Telechargé par swarez1998

مشروع المؤسسة- دليل مرجعي

publicité
 @ @NNNpbàÜÈnÛ[email protected]ñ†ì[email protected]µ¥ë@òîŠ‡àÛ[email protected]ñbî¨[email protected]õbÔmŠýÛ@òûàÛ[email protected]Êë‹“ß
3 ............................................................................................... 7 .................................................... ‫אوא وع‬
10 ........ ‫وא‬%‫א‬#&‫وא‬#$ ‫א‬W!‫א א א‬
K1.1
12 .................................................... ' ‫אא‬
‫א‬K2.1
23 .................. ‫وא א (א א‬
‫א‬K3.1
‫א‬
39 ...................................................................... ‫א ) وع‬
42 .......................................................... ,- ‫א‬+ ‫*א‬K1.2
46 ........................................................................... ./ ‫א‬K2.2
54 ...................................................................... ‫א وع‬0K3.2
62 .......................................................... ‫א وع‬451‫د‬3 ‫א‬K4.2
67 ............................................................................... ‫ز‬78‫א‬K5.2
76 ................................................................................ 9: ‫א‬K6.2
83 ............................................................................... ‫א‬K7.2
91 ................................................. ‫אدא وع‬58) 5=>0‫<د‬9;‫و‬
97 ........................................................................................... 9 ‫א א‬
1<<
1
@ @NNNpbàÜÈnÛ[email protected]ñ†ì[email protected]µ¥ë@òîŠ‡àÛ[email protected]ñbî¨[email protected]õbÔmŠýÛ@òûàÛ[email protected]Êë‹“ß
،'()*‫ وא‬+‫ق א‬%"#‫ א א‬
‫! وزא א א‬
"/:;*<=>[email protected]‫و‬A"#‫دא‬49‫ א‬6207‫و‬K4* (‫ א‬3"#‫א‬
,-./‫وא‬0 1*2‫و‬
‫(' ' א‬7*G"#‫ א‬HIJ‫ و‬،K(‫ א‬K!‫ א‬HJ" )‫ א‬7> EF*G D# 4<0 BC ،"4
K"M*‫א‬HGNO"#‫א‬-*G P!‫د‬Q"#‫?>=א>א!א‬L‫و‬،'()*‫وא‬
+‫ق א‬%"#‫ א‬H6*> RM R S‫ א‬T*‫ א‬U‫א‬7*N‫ وא‬،HAG*)"#‫ א‬V(VM @ ‫ ' אزא‬MN‫و‬
‫""س‬#‫>>[א‬S‫\א‬M‫[وو‬MA‫אد]א‬7* ‫א‬7F\B‫^ 'و‬2‫وא‬
,‫وאشא‬X‫*)"ل‬N‫وא‬،'()*‫وא‬
‫؛‬4I' "M*‫א‬GNO"#‫א‬P!
‫د‬4<T' 7(7I H> ‫و‬Ha‫وא!*"د‬،H(‫و‬X‫א‬E‫אא` '!د‬J"#‫\א‬6*>"#‫א‬3<‫و‬
،K"M*"!"*Ib‫א‬eQ*‫(אوא‬1"#‫א‬4*<)"#3،N7"#‫א‬Dc[N‫א‬7‫א‬RdA*!b‫א‬
‫؛‬-04I' >"#‫א‬7"*M(
,‫وא‬BNE D4Mfg‫وذ‬
‫]א‬A*!،1"#‫א‬Hl"#‫א‬m‫א‬7`0=>1*GNO"#‫وعא‬Qj‫ل‬k*b‫[א‬T(
‫ل‬J 1"*"#‫د وא‬7M*"#‫א‬
,‫ א‬R‫א‬7 ' 7 ‫ و‬،7M*‫ وא‬nl*‫ وא‬:;* B7*‫ وא‬/Q*‫א‬
Pd0V/ ‫(وא‬V/
‫"=א‬M‫^و‬N‫و‬،79‫) א‬S‫א‬[email protected]!G‫وא‬،GNO"#‫وא‬EFDM*"#‫א‬
K‫د‬9‫א‬N7 =>?‫و‬،4r
‫و‬،‫و‬7‫ونא‬M*‫(^א‬Q \>>?t ‫و‬،‫ل‬F"#‫אزא`אא‬sr‫و‬H"/‫"אא‬%*N‫وא‬
HbF"#‫د א‬7M* ^(Q ‫ز‬w M "M*‫ א‬HGNO"#‫ א‬v‫ א‬،KKKUNICEF‫ و‬،APEF‫ و‬ALEF
>"/ ?‫وع‬Q"# B7*‫ ?א‬C0 x‫ א‬sF*‫ و`[ א‬KH"#M*‫د א‬I KG1* ،H‫א‬N ‫ و ل‬،m‫א‬X‫وא‬
'"6*( {‫ א‬،GNO"#‫وع א‬Q"# [MI"#‫ א‬R7‫אد `א א‬7! `"%*N‫ א‬t H>‫ و‬H‫دوא‬0 7"*M z
K‫ل‬k*b‫א‬Ha‫و‬H‫دوא‬0‫و‬RJ‫א}*| א‬/‫و‬،‫وع‬Q"F4"#‫א(وא‬HMI"#‫א‬
H‫دא‬4F"#] ‫ن‬0‫و‬،‫ل‬F"#‫`אא‬EG*)"#‫א‬+‫א‬7 V*M‫ن‬0b‫^אزא‬G(b،AN"#‫]א‬4‫و‬
‫ `א‬،A BC ‫و‬0 A R)Q ،‫`"א‬N '(‫ א‬K7*"#‫ وא‬K!‫ ~^ א‬m ' x‫א‬
KR7‫אد`אא‬7!‫و‬،7 ‫א‬
' €/Q‫ وא‬HGNO"#‫ و)' א‬،^(Q"#‫ א‬B7 P! 7!G( MI ‫ א‬R7‫ن ()ن `א א‬0 0
' <‫א‬D(>*‫^وא‬A**‫زوא‬w,‫אدوא‬7!,‫;"א‬
F4 H‫دوא‬0‫و‬H> ‫و‬D` ‫و‬HMI "%*N‫א‬
KG? 4;/‫و‬GNO"#‫א‬B7‚ƒH‫و‬OG ‫دوאو‬0RM*1"#‫א‬H‫دא‬4*Ib‫وא‬HIS‫وא‬-‫א‬
KN7"#‫א‬S€>b‫א(وא‬H 7„‫א‬
KKK*e<B\2"#^"9‫=א א‬2‫و‬
3<<
3
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
WP!";F4 ‫(و‬HMI P!GNO"#‫وعא‬Q +A(
‫؛‬D#M*‫دא‬I‫و‬GNO"#‫دא€א‬T€> 1"#‫א‬H‫دא‬4*Ib‫א<وא‬7"#‫א‬sF*‫א‬
‫مאوא*)('؛‬3<H4I‫وع‬Q"#4I"#‫א(א‡א‬HMI"#‫א‬
H> ‫ و‬D` ' \"6* ‫ و‬،(‫ א‬sF*‫ א‬F4"#‫ א( وא‬HMI"#‫א‬
KGNO"#‫وعא‬QjR"M‫א‬G‫א‡و‬HMI"#‫א‬D!7"/1"#‫א‬H‫دא‬4*Ib‫א‬D!7
H>"#‫وא‬m‫א‬7`X‫وא‬D`"#‫א‬W<‫א‬7"#‫א‬sF*‫א‬HMI K1K1
‫وא*)('؛‬+‫قא‬%"#‫א‬
‫" [؛‬M‫א‬DM*‫אوא‬HGNOj‫[א„ص‬NNX‫مא‬3‫مא‬N
‫؛‬N7"#‫א‬S‫دوאא‬0RM‫ Šع‬87/"#‫א‬
‫دא؛‬A"#‫א‬RM*^(Q"#‫אدא‬7!‫ل‬J76/"#‫א‬
K'()*‫د[*"אوא‬/X‫א‬nl"#‫א‬
W(‫א‬sF*‫א‬F4"#‫א(وא‬HMI"#‫א‬K3K1
‫\؛‬R"M‫ودوא![א‬GNO"#‫وعא‬Q D`
‫*"!؛‬Ib‫א‬eAM*‫وعوא‬Q"#‫ زمא‬
‫وع؛‬Q"#‫א‬Hbƒ‫دאوא*)('و‬9‫א‬
‫د؛‬9‫א‬KG?^(Q ‹;d
‫؛‬/Q*‫">א‬#‫א‬
‫>؛‬S‫">א‬#‫א‬
‫*"؛‬X‫א‬m‫א‬7`0MI
7<<
7
‫و >אع؛‬md<,‫א‬
‫؛‬R ‫א*א‬
K/‫א‬Q‫א‬
GNO"#‫وعא‬Q"#F4"#‫א(وא‬HMI"#‫א‬K1
W‡‫א(א‬HMI"#‫א‬K2K1
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
< <ØÛÃÖ]<‚Â]çÎæ<Í]‚âù]æ<l^q^£]<‚è‚vjÖ<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
EGNO"#‫وعא‬Q"#‫(=א‬2H‫وو‬0BT*‫א‬H‫و‬D3A‫س‬e*Nb‫א‬F
E>‫د‬45[‫א‬JF
m‫א‬7`X‫א‬K1
‫وع‬Qj R"M‫ ƒل א‬D4IS EF*G 2‫א‬7`0 H/Q"#‫ن وא‬/Q"#‫د א‬7Œ ‫ن‬0
‫؛‬GNO"#‫א‬
‫"؛‬#‫א‬m‫א‬7`X‫>=א‬1*G"#‫א‬R"M‫א‬7!‫دوאא‬7Œ‫ن‬0
K[Š‫א]א‬,‫!"لא‬0‫ول‬7I‫א‬Q(‫ن‬0
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫؛‬GNO"#‫(^א‬Q D4r‫و‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬m‫א‬7`0
KK"3"#‫א‬RA' KJ>"#‫א‬: <.‫وא‬m‫א‬7`X‫א‬
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬K3
‫؛‬R"M‫א‬P!‫ل‬A,‫و א‬A!kdmM*‫א‬
‫؛‬4>>?I(x‫א‬m‫א‬7`X‫وא‬HM*‫!'א‬EFUQ R/BAM
‫؛‬4!.M"#‫א‬HM*‫Š€א‬4*Q ‫אو‬m‫א‬7`0mM
‫אوא]אŠ[؛‬: <Q
K4!=2‫"*א‬#‫א‬m‫א‬7`X‫>=א‬1*G"#‫א‬R"M‫א‬7!‫~![>א‬7(7?
