Telechargé par Paul Busmuth

30 scénarios coquins pour couple - La Plume d’Eros

publicité
720(
62)7&25(
%,(19(18( HW 0(5&,
0HUFL ¢ YRXV GèDYRLU FKRLVL QRWUH OLYUH /H EXW GH FHOXL FL HVW HQ SULRULW«
GH YRXV GRQQHU OèRFFDVLRQ GH SDUWDJHU GHV PRPHQWV GH FRPSOLFLW« HW
Gè$PRXU WRXW HQ YRXV DPXVDQW HW HQ SUHQDQW GX SODLVLU
1RXV DYRQV SDVV« EHDXFRXS GH WHPSV VXU FHOXL FL HW QRXV VRPPHV ĆHUV
GH YRXV OH SU«VHQWHU DXMRXUGèKXL
$ORUV PHUFL HQFRUH HW ERQ MHX ¢ YRXV
m
VF«QDULRV FRTXLQV SRXU &RXSOH} HVW OH SUHPLHU WRPH GH FHWWH V«ULH
9RXV SRXUUH] UHWURXYHU ELHQ GèDXWUHV GH QRV OLYUHV FRTXLQV VXU YRV SODFHV GH YHQWH SU«
I«U«HV RX YLD QRWUH VLWH ZZZ ODSOXPHGHURV IU
,1752'8&7,21 35,1&,3$/(
%LHQYHQXH GDQV YRWUH QRXYHO XQLYHUV FRTXLQ
5Š*/(6 '8 -(8 (7 &216(,/6
'«FRXYUH] OHV UªJOHV HW OHV FRQVHLOV SRXU ELHQ G«EXWHU
6,*1,),&$7,21 '(6 6<0%2/(6 (7 35$7,48(6
8Q SHWLW DSHU©X GHV YLVXHOV GX OLYUH SRXU \ YRLU SOXV FODLU
$3(5&8 '(6 6&‹1$5,26 '( &( 720(
/HV V\QRSVLV GH WRXV OHV VF«QDULRV GH FH OLYUH
/(6 6&‹1$5,26 '( 0$'$0(
ï 8Q PDVVDJH HQ SURIRQGHXU
ï 7RXW SRXU PD 5HLQH
ï /H SKRWRJUDSKH HVW XQ SHUYHUV
ï -H VXLV PLHX[ TXèXQ ĆOP
ï /èHUUHXU GH OèLQĆUPLªUH
ï /HV VH[WR\V DGGLFWè
ï /D YROHXVH SULW OHV PDLQV GDQV OH SDTXHW
ï /H SRPSLHU ¢ OD UHVFRXVH
ï /H FDVWLQJ GH OD %HOOH
ï 5HMRLQV PRL YR\HXU
ï /èDJHQW LPPRELOLHU HW OD PLOOLDUGDLUH
ï 5«YHLO HQ GRXFHXU
ï /D WRUWXUH XOWLPH 9HUVLRQ GRPLQ«
ï /¤FKH OD FRQVROH PRQ DPRXU
ï /H URPDQ «URWLTXH
ï /èLQYHQWHXU IRX
ï 5HQGH] YRXV P«GLFDO
ï /D MRXUQ«H YD ¬WUH ORQJXH
ï 'RXEOH SODLVLU
ï /D YRLH GX ERQGDJH
ï /H©RQV SDUWLFXOLªUHV
ï /HV KRUV OD ORL
ï /H ĆOP ;
ï 0DGDPH HVW VHUYLH
ï /H G°QHU URPDQWLTXH
ï /D GRXFKH FKDXGH
ï 2Q QH VH WRXFKH SDV
ï /D WRUWXUH XOWLPH 9HUVLRQ GRPLQ«H
ï /H UHVWDXUDQW HVW HQ IHX
ï 2Q D SDV OH WHPSV
/(6 6&‹1$5,26 '( 0216,(85
ï 8Q PDVVDJH HQ SURIRQGHXU
ï 7RXW SRXU PD 5HLQH
ï /H SKRWRJUDSKH HVW XQ SHUYHUV
ï -H VXLV PLHX[ TXèXQ ĆOP
ï /èHUUHXU GH OèLQĆUPLªUH
ï /HV VH[WR\V DGGLFWè
ï /D YROHXVH SULW OHV PDLQV GDQV OH SDTXHW
ï /H SRPSLHU ¢ OD UHVFRXVH
ï /H FDVWLQJ GH OD EHOOH
ï 5HMRLQV PRL YR\HXU
ï /èDJHQW LPPRELOLHU HW OD PLOOLDUGDLUH
ï 5«YHLO HQ GRXFHXU
ï /D WRUWXUH XOWLPH 9HUVLRQ GRPLQ«
ï /¤FKH OD FRQVROH PRQ DPRXU
ï /H URPDQ «URWLTXH
ï /èLQYHQWHXU IRX
ï 5HQGH] YRXV P«GLFDO
ï /D MRXUQ«H YD ¬WUH ORQJXH
ï 'RXEOH SODLVLU
ï /D YRLH GX ERQGDJH
ï /H©RQV SDUWLFXOLªUHV
ï /HV KRUV OD ORL
ï /H ĆOP ;
ï 0DGDPH HVW VHUYLH
ï /H G°QHU URPDQWLTXH
ï /D GRXFKH FKDXGH
ï 2Q QH VH WRXFKH SDV
ï /D WRUWXUH XOWLPH 9HUVLRQ GRPLQ«H
ï /H UHVWDXUDQW HVW HQ IHX
ï 2Q D SDV OH WHPSV
7$%/($8 '(6 6&25(6
6L YRXV FRPSWH] WHQLU OH VFRUH YRLFL YRWUH WDEOHDX
/,67( '(6 *$*(6 0,*1216 (7 &248,16
'«FRXYUH] YRWUH OLVWH GH JDJHV VL YRXV OH VRXKDLWH]
&$57(6 '(6 *$*(6 (7 '(6 6&(1$5,26 $ '(&283(5
8Q SHX GH G«FRXSDJH " 9RLFL OHV FDUWHV ¢ G«FRXSHU
7$%/($8 5(&$3,78/$7,) '(6 35$7,48(6 '(6 6&5,376
5HWURXYH] XQ WDEOHDX FRPSOHW GHV SUDWLTXHV FRQWHQXHV GDQV
FKDTXH VF«QDULR VL YRXV DYH] GHV HQYLHV SU«FLVHV
/(6 5(*/(6 '8 -(8 (7 '(6 &216(,/6 3285 9286
/( 5(63(&7 (7 /( &216(17(0(17 $9$17 7287
3RXU TXH FH MHX VRLW OH SOXV DJU«DEOH HW OH SOXV U«XVVL SRVVLEOH FKDFXQ GHV VF«QDULRV
GRLW ¬WUH U«DOLV« GDQV OH UHVSHFW GH YRWUH SDUWHQDLUH HW DYHF VRQ WRWDO FRQVHQWHPHQW
,O VèDJLW GH OD VHXOH UªJOH HW GH OD SOXV LPSRUWDQWH
/(6 %$6(6 '8 -(8
&KDFXQ SRVVªGH XQ mbVF«QDULRb} &HOXL FL FRQWLHQW OHV «O«PHQWV VXLYDQWVb
ï 8Q V\QRSVLV GH OèKLVWRLUH FRPPXQH TXL YRXV SHUPHWWUD GH YRXV LPPHUJHU GDQV
OèLQWULJXH SULQFLSDOH HW GH YRXV VLWXHU
ï 8QH ĆFKH SHUVRQQDJH DYHF YRWUH WHQXH YRV DFFHVVRLUHV HW YRWUH UROH SOD\
ï 9RWUH OLVWH GèREMHFWLIV ¢ DFFRPSOLU HW OèH[S«ULHQFH ;3 TXèLOV YRXV UDSSRUWHQW
9RV REMHFWLIV GRLYHQW UHVWHU VHFUHWV (Q HIIHW FèHVW LFL TXH U«VLGH OH P\VWªUH HW OH
SODLVLU PDLV DXVVL OD FRQVWUXFWLRQ GH YRWUH KLVWRLUH 9RXV GHYH] U«DOLVHU WRXV YRV
REMHFWLIV DĆQ GH JDJQHU OH SOXV Gè;3 SRVVLEOH /LEUH ¢ YRXV GH MRXHU OH U¶OH SOD\ ¢ IRQG
RX SDV ,O QH YRXV UHVWH SOXV TXè¢ FRPPHQFHU OD SDUWLH HW ¢ YRXV DPXVHU
9275( (;3(5,(1&( ;3 7$%/($8 '(6 6&25(6 (7 *$*(6
&KDTXH VF«QDULR YRXV SHUPHW GH JDJQHU GHV mSRLQWV GèH[S«ULHQFH} OHV ;3 9RXV
SRXYH] ELHQ HQWHQGX MRXHU XQLTXHPHQW SRXU OH IXQ VDQV FRPSWHU OHV VFRUHV RX
G«FLGHU GH SLPHQWHU XQ SHX OD FKRVH HQ UDMRXWDQW XQ FKDOOHQJH JU¤FH ¢ FHV GHUQLHUV
9RXV DYH] HQ SDJH
XQ WDEOHDX GHV VFRUHV YRXV SHUPHWWDQW GH JDUGHU OH FRPSWH
DX ĆO GHV VF«QDULRV HW GH G«FLGHU GX RX GH OD JUDQG H JDJQDQW H 9RXV SRXYH] DXVVL
G«FLGHU GH GRQQHU XQ JDJH DX SHUGDQW GH FKDTXH VF«QDULR
9RXV WURXYHUH] HQ SDJH
XQH OLVWH GH JDJHV SRXU U«FRPSHQVHU OH OD YDLQTXHXU
&HV JDJHV VRQW GLYLV«V HQ GHX[ FDW«JRULHVb /HV SHWLWV JDJHV SRXU OH SHUGDQW GH
FKDTXH VF«QDULR HW OHV JDJHV XOWLPHV SRXU OH SHUGDQW DX VFRUH WRWDO 'DQV FKDTXH FD
W«JRULH YRXV DXUH] GHX[ W\SHV GH JDJHVb OHV JDJHV PLJQRQV HW OHV JDJHV FRTXLQV
/HV JDJHV FRTXLQV VRQW GHV JDJHV TXL LPSOLTXHURQW GHV DFWHV FRPPH GHV SHWLWHV J¤
WHULHV VH[XHOOHV RX GHV DFWLRQV VHQVXHOOHV «URWLTXHV /HV JDJHV PLJQRQV SRUWHQW HX[
VXU GH SHWLWHV DWWHQWLRQV URPDQWLTXHV GX TXRWLGLHQ
&200(17 &+2,6,5 81 6&(1$5,2b"
81 '( 9286 '(8; &+2,6,7 81 6&(1$5,2
ï 9RXV FKRLVLVVH] ¢ WRXU GH U¶OH XQ VF«QDULR HQ OLVDQW OHV U«VXP«V GH FHV GHUQLHUV
ï 9RXV G«VLJQH] TXL FKRLVLUD OH VF«QDULR ¢ OèDLGH GèXQ SHWLW MHX FRPPH SLHUUH SD
SLHU FLVHDX RX HQ ODQ©DQW XQ G«
/( +$6$5' &+2,6,7 3285 9286
9RXV WURXYHUH] HQ SDJH
GHV FDUWHV ¢ LPSULPHU DYHF OH WLWUH GH FKDTXH VF«QD
ULR ,O YRXV VXIĆW DORUV GH OHV G«FRXSHU HW GH WLUHU DX VRUW XQ VF«QDULR
/(6 5(*/(6 '8 -(8 (7 '(6 &216(,/6 3285 9286
35$7,48(6 121 928/8(6
&H WRPH D EHDX ¬WUH mVRIW} FHUWDLQV VF«QDULRV GHPDQGHQW GHV SUDWLTXHV VH[XHOOHV
SUHVTXH mKDUFRUH} FRPPH OD VRGRPLH SDU H[HPSOH ,O VH SHXW TXH YRXV QH VRXKDLWLH]
SDV U«DOLVHU FHOOHV FL 'DQV FH FDV SDV GH SDQLTXH OH VF«QDULR QèHVW SDV LQMRXDEOH SRXU
DXWDQW ,O YRXV VXIĆUD GèDQQXOHU FHV REMHFWLIV GH YRWUH OLVWH RX GH OHV UHPSODFHU
5HVWRQV SDU H[HPSOH VXU OD VRGRPLH &RQFHUWH] YRXV DYDQW GH G«EXWHU 6L FKDFXQ
GèHQWUH YRXV SRVVªGH XQ RX SOXVLHXUV REMHFWLIV DYHF FHWWH SUDWLTXH DQQXOH] OHV HW
DWWULEXH] YRXV OHV ;3 WRXW GH P¬PH SRXU QH S«QDOLVHU SHUVRQQH RX UHPSODFH] OèDQDO
SDU OH YDJLQDO (QFRUH XQH IRLV OH EXW HVW OèDPXVHPHQW HW OH UHVSHFW GRQF QèK«VLWH]
SDV ¢ DGDSWHU YRWUH H[S«ULHQFH GH MHX
(7 (168,7(b"
4XH IDLUH XQH IRLV WRXV OHV VF«QDULRV WHUPLQ«Vb" (W ELHQ DWWHQGUH OH VHFRQG WRPH RX
YRLU QRV DXWUHV RXYUDJHV ELHQ V½U 1RXV DOORQV VRUWLU GèDXWUHV WRPHV GRQW FHUWDLQV ¢
WKªPH HW QRXV DYRQV GHV OLYUHV FRTXLQV GLII«UHQWV GH FH FRQFHSW $ORUV VXLYH] QRXV
HW ¢ ELHQW¶Wb
0HUFL HW ERQ MHX ¢ YRXV
6,*1,),&$7,21 '(6 6<0%2/(6 (7 35$7,48(6
$&&(662,5(6
,QGLTXH TXH FH VF«QDULR YD Q«FHVVLWHU XQ RX SOXVLHXUV DFFHVVRLUHV SRXU ¬WUH U«DOLV« 3RXU
U«DOLVHU WRXV OHV VF«QDULRV GH FH WRPH YRXV DXUH] EHVRLQ GHV REMHWV VXLYDQWVb
$WWDFKHV %DQGHDX å &DP«UD RX VPDUWSKRQH å &KDQWLOO\ RX DXWUH &RXYHUWXUH RX VLPLODLUH /LYUH
«URWLTXH HERRN RX SDSLHU 0HQRWWHV å +XLOH GH PDVVDJH å /XEULĆDQW å 2UGLQDWHXU WDEOHWWH
%21'$*(
6LJQLĆH TXH GX ERQGDJH VHUD SU«VHQW GDQV OH VF«QDULR FèHVW ¢ GLUH OH IDLW GèDWWDFKHU OèXQH GHV
SHUVRQQHV DĆQ GèHQWUDYHU VHV PRXYHPHQWV 'DQV FH WRPH LO Qè\ D TXH GX ERQGDJH mbVRIWb} TXL
QèLPSOLTXH SDV GH P«WKRGHV GLIĆFLOHV RX GHPDQGDQW XQH H[S«ULHQFH GDQV FHWWH SUDWLTXH
%5$1/(77(
8Q REMHFWLI DX PLQLPXP LPSOLTXHUD XQH EUDQOHWWH GH 0DGDPH VXU 0RQVLHXUb EUDQOHWWH PD
QXHOOH HIIHFWX«H DYHF OHV PDLQV RX EUDQOHWWH HVSDJQROH HIIHFWX«H DYHF OHV VHLQV RX GH 0RQVLHXU HQ VROR
VDQV LQWHUYHQWLRQ GH 0DGDPH
'20,1$7,21
/èXQ GH YRXV GHX[ YD ¬WUH HQ SRVLWLRQ GH GRPLQDQW H HW OèDXWUH GH FH IDLW GH GRPLQ« H ,O YD
GRQF \ DYRLU XQH KL«UDUFKLH VH[XHOOH
(;7(5,(85
/H VF«QDULR GHPDQGHUD GH U«DOLVHU GHV DFWLRQV ¢ OèH[W«ULHXU GH YRWUH GRPLFLOH HQ WRXWH O«JDOL
W« ELHQ HQWHQGX OH EXW HVW GH VèDPXVHU SDV GèDYRLU XQH DPHQGH OLHX H[W«ULHXU RX MDUGLQ
0$66$*(
,O \ DXUD GDQV FH VF«QDULR XQ PDVVDJH «URWLTXH RX QRQ &HOD SHXW DOOHU GX PDVVDJH GHV
«SDXOHV DX PDVVDJH GX VH[H HQ SDVVDQW SDU OHV VHLQV OHV MDPEHV HWF
0$6785%$7,21
$ OèLPDJH GH OD EUDQOHWWH GHX[ FDV LFLb VRLW 0RQVLHXU VèRFFXSHUD GH 0DGDPH ¢ WUDYHUV XQH
PDVWXUEDWLRQ VRLW 0DGDPH VèRFFXSHUD GèHOOH P¬PH VDQV LQWHUYHQWLRQ
32512*5$3+,( (527,60(
'HPDQGHUD OèLPSOLFDWLRQ GèXQH VRXUFH H[W«ULHXUH HQ UHODWLRQ DYHF OD SRUQRJUDSKLH RX Oè«UR
WLVPHb ĆOP RX OLYUH TXH FH VRLW VXU RUGLQDWHXU VPDUWSKRQH WDEOHWWH
6(;( $1$/
'X VH[H DQDO VHUD SU«VHQW GDQV FH VF«QDULR 4XH FH VRLW SDU S«Q«WUDWLRQ RX O«FKDJH &RPPH
LQGLTX« GDQV OHV UªJOHV GX MHX YRXV SRXYH] G«ĆQLU HQVHPEOH GH UHPSODFHU FH VH[H DQDO SDU
GX YDJLQDO VL YRXV QH VRXKDLWH] SDV U«DOLVHU FHWWH SUDWLTXH
6(;( 25$/
)HOODWLRQ FXQQLOLQJXV YRLU DQXOLQJXV VL YRXV DFFHSWH] OH VH[H DQDO &H VF«QDULR FRPSUHQGUD
GHV DFWLRQV ¢ U«DOLVHU DYHF YRWUH ERXFKH SRXU OH SOXV JUDQG SODLVLU GH YRWUH SDUWHQDLUH
6(;( 9$*,1$/
8Q RX SOXVLHXUV REMHFWLIV GH FH VF«QDULR GHPDQGHURQW GX VH[H YDJLQDO 9RXV SRXUUH] YRXV
O¤FKHU HW IDLUH OèDPRXU FRPPH GHV E¬WHV 2X SDV 9RXV YHUUH] FHOD
6(;72<
&H VF«QDULR UHTXLHUW XQ VH[WR\ TXèLO VRLW I«PLQLQ RX PDVFXOLQ $WWHQGH] YRXV ¢ YRXV VHUYLU GH
YRV MRXHWVb 'DQV FH WRPH VH[WR\ W\SH JRGHPLFKHW XQ GH W\SH YLEUDQW HW XQ PDVWXUEDWHXU
92<(85,60(
/H YR\HXULVPH GDQV FH WRPH FRQVLVWH ¢ UHJDUGHU OèDXWUH VH IDLUH SODLVLU SDUIRLV HQ PRGH
HVSLRQ QH SDUIRLV DYHF VD SDUWLFLSDWLRQ &HOD SHXW «JDOHPHQW FRQVLVWHU ¢ IDLUH GHV VHVVLRQV
GH PDVWXUEDWLRQ PXWXHOOH
6<1236,6 '(6 6&(1$5,26 '( &( 720(
ï 81 0$66$*( (1 352)21'(85
&èHVW OH JUDQG MRXU OH MRXU G«WHQWH GH 0DGDPH $XMRXUGèKXL DSUªV GHV VHPDLQHV
GèDWWHQWH HOOH D UHQGH] YRXV ¢ XQ LQVWLWXW GH PDVVDJH WUªV SULV« SRXU XQH ORQJXH
VHVVLRQ GH PDVVDJH HW GH VRLQV GLYHUV 4XHOOH QèHVW SDV VD VXUSULVH TXDQG RQ OXL
GHPDQGH GH FKRLVLU TXL OD PDVVHUD $SUªV TXHOTXHV FRXSV GèÎLO VRQ FKRL[ VH SRUWH
VDQV K«VLWHU VXU XQ PDVVHXU HQ SDUWLFXOLHU 3RXUTXRL SDV DSUªV WRXW " -RXUQ«H
H[FHSWLRQQHOOH DFWLYLW« H[FHSWLRQQHOOH 3RXUTXRL QH SDV HVVD\HU GèDYRLU XQ PDVVDJH
WUªV WUªV SDUWLFXOLHU
ï 7287 3285 /$ 5(,1(
(OOH HVW OD SOXV JUDQGH 5HLQH TXH Oè+LVWRLUH QèDLW MDPDLV FRQQXH &UDLQWH SDU VHV
HQQHPLV DGPLU«H SDU VHV VXMHWV &HSHQGDQW DSUªV WRXV VHV H[SORLWV DXMRXUGèKXL OD
5HLQH VèHQQXLH (W HOOH HVW GèKXPHXU FRTXLQH (OOH VDLW WUªV ELHQ TXH SHUVRQQH QèRVH
MDPDLV ULHQ OXL UHIXVHU (OOH YLHQW MXVWHPHQW GH FDSWXUHU XQ HVSLRQ DXMRXUGèKXL
EHO KRPPH 3OXW¶W O¤FKH LO VRXKDLWHUD ¢ WRXW SUL[ VDXYHU VD YLH (OOH DLPH DYRLU FH
TXèHOOH YHXW HOOH OH IDLW GRQF PRQWHU GDQV VD VXLWH ,O QH SHXW IDLUH TXèXQH FKRVH
RE«LU DX[ SXOVLRQV GH VD QRXYHOOH UHLQH 6RXV SHLQH GH SHUGUH OD W¬WH
ï /( 3+272*5$3+( (67 81 3(59(56
2VHUD W LO OH IDLUH " $SUªV WRXW FèHVW XQ SKRWRJUDSKH WUªV SRSXODLUH (W HOOH VHPEOH
SU¬WH ¢ WRXW SRXU GHYHQLU PDQQHTXLQ /RUV GH OHXU HQWUHWLHQ HOOH OXL D FRQĆ« TXH OH
QX QH OD G«UDQJHDLW SDV TXèHOOH «WDLW RXYHUWH ¢ WRXW ‹WDLW FH XQ VRXV HQWHQGX " (OOH
OXL SOD°W «QRUP«PHQW HW OèDWWLUDQFH VHPEOH U«FLSURTXH 2VHUD W LO OH IDLUH 3URĆWHU
GH OD VLWXDWLRQ ORUVTXèLO VH UHWURXYHUD IDFH ¢ VRQ FRUSV HW VRQ UHJDUG "
ï -( 68,6 0,(8; 48è81 ),/0
(OOH YHXW OXL IDLUH XQH VXUSULVH FH VRLU HW G«FLGH GH UHQWUHU SOXV W¶W GX WUDYDLO 6XU
SULVH ¢ GRXEOH VHQV SXLVTXèHOOH G«FRXYUH PRQVLHXU HQ WUDLQ GH VH IDLUH SODLVLU GH
YDQW XQ ĆOP TXèHOOH DLPHUDLW U«DOLVHU SOXW¶W TXH GH UHJDUGHU (OOH YD DORUV SURĆWHU
TXHOTXHV LQVWDQWV GX VSHFWDFOH DYDQW GH UHMRLQGUH VRQ KRPPH DĆQ GH OXL PRQWUHU
TXèLFL OD U«DOLW« HVW ELHQ SOXV MRXLVVLYH TXH OD ĆFWLRQ
ï /è(55(85 '( /è,1),50,(5(
&èHVW VRQ SUHPLHU MRXU VXU OH WHUUDLQ OH VWUHVV HVW SDOSDEOH $XMRXUGèKXL HOOH VH UHQG
FKH] XQ SDWLHQW HQ ĆQ GH WUDLWHPHQW DĆQ GH Y«ULĆHU TXH WRXW YD ELHQ HW TXH VRQ GHU
QLHU WUDLWHPHQW HVW SULV DYHF VRLQ 8VDQW SRXUWDQW GH WRXWHV OHV SU«FDXWLRQV QRWUH
LQĆUPLªUH LQYHUVH OHV FDFKHWV GX WUDLWHPHQW 6RQ SDWLHQW YD ¬WUH DWWHLQW GèXQH ORQJXH
HW WUªV J¬QDQWH «UHFWLRQ *¬Q«H PDLV SURIHVVLRQQHOOH HOOH YD GRQF OXL GHPDQGHU FH
TXèHOOH SHXW IDLUH SRXU U«SDUHU VRQ HUUHXU SRXU VRLJQHU FH mbSHWLW WURXEOHb} (QĆQ
SHWLW )D©RQ GH SDUOHU
ï 6(;72<6 $'',&7
&èHVW YRWUH MRXUQ«H 9RXV DYH] SULV XQ MRXU GH FRQJ« VS«FLDOHPHQW SRXU YRXV DEDQ
GRQQHU ¢ XQH MRXUQ«H GH G«SUDYDWLRQ VH[XHOOH /D MRXUQ«H YD ¬WUH FKDXGH WUªV
FKDXGH 9RWUH SDVVLRQb OHV VH[WR\Vb (W DXMRXUGèKXL HX[ DXVVL YRQW FKDXIIHU &HWWH
MRXUQ«H YD ¬WUH G«GL«H DX SODLVLU PDLV SDV DX[ «EDWV 1RQ SRXU ©D LO IDXGUD DW
WHQGUH OD ĆQ GH MRXUQ«H $OOH] YRXV WHQLU " ,O YD ELHQ IDOORLU
ï 92/(86( 35,6( /$ 0$,1 '$16 /( 3$48(7
0DOJU« VRQ WDOHQW HOOH QèDYDLW SDV UHPDUTX« OèDODUPH VLOHQFLHXVH GH OD PDLVRQb /D
YROHXVH HVW SULVH VXU OH IDLW SDU XQ SROLFLHU TXL SRLQWH VXU HOOH XQH DUPH ¢ IHX 3RXU
WDQW FH QèHVW SDV VRQ DUPH TXèHOOH UHPDUTXH HQ SUHPLHU ,O FRPPHQFH ¢ SURF«GHU
¢ OèDUUHVWDWLRQ 0LQFHb (OOH IDLW ©D GHSXLV GHV DQQ«HV FRPPHQW D W HOOH SX IDLUH XQH
HUUHXU VL VWXSLGH 3DV GH SDQLTXH FèHVW XQH IHPPH IRUWH LQWHOOLJHQWH HW RSSRUWX
QLVWH (OOH D ELHQ YX FRPPHQW LO OD UHJDUGH $SUªV TXHOTXHV VHFRQGHV GH U«ćH[LRQ
HOOH D XQ SODQ (W FHV PHQRWWHV SRXUURQW ELHQ VHUYLU
ï /( 3203,(5 $ /$ 5(6&2866(
6HV YRLVLQV RQW DSSHO« OHV SRPSLHUVb /HV SRPSLHUVb 3RXU XQ VLPSOH SHWLW IHX GH
FDVVHUROH ,O Qè\ DYDLW SDV GH TXRL VèLQTXL«WHU LO \ D XQ SHX GH IXP«H GDQV OH FRXORLU
FRPPXQ PDLV ULHQ GH ELHQ P«FKDQWb /RUVTXH VD SRUWH VRQQH LO Qè\ D TXèXQ VHXO
SRPSLHU 8QH XUJHQFH DLOOHXUV SRXU VHV FROOªJXHV PDLV OXL D WRXW GH P¬PH YRXOX
Y«ULĆHU VL HOOH DOODLW ELHQ &èHVW «WUDQJH HOOH VHQW OH IHX TXL PRQWH HQ HOOH 8Q PDODLVH
OD SUHQG VRXGDLQ 8Q IDX[ PDODLVH ELHQ HQWHQGX 0DLV LO IDXW ELHQ TXH TXH VRQ
SRPSLHU «WHLJQH OH IHX TXL EU½OH HQ HOOH &èHVW J¬QDQW GH OH IDLUH VH G«SODFHU SRXU
ULHQ DSUªV WRXW
ï /( &$67,1* '( /$ %(//(
(OOH VRXKDLWH VèHVVD\HU ¢ OD SRUQRJUDSKLH ,O HVW XQ JUDQG SURGXFWHXU HW U«DOLVDWHXU
GH ĆOPV HW OHXU UHQFRQWUH D OLHX HQ FH MRXU *UDQG SURIHVVLRQQHO QRWUH SURGXFWHXU
¢ VXFFªV QH SHXW VH SHUPHWWUH GèHQJDJHU XQH DFWULFH TXL QèD SDV OH SURĆO (OOH HQ
UHYDQFKH VH GRQQH WRXMRXUV ¢ IRQG HW TXHO TXH VRLW OH SURMHW WLHQW ¢ FH TXèLO VRLW
SDUIDLW (OOH YHXW GRQF VèDVVXUHU GHV FRPS«WHQFHV GH FH VRLW GLVDQW JUDQG QRP GX
SRUQR ,O QH OH VDLW SDV HQFRUH PDLV HOOH YD OH WHVWHU WRXW DXWDQW TXèLO YD OD WHVWHU
0RWHXU $FWLRQ
ï 5(-2,16 02, 92<(85
$ORUV TXèLO EULFROH GH VRQ F¶W« LO HQWHQG GHV EUXLWV «WUDQJHV ,O MXUHUDLW TXH VH VRQW
GHV FULV GH SODLVLU ,O HVW GèKXPHXU FRTXLQH PDLV TXDQG P¬PH GH O¢ ¢ HQWHQGUH
GHV YRL[ 3RXUWDQW LO MXUHUDLW OHV HQWHQGUHb ,O PªQH GRQF OèHQTX¬WH HW FHV EUXLWV
OèDPªQHQW FKH] VD YRLVLQH 9R\HXU GDQV Oè¤PH LO DYDQFH HW G«FRXYUH GHUULªUH XQH
SRUWH HQWUH RXYHUWH VD YRLVLQH TXL VH GRQQH GX SODLVLU GHYDQW XQ ĆOP ; ,O G«FLGH GH
VH IDLUH SODLVLU DXVVL HQ OD UHJDUGDQW 6DQV VDYRLU TXèLO «WDLW WRPE« GDQV VRQ SODQ TXL
YD VH U«Y«OHU WUªV DJU«DEOH
ï /è$*(17 ,002%,/,(5 (7 /$ 0,//,$5'$,5(
&HOD IDLW SOXVLHXUV MRXUV G«M¢ TXèHOOH D ćDVK« VXU FHWWH PDLVRQ HW HOOH D ODUJHPHQW
OHV PR\HQV GH VH OèDFKHWHU /RUV GH OD YLVLWH FH QèHVW SDV OD PDLVRQ TXèHOOH YHXW DYRLU
PDLV OèDJHQW LPPRELOLHU &HSHQGDQW LO VHPEOH WUªV SUR OH FRQYDLQFUH YD GHPDQGHU
XQ FHUWDLQ GRLJW« 0DLV HOOH D OèKDELWXGH GèDYRLU FH TXèHOOH YHXW HW DXMRXUGèKXL QH
FKDQJHUD SDV FHWWH KDELWXGH
ï 5(9(,/ (1 '28&(85
/D QXLW D «W« FKDXGH HW DJLW«H (OOH QèD HX TXH GHV U¬YHV «URWLTXHV HW DX U«YHLO VRQ
G«VLU HVW DX SOXV KDXW 0DOKHXUHXVHPHQW VRQ KRPPH GRUW HQFRUH SURIRQG«PHQW
(OOH G«FLGH DORUV GH VèDPXVHU HW GH U«YHLOOHU XQH VHXOH SDUWLH GH VRQ FRUSV SRXU FRP
PHQFHU $ YRLU VèLO VH U«YHLOOHUD RX VL HOOH SRXUUD MRXHU DYHF OXL MXVTXèDX ERXW GDQV OH
VLOHQFH 4XRL TXèLO HQ VRLW HOOH YHXW DVVRXYLU VHV HQYLHV (W DYHF OXL
ï 725785( 8/7,0( 9(56,21 '20,1(
,O QH VH UDSSHOH SDV FH TXèLO VèHVW SDVV« H[DFWHPHQW 7RXW FH TXèLO VDLW FèHVW TXèLO HVW
LFL GDQV FHW HQGURLW DWWDFK« VXU XQH FKDLVH DX PLOLHX GH OD SLªFH SHQGDQW TXèXQH
VXSHUEH LQFRQQXH OXL IDLW IDFH OH UHJDUGDQW DYHF XQ UHJDUG GH EUDLVH &HOOH FL MRXH
G«OLFDWHPHQW DYHF VRQ FRUSV GH SOXV HQ SOXV LQWHQV«PHQW MXVTXè¢ OH IDLUH UHQWUHU
GDQV VRQ LQWLPLW« 3OXV HOOH MRXH SOXV OH G«VLU PRQWH HQ OXL &HSHQGDQW LO QH SHXW
DEVROXPHQW ULHQ IDLUH MXVWH OD UHJDUGHU 6DXI VL HOOH HQ G«FLGH DXWUHPHQW 0DLV ©D
ï /$&+( /$ &2162/( 021 $0285
0RQVLHXU HVW WUDQTXLOOHPHQW HQ WUDLQ GH MRXHU MR\VWLFN HQ PDLQ VDXI TXèHOOH SU«I«
UHUDLW TXèLO MRXH SOXW¶W DYHF VHV MR\VWLFNV ¢ HOOH (W SDU OD P¬PH RFFDVLRQ OXL IDVVH GX
ELHQ 6RQ G«Ćb OXL IDLUH O¤FKHU OD FRQVROH HW SRXU VH IDLUH FèHVW HOOH TXL YD VH O¤FKHUb
(OOH YD GRQF VRUWLU VHV SOXV EHDX[ DWRXWV SRXU IDLUH HQ VRUWH TXH OH MHX GH FH VRLU VRLW
3(*,
ï /( 520$1 (527,48(
/H MRXHW HVW HQ SODFH ELHQ SODF« HQWUH VHV FXLVVHV 'HYDQW HOOH XQ URPDQ «URWLTXH
VHXOH FKRVH TXèHOOH SHXW DWWUDSHU VHXOH FKRVH TXH VHV HQWUDYHV OXL SHUPHWWHQW GH
PDQLSXOHU 6RQ ERXUUHDX HVW DVVLV HQ IDFH GèHOOH SDWLHQW HW FRPPHQFH ¢ MRXHU DYHF
OH VH[WR\ TXL HVW HQ HOOH ,O MRXH DYHF HOOH VHV OLPLWHV VRQ SODLVLU (OOH QèD SDV OH FKRL[
