Telechargé par benbrahim.hanane.1991

coats

publicité
'alrlIJJrp alsê.r
,.,,---, .r -,,,.,r-^,
.-L-.,.{
'lLlJ\J.lLl
\lllOLnOl .rnn.dlO'rllPIn)PUl
dLUdpà), I èp
lularu3+rp.rl è[ 'iuP+uè,I èp allâ] ênb ê-ra,\9s sulolu
llralualPqolS lsè allnpP,l ap st€ol ap arpelPLu ul IS
suorsgI salla \nolr èp r-rorlr]€ddp,l ap la sallanprsg-r
sallPll-r)sE
\
ss.rrplllr-çE
\
-Sr-,.
- tLti -- .
èl' :.
-'rl <
-P i-1- > :
slrorsal sêp 9lr,\rlr1lo,\9,1 ap +lEl np
èLLl-rèl 3llol al -r11s lrrcluc.rQrlnSgl sQI] sr,\rns aJ]è
-...-..,. J sal I]-IEJLIê,1 ZêLIJ êuILuOf
JlInstl.r +lIJ \toLr :lLtdtlfrl
lllLr.l tl()l.lPP.1-\è i \L' tl.\lqiè.lFJ-l JLln lUPl.lJu.llJd
èsoc-Iè,r
lsè
yIH
LILlIlf-LLtl l-.
çÀl
_l
sarlPur()r-rp sap r-ror+Pln8eoroloqd €l Jl-Is
llrèLualrp-rl
êr-r11
êl
[g
1] a9,ino.rlal ]uawuranbar]
1p.r3rra3 lreit-{ a1
lns
slèr.rèlJ€ sèLusu/\
.r
L1
-,-.J---dLllrr.rdt!
-e11addu
sQ.rl
'
lliè---::
AI 'èlIu-:-
l
-I \ê,Lr :a,-.
€l êLr i...-ALILIèè I-.
rPd
ltè i.
..
sPf stil: -:
a.r]9 lrr. --.:
aêuuop uol+
aun lsa allnp€,1 ap slr?oJ-opnasd
: ..
arlJ ll:r -- ,
êp sêê:-. _- . -
salpJglplrun sarl€urou€ : arrp-p-+sa,) 'aL{)ord lsè ua
ênbrurlr lradse,'I '(91-Z la E1-7 sarn8r4.; sarxuroll
sêp ?luol€ur ua 'sup gg ap snld ap a]lnpp,l zêq)
.anbr+sou8erp srulu 'sleoJ ap arp€lpur €l ap +ul?LI)
€
_
'-
-rodrur,l
slarrgu€ salusr.r^alreoJ)€ru ap 1ê sèrsPlrêr8u€l9l
ap ad.{} p sauuarurlgr salorrguP lê sêrr€llrd€J sap
-o;dder as anbrurp nualqpl un
=
alula[: .,
olrlu lLraruluElou saluènbar] +Lros
-çê l,r
sôr[rarLrrJa.rE.r]ur sèrsp.rJoLUgLI sac rnèrr9]sod aigd
np JJ 3r.r3r.lduad auua.ioru ua lglnld saasrlpf,ol llros
sajrplnfsu.\ sèrlPurou€ sa-I'êProls.{f arr€lnJ€ru
êruQpal u1l,p salqPsl-rodsàr lê saêr)ossp lrraLrl
-ruèrlbèrJ luos sarreln)eLu sarr€[[rd€J sarl€urouP
sac 'auualull9rPrlul uorlEPnsxa aun R saarJossP
-crrpo-r I ELrr
:
-
-
aunaL 1',: :
èurlê-l .1.. -
a1
aunPD.l aP slDoJ
i-.: :
-]uaurLUL'4 ,
J€d sarrr : .
I€lOl l1Lr l +ô -rasPl
sonbtutlf satr|JoJ
'[71] autregrlr,\ourlêr uorlJprl aun lupu
lsè sèIlbr:
-:
-rp.rluè êur.rêru1l9-re.rd JSorqr1 aun,p luauaddola,r.gp
€l sarIEll r:
ap enbsrr al o4lro) epre8 ua laur Lrorlulr1qnd arlne
alrn arlno uf, Lrorlppnsxa,l ap salqesuodsa-r sarsulra
sa1 -raln8eor ap sed asuadsrp au 1a ;rsuadsns anb
lsa,u ]uauJèlre;1 ar anb ;anb.rutuar luepuadar lnad
uO '[II] slppnsxê sap uorldrosar EI rns alqero/\eJ
-LIOU
aleroduar augqdugd ua auuêrurlgJ
uoDEsrJElnlsE^ el oP tuêuoccolê^9P êP r?JJV
E
Jfr ia---
II .