D(>*‫א‬K4
8<<
8
‫א؛‬m‫א‬7`0‫و‬HIS‫א< 'א‬4!=2‫ *א‬m‫א‬7`T‫א„وج‬
‫!"لא؛‬0BG4I"#‫א‬R"M‫א‬7!‫وŠ^;">א‬
KQ"#‫א‬7M‫ل‬7M"#‫وא‬0[ X‫א‬: <.‫אא‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
< <íé×vÛ{Ö]æ<íéÛé×Îý]<íéßèçÓjÖ]<l^…çÖ]<àÚ<ìçŽßÛ{Ö]<Í]‚âù]
(/' ‫وع‬Q"#1"#‫(=א>دא‬2€6!0K)@HGNO"#‫(^א‬Q ‫ق‬2'()H‫و‬PMG
[`‫و‬،H"M*‫دא‬IKG?‫و‬N7"#‫א‬S€> GNO"#‫(^א‬Q D(>‫^و‬A*‫زو‬w‫אدو‬7!
W‫א!א‬H()‫א*")' 'א‬R"QM I(/
H‫دא‬4*Ib‫ وא‬HIS‫ Š€ א‬،(‫ א‬sF*‫ وא‬H>"#‫ وא‬D`"#‫ وא‬HMI"#‫" א‬%*N‫א‬
RM€/Q‫وא‬GNO"#‫دوאא‬0RM*1Š‫وא‬HMI P!GNO"#‫وعא‬Q €N, ،1"#‫א‬
‫؛‬D#M*‫دא‬IKG?‫و‬N7"#‫א‬S‫א‬
‫وع؛‬Q"#‫"`€א‬%*Nb‫د‬Q"#‫א‬MŠF‫א‬N‫!'(א‬.M([‘3 7(7?
S‫ א‬MŠ‫ و >< א‬،|M6‫ א' א> وא‬7(7?‫ و‬،D#M*‫ وא‬GNO"#‫ א‬MŠ‫‹ و‬lQ
‫؛‬H(‫و‬X‫א‬7(7?‫و‬HIS‫ صא‬l*Nb‫د‬Q"#‫א‬MŠ
S€> \>‫\و‬MA*‫ز]و‬w=;‫*\وא‬Q<0‫\و!"\و‬2‫א‬7`0gN"* ‫وع‬Q ‫؛‬H"M*‫دא‬IKG?‫و‬N7"#‫א‬
' I"#‫ א‬m‫א‬7`X‫>= א‬1* AN H‫دوא‬0‫ و‬H>j D(>*‫^ وא‬A**‫ز وא‬w,‫ א‬H"! B7
K‫وع‬Q"#‫א‬
()‫’€א‬D!7 ‫א ز‬.„‫א‬R)Q‫"א‬#‫א‬m‫א‬7`X‫ƒ"! 'א‬P!(/R/+A
MA 4 EN ` "%*N‫ א‬D*( H‫א‬4 ‫ و" و‬H‫א‬7‫ و‬mM R"Q m‫א‬7`0 [`‫ و‬،‫د‬d>"#‫א‬
bH()‫نא‬0”Š‫و 'אא‬K";
‫ل‬J‫و‬0RJ'!‫وع‬Q"#‫(=א‬2“1A(x‫א‬MŠ‫א‬HA*"#
"‫و‬،R"M3‫وאنא‬،"M‫א‬N""#‫’` ' لא‬D*(’‫و‬،7J‫وא‬M2‫د‬4G*/‫א‬D*(
R)Q( b‫ و‬KJ‫"و‬#‫ א‬HMŠ AN ‫ل‬J '! 1A‫ز وא‬w,‫אط א‬vb‫ !' (= א‬.„‫א‬
[`‫و‬K‫ل‬S‫!'א‬1A‫دوא‬4*Ib‫وא‬N""#‫"=א‬MP!7!G(74-N{3‫א*)('א‬
K4)Q!*"#‫א‬H‫א‬.„‫وא‬H()‫*"א‬RAG‫*”א‬N–
9<<
9
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
" &'( ') : $ !" # .1.1
< <튉öÛ{Ö]<Å憎Ú<Ù^¥<»<íéÞ]‚éÛ{Ö]<h…^rjÖ]<Í^ŽÓj‰÷<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
EGNO"#‫وعא‬Q"#‫(=א‬2H‫وو‬0BT*‫א‬H‫و‬D3A‫س‬e*Nb‫א‬F
E!N[‫א‬JF
m‫א‬7`X‫א‬K1
‫؛‬GNO"#‫(^א‬Q €N<‫א‬7"#‫א‬sF*‫א‬H/Q"#‫نوא‬/Q"#‫"א‬%*G(‫ن‬0
HI1 EF*G ^(Q 4;/‫ و‬GNO"# !‫دوא א‬X‫א א‬dl*G( ‫ن‬0
‫"؛‬,‫(وא‬49‫אوא‬H‫و‬X‫= ^א‬2‫א‬1"#‫א‬H(‫و‬X‫وא‬
D; ( ‫*وא‬l ‫وع‬Q"#‫ ƒل א‬H‫*)א‬b‫ وא‬H‫دא‬A"#‫ وא‬H‫دא‬4*Ib‫א ع א‬Q)*G( ‫ن‬0
K€/Q‫وא‬GNO"#‫א‬H<) ‫و‬HIJ€Š‫وع‬Q"#‫א‬:;*<=>?
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫؛‬GNO"#‫(^א‬Q ‫ƒل‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬H‫א‬.‫و‬sr
K"M*‫א‬HGNO"#‫`א‬%M‫و‬0^(Q"#‫ א‬wcO"#‫א‬R ‫א‬M‫א‬
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬K3
W-k H!ƒ‫د{و‬2R"!