SRXU FRQWLQXHU HOOH GRLW OLUH FH OLYUH 6HXO OH IXWXU OXL GLUD VL HOOH QH VHUD TXèXQH
VLPSOH OHFWULFH RX VL HOOH YD HOOH DXVVL «FULUH XQH KLVWRLUH «URWLTXH
ï /è,19(17(85 '( *(1,(
'HSXLV GHV PRLV LO HVW HQIHUP« GDQV VRQ DWHOLHU VRQ REMHFWLIb FRQFHYRLU OèDQGUR±GH
SDUIDLW 8Q DQGUR±GH TXL UHVVHPEOH FRPPH GHX[ JRXWWHV GèHDX ¢ XQH KXPDLQH (OOH
HVW SU¬WH FèHVW DXMRXUGèKXL OèKHXUH GX WHVW XOWLPH ,QYHQWHXU WUªV ULJRXUHX[ LO YD
GRQF OD WHVWHU VRXV WRXWHV VHV FRXWXUHV (W SRXU QH SDV ¬WUH HPE¬W« LO OèD SURJUDP
P« SRXU TXèHOOH U«SRQGH ¢ OD PRLQGUH GH VHV H[LJHQFHV TXèHOOH RE«LVVH DX[ GRLJW HW ¢
OèÎLO ,O IDXW ELHQ DYRLU TXHOTXHV DYDQWDJHV
ï 5(1'(= 9286 0(',&$/
/D SDWLHQWH GX MRXU UHVVHQW GH O«JªUHV GRXOHXUV VXU OHV FXLVVHV HW VXU OHV F¶W«V (OOH
SHQVH TXH FHOD HVW G½ ¢ XQH SHWLWH FKXWH TXèHOOH D IDLW LO \ D SOXVLHXUV MRXUV GH FHOD /H
P«GHFLQ GHPDQGH DORUV ¢ FHOOH FL GH OHYHU VHV Y¬WHPHQWV SRXU TXèLO SXLVVH OèDXVFXO
WHU YRLU VèLO Qè\ D SDV GèK«PRUUDJLH RX DXWUH FKRVH 0DLV HOOH HVW HQ SDUIDLWH VDQW«
HW OD VHXOH FKRVH TXèLO UHPDUTXH FèHVW ¢ TXHO SRLQW VRQ FRUSV OèDWWLUH $ WUDYHUV VD
EORXVH OD MHXQH IHPPH YD DORUV VèDSHUFHYRLU GH VRQ DWWLUDQFH HW YD VH ODLVVHU SRUWHU
SDU XQH YLVLWH P«GLFDOH WUªV VS«FLDOH
ï /$ -2851(( 9$ (75( /21*8(
'«SDUW FKDFXQ GH VRQ F¶W« ¢ K 5HWRXU ¢ K /D MRXUQ«H YD ¬WUH ORQJXH 0DLV
SDV ¢ FDXVH GX WUDYDLO QRQ ¢ FDXVH GHV PHVVDJHV TXL HURQW «FKDQJ«V DX FRXUV GH
FHOOH FL 7RXWH FHWWH MRXUQ«H YRXV DOOH] WRXW IDLUH SRXU TXH OD SUHPLªUH FKRVH TXL
VHUD IDLWH FH VRLU FèHVW XQH ODQJRXUHXVH SDUWLH GH MDPEHV HQ OèDLU 7RXW FRPPHQFH
WUDQTXLOOHPHQW HQ G«EXW GH PDWLQ«H DYHF XQ VH[WR SDUWLFXOLªUHPHQW LQW«UHVVDQW
'H TXRL ELHQ HQFOHQFKHU OD MRXUQ«H
ï '28%/( 3/$,6,5
0DGDPH D XQH SHWLWH HQYLH GH GLII«UHQW FH VRLU HOOH D HQYLH GèHVVD\HU TXHOTXH FKRVH
GH QRXYHDX (W SRXU ©D TXRL GH PLHX[ TXH OH VH[H GH VRQ KRPPH HW VRQ MRXHW ID
YRULb" /èDPELDQFH HVW O¢ OHV FDUHVVHV FRPPHQFHQW $XMRXUGèKXL FèHVW G«FLG« HOOH
HVVD\H XQ QRXYHDX WUXF HOOH YD ¬WUH JRXUPDQGH (W SRXU ©D HOOH YD YRXORLU WRXW HQ
P¬PH WHPSV
ï /$ 92,( '8 %21'$*(
/HV OLHQV YRQW VH VHUUHU FH VRLU $X SURJUDPPHb GX ERQGDJHb $ WRXU GH U¶OH YRXV
DOOH] ¬WUH GRPLQDQW H HW GRPLQ« H 4XH YRXV U«VHUYH YRWUH SDUWHQDLUH b" 9RXV OH
YHUUH] DX IXU HW ¢ PHVXUH 4XRL TXèLO HQ VRLW OD SDUWLH VH[XHOOH GH FH VRLU YD ¬WUH SDU
WLFXOLªUHPHQW RV«H (W VHUU«H 0DLV TXL YD FRPPHQFHU HQ SUHPLHUb" $X ULVTXH GH
VXELU SDU OD VXLWH OH FRXUURX[ GH VRQ SU«F«GHQW HVFODYH " &H VRQW OHV G«V TXL G«FLGH
URQW &HOXL DYHF OH SOXV JUDQG FKLIIUH FRPPHQFH HQ GRPLQDQW H
ï /(&216 3$57,&8/,(5(6
(OOH D VRLI GH FRQQDLVVDQFHV HW VRQ VXMHW GX PRPHQW FèHVW OH FRUSV KXPDLQ (OOH VH
SDVVLRQQH SRXU VRQ IRQFWLRQQHPHQW (OOH D OèKDELWXGH GH SUHQGUH GHV FRXUV SDUWL
FXOLHUV PDLV LO IDXW GLUH TXH FH SURIHVVHXU HVW SDUWLFXOLªUHPHQW DWWLUDQW HW VHPEOH
PD°WULVHU VRQ VXMHW /XL ¢ OèLQYHUVH QH UHQFRQWUH TXH SHX Gè«WXGLDQWHV GH FH W\SH
3RXU VRQ SOXV JUDQG SODLVLU 4XL GLW FRUSV KXPDLQ GLW WUDYDX[ SUDWLTXHV (W HOOH YD
YLWH G«FRXYULU TXèLO PD°WULVH OH VXMHW VXU OH ERXW GHV GRLJWV 0DLV SDV TXH
ï /(6 +256 /$ /2,
/HV GHX[ DPDQWV VRQW GHV SULVRQQLHUV GH ZHVWHUQb ,OV VRQW GDQV OHXU FHOOXOH OHV
PDLQV PHQRWW«HV WRXV OHV GHX[ FH TXL HQWUDYH OHXUV PRXYHPHQWV &HSHQGDQW OH
G«VLU «WDQW WURS LQWHQVH LOV VèDUUDQJHQW SRXU IDLUH WRXW GH P¬PH OèDPRXU '«VKDELO
ODJH DYHF OHV GHQWV HW SRVLWLRQV VHUU«HV GH ULJXHXU 5LHQ QH OHV HPS¬FKHUD GèDVVRXYLU
OHXUV HQYLHV VDXYDJHV $SUªV WRXW FH VRQW GHV KRUV OD ORL
ï /( ),/0 ;
$ORUV TXèLOV VRQW WUDQTXLOOHPHQW GHYDQW OD W«O« LOV ]DSSHQW VDQV VDYRLU TXRL UHJDU
GHU 0RQVLHXU D DORUV XQH LG«H SRXUTXRL QH SDV VH UHJDUGHU XQ SHWLW ĆOP ; $SUªV
TXHOTXHV PLQXWHV GH U«ćH[LRQ 0DGDPH DFFHSWH PDLV ¢ XQH FRQGLWLRQb HOOH YHXW VH
ODLVVHU SRUWHU SDU OD VRLU«H LO VH G«EURXLOOH SRXU OH UHVWH $SUªV XQ VXFFXOHQW EDLVHU
TXL VFHOOH OH FRQWUDW OD V«DQFH FRPPHQFH
ï 0$'$0( (67 6(59,(
(OOH D EHDXFRXS GH FKDQFH 3RXU OèDLGHU GDQV VRQ TXRWLGLHQ HOOH HVW WRPE«H VXU XQH
SHUOH ,O HVW EHO KRPPH GRX« GDQV FH TXèLO IDLW HW VHPEOH SU¬W ¢ WRXW SRXU OD VDWLV
IDLUH &HOD OXL GRQQH GRQF XQH LG«H -XVTXè¢ TXHO SRLQW VHUDLW LO SU¬W ¢ DOOHU SRXU
VDWLVIDLUH VRQ HPSOR\HXVH b" (OOH YD GRQF ¢ GRXFHPHQW OH WHVWHU HQ HVS«UDQW TXèHOOH
DXUD HQWLªUH VDWLVIDFWLRQ GH VHV HQYLHV 6DQV SRXU DXWDQW ULVTXHU GH SHUGUH VHV
VHUYLFHV
ï /( ',1(5 520$17,48(
&H VRLU FèHVW VRLU«H WUDQTXLOOH SHWLW UHSDV DX[ FKDQGHOOHV HQ DPRXUHX[ 0DLV YRXV
DYH] G«FLG« GH FKDQJHU XQ SHWLW SHX GH GèKDELWXGH HW YRXV DOOH] GRQF SU«YRLU XQ
G°QHU URPDQWLTXH DX G«SDUW TXL YD GRXFHPHQW GHYHQLU «URWLTXH HW ELHQ SOXV (W
O¢ DXVVL TXHOTXHV SHWLWHV VXUSULVHV LQKDELWXHOOHV YRQW YRLU OH MRXU 4XèDOOH] YRXV
IDLUH b" 6XUSULVH 0DLV FH VHUD G«OLFLHX[
ï /$ '28&+( &+$8'(
$ORUV TXèHOOH FRPPHQFH ¢ VH GRXFKHU LO OD UHMRLQW WUDQTXLOOHPHQW GDQV OD VDOOH GH EDLQ
HW OXL GHPDQGH VèLO SHXW OD UHMRLQGUH (OOH UHIXVH HOOH SU«IªUH ¬WUH WUDQTXLOOH 0DLV LO
QèD SDV GLW VRQ GHUQLHU PRW ,O VèDEVHQWH TXHOTXHV LQVWDQWV HW UHYLHQW DYHF GH VROLGHV
DUJXPHQWV &HV GHUQLHUV VHURQW LOV VXIĆVDQWV SRXU OD IDLUH FUDTXHU HW IDLUH PRQWHU
OD WHPS«UDWXUH GH OD GRXFKH b"
ï 21 1( 6( 728&+( 3$6
/H G«VLU HVW O¢ $X SOXV KDXW SRLQW ,OV QH VH FRQQDLVVHQW SDV YUDLPHQW PDLV SRXU
WDQW LOV VHQWHQW ELHQ TXèLO \ D TXHOTXH FKRVH ,OV VRQW ¢ XQ 0DULDJH HW ¢ YUDL GLUH VXLWH
¢ GHV SUREOªPHV GH FKDPEUH VH UHWURXYHQW GDQV OD P¬PH $ORUV TXH OèH[FLWDWLRQ
PRQWH HQ VH UHJDUGDQW LOV FRPPHQFHQW ¢ VH FDUHVVHU RXEOLDQW OHXU SXGHXU HQ VH
UHJDUGDQW WHQGUHPHQW ,OV QH VH FRQQDLVVHQW SDV PDLV SRXUWDQW LO YRQW SDUWDJHU XQ
PRPHQW WHUULEOHPHQW VHQVXHO
ï 725785( 8/7,0( 9(56,21 '20,1((
6RQ HQYLH FH VRLU FèHVW Gè¬WUH DWWDFK«H HW GH UHJDUGHU FHW LQFRQQX MRXHU DYHF VRQ
PHPEUH VRQ FRUSV VDQV SRXYRLU ULHQ IDLUH ¬WUH WRWDOHPHQW VDQV G«IHQVH IDFH ¢ OèHQ
YLH $WWDFK«H VXU XQH FKDLVH IDFH ¢ OXL HOOH HVW LPSXLVVDQWH HW HOOH DLPH ©D HOOH DLPH
UHJDUGHU HW VHQWLU OH G«VLU PRQWHU 5HVWHUD W HOOH VDQV ULHQ IDLUH ¢ IRQGUH R» YD W
HOOH WRXW IDLUH SRXU UHMRLQGUH FHW LQFRQQX GDQV OH SODLVLU " /H P\VWªUH HVW WRWDO
ï /( 5(67$85$17 (67 (1 )(8
&H VRLU YRXV IDLWHV OèDPRXU 0DLV DYDQW FHOD XQH SHWLWH VRUWLH VèLPSRVH 4XH GL
ULH] YRXV GèXQ SHWLW UHSDV ¢ OèH[W«ULHXUb" 9RXV DOOH] YRLU OD VRLU«H ULVTXH Gè¬WUH LQRX
EOLDEOH 4XèHVW FH TXL VHUD OH SOXV FKDXGb" 9RV SODWV RX YRXVb" $WWHQWLRQ ¢ UHVWHU
GDQV OD ORL WRXW GH P¬PH
ï 21 1è$ 3$6 /( 7(036
9RXV ¬WHV G«M¢ HQ UHWDUG HW OèH[FLWDWLRQ QH IDLW TXH PRQWHU DYHF FHWWH SHQV«H TXèRQ
YRXV DWWHQG DLOOHXUV 9RXV QèDYH] SOXV GH WHPSV PDLV YRXV DOOH] WRXW GH P¬PH
SUHQGUH PLQXWHV
PLQXWHV HW SDV XQH GH SOXVb $ YRV PDUTXHV 3U¬WV -RXLV
VH]b
926 6&(1$5,26 6217 $9$1&(6 0$'$0(
9RLFL GRQF WHV VF«QDULRV G«WDLOO«V WX WURXYHUDV WRXW FH GRQW WX DV
EHVRLQ SRXU PHQHU ¢ ELHQ WD mPLVVLRQ} HW REWHQLU OH SOXV Gè;3 SRV
VLEOH $WWHQWLRQ ¢ QH SDV RXEOLHU WHV REMHFWLIV GDQV OèDFWLRQ
&200(17 /,5( /(6 ),&+(6 6&(1$5,26 "
5HJDUGRQV HQ G«WDLO FH TXH FRQWLHQW FKDTXH ĆFKH VF«QDULR
/HV ;3 TXH WX SHX[ JDJQHU DYHF FH VF«QDULR
6\PEROH SOHLQ SUDWLTXH mLPSRV«H} SDU OH VF«QDULR
6\PEROH S¤OH SUDWLTXH G«SHQGDQW GèXQ GHV MRXHXUV
/H U«FDSLWXODWLI GH WRXWHV OHV SUDWLTXHV
SU«VHQWHV GDQV FH VFULSW
6\QRSVLV GH OèKLVWRLUH LQLWLDOH TXH YRXV
DYH] HQ FRPPXQ WRXV OHV GHX[
/HV G«WDLOV SURSUHV ¢ WRQ SHUVRQQDJH
VHXOHPHQW ¢ VDYRLU OD WHQXH OHV DF
FHVVRLUHV TXH WX SRXUUDV XWLOLVHU HW XQ
EUHI DSHU©X GH VD SURSUH KLVWRLUH SRXU
WèLPSU«JQHU GX U¶OH
/D OLVWH H[KDXVWLYH GH WHV REMHFWLIV
$ JDXFKH WX SHX[ VL WX OH YHX[ FRFKHU
OHV REMHFWLIV SRXU IDLUH OH FRPSWH
7X DV HQVXLWH OH QRPEUH Gè;3 TXH WH
UDSSRUWH FKDTXH REMHFWLI YDOLG«
$WWHQWLRQ FHUWDLQHV IRLV WX SHX[
SHUGUH GH Oè;3
2K ©D -XVWH OH QXP«UR GH SDJH
&èHVW OH JUDQG MRXU OH MRXU G«WHQWH GH 0DGDPH $XMRXUGèKXL DSUªV GHV VHPDLQHV
GèDWWHQWH HOOH D UHQGH] YRXV ¢ XQ LQVWLWXW GH PDVVDJH WUªV SULV« SRXU XQH ORQJXH
VHVVLRQ GH PDVVDJH HW GH VRLQV GLYHUV 4XHOOH QèHVW SDV VD VXUSULVH TXDQG RQ OXL
GHPDQGH GH FKRLVLU TXL OD PDVVHUD $SUªV TXHOTXHV FRXSV GèÎLO VRQ FKRL[ VH SRUWH
VDQV K«VLWHU VXU XQ PDVVHXU HQ SDUWLFXOLHU 3RXUTXRL SDV DSUªV WRXW " -RXUQ«H
H[FHSWLRQQHOOH DFWLYLW« H[FHSWLRQQHOOH 3RXUTXRL QH SDV HVVD\HU GèDYRLU XQ PDVVDJH
WUªV WUªV SDUWLFXOLHU
8QH VHUYLHWWH TXL FRXYULUD WD SRLWULQH HW WHV IHVVHV
'H OèKXLOH GH PDVVDJH
7RQ REMHFWLI HVW FODLU DYRLU XQ PDVVDJH SOXV TXH VS«FLDO 6HXOHPHQW FHW LQVWLWXW HVW U«SXW« SRXU
VRQ SHUVRQQHO WUªV SURIHVVLRQQHO ,O YD GRQF IDOORLU IRUFHU OHV FKRVHV 7X SURĆWHUDV GRQF GX PDV
VDJH SRXU WH G«WHQGUH HW WH PHWWUH GDQV OH EDLQ DYDQW Gè\ SORQJHU
ï 7HV MDPEHV WH VHPEOHQW ORXUGHV 'HPDQGH XQ PDVVDJH GHV
SLHGV DX[ IHVVHV
ï 7D SRLWULQH WH IDLW O«JªUHPHQW VRXIIULU XQ PDVVDJH HVW Q«FHV
VDLUH «JDOHPHQW
ï /RUVTXH VRQ PHPEUH HVW ELHQ GXU VRUV OH HW VXFH OH DYHF
SDVVLRQ
ï ‹FDUWH WHV FXLVVHV HW GHPDQGH OXL XQ PDVVDJH PDQXHO GH WRQ
FOLWRULV HW GH WRQ YDJLQ
ï 0DVVH VRQ VH[H DYHF GH OèKXLOH GX JODQG DX[ ERXUVHV
ï 7X OH IHUDV MRXLU GDQV OD SRVLWLRQ R» WX OèDV VXF« DX G«EXW DYHF
WD ERXFKH RX WD PDLQ
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
(OOH HVW OD SOXV JUDQGH 5HLQH TXH Oè+LVWRLUH QèDLW MDPDLV FRQQXH &UDLQWH SDU VHV
HQQHPLV DGPLU«H SDU VHV VXMHWV &HSHQGDQW DSUªV WRXV VHV H[SORLWV DXMRXUGèKXL OD
5HLQH VèHQQXLH (W HOOH HVW GèKXPHXU FRTXLQH (OOH VDLW WUªV ELHQ TXH SHUVRQQH QèRVH
MDPDLV ULHQ OXL UHIXVHU (OOH YLHQW MXVWHPHQW GH FDSWXUHU XQ HVSLRQ DXMRXUGèKXL
EHO KRPPH 3OXW¶W O¤FKH LO VRXKDLWHUD ¢ WRXW SUL[ VDXYHU VD YLH (OOH DLPH DYRLU FH
TXèHOOH YHXW HOOH OH IDLW GRQF PRQWHU GDQV VD VXLWH ,O QH SHXW IDLUH TXèXQH FKRVH
RE«LU DX[ SXOVLRQV GH VD QRXYHOOH UHLQH 6RXV SHLQH GH SHUGUH OD W¬WH
7X HV OD UHLQH PHWV FH TXH WX YHX[ 0¬PH XQ G«JXLVHPHQW GH 5HLQH VL WX HQ DV XQ
$XFXQ DFFHVVRLUH LPSRV« GDQV FH VF«QDULR
/H UROH SOD\ HVW DVVH] VLPSOH WX DV HQYLH GH WH IDLUH SUHQGUH HW GH GRPLQHU DORUV WX YDV OH IDLUH FDU
WX HV OD 5HLQH HW FèHVW FRPPH ©D &HW HVSLRQ WLHQW ¢ OD YLH HW WX OH VDLV WX YDV GRQF WRXW IDLUH SRXU
TXèLO WH GLYHUWLVVH $ WRL GH YRLU SDU OD VXLWH VL WX Oè«SDUJQHV OH SUHQGV FRPPH DPDQW RX OXL FRXSH
OD W¬WH 7X HV SHX SDWLHQWH HW WUªV VWULFWH VXU OHV RUGUHV WX QèDLPHV SDV TXH OèRQ GLVFXWH
ï 7X QH YHX[ MRXHU TXèDYHF XQ PHPEUH GXU $OORQJH WRL VRUV WD
SRLWULQH HW GHPDQGH ¢ WRQ VHUYLWHXU GH VRUWLU VRQ PHPEUH HW GH
VH WRXFKHU &DUHVVH WRL SDU GHVVXV WD FXORWWH SRXU WèH[FLWHU HQ
FRUH SOXV HW FRQWLQXH MXVTXè¢ FH TXèLO VRLW UDLGH HW WRL KXPLGH
ï 'HPDQGH OXL GH VH PHWWUH HQWLªUHPHQW QX SXLV GH YHQLU WèHQ
OHYHU WHV Y¬WHPHQWV VDQV TXH WX QèDLH ULHQ ¢ IDLUH
ï 2UGRQQH OXL GH WH O«FKHU HW XQH IRLV HQ DFWLRQ HQIRQFH ELHQ
VD W¬WH VXU WRQ FOLWRULV VDYRXUH
ï ,PSRVH WRQ UªJQH HW FKHYDXFKH OH HQ DQGURPDTXH GLULJH OH
ï (Q WDQW TXH 5HLQH WX GRLV MRXLU HW ELHQ &KRLVLV FRPPHQW MRXLU
HW RUGRQQH OXL GH VèH[«FXWHU
ï 6L WX QH OèDV SDV IDLW MRXLU DYHF WRL G«FLGH GH FRPPHQW LO MRXLW
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
2VHUD W LO OH IDLUH " $SUªV WRXW FèHVW XQ SKRWRJUDSKH WUªV SRSXODLUH (W HOOH VHPEOH
SU¬WH ¢ WRXW SRXU GHYHQLU PDQQHTXLQ /RUV GH OHXU HQWUHWLHQ HOOH OXL D FRQĆ« TXH OH
QX QH OD G«UDQJHDLW SDV TXèHOOH «WDLW RXYHUWH ¢ WRXW ‹WDLW FH XQ VRXV HQWHQGX " (OOH
OXL SOD°W «QRUP«PHQW HW OèDWWLUDQFH VHPEOH U«FLSURTXH 2VHUD W LO OH IDLUH 3URĆWHU
GH OD VLWXDWLRQ ORUVTXèLO VH UHWURXYHUD IDFH ¢ VRQ FRUSV HW VRQ UHJDUG "
7X FRPPHQFHV WD V«DQFH DYHF XQH UREH HW WHV VRXV Y¬WHPHQWV
8Q DSSDUHLO SKRWR RX GH TXRL IDLUH GHV SKRWRV W«O«SKRQH WDEOHWWH HWF
7X DV WRXMRXUV U¬Y« Gè¬WUH XQH PRGªOH SURIHVVLRQQHOOH HW WX IHUDV WRXW SRXU \ DUULYHU /H SKRWR
JUDSKH TXL WUDYDLOOH DYHF WRL SHXW WèHPPHQHU ORLQ HW TXL SOXV HVW LO HVW YUDLPHQW ¢ WRQ JR½W 7X
YDV SHXW ¬WUH WH ODLVVHU WHQWHU SRXU GHV SKRWRV SOXV RV«HV VL WX WH VHQV ELHQ 7X FRPPHQFHV SDU
WUDQTXLOOHPHQW WèLQVWDOOHU VXU XQH FKDLVH FDQDS« RX OLW HW WX WH ODLVVHV JXLGHU SDU OH SKRWRJUDSKH
ï 4XDQG LO WH GHPDQGHUD VL WX HV ¢ OèDLVH GLV RXL HW GHPDQGH OXL
VL WX SHX[ WHVWHU GHV SKRWRV HQ VRXV Y¬WHPHQWV
ï /RUVTXH WX VHUDV HQ VRXV Y¬WHPHQWV IDLV JOLVVHU WHV EUHWHOOHV
SRXU GHV SKRWRV VH[\ PRQWUH WHV «SDXOHV
ï 6DQV OXL GHPDQGHU HQOªYH WRQ VRXWLHQ JRUJH HW FRQWLQXH OH
VKRRWLQJ WRXW QDWXUHOOHPHQW
ï 3UHQGV GHV SRVHV GH SOXV HQ SOXV VH[\ ODLVVH WHV PDLQV SDU
FRXULU WRQ FRUSV SRXU SOXV GH VHQVXDOLW«
ï &RPPHQFH Oè«URWLVPH HQ GHPDQGDQW GHV SKRWRV GH WRL HQ
WUDLQ GH OXL IDLUH XQH IHOODWLRQ
ï 'LV OXL GH O¤FKHU VRQ DSSDUHLO HW GH WH IDLUH OèDPRXU
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
(OOH YHXW OXL IDLUH XQH VXUSULVH FH VRLU HW G«FLGH GH UHQWUHU SOXV W¶W GX WUDYDLO 6XU
SULVH ¢ GRXEOH VHQV SXLVTXèHOOH G«FRXYUH PRQVLHXU HQ WUDLQ GH VH IDLUH SODLVLU GH
YDQW XQ ĆOP TXèHOOH DLPHUDLW U«DOLVHU SOXW¶W TXH GH UHJDUGHU (OOH YD DORUV SURĆWHU
TXHOTXHV LQVWDQWV GX VSHFWDFOH DYDQW GH UHMRLQGUH VRQ KRPPH DĆQ GH OXL PRQWUHU
TXèLFL OD U«DOLW« HVW ELHQ SOXV MRXLVVLYH TXH OD ĆFWLRQ
8QH WHQXH GH WRXV OHV MRXUV
3RXU OXL XQ RUGLQDWHXU W«O« W«O«SKRQH SRXU UHJDUGHU XQ ĆOP
/RUVTXH WX OH VXUSUHQGUDV HQ WUDLQ GH IDLUH FH TXèLO D ¢ IDLUH WX VHUDV DX G«EXW XQ SHX VXUSULVH
PDLV WUªV YLWH OD VLWXDWLRQ WH GRQQHUD HQYLH GH SDUWLFLSHU 7X QèHV SDV FRQWUH WX WH IDLV WRL DXVVL GHV
SHWLWV SODLVLUV GH WRQ F¶W« 0DLV O¢ YRXV ¬WHV HQVHPEOH DXWDQW HQ SURĆWHU 7X HV GRQF O¢ SRXU
UHJDUGHU XQ SHX IDLUH PRQWHU OH G«VLU HQ WRL HW SDUWLFLSHU SDU OD VXLWH SRXU OXL PRQWUHU TXH WX HV
ELHQ PLHX[ TXèXQ ĆOP 7X VDLV TXèLO HVW XQ SHX J¬Q« DORUV WX YDV HQ SURĆWHU SRXU ¬WUH JRXUPDQGH
ï 3UHQG OH WHPSV GH OèHVSLRQQHU WUDQTXLOOHPHQW UHJDUGH OH HW
H[FLWH WRL
ï $SUªV TXHOTXHV LQVWDQWV UHQWUH GDQV OD SLªFH HW UHJDUGH OH
IDLUH PDVWXUEH WRL HQ P¬PH WHPSV
ï 4XDQG WX HV SU¬WH SRXU OD VXLWH PDVWXUEH OH SDU GHUULªUH HQ
SDVVDQW GDQV VRQ GRV
ï $VVLV WRL VXU VHV JHQRX[ GRV ¢ OXL HW GHPDQGH OXL GH WH PDV
WXUEHU HQ SXQLWLRQ WRXW HQ UHJDUGDQW OH ĆOP
ï /DLVVH WRXUQHU OH ĆOP HQ DUULªUH SODQ WRXW OH ORQJ GX VF«QDULR
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
&èHVW VRQ SUHPLHU MRXU VXU OH WHUUDLQ OH VWUHVV HVW SDOSDEOH $XMRXUGèKXL HOOH VH UHQG
FKH] XQ SDWLHQW HQ ĆQ GH WUDLWHPHQW DĆQ GH Y«ULĆHU TXH WRXW YD ELHQ HW TXH VRQ GHU
QLHU WUDLWHPHQW HVW SULV DYHF VRLQ 8VDQW SRXUWDQW GH WRXWHV OHV SU«FDXWLRQV QRWUH
LQĆUPLªUH LQYHUVH OHV FDFKHWV GX WUDLWHPHQW 6RQ SDWLHQW YD ¬WUH DWWHLQW GèXQH ORQJXH
HW WUªV J¬QDQWH «UHFWLRQ *¬Q«H PDLV SURIHVVLRQQHOOH HOOH YD GRQF OXL GHPDQGHU FH
TXèHOOH SHXW IDLUH SRXU U«SDUHU VRQ HUUHXU SRXU VRLJQHU FH mbSHWLW WURXEOHb} (QĆQ
SHWLW )D©RQ GH SDUOHU
,G«DOHPHQW XQH WHQXH GèLQĆUPLªUH VL WX DV 6LQRQ XQH WHQXH GH mbWUDYDLOb}
3RXU OXL XQH FRXYHUWXUH RX TXHOTXH FKRVH GH VLPLODLUH
&HWWH ERXUGH WRPEH YUDLPHQW DX PDXYDLV PRPHQW WX D «W« DYHUWLH TXH WHV SUHPLHUV MRXUV VH
UDLHQW G«FLVLIV GDQV WRQ HPEDXFKH ¢ ORQJ WHUPH ,O IDXW YUDLPHQW U«XVVLU ¢ OD UDWWUDSHU /H SDWLHQW
VHPEOH PDLQWHQDQW HQ ERQQH VDQW« HW HVW SOXW¶W FKDUPDQW 0DLV WX HV XQH SURIHVVLRQQHOOH
(Q P¬PH WHPSV 7X WLHQV YUDLPHQW ¢ FRQVHUYHU FH SRVWH FHOD YDXW ELHQ TXHOTXHV HQWUDYHV DX
mbUªJOHPHQWb} VXUWRXW TXDQG FèHVW SRXU DLGHU XQ SDWLHQW GDQV OH EHVRLQ 7X DUULYHV ¢ JDUGHU WRQ
VDQJ IURLG HW G«FLGH DORUV TXH WX LUDV MXVTXè¢ OXL RIIULU TXHOTXHV J¤WHULHV SRXU OèDLGHU
ï ([FXVH WRL SRXU WRQ HUUHXU HW GLV OXL TXH WX IHUDV WRXW SRXU OH
VRXODJHU 9UDLPHQW WRXW 'èXQH ID©RQ H[SOLFLWH
ï 7X GHYUDV ¬WUH HQWLªUHPHQW QXH DYDQW TXèLO QH WH SUHQQH DYHF
VRQ VH[H
ï 'HPDQGH OXL GH WH PRQWUHU VRQ VH[H HW GH VH EUDQOHU DYDQW
TXèLO QH WH SUHQQH
ï $X PLOLHX GHV «EDWV SUHQGV OH WHPSV GH Y«ULĆHU TXH VHV WHVWL
FXOHV YRQW ELHQ ¢ WUDYHUV GH VHQVXHOOHV SDOSDWLRQV
ï $ĆQ GH U«XVVLU ¢ FDOPHU OHV HIIHWV GX FDFKHW WX GHYUDV OH IDLUH
MRXLU GHX[ IRLV 6èLO HVW GDQV OèLPSRVVLELOLW« GH OH IDLUH FDU LO QH SHXW
SOXV EDQGHU WX JDJQHV OHV SRLQWV WRXW GH P¬PH
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX QèHV SDV QXH ORUVTXèLO WH SUHQG
&èHVW YRWUH MRXUQ«H 9RXV DYH] SULV XQ MRXU GH FRQJ« VS«FLDOHPHQW SRXU YRXV DEDQ
GRQQHU ¢ XQH MRXUQ«H GH G«SUDYDWLRQ VH[XHOOH /D MRXUQ«H YD ¬WUH FKDXGH WUªV
FKDXGH 9RWUH SDVVLRQb OHV VH[WR\Vb (W DXMRXUGèKXL HX[ DXVVL YRQW FKDXIIHU &HWWH
MRXUQ«H YD ¬WUH G«GL«H DX SODLVLU PDLV SDV DX[ «EDWV 1RQ SRXU ©D LO IDXGUD DW
WHQGUH OD ĆQ GH MRXUQ«H $OOH] YRXV WHQLU " ,O YD ELHQ IDOORLU
7HQXH GH FRRFRRQLQJ PDLV DYHF ODTXHOOH WX SHX[ IDFLOHPHQW WH IDLUH GX ELHQ
$X PRLQV GHX[ VH[WR\V SRXU WRL XQ GH S«Q«WUDWLRQ HW XQ YLEUDQW RX GHX[ HQ XQ HW XQ SRXU OXL
7X HV XQH YHUVLRQ GH WRL P¬PH TXL DXMRXUGèKXL D WHUULEOHPHQW HQYLH GH VH IDLUH SODLVLU GH IDLUH
SODLVLU HW GH YRLU WRQ KRPPH VH IDLUH SODLVLU 7X DV HQYLH TXH ©D GXUH SRXU JDUGHU FHWWH MRXUQ«H
FRTXLQH GDQV WHV VRXYHQLUV OHV SOXV FKDXGV /HV VH[WR\V WX DGRUHV ©D (W WX YDV HQ SURĆWHU
ï /D PDWLQ«H FRPPHQFH HQ GRXFHXU GHYDQW OXL DX SHWLW G«MHX
QHU RX MXVWH DSUªV FDUHVVH WRL MXVWH VXU WD FXORWWH
ï &èHVW OèKHXUH GH OD GRXFKH $OOH] \ HQVHPEOH HW XWLOLVH XQ VH[
WR\ YLEUDQW GHYDQW OXL
