث‪٤‬ؼ اُز‪٢‬‬
‫‪ ٌٖٔ٣‬رشـ‪ِٜ٤‬ب ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬اؽذ ٓغ أُذكؤح ‪ٝ‬أٌُ‪ٞ‬اح د‪ ٕٝ‬اٗوطبع اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ٗ )5‬شـَ أُذكؤح ‪ٓٝ‬ظجبؽب ‪ٝ‬اؽذا خالٍ ٓذح صٓ٘‪٤‬خ ‪. t = 30 min‬‬
‫‪ -1.5‬اؽغت اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ E‬أُغز‪ٌِٜ‬خ ثبُ‪ٞ‬اؽ – عبػخ )‪ (Wh‬صْ ثبُغ‪ (J) ٍٞ‬خالٍ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -2.5‬اؽغت ‪ n‬ػذد د‪ٝ‬ساد هشص اُؼذاد ػِٔب إٔ صبثزز‪. C = 5 Wh/tr : ٢ٛ ٚ‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫ٗؼِن ك‪ ٢‬ؽشف خ‪٤‬ؾ عغٔب )‪ً (S‬زِز‪ ، m = 600g ٚ‬ث‪ٔ٘٤‬ب ٗضجذ ؽشك‪ ٚ‬ا‪٥‬خش ك‪ ٢‬ؽبَٓ‬
‫صبثذ (اُشٌَ عبٗج‪.)ٚ‬‬
‫ٗؼط‪ : ٢‬شذح اُضوبُخ ػِ‪ ٠‬عطؼ األسع ‪. g = 10 N/Kg‬‬
‫‪ )1‬اعشد اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪. (S‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )2‬ط٘ق ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬اُو‪ ٟٞ‬اُ‪ٞٔٓ ٠‬ػؼخ ‪ٞٓٝ‬صػخ‪.‬‬
‫ه‪ٞٓ ٟٞ‬صػخ‬
‫ه‪ٞٔٓ ٟٞ‬ػؼخ‬
‫‪.................................................. ..................................................‬‬
‫‪.................................................. ..................................................‬‬
‫‪ )3‬اؽغت شذح ‪ٝ‬صٕ اُغغْ )‪. (S‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ٓ )4‬ضَ ػِ‪ ٠‬اُشٌَ اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪ . (S‬اُغِْ ‪:‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )5‬اؽغت شذح ‪ٝ‬صٕ اُغغْ )‪ (S‬ػِ‪ ٠‬عطؼ اُؤش ؽ‪٤‬ش شذح اُضوبُخ رغب‪ ١ٝ‬عُذط‬
‫ه‪ٔ٤‬ز‪ٜ‬ب ػِ‪ ٠‬عطؼ األسع‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫تصحٌح مقترح االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة فاس مكناس‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫التمرٌن األول ‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫األعئِخ ‪ٓ 3 ٝ 2 ٝ 1‬غزوِخ ػٖ ثؼؼ‪ٜ‬ب اُجؼغ‬
‫‪ )4‬آأل اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ أٌُِبد اُزبُ‪٤‬خ ‪ٓ :‬زغبسػخ ‪ٗ ،‬غج‪٤‬بٕ ‪ ،‬أُغبس ‪٘ٓ ،‬زظٔخ ‪ ،‬اُغغْ أُشعؼ‪.٢‬‬
‫‪ ‬اُؾشًخ ‪ٝ‬اُغٌ‪ٓ ٕٞ‬ل‪ٜٓٞ‬بٕ َغج‪ٛ‬بٌ ‪،‬ألٕ ًال ٓ٘‪ٜٔ‬ب ‪٣‬زؼِن ثـاندغى انًشخؼ‪. ٙ‬‬
‫‪٣ ‬غٔ‪ ٠‬اُخؾ اُشاثؾ ث‪ٓ ٖ٤‬خزِق أُ‪ٞ‬اػغ اُز‪ ٢‬اؽزِز‪ٜ‬ب ٗوطخ ٖٓ ٓزؾشى انًغبس ‪.‬‬
‫‪ ‬رٌ‪ ٕٞ‬اُؾشًخ ٓزغبسػخ ارا رضا‪٣‬ذد ه‪ٔ٤‬خ اُغشػخ ‪ ،‬ث‪ٔ٘٤‬ب رٌ‪ ٕٞ‬يُزظًخ ارا ثو‪٤‬ذ صبثزخ‪.‬‬
‫‪ٗ )5‬و‪ ، ّٞ‬خالٍ ٓذد صٓ٘‪٤‬خ ٓززبُ‪٤‬خ ‪ٓٝ‬زغب‪٣ٝ‬خ ٓغ ‪ ، 0,04s‬ثزظ‪٣ٞ‬ش ٓززبُ‪ُ ٢‬ؾشًخ عغْ ك‪ٞ‬م ٓغز‪ ٟٞ‬أكو‪.٢‬‬
‫‪ٔ٣‬ضَ اُشٌَ اُزبُ‪ ٢‬أُ‪ٞ‬اػغ اُز‪ ٢‬اؽزِز‪ٜ‬ب ٗوطخ ‪ ٖٓ M‬اُغغْ‪.‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ٓ -1.2‬ب ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ اُ٘وطخ ‪ ٖٓ M‬اُغغْ ؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫رمطغ انُمطخ ‪ M‬خالل زشكزٓب يغبفبد رزضا‪ٚ‬ذ خالل يذد صيُ‪ٛ‬خ يزغبٔ‪ٚ‬خ ‪ٔ ،‬ثبنزبن‪ ٙ‬عزكٌٕ عشػزٓب ف‪ ٙ‬رضا‪ٚ‬ذ‪ .‬إرٌ‬
‫فسشكزٓب زشكخ يزغبسػخ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ -2.2‬اؽغت ‪ ،‬ثبُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ‪ ،‬ه‪ٔ٤‬خ اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ُِ٘وطخ ‪ M‬ث‪ ٖ٤‬أُ‪ٞ‬ػؼ‪. M5 ٝ M0 ٖ٤‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫يغ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫{‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪ )6‬ث‪ٔ٘٤‬ب ًبٗذ ع‪٤‬بسح رغ‪٤‬ش ك‪ٞ‬م ؽش‪٣‬ن ٓغزو‪٤ٔ٤‬خ ثغشػخ صبثزخ ‪ُٔ ، V = 20 m/s‬ؼ عبئن اُغ‪٤‬بسح داثخ روطغ اُطش‪٣‬ن‪،‬‬
‫كِْ ‪٣‬جذأ اُلشِٓخ اال ثؼذ ٓش‪ٝ‬س صبٗ‪٤‬خ )‪ٝ ، (1s‬اُز‪ ٢‬اٗز‪ٜ‬ذ ثؼذ هطغ ٓغبكخ ‪ ٖٓ 35m‬ثذا‪٣‬خ اُلشِٓخ‪.‬‬
‫‪ -1.3‬اؽغت ٓغبكخ سد اُلؼَ ُِغبئن‪.‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫=‪V‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫‪dR = V×tR‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪dR = 20 m.s1×1 s‬‬
‫أ٘ ‪dR = 20 m :‬‬
‫‪ -2.3‬اعز٘زظ أُغبكخ اٌُِ‪٤‬خ ُِز‪ٞ‬هق‪.‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫َؼهى أٌ ‪:‬‬
‫‪dA = dR + dF‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪dA = 20 + 35‬‬
‫‪dA = 55 m‬‬
‫‪ -3.3‬ػِٔب إٔ اُغ‪٤‬بسح ُْ رظطذّ ثبُذاثخ ‪ ،‬ثَ ر‪ٞ‬هلذ هجِ‪ٜ‬ب ثٔغبكخ ‪ ، 15m‬ثٌْ ًبٗذ رجؼذ اُذاثخ ُؾظخ ُٔؾ‪ٜ‬ب ٖٓ‬
‫ؽشف اُغبئن ؟ ‪.‬‬
‫َؼزجش ‪ d‬انًغبفخ انفبصهخ ث‪ ٍٛ‬انذاثخ ٔانغبئك نسظخ نًسّ نٓب‪.‬‬
‫‪d = 55 + 15‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪d = 70 m‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪٣‬ز‪ٞ‬كش ٓ٘ضٍ ػِ‪ ٠‬ػذح أع‪ٜ‬ضح ٓ٘‪ٜ‬ب ‪:‬‬
‫ٓذكؤح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ رؾَٔ اإلشبسح ‪(220V ; 1000W) :‬‬
‫ٓظبث‪٤‬ؼ ‪٣‬ؾَٔ ًَ ٓ٘‪ٜ‬ب اإلشبسح ‪(220V ; 60W) :‬‬
‫ٌٓ‪ٞ‬اح رؾَٔ اإلشبسح ‪(220V ; 1500W) :‬‬
‫‪ٓ )6‬ب ‪ ٞٛ‬أُذُ‪ ٍٞ‬اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪ُ ٢‬إلشبسر‪ (220V ; 1000W) ٖ٤‬أُغغِز‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬أُذكؤح ؟‬
‫‪ : 1000W‬انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ االعً‪ٛ‬خ نهًذفأح‪.‬‬
‫;‬
‫‪ : 220V‬انزٕرش انكٓشثبئ‪ ٙ‬االعً‪ ٙ‬نهًذفأح‪.‬‬
‫‪ )7‬اؽغت ‪ I‬شذح اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬اُز‪ٔ٣ ١‬ش ك‪ ٢‬أُذكؤح ػ٘ذ رشـ‪ِٜ٤‬ب ثظلخ ػبد‪٣‬خ‪.‬‬
‫أي ‪I ≈ 4,54 A :‬‬
‫=‪I‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫=‪I‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫لدٌنا ‪P = U.I :‬‬
‫‪ )8‬اؽغت ‪ٓ R‬وب‪ٓٝ‬خ أُذكؤح‪.‬‬
‫أي ‪R ≈ 48,45 Ω :‬‬
‫=‪R‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫=‪R‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫لدٌنا ‪U = R.I :‬‬
‫‪ )9‬ػِٔب إٔ اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ اُوظ‪ ٟٞ‬أُؾذدح ُ‪ٜ‬زا أُ٘ضٍ ‪ٓ ، Pmax = 3550W ٢ٛ‬ب ‪ ٞٛ‬اُؼذد األهظ‪ُِٔ ٠‬ظبث‪٤‬ؼ اُز‪٢‬‬
‫‪ ٌٖٔ٣‬رشـ‪ِٜ٤‬ب ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬اؽذ ٓغ أُذكؤح ‪ٝ‬أٌُ‪ٞ‬اح د‪ ٕٝ‬اٗوطبع اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫َسغت انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ اإلخًبن‪ٛ‬خ نألخٓضح انًًكٍ رشغ‪ٛ‬هٓب ف‪ ٙ‬آٌ ٔازذ يغ انًذفأح ٔانًكٕاح دٌٔ اَمطبع انز‪ٛ‬بس‬
‫انكٓشثبئ‪: ٙ‬‬
‫‪PT = 1050 W‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫)‪PT = 3550 – (1000 + 1500‬‬
‫َسغت ػذد انًصبث‪ٛ‬ر )‪ (N‬انز‪ًٚ ٙ‬كٍ رشغ‪ٛ‬هٓب ف‪ ٙ‬آٌ ٔازذ يغ انًذفأح ٔانًكٕاح دٌٔ اَمطبع انز‪ٛ‬بس انكٓشثبئ‪: ٙ‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪17,5‬‬
‫ٔثبنزبن‪ ٙ‬ػذد انًصبث‪ٛ‬ر انًًكٍ رشغ‪ٛ‬هٓب ف‪ ٙ‬آٌ ٔازذ يغ انًذفأح ٔانًكٕاح دٌٔ اَمطبع انز‪ٛ‬بس انكٓشثبئ‪N = 17: ْٕ ٙ‬‬
‫‪ٗ )11‬شـَ أُذكؤح ‪ٓٝ‬ظجبؽب ‪ٝ‬اؽذا خالٍ ٓذح صٓ٘‪٤‬خ ‪. t = 30 min‬‬
‫‪ -1.5‬اؽغت اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ E‬أُغز‪ٌِٜ‬خ ثبُ‪ٞ‬اؽ – عبػخ )‪ (Wh‬صْ ثبُغ‪ (J) ٍٞ‬خالٍ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ‪.‬‬
‫‪ E = (1000+60)W × 0,5‬أ٘ ‪E = 530 Wh :‬‬
‫ثبنٕاغ – عبػخ ‪ :‬نذ‪ُٚ‬ب ‪ E = PT . t :‬د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪E = 1908000J‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫ثبندٕل ‪E = 530×3600 J :‬‬
‫‪ -2.5‬اؽغت ‪ n‬ػذد د‪ٝ‬ساد هشص اُؼذاد ػِٔب إٔ صبثزز‪. C = 5 Wh/tr : ٢ٛ ٚ‬‬
‫أ٘ ‪n = 106 tr :‬‬
‫=‪n‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫=‪n‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E = n.C :‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫ٗؼِن ك‪ ٢‬ؽشف خ‪٤‬ؾ عغٔب )‪ً (S‬زِز‪ ، m = 600g ٚ‬ث‪ٔ٘٤‬ب ٗضجذ ؽشك‪ ٚ‬ا‪٥‬خش ك‪ ٢‬ؽبَٓ‬
‫صبثذ (اُشٌَ عبٗج‪.)ٚ‬‬
‫ٗؼط‪ : ٢‬شذح اُضوبُخ ػِ‪ ٠‬عطؼ األسع ‪. g = 10 N/Kg‬‬
‫‪ )6‬اعشد اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪. (S‬‬
‫‪ٚ‬خعغ اندغى )‪ (S‬نمٕر‪: ٍٛ‬‬
‫‪ : ‬رأث‪ٛ‬ش انخ‪ٛ‬ػ ‪.‬‬
‫‪ٔ : ⃗ ‬صٌ اندغى )‪( (S‬رأث‪ٛ‬ش األسض)‪.‬‬
‫‪ )7‬ط٘ق ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬اُو‪ ٟٞ‬اُ‪ٞٔٓ ٠‬ػؼخ ‪ٞٓٝ‬صػخ‪.‬‬
‫ه‪ٞٓ ٟٞ‬صػخ‬
‫ه‪ٞٔٓ ٟٞ‬ػؼخ‬
‫⃗ ‪ٔ :‬صٌ اندغى )‪( (S‬رأث‪ٛ‬ش األسض)‪.‬‬
‫‪ :‬رأث‪ٛ‬ش انخ‪ٛ‬ػ ‪.‬‬
‫‪ )8‬اؽغت شذح ‪ٝ‬صٕ اُغغْ )‪. (S‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫لدٌنا ‪:‬‬
‫𝐅‬
‫⃗‬
‫𝐏‬
‫أي ‪:‬‬
‫‪ٓ )9‬ضَ ػِ‪ ٠‬اُشٌَ اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪ . (S‬اُغِْ ‪:‬‬
‫اػزًبدا ػهٗ انغهى انًمزشذ‪ ،‬ع‪ٛ‬كٌٕ غٕل يزدٓز‪ ٙ‬انمٕر‪ ٍٛ‬انًطجمز‪ ٍٛ‬ػهٗ اندغى )‪( 2cm ْٕ (S‬اَظش انشكم أػالِ )‪.‬‬
‫‪ )11‬اؽغت شذح ‪ٝ‬صٕ اُغغْ )‪ (S‬ػِ‪ ٠‬عطؼ اُؤش ؽ‪٤‬ش شذح اُضوبُخ رغب‪ ١ٝ‬عُذط ه‪ٔ٤‬ز‪ٜ‬ب ػِ‪ ٠‬عطؼ األسع‪.‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫لدٌنا ‪:‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة الرباط سال القنٌطرة‬
‫‪1.50‬‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪5.0‬‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫التمرٌن األول ‪ :‬المٌكانٌك ( ‪ 11‬نقط )‬
‫‪ )1‬آأل اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ أٌُِبد ا‪٥‬ر‪٤‬خ ‪:‬‬
‫" َغج‪ٛ‬بٌ – إصازخ – انًشخؼ‪ – ٙ‬رزُبلص – انًُسٗ – االردبِ – ثبثزخ – َمطخ انزأث‪ٛ‬ش – يغبس – رزضا‪ٚ‬ذ – خػ‬
‫انزأث‪ٛ‬ش – انشذح – دٔساٌ – يسٕس "‬
‫اُؾشًخ ‪ٝ‬اُغٌ‪ٓ ٕٞ‬ل‪ٜٓٞ‬بٕ ‪٣ .......................................‬زؼِوبٕ ثبُغغْ ‪..............................................‬‬
‫ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ‪.................... ٝ ........................ ٝ ............................... ٝ ........................... : ٢ٛ‬‬
‫رٌ‪ ٕٞ‬ؽشًخ عغْ طِت ‪:‬‬
‫‪٘ٓ ‬زظٔخ ارا ًبٗذ عشػز‪....................................... ٚ‬‬
‫‪ٓ ‬زغبسػخ ارا ًبٗذ عشػز‪..................................... ٚ‬‬
‫‪ٓ ‬زجبؽئخ ارا ًبٗذ عشػز‪....................................... ٚ‬‬
‫‪ ٌٕٞ٣‬عغْ طِت ك‪ ٢‬ؽشًخ ‪ ..................‬ؽ‪ٓ ٍٞ‬ؾ‪ٞ‬س صبثذ ارا ًبٕ ٌَُ ٗوطخ ٖٓ ٗوط‪ ٚ‬أُزؾشًخ ‪.................‬‬
‫دائش‪ٓ ١‬شًض‪٘٣ ٙ‬زٔ‪ُ ٢‬ـ ‪ .........................‬اُذ‪ٝ‬سإ‪.‬‬
‫ػ٘ذٓب ‪ ٌٕٞ٣‬عغْ طِت ك‪ ٢‬ؽشًخ ‪ ، ......................‬رؾزلع ًَ هطؼخ رظَ ٗوطز‪ ٚ٘ٓ ٖ٤‬ث٘لظ ‪.....................‬‬
‫‪ )2‬أؽت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪ٝ ،‬رُي ث‪ٞ‬ػغ ػالٓخ )‪ (X‬ك‪ ٢‬اُخبٗخ أُ٘بعجخ ‪ ،‬صْ طؾؼ اُخطؤ ‪:‬‬
‫طؾ‪٤‬ؼ‬
‫أ‬
‫ة‬
‫ط‬
‫د‬
‫‪ٝ‬صٕ اُغغْ ه‪ٞ‬ح رظ٘ق ًو‪ٞ‬ح رٔبط‪.‬‬
‫رشرجؾ ‪ P‬شذح ‪ٝ‬صٕ عغْ ٓغ ًزِز‪ m ٚ‬ثبُؼالهخ‬
‫‪ P = m.g‬ؽ‪٤‬ش ‪ g‬شذح اُضوبُخ‪.‬‬
‫‪٣‬زـ‪٤‬ش ‪ٝ‬صٕ عغْ ثزـ‪٤‬ش أٌُبٕ‪.‬‬
‫أُغبس ‪ ٞٛ‬اُخؾ اُز‪٣ ١‬ظَ أُ‪ٞ‬اػغ أُززبُ‪٤‬خ‬
‫أُؾزِخ ٖٓ ؽشف عغْ ك‪ ٢‬ؽشًخ‪.‬‬
‫خطؤ‬
‫رظؾ‪٤‬ؼ اُخطؤ‬
‫‪..................................................‬‬
‫‪..................................................‬‬
‫‪..................................................‬‬
‫‪..................................................‬‬
‫‪..................................................‬‬
‫‪..................................................‬‬
‫‪ )3‬رزؾشى ع‪٤‬بسربٕ ‪ ، B ٝ A‬ع٘جب اُ‪ ٠‬ع٘ت ‪ ،‬ػِ‪ٗ ٠‬لظ اُطش‪٣‬ن أُغزو‪ٝ ، ٢ٔ٤‬ك‪ٗ ٢‬لظ أُ٘ؾ‪ ، ٠‬ثغشػخ صبثزخ‪ .‬الؽع‬
‫عبئوب اُغ‪٤‬بسر‪ٗ ٖٓ ٖ٤‬لظ أُ‪ٞ‬ػغ ؽبعضا ك‪ ٢‬اُطش‪٣‬ن ػِ‪ ٠‬أُغبكخ ‪. D = 80 m‬‬
‫صٖٓ سد كؼَ عبئن اُغ‪٤‬بسح ‪ٝ tR.A = 1s ٞٛ A‬صٖٓ سد كؼَ عبئن اُغ‪٤‬بسح ‪. tR.B = 2s ٞٛ B‬‬
‫ٗؼزجش ‪ ،‬ك‪ٛ ٢‬ز‪ ٙ‬اُؾبُخ ‪ ،‬إٔ ُِغ‪٤‬بسر‪ٗ ٖ٤‬لظ ٓغبكخ اٌُجؼ ‪ٗٝ ، dF = 40,5 m‬لظ اُغشػخ ‪ٝ ، V = 90 Km.h-1‬إٔ‬
‫أؽذ ‪ٛ‬ز‪ ٖ٣‬اُغبئو‪ ٖ٤‬آزط‪ ٠‬ع‪٤‬بسر‪ٓ ٚ‬جبششح ثؼذ ر٘ب‪ ُٚٝ‬د‪ٝ‬اء‪.‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪ -1.3‬اؽغت ثبُ‪ٞ‬ؽذح ‪ m.s-1‬اُغشػخ ‪. V = 90 Km.h-1‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -2.3‬أ‪ٝ‬عذ ه‪ٔ٤‬خ ًَ ٖٓ ‪ٓ dA‬غبكخ ر‪ٞ‬هق اُغ‪٤‬بسح ‪ٓ dB ٝ A‬غبكخ ر‪ٞ‬هق اُغ‪٤‬بسح ‪. B‬‬
‫‪5..0‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -3.3‬اعز٘زظ ‪ٓ ،‬ؼِال ع‪ٞ‬اثي ‪ ،‬اُغ‪٤‬بسح اُز‪ ٢‬عزظطذّ ثبُؾبعض‪.‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ٓ -4.3‬ب ‪ ٢ٛ‬اُغ‪٤‬بسح اُز‪ ٢‬ر٘ب‪ ٍٝ‬عبئو‪ٜ‬ب اُذ‪ٝ‬اء ؟‬
‫‪5.50‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪5.50‬‬
‫‪ -5.3‬ثٔبرا ر٘ظؼ ‪ٛ‬زا اُغبئن ؟‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ٗ )4‬ؼغ عغٔب طِجب )‪ً (S‬زِز‪ m = 400g ٚ‬ك‪ٞ‬م عطؼ خشٖ ‪ٓٝ‬بئَ ًٔب ‪٣‬ج‪ٖ٤‬‬
‫اُشٌَ عبٗج‪ .ٚ‬اُغغْ )‪ (S‬ك‪ ٢‬ؽبُخ ر‪ٞ‬اصٕ رؾذ رؤص‪٤‬ش ه‪ٞ‬ر‪ ، ⃗ ٝ ⃗ ٖ٤‬ؽ‪٤‬ش‬
‫⃗ ‪ٝ‬صٗ‪ ⃗ ٝ ٚ‬رؤص‪٤‬ش اُغطؼ أُبئَ‪.‬‬
‫ٓؼط‪ : ٠‬شذح اُضوبُخ ‪. g = 10 N.Kg-1‬‬
‫‪5..0‬‬
‫‪ -1.4‬أػؾ ٗض ششؽ ر‪ٞ‬اصٕ عغْ طِت خبػغ ُو‪ٞ‬ر‪.ٖ٤‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -2.4‬ؽذد ٓٔ‪٤‬ضاد اُ‪ٞ‬صٕ ⃗ ‪.‬‬
‫َمطخ انزأث‪ٛ‬ش‬
‫خػ انزأث‪ٛ‬ش‬
‫انًُسٗ‬
‫انشذح‬
‫‪................................. ................................. ................................. .................................‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -3.4‬ؽذد ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗ ‪.‬‬
‫َمطخ انزأث‪ٛ‬ش‬
‫خػ انزأث‪ٛ‬ش‬
‫انًُسٗ‬
‫انشذح‬
‫‪................................. ................................. ................................. .................................‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪ٓ -4.4‬ضَ ‪ ،‬ػِ‪ ٠‬اُشٌَ ‪ٓ ،‬زغ‪ٜ‬ز‪ ٢‬اُو‪ٞ‬ر‪ ٖ٤‬أُطجوز‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪ (S‬ثبُغِْ ‪ٔ٣ 1 cm :‬ضَ ‪. 2 N‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ :‬الكهرباء ( ‪ 6‬نقط )‬
‫‪ )1‬طَ ثغ‪ٓ ًَ ْٜ‬وذاس ك‪٤‬ض‪٣‬بئ‪ ٖٓ ٢‬أُغٔ‪ٞ‬ػخ األ‪ ٠ُٝ‬ث‪ٞ‬ؽذر‪ ٚ‬ك‪ ٢‬اُ٘ظبّ اُؼبُٔ‪ُِٞ ٢‬ؽذاد ك‪ ٢‬أُغٔ‪ٞ‬ػخ اُضبٗ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫انًدًٕػخ انثبَ‪ٛ‬خ‬
‫انًدًٕػخ األٔنٗ‬
‫اُغ‪(J) ٍٞ‬‬
‫أ‬
‫‪1‬‬
‫اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫اُ‪ٞ‬اؽ )‪(W‬‬
‫ة‬
‫‪2‬‬
‫أُوب‪ٓٝ‬خ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫ط‬
‫‪3‬‬
‫اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫األ‪(Ω) ّٝ‬‬
‫اُ‪ٞ‬اؽ ‪ -‬عبػخ )‪(Wh‬‬
‫د‬
‫‪ )2‬ك‪ ٢‬رشً‪٤‬ت ً‪ٜ‬شثبئ‪٘ٓ ٢‬ضُ‪ ، ٢‬رْ رشـ‪ َ٤‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ كشٕ ً‪ٜ‬شثبئ‪ُٞ ٢‬ؽذ‪٣ ، ٙ‬ؾَٔ اإلشبسر‪(220V ; 3000W) ٖ٤‬‬
‫ُٔذح ٗظق عبػخ )‪.(t = 0,5 h‬‬
‫‪ -1.2‬أػؾ ٓذُ‪ ٍٞ‬اإلشبسر‪.(220V ; 3000W) ٖ٤‬‬
‫‪1‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -2.2‬اؽغت ه‪ٔ٤‬خ ‪ Ef‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف اُلشٕ ثبُ‪ٞ‬اؽ ‪ -‬عبػخ )‪ (Wh‬صْ ثبُغ‪.(J) ٍٞ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -3.2‬اؽغت اُو‪ٔ٤‬خ اُلؼبُخ ‪ُ If‬شذح اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬أُبس ك‪ ٢‬اُلشٕ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫‪................................................................................................................................................... 5..0‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -4.2‬اؽغت ه‪ٔ٤‬خ ‪ٓ Rf‬وب‪ٓٝ‬خ اُلشٕ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫‪5..0‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ٗ -5.2‬ؼزجش إٔ اُـوـذسح اُـٌـ‪ٜ‬ـشثـبئـ‪٤‬ـخ اإلعـٔـبُـ‪٤‬ـخ اُـوـظـ‪ ٟٞ‬اُـٔـغـٔـ‪ٞ‬ػ ثـ‪ٜ‬ـب كـ‪ ٢‬اُـزـشًـ‪٤‬ـت اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬أُ٘ضُ‪٢‬‬
‫‪. Pmax = 4400W ٢ٛ‬‬
‫‪ ٌٖٔ٣ َٛ‬رشـ‪ َ٤‬اُلشٕ اُغبثن ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬اؽذ ٓغ ٓذكؤح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ رؾَٔ اإلشبسر‪ (220V ; 2000W) ٖ٤‬؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ :‬كلفة عملٌة كً المالبس ( ‪ 4‬نقط )‬
‫اعزؼَٔ شخض ٌٓ‪ٞ‬اح رؾَٔ اإلشبسر‪ٓ ٢ٌُ (220V ; 2000W) ٖ٤‬الثغ‪ .ٚ‬أص٘بء ػِٔ‪٤‬خ اٌُ‪ ، ٢‬هطؼذ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أٌُ‪ٞ‬اح خالٍ‬
‫ؽشًز‪ٜ‬ب ك‪ٞ‬م أُالثظ أُغبكخ ‪ d = 450 m‬ثغشػخ ٓز‪ٞ‬عطخ ه‪ٔ٤‬ز‪ٜ‬ب ‪ . Vm = 0,1 m.s-1‬رشزـَ أٌُ‪ٞ‬اح ثظلخ ػبد‪٣‬خ‪.‬‬
‫‪ )1‬اؽغت ‪ ،‬ثبُذس‪ًِ ، (DH) ْٛ‬لخ ػِٔ‪٤‬خ اٌُ‪ ،٢‬ػِٔب إٔ صٖٔ اٌُ‪ِٝٞ٤‬اؽ ‪ -‬عبػخ )‪ ٞٛ (1 KWh‬دس‪ٝ ْٛ‬اؽذ )‪.(1 DH‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )2‬ك‪ ٢‬اُ‪ٞ‬اهغ ‪ ،‬أص٘بء ػِٔ‪٤‬خ اٌُ‪ ، ٢‬رز‪ٞ‬هق أٌُ‪ٞ‬اح ٖٓ ؽ‪٥ ٖ٤‬خش ػٖ اعز‪ٜ‬الى اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ ،‬ؽ‪٤‬ش رغز‪ِٜ‬ي أٌُ‪ٞ‬اح‬
‫اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ كوؾ خالٍ ٓذح صٓ٘‪٤‬خ رشٌَ ‪ ٖٓ 30%‬أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ أُغزـشهخ ك‪ ٢‬ػِٔ‪٤‬خ اٌُ‪.٢‬‬
‫أ‪ٝ‬عذ اٌُِلخ اُؾو‪٤‬و‪٤‬خ ُؼِٔ‪٤‬خ اٌُ‪ ٢‬ثبُذس‪. (DH) ْٛ‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫تصحٌح مقترح لالمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة الرباط سال القنٌطرة‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪5.0‬‬
‫التمرٌن األول ‪ :‬المٌكانٌك ( ‪ 11‬نقط )‬
‫‪ )5‬آأل اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ أٌُِبد ا‪٥‬ر‪٤‬خ ‪:‬‬
‫" َغج‪ٛ‬بٌ – إصازخ – انًشخؼ‪ – ٙ‬رزُبلص – انًُسٗ – االردبِ – ثبثزخ – َمطخ انزأث‪ٛ‬ش – يغبس – رزضا‪ٚ‬ذ – خػ‬
‫انزأث‪ٛ‬ش – انشذح – دٔساٌ – يسٕس "‬
‫اُؾشًخ ‪ٝ‬اُغٌ‪ٓ ٕٞ‬ل‪ٜٓٞ‬بٕ َغج‪ٛ‬بٌ ‪٣‬زؼِوبٕ ثبُغغْ انًشخؼ‪. ٙ‬‬
‫ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ‪َ : ٢ٛ‬مطخ انزأث‪ٛ‬ش ‪ ٝ‬خػ انزأث‪ٛ‬ش ‪ ٝ‬انًُسٗ ‪ ٝ‬انشذح ‪.‬‬
‫رٌ‪ ٕٞ‬ؽشًخ عغْ طِت ‪:‬‬
‫‪٘ٓ ‬زظٔخ ارا ًبٗذ عشػز‪ ٚ‬ثبثزخ ‪.‬‬
‫‪ٓ ‬زغبسػخ ارا ًبٗذ عشػز‪ ٚ‬رزضا‪ٚ‬ذ ‪.‬‬
‫‪ٓ ‬زجبؽئخ ارا ًبٗذ عشػز‪ ٚ‬رزُبلص ‪.‬‬
‫‪ ٌٕٞ٣‬عغْ طِت ك‪ ٢‬ؽشًخ دٔساٌ ؽ‪ٓ ٍٞ‬ؾ‪ٞ‬س صبثذ ارا ًبٕ ٌَُ ٗوطخ ٖٓ ٗوط‪ ٚ‬أُزؾشًخ يغبس دائش‪ٓ ١‬شًض‪ٙ‬‬