^,r-r
arlg
lllai
.
-:
3UlllPLIl r..:
']uÉJuê,1 z. -
alouruJE
lnrulrd 9r:n np ê)uslsrsrad +
doN
auuêruD?J uoDPsrJ"lntse^ el êP
:uauaddolargp ap ælduo: rne196
êuQ
g
<-
-.\=---=_=_
se;rellrde> sap sarleuouV
ènDtlouos uotlojnW
'sreoJ op arpeleur el ep anbrrauaB uor:e-
!f o sosolûu.ro ôue serseroa ôua el lelB,ll
êp sê leLUouV
athologie vasculaitp du fond d,æjl
I
l-
I
I
I
i
.li;Ï itf,,i"";:ï:ï"î ;".'"ï.î: ïï
i:"^'::::^?ll-.-h",
y,,,'
enrant de r0 ans.Acuité visue,e
de 4/r0
'(êqrQU)
:-3-æ
ru
aLU?PêO,l steu 'sdual a1 re,re sarB-re1g ned un tuos aulstJ^gueoJ)eul el
-"ro-r"r.-lrrorrl tlqa'.ËolÉr".1 0)l(seq:pu) ernorr,arur a;e'rodr-ual êrQue,l rns t-:ld"^]ÏTit,>l'=;:-.-=
reqros?r ap stturad E E-iPJ1t
;"r ;;t;;;r ;l;;tt;;.À 9rinr",1 :senbrprdrl slePnsxe sel 'uêLuelq3rnP
sallellld€r selleuloue sà: =EL
sêP
le
a:uoturnb ua Jesel a1,p-rer sn;d tu" *i6 (a)'sfzo3 adlt satsetretBu€l9l
(r)'sesnarqurou saJreln:=sa3
:aprors1,
sell€tlloue
luos
sa;qesuodso.r
un,p
eLu?pêo
u3 ip;
Jrluo., aulglseron' e; ç arqde.rSorBue,l (q)'a-rnatrgdns e;uoc--=
np ar,e;n3e.r.rr
la let./êue eJqrl.)"r'"1nr",
.?^tptr?J sed e,u errelnteLll
"rn
ua sr=,.-l
ua.at8el.tor.u9q.,n,"ro, y.sarsel:er8ue;91 sap.red a?J]ua) ?|n)Pul e| eP |€JodLuo]
i-a;laàsra ?llnlv'nPueuêdlq'sue tS êP aululoq un zaq) ollnPe'l ep
"q,q.Lu.grnalnol oroq6 (e)'g17;
lueJruoLlr
/[
e saso]Eujotôue 'setse1cet6uel9l ',loler] op selleulouv
38
.
Pathologie vasculaire du fond d'ceil
I
I
I
as
ratron vasculaire i
Drésence de télan
alies vasculaires
Syndrome de Coots
(a) Montage couleur
e PiSmentaire chez une femme de 50 ans'
L'angiographie à la
(b)
d'exsudats'
entourée
(flèche)
net:'qu"
intrarétinienne'
capillaire
la irolifération
' "niout"*
particulier
lipid,ique souvent massrve' Le caractère
de la
compte'
en
pris
ni
étudié
maladie de Coats n'est pas
avec
Par extension, tout syndrome systémique
i" fiiiupiUuit" dans la zone des télangiectasies
'çg0z-
: I '6661 têrLêD
r EOz
Loli\ tunH slsâuâ8ol8ue puqa: ut
urxoo ro1 alor e : anaÊ dCN êrll uI uoltptntu rnetuos
iq
pasner rsrsellarÊue1a1 leurtâr frrâlclrun) eurlêl êql Jo
d )lHsNog 'u Naa^dfd 'lc )JV.Ig 'ç
1ç-19ç : ttI 'rc1a 'lourlsqrqdo l tuv
â-tn].i:l lruùttrel\ p,tolJlc p.ro.+uBS 0002 êrll : sêset 0çi
Lrr :ir:<rp \rrLrJ Jo suorlerLlduoc pue suorlerJe^ IscruJIJ
H r)E ;\rc DS >]Y\Y\OH ''IJ SarsrHS 'V[ so-]]lHs t
:sç-:_ç : 1ti 'i002 'toruleqlqdo f rtlv'ârntrê-]
ê\x:ilfr illroJ Ie
J(rêslp sltoJ Jo luarue8eueuL pue
),
lOr..ald
I
-E-.r:r::iiJ : r: DS ){y\\ \oH'.IJ sa'r3rHs'v[ sa-rsrHs
i,,j-o:- : _-_. 'l_61 lorulzqtqdg f.rfl 'esuesrp s,teoJ Jo
ip:1. 'i,.i..'-'-ùj..L.Lr uorlJêlf N NorHsV 'à rH-rvdruJ
r08t-t6Lt : ,a'0t02
ll!,
tr
[.
