Telechargé par nxhmh

cong nghe

publicité
PHÂN PHỐI TRƯƠNG TRÌNH CẤP THCS
MÔN: CÔNG NGHỆ
(Áp dụng từ năm học 2020-2021)
CÔNG NGHỆ 9
Cả năm 35 tuần.
HK1: 18 tuần x 1 tiết / tuần = 18 tiết
HK1: 17 tuần x 1 tiết / tuần = 17 tiết
HỌC KỲ I
Tiết theo
PPCT
Bài theo
SGK
1
Bài 1:
2
Bài 2:
3
Bài 3:
4,5,6
7, 8, 9
Bài 4:
Bài 5:
Nội dung
điều chỉnh
Tên bài dạy
Giới thiệu nghề điện dân dụng
Vật liệu điện dùng trong lắp
đặt mạng điện trong nhà
Dụng cụ dùng trong lắp đặt
mạng điện
Thực hành: Sử dụng đồng hồ
điện
Thực hành: Nối dây dẫn điện
Kiểm tra
10
17
Thực hành: Lắp mạch điện
bảng điện
Thực hành: Lắp mạch điện
đèn ống huỳnh quang
Ôn tập
18
Kiểm tra học kỳ I: Thực hành
11,12,13
Bài 6:
14,15,16
Bài 7:
19,20,21
,22
Bài 8:
23,24,25
,26
Bài 9:
Hướng dẫn thực
hiện
HỌC KÌ 2
Thực hành lắp mạch điện hai
công tắc 2 cực điều khiển 2
đèn
Thực hành lắp mạch điện 2
công tắc 3 cực điều khiển 1
đèn
1
Bước 4
hàn mối
nối
Chọn một trong
hai nội dung để
dạy: Công tơ
điện hoặc đồng
hồ đo điện
Không bắt buộc
Tiết theo
PPCT
Bài theo
SGK
Nội dung
điều chỉnh
Tên bài dạy
31
Thực hành lắp mạch điện 1
công tắc 3 cực điều khiển 2
đèn
Kiểm tra: Thực hành
32
Bài 11:
Lắp đặt dây dẫn của mạng
điện trong nhà
33
Bài 12:
27,28,29
,30
34
35
Bài 10:
Kiểm tra an toàn mạng điện
trong nhà
Ôn tập (Lý thuyết + Thực
hành)
Kiểm tra cuối năm học (Lý
thuyết + Thực hành)
2
3. Quy trình
lắp đặt mạch
điện
Hướng dẫn thực
hiện
Không dạy
Téléchargement