‫‪٘٣‬زٔ‪ُ ٢‬ـيسٕس اُذ‪ٝ‬سإ‪.‬‬
‫ػ٘ذٓب ‪ ٌٕٞ٣‬عغْ طِت ك‪ ٢‬ؽشًخ إصازخ ‪ ،‬رؾزلع ًَ هطؼخ رظَ ٗوطز‪ ٚ٘ٓ ٖ٤‬ث٘لظ االردبِ ‪.‬‬
‫‪ )6 1.50‬أؽت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪ٝ ،‬رُي ث‪ٞ‬ػغ ػالٓخ )‪ (X‬ك‪ ٢‬اُخبٗخ أُ٘بعجخ ‪ ،‬صْ طؾؼ اُخطؤ ‪:‬‬
‫رظؾ‪٤‬ؼ اُخطؤ‬
‫طؾ‪٤‬ؼ خطؤ‬
‫أ ‪ٝ‬صٕ اُغغْ ه‪ٞ‬ح رظ٘ق ًو‪ٞ‬ح رٔبط‪.‬‬
‫ٔصٌ اندغى لٕح رصُف كمٕح ػٍ ثؼذ‪.‬‬
‫‪X‬‬
‫‪..................................................‬‬
‫رشرجؾ ‪ P‬شذح ‪ٝ‬صٕ عغْ ٓغ ًزِز‪ m ٚ‬ثبُؼالهخ‬
‫ة‬
‫‪X‬‬
‫‪..................................................‬‬
‫‪ P = m.g‬ؽ‪٤‬ش ‪ g‬شذح اُضوبُخ‪.‬‬
‫‪..................................................‬‬
‫ط ‪٣‬زـ‪٤‬ش ‪ٝ‬صٕ عغْ ثزـ‪٤‬ش أٌُبٕ‪.‬‬
‫‪X‬‬
‫‪..................................................‬‬
‫أُغبس ‪ ٞٛ‬اُخؾ اُز‪٣ ١‬ظَ أُ‪ٞ‬اػغ أُززبُ‪٤‬خ‬
‫د‬
‫‪X‬‬
‫‪..................................................‬‬
‫أُؾزِخ ٖٓ ؽشف عغْ ك‪ ٢‬ؽشًخ‪.‬‬
‫‪ )7‬رزؾشى ع‪٤‬بسربٕ ‪ ، B ٝ A‬ع٘جب اُ‪ ٠‬ع٘ت ‪ ،‬ػِ‪ٗ ٠‬لظ اُطش‪٣‬ن أُغزو‪ٝ ، ٢ٔ٤‬ك‪ٗ ٢‬لظ أُ٘ؾ‪ ، ٠‬ثغشػخ صبثزخ‪ .‬الؽع‬
‫عبئوب اُغ‪٤‬بسر‪ٗ ٖٓ ٖ٤‬لظ أُ‪ٞ‬ػغ ؽبعضا ك‪ ٢‬اُطش‪٣‬ن ػِ‪ ٠‬أُغبكخ ‪. D = 80 m‬‬
‫صٖٓ سد كؼَ عبئن اُغ‪٤‬بسح ‪ٝ tR.A = 1s ٞٛ A‬صٖٓ سد كؼَ عبئن اُغ‪٤‬بسح ‪. tR.B = 2s ٞٛ B‬‬
‫ٗؼزجش ‪ ،‬ك‪ٛ ٢‬ز‪ ٙ‬اُؾبُخ ‪ ،‬إٔ ُِغ‪٤‬بسر‪ٗ ٖ٤‬لظ ٓغبكخ اٌُجؼ ‪ٗٝ ، dF = 40,5 m‬لظ اُغشػخ ‪ٝ ، V = 90 Km.h-1‬إٔ‬
‫أؽذ ‪ٛ‬ز‪ ٖ٣‬اُغبئو‪ ٖ٤‬آزط‪ ٠‬ع‪٤‬بسر‪ٓ ٚ‬جبششح ثؼذ ر٘ب‪ ُٚٝ‬د‪ٝ‬اء‪.‬‬
‫‪ -1.3‬اؽغت ثبُ‪ٞ‬ؽذح ‪ m.s-1‬اُغشػخ ‪. V = 90 Km.h-1‬‬
‫‪5.50‬‬
‫نزسٕ‪ٚ‬م انغشػخ يٍ ‪ Km.h-1‬إنٗ ‪َ ، m.s-1‬مغى ػهٗ انؼذد ‪. 3,6‬‬
‫‪V = 25 m.s-1‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫) (×‪V = 90‬‬
‫‪ -2.3‬أ‪ٝ‬عذ ه‪ٔ٤‬خ ًَ ٖٓ ‪ٓ dA‬غبكخ ر‪ٞ‬هق اُغ‪٤‬بسح ‪ٓ dB ٝ A‬غبكخ ر‪ٞ‬هق اُغ‪٤‬بسح ‪. B‬‬
‫‪5..0‬‬
‫ل‪ًٛ‬خ ‪ dA‬يغبفخ رٕلف انغ‪ٛ‬بسح ‪: A‬‬
‫َسغت يغبفخ سد انفؼم نغبئك انغ‪ٛ‬بسح ‪: A‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫َٔؼهى أٌ ‪:‬‬
‫=‪V‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫‪dR.A = V×tR.A‬‬
‫‪dA = dR.A + dF‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪dR.A = 25×1‬‬
‫‪dA = 25 + 40,5‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪dR.A = 25 m‬‬
‫أ٘ ‪dA = 65,5 m :‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫ل‪ًٛ‬خ ‪ dB‬يغبفخ رٕلف انغ‪ٛ‬بسح ‪: B‬‬
‫َسغت يغبفخ سد انفؼم نغبئك انغ‪ٛ‬بسح ‪: B‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫=‪V‬‬
‫َٔؼهى أٌ ‪:‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫‪dR.B = V×tR.B‬‬
‫‪dB = dR.B + dF‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪dR.B = 25×2‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪dR.B = 50 m‬‬
‫أ٘ ‪dB = 90,5 m :‬‬
‫‪dB = 50 + 40,5‬‬
‫‪ -3.3‬اعز٘زظ ‪ٓ ،‬ؼِال ع‪ٞ‬اثي ‪ ،‬اُغ‪٤‬بسح اُز‪ ٢‬عزظطذّ ثبُؾبعض‪.‬‬
‫‪5.0‬‬
‫َالزظ أٌ ‪ٔ ، dB > 80m ٔ dA < 80m :‬ثبنزبن‪ ٙ‬فبنغ‪ٛ‬بسح انز‪ ٙ‬عزصطذو ثبنسبخض ْ‪ ٙ‬انغ‪ٛ‬بسح ‪. B‬‬
‫‪ٓ -4.3‬ب ‪ ٢ٛ‬اُغ‪٤‬بسح اُز‪ ٢‬ر٘ب‪ ٍٝ‬عبئو‪ٜ‬ب اُذ‪ٝ‬اء ؟‬
‫‪5.50‬‬
‫انغ‪ٛ‬بسح انز‪ ٙ‬رُبٔل عبئمٓب انذٔاء ْ‪ ٙ‬انغ‪ٛ‬بسح ‪( B‬يذح سد فؼم عبئك انغ‪ٛ‬بسح ‪ B‬أكجش يٍ يذح سد فؼم عبئك انغ‪ٛ‬بسح ‪.)A‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪ -5.3‬ثٔبرا ر٘ظؼ ‪ٛ‬زا اُغبئن ؟‬
‫عجت اصطذاو انغ‪ٛ‬بسح ‪ B‬ثبنسبخض ْٕ رُبٔل عبئمٓب دٔاء لجم ايزطبئّ نٓب ‪ .‬نزنك ‪ٔ ،‬رفبد‪ٚ‬ب نًثم ْزِ انسٕادس ‪َُ ،‬صر‬
‫ْزا انغبئك ثزدُت انغ‪ٛ‬بلخ ػُذ رُبٔنّ أدٔ‪ٚ‬خ يؤثشح ػهٗ انزشك‪ٛ‬ض ‪.‬‬
‫⃗⃗‬
‫𝐑‬
‫‪ٗ )8‬ؼغ عغٔب طِجب )‪ً (S‬زِز‪ m = 400g ٚ‬ك‪ٞ‬م عطؼ خشٖ ‪ٓٝ‬بئَ ًٔب ‪٣‬ج‪ٖ٤‬‬
‫اُشٌَ عبٗج‪ .ٚ‬اُغغْ )‪ (S‬ك‪ ٢‬ؽبُخ ر‪ٞ‬اصٕ رؾذ رؤص‪٤‬ش ه‪ٞ‬ر‪ ، ⃗ ٝ ⃗ ٖ٤‬ؽ‪٤‬ش‬
‫⃗ ‪ٝ‬صٗ‪ ⃗ ٝ ٚ‬رؤص‪٤‬ش اُغطؼ أُبئَ‪.‬‬
‫ٓؼط‪ : ٠‬شذح اُضوبُخ ‪. g = 10 N.Kg-1‬‬
‫𝐏⃗‬
‫‪ -1.4‬أػؾ ٗض ششؽ ر‪ٞ‬اصٕ عغْ طِت خبػغ ُو‪ٞ‬ر‪.ٖ٤‬‬
‫‪5..0‬‬
‫‪1‬‬
‫ػُذيب ‪ٚ‬كٌٕ خغى صهت ف‪ ٙ‬رٕاصٌ رسذ رأث‪ٛ‬ش لٕر‪ ، ⃗⃗⃗ ٝ ⃗⃗⃗ ٍٛ‬فئٌ ‪:‬‬
‫‪ ‬نهمٕر‪َ ٍٛ‬فظ خػ انزأث‪ٛ‬ش‪.‬‬
‫‪ ‬انًدًٕع انًزدٓ‪ ٙ‬نٓبر‪ ٍٛ‬انمٕر‪ ٍٛ‬يُؼذو ‪⃗ :‬‬
‫⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ (نهمٕر‪َ ٍٛ‬فظ انشذح ٔيُس‪ٛ‬بٌ يزؼبكغبٌ)‪.‬‬
‫‪ -2.4‬ؽذد ٓٔ‪٤‬ضاد اُ‪ٞ‬صٕ ⃗ ‪.‬‬
‫خػ انزأث‪ٛ‬ش‬
‫َمطخ انزأث‪ٛ‬ش‬
‫‪( G‬يشكض ثمم اندغى )‪ )(S‬انًغزم‪ٛ‬ى انشأع‪ ٙ‬انًبس يٍ ‪G‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1‬‬
‫انًُسٗ‬
‫يٍ ‪َ G‬سٕ األعفم‬
‫انشذح‬
‫‪P = m.g = 0,4×10‬‬
‫أ٘ ‪P = 4 N :‬‬
‫‪ -3.4‬ؽذد ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗ ‪.‬‬
‫َمطخ انزأث‪ٛ‬ش‬
‫خػ انزأث‪ٛ‬ش‬
‫انًُسٗ‬
‫انُمطخ ‪I‬‬
‫انًغزم‪ٛ‬ى انشأع‪ ٙ‬انًبس يٍ ‪I‬‬
‫يٍ ‪َ I‬سٕ األػهٗ‬
‫انشذح‬
‫‪R=P=4N‬‬
‫(زغت ششغ انزٕاصٌ)‬
‫‪ٓ -4.4‬ضَ ‪ ،‬ػِ‪ ٠‬اُشٌَ ‪ٓ ،‬زغ‪ٜ‬ز‪ ٢‬اُو‪ٞ‬ر‪ ٖ٤‬أُطجوز‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪ (S‬ثبُغِْ ‪ٔ٣ 1 cm :‬ضَ ‪. 2 N‬‬
‫اػزًبدا ػهٗ انغهى انًؼطٗ ‪ ،‬ع‪ٛ‬كٌٕ غٕل يزدٓز‪ ٙ‬انمٕر‪ ٍٛ‬انًطجمز‪ ٍٛ‬ػهٗ اندغى )‪( 2cm ْٕ (S‬اَظش انشكم أػالِ)‪.‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ :‬الكهرباء ( ‪ 6‬نقط )‬
‫‪ )3‬طَ ثغ‪ٓ ًَ ْٜ‬وذاس ك‪٤‬ض‪٣‬بئ‪ ٖٓ ٢‬أُغٔ‪ٞ‬ػخ األ‪ ٠ُٝ‬ث‪ٞ‬ؽذر‪ ٚ‬ك‪ ٢‬اُ٘ظبّ اُؼبُٔ‪ُِٞ ٢‬ؽذاد ك‪ ٢‬أُغٔ‪ٞ‬ػخ اُضبٗ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫انًدًٕػخ انثبَ‪ٛ‬خ‬
‫انًدًٕػخ األٔنٗ‬
‫اُغ‪(J) ٍٞ‬‬
‫أ‬
‫‪1‬‬
‫اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫اُ‪ٞ‬اؽ )‪(W‬‬
‫ة‬
‫‪2‬‬
‫أُوب‪ٓٝ‬خ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫ط‬
‫‪3‬‬
‫اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫األ‪(Ω) ّٝ‬‬
‫اُ‪ٞ‬اؽ ‪ -‬عبػخ )‪(Wh‬‬
‫د‬
‫‪ )4‬ك‪ ٢‬رشً‪٤‬ت ً‪ٜ‬شثبئ‪٘ٓ ٢‬ضُ‪ ، ٢‬رْ رشـ‪ َ٤‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ كشٕ ً‪ٜ‬شثبئ‪ُٞ ٢‬ؽذ‪٣ ، ٙ‬ؾَٔ اإلشبسر‪(220V ; 3000W) ٖ٤‬‬
‫ُٔذح ٗظق عبػخ )‪.(t = 0,5 h‬‬
‫‪ -1.2‬أػؾ ٓذُ‪ ٍٞ‬اإلشبسر‪.(220V ; 3000W) ٖ٤‬‬
‫; ‪ : 3000W‬انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ االعً‪ٛ‬خ نهفشٌ‪.‬‬
‫‪ : 220V‬انزٕرش انكٓشثبئ‪ ٙ‬االعً‪ ٙ‬نهفشٌ‪.‬‬
‫‪ -2.2‬اؽغت ه‪ٔ٤‬خ ‪ Ef‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف اُلشٕ ثبُ‪ٞ‬اؽ ‪ -‬عبػخ )‪ (Wh‬صْ ثبُغ‪.(J) ٍٞ‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1‬‬
‫أ٘ ‪Ef = 1500 Wh :‬‬
‫‪Ef = 3000W × 0,5‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫ثبنٕاغ – عبػخ ‪ :‬نذ‪ُٚ‬ب ‪Ef = Pf . t :‬‬
‫‪Ef = 5400000 J‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫ثبندٕل ‪Ef = 1500×3600 J :‬‬
‫‪ -3.2‬اؽغت اُو‪ٔ٤‬خ اُلؼبُخ ‪ُ If‬شذح اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬أُبس ك‪ ٢‬اُلشٕ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫= ‪If‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫‪ 5..0‬لدٌنا ‪Pf = U.If :‬‬
‫‪ -4.2‬اؽغت ه‪ٔ٤‬خ ‪ٓ Rf‬وب‪ٓٝ‬خ اُلشٕ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫= ‪Rf‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫‪ 5..0‬لدٌنا ‪U = Rf.If :‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫= ‪If‬‬
‫أي ‪If ≈ 13,63 A :‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫= ‪Rf‬‬
‫أي ‪Rf ≈ 16,14 Ω :‬‬
‫‪ٗ -5.2‬ؼزجش إٔ اُـوـذسح اُـٌـ‪ٜ‬ـشثـبئـ‪٤‬ـخ اإلعـٔـبُـ‪٤‬ـخ اُـوـظـ‪ ٟٞ‬اُـٔـغـٔـ‪ٞ‬ػ ثـ‪ٜ‬ـب كـ‪ ٢‬اُـزـشًـ‪٤‬ـت اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬أُ٘ضُ‪٢‬‬
‫‪. Pmax = 4400W ٢ٛ‬‬
‫‪ ٌٖٔ٣ َٛ‬رشـ‪ َ٤‬اُلشٕ اُغبثن ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬اؽذ ٓغ ٓذكؤح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ رؾَٔ اإلشبسر‪ (220V ; 2000W) ٖ٤‬؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫َسغت انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ اإلخًبن‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف انفشٌ ٔانًذفأح ػُذ اشزغبنًٓب ف‪ ٙ‬آٌ ٔازذ ثصفخ ػبد‪ٚ‬خ ‪:‬‬
‫أ٘ ‪PT = 5000 W :‬‬
‫‪PT = 3000 + 2000‬‬
‫َالزظ أٌ ‪ٔ ، PT > Pmax :‬ثبنزبن‪ ٙ‬ال ‪ًٚ‬كٍ رشغ‪ٛ‬م ْزِ األخٓضح ف‪َ ٙ‬فظ انٕلذ ٔثصفخ ػبد‪ٚ‬خ ‪ ،‬ألٌ رنك ع‪ٛ‬ؤد٘‬
‫إنٗ اَمطبع انز‪ٛ‬بس انكٓشثبئ‪.ٙ‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ :‬كلفة عملٌة كً المالبس ( ‪ 4‬نقط )‬
‫اعزؼَٔ شخض ٌٓ‪ٞ‬اح رؾَٔ اإلشبسر‪ٓ ٢ٌُ (220V ; 2000W) ٖ٤‬الثغ‪ .ٚ‬أص٘بء ػِٔ‪٤‬خ اٌُ‪ ، ٢‬هطؼذ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أٌُ‪ٞ‬اح خالٍ‬
‫ؽشًز‪ٜ‬ب ك‪ٞ‬م أُالثظ أُغبكخ ‪ d = 450 m‬ثغشػخ ٓز‪ٞ‬عطخ ه‪ٔ٤‬ز‪ٜ‬ب ‪ . Vm = 0,1 m.s-1‬رشزـَ أٌُ‪ٞ‬اح ثظلخ ػبد‪٣‬خ‪.‬‬
‫‪ )3‬اؽغت ‪ ،‬ثبُذس‪ًِ ، (DH) ْٛ‬لخ ػِٔ‪٤‬خ اٌُ‪ ،٢‬ػِٔب إٔ صٖٔ اٌُ‪ِٝٞ٤‬اؽ ‪ -‬عبػخ )‪ ٞٛ (1 KWh‬دس‪ٝ ْٛ‬اؽذ )‪.(1 DH‬‬
‫يذح اشزغبل انًكٕاح ‪:‬‬
‫أ٘ ‪t = 4500 s :‬‬
‫=‪t‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫=‪t‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪V = :‬‬
‫َسٕل ْزِ انم‪ًٛ‬خ انٗ انغبػبد ‪:‬‬
‫=‪t‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪t = 1,25 h‬‬
‫انطبلخ انًغزٓهكخ يٍ غشف انًكٕاح خالل يذح اشزغبنٓب ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E = P.t :‬‬
‫د‪.‬ع ‪E = 2000W×1,25h :‬‬
‫أ٘ ‪E = 2500 Wh = 2,5 KWh :‬‬
‫كهفخ ػًه‪ٛ‬خ انك‪: ٙ‬‬
‫‪5‬‬
‫‪prix = 2,5 DH‬‬
‫‪ prix = 2,5×1DH‬أ٘ ‪:‬‬
‫‪ )4‬ك‪ ٢‬اُ‪ٞ‬اهغ ‪ ،‬أص٘بء ػِٔ‪٤‬خ اٌُ‪ ، ٢‬رز‪ٞ‬هق أٌُ‪ٞ‬اح ٖٓ ؽ‪٥ ٖ٤‬خش ػٖ اعز‪ٜ‬الى اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ ،‬ؽ‪٤‬ش رغز‪ِٜ‬ي أٌُ‪ٞ‬اح‬
‫اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ كوؾ خالٍ ٓذح صٓ٘‪٤‬خ رشٌَ ‪ ٖٓ 30%‬أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ أُغزـشهخ ك‪ ٢‬ػِٔ‪٤‬خ اٌُ‪.٢‬‬
‫أ‪ٝ‬عذ اٌُِلخ اُؾو‪٤‬و‪٤‬خ ُؼِٔ‪٤‬خ اٌُ‪ ٢‬ثبُذس‪. (DH) ْٛ‬‬
‫َسغت انًذح انًٕافمخ نـ ‪ 30%‬يٍ انًذح انضيُ‪ٛ‬خ انًغزغشلخ ف‪ ٙ‬ػًه‪ٛ‬خ انك‪: (1,25h) ٙ‬‬
‫ٔثبنزبن‪: ٙ‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫َسغت انطبلخ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف انًكٕاح خالل انًذح‬
‫د‪.‬ع ‪E' = 2000W×0,375h :‬‬
‫‪E' = P.‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫انكهفخ انسم‪ٛ‬م‪ٛ‬خ نؼًه‪ٛ‬خ انك‪: ٙ‬‬
‫‪prix' = 0,75×1DH‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫أ٘ ‪E' = 750 Wh = 0,75 KWh :‬‬
‫‪prix' = 0,75 DH‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة بنً مالل خنٌفرة‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫التمرٌن األول ‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪٘٣‬ضُن ٓزضؽِن ػِ‪٘ٓ ٠‬ؾذس عِ‪٤‬ذ‪ٓ ١‬بئَ )‪ (AB‬ؽ‪٤ُ L = 81m ُٚٞ‬ظَ اُ‪ٓ ٠‬غز‪ ٟٞ‬أكو‪ (BC) ٢‬ؽ‪٤‬ش رز٘بهض عشػز‪ٚ‬‬
‫اُ‪ ٠‬إٔ ‪٣‬ز‪ٞ‬هق ػ٘ذ اُ٘وطخ ‪. C‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ )1‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪:‬‬
‫‪....................‬‬
‫‪ -1.1‬رزؼِن ؽشًخ عغْ ثغغْ آخش ‪٣‬غٔ‪ ٠‬اُغغْ أُشعؼ‪. ٢‬‬
‫‪....................‬‬
‫‪ -1.2‬رزْ ؽشًخ أُزضؽِن ػِ‪ ٠‬أُغز‪ ٟٞ‬أُبئَ ‪ٝ‬كـن ؽشًخ د‪ٝ‬سإ‪.‬‬
‫‪....................‬‬
‫‪ -1.3‬اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُِغشػخ ‪. Km.h-1 ٢ٛ‬‬
‫‪....................‬‬
‫‪ -1.4‬اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُشذح اُ‪ٞ‬صٕ ‪ٛ‬ـ‪'' ٢‬اُ٘‪ٞ٤‬رٖ''‪.‬‬
‫‪ )2‬اخزش اُغ‪ٞ‬اة اُظؾ‪٤‬ؼ ‪:‬‬
‫‪ -2.1‬رؤص‪٤‬ش أُ٘ؾذس اُغِ‪٤‬ذ‪ ١‬ػِ‪ ٠‬أُزضؽِن ‪:‬‬
‫ة) رؤص‪٤‬ش ػٖ ثؼذ‬
‫أ) رؤص‪٤‬ش رٔبط‬
‫‪ُٞ -2.2‬صٕ أُزضؽِن ػِ‪ ٠‬أُ٘ؾذس )‪ٓ (AB‬لؼ‪: ٍٞ‬‬
‫ة) رؾش‪٢ٌ٣‬‬
‫أ) عٌ‪٢ٗٞ‬‬
‫‪ -2.3‬خؾ رؤص‪٤‬ش ‪ٝ‬صٕ أُزضؽِن ‪ ٞٛ‬أُغزو‪ ْ٤‬اُؼٔ‪ٞ‬د‪ ١‬ػِ‪: ٠‬‬
‫ة) أُغز‪ ٟٞ‬األكو‪(BC) ٢‬‬
‫أ) أُغز‪ ٟٞ‬أُبئَ )‪(AB‬‬
‫‪ٗ -2.4‬ؼجش ػٖ اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ثبُؼالهخ ‪:‬‬
‫ة)‬
‫أ)‬
‫‪ )3‬اؽغت اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ‪ُِٔ Vm‬زضؽِن ث‪ ٖ٤‬أُ‪ٞ‬ػؼ‪ B ٝ A ٖ٤‬ثبُ‪ٞ‬ؽذر‪ Km.h ٝ m.s ٖ٤‬ػِٔب أٗ‪ ٚ‬اعزـشم‬
‫أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ ‪ُ t =6s‬وطغ أُغبكخ ‪.AB‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪ٓ )4‬ب ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ أُزضؽِن ػِ‪ ٠‬أُغز‪ (BC) ٟٞ‬؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )5‬اٗـوـَ اُغـضء )‪ٓ (BC‬ـٖ اُـشـٌـَ ػـِ‪ٝ ٠‬سهزي‬
‫‪ٓٝ‬ضَ ػِ‪ ٚ٤‬اُو‪ٞ‬ح ⃗ أُطجوخ ٖٓ ؽشف أُغز‪ٟٞ‬‬
‫األكـو‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬أُزضؽـِـن ػ٘ذ اُ٘وطخ ‪ C‬ػِٔب إٔ‬
‫شذر‪ٜ‬ب ‪ٛ‬ـ‪.R = 650N ٢‬‬
‫ٗخزبس اُغِْ ‪ٔ٣ 1 cm :‬ضَ ‪. 325N‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪ )1‬آأل اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ‪:‬‬
‫اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُِطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪٣ٝ ،................. ٢ٛ‬زْ ه‪٤‬بع‪ٜ‬ب ك‪ ٢‬رشً‪٤‬ت ٓ٘ضُ‪ ٢‬ث‪ٞ‬اعطخ ‪، ....................‬‬
‫‪ٝ‬رزؾ‪ٛ ٍٞ‬ز‪ ٙ‬اُطبهخ ك‪ ٢‬ع‪ٜ‬بص اُزغخ‪ ٖ٤‬اُ‪..................... ٠‬‬
‫‪ٔ٣ )2‬ش ر‪٤‬بس ً‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬شذر‪ I = 0,5A ٚ‬ك‪ٞٓ ٢‬طَ أ‪ٓ ٢ٓٝ‬وب‪ٓٝ‬ز‪. R = 500Ω ٚ‬‬
‫‪ -2.1‬أػؾ اُؼالهخ أُؼجشح ػٖ هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ ّٝ‬ث‪ٓ ٖ٤‬شثط‪ٞٓ ٢‬طَ أ‪ٓ ٢ٓٝ‬وب‪ٓٝ‬ز‪....................................... . R ٚ‬‬
‫‪ -2.2‬اؽغت اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ P‬أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ‪ٛ‬زا أُ‪ٞ‬طَ األ‪.٢ٓٝ‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ٗ )3‬شـَ ع‪ٜ‬بصا ُِزغخ‪٣ ٖ٤‬ؾَٔ اإلشبسر‪ ٖ٤‬اُزبُ‪٤‬ز‪ُٔ (220V ; 1200W) : ٖ٤‬ذح ‪ t = 10mn‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ‪.‬‬
‫‪ -3.1‬أػؾ أُذُ‪ ٍٞ‬اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪ُ ٢‬إلشبسح ‪. 1200W‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -3.2‬اؽغت شذح اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ I ٢‬أُبس ك‪ ٢‬ع‪ٜ‬بص اُزغخ‪. ٖ٤‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -3.3‬اؽغت ثبُغ‪ (J) ٍٞ‬صْ ثبُ‪ٞ‬اؽ – عبػخ )‪ ، (Wh‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ E‬أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ‪ٛ‬زا اُغ‪ٜ‬بص خالٍ‬
‫أُذح ‪. t‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫ؽبُت أعزبر ٓبدح اُل‪٤‬ض‪٣‬بء ‪ٝ‬اٌُ‪٤ٔ٤‬بء ٖٓ رِٔ‪٤‬ز‪ً ٙ‬ش‪ ْ٣‬إٔ ‪٣‬زؾون ٖٓ ه‪ٔ٤‬خ ًزِخ ً‪٤‬ظ ٓغؾ‪ٞ‬م ُِغٌش‪ ،‬عغِذ ػِ‪ ٚ٤‬اُو‪ٔ٤‬خ‬
‫‪ . 250g‬كج‪ٔ٘٤‬ب ًبٕ ًش‪٘٣ ْ٣‬زظش إٔ ‪٣‬ؾظَ ػِ‪٤ٓ ٠‬ضإ اٌُزش‪ ٢ٗٝ‬إلٗغبص اُو‪٤‬بط ‪ ،‬اال إٔ أعزبر‪ ٙ‬اهزشػ ػِ‪ ٚ٤‬اعزؼٔبٍ أؽذ‬
‫اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش‪ ٖ٣‬اُزبُ‪ : ٖ٤٤‬د‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش )‪ (D1‬ر‪ ٝ‬شذح هظ‪٣ٞ‬خ ‪ٝ 1N‬د‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش )‪ (D2‬ر‪ ٝ‬شذح هظ‪٣ٞ‬خ ‪. 5N‬‬
‫‪ )1‬اهزشػ ؽش‪٣‬وخ رغبػذ ث‪ٜ‬ب ًش‪ ْ٣‬ػِ‪ ٠‬رؾذ‪٣‬ذ ًزِخ اٌُ‪٤‬ظ ثبعزؼٔبٍ ع‪ٜ‬بص اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش‪.‬‬
‫ُزؾذ‪٣‬ذ ًزِخ اٌُ‪٤‬ظ ثبعزؼٔبٍ ع‪ٜ‬بص اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش ‪٘٣ ،‬جـ‪ ٢‬اُو‪٤‬بّ ثٔب ‪: ٢ِ٣‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ٓ )2‬ب ‪ ٞٛ‬اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش أُ٘بعت ُ‪ٜ‬زا اُو‪٤‬بط ؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫ٗؼط‪ ٢‬شذح ٓغبٍ اُضوبُخ ‪g = 10 N/Kg :‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫تصحٌح مقترح لالمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة بنً مالل خنٌفرة‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫التمرٌن األول ‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪٘٣‬ضُن ٓزضؽِن ػِ‪٘ٓ ٠‬ؾذس عِ‪٤‬ذ‪ٓ ١‬بئَ )‪ (AB‬ؽ‪٤ُ L = 81m ُٚٞ‬ظَ اُ‪ٓ ٠‬غز‪ ٟٞ‬أكو‪ (BC) ٢‬ؽ‪٤‬ش رز٘بهض عشػز‪ٚ‬‬
‫اُ‪ ٠‬إٔ ‪٣‬ز‪ٞ‬هق ػ٘ذ اُ٘وطخ ‪. C‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ )6‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪:‬‬
‫طؾ‪٤‬ـؼ‬
‫‪ -1.5‬رزؼِن ؽشًخ عغْ ثغغْ آخش ‪٣‬غٔ‪ ٠‬اُغغْ أُشعؼ‪. ٢‬‬
‫خــطـــؤ‬
‫‪ -1.6‬رزْ ؽشًخ أُزضؽِن ػِ‪ ٠‬أُغز‪ ٟٞ‬أُبئَ ‪ٝ‬كـن ؽشًخ د‪ٝ‬سإ‪.‬‬
‫خــطـــؤ‬
‫‪ -1.7‬اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُِغشػخ ‪. Km.h-1 ٢ٛ‬‬
‫طؾ‪٤‬ـؼ‬
‫‪ -1.8‬اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُشذح اُ‪ٞ‬صٕ ‪ٛ‬ـ‪'' ٢‬اُ٘‪ٞ٤‬رٖ''‪.‬‬
‫‪ )7‬اخزش اُغ‪ٞ‬اة اُظؾ‪٤‬ؼ ‪:‬‬
‫‪ -2.1‬رؤص‪٤‬ش أُ٘ؾذس اُغِ‪٤‬ذ‪ ١‬ػِ‪ ٠‬أُزضؽِن ‪:‬‬
‫ة) رؤص‪٤‬ش ػٖ ثؼذ‬
‫أ) رؤص‪٤‬ش رٔبط‬
‫‪ُٞ -2.2‬صٕ أُزضؽِن ػِ‪ ٠‬أُ٘ؾذس )‪ٓ (AB‬لؼ‪: ٍٞ‬‬
‫ة) رؾش‪٢ٌ٣‬‬
‫أ) عٌ‪٢ٗٞ‬‬
‫‪ -2.3‬خؾ رؤص‪٤‬ش ‪ٝ‬صٕ أُزضؽِن ‪ ٞٛ‬أُغزو‪ ْ٤‬اُؼٔ‪ٞ‬د‪ ١‬ػِ‪: ٠‬‬
‫ة) أُغز‪ ٟٞ‬األكو‪(BC) ٢‬‬
‫أ) أُغز‪ ٟٞ‬أُبئَ )‪(AB‬‬
‫‪ٗ -2.4‬ؼجش ػٖ اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ثبُؼالهخ ‪:‬‬
‫ة)‬
‫أ)‬
‫‪ )8‬اؽغت اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ‪ُِٔ Vm‬زضؽِن ث‪ ٖ٤‬أُ‪ٞ‬ػؼ‪ B ٝ A ٖ٤‬ثبُ‪ٞ‬ؽذر‪ Km.h ٝ m.s ٖ٤‬ػِٔب أٗ‪ ٚ‬اعزـشم‬
‫أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ ‪ُ t =6s‬وطغ أُغبكخ ‪.AB‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪2‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫{‬
‫يغ ‪:‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪Vm = 13,5×3,6‬‬
‫انزسٕ‪ٚ‬م انٗ ‪: Km.h-1‬‬
‫‪ٓ )9‬ب ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ أُزضؽِن ػِ‪ ٠‬أُغز‪ (BC) ٟٞ‬؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫زشكخ انًزضزهك ػهٗ انًغزٕٖ )‪ (BC‬زشكخ يزجبغئخ ‪ ،‬ألٌ عشػزّ ف‪ ٙ‬رُبلص ػهٗ ْزا انًغزٕٖ‪.‬‬
‫‪ )11‬اٗـوـَ اُغضء )‪ ٖٓ (BC‬اُشٌَ ػِ‪ٝ ٠‬سهزي ‪ٓٝ‬ضَ ػِ‪ ٚ٤‬اُو‪ٞ‬ح ⃗‬
‫أُطجوخ ٖٓ ؽشف أُغز‪ ٟٞ‬األكـو‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬أُزضؽِن ػ٘ذ اُ٘وطخ‬