.it
L|,
1â
1
:Ll1 :
suEp sa9lsr-
:
-
la :: ,.
aJIUA SUOI: ._- ' :: .
'a9srl:r-- :-ap auJlol Sr'r-> aP salualall.'-- -r luaJluolx 'â'.-.r : :
ap sE) sap sê. - : . -:
-,--a *^
rrP uuL----..-dudo
SalulallE
uOIl
E
Z
:,:,1 :
-::::: '
!::.: r,:r-.:::': \ T 1ilHl\l.lhj'g tooc'g sràùolJ I
3 -:.,.r:-rrp lr (:ll'lleâ-+ IIIJIuITJ pue ,(3o1orur
'-:: ,::l'::J p:lruI êqt rrr êseâsrp sleoJ
Jo Fpnls
.
-J^,...--cquur+dr
+d :-:
II
r--
'aguoddur
uorl€Jnur ]è
sll-\là:ll3d
.
.,: -
jrssê)êr 'ruEuruop ê-b - : : ::lêntrê lêrL ::-_::
senbepJpf sêLlpuou€'af,uEssloJf, ap pJEteJ'9tpJns'aleDe] è-r:-:.X.l
:=-::==-::::::-:---
--
--JJ,. - :rr!
-,
-[duur,
[ -,- > >--
E êrl
_
:
,),"s r'1)ws'l8d/N : sauosouorr.l) saP uors9r]or El suEP s9nD l:- ::-:.
-.. :-: *cscrne X,l E erl jrsse)aJ) eJrE]|pgJgr] srol|€d'anbrpeJods rua^-:i :- : :so^rlrPnsxa sauuêruD?J sêJrElnls€^ s: :-: sêlugJrxa sap sarleuoue (artsaurrr aL: ' -::
--.-=-----'----== : ::-ass or) êP PJaêr'êlqPlJe^ êllJ9^9s aP lênl)allalul lllUeP'alerleJ è::-:-r'.x êuosouoJLll un,P allêDr€o no êlQlouor::_::::
sa^llPPnsxê sauualurl9J saJrElnrsP^ S3 i-!-;
saltrsa?tp la sauuatprorlqt'sêJrelnlsEÀa :-.:
:z ---: -a :: :--: :r::æqdu,!'sasnasso sarleuou€ + auuêrl€^o e)uesr#nsur 'leJnlr-: :-=: '----
::-::_--:-
il
:-:-:
3D
::-:::eibs
nuuof uou auêJ'êltPt Pê-ê- :::
:--.
sere^9s sauJoj sal sueP sê9lJlluêPr sauuêr]êJ saJPlnfsP^ S3 i-r-;
sêrleuouE'xnpJqgJgr sersô1'a1erq9r9: alrsnlrro arqredoi-::-:,.,
sê^llPPnsxê sêuuêtutlal sêltPlntse^ s:
sêlfeJelel lê sêuuêêuJol s:.:
:-:_i
::: :
: - =rdol)Eu arulelqdorrru'alE)DJo) g]!)?l'seuorsuoqf, 'a^Df,uoluc: : ::
:_-31 3u rêJ El ap no srJr,l aP'aJQroned el aP sêuoqolor: sêJreln)o s= :-:-:
:-:-;
(% 0s) INS nP s.