ï 'ªV TXH VRQ PHPEUH HVW GXU SHQGDQW OD GRXFKH EUDQOH OH
ï 7RXMRXUV GDQV OD PDWLQ«H GHPDQGH OXL TXDQG WX OH VRXKDLWHV
GH VRUWLU VRQ PHPEUH HW GèXWLOLVHU VRQ VH[WR\ 7X SHX[ WH FDUHVVHU
VL WX OH VRXKDLWHV
ï -XVWH DYDQW OH UHSDV XWLOLVH XQ JRGH SRXU WH S«Q«WUHU SXLV GH
PDQGH OXL GH OèXWLOLVHU ¢ WD SODFH HQ OXL GLVDQW TXH ELHQW¶W ©D VHUD
VRQ PHPEUH HW TXH WX DV K¤WH
ï $SUªV OH UHSDV HQ JXLVH GH GHVVHUW XWLOLVHV GH QRXYHDX WRQ
JRGH GHYDQW OXL 'HPDQGH OXL GH YHQLU VH WRXFKHU SUªV GH WD
ERXFKH RX VXU WHV VHLQV
ï $X PRLQV XQH IRLV GDQV OèDSUªV PLGL PHWV WRL ¢ OH EUDQOHU VDQV
UDLVRQ SDUWLFXOLªUH
ï $X PRLQV GHX[ IRLV GDQV OèDSUªV PLGL IDLV WRL SODLVLU HQ VROR
MXVTXè¢ FH TXèLO WH VXUSUHQQH &RQWLQXH HQFRUH XQ SHX SDU OD VXLWH
ï 6L WRL DXVVL WX OH VXUSUHQGV ¢ VH IDLUH SODLVLU SURĆWHV GX VSHF
WDFOH SXLV SDUWLFLSHV \
ï /H VRLU DUULYDQW DSUªV OH UHSDV UHFRPPHQFH FRPPH DX GHV
VHUW GH PLGL &HSHQGDQW OD MRXUQ«H HVW ĆQLH 9RXV SRXYH] IDLUH
OèDPRXU HW MRXLU FRPPH GHV IRXV &HOD ULVTXH GèDOOHU YLWH
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
0DOJU« VRQ WDOHQW HOOH QèDYDLW SDV UHPDUTX« OèDODUPH VLOHQFLHXVH GH OD PDLVRQb /D
YROHXVH HVW SULVH VXU OH IDLW SDU XQ SROLFLHU TXL SRLQWH VXU HOOH XQH DUPH ¢ IHX 3RXU
WDQW FH QèHVW SDV VRQ DUPH TXèHOOH UHPDUTXH HQ SUHPLHU ,O FRPPHQFH ¢ SURF«GHU ¢
OèDUUHVWDWLRQ 0LQFHb (OOH IDLW ©D GHSXLV GHV DQQ«HV FRPPHQW D W HOOH SX IDLUH XQH HU
UHXU VL VWXSLGH 3DV GH SDQLTXH FèHVW XQH IHPPH IRUWH LQWHOOLJHQWH HW RSSRUWXQLVWH
(OOH D ELHQ YX FRPPHQW LO OD UHJDUGH $SUªV TXHOTXHV VHFRQGHV GH U«ćH[LRQ HOOH D
XQ SODQ (W FHV PHQRWWHV SRXUURQW ELHQ VHUYLU
8QH WHQXH GH FXLU VW\OH &DWZRPDQb" 6LQRQ XQH WHQXH QRLUH GèLQĆOWUDWLRQ VHUD SDUIDLWH
'HV PHQRWWHV TXH YRXV SRXYH] IDFLOHPHQW RXYULU DX FDV R»
7X DV IRLU« FH FRXS FL &èHVW UDUH WUªV UDUH VHXOHPHQW WX HV WRXW GH P¬PH OèXQH GHV mbFULPLQHOOHVb}
OHV SOXV UHFKHUFK«HV GX PRPHQW 6L WX QH WH VRUV SDV GH FHWWH VLWXDWLRQ WX YDV HQ SUHQGUH SRXU XQ
PRPHQW $ORUV DXWDQW SUHQGUH DXWUH FKRVH 7X FRQQDLV OD IDLEOHVVH GHV KRPPHV HW FH SROLFLHU ¢
OèDLU WUªV VHQVLEOH ¢ WHV FKDUPHV 3RXUTXRL QH SDV WHQWHU OH FRXSb" 7RXW HVW ERQ SRXU DUULYHU ¢ VHV
ĆQV 7RQ REMHFWLI HVW DYDQW WRXW GH Wè«FKDSSHU 0DLV ULHQ QèHPS¬FKH GH SUHQGUH GX SODLVLU HQ OH
IDLVDQW 7X HV FDOFXODWULFH LQWHOOLJHQWH HW WX VDLV XVHU GH WHV FKDUPHV
ï 1H FªGH SDV DX[ SUHPLªUHV Q«JRFLDWLRQV ODLVVH WRL IDLUH HW
Q«JRFLH TXèXQ VHXO GHDOb WD UHO¤FKH WRWDOH LPP«GLDWH
ï 6èLO WH SURSRVH OH GHDO VRXKDLW« PHWV WRL ¢ JHQRX[ HW RXYUH WD
ERXFKH SRXU OH YDOLGHU
ï ,QGLTXH OXL TXH VDQV OHV PHQRWWHV WX SRXUUDLV IDLUH SOXVb XQH
ERQQH EUDQOHWWH
ï 4XDQG LO HVW ELHQ FKDXG FRQYDLQFV OH GH OèDWWDFKHU SRXU OXL
IDLUH GHV WDV GH FKRVHV FRFKRQQHV
ï )DLV WRL MRXLU 6èLO QèD SDV MRXL EUDQOH MXVTXè¢ OèRUJDVPH
ï /DLVVH OH HQ SODQ PHQRWW« TXHOTXHV PLQXWHV KLVWRLUH GH PDU
TXHU WD YLFWRLUH HW IXLWH
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX QH WèHQIXLV SDV
6HV YRLVLQV RQW DSSHO« OHV SRPSLHUVb /HV SRPSLHUVb 3RXU XQ VLPSOH SHWLW IHX GH
FDVVHUROH ,O Qè\ DYDLW SDV GH TXRL VèLQTXL«WHU LO \ D XQ SHX GH IXP«H GDQV OH FRXORLU
FRPPXQ PDLV ULHQ GH ELHQ P«FKDQWb /RUVTXH VD SRUWH VRQQH LO Qè\ D TXèXQ VHXO
SRPSLHU 8QH XUJHQFH DLOOHXUV SRXU VHV FROOªJXHV PDLV OXL D WRXW GH P¬PH YRXOX
Y«ULĆHU VL HOOH DOODLW ELHQ &èHVW «WUDQJH HOOH VHQW OH IHX TXL PRQWH HQ HOOH 8Q PDODLVH
OD SUHQG VRXGDLQ 8Q IDX[ PDODLVH ELHQ HQWHQGX 0DLV LO IDXW ELHQ TXH TXH VRQ
SRPSLHU «WHLJQH OH IHX TXL EU½OH HQ HOOH &èHVW J¬QDQW GH OH IDLUH VH G«SODFHU SRXU
ULHQ DSUªV WRXW
8QH WHQXH G«FRQWUDFW«H GH WRXV OHV MRXUV FRQIRUWDEOH
$XFXQ DFFHVVRLUH LPSRV« GDQV FH VF«QDULR
$X G«SDUW WX VRXKDLWDLV MXVWH IDLUH OD FXLVLQH WUDQTXLOOHPHQW FHSHQGDQW DX YX GH OD VLWXDWLRQ WX
HV GHYHQXH GèKXPHXU SOXW¶W FRTXLQH HW WDTXLQH HW WX DV HQYLH GH SURĆWHU GH OD VLWXDWLRQ FHOD GH
YLHQW XQ MHX $ORUV DXWDQW WèDPXVHU HW HVVD\HU GH IDLUH GH FHWWH VLWXDWLRQ mbJ¬QDQWHb} XQ VRXYHQLU
DJU«DEOH 3RXU FH U¶OH UHVWH WRL P¬PH PDLV GDQV XQH YHUVLRQ WDTXLQH
ï 7X GRLV ¬WUH GLVFUªWHb FRPPHQFH DYHF GHV PDX[ FU«GLEOHV
SXLV GH PRLQV HQ PRLQV
ï 'HPDQGH GHV mDXVFXOWDWLRQV} TXL WH SHUPHWWHQW GH WH G«VKD
ELOOHU SHWLW ¢ SHWLW HW G«VKDELOOH WRL DX IXU HW ¢ PHVXUH
ï 7X GRLV ¢ XQ PRPHQW WH UHWURXYHU ¢ SDWWHV IDFH DX VHFRX
ULVWH SRXU DWWLVHU VRQ HQYLH
ï 7X GHYUDV FDUHVVHU VRQ VH[H HW OH VRUWLU VDQV XQ UHIXV
ï 7X GHYUDV OH ĆQLU DYHF WD ERXFKH DYDQW GH MRXLU WRL P¬PH
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
(OOH VRXKDLWH VèHVVD\HU ¢ OD SRUQRJUDSKLH ,O HVW XQ JUDQG SURGXFWHXU HW U«DOLVDWHXU
GH ĆOPV HW OHXU UHQFRQWUH D OLHX HQ FH MRXU *UDQG SURIHVVLRQQHO QRWUH SURGXFWHXU
¢ VXFFªV QH SHXW VH SHUPHWWUH GèHQJDJHU XQH DFWULFH TXL QèD SDV OH SURĆO (OOH HQ
UHYDQFKH VH GRQQH WRXMRXUV ¢ IRQG HW TXHO TXH VRLW OH SURMHW WLHQW ¢ FH TXèLO VRLW
SDUIDLW (OOH YHXW GRQF VèDVVXUHU GHV FRPS«WHQFHV GH FH VRLW GLVDQW JUDQG QRP GX
SRUQR ,O QH OH VDLW SDV HQFRUH PDLV HOOH YD OH WHVWHU WRXW DXWDQW TXèLO YD OD WHVWHU
0RWHXU $FWLRQ
7X FRPPHQFHV DYHF OHV KDELWV TXH WX VRXKDLWHV PDLV DYHF XQ MROL G«FROOHW«
8QH FDP«UD YLG«R RX GH TXRL ĆOPHU FRPPH XQ W«O«SKRQH
7X VDLV TXH WX VHUDV GRX«H HW PDOJU« WRXW OH ELHQ TXH OèRQ WèD GLW GH FH SURGXFWHXU U«DOLVDWHXU WX
VRXKDLWHV TXDQG P¬PH Y«ULĆHU TXèLO VDLW GH TXRL LO SDUOH ,O HVW EHDX JRVVH HW WX DV XQ SULQFLSHb
TXDQG WX HV HQ KDXW GH Oè«FKHOOH WX VDLV FRPPHQW IRQFWLRQQH OH EDV (VW FH OH FDV DYHF FH SURGXF
WHXUb" &RQQD°W LO ELHQ OHV P«WLHUV TXèLO GLULJH " 7X YDV WHVWHU ©D (W SRXU FRPPHQFHU DX G«EXW WX
YDV MRXHU OèLQQRFHQWH IHPPH XQ SHX SHUGXH HW WLPLGH 0DLV WX QH OèHV SDV GX WRXW HQ U«DOLW«
ï $ OD HUH RFFDVLRQ LPLWH XQH IHOODWLRQ DYHF WHV GRLJWV HQ OH
UHJDUGDQW GDQV OHV \HX[
ï 4XDQG WX HQ DV HQYLH H[SOLTXH OXL TXH WX QH FRQWLQXHV TXH VèLO
IDLW DFWHXU OXL DXVVL
ï 5«DOLVH OD IHOODWLRQ LPLW«H SU«F«GHPPHQW HQ OXL GHPDQGDQW
GH ELHQ ĆOPHU ¢ OD SUHPLªUH SHUVRQQH 329
ï 3UHQGV OD FDP«UD HW GHPDQGH OXL GH WH O«FKHU WRXW OH FRUSV
VXUWRXW OH FOLWRULV HW ĆOPH OH HQWUDLQ GH OH IDLUH
ï /RUV GH VRQ ĆQLVK GLV OXL GèDWWHQGUH SUHQG OD FDP«UD HW ĆOPH
OH HQ WUDLQ GH VH ĆQLU VXU WRL
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
$ORUV TXèLO EULFROH GH VRQ F¶W« LO HQWHQG GHV EUXLWV «WUDQJHV ,O MXUHUDLW TXH VH VRQW
GHV FULV GH SODLVLU ,O HVW GèKXPHXU FRTXLQH PDLV TXDQG P¬PH GH O¢ ¢ HQWHQGUH
GHV YRL[ 3RXUWDQW LO MXUHUDLW OHV HQWHQGUHb ,O PªQH GRQF OèHQTX¬WH HW FHV EUXLWV
OèDPªQHQW FKH] VD YRLVLQH 9R\HXU GDQV Oè¤PH LO DYDQFH HW G«FRXYUH GHUULªUH XQH
SRUWH HQWUH RXYHUWH VD YRLVLQH TXL VH GRQQH GX SODLVLU GHYDQW XQ ĆOP ; ,O G«FLGH GH
VH IDLUH SODLVLU DXVVL HQ OD UHJDUGDQW 6DQV VDYRLU TXèLO «WDLW WRPE« GDQV VRQ SODQ TXL
YD VH U«Y«OHU WUªV DJU«DEOH
7X YDV ¬WUH HQWLªUHPHQW QXH
7RQ RUGLQDWHXU SRUWDEOH WDEOHWWH W«O«SKRQH SRUWDEOH HW XQ SHWLW ĆOP FRTXLQ
&HOD IDLW XQ SHWLW PRPHQW TXH WX PDWHV WRQ YRLVLQ EHDX JRVVH F«OLEDWDLUH HW HQ UHWRXU WX OH
ODLVVHV WH PDWHU TXDQG WX QH mbUHJDUGHV SDVb} (W LO VHPEOH DGRUHU ©D $XMRXUGèKXL WX DV HQYLH GH
SDVVHU ¢ OèDFWH HW WX SURĆWHV TXèLO QH VRLW SDV ORLQ GH FKH] WRL SRXU IDLUH HQ VRUWH GH OH FKDXIIHU XQ
PD[ SRXU IDLUH HQĆQ SOXV DPSOH &RQQDLVVDQFH )LOP FRTXLQ HW YROXPH DX PD[ SRXU OèDWWLUHU
DXMRXUGèKXL WX WH IDLV WRQ YRLVLQb
ï 4XDQG WX OH UHPDUTXHUDV WH PDWHU DWWHQG DX PRLQV XQH PL
QXWH DYDQW GH OèLQYLWHU
ï 'HPDQGH OXL GHYHQLU VèDOORQJHU ¢ F¶W« GH WRL PDLV PDVWXUEH
WRL HQ OèLJQRUDQW WRWDOHPHQW
ï 'HPDQGH OXL XQH OHYUHWWH HW QH O¤FKH SDV Oè«FUDQ GHV \HX[
SHQGDQW WRXWH OD GXU«H GH OD SRVLWLRQ
ï $X PLOLHX GH OèDFWH DUU¬WH OH HW IDLWHV XQH VHVVLRQ GH PDVWXU
EDWLRQ PXWXHOOH HQ YRXV UHJDUGDQW YRXV HW OH ĆOP
ï )DLV OH MRXLU VXU WRQ FOLWRULV HQWUDLQ GH WH PDVWXUEHU GHYDQW OH
ĆOP HW MRXLV ¢ WRQ WRXU
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX WX FRXSHV OH ĆOP
&HOD IDLW SOXVLHXUV MRXUV G«M¢ TXèHOOH D ćDVK« VXU FHWWH PDLVRQ HW HOOH D ODUJHPHQW
OHV PR\HQV GH VH OèDFKHWHU /RUV GH OD YLVLWH FH QèHVW SDV OD PDLVRQ TXèHOOH YHXW DYRLU
PDLV OèDJHQW LPPRELOLHU &HSHQGDQW LO VHPEOH WUªV SUR OH FRQYDLQFUH YD GHPDQGHU
XQ FHUWDLQ GRLJW« 0DLV HOOH D OèKDELWXGH GèDYRLU FH TXèHOOH YHXW HW DXMRXUGèKXL QH
FKDQJHUD SDV FHWWH KDELWXGH
8QH WHQXH KDELOO«H TXL PRQWUH WRQ mbDLVDQFH ĆQDQFLªUHb}
$XFXQ DFFHVVRLUH VS«FLDO LFL PDLV IDLWHV YRXV SODLVLU DYHF YRV DYHQWXUHV
7X DV G«M¢ SOXVLHXUV PDLVRQV OèDUJHQW QèHVW SDV GX WRXW XQ SUREOªPH HW LFL FH QèHVW P¬PH SDV OH VX
MHW 7X DV G«M¢ UHQFRQWU« OèDJHQW LPPRELOLHU HW FèHVW VXUWRXW OXL TXH WX YRXODLV YRLU DXMRXUGèKXL /D
PDLVRQ TXH WX YLVLWHV DXMRXUGèKXL WX VDLV TXH WX OD SUHQGUDV PDLV WRQ REMHFWLI DXMRXUGèKXL FH QèHVW
SDV GH SUHQGUH OD PDLVRQ PDLV GH SUHQGUH OèDJHQW LPPRELOLHU &H TXH WX YHX[ WX OèREWLHQV DORUV ¢
WRL GH MRXHUb $X G«EXW FRPPHQFHV TXDQG P¬PH ¢ MRXHU XQ SHX OH MHX HW ¢ YLVLWHU
ï 'DQV OD Q«JRFLDWLRQ SODFH OD SKUDVHb mb6L WX PH EDLVHV GDQV
WRXWHV OHV SLªFHV MH OD SUHQGV GH VXLWH b}
ï 7RXWHV OHV SLªFHV GRLYHQW \ SDVVHU JDUDJH HW MDUGLQ \ FRPSULV
VèLO \ D /D YLVLWH GRLW ¬WUH FRPSOªWH
ï 7X GRLV ¬WUH SULVH DX PRLQV XQH IRLV GDQV XQH SRVLWLRQ GHERXW
HW XQH IRLV GDQV XQH SRVLWLRQ DOORQJ«H
ï 'HPDQGH OXL XQ FXQQLOLQJXV HQ SOHLQ PLOLHX GHV «EDWV
ï &KRLVLV FRPPHQW OH ĆQLUb HQ WRL EUDQOHU VXU WHV VHLQV FRQWUH
XQ PLURLU RX DXWR ĆQLVK
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX LO HQFOHQFKH OH VH[H
/D QXLW D «W« FKDXGH HW DJLW«H (OOH QèD HX TXH GHV U¬YHV «URWLTXHV HW DX U«YHLO VRQ
G«VLU HVW DX SOXV KDXW 0DOKHXUHXVHPHQW VRQ KRPPH GRUW HQFRUH SURIRQG«PHQW
(OOH G«FLGH DORUV GH VèDPXVHU HW GH U«YHLOOHU XQH VHXOH SDUWLH GH VRQ FRUSV SRXU FRP
PHQFHU $ YRLU VèLO VH U«YHLOOHUD RX VL HOOH SRXUUD MRXHU DYHF OXL MXVTXèDX ERXW GDQV OH
VLOHQFH 4XRL TXèLO HQ VRLW HOOH YHXW DVVRXYLU VHV HQYLHV (W DYHF OXL
/D WHQXH TXH WX DV SRXU GRUPLU P¬PH MXVWH XQH FXORWWH VL WX OH YHX[
$XFXQ DFFHVVRLUH VS«FLDO LFL PDLV VL WX DV GHV VH[WR\ VRXV OD PDLQ HW TXH WX DV HQYLH
3DV WURS GLIĆFLOH GH WH JOLVVHU GDQV WRQ U¶OH SRXU FH FRXS FL 7X HV MXVWH GèKXPHXU WUªV FRTXLQH
VXLWH ¢ FHWWH QXLW UHPSOLH GH U¬YHV «URWLTXHV HW WX DV HQYLH GH IDLUH OèDPRXU PDLV DXVVL GH WèDPXVHU
XQ SHX HW GH FKDQJHU GH GèKDELWXGH $ORUV FèHVW SDUWL SRXU FH SHWLW VF«QDULR $WWHQWLRQ ¢ QH SDV OH
U«YHLOOHU (QĆQ GX PRLQV SDV GH VXLWH 7X DV WRXW GH P¬PH HQYLH TXèLO ERVVH XQ SHX SDU OD VXLWH ,O
\ D GHV FKRVHV TXH VHXO OXL SHXW U«DOLVHU 0DLV FRPPHQFH HQ GRXFHXU
ï 6XFH OH GRXFHPHQW SRXU OH IDLUH EDQGHU /RUVTXH VRQ PHPEUH
HVW ELHQ GXU EUDQOH OH OHQWHPHQW WRXW HQ WH G«VKDELOODQW
ï $OORQJH WRL ¢ F¶W« GH OXL HW FRQWLQXH GH OH EUDQOHU WRXW HQ WH
FDUHVVDQW MXVTXè¢ ELHQ PRXLOOHU
ï /RUVTXH WX HV SU¬WH FKHYDXFKH OH HW FRPPHQFH ¢ OXL IDLUH
OèDPRXU VDXYDJHPHQW WHQWH GH OH U«YHLOOHU
ï 'HPDQGH OXL XQ
TXDQG LO VHUD U«YHLOO« KLVWRLUH GèDYRLU
TXHOTXHV J¤WHULHV WRXW GH P¬PH
ï )DLV WRXW FH TXH WX YHX[ MXVTXè¢ OD ĆQ G«VRUPDLV 3URĆWH GH
FH U«YHLO HQ GRXFHXU
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX OH U«YHLOOHV DX G«EXW
,O QH VH UDSSHOH SDV FH TXèLO VèHVW SDVV« H[DFWHPHQW 7RXW FH TXèLO VDLW FèHVW TXèLO HVW
LFL GDQV FHW HQGURLW DWWDFK« VXU XQH FKDLVH DX PLOLHX GH OD SLªFH SHQGDQW TXèXQH
VXSHUEH LQFRQQXH OXL IDLW IDFH OH UHJDUGDQW DYHF XQ UHJDUG GH EUDLVH &HOOH FL MRXH
G«OLFDWHPHQW DYHF VRQ FRUSV GH SOXV HQ SOXV LQWHQV«PHQW MXVTXè¢ OH IDLUH UHQWUHU
GDQV VRQ LQWLPLW« 3OXV HOOH MRXH SOXV OH G«VLU PRQWH HQ OXL &HSHQGDQW LO QH SHXW
DEVROXPHQW ULHQ IDLUH MXVWH OD UHJDUGHU 6DXI VL HOOH HQ G«FLGH DXWUHPHQW 0DLV ©D
/D WHQXH OD SOXV VH[\ TXH WX SXLVVHV DYRLU PDLV XQ SHWLW SHX KDELOO«H WRXW GH P¬PH
0HQRWWHV SRXU OXL VH[WR\ GH WRQ FKRL[ 7X SHX[ DXVVL XWLOLVHU GèDXWUHV DFFHVVRLUHV VL WX OH YHX[
,O HVW DWWDFK« DX OLW HW QH SHXW ULHQ IDLUH VDQV TXH WX OH OXL GLVHV 9RLO¢ XQH SRVLWLRQ TXH WX DSSU«FLHV
DXMRXUGèKXLb 7X HV OD GRPLQDQWH HW LO HVW WRWDOHPHQW GRPLQ« 7RQ REMHFWLI YD ¬WUH GH OèH[FLWHU OH
SOXV SRVVLEOH GH MRXHU DYHF VHV QHUIV PDLV SDV TXH HW OH SRXVVHU GDQV VHV OLPLWHV 7X DV OH FRQWU¶OH
WRWDO ¢ WRL GH YRLU FRPPHQW «YROXHQW HW ĆQLVVHQW OHV «Y«QHPHQWV
ï &RPPHQFH SDU WH FDUHVVHU KDELOO«H KLVWRLUH GH IDLUH PRQWHU
OD WHPS«UDWXUH
ï '«VKDELOOH WRL OHQWHPHQW HQ MHWDQW WHV DIIDLUHV VXU OXL DX IXU
HW ¢ PHVXUH PDLV QH OXL FDFKH SDV OD YXH
ï 8QH IRLV QXH PDVWXUEH WRL OHQWHPHQW HQ «WDQW GHERXW ¢ F¶W«
GH OXL HW SUHQGV GX SODLVLU
ï 4XDQG VRQ PHPEUH HVW ELHQ GXU EUDQOH OH TXHOTXHV VHFRQGHV
VHXOHPHQW SRXU OH mWHDVHU}
ï 0DVWXUEH WRL HQ XWLOLVDQW VRQ VH[H SRXU FDUHVVHU WRQ FOLWRULV
ï $OORQJ«H VXU OH OLW RX VXU XQ DXWUH VXSSRUW XWLOLVH WRQ VH[WR\
HW IDLV WRL SODLVLU GHYDQW OXL
ï '«FLGH GH VRQ VRUWb MRXLV GHYDQW OXL HW ĆQLV OH RX SDV RX
SUHQGV OH HW G«FLGH GH OD ĆQ
ï 7X OH ODLVVHV IDLUH TXHOTXH FKRVH VDQV SHUPLVVLRQ
0RQVLHXU HVW WUDQTXLOOHPHQW HQ WUDLQ GH MRXHU MR\VWLFN HQ PDLQ VDXI TXèHOOH SU«I«
UHUDLW TXèLO MRXH SOXW¶W DYHF VHV MR\VWLFNV ¢ HOOH (W SDU OD P¬PH RFFDVLRQ OXL IDVVH GX
ELHQ 6RQ G«Ćb OXL IDLUH O¤FKHU OD FRQVROH HW SRXU VH IDLUH FèHVW HOOH TXL YD VH O¤FKHUb
(OOH YD GRQF VRUWLU VHV SOXV EHDX[ DWRXWV SRXU IDLUH HQ VRUWH TXH OH MHX GH FH VRLU VRLW
3(*,
8QH WHQXH VH[\ TXL WèDLGHUD ¢ OXL IDLUH O¤FKHU OD FRQVROH
$XFXQ DFFHVVRLUH LPSRV« LFL
7X WURXYHV TXèLO WH Q«JOLJH XQ SHX WURS HQ FH PRPHQW ,O HVW WHPSV GH UHP«GLHU ¢ ©D PDLV GH ID©RQ
SXLVVDQWH HW GRQW LO VH VRXYLHQGUDb $SUªV WRXW WX HV TXDQG P¬PH ELHQ PLHX[ TXèXQ MR\VWLFN HW GH
FHWWH ID©RQ LO OH VDXUD ELHQ 7X DV HQYLH GH IDLUH OèDPRXU HW FH QèHVW SDV XQ MHX TXL WèHQ HPS¬FKHUD
7X FRQQDLV VHV SRLQWV IDLEOHV WX YDV GRQF OHV H[SORLWHU $PXVHV WRL ELHQb 7X YHUUDV TXH WHQLU XQ
mMR\VWLFN} SHXW ¬WUH WUªV GLYHUWLVVDQW HW MRXLVVLI
ï 0HWV WRL GHYDQW OD W«O« HW PRQWUH OXL WHV VHLQV SXLV WHV IHVVHV
HQ OHV FDUHVVDQW VHQVXHOOHPHQW
ï $ F¶W« GH OXL SRVH OHV MDPEHV VXU OHV VLHQQHV HW FDUHVVH WRL OHV
DLQVL TXH OH FOLWRULV SRXU OH G«FRQFHQWUHU
ï 6èLO QH ERXJH WRXMRXUV SDV VRUV VRQ VH[H HW IDLV OH EDQGHU ¢
PRUW 3DVVH DX[ FKRVHV V«ULHXVHV
ï )URWWHV WRL ¢ VRQ PHPEUH HQ WèDVVH\DQW GHVVXV HW UHQWUH OH R»
WX YHX[
ï 'HPDQGH OXL GH WH PDVWXUEHU GDQV OD P¬PH SRVLWLRQ TXH
SU«F«GHPPHQW
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX LO QH O¤FKH SDV OD FRQVROH
/H MRXHW HVW HQ SODFH ELHQ SODF« HQWUH VHV FXLVVHV 'HYDQW HOOH XQ URPDQ «URWLTXH
VHXOH FKRVH TXèHOOH SHXW DWWUDSHU VHXOH FKRVH TXH VHV HQWUDYHV OXL SHUPHWWHQW GH
PDQLSXOHU 6RQ ERXUUHDX HVW DVVLV HQ IDFH GèHOOH SDWLHQW HW FRPPHQFH ¢ MRXHU DYHF
OH VH[WR\ TXL HVW HQ HOOH ,O MRXH DYHF HOOH VHV OLPLWHV VRQ SODLVLU (OOH QèD SDV OH FKRL[
SRXU FRQWLQXHU HOOH GRLW OLUH FH OLYUH 6HXO OH IXWXU OXL GLUD VL HOOH QH VHUD TXèXQH
VLPSOH OHFWULFH RX VL HOOH YD HOOH DXVVL «FULUH XQH KLVWRLUH «URWLTXH
1XH RX DYHF XQH UREH MXSH VDQV VRXV Y¬WHPHQWV
8Q VH[WR\ YLEUDQW XQ YLEUR GHV PHQRWWHV RX OLHQV HW OLYUH «URWLTXH SDSLHU RX H ERRN
7RQ REMHFWLI HVW GH WH mbOLE«UHUb} P¬PH VL OD VLWXDWLRQ QèHVW SDV GHV SOXV G«VDJU«DEOHV FH SHWLW MHX
HVW H[FLWDQW 7X VDLV TXH WX YDV GHYRLU IDLUH SUHXYH GH EHDXFRXS GH FRQWU¶OH WRXW HQ WHQWDQW GH OXL
IDLUH SHUGUH OH VLHQ 6L WX Wè\ SUHQGV ELHQ LO SRXUUDLW DX ĆQDO WH OLE«UHU HW WèDSSRUWHU HQFRUH SOXV GH
SODLVLU
ï /LV OH OLYUH ¢ KDXWH YRL[ HW SUHQG WRQ WHPSV WX GRLV ELHQ OH OLUH
ï 3HQGDQW OD OHFWXUH FDUHVVH WRL OHV VHLQV DX PRLQV GHX[ IRLV
ï 3RXU DYRLU GX U«SLW GHPDQGH ¢ OH VXFHU DX PRLQV XQH IRLV
ï 3RXU IDLUH XQH DXWUH SDXVH GLV OXL TXH WX YHX[ OH YRLU VH EUDQ
OHU SHQGDQW WD OHFWXUH
ï 7X QH GRLV SDV WèDUU¬WHU GH OLUH WRXW OH ORQJ GX VF«QDULR
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX DUU¬WH GH OLUH
'HSXLV GHV PRLV LO HVW HQIHUP« GDQV VRQ DWHOLHU VRQ REMHFWLIb FRQFHYRLU OèDQGUR±GH
SDUIDLW 8Q DQGUR±GH TXL UHVVHPEOH FRPPH GHX[ JRXWWHV GèHDX ¢ XQH KXPDLQH (OOH
HVW SU¬WH FèHVW DXMRXUGèKXL OèKHXUH GX WHVW XOWLPH ,QYHQWHXU WUªV ULJRXUHX[ LO YD
GRQF OD WHVWHU VRXV WRXWHV VHV FRXWXUHV (W SRXU QH SDV ¬WUH HPE¬W« LO OèD SURJUDP
P« SRXU TXèHOOH U«SRQGH ¢ OD PRLQGUH GH VHV H[LJHQFHV TXèHOOH RE«LVVH DX[ GRLJW HW ¢
OèÎLO ,O IDXW ELHQ DYRLU TXHOTXHV DYDQWDJHV
&RPPH OèDXUD G«FLG« WRQ FU«DWHXU 'HPDQGH OXL
$XFXQ GèLPSRV« LFL PDLV WRQ FU«DWHXU DXUD SHXW ¬WUH GHV LG«HV
$ YUDL GLUH WX QèDV SDV YUDLPHQW GèREMHFWLI FDU WHV SURJUDPPHV QH WH SHUPHWWHQW SDV U«HOOHPHQW
GH SRXYRLU HQ DYRLU VL FH QèHVW GH U«DOLVHU OHV RUGUHV TXH OèRQ WH GRQQH 7RQ ,$ QèHVW SDV HQFRUH
FRPSOªWH HW LO WH PDQTXH HQFRUH WRXW OH F¶W« UDLVRQQHPHQW UHIXV HW ORJLTXH 'H FH IDLW WD VHXOH
SRVVLELOLW« FèHVW GèRE«LU DX[ RUGUHV GH SURJUDPPDWLRQ 4XHO GRPPDJH
ï 5«DOLVH OHV GHPDQGHV GH WRQ FU«DWHXU WX QèD SDV OHV SUR
JUDPPHV GH UHIXV
ï 7X HV XQH DQGUR±GH XOWLPHb WX SHX[ VLPXOHU ¢ PHUYHLOOH OH SODL
VLU $ORUV QH WH UHWLHQV SDV
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX SUHQG XQH LQLWLDWLYH
/D SDWLHQWH GX MRXU UHVVHQW GH O«JªUHV GRXOHXUV VXU OHV FXLVVHV HW VXU OHV F¶W«V (OOH
SHQVH TXH FHOD HVW G½ ¢ XQH SHWLWH FKXWH TXèHOOH D IDLW LO \ D SOXVLHXUV MRXUV GH FHOD /H