‫𝐑⃗‬
‫⃗‬
‫‪ C‬ػِٔب إٔ شذر‪ٜ‬ب ‪ٛ‬ـ‪.R = 650N ٢‬‬
‫ٗخزبس اُغِْ ‪ٔ٣ 1 cm :‬ضَ ‪. 325N‬‬
‫𝐑⃗‬
‫اػزًبدا ػهٗ انغهى انًمزشذ ‪ ،‬ع‪ٛ‬كٌٕ غٕل يزدٓخ انمٕح ⃗‬
‫ْٕ ‪ ( 2cm‬اَظش انشكم خبَجّ ) ‪.‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫‪Vm = 48,6 Km.h-1‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.5‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪ )4‬آأل اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ‪:‬‬
‫اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُِطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ ٢ٛ‬اندٕل ‪٣ٝ ،‬زْ ه‪٤‬بع‪ٜ‬ب ك‪ ٢‬رشً‪٤‬ت ٓ٘ضُ‪ ٢‬ث‪ٞ‬اعطخ ػذاد انطبلخ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ ‪ٝ‬رزؾ‪ٍٞ‬‬
‫‪ٛ‬ز‪ ٙ‬اُطبهخ ك‪ ٢‬ع‪ٜ‬بص اُزغخ‪ ٖ٤‬اُ‪ ٠‬غبلخ زشاس‪ٚ‬خ‪.‬‬
‫‪ٔ٣ )5‬ش ر‪٤‬بس ً‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬شذر‪ I = 0,5A ٚ‬ك‪ٞٓ ٢‬طَ أ‪ٓ ٢ٓٝ‬وب‪ٓٝ‬ز‪. R = 500Ω ٚ‬‬
‫‪U =R.I‬‬
‫‪ -2.1‬أػؾ اُؼالهخ أُؼجشح ػٖ هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ ّٝ‬ث‪ٓ ٖ٤‬شثط‪ٞٓ ٢‬طَ أ‪ٓ ٢ٓٝ‬وب‪ٓٝ‬ز‪. R ٚ‬‬
‫‪ -2.2‬اؽغت اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ P‬أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ‪ٛ‬زا أُ‪ٞ‬طَ األ‪.٢ٓٝ‬‬
‫‪P = 125 W‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪P = 500×(0,5)2 :‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪P = R.I2 :‬‬
‫‪ٗ )6‬شـَ ع‪ٜ‬بصا ُِزغخ‪٣ ٖ٤‬ؾَٔ اإلشبسر‪ ٖ٤‬اُزبُ‪٤‬ز‪ُٔ (220V ; 1200W) : ٖ٤‬ذح ‪ t = 10mn‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ‪.‬‬
‫‪ -3.1‬أػؾ أُذُ‪ ٍٞ‬اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪ُ ٢‬إلشبسح ‪. 1200W‬‬
‫‪ : 1200W‬انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ االعً‪ٛ‬خ ندٓبص انزغخ‪. ٍٛ‬‬
‫‪ -3.2‬اؽغت شذح اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ I ٢‬أُبس ك‪ ٢‬ع‪ٜ‬بص اُزغخ‪. ٖ٤‬‬
‫‪1‬‬
‫لدٌنا ‪P = U.I :‬‬
‫‪2‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫=‪I‬‬
‫=‪I‬‬
‫‪ -3.3‬اؽغت ثبُغ‪ (J) ٍٞ‬صْ ثبُ‪ٞ‬اؽ – عبػخ )‪ ، (Wh‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ E‬أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ‪ٛ‬زا اُغ‪ٜ‬بص خالٍ‬
‫أُذح ‪. t‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫‪E = P.t‬‬
‫انزسٕ‪ٚ‬م انٗ ‪: Wh‬‬
‫‪2‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫أي ‪I =5,45 A :‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪E = 1200W×(10×60)s‬‬
‫×‪E = 720000‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪E = 720000 J‬‬
‫‪E = 200 Wh‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫ؽبُت أعزبر ٓبدح اُل‪٤‬ض‪٣‬بء ‪ٝ‬اٌُ‪٤ٔ٤‬بء ٖٓ رِٔ‪٤‬ز‪ً ٙ‬ش‪ ْ٣‬إٔ ‪٣‬زؾون ٖٓ ه‪ٔ٤‬خ ًزِخ ً‪٤‬ظ ٓغؾ‪ٞ‬م ُِغٌش‪ ،‬عغِذ ػِ‪ ٚ٤‬اُو‪ٔ٤‬خ‬
‫‪ . 250g‬كج‪ٔ٘٤‬ب ًبٕ ًش‪٘٣ ْ٣‬زظش إٔ ‪٣‬ؾظَ ػِ‪٤ٓ ٠‬ضإ اٌُزش‪ ٢ٗٝ‬إلٗغبص اُو‪٤‬بط ‪ ،‬اال إٔ أعزبر‪ ٙ‬اهزشػ ػِ‪ ٚ٤‬اعزؼٔبٍ أؽذ‬
‫اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش‪ ٖ٣‬اُزبُ‪ : ٖ٤٤‬د‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش )‪ (D1‬ر‪ ٝ‬شذح هظ‪٣ٞ‬خ ‪ٝ 1N‬د‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش )‪ (D2‬ر‪ ٝ‬شذح هظ‪٣ٞ‬خ ‪. 5N‬‬
‫‪ )3‬اهزشػ ؽش‪٣‬وخ رغبػذ ث‪ٜ‬ب ًش‪ ْ٣‬ػِ‪ ٠‬رؾذ‪٣‬ذ ًزِخ اٌُ‪٤‬ظ ثبعزؼٔبٍ ع‪ٜ‬بص اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش‪.‬‬
‫ُزؾذ‪٣‬ذ ًزِخ اٌُ‪٤‬ظ ثبعزؼٔبٍ ع‪ٜ‬بص اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش ‪٘٣ ،‬جـ‪ ٢‬اُو‪٤‬بّ ثٔب ‪: ٢ِ٣‬‬
‫رؼه‪ٛ‬ك انك‪ٛ‬ظ ثدٓبص د‪ُٚ‬بيٕيزش ٔل‪ٛ‬بط ‪ T‬شذح انمٕح انًطجمخ يٍ غشف انذ‪ُٚ‬بيٕيزش ػهٗ انك‪ٛ‬ظ ‪.‬‬
‫رطج‪ٛ‬ك ششغ انزٕاصٌ ‪:‬‬
‫‪T=P‬‬
‫رطج‪ٛ‬ك انؼاللخ‬
‫‪2‬‬
‫‪ٓ )4‬ب ‪ ٞٛ‬اُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش أُ٘بعت ُ‪ٜ‬زا اُو‪٤‬بط ؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫ٗؼط‪ ٢‬شذح ٓغبٍ اُضوبُخ ‪g = 10 N/Kg :‬‬
‫َسغت شذح انمٕح انًطجمخ يٍ غشف انذ‪ُٚ‬بيٕيزش ػهٗ انك‪ٛ‬ظ ‪:‬‬
‫‪T = P = m.g‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪T = P = 0,25×10‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪T = P = 2,5 N‬‬
‫َالزظ أٌ ْزِ انم‪ًٛ‬خ انًسصم ػه‪ٓٛ‬ب أكجش يٍ ‪ٔ 1N‬أصغش يٍ ‪ ، 5N‬إرٌ انذ‪ُٚ‬بيٕيزش انًُبعت نهم‪ٛ‬بط انًزكٕس ْٕ‬
‫انذ‪ُٚ‬بيٕيزش )‪. (D2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة الدار البٌضاء سطات‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫التمرٌن األول ‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪ )1‬آأل اُلشاؽ ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ ث‪ ٖ٤‬أٌُِبد اُزبُ‪٤‬خ ‪ٓ :‬وب‪ٓٝ‬خ ‪ ،‬األ‪ ، ّٝ‬شذح اُز‪٤‬بس ‪ ،‬أُؼِْ ‪ ،‬ر٘بعت ‪ٓ ،‬غزو‪.Ω ، R ، ْ٤‬‬
‫‪٤ٔٓ ‬ضح ٓ‪ٞ‬طَ أ‪ ٢ٓٝ‬ػجبسح ػٖ ‪ٔ٣ ..................‬ش ٖٓ أطَ ‪٣ٝ ، ...................‬ؼجش رُي ػٖ ‪ ..............‬اُز‪ٞ‬رش‬
‫اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬ث‪ٓ ٖ٤‬شثط‪ ٢‬أُ‪ٞ‬طَ األ‪ .............................. ٝ ٢ٓٝ‬أُبس ك‪.ٚ٤‬‬
‫‪ٔ٣ ‬ضَ أُؼبَٓ أُ‪ٞ‬ع‪٤ُِٔٔ ٚ‬ضح ه‪ٔ٤‬خ ‪ ..............‬أُ‪ٞ‬طَ األ‪ ٢ٓٝ‬اُز‪ٗ ٢‬شٓض ُ‪ٜ‬ب ثـ ‪...........................‬‬
‫‪ )2‬اًزت ًِٔخ ''ٗؼْ'' أٓبّ االهزشاػ اُظؾ‪٤‬ؼ ‪ًِٔٝ‬خ ''ال'' أٓبّ االهزشاػ اُخبؽ ‪:‬‬
‫‪ ‬اُ‪ٞ‬صٕ اُظبك‪ُ ٢‬ؼِجخ اُشب‪. 250g ٞٛ ١‬‬
‫‪ ‬روبط اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ث‪ٞ‬اعطخ اُؼذاد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫‪ ‬روبط اٌُزِخ ثبُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش‪ٓ ٢ٛٝ ،‬وذاس صبثذ ال ‪٣‬زـ‪٤‬ش ثزـ‪٤‬ش أٌُبٕ‪٣ٝ ،‬ؼجش ػ٘‪ٜ‬ب ثبٌُ‪ِٞ٤‬ؿشاّ‪.‬‬
‫‪٣ ‬زـ‪٤‬ش ‪ٝ‬صٕ عغْ ًزِز‪ m ٚ‬ػ٘ذ االٗزوبٍ ث‪ ٖٓ ٚ‬خؾ االعز‪ٞ‬اء اُ‪ ٠‬اُوطت اُشٔبُ‪.٢‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ )3‬طَ ثخؾ ػ٘بطش أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪ 1‬ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ ػ٘بطش أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪: 2‬‬
‫اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫شذح اُضوبُخ‬
‫اُغشػخ‬
‫شذح اُ‪ٞ‬صٕ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪N/Kg‬‬
‫‪W‬‬
‫‪m/s‬‬
‫‪J‬‬
‫اٌُزِخ‬
‫اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫‪N‬‬
‫‪Kg‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫اندضء األٔل (‪َ 5‬مػ) ‪:‬‬
‫‪ٞ٣‬عـذ ٗبثغ )‪ (R‬خل‪٤‬ق عـذا (‪ٝ‬صٗ‪ )َٜٔٓ ٚ‬ك‪ ٢‬ؽبُخ ر‪ٞ‬اصٕ (اٗظش اُشٌَ عبٗج‪ ،)ٚ‬ؽ‪٤‬ش ‪٣‬ئصـش‬
‫اُ ٌُالة سأع‪٤‬ب ػِ‪ ٠‬اُ٘بثغ ثو‪ٞ‬ح ⃗ ‪ ،‬شذر‪ٜ‬ب ‪ . F = 4N‬اُ ٌُالة ‪٣‬ؾَٔ ًش‪٣‬خ ًزِز‪ٜ‬ب ‪.m = 367,4g‬‬
‫ٗؼط‪ : ٢‬شذح ٓغبٍ اُضوبُخ ‪. g = 9,8 N/Kg‬‬
‫‪ )1‬اعـشد اُـزـؤصـ‪٤‬ـشاد أُ‪ٌ٤‬بٗ‪٤ٌ٤‬خ أُطجوخ ػِ‪ ٠‬اُ٘بثغ ٓغ رؾذ‪٣‬ذ ط٘ل‪ٜ‬ب (رؤص‪٤‬ش رٔبط أ‪ ٝ‬رؤص‪٤‬ش‬
‫ػٖ ثؼذ)‪.‬‬
‫‪..........................................................................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................................................................‬‬
‫‪ )2‬ؽذد ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗ أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُخ‪٤‬ؾ ‪ f‬ػِ‪ ٠‬اُ٘بثغ‪.‬‬
‫ ٗوطخ اُزؤص‪٤‬ش ‪............................................................................................... :‬‬‫ خـؾ اُزؤص‪٤‬ش ‪................................................................................................ :‬‬‫ أُـ٘ؾ‪.................................................................................................... : ٠‬‬‫ اُشذح ٓغ اُزؼِ‪: َ٤‬‬‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ٓ )3‬ضَ ػِ‪ ٠‬اُشٌَ اُو‪ٞ‬ح ⃗ أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُخ‪٤‬ؾ ‪ f‬ػِ‪ ٠‬اُ٘بثغ ثبعزؼٔبٍ اُغِْ‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ )4‬اؽغت شذح ‪ٝ‬صٕ اٌُش‪٣‬خ ‪ٓٝ‬ضِ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬اُشٌَ ثبعزؼٔبٍ اُغِْ‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫اندضء انثبَ‪َ 3( ٙ‬مػ) ‪:‬‬
‫رؾَٔ ٌٓ‪ٞ‬اح اإلشبساد اُزبُ‪٤‬خ ‪ٗ . (220V – 880W) :‬شثؾ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أٌُ‪ٞ‬اح ثٔ٘جغ ر‪ٞ‬رش‪ ٙ‬اُلؼبٍ ‪ُٔ 220V‬ذح ‪ 15‬ده‪٤‬وخ ٖٓ‬
‫االشزـبٍ اُلؼِ‪ ٢‬ك‪٘٤‬غض هشص اُؼذاد ‪ 211‬د‪ٝ‬سح ًبِٓخ‪.‬‬
‫‪ )1‬اؽغت ‪ E‬اُطبهخ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف أٌُ‪ٞ‬اح خالٍ ٓذح اشزـبُ‪ٜ‬ب ثبُغ‪ٝ ٍٞ‬ثبُ‪ٞ‬اؽ – عبػخ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )2‬اعز٘زظ ه‪ٔ٤‬خ ‪ C‬صبثزخ اُؼذاد‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )3‬اؽغت شذح اُز‪٤‬بس أُبس ك‪ ٢‬أٌُ‪ٞ‬اح ‪ٝ ،‬اعز٘زظ ه‪ٔ٤‬خ ٓوب‪ٓٝ‬ز‪ٜ‬ب ‪.R‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫ْ‬
‫رؾزبط ؽبئشح ث‪٘٣ٞ‬ؾ ‪ 747‬خالٍ ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ؽ‪ٜ‬ب (ػِ‪ٓ ٠‬ذسط أُطبس) اُ‪َٓ ٠‬ذسط‬
‫ال ‪٣‬وَ ؽ‪ ُٚٞ‬ػٖ ؽ‪ٓ ٍٞ‬ؼ‪ .ٖ٤‬رجذأ ٓشؽِخ اُ‪ٜ‬ج‪ٞ‬ؽ ك‪ٓ ٢‬طبس اُ٘بظ‪ٞ‬س ػ٘ذٓب‬
‫رظجؼ اُطبئشح ػـِ‪ ٠‬اسرلبع ٓ٘خلغ ) ‪ ٖٓ ( 15m‬عـطـؼ ٓـذسط ؽـ‪ُٞ‬ـ‪ٚ‬‬
‫يذسج‬
‫‪ٝ ، OD = 3000m‬رزْ ثغشػخ صبثزخ ‪ٝ 250,2 Km/h‬كـن خؾ ٓغزو‪ْ٤‬‬
‫‪ .MA‬ر‪ٜ‬جؾ اُطبئشح ػِ‪ ٠‬أُذسط ػ٘ذ اُ٘وطخ ‪ A‬ثبُغشػخ ‪250,2 Km/h‬‬
‫ؽ‪٤‬ش رشزـَ رِوبئ‪٤‬ب كشآـَ األع٘ؾخ ‪ٝ‬أُؾشًبد اُ‪ ٠‬إٔ رظَ اُطبئـشح اُ‪٠‬‬
‫أُ‪ٞ‬ػغ ‪ ، B‬ؽ‪٤‬ش رظجؼ عشػز‪ٜ‬ب ‪ . VB = 144 Km/h‬ػ٘ذ اُ٘وطخ ‪،B‬‬
‫‪٣‬ؼـؾ سثبٕ اُطبئشح ػِ‪ ٠‬كشآَ اُؼغالد ُزز‪ٞ‬هق اُطبئشح ػ٘ذ اُ٘وطخ ‪.C‬‬
‫𝟐𝐁𝐕‬
‫𝟒𝟑‬
‫𝐂𝐁‬
‫السرعة بالمتر على الثانٌة والمسافة بالمتر‪.‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ )1‬ؽذد ٓؼِال ع‪ٞ‬اثي ٗ‪ٞ‬ع ‪ٝ‬ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ اُطبئشح خالٍ ٓشؽِخ اُ‪ٜ‬ج‪ٞ‬ؽ ٖٓ أُ‪ٞ‬ػغ ‪ M‬اُ‪ ٠‬أُ‪ٞ‬ػغ ‪.A‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )2‬ؽذد أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ اُالصٓخ ُوطغ أُغبكخ ‪. MA = 286,6m‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ُٜ ٌٖٔ٣ َٛ )3‬ز‪ ٙ‬اُطبئشح إٔ ر‪ٜ‬جؾ ك‪ٓ ٢‬طبس اُظ‪٣ٞ‬شح اُز‪ ١‬ؽ‪ٓ ٍٞ‬ذسع‪ OD = 2100m ٞٛ ٚ‬؟ ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫تصحٌح مقترح لالمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة الدار البٌضاء سطات‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫التمرٌن األول ‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪ )4‬آأل اُلشاؽ ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ ث‪ ٖ٤‬أٌُِبد اُزبُ‪٤‬خ ‪ٓ :‬وب‪ٓٝ‬خ ‪ ،‬األ‪ ، ّٝ‬شذح اُز‪٤‬بس ‪ ،‬أُؼِْ ‪ ،‬ر٘بعت ‪ٓ ،‬غزو‪.Ω ، R ، ْ٤‬‬
‫‪٤ٔٓ ‬ضح ٓ‪ٞ‬طَ أ‪ ٢ٓٝ‬ػجبسح ػٖ يغزم‪ٛ‬ى ‪٣‬ـٔـش ٖٓ أطَ انًؼهى ‪٣ٝ ،‬ؼجش رُي ػٖ رُبعت اُـزـ‪ٞ‬رش اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬ث‪ٖ٤‬‬
‫ٓشثط‪ ٢‬أُ‪ٞ‬طَ األ‪ ٝ ٢ٓٝ‬شذح انز‪ٛ‬بس أُبس ك‪.ٚ٤‬‬
‫‪ٔ٣ ‬ضَ أُؼبَٓ أُ‪ٞ‬ع‪٤ُِٔٔ ٚ‬ضح ه‪ٔ٤‬خ يمبٔيخ أُ‪ٞ‬طَ األ‪ ٢ٓٝ‬اُز‪ٗ ٢‬شٓض ُ‪ٜ‬ب ثـ ‪. R‬‬
‫‪ )5‬اًزت ًِٔخ ''ٗؼْ'' أٓبّ االهزشاػ اُظؾ‪٤‬ؼ ‪ًِٔٝ‬خ ''ال'' أٓبّ االهزشاػ اُخبؽ ‪:‬‬
‫‪ ‬اُ‪ٞ‬صٕ اُظبك‪ُ ٢‬ؼِجخ اُشب‪. 250g ٞٛ ١‬‬
‫ال‬
‫‪ ‬روبط اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ث‪ٞ‬اعطخ اُؼذاد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫ال‬
‫‪ ‬روبط اٌُزِخ ثبُذ‪٘٣‬بٓ‪ٓٞ‬زش‪ٓ ٢ٛٝ ،‬وذاس صبثذ ال ‪٣‬زـ‪٤‬ش ثزـ‪٤‬ش أٌُبٕ‪٣ٝ ،‬ؼجش ػ٘‪ٜ‬ب ثبٌُ‪ِٞ٤‬ؿشاّ‪.‬‬
‫ال‬
‫‪٣ ‬زـ‪٤‬ش ‪ٝ‬صٕ عغْ ًزِز‪ m ٚ‬ػ٘ذ االٗزوبٍ ث‪ ٖٓ ٚ‬خؾ االعز‪ٞ‬اء اُ‪ ٠‬اُوطت اُشٔبُ‪.٢‬‬
‫َؼى‬
‫‪ )6‬طَ ثخؾ ػ٘بطش أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪ 1‬ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ ػ٘بطش أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪: 2‬‬
‫اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫شذح اُضوبُخ‬
‫اُغشػخ‬
‫شذح اُ‪ٞ‬صٕ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪N/Kg‬‬
‫‪W‬‬
‫‪m/s‬‬
‫‪J‬‬
‫اٌُزِخ‬
‫اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫‪N‬‬
‫‪Kg‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫اندضء األٔل (‪َ 5‬مػ) ‪:‬‬
‫‪ٞ٣‬عـذ ٗبثغ )‪ (R‬خل‪٤‬ق عـذا (‪ٝ‬صٗ‪ )َٜٔٓ ٚ‬ك‪ ٢‬ؽبُخ ر‪ٞ‬اصٕ (اٗظش اُشٌَ عبٗج‪ ،)ٚ‬ؽ‪٤‬ش ‪٣‬ئصـش‬
‫اُ ٌُالة سأع‪٤‬ب ػِ‪ ٠‬اُ٘بثغ ثو‪ٞ‬ح ⃗ ‪ ،‬شذر‪ٜ‬ب ‪ . F = 4N‬اُ ٌُالة ‪٣‬ؾَٔ ًش‪٣‬خ ًزِز‪ٜ‬ب ‪.m = 367,4g‬‬
‫ٗؼط‪ : ٢‬شذح ٓغبٍ اُضوبُخ ‪. g = 9,8 N/Kg‬‬
‫‪ )5‬اعـشد اُـزـؤصـ‪٤‬ـشاد أُ‪ٌ٤‬بٗ‪٤ٌ٤‬خ أُطجوخ ػِ‪ ٠‬اُ٘بثغ ٓغ رؾذ‪٣‬ذ ط٘ل‪ٜ‬ب (رؤص‪٤‬ش رٔبط أ‪ ٝ‬رؤص‪٤‬ش‬
‫ػٖ ثؼذ)‪.‬‬
‫‪ٚ‬خعغ انُبثط نزأث‪ٛ‬ش‪ ٍٚ‬ي‪ٛ‬كبَ‪ٛ‬ك‪( ٍٛٛ‬ثؼذ إًْبل ٔصَّ) ‪:‬‬
‫‪ :‬رأث‪ٛ‬ش ان ُكالة ‪ ْٙٔ ،‬لٕح رًبط ‪.‬‬
‫⃗ ‪ :‬رأث‪ٛ‬ش انخ‪ٛ‬ػ ‪ ْٙٔ ، f‬لٕح رًبط ‪.‬‬
‫‪ )6‬ؽذد ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗ أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُخ‪٤‬ؾ ‪ f‬ػِ‪ ٠‬اُ٘بثغ‪.‬‬
‫⃗‬
‫𝐓‬
‫ ٗوطخ اُزؤص‪٤‬ش ‪ :‬انُمطخ ‪. A‬‬‫ خـؾ اُزؤص‪٤‬ش ‪ :‬انًغزم‪ٛ‬ى انشأع‪ ٙ‬انًبس يٍ ‪.A‬‬‫⃗‬
‫𝐏‬
‫ أُـ٘ؾ‪ : ٠‬يٍ ‪َ A‬سٕ األػهٗ ‪.‬‬‫ اُشذح ٓغ اُزؼِ‪: َ٤‬‬‫انُبثط ف‪ ٙ‬رٕاصٌ رسذ رأث‪ٛ‬ش لٕر‪ . ٍٛ‬إرٌ ‪ٔ ،‬زغت ششغ انزٕاصٌ ‪ ،‬فبنمٕربٌ ٔ ⃗ نًٓب انشذح ‪ ،‬أ٘ أٌ ‪:‬‬
‫‪F = T = 4N‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ٓ )7‬ضَ ػِ‪ ٠‬اُشٌَ اُو‪ٞ‬ح ⃗ أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُخ‪٤‬ؾ ‪ f‬ػِ‪ ٠‬اُ٘بثغ ثبعزؼٔبٍ اُغِْ‬
‫اػزًبدا ػهٗ انغهى انًمزشذ ‪ ،‬ع‪ٛ‬كٌٕ غٕل يزدٓخ انمٕح ⃗ ْٕ ‪ ( 2cm‬اَظش انشكم أػالِ ) ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ )8‬اؽغت شذح ‪ٝ‬صٕ اٌُش‪٣‬خ ‪ٓٝ‬ضِ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬اُشٌَ ثبعزؼٔبٍ اُغِْ‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1‬‬
‫زغبة شذح ٔصٌ انكش‪ٚ‬خ ‪:‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫لدٌنا ‪:‬‬
‫رًث‪ٛ‬م ٔصٌ انكش‪ٚ‬خ ‪:‬‬
‫اػزًبدا ػهٗ انغهى انًمزشذ ‪ ،‬ع‪ٛ‬كٌٕ غٕل يزدٓخ انمٕح ⃗ ْٕ ‪ ( 1,8 cm‬اَظش انشكم أػالِ ) ‪.‬‬
‫اندضء انثبَ‪َ 3( ٙ‬مػ) ‪:‬‬
‫رؾَٔ ٌٓ‪ٞ‬اح اإلشبساد اُزبُ‪٤‬خ ‪ٗ . (220V – 880W) :‬شثؾ ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أٌُ‪ٞ‬اح ثٔ٘جغ ر‪ٞ‬رش‪ ٙ‬اُلؼبٍ ‪ُٔ 220V‬ذح ‪ 15‬ده‪٤‬وخ ٖٓ‬
‫االشزـبٍ اُلؼِ‪ ٢‬ك‪٘٤‬غض هشص اُؼذاد ‪ 211‬د‪ٝ‬سح ًبِٓخ‪.‬‬
‫‪ )4‬اؽغت ‪ E‬اُطبهخ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف أٌُ‪ٞ‬اح خالٍ ٓذح اشزـبُ‪ٜ‬ب ثبُغ‪ٝ ٍٞ‬ثبُ‪ٞ‬اؽ – عبػخ‪.‬‬
‫زغبة انطبلخ انًغزٓهكخ يٍ غشف انًكٕاح خالل يذح اشزغبنٓب ثبندٕل ‪:‬‬
‫‪E = 792000 J‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪E = 880W×(15×60)s :‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E = P.t :‬‬
‫زغبة انطبلخ انًغزٓهكخ يٍ غشف انًكٕاح خالل يذح اشزغبنٓب ثبنٕاغ ‪ -‬عبػخ ‪:‬‬
‫‪E = 220 Wh‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪E = 880W×0,25h‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E = P.t :‬‬
‫)‪(15 min = h = 0,25 h‬‬
‫‪ )5‬اعز٘زظ ه‪ٔ٤‬خ ‪ C‬صبثزخ اُؼذاد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫=‪C‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E = n.C :‬‬
‫‪ )6‬اؽغت شذح اُز‪٤‬بس أُبس ك‪ ٢‬أٌُ‪ٞ‬اح ‪ٝ ،‬اعز٘زظ ه‪ٔ٤‬خ ٓوب‪ٓٝ‬ز‪ٜ‬ب ‪.R‬‬
‫زغبة شذح انز‪ٛ‬بس انًبس ف‪ ٙ‬انًكٕاح‪:‬‬
‫لدٌنا ‪P = U.I :‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫=‪I‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫أ٘ ‪C = 1,1 Wh/tr :‬‬
‫=‪C‬‬
‫أي ‪I = 4A :‬‬
‫=‪I‬‬
‫زغبة يمبٔيخ انًكٕاح ‪:‬‬
‫لدٌنا ‪U = R.I :‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫=‪R‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫أي ‪R = 55 Ω :‬‬
‫=‪R‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫رؾزبط ؽبئشح ث‪٘٣ٞ‬ؾ ‪ 747‬خالٍ ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ؽ‪ٜ‬ب (ػِ‪ٓ ٠‬ذسط أُطبس) اُ‪ْ َٓ ٠‬ذسط‬
‫ال ‪٣‬وَ ؽ‪ ُٚٞ‬ػٖ ؽ‪ٓ ٍٞ‬ؼ‪ .ٖ٤‬رجذأ ٓشؽِخ اُ‪ٜ‬ج‪ٞ‬ؽ ك‪ٓ ٢‬طبس اُ٘بظ‪ٞ‬س ػ٘ذٓب‬
‫رظجؼ اُطبئشح ػـِ‪ ٠‬اسرلبع ٓ٘خلغ ) ‪ ٖٓ ( 15m‬عـطـؼ ٓـذسط ؽـ‪ُٞ‬ـ‪ٚ‬‬
‫يذسج‬
‫‪ٝ ، OD = 3000m‬رزْ ثغشػخ صبثزخ ‪ٝ 250,2 Km/h‬كـن خؾ ٓغزو‪ْ٤‬‬
‫‪ .MA‬ر‪ٜ‬جؾ اُطبئشح ػِ‪ ٠‬أُذسط ػ٘ذ اُ٘وطخ ‪ A‬ثبُغشػخ ‪250,2 Km/h‬‬
‫ؽ‪٤‬ش رشزـَ رِوبئ‪٤‬ب كشآـَ األع٘ؾخ ‪ٝ‬أُؾشًبد اُ‪ ٠‬إٔ رظَ اُطبئـشح اُ‪٠‬‬
‫أُ‪ٞ‬ػغ ‪ ، B‬ؽ‪٤‬ش رظجؼ عشػز‪ٜ‬ب ‪ . VB = 144 Km/h‬ػ٘ذ اُ٘وطخ ‪،B‬‬
‫‪٣‬ؼـؾ سثبٕ اُطبئشح ػِ‪ ٠‬كشآَ اُؼغالد ُزز‪ٞ‬هق اُطبئشح ػ٘ذ اُ٘وطخ ‪.C‬‬
‫𝟐𝐁𝐕‬
‫𝟒𝟑‬
‫𝐂𝐁‬
‫السرعة بالمتر على الثانٌة والمسافة بالمتر‪.‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1‬‬
‫‪ )4‬ؽذد ٓؼِال ع‪ٞ‬اثي ٗ‪ٞ‬ع ‪ٝ‬ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ اُطبئشح خالٍ ٓشؽِخ اُ‪ٜ‬ج‪ٞ‬ؽ ٖٓ أُ‪ٞ‬ػغ ‪ M‬اُ‪ ٠‬أُ‪ٞ‬ػغ ‪.A‬‬
‫َٕع انسشكخ ‪ :‬خالل يشزهخ انٓجٕغ يٍ انًٕظغ ‪ M‬إنٗ انًٕظغ ‪ ، A‬رجمٗ كم لطؼخ رصم َمطز‪ ٍٛ‬يٍ انطبئشح‬
‫يٕاص‪ٚ‬خ نسبنزٓب األٔنٗ غ‪ٛ‬هخ يذح االَزمبل‪ .‬إرٌ فسشكخ انطبئشح خالل ْزِ انًشزهخ ْ‪ ٙ‬زشكخ إصازخ‪.‬‬
‫غج‪ٛ‬ؼخ انسشكخ ‪ :‬عشػخ انطبئشح خالل يشزهخ انٓجٕغ رجمٗ ثبثزخ ‪ٔ ،‬ثبنزبن‪ ٙ‬فسشكخ انطبئشح خالل ْزِ انًشزهخ‬
‫زشكخ يُزظًخ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ )5‬ؽذد أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ اُالصٓخ ُوطغ أُغبكخ ‪. MA = 286,6m‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫=‪V‬‬
‫=‪t‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫)‪m/s‬‬
‫‪5‬‬
‫)‬
‫(‬
‫=‪t‬‬
‫أ٘ ‪t = 4,12 s :‬‬
‫= ‪(1 Km/h‬‬
‫‪ُٜ ٌٖٔ٣ َٛ )6‬ز‪ ٙ‬اُطبئشح إٔ ر‪ٜ‬جؾ ك‪ٓ ٢‬طبس اُظ‪٣ٞ‬شح اُز‪ ١‬ؽ‪ٓ ٍٞ‬ذسع‪ OD = 2100m ٞٛ ٚ‬؟ ‪.‬‬
‫زغت انًغبفخ ‪( OC‬يٍ ثذا‪ٚ‬خ انًذسج إنٗ انُمطخ انز‪ ٙ‬رزٕلف ف‪ٓٛ‬ب انطبئشح) ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫‪OC = OA + AB + BC‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫{‬
‫يغ ‪:‬‬
‫‪OC = 286,2 + 1380 + 470,58‬‬