‫\؟‬bƒ‫\و‬2‫א‬7`0 ‫؟‬GNO"#‫وعא‬Q ‫م‬4 W‫א‬eNX‫!'א‬EFUQ R/E— ‫وع؟‬Q"#‫€א‬/Q‫وא‬GNO"#‫אطא‬v‫>=א‬1*AN"#‫א‬H>"#‫א‬
‫؛‬/Q)4;6!0I0:;*<!"ƒR/‫غ‬d K<‫א‬7"#‫א‬sF*‫سא‬NX‫ א‬M‫ صא‬l*Nb4*Q ‫و‬:;*‫א‬DN>
D(>*‫א‬K4
sF*‫\ و >\ ' ل א‬2‫א‬7`0‫وع و‬Q"#‫ א‬D`"# ”Š‫ وא‬d @ ‫ ' א ل‬A%*‫א‬
KH/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬sr‫و‬H‫א‬.‫ ' ل‬61*G"#‫א<א‬7"#‫א‬
10<<
10
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
< <íéÞ]‚éÛ{Ö]<h…^rjÖ]<l^‘ø}
GNO"#‫وعא‬Q ‫م‬4 K1
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
\bƒ‫و‬GNO"#‫وعא‬Q m‫א‬7`0K2
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
‫وع‬Q"#‫^א‬N"#‫[א‬N7"#‫*"^א‬F"#‫א‬/Q =>1*AN"#‫א‬H>"#‫א‬K3
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
11<<
11
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
* .2.1
< <íé†Ö]<íèçeÖ]<l^éÃq†Û{Ö]<…^Ûnj‰÷<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
E!N[‫א‬JF
m‫א‬7`X‫א‬K1
F*N GNO"#‫وع א‬Q €N ‡‫ א( א‬HMI"#‫وع א‬Q"#‫(= א‬2 "%*G( ‫ن‬0
‫"؛‬,‫(وא‬49‫אوא‬H4I*‫= ^א‬2‫א‬1"#‫א‬HM*‫وא‬HI1
‫؛‬D#M*‫دא‬I‫و‬GNO"#‫دא€א‬T€>b‫א‬HISEF*G(jHMI"#‫{א(=א‬%(‫ن‬0
[N7"#‫*"^ א‬F"#‫ ' א‬/Qj \M‫وع و‬Q"#‫€ א‬N, 1Š‫ وא‬HMI =(‫ א‬7"*M( ‫ن‬0
KB7*‫د 'ƒ‚א‬d ‫^و‬N"#‫א‬
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫؛‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬H‫א‬.‫و‬sr
+‫ق א‬%"#‫ א‬W ‫وع‬Q"# [F4"#‫[ وא‬GNO"#‫ א‬,‫€ א‬N "%*N J>"#‫;= א‬c‫א‬
/ ‫" [؛‬M‫ א‬DM*‫ א وא‬HGNOj‫[ א„ص‬NNX‫م א‬3‫مא‬N ‫ وא*)('؛‬
‫د‬A"#‫(^א‬Q"#‫אدא‬7!‫ Šع‬86/ ‫؛‬N7"#‫א‬S‫א‬RM‫ Šع‬87
K'()*‫د[*"אوא‬/X‫א‬nl"#‫(؛א‬QA‫א*"א‬
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬K3
‫؛‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬-7‫وع‬Q"#‡‫א‬HMI"#‫א‬WE‫د‬10F‫ ل‬4*N‫א‬
‫وع؛‬Q"#‫€א‬NGNO"#‫א‬HMI"#‫"א‬%*N‫א‬/‫אس‬7WE‫د‬20F‫ق‬2R"!
K‫وع‬Q"#‫€א‬NGNO"#‫א‬HMI"#‫"א‬%*N‫א‬WE‫د‬30FQ ‫و‬DN>
D(>*‫א‬K4
HMI"#‫" א‬%*N‫ א‬/ ”Š 4I š‫د‬A ‫ @ אא‬H/Q"#‫ وא‬K/Q"#‫ א‬R KGNO"#‫وعא‬QjR"M‫א‬RMGNO"#‫א‬
12<<
12
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
< <íé†Ö]<íèçeÖ]<l^éÃq†Û{Ö]<Ðñ^mæ
'()*‫دאوא‬I' ^2'()*‫وא‬+‫قא‬%"#‫א‬H4IW1>c‫א‬
s"#‫א‬
N7"#‫ א‬H ‫ א‬W 1"#‫ א‬H‫دא‬4*Ib‫ وא‬HM*‫ وא‬HIS‫ א‬EGJ ‫وع‬Q"#‫(= א‬2 "%*G( ‫ن‬0 "M‫ א‬H>A*‫؛ א‬7I DM D"M H‫א‬O ‫؛‬
,‫(^ א‬Q ‫*"! و‬Ib‫ א‬eAM*‫د؛ زم א‬Q"#‫א‬
KI7* ) ‫وع‬Q"#‫א€ א‬c, ‫؛‬1"#‫ א‬: ‫א‬.‫ א‬Q<0 ‫؛‬4‘ P! N7"#‫؛ א<* א‬D#M*
NNX‫دšא‬A"#‫א‬W‫ول‬X‫א‬DG>‫א‬
E‘4>>?‫م‬4N,‫@א‬GNO"#‫وعא‬Q PMG(x‫دא‬9‫א‬N7 F7(79‫א‬k"#‫א‬N7"#‫א‬H ‫ א‬K1
W‫ن)ن‬[email protected](79‫אא‬k"#‫א‬N7"#‫א‬PMGWE9‫"د‬#‫א‬F
،[‫א‬##‫א‬D###M*‫دא‬##"*!‫د{@א‬##‫א‬R##"M‫›وא‬##G‫[א‬##>*‫وزא‬##—،n##Q<{##:##4<R##6،##S##"M K0
‫"![؛‬9‫دא‬4*Ib‫א‬/Q"#‫אوא‬S‫א‬P!7>‫وא‬
R#)#4 \#‫وج‬#„‫وא‬،N7" # ‫א‬E#^"*F"#‫א‬61*N‫{א \א‬:4<R64‘P!J* Ks
[M"*F"###‫[وא‬##eA‫א‬4;##62‫و‬N7"###‫א‬K##7##(7IH## !:##G<E##*(##–،'##‫א‬P##!^##‫د‬##M(##
KE{‫د‬d*b‫>وא‬%‫وא‬
'()*‫אوא‬
^(Q ‫*"!و‬Ib‫א‬eAM*‫ زمא‬K2
‫دא‬4ƒ4A<[email protected]‫م‬4N,‫ووא‬7‫ ^א‬/‫א‬Q‫א‬HAI‫א‬1"#‫א‬H!"9‫>مא‬KKKW E15‫"د‬#‫א‬F
‫؛‬KKK‫د‬9‫א‬KG?‫و‬D"M*A"#‫€א‬A!X‫א‬R"?‫و‬،'()*‫وא‬
H!"9‫وא‬،‫و‬7‫א‬H(*G R/P!،‫`*"م‬b‫(وא‬M‫א‬PdT '()*‫عאوא‬P3ŒW E22‫"د‬#‫א‬F
>‫و‬MA*‫زאو‬w‫œو‬،KM"#‫€א‬/Q‫وא‬m‫א‬X‫א‬R/‫و‬،4G<'()*‫אوא‬HGNO ‫و‬،1"#‫א‬
‫ق؛‬%"#‫دŠ"'א‬71"#‫دوאא‬X‫وא‬H‫و‬OG"#>A،11d‫و‬
H"3 ‫و‬NN‫א‬VJ0‫‘و‬H!~‫"<و‬#‫) و‬J‫ د‬AS‫א‬->‫א‬R/‫ن‬2\!‫و‬KKKWE23‫"د‬#‫א‬F
‫>عא‬2/KM"#‫€א‬/Q‫وא‬،K<‫وא‬K>%"#‫"€وא‬#M‫وא‬،‫א‬H‫ودאא‬HM~‫و‬4 ‫<>و‬
KEKKK'()*‫אوא‬
m‫א‬7`0=>?RI0' [!"9‫א‬749‫"א א‬#!7 ،'()*‫وא‬
{‫د‬d*b‫א‬n1"#\‫و‬DM*‫א‬Q<W‫ول‬X‫لא‬F"#‫א‬
ENX‫دא‬7M* N7 7IDM#D"#M[email protected]‫و‬X‫! א‬7‫א‬
4>>?R S‫א‬T*‫א‬U‫א‬7*‘‫(و‬4I‫وو‬eAM‫م‬V*Gx‫א‬DM*‫א‬D"MH‫א‬O K3
W[("/DM*‫א‬D"M* V‫وא‬79‫دא‬7?WE28‫"د‬#‫א‬F