êIJISUOIJt) AnOtUJêDtOA ê S? :-::
auEUêPr
ê-ê:
-
:: :-
al€tug8uol al)ereref 'arulq--: :- :,.,
asoLl)rJtod^rl'lènr)è lè:- : : --: sêtgl sap ta sêlnfr^ell sep erse;dodlq'êsnoruouJ€Ll êt -1 :: -:alnqrpupu e1 ap arsrldodlq ra )êq ua zau )a^E anbrcÆ =::i
(g79.ç) sarader sluau8er; ap uonglgp :
t
auosouorr.lf, np 3
.-: ;
:: - :_ :
sanbr:euo:dulse sanbrJgqdrJgd sauuarurl?J sarsn:= :--: :_
êlueuluop anbruosotne êJrplnrsnu aruc:,::. :
êlErêrP rq
9vf'1o)'rvb1o)'tv, .c-- : -: I
;rssargr enbruosolnE'tuEUruop anbruosotne'X,l p gr rJ:- -: sauuaruDgr sarseDar8uelgt'auuagurol suors?l !nêrJaruE eL.: :-:uondarrad ap glpJns'êrJntpugr.l rene arrelnr9uo13 arq:ed:--::.,
jtssê)êJ
ênD.*:i::- i
sa^[€pnsxê sêuuaruDgi sa]tEln)se^ sarl€uoue'aJrpruauSrc
e:
-::
-
se) suretJêf supp /guf aua8 np uc:--,,,
adlrougqd 1 adlrougS uouElgrror êrraL :: ::
êururual ê)uEuruopard 3; sap 7 6; --_
Â, ,^ SolSElJuloLUlu^,^, ,.^r-,.
lalurl dp
$[ o SeSo]eUo DUe ^^,^-'^^,^,
Sd.IUJJOUV
çE0z- r g0z
; S, 6661 'rêuêD Lol{ LunH srsâuâÉor8uu 1unrle: ur
Lrr,LrrrLr rLr-I :lLrr | : êLrê; dcN eqi uI ûoIFrlnIU Jlll?tuos
iq p:.nr: ,.rict:rêr;uelât leuuêl lpJâlellun) eurlâ.l êql Jo
.r:!rl Ip 1ê d \lHsNOg'[ N33Àuad 'JD ){f,vtg
L_ç-t9ç : I€t'1007. 'Ioupqlqoo I ruv
É1ir:irf
ç
suPp sa9ls]I Juos ,. .,. _--JJ- --^^--4,-,.snos sèèdrTP.
--lèooP.l
salurallE la . sè.\TJPlr:..
:jnr::l If 'rLr'-r;êl\ pro-lllD p.roJuES 0002 êql : sêseJ 0çI
ul :ir:-l: -r:al ir\ :11ùr]N-rrLduroJ put? suollelJe^ IuJIuITJ
H irr;.,.C cç È\\\\.lH '.]J sa-rsrHs 'vI sc'l3rHs f
:.. j-._ j : , j1 IOOI 'pulnqtqdg I urv ârn]Jâ-I
lrrl.',-'-d , : :::l ; :ir::Ip \lBoJ lo lueue8eueu pue uoll
-:.I-:-.: ,-) . ,: CS )J\ \ts\OH -IJ SOIEIHS 'VT SA.IsIHS 'E
. : .,, _--_-- '_" 'otrluqtqdo I Jg êsBêsrp s,lBoJJo
rL u.rrll:ll
:. - .' .
\
No-rHSV
'd
rHJ_vdruJ
._
àJluJ suollPl)osqP i:'èèslIP)ol àutlè.--:.
-
àp àulroj snos]o]nlJ r- .
èp saluèraJJrP uèIq .--
Z
.
]ualJuour 'anbrprdrl ut -
t08I-L6Lr : fZ'0t02
.:r"ilcè.| lrJrilrlJ pue Â3o1oru
ap s€J sêp sarqd€rÊor:-. -èuè3 np uollPlnu àr.:'.
:- ::r:r-l êql Lrr êseêsrp sleoJ Jo [pn]s
! \ . rHr\1r1{ 'g rooc 'g sr}rEoIN
-PdourlèJ lè slPo)
..r'-.