P«GHFLQ GHPDQGH DORUV ¢ FHOOH FL GH OHYHU VHV Y¬WHPHQWV SRXU TXèLO SXLVVH OèDXVFXO
WHU YRLU VèLO Qè\ D SDV GèK«PRUUDJLH RX DXWUH FKRVH 0DLV HOOH HVW HQ SDUIDLWH VDQW«
HW OD VHXOH FKRVH TXèLO UHPDUTXH FèHVW ¢ TXHO SRLQW VRQ FRUSV OèDWWLUH $ WUDYHUV VD
EORXVH OD MHXQH IHPPH YD DORUV VèDSHUFHYRLU GH VRQ DWWLUDQFH HW YD VH ODLVVHU SRUWHU
SDU XQH YLVLWH P«GLFDOH WUªV VS«FLDOH
7HQXH SRXU VRUWLU FODVVLTXH FRPPH VL WX DOODLV FKH] OH 0«GHFLQ
$XFXQ VDXI VL YRXV DYH] GHV DFFHVVRLUHV P«GLFDX[ VRXV OD PDLQ
$ OD EDVH WX YDV IDLUH FHWWH SHWLWH YLVLWH SRXU Y«ULĆHU TXH WRXW YD ELHQ RQ QH VDLW MDPDLV 7X DV
HQFRUH GH O«JªUHV GRXOHXUV ULHQ GH ELHQ P«FKDQW PDLV SDU SUXGHQFH 9R\DQW WRQ P«GHFLQ WX
YDV DYRLU HQYLH GH Y«ULĆHU TXH 7287 YD ELHQ 3DUWRXW $SUªV WRXW DX PRLQV WX VHUDV VXUH TXH WX
HV HQ SDUIDLWH VDQW« &RPPHQW YDV WX GRQF Wè\ SUHQGUH SRXU REWHQLU XQH DXVFXOWDWLRQ DSSURIRQ
GLH b" 9RLO¢ XQH TXHVWLRQ TXL WèDPXVH EHDXFRXS DXMRXUGèKXLb
ï 3HQGDQW OèDXVFXOWDWLRQ IDLV HQ VRUWH GH ELHQ IURWWHU WHV IHVVHV
¢ VRQ VH[H
ï 3UHQGV XQH SRVLWLRQ VH[XHOOH H[SOLFLWH HQ IHLJQDQW XQH GRX
OHXU SURYRTX«H SDU FHOOH FL
ï /XL GLUH SHQGDQW OèDXVFXOWDWLRQ TXH WX SRXUUDLV OH VXFHU O¢
PDLQWHQDQW
ï 'ªV TXH WX VHQV VRQ PHPEUH GXU HQOªYH WRQ EDV HW GHPDQGH
OXL GH WH SUHQGUH
ï 'HPDQGH XQ FKHFN XS FRPSOHW GH FKDTXH SDUWLH GH WRQ
FRUSV GHV SLHGV ¢ OD W¬WH
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
'«SDUW FKDFXQ GH VRQ F¶W« ¢ K 5HWRXU ¢ K /D MRXUQ«H YD ¬WUH ORQJXH 0DLV
SDV ¢ FDXVH GX WUDYDLO QRQ ¢ FDXVH GHV PHVVDJHV TXL HURQW «FKDQJ«V DX FRXUV GH
FHOOH FL 7RXWH FHWWH MRXUQ«H YRXV DOOH] WRXW IDLUH SRXU TXH OD SUHPLªUH FKRVH TXL
VHUD IDLWH FH VRLU FèHVW XQH ODQJRXUHXVH SDUWLH GH MDPEHV HQ OèDLU 7RXW FRPPHQFH
WUDQTXLOOHPHQW HQ G«EXW GH PDWLQ«H DYHF XQ VH[WR SDUWLFXOLªUHPHQW LQW«UHVVDQW
'H TXRL ELHQ HQFOHQFKHU OD MRXUQ«H
7X YDV DOOHU DX ERXORW DORUV KDELOOH WRL QRUPDOHPHQW
-XVWH WRQ W«O«SKRQH SRUWDEOH
$XMRXUGèKXL WX YDV HVVD\HU GH OèH[FLWHU XQ PD[LPXP SRXU TXH OD VRLU«H VRLW MRXLVVLYHb 0DLV JDUGH
ELHQ HQ W¬WH TXèLO YD IDLUH GH P¬PH &èHVW HQ XQ VHQV XQ FRQFRXUV &èHVW ¢ FHOOH RX FHOXL TXL DUUL
YHUD ¢ H[FLWHU OH SOXV OèDXWUH 3U¬WHb" /D MRXUQ«H YD ¬WUH ORQJXH (W GXUH (W SDV TXH OD MRXUQ«H
GèDLOOHXUV /RUVTXH WX HQYHUUDV GHV SKRWRV QèRXEOLH SDV GèDMRXWHU XQ SHWLW PRW FRTXLQ SRXU OD
G«FULUH OXL GLUH FH TXH WX OXL IHUDV DYHF OD SDUWLH GH WRQ FRUSV SKRWRJUDSKL«H
ï &RPPHQFH OD MRXUQ«H DYHF XQ VH[WR WUªV RV« TXL YD DQQRQFHU
OD FRXOHXU
ï 'DQV OD PDWLQ«H HQYRLH OXL XQH SKRWR GH WRQ G«FROOHW« DYHF XQ
PHVVDJH XOWUD KRW
ï (QWUH PLGL HW GHX[ VRLV FU«DWLYH HW HQYRLH OXL XQ SHWLW VH[WR
ï 3KRWR XOWUD KRW GDQV OèDSUªV PLGLb PDLQ GDQV OD FXORWWH RX WHV
VHLQV ¢ OèDLU RX OHV
ï )DLV XQ VHFRQG HQYRL GDQV OèDSUªV PLGLb SKRWR RX VH[WR WRL GH
FKRLVLU PDLV GDQV OH PHVVDJH LO GRLW \ DYRLU OH PRW mPRXLOOH}
ï 4XHOTXHV WHPSV DYDQW OD ĆQ GH OD MRXUQ«H GH ERXORW GHPDQGH
OXL XQH SKRWR SU«FLVH
ï $UULY«H ¢ OD PDLVRQ VDXWH OXL GHVVXV HW IDLWHV OèDPRXU VDXYDJH
PHQW SRXU SURĆWHU GH WRXW FH WHDVLQJ
ï 7X QH MRXHV SDV OH MHX RX UHIXVH XQH GH VHV GHPDQGHV
0DGDPH D XQH SHWLWH HQYLH GH GLII«UHQW FH VRLU HOOH D HQYLH GèHVVD\HU TXHOTXH FKRVH
GH QRXYHDX (W SRXU ©D TXRL GH PLHX[ TXH OH VH[H GH VRQ KRPPH HW VRQ MRXHW ID
YRULb" /èDPELDQFH HVW O¢ OHV FDUHVVHV FRPPHQFHQW $XMRXUGèKXL FèHVW G«FLG« HOOH
HVVD\H XQ QRXYHDX WUXF HOOH YD ¬WUH JRXUPDQGH (W SRXU ©D HOOH YD YRXORLU WRXW HQ
P¬PH WHPSV
6R\RQV VLPSOHV VRLV HQWLªUHPHQW QXH
7RQ JRGHPLFKHW IDYRUL HW GX OXEULĆDQW DX FDV R»
&H VRLU WX DV HQYLH GH WHQWHU XQH QRXYHOOH FKRVH XQH GRXEOH S«Q«WUDWLRQ 6L WX DV G«M¢ IDLV ©D HW
ELHQ DORUV WX DV YUDLPHQW HQYLH GH UHFRPPHQFHU FH VRLU 7X YDV WH O¤FKHU WX QH YHX[ SDV WH SUHQGUH
OD W¬WH FH VRLU HW WX YHX[ MXVWH SURĆWHU GH WRQ SODLVLU HW GH FHOXL TXH WX YDV OXL GRQQHU $ORUV G«
WHQGV WRL HW SURĆWH 0DLV QèRXEOLH SDV WHV REMHFWLIV
ï &RPPHQFH ¢ OH FKDXIIHU XQ SHWLW SHX HQ VX©DQW WRQ JRGHPL
FKHW HW HQ OH UHJDUGDQW
ï &KHYDXFKH OH HW ODQFH WRL GDQV XQH ORQJXH HW LQWHQVH V«DQFH
GH EDLVHUV HW GH FDUHVVHV
ï 4XDQG VRQ PHPEUH VHUD ELHQ GXU U«DOLVH XQH IHOODWLRQ OHQWH
HW ODQJRXUHXVH
ï )DLV XQH SDXVH DOORQJH WRL HW MRXH DYHF WRQ MRXHW WRXW HQ OH
PDVWXUEDQW OXL
ï 4XDQG WX HV SU¬WH FRPPHQFH OD GRXEOH S«Q«WUDWLRQ OHQWH
PHQW DYHF WRQ MRXHW
ï )DLV OH MRXLU GDQV WRQ DQXV RX VXU WRQ FOLWRULV DX FKRL[
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
/HV OLHQV YRQW VH VHUUHU FH VRLU $X SURJUDPPHb GX ERQGDJHb $ WRXU GH U¶OH YRXV
DOOH] ¬WUH GRPLQDQW H HW GRPLQ« H 4XH YRXV U«VHUYH YRWUH SDUWHQDLUH b" 9RXV OH
YHUUH] DX IXU HW ¢ PHVXUH 4XRL TXèLO HQ VRLW OD SDUWLH VH[XHOOH GH FH VRLU YD ¬WUH SDU
WLFXOLªUHPHQW RV«H (W VHUU«H 0DLV TXL YD FRPPHQFHU HQ SUHPLHUb" $X ULVTXH GH
VXELU SDU OD VXLWH OH FRXUURX[ GH VRQ SU«F«GHQW HVFODYH " &H VRQW OHV G«V TXL G«FLGH
URQW &HOXL DYHF OH SOXV JUDQG FKLIIUH FRPPHQFH HQ GRPLQDQW H
7HQXH GH FXLU RX WRXWH DXWUH WHQXH TXH WX FRQVLGªUHV FRPPH mbERQGDJHbOLNHb}
0HQRWWHV DWWDFKHV JRGH PDVWXUEDWHXU HW WRXW REMHW TXH WX DV HQYLH GèHVVD\HU
&H VRLU FèHVW ERQGDJHb (W «JDOLW« GHV U¶OHV LFL FKDFXQ GH YRXV GHX[ VHUD GRPLQ« HW GRPLQDQW
9RXV VDYH] QRUPDOHPHQW TXL YD FRPPHQFHU $ WRL GH WèDGDSWHU HW GH IDLUH HQ VRUWH Gè¬WUH VXIĆ
VDPPHQW mbP«FKDQWHb} SRXU OXL GRQQHU XQ PD[LPXP GH SODLVLU )DLV WRXW GH P¬PH DWWHQWLRQ ¢ QH
SDV OH EOHVVHU KHLQ
ï 4XDQG WX VHUDV HQ GRPLQ«H WX DXUDV MXVWH ¢ H[«FXWHU VDQV
MRXLU WRQ VHXO REMHFWLI
ï 6L WX HV GRPLQDQWH ¢ OD ĆQ G«FLGH GH FRPPHQW YRXV IDLUH
MRXLU 2X G«FLGH GH QH SDV MRXLU
ï $ORUV TXèLO HVW GHERXW DWWDFKH VHV PDLQV GDQV OH GRV OHV SLHGV
DXVVL VL WX OH SHX[
ï 3RXU FRPPHQFHU SUHVVH OXL O«JªUHPHQW OHV ERXUVHV MXVTXè¢ FH
TXèLO GLVH VWRS 5«SªWH GHX[ IRLV
ï (QVXLWH PHWV OH ¢ JHQRX[ HW GLV OXL GH WH O«FKHU OHV HQGURLWV
TXH WX VRXKDLWHV
ï 6HUUH OXL IHUPHPHQW OHV ERXUVHV HW OH JODQG HQ OH EUDQODQW
ï 4XDQG LO HVW GXU XWLOLVH VRQ VH[WR\ YLJRXUHXVHPHQW DPªQH OH
DX ERUG GH OèRUJDVPH
ï 3XQLV OH HQ OXL GRQQDQW GHX[ RUGUHV SRXU WH IDLUH SODLVLU
ï 7RXMRXUV DWWDFK« FKHYDXFKH OH SRXU WH IDLUH GX ELHQ
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
(OOH D VRLI GH FRQQDLVVDQFHV HW VRQ VXMHW GX PRPHQW FèHVW OH FRUSV KXPDLQ (OOH VH
SDVVLRQQH SRXU VRQ IRQFWLRQQHPHQW (OOH D OèKDELWXGH GH SUHQGUH GHV FRXUV SDUWL
FXOLHUV PDLV LO IDXW GLUH TXH FH SURIHVVHXU HVW SDUWLFXOLªUHPHQW DWWLUDQW HW VHPEOH
PD°WULVHU VRQ VXMHW /XL ¢ OèLQYHUVH QH UHQFRQWUH TXH SHX Gè«WXGLDQWHV GH FH W\SH
3RXU VRQ SOXV JUDQG SODLVLU 4XL GLW FRUSV KXPDLQ GLW WUDYDX[ SUDWLTXHV (W HOOH YD
YLWH G«FRXYULU TXèLO PD°WULVH OH VXMHW VXU OH ERXW GHV GRLJWV 0DLV SDV TXH
/D WHQXH TXH WX VRXKDLWHV RV«H VL WX YHX[ ¬WUH KRW QRUPDOH VL WX YHX[ \ DOOHU GRXFHPHQW
8Q FRXUV GèDQDWRPLH J«QLWDOH SDSLHU RX QXP«ULTXH FRPPH VXSSRUW GH FRXUV
,O \ DXUD XQ YUDL FRXUV DX G«EXW SHXW ¬WUH DSSUHQGUDV WX GHV FKRVHV RX SHXW ¬WUH FRQQDLV WX G«M¢
WRXW FH GRQW SDUOH FH GHUQLHU 4XRL TXèLO HQ VRLW OD WK«RULH FèHVW ELHQ OD SUDWLTXH FèHVW PLHX[ 7X
QèDV TXèXQH HQYLH TXH OH FRXUV VH ĆQLVVH SRXU DOOHU WH PDVWXUEHU HQ UHSHQVDQW ¢ WRXW ©D $ PRLQV
TXH WX QèDUULYHV ¢ IDLUH HQ VRUWH TXH OH SURIHVVHXU WèDLGH SRXU OD SUDWLTXH 2XL FèHVW ELHQ PLHX[ HW
WX G«FLGHV GRQF GH OH FKDXIIHU XQ PD[LPXP
ï )DLV GHV DOOXVLRQV VH[XHOOHV WRXW DX ORQJ GX FRXUV HW PRUGLOOH
WRQ FUD\RQ HQ P¬PH WHPSV
ï 7X GHYUDV ¬WUH QXH DYDQW TXèLO QèDLW HQOHY« XQ VHXO Y¬WHPHQW
6RLV LQYHQWLYH
ï )DLV OXL FKHUFKHU WRQ SRLQW * HW VèLO OH WURXYH TXèLO OèXWLOLVH
&RXUV GèDQDWRPLH REOLJH
ï &KHUFKH] HQVHPEOH SRVLWLRQV LQFRQQXHV GX .DPDVXWUD HW
IDLWHV OHV WHVWH] OHV
ï /D FRQQDLVVDQFH HVW DXVVL JXVWDWLYH U«DOLVH XQH «MDFXODWLRQ
EXFFDOH HW DYDOH OH WRXW
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
/HV GHX[ DPDQWV VRQW GHV SULVRQQLHUV GH ZHVWHUQb ,OV VRQW GDQV OHXU FHOOXOH OHV
PDLQV PHQRWW«HV WRXV OHV GHX[ FH TXL HQWUDYH OHXUV PRXYHPHQWV &HSHQGDQW OH
G«VLU «WDQW WURS LQWHQVH LOV VèDUUDQJHQW SRXU IDLUH WRXW GH P¬PH OèDPRXU '«VKDELO
ODJH DYHF OHV GHQWV HW SRVLWLRQV VHUU«HV GH ULJXHXU 5LHQ QH OHV HPS¬FKHUD GèDVVRXYLU
OHXUV HQYLHV VDXYDJHV $SUªV WRXW FH VRQW GHV KRUV OD ORL
7HQXH GH SULVRQQLHU VL YRXV DYH] 6LQRQ XQH WHQXH VLPSOH ¢ HQOHYHU 2X SDV SRXU OH G«OLUH
'HX[ SDLUHV GH PHQRWWHV SRXU FKDFXQ GèHQWUH YRXV
7X QH FRQQDLV TXH WUªV SHX FH FRZ ER\ WX DV IDLV XQ RX GHX[ FRXSV DYHF OXL PDLV ULHQ GH ELHQ
V«ULHX[ &HSHQGDQW YRLO¢ GHV VHPDLQHV TXH YRXV FDYDOH] HQVHPEOH IXJLWLIV HW YRXV QèDYH] SDV
HX XQH VHXOH SDXVH ,O HVW WULVWH GH YRLU TXH YRWUH SUHPLªUH SDXVH HVW HQ SULVRQ 0DOJU« WRXW
OD SUHVVLRQ UHWRPEH (W FHOD IDLW GHV VHPDLQHV TXH WX QèDV SDV WRXFK« XQ KRPPH 1L WRL P¬PH
GèDLOOHXUV /HV JDUGHV VRQW WRXV SDUWLV 9RXV ¬WHV VHXOV GDQV YRWUH FHOOXOH /èHQYLH HVW WURS IRUWH
YRXV FUDTXH] 0¬PH VL YRXV DYH] OHV PDLQV PHQRWW«HV GDQV OH GRV
ï '«VKDELOOH OH DYHF WHV PDLQV P¬PH VL HOOHV VRQW DWWDFK«HV
GDQV WRQ GRV
ï )LQLV SDU HQOHYHU VRQ ER[HU FDOH©RQ DYHF OHV GHQWV
ï 5«DOLVH XQH EUDQOHWWH GRV ¢ OXL SRXU FRQWLQXHU OHV SU«OLPL
QDLUHV HW IDLV OH EDQGHU FRPPH ©D
ï $OORQJH] YRXV HW XWLOLVH WHV SLHGV SRXU OXL IDLUH XQH EUDQOHWWH
HW OXL GRQQHU GX SODLVLU
ï $OORQJH WRL VXU OH YHQWUH FDPEUH OH GRV HW IDLV WRL SUHQGUH
FRPPH ©D
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX YRXV HQOHYH] OHV PHQRWWHV
$ORUV TXèLOV VRQW WUDQTXLOOHPHQW GHYDQW OD W«O« LOV ]DSSHQW VDQV VDYRLU TXRL UHJDU
GHU 0RQVLHXU D DORUV XQH LG«H SRXUTXRL QH SDV VH UHJDUGHU XQ SHWLW ĆOP ; $SUªV
TXHOTXHV PLQXWHV GH U«ćH[LRQ 0DGDPH DFFHSWH PDLV ¢ XQH FRQGLWLRQb HOOH YHXW VH
ODLVVHU SRUWHU SDU OD VRLU«H LO VH G«EURXLOOH SRXU OH UHVWH $SUªV XQ VXFFXOHQW EDLVHU
TXL VFHOOH OH FRQWUDW OD V«DQFH FRPPHQFH
7HQXH GH VRLU YRLU S\MDPD VL OH FÎXU WèHQ GLW
8Q ĆOP ; HW GH TXRL OH UHJDUGHU WUDQTXLOOHPHQW
&H VRLU WRXV OHV GHX[ YRXV QèDYH] TXèXQH HQYLH WURXYHU TXHOTXH FKRVH GH IXQ ¢ IDLUH HW OD W«O«
QèHVW YUDLPHQW SDV OH WRS SRXU ©D 'X FRXS WX YDV SURĆWHU GH VRQ RIIUH SRXU WèDPXVHU XQ SHX HW
WH ODLVVHU SRUWHU SDU OD VRLU«H 7RQ REMHFWLI HVW VLPSOH SUHQGUH GX ERQ WHPSV 7X QèHV SDV FRQWUH
OH SRUQR RX Oè«URWLVPH PDLV GLVRQV TXH WX QèDV SDV EHVRLQ GH ©D 0DLV SRXUTXRL SDV SRXU FH VRLU "
&D FKDQJHUD XQ SHX OHV KDELWXGHV $ORUV WX YDV HQ SURĆWHU SRXU WH G«WHQGUH HW IDLUH SODLVLU ¢ WRQ
KRPPH
ï 3HQGDQW OHV SUHPLªUHV PLQXWHV MRXH G«OLFDWHPHQW DYHF WRQ
HQWUHMDPEH HW OH VLHQ
ï 4XDQG VRQ PHPEUH VHUD ELHQ GXU HQOªYH WRQ SDQWDORQ
ï 'ªV TXèLO FRPPHQFHUD TXHOTXH FKRVH VDXWH VXU OèRFFDVLRQ
SRXU OH VXFHU WHQGUHPHQW
ï 5HSURGXLVH] HQVHPEOH OD VFªQH MXVTXèDX ERXW UHJDUGH] HQ
XQH DXWUH VL EHVRLQ RX UHODQFH] OèDFWXHOOH
ï 7X GHYUDV DYRLU XQ RUJDVPH P¬PH VL OD VFªQH QèHQ FRQWLHQW
SDV
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX «WHLQVOH ĆOP
(OOH D EHDXFRXS GH FKDQFH 3RXU OèDLGHU GDQV VRQ TXRWLGLHQ HOOH HVW WRPE«H VXU XQH
SHUOH ,O HVW EHO KRPPH GRX« GDQV FH TXèLO IDLW HW VHPEOH SU¬W ¢ WRXW SRXU OD VDWLV
IDLUH &HOD OXL GRQQH GRQF XQH LG«H -XVTXè¢ TXHO SRLQW VHUDLW LO SU¬W ¢ DOOHU SRXU
VDWLVIDLUH VRQ HPSOR\HXVH b" (OOH YD GRQF ¢ GRXFHPHQW OH WHVWHU HQ HVS«UDQW TXèHOOH
DXUD HQWLªUH VDWLVIDFWLRQ GH VHV HQYLHV 6DQV SRXU DXWDQW ULVTXHU GH SHUGUH VHV
VHUYLFHV
8QH WHQXH GH WRXV OHV MRXUV SDV EHVRLQ GH WèHPE¬WHU
8Q VH[WR\ GH VW\OH JRGH SRXU MRXHU WUDQTXLOOHPHQW
7RQ REMHFWLI VHUD GH V«GXLUH WRQ mbHPSOR\«b} VDQV SRXU DXWDQW ULVTXHU GH OH J¬QHU GH OH YH[HU YRLU
GH Oè«QHUYHU DX ULVTXH GH WRXW SHUGUH 0DLV FèHVW MXVWHPHQW FHWWH WHQVLRQ HW FH GDQJHU TXL WèH[FLWH
DXWDQW $ORUV FRPPHQ©RQV OD SDUWLH (W SHQVH TXH WX HV WRXW GH P¬PH OD PD°WUHVVH GH PDLVRQ
ï 'RQQH OXL DX PRLQV GHX[ W¤FKHV U«HOOHV ¢ IDLUH SRXU OèRFFXSHU
P«QDJH MDUGLQDJH
ï 3HQGDQW TXèLO WUDYDLOOH LQVWDOO«H FRQIRUWDEOHPHQW PRQWUH OXL
WD SRLWULQH
ï 8WLOLVH WRQ JRGH DX PRLQV XQH IRLV SRXU PLPHU VRQ VH[H HQ WRL
PRQWUH OXL ELHQ
ï 4XDQG WX HV SU¬WH GLV OXL TXH WHV «SDXOHV WRQ IRQW VRXIIULU HW
GHPDQGH XQ PDVVDJH
ï &èHVW HQVXLWH WHV FXLVVHV TXL YRQW WH IDLUH VRXIIULU
ï )DLWHV OèDPRXU HW LPSRVH OXL GH FKRLVLU OD ID©RQ GRQW LO GHYUD
MRXLU FHWWH IRLV FL
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
&H VRLU FèHVW VRLU«H WUDQTXLOOH SHWLW UHSDV DX[ FKDQGHOOHV HQ DPRXUHX[ 0DLV YRXV
DYH] G«FLG« GH FKDQJHU XQ SHWLW SHX GH GèKDELWXGH HW YRXV DOOH] GRQF SU«YRLU XQ
G°QHU URPDQWLTXH DX G«SDUW TXL YD GRXFHPHQW GHYHQLU «URWLTXH HW ELHQ SOXV (W
O¢ DXVVL TXHOTXHV SHWLWHV VXUSULVHV LQKDELWXHOOHV YRQW YRLU OH MRXU 4XèDOOH] YRXV
IDLUH b" 6XUSULVH 0DLV FH VHUD G«OLFLHX[
8QH UREH SOXW¶W FRXUWH DYHF VRXV Y¬WHPHQWV
8Q LQJU«GLHQW FRPPH GH OD FKDQWLOO\ GX FKRFRODW IRQGX HWF
7X YHX[ VLPSOHPHQW SDVVHU XQH ERQQH VRLU«H XQH VRLU«H G«WHQGXH HW SUHQGUH GX SODLVLU DXVVL
JXVWDWLI TXH VH[XHO 7X YDV GRQF SURĆWHU GH OèRFFDVLRQ SRXU WèDPXVHU XQ SHX 7X FRPPHQFHV OH
VF«QDULR GDQV XQH SLªFH ORLQ GH OD FXLVLQH HW DWWHQG TXèLO WèDSSHOOH $SUªV WRXW DXWDQW SURĆWHU GX
IDLW TXH FèHVW OXL TXL IDLW OD FXLVLQH 7X DV OHV DSS«WLWV JUDQG RXYHUWV (W WX HV ELHQ G«FLG«H ¢ WRXV
OHV UDVVDVLHU
ï 3HQGDQW TXèLO FXLVLQHUD OH UHSDV HQOªYH OHQWHPHQW GHYDQW OXL
WHV VRXV Y¬WHPHQWV
ï 3HQGDQW TXèLO FXLVLQH WHQWH GH OH G«FRQFHQWUHU HQ OèH[FLWDQW
FRPPH WX OH VRXKDLWHV
ï 3HQGDQW OH UHSDV FDUHVVH ORQJXHPHQW VRQ VH[H DYHF WRQ WHV
SLHG V
ï 3HQGDQW OH UHSDV WURXYH XQH H[FXVH SRXU SDVVHU VRXV OD WDEOH
HW OH VXFHU OHQWHPHQW
ï /RUV GX GHVVHUW VRUV WD SRLWULQH PHWV \ OèLQJU«GLHQW HW GH
PDQGH XQ QHWWR\DJH
ï 'HPDQGH OXL XQ GHUQLHU SHWLW GHVVHUW HQ UHFRXYUDQW VRQ
PHPEUH GH OèLQJU«GLHQW HW HQ OH VX©DQW
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
$ORUV TXèHOOH FRPPHQFH ¢ VH GRXFKHU LO OD UHMRLQW WUDQTXLOOHPHQW GDQV OD VDOOH GH EDLQ
HW OXL GHPDQGH VèLO SHXW OD UHMRLQGUH (OOH UHIXVH HOOH SU«IªUH ¬WUH WUDQTXLOOH 0DLV LO
QèD SDV GLW VRQ GHUQLHU PRW ,O VèDEVHQWH TXHOTXHV LQVWDQWV HW UHYLHQW DYHF GH VROLGHV
DUJXPHQWV &HV GHUQLHUV VHURQW LOV VXIĆVDQWV SRXU OD IDLUH FUDTXHU HW IDLUH PRQWHU
OD WHPS«UDWXUH GH OD GRXFKH b"
1XH VRXV OD GRXFKH FèHVW SOXV SUDWLTXH
$XFXQ GèLPSRV« FHSHQGDQW DWWHQWLRQ DX[ JOLVVDGHV GDQV OD GRXFKHb
7X SUHQGV WD GRXFKH WUDQTXLOOHPHQW XQ SHX GH FDOPH HVW DJU«DEOH 4XDQG LO DUULYH SRXU WH GHPDQ
GHU VèLO SHXW WH UHMRLQGUH WX HV O«JªUHPHQW G«©XH $XFXQ HIIRUW DXFXQ SHWLW HIIRUW SRXU UHQGUH
©D XQ SHX SOXV URPDQWLTXH XQ SHX SOXV H[FLWDQW 7X SU«IªUHV GRQF UHIXVHU VD SUHPLªUH DYDQFH
KLVWRLUH GH YRLU VèLO SHXW PLHX[ IDLUH $ WRL GH G«FLGHU SDU OD VXLWH VL WX WH ODLVVHUDV FRQYDLQFUH
ï $YDQW GèDFFHSWHU VD GHPDQGH SURĆWH GH WD GRXFKH HW IDLV FH
TXH WX DV ¢ IDLUH
ï 6èLO IDLW XQH QRXYHOOH GHPDQGH FKRLVL VL WX OH IDLV DWWHQGUH XQ
SHX RX VL WX DFFHSWHV
ï 6DYRQQH OH HQWLªUHPHQW HQ LQVLVWDQW XQ SHX VXU VRQ VH[H
ï 5«DOLVH XQ PDVVDJH GH VRQ VH[H DYHF WHV IHVVHV RX WHV VHLQV HW
GX VDYRQ
ï 0DVWXUEH WRL XQ SHX SHQGDQW TXèLO WH SUHQGUD GDQV OD GRXFKH
ï &KRLVLVVH] HQVHPEOH VL YRXV ĆQLVVH] GDQV OD GRXFKH RX GDQV
XQ DXWUH HQGURLW
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
/H G«VLU HVW O¢ $X SOXV KDXW SRLQW ,OV QH VH FRQQDLVVHQW SDV YUDLPHQW PDLV SRXU
WDQW LOV VHQWHQW ELHQ TXèLO \ D TXHOTXH FKRVH ,OV VRQW ¢ XQ 0DULDJH HW ¢ YUDL GLUH VXLWH
¢ GHV SUREOªPHV GH FKDPEUH VH UHWURXYHQW GDQV OD P¬PH $ORUV TXH OèH[FLWDWLRQ
PRQWH HQ VH UHJDUGDQW LOV FRPPHQFHQW ¢ VH FDUHVVHU RXEOLDQW OHXU SXGHXU HQ VH
UHJDUGDQW WHQGUHPHQW ,OV QH VH FRQQDLVVHQW SDV PDLV SRXUWDQW LO YRQW SDUWDJHU XQ
PRPHQW WHUULEOHPHQW VHQVXHO
&KHPLVH GH QXLW S\MDPD RX DXWUH WHQXH SRXU DOOHU WH FRXFKHU PDLV DVVH] KDELOO«H
$XFXQ IDLWHV ©D VXU XQ OLW GDQV XQ K¶WHO RX VXU XQ FDQDS« SRXUTXRL SDVb"
7X HV J¬Q«H DX G«SDUW WX SHQVDLV DX PRLQV TXèLOV VèDUUDQJHUDLHQW SRXU WH PHWWUH DYHF XQH DXWUH
IHPPH 0DLV WX DYDLV DFFHSW« OH GHDO HW LO QèD SDV OèDLU P«FKDQW DX FRQWUDLUH SXLV LO WH SOD°W ELHQ HW
GHX[ F«OLEDWDLUHV ¢ XQ 0DULDJH ©D SHXW GRQQHU GHV LG«HV &HSHQGDQW WX DV XQH UªJOH MDPDLV GH UH
ODWLRQ SK\VLTXH DYHF XQ KRPPH TXH WX QH FRQQDLV SDV 6HXOHPHQW O¢ WX QèDV SDV HQYLH GèDWWHQGUH
GH IDLUH FRQQDLVVDQFH WX DV HQYLH GèXQ RUJDVPH PDLQWHQDQW &RPPHQW JDUGHU WRQ FUHGR VDQV
SRXU DXWDQW WH SULYHU b"
ï &RPPHQFH SDU WH FDUHVVHU GRXFHPHQW HQ VHFUHW SRXU IDLUH
PRQWHU OèHQYLH
ï /DLVVH WUªV VXEWLOHPHQW WD SRLWULQH VH IDLUH YRLU +LVWRLUH
GèDWWLUHU OèDWWHQWLRQ
ï '«VKDELOOHV WRL FRPSOªWHPHQW SRXU FRQWLQXHU TXDQG LO WèDXUD
mG«PDVTX«H} HW QH WH FDFKH SOXV
ï (Q WH GRLJWDQW OHQWHPHQW HW HQ FDUHVVDQW WHV VHLQV WHV W«WRQV
Ć[H VRQ VH[H ORQJXHPHQW
ï 5«DOLVH XQH DFWLRQ ¢ GLVWDQFH TXL WèH[FLWH IDLV WRL SODLVLU
ï 'HPDQGH OXL ¢ FH TXH YRXV MRXLVVLH] HQ P¬PH WHPSV
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX OH WRXFKH
6RQ HQYLH FH VRLU FèHVW Gè¬WUH DWWDFK«H HW GH UHJDUGHU FHW LQFRQQX MRXHU DYHF VRQ
PHPEUH VRQ FRUSV VDQV SRXYRLU ULHQ IDLUH ¬WUH WRWDOHPHQW VDQV G«IHQVH IDFH ¢ OèHQ
YLH $WWDFK«H VXU XQH FKDLVH IDFH ¢ OXL HOOH HVW LPSXLVVDQWH HW HOOH DLPH ©D HOOH DLPH
UHJDUGHU HW VHQWLU OH G«VLU PRQWHU 5HVWHUD W HOOH VDQV ULHQ IDLUH ¢ IRQGUH R» YD W HOOH
WRXW IDLUH SRXU UHMRLQGUH FHW LQFRQQX GDQV OH SODLVLU " /H P\VWªUH HVW WRWDO