‫أ٘ ‪OC = 2136,78 m :‬‬
‫َالزظ إرٌ أٌ انًغبفخ انفبصهخ ث‪ ٍٛ‬ثذا‪ٚ‬خ انًذسج ٔانُمطخ انز‪ ٙ‬رزٕلف ف‪ٓٛ‬ب انطبئشح )‪ (OC = 2136,78m‬أكجش‬
‫يٍ غٕل يذسج يطبس انصٕ‪ٚ‬شح )‪ْٔ .(OD = 2100m‬زا ‪ٚ‬ؼُ‪ ٙ‬أٌ ْزِ انطبئشح ال ‪ًٚ‬كٍ نٓب أٌ رٓجػ ف‪ ٙ‬يطبس‬
‫انصٕ‪ٚ‬شح ‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة مركش آسفً‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪3‬‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫التمرٌن األول ‪ 10 ( :‬نقط )‬
‫‪ )1‬ػغ ػالٓخ ‪ x‬أٓبّ اُزؼج‪٤‬ش اُظؾ‪٤‬ؼ ‪:‬‬
‫‪ ‬اُؾشًخ ٓل‪ٗ ّٜٞ‬غج‪٣ ٢‬زؼِن ثبخز‪٤‬بس عغْ ٓشعؼ‪ٝ  ☐ .٢‬صٕ اُغغْ ه‪ٞ‬ح رطجو‪ٜ‬ب األسع ػِ‪ ٠‬اُغغْ‪☐ .‬‬
‫☐ ‪ ‬اٌُزِخ ٓوذاس ك‪٤‬ض‪٣‬بئ‪٣ ٢‬زـ‪٤‬ش ؽغت أٌُبٕ‪.‬‬
‫‪ ‬روبط شذح ‪ٝ‬صٕ اُغغْ ثبُٔ‪٤‬ضإ‪.‬‬
‫☐‬
‫‪ٞ٣ )2‬عذ عغْ طِت )‪ٓ (S‬زغبٗظ ك‪ ٢‬ؽبُخ ر‪ٞ‬اصٕ ػِ‪ ٠‬عطؼ خشٖ ‪ٓٝ‬بئَ ثضا‪٣ٝ‬خ ‪ α‬ثبُ٘غجخ ُِٔغز‪ ٟٞ‬األكو‪( ٢‬اُشٌَ ‪.)1‬‬
‫‪ٓ G‬شًض صوَ اُغغْ )‪ً .(S‬زِخ اُغغْ ‪. m = 200g‬‬
‫‪ -2.1‬اعشد ‪ٝ‬ط٘ق اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪. (S‬‬
‫‪.................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................‬‬
‫‪.................................................................................................‬‬
‫‪ -2.2‬اًزت ٗض ششؽ ر‪ٞ‬اصٕ عغْ طِت خبػغ ُو‪ٞ‬ر‪.ٖ٤‬‬
‫‪.................................................................................................‬‬
‫‪...............................................................................................‬‬
‫‪..............................................................................................‬‬
‫‪ -2.3‬اعز٘زظ ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗⃗⃗⃗ أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُغطؼ أُبئَ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪ٗ .(S‬ؼط‪g = 10 N/Kg : ٢‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ٓ -2.4‬ضَ ػِ‪( ٠‬اُشٌَ ‪ )1‬اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪ (S‬ثبعزؼٔبٍ اُغِْ اُزبُ‪: ٢‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ٗ -2.5‬ؼغ اُغغْ )‪ (S‬ػِ‪ ٠‬عطؼ أِٓظ ٓبئَ ث٘لظ اُضا‪٣ٝ‬خ ‪.α‬‬
‫ٗٔضَ ك‪( ٢‬اُشٌَ ‪ )2‬رؤص‪٤‬ش اُغطؼ األِٓظ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪ (S‬ثبُٔزغ‪ٜ‬خ ⃗⃗⃗⃗ ‪.‬‬
‫‪ٓ -2.5.1‬ـضـَ ػـِ‪( ٠‬اُشٌَ ‪ )2‬أُزغ‪ٜ‬خ ⃗ (‪ٝ‬صٕ اُـغـغـْ )‪ )(S‬ثبعزؼٔبٍ‬
‫ٗلظ اُغِْ اُغبثن‪.‬‬
‫‪................................................................................................‬‬
‫‪٣ َٛ -2.5.2‬زؾون اُز‪ٞ‬اصٕ ك‪ٛ ٢‬ز‪ ٙ‬اُؾبُخ ؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫‪................................................................................................‬‬
‫‪...............................................................................................‬‬
‫‪٣ -2.5.3‬ـ٘ـطـِـن اُغغْ )‪ ٖٓ (S‬أُ‪ٞ‬ػغ ‪٤ُ A‬ظَ اُـ‪ ٠‬أُ‪ٞ‬ػغ ‪ B‬كـ‪٢‬‬
‫ٓذح صٓ٘‪٤‬خ ‪ٗ . Δt = 0,5s‬ؼط‪AB = 20 cm : ٢‬‬
‫‪ ‬اًزت رؼج‪٤‬ش اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ث‪ ٖ٤‬أُ‪ٞ‬ػؼ‪ٝٝ ، B ٝ A ٖ٤‬ؽذر‪ٜ‬ب ك‪ ٢‬اُ٘ظبّ اُؼبُٔ‪.٢‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ ‬اؽغت ‪ ،‬ثـ )‪ ، (m.s-1‬اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ُِغغْ )‪ (S‬خالٍ أُشؽِخ ‪. AB‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1.5‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 6 ( :‬نقط )‬
‫‪ )1‬ػغ ػالٓخ ‪ x‬ك‪ ٢‬اُخبٗخ أُ٘بعجخ ‪:‬‬
‫‪ -‬رغٔ‪ ٠‬أُوبد‪٣‬ش أُغغِخ ػِ‪ ٠‬طل‪٤‬ؾخ ع‪ٜ‬بص ً‪ٜ‬شثبئ‪ُِ ٢‬زغخ‪ٖ٤‬‬
‫أُوبد‪٣‬ش اإلعٔ‪٤‬خ ☐‬
‫أُوبد‪٣‬ش األعبع‪٤‬خ ☐‬
‫‪2‬‬
‫‪☐ P = R.I‬‬
‫‪2‬‬
‫‪☐ P = R .I‬‬
‫اُغ‪☐ ٍٞ‬‬
‫اٌُ‪ِٝٞ٤‬اؽ ‪ -‬عبػخ ☐‬
‫ ُؾغبة ٓوب‪ٓٝ‬خ ‪ٛ‬زا اُغ‪ٜ‬بص ‪ ٌٖٔ٣ ،‬اعزؼٔبٍ اُؼالهخ ‪:‬‬‫ ‪ٝ‬ؽذح اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ك‪ ٢‬اُ٘ظبّ اُؼبُٔ‪ُِٞ ٢‬ؽذاد ‪: ٢ٛ‬‬‫‪ُ )2‬ـزـٔـضـ‪٤‬ـَ ٓـٔـ‪٤‬ـضح ٓ‪ٞ‬طَ أ‪٘ٗ ،٢ٓٝ‬غض داسح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ٌٓ‪ٗٞ‬خ ٓـٖ‬
‫اُؼ٘بطش اُزبُ‪٤‬خ ‪ُٞٓ :‬ذ ر‪ٞ‬رش ٓغزٔش هبثَ ُِؼجؾ ‪ٞٓ -‬طَ أ‪- ٢ٓٝ‬‬
‫أٓج‪٤‬شٓزش ‪ -‬ك‪ُٞ‬طٔزش ‪ -‬هبؽغ اُز‪٤‬بس ‪ -‬أعالى اُشثؾ‪.‬‬
‫ٗو‪ ّٞ‬ثزـ‪٤٤‬ش اُز‪ٞ‬رـش اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ U ٢‬ثـ‪٤‬ـٖ ٓشثط‪ ٢‬أُ‪ٞ‬طَ األ‪، ٢ٓٝ‬‬
‫‪ٗٝ‬و‪٤‬ظ شذح اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ I ٢‬أُبس ك‪.ٚ٤‬‬
‫‪ٔ٣‬ضَ (اُشٌَ‪٘ٓ )1-‬ؾ٘‪ ٠‬رـ‪٤‬شاد ‪ U‬ثذالُخ ‪. I‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -2.1‬اسعْ ‪ ،‬عبٗج‪ ، ٚ‬رج‪٤‬بٗخ اُذاسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُ٘غضح‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -2.2‬اًزت ٗض هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪.ّٝ‬‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪ -2.3‬ؽذد ه‪ٔ٤‬خ أُوب‪ٓٝ‬خ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ُِٞٔ R‬طَ األ‪.٢ٓٝ‬‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪ٗ -2.4‬ؼجؾ اُز‪ٞ‬رش اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬اُو‪ٔ٤‬خ ‪. U = 10V‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -2.4.1‬ؽـذد شـذح اُـزـ‪٤‬ـبس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬أُبس ث‪ٓ ٖ٤‬شثط‪ ٢‬أُ‪ٞ‬طَ‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫األ‪.٢ٓٝ‬‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪... ...............................................................................‬‬
‫‪ -2.4.2‬اؽغت اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ثـ )‪ ٖٓ (Wh‬ؽشف‬
‫أُ‪ٞ‬طَ األ‪ ٢ٓٝ‬خالٍ ٗظق عبػخ‪.‬‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪..................................................................................‬‬
‫‪ٗ -2.5‬غزجذٍ أُ‪ٞ‬طَ األ‪ ٢ٓٝ‬أُذس‪ٝ‬ط ثآخش ٓوب‪ٓٝ‬ز‪ ٚ‬اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫'‪ R‬أًجش ٖٓ ‪. (R' > R) R‬‬
‫‪0.5‬‬
‫ؽذد ٓٔ‪٤‬ضح أُ‪ٞ‬طَ األ‪ ، (R') ٢ٓٝ‬أُٔضِخ ك‪( ٢‬اُشٌَ‪، )2-‬‬
‫‪ٝ‬رُي ث‪ٞ‬ػغ اُؼالٓخ ‪ x‬ك‪ ٢‬اُخبٗخ أُ٘بعجخ ‪:‬‬
‫أُٔ‪٤‬ضح (‪☐ )2‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫أُٔ‪٤‬ضح (‪☐ )3‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫ٗظٔذ ششًخ ُِٔ٘ز‪ٞ‬عبد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ؽِٔخ اش‪ٜ‬بس‪٣‬خ ُزؾل‪٤‬ض أُ‪ٞ‬اؽ٘‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬اهز٘بء أُظبث‪٤‬ؼ ‪ ٖٓ .LED‬ث‪ ٖ٤‬أُضا‪٣‬ب اُز‪٢‬‬
‫سًضد ػِ‪ٜ٤‬ب اُؾِٔخ ‪ ،‬ك‪ ٢‬رغ‪٣ٞ‬ن ‪ٛ‬زا أُ٘ز‪ٞ‬ط ‪ ،‬االهزظبد ك‪ ٢‬اُطبهخ أُغز‪ٌِٜ‬خ ‪ٝ‬رخل‪٤‬غ اُزٌِلخ أُبد‪٣‬خ اإلعٔبُ‪٤‬خ ‪ٓ ،‬وبسٗخ‬
‫ٓغ أُظبث‪٤‬ؼ اُؼبد‪٣‬خ ‪ٓ ،‬غ ٗلظ ع‪ٞ‬دح اإلػبءح‪.‬‬
‫رؾون ٖٓ طذم أُضا‪٣‬ب اُز‪ ٢‬سًـضد ػِ‪ٜ٤‬ب اُؾِٔخ اإلش‪ٜ‬بس‪٣‬خ ُِششًخ ‪ٓ ،‬ـٖ خالٍ ٓوبسٗخ ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ثـ )‪ ٖٓ (KWh‬ؽشف ًَ ٓظجبػ خـالٍ أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ ‪. t = 8000h‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫اُزٌِلخ أُبد‪٣‬خ اإلعٔبُ‪٤‬خ العزؼٔبٍ ًَ ٗ‪ٞ‬ع ٖٓ أُظجبؽ‪ ٖ٤‬خالٍ أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ ‪. t = 8000h‬‬
‫(صٖٔ اٌُ‪ِٝٞ٤‬اؽ ‪ -‬عبػخ ‪ٓ ،‬غ اؽزغبة اُشع‪ 1 ٞٛ ،ّٞ‬دس‪)ْٛ‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫تصحٌح مقترح لالمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك‬
‫اإلعدادي‬
‫جهة مركش آسفً‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪3‬‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫التمرٌن األول ‪ 10 ( :‬نقط )‬
‫‪ )3‬ػغ ػالٓخ ‪ x‬أٓبّ اُزؼج‪٤‬ش اُظؾ‪٤‬ؼ ‪:‬‬
‫☒ ‪ٝ ‬صٕ اُغغْ ه‪ٞ‬ح رطجو‪ٜ‬ب األسع ػِ‪ ٠‬اُغغْ‪.‬‬
‫‪ ‬اُؾشًخ ٓل‪ٗ ّٜٞ‬غج‪٣ ٢‬زؼِن ثبخز‪٤‬بس عغْ ٓشعؼ‪.٢‬‬
‫☒‬
‫☐ ‪ ‬اٌُزِخ ٓوذاس ك‪٤‬ض‪٣‬بئ‪٣ ٢‬زـ‪٤‬ش ؽغت أٌُبٕ‪.‬‬
‫‪ ‬روبط شذح ‪ٝ‬صٕ اُغغْ ثبُٔ‪٤‬ضإ‪.‬‬
‫☐‬
‫‪ٞ٣ )4‬عذ عغْ طِت )‪ٓ (S‬زغبٗظ ك‪ ٢‬ؽبُخ ر‪ٞ‬اصٕ ػِ‪ ٠‬عطؼ خشٖ ‪ٓٝ‬بئَ ثضا‪٣ٝ‬خ ‪ α‬ثبُ٘غجخ ُِٔغز‪ ٟٞ‬األكو‪( ٢‬اُشٌَ ‪.)1‬‬
‫⃗⃗⃗⃗⃗‬
‫𝟏𝐑‬
‫‪ٓ G‬شًض صوَ اُغغْ )‪ً .(S‬زِخ اُغغْ ‪. m = 200g‬‬
‫‪ -2.1‬اعشد ‪ٝ‬ط٘ق اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪. (S‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ٚ‬خعغ اندغى )‪ (S‬نمٕر‪: ٍٛ‬‬
‫⃗⃗⃗⃗⃗ ‪ :‬رأث‪ٛ‬ش انغطر انًبئم ‪ ْٙٔ ،‬لٕح رًبط يٕصػخ‪.‬‬
‫⃗⃗⃗ ‪ٔ :‬صٌ اندغى )‪( (S‬رأث‪ٛ‬ش األسض) ‪ ْٙٔ ،‬لٕح ػٍ ثؼذ يٕصػخ‪.‬‬
‫‪ -2.2‬اًزت ٗض ششؽ ر‪ٞ‬اصٕ عغْ طِت خبػغ ُو‪ٞ‬ر‪.ٖ٤‬‬
‫ػُذيب ‪ٚ‬كٌٕ خغى صهت ف‪ ٙ‬رٕاصٌ رسذ رأث‪ٛ‬ش لٕر‪ ، ⃗⃗⃗ ٝ ⃗⃗⃗ ٍٛ‬فئٌ ‪:‬‬
‫‪ ‬نهمٕر‪َ ٍٛ‬فظ خػ انزأث‪ٛ‬ش‪.‬‬
‫‪ ‬انًدًٕع انًزدٓ‪ ٙ‬نٓبر‪ ٍٛ‬انمٕر‪ ٍٛ‬يُؼذو ‪⃗ :‬‬
‫⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ ‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫⃗‬
‫𝐏‬
‫‪ -2.3‬اعز٘زظ ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗⃗⃗⃗ أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُغطؼ أُبئَ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪ٗ .(S‬ؼط‪g = 10 N/Kg : ٢‬‬
‫اندغى )‪ (S‬ف‪ ٙ‬رٕاصٌ رسذ رأث‪ٛ‬ش لٕر‪ . ٍٛ‬إرٌ ‪ٔ ،‬زغـت ششغ انزٕاصٌ ‪ ،‬فبنمٕربٌ ⃗⃗⃗⃗⃗ ٔ ⃗ نًٓب َفظ خػ انزأث‪ٛ‬ش َٔفظ‬
‫انشذح ٔيُس‪ٛ‬بٌ يزؼبكغبٌ ‪ ،‬أ٘ أٌ يً‪ٛ‬ضاد ⃗⃗⃗⃗⃗ انمٕح انًطجمخ يٍ غشف انغطر انًبئم ػهٗ اندغى )‪: ْٙ (S‬‬
‫‪َ ‬مطخ انزأث‪ٛ‬ش ‪ :‬انُمطخ ‪( C‬اَظش انشكم ‪ 1 -‬أػالِ) ‪.‬‬
‫‪ ‬خػ انزأث‪ٛ‬ش ‪ :‬انًغزم‪ٛ‬ى انشأع‪ ٙ‬انًبس يٍ ‪. C‬‬
‫‪ ‬انًُسٗ ‪ :‬يٍ انُمطخ ‪َ C‬سٕ األػهٗ ‪.‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪ ‬انشذح ‪ :‬لدٌنا ‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ٓ -2.4‬ضَ ػِ‪( ٠‬اُشٌَ ‪ )1‬اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪ (S‬ثبعزؼٔبٍ اُغِْ اُزبُ‪: ٢‬‬
‫اػزًبدا ػهٗ انغهى انًمزشذ‪ ،‬ع‪ٛ‬كٌٕ غٕل يزدٓز‪ ٙ‬انمٕر‪ ٍٛ‬انًطجمز‪ ٍٛ‬ػهٗ اندغى )‪( 2cm ْٕ (S‬اَظش انشكم أػالِ)‪.‬‬
‫‪ٗ -2.5‬ؼغ اُغغْ )‪ (S‬ػِ‪ ٠‬عطؼ أِٓظ ٓبئَ ث٘لظ اُضا‪٣ٝ‬خ ‪.α‬‬
‫ٗٔضَ ك‪( ٢‬اُشٌَ ‪ )2‬رؤص‪٤‬ش اُغطؼ األِٓظ ػِ‪ ٠‬اُغغْ )‪ (S‬ثبُٔزغ‪ٜ‬خ ⃗⃗⃗⃗ ‪.‬‬
‫‪ٓ -2.5.1‬ـضـَ ػـِ‪( ٠‬اُشٌَ ‪ )2‬أُزغ‪ٜ‬خ ⃗ (‪ٝ‬صٕ اُـغـغـْ )‪ )(S‬ثبعزؼٔبٍ‬
‫ٗلظ اُغِْ اُغبثن‪.‬‬
‫⃗‬
‫𝐏‬
‫اػزًبدا ػهٗ انغهى انغبثـك ‪ ،‬ع‪ٛ‬كٌٕ غٕل انًزدٓخ ⃗ (ٔصٌ انـدـغـى )‪)(S‬‬
‫ْٕ ‪( 2cm‬اَظش انشكم خبَجّ)‪.‬‬
‫‪٣ َٛ -2.5.2‬زؾون اُز‪ٞ‬اصٕ ك‪ٛ ٢‬ز‪ ٙ‬اُؾبُخ ؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫ال ‪ٚ‬زسـمـك انزٕاصٌ ف‪ْ ٙ‬زِ انسبنخ ‪ ،‬ألٌ انمٕر‪ ⃗ ٔ ⃗⃗⃗⃗⃗ ٍٛ‬ن‪ٛ‬ظ نًٓب َفـظ خػ انزأث‪ٛ‬ش‪.‬‬
‫‪٣ -2.5.3‬ـ٘ـطـِـن اُغغْ )‪ ٖٓ (S‬أُ‪ٞ‬ػغ ‪٤ُ A‬ظَ اُـ‪ ٠‬أُ‪ٞ‬ػغ ‪ B‬كـ‪ٓ ٢‬ذح صٓ٘‪٤‬خ‪ٗ .Δt = 0,5s‬ؼط‪AB = 20 cm : ٢‬‬
‫‪ ‬اًزت رؼج‪٤‬ش اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ث‪ ٖ٤‬أُ‪ٞ‬ػؼ‪ٝٝ ، B ٝ A ٖ٤‬ؽذر‪ٜ‬ب ك‪ ٢‬اُ٘ظبّ اُؼبُٔ‪.٢‬‬
‫رؼج‪ٛ‬ش انغشػخ انًزٕعطخ ث‪ ٍٛ‬انًٕظؼ‪: ْٕ B ٔ A ٍٛ‬‬
‫ٔزذح انغشػخ انًزٕعطخ ف‪ ٙ‬انُظبو انؼبنً‪m.s-1 : ْٙ ٙ‬‬
‫‪ ‬اؽغت ‪ ،‬ثـ )‪ ، (m.s-1‬اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ُِغغْ )‪ (S‬خالٍ أُشؽِخ ‪. AB‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1.5‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 6 ( :‬نقط )‬
‫‪ )3‬ػغ ػالٓخ ‪ x‬ك‪ ٢‬اُخبٗخ أُ٘بعجخ ‪:‬‬
‫‪ -‬رغٔ‪ ٠‬أُوبد‪٣‬ش أُغغِخ ػِ‪ ٠‬طل‪٤‬ؾخ ع‪ٜ‬بص ً‪ٜ‬شثبئ‪ُِ ٢‬زغخ‪ٖ٤‬‬
‫أُوبد‪٣‬ش اإلعٔ‪٤‬خ ☒‬
‫أُوبد‪٣‬ش األعبع‪٤‬خ ☐‬
‫‪2‬‬
‫‪☒ P = R.I‬‬
‫‪2‬‬
‫‪☐ P = R .I‬‬
‫اُغ‪☒ ٍٞ‬‬
‫اٌُ‪ِٝٞ٤‬اؽ ‪ -‬عبػخ ☐‬
‫ ُؾغبة ٓوب‪ٓٝ‬خ ‪ٛ‬زا اُغ‪ٜ‬بص ‪ ٌٖٔ٣ ،‬اعزؼٔبٍ اُؼالهخ ‪:‬‬‫‪ٝ -‬ؽذح اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ك‪ ٢‬اُ٘ظبّ اُؼبُٔ‪ُِٞ ٢‬ؽذاد ‪: ٢ٛ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪ُ )4‬ـزـٔـضـ‪٤‬ـَ ٓـٔـ‪٤‬ـضح ٓ‪ٞ‬طَ أ‪٘ٗ ،٢ٓٝ‬غض داسح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ٌٓ‪ٗٞ‬خ ٓـٖ‬
‫اُؼ٘بطش اُزبُ‪٤‬خ ‪ُٞٓ :‬ذ ر‪ٞ‬رش ٓغزٔش هبثَ ُِؼجؾ ‪ٞٓ -‬طَ أ‪- ٢ٓٝ‬‬
‫أٓج‪٤‬شٓزش ‪ -‬ك‪ُٞ‬طٔزش ‪ -‬هبؽغ اُز‪٤‬بس ‪ -‬أعالى اُشثؾ‪.‬‬
‫ٗو‪ ّٞ‬ثزـ‪٤٤‬ش اُز‪ٞ‬رـش اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ U ٢‬ثـ‪٤‬ـٖ ٓشثط‪ ٢‬أُ‪ٞ‬طَ األ‪، ٢ٓٝ‬‬
‫‪ٗٝ‬و‪٤‬ظ شذح اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ I ٢‬أُبس ك‪.ٚ٤‬‬
‫‪ٔ٣‬ضَ (اُشٌَ‪٘ٓ )1-‬ؾ٘‪ ٠‬رـ‪٤‬شاد ‪ U‬ثذالُخ ‪. I‬‬
‫‪ -2.1‬اسعْ ‪ ،‬عبٗج‪ ، ٚ‬رج‪٤‬بٗخ اُذاسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُ٘غضح‪( .‬اَظش انشكم)‬
‫‪ -2.2‬اًزت ٗض هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪.ّٝ‬‬
‫‪ٚ‬غبٔ٘ انزٕرش انكٓشثبئ‪ U ٙ‬ث‪ ٍٛ‬يشثط‪ ٙ‬يٕصم أٔي‪ ٙ‬خذاء يمبٔيزّ‬
‫انكٓشثبئ‪ٛ‬خ ‪ٔ R‬شذح انز‪ٛ‬بس انكٓشثبئ‪ I ٙ‬انًبس ف‪َٔ ، ّٛ‬ؼجش ػـُّ ثبنؼاللخ‬
‫‪. U =R.I‬‬
‫انزبن‪ٛ‬خ ‪:‬‬
‫‪ -2.3‬ؽذد ه‪ٔ٤‬خ أُوب‪ٓٝ‬خ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ُِٞٔ R‬طَ األ‪.٢ٓٝ‬‬
‫َخزبس َمطخ يٍ انًُسُٗ‪َٔ ،‬سذد إزذاث‪ٛ‬ز‪ٓٛ‬ب ‪ ،‬يثال ‪:‬‬
‫{‬
‫لدٌنا ‪U = R.I :‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪0.5‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫=‪R‬‬
‫=‪R‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫‪R = 250 Ω‬‬
‫‪ٗ -2.4‬ؼجؾ اُز‪ٞ‬رش اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬اُو‪ٔ٤‬خ ‪. U = 10V‬‬
‫‪ -2.4.1‬ؽـذد شـذح اُـزـ‪٤‬ـبس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬أُبس ث‪ٓ ٖ٤‬شثط‪ ٢‬أُ‪ٞ‬طَ‬
‫األ‪.٢ٓٝ‬‬
‫لدٌنا ‪U = R.I :‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫=‪I‬‬
‫=‪I‬‬
‫أي ‪I = 0,04 A = 40 mA :‬‬
‫( ‪ًٚ‬كٍ إ‪ٚ‬دبد اندٕاة يج‪ٛ‬بَ‪ٛ‬ب دٌٔ االػزًبد ػهٗ انسغبة ‪ :‬يٍ خالل انشكم‪َ ،1-‬دذ أٌ انشذح انًٕافمخ نهم‪ًٛ‬خ ‪) I=40mA : ْٙ U=10V‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -2.4.2‬اؽغت اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ثـ )‪ ٖٓ (Wh‬ؽشف أُ‪ٞ‬طَ األ‪ ٢ٓٝ‬خالٍ ٗظق عبػخ‪.‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪E = U.I.t‬‬
‫‪E = 10V×0,04A×0,5h‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪E = 0,2 Wh‬‬
‫‪ٗ -2.5‬غزجذٍ أُ‪ٞ‬طَ األ‪ ٢ٓٝ‬أُذس‪ٝ‬ط ثآخش ٓوب‪ٓٝ‬ز‪ ٚ‬اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫'‪ R‬أًجش ٖٓ ‪. (R' > R) R‬‬
‫‪0.5‬‬
‫ؽذد ٓٔ‪٤‬ضح أُ‪ٞ‬طَ األ‪ ، (R') ٢ٓٝ‬أُٔضِخ ك‪( ٢‬اُشٌَ‪، )2-‬‬
‫‪ٝ‬رُي ث‪ٞ‬ػغ اُؼالٓخ ‪ x‬ك‪ ٢‬اُخبٗخ أُ٘بعجخ ‪:‬‬
‫أُٔ‪٤‬ضح (‪☒ )2‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫أُٔ‪٤‬ضح (‪☐ )3‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫ٗظٔذ ششًخ ُِٔ٘ز‪ٞ‬عبد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ؽِٔخ اش‪ٜ‬بس‪٣‬خ ُزؾل‪٤‬ض أُ‪ٞ‬اؽ٘‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬اهز٘بء أُظبث‪٤‬ؼ ‪ ٖٓ .LED‬ث‪ ٖ٤‬أُضا‪٣‬ب اُز‪٢‬‬
‫سًضد ػِ‪ٜ٤‬ب اُؾِٔخ ‪ ،‬ك‪ ٢‬رغ‪٣ٞ‬ن ‪ٛ‬زا أُ٘ز‪ٞ‬ط ‪ ،‬االهزظبد ك‪ ٢‬اُطبهخ أُغز‪ٌِٜ‬خ ‪ٝ‬رخل‪٤‬غ اُزٌِلخ أُبد‪٣‬خ اإلعٔبُ‪٤‬خ ‪ٓ ،‬وبسٗخ‬
‫ٓغ أُظبث‪٤‬ؼ اُؼبد‪٣‬خ ‪ٓ ،‬غ ٗلظ ع‪ٞ‬دح اإلػبءح‪.‬‬
‫رؾون ٖٓ طذم أُضا‪٣‬ب اُز‪ ٢‬سًـضد ػِ‪ٜ٤‬ب اُؾِٔخ اإلش‪ٜ‬بس‪٣‬خ ُِششًخ ‪ٓ ،‬ـٖ خالٍ ٓوبسٗخ ‪:‬‬
‫اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ثـ )‪ ٖٓ (KWh‬ؽشف ًَ ٓظجبػ خـالٍ أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ ‪. t = 8000h‬‬
‫‪2‬‬
‫َسغت انطبلخ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ ثـ )‪ (KWh‬يٍ غشف كم يصجبذ‬
‫خـالل انًذح انضيُ‪ٛ‬خ ‪: t = 8000h‬‬
‫ثبنُغجخ نهًصجبذ انؼبد٘ ‪:‬‬
‫‪E1 = 75W×8000h‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E1 = P.t :‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪E1 = 600000 Wh = 600 KWh‬‬
‫ثبنُغجخ نًصجبذ ‪: LED‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E2 = P.t :‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪E2 = 9W×8000h‬‬
‫‪E2 = 72000 Wh = 72 KWh‬‬
‫َالزظ إرٌ أٌ انطبلخ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف انًصجبذ انؼبد٘ أكجش يٍ انطبلخ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف‬
‫يصجبذ ‪. LED‬‬
‫اُزٌِلخ أُبد‪٣‬خ اإلعٔبُ‪٤‬خ العزؼٔبٍ ًَ ٗ‪ٞ‬ع ٖٓ أُظجبؽ‪ ٖ٤‬خالٍ أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ ‪. t = 8000h‬‬
‫(صٖٔ اٌُ‪ِٝٞ٤‬اؽ ‪ -‬عبػخ ‪ٓ ،‬غ اؽزغبة اُشع‪ 1 ٞٛ ،ّٞ‬دس‪)ْٛ‬‬
‫‪2‬‬
‫ثبنُغجخ نهًصجبذ انؼبد٘ ‪:‬‬
‫ثًٍ انطبلخ انًغزٓهكخ يٍ غشف يصجبذ ػبد٘ خالل ‪: ْٕ 8000h‬‬
‫‪Prix = 600×1‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪prix = 600 DH‬‬
‫ٔثًب أٌ يذح االشزغبل انًًكُخ نًصجبذ ػبد٘ ْ‪ 1111 ٙ‬عبػخ ‪ ،‬فٓزا‬
‫‪ٚ‬ؼُ‪ ٙ‬أَّ ال ثذ يٍ اعزؼًبل ‪ 8‬يصبث‪ٛ‬ر خالل انًذح ‪ 8111‬عبػخ (ثًٍ كم‬
‫يصجبذ ْٕ ‪ 4‬دساْى) ‪.‬‬
‫ٔثبنزبن‪ ٙ‬انزكهفخ انًبد‪ٚ‬خ اإلخًبن‪ٛ‬خ العزؼًبل انًصجبذ انؼبد٘ ْ‪: ٙ‬‬
‫)‪prix1 = 600 + (8×4‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪prix1 = 632 DH‬‬
‫ثبنُغجخ نًصجبذ ‪: LED‬‬
‫ثًٍ انطبلخ انًغزٓهكخ يٍ غشف يصجبذ ‪ LED‬خالل ‪: ْٕ 8000h‬‬
‫‪prix = 72 DH‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪Prix = 72×1‬‬
‫ٔثًب أٌ يذح االشزغبل انًًكُخ نًصجبذ ‪ 8000 ْٙ LED‬عبػخ ‪ ،‬فٓزا ‪ٚ‬ؼُ‪ ٙ‬أَّ ع‪ٛ‬زى اعزؼًبل يصجبذ ٔازذ ‪LED‬‬
‫خالل انًذح ‪ 8111‬عبػخ (ثًٍ يصجبذ ‪ 25 ْٕ LED‬دسًْب) ‪.‬‬
‫ٔثبنزبن‪ ٙ‬انزكهفخ انًبد‪ٚ‬خ اإلخًبن‪ٛ‬خ العزؼًبل يصجبذ ‪: ْٙ LED‬‬
‫‪prix2 = 97 DH‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪Prix2 = 72 + 25‬‬
‫َالزظ إرٌ أٌ انزكهفخ انًبد‪ٚ‬خ اإلخًبن‪ٛ‬خ العزؼًبل انًصجبذ انؼبد٘ خالل انًذح انضيُ‪ٛ‬خ ‪ t = 8000h‬أكجـش يٍ انزكهفخ‬
‫انًبد‪ٚ‬خ اإلخًبن‪ٛ‬خ العزؼًبل يصجبذ ‪ LED‬خالل َفظ انًذح‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة درعة تافٌاللت‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪2‬‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫التمرٌن األول ‪ 11 ( :‬نقط )‬