،H‫א‬#N #N#"M‫'א‬# ž#[#k R#R#/7#—‫ن‬0[#kA(،2002N.*[N7"#‫لא‬7‫א€ 'א‬7*‫א‬K0
^## N7"## ‫|א‬##)##!‫^ א‬## ،\##N0## ‫ن‬##) '## ##A(>‫א‬##;‫א‬7*b‫א‬N7"## ‫'א‬## @‫و‬X‫א‬##G‫אא‬7##M>
‫؛‬KKK{‫א>و‬D#M „‫א‬m‫و‬3‫א‬
13<<
13
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
‫؛‬EKKKF2004=20[‫و‬X‫א‬DM*‫و@ 'א‬X‫א‬GRFG*‫א‬D"MKs
[;‫א‬7## # # # # #*b‫א‬D## # # # # #M*‫'א‬## # # # # # @‫و‬X‫א‬## # # # # #G‫ن‬FG"### # # # # ‫א‬## # # # # #
*‫א‬R## # # # # #d(## # # # # #‫قא‬## # # # # #2‫وא‬K‫ج‬
[email protected]
‫؛‬2005‫!م‬،;"#‫א‬90AG;‫א‬7*b‫א‬N7"#‫(א‬4#<
‫؛‬2008‫!م‬،;"#‫א‬80AG(‫אد‬7!,‫א‬N7"#‫(א‬4<
‫؛‬2011‫!م‬،;"#‫א‬60AGEKKKF{<%‫א‬DM*‫(א‬#4<
K2011‫";!م‬#‫א‬40AG()A‫א‬R<
KDM*‫دא‬IsGJP!")‫א‬m‫א‬7`X‫[?>=`]א‬kA(bK‫د‬
{‫د‬d*b‫א‬n1"#‫مא{وא‬3‫א‬K./0‫[@ م‬MG‫א‬W%%‫! א‬7‫א‬
S‫א‬D#M*"M‫א‬H>A*‫א‬K4
["!E<f {3‫وא‬0[‫د‬/X‫[وא‬N7"#‫`א‬7ME<[email protected] (‫א‬H‫وא‬BG‫א‬R/DG*W E40‫"د‬#‫א‬F
W[("/\AN‫د‬71*[—7:4 =2‫و‬07A"#‫=`אא‬AN‫و‬K‫ز‬VM
‫אد{؛‬7!,‫א;[وא‬7*b‫و[وא‬X‫א‬DM*‫א‬H(*G ^~>A*‫א‬Q<X‫و(وא‬7‫لא‬kX‫א‬D!7
+>*‫א‬DM*‫موא‬M‫א‬DM*‫א‬HK>G"#‫א‬4*N–‫وو‬OG"#‫مא‬G*‫א‬P!V)(‫ون‬M ‫؛‬KKK2*"#‫א‬RCQ"#‫وא‬H‫א‬.*l"#‫وא‬H‫א‬V4F*R% X‫وא‬UQ"#‫ لא‬k*Nb‫א‬k،+4"#‫وא*)('א‬
K2S‫وא‬H<‫و‬M*‫وא‬Hb‫">و‬#‫א( وא*)( وא‬HGNO"#‫א‬K‫^<ق‬N‫و‬0P!‫ون‬M*‫^ א‬FQ
‫؛‬EKKKF->‫نوא‬7"#
K+>*‫"[وא‬#M‫א‬1A‫وא'وא(Šوא‬2>%‫وא‬RkQ‫א‬D#!P!'()*‫אوא‬HGNO *<‫א‬
!‫א‬7,‫قא‬2‫א‬P!‫و‬4‘P!N7"#‫א<* א‬K5
‫م‬4N,‫ א‬4<)  x‫" وא„ א‬M‫ א‬HGNO"#‫ א وא*)(' ^ א‬HGNO ‫ون‬M* W E48 ‫"د‬#‫א‬F
W#g‫وذ‬DM*[>A*‫א‬E<9‫א‬D!7
‫* !؛‬Nb‫وא‬
!,‫א‬H‫(א‬V‫دلא‬A
‫*)؛‬/‫א‬7(7‫א‬R;N‫وא‬H‫א‬7M"#‫(^א‬
‫[؛‬N‫א‬7‫א‬D`‫*א‬G ‫و‬K"#M*"#‫'א‬N=2‫א‬E(‫א‬7‫>و‬A'(D3
=;‫و א‬0 H‫א‬V4r ‫و‬0 H 7 ‫و‬0 HF* E(F*/F ()‫ ( و‬Q<0 D3 P! ‫ون‬M*‫א‬
KEg‫ذ‬BC‫و‬0)Q‫و‬0>N ‫و‬0JG ‫!"ل‬0‫אعو!ض‬7‫و‬0،I)
'()*‫دאوא‬I' ^2‫א‬W%‫لא‬F"#‫א‬
"M*‫א‬n;N‫وא‬N7"#‫א‬E*)‫وא‬:`"#‫وא‬: ‫א‬.‫א‬MI‫ א‬WMG‫! א‬7‫א‬
K" # M*"#‫€وא‬#‫א‬P#!N7" # ‫א‬4#ŠMx#‫א‬H‫א‬#*b‫'א‬# ‫د‬7#!KKKW1" # ‫א‬: ‫א‬.#‫א‬#Q<0WE106‫ "د‬# ‫א‬F
K"##M*"#‫א‬7##;[IC‫א‬7##A‫א‬D!7##‫א‬H!##G## ‹##dœ‫و‬،'(##)*‫א‬7## '## ;"##‫א‬15‫ود‬7##J'(7##‫אא‬
K”**Q<0‫ אز(و‬N7 Q<X‫و‬0،gKI*1"#‫א‬
14<<
14
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
1[ "M‫א‬DM*‫אوא‬HGNOj‫[א„ص‬NNX‫مא‬3‫مא‬N
W2>c‫א‬
s"#‫א‬
KH>"#‫وא‬Q<X‫وא‬m‫א‬7`X‫א‬-*G P!GNO"#‫وعא‬Q €‫א‬c‫م‬N"#‫א‬H6*> "%*N‫ א‬
‫م‬4"#‫ א‬GNO"#‫א‬B7
‫؛‬KKKGNO"#["#‫دא{وא‬,‫א{وא‬B7*‫א‬P!m‫א‬,‫א‬
‫؛‬KKKGNO"#‫ƒ‚א‬N;
‫؛‬KKKGNO"#‫مא‬3‫وא‬N‫א‬7‫א‬BN'GJ‫Š"ن‬P!R"M‫א‬
‫؛‬KKK‫د‬/X‫א‬P!KKK(‫و‬6‫א‬R"M‫א‬R;N‫و‬B2 ‫אא‬
7M]P!R"M‫وא‬GNO"#‫א‬Q<T‫{א„ص‬G‫א‬R"M‫א‬: <‫אد‬7!
‫د‬d"#‫א‬7d‫د‬/X‫(א‬7 P!\Š!‫و‬B7*‫ƒ‚א‬RA' \*N‫دא‬
(7"#‫א‬
E11‫"د‬#‫א‬F
‫!\؛‬
‫؛‬KKK‫د‬/X‫(א‬7 >2‫ א‬P!KKKRA##4Š##!‫و‬KKK/‫א‬QH##‫אمא‬
‫؛‬Al*"#‫א‬He“‫" وא‬M‫א‬HG‫‘زא€א‬GNO"#‫א‬R%
KKKGNO"#‫א‬BN‫طو‬Q<‫ل‬J{N‫وŠ^>(!م‬
‫؛‬KKKGNO"#[‫א‬7‫مא‬3‫אא א‬
‫؛‬KKK4!‫د‬d"#‫وא‬E‚F"#‫א‬FR"!: ‫א‬N‫دא‬
‫ز]؛‬wKKK^A*‫و‬GNO"#‫א‬Q<X{G‫א‬: <.‫א‬N‫دא‬
' ^2 4M ‫ ل‬k*N‫!"“ وא‬0 :;*<‫‚ و‬F"#‫ א‬H‫ אא‬P! ‫ ع‬b‫א‬
‫؛‬B7*‫א‬-*G
B7*‫ƒ‚א‬
E18‫"د‬#‫א‬F
‫؛‬H)*""#‫א‬P!321"#‫<وא‬d"; "#‫א‬B‫א‬7*‫א‬N‫دא‬
‫؛‬KKK/‫א‬Q‫א‬H‫(^א‬Q ‫ن‬TQ{0‫א€א‬7
‫؛‬KKK‫"א‬#‫א‬N‫א‬7‫א‬GGNO"#‫א‬HIJN‫دא‬
KKK‫م‬M‫{א‬G‫א*>(א‬P!‫د‬d"#‫א‬
\""*‫]و‬Bk^‫"و‬/ [ "M‫א‬DM*‫ אوא‬HGNOj‫[א„ص‬NNX‫مא‬3‫א‬%j E2002( [email protected]‫و‬X‫א‬-‫ ~د‬6‫ د‬2.02.376D‫م‬N K1
KE‫م‬N"#‫عא‬Q‫א‬3<‫س‬N0H*> P!d*b‫א‬tFK2004."G(‫د‬29‫د‬d‫א‬2K675.04D‫م‬N"#
15<<
15
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
‫م‬4"#‫ א‬GNO"#‫א‬B7
‫؛‬4>‫^`و‬A*‫"אز(و‬#‫א!"وא‬7‫א‬Q<X‫א ”א‬KKK‫אد‬7## #!
‫؛‬N‫א‬7‫"אدא‬#‫}*|א‬K=G*‫א‬
‚F"#‫א‬
*‫*"!وאא א‬Ib‫א‬7!G"#‫א‬HAN‫دא‬
{‫א‬
K‫وא(Šوא‬2>%‫א‬H>G"#‫وא‬KKKQ<X‫א‬D3
E23‫"د‬#‫א‬F
‫؛‬KKK4IJ7(7?‫و‬N‫א‬7‫"دא‬#‫(‚א‬7MŠ‫و‬N‫دא‬
‫؛‬KKK‫"د‬#‫[א‬N7 K>20‫=!"د(و‬G*‫א‬
‫؛‬GNO"#KKKKN7"#‫א‬7;'()*‫א‬HIJ7(7?