(QWLªUHPHQW QXH DWWDFK«H ¢ XQH FKDLVH OHV PDLQV GHYDQW OH FOLWRULV
0HQRWWHV ULHQ TXH SRXU WRL VH[WR\ SRXU OXL KXLOH RX OXEULĆDQW
7RQ U¶OH LFL QH YD SDV ¬WUH WUªV GXU GX PRLQV ¢ MRXHU $ WHQLU WX YHUUDV TXH ©D YD ¬WUH SOXV FRP
SOLTX« /D VHXOH FKRVH TXH WX GRLV VDYRLU FèHVW TXH WX HV GRPLQ«H WRWDOHPHQW HW TXH WX QH SHX[
DEVROXPHQW ULHQ IDLUH VDQV VRQ DFFRUG VL FH QèHVW WRXW GRXFHPHQW WH PDVWXUEHU PDLV WUªV WUªV
GRXFHPHQW $ORUV SU«SDUH WRL ¢ O«JªUHPHQW mbVRXIIULUb} -RXH OH MHX HW WHQWH GH OèH[FLWHU HQFRUH
SOXV LPSORUH ERXJH 3HXW ¬WUH TXèLO ĆQLUD SOXV YLWH RX VèRFFXSHUD SOXV GH WRL 3HQVHV \
ï 7X WH ODLVVHV GRPLQHU WX QH GRLV ULHQ WHQWHU GH WRL P¬PH VDXI
FRQVLJQHV
ï 'H WHPSV ¢ DXWUH PDVWXUEH WRL OHQWHPHQW HW VXSSOLH OH SRXU
OèLQFLWHU ¢ WH OLE«UHU
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ WH PDVWXUEH YLWH U«DOLVH TXHOFRQTXH
DFWLRQ RX MRXLV GH WRL P¬PH
&H VRLU YRXV IDLWHV OèDPRXU 0DLV DYDQW FHOD XQH SHWLWH VRUWLH VèLPSRVH 4XH GL
ULH] YRXV GèXQ SHWLW UHSDV ¢ OèH[W«ULHXUb" 9RXV DOOH] YRLU OD VRLU«H ULVTXH Gè¬WUH LQRX
EOLDEOH 4XèHVW FH TXL VHUD OH SOXV FKDXGb" 9RV SODWV RX YRXVb" $WWHQWLRQ ¢ UHVWHU
GDQV OD ORL WRXW GH P¬PH
9RXV VRUWH] XQH SDUWLH GH OD VRLU«H KDELOOH WRL HQ FRQV«TXHQFH
$XFXQ VDXI VL WX DV XQ YLEURPDVVHXU W«O«FRPPDQG« REMHFWLI ERQXV
3DV YUDLPHQW GH SHUVRQQDJH LFL FèHVW SOXV XQ VF«QDULR TXL YD YRXV SHUPHWWUH GH VRUWLU GH YRWUH
]RQH GH FRQIRUW HW GH ćLUWHU DYHF OH GDQJHU 5HVWH] SUXGHQWV WRXW GH P¬PH HW GDQV OD ORL QèDOOH]
SDV YRXV DWWLUHU GèHQQXLV SRXU FHOD 7RQ REMHFWLI YD ¬WUH GH FKDXIIHU WD PRLWL« ¢ OèH[W«ULHXU DĆQ
GH UHQWUHU FKDXGV ERXLOODQWV HW GèDYRLU XQH SDUWLH GH MDPEHV HQ OèDLU P«PRUDEOH $X UHVWDXUDQW LO
IDXGUD HVVD\HU GèDYRLU XQH WDEOH ¢ Oè«FDUW WUDQTXLOOH (W Gè¬WUH WUªV GLVFUHWV
ï&RPPHQFH ¢ IDLUH PRQWHU OD WHPS«UDWXUH VXU OH WUDMHW HQ OXL
FDUHVVDQW GRXFHPHQW OH VH[H
ï $YDQW GH FRPPHQFHU OH UHSDV SUHQG WRQ W«O«SKRQH YD DX[
WRLOHWWHV HW SKRWRJUDSKLH WHV VHLQV DYHF 0RQWUH OXL SXLV VXS
SULPH OD SKRWR
ï$ WDEOH IDLV OXL GX SLHG SHQGDQW XQH SDUWLH GX UHSDV
ï %2186 IDFXOWDWLIb VL WX DV XQ YLEUR W«O«FRPPDQG« ODLVVH OH
OèXWLOLVHU
ï 'LV OXL SHQGDQW OH UHSDV FH TXH WX FRPSWHV OXL IDLUH FH VRLU
ï *OLVVH OD PDLQ IXUWLYHPHQW YHUV WRQ HQWUHMDPEH HW FDUHVVH WRL
XQ SHX
ï $X UHWRXU RIIUH OXL XQH SHWLWH EUDQOHWWH GDQV OD YRLWXUH SDV HQ
URXODQW
ï 7X OXL UHIXVHV XQH GH VHV GHPDQGHV
9RXV ¬WHV G«M¢ HQ UHWDUG HW OèH[FLWDWLRQ QH IDLW TXH PRQWHU DYHF FHWWH SHQV«H TXèRQ
YRXV DWWHQG DLOOHXUV 9RXV QèDYH] SOXV GH WHPSV PDLV YRXV DOOH] WRXW GH P¬PH
SUHQGUH PLQXWHV
PLQXWHV HW SDV XQH GH SOXVb $ YRV PDUTXHV 3U¬WV -RXLV
VH]b
1XH WX VRUV GH OD GRXFKH PDLV WX YDV GHYRLU WèKDELOOHU 9LWH
3DV OH WHPSV GèXWLOLVHU OHV DFFHVVRLUHV
7X VRUV ¢ SHLQH GH OD GRXFKH HW LO Qè\ D SDV OH WHPSVb &èHVW OD JDOªUH YRXV DOOH] ¬WUH HQ UHWDUG 7X
VDLV TXH YRXV GHYH] YRXV G«S¬FKHU PDLV OèH[FLWDWLRQ HVW ELHQ WURS SUHQDQWHb 7X YDV WRXW IDLUH SRXU
MRXLU HW OH IDLUH MRXLU HQ PLQXWHV FKURQRb &èHVW SDUWL '«FKDLQH WRL
ï 1H U«ć«FKLV SDV EUDQOH OH GH WRXWH WHV IRUFHV SRXU OH IDLUH
EDQGHU HW OH IDLUH G«FROOHU
ï 0DVWXUEH WRL HQ P¬PH WHPSV GRLJWH WRL HW FDUHVVH WRL OHV
VHLQV WX GRLV PRXLOOHU YLWHb
ï 'ªV TXH WX HV SU¬WH GHPDQGH OXL GH WH SUHQGUH HQ PLVVLRQ
QDLUH SXLV HQ OHYUHWWH
ï 3DV OH WHPSV GH QHWWR\HU IDLV OH FUDFKHU GDQV WD ERXFKH HW
DYDOH WRXWb
ï 6L WX QèDV SDV MRXL SHQGDQW OèDFWH GLV OXL FRPPHQW WH IDLUH MRXLU
YLWH HW ELHQ
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX YRXV G«SDVVH] PLQXWHV
0216,(85 6, 9286 /( 928/(= %,(1
9RLFL GRQF WHV VF«QDULRV G«WDLOO«V WX WURXYHUDV WRXW FH GRQW WX DV
EHVRLQ SRXU PHQHU ¢ ELHQ WD mPLVVLRQ} HW REWHQLU OH SOXV Gè;3 SRV
VLEOH $WWHQWLRQ ¢ QH SDV RXEOLHU WHV REMHFWLIV GDQV OèDFWLRQ
&200(17 /,5( /(6 ),&+(6 6&(1$5,26 "
5HJDUGRQV HQ G«WDLO FH TXH FRQWLHQW FKDTXH ĆFKH VF«QDULR
/HV ;3 TXH WX SHX[ JDJQHU DYHF FH VF«QDULR
6\PEROH SOHLQ SUDWLTXH mLPSRV«H} SDU OH VF«QDULR
6\PEROH S¤OH SUDWLTXH G«SHQGDQW GèXQ GHV MRXHXUV
/H U«FDSLWXODWLI GH WRXWHV OHV SUDWLTXHV
SU«VHQWHV GDQV FH VFULSW
6\QRSVLV GH OèKLVWRLUH LQLWLDOH TXH YRXV
DYH] HQ FRPPXQ WRXV OHV GHX[
/HV G«WDLOV SURSUHV ¢ WRQ SHUVRQQDJH
VHXOHPHQW ¢ VDYRLU OD WHQXH OHV DF
FHVVRLUHV TXH WX SRXUUDV XWLOLVHU HW XQ
EUHI DSHU©X GH VD SURSUH KLVWRLUH SRXU
WèLPSU«JQHU GX U¶OH
/D OLVWH H[KDXVWLYH GH WHV REMHFWLIV
$ JDXFKH WX SHX[ VL WX OH YHX[ FRFKHU
OHV REMHFWLIV SRXU IDLUH OH FRPSWH
7X DV HQVXLWH OH QRPEUH Gè;3 TXH WH
UDSSRUWH FKDTXH REMHFWLI YDOLG«
$WWHQWLRQ FHUWDLQHV IRLV WX SHX[
SHUGUH GH Oè;3
2K ©D -XVWH OH QXP«UR GH SDJH
&èHVW OH JUDQG MRXU OH MRXU G«WHQWH GH 0DGDPH $XMRXUGèKXL DSUªV GHV VHPDLQHV
GèDWWHQWH HOOH D UHQGH] YRXV ¢ XQ LQVWLWXW GH PDVVDJH WUªV SULV« SRXU XQH ORQJXH
VHVVLRQ GH PDVVDJH HW GH VRLQV GLYHUV 4XHOOH QèHVW SDV VD VXUSULVH TXDQG RQ OXL
GHPDQGH GH FKRLVLU TXL OD PDVVHUD $SUªV TXHOTXHV FRXSV GèÎLO VRQ FKRL[ VH SRUWH
VDQV K«VLWHU VXU XQ PDVVHXU HQ SDUWLFXOLHU 3RXUTXRL SDV DSUªV WRXW " -RXUQ«H
H[FHSWLRQQHOOH DFWLYLW« H[FHSWLRQQHOOH 3RXUTXRL QH SDV HVVD\HU GèDYRLU XQ PDVVDJH
WUªV WUªV SDUWLFXOLHU
8QH WHQXH O«JªUH VDQV VRXV Y¬WHPHQWV
'H OèKXLOH GH PDVVDJH
7X HV WUªV SURIHVVLRQQHO HW WX QèDV MDPDLV DEXV« GèXQH FOLHQWH &HSHQGDQW FHWWH VLWXDWLRQ HVW GLI
I«UHQWH OD FOLHQWH VHPEOH DYRLU GHV EHVRLQV SOXV SURIRQGV TXH OHV FOLHQWV KDELWXHOV $X G«EXW GH
FHWWH KLVWRLUH FRTXLQH WX IDLV MXVWH WRQ WUDYDLO ¢ VDYRLU VDWLVIDLUH OHV GHPDQGHV GH PDVVDJH
ï 3URIHVVLRQQHO U«DOLVH OHV GHPDQGHV HW HQYLHV GH WD FOLHQWH
ï 1H WHQWH ULHQ GH VH[XHO DYDQW TXèHOOH QH IDVVH TXHOTXH FKRVH
DYHF WRL
ï )DLV OXL DX PRLQV XQ FXQQLOLQJXV DQXOLQJXV VDQV TXèHOOH QH OH
GHPDQGH
ï $YHF GH OèKXLOH JOLVVH WRQ VH[H HQWUH VHV VHLQV SRXU XQH EUDQ
OHWWH HVSDJQROH &DUHVVH OD HQ P¬PH WHPSV
ï )DLV OXL OèDPRXU DX PRLQV XQH IRLV HQ OHYUHWWH HW XQH IRLV HQ
PLVVLRQQDLUH
ï $X PRPHQW GH MRXLU FDUHVVH OD OH SOXV SRVVLEOH
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
(OOH HVW OD SOXV JUDQGH 5HLQH TXH Oè+LVWRLUH QèDLW MDPDLV FRQQXH &UDLQWH SDU VHV
HQQHPLV DGPLU«H SDU VHV VXMHWV &HSHQGDQW DSUªV WRXV VHV H[SORLWV DXMRXUGèKXL OD
5HLQH VèHQQXLH (W HOOH HVW GèKXPHXU FRTXLQH (OOH VDLW WUªV ELHQ TXH SHUVRQQH QèRVH
MDPDLV ULHQ OXL UHIXVHU (OOH YLHQW MXVWHPHQW GH FDSWXUHU XQ HVSLRQ DXMRXUGèKXL
EHO KRPPH 3OXW¶W O¤FKH LO VRXKDLWHUD ¢ WRXW SUL[ VDXYHU VD YLH (OOH DLPH DYRLU FH
TXèHOOH YHXW HOOH OH IDLW GRQF PRQWHU GDQV VD VXLWH ,O QH SHXW IDLUH TXèXQH FKRVH
RE«LU DX[ SXOVLRQV GH VD QRXYHOOH UHLQH 6RXV SHLQH GH SHUGUH OD W¬WH
1RUPDOH 3RXU XQ YUDL UROH SOD\ XQH WHQXH DE°P«H GH SULVRQQLHU
$XFXQ DFFHVVRLUH REOLJDWRLUH GDQV FH VF«QDULR
/H UROH SOD\ HVW DVVH] VLPSOH WX HV XQ HVSLRQ FDSWXU« HW SRXU VXUYLYUH WX GRLV RE«LU ¢ OD 5HLQH
mbHQQHPLHb} 6L WX QH OH IDLV SDV WX OH SDLHUDV GH WD YLH 7X VDLV TXH WX DV XQH FKDQFH VXU GHX[ GH
YLYUH VL WX U«DOLVHV VHV RUGUHV HW ]«UR VXU GHX[ VL WX UHIXVHV /H FKRL[ HVW YLWH IDLW (W SXLV HOOH
QèHVW SDV VL PDO 7X YDV GRQF UXVHU HW MRXHU OD VRXPLVVLRQ ELHQ VDJH (W SUHQGUH GX SODLVLU SDU OD
P¬PH RFFDVLRQ
ï 8Q VHXO REMHFWLI RE«LU WRWDOHPHQW ¢ WD UHLQH 5LHQ GH ELHQ
FRPSOLTX« ¢ SUHPLªUH YXH (W SRXUWDQW
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX IDLV TXHOTXH FKRVH GH WRL P¬PH
VDQV HQ DYRLU UH©X OèRUGUH
2VHUD W LO OH IDLUH " $SUªV WRXW FèHVW XQ SKRWRJUDSKH WUªV SRSXODLUH (W HOOH VHPEOH
SU¬WH ¢ WRXW SRXU GHYHQLU PDQQHTXLQ /RUV GH OHXU HQWUHWLHQ HOOH OXL D FRQĆ« TXH OH
QX QH OD G«UDQJHDLW SDV TXèHOOH «WDLW RXYHUWH ¢ WRXW ‹WDLW FH XQ VRXV HQWHQGX " (OOH
OXL SOD°W «QRUP«PHQW HW OèDWWLUDQFH VHPEOH U«FLSURTXH 2VHUD W LO OH IDLUH 3URĆWHU
GH OD VLWXDWLRQ ORUVTXèLO VH UHWURXYHUD IDFH ¢ VRQ FRUSV HW VRQ UHJDUG "
7HQXH QRUPDOH XQ MHDQ HW XQ 7 6KLUW RX FKHPLVH FRPPH WX YHX[ DJU«DEOH ¢ SRUWHU
8Q DSSDUHLO SKRWR RX GH TXRL IDLUH GHV SKRWRV W«O«SKRQH WDEOHWWH HWF
7X HV XQ SKRWRJUDSKH WUªV SRSXODLUH OHV PRGªOHV TXL WUDYDLOOHQW DYHF WRL DUULYHQW WRXW OH WHPSV ¢
SHUFHU 7X HV GRQF XQ WUHPSOLQ HOOHV OH VDYHQW HW WX OH VDLV /H VKRRWLQJ GèDXMRXUGèKXL HVW HQWUH HOOH
HW WRL HW OH PRGªOH HVW YUDLPHQW ¢ WRQ JR½W (OOH VHPEOH YUDLPHQW SU¬WH ¢ WRXW SRXU SHUFHU (W HOOH
WH OH PRQWUHUD ELHQ 7X FRPPHQFHV DYHF WRQ DSSDUHLO SKRWR HQ PDLQ 3URIHVVLRQQHO WX GLULJHV OH
VKRRWLQJ GªV OH G«SDUW 6XU GH WRL WX QèK«VLWHV SDV XQH VHFRQGH
ï 5«DOLVH DX PRLQV WURLV SKRWRV DYHF VD WHQXH LQLWLDOH UHVWH
«ORLJQ« GèHOOH DX G«SDUW
ï $SUªV TXHOTXHV SKRWRV GH WD SDUW GHPDQGH OXL VL HOOH HVW ¢
OèDLVH HW VL HOOH D GHV HQYLHV GH SKRWRV GH VRQ F¶W«
ï 4XDQG OH VKRRWLQJ GHYLHQW VH[\ DSSURFKH WRL GèHOOH SRXU GH
SOXV JURV FDGUDJHV
ï 1H U«DOLVH DXFXQH DFWLRQ FRTXLQH GH WRL P¬PH YRLV VL HOOH HVW
YUDLPHQW GHGDQV DYDQW GH IDLUH TXRL TXH FH VRLW
ï $X ERQ PRPHQW GRQQH OXL OèDSSDUHLO SRXU WH SKRWRJUDSKLHU OXL
IDLUH XQ FXQLOLQJXV
ï 5«DOLVH XQH SKRWR GèHOOH HQ WUDLQ GH MRXLU TXH FH VRLW ORUVTXH
WX OXL IDLV OèDPRXU WèRFFXSHV GèHOOH RX VL HOOH VH IDLW MRXLU HOOH P¬PH
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX OD WRXFKH VDQV SHUPLVVLRQ
(OOH YHXW OXL IDLUH XQH VXUSULVH FH VRLU HW G«FLGH GH UHQWUHU SOXV W¶W GX WUDYDLO 6XU
SULVH ¢ GRXEOH VHQV SXLVTXèHOOH G«FRXYUH PRQVLHXU HQ WUDLQ GH VH IDLUH SODLVLU GH
YDQW XQ ĆOP TXèHOOH DLPHUDLW U«DOLVHU SOXW¶W TXH GH UHJDUGHU (OOH YD DORUV SURĆWHU
TXHOTXHV LQVWDQWV GX VSHFWDFOH DYDQW GH UHMRLQGUH VRQ KRPPH DĆQ GH OXL PRQWUHU
TXèLFL OD U«DOLW« HVW ELHQ SOXV MRXLVVLYH TXH OD ĆFWLRQ
7UªV G«FRQWUDFW« HQ MRJJLQJ YRLU VDQV SDQWDORQ VL WX OH VHQV
3RXU WRL XQ RUGLQDWHXU W«O« W«O«SKRQH SRXU UHJDUGHU XQ ĆOP
7RQ REMHFWLI LQLWLDO «WDLW GH SUHQGUH XQ SHX GH ERQ WHPSV HQ VROR 7X QH SHQVDLV SDV TXH WX WH IHUDLV
VXUSUHQGUH DX G«SDUW 3RXU OH UHVWH 7X YHUUDV ELHQ FH TXèHOOH YD SHQVHU GH FHWWH VLWXDWLRQ 8QH
FKRVH HVW V½UH WX QH YHX[ SDV OD FRQWUDULHU &èHVW GRPPDJH FèHVW XQH ERQQH VFªQH 8Q SHX
J¬Q« WX QH VDLV SDV WURS TXRL IDLUH $ORUV WX YDV WH ODLVVHU SRUWHU SDU OHV «YªQHPHQWV
ï )DLV WRL SODLVLU HQ PDWDQW OH ĆOP HQ OèLJQRUDQW MXVTXè¢ FH
TXèHOOH WH SDUOH
ï 1H SUHQG DXFXQH LQLWLDWLYH MXVTXè¢ FH TXèHOOH VèRFFXSH GH WRL
GèHOOH P¬PH
ï 5«DOLVH] XQH S«Q«WUDWLRQ IDFH ¢ IDFH VXU OD FKDLVH RX OH OLW OH FDV
«FK«DQW
ï 'RQQH OXL XQ FXQQLOLQJXV HQ UHOHYDQW FRPSOªWHPHQW VHV
MDPEHV YHUV VD SRLWULQH HW OªFKH DYHF IHUYHXU
ï /DLVVH] WRXUQHU OH ĆOP HQ DUULªUH SODQ WRXW OH ORQJ GX VF«QDULR
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX DUU¬WHV OH ĆOP
&èHVW VRQ SUHPLHU MRXU VXU OH WHUUDLQ OH VWUHVV HVW SDOSDEOH $XMRXUGèKXL HOOH VH UHQG
FKH] XQ SDWLHQW HQ ĆQ GH WUDLWHPHQW DĆQ GH Y«ULĆHU TXH WRXW YD ELHQ HW TXH VRQ GHU
QLHU WUDLWHPHQW HVW SULV DYHF VRLQ 8VDQW SRXUWDQW GH WRXWHV OHV SU«FDXWLRQV QRWUH
LQĆUPLªUH LQYHUVH OHV FDFKHWV GX WUDLWHPHQW 6RQ SDWLHQW YD ¬WUH DWWHLQW GèXQH ORQJXH
HW WUªV J¬QDQWH «UHFWLRQ *¬Q«H PDLV SURIHVVLRQQHOOH HOOH YD GRQF OXL GHPDQGHU FH
TXèHOOH SHXW IDLUH SRXU U«SDUHU VRQ HUUHXU SRXU VRLJQHU FH mbSHWLW WURXEOHb} (QĆQ
SHWLW )D©RQ GH SDUOHU
8QH WHQXH G«FRQWUDFW«H W\SH MRJJLQJ VL WX DV
3RXU WRL XQH FRXYHUWXUH RX TXHOTXH FKRVH GH VLPLODLUH TXL WH SHUPHW GH FDFKHU WRQ VH[H
7X QH VDLV SDV YUDLPHQW FH TXèLO WèDUULYH VL FH QèHVW TXH WX DV XQH «UHFWLRQ LQFRQWU¶ODEOH GLJQH GH
WHV SOXV JUDQGHV /H VRXFLV FèHVW TXH GDQV WURLV KHXUHV WX DV XQ UHQGH] YRXV WUªV LPSRUWDQW HW
OH FRVWDUG HVW GH ULJXHXUb 7X QH SHX[ SDV DUULYHU GDQV FHW «WDW 7X HV TXHOTXèXQ GH JHQWLO HW WX YRLV
ELHQ J¬Q« TXH FHWWH HUUHXU HPE¬WH OèLQĆUPLªUH 7X QH OXL HQ YHX[ SDV FHOD DUULYH &HSHQGDQW LO
IDXW WURXYHU XQH VROXWLRQ 3XLVTXH OH SUREOªPH YLHQW GèXQ G«VLU WURS SXLVVDQW LO YD IDOORLU WURXYHU
XQH VROXWLRQ SRXU OH FDOPHU (W ©D VHUD SDU OD MRXLVVDQFH
ï *DUGH WRQ VH[H FDFK« WRXW OH ORQJ VDXI VL HOOH WH GHPDQGH ¢ OH
YRLU HOOH P¬PH
ï %UDQOH WRL VRXV OD FRXYHUWXUH HQ OXL GHPDQGDQW GH WH PRQWUHU
VHV VHLQV
ï ,PSRVH OXL WURLV DFWLRQV ¢ IDLUH TXL WèDLGHURQW ¢ U«JOHU FH
3HWLW SUREOªPH
ï $YDQW GH OD SUHQGUH WX GHYUDV OXL IDLUH «FDUWHU VHV OªYUHV YDJL
QDOHV GHYDQW WRL
ï )DLV OD MRXLU HQ OD SUHQDQW HQ PLVVLRQQDLUH HW HQ OD PDVWXUEDQW
«QHUJLTXHPHQW
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX PRQWUH WRQ VH[H VDQV GHPDQGH
&èHVW YRWUH MRXUQ«H 9RXV DYH] SULV XQ MRXU GH FRQJ« VS«FLDOHPHQW SRXU YRXV DEDQ
GRQQHU ¢ XQH MRXUQ«H GH G«SUDYDWLRQ VH[XHOOH /D MRXUQ«H YD ¬WUH FKDXGH WUªV
FKDXGH 9RWUH SDVVLRQb OHV VH[WR\Vb (W DXMRXUGèKXL HX[ DXVVL YRQW FKDXIIHU &HWWH
MRXUQ«H YD ¬WUH G«GL«H DX SODLVLU PDLV SDV DX[ «EDWV 1RQ SRXU ©D LO IDXGUD DW
WHQGUH OD ĆQ GH MRXUQ«H $OOH] YRXV WHQLU " ,O YD ELHQ IDOORLU
7HQXH GH FRRFRRQLQJ PDLV DYHF ODTXHOOH WX SHX[ IDFLOHPHQW WH IDLUH GX ELHQ
$X PRLQV XQ VH[WR\ SRXU WRL XQ PDVWXUEDWHXU
7X HV XQH YHUVLRQ GH WRL P¬PH TXL DXMRXUGèKXL D WHUULEOHPHQW HQYLH GH VH IDLUH SODLVLU GH IDLUH
SODLVLU HW GH YRLU WD IHPPH VH IDLUH SODLVLU 7X DV HQYLH TXH ©D GXUH SRXU JDUGHU FHWWH MRXUQ«H
FRTXLQH GDQV WHV VRXYHQLUV OHV SOXV FKDXGV (W HQ SOXV VH[WR\V GH VRUWLH DORUV
ï /D PDWLQ«H FRPPHQFH HQ GRXFHXU GHYDQW HOOH DX SHWLW G«MHX
QHU RX MXVWH DSUªV FDUHVVH WRL MXVWH VXU WRQ ER[HU
ï &èHVW OèKHXUH GH OD GRXFKH $OOH] \ HQVHPEOH HW XWLOLVH WRQ
VH[WR\ GHYDQW HOOH
ï 3URĆWH GH OD GRXFKH SRXU OXL IDLUH XQ FXQQLOLQJXV
ï 7RXMRXUV GDQV OD PDWLQ«H GHPDQGH OXL TXDQG WX OH VRXKDLWHV
GèXWLOLVHU VRQ VH[WR\ 7X SHX[ WH FDUHVVHU VL WX OH VRXKDLWHV
ï (Q ĆQ GH PDWLQ«H XWLOLVH WRQ PDVWXUEDWHXU SXLV GHPDQGH OXL
GH OH WHQLU ¢ WD SODFH HQ OXL GLVDQW TXH ELHQW¶W ©D VHUD HOOH TXH WX
SUHQGUDV FRPPH ©D
ï $SUªV OH UHSDV HQ JXLVH GH GHVVHUW QH IDLV ULHQ GH WRL P¬PH
HW UHJDUGH O¢ VLPSOHPHQW
ï $X PRLQV XQH IRLV GDQV OèDSUªV PLGL PHWV WRL ¢ OD PDVWXUEHU
VDQV UDLVRQ SDUWLFXOLªUH
ï $X PRLQV GHX[ IRLV GDQV OèDSUªV PLGL IDLV WRL SODLVLU HQ VROR
MXVTXè¢ FH TXèHOOH WH VXUSUHQQH &RQWLQXH HQFRUH XQ SHX SDU OD
VXLWH
ï 6L WRL DXVVL WX OD VXUSUHQGV ¢ VH IDLUH SODLVLU SURĆWHV GX VSHF
WDFOH SXLV SDUWLFLSHV \
ï /H VRLU DUULYDQW DSUªV OH UHSDV UHFRPPHQFH FRPPH OH GHV
VHUW GH PLGL &HSHQGDQW OD MRXUQ«H HVW ĆQLH 9RXV SRXYH] IDLUH
OèDPRXU HW MRXLU FRPPH GHV IRXV &HOD ULVTXH GèDOOHU YLWH
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
0DOJU« VRQ WDOHQW HOOH QèDYDLW SDV UHPDUTX« OèDODUPH VLOHQFLHXVH GH OD PDLVRQb /D
YROHXVH HVW SULVH VXU OH IDLW SDU XQ SROLFLHU TXL SRLQWH VXU HOOH XQH DUPH ¢ IHX 3RXU
WDQW FH QèHVW SDV VRQ DUPH TXèHOOH UHPDUTXH HQ SUHPLHU ,O FRPPHQFH ¢ SURF«GHU ¢
OèDUUHVWDWLRQ 0LQFHb (OOH IDLW ©D GHSXLV GHV DQQ«HV FRPPHQW D W HOOH SX IDLUH XQH HU
UHXU VL VWXSLGH 3DV GH SDQLTXH FèHVW XQH IHPPH IRUWH LQWHOOLJHQWH HW RSSRUWXQLVWH
(OOH D ELHQ YX FRPPHQW LO OD UHJDUGH $SUªV TXHOTXHV VHFRQGHV GH U«ćH[LRQ HOOH D
XQ SODQ (W FHV PHQRWWHV SRXUURQW ELHQ VHUYLU
8Q G«JXLVHPHQW GH SROLFLHU VL WX DV VLQRQ FH TXH WX DV TXL Vè\ UDSSURFKH OH SOXV
'HV PHQRWWHV TXH YRXV SRXYH] IDFLOHPHQW RXYULU DX FDV R»
6DFU« FRXS GH ĆOHW TXH WX DV O¢b /èXQH GHV mbFULPLQHOOHVb} OHV SOXV UHFKHUFK«HV GX PRPHQWb 7X
WURXYHV TXH FèHVW XQ SHX H[DJ«U« HOOH QH IDLW mbTXHb} YROHU VDQV IDLUH GH PDO ¢ SHUVRQQH PDLV ERQ
3DU FRQWUH WX HV V½U GèXQH FKRVH TXDQG WX UHQWUHUDV DX SRVWH DYHF HOOH FèHVW WRQ VXS«ULHXU TXL
VèDSSURSULHUD WRXV OHV P«ULWHV (W RQ WH GLUD mb7X YHX[ XQH P«GDLOOHb" &èHVW WRQ ERXORWb b} 7X Qè\
WURXYHUDV DXFXQ SODLVLU $ORUV TXèHQ UHYDQFKH SURĆWHU GH VD VLWXDWLRQ SRXU WHQWHU TXHOTXH FKRVH
FèHVW MRXDEOH $SUªV WRXW SHUVRQQH QH OH VDLW ¢ SDUW WRL
ï /RUV GH VRQ DUUHVWDWLRQ PHQRWWH OD OHV PDLQV GDQV OH GRV DĆQ
TXèHOOH QH SXLVVH WèDWWDTXHU
ï 3URSRVH OXL XQ GHDOb VL HOOH WH VXFH WX U«GXLUDV XQ SHX OHV
FKDUJHV FRQWUH HOOH
ï 6L HOOH WHQWH GH Q«JRFLHU DFFHSWH OD Q«JRFLDWLRQ PDLV G«VKD
ELOOH OD HQ G«FRXYUDQW VHV VHLQV
ï /DLVVH OXL OHV PHQRWWHV DX PRLQV DX G«EXW GH OD SDUWLH
ï 'HPDQGH OXL GH YHQLU VèDVVHRLU VXU WRQ YLVDJH SRXU OD O«FKHU
VDXYDJHPHQW
ï (Q SOHLQ PLOLHX GX VH[H UHGHPDQGH XQH IHOODWLRQ HW JXLGH OD
DYHF WHV PDLQV
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
6HV YRLVLQV RQW DSSHO« OHV SRPSLHUVb /HV SRPSLHUVb 3RXU XQ VLPSOH SHWLW IHX GH
FDVVHUROH ,O Qè\ DYDLW SDV GH TXRL VèLQTXL«WHU LO \ D XQ SHX GH IXP«H GDQV OH FRXORLU
FRPPXQ PDLV ULHQ GH ELHQ P«FKDQWb /RUVTXH VD SRUWH VRQQH LO Qè\ D TXèXQ VHXO
SRPSLHU 8QH XUJHQFH DLOOHXUV SRXU VHV FROOªJXHV PDLV OXL D WRXW GH P¬PH YRXOX
Y«ULĆHU VL HOOH DOODLW ELHQ &èHVW «WUDQJH HOOH VHQW OH IHX TXL PRQWH HQ HOOH 8Q PDODLVH
OD SUHQG VRXGDLQ 8Q IDX[ PDODLVH ELHQ HQWHQGX 0DLV LO IDXW ELHQ TXH TXH VRQ
SRPSLHU «WHLJQH OH IHX TXL EU½OH HQ HOOH &èHVW J¬QDQW GH OH IDLUH VH G«SODFHU SRXU
ULHQ DSUªV WRXW
$ PRLQV TXH WX DLHV XQH WHQXH GH SRPSLHU KDELOOH WRL QRUPDOHPHQW
$XFXQ DFFHVVRLUH LPSRV« GDQV FH VF«QDULR 7X SHX[ UHQWUHU DYHF OH WX\DX GèDUURVDJH PDLV
$ OD EDVH OH 4* WèD HQYR\« VXU FH FDV FDU WX «WDLV OH VHXO GLVSRQLEOH HW ¢ YUDL GLUH ©D WH YD ELHQ FDU
DXMRXUGèKXL WX DYDLV XQH JUDQGH ćHPPH &HSHQGDQW FHWWH ćHPPH YD GLVSDUD°WUH TXDQG WX YDV
YRLU OD YLFWLPH TXH GèXQ ÎLO DYLV« WX G«PDVTXHV GH VXLWH &H QèHVW SDV XQH YLFWLPH VL FH QèHVW GH