‫‪ )1‬أرْٔ اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ٓٔب ‪: ٢ِ٣‬‬
‫ٓغزو‪٤ٔ٤‬ب – صبثزخ – اصاؽخ – أُؼِْ – دائش‪٣‬ب – رضا‪٣‬ذ‪٣‬خ – اُغغْ أُشعؼ‪ – ٢‬د‪ٝ‬سإ ‪.‬‬
‫ُ‪ٞ‬طق ؽبُخ عغْ ٖٓ ؽ‪٤‬ش اُؾشًخ أ‪ ٝ‬اُغٌ‪ ٕٞ‬ال ثذ ٖٓ رؾذ‪٣‬ذ ‪......................................‬‬
‫ارا ًبٕ ٓغبس ؽشًخ عغْ طِت ‪ٝ ، ..................‬عشػز‪ ،.............. ٚ‬كبٗ‪ ٌٕٞ٣ ٚ‬ك‪ ٢‬ؽشًخ د‪ٝ‬سإ ٓ٘زظْ‪.‬‬
‫‪٣‬زؾشى ٓظؼذ ػٔبسح سأع‪٤‬ب طؼ‪ٞ‬دا ‪ٗٝ‬ض‪ٝ‬ال ك‪٘٤‬غض ؽشًخ ‪ٓ ....................‬غزو‪٤ٔ٤‬خ‪.‬‬
‫‪ )2‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ػٖ اإلصجبربد اُزبُ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫‪............‬‬
‫أ) رؤص‪٤‬ش األسع ػِ‪ ٠‬األعغبّ ٖٓ ؽ‪ُٜٞ‬ب ‪ ٞٛ‬رؤص‪٤‬ش ػٖ ثؼذ ٓٔ‪ٞ‬ػغ ك‪ٓ ٢‬شًض اُضوَ‪.‬‬
‫‪............‬‬
‫ة) ‪ٝ‬ؽذح شذح ‪ٝ‬صٕ عغْ طِت ‪. Kg ٢ٛ‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪............‬‬
‫ط) اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُِغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ُٔزؾشى ‪. Km.h ٢ٛ‬‬
‫د) ‪٣‬ؼجش ػٖ ٓغبكخ اٌُجؼ ‪ dF‬ثذالُخ ٓغبكخ سد اُلؼَ ‪ٓٝ dR‬غبكخ اُز‪ٞ‬هق ‪ dA‬ثبُؼالهخ ‪............ . dF = dA – dR :‬‬
‫‪ٗ )3‬ذسط ك‪ٛ ٢‬زا اُغئاٍ ؽبُخ عغْ طِت ‪ٓ S‬شًض صوِ‪ًٝ G ٚ‬زِز‪ ، M ٚ‬رْ رؼِ‪٤‬و‪ ٚ‬ػ٘ذ ٗوطخ ‪ A‬ثؤؽذ ؽشك‪ ٢‬خ‪٤‬ؾ ‪،‬‬
‫ث‪ٔ٘٤‬ب اُطشف ا‪٥‬خش ٓضجذ ك‪ ٢‬عوق (اُشٌَ ‪.)1‬‬
‫‪.‬‬
‫ػِ‪( ٠‬اُشٌَ ‪ ، )2‬رْ رٔض‪ٓ ⃗ َ٤‬زغ‪ٜ‬خ اُو‪ٞ‬ح أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُخ‪٤‬ؾ ػِ‪ ٠‬اُغغْ ‪ S‬ثبُغِْ ‪:‬‬
‫‪ -1.3‬اػزٔبدا ػِ‪( ٠‬اُشٌَ ‪ ، )2‬ث‪ ٖ٤‬إٔ ‪. T = 3N‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪............................................................................................‬‬
‫‪ -2.3‬أػؾ ششؽ ر‪ٞ‬اصٕ عغْ طِت خبػغ ُو‪ٞ‬ر‪. ٖ٤‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪ -3.3‬ثزطج‪٤‬ن شـشؽ رـ‪ٞ‬اصٕ عغْ طِت رؾذ رـؤصـ‪٤‬ـش هـ‪ٞ‬ر‪ ، ٖ٤‬ؽـذد‬
‫ٓٔ‪٤‬ضاد ⃗ ‪ٝ‬صٕ اُغغْ ‪. S‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................‬‬
‫‪ٓ -4.3‬ـضـَ ػـِ‪( ٠‬اُشٌَ ‪ٓ ⃗ )2‬زغ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬صٕ اُغغْ ثبعزؼٔبٍ اُغِْ ‪:‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -5.3‬ػِٔب إٔ شـذح اُـضـوـبُـخ ك‪ٞٓ ٢‬ػغ ‪ ، g = 10 N.Kg-1 ٢ٛ S‬ؽذد ه‪ٔ٤‬خ ‪ً ،M‬زِخ اُغغْ اُظِت‪ ،‬ثبٌُ‪ِٞ٤‬ؿشاّ ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ٗ -6.3‬وطغ اُخ‪٤‬ؾ ك‪٤‬وطغ ‪ S‬أُغبكخ ‪ d = 1,25m‬خالٍ ‪ 0,5‬صبٗ‪٤‬خ‪.‬‬
‫أ‪ٓ -‬ب ؽج‪٤‬ؼخ ؽـشًخ اُـغـغـْ ‪ S‬خـالٍ عـوـ‪ٞ‬ؽ‪٘ٓ( ٚ‬زظٔخ‪ٓ ،‬زغبسػخ أ‪ٓ ٝ‬زجبؽئخ) ؟‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫ة‪ -‬اؽغت ‪ V‬اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ُِغغْ ‪ S‬ثـ ‪. m.s-1‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪5‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 6 ( :‬نقط )‬
‫‪ )1‬اخزش اُغ‪ٞ‬اة اُظؾ‪٤‬ؼ ث‪ٞ‬ػغ اُؼالٓخ )‪ (X‬ك‪ ٢‬اُخبٗخ أُ٘بعجخ ‪:‬‬
‫أ‪٣ -‬ؼجش ػٖ هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ُِٞٔ ّٝ‬طَ األ‪ ٢ٓٝ‬ثبُؼالهخ ‪:‬‬
‫☐ ‪U = R×I‬‬
‫☐ ‪R = U×I‬‬
‫ة – ‪٣‬ؼجش ػٖ اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ُغ‪ٜ‬بص رغخ‪ ٖ٤‬ثبُؼالهخ ‪:‬‬
‫☐ ‪P = I/U‬‬
‫☐ ‪P = U.I‬‬
‫ط‪٣ -‬شٓض ُِ‪ٞ‬ؽذح اُؼِٔ‪٤‬خ ُِطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ثـ ‪:‬‬
‫☐ ‪I = U×R‬‬
‫☐ ‪P = U/I‬‬
‫☐‪J‬‬
‫☐‪Ω‬‬
‫د‪ -‬رزؾ‪ ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ع‪ٜ‬بص رغخ‪ ٖ٤‬اُ‪: ٠‬‬
‫☐ ؽبهخ ٓ‪ٌ٤‬بٗ‪٤ٌ٤‬خ‬
‫☐ ؽبهخ ؽشاس‪٣‬خ‬
‫☐ ؽبهخ ً‪٤ٔ٤‬بئ‪٤‬خ‬
‫‪ )2‬رشـَ ع‪٤‬ذح ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬اؽذ ‪ُٔ ،‬ذح ‪ 21‬ده‪٤‬وخ ‪ٝ‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ ‪،‬األع‪ٜ‬ضح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ا‪٥‬ر‪٤‬خ ‪:‬‬
‫عخبٕ ً‪ٜ‬شثبئ‪ٌٞٓٝ (220V ; 1400W) ٢‬اح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ )‪ٓٝ (220V ; 1500W‬ظجبػ )‪. (220V ; 100W‬‬
‫‪ -1.2‬ؽذد ه‪ٔ٤‬خ أُوب‪ٓٝ‬خ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ٌُِٞٔ R‬اح‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -2.2‬أ‪ٝ‬عذ ثبُ‪ٞ‬اؽ – عبػخ )‪ (Wh‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ اإلعٔبُ‪٤‬خ ‪ E‬أُغز‪ٌِٜ‬خ ك‪ ٢‬اُج‪٤‬ذ خالٍ ‪. Δt = 20min‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -3.2‬ػِٔب إٔ صبثزخ اُؼذاد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ، C = 2 Wh/tr ٢ٛ ٢‬اؽغت ‪ n‬ػذد د‪ٝ‬ساد هشص اُؼذاد‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫☐ ‪Wh‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫ك‪ ٢‬اؽبس أُغ‪ٜٞ‬د اُ‪ٞ‬ؽ ٘‪ُ ٢‬الهزظبد ك‪ ٢‬اُطبهخ ‪ ،‬أؽِن أٌُزت اُ‪ٞ‬ؽ٘‪ٌُِٜ ٢‬شثبء ؽِٔخ '' اٗبسح '' اُز‪ ٢‬ر‪ٜ‬ذف اُ‪ ٠‬رـ‪٤٤‬ش‬
‫ٓظبث‪٤‬ؼ اُز‪ٛٞ‬ظ ثؤخش‪ ٟ‬أهَ اعز‪ٜ‬الًب ُِطبهخ‪.‬‬
‫‪٣‬شـَ شخض ك‪٘ٓ ٢‬ضُ‪ ٚ‬عزخ ٓظبث‪٤‬ؼ ُِز‪ٛٞ‬ظ ٓزشبث‪ٜ‬خ )‪ (220V ; 100W‬ثٔؼذٍ عبػز‪ .ّٞ٣ ًَ ٖ٤‬رغبءٍ ‪ٛ‬زا اُشخض‬
‫ػٖ أُبٍ اُز‪ ١‬ع‪ٞ٤‬كش‪ ٙ‬خالٍ ع٘خ ًبِٓخ ثبعزجذاٍ أُظبث‪٤‬ؼ اُغزخ ثؤخش‪ ٟ‬اهزظبد‪٣‬خ )‪. (220V ; 30W‬‬
‫ٗؼط‪: ٢‬‬
‫صٖٔ اٌُ‪ِٝٞ٤‬اؽ – عبػخ )‪ 1,10 ٞٛ (KWh‬دس‪.ْٛ‬‬
‫ػذد أ‪٣‬بّ اُغ٘خ ‪ٓٞ٣ 365 ٞٛ‬ب‪.‬‬
‫ُإلعبثخ ػٖ رغبإٍ اُشخض ‪ٝ‬اه٘بػ‪ ٚ‬ثبعزجذاٍ أُظبث‪٤‬ؼ ‪ ،‬أعت ػٖ األعئِخ ا‪٥‬ر‪٤‬خ ‪:‬‬
‫‪ )1 1..0‬أ‪ٝ‬عذ ‪ ،‬ثبُذس‪ ، ْٛ‬اٌُِلخ اُغ٘‪٣ٞ‬خ ُزشـ‪ٓ َ٤‬ظبث‪٤‬ؼ اُز‪ٛٞ‬ظ اُغزخ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ ًْ )2 5.50‬ع‪ٞ٤‬كش اُشخض ٖٓ أُبٍ ػ٘ذ اعزجذاُ‪ ٚ‬عٔ‪٤‬غ ٓظبث‪٤‬ؼ اُز‪ٛٞ‬ظ ثبُٔظبث‪٤‬ؼ االهزظبد‪٣‬خ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫تصحٌح مقترح لالمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة درعة تافٌاللت‬
‫‪0‬‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫التمرٌن األول ‪ 11 ( :‬نقط )‬
‫‪ )4‬أرْٔ اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ٓٔب ‪: ٢ِ٣‬‬
‫ٓغزو‪٤ٔ٤‬ب – صبثزخ – اصاؽخ – أُؼِْ – دائش‪٣‬ب – رضا‪٣‬ذ‪٣‬خ – اُغغْ أُشعؼ‪ – ٢‬د‪ٝ‬سإ ‪.‬‬
‫ُ‪ٞ‬طق ؽبُخ عغْ ٖٓ ؽ‪٤‬ش اُؾشًخ أ‪ ٝ‬اُغٌ‪ ٕٞ‬ال ثذ ٖٓ رؾذ‪٣‬ذ اندغى انًشخؼ‪.ٙ‬‬
‫ارا ًبٕ ٓغبس ؽشًخ عغْ طِت دائش‪ٚ‬ب ‪ٝ ،‬عشػز‪ ٚ‬ثبثزخ ‪ ،‬كبٗ‪ ٌٕٞ٣ ٚ‬ك‪ ٢‬ؽشًخ د‪ٝ‬سإ ٓ٘زظْ‪.‬‬
‫‪٣‬زؾشى ٓظؼذ ػٔبسح سأع‪٤‬ب طؼ‪ٞ‬دا ‪ٗٝ‬ض‪ٝ‬ال ك‪٘٤‬غض ؽشًخ إصازخ ٓغزو‪٤ٔ٤‬خ‪.‬‬
‫‪ )5‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ػٖ اإلصجبربد اُزبُ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫رؤص‪٤‬ش األسع ػِ‪ ٠‬األعغبّ ٖٓ ؽ‪ُٜٞ‬ب ‪ ٞٛ‬رؤص‪٤‬ش ػٖ ثؼذ ٓٔ‪ٞ‬ػغ ك‪ٓ ٢‬شًض اُضوَ‪.‬‬
‫د)‬
‫خـطـأ‬
‫خـطـأ‬
‫س) ‪ٝ‬ؽذح شذح ‪ٝ‬صٕ عغْ طِت ‪. Kg ٢ٛ‬‬
‫‪-1‬‬
‫خـطـأ‬
‫ػ) اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُِغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ُٔزؾشى ‪. Km.h ٢ٛ‬‬
‫ر) ‪٣‬ؼجش ػٖ ٓغبكخ اٌُجؼ ‪ dF‬ثذالُخ ٓغبكخ سد اُلؼَ ‪ٓٝ dR‬غبكخ اُز‪ٞ‬هق ‪ dA‬ثبُؼالهخ ‪ . dF = dA – dR :‬صس‪ٛ‬ر‬
‫‪ٗ )6‬ذسط ك‪ٛ ٢‬زا اُغئاٍ ؽبُخ عغْ طِت ‪ٓ S‬شًض صوِ‪ًٝ G ٚ‬زِز‪ ، M ٚ‬رْ رؼِ‪٤‬و‪ ٚ‬ػ٘ذ ٗوطخ ‪ A‬ثؤؽذ ؽشك‪ ٢‬خ‪٤‬ؾ ‪،‬‬
‫ث‪ٔ٘٤‬ب اُطشف ا‪٥‬خش ٓضجذ ك‪ ٢‬عوق (اُشٌَ ‪.)1‬‬
‫‪.‬‬
‫ػِ‪( ٠‬اُشٌَ ‪ ، )2‬رْ رٔض‪ٓ ⃗ َ٤‬زغ‪ٜ‬خ اُو‪ٞ‬ح أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُخ‪٤‬ؾ ػِ‪ ٠‬اُغغْ ‪ S‬ثبُغِْ ‪:‬‬
‫‪ -1.3‬اػزٔبدا ػِ‪( ٠‬اُشٌَ ‪ ، )2‬ث‪ ٖ٤‬إٔ ‪. T = 3N‬‬
‫يٍ خالل انشكم ‪َ ، 2‬دذ أٌ غٕل يزدٓخ انمٕح ⃗ ْٕ ‪. 3 cm‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫أ٘ ‪T = 3 N :‬‬
‫=‪T‬‬
‫ٔثبنزبن‪: ٙ‬‬
‫‪ -2.3‬أػؾ ششؽ ر‪ٞ‬اصٕ عغْ طِت خبػغ ُو‪ٞ‬ر‪. ٖ٤‬‬
‫ػُذيب ‪ٚ‬كٌٕ خغى صهت ف‪ ٙ‬رٕاصٌ رسذ رأث‪ٛ‬ش لٕر‪ ، ⃗⃗⃗ ٝ ⃗⃗⃗ ٍٛ‬فئٌ ‪:‬‬
‫‪ ‬نهمٕر‪َ ٍٛ‬فظ خػ انزأث‪ٛ‬ش‪.‬‬
‫‪ ‬انًدًٕع انًزدٓ‪ ٙ‬نٓبر‪ ٍٛ‬انمٕر‪ ٍٛ‬يُؼذو ‪⃗ :‬‬
‫⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ ‪.‬‬
‫⃗‬
‫𝐏‬
‫‪ -3.3‬ثزطج‪٤‬ن شـشؽ رـ‪ٞ‬اصٕ عغْ طِت رؾذ رـؤصـ‪٤‬ـش هـ‪ٞ‬ر‪ ، ٖ٤‬ؽـذد‬
‫ٓٔ‪٤‬ضاد ⃗ ‪ٝ‬صٕ اُغغْ ‪. S‬‬
‫اندغى ‪ S‬ف‪ ٙ‬رٕاصٌ رسذ رأث‪ٛ‬ش لٕر‪ٛ‬ـٍ ‪ .‬إرٌ ‪ٔ ،‬زـغـت شـشغ انزٕاصٌ ‪ ،‬فبنمٕربٌ ⃗ ٔ ⃗ نًٓب َفظ خػ انزأث‪ٛ‬ش‬
‫َٔفظ انشذح ٔيُس‪ٛ‬بٌ يزؼبكغبٌ ‪ ،‬أ٘ أٌ يً‪ٛ‬ضاد ⃗ ٔصٌ اندغى ‪: ْٙ S‬‬
‫‪َ ‬مطخ انزأث‪ٛ‬ش ‪ :‬يشكض انثمم ‪. G‬‬
‫‪ ‬خػ انزأث‪ٛ‬ش ‪ :‬انًغزم‪ٛ‬ى انشأع‪ ٙ‬انًبس يٍ ‪. G‬‬
‫‪ ‬انًُسٗ ‪ :‬يٍ انُمطخ ‪َ G‬سٕ األعفم ‪.‬‬
‫‪ ‬انشذح ‪T = P = 3 N :‬‬
‫‪ٓ -4.3‬ـضـَ ػـِ‪( ٠‬اُشٌَ ‪ٓ ⃗ )2‬زغ‪ٜ‬خ ‪ٝ‬صٕ اُغغْ ثبعزؼٔبٍ اُغِْ ‪:‬‬
‫اػزًبدا ػهٗ انغهى انًمزشذ ‪ ،‬ع‪ٛ‬كٌٕ غٕل ⃗ يزدٓخ ٔصٌ اندغى ‪ ( 2cm ْٕ S‬اَظش انشكم أػالِ )‪.‬‬
‫‪ -5.3‬ػِٔب إٔ شـذح اُـضـوـبُـخ ك‪ٞٓ ٢‬ػغ ‪ ، g = 10 N.Kg-1 ٢ٛ S‬ؽذد ه‪ٔ٤‬خ ‪ً ،M‬زِخ اُغغْ اُظِت‪ ،‬ثبٌُ‪ِٞ٤‬ؿشاّ ‪.‬‬
‫َؼهى أٌ ‪:‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪ٗ -6.3‬وطغ اُخ‪٤‬ؾ ك‪٤‬وطغ ‪ S‬أُغبكخ ‪ d = 1,25m‬خالٍ ‪ 0,5‬صبٗ‪٤‬خ‪.‬‬
‫‪0.5‬‬
‫أ‪ٓ -‬ب ؽج‪٤‬ؼخ ؽـشًخ اُـغـغـْ ‪ S‬خـالٍ عـوـ‪ٞ‬ؽ‪٘ٓ( ٚ‬زظٔخ‪ٓ ،‬زغبسػخ أ‪ٓ ٝ‬زجبؽئخ) ؟‬
‫زـشكخ انـدـغـى ‪ S‬خـالل عـمـٕغّ ‪ :‬زشكخ يزغبسػخ‪.‬‬
‫ة‪ -‬اؽغت ‪ V‬اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ُِغغْ ‪ S‬ثـ ‪. m.s-1‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪5‬‬
‫لدٌنا ‪:‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 6 ( :‬نقط )‬
‫‪ )3‬اخزش اُغ‪ٞ‬اة اُظؾ‪٤‬ؼ ث‪ٞ‬ػغ اُؼالٓخ )‪ (X‬ك‪ ٢‬اُخبٗخ أُ٘بعجخ ‪:‬‬
‫ة‪٣ -‬ؼجش ػٖ هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ُِٞٔ ّٝ‬طَ األ‪ ٢ٓٝ‬ثبُؼالهخ ‪:‬‬
‫☐ ‪R = U×I‬‬
‫☐ ‪I = U×R‬‬
‫☒ ‪U = R×I‬‬
‫ة – ‪٣‬ؼجش ػٖ اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ُغ‪ٜ‬بص رغخ‪ ٖ٤‬ثبُؼالهخ ‪:‬‬
‫☒ ‪P = U.I‬‬
‫☐ ‪P = U/I‬‬
‫☐ ‪P = I/U‬‬
‫ط‪٣ -‬شٓض ُِ‪ٞ‬ؽذح اُؼِٔ‪٤‬خ ُِطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ثـ ‪:‬‬
‫☐‪Ω‬‬
‫☒ ‪Wh‬‬
‫☐‪J‬‬
‫د‪ -‬رزؾ‪ ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ع‪ٜ‬بص رغخ‪ ٖ٤‬اُ‪: ٠‬‬
‫☐ ؽبهخ ً‪٤ٔ٤‬بئ‪٤‬خ‬
‫☐ ؽبهخ ٓ‪ٌ٤‬بٗ‪٤ٌ٤‬خ‬
‫☒ ؽبهخ ؽشاس‪٣‬خ‬
‫‪ )4‬رشـَ ع‪٤‬ذح ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬اؽذ ‪ُٔ ،‬ذح ‪ 21‬ده‪٤‬وخ ‪ٝ‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ ‪،‬األع‪ٜ‬ضح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ا‪٥‬ر‪٤‬خ ‪:‬‬
‫عخبٕ ً‪ٜ‬شثبئ‪ٌٞٓٝ (220V ; 1400W) ٢‬اح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ )‪ٓٝ (220V ; 1500W‬ظجبػ )‪. (220V ; 100W‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -1.2‬ؽذد ه‪ٔ٤‬خ أُوب‪ٓٝ‬خ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ٌُِٞٔ R‬اح‪.‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫‪P = U×I‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪U = R×I‬‬
‫يــٍ انـؼـاللـز‪َ ، )2( ٔ )1( ٍٛ‬ـدـذ أٌ‬
‫=‬
‫=‪R‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫= =‪R‬‬
‫‪R = 32,26 Ω‬‬
‫‪ -2.2‬أ‪ٝ‬عذ ثبُ‪ٞ‬اؽ – عبػخ )‪ (Wh‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ اإلعٔبُ‪٤‬خ ‪ E‬أُغز‪ٌِٜ‬خ ك‪ ٢‬اُج‪٤‬ذ خالٍ ‪. Δt = 20min‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E = PT . Δt :‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫) (‬
‫=‪R‬‬
‫{‬
‫يغ ‪:‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫( × ‪E = 3000W‬‬
‫‪E = 1000 Wh‬‬
‫‪ -3.2‬ػِٔب إٔ صبثزخ اُؼذاد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ، C = 2 Wh/tr ٢ٛ ٢‬اؽغت ‪ n‬ػذد د‪ٝ‬ساد هشص اُؼذاد‪.‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫‪E = n.C‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫=‪n‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫=‪n‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪n = 500 tr‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫ك‪ ٢‬اؽبس أُغ‪ٜٞ‬د اُ‪ٞ‬ؽ٘‪ُ ٢‬الهزظبد ك‪ ٢‬اُطبهخ ‪ ،‬أؽِن أٌُزت اُ‪ٞ‬ؽ٘‪ٌُِٜ ٢‬شثبء ؽِٔخ '' اٗبسح '' اُز‪ ٢‬ر‪ٜ‬ذف اُ‪ ٠‬رـ‪٤٤‬ش‬
‫ٓظبث‪٤‬ؼ اُز‪ٛٞ‬ظ ثؤخش‪ ٟ‬أهَ اعز‪ٜ‬الًب ُِطبهخ‪.‬‬
‫‪٣‬شـَ شخض ك‪٘ٓ ٢‬ضُ‪ ٚ‬عزخ ٓظبث‪٤‬ؼ ُِز‪ٛٞ‬ظ ٓزشبث‪ٜ‬خ )‪ (220V ; 100W‬ثٔؼذٍ عبػز‪ .ّٞ٣ ًَ ٖ٤‬رغبءٍ ‪ٛ‬زا اُشخض‬
‫ػٖ أُبٍ اُز‪ ١‬ع‪ٞ٤‬كش‪ ٙ‬خالٍ ع٘خ ًبِٓخ ثبعزجذاٍ أُظبث‪٤‬ؼ اُغزخ ثؤخش‪ ٟ‬اهزظبد‪٣‬خ )‪. (220V ; 30W‬‬
‫ٗؼط‪: ٢‬‬
‫صٖٔ اٌُ‪ِٝٞ٤‬اؽ – عبػخ )‪ 1,10 ٞٛ (KWh‬دس‪.ْٛ‬‬
‫ػذد أ‪٣‬بّ اُغ٘خ ‪ٓٞ٣ 365 ٞٛ‬ب‪.‬‬
‫ُإلعبثخ ػٖ رغبإٍ اُشخض ‪ٝ‬اه٘بػ‪ ٚ‬ثبعزجذاٍ أُظبث‪٤‬ؼ ‪ ،‬أعت ػٖ األعئِخ ا‪٥‬ر‪٤‬خ ‪:‬‬
‫‪ )3 1..0‬أ‪ٝ‬عذ ‪ ،‬ثبُذس‪ ، ْٛ‬اٌُِلخ اُغ٘‪٣ٞ‬خ ُزشـ‪ٓ َ٤‬ظبث‪٤‬ؼ اُز‪ٛٞ‬ظ اُغزخ‪.‬‬
‫َسغت انطبلخ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ ‪ E1‬انًغزٓهكخ يٍ غشف يصبث‪ٛ‬ر انزْٕح انغزخ خالل عُخ كبيهخ ‪:‬‬
‫َؼهى أٌ ‪:‬‬
‫‪E1 = P.t‬‬
‫أ٘ أٌ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪E1 = (6×100)W×2h×365‬‬
‫‪E1 = 438000 Wh = 438 KWh‬‬
‫إرٌ انكهفخ انغُٕ‪ٚ‬خ نزشغ‪ٛ‬م يصبث‪ٛ‬ر انزْٕح انغزخ ْ‪: ٙ‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪Prix1 = 438×1,10‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪prix1 = 481,8 DH‬‬
‫‪ ًْ )4‬ع‪ٞ٤‬كش اُشخض ٖٓ أُبٍ ػ٘ذ اعزجذاُ‪ ٚ‬عٔ‪٤‬غ ٓظبث‪٤‬ؼ اُز‪ٛٞ‬ظ ثبُٔظبث‪٤‬ؼ االهزظبد‪٣‬خ‪.‬‬
‫َسغت انطبلخ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ ‪ E2‬انًغزٓهكخ يٍ غشف انًصبث‪ٛ‬ر االلزصبد‪ٚ‬خ انغزخ خالل عُخ كبيهخ ‪:‬‬
‫َؼهى أٌ ‪:‬‬
‫‪E2 = P.t‬‬
‫أ٘ أٌ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪E2 = (6×30)W×2h×365‬‬
‫‪E2 = 131400 Wh = 131,4 KWh‬‬
‫إرٌ انكهفخ انغُٕ‪ٚ‬خ نزشغ‪ٛ‬م انًصبث‪ٛ‬ر االلزصبد‪ٚ‬خ انغزخ ْ‪: ٙ‬‬
‫‪Prix2 = 131,4×1,10‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪prix2 = 144,54 DH‬‬
‫ٔثبنزبن‪ ٙ‬انًجهغ انًبن‪ ٙ‬انز٘ ع‪ٕٛ‬فشِ صبزت انًُضل خالل عُخ كبيهخ ػُذ اعزجذانّ خً‪ٛ‬غ يصبث‪ٛ‬ر انزْٕح ثبنًصبث‪ٛ‬ر‬
‫االلزصبد‪ٚ‬خ ْٕ ‪:‬‬
‫‪prix = prix2 – prix1 = 481,8 – 144,54‬‬
‫أ٘ ‪prix = 337,26 DH :‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة سوس ماسة‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5..0‬‬
‫‪5..0‬‬
‫‪5..0‬‬
‫‪5..0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪1.0‬‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫التمرٌن األول ‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪ )1‬اهشٕ ًَ سهْ ك‪ ٢‬اُلشاؿبد أعلِ‪ ٚ‬ثبٌُِٔخ أُ٘بعجخ ‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -1.1‬ػ٘ذٓب رٌ‪ ٕٞ‬ع‪٤‬بسح ك‪ ٢‬ؽشًخ ‪ ،‬كبٕ عبئو‪ٜ‬ب ‪ ٌٕٞ٣‬ك‪ ٢‬ؽبُخ ‪ ............‬ثبُ٘غجخ ُِغ‪٤‬بسح ‪ٝ‬ك‪ ٢‬ؽبُخ ‪............‬‬
‫ثبُ٘غجخ ُألسع‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ -2.1‬اُؾشًخ ٗ‪ٞ‬ػبٕ ‪ :‬ؽشًخ ‪ٝ ........................‬ؽشًخ ‪..........................‬‬
‫‪ )2‬طَ ثغ‪ ْٜ‬ث‪ ٖ٤‬ػ٘بطش أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪ٓٝ 1‬ب ‪ٞ٣‬اكو‪ٜ‬ب ٖٓ ػ٘بطش أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪: 2‬‬
‫أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪2‬‬
‫أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪1‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪Km.h ‬‬
‫اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُِغشػخ‬
‫‪Kg ‬‬
‫‪‬‬
‫‪-1‬‬
‫اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ٌُِزِخ‬
‫‪m.s ‬‬
‫‪‬‬
‫‪N ‬‬
‫‪ )3‬ارًش ششؽ ر‪ٞ‬اصٕ عغْ طِت رؾذ رؤص‪٤‬ش ه‪ٞ‬ر‪. ⃗⃗⃗⃗ ٝ ⃗⃗⃗⃗ ٖ٤‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )4‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪:‬‬
‫‪......................‬‬
‫‪٣ -1.4‬ؼجش ػٖ هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ ّٝ‬ثبُ٘غجخ ُٔ‪ٞ‬طَ أ‪ ٢ٓٝ‬ثبُؼالهخ ‪. I = R×U‬‬
‫‪......................‬‬
‫‪ٝ -2.4‬ؽذح اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ ٢ٛ‬اُغ‪.ٍٞ‬‬
‫‪......................‬‬
‫‪ -3.4‬رزؾ‪ ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ع‪ٜ‬بص اُزغخ‪ ٖ٤‬اُ‪ ٠‬ؽبهخ ؽشاس‪٣‬خ‪.‬‬
‫‪٣ -4.4‬شزـَ ع‪ٜ‬بص ً‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ ػ٘ذٓب ٗشـِ‪ ٚ‬رؾذ ر‪ٞ‬رش‪ ٙ‬االعٔ‪ٝ ٢‬هذسر‪ ٚ‬االعٔ‪٤‬خ‪...................... .‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪ٗ )1‬ضجذ سأع‪٤‬ب خ‪٤‬طب اُ‪ ٠‬ؽبَٓ ‪ٗٝ‬ؼِن ثطشك‪ ٚ‬اُؾش ًش‪٣‬خ )‪ً (B‬زِز‪ٜ‬ب ‪، m = 0,2 Kg‬‬
‫ك٘الؽع إٔ اٌُش‪٣‬خ رجو‪ ٠‬ك‪ ٢‬ر‪ٞ‬اصٕ (اٗظش اُشٌَ ‪.)1‬‬
‫ٗؼط‪. g = 10 N.Kg-1 : ٢‬‬
‫‪ -1.1‬ؽذد ٓٔ‪٤‬ضاد ‪ٝ‬صٕ اٌُش‪٣‬خ‪.‬‬
‫‪...........................................................................................................‬‬
‫‪...........................................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................................‬‬
‫‪..........................................................................................................‬‬
‫‪ -2.1‬أ‪ٝ‬عذ ه‪ٔ٤‬خ اُشذح ‪ُِ F‬و‪ٞ‬ح اُز‪٣ ٢‬طجو‪ٜ‬ب اُخ‪٤‬ؾ ػِ‪ ٠‬اٌُش‪٣‬خ‪.‬‬
‫‪......................................................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................................................‬‬
‫‪.......................................................................................................................................‬‬
‫‪ٗ -3.1‬وطغ اُخ‪٤‬ؾ كزغوؾ اٌُش‪٣‬خ سأع‪٤‬ب ٖٓ اسرلبع ‪ُ d = 1,8m‬ـزـظـَ اُ‪ ٠‬األسع‬
‫ثؼـذ ٓـذح صٓ٘‪٤‬خ ‪ِٗ . t = 0,6s‬زوؾ ط‪ٞ‬سا ٌُِش‪٣‬خ ك‪ٓ ٢‬ـ‪ٞ‬اػغ ٓخزِلخ أصـ٘ـبء عو‪ٞ‬ؽ‪ٜ‬ب‬
‫خالٍ ٓـذد صٓ٘‪٤‬خ ٓـزـزـبُـ‪٤‬ـخ ‪ٓٝ‬زغب‪٣ٝ‬خ‪ ،‬ك٘ؾظَ ػِ‪ ٠‬اُزغغ‪ َ٤‬أُٔضَ ك‪ ٢‬اُشٌَ ‪.2‬‬
‫‪ -1.3.1‬ؽذد ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ اٌُش‪٣‬خ أص٘بء عو‪ٞ‬ؽ‪ٜ‬ب‪ .‬ػَِ ع‪ٞ‬اثي‬
‫‪......................................................................................................................................‬‬