..
'aglrodd€r gtg u ra
uorlPlnru la slPo] u, --
-
II
S]]\TdfJ:IÈ
-
X,l ç grl jrssar?J'tu€uruop anbruoso:ny
lanrrallêlur lDU9P
:: ::,:- --
s3rDe PJE] SATIEUOU€ êf,U€SSrOJf, êP PretAJ'9tlPJnS AleDEJ ê[]CJOUS^C
,) ,,,s i 1)ws l8d/N : sêuosouoJrlr
saP uors9r]or Pl sueP s?nDrlour sêuQD
.-=-- -.= :-: *c:ernE X,l p grl jrssêrgJ) eJrElpgJgr.l sro}led'anbrpEJods luo^nos snld al
so^rlrPnsxa sauuêruD?J saJrEln)se^ sêrlEUouv
: :r-::::,r
sglruglrxe sap sarleuoup'(ar]saurrt auqrxnap)
aP PJaêr'êlqeu€^ êlJê^as oP lênl)êllatur tllu9P êlPrrrj êrr.lcJous^c
un,p allarued no atqlduor a>uasqy
sa^rlEpnsxê sauuaruD9J saJElnlse^ sarlEUouv
salrrseBrp la sauuarprorlql'sêJrelnf sE^orpJE)
:*:lær.ldu^l'sêsnêsso sêrlPUou€ + êuuêrJ€^o ê)u€srr]nsur'l€JnlPts PrEra!
X êuosouoJLlr
:::,-:
nuuôl uôu êu?À'aJttltpgJgLl
:r-::--:-
êtpp p|/l
:-:-,: .) sarê^es sauJoj sal suPP sa9uBuaPr sauuaD9J sêrElnlsP^ sarlEUouv
::-:::eebs sêrlpuou€'xn€JqgJgl sarsô1'a;erq9r9r enrsnlrro erqledor8ueor:r6
sa^D?Pnsxê sauuaruDêJ saJrPln)se^ sêrFUouv
la sauuaguror
sat)Pretef,
s?rrredo
: - =-corlEu'a ulelqdorrru'êl€llro) glf9f, 'seuotsrJor-lr'alrtruoluor
:_-=:
aurêr
El êP no srJr.l aP'aJ?r0ned el êP
e| ap
sauoqolor : sêJr€lnro sarleuouv
(% 0s)
alrlsuolrf
f
NS nP sarlEuouv
enbruraprdg arseldradlg
9ulluoPr èuQÈ aP sed
elelrugSuor errereter'arule:qdorrr^
asoLl)ulod^r..1'lênt)allêlur lrtrU9C
satg) sêp tê salnlr^ell sap arseldodlq'asnaruouJ€q êllrpt alrêd
elnqrpueu 11 ap arseldodlq ta raq ua zeu :are anbrdll e8esr,l
(779q) sgtadar stueu8rrl ap uonglgp:
t
sanbrleuoldulse sanbrrgqdugd sêuuêrun9J sarser:arBuel;
êtueuruop anbruosotne êr€lnfsnu arqdorrsl6
çvr10)'fvr10)'tvtto,
eua9
Irsse:gr anbruosotnE'lu€uruop anbruosolne 'X,l R grl lupuruoC
sêuuarungJ sarsn:ar8uel9:'auuaguJol suorsgl'JnêrJgluE êuorrual
uonderred ep glrpJns'êrJnt€u9r.l raae errrlnrguo;3 erqrrdorqdgSl
lrssa:ar anbruosotr 9
sê^Dppnsxê sauuêruitgJ sêJrelnfse^ sarlsuouE'arrelueuBrd erru :9X
êsDtlooJl.lo9N
spf suretrê) suep /gU, auaB np uorran^
ad,|ougqd 7 edl.ougS uolplgrro) attêu êp sed
aururuê, êrueuruopard gy sap % 6'V e Z
srnÔ
6f .
,ô^,^-,^^,^,,-,^,
-fSdSOIULUO OUU
SiJlSU.lJUluuulul td.U,l
^
ijp
SUIIULTUUV
-_--
auosouoJr.lr np êrlpuoLv
êlPrglelrq êturê]tv
rsNrflvrvl
--
_=
-
Téléchargement