‫"د؛‬#{‫"*¡א‬#‫= ^א‬G*‫ د‬R) „‫א‬Q<X‫אא א‬
‚F"#‫א‬
*‫א‬Rd?:;*<^A*
"M*‫א‬
‫؛‬N‫ ددא‬R)(‫א‬N""#‫א‬7(7r‫(و‬EN01A‫א‬
E26‫"د‬#‫א‬F
P! 4Š!‫ د و‬R) ‫ط א{ א„ص‬Q‫ل א‬J (‫ز >( دو‬w
‫؛‬KKK
‫؛‬N‫א‬7‫"دא‬#‫א‬
K‫"د‬#{‫"*¡א‬#‫א‬P!‫‚א{و‬F"#‫א‬
‫وא*>(؛‬D!7‫א‬H"!D3‫و‬7(71*Rd1*‫א‬:;*<R?KKK
KKK42 A‫\وא‬I*‫\و!دא‬I*‫א‬HAR?‫و‬N‫دא‬
‫م‬GX‫ƒ‚א‬
E29‫"د‬#‫א‬F
16<<
16
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
< <…^Ûnj‰÷]<íÎ^Şe
s"#‫א‬
g‫وذ‬،H>"#‫وא‬Q<X‫وא‬m‫א‬7`X‫א‬-*G P!GNO"#‫وعא‬Q €‫א‬c‫م‬N"#‫א‬H6*> "%*N‫ א‬
‫م‬4 nœ‫ن‬0' <‫א‬g‫وذ‬K2\N0")*‫א‬H*>"#‫ ^ א!א‬F]7MJ‫"و‬#‫א‬eNX‫!'א‬s‫א‬9
!‫و‬Q E*( ،D#M*‫دא‬I‫ و‬GNO"#‫دא€ א‬0KG1* 4>‫ و‬4MA*‫ ` و‬P! 4G‫ز` وא‬wD3‫ و‬GNO"#‫א‬
KE`7"*M(x‫א‬/Q*‫">א‬#‫=א‬2‫مو‬N"#‫א‬H6*> RM*Q<X‫!"لوא‬X‫}*|א‬42|¢*
)*
‫؟‬D#M*‫دא‬I‫دא€و‬X‫א‬KG?7dGNO"#‫مא‬4 |*l"#R Q‫وعא‬Q"#‫א‬m‫א‬7`0D`0 K1
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
‫؟‬D#M*‫دא‬I‫و‬GNO"#‫دא€א‬0cO"#‫א‬R ‫א‬M‫Š"'ƒلא‬4d')x‫א‬Q<X‫א‬D`0 K2
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
‫؟‬D#M*‫دא‬I‫و‬:;*‫א‬KG?Hbƒ'"Š4d')x‫א‬Q<X‫א‬D`0 K3
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
2
W‫م‬N"#‫א‬H6*> K' K
WE4‫"د‬#‫א‬F‫ص‬d„‫א‬P!4 *}>%‫(و‬H 7GNO"#‫`א‬2x‫א‬H 7„‫א‬R"Q‫ن‬0')G
‫؛‬-0HGNOj‫و‬0GNO"#K M‫א‬7;"*G"#‫*)('وא*)('א‬: ‫زא‬w J
‫ ؛‬X‫א{و‘א‬D!7: ‫زא‬w‫؛و‬KKK 3‫א‬BC‫ وא‬3‫אא‬K^"9‫ א‬J
KI)*‫وאوא(Šوא‬2>%‫"وא‬#M‫وضא‬M‫א‬26*N‫ א‬J
،/‫א‬QH‫و א‬0 !He`‫ن‬7' 2>c‫و‬0(‫و د‬0>"!‫د‬P>*‫ن‬0HGNO"#')G
KE9‫"د‬#‫א‬F4*‫و‬OG ?‫“و‬/"#‫مא‬4"#‫<قא‬g‫وذ‬
N7"#‫א‬
'!K%–g‫ذ‬j]6J7;2-(‹lR/Q*Nb‫א‬RANP!‚F"#‫א‬H!"*I‫א‬6S!7(‫ن‬0GNO"#‫א‬B7‚ƒ‚;‫—ز‬G
KE19‫"د‬#‫א‬F(‫אد‬7!,‫<(א‬%‫א;وא‬7*b‫א‬
17<<
17
‫‪@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß‬‬
‫‪NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa‬‬
‫א‪W3>c‬א‪Š 87D/"#‬ع‪0RM‬دوאא‪S‬א‪N7"#‬‬
‫א‪ s"#‬‬
‫‪3‬‬
‫ ‬
‫ א‪ "%*N‬א‪c >c‬א€ ‪7`0‬א‪Q m‬وع א‪ GNO"#‬وƒ‪ \b‬و‪ ،\*Q<0‬و א‪ RM P! R"M‬א*‪eAM‬‬
‫א‪!"*Ib‬و ‪|*}/Q‬א!‪K‬א(‪K‬وא‪K!"*Ib‬وא‪d*b‬د(‪[email protected]،K‬د‬
‫א*‪D#M‬و?>=א[אא[*‪"#‬א‪H‬وא*‬
‫و‪=2‬א‪K/"#‬‬
‫‪ N‬مم‪I‬د ‪<b‬א‪ ,‬مא‪ ، 7(O"#‬‬
‫و‪ ' <2 ،7M‬א‪A"#‬دš א‪ NNX‬א‪ x‬א!*"‪ `7‬א‪%"#‬ق א‪ +‬وא*)('‪ ،‬و ^ א‪Q"#‬وع‬
‫א‪[M"*F"#‬א‪>7‬א[א‪7S‬א‪EJd[c‬א‪ 9‬א‪7"‘g"#‬א‪G‬دس‪،‬א{‪l‬طوزאאאوא‪sAQ‬‬
‫‪ Q< .! \2‬א*‪ DM‬و‪ \""M‬و?‪I KG‬د א و‪ B7‬א‪3‬م א{‪ ،‬ود!" ‪4F‬د א‪A"#‬و ‪qN‬‬
‫א‬
‫‪ (V/‬وא ‪ V/‬و‪ NN 7Gr‬א>‪ s‬و‪ ”G2‬א‪F"#‬ل ‪ HGNO"#‬א*‪[>*G ( ^(Q A "M‬‬
‫>‪ ' 4‬א„‪ H d‬א‪ 1"#‬و ' ‪ HIJ‬א*‪"#‬א‪ H‬وא*‬
‫ و‪ +2Q( ،D4M‬א‪' "f D)2‬‬
‫א*‪H4I‬אא @‪0RM‬دوאא‪S‬א‪ WN7"#‬‬
‫‪0‬و‪A%Wb‬א>‪D‬א‪-7NNX‬א*‪ ' EF"#‬ل‪ W‬‬
‫‬
‫א*‪Aj ^AQ‬دš א‪ N,‬م א‪ 1"G‬و"\ אא @ )(' א‪"#‬א' א‪ >*Nb |d*"#‬وא‪d‬‬
‫‪ ،‬وא‪DG*"#‬‬
‫‪7*!b‬אلوא*‪” G‬؛ ‬
‫‬
‫)(‚‪EJ‬א'‪،‬وא!‪P‬א‪"#‬א‪،‬وא‪/Q"#‬א‪—,‬א‪TQ‬نא‪M‬م‪]7A‬؛ ‬
‫‬
‫א‪V*!b‬אز“(א)‪M0R‬د`א‪(6S‬وא*!‪FG<R‬مو) ‪R‬و*” ^א>‪D‬א‪<G<,‬א)<؛ ‬
‫‬
‫א*‪Aj ^AQ‬دšא‪G"#‬وא‪،‬وو א‪S‬אو‪A‬لא‪،m *b‬و‪+A‬א‪N""#‬א‪>7‬א‪،‬وא‪J‬אم‪>J‬قא‪G<,‬ن‬
‫و‪/D!7‬א *\؛‬
‫‬
‫א * ‪ <U‬א‪M‬موא*)‪I‬وא‪4N,‬م(`‪.‬‬
‫‪0W<c‬دوאא‪S‬א‪ WN7"#‬‬
‫<‪3‬א ‪A‬ط א‪ K =c‬א‪ S‬א‪ N7"#‬وא‪ S‬א‪ ، M‬و (Š\ ذ‪ R! ' g‬و‪r‬و‪|*} ^ s‬‬
‫א‪Bk*"#‬א‪H‬א‪d*b‬د(‪،‬وא>‪D‬א‪،!"*Ib‬وא*א‪H‬א‪2M"#‬وא*)‪،I‬و (>*‪?> RM' \6‬א‪GNO"#‬‬
‫دא‪ R‬א‪ ^"*F"#‬وא‪ E ^"*F"#‬א‪2 ?GNO"#‬ن א‪> N7"#‬م ‪T‬دوא` و ‪ 4 4‬א( وא‪ GNO"#‬وא*‪"3‬‬
‫وא‪K)7d!"*Ib‬א*‪"#‬א‪H‬وא*‬
‫ '‪W‬‬
‫‬