‫‪......................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ -2.3.1‬اؽغت اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ٌُِش‪٣‬خ اص٘بء ٓذح عو‪ٞ‬ؽ‪ٜ‬ب‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪٣ )2‬ز‪ٞ‬كش ٓ٘ضٍ ٓض‪ٝ‬د ثز‪ٞ‬رش ه‪ٔ٤‬ز‪ 220 V ٚ‬ػِ‪ ٠‬كشٕ ً‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬هذسر‪ ٚ‬االعٔ‪٤‬خ ‪ٝ 2,5 KW‬ػِ‪ٓ ٠‬ش‪ٞ‬اح هذسر‪ٜ‬ب االعٔ‪٤‬خ‬
‫‪ٝ 2KW‬ػِ‪ٌٞٓ ٠‬اح هذسر‪ٜ‬ب االعٔ‪٤‬خ ‪. 1000W‬‬
‫‪ -1.2‬أ‪ٝ‬عذ ه‪ٔ٤‬خ ٓوب‪ٓٝ‬خ أٌُ‪ٞ‬اح ػ٘ذ اشزـبُ‪ٜ‬ب ثظلخ ػبد‪٣‬خ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -2.2‬اؽغت ثبُغ‪ ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف أٌُ‪ٞ‬اح أص٘بء اشزـبُ‪ٜ‬ب ثظلخ ػبد‪٣‬خ خالٍ ٓذح صٓ٘‪٤‬خ‬
‫‪. t=30min‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -3.2‬شذح اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬اُوظ‪ ٟٞ‬أُغٔ‪ٞ‬ػ ث‪ٜ‬ب ٖٓ ؽشف ‪ًٝ‬بُخ اُز‪ٞ‬ص‪٣‬غ ك‪ٛ ٢‬زا أُ٘ضٍ ‪. Imax = 20A ٢ٛ‬‬
‫‪ ٌٖٔ٣ َٛ‬رشـ‪ٛ َ٤‬ز‪ ٙ‬األع‪ٜ‬ضح ك‪ٗ ٢‬لظ اُ‪ٞ‬هذ ‪ٝ‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ ؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫اشزش‪ ٟ‬أؽٔذ كشٗب ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬ب ‪٣‬ؾَٔ اإلشبسر‪ٝ . (3,5KW ; 220V) ٖ٤‬ػ٘ذٓب اعزلغش أؽٔذ اُجبئغ ػٖ ؽش‪٣‬وخ ُزشـ‪َ٤‬‬
‫اُغ‪ٜ‬بص‪ ،‬أخجش‪ ٙ‬إٔ رُي ‪٣‬زطِت اخز‪٤‬بسا ٓ٘بعجب ُِظ‪٤ٜ‬شح‪ .‬كبهزشػ اُجبئغ ػِ‪ ٠‬أؽٔذ ٓغٔ‪ٞ‬ػخ ٖٓ اُظ‪ٜ‬بئش أُج‪٘٤‬خ ك‪ ٢‬اُغذ‪ٍٝ‬‬
‫ا‪٥‬ر‪: ٢‬‬
‫اُظ‪٤ٜ‬شح ‪3‬‬
‫اُظ‪٤ٜ‬شح ‪2‬‬
‫اُظ‪٤ٜ‬شح ‪1‬‬
‫ط٘ق اُظ‪٤ٜ‬شح‬
‫‪20A‬‬
‫‪10A‬‬
‫‪5A‬‬
‫اُشذح اُوظ‪ ٟٞ‬أُغٔ‪ٞ‬ػ ث‪ٜ‬ب‬
‫‪ )1‬عبػذ أؽٔذ ػِ‪ ٠‬اخز‪٤‬بس اُظ‪٤ٜ‬شح أُالئٔخ الشزـبٍ اُلشٕ ثظلخ ػبد‪٣‬خ‪ .‬ػَِ ع‪ٞ‬اثي‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪٣ )2‬شـَ أؽٔذ اُلشٕ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ ُٔذح ‪ 91‬ده‪٤‬وخ ‪٤ٓٞ٣‬ب‪.‬‬
‫‪ -1.2‬اؽغت اٌُِلخ اُش‪ٜ‬ش‪٣‬خ ُِطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف اُلشٕ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫ٗؼزجش إٔ اُش‪ٜ‬ش ‪٣‬زٌ‪ٓٞ٣ 31 ٖٓ ٕٞ‬ب‪.‬‬
‫أُؼط‪٤‬بد ‪:‬‬
‫صٖٔ اٌُ‪ِٝٞ٤‬اؽ – عبػخ ‪ : ٞٛ‬دس‪ٝ ْٛ‬اؽذ )‪.(1 DH‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -2.2‬اهزشػ ػِ‪ ٠‬أؽٔذ ؽِ‪٘ٓ ٖ٤‬بعج‪ُ ٖ٤‬زشش‪٤‬ذ اعز‪ٜ‬الى اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ٝ‬رخل‪٤‬غ ًِلخ كبر‪ٞ‬سح االعز‪ٜ‬الى اُش‪ٜ‬ش‪.١‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫تصحٌح مقترح لالمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة سوس ماسة‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5..0‬‬
‫‪5..0‬‬
‫‪5..0‬‬
‫‪5..0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫التمرٌن األول ‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪ )5‬اهشٕ ًَ سهْ ك‪ ٢‬اُلشاؿبد أعلِ‪ ٚ‬ثبٌُِٔخ أُ٘بعجخ ‪:‬‬
‫‪ -1.3‬ػ٘ذٓب رٌ‪ ٕٞ‬ع‪٤‬بسح ك‪ ٢‬ؽشًخ ‪ ،‬كبٕ عبئو‪ٜ‬ب ‪ ٌٕٞ٣‬ك‪ ٢‬ؽبُخ عكٌٕ ثبُ٘غجخ ُِغ‪٤‬بسح ‪ٝ‬ك‪ ٢‬ؽبُخ زشكخ ثبُ٘غجخ‬
‫ُألسع‪.‬‬
‫‪ -2.3‬اُؾشًخ ٗ‪ٞ‬ػبٕ ‪ :‬ؽشًخ دٔساٌ ‪ٝ‬ؽشًخ إصازخ ‪.‬‬
‫‪ )6‬طَ ثغ‪ ْٜ‬ث‪ ٖ٤‬ػ٘بطش أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪ٓٝ 1‬ب ‪ٞ٣‬اكو‪ٜ‬ب ٖٓ ػ٘بطش أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪: 2‬‬
‫أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪2‬‬
‫أُغٔ‪ٞ‬ػخ ‪1‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪Km.h ‬‬
‫اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ُِغشػخ‬
‫‪Kg ‬‬
‫‪‬‬
‫‪-1‬‬
‫اُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ ٌُِزِخ‬
‫‪m.s ‬‬
‫‪‬‬
‫‪N ‬‬
‫‪ )7‬ارًش ششؽ ر‪ٞ‬اصٕ عغْ طِت رؾذ رؤص‪٤‬ش ه‪ٞ‬ر‪. ⃗⃗⃗⃗ ٝ ⃗⃗⃗⃗ ٖ٤‬‬
‫ػُذيب ‪ٚ‬كٌٕ خغى صهت ف‪ ٙ‬رٕاصٌ رسذ رأث‪ٛ‬ش لٕر‪ ، ⃗⃗⃗ ٝ ⃗⃗⃗ ٍٛ‬فئٌ ‪:‬‬
‫‪ ‬نهمٕر‪َ ٍٛ‬فظ خػ انزأث‪ٛ‬ش‪.‬‬
‫‪ ‬انًدًٕع انًزدٓ‪ ٙ‬نٓبر‪ ٍٛ‬انمٕر‪ ٍٛ‬يُؼذو ‪⃗ :‬‬
‫⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ ( نهمٕر‪َ ٍٛ‬فظ انشذح ٔيُس‪ ٍٛٛ‬يزؼبكغ‪.)ٍٛ‬‬
‫‪ )8‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪:‬‬
‫خـــطـــأ‬
‫‪٣ -1.4‬ؼجش ػٖ هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ ّٝ‬ثبُ٘غجخ ُٔ‪ٞ‬طَ أ‪ ٢ٓٝ‬ثبُؼالهخ ‪. I = R×U‬‬
‫خـــطـــأ‬
‫‪ٝ -2.4‬ؽذح اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ ٢ٛ‬اُغ‪.ٍٞ‬‬
‫صسـ‪ٛ‬ـر‬
‫‪ -3.4‬رزؾ‪ ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ع‪ٜ‬بص اُزغخ‪ ٖ٤‬اُ‪ ٠‬ؽبهخ ؽشاس‪٣‬خ‪.‬‬
‫‪٣ -4.4‬شزـَ ع‪ٜ‬بص ً‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ ػ٘ذٓب ٗشـِ‪ ٚ‬رؾذ ر‪ٞ‬رش‪ ٙ‬االعٔ‪ٝ ٢‬هذسر‪ ٚ‬االعٔ‪٤‬خ‪ .‬صسـ‪ٛ‬ـر‬
‫التمرٌن الثانً‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪ٗ )3‬ضجذ سأع‪٤‬ب خ‪٤‬طب اُ‪ ٠‬ؽبَٓ ‪ٗٝ‬ؼِن ثطشك‪ ٚ‬اُؾش ًش‪٣‬خ )‪ً (B‬زِز‪ٜ‬ب ‪، m = 0,2 Kg‬‬
‫ك٘الؽع إٔ اٌُش‪٣‬خ رجو‪ ٠‬ك‪ ٢‬ر‪ٞ‬اصٕ (اٗظش اُشٌَ ‪.)1‬‬
‫ٗؼط‪. g = 10 N.Kg-1 : ٢‬‬
‫‪ -1.3‬ؽذد ٓٔ‪٤‬ضاد ‪ٝ‬صٕ اٌُش‪٣‬خ‪.‬‬
‫نقطة التأثٌر ‪ :‬مركز ثقل الكرٌة ‪. G‬‬
‫خط التأثٌر ‪ :‬المستقٌم الرأسً المار من ‪. G‬‬
‫المنحى ‪ :‬من ‪ G‬نحو األسفل ‪.‬‬
‫الشدة ‪:‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫لدٌنا ‪:‬‬
‫‪ -2.3‬أ‪ٝ‬عذ ه‪ٔ٤‬خ اُشذح ‪ُِ F‬و‪ٞ‬ح اُز‪٣ ٢‬طجو‪ٜ‬ب اُخ‪٤‬ؾ ػِ‪ ٠‬اٌُش‪٣‬خ‪.‬‬
‫تخضع الكرٌة لقوتٌن ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪ :‬تأثٌر الخٌط ‪.‬‬
‫‪ : ⃗ ‬وزن الكرٌة (تأثٌر األرض) ‪.‬‬
‫انكش‪ٚ‬خ ف‪ ٙ‬رٕاصٌ رسذ رأث‪ٛ‬ش لٕر‪ٛ‬ـٍ ‪ .‬إرٌ ‪ٔ ،‬زـغـت شـشغ انزٕاصٌ ‪ ،‬فبنمٕربٌ‬
‫نًٓب َفظ انشذح ‪ ،‬أ٘ أٌ ‪:‬‬
‫‪F = P = 2N‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ٔ ⃗‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1‬‬
‫‪ٗ -3.3‬وطغ اُخ‪٤‬ؾ كزغوؾ اٌُش‪٣‬خ سأع‪٤‬ب ٖٓ اسرلبع ‪ُ d = 1,8m‬ـزـظـَ اُ‪ ٠‬األسع ثؼـذ ٓـذح صٓ٘‪٤‬خ ‪. t = 0,6s‬‬
‫ِٗزوؾ ط‪ٞ‬سا ٌُِش‪٣‬خ ك‪ٓ ٢‬ـ‪ٞ‬اػغ ٓخزِلخ أصـ٘ـبء عو‪ٞ‬ؽ‪ٜ‬ب خالٍ ٓـذد صٓ٘‪٤‬خ ٓـزـزـبُـ‪٤‬ـخ ‪ٓٝ‬زغب‪٣ٝ‬خ‪ ،‬ك٘ؾظَ ػِ‪٠‬‬
‫اُزغغ‪ َ٤‬أُٔضَ ك‪ ٢‬اُشٌَ ‪.2‬‬
‫‪ -1.3.1‬ؽذد ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ اٌُش‪٣‬خ أص٘بء عو‪ٞ‬ؽ‪ٜ‬ب‪ .‬ػَِ ع‪ٞ‬اثي‬
‫رمطغ انكش‪ٚ‬خ خالل زشكزٓب يغبفبد رزضا‪ٚ‬ذ خالل يذد صيُ‪ٛ‬خ يزغبٔ‪ٚ‬خ ‪ٔ ،‬ثبنزبن‪ ٙ‬عزكٌٕ عشػزٓب ف‪ ٙ‬رضا‪ٚ‬ذ‪ .‬إرٌ‬
‫فسشكزٓب زشكخ يزغبسػخ‪.‬‬
‫‪ -2.3.1‬اؽغت اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ٌُِش‪٣‬خ اص٘بء ٓذح عو‪ٞ‬ؽ‪ٜ‬ب‪.‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫لدٌنا ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪٣ )4‬ز‪ٞ‬كش ٓ٘ضٍ ٓض‪ٝ‬د ثز‪ٞ‬رش ه‪ٔ٤‬ز‪ 220 V ٚ‬ػِ‪ ٠‬كشٕ ً‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬هذسر‪ ٚ‬االعٔ‪٤‬خ ‪ٝ 2,5 KW‬ػِ‪ٓ ٠‬ش‪ٞ‬اح هذسر‪ٜ‬ب االعٔ‪٤‬خ‬
‫‪ٝ 2KW‬ػِ‪ٌٞٓ ٠‬اح هذسر‪ٜ‬ب االعٔ‪٤‬خ ‪. 1000W‬‬
‫‪ -1.4‬أ‪ٝ‬عذ ه‪ٔ٤‬خ ٓوب‪ٓٝ‬خ أٌُ‪ٞ‬اح ػ٘ذ اشزـبُ‪ٜ‬ب ثظلخ ػبد‪٣‬خ‪.‬‬
‫(‪P = U×I )1‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫)‪U = R×I (2‬‬
‫‪1‬‬
‫يــٍ انـؼـاللـز‪َ ، )2( ٔ )1( ٍٛ‬ـدـذ أٌ‬
‫=‬
‫=‪R‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫) (‬
‫=‪R‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫= =‪R‬‬
‫‪R = 48,4 Ω‬‬
‫‪ -2.4‬اؽغت ثبُغ‪ ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف أٌُ‪ٞ‬اح أص٘بء اشزـبُ‪ٜ‬ب ثظلخ ػبد‪٣‬خ خالٍ ٓذح صٓ٘‪٤‬خ‬
‫‪. t=30min‬‬
‫‪E = 1800000 J‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪E = 1000×30×60 :‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E = P.t :‬‬
‫‪ -3.4‬شذح اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬اُوظ‪ ٟٞ‬أُغٔ‪ٞ‬ػ ث‪ٜ‬ب ٖٓ ؽشف ‪ًٝ‬بُخ اُز‪ٞ‬ص‪٣‬غ ك‪ٛ ٢‬زا أُ٘ضٍ ‪. Imax = 20A ٢ٛ‬‬
‫‪ ٌٖٔ٣ َٛ‬رشـ‪ٛ َ٤‬ز‪ ٙ‬األع‪ٜ‬ضح ك‪ٗ ٢‬لظ اُ‪ٞ‬هذ ‪ٝ‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ ؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫َسغت انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انمصٕٖ انًغًٕذ ثٓب ‪:‬‬
‫‪Pmax = 4400 W‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪Pmax = 220×20 :‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪Pmax = U.Imax :‬‬
‫َسغت انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ اإلخًبن‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف خً‪ٛ‬غ األخٓضح ػُذ اشزغبنٓب ف‪َ ٙ‬فظ انٕلذ ثصفخ‬
‫ػبد‪ٚ‬خ ‪:‬‬
‫‪ PT = 2500 + 2000 + 1000‬أ٘ ‪PT = 5500 W :‬‬
‫َالزظ أٌ ‪ٔ ، PT > Pmax :‬ثبنزبن‪ ٙ‬ال ‪ًٚ‬كٍ رشغ‪ٛ‬م ْزِ األخٓضح ف‪َ ٙ‬فظ انٕلذ ٔثصفخ ػبد‪ٚ‬خ ‪ ،‬ألٌ رنك‬
‫ع‪ٛ‬ؤد٘ إنٗ اَمطبع انز‪ٛ‬بس انكٓشثبئ‪.ٙ‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫اشزش‪ ٟ‬أؽٔذ كشٗب ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬ب ‪٣‬ؾَٔ اإلشبسر‪ٝ . (3,5KW ; 220V) ٖ٤‬ػ٘ذٓب اعزلغش أؽٔذ اُجبئغ ػٖ ؽش‪٣‬وخ ُزشـ‪َ٤‬‬
‫اُغ‪ٜ‬بص‪ ،‬أخجش‪ ٙ‬إٔ رُي ‪٣‬زطِت اخز‪٤‬بسا ٓ٘بعجب ُِظ‪٤ٜ‬شح‪ .‬كبهزشػ اُجبئغ ػِ‪ ٠‬أؽٔذ ٓغٔ‪ٞ‬ػخ ٖٓ اُظ‪ٜ‬بئش أُج‪٘٤‬خ ك‪ ٢‬اُغذ‪ٍٝ‬‬
‫ا‪٥‬ر‪: ٢‬‬
‫اُظ‪٤ٜ‬شح ‪3‬‬
‫اُظ‪٤ٜ‬شح ‪2‬‬
‫اُظ‪٤ٜ‬شح ‪1‬‬
‫ط٘ق اُظ‪٤ٜ‬شح‬
‫اُشذح اُوظ‪ ٟٞ‬أُغٔ‪ٞ‬ػ ث‪ٜ‬ب‬
‫‪1.0‬‬
‫‪5A‬‬
‫‪20A‬‬
‫‪10A‬‬
‫‪ )3‬عبػذ أؽٔذ ػِ‪ ٠‬اخز‪٤‬بس اُظ‪٤ٜ‬شح أُالئٔخ الشزـبٍ اُلشٕ ثظلخ ػبد‪٣‬خ‪ .‬ػَِ ع‪ٞ‬اثي‬
‫َسغت شذح انز‪ٛ‬بس انكٓشثبئ‪ ٙ‬االعً‪ٛ‬خ نهفشٌ ‪:‬‬
‫لدٌنا ‪P = U.I :‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫=‪I‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫=‪I‬‬
‫أي ‪I = 15,9A :‬‬
‫ٔثبنزبن‪ ٙ‬فبنصٓ‪ٛ‬شح انًالئًخ الشزغبل انفشٌ ثصفخ ػبد‪ٚ‬خ ْ‪ ٙ‬انصٓ‪ٛ‬شح ‪. 3‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1.0‬‬
‫‪٣ )4‬شـَ أؽٔذ اُلشٕ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬ثظلخ ػبد‪٣‬خ ُٔذح ‪ 91‬ده‪٤‬وخ ‪٤ٓٞ٣‬ب‪.‬‬
‫‪ -1.4‬اؽغت اٌُِلخ اُش‪ٜ‬ش‪٣‬خ ُِطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف اُلشٕ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪.٢‬‬
‫ٗؼزجش إٔ اُش‪ٜ‬ش ‪٣‬زٌ‪ٓٞ٣ 31 ٖٓ ٕٞ‬ب‪.‬‬
‫أُؼط‪٤‬بد ‪:‬‬
‫صٖٔ اٌُ‪ِٝٞ٤‬اؽ – عبػخ ‪ : ٞٛ‬دس‪ٝ ْٛ‬اؽذ )‪.(1 DH‬‬
‫َسغت انطبلخ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف انفشٌ خالل ‪ 01‬دل‪ٛ‬مخ ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E = P.t :‬‬
‫د‪.‬ع ‪E = 3500W×1, 5h :‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪E = 5250 Wh = 5,25 KWh‬‬
‫َسغت انطبلخ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف انفشٌ خالل شٓش ‪:‬‬
‫‪E' = 30×5,25‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪E' = 157,5 KWh‬‬
‫َسغت انكهفخ انشٓش‪ٚ‬خ نهطبلخ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف انفشٌ انكٓشثبئ‪: ٙ‬‬
‫‪Prix = 157,5×1‬‬
‫‪1‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪Prix = 157,5 DH‬‬
‫‪ -2.4‬اهزشػ ػِ‪ ٠‬أؽٔذ ؽِ‪٘ٓ ٖ٤‬بعج‪ُ ٖ٤‬زشش‪٤‬ذ اعز‪ٜ‬الى اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ٝ‬رخل‪٤‬غ ًِلخ كبر‪ٞ‬سح االعز‪ٜ‬الى اُش‪ٜ‬ش‪.١‬‬
‫اعزجذال يصبث‪ٛ‬ر انزْٕح انؼبد‪ٚ‬خ ثبنًصبث‪ٛ‬ر االلزصبد‪ٚ‬خ انز‪ ٙ‬رغزٓهك غبلخ ألم‪.‬‬
‫لطغ انز‪ٛ‬بس انكٓشثبئ‪ ٙ‬ػٍ األخٓضح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ (انزهفبص ‪ ،‬انًز‪ٚ‬بع ‪ ،‬انسبعٕة ‪ )... ،‬ثؼذ االَزٓبء يٍ اعزؼًبنٓب‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة كلمٌم واد نون‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫التمرٌن األول ‪ :‬المٌكانٌك ( ‪ 11‬نقط )‬
‫اندضء األٔل ‪ :‬رسذ‪ٚ‬ذ شذح يدبل انثمبنخ‬
‫ُزؾذ‪٣‬ذ شذح ٓغبٍ اُضوبُخ ‪ g‬ك‪ٓ ٢‬خزجش اُل‪٤‬ض‪٣‬بء ‪ٝ‬اٌُ‪٤ٔ٤‬بء ثبؽذ‪ ٟ‬أُئعغبد ‪ ،‬أٗغض رالٓ‪٤‬ز اُغ٘خ اُضبُضخ اػذاد‪ ١‬أُ٘ب‪ُٝ‬ز‪ٖ٤‬‬
‫اُزبُ‪٤‬ز‪: ٖ٤‬‬
‫المناولة األولى‬
‫المناولة األولى‬
‫‪ )1‬آأل اُغذ‪ ٍٝ‬اُزبُ‪: ٢‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫أُ٘ب‪ُٝ‬خ‬
‫األ‪٠ُٝ‬‬
‫اُضبٗ‪٤‬خ‬
‫اعْ اُغ‪ٜ‬بص‬
‫أُوذاس اُز‪ ١‬رْ ه‪٤‬بع‪ٚ‬‬
‫ه‪ٔ٤‬خ أُوذاس ثبُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ‬
‫‪ )2‬اعز٘زظ ‪ ٖٓ ،‬خالٍ ٗزبئظ أُ٘ب‪ُٝ‬ز‪ ، ٖ٤‬ه‪ٔ٤‬خ ‪ g‬شذح ٓغبٍ اُضوبُخ ك‪ٌٓ ٢‬بٕ اٗغبص اُزغشثخ‪.‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪ٗ )3‬ذسط ؽبُخ ر‪ٞ‬اصٕ اُزلبؽخ ك‪ ٢‬أُ٘ب‪ُٝ‬خ األ‪.٠ُٝ‬‬
‫‪ -1.3‬آأل اُلشاؽ ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ أٌُِبد اُزبُ‪٤‬خ ‪ :‬ػٖ ثؼذ – اُخ‪٤‬ؾ – ‪ٝ‬صٗ‪ٜ‬ب –رٔبط ٓٔ‪ٞ‬ػؼخ –رٔبط ٓ‪ٞ‬صػخ‪.‬‬
‫رخؼغ اُزلبؽخ ػ٘ذ اُز‪ٞ‬اصٕ ُـ ‪ ٞٛٝ ، .................‬ه‪ٞ‬ح ‪ُِٝ ، ................‬و‪ٞ‬ح أُطجوخ ٖٓ ؽشف ‪، ................‬‬
‫‪ ٢ٛٝ‬ه‪ٞ‬ح ‪......................................‬‬
‫‪ -2.3‬ػغ ػالٓخ أٓبّ اُغ‪ٞ‬اة اُظؾ‪٤‬ؼ ‪:‬‬
‫اُو‪ٞ‬ح أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُخ‪٤‬ؾ ػِ‪ ٠‬اُزلبؽخ ‪ - :‬رغب‪ ْٛ‬ك‪ ٢‬ؽشًخ اُزلبؽخ‪.‬‬
‫ رش‪ ٙٞ‬اُزلبؽخ‪.‬‬‫ رغب‪ ْٛ‬ك‪ ٢‬ر‪ٞ‬اصٕ اُزلبؽخ‪.‬‬‫‪ُ -3.3‬زٔض‪ َ٤‬اُو‪ٞ‬ر‪ ٖ٤‬أُطجوز‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬اُزلبؽخ ك‪ ٢‬ؽبُخ اُز‪ٞ‬اصٕ ‪ٗ ،‬غزؼَٔ عِٔب ٓ٘بعجب‪.‬‬
‫أ) ارًش اُغِْ اُز‪ ١‬اعزؼِٔز‪.ٚ‬‬
‫‪..............................................................................................................‬‬
‫ة) ٓضَ اُو‪ٞ‬ر‪ ٖ٤‬أُطجوز‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬اُزلبؽخ ػِ‪ ٠‬اُشٌَ عبٗج‪.ٚ‬‬
‫‪..............................................................................................................‬‬
‫‪..............................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫اندضء انثبَ‪ : ٙ‬دساعخ زشكخ ع‪ٛ‬بسح‬
‫‪ٔ٣‬ضَ اُشٌَ اُزبُ‪ ٢‬ط‪ٞ‬سا ُؾشًخ ع‪٤‬بسح أخزد خالٍ ٓذد صٓ٘‪٤‬خ ٓززبُ‪٤‬خ ‪ٓٝ‬زغب‪٣ٝ‬خ‪.‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪5s‬‬
‫‪4s‬‬
‫‪3s‬‬
‫‪2s‬‬
‫‪1s‬‬
‫‪0s‬‬
‫=‪t‬‬
‫‪125 m‬‬
‫‪100 m‬‬
‫‪75 m‬‬
‫‪50 m‬‬
‫‪25 m‬‬
‫‪0m‬‬
‫=‪d‬‬
‫‪ )1‬أؽؾ ثٔغزط‪ َ٤‬االهزشاػ اُظؾ‪٤‬ؼ ٖٓ ث‪ ٖ٤‬االهزشاؽبد أٌُز‪ٞ‬ثخ ث‪ ٖ٤‬ه‪ٞ‬ع‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬اُلوشح اُزبُ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫أُغبكخ أُوط‪ٞ‬ػخ ٖٓ ؽشف اُغ‪٤‬بسح خالٍ ٗلظ أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ ( رزضا‪٣‬ذ – رز٘بهض – ال رزـ‪٤‬ش )‪ٝ .‬عشػخ اُغ‪٤‬بسح ( صبثزخ –‬
‫رضداد – ر٘وض )‪ ،‬ك٘و‪ ٍٞ‬إ اُؾشًخ ٓغزو‪٤ٔ٤‬خ ( ٓ٘زظٔخ – ٓزغبسػخ – ٓزجبؽئخ )‪.‬‬
‫‪ )2‬اؽغت ه‪ٔ٤‬خ اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ُؾشًخ اُغ‪٤‬بسح ث‪ ٖ٤‬اُِؾظز‪ t = 5s ٝ t = 0s ٖ٤‬ثبُ‪ٞ‬ؽذح ‪. m/s‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )3‬ػِ‪ ٠‬اُطش‪٣‬ن اُز‪ ٢‬رغ‪٤‬ش ػِ‪ٜ٤‬ب ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬اُغ‪٤‬بسح ‪ ،‬ر‪ٞ‬عذ ػالٓخ رؾذ‪٣‬ذ اُغشػخ ٌٓز‪ٞ‬ة ػِ‪ٜ٤‬ب اُو‪ٔ٤‬خ ‪ َٛ .80Km/h‬اؽزشّ‬
‫اُغبئن اُغشػخ أُغٔ‪ٞ‬ػ ث‪ٜ‬ب ؟‪.‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫التمرٌن الثانً ‪ :‬الكهرباء ( ‪ 6‬نقط )‬
‫‪ )1‬ػشف اُوذسح االعٔ‪٤‬خ‪.‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )2‬طَ ثغ‪ٓ ًَ ْٜ‬وذاس ث‪ٞ‬ؽذر‪ ٚ‬اُؼبُٔ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫‪ ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫‪ ‬اُز‪ٞ‬رش اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٢‬‬
‫‪ ‬اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪ ‬اُ‪ٞ‬اؽ ‪W‬‬
‫‪ ‬اُغ‪J ٍٞ‬‬
‫‪ ‬اُل‪ُٞ‬ؾ ‪V‬‬
‫‪ )3‬ر‪ٛ‬ت أة أؽٔذ اُ‪ ٠‬ع‪ٞ‬م أُزالش‪٤‬بد كبشزش‪ٓ ٟ‬ظجبؽب ًزت ػِ‪ٌٞٓٝ ، (220V ; 40W) ٚ٤‬اح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ٓغزؼِٔخ‬
‫ًزت ػِ‪ٜ٤‬ب كوؾ اُو‪ٔ٤‬خ ‪. 220V‬‬
‫ُٔؼشكخ اُوذسح االعٔ‪٤‬خ ُ‪ٜ‬ز‪ ٙ‬أٌُ‪ٞ‬اح ‪ ،‬شـَ أؽٔذ اُغ‪ٜ‬بص‪ٓ ٖ٣‬ؼب ُٔذح ٗظق عبػخ ‪ ،‬كالؽع إٔ هشص اُؼذاد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٢‬‬
‫ُِٔ٘ضٍ ‪ ،‬ر‪ ١‬اُضبثزخ ‪ ، C = 2,5 Wh/tr‬أٗغض ‪ 248‬د‪ٝ‬سح ‪.‬‬
‫‪ٓ -1.3‬ب أُذُ‪ ٍٞ‬اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪ُ ٢‬إلشبساد أُغغِخ ػِ‪ ٠‬أُظجبػ ؟ ‪.‬‬
‫‪....................................................... : 40W  ................................................... : 220V ‬‬
‫‪ -2.3‬اؽغت ه‪ٔ٤‬خ شذح اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬أُبس ك‪ٛ ٢‬زا أُظجبػ ػ٘ذ رشـ‪ ِٚ٤‬ثشٌَ ػبد‪.١‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -3.3‬اؽغت ه‪ٔ٤‬خ اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف اُغ‪ٜ‬بص‪ ٖ٣‬خالٍ أُذح اُغبثوخ‪.‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪ -4.3‬ؽذد ه‪ٔ٤‬خ اُوذسح االعٔ‪٤‬خ ٌُِٔ‪ٞ‬اح‪.‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )4‬اُ‪ ٠‬أ‪ٞٗ ١‬ع ٖٓ اُطبهخ رزؾ‪ ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف أٌُ‪ٞ‬اح ؟‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ :‬وضعٌة – مشكلة ( ‪ 4‬نقط )‬
‫‪٣‬زغ‪ ٍٞ‬عؼ‪٤‬ذ ثغ‪٤‬بسر‪ ٚ‬اُغذ‪٣‬ذح ك‪ ٢‬طجبػ ٓشٔظ ػِ‪ ٠‬ؽش‪٣‬ن عذ‪٣‬ذح ثغشػخ صبثزخ ه‪ٔ٤‬ز‪ٜ‬ب ‪ ، 50Km/h‬كغؤح ظ‪ٜ‬ش ؽلَ ‪ٝ‬عؾ‬
‫اُطش‪٣‬ن ػِ‪ٓ ٠‬غبكخ ‪ٝ ، d = 38m‬ثؼذ اُؼـؾ ػِ‪ ٠‬اُلشآَ ُْ ‪٣‬ظذّ عؼ‪٤‬ذ اُطلَ‪.‬‬
‫أُغبكخ أُوط‪ٞ‬ػخ ٖٓ ؽشف اُغ‪٤‬بسح ٓ٘ز ُؾظخ سإ‪٣‬خ اُطلَ ‪dA = 35,41m : ٢ٛ‬‬
‫‪ )1‬ػِٔب إٔ ٓغبكخ اُلشِٓخ ‪ ، dF = 25m ٢ٛ‬اؽغت ه‪ٔ٤‬خ ‪ٓ tr‬ذح سد اُلؼَ ُِغبئن‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................... ...............................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )2‬ؽذد اُؼ‪ٞ‬آَ اُز‪ ٢‬عبػذد اُغبئن عؼ‪٤‬ذ ػِ‪ ٠‬رغ٘ت االططذاّ ثبُطلَ‪.‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )3‬ارًش أسثؼخ اؽز‪٤‬بؽبد ‪٣‬غت ارخبر‪ٛ‬ب ُزلبد‪ٝ ١‬ه‪ٞ‬ع ؽ‪ٞ‬ادس اُغ‪٤‬ش‪.‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................................................................................‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫تصحٌح مقترح لالمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة كلمٌم واد نون‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫التمرٌن األول ‪ :‬المٌكانٌك ( ‪ 11‬نقط )‬
‫اندضء األٔل ‪ :‬رسذ‪ٚ‬ذ شذح يدبل انثمبنخ‬