OD E¬WLVH GH VHV YRLVLQV 3RXUWDQW HOOH VHPEOH SURĆWHU GH OD VLWXDWLRQ /H VHFRXUV DYDQW WRXWb 7X
UHQWUHV GDQV VRQ MHX
ï 'ªV TXH WX OH SHX[ SURĆWH GHV RFFDVLRQV SRXU OD IDLUH VH G«V
KDELOOHU SHWLW ¢ SHWLW VXEWLOHPHQW
ï )DLV OD SUHQGUH SOXVLHXUV SRVLWLRQV VXEMHFWLYHV SRXU YRLU VL
HOOH D mPDO HQ IRQFWLRQ GH VHV PRXYHPHQWV}
ï /XL IDLUH XQ PDVVDJH GX FOLWRULV SRXU Y«ULĆHU TXH WRXW YD ELHQ
¢ FHW HQGURLW
ï /XL IDLUH XQ PDVVDJH GH OD SRLWULQH SRXU Y«ULĆHU TXèLOV YRQW
ELHQ
ï 7X GHYUDV OD G«VKDELOOHU HQWLªUHPHQW HW OXL IDLUH OèDPRXU
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
(OOH VRXKDLWH VèHVVD\HU ¢ OD SRUQRJUDSKLH ,O HVW XQ JUDQG SURGXFWHXU HW U«DOLVDWHXU
GH ĆOPV HW OHXU UHQFRQWUH D OLHX HQ FH MRXU *UDQG SURIHVVLRQQHO QRWUH SURGXFWHXU
¢ VXFFªV QH SHXW VH SHUPHWWUH GèHQJDJHU XQH DFWULFH TXL QèD SDV OH SURĆO (OOH HQ
UHYDQFKH VH GRQQH WRXMRXUV ¢ IRQG HW TXHO TXH VRLW OH SURMHW WLHQW ¢ FH TXèLO VRLW
SDUIDLW (OOH YHXW GRQF VèDVVXUHU GHV FRPS«WHQFHV GH FH VRLW GLVDQW JUDQG QRP GX
SRUQR ,O QH OH VDLW SDV HQFRUH PDLV HOOH YD OH WHVWHU WRXW DXWDQW TXèLO YD OD WHVWHU
0RWHXU $FWLRQ
/D WHQXH TXH WX VRXKDLWHV WX HV XQ GLUHFWHXU GH FDVWLQJ KDELOO« FODVVLTXH RX FODVVH
8QH FDP«UD YLG«R RX GH TXRL ĆOPHU FRPPH XQ W«O«SKRQH
7X FRQQDLV WRQ P«WLHU HW GHV DFWULFHV WX HQ DV YX SDVVHU 3RXUWDQW FHOOH FL VHPEOH WUªV SURIHVVLRQ
QHOOH HW WUªV DSSOLTX«H (Q XQ FRXS GèÎLO WX VDLV TXèHOOH VHUD SDUIDLWH SRXU WHV SURFKDLQV U¶OHV 0DLV
TXèLPSRUWH WX HV SUR HW WX YDV OD WHVWHU 7X DWWHQGV GRQF OèDFWHXU TXL GRLW MRXHU DYHF HOOH 6HXOH
PHQW LO D GX UHWDUG 7URS GH UHWDUG 7X QH VXSSRUWHV SDV OH UHWDUG 4XèLPSRUWH WX LPSURYLVHUDVb
&RPPHQFH OH FDVWLQJ HQ SRVDQW GHV TXHVWLRQV HW HQ WHVWDQW VD PRWLYDWLRQ
ï 3RXU FRPPHQFHU OH FDVWLQJ GHPDQGH OXL GH VH G«VKDELOOHU
VHQVXHOOHPHQW
ï 4XDQG HOOH VHUD QXH GHPDQGH OXL GH VH FDUHVVHU HW GH VH PDV
WXUEHU HW ĆOPH YRLU VL HOOH HVW KDELWX«H ¢ OD FDP«UD
ï 3HQGDQW TXH WX OXL IDLV OèDPRXU GHPDQGH OXL GH ĆOPHU GH VRQ
SRLQW GH YXH 329
ï $UU¬WH WRXW DX PLOLHX GHV «EDWV HW GHPDQGH OXL XQH QRXYHOOH
IHOODWLRQ 3RVH OD FDP«UD ORLQ GH YRXV SRXU YRXV ĆOPHU HQ SODQ
ODUJH ¢ SDUWLU GH O¢ HW MXVTXè¢ QRXYHO RUGUH
ï 'RQQH OXL XQ RUJDVPH WRXW HQ OD ĆOPDQW HQ WUDLQ GH OèDYRLU
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
$ORUV TXèLO EULFROH GH VRQ F¶W« LO HQWHQG GHV EUXLWV «WUDQJHV ,O MXUHUDLW TXH VH VRQW
GHV FULV GH SODLVLU ,O HVW GèKXPHXU FRTXLQH PDLV TXDQG P¬PH GH O¢ ¢ HQWHQGUH
GHV YRL[ 3RXUWDQW LO MXUHUDLW OHV HQWHQGUHb ,O PªQH GRQF OèHQTX¬WH HW FHV EUXLWV
OèDPªQHQW FKH] VD YRLVLQH 9R\HXU GDQV Oè¤PH LO DYDQFH HW G«FRXYUH GHUULªUH XQH
SRUWH HQWUH RXYHUWH VD YRLVLQH TXL VH GRQQH GX SODLVLU GHYDQW XQ ĆOP ; ,O G«FLGH GH
VH IDLUH SODLVLU DXVVL HQ OD UHJDUGDQW 6DQV VDYRLU TXèLO «WDLW WRPE« GDQV VRQ SODQ TXL
YD VH U«Y«OHU WUªV DJU«DEOH
7HQXH GH EULFRODJH QRUPDOH
8Q RUGLQDWHXU SRUWDEOH WDEOHWWH W«O«SKRQH SRUWDEOH HW XQ SHWLW ĆOP FRTXLQ SRXU HOOH
'HSXLV TXH WD QRXYHOOH YRLVLQH F«OLEDWDLUH HVW DUULY«H WX OD PDWHV SDV PDO (OOH HVW EHOOH WH UH
JDUGH DYHF HQYLH HW WH ODLVVH P¬PH OD PDWHU GH WHPSV HQ WHPSV GHSXLV VD IHQ¬WUH 7X VDLV TXèHOOH
OH IDLW H[SUªV $XMRXUGèKXL DORUV TXH WX EULFROHV WX HQWHQGV GHV J«PLVVHPHQWV &HOD YLHQW GH FKH]
HOOH HW EL]DUUHPHQW WRXW HVW O¢ SRXU TXH WX SXLVVHV UHJDUGHU WUDQTXLOOHPHQW 7X QèK«VLWHV SDV XQH
VHFRQGHb
ï $WWHQGV XQ SHX DYDQW GH WH PRQWUHU SURĆWH GX VSHFWDFOH HW
FKDXIIH XQ SHX
ï 6RUV WRQ VH[H HW EUDQOH WRL OHQWHPHQW 7HQWH GH GLVFUªWHPHQW
DWWLUHU VRQ DWWHQWLRQ
ï (Q PRGH OHYUHWWH WLHQV OXL G«OLFDWHPHQW OHV FKHYHX[ HW
SUHQGV OD OH SOXV YLWH TXH WX SHX[
ï 0«PRULVH XQH VFªQH GX ĆOPb WX GHYUDV IDLUH OD P¬PH SRVLWLRQ
HW RX U«SOLTXH
ï 3HQGDQW OèDFWH DUU¬WH WRL HW OªFKH OD SHQGDQW TXèHOOH UHJDUGH
OH ĆOP
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX WX FRXSHV OH ĆOP
&HOD IDLW SOXVLHXUV MRXUV G«M¢ TXèHOOH D ćDVK« VXU FHWWH PDLVRQ HW HOOH D ODUJHPHQW
OHV PR\HQV GH VH OèDFKHWHU /RUV GH OD YLVLWH FH QèHVW SDV OD PDLVRQ TXèHOOH YHXW DYRLU
PDLV OèDJHQW LPPRELOLHU &HSHQGDQW LO VHPEOH WUªV SUR OH FRQYDLQFUH YD GHPDQGHU
XQ FHUWDLQ GRLJW« 0DLV HOOH D OèKDELWXGH GèDYRLU FH TXèHOOH YHXW HW DXMRXUGèKXL QH
FKDQJHUD SDV FHWWH KDELWXGH
7HQXH KDELOO«H DX PRLQV XQH FKHPLVH HW XQ MHDQ KLVWRLUH Gè¬WUH SUR
$XFXQ DFFHVVRLUH VS«FLDO LFL PDLV IDLWHV YRXV SODLVLU DYHF YRV DYHQWXUHV
4XHOOH DXEDLQHb &KDTXH IRLV TXH FHWWH FOLHQWH YLVLWH XQH PDLVRQ HOOH OD SUHQG LPP«GLDWHPHQW
7X QH SHX[ SDV U¬YHU PLHX[ &HSHQGDQW WX HV FHUWDLQ TXH VD G«FLVLRQ HVW G«M¢ SULVH 0DLV WX IDLV
WRQ ERXORW DSUªV WRXW FèHVW OD VHXOH FKRVH ¢ IDLUH 1èHVW FH SDVb" 8QH FKRVH HVW V½UHb WX HV WUªV
SURIHVVLRQQHO QH WHQWH ULHQ VXU OD FOLHQWH VDXI VL HOOH FRPPHQFH OD SUHPLªUH 0DLV FRPPHQFHV DX
PRLQV SDU IDLUH XQH YUDLH YLVLWH
ï 4XDQG OHV FKRVHV DXURQW G«EXW« GRLJWH OD «QHUJLTXHPHQW
MXVTXè¢ FH TXèHOOH FULH GH SODLVLU
ï 7X GHYUDV OD SUHQGUH DX PRLQV XQH IRLV IDFH ¢ XQ PLURLU
ï 7X GHYUDV OD SUHQGUH DX PRLQV XQH IRLV VXU XQH FKDLVH
ï 7X GHYUDV OD SUHQGUH DX PRLQV XQH IRLV VXU OH FDQDS« VRID
ï $ XQ PRPHQW LQVªUH OXL G«OLFDWHPHQW XQ GRLJW HQ SOXV GH WRQ
VH[H HQ OD SUHQDQW TXHOTXHV VHFRQGHV
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX WX LQLWLH OH VH[H
/D QXLW D «W« FKDXGH HW DJLW«H (OOH QèD HX TXH GHV U¬YHV «URWLTXHV HW DX U«YHLO VRQ
G«VLU HVW DX SOXV KDXW 0DOKHXUHXVHPHQW VRQ KRPPH GRUW HQFRUH SURIRQG«PHQW
(OOH G«FLGH DORUV GH VèDPXVHU HW GH U«YHLOOHU XQH VHXOH SDUWLH GH VRQ FRUSV SRXU FRP
PHQFHU $ YRLU VèLO VH U«YHLOOHUD RX VL HOOH SRXUUD MRXHU DYHF OXL MXVTXèDX ERXW GDQV OH
VLOHQFH 4XRL TXèLO HQ VRLW HOOH YHXW DVVRXYLU VHV HQYLHV (W DYHF OXL
/D WHQXH TXH WX DV SRXU GRUPLU ¢ WRL GH YRLU GRQF
$XFXQ DFFHVVRLUH VS«FLDO LFL
'DQV WRQ SURSUH U¶OH ULHQ GH ELHQ GLIĆFLOH /H SOXV GLIĆFLOH YD ¬WUH GH QH ULHQ IDLUH FDU DWWHQGV WRL
¢ XQ mbU«YHLOb} HQ GRXFHXU SOXW¶W (WRQQDQW (Q DWWHQGDQW SRXU OHV EHVRLQV GX VF«QDULR WX GRLV
¬WUH HQGRUPL 3RXU GH YUDL RX SDV (W ELHQ HQGRUPL 0¬PH VL WX WH U«YHLOOHV SURĆWH GH VD SHUYHU
VLW« HW ODLVVH OD IDLUH -XVTXè¢ FH TXèHOOH WèREOLJH YUDLPHQW ¢ WH U«YHLOOHU
ï &RPPHQFH OH VF«QDULR HQ «WDQW DOORQJ« VXU OH F¶W« YHUV HOOH
ï -XVTXè¢ FH TXèHOOH U«DOLVH XQH S«Q«WUDWLRQ WX QH GHYUDV SDV
RXYULU OèÎLO WX GHYUDV UHVWHU mHQGRUPL}
ï 7X QH GRLV IDLUH DXFXQ EUXLW MXVTXè¢ WRQ mbU«YHLOb} ORUVTXèHOOH
FRPPHQFHUD ¢ WH IDLUH OèDPRXU
ï 4XDQG YRXV IHUH] OèDPRXU U«DOLVH SRVLWLRQVb OHV SHWLWHV FXLO
OªUHV OH PLVVLRQQDLUH LQYHUV« HW OD EDODQ©RLUH
ï )DLV HQ VRUWH SHQGDQW XQ PLVVLRQQDLUH TXèHOOH OªFKH WHV
GRLJWV
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX WH U«YHLOOHV DYDQW S«Q«WUDWLRQ
,O QH VH UDSSHOH SDV FH TXèLO VèHVW SDVV« H[DFWHPHQW 7RXW FH TXèLO VDLW FèHVW TXèLO HVW
LFL GDQV FHW HQGURLW DWWDFK« VXU XQH FKDLVH DX PLOLHX GH OD SLªFH SHQGDQW TXèXQH
VXSHUEH LQFRQQXH OXL IDLW IDFH OH UHJDUGDQW DYHF XQ UHJDUG GH EUDLVH &HOOH FL MRXH
G«OLFDWHPHQW DYHF VRQ FRUSV GH SOXV HQ SOXV LQWHQV«PHQW MXVTXè¢ OH IDLUH UHQWUHU
GDQV VRQ LQWLPLW« 3OXV HOOH MRXH SOXV OH G«VLU PRQWH HQ OXL &HSHQGDQW LO QH SHXW
DEVROXPHQW ULHQ IDLUH MXVWH OD UHJDUGHU 6DXI VL HOOH HQ G«FLGH DXWUHPHQW 0DLV ©D
(QWLªUHPHQW QX DWWDFK« DX OLW
0HQRWWHV ULHQ TXH SRXU WRL (W HOOH WX YHUUDV ELHQ
7RQ U¶OH LFL QH YD SDV ¬WUH WUªV GXU RQ SDUOH GX U¶OH ¢ MRXHU SDU FRQWUH ¢ WHQLU WX YHUUDV TXH ©D YD
¬WUH SOXV FRPSOLTX« /D VHXOH FKRVH TXH WX GRLV VDYRLU FèHVW TXH WX HV GRPLQ« WRWDOHPHQW HW TXH WX
QH SHX[ DEVROXPHQW ULHQ IDLUH VDQV VRQ DFFRUG $ORUV SU«SDUH WRL ¢ O«JªUHPHQW mbVRXIIULUb} 3HQVH
WRXW GH P¬PH ¢ MRXHU OH MHX HW ¢ WHQWHU GH OèH[FLWHU HQFRUH SOXV (OOH LUD SHXW ¬WUH SOXV YLWH HW WH
IHUDV GHV FKRVHV 6\PSDWKLTXHV 3HXW ¬WUH
ï 7X HV WRWDOHPHQW GRPLQ« WX QH GHYUDV ULHQ HQWUHSUHQGUH GH
WRL P¬PH
ï 'LV OXL DX PRLQV GHX[ IRLV WRXW DX ORQJ GX VF«QDULR ¢ TXHO
SRLQW HOOH HVW EHOOH
ï 6XSSOLH OD ¢ SOXVLHXUV UHSULVH GH OXL IDLUH OèDPRXU RX GH WH IDLUH
MRXLU
ï 7X HQWUHSUHQGV TXHOTXH FKRVH RX UHIXVHV XQH DFWLRQ
0RQVLHXU HVW WUDQTXLOOHPHQW HQ WUDLQ GH MRXHU MR\VWLFN HQ PDLQ VDXI TXèHOOH SU«I«
UHUDLW TXèLO MRXH SOXW¶W DYHF VHV MR\VWLFNV ¢ HOOH (W SDU OD P¬PH RFFDVLRQ OXL IDVVH GX
ELHQ 6RQ G«Ćb OXL IDLUH O¤FKHU OD FRQVROH HW SRXU VH IDLUH FèHVW HOOH TXL YD VH O¤FKHUb
(OOH YD GRQF VRUWLU VHV SOXV EHDX[ DWRXWV SRXU IDLUH HQ VRUWH TXH OH MHX GH FH VRLU VRLW
3(*,
8QH WHQXH G«FRQWUDFW«H GH FRFRRQLQJ
$XFXQ DFFHVVRLUH LPSRV« LFL ¢ SDUW O« W«O« RX OD FRQVROH ELHQ HQWHQGX
$ OD EDVH WX DV MXVWH HQYLH GH MRXHU WUDQTXLOOHPHQW DX GHUQLHU MHX TXH WX WèHV RIIHUWb 7X DV ELHQ
OH GURLW GH WH UHSRVHU GH WHPSV HQ WHPSV HOOH SHXW DWWHQGUH XQ SHWLW SHX DYDQW GH IDLUH OèDPRXU
&èHVW WD SHQV«H SUHPLªUH 0DLV DUULYHUDV WX ¢ U«VLVWHU ¢ VHV DYDQFHVb" &èHVW FH TXH QRXV DOORQV
YRLU WRXW GH VXLWH $X G«EXW MRXH YUDLPHQW OH MHX HW IDLV OD ERXLOOLU GèLPSDWLHQFH /H MHX HVW ELHQ HW
WX OXL IDLV FRPSUHQGUH
ï 7DQW TXèHOOH QH WRXFKH SDV WRQ VH[H GH PDQLªUH SURQRQF«H QH
IDLV ULHQ UHJDUGH OD W«O« HW MRXH
ï 4XDQG WX YRXGUDV HQĆQ DJLU G«VKDELOOH OD VDXYDJHPHQW HW
IDLV GH P¬PH DYHF WHV KDELWV
ï /ªFKH OXL OH FOLWRULV HW IDLV GHV YD HW YLHQW DYHF WD ODQJXH GDQV
VRQ YDJLQ SHQGDQW DX PRLQV XQH PLQXWH
ï (Q OD SUHQDQW DYHF WRQ VH[H U«DOLVH
VRUWLHV UHQWU«HV
FRPSOªWHV IDLV OXL SURĆWHU GH WRXW WRQ VH[H
ï 'HPDQGH OXL GH WH GRQQHU VHV VHLQV ¢ O«FKHU DX FRXUV GH OèDFWH
HW OªFKH OHV JRXO½PHQW
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
/H MRXHW HVW HQ SODFH ELHQ SODF« HQWUH VHV FXLVVHV 'HYDQW HOOH XQ URPDQ «URWLTXH
VHXOH FKRVH TXèHOOH SHXW DWWUDSHU VHXOH FKRVH TXH VHV HQWUDYHV OXL SHUPHWWHQW GH
PDQLSXOHU 6RQ ERXUUHDX HVW DVVLV HQ IDFH GèHOOH SDWLHQW HW FRPPHQFH ¢ MRXHU DYHF
OH VH[WR\ TXL HVW HQ HOOH ,O MRXH DYHF HOOH VHV OLPLWHV VRQ SODLVLU (OOH QèD SDV OH FKRL[
SRXU FRQWLQXHU HOOH GRLW OLUH FH OLYUH 6HXO OH IXWXU OXL GLUD VL HOOH QH VHUD TXèXQH
VLPSOH OHFWULFH RX VL HOOH YD HOOH DXVVL «FULUH XQH KLVWRLUH «URWLTXH
&RPPH WX OH VRXKDLWHV G«FRQWUDFW« YRLU P¬PH QX IDLV FH TXL WH IDLW SODLVLU
8Q VH[WR\ YLEUDQW XQ YLEUR PHQRWWHV RX OLHQV OLYUH «URWLTXH SDSLHU RX H ERRN
(OOH D YRXOX MRXHU HOOH YD MRXHU 7RQ REMHFWLI HVW GH OD IDLUH PRQWHU WUªV OHQWHPHQW YHUV OèH[WDVH
PDLV ©D HOOH QH OH VDLW SDV HQFRUH 7X YDV GRQF IDLUH PRQWHU WUDQTXLOOHPHQW OD FKDOHXU OD SXLVVDQFH
GX MRXHW HW YRV HQYLHV ¢ WRXV OHV GHX[ 5«DOLVH WHV REMHFWLIV HW G«FLGH GH OD WRXUQXUH GH OèKLVWRLUH
6RLW XQ SHX GLUHFWLI HW mP«FKDQW} KLVWRLUH GH IDLUH PRQWHU OD WHPS«UDWXUH (Q UHYDQFKH QH OD IDLW
VXUWRXW SDV MRXLU 6RLV DWWHQWLI HW JªUH ELHQ OD YLEUDWLRQ
ï &RPPHQFH WUDQTXLOOHPHQW SXLV DSUªV TXHOTXHV LQVWDQWV
HQOªYH OXL VRQ KDXW HQWLHU
ï 3HQGDQW OD OHFWXUH DX OLHX GH IDLUH YLEUHU VRQ YLEUR OªFKH OXL
OH FOLWRULV
ï 3HQGDQW TXèHOOH OLUD YD WH PDVWXUEHU XQ SHX VXU HOOH VHQVXHO
OHPHQW VXU OHV VHLQV HQ SDUWLFXOLHU
ï &DOH WRL GHYDQW HOOH HW EUDQOH WRL HQ OXL GHPDQGDQW GH VH
FDUHVVHU MXVWH OHV FXLVVHV
ï /DLVVH OXL OH FKRL[ GH VD MRXLVVDQFH HW H[«FXWH WRL
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX DUU¬WHV GH OLUH
'HSXLV GHV PRLV LO HVW HQIHUP« GDQV VRQ DWHOLHU VRQ REMHFWLIb FRQFHYRLU OèDQGUR±GH
SDUIDLW 8Q DQGUR±GH TXL UHVVHPEOH FRPPH GHX[ JRXWWHV GèHDX ¢ XQH KXPDLQH (OOH
HVW SU¬WH FèHVW DXMRXUGèKXL OèKHXUH GX WHVW XOWLPH ,QYHQWHXU WUªV ULJRXUHX[ LO YD
GRQF OD WHVWHU VRXV WRXWHV VHV FRXWXUHV (W SRXU QH SDV ¬WUH HPE¬W« LO OèD SURJUDP
P« SRXU TXèHOOH U«SRQGH ¢ OD PRLQGUH GH VHV H[LJHQFHV TXèHOOH RE«LVVH DX[ GRLJW HW ¢
OèÎLO ,O IDXW ELHQ DYRLU TXHOTXHV DYDQWDJHV
,G«DOHPHQW DYHF XQH EORXVH PDLV WX SHX[ DGDSWHU
$XFXQ GèLPSRV« LFL PDLV HQ WDQW TXH FU«DWHXU WX DXUDV SHXW ¬WUH GHV LG«HV
7X YLHQV GH FU«HU OèDQGUR±GH KXPDLQ XOWLPH 7X DV YRXOX IDLUH XQH IHPPH FDU WX WURXYHV ©D SOXV LQ
W«UHVVDQW SOXV FODVVH &èHVW DXMRXUGèKXL OèKHXUH GHV SUHPLHUV YUDLV WHVWV (W LFL LO YD IDOORLU Y«ULĆHU
TXèHOOH U«DJLW FRPPH XQH KXPDLQH TXèDX WRXFKHU HOOH SXLVVH WURPSHU OH SXEOLF (W WX YDV U«FRP
SHQVHU WHV DQQ«HV GH WUDYDLO 7UªV SUR WX HV WUªV PLQXWLHX[ HW WX SDUOHV ¢ WRQ DQGUR±GH FRPPH VL
Fè«WDLW XQH KXPDLQH 6RQ ,QWHOOLJHQFH $UWLĆFLHOOH HVW DX WRS DXWDQW HQ SURĆWHU
ï 9«ULĆH TXH OH SURJUDPPH VXLYDQW IRQFWLRQQHb IHOODWLRQ
ï 9«ULĆH HQVXLWH OH SURJUDPPH VXLYDQWb EUDQOHWWH ¢ GHX[ PDLQV
ï 9«ULĆH OH SURJUDPPH VXLYDQWb EUDQOHWWH HVSDJQROH
ï 9«ULĆH TXH WRXW HVW ELHQ F¤EO«b U«DOLVH XQ FXQQLOLQJXV SXLV XQ
GRLJWDJH HW Y«ULĆH TXH WRXW IRQFWLRQQH
ï 3RXU OHV IXWXUV FOLHQWV HOOH GRLW U«SRQGUH UDSLGHPHQWb IDLV
GHX[ GHPDQGHV TXH WX YHX[
ï 'RQQH OXL XQ RUJDVPH SRXU YRLU VL OD VLPXODWLRQ IRQFWLRQQH
ï 7HVWH XQH GHUQLªUH IRLV Oè«WDQFK«LW« GH OD SHDXb MRXLV VXU VHV
VHLQV
ï 7X QH OXL GRQQH SDV GèRUJDVPH RX QH WHVWH ULHQ
/D SDWLHQWH GX MRXU UHVVHQW GH O«JªUHV GRXOHXUV VXU OHV FXLVVHV HW VXU OHV F¶W«V (OOH
SHQVH TXH FHOD HVW G½ ¢ XQH SHWLWH FKXWH TXèHOOH D IDLW LO \ D SOXVLHXUV MRXUV GH FHOD /H
P«GHFLQ GHPDQGH DORUV ¢ FHOOH FL GH OHYHU VHV Y¬WHPHQWV SRXU TXèLO SXLVVH OèDXVFXO
WHU YRLU VèLO Qè\ D SDV GèK«PRUUDJLH RX DXWUH FKRVH 0DLV HOOH HVW HQ SDUIDLWH VDQW«
HW OD VHXOH FKRVH TXèLO UHPDUTXH FèHVW ¢ TXHO SRLQW VRQ FRUSV OèDWWLUH $ WUDYHUV VD
EORXVH OD MHXQH IHPPH YD DORUV VèDSHUFHYRLU GH VRQ DWWLUDQFH HW YD VH ODLVVHU SRUWHU
SDU XQH YLVLWH P«GLFDOH WUªV VS«FLDOH
,G«DOHPHQW XQH EORXVH SDU GHVVXV XQH WHQXH FODVVLTXH VL WX DV
$XFXQ VDXI VL YRXV DYH] GHV DFFHVVRLUHV P«GLFDX[ VRXV OD PDLQ
(Q UªJOH J«Q«UDOH WX HV WRXMRXUV WUªV SURIHVVLRQQHO HW WUªV UHVSHFWXHX[ DYHF WHV SDWLHQWV MDPDLV
XQ JHVWH GH WUDYHUV QL XQH UHPDUTXH &èHVW WD ID©RQ Gè¬WUH HW WHV SDWLHQWV RQW WRXMRXUV «W« WUªV
FRQWHQWV GH WRL 6HXOHPHQW LFL XQH H[FHSWLRQ FRQĆUPH OD UªJOH &HWWH SDWLHQWH QH VHPEOH YRXORLU
TXèXQH FKRVH TXH WX IDVVHV XQ H[DPHQ WUªV WUªV DSSURIRQGL 7X YDV WRXW GH P¬PH YRXORLU UHVWHU
SURIHVVLRQQHO DX G«EXW PDLV FèHVW WD GHUQLªUH SDWLHQWH GH OD MRXUQ«H HW WX HV ¢ WD OLPLWH LO QH IDX
GUDLW SDV TXèHOOH HQ UDMRXWH WURS YRORQWDLUHPHQW
ï /XL GLUH GH VH WRXUQHU HW GH VH SHQFKHU SRXU Y«ULĆHU VD FR
ORQQH YHUW«EUDOH
ï 3DU GHVVXV VHV Y¬WHPHQWV IHLQWV XQH DXVFXOWDWLRQ SRXU WRX
FKHU VHV VHLQV
ï )DLV HQ VRUWH GH OXL IDLUH XQ H[HUFLFH TXL OD PHW ¢ JHQRX[ GH
YDQW WRQ VH[H
ï 'HPDQGH OXL GèRXYULU JUDQG OD ERXFKH SRXU Y«ULĆHU TXH WRXW
YD ELHQ
ï %UDQOH WRQ VH[H DORUV TXèLO HVW O«JªUHPHQW HQIRQF« GDQV VRQ
YDJLQ HW PDVWXUEH OD HQ P¬PH WHPSV
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
'«SDUW FKDFXQ GH VRQ F¶W« ¢ K 5HWRXU ¢ K /D MRXUQ«H YD ¬WUH ORQJXH 0DLV
SDV ¢ FDXVH GX WUDYDLO QRQ ¢ FDXVH GHV PHVVDJHV TXL HURQW «FKDQJ«V DX FRXUV GH
FHOOH FL 7RXWH FHWWH MRXUQ«H YRXV DOOH] WRXW IDLUH SRXU TXH OD SUHPLªUH FKRVH TXL
VHUD IDLWH FH VRLU FèHVW XQH ODQJRXUHXVH SDUWLH GH MDPEHV HQ OèDLU 7RXW FRPPHQFH
WUDQTXLOOHPHQW HQ G«EXW GH PDWLQ«H DYHF XQ VH[WR SDUWLFXOLªUHPHQW LQW«UHVVDQW
'H TXRL ELHQ HQFOHQFKHU OD MRXUQ«H
7X YDV DOOHU DX ERXORW DORUV KDELOOH WRL QRUPDOHPHQW
-XVWH WRQ W«O«SKRQH SRUWDEOH
$XMRXUGèKXL WX YDV HVVD\HU GH OèH[FLWHU XQ PD[LPXP SRXU TXH OD VRLU«H VRLW MRXLVVLYHb 0DLV JDUGH
ELHQ HQ W¬WH TXèHOOH YD IDLUH GH P¬PH &èHVW HQ XQ VHQV XQ FRQFRXUV &èHVW ¢ FHOOH RX FHOXL TXL
DUULYHUD ¢ H[FLWHU OH SOXV OèDXWUH 3U¬Wb" /D MRXUQ«H YD ¬WUH ORQJXH (W GXUH (W SDV TXH OD MRXUQ«H
GèDLOOHXUV QèHVW FH SDVb" /RUVTXH WX HQYHUUDV GHV SKRWRV QèRXEOLH SDV GèDMRXWHU XQ SHWLW PRW FRTXLQ
SRXU OD G«FULUH OXL GLUH FH TXH WX OXL IHUDV DYHF OD SDUWLH GH WRQ FRUSV SKRWRJUDSKL«H
ï &RPPHQFH OD MRXUQ«H DYHF XQ VH[WR WUªV RV« TXL YD DQQRQFHU
OD FRXOHXU
ï 3RXU OD HUH SKRWR FRPPHQFH DYHF KXPRXUb XQH GH TXDQG
WX OªFKHV WHV GRLJWV RX GH WD ODQJXH HQWUH GHX[ GRLJWV
ï 'DQV OD PDWLQ«H HQYRLH OXL XQH SKRWR GH WD PDLQ GDQV WRQ
SDQWDORQ
ï (QWUH PLGL HW GHX[ VRLV FU«DWLI HW HQYRLH OXL XQ SHWLW VH[WR
ï 3UHPLªUH SKRWR XOWUD KRWb HQYRLH OXL XQH SKRWR GH WRQ
PHPEUH GXU RX QRQ
ï )DLV XQ VHFRQG HQYRL GDQV OèDSUªV PLGLb SKRWR RX VH[WR FKRL
VLV RX OHV GHX[
ï $UULY«H ¢ OD PDLVRQ VDXWH OXL GHVVXV HW IDLWHV OèDPRXU VDXYD
JHPHQW SRXU SURĆWHU GH WRXW FH WHDVLQJ
ï 7X QH MRXHV SDV OH MHX RX UHIXVHV XQH GH VHV GHPDQGHV
0DGDPH D XQH SHWLWH HQYLH GH GLII«UHQW FH VRLU HOOH D HQYLH GèHVVD\HU TXHOTXH FKRVH
GH QRXYHDX (W SRXU ©D TXRL GH PLHX[ TXH OH VH[H GH VRQ KRPPH HW VRQ MRXHW ID
YRULb" /èDPELDQFH HVW O¢ OHV FDUHVVHV FRPPHQFHQW $XMRXUGèKXL FèHVW G«FLG« HOOH
HVVD\H XQ QRXYHDX WUXF HOOH YD ¬WUH JRXUPDQGH (W SRXU ©D HOOH YD YRXORLU WRXW HQ
P¬PH WHPSV
6R\RQV VLPSOHV VRLV HQWLªUHPHQW QX
6RQ JRGHPLFKHW IDYRUL HW GX OXEULĆDQW DX FDV R»
&HOD IDLW TXHOTXHV WHPSV TXèHOOH WèHQ SDUOH PDLV WX DWWHQGV TXèHOOH VRLW SU¬WH HW TXèHOOH G«FLGH GèHOOH
P¬PH TXDQG HVVD\HU 7RQ REMHFWLI HVW VLPSOHb IDLUH HQ VRUWH TXèHOOH VRLW OD SOXV G«WHQGXH HW OD SOXV
H[FLW«H SRVVLEOH &HWWH IRLV WX YDV WH VXUSDVVHU HW ¬WUH XQ DPDQW GH IROLH 3HQVH ¢ ELHQ «FRXWHU VHV
HQYLHV HW ¢ IDLUH DWWHQWLRQ ¢ WRXV VHV VLJQHV GH SODLVLU 7X GRLV WRXW IDLUH SRXU SUHQGUH GX SODLVLU
PDLV DXVVL SRXU TXH FHWWH H[S«ULHQFH VRLW OD PHLOOHXUH SRVVLEOH SRXU HOOH
ï &RPPHQFH HQ GRXFHXU HQ HPEUDVVDQW FKDTXH SDUWLH GH VRQ
FRUSV OHQWHPHQW
ï 5«DOLVH DX PRLQV XQ FXQQLOLQJXV HW DMRXWH DX PLQLPXP XQ
GRLJW O¢ R» HOOH YHXW SHQGDQW FHW DFWH
ï 'HPDQGH OXL GH WH PRQWUHU DYHF VRQ JRGH FRPPHQW HOOH YHXW
TXH WX OD SUHQQHV
ï /ªFKH OXL WHQGUHPHQW OHV VHLQV HW PRUGV GRXFHPHQW OHV W«
WRQV TXHOTXHV LQVWDQWV
ï /D SUHPLªUH IRLV TXH WX OD SUHQGUDV FRXYUH OD GH FDUHVVHV HW
GH EDLVHUV
ï /RUV GH OD GRXEOH RFFXSH WRL GH VRQ JRGH HW ODLVVH OD VDYRX
UHU
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
/HV OLHQV YRQW VH VHUUHU FH VRLU $X SURJUDPPHb GX ERQGDJHb $ WRXU GH U¶OH YRXV
DOOH] ¬WUH GRPLQDQW H HW GRPLQ« H 4XH YRXV U«VHUYH YRWUH SDUWHQDLUH b" 9RXV OH
YHUUH] DX IXU HW ¢ PHVXUH 4XRL TXèLO HQ VRLW OD SDUWLH VH[XHOOH GH FH VRLU YD ¬WUH SDU
WLFXOLªUHPHQW RV«H (W VHUU«H 0DLV TXL YD FRPPHQFHU HQ SUHPLHUb" $X ULVTXH GH
VXELU SDU OD VXLWH OH FRXUURX[ GH VRQ SU«F«GHQW HVFODYH " &H VRQW OHV G«V TXL G«FLGH
URQW &HOXL DYHF OH SOXV JUDQG FKLIIUH FRPPHQFH HQ GRPLQDQW H
7HQXH GH FXLU RX WRXWH DXWUH WHQXH TXH WX FRQVLGªUHV FRPPH mbERQGDJHbOLNHb}
0HQRWWHV DWWDFKHV JRGH PDVWXUEDWHXU WRXW REMHW TXH WX DV HQYLH GèHVVD\HU
&H VRLU FèHVW ERQGDJHb (W «JDOLW« GHV U¶OHV LFL FKDFXQ GH YRXV GHX[ VHUD GRPLQ« HW GRPLQDQW
9RXV VDYH] QRUPDOHPHQW TXL YD FRPPHQFHU $ WRL GH WèDGDSWHU HW GH IDLUH HQ VRUWH Gè¬WUH VXIĆ
VDPPHQW mbP«FKDQWb} SRXU OXL GRQQHU XQ PD[LPXP GH SODLVLU )DLV WRXW GH P¬PH DWWHQWLRQ ¢ QH
SDV OD EOHVVHU KHLQ
ï 4XDQG WX VHUDV HQ GRPLQ« WX DXUDV MXVWH ¢ H[«FXWHU VDQV
MRXLU WRQ VHXO REMHFWLI
ï 6L WX HV GRPLQDQW ¢ OD ĆQ G«FLGH GH FRPPHQW YRXV IDLUH
MRXLU 2X SDV WX SHX[ FKRLVLU GH QH SDV MRXLU
ï 1XH DWWDFKH VHV PDLQV ¢ OD W¬WH GH OLW HW VHV SLHGV DX SLHG GH
OLW VL WX SHX[
ï &RPPHQFH SDU MRXHU HQ OD FKDWRXLOODQW XQ SHX HW FDUHVVH OD
ï 0HWV OXL WRQ VH[H HQ ERXFKH HW RUGRQQH OXL GH WH IDLUH XQH
IHOODWLRQ GèDVSLUHU HW GH WH O«FKHU OH JODQG
ï /¤FKH WRL VXU VRQ VH[Hb OªFKH OD GRLJWH OD HW PDVWXUEH OD
ï 8WLOLVH VRQ VH[WR\ GH ID©RQ VDXYDJH DPªQH OD DX ERUG GH
OèRUJDVPH
ï '«WDFKH VHV SLHGV UHOªYH OXL OHV MDPEHV VHUUH OXL HW SUHQGV OD
VDXYDJHPHQW HQ OXL GHPDQGDQW GH WH UHPHUFLHU
ï 0HWV O¢ ¢ SDWWHV GRQQH OXL GH SHWLWHV IHVV«HV HW SUHQGV OD
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX MRXLV VDQV SHUPLVVLRQ
(OOH D VRLI GH FRQQDLVVDQFHV HW VRQ VXMHW GX PRPHQW FèHVW OH FRUSV KXPDLQ (OOH VH
SDVVLRQQH SRXU VRQ IRQFWLRQQHPHQW (OOH D OèKDELWXGH GH SUHQGUH GHV FRXUV SDUWL
FXOLHUV PDLV LO IDXW GLUH TXH FH SURIHVVHXU HVW SDUWLFXOLªUHPHQW DWWLUDQW HW VHPEOH
PD°WULVHU VRQ VXMHW /XL ¢ OèLQYHUVH QH UHQFRQWUH TXH SHX Gè«WXGLDQWHV GH FH W\SH
3RXU VRQ SOXV JUDQG SODLVLU 4XL GLW FRUSV KXPDLQ GLW WUDYDX[ SUDWLTXHV (W HOOH YD
YLWH G«FRXYULU TXèLO PD°WULVH OH VXMHW VXU OH ERXW GHV GRLJWV 0DLV SDV TXH
7HQXH QRUPDOH FRPPH GDQV WD YLH GH WRXV OHV MRXUV
8Q FRXUV GèDQDWRPLH J«QLWDOH SDSLHU RX QXP«ULTXH FRPPH VXSSRUW GH FRXUV
$ OD EDVH WX YLHQV OXL IDLUH XQ FRXUV SDUWLFXOLHU FDU HOOH WèD FRQWDFW« YLD XQH SODWHIRUPH GH FRXUV
HQ OLJQH 7X DV OèKDELWXGH PDLQWHQDQW VHXOHPHQW FH GRQW WX QèDV SDV OèKDELWXGH FèHVW GH FH JHQUH
Gè«OªYH 'èKDELWXGH FH VRQW GHV «WXGLDQWV RX GHV MHXQHV SDV GH VXEOLPHV MHXQHV IHPPHV TXL
HQ SOXV VHPEOHQW QH SDV YUDLPHQW DYRLU HQYLH GèDYRLU GHV FRXUV FODVVLTXHV %UHI FRPPHQFH] OH
FRXUV HW WX YHUUDV ELHQ
ï &èHVW XQH «OªYH 1H WHQWH ULHQ VXU HOOH 6DXI VL HOOH HVW HQWLª
UHPHQW QXH
ï 4XDQG HOOH DXUD IDLW OH HU SDV VRUV WRQ VH[H HW GLV OXL GH Oè«WX
GLHU GH OH UHJDUGHU
ï )DLV OXL O«FKHU WRXW WRQ VH[H HW LQGLTXH OXL OHV PHLOOHXUHV ]RQHV
FèHVW XQ FRXUVb
ï )DLV OXL «FDUWHU VHV OªYUHV YDJLQDOHV HW GRQQH OXL XQ FRXUV GHV
VXV 3XLV OªFKH OXL
ï )DLV OD MRXLU HQ «WDQW HQ HOOH VDQV MRXLU GH WRQ F¶W« 7X MRXLUDV
DSUªV SRXU XQH GHUQLªUH OH©RQ
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX MRXLV HQ P¬PH WHPSV TXèHOOH
/HV GHX[ DPDQWV VRQW GHV SULVRQQLHUV GH ZHVWHUQb ,OV VRQW GDQV OHXU FHOOXOH OHV
PDLQV PHQRWW«HV WRXV OHV GHX[ FH TXL HQWUDYH OHXUV PRXYHPHQWV &HSHQGDQW OH
G«VLU «WDQW WURS LQWHQVH LOV VèDUUDQJHQW SRXU IDLUH WRXW GH P¬PH OèDPRXU '«VKDELO
ODJH DYHF OHV GHQWV HW SRVLWLRQV VHUU«HV GH ULJXHXU 5LHQ QH OHV HPS¬FKHUD GèDVVRXYLU
OHXUV HQYLHV VDXYDJHV $SUªV WRXW FH VRQW GHV KRUV OD ORL
7HQXH GH SULVRQQLHU VL YRXV DYH] 6LQRQ XQH WHQXH VLPSOH ¢ HQOHYHU 2X SDV SRXU OH G«OLUH
'HX[ SDLUHV GH PHQRWWHV
7X QH FRQQDLV TXH WUªV SHX FHWWH FRZ JLUO WX DV IDLV XQ RX GHX[ FRXSV DYHF HOOH PDLV ULHQ GH ELHQ
V«ULHX[ &HSHQGDQW YRLO¢ GHV VHPDLQHV TXH YRXV FDYDOH] HQVHPEOH IXJLWLIV HW YRXV QèDYH] SDV HX
XQH SDXVH ,O HVW WULVWH GH YRLU TXH YRWUH SUHPLªUH SDXVH HVW HQ SULVRQ 0DOJU« WRXW OD SUHVVLRQ
UHWRPEH (W FHOD IDLW GHV VHPDLQHV TXH WX QèDV SDV WRXFK« XQH IHPPH 1L WRL P¬PH GèDLOOHXUV
/HV JDUGHV VRQW WRXV SDUWLV 9RXV ¬WHV VHXOV GDQV YRWUH FHOOXOH /èHQYLH HVW WURS IRUWH YRXV FUD
TXH] 0¬PH VL WX DV OHV PDLQV PHQRWW«HV GDQV OH GRV
ï (QOªYH VRQ SDQWDORQ DYHF OHV GHQWV VHXOHPHQW
ï (QOªYH OH UHVWH GH VHV Y¬WHPHQWV DYHF OHV PDLQV HW FDUHVVH OXL
OH FOLWRULV OHQWHPHQW
ï &DOH OD FRQWUH XQ PXU DJHQRXLOOH WRL HW OªFKH OXL DYHF IHUYHXU
OH FOLWRULV HW OHV ERUGV GX YDJLQ
ï 0DVWXUEH OD DYHF WHV PDLQV DORUV TXèHOOH VHUD FROO«H FRQWUH
WRQ GRV
ï 3UHQGV OD HQ PLVVLRQQDLUH HW IDLV OD FULHU
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX YRXV HQOHYH] OHV PHQRWWHV
$ORUV TXèLOV VRQW WUDQTXLOOHPHQW GHYDQW OD W«O« LOV ]DSSHQW VDQV VDYRLU TXRL UHJDU
GHU 0RQVLHXU D DORUV XQH LG«H SRXUTXRL QH SDV VH UHJDUGHU XQ SHWLW ĆOP ; $SUªV
TXHOTXHV PLQXWHV GH U«ćH[LRQ 0DGDPH DFFHSWH PDLV ¢ XQH FRQGLWLRQb HOOH YHXW VH
ODLVVHU SRUWHU SDU OD VRLU«H LO VH G«EURXLOOH SRXU OH UHVWH $SUªV XQ VXFFXOHQW EDLVHU
TXL VFHOOH OH FRQWUDW OD V«DQFH FRPPHQFH
7HQXH GH VRLU YRLU S\MDPD VL OH FÎXU WèHQ GLW
8Q ĆOP ; HW GH TXRL OH UHJDUGHU WUDQTXLOOHPHQW
&H VRLU WRXV OHV GHX[ YRXV QèDYH] TXèXQH HQYLH WURXYHU TXHOTXH FKRVH GH IXQ ¢ IDLUH HW OD W«O«
QèHVW YUDLPHQW SDV OH WRS SRXU ©D 'X FRXS WX YDV SURĆWHU GH OD VLWXDWLRQ SRXU YRXV RIIULU XQ SHWLW
PRPHQW HW WX VRXKDLWHV SUHQGUH OHV FKRVHV HQ PDLQ 5«DOLVH] GRQF YRWUH SURSUH ĆOP ; +RUV
FDP«UD ELHQ V½U
ï 3HQGDQW OHV SUHPLªUHV PLQXWHV FDUHVVH VHV FXLVVHV VHV
«SDXOHV HW VRQ YHQWUH
ï 4XDQG WX EDQGHUDV DX PD[ VRUV WRQ PHPEUH HW EUDQOH WRL
GHYDQW HOOH
ï $YDQW GH OD SUHQGUH GRLJWH OD OHQWHPHQW HW ODLVVH OD VDYRXUHU
ï 5HSURGXLVH] HQVHPEOH OD VFªQH MXVTXèDX ERXW UHJDUGH] HQ
XQH DXWUH VL EHVRLQ RX UHODQFH] OèDFWXHOOH
ï 7X SHX[ IDLUH GHV SDXVHV GDQV OHV FRXSV GH EDVVLQ SRUQR ĆF
3URĆWHV HQ SRXU OXL IDLUH SODLVLU DYHF WD ODQJXH RX PDLQ
WLRQ
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX «WHLQV OH ĆOP
(OOH D EHDXFRXS GH FKDQFH 3RXU OèDLGHU GDQV VRQ TXRWLGLHQ HOOH HVW WRPE«H VXU XQH
SHUOH ,O HVW EHO KRPPH GRX« GDQV FH TXèLO IDLW HW VHPEOH SU¬W ¢ WRXW SRXU OD VDWLV
IDLUH &HOD OXL GRQQH GRQF XQH LG«H -XVTXè¢ TXHO SRLQW VHUDLW LO SU¬W ¢ DOOHU SRXU
VDWLVIDLUH VRQ HPSOR\HXVH b" (OOH YD GRQF ¢ GRXFHPHQW OH WHVWHU HQ HVS«UDQW TXèHOOH
DXUD HQWLªUH VDWLVIDFWLRQ GH VHV HQYLHV 6DQV SRXU DXWDQW ULVTXHU GH SHUGUH VHV
VHUYLFHV
7HQXH mbGèHQWUHWLHQb} TXL WH SHUPHW Gè¬WUH ¢ OèDLVH PDLV TXH WX SHX[ VDOLU
(OOH D EHVRLQ GH TXHOTXH FKRVH PDLV WX QèDV SDV EHVRLQ GH OH VDYRLU
&HOD IDLW TXHOTXHV WHPSV PDLQWHQDQW TXH WX WUDYDLOOHV SRXU HOOH HW WRXW VèHVW WRXMRXUV ELHQ SDVV«
(OOH HVW U«JOR HW WX VDLV WUªV ELHQ TXH OH WUDYDLO TXH WX IDLV HVW LUU«SURFKDEOH 7X DLPHV FH MRE HW WX
DLPHUDLV OH JDUGHU 7D mbSDWURQQHb} WH SOD°W PDLV WX QèDV MDPDLV ULHQ RV« IDLUH GH SHXU GH WH IDLUH
YLUHU 9RLO¢ TXè¢ SU«VHQW HOOH WèDSSHOOH $YHF SURIHVVLRQQDOLVPH WX \ YDV
ï 7X GRLV IDLUH OHV W¤FKHV LPSRV«HV SDU WD SDWURQQH WX HV WUªV
SURbHW VRXKDLWHV JDUGHU FH SRVWH $ORUV DX ERXORW
ï 4XDQG HOOH WèDXWRULVHUD ¢ OD WRXFKHU HPEUDVVH OD ORQJXHPHQW
HW VDXYDJHPHQW
ï 5HJDUGH ELHQ FH TXèHOOH IDLW DYHF VRQ JRGH WX GHYUDV UHIDLUH OD
P¬PH FKRVH DYHF WRQ VH[H
ï 8WLOLVH WRL P¬PH VRQ JRGH HQ U«DOLVDQW HQ P¬PH WHPSV XQ
FXQQLOLQJXV
ï 3HQGDQW XQ PLVVLRQQDLUH PRUGLOOH GRXFHPHQW FKDFXQ GH VHV
W«WRQV SXLV HQ OHYUHWWH PDVVH OXL OHV IHVVHV HQ P¬PH WHPSV
ï 7X GRLV REOLJDWRLUHPHQW OD IDLUH MRXLU FèHVW OD SDWURQQH
GH VDWLVIDFWLRQ (Q UHYDQFKH GHPDQGH OXL VL WRL WX DV OH GURLW
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
&H VRLU FèHVW VRLU«H WUDQTXLOOH SHWLW UHSDV DX[ FKDQGHOOHV HQ DPRXUHX[ 0DLV YRXV
DYH] G«FLG« GH FKDQJHU XQ SHWLW SHX GH GèKDELWXGH HW YRXV DOOH] GRQF SU«YRLU XQ
G°QHU URPDQWLTXH DX G«SDUW TXL YD GRXFHPHQW GHYHQLU «URWLTXH HW ELHQ SOXV (W
O¢ DXVVL TXHOTXHV SHWLWHV VXUSULVHV LQKDELWXHOOHV YRQW YRLU OH MRXU 4XèDOOH] YRXV
IDLUH b" 6XUSULVH 0DLV FH VHUD G«OLFLHX[
7X GRLV ¬WUH QX VRXV XQ WDEOLHU GH FXLVLQH RX TXHOTXH FKRVH Gè«TXLYDOHQW
8Q LQJU«GLHQW FRPPH GH OD FKDQWLOO\ GX FKRFRODW IRQGX HWF
7X YHX[ OXL IDLUH SODLVLU HW GRQF WX VRUV OH JUDQG MHXb 7X DV G«FLG« GH OXL IDLUH SDVVHU XQH VRLU«H
JRXUPDQGH HW YRXV SURĆWHUH] WRXV OHV GHX[ /H VF«QDULR G«EXWHUD TXDQG WX WH VHUDV FKDQJ« VDQV
TXèHOOH QH YRLH WD WHQXH HW TXH WX OèDSSHOOHUDV GDQV OD FXLVLQH DX PRPHQW R» WX VHUDV SU¬W ¢ FRP
PHQFHU &èHVW WRL OH FKHI GH VDOOH DXMRXUGèKXL DORUV WX IDLV HQ VRUWH TXH WRXW VRLW ERQ
ï 7X HV XQ FKHI SURb 7X QH GRLV SDV WH ODLVVHU G«FRQFHQWUHU SHQ
GDQW OD SU«SDUDWLRQ GX UHSDV
ï (QWUH UHSDV HW GHVVHUW WURXYH XQH H[FXVH SRXU SDVVHU VRXV OD
WDEOH HW OXL O«FKHU OHV FXLVVHV HW VRQ VH[H VèLO HVW DFFHVVLEOH
ï 3HQGDQW OH GHVVHUW IDLV OXL GLUH TXèHOOH D HQYLH TXH WX OXL IDVVHV
OèDPRXU
ï /H GHVVHUW WHUPLQ« SRXVVH WRXW FH TXèLO \ D VXU OD WDEOH HW
SUHQGV OD GHVVXV VL SRVVLEOH VLQRQ DLOOHXUV GDQV OD SLªFH
ï 3HQGDQW OHV «EDWV UHFRXYUH VRQ FOLWRULV GH OèLQJU«GLHQW HW
QHWWRLH WRXW
ï $ OD ĆQ GRQQH OXL WD VHPHQFH HQ JXLVH GH GHVVHUW ĆQDO
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
$ORUV TXèHOOH FRPPHQFH ¢ VH GRXFKHU LO OD UHMRLQW WUDQTXLOOHPHQW GDQV OD VDOOH GH EDLQ
HW OXL GHPDQGH VèLO SHXW OD UHMRLQGUH (OOH UHIXVH HOOH SU«IªUH ¬WUH WUDQTXLOOH 0DLV LO
QèD SDV GLW VRQ GHUQLHU PRW ,O VèDEVHQWH TXHOTXHV LQVWDQWV HW UHYLHQW DYHF GH VROLGHV
DUJXPHQWV &HV GHUQLHUV VHURQW LOV VXIĆVDQWV SRXU OD IDLUH FUDTXHU HW IDLUH PRQWHU
OD WHPS«UDWXUH GH OD GRXFKH b"
+DELOO« DX G«EXW SXLV QX TXDQG WX WèDSSU¬WHV ¢ UHQWUHU GDQV OD GRXFKH
6RQ VH[WR\ ¢ HOOH VXUSULVH HOOH QH OH VDLW SDV FHSHQGDQW DWWHQWLRQ ¢ QH SDV JOLVVHU GDQV OD GRXFKHb
7X DV HQYLH GH OD UHMRLQGUH VRXV OD GRXFKH QRQ VHXOHPHQW SRXU WH GRXFKHU ELHQ V½U PDLV DXVVL
SRXU SRXYRLU SDVVHU XQ PRPHQW DJU«DEOH ¢ GHX[ VRXV XQH ERQQH GRXFKH FKDXGH 7X DV YLWH
FRPSULV ORUV GH VRQ SUHPLHU UHIXV TXH WX QèDV SDV VS«FLDOHPHQW PLV OHV IRUPHV SRXU WD GHPDQGH
0DLV WX QèHV SDV GX JHQUH ¢ DEDQGRQQHU HW WX HV G«FLG« ¢ OD FRQYDLQFUH &èHVW LFL TXH WRXW FRP
PHQFH 3HQVH ¢ Y«ULĆHU TXH OH VH[WR\ HVW ZDWHUSURRI
ï (OOH D UHIXV« OD SUHPLªUH IRLV 3DUV WH G«VKDELOOHU HW FKHUFKHU
VRQ VH[WR\ SRXU DYRLU GH ERQV DUJXPHQWV
ï 1RXYHOOH SURSRVLWLRQb WRQ FRUSV QX PDVVDJH DX VDYRQ HW
RUJDVPH DVVXU« WHO HVW WRQ GHDO
ï 6DYRQQH OD HQWLªUHPHQW HW U«DOLVH OH PDVVDJH SURPLV G«OLFD
WHPHQW GHV SLHGV ¢ OD W¬WH
ï 7X GHYUDV OXL GRQQHU XQ FXQQLOLQJXV HQ MRXDQW DYHF VRQ VH[WR\
HQ «WDQW ¢ JHQRX[
ï5«DOLVH] XQH PDVWXUEDWLRQ PXWXHOOH GDQV OD GRXFKH
ï &KRLVLVVH] HQVHPEOH VL YRXV ĆQLVVH] GDQV OD GRXFKH RX GDQV
XQ DXWUH HQGURLW
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
/H G«VLU HVW O¢ $X SOXV KDXW SRLQW ,OV QH VH FRQQDLVVHQW SDV YUDLPHQW PDLV SRXU
WDQW LOV VHQWHQW ELHQ TXèLO \ D TXHOTXH FKRVH ,OV VRQW ¢ XQ 0DULDJH HW ¢ YUDL GLUH VXLWH
¢ GHV SUREOªPHV GH FKDPEUH VH UHWURXYHQW GDQV OD P¬PH $ORUV TXH OèH[FLWDWLRQ
PRQWH HQ VH UHJDUGDQW LOV FRPPHQFHQW ¢ VH FDUHVVHU RXEOLDQW OHXU SXGHXU HQ VH
UHJDUGDQW WHQGUHPHQW ,OV QH VH FRQQDLVVHQW SDV PDLV SRXUWDQW LO YRQW SDUWDJHU XQ
PRPHQW WHUULEOHPHQW VHQVXHO
&KHPLVH GH QXLW S\MDPD RX DXWUH WHQXH SRXU DOOHU WH FRXFKHU PDLV DVVH] KDELOO«H
$XFXQ IDLWHV ©D VXU XQ OLW GDQV XQ K¶WHO RX VXU XQ FDQDS« SRXUTXRL SDVb"
&D FRPPHQ©DLW PDO '«M¢ TXH WX YLHQV HQ F«OLEDWDLUH ¢ FH 0DULDJH YRLO¢ TXèHQ SOXV LOV WH PHWWHQW
DYHF XQH SHUVRQQH TXH WX QH FRQQDLV SDV GDQV XQH FKDPEUH ,O QH PDQTXDLW SOXV TXH ©D &HSHQ
GDQW GHYDQW OD EHDXW« GH WD FRORFDWDLUH HW YRWUH DWWLUDQFH U«FLSURTXH 7X UHJUHWWHV G«M¢ XQ SHX
PRLQV Gè¬WUH YHQX (Q UHYDQFKH WX HV TXHOTXèXQ GH GURLW HW WX QH WH SHUPHWWUDV SDV GH OXL IDLUH
GHV DYDQFHV ¢ SHLQH OH SUHPLHU UHJDUG «FKDQJ« 0DLV HQ UHYDQFKH WDQW TXH WX HV GLVFUHW ULHQ QH
WèHPS¬FKH GH WèRFFXSHU GDQV WRQ FRLQ
ï &RPPHQFH SDU WH FDUHVVHU GRXFHPHQW HQ VHFUHW SRXU IDLUH
PRQWHU OèHQYLH
ï 6L HOOH WH PRQWUH XQH SDUWLH GH VRQ FRUSV IDLV OXL FRPSUHQGUH
GLVFUªWHPHQW TXH WX WH EUDQOHV
ï /RUVTXèHOOH VHUD DX FRXUDQW GH WRXW G«VKDELOOH WRL FRPSOªWH
PHQW HW QH WH FDFKH SOXV PRQWUH OXL WRQ PHPEUH GXU
ï 3UHQGV OH WHPSV GH WH IDLUH SODLVLU PDVVH WRQ JODQG WHV
ERXUVHV 3URĆWH GH OD YXH TXèHOOH WèRIIUH
ï %UDQOH WRL TXHOTXHV WHPSV ¢ JHQRX[ WRXW HQ OD UHJDUGDQW
ï 5«DOLVH XQH DFWLRQ ¢ GLVWDQFH TXL WèH[FLWH IDLV WRL SODLVLU
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ RX OD WRXFKH
6RQ HQYLH FH VRLU FèHVW Gè¬WUH DWWDFK«H HW GH UHJDUGHU FHW LQFRQQX MRXHU DYHF VRQ
PHPEUH VRQ FRUSV VDQV SRXYRLU ULHQ IDLUH ¬WUH WRWDOHPHQW VDQV G«IHQVH IDFH ¢ OèHQ
YLH $WWDFK«H VXU XQH FKDLVH IDFH ¢ OXL HOOH HVW LPSXLVVDQWH HW HOOH DLPH ©D HOOH DLPH
UHJDUGHU HW VHQWLU OH G«VLU PRQWHU 5HVWHUD W HOOH VDQV ULHQ IDLUH ¢ IRQGUH R» YD W HOOH
WRXW IDLUH SRXU UHMRLQGUH FHW LQFRQQX GDQV OH SODLVLU " /H P\VWªUH HVW WRWDO
7HQXH G«FRQWUDFW«H SDU H[HPSOH WRUVH QX DYHF XQ SDQWDORQ WH SHUPHWWDQW GH VRUWLU WRQ VH[H
0HQRWWHV ULHQ TXH SRXU HOOH VH[WR\ SRXU WRL KXLOH RX OXEULĆDQW
(OOH HVW DWWDFK« DX OLW HW QH SHXW ULHQ IDLUH VDQV TXH WX OH OXL GLVHV 9RLO¢ XQH SRVLWLRQ TXH WX DSSU«
FLHV DXMRXUGèKXLb 7X HV OH GRPLQDQW HW HOOH HVW WRWDOHPHQW GRPLQ«H 7RQ REMHFWLI YD ¬WUH GH OèH[FLWHU
OH SOXV SRVVLEOH MRXHU DYHF VHV QHUIV PDLV SDV TXH HW OD SRXVVHU GDQV VHV OLPLWHV 7X DV OH
FRQWU¶OH WRWDO ¢ WRL GH YRLU FRPPHQW «YROXHQW HW ĆQLVVHQW OHV «Y«QHPHQWV /D VHXOH FKRVH TXèHOOH
D OH GURLW GH IDLUHb VH PDVWXUEHU WUªV OHQWHPHQW
ï 3UHQGV OH WHPSV GH OD FDUHVVHU SDUWRXW VDXI DX QLYHDX GH
OèHQWUHMDPEH
ï $OORQJH WRL VXU OH OLW HW SUHQGV OH WHPSV GH WH EUDQOHU Gè¬WUH
ELHQ GXU WRXW HQ OèLJQRUDQW
ï 0DVWXUEH OD DYHF WRQ VH[H
ï )DLV OXL WHQLU WRQ VH[WR\ HW SUHQGV OH FRPPH VL Fè«WDLW HOOH
ï /ªFKH OXL OHV VHLQV DYHF IHUYHXU MXVTXè¢ FH TXH VHV W«WRQV
VRLHQW ELHQ GXUV
ï $YHF GH OèKXLOH RX GX OXEULĆDQW PDVVH WRL OHV ERXUVHV HW VD
YRXUHV GHYDQW HOOH
ï '«FLGH VRQ VRUWb MRXLV VXU HOOH HW IDLV OD MRXLU RX QRQ RX
SUHQGV OD HW G«FLGH GH OD ĆQ
ï 7X OD ODLVVHV IDLUH DXWUH FKRVH TXH GH VH PDVWXUEHU WUªV OHQWH
PHQW VDQV SHUPLVVLRQ
&H VRLU YRXV IDLWHV OèDPRXU 0DLV DYDQW FHOD XQH SHWLWH VRUWLH VèLPSRVH 4XH GL
ULH] YRXV GèXQ SHWLW UHSDV ¢ OèH[W«ULHXUb" 9RXV DOOH] YRLU OD VRLU«H ULVTXH Gè¬WUH LQRX
EOLDEOH 4XèHVW FH TXL VHUD OH SOXV FKDXGb" 9RV SODWV RX YRXVb" $WWHQWLRQ ¢ UHVWHU
GDQV OD ORL WRXW GH P¬PH
9RXV VRUWH] XQH SDUWLH GH OD VRLU«H KDELOOH WRL HQ FRQV«TXHQFH
$XFXQ VDXI VL WX DV XQ YLEURPDVVHXU W«O«FRPPDQG« REMHFWLI ERQXV
3DV YUDLPHQW GH SHUVRQQDJH LFL FèHVW SOXV XQ VF«QDULR TXL YD YRXV SHUPHWWUH GH VRUWLU GH YRWUH
]RQH GH FRQIRUW HW GH ćLUWHU DYHF OH GDQJHU 5HVWH] SUXGHQWV WRXW GH P¬PH HW GDQV OD ORL QèDOOH]
SDV YRXV DWWLUHU GèHQQXLV SRXU FHOD 7RQ REMHFWLI YD ¬WUH GH FKDXIIHU WD PRLWL« ¢ OèH[W«ULHXU DĆQ
GH UHQWUHU FKDXGV ERXLOODQWV HW GèDYRLU XQH SDUWLH GH MDPEHV HQ OèDLU P«PRUDEOH $X UHVWDXUDQW LO
IDXGUD HVVD\HU GèDYRLU XQH WDEOH ¢ Oè«FDUW WUDQTXLOOH
ï 3HQGDQW OèDWWHQWH GHV SODWV HQYRLH OXL XQ MROL SHWLW VH[WR ELHQ
FRTXLQ SRXU FRPPHQFHU
ï %2186 IDFXOWDWLIb VL HOOH D XQ YLEUR W«O«FRPPDQG« MRXH
DYHF ¢ FUHVFHQGR SHQGDQW OH UHSDV
ï 'LV OXL SHQGDQW OH UHSDV FH TXH WX FRPSWHV OXL IDLUH FH VRLU
ï *OLVVH OD PDLQ IXUWLYHPHQW GDQV WRQ SDQWDORQ HW FDUHVVH WRL XQ
SHX IDLV HQ VRUWH TXèHOOH WH UHJDUGH 3UXGHQFH
ï &DFK« GH WRXV LPLWH XQ FXQQLOLQJXV HW XQ O«FKDJH GH VHLQ DYHF
XQ DOLPHQW ©D OD IHUD ULUH
ï 6XU OH WUDMHW GX UHWRXU ¢ OèDUUHW «YLGHPPHQW RIIUH OXL XQ PDVVDJH
GH OD SRLWULQH G«OLFDW HW GLV OXL GH WUªV OHQWHPHQW VH FDUHVVHU
SDU GHVVXV OHV KDELWV
ï 'ªV TXH YRXV ¬WHV UHQWU«V VDXWH OXL GHVVXV HW IDLV OXL OèDPRXU
ï 7X OXL UHIXVHV XQH GH VHV GHPDQGHV
9RXV ¬WHV G«M¢ HQ UHWDUG HW OèH[FLWDWLRQ QH IDLW TXH PRQWHU DYHF FHWWH SHQV«H TXèRQ
YRXV DWWHQG DLOOHXUV 9RXV QèDYH] SOXV GH WHPSV PDLV YRXV DOOH] WRXW GH P¬PH
SUHQGUH PLQXWHV
PLQXWHV HW SDV XQH GH SOXVb $ YRV PDUTXHV 3U¬WV -RXLV
VH]b
1X YRXV ¬WHV DWWHQGXV YRXV QèDYH] SDV OH WHPSVb
3DV OH WHPSV GèXWLOLVHU OHV DFFHVVRLUHV
(OOH VRUW ¢ SHLQH GH OD GRXFKH WX QèDWWHQGDLV TXH ©D PDLV LO Qè\ D SDV OH WHPSVb 7X VDLV TXH YRXV
GHYH] YRXV G«S¬FKHU PDLV OèH[FLWDWLRQ HVW ELHQ WURS SUHQDQWHb 7X YDV WRXW IDLUH SRXU MRXLU HW OD
IDLUH MRXLU HQ PLQXWHV FKURQRb
ï (PEUDVVH OD VDXYDJHPHQW HW PDVWXUEH OD GRLJWH OD IDLV OD
PRXLOOHU 1H U«ć«FKLV SOXV
ï -RXH DYHF WHV ERXUVHV VHV VHLQV WX GRLV EDQGHU HW YLWH
ï 3UHQGV OD ¢ JUDQGH YLWHVVH PDLV DWWHQWLRQ HOOH GRLW SUHQGUH
GX SODLVLU DXVVLb
ï 0DVWXUEH OD HQ P¬PH WHPSV TXH WX OD SUHQGV HW OªFKH OXL OHV
VHLQV HQ DOWHUQDQFH
ï 7X YDV MRXLU PDLV HOOH GRLW MRXLU HOOH DXVVLb 9LWH
ï 7X OXL UHIXVHV XQH DFWLRQ
(//(
6F«QDULR
QXP«UR
;3
JDJQ«V
;3
SHUGXV
621 727$/ 'è;3
;3
WRWDO
/8,
*DJH
HIIHFWX«
;3
JDJQ«V
;3
SHUGXV
621 727$/ 'è;3
;3
WRWDO
*DJH
HIIHFWX«
6L YRXV OH VRXKDLWH] OH RX OD SHUGDQW H SHXW VH YRLU DWWULEXHU XQ JDJH ¢ U«DOLVHU ,O SHXW VèDJLU GèXQ
JDJH FRTXLQ RX GèXQ JDJH PLJQRQ 9RXV WURXYHUH] «JDOHPHQW GH SHWLWHV FDUWHV ¢ G«FRXSHU $ YRXV
GH YRLU VL YRXV ODLVVH] OH KDVDUG G«FLGHU RX VL YRXV VRXKDLWH] LPSRVHU YRWUH JDJH
/,67( '( *$*(6 3285 (//(
/(6 *$*(6 0,*1216
3HQGDQW MRXUV WX OXL «FULUDV XQ PRW GèDPRXU TXH WX OXL ODLVVHUDV TXHOTXH SDUW
/RUVTXèLO OH G«FLGHUD WX OXL RIIULUDV XQ SHWLW PDVVDJH GHV «SDXOHV
/RUV GH YRWUH SURFKDLQH GRXFKH WX OXL RIIULUDV XQ VDYRQQDJH GX GRV DYHF PDVVDJH
2IIUH OXL XQH VHVVLRQ FDUHVVHV VHQVXHOOHV WRXW OH ORQJ GX FRUSV FH VRLU
2IIUH OXL XQ PDVVDJH FU¤QLHQ G«OLFDW GèDX PRLQV PLQXWHV
7X YDV OXL IDLUH XQH ORQJXH VHVVLRQ GH EDLVHUV GDQV OH FRX
&DOH] YRXV
PLQXWHV IDLWHV XQ F¤OLQ HW QH IDLWHV ULHQ GèDXWUH
&RPSRVH OXL XQ SRªPH GèDPRXUb
‹FULV VXU XQ SDSLHU TXDOLW«V TXH WX DLPHV FKH] OXL HW «QRQFH OXL
5DFRQWH OXL OD VFªQH GèDPRXU DX FLQ«PD TXL Wè«PRXVWLOOH OH SOXV
5DFRQWH OXL XQ GH WHV IDQWDVPHV TXèLO QH FRQQD°W SDV
3U«SDUH XQH DPELDQFH URPDQWLTXH SRXU OH UHSDV GH FH VRLUb ERXJLHV HW PXVLTXH
DX PLQLPXPb
/(6 *$*(6 &248,16
'DQV OD MRXUQ«H WX OXL HQYHUUDV XQH SKRWR GH WRQ G«FROOHW«
7URLV IRLV DXMRXUGèKXL HQYRLH OXL GHV WH[WRV K\SHU KRWb
&H VRLU WRQ FRUSV VHUD VRQ SODWHDX UHSDV LO G«JXVWHUD WRXW VXU WRL VDQV FRXYHUWV
&H VRLU FèHVW VWULS WHDVHb 5«DOLVHV HQ XQ SRXU WRQ KRPPHb
6RLU«H PLPHVb 5«DOLVH PLPHV GH SUDWLTXHV SRVLWLRQV VH[XHOOHV LO GRLW GHYLQHU
7D ODQJXH OXL DSSDUWLHQW 3HQGDQW PLQXWHV WX GHYUDV O«FKHU VHQVXHOOHPHQW OH
FRUSV GH WRQ SDUWHQDLUH HQ VXLYDQW VHV GLUHFWLRQV JDXFKH GURLWHð HW VDQV MDPDLV OD
G«FROOHU GH VD SHDXð
)HVVHV QXHV WX YDV SUHQGUH IHVV«HV 0RG«U«HV 6DXI VL WX VRXKDLWHV SOXV GH
IRUFH $ WRL GH YRLU
2IIUH XQ PDVVDJH LQW«JUDO ¢ 0RQVLHXU ,QW«JUDO HW KXLO«
0DQJH RX ERLV TXHOTXH FKRVH GH WUªV PHQWKRO« )DLV HQVXLWH XQH IHOODWLRQ
'HYDQW OXL FDUHVVH WRL OHV VHLQV XQH PLQXWH G«OLFDWHPHQW &èHVW WRXW 9UDLPHQW
7RXW DX ORQJ GX SURFKDLQ UHSDV WX VHUDV HQWLªUHPHQW QXH
3HQGDQW PLQXWHV WX OXL RIIULUDV XQ G«OLFDW PDVVDJH 6DQV OHV PDLQV
$XMRXUGèKXL LO UHFHYUD GH WRL XQH SKRWR WUªV RV«H '«FLGH ODTXHOOH
3LS 6KRZ 7X YDV WH PDVWXUEHU SRXU OXL HW MRXLU HQ PRLQV GH
PLQXWHV
/RUV GH YRWUH SURFKDLQH VRUWLH WX QH PHWWUDV SDV GH FXORWWH
/D SURFKDLQH IRLV TXH WX FXLVLQHV WX VHUDV XQLTXHPHQW HQ VRXV Y¬WHPHQWV
/D SURFKDLQH IRLV TXèLO GRLW VH FKDQJHU HQOªYH OXL VRQ FDOH©RQ ER[HU VOLS XQL
TXHPHQW DYHF OHV GHQWV $WWHQWLRQ R» WX PRUGV TXDQG P¬PH
2IIUH OXL XQH IHOODWLRQ XQLTXHPHQW HQ VX©DQW VRQ JODQG HW VDQV OHV PDLQV
$WWDFK«H DX OLW WX YDV GHYRLU VXELU OD WRUWXUH GHV FKDWRXLOOHV PLQXWHV
'«SRVH VXU WRQ FRUSV GH OD FUªPH GH OD FKDQWLOO\ GX QXWHOOD ,O GHYUD WRXW O«FKHU
6L WX ULJROHV WX SUHQGV XQH SHWLWH IHVV«H
$X SURFKDLQ UHSDV LO GHYUD IDLUH OD YDLVVHOOH 2XL FèHVW XQ JDJH ¢ GRXEOH VHQV
SDUFH TXH SHQGDQW FH WHPSV WX OH VXFHUDV MXVTXè¢ OD MRXLVVDQFH
2IIUH OXL XQH IHOODWLRQ RX XQH EUDQOHWWH GHYDQW XQ ĆOP «URWLTXH RX ;
/,67( '( *$*(6 3285 /8,
/(6 *$*(6 0,*1216
7X YDV OXL SU«SDUHU VD SHWLWH VRLU«H ¢ HOOHb EDLQ DYHF ERXJLHV RX GRXFKH HW DS«UL
WLI G«WHQWHb 3HQGDQW FH WHPSV WX SU«SDUHUDV OH UHSDV
3HQGDQW MRXUV WX OXL «FULUDV XQ PRW GèDPRXU TXH WX OXL ODLVVHUDV TXHOTXH SDUW
/RUVTXèHOOH OH G«FLGHUD WX OXL RIIULUDV XQ SHWLW PDVVDJH GHV «SDXOHV
/RUV GH YRWUH SURFKDLQH GRXFKH WX OXL RIIULUDV XQ VDYRQQDJH GX GRV DYHF PDVVDJH
2IIUH OXL XQH VHVVLRQ FDUHVVHV VHQVXHOOHV WRXW OH ORQJ GX FRUSV FH VRLU VDQV VH[H
2IIUH OXL XQ PDVVDJH FU¤QLHQ G«OLFDW GèDX PRLQV PLQXWHV
7X YDV OXL IDLUH XQH ORQJXH VHVVLRQ GH EDLVHUV GDQV OH FRX
&RPSRVH OXL XQ SRªPH GèDPRXUb
‹FULV VXU XQ SDSLHU TXDOLW«V TXH WX DLPHV FKH] HOOH HW «QRQFH OXL
5DFRQWH OXL OD VFªQH GèDPRXU DX FLQ«PD TXL Wè«PRXVWLOOH OH SOXV
5DFRQWH OXL XQ GH WHV IDQWDVPHV TXèHOOH QH FRQQD°W SDV
3U«SDUH XQH DPELDQFH URPDQWLTXH SRXU OH UHSDV GH FH VRLUb ERXJLHV HW PXVLTXH
DX PLQLPXPb
/(6 *$*(6 &248,16
7X YDV OXL IDLUH XQ ERQ UHSDV HQ «WDQW XQLTXHPHQW HQ ER[HU FDOH©RQ VOLS
7X DV
VHFRQGHV SRXU OXL HQOHYHU VRQ VRXWLHQ JRUJH DYHF XQH PDLQ 6L WX U«XVVLV
WX DV OH GRLW ¢ XQ EDLVHU VL WX «FKRXHV WX OXL GRLV XQ PDVVDJH GèR» HOOH YHXW
&RQQDLV WX OèDOSKDEHWb" ‰D WRPEH ELHQ FH VRLU WX YDV U«DOLVHU XQ FXQQLOLQJXV HQ
SDVVDQW XQH SDU XQH OHV OHWWUHV GH OèDOSKDEHW DYHF WD ODQJXH
'DQV OD MRXUQ«H WX OXL HQYHUUDV XQH SKRWR GH WRQ VH[H 'DQV Oè«WDW R» WX YHX[
7URLV IRLV DXMRXUGèKXL HQYRLH OXL GHV WH[WRV K\SHU KRWVb
&H VRLU WRQ FRUSV GHYLHQW VRQ SODWHDX UHSDV HOOH G«JXVWHUD WRXW VXU WRL VDQV FRX
YHUWV
&H VRLU FèHVW VWULS WHDVHb 5«DOLVHV HQ XQ SRXU WD IHPPHb
6RLU«H PLPHVb 5«DOLVH PLPHV GH SUDWLTXHV SRVLWLRQV VH[XHOOHV HOOH GRLW GHYL
QHU
7D ODQJXH OXL DSSDUWLHQW 3HQGDQW PLQXWHV WX GHYUDV O«FKHU VHQVXHOOHPHQW OH
FRUSV GH WD SDUWHQDLUH HQ VXLYDQW VHV GLUHFWLRQV JDXFKH GURLWHð HW VDQV MDPDLV OD
G«FROOHU GH VD SHDXð
)HVVHV QXHV WX YDV SUHQGUH IHVV«HV 0RG«U«HV 6DXI VL WX VRXKDLWHV SOXV GH
IRUFH $ WRL GH YRLU
2IIUH XQ PDVVDJH LQW«JUDO ¢ 0DGDPH ,QW«JUDO HW KXLO«
0DQJH RX ERLV TXHOTXH FKRVH GH WUªV PHQWKRO« )DLV HQVXLWH XQ FXQQLOLQJXV
'HYDQW HOOH FDUHVVH WRL OH VH[H XQH PLQXWH G«OLFDWHPHQW &èHVW WRXW 9UDLPHQW
7RXW DX ORQJ GX SURFKDLQ UHSDV WX VHUDV HQWLªUHPHQW QX
3HQGDQW PLQXWHV WX OXL RIIULUDV XQ G«OLFDW PDVVDJH 6DQV OHV PDLQV
$XMRXUGèKXL HOOH UHFHYUD GH WRL XQH SKRWR WUªV RV«H '«FLGH ODTXHOOH
3LS 6KRZ 7X YDV WH PDVWXUEHU SRXU HOOH HW MRXLU HQ PRLQV GH
PLQXWHV
/RUV GH YRWUH SURFKDLQH VRUWLH SDV GH FDOH©RQ ER[HU VOLS SRXU WRL
$WWDFK« HOOH SRXUUD WH FKDWRXLOOHU DX PRLQV PLQXWHV 7HQWH GH U«VLVWHU
'«SRVH VXU WRQ FRUSV GH OD FUªPH GH OD FKDQWLOO\ GX QXWHOOD (OOH GHYUD WRXW
O«FKHU 6L WX ULJROHV WX SUHQGV XQH SHWLWH IHVV«H
/RUV GX SURFKDLQ UHSDV HOOH GHYUD IDLUH OD YDLVVHOOH 2XL FèHVW XQ JDJH ¢ GRXEOH
VHQV SDUFH TXH SHQGDQW FH WHPSV WX OD O«FKHUDV MXVTXè¢ OèRUJDVPH
2IIUH OXL XQ FXQQLOLQJXV RX XQH PDVWXUEDWLRQ GHYDQW XQ ĆOP «URWLTXH RX ;
3RXU ĆQLU ORUVTXH YRXV DXUH] U«DOLV« WRXV OHV VF«QDULRV OH RX OD JUDQGH JDJQDQW H SRXUUD FKRLVLU
GH GRQQHU XQ JDJH XOWLPH SRXU OH OD JUDQG H SHUGDQW H $WWHQWLRQ FH VRQW GHV JDJHV XOWLPHV
9RXV SRXYH] «JDOHPHQW FKRLVLU GèHQ FU«HU SRXU HQ GRQQHU OLEUH ¢ YRXV
/,67( '( *$*(6 8/7,0(6 '( ),1 '( 3$57,(
/(6 *$*(6 8/7,0(6 352326(6 3285 (//(
0RQVLHXU «FULW DX PLQLPXP GH VHV IDQWDVPHV VXU SDSLHU 7X GHYUDV HQ U«DOLVHU
XQ GDQV OD VHPDLQH OHV VL WX YHX[ OXL IDLUH SODLVLU
7RXW DX ORQJ GH YRWUH SURFKDLQH VRUWLH WX DXUDV XQ VH[WR\ YLEUDQW W«O«FRPPDQG«
HQWUH OHV FXLVVHV TXèLO DFWLRQQHUD ¢ YRORQW«
6WULS QL RXL QL QRQ 'ªV TXH WX GLUDV RXL RX QRQ DXMRXUGèKXL WX GHYUDV HQOHYHU XQ
Y¬WHPHQW 6L WX HV QXH ¢ OXL GH G«FLGHU FH TXH WX IHUDV ¢ FKDTXH IRLV
$ WRL GH FKRLVLUb YLG«R RX DXGLRb" 7X YDV GHYRLU IDLUH XQH VHVVLRQ VROR HW WRXW HQUH
JLVWUHU SRXU OXL IDLUH «FRXWHU RX UHJDUGHU XQH VHXOH IRLV VHXOHPHQW $SUªV ©D GLVSD
UD°W
/H MRXU TXH YRXV FKRLVLVVH] WRXV OHV GHX[ WX GHYUDV OXL GRQQHU RUJDVPHV GDQV OD
MRXUQ«H $ OXL GH FKRLVLU VL WX DV GURLW ¢ DXWDQW RX SDV
/(6 *$*(6 8/7,0(6 352326(6 3285 /8,
0DGDPH «FULW DX PLQLPXP GH VHV IDQWDVPHV VXU SDSLHU 7X GHYUDV HQ U«DOLVHU XQ
GDQV OD VHPDLQH OHV VL WX WèHQ VHQV FDSDEOH
6WULS QL RXL QL QRQ 'ªV TXH WX GLUDV RXL RX QRQ DXMRXUGèKXL WX GHYUDV HQOHYHU XQ
Y¬WHPHQW 6L WX HV QX ¢ HOOH GH G«FLGHU FH TXH WX IHUDV
$ WRL GH FKRLVLUb YLG«R RX DXGLRb" 7X YDV GHYRLU IDLUH XQH VHVVLRQ VROR HW WRXW HQUH
JLVWUHU SRXU OXL IDLUH «FRXWHU RX UHJDUGHU XQH VHXOH IRLV VHXOHPHQW $SUªV ©D GLVSD
UD°W
/HV GHX[ SURFKDLQHV IRLV TXH YRXV IDLWHV OèDPRXU WX QH MRXLUDV SDV 1L HQ VROR GH
WRQ F¶W« 7X QH SRXUUDV MRXLU TXè¢ OD WURLVLªPH IRLV TXH YRXV IHUH] OèDPRXU
/H MRXU TXH YRXV FKRLVLVVH] WRXV OHV GHX[ WX GHYUDV OXL GRQQHU RUJDVPHV GDQV OD
MRXUQ«H $ HOOH GH FKRLVLU VL WX DV GURLW ¢ DXWDQW RX SDV
3HQGDQW MRXUV WX OXL «FULUDV
XQ PRW GèDPRXU TXH WX OXL
ODLVVHUDV TXHOTXH SDUW
/RUVTXèLO OH G«FLGHUD WX OXL
RIIULUDV XQ SHWLW PDVVDJH GHV
«SDXOHV
/RUV GH YRWUH SURFKDLQH GRXFKH
WX OXL RIIULUDV XQ VDYRQQDJH GX
GRV DYHF PDVVDJH
2IIUH OXL XQH VHVVLRQ FD
UHVVHV VHQVXHOOHV WRXW OH ORQJ
GX FRUSV FH VRLU
2IIUH OXL XQ PDVVDJH FU¤QLHQ
G«OLFDW GèDX PRLQV PLQXWHV
7X YDV OXL IDLUH XQH ORQJXH
VHVVLRQ GH EDLVHUV GDQV OH
FRX
&DOH] YRXV
PLQXWHV IDLWHV
XQ F¤OLQ HW QH IDLWHV ULHQ
GèDXWUH
&RPSRVH OXL XQ SRªPH
GèDPRXU
‹FULV VXU XQ SDSLHU TXDOL
W«V TXH WX DLPHV FKH] OXL HW
«QRQFH OXL
5DFRQWH OXL OD VFªQH GèDPRXU
DX FLQ«PD TXL Wè«PRXVWLOOH OH
SOXV
5DFRQWH OXL XQ GH WHV IDQ
WDVPHV TXèLO QH FRQQD°W SDV
3U«SDUH XQH DPELDQFH URPDQ
WLTXH SRXU OH UHSDV GH FH VRLU
ERXJLHV HW PXVLTXH
DX PLQLPXPb
'DQV OD MRXUQ«H WX OXL
HQYHUUDV XQH SKRWR GH WRQ
G«FROOHW«
7URLV IRLV DXMRXUGèKXL HQ
YRLH OXL GHV WH[WRV K\SHU KRWb
&H VRLU WRQ FRUSV VHUD VRQ
SODWHDX UHSDV LO G«JXVWHUD
WRXW VXU WRL VDQV FRXYHUWV
&H VRLU FèHVW VWULS WHDVH
5«DOLVHV HQ XQ SRXU WRQ
KRPPHb
6RLU«H PLPHV 5«DOLVH
PLPHV GH SUDWLTXHV SRVL
WLRQV VH[XHOOHV LO GRLW GHYLQHU
7D ODQJXH OXL DSSDUWLHQW 3HQGDQW PL
QXWHV WX GHYUDV O«FKHU VHQVXHOOHPHQW OH
FRUSV GH WRQ SDUWHQDLUH HQ VXLYDQW VHV
GLUHFWLRQV JDXFKH GURLWHð HW VDQV MDPDLV
OD G«FROOHU GH VD SHDXð
)HVVHV QXHV WX YDV SUHQGUH
IHVV«HV 0RG«U«HV 6DXI VL
WX VRXKDLWHV SOXV GH IRUFH
2IIUH XQ PDVVDJH LQW«JUDO ¢
0RQVLHXU ,QW«JUDO HW KXLO«
0DQJH RX ERLV TXHOTXH
FKRVH GH WUªV PHQWKRO« )DLV
HQVXLWH XQH IHOODWLRQ
'HYDQW OXL FDUHVVH WRL OHV
VHLQV XQH PLQXWH G«OLFDWH
PHQW &èHVW WRXW 9UDLPHQW
7RXW DX ORQJ GX SURFKDLQ
UHSDV WX VHUDV HQWLªUHPHQW
QXH
3HQGDQW PLQXWHV WX OXL
RIIULUDV XQ G«OLFDW PDVVDJH
6DQV OHV PDLQV
$XMRXUGèKXL LO UHFHYUD GH WRL
XQH SKRWR WUªV RV«H '«FLGH
ODTXHOOH
3LS 6KRZ 7X YDV WH PDVWXU
EHU SRXU OXL HW MRXLU HQ PRLQV
GH
PLQXWHV
/RUV GH YRWUH SURFKDLQH
VRUWLH WX QH PHWWUDV SDV GH
FXORWWH
/D SURFKDLQH IRLV TXH WX
FXLVLQHV WX VHUDV XQLTXHPHQW
HQ VRXV Y¬WHPHQWV
/D SURFKDLQH IRLV TXèLO GRLW VH FKDQ
JHU HQOªYH OXL VRQ FDOH©RQ ER[HU
VOLS XQLTXHPHQW DYHF OHV GHQWV $W
WHQWLRQ R» WX PRUGV TXDQG P¬PH
2IIUH OXL XQH IHOODWLRQ XQLTXH
PHQW HQ VX©DQW VRQ JODQG HW
VDQV OHV PDLQV
$WWDFK«H DX OLW WX YDV GHYRLU
VXELU OD WRUWXUH GHV FKD
WRXLOOHV PLQXWHV
'«SRVH VXU WRQ FRUSV GH OD FUªPH GH
OD FKDQWLOO\ GX QXWHOOD ,O GHYUD WRXW
O«FKHU 6L WX ULJROHV WX SUHQGV XQH
SHWLWH IHVV«H
$X SURFKDLQ UHSDV LO GHYUD IDLUH OD
YDLVVHOOH 2XL FèHVW XQ JDJH ¢ GRXEOH
VHQV SDUFH TXH SHQGDQW FH WHPSV WX
OH VXFHUDV MXVTXè¢ OD MRXLVVDQFH
2IIUH OXL XQH IHOODWLRQ RX
XQH EUDQOHWWH GHYDQW XQ ĆOP
«URWLTXH RX ;
0RQVLHXU «FULW DX PLQLPXP GH VHV
IDQWDVPHV VXU SDSLHU 7X GHYUDV HQ
U«DOLVHU XQ GDQV OD VHPDLQH OHV VL
WX YHX[ OXL IDLUH SODLVLU
7RXW DX ORQJ GH YRWUH SURFKDLQH
VRUWLH WX DXUDV XQ VH[WR\ YLEUDQW
W«O«FRPPDQG« HQWUH OHV FXLVVHV
TXèLO DFWLRQQHUD ¢ YRORQW«
6WULS QL RXL QL QRQ 'ªV TXH WX GLUDV
RXL RX QRQ DXMRXUGèKXL WX GHYUDV
HQOHYHU XQ Y¬WHPHQW 6L WX HV QXH
¢ OXL GH G«FLGHU FH TXH WX IHUDV ¢
FKDTXH IRLV
$ WRL GH FKRLVLU YLG«R RX DXGLR "
7X YDV GHYRLU IDLUH XQH VHVVLRQ VROR
HW WRXW HQUHJLVWUHU SRXU OXL IDLUH
«FRXWHU RX UHJDUGHU XQH VHXOH IRLV
VHXOHPHQW $SUªV ©D GLVSDUD°W
/H MRXU TXH YRXV FKRLVLVVH] WRXV
OHV GHX[ WX GHYUDV OXL GRQQHU
RUJDVPHV GDQV OD MRXUQ«H $ OXL GH
FKRLVLU VL WX DV GURLW ¢ DXWDQW RX SDV
7X YDV OXL SU«SDUHU VD SHWLWH VRLU«H ¢
HOOH EDLQ DYHF ERXJLHV RX GRXFKH
HW DS«ULWLI G«WHQWH 3HQGDQW FH
WHPSV WX SU«SDUHUDV OH UHSDV
3HQGDQW MRXUV WX OXL «FULUDV
XQ PRW GèDPRXU TXH WX OXL
ODLVVHUDV TXHOTXH SDUW
/RUVTXèHOOH OH G«FLGHUD WX OXL
RIIULUDV XQ SHWLW PDVVDJH GHV
«SDXOHV
/RUV GH YRWUH SURFKDLQH GRXFKH
WX OXL RIIULUDV XQ VDYRQQDJH GX
GRV DYHF PDVVDJH
2IIUH OXL XQH VHVVLRQ FD
UHVVHV VHQVXHOOHV WRXW OH ORQJ
GX FRUSV FH VRLU VDQV VH[H
2IIUH OXL XQ PDVVDJH FU¤QLHQ
G«OLFDW GèDX PRLQV PLQXWHV
ORUVTXèHOOH OH VRXKDLWH
7X YDV OXL IDLUH XQH ORQJXH
VHVVLRQ GH EDLVHUV GDQV OH
FRX
&RPSRVH OXL XQ SRªPH
GèDPRXU
‹FULV VXU XQ SDSLHU TXDOLW«V
TXH WX DLPHV FKH] HOOH HW
«QRQFH OXL
5DFRQWH OXL OD VFªQH GèDPRXU
DX FLQ«PD TXL Wè«PRXVWLOOH OH
SOXV
5DFRQWH OXL XQ GH WHV IDQ
WDVPHV TXèHOOH QH FRQQD°W SDV
3U«SDUH XQH DPELDQFH URPDQ
WLTXH SRXU OH UHSDV GH FH VRLU
ERXJLHV HW PXVLTXH
DX PLQLPXP
7X YDV OXL IDLUH XQ ERQ UHSDV
HQ «WDQW XQLTXHPHQW HQ
ER[HU FDOH©RQ VOLS
7X DV
VHFRQGHV SRXU OXL HQOHYHU VRQ
VRXWLHQ JRUJH DYHF XQH PDLQ 6L WX U«XVVLV
WX DV OH GRLW ¢ XQ EDLVHU VL WX «FKRXHV WX
OXL GRLV XQ PDVVDJH GèR» HOOH YHXW
&RQQDLV WX OèDOSKDEHW " ‰D WRPEH
ELHQ FH VRLU WX YDV U«DOLVHU XQ FXQ
QLOLQJXV HQ SDVVDQW XQH SDU XQH OHV
OHWWUHV GH OèDOSKDEHW DYHF WD ODQJXH
'DQV OD MRXUQ«H WX OXL HQYHU
UDV XQH SKRWR GH WRQ VH[H
'DQV Oè«WDW R» WX YHX[
7URLV IRLV DXMRXUGèKXL HQ
&H VRLU WRQ FRUSV GHYLHQW VRQ &H VRLU FèHVW VWULS WHDVH 5«
YRLH OXL GHV WH[WRV K\SHU KRWV SODWHDX UHSDV HOOH G«JXVWHUD DOLVHV HQ XQ SRXU WD IHPPHb
&D GRLW IDLUH GH OèHIIHW
WRXW VXU WRL VDQV FRXYHUWV
(W DSSOLTXH WRL
6RLU«H PLPHV 5«DOLVH
PLPHV GH SUDWLTXHV SRVLWLRQV
VH[XHOOHV HOOH GRLW GHYLQHU
7D ODQJXH OXL DSSDUWLHQW 3HQGDQW PL
QXWHV WX GHYUDV O«FKHU VHQVXHOOHPHQW OH
FRUSV GH WD SDUWHQDLUH HQ VXLYDQW VHV
GLUHFWLRQV JDXFKH GURLWHð HW VDQV MDPDLV
OD G«FROOHU GH VD SHDXð
)HVVHV QXHV WX YDV SUHQGUH
IHVV«HV 0RG«U«HV 6DXI VL WX
VRXKDLWHV SOXV GH
IRUFH $ WRL GH YRLU
2IIUH XQ PDVVDJH LQW«JUDO ¢
0DGDPH ,QW«JUDO HW KXLO«
$SSOLTXH WRL
0DQJH RX ERLV TXHOTXH
FKRVH GH WUªV PHQWKRO« )DLV
HQVXLWH XQ FXQQLOLQJXV
'HYDQW HOOH FDUHVVH WRL OH
VH[H XQH PLQXWH G«OLFDWH
PHQW &èHVW WRXW 9UDLPHQW
7RXW DX ORQJ GX SURFKDLQ UH
SDV WX VHUDV HQWLªUHPHQW QX
5HSDV ¢ GHX[ ELHQ V½U
3HQGDQW PLQXWHV WX OXL
RIIULUDV XQ G«OLFDW PDVVDJH
6DQV OHV PDLQV
$XMRXUGèKXL HOOH UHFHYUD
GH WRL XQH SKRWR WUªV RV«H
'«FLGH ODTXHOOH
3LS 6KRZ 7X YDV WH PDVWXUEHU
SRXU HOOH HW MRXLU HQ PRLQV GH
PLQXWHV
/RUV GH YRWUH SURFKDLQH
VRUWLH SDV GH FDOH©RQ ER[HU
VOLS SRXU WRL
$WWDFK« HOOH SRXUUD WH FKD
WRXLOOHU DX PRLQV PLQXWHV
7HQWH GH U«VLVWHU
'«SRVH VXU WRQ FRUSV GH OD FUªPH
GH OD FKDQWLOO\ GX QXWHOOD (OOH GHYUD
WRXW O«FKHU 6L WX ULJROHV WX SUHQGV
XQH SHWLWH IHVV«H
/RUV GX SURFKDLQ UHSDV HOOH GHYUD
IDLUH OD YDLVVHOOH *DJH ¢ GRXEOH
VHQV SDUFH TXH SHQGDQW FH WHPSV WX
OD O«FKHUDV MXVTXè¢ OèRUJDVPH
2IIUH OXL XQ FXQQLOLQJXV RX
XQH PDVWXUEDWLRQ GHYDQW XQ
ĆOP «URWLTXH RX ;
0DGDPH «FULW DX PLQLPXP GH VHV
IDQWDVPHV VXU SDSLHU 7X GHYUDV HQ
U«DOLVHU XQ GDQV OD VHPDLQH OHV VL
WX WèHQ VHQV FDSDEOH
6WULS QL RXL QL QRQ 'ªV TXH WX GLUDV
RXL RX QRQ DXMRXUGèKXL WX GHYUDV
HQOHYHU XQ Y¬WHPHQW 6L WX HV QX ¢
HOOH GH G«FLGHU FH TXH WX IHUDV
$ WRL GH FKRLVLU YLG«R RX DXGLR "
7X YDV GHYRLU IDLUH XQH VHVVLRQ VROR
HW WRXW HQUHJLVWUHU SRXU OXL IDLUH
«FRXWHU RX UHJDUGHU XQH VHXOH IRLV
VHXOHPHQW $SUªV ©D GLVSDUD°W
/HV GHX[ SURFKDLQHV IRLV TXH YRXV
IDLWHV OèDPRXU WX QH MRXLUDV SDV 1L HQ
VROR GH WRQ F¶W« 7X QH SRXUUDV MRXLU
TXè¢ OD WURLVLªPH IRLV TXH YRXV IHUH]
OèDPRXU
/H MRXU TXH YRXV FKRLVLVVH] WRXV
OHV GHX[ WX GHYUDV OXL GRQQHU
RUJDVPHV GDQV OD MRXUQ«H $ HOOH GH
FKRLVLU VL WX DV GURLW ¢ DXWDQW RX SDV
8Q PDVVDJH HQ SURIRQGHXU
7RXW SRXU PD 5HLQH
/H SKRWRJUDSKH HVW XQ
SHUYHUV
-H VXLV PLHX[ TXèXQ ĆOP
/èHUUHXU GH OèLQĆUPLªUH
/H VH[WR\V DGGLFWèV
/D YROHXVH SULVH OD PDLQ
GDQV OH SDTXHW
/HSRPSLHU ¢ OD UHVFRXVVH
/H FDVWLQJ GH OD %HOOH
5HMRLQV PRL YR\HXU
/èDJHQW LPPRELOLHU HW OD
PLOOLDUGDLUH
5«YHLO HQ GRXFHXU
/D WRUWXUH XOWLPH
9HUVLRQ GRPLQ«
/¤FKH OD FRQVROH PRQ DPRXU
/H URPDQ «URWLTXH
/èLQYHQWHXU IRX
5HQGH] YRXV P«GLFDO
/D MRXUQ«H YD ¬WUH ORQJXH
'RXEOH SODLVLU
/D YRLH GX ERQGDJH
/H©RQV SDUWLFXOLªUHV
/HV KRUV OD ORL
/H ĆOP ;
0DGDPH HVW VHUYLH
/H GLQHU URPDQWLTXH
/D GRXFKH FKDXGH
2Q QH VH WRXFKH SDV
/D WRUWXUH XOWLPH
9HUVLRQ GRPLQ«H
/H UHVWDXUDQW HVW HQ IHX
2Q QèD SDV OH WHPSV
'DQV OHV REMHFWLIV
'«SHQG GèXQ MRXHXU
ï 8Q PDVVDJH HQ
ï 7RXW SRXU PD 5HLQH
ï /H SKRWRJUDSKH HVW
ï -H VXLV PLHX[
ï /èHUUHXU GH
ï /HV VH[WR\V
ï /D YROHXVH SULW OHV
ï /H SRPSLHU ¢ OD
ï /H FDVWLQJ GH OD %HOOH
ï 5HMRLQV PRL YR\HXU
ï /èDJHQW LPPRELOLHU
ï 5«YHLO HQ GRXFHXU
ï /D WRUWXUH XOWLPH
ï /¤FKH OD FRQVROH
ï /H URPDQ «URWLTXH
ï /èLQYHQWHXU IRX
ï 5HQGH] YRXV
ï /D MRXUQ«H YD
ï 'RXEOH SODLVLU
ï /D YRLH GX ERQGDJH
ï /H©RQV SDUWLFXOLªUHV
ï /HV KRUV OD ORL
ï /H ĆOP ;
ï 0DGDPH HVW VHUYLH
ï /H G°QHU URPDQWLTXH
ï /D GRXFKH FKDXGH
ï 2Q QH VH WRXFKH SDV
ï /D WRUWXUH XOWLPH
ï /H UHVWDXUDQW HVW
ï 2Q QèD SDV OH WHPSV
1
6
,2 2
1
(
$/
(
7
5
1
0
$
/
/
,
,5 ( 77( 7,2 85 (
(
6
%
,
$
$
*
6
2
*
$
5
66 '$ 1/( ,1 5,( 6$* 78 12 $1 25 9$ 2< (85
(
(
7
(
(
(
0 7
1
&
$
$6 $6 25 (; (; (; (; 2<
$& %2 %5 '2 (; 0
0
9
6
3
6
6
6
/H 6DQFWXDLUH G $SKURGLWH
Téléchargement