‫!"لא)‪،‬وא>‪P!7‬א‪D4‬وא*‪R1‬وא>شא‪،S‬و‪7‬א€א‪{0‬وא‪J‬אمא‪{0‬א؛ ‬
‫‬
‫א!‪P‬א‪N""#‬א‪>7‬אو)(‚א‪:4‬א‪7S‬א‪[c‬وא‪>7‬א[؛ ‬
‫‬
‫א"א‪*"#‬אزن!>و<‪G‬وو‪7I‬א<؛ ‬
‫‬
‫"א)(‪H‬وא‪4"#‬א‪H‬وא>‪7‬א‪sG*/bH‬א‪،mM"#‬و€א‪^(Q"#‬א‪dlQ‬؛ ‬
‫‪K3‬وزאאאوא‪Š 87D/ KsAQ‬ع‪0RM‬دوאא‪S‬א‪(10KN7"#‬ز‪ K2004‬‬
‫<<‪18‬‬
‫‪18‬‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
‫وאوق‬P2*( ‫س‬A{0€‫א‬7‫א‬Er‫و‬،‫אم‬7“‫وא‬23€*!b‫وא‬،—,‫א‬/G‫`א‬3"#‫)(‚א‬
‫؛‬N7"#‫א‬S‫א‬K!‫א‬R/^ R M*‫€א‬c0UG‫'א‬G¥[1*‫وא‬،‫م‬M‫א‬
‫؛‬HbF"#‫}*|א‬E`‫"א‬#‫א‬sG*/‫א!وא‬7,‫א‬H‫א‬BFP!7!G(Ad€62N7"#‫א‬RMI
‫א *>;؛‬4*Q<0|*}/Q"#‫א‬P!‫ل‬A,‫وא‬N7"#‫א‬S‫א‬AC‫א‬
‫א *>;؛‬4*Q<0|*}/Q"#‫א‬P!R"M‫وא‬، !N7"#‫א‬S‫א‬RMI
‫د؛‬9‫א‬Rd1*‫א‬M* P!‫ل‬A bƒ، "#*[ ‫א‬R"M‫وא‬، !N7"#‫א‬S‫א‬RMI
!‫א‬/Q"#‫ ' لא‬sAQ‫"א`>وא‬#‫אوא‬RJ‫=!¡ א‬S‫و‬،"#*‫א‬¥‫*"*ع‬Nb‫א‬
‫`؛‬B7‫و‬N7"#‫א‬S‫א‬Q<0|*}
KŒ €62‫אو‬IA4MI‫و‬GNO"#‫א‬H‫€א‬62R)€*!b‫א‬
WN7"#‫א‬S‫دوאא‬0RMHaW%c
EN0 D#M‫و‬، „‫ وא‬M‫א‬Hb1*‫¦אد*)| ^}*|א‬4‫س‬NX‫א‬N7"#‫א‬S‫وא‬7‫א‬A*!‫א‬
{¨ B2*D3‫\و‬I' \A* ‫و‬،N7"#‫א‬S‫ א‬d„MA‫و‬،4;§‫و‬R%‫"!و‬9‫א‬S‫א‬
W[6*>(g‫ذ‬RM‫ن‬2،€A‫א‬H/G‫وא‬D>‫א‬sG*/‫وא‬D#M*‫א‬P!K"#M*"#‫א‬7!G([—‫و‬DN
@‫و‬X‫א‬-‫ ~د‬06‫د‬d‫ א‬2.02.376D‫م‬N"#‫א‬KKK 4!‫ص‬d"#‫دوא`א‬TGNO"#‫مƒ‚א‬
‫" [؛‬M‫א‬DM*‫אوא‬HGNOj‫[א„ص‬NNX‫مא‬3‫א‬%jE2002‫(ز‬17F1423
MN،\‫א‬G |*}{‫א‬R"M‫א‬D!‫@د‬m‫وא“د‬،“ ‫א‬SRd*"#‫א‬GNO"#‫وعא‬QjR"M‫א‬
‫؛‬
*‫وא‬H‫"א‬#*[‫و@?>=א[אא‬،\‫د‬IKG?‫و‬DM*‫א‬-*G ^[email protected]
€a HM~‫ و‬KQ* ‫ و‬،K(‫ ودא‬N0‫ و‬،
' K(‫د‬d*b‫ وא‬K!"*Ib‫ وא‬K(‫ א‬K!‫ א‬U‫א‬
|*}‫و‬،K!7A ‫و‬K2>c‫و‬K!"*I‫€א‬/‫و‬،K(‫د‬d*‫א‬K!2‫و‬،‘H!~‫و‬HN‫و‬،
*‫و€א‬0‫و‬
‫و]؛‬GNO"#‫وعא‬Q [<7"#‫*"^א‬F"#‫א‬HM2
`^A*‫אدو‬7!D4/‫وא‬GNO"#‫א‬: ‫א‬.K1"#‫ وא‬K",‫وא‬K(49‫€א‬/Q‫}*|א‬A
‫؛‬4>‫و‬
‫و‬،‘{‫نא‬TQ‫א‬B7]‫دوא‬TmR/!‫‚و‬G?PF*x‫א‬/Q*‫">א‬#‫جא‬4*<‫א‬
‫؛‬
,‫`نא‬EG/RI0' Q‫א‬eAM*‫א‬
[!"*Ib‫א‬4‘P!GNO"#‫א<* א‬P!R"M‫ضאא^وא‬0P!/Q"#‫א‬7GF*)""#‫=אصא‬
‫د{؛‬d*b‫>وא‬%‫وא‬
KB7*‫'א‬GJ‫ق‬%"#‫وא‬، M‫א‬1>œ"#‫"د(وא‬#‫"אدא‬#‫א‬B72Q‫جא‬4*<‫א‬
' <‫א‬N7"#‫ א‬S‫دوא א‬0RM*>;2 (! ‫ن(א‬0(‫ א‬3"#‫א‬K‫و‬OG"#‫א‬2)E`0‫א‬
K(‫ א‬K!‫ א‬2/ U‫ א‬.! ‫א‬V"* b‫ د‬M~ ]7(< {‫ א‬،2004L2003 [N‫א‬7‫ א‬DN"#‫**” א‬
K1"#‫"وא‬,‫(وא‬49‫(^א(אوא‬Q"#‫א‬K(M"9‫وא‬
7J‫"ن‬6‫ و‬.N7"#‫א‬S‫دوאא‬0RM*‘‫(و"و‬4I‫ن‬9'()P!R"M‫@א‬D`!‫د‬0"/
]`V/،`‫ز‬wP!4<) 7M*‫"و‬M*‫א‬HGNO"#‫}*|א‬4J>x‫(^א‬Q"#‫وא‬: ‫א‬.‫א‬K-‫א‬
WP!“"!0‫ن‬F‫א‬
19<<
19
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
=;c‫ وא‬H‫א‬/"#‫ وא‬،/"#‫ `] א‬-*‘ ' <‫ א‬N7"#‫ א‬S‫دوא א‬0 RM ‫د‬M0‫ و‬K 6 ‫א‬JP!‫ص‬S‫ ^א‬،[N7"#‫لא‬7‫אدא‬7!H‫ ل>€א‬g‫وذ‬N7"#‫א‬1"3"#‫אزא(א‬
‫ƒل؛‬R/ d=2‫و‬4N7"#‫א‬S‫دوאא‬0RM‫و‬GNO"#‫(^א‬Q =>1*/=;‫אعא‬7,
K4*(‫^ ' دود‬2‫(`وא‬m744>‫(^و‬Q"#‫وא‬RJ‫"א‬#‫^א‬A*
W‫د‬7d‫`אא‬KM*(
Q<X‫ }*| א‬R!‫ א‬UQ"#‫ وא‬،(‫" א‬M‫ول ' א‬X‫ א‬m74*G"#‫س وא‬NX‫ א‬1"#‫" א‬#*‫ א‬A*!‫א‬
‫؛‬d‫א‬BC‫و‬d‫א‬
=„‫^و א‬FQ‫و‬V"*‫دوא‬9‫?>=א‬RI0' G2"#‫وא‬V1*‫د( א‬D!‫ ود‬،DG‫א{א‬9‫=א‬
‫د؛‬A"#‫وא‬
‫א(؛‬BCH/G‫وא‬HbV<b‫)لא‬0R/9M
‫*"^؛‬F"#‫א‬R‫دא‬V"*"#‫א‬4M GNO"#7M(M2‫א{د‬R"M‫!€א‬
‫؛‬1"#‫א‬4*Q<0‫و‬4ƒ‫وא‬4M(Q ‫ز‬wP!"M*‫א‬HGNO"#‫^א‬FQ
،(‫*"!א‬Ib‫א‬Q<X‫א‬M~‫[و‬N7"#‫ونא‬M*‫"א‬M"F/
*‫وא‬H‫"א‬#*‫א‬HM~‫دو‬RM
: ‫א‬.‫א!}*|א‬/Q"#‫א‬P!4%J‫و‬،`BC‫و‬N7"#‫(Šא‬k"#‫")א‬#‫א‬M 9‫وعא‬2‫و‬
=2‫" و‬M*‫ א‬HGNO"#‫ א‬
‫ و‬H‫"א‬# 7; "3"#‫ وא وא(Š א‬2>%‫ א( وא‬Q<X‫وא‬
‫؛‬1"#‫(وא‬49‫אوא‬: ‫א‬.‫وא‬m‫א‬7`X‫א‬
|*l"#"#‫دوא‬X‫ض “א*>(א‬M،4!'M(q(‫א‬/"#‫א‬HM"F M‫"عא‬9‫א‬7>!