‫ُزؾذ‪٣‬ذ شذح ٓغبٍ اُضوبُخ ‪ g‬ك‪ٓ ٢‬خزجش اُل‪٤‬ض‪٣‬بء ‪ٝ‬اٌُ‪٤ٔ٤‬بء ثبؽذ‪ ٟ‬أُئعغبد ‪ ،‬أٗغض رالٓ‪٤‬ز اُغ٘خ اُضبُضخ اػذاد‪ ١‬أُ٘ب‪ُٝ‬ز‪ٖ٤‬‬
‫اُزبُ‪٤‬ز‪: ٖ٤‬‬
‫المناولة األولى‬
‫المناولة األولى‬
‫‪ )4‬آأل اُغذ‪ ٍٝ‬اُزبُ‪: ٢‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫أُ٘ب‪ُٝ‬خ‬
‫األ‪٠ُٝ‬‬
‫اُضبٗ‪٤‬خ‬
‫‪ )5‬اعز٘زظ ‪ ٖٓ ،‬خالٍ ٗزبئظ أُ٘ب‪ُٝ‬ز‪ ، ٖ٤‬ه‪ٔ٤‬خ ‪ g‬شذح ٓغبٍ اُضوبُخ ك‪ٌٓ ٢‬بٕ اٗغبص اُزغشثخ‪.‬‬
‫لدٌنا ‪P = m.g :‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫اعْ اُغ‪ٜ‬بص‬
‫انذ‪ُٚ‬بيٕيزش‬
‫انً‪ٛ‬ضاٌ‬
‫أُوذاس اُز‪ ١‬رْ ه‪٤‬بع‪ٚ‬‬
‫شذح ٔصٌ انزفبزخ‬
‫انكزهخ‬
‫ه‪ٔ٤‬خ أُوذاس ثبُ‪ٞ‬ؽذح اُؼبُٔ‪٤‬خ‬
‫‪2N‬‬
‫‪0,2 Kg‬‬
‫ومنه ‪:‬‬
‫=‪g‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫=‪g‬‬
‫أي ‪g = 10 N/Kg :‬‬
‫‪ٗ )6‬ذسط ؽبُخ ر‪ٞ‬اصٕ اُزلبؽخ ك‪ ٢‬أُ٘ب‪ُٝ‬خ األ‪.٠ُٝ‬‬
‫‪ -1.3‬آأل اُلشاؽ ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ أٌُِبد اُزبُ‪٤‬خ ‪ :‬ػٖ ثؼذ – اُخ‪٤‬ؾ – ‪ٝ‬صٗ‪ٜ‬ب –رٔبط ٓٔ‪ٞ‬ػؼخ –رٔبط ٓ‪ٞ‬صػخ‪.‬‬
‫رخؼغ اُزلبؽخ ػ٘ذ اُز‪ٞ‬اصٕ ُـٔصَٓب ‪ ٞٛٝ ،‬ه‪ٞ‬ح ػٍ ثؼذ ‪ُِٝ ،‬و‪ٞ‬ح أُطجوخ ٖٓ ؽشف انخ‪ٛ‬ػ ‪ ٢ٛٝ ،‬ه‪ٞ‬ح رًبط‬
‫يًٕظؼخ ‪.‬‬
‫‪ -2.3‬ػغ ػالٓخ أٓبّ اُغ‪ٞ‬اة اُظؾ‪٤‬ؼ ‪:‬‬
‫اُو‪ٞ‬ح أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُخ‪٤‬ؾ ػِ‪ ٠‬اُزلبؽخ ‪ - :‬رغب‪ ْٛ‬ك‪ ٢‬ؽشًخ اُزلبؽخ‪.‬‬
‫ رش‪ ٙٞ‬اُزلبؽخ‪.‬‬‫ رغب‪ ْٛ‬ك‪ ٢‬ر‪ٞ‬اصٕ اُزلبؽخ‪.‬‬‫‪X‬‬
‫‪ُ -3.3‬زٔض‪ َ٤‬اُو‪ٞ‬ر‪ ٖ٤‬أُطجوز‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬اُزلبؽخ ك‪ ٢‬ؽبُخ اُز‪ٞ‬اصٕ ‪ٗ ،‬غزؼَٔ عِٔب ٓ٘بعجب‪.‬‬
‫𝐅‬
‫د) ارًش اُغِْ اُز‪ ١‬اعزؼِٔز‪.ٚ‬‬
‫انغهى انًغزؼًم ْٕ ‪ 1 cm :‬نكم ‪1N‬‬
‫س) ٓضَ اُو‪ٞ‬ر‪ ٖ٤‬أُطجوز‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬اُزلبؽخ ػِ‪ ٠‬اُشٌَ عبٗج‪.ٚ‬‬
‫⃗‬
‫𝐏‬
‫اػزًبدا ػهٗ انغهى انز٘ رى اخز‪ٛ‬بسِ ‪ ،‬ع‪ٛ‬كٌٕ غٕل يزدٓز‪ ٙ‬انمٕر‪ ٍٛ‬انًطجمز‪ ٍٛ‬ػهٗ‬
‫انزفبزخ ْٕ ‪ ( 2cm‬اَظش انشكم خبَجّ )‪.‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫اندضء انثبَ‪ : ٙ‬دساعخ زشكخ ع‪ٛ‬بسح‬
‫‪ٔ٣‬ضَ اُشٌَ اُزبُ‪ ٢‬ط‪ٞ‬سا ُؾشًخ ع‪٤‬بسح أخزد خالٍ ٓذد صٓ٘‪٤‬خ ٓززبُ‪٤‬خ ‪ٓٝ‬زغب‪٣ٝ‬خ‪.‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5s‬‬
‫‪4s‬‬
‫‪3s‬‬
‫‪2s‬‬
‫‪1s‬‬
‫‪0s‬‬
‫=‪t‬‬
‫‪125 m‬‬
‫‪100 m‬‬
‫‪75 m‬‬
‫‪50 m‬‬
‫‪25 m‬‬
‫‪0m‬‬
‫=‪d‬‬
‫‪ )4‬أؽؾ ثٔغزط‪ َ٤‬االهزشاػ اُظؾ‪٤‬ؼ ٖٓ ث‪ ٖ٤‬االهزشاؽبد أٌُز‪ٞ‬ثخ ث‪ ٖ٤‬ه‪ٞ‬ع‪ ٖ٤‬ك‪ ٢‬اُلوشح اُزبُ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫أُغبكخ أُوط‪ٞ‬ػخ ٖٓ ؽشف اُغ‪٤‬بسح خالٍ ٗلظ أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ ( رزضا‪٣‬ذ – رز٘بهض – ال رزغ‪ٛ‬ش )‪ٝ .‬عشػخ اُغ‪٤‬بسح ( ثبثزخ‬
‫– رضداد – ر٘وض )‪ ،‬ك٘و‪ ٍٞ‬إ اُؾشًخ ٓغزو‪٤ٔ٤‬خ ( يُزظًخ – ٓزغبسػخ – ٓزجبؽئخ )‪.‬‬
‫‪ )5‬اؽغت ه‪ٔ٤‬خ اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ُؾشًخ اُغ‪٤‬بسح ث‪ ٖ٤‬اُِؾظز‪ t = 5s ٝ t = 0s ٖ٤‬ثبُ‪ٞ‬ؽذح ‪. m/s‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫‪ )6‬ػِ‪ ٠‬اُطش‪٣‬ن اُز‪ ٢‬رغ‪٤‬ش ػِ‪ٜ٤‬ب ‪ٛ‬ز‪ ٙ‬اُغ‪٤‬بسح ‪ ،‬ر‪ٞ‬عذ ػالٓخ رؾذ‪٣‬ذ اُغشػخ ٌٓز‪ٞ‬ة ػِ‪ٜ٤‬ب اُو‪ٔ٤‬خ ‪ َٛ .80Km/h‬اؽزشّ‬
‫اُغبئن اُغشػخ أُغٔ‪ٞ‬ػ ث‪ٜ‬ب ؟‪.‬‬
‫‪-1‬‬
‫َسٕل ل‪ًٛ‬خ انغشػخ انًزٕعطخ انغبثمخ إنٗ ‪: Km.h‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪Vm = 90 Km.h‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪Vm = 25×3,6‬‬
‫َالزظ أٌ ‪ْٔ ، Vm > 80 Km.h-1 :‬زا ‪ٚ‬ؼُ‪ ٙ‬أٌ انغبئك نى ‪ٚ‬سزشو انغشػخ انًغًٕذ ثٓب ‪.‬‬
‫التمرٌن الثانً ‪ :‬الكهرباء ( ‪ 6‬نقط )‬
‫‪ )5‬ػشف اُوذسح االعٔ‪٤‬خ‪.‬‬
‫انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ االعً‪ٛ‬خ ندٓبص كٓشثبئ‪ ْٙ ٙ‬انمذسح انًغزٓهكخ يٍ غشف ْزا اندٓبص ػُذ اشزغبنّ ثصفخ ػبد‪ٚ‬خ‪.‬‬
‫‪ )6‬طَ ثغ‪ٓ ًَ ْٜ‬وذاس ث‪ٞ‬ؽذر‪ ٚ‬اُؼبُٔ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫‪ ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫‪ ‬اُز‪ٞ‬رش اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٢‬‬
‫‪ ‬اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫‪1.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ )7‬ر‪ٛ‬ت أة أؽٔذ اُ‪ ٠‬ع‪ٞ‬م أُزالش‪٤‬بد كبشزش‪ٓ ٟ‬ظجبؽب ًزت ػِ‪ٌٞٓٝ ، (220V ; 40W) ٚ٤‬اح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ٓغزؼِٔخ‬
‫ًزت ػِ‪ٜ٤‬ب كوؾ اُو‪ٔ٤‬خ ‪. 220V‬‬
‫ُٔؼشكخ اُوذسح االعٔ‪٤‬خ ُ‪ٜ‬ز‪ ٙ‬أٌُ‪ٞ‬اح ‪ ،‬شـَ أؽٔذ اُغ‪ٜ‬بص‪ٓ ٖ٣‬ؼب ُٔذح ٗظق عبػخ ‪ ،‬كالؽع إٔ هشص اُؼذاد‬
‫اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ُِ٘ٔ ٢‬ضٍ ‪ ،‬ر‪ ١‬اُضبثزخ ‪ ، C = 2,5 Wh/tr‬أٗغض ‪ 248‬د‪ٝ‬سح ‪.‬‬
‫‪ٓ -1.3‬ب أُذُ‪ ٍٞ‬اُل‪٤‬ض‪٣‬بئ‪ُ ٢‬إلشبساد أُغغِخ ػِ‪ ٠‬أُظجبػ ؟ ‪.‬‬
‫‪ : 40W ‬انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ االعً‪ٛ‬خ نهًصجبذ ‪.‬‬
‫‪ : 220V ‬انزٕرش انكٓشثبئ‪ ٙ‬االعً‪ ٙ‬نهًصجبذ ‪.‬‬
‫‪ -2.3‬اؽغت ه‪ٔ٤‬خ شذح اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬أُبس ك‪ٛ ٢‬زا أُظجبػ ػ٘ذ رشـ‪ ِٚ٤‬ثشٌَ ػبد‪.١‬‬
‫َؼزجش ‪ P1‬انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ االعً‪ٛ‬خ نهًصجبذ ‪ I1 ٔ ،‬شذح انز‪ٛ‬بس انكٓشثبئ‪ ٙ‬انًبس ف‪ْ ٙ‬زا انًصجبذ ػُذ رشغ‪ٛ‬هّ ثشكم‬
‫ػبد٘ ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪P1 = U.I1 :‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫= ‪I1‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫أ٘ ‪I1 =0,18 A :‬‬
‫= ‪I1‬‬
‫‪ -3.3‬اؽغت ه‪ٔ٤‬خ اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف اُغ‪ٜ‬بص‪ ٖ٣‬خالٍ أُذح اُغبثوخ‪.‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪E = 248tr×2,5Wh/tr :‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E = n.C :‬‬
‫‪ -4.3‬ؽذد ه‪ٔ٤‬خ اُوذسح االعٔ‪٤‬خ ٌُِٔ‪ٞ‬اح‪.‬‬
‫َؼزجش ‪ P2‬انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ االعً‪ٛ‬خ نهًكٕاح ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫‪E = (P1 + P2)×t‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪ ‬اُ‪ٞ‬اؽ ‪W‬‬
‫‪ ‬اُغ‪J ٍٞ‬‬
‫‪ ‬اُل‪ُٞ‬ؾ ‪V‬‬
‫‪– 40 W‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫= ‪P2‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫= ‪P1 + P2‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪E = 620 Wh‬‬
‫‪P2 = – P1‬‬
‫‪P2 = 1200 W‬‬
‫‪ )8‬اُ‪ ٠‬أ‪ٞٗ ١‬ع ٖٓ اُطبهخ رزؾ‪ ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف أٌُ‪ٞ‬اح ؟‬
‫رزسٕل انطبلخ انكٓشثبئ‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف انًكٕاح إنٗ غبلخ زشاس‪ٚ‬خ ‪.‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪5‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ :‬وضعٌة – مشكلة ( ‪ 4‬نقط )‬
‫‪٣‬زغ‪ ٍٞ‬عؼ‪٤‬ذ ثغ‪٤‬بسر‪ ٚ‬اُغذ‪٣‬ذح ك‪ ٢‬طجبػ ٓشٔظ ػِ‪ ٠‬ؽش‪٣‬ن عذ‪٣‬ذح ثغشػخ صبثزخ ه‪ٔ٤‬ز‪ٜ‬ب ‪ ، 50Km/h‬كغؤح ظ‪ٜ‬ش ؽلَ‬
‫‪ٝ‬عؾ اُطش‪٣‬ن ػِ‪ٓ ٠‬غبكخ ‪ٝ ، d = 38m‬ثؼذ اُؼـؾ ػِ‪ ٠‬اُلشآَ ُْ ‪٣‬ظذّ عؼ‪٤‬ذ اُطلَ‪.‬‬
‫أُغبكخ أُوط‪ٞ‬ػخ ٖٓ ؽشف اُغ‪٤‬بسح ٓ٘ز ُؾظخ سإ‪٣‬خ اُطلَ ‪dA = 35,41m : ٢ٛ‬‬
‫‪ )4‬ػِٔب إٔ ٓغبكخ اُلشِٓخ ‪ ، dF = 25m ٢ٛ‬اؽغت ه‪ٔ٤‬خ ‪ٓ tR‬ذح سد اُلؼَ ُِغبئن‪.‬‬
‫َسغت يغبفخ سد انفؼم ‪: dR‬‬
‫َؼهى أٌ ‪:‬‬
‫‪dA = dR + dF‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪dR = 35,41 – 25‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪dR = dA - dF‬‬
‫‪dR = 10,41 m‬‬
‫َسغت يذح سد انفؼم نهغبئك ‪: tR‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫=‪V‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫= ‪tR‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫= ‪tR‬‬
‫أ٘ ‪tR ≈ 0,75 s :‬‬
‫‪ )5‬ؽذد اُؼ‪ٞ‬آَ اُز‪ ٢‬عبػذد اُغبئن عؼ‪٤‬ذ ػِ‪ ٠‬رغ٘ت االططذاّ ثبُطلَ‪.‬‬
‫‪ ‬انسبنخ انً‪ٛ‬كبَ‪ٛ‬ك‪ٛ‬خ اند‪ٛ‬ذح نهغ‪ٛ‬بسح (ع‪ٛ‬بسح خذ‪ٚ‬ذح)‪.‬‬
‫‪ ‬زبنخ انطش‪ٚ‬ك (غش‪ٚ‬ك خذ‪ٚ‬ذح ‪ +‬غش‪ٚ‬ك خبفخ)‪.‬‬
‫‪ ‬ل‪ًٛ‬خ عشػخ انغ‪ٛ‬بسح انز‪ٚ ٙ‬غ‪ٛ‬ش ثٓب عؼ‪ٛ‬ذ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ )6‬ارًش أسثؼخ اؽز‪٤‬بؽبد ‪٣‬غت ارخبر‪ٛ‬ب ُزلبد‪ٝ ١‬ه‪ٞ‬ع ؽ‪ٞ‬ادس اُغ‪٤‬ش‪.‬‬
‫اززشاو اإلشبساد انًشٔس‪ٚ‬خ ‪.‬‬
‫اعزؼًبل زضاو انغاليخ ‪.‬‬
‫ػذو اعزؼًبل انٓبرف انُمبل أثُبء انغ‪ٛ‬بلخ‪.‬‬
‫اززشاو انغشػخ انمصٕٖ انًسذدح ‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة العٌون الساقٌة الحمراء‬
‫‪2‬‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪2.5‬‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫التمرٌن األول ‪ :‬المٌكانٌك ( ‪ 11‬نقط )‬
‫‪ )1‬آأل اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ اُؼجبساد اُزبُ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫(يُزظًخ – ػٍ ثؼذ – انًشخغ – إصازخ – دٔساٌ – انغشػخ)‬
‫أ – ‪٣‬زطِت ‪ٝ‬طق ؽشًخ عغْ أ‪ ٝ‬عٌ‪ ٚٗٞ‬رؾذ‪٣‬ذ عغْ ‪٣‬غٔ‪........................................... ٠‬‬
‫ة – ‪ ٌٕٞ٣‬اُغغْ ك‪ ٢‬ؽشًخ ٓغزو‪٤ٔ٤‬خ ‪ ...................‬ارا ًبٕ ٓغبس‪ٓ ٙ‬غزو‪٤ٔ٤‬ب ‪ ...................... ٝ‬صبثزخ‪.‬‬
‫ط – ‪٣‬ظ٘ق رؤص‪٤‬ش األسع ػِ‪ ٠‬األعغبّ ػٖٔ اُزؤص‪٤‬شاد ‪.............................................‬‬
‫د – ػ٘ذٓب ‪ ٌٕٞ٣‬اُغغْ ك‪ ٢‬ؽشًخ ‪ ، ...................‬كبٕ ًَ هطؼخ ٓ٘‪ ٚ‬رؾبكع ػِ‪ٗ ٠‬لظ االرغب‪.ٙ‬‬
‫‪ )2‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪ٝ ،‬رُي ث‪ٞ‬ػغ ػالٓخ ‪ X‬ك‪ ٢‬اُخبٗخ أُ٘بعجخ ‪:‬‬
‫خطأ‬
‫صس‪ٛ‬ر‬
‫أ روبط شذح اُو‪ٞ‬ح ث‪ٞ‬اعطخ ع‪ٜ‬بص األٓج‪٤‬شٓزش ‪.‬‬
‫ة رشرجؾ ه‪ٔ٤‬خ شذح ٓغبٍ اُضوبُخ ‪ g‬ثبٌُٔبٕ ‪.‬‬
‫ط ‪ٝ‬ؽذح ه‪٤‬بط شذح اُو‪ٞ‬ح ك‪ ٢‬اُ٘ظبّ اُؼبُٔ‪ُٞ ٢‬ؽذاد اُو‪٤‬بط ‪ ٢ٛ‬اُ٘‪ٞ٤‬رٖ ‪.‬‬
‫د ػ٘ذٓب ‪٣‬جزؼذ عغْ ػٖ عطؼ األسع رضداد شذح ‪ٝ‬صٗ‪. ٚ‬‬
‫‪٣ )3‬شكغ ػبَٓ ‪ ،‬ث‪ٞ‬اعطخ دُ‪ٞٓ ، ٞ‬اد ث٘بء (سَٓ ‪ ،‬ؽظ‪ )... ، ٠‬اُ‪ ٠‬عـطـؼ ث٘ب‪٣‬ـخ‪ .‬اُذُ‪ٓ ٞ‬شرجؾ ٖٓ اُ٘وطخ ‪ A‬ثؾجَ ‪ٔ٣‬ش‬
‫ػجش ٓغش‪ ٟ‬ثٌشح‪ .‬ػ٘ذ اُغطؼ ‪ ٌٕٞ٣‬اُذُ‪ٝ ٞ‬ؽٔ‪ُٞ‬ـزـ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ؽبُـخ رـ‪ٞ‬اصٕ ‪ًٝ ،‬زِز‪ٓ ٚ‬غ اُؾٔ‪ُٞ‬ـخ ‪ٛ‬ـ‪m = 40 Kg : ٢‬‬
‫(اٗـظـش اُشٌَ) ‪ٗ .‬ؼط‪ ٢‬شذح اُضوبُخ ‪. g = 10 N/Kg‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.5‬‬
‫أ) اًزت ششؽ‪ ٢‬ر‪ٞ‬اصٕ عغْ خبػغ ُو‪ٞ‬ر‪. ٖ٤‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫ة) أ‪ٝ‬عذ شذح اُو‪ٞ‬ح ⃗ أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُؾجَ ػِ‪ ٠‬اُذُ‪ٝ ٞ‬ؽٔ‪ُٞ‬ز‪.ٚ‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫ط) ٓـضـَ ‪ ،‬ػـِـ‪ ٠‬اُـشـٌـَ اُـغـبثـن ‪ٝ ،‬ثِ‪ ٕٞ‬ثبسص ‪ ،‬اُو‪ٞ‬ح ⃗ ‪ٓ ،‬غزـخـذٓب اُغِـْ ‪1cm‬‬
‫ٌَُ ‪. 200N‬‬
‫د) أص٘بء سكغ اُذُ‪ٗ ٞ‬ؾ‪ ٞ‬األػِ‪ ، ٠‬عوطذ ٓ٘‪ ٚ‬هطؼخ ؽظ‪ٔ٣ .٠‬ضَ اُشٌَ عبٗج‪ ٚ‬رغغـ‪َ٤‬‬
‫ٓـ‪ٞ‬اػغ ‪ٓ G‬ـشًـض صـوـَ اُـؾـظـ‪ ٠‬خـالٍ عـوـ‪ٞ‬ؽـ‪ .ٚ‬أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ أُغزـشهخ ث‪ٖ٤‬‬
‫ٓ‪ٞ‬ػؼ‪ٓ ٖ٤‬ززبُ‪ ٖ٤٤‬صبثزخ رغب‪. Δt = 0,02s ١ٝ‬‬
‫‪ ‬ؽذد ٗ‪ٞ‬ع ‪ٝ‬ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ اُؾظ‪ ٠‬خالٍ اُغو‪ٞ‬ؽ ٓؼِال ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ ‬اؽغت اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ُِؾظ‪ ٠‬ث‪ ٖ٤‬أُ‪ٞ‬ػؼ‪. G3 ٝ G1 ٖ٤‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.5‬‬
‫التمرٌن الثانً ‪ :‬الكهرباء ( ‪ 6‬نقط )‬
‫‪ )1‬ػغ ػالٓخ ‪ X‬ثغبٗت اُغ‪ٞ‬اة اُظؾ‪٤‬ؼ ‪:‬‬
‫‪٣‬ؼجش ػٖ هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ ّٝ‬ثبُؼالهخ ‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫☐ ‪U = R.I‬‬
‫☐ ‪U = R2.I‬‬
‫اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ع‪ٜ‬بص اُزغخ‪: ٢ٛ ٖ٤‬‬
‫☐ ‪P = R.I2‬‬
‫☐ ‪P = R.I‬‬
‫‪٣‬ؼجش ػٖ صبثزخ اُؼذاد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬ثبُؼالهخ ‪:‬‬
‫☐‬
‫☐‬
‫‪ )2‬طَ ثغ‪ ْٜ‬ث‪ ًَ ٖ٤‬ػجبسح ٖٓ اُؼٔ‪ٞ‬د األ‪ٓٝ ٍٝ‬ب ‪٘٣‬بعج‪ٜ‬ب ٖٓ اُؼٔ‪ٞ‬د اُضبٗ‪: ٢‬‬
‫أُوب‪ٓٝ‬خ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ∎‬
‫صبثزخ اُؼذاد ∎‬
‫اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ∎‬
‫☐ ‪U =R.I‬‬
‫☐ ‪P = R2.I‬‬
‫☐‬
‫∎ ‪Wh/tr‬‬
‫∎ ‪J‬‬
‫∎ ‪Ω‬‬
‫∎ ‪W‬‬
‫‪٣ )3‬ز‪ٞ‬كش رشً‪٤‬ت ٓ٘ضُ‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬أسثؼخ ٓظبث‪٤‬ؼ ٓزشبث‪ٜ‬خ ‪٣‬ؾَٔ ًَ ٓظجبػ اإلشبسر‪ٓٝ (9W ; 220V) : ٖ٤‬ذكؤح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫رؾَٔ اإلشبسح )‪. (4A ; 220V‬‬
‫أ) ث‪ ٖ٤‬ثؤٕ اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف أُذكؤح ‪. P1 = 880W : ٢ٛ‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫ة) ٗشـَ أُظبث‪٤‬ؼ األسثؼخ ُٔذح ‪ . t = 1,5h‬اؽغت ثبُ‪ٞ‬اؽ – عبػخ )‪ (Wh‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف‬
‫‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أُظبث‪٤‬ؼ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫ط) اُوذسح اُوظ‪٣ٞ‬خ ُِٔ٘ضٍ ‪ ٌٖٔ٣ َٛ . Pmax = 4KW : ٢ٛ‬رشـ‪ َ٤‬ك‪ٗ ٢‬لظ اُ‪ٞ‬هذ أُظبث‪٤‬ؼ األسثؼخ ‪ٝ‬أُذكؤح‬
‫ثبإلػبكخ ُلشٕ ً‪ٜ‬شثبئ‪٣ ٢‬ؾَٔ اإلشبسر‪ (3KW ; 220V) ٖ٤‬د‪ ٕٝ‬إٔ ‪٘٣‬وطغ اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫ػِ‪ٓ ٠‬شبسف هش‪٣‬خ ‪ ،‬اسرٌت عبئن ع‪٤‬بسح ؽبدصخ ع‪٤‬ش ‪ٝ ،‬ػ٘ذ اعزغ‪ٞ‬اث‪ ٖٓ ٚ‬ؽشف اُذسى أٌُِ‪ ، ٢‬ادػ‪ ٠‬أٗ‪٣ ُْ ٚ‬زغب‪ٝ‬ص‬
‫اُغشػخ أُغٔ‪ٞ‬ػ ث‪ٜ‬ب ‪ٝ‬أُؾذدح ك‪. V = 60 Km/h : ٢‬‬
‫ٓؼط‪٤‬بد ‪ٓ - :‬ذح سد كؼَ اُغبئن ‪. tR = 1s : ٢ٛ‬‬
‫ اُغذ‪ ٍٝ‬اُزبُ‪٣ ٢‬ج‪ٓ ٖ٤‬غبكخ اُز‪ٞ‬هق أُ‪ٞ‬اكوخ ٌَُ عشػخ ثبُ٘غجخ ُِغ‪٤‬بسح ‪:‬‬‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫اُغشػخ ثـ ‪Km/h‬‬
‫‪52‬‬
‫‪36‬‬
‫‪27,5‬‬
‫ٓغبكخ اُز‪ٞ‬هق ‪ dA‬ثـ ‪m‬‬
‫‪ )1‬اؽغت ثبُٔزش ‪ٓ ،‬غبكخ سد اُلؼَ ‪ dR‬ك‪ ٢‬ؽبُخ ٓب ارا ًبٗذ عشػخ اُغ‪٤‬بسح ‪. V = 60 Km/h : ٢ٛ‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )2‬ثبػزٔبد أُؼط‪٤‬بد أػال‪ ، ٙ‬ؽذد ٓغبكخ اُلشِٓخ ك‪ ٢‬ؽبُخ ٓب ارا ًبٗذ عشػخ اُغ‪٤‬بسح ‪. V = 60 Km/h : ٢ٛ‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )3‬ثؼذ ٓؼب‪٘٣‬خ أصش اُؼغالد ػِ‪ ٠‬اُطش‪٣‬ن‪ ،‬رٌٖٔ اُذسً‪ ٖٓ ٢‬رؾذ‪٣‬ذ ٓغبكخ اُلشِٓخ اُلؼِ‪٤‬خ ُِغ‪٤‬بسح ك‪ٞ‬عذ‪ٛ‬ب ‪.d’F = 35m‬‬
‫ٓب ٓذ‪ ٟ‬طؾخ ادػبء عبئن اُغ‪٤‬بسح ؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪..................................................................................................................................................‬‬
‫‪..................................................................................................................................................‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫تصحٌح مقترح لالمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة العٌون الساقٌة الحمراء‬
‫‪2‬‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪2.5‬‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪2018‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫التمرٌن األول ‪ :‬المٌكانٌك ( ‪ 11‬نقط )‬
‫‪ )4‬آأل اُلشاؿبد ثٔب ‪٘٣‬بعت ٖٓ اُؼجبساد اُزبُ‪٤‬خ ‪:‬‬
‫(يُزظًخ – ػٍ ثؼذ – انًشخغ – إصازخ – دٔساٌ – انغشػخ)‬
‫أ – ‪٣‬زطِت ‪ٝ‬طق ؽشًخ عغْ أ‪ ٝ‬عٌ‪ ٚٗٞ‬رؾذ‪٣‬ذ عغْ ‪٣‬غٔ‪ ٠‬انًشخغ ‪.‬‬
‫ة – ‪ ٌٕٞ٣‬اُغغْ ك‪ ٢‬ؽشًخ ٓغزو‪٤ٔ٤‬خ يُزظًخ ارا ًبٕ ٓغبس‪ٓ ٙ‬غزو‪٤ٔ٤‬ب ‪ ٝ‬انغشػخ صبثزخ‪.‬‬
‫ط – ‪٣‬ظ٘ق رؤص‪٤‬ش األسع ػِ‪ ٠‬األعغبّ ػٖٔ اُزؤص‪٤‬شاد ػٍ ثؼذ ‪.‬‬
‫د – ػ٘ذٓب ‪ ٌٕٞ٣‬اُغغْ ك‪ ٢‬ؽشًخ إصازخ ‪ ،‬كبٕ ًَ هطؼخ ٓ٘‪ ٚ‬رؾبكع ػِ‪ٗ ٠‬لظ االرغب‪.ٙ‬‬
‫‪ )5‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪ٝ ،‬رُي ث‪ٞ‬ػغ ػالٓخ ‪ X‬ك‪ ٢‬اُخبٗخ أُ٘بعجخ ‪:‬‬
‫صس‪ٛ‬ر‬
‫أ روبط شذح اُو‪ٞ‬ح ث‪ٞ‬اعطخ ع‪ٜ‬بص األٓج‪٤‬شٓزش ‪.‬‬
‫ة رشرجؾ ه‪ٔ٤‬خ شذح ٓغبٍ اُضوبُخ ‪ g‬ثبٌُٔبٕ ‪.‬‬
‫ط ‪ٝ‬ؽذح ه‪٤‬بط شذح اُو‪ٞ‬ح ك‪ ٢‬اُ٘ظبّ اُؼبُٔ‪ُٞ ٢‬ؽذاد اُو‪٤‬بط ‪ ٢ٛ‬اُ٘‪ٞ٤‬رٖ ‪.‬‬
‫د ػ٘ذٓب ‪٣‬جزؼذ عغْ ػٖ عطؼ األسع رضداد شذح ‪ٝ‬صٗ‪. ٚ‬‬
‫خطأ‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪٣ )6‬شكغ ػبَٓ ‪ ،‬ث‪ٞ‬اعطخ دُ‪ٞٓ ، ٞ‬اد ث٘بء (سَٓ ‪ ،‬ؽظ‪ )... ، ٠‬اُ‪ ٠‬عـطـؼ ث٘ب‪٣‬ـخ‪ .‬اُذُ‪ٓ ٞ‬شرجؾ ٖٓ اُ٘وطخ ‪ A‬ثؾجَ ‪ٔ٣‬ش‬
‫ػجش ٓغش‪ ٟ‬ثٌشح‪ .‬ػ٘ذ اُغطؼ ‪ ٌٕٞ٣‬اُذُ‪ٝ ٞ‬ؽٔ‪ُٞ‬ـزـ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ؽبُـخ رـ‪ٞ‬اصٕ ‪ًٝ ،‬زِز‪ٓ ٚ‬غ اُؾٔ‪ُٞ‬ـخ ‪ٛ‬ـ‪m = 40 Kg : ٢‬‬
‫(اٗـظـش اُشٌَ) ‪ٗ .‬ؼط‪ ٢‬شذح اُضوبُخ ‪. g = 10 N/Kg‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫د) اًزت ششؽ‪ ٢‬ر‪ٞ‬اصٕ عغْ خبػغ ُو‪ٞ‬ر‪. ٖ٤‬‬
‫ػُذيب ‪ٚ‬كٌٕ خغى صهت ف‪ ٙ‬رٕاصٌ رسذ رأث‪ٛ‬ش لٕر‪ ، ⃗⃗⃗ ٝ ⃗⃗⃗ ٍٛ‬فئٌ ‪:‬‬
‫‪ ‬نهمٕر‪َ ٍٛ‬فظ خػ انزأث‪ٛ‬ش‪.‬‬
‫‪ ‬انًدًٕع انًزدٓ‪ ٙ‬نٓبر‪ ٍٛ‬انمٕر‪ ٍٛ‬يُؼذو ‪⃗ :‬‬
‫⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗ ‪.‬‬
‫⃗‬
‫𝐓‬
‫س) أ‪ٝ‬عذ شذح اُو‪ٞ‬ح ⃗ أُطجوخ ٖٓ ؽشف اُؾجَ ػِ‪ ٠‬اُذُ‪ٝ ٞ‬ؽٔ‪ُٞ‬ز‪.ٚ‬‬
‫َسغت ‪ P‬شذح ٔصٌ انذنٕ ٔزًٕنزّ ‪:‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫لدٌنا ‪:‬‬
‫ٔزغت شـشغـ‪ ٙ‬انزٕاصٌ ‪ ،‬فبنمٕربٌ انًطجمزبٌ ػـهٗ انـذنـٕ ٔزًٕنزّ ⃗ ٔ ⃗‬
‫نًٓب َفظ انشذح ‪ ،‬أ٘ أٌ ‪T = P = 400 N :‬‬
‫ػ) ٓـضـَ ‪ ،‬ػـِـ‪ ٠‬اُـشـٌـَ اُـغـبثـن ‪ٝ ،‬ثِ‪ ٕٞ‬ثبسص ‪ ،‬اُو‪ٞ‬ح ⃗ ‪ٓ ،‬غزـخـذٓب اُغِـْ ‪1cm‬‬
‫ٌَُ ‪. 200N‬‬
‫اػزًبدا ػهٗ انغهى انًمزشذ‪ ،‬ع‪ٛ‬كٌٕ غٕل يزدٓخ انمٕح ⃗ ْٕ ‪( 2cm‬اَظش انشكم أػالِ) ‪.‬‬
‫ر) أص٘بء سكغ اُذُ‪ٗ ٞ‬ؾ‪ ٞ‬األػِ‪ ، ٠‬عوطذ ٓ٘‪ ٚ‬هطؼخ ؽظ‪ٔ٣ .٠‬ضَ اُشٌَ عبٗج‪ ٚ‬رغغـ‪َ٤‬‬
‫ٓـ‪ٞ‬اػغ ‪ٓ G‬ـشًـض صـوـَ اُـؾـظـ‪ ٠‬خـالٍ عـوـ‪ٞ‬ؽـ‪ .ٚ‬أُذح اُضٓ٘‪٤‬خ أُغزـشهخ ث‪ٖ٤‬‬
‫ٓ‪ٞ‬ػؼ‪ٓ ٖ٤‬ززبُ‪ ٖ٤٤‬صبثزخ رغب‪. Δt = 0,02s ١ٝ‬‬
‫‪ ‬ؽذد ٗ‪ٞ‬ع ‪ٝ‬ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ اُؾظ‪ ٠‬خالٍ اُغو‪ٞ‬ؽ ٓؼِال ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫ َٕع انسشكخ ‪ :‬ال ‪ٚ‬ـزـغـ‪ٛ‬ـش اردبِ أ‪ٚ‬ـخ لطؼخ رـصـم َمطز‪ ٍٛ‬يٍ َمػ لطؼخ انسصٗ خالل‬‫انسشكخ ‪ ،‬إرٌ فسشكخ انسصٗ زشكخ إصازخ ‪.‬‬
‫ غج‪ٛ‬ؼخ انسشكخ ‪ :‬رـمـطـغ لـطـؼـخ انسـصٗ يغبفـبد رـزـضا‪ٚ‬ـذ خـالل يـذد صيُ‪ٛ‬خ يززبن‪ٛ‬خ‬‫ٔيزغبٔ‪ٚ‬خ ‪ٔ ،‬ثبنزبن‪ ٙ‬عزكٌٕ عشػزّ ف‪ ٙ‬رضا‪ٚ‬ذ‪ .‬إرٌ فسشكخ انسصٗ زشكخ يزغبسػخ‪.‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪1.5‬‬
‫‪ ‬اؽغت اُغشػخ أُز‪ٞ‬عطخ ُِؾظ‪ ٠‬ث‪ ٖ٤‬أُ‪ٞ‬ػؼ‪. G3 ٝ G1 ٖ٤‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫{‬
‫يغ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪1.5‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫التمرٌن الثانً ‪ :‬الكهرباء ( ‪ 6‬نقط )‬
‫‪ )4‬ػغ ػالٓخ ‪ X‬ثغبٗت اُغ‪ٞ‬اة اُظؾ‪٤‬ؼ ‪:‬‬
‫‪٣‬ؼجش ػٖ هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ ّٝ‬ثبُؼالهخ ‪:‬‬
‫☐ ‪U = R2.I‬‬
‫☐ ‪U = R.I2‬‬
‫☒ ‪U =R.I‬‬
‫اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ع‪ٜ‬بص اُزغخ‪: ٢ٛ ٖ٤‬‬
‫☒ ‪P = R.I2‬‬
‫☐ ‪P = R.I‬‬
‫☐ ‪P = R2.I‬‬
‫‪٣‬ؼجش ػٖ صبثزخ اُؼذاد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬ثبُؼالهخ ‪:‬‬
‫☐‬
‫☐‬
‫☒‬
‫‪ )5‬طَ ثغ‪ ْٜ‬ث‪ ًَ ٖ٤‬ػجبسح ٖٓ اُؼٔ‪ٞ‬د األ‪ٓٝ ٍٝ‬ب ‪٘٣‬بعج‪ٜ‬ب ٖٓ اُؼٔ‪ٞ‬د اُضبٗ‪: ٢‬‬
‫‪1.5‬‬
‫أُوب‪ٓٝ‬خ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫صبثزخ اُؼذاد‬
‫اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1‬‬
‫∎‬
‫∎‬
‫∎‬
‫‪٣ )6‬ز‪ٞ‬كش رشً‪٤‬ت ٓ٘ضُ‪ ٢‬ػِ‪ ٠‬أسثؼخ ٓظبث‪٤‬ؼ ٓزشبث‪ٜ‬خ ‪٣‬ؾَٔ ًَ ٓظجبػ اإلشبسر‪ٓٝ (9W ; 220V) : ٖ٤‬ذكؤح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫رؾَٔ اإلشبسح )‪. (4A ; 220V‬‬
‫د) ث‪ ٖ٤‬ثؤٕ اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف أُذكؤح ‪. P1 = 880W : ٢ٛ‬‬
‫لدٌنا ‪P1 = U.I1 :‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪P1 = 220×4 :‬‬
‫‪P1 = 880 W‬‬
‫س) ٗشـَ أُظبث‪٤‬ؼ األسثؼخ ُٔذح ‪ . t = 1,5h‬اؽغت ثبُ‪ٞ‬اؽ – عبػخ )‪ (Wh‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف‬
‫‪ٛ‬ز‪ ٙ‬أُظبث‪٤‬ؼ‪.‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫‪1.5‬‬
‫∎‬
‫∎‬
‫∎‬
‫∎‬
‫‪Wh/tr‬‬
‫‪J‬‬
‫‪Ω‬‬
‫‪W‬‬
‫‪Et = Pt.t‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪Et = (9×4)W×1,5h‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪Et = 54 Wh‬‬
‫ػ) اُوذسح اُوظ‪٣ٞ‬خ ُِٔ٘ضٍ ‪ ٌٖٔ٣ َٛ . Pmax = 4KW : ٢ٛ‬رشـ‪ َ٤‬ك‪ٗ ٢‬لظ اُ‪ٞ‬هذ أُظبث‪٤‬ؼ األسثؼخ ‪ٝ‬أُذكؤح‬
‫ثبإلػبكخ ُلشٕ ً‪ٜ‬شثبئ‪٣ ٢‬ؾَٔ اإلشبسر‪ (3KW ; 220V) ٖ٤‬د‪ ٕٝ‬إٔ ‪٘٣‬وطغ اُز‪٤‬بس اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫َسغت انمذسح انكٓشثبئ‪ٛ‬خ اإلخًبن‪ٛ‬خ انًغزٓهكخ يٍ غشف ْزِ األخٓضح ػُذ اشزغبنٓب ف‪ ٙ‬آٌ ٔازذ ثصفخ ػبد‪ٚ‬خ ‪:‬‬
‫‪PT = (9×4) + 880 + 3000‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪PT = 3916 W‬‬
‫انمذسح انمصٕ‪ٚ‬خ نهًُضل ْ‪Pmax = 4 KW = 4000 W : ٙ‬‬
‫َالزظ أٌ ‪:‬‬
‫‪ٔ ، Pmax > PT‬ثبنزبن‪ًٚ ٙ‬كٍ رشغ‪ٛ‬م ْزِ األخٓضح ف‪َ ٙ‬فظ انٕلذ ٔثصفخ ػبد‪ٚ‬خ دٌٔ اَمطبع انز‪ٛ‬بس‬
‫انكٓشثبئ‪.ٙ‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫ػِ‪ٓ ٠‬شبسف هش‪٣‬خ ‪ ،‬اسرٌت عبئن ع‪٤‬بسح ؽبدصخ ع‪٤‬ش ‪ٝ ،‬ػ٘ذ اعزغ‪ٞ‬اث‪ ٖٓ ٚ‬ؽشف اُذسى أٌُِ‪ ، ٢‬ادػ‪ ٠‬أٗ‪٣ ُْ ٚ‬زغب‪ٝ‬ص‬
‫اُغشػخ أُغٔ‪ٞ‬ػ ث‪ٜ‬ب ‪ٝ‬أُؾذدح ك‪. V = 60 Km/h : ٢‬‬
‫ٓؼط‪٤‬بد ‪ٓ - :‬ذح سد كؼَ اُغبئن ‪. tR = 1s : ٢ٛ‬‬
‫ اُغذ‪ ٍٝ‬اُزبُ‪٣ ٢‬ج‪ٓ ٖ٤‬غبكخ اُز‪ٞ‬هق أُ‪ٞ‬اكوخ ٌَُ عشػخ ثبُ٘غجخ ُِغ‪٤‬بسح ‪:‬‬‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫اُغشػخ ثـ ‪Km/h‬‬
‫‪52‬‬
‫‪36‬‬
‫‪27,5‬‬
‫ٓغبكخ اُز‪ٞ‬هق ‪ dA‬ثـ ‪m‬‬
‫‪ )4‬اؽغت ثبُٔزش ‪ٓ ،‬غبكخ سد اُلؼَ ‪ dR‬ك‪ ٢‬ؽبُخ ٓب ارا ًبٗذ عشػخ اُغ‪٤‬بسح ‪. V = 60 Km/h : ٢ٛ‬‬
‫‪1.5‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.5‬‬
‫=‪V‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪dR = V×tR‬‬
‫‪×1‬‬
‫×‪dR = 60‬‬
‫أ٘ ‪dR ≈ 16,67 m :‬‬
‫‪ )5‬ثبػزٔبد أُؼط‪٤‬بد أػال‪ ، ٙ‬ؽذد ٓغبكخ اُلشِٓخ ك‪ ٢‬ؽبُخ ٓب ارا ًبٗذ عشػخ اُغ‪٤‬بسح ‪. V = 60 Km/h : ٢ٛ‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫‪dA = dR + dF‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪dF = 36 – 16,67‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪dF = dA – dR‬‬
‫‪dF = 19,33 m‬‬
‫‪ )6‬ثؼذ ٓؼب‪٘٣‬خ أصش اُؼغالد ػِ‪ ٠‬اُطش‪٣‬ن‪ ،‬رٌٖٔ اُذسً‪ ٖٓ ٢‬رؾذ‪٣‬ذ ٓغبكخ اُلشِٓخ اُلؼِ‪٤‬خ ُِغ‪٤‬بسح ك‪ٞ‬عذ‪ٛ‬ب ‪.d’F = 35m‬‬
‫ٓب ٓذ‪ ٟ‬طؾخ ادػبء عبئن اُغ‪٤‬بسح ؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي‪.‬‬
‫يغبفخ انـفـشيهخ انـفـؼـهـ‪ٛ‬خ نهغ‪ٛ‬بسح أكـجـش ثـكـثـ‪ٛ‬ـش يٍ يغبفخ انـفـشيهخ فـ‪ ٙ‬زـبنـخ يب إرا كبَذ انغ‪ٛ‬بسح رغ‪ٛ‬ش ثغشػخ‬
‫‪ٔ ، V = 60 Km/h‬ثبنزبن‪ ٙ‬فًغبفخ انزٕلف انفؼه‪ٛ‬خ عزكٌٕ أكجش يٍ ‪ْٔ ، 36 m‬زا ‪ٚ‬ؼُ‪ ٙ‬أٌ عبئك انغ‪ٛ‬بسح ردبٔص‬
‫انغشػخ انًغًٕذ ثٓب ٔانًسذدح ف‪ ، V = 60 Km/h : ٙ‬أ٘ أٌ ادػبءِ غ‪ٛ‬ش صس‪ٛ‬ر‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫االمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة الداخلة وادي الذهب‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪8112‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫التنقٌط‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫التمرٌن األول ‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪ )1‬أرْٔ اُغَٔ اُزبُ‪٤‬خ ثٔب ‪٘٣‬بعت ‪:‬‬
‫‪ُ ٌٕٞ٣‬زؤص‪٤‬ش ٓ‪ٌ٤‬بٗ‪ ..................... ٢ٌ٤‬أ‪ٗٝ ،..................... ٝ‬وشٕ ث‪ٜ‬زا اُزؤص‪٤‬ش ٓوذاسا ك‪٤‬ض‪٣‬بئ‪٤‬ب ‪٣‬غٔ‪............. ٠‬‬
‫‪ُ ٌٖٔ٣‬غغْ إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬ك‪ ٢‬ؽبُخ ‪ٝ ..............‬ك‪ٗ ٢‬لظ اُ‪ٞ‬هذ ك‪ ٢‬ؽبُخ ‪ ...........‬ثبُ٘غجخ ُغغٔ‪ٓ ٖ٤‬شعؼ‪ٓ ٖ٤٤‬خزِل‪.ٖ٤‬‬
‫اُؾشًخ ٗ‪ٞ‬ػبٕ ‪ :‬ؽشًخ ‪ٝ ................‬ؽشًخ ‪...................‬‬
‫ارا ًبٕ عغْ طِت ك‪ ٢‬ؽشًخ اصاؽخ ‪ ، ........................‬كبٕ عشػز‪ ٚ‬ر٘بهض‪.‬‬
‫‪ )2‬ػغ ػالٓخ ‪ X‬أٓبّ اُغ‪ٞ‬اة اُظؾ‪٤‬ؼ ‪:‬‬
‫☐ =‪E‬‬
‫☐ ‪E=P+t‬‬
‫☐ ‪E = P×t‬‬
‫‪ ‬رؼج‪٤‬ش اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫‪5‬‬
‫‪ٝ ‬ؽذح شذح اُضوبُخ ‪g‬‬
‫☐ ‪N‬‬
‫‪ ‬هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ٌ٣ ّٝ‬زت ػِ‪ ٠‬اُشٌَ‬
‫☐‬
‫=‪U‬‬
‫☐‬
‫☐ ‪Kg‬‬
‫☐ ‪U =R×I‬‬
‫☐ ‪P = U×I‬‬
‫‪ٝ ‬ؽذح اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫‪ )3 5‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪:‬‬
‫‪..............................‬‬
‫‪٣ ‬ؼجش ػٖ شذح ‪ٝ‬صٕ عغْ ثبُؼالهخ ‪. P = mg‬‬
‫‪..............................‬‬
‫‪ ‬رؤص‪٤‬ش ٓشًض األسع ػِ‪ ٠‬األعغبّ رؤص‪٤‬ش ػٖ ثؼذ‪.‬‬
‫‪ ‬رزؾ‪ ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ع‪ٜ‬بص اُزغخ‪ ٖ٤‬اُ‪ ٠‬ؽبهخ ؽشاس‪٣‬خ‪.............................. .‬‬
‫‪..............................‬‬
‫‪٣ ‬ؾغت اُؼذاد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ثبُغ‪.ٍٞ‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪ .I‬ك‪ٓ ٢‬ؾطخ ُِزضؽِن ػِ‪ ٠‬اُغِ‪٤‬ذ ‪٣ ،‬غزؼَٔ أُزضؽِو‪ٓ ٕٞ‬وظ‪ٞ‬سح خـبطخ‬
‫» ‪ ، « Téléphérique‬رغش‪ٛ‬ب ‪ٝ‬ثغشػـخ صبثزخ ٓؾشًبد ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ػجش‬
‫'ؽجَ كِض‪( '١‬اٗظش اُشٌَ عبٗج‪ .)ٚ‬أُوظ‪ٞ‬سح ٓشرجطخ اُ‪ ٠‬اُؾجَ اُلِض‪١‬‬
‫ث‪ٞ‬اعطخ ؽبَٓ ك‪ ٢‬اُ٘وطخ ‪ٓ ، A‬شًض صوِ‪ٜ‬ب ‪ ٞٛ‬اُ٘وطخ ‪ًٝ G‬زِز‪ٜ‬ب ػ٘ذٓب‬
‫رٌ‪ ٕٞ‬كبسؿخ ‪. m = 200 Kg ٢ٛ‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ )1‬ؽذد ‪ٓ ،‬ؼِال ع‪ٞ‬اثي ‪ٞٗ ،‬ع ؽشًخ أُوظ‪ٞ‬سح ‪.‬‬
‫‪.................................................................................................... 5.0‬‬
‫‪ )2‬ؽذد ‪ٓ ،‬ؼِال ع‪ٞ‬اثي ‪ ،‬ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ أُوظ‪ٞ‬سح ػ٘ذٓب رغش‪ٛ‬ب أُؾشًبد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪...................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................‬‬
‫‪ )3‬اعشد اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬أُوظ‪ٞ‬سح ػ٘ذٓب رٌ‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬ؽبُخ عٌ‪ ٕٞ‬ثبُ٘غجخ ُألسع‪.‬‬
‫‪................................................................................................................................................... 1.0‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )4 5..0‬ؽذد ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗ ‪ٝ‬صٕ أُوظ‪ٞ‬سح اُلبسؿخ‪ .‬ػِٔب إٔ شذح ٓغبٍ اُضوبُخ ‪. g = 10 N/Kg ٢ٛ‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫☐ ‪Wh‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫☐ ‪J‬‬
‫☐ ‪W‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪ )5 1‬اعز٘زظ ٓؼِال ع‪ٞ‬اثي ٓٔ‪٤‬ضاد ⃗ اُو‪ٞ‬ح اُز‪٣ ٢‬طجو‪ٜ‬ب اُؾبَٓ ػِ‪ ٠‬أُوظ‪ٞ‬سح ػ٘ذ اُز‪ٞ‬اصٕ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ٓ )6 5.50‬ضَ اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬أُوظ‪ٞ‬سح ك‪ ٢‬اُشٌَ أػال‪ٓ ٙ‬غ اػزجبس اُغِْ اُزبُ‪. 1000 N ٌَُ 1 cm : ٢‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ .II‬ك‪ ٢‬أُؾطبد اُظـ‪٤‬شح ‪٣ ،‬غز‪ِٜ‬ي أُؾشى اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬اُ‪ٞ‬اؽذ هذسح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪. P = 4,5 KW‬‬
‫‪ )1 5‬اؽغت ثبٌُ‪ِٝٞ٤‬اؽ – عبػخ )‪ (KWh‬صْ ثبٌُ‪ِٞ٤‬ع‪ (KJ) ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ E‬أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف أُؾشى خالٍ‬
‫عبػز‪ ٖٓ ٖ٤‬االشزـبٍ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪................................................................................................................................................... 1‬‬
‫‪ )2‬ؽذد ‪ n‬ػذد د‪ٝ‬ساد هشص اُؼذاد اُخبص ث‪ٜ‬زا اُزشً‪٤‬ت خالٍ عبػز‪ ، ٖ٤‬ػِٔب إ صبثزز‪. C = 5 Wh/tr ٢ٛ ٚ‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫خالٍ اؽذ‪ ٟ‬اُؼطَ أُذسع‪٤‬خ ‪ ،‬عبكشد ٓغ ػبئِزي ك‪ ٢‬ع‪٤‬بسح أعشح ‪ٝ .‬ث‪ٔ٘٤‬ب أٗزْ ك‪ ٢‬ؽش‪٣‬ن ٓ٘ؼشط ‪ ،‬ؽ‪٤‬ش ًبٗذ اُغ‪٤‬بسح‬
‫رغ‪٤‬ش ثغشػخ صبثزخ ‪ُٔ ، V = 90 Km/h‬ؼ اُغبئن هط‪٤‬غ اثَ ‪٣‬ؼجش اُطش‪٣‬ن ػِ‪ٓ ٠‬غبكخ ‪ ٖٓ d =72m‬اُغ‪٤‬بسح‪ .‬كبػطش‬
‫ُِؼـؾ ػِ‪ ٠‬اُلشآَ ‪.‬‬
‫ٓؼط‪٤‬بد ‪ٓ - :‬ذح سد اُلؼَ ‪ ( tR = 1s‬أُذح اُلبطِخ ث‪ ٖ٤‬سإ‪٣‬خ اُوط‪٤‬غ ‪ٝ‬اُؼـؾ ػِ‪ ٠‬اُلشآَ )‪.‬‬
‫ ‪٣‬ج‪ ٖ٤‬اُغذ‪ ٍٝ‬أعلِ‪ ٚ‬ه‪ٓ dF ْ٤‬غبكخ اٌُجؼ (ٓغبكخ اُلشِٓخ ) ثذالُخ عشػخ اُغ‪٤‬بسح ‪:‬‬‫اُغشػخ )‪V (Km/h‬‬
‫)‪dF (m‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪60‬‬
‫‪24‬‬
‫‪90‬‬
‫‪48‬‬
‫‪120‬‬
‫‪78‬‬
‫‪ َٛ )1‬عززغ٘ت ع‪٤‬بسح األعشح االططذاّ ثوط‪٤‬غ اإلثَ أّ ال ؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪ )2‬ارًش صالس اؽز‪٤‬بؽبد ‪٣‬غت ارخبر‪ٛ‬ب ُزلبد‪ ١‬أخطبس اُغشػخ‪.‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪...................................................................................................................................................‬‬
‫‪0‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫تصحٌح مقترح لالمتحان الجهوي الموحد لنٌل شهادة السلك اإلعدادي‬
‫جهة الداخلة وادي الذهب‬
‫دورة ‪ٌ :‬ونٌو ‪8112‬‬
‫المادة ‪ :‬الفٌزٌاء و الكٌمٌاء‬
‫المعامل ‪1 :‬‬
‫مدة اإلنجاز ‪ :‬ساعة واحدة‬
‫‪www.pc1.ma/forum‬‬
‫‪www.pc1.ma‬‬
‫الـمـوضــــوع‬
‫التنقٌط‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5‬‬
‫التمرٌن األول ‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪ )4‬أرْٔ اُغَٔ اُزبُ‪٤‬خ ثٔب ‪٘٣‬بعت ‪:‬‬
‫‪ُ ٌٕٞ٣‬زؤص‪٤‬ش ٓ‪ٌ٤‬بٗ‪ ٢ٌ٤‬يفؼٕل رسش‪ٚ‬ك‪ ٙ‬أ‪ ٝ‬يفؼٕل عكَٕ‪ٗٝ ، ٙ‬وشٕ ث‪ٜ‬زا اُزؤص‪٤‬ش ٓوذاسا ك‪٤‬ض‪٣‬بئ‪٤‬ب ‪٣‬غٔ‪ ٠‬لٕح ‪.‬‬
‫‪ُ ٌٖٔ٣‬غغْ إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬ك‪ ٢‬ؽبُخ عكٌٕ ‪ٝ‬ك‪ٗ ٢‬لظ اُ‪ٞ‬هذ ك‪ ٢‬ؽبُخ زشكخ ثبُ٘غجخ ُغغٔ‪ٓ ٖ٤‬شعؼ‪ٓ ٖ٤٤‬خزِل‪.ٖ٤‬‬
‫اُؾشًخ ٗ‪ٞ‬ػبٕ ‪ :‬ؽشًخ دٔساٌ ‪ٝ‬ؽشًخ إصازخ ‪.‬‬
‫ارا ًبٕ عغْ طِت ك‪ ٢‬ؽشًخ اصاؽخ يزجبغئخ ‪ ،‬كبٕ عشػز‪ ٚ‬ر٘بهض‪.‬‬
‫‪ )5‬ػغ ػالٓخ ‪ X‬أٓبّ اُغ‪ٞ‬اة اُظؾ‪٤‬ؼ ‪:‬‬
‫☐ ‪E=P+t‬‬
‫☒ ‪E = P×t‬‬
‫☐ =‪E‬‬
‫‪ ‬رؼج‪٤‬ش اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫‪ٝ ‬ؽذح شذح اُضوبُخ ‪g‬‬
‫☐ ‪N‬‬
‫‪ ‬هبٗ‪ ٕٞ‬أ‪ٌ٣ ّٝ‬زت ػِ‪ ٠‬اُشٌَ‬
‫☐‬
‫=‪U‬‬
‫☒‬
‫☐ ‪Kg‬‬
‫☒ ‪U =R×I‬‬
‫☐ ‪P = U×I‬‬
‫‪ٝ ‬ؽذح اُوذسح اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‬
‫‪ )6‬أعت ثظؾ‪٤‬ؼ أ‪ ٝ‬خطؤ ‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫صس‪ٛ‬ر‬
‫‪٣ ‬ؼجش ػٖ شذح ‪ٝ‬صٕ عغْ ثبُؼالهخ ‪. P = mg‬‬
‫صس‪ٛ‬ر‬
‫‪ ‬رؤص‪٤‬ش ٓشًض األسع ػِ‪ ٠‬األعغبّ رؤص‪٤‬ش ػٖ ثؼذ‪.‬‬
‫‪ ‬رزؾ‪ ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف ع‪ٜ‬بص اُزغخ‪ ٖ٤‬اُ‪ ٠‬ؽبهخ ؽشاس‪٣‬خ‪ .‬صس‪ٛ‬ر‬
‫خــطــأ‬
‫‪٣ ‬ؾغت اُؼذاد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ثبُغ‪.ٍٞ‬‬
‫التمرٌن الثانً‪ 2 ( :‬نقط )‬
‫‪ .III‬ك‪ٓ ٢‬ؾطخ ُِزضؽِن ػِ‪ ٠‬اُغِ‪٤‬ذ ‪٣ ،‬غزؼَٔ أُزضؽِو‪ٓ ٕٞ‬وظ‪ٞ‬سح خـبطخ‬
‫» ‪ ، « Téléphérique‬رغش‪ٛ‬ب ‪ٝ‬ثغشػـخ صبثزخ ٓؾشًبد ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ػجش‬
‫'ؽجَ كِض‪( '١‬اٗظش اُشٌَ عبٗج‪ .)ٚ‬أُوظ‪ٞ‬سح ٓشرجطخ اُ‪ ٠‬اُؾجَ اُلِض‪١‬‬
‫ث‪ٞ‬اعطخ ؽبَٓ ك‪ ٢‬اُ٘وطخ ‪ٓ ، A‬شًض صوِ‪ٜ‬ب ‪ ٞٛ‬اُ٘وطخ ‪ًٝ G‬زِز‪ٜ‬ب ػ٘ذٓب‬
‫رٌ‪ ٕٞ‬كبسؿخ ‪. m = 200 Kg ٢ٛ‬‬
‫‪ )7‬ؽذد ‪ٓ ،‬ؼِال ع‪ٞ‬اثي ‪ٞٗ ،‬ع ؽشًخ أُوظ‪ٞ‬سح ‪.‬‬
‫‪ 5.0‬زشكخ انًمصٕسح زشكخ إصازخ ‪ ،‬ألٌ كم لطؼخ يٍ انًمصٕسح رجمٗ يٕاص‪ٚ‬خ نسبنزٓب‬
‫األٔنٗ غ‪ٛ‬هخ يذح االَزمبل‪.‬‬
‫‪ )8 1‬ؽذد ‪ٓ ،‬ؼِال ع‪ٞ‬اثي ‪ ،‬ؽج‪٤‬ؼخ ؽشًخ أُوظ‪ٞ‬سح ػ٘ذٓب رغش‪ٛ‬ب أُؾشًبد اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ‪.‬‬
‫زشكخ انًمصٕسح زشكخ يُزظًخ ‪ ،‬ألٌ عشػزٓب ثبثزخ ‪.‬‬
‫‪ )9‬اعشد اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬أُوظ‪ٞ‬سح ػ٘ذٓب رٌ‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬ؽبُخ عٌ‪ ٕٞ‬ثبُ٘غجخ ُألسع‪.‬‬
‫تخضع المقصورة عندما تكون فً حالة سكون بالنسبة لألرض لقوتٌن ‪:‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪ : ⃗⃗ ‬تأثٌر الحامل ‪.‬‬
‫☐ ‪Wh‬‬
‫☐ ‪J‬‬
‫☒ ‪W‬‬
‫𝐑⃗‬
‫⃗‬
‫‪G‬‬
‫⃗‬
‫𝐏‬
‫‪ : ⃗ ‬وزن المقصورة (تأثٌر األرض) ‪.‬‬
‫‪ )11 5..0‬ؽذد ٓٔ‪٤‬ضاد اُو‪ٞ‬ح ⃗ ‪ٝ‬صٕ أُوظ‪ٞ‬سح اُلبسؿخ‪ .‬ػِٔب إٔ شذح ٓغبٍ اُضوبُخ ‪. g = 10 N/Kg ٢ٛ‬‬
‫يً‪ٛ‬ضاد انمٕح ⃗ ٔصٌ انًمصٕسح انفبسغخ ْ‪: ٙ‬‬
‫‪َ ‬مطخ انزأث‪ٛ‬ش ‪ :‬يشكض ثمم انًمصٕسح ‪. G‬‬
‫‪ ‬خػ انزأث‪ٛ‬ش ‪ :‬انًغزم‪ٛ‬ى انشأع‪ ٙ‬انًبس يٍ ‪. G‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
‫‪ ‬انًُسٗ ‪ :‬يٍ انُمطخ ‪َ G‬سٕ األعفم ‪.‬‬
‫‪ ‬انشذح ‪:‬‬
‫ت‪.‬ع ‪:‬‬
‫لدٌنا ‪:‬‬
‫أي ‪:‬‬
‫‪ )11 1‬اعز٘زظ ٓؼِال ع‪ٞ‬اثي ٓٔ‪٤‬ضاد ⃗ اُو‪ٞ‬ح اُز‪٣ ٢‬طجو‪ٜ‬ب اُؾبَٓ ػِ‪ ٠‬أُوظ‪ٞ‬سح ػ٘ذ اُز‪ٞ‬اصٕ‪.‬‬
‫انًمصٕسح ف‪ ٙ‬رٕاصٌ رسذ رأث‪ٛ‬ش لٕر‪ٛ‬ـٍ ‪ .‬إرٌ ‪ٔ ،‬زـغـت شـشغ انزٕاصٌ ‪ ،‬فبنمٕربٌ ⃗⃗ ٔ ⃗ نًٓب َفظ خػ انزأث‪ٛ‬ش‬
‫َٔفظ انشذح ٔيُس‪ٛ‬بٌ يزؼبكغبٌ ‪ ،‬أ٘ أٌ يً‪ٛ‬ضاد انمٕح ⃗⃗ انًطجمخ يٍ غشف انسبيم ػهٗ انًمصٕسح ْ‪: ٙ‬‬
‫‪َ ‬مطخ انزأث‪ٛ‬ش ‪ :‬انُمطخ ‪َ ( A‬مطخ انزًبط ث‪ ٍٛ‬انسبيم ٔانًمصٕسح ) ‪.‬‬
‫‪ ‬خػ انزأث‪ٛ‬ش ‪ :‬انًغزم‪ٛ‬ى انشأع‪ ٙ‬انًبس يٍ ‪. A‬‬
‫‪ ‬انًُسٗ ‪ :‬يٍ انُمطخ ‪َ A‬سٕ األػهٗ ‪.‬‬
‫‪ ‬انشذح ‪R = P = 2000 N :‬‬
‫‪ٓ )12‬ضَ اُو‪ ٟٞ‬أُطجوخ ػِ‪ ٠‬أُوظ‪ٞ‬سح ك‪ ٢‬اُشٌَ أػال‪ٓ ٙ‬غ اػزجبس اُغِْ اُزبُ‪. 1000 N ٌَُ 1 cm : ٢‬‬
‫‪5.50‬‬
‫اػزًبدا ػهٗ انغهى انًمزشذ ‪ ،‬ع‪ٛ‬كٌٕ غٕل يزدٓز‪ ٙ‬انمٕر‪ ٍٛ‬انًطجمز‪ ٍٛ‬ػهٗ انًمصٕسح ْٕ ‪ ( 2cm‬اَظش انشكم‬
‫أػالِ )‪.‬‬
‫‪ .IV‬ك‪ ٢‬أُؾطبد اُظـ‪٤‬شح ‪٣ ،‬غز‪ِٜ‬ي أُؾشى اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪ ٢‬اُ‪ٞ‬اؽذ هذسح ً‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪. P = 4,5 KW‬‬
‫‪ )3 5‬اؽغت ثبٌُ‪ِٝٞ٤‬اؽ – عبػخ )‪ (KWh‬صْ ثبٌُ‪ِٞ٤‬ع‪ (KJ) ٍٞ‬اُطبهخ اٌُ‪ٜ‬شثبئ‪٤‬خ ‪ E‬أُغز‪ٌِٜ‬خ ٖٓ ؽشف أُؾشى خالٍ‬
‫عبػز‪ ٖٓ ٖ٤‬االشزـبٍ‪.‬‬
‫‪E = 9 KWh‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫د‪.‬ع ‪E = 4,5KW×2h :‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E = P.t :‬‬
‫‪1 KWh = 3600 KJ‬‬
‫أ٘ أٌ ‪:‬‬
‫‪1Wh = 3600 J‬‬
‫َٔؼهى أٌ ‪:‬‬
‫‪E = 32400 KJ‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪E = 9×3600 KJ‬‬
‫ٔثبنزبن‪: ٙ‬‬
‫‪ )4‬ؽذد ‪ n‬ػذد د‪ٝ‬ساد هشص اُؼذاد اُخبص ث‪ٜ‬زا اُزشً‪٤‬ت خالٍ عبػز‪ ، ٖ٤‬ػِٔب إ صبثزز‪. C = 5 Wh/tr ٢ٛ ٚ‬‬
‫‪1‬‬
‫أ٘ ‪n = 1800 tr :‬‬
‫=‪n‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫=‪n‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪E = n.C :‬‬
‫التمرٌن الثالث ‪ 4 ( :‬نقط )‬
‫خالٍ اؽذ‪ ٟ‬اُؼطَ أُذسع‪٤‬خ ‪ ،‬عبكشد ٓغ ػبئِزي ك‪ ٢‬ع‪٤‬بسح أعشح ‪ٝ .‬ث‪ٔ٘٤‬ب أٗزْ ك‪ ٢‬ؽش‪٣‬ن ٓ٘ؼشط ‪ ،‬ؽ‪٤‬ش ًبٗذ اُغ‪٤‬بسح‬
‫رغ‪٤‬ش ثغشػخ صبثزخ ‪ُٔ ، V = 90 Km/h‬ؼ اُغبئن هط‪٤‬غ اثَ ‪٣‬ؼجش اُطش‪٣‬ن ػِ‪ٓ ٠‬غبكخ ‪ ٖٓ d =72m‬اُغ‪٤‬بسح‪ .‬كبػطش‬
‫ُِؼـؾ ػِ‪ ٠‬اُلشآَ ‪.‬‬
‫ٓؼط‪٤‬بد ‪ٓ - :‬ذح سد اُلؼَ ‪ ( tR = 1s‬أُذح اُلبطِخ ث‪ ٖ٤‬سإ‪٣‬خ اُوط‪٤‬غ ‪ٝ‬اُؼـؾ ػِ‪ ٠‬اُلشآَ )‪.‬‬
‫ ‪٣‬ج‪ ٖ٤‬اُغذ‪ ٍٝ‬أعلِ‪ ٚ‬ه‪ٓ dF ْ٤‬غبكخ اٌُجؼ (ٓغبكخ اُلشِٓخ ) ثذالُخ عشػخ اُغ‪٤‬بسح ‪:‬‬‫اُغشػخ )‪V (Km/h‬‬
‫)‪dF (m‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪60‬‬
‫‪24‬‬
‫‪120‬‬
‫‪78‬‬
‫‪90‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ َٛ )3‬عززغ٘ت ع‪٤‬بسح األعشح االططذاّ ثوط‪٤‬غ اإلثَ أّ ال ؟ ػَِ ع‪ٞ‬اثي ‪.‬‬
‫َسغت يغبفخ سد انفؼم ‪: dR‬‬
‫نذ‪ُٚ‬ب ‪:‬‬
‫ٔيُّ ‪:‬‬
‫=‪V‬‬
‫‪dR = V×tR‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪×1‬‬
‫أ٘ ‪dR = 25 m :‬‬
‫×‪dR = 90‬‬
‫َسغت يغبفخ انزٕلف ‪: dA‬‬
‫يٍ خالل اندذٔل ‪ ،‬يغبفخ انفشيهخ انًٕافمخ نهغشػخ ‪: ْٙ V = 90 Km/h‬‬
‫َٔؼهى أٌ ‪:‬‬
‫‪dA = dR + dF‬‬
‫د‪.‬ع ‪:‬‬
‫‪dA = 25 + 48‬‬
‫‪dF = 48 m‬‬
‫أ٘ ‪:‬‬
‫‪dA = 73 m‬‬
‫َالزظ أٌ ‪ٔ ، dA > 72 m :‬ثبنزبن‪ ٙ‬فغ‪ٛ‬بسح األجرة ستصطدم بقطٌع اإلبل ‪.‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪ )4‬ارًش صالس اؽز‪٤‬بؽبد ‪٣‬غت ارخبر‪ٛ‬ب ُزلبد‪ ١‬أخطبس اُغشػخ‪.‬‬
‫اززشاو اإلشبساد انًشٔس‪ٚ‬خ ‪.‬‬
‫اعزؼًبل زضاو انغاليخ ‪.‬‬
‫ػذو اعزؼًبل انٓبرف انُمبل أثُبء انغ‪ٛ‬بلخ‪.‬‬
‫‪http://www.pc1.ma‬‬
‫ردً‪ٛ‬غ ٔرُغ‪ٛ‬ك ‪ :‬ر‪.‬اثشاْ‪ٛ‬ى انطبْش٘‬
http://www.pc1.ma/examensregionaux.html
http://www.pc1.ma/forum/viewtopic.php?f=30&t=437
http://www.pc1.ma
pc1
http://www.pc1.ma/forum
http://www.facebook.com/PC4COLLEGE
[email protected]
[email protected]
٘‫ى انطبْش‬ْٛ‫اثشا‬.‫ ر‬: ‫ك‬ٛ‫غ ٔرُغ‬ًٛ‫رد‬
http://www.pc1.ma
Téléchargement