K{M"9‫א‬R"M"3"#‫א‬n‫א‬6‫وא‬m‫!א‬X‫=א‬2‫و‬g‫وذ‬،4!‫د‬d"#‫وא‬4*Q D*‫و‬GNO"#‫א‬Q<0
‫د‬G‫ وא‬H‫א‬7G‫ ' א‬PI( \<2،"M*‫ א‬HGNO"#‫ א‬R‫ دא‬N7"#‫ א‬1 ‫ אزא‬4 x‫א ©`" א‬3<‫و‬
R/ ،'()*‫אوא‬HGNO €N‫و‬HG;‫و‬،KQ*"#‫وא‬HQ*"#‫ وא‬،‫אزא‬s‫و<א‬HA;<‫و‬،H‫د‬/X‫({א‬7
{:4<=2‫و‬S"M N7"#‫א‬[email protected] ‫؛‬/"#‫`]א‬H6*> P!‫ص‬S‫א‬،\ d*‫دא;א‬
،{QA‫ א‬dM R Q‫ ?>= א"€ א‬D`G(‫ א' و‬P! ^ ‫د‬M( R) 4‘ P! 1* ‫ و‬،nQ<
K‫ م‬G‫وא‬
sAQ‫وز(אאوא‬
[)"#‫א‬EAJ
20<<
20
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
4
(QA‫دא*"א‬A"#‫א‬RM*GNO"#‫(^א‬Q ‫ Šع‬76D/"#‫א‬W4>c‫א‬
s"#‫א‬
‫وع‬Q K1"#‫€ א‬/Q‫ وא‬HM‫دوא א‬T GNO"#‫ א‬D!7 H‫دא‬Aj ‫> א>م‬c‫" א‬%*N‫ א‬
‫دא‬A"#‫(^א‬Q ("*‫א‬HM"9‫ون ^א‬M*‫وא‬/‫א‬Qž mQ)*N‫وא‬،GNO"#‫א‬
KGNO"#‫"אد‬#‫א‬EIH !‫د! 'د‬R)Qx‫(א‬QA‫*"א‬
/"#‫ 'א‬H*>
W*‫א‬H`rb‫א‬R"M‫א‬KM*(،(k‫…و“]א‬
^N‫ و‬، X‫ و‘ א‬،(‫ א‬H 7„‫د א‬f €>b‫ وא‬،‫س‬7"*‫ " א‬Hbƒ S‫ א‬MŠ‫‹ א‬lQ
TR/sAN07 ‫و‬،(6J‫و‬0(‫~!و‬R/=‫د‬R)Q 3‫א‬BC ‫(' 'א‬7*G"#‫א‬7!
‫ل‬FM*Nb‫א‬I‫ود‬،H(‫و‬X‫א‬EGJ‫و‬4*MAEGJA 4*9M"# ‫لא ز‬S‫ووŠ^א‬،m‫א‬7`X‫?>=`]א‬
K4>A
7M P!DM*‫دא‬f€>b‫ƒلא‬
,‫ א‬H(7* 7"*M"#‫;=א‬c‫ع@א‬I‫)'א‬،‫د‬7d‫و`אא‬
،H(‫و‬X‫א‬E‫و‬HIS‫א‬nA6[1"#‫א‬-*G"#‫א‬P!4
l*N‫א‬tx‫א‬:;*‫" א‬%*N‫"وא‬M*‫א‬GNO"#‫א‬
EKKKF‫؛‬GNO R)‫وعא„ص‬Q"#‫א< 'א‬
‫ א ز‬H<) ,‫ א‬DFJ‫ و‬MA‫ و‬،4dlQ t x‫( א‬6>‫ א‬9M"# R7*‫ א‬EN0‫)ل و‬0 7(7?
[N7"#‫ل א‬7‫ א< ' א‬g‫ وذ‬،M"#‫ א‬B>‫€ א‬JX‫ وא‬H!"9‫( א‬QA‫ א*" א‬HbFj
‫؛‬2005L2006
G‫(א‬4<RA،4;6!0^~/Qj "M*‫א‬HGNO"#B7*‫‚א‬F"#H!"*I‫א‬7>[email protected]!7‫א‬
R"!: <^Š‫وو‬،GNO"#‫وعא‬Q ‫ز‬wK1"#‫€א‬/Q‫ وא‬HM‫دوאא‬0”Š*،S‫א‬N‫א‬7‫א‬
‫؛‬EKKKFK`7(7?tx‫א‬H(‫>©و‬2‫ز}*| )<\ و‬w,
^Š‫وو‬،H"M‫}*|א‬A/‫ و א‬BTRI0' HbF"#‫ א**¡}*|א‬T`' ";‫ندא‬9KM
R"M‫ א‬R;N `7 ^ ،R ‫و‬0 %M R/ ‫وز‬F* )""#‫ א‬R7*‫<אع א‬0 ^~ ‫ وאא‬،` ^A** )A
K‫אن‬7"#‫א‬D3*"#‫א‬6S‫ ' א‬4)x‫و(א‬6‫א‬
(‫"د‬#‫"אدא‬#‫(وא‬QA‫א‬H‫א‬R/eAM "`0‫و‬،(QA‫لא*"א‬J‫دא‬A"#‫وאشא‬0"`X‫א‬3<‫و‬
: " RA>"#‫[א‬N7"#‫لא‬7‫א‬MRM9 ‫א ز‬B‫א‬7*‫وא‬H‫אدא‬7M*Nb‫[ אœذא‬kA(\<2،`B2')""#‫وא‬2‫"*א‬#‫א‬
EKKKFK"(QA‫دא*" א‬A"#‫ א‬wRI0' M~
[M‫א‬DM*‫وز(אאوא‬
["#M‫א‬1A‫ وא‬X‫و)('א‬
[)"#‫א‬EAJ
4
K2005\## <(09K(QA‫دא*"א‬A"#‫ Šعא‬76D/ K["#M‫א‬1A‫وא‬X‫[و)('א‬M‫א‬DM*‫وزאאאوא‬K
21<<
21
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
'()*‫د[*"אوא‬/X‫א‬nl"#‫א‬W5>c‫א‬
s"#‫א‬
",‫ א‬H‫א‬O"#‫ ^ א‬GNO"# [1"#‫وع א‬Q"#‫ א‬H‫א‬O =2‫ ' א‬A%*‫> א‬c‫" א‬%*N‫ א‬
KD#M*‫دא‬I‫و‬GNO"#‫دא€א‬0KG?‫و‬7“‫سو‘א‬7"*‫^א‬FQ*‫(وא‬49‫وא‬
GNO"# €>b‫ وא‬N7"#‫ א‬S‫ א‬RM‫ و‬D#M*‫د א‬I KG1* !‫ د‬GNO"#‫وع א‬Q R)Q(
(49‫ א وא‬H4I*‫م ^ א‬FG<‫= وא‬2‫ א‬1"#‫ א‬H d„‫ وא‬HIS‫א< ' א‬
H‫א‬O"#‫وא‬GNO"#‫وعא‬Q m‫א‬7`0‫ن)ن‬0[kA(gMA‫و‬K'()*‫" >€وא‬,‫وא‬
()*‫ א( وא‬NG‫د א‬7Œ {‫د[ א‬/X‫ א‬nl"#‫ א‬H‫א‬O ^ "FG `7"*M( x‫א‬
. ‫) א‬S‫ א‬G‫ن א‬7 ' ‫د‬71"#‫ א א‬m‫א‬7`X‫ وא‬H‫و‬X‫" א! א‬,‫( وא‬49‫א‬
H‫ذא‬H"M‫وא‬B‫א‬7*‫ƒ"! ' א‬R"Q( {"n}?‫אد‬7!‫د‬/X‫^א‬6 ‫ض‬k‫و“אא‬
HM"#‫ وא‬H d„‫ ^ د ج א‬،‫ א‬m‫א‬7`X‫ وא‬H4I* >A ‫س‬7"*‫و( ƒل א‬X‫א‬
K?k(‫ ز‬X‫א‬g‫ذ‬j(‫ א‬: ‫א‬.‫(א‬49‫א‬2>%‫د(وא‬d*b‫*"!وא‬Ib‫א‬
KE'()*‫(وא‬49‫א‬H‫د‬/X‫א‬ª‫א‬7J [Š>‫א‬1.00.203D|(Q‫א‬B43‫ 'א‬2‫"د‬#‫א‬F
W[‫"[ ' لא“مא‬,‫{وא‬49‫وא‬+‫א‬nl"#GNO"#‫وعא‬Q ‫ط‬A‫و)'Š”א‬
22<<
22
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
!" + " .3.1
< <l^Š‰öÛ{Ö]<Äè…^ŽÚ<ð]†mc<»<íérãßÛ{Ö]<l^e…^ÏÛ{Ö]æ<l^éÃq†Û{Ö]<…^Ûnj‰÷<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
EK*!N[‫א‬JF
m‫א‬7`X‫א‬K1
RM`‫مא!*"د‬V*M(x‫" ;"א‬#‫א‬F4"#‫א‬H>"#‫وא‬D`"#‫א‬GNO"#‫وعא‬Q =(2‫د‬7Œ‫ن‬0
‫*\؛‬GNO ‫وع‬Q €N
€> 1"#‫ א‬HM*‫ وא‬HI1 EF*G( j \> ‫وع و‬Q"#‫ א‬D` =(‫{ א‬%( ‫ن‬0
‫؛‬42DM*‫وא‬D#M*‫دא‬IKG?‫و‬GNO"#
^N"#‫[א‬N7"#‫*"^א‬F"#‫ 'א‬/Qj\M‫وعو‬Q"#‫€א‬N,1Š‫وא‬HMI =(‫دא‬7Œ‫ن‬0
KB7*‫د 'ƒ‚א‬d ‫و‬
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫؛‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬sr
‫وع‬Q D` W\>"M‫وعو‬Q"#‫€א‬NF4"#‫א‬H>"#‫وא‬D`"#‫"א‬%*NbJ>"#‫;=א‬c‫א‬
'()*‫د א وא‬9‫ א‬،!"*Ib‫ א‬eAM*‫وع وא‬Q"#‫ زم א‬،‫وع‬Q"# R"M‫ ودوא![ א‬GNO"#‫א‬
‫ل‬J V/"*"#‫"> א‬#‫ א‬،/Q*‫"> א‬#‫ א‬،‫د‬9‫ א‬KG? ^(Q ‹;d ،‫وع‬Q"#‫ א‬Hbƒ‫و‬
KKK/‫א‬Q‫א‬،‫وع‬Q"#‫لא‬JR ‫! موא*א‬,‫א‬،md<,‫ >א‬،‫ن‬G<,‫>قא‬J
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬K3
‫؛‬d n(' H>‫و‬0H‫دא‬4WE‫د‬10F‫ ل‬4*N‫א‬
‫؛‬E‫د‬50FW‫ق‬2R"!
‫">\؛‬M‫و‬GNO"#‫وعא‬Q €‫א‬cF4"#‫א‬H>"#‫وא‬D`"#‫"א‬%*N‫א‬/‫אس‬7
K‫وع‬Q"#‫א‬F4"#‫(وא‬3H>"#‫وא‬HMI"#‫"א‬%*N‫א‬WE‫د‬60FQ ‫و‬DN>
D(>*‫א‬K4
)*b‫دوא‬4*Ib‫دوא‬A"#‫^א‬FQ"`0‫وאز‬H>"#‫وא‬D`"#‫"א‬%*N‫א‬EN0 Š‫ 'و‬A%*‫א‬
K‫وع‬Q"#R"M‫א‬RM*4M‫و‬GNO"#‫א‬HIJEGJH>"#‫"א‬%*NbHGNO"#‫א‬
23<<
23
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
< <íèçeÖ]<h…^rjÖ]æ<l^éeù]<»<íérãßÛ{Ö]æ<íèçeÖ]<l^éÃq†Û{Ö]<Ðñ^mæ
5GNO"#‫وعא‬Q D`
W6>c‫א‬
s"#‫א‬
‫د؛‬9‫א‬KG1*GNO"#‫وعא‬QjR"M‫א‬G(”Š‫موא‬4 ‫ א!*"د‬
‫د؛‬9€> €/Q‫وא‬GNO"#‫`א‬7Mx‫א‬: ‫א‬.‫א‬2) ‫وع‬Q"#‫א‬RMI
KH"#M*"#‫وא‬K"#M*"#‫א‬HIJ‫و‬GNO"#‫وŠعא‬0€Š"; "#‫א‬D`"#‫"א‬%*N‫א‬
" "`G"#‫א<[ وא‬7"#‫ א‬1A‫€ א‬C ‫ل‬M2 ‫و‬7? (‫ א‬GNO"#‫ م א‬P! +A •
\"#M nA6 (‫ א‬GNO"#‫وع >م א‬Q KKK[1"#‫ א‬7Md‫ א‬P! {‫ א‬7(7F*‫א‬
H()‫ وא‬H‫א‬.„‫<אع א‬0‫ و‬D!7‫ز وא‬w,‫ א‬R;N‫د \ و‬7?‫ و‬KKK\> EN0‫ ] و‬F‫א‬N‫و‬
4>>1*PMG(x‫א‬m‫א‬7`X‫ن)نא‬0P!،]4A*(x‫"د(א‬#‫אوא‬H V*G"#‫وא‬،"#M‫א‬
E73D/"#‫א‬،1994،‫وزאאא‬FK?{‫مא‬3
N"#‫א‬H(k‫ض ^א‬M*b
GNO"#‫א‬M2KG?m‫א‬7`0‫ل‬J1"*، )*"#‫>وא‬N*"#‫"אوא‬#‫א‬H"M‫• ƒ"! 'א‬
K =G‫وو‬Q*H"M‫`]א‬7(7?D*(‫و‬K(49‫אوא‬m‫א‬7`X‫ * ;" ^א‬4F;*<RM9
!~ "! H"M‫[ `] א‬6*>‫ و‬K4‘‫ و‬BX‫ `] א‬K‫ و‬،GNO"# K!‫ }*| א‬K
KD(>*4F;*<^6œ"/،‫د‬7‘ ‫وز‬7I‫و‬: <=2‫*"אو‬G MA*‫و‬
[‘ [z 3 ' <‫^ א‬N"#‫[ א‬N7"#‫*"^ א‬F"#‫` א‬VF(‫` و‬7M( ، )* ( •
‫وع‬Q"#‫دא‬7Œ‫و‬K(49‫ אوא‬m‫א‬7`X‫وא‬H(k‫= ^ א‬2‫د(' א‬Q"#‫ א‬D#M*‫وא‬N7"#‫دא‬9
=>1*D(>*‫^وא‬A**‫زوא‬w,‫א‬RAN‫و‬R;N‫"אدوא‬#‫وא‬Q<X‫!"لوא‬X‫وא‬m‫א‬7`X‫وא‬H(‫و‬X‫א‬
K'()*‫אوא‬KG1*GNO"#‫`א‬7Mx‫!"لא‬X‫وא‬: ‫א‬.‫א‬2/R"Q(`‫و‬KI"#‫א‬m‫א‬7`X‫א‬
W‫دא!*"د‬9‫א‬KG?^(Q ‹;d' ‫و‬
R)Q¥KE(>‫وא‬nN*"#‫وא‬7MA‫א‬7 X‫א‬P! D#M*‫وא‬GNO"#€> F‫א‬N>
‫*"؛‬G"#‫א‬KG1*‫א‬BG ‫"א‬#‫א‬G(74J NR/R"!
‫؛‬42cO"#‫א‬R ‫א‬M‫אא‬/‫و‬D#M*‫دא‬IKG?HbƒR"Q‫د‬MX‫دא‬7M* >
‫"ن‬#M*"#‫ א‬،GNO"#‫ƒ‚ א‬F ^N"#‫[ א‬N7"#‫*"^ א‬F"#‫م א‬4N ”* m‫א‬X‫د א‬7M* H>
‫ وع‬HM~ ' [<7"#‫*"^ א‬F"#‫ א‬H<) ،1"#‫ א‬H!"9‫ א‬،H4 X‫ א€ وא‬،H"#M*"#‫وא‬
K‫وع‬Q"#‫א‬RJ‫ א‬2/E‫د‬d ‫ص‬l0،2>c‫د(و‬Hdl‫د{و‬d*‫א‬
Kmd*KEF(7"#‫א‬R‫ د‬KGNO"#‫وعא‬Q B7€‫و‬VƒKE2004F["#M‫א‬1A‫وא‬X‫[و)('א‬M‫א‬DM*‫وزאאאوא‬K5
KER7‫`אא‬3>c‫א‬FN7"#‫א‬S‫دوאא‬0RM‫ Šع‬87D/ KE2004FKsAQ‫وزאאאوא‬
24<<
24
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
6‫وع‬Q"#R"M‫دوא![א‬W7>c‫א‬
s"#‫א‬
‫؛‬GNO"#‫وعא‬Q “EF*G(x‫א‬HIS‫وא![وא‬7‫ Š”א‬
‫ א‬KG? \ 4N‫€ و‬/Q‫ وא‬GNO"#‫ א‬HIJ‫ و‬HM* ‫وع‬Q"#‫ א‬F*N‫ ' א‬A%*‫א‬
K[1"#‫א‬-*G"#‫א‬P!'()*‫وא‬
H ‫ א‬7MA‫وא‬0nN*"#‫א‬7 X‫א‬P!4G/,GNO"#‫دא‬f[1"#‫א‬-*G"#‫א‬P!€>b‫א‬
E‫ق‬%"#‫'א‬
K?KKKn1"#‫א‬P!1*"#‫وא‬KKKS"M"#‫?א‬7(79‫אא‬k"#‫א‬N7"#‫א‬
9‫"د‬#‫א‬F
WD#M*‫א‬KG1*!*"#‫א‬N7"#‫א‬Q<X‫وא**”وא‬D!7‫א‬Q<0RM
‫א**”؛‬Q<0‫"אز(و‬#‫א‬N7"#‫א‬Q<X‫وא‬D!7‫א‬W‫ق‬%"#‫[א‬1"#‫א‬: <.‫א‬Q<0
E106‫"د‬#‫א‬F
x‫ وא(Š وא א‬2>%‫ א‬H>G"#‫ وא‬H(A"#‫"אز( وא‬#‫א!" وא‬7‫ א‬Q<X‫ א‬: ‫א‬
KB7*‫ƒ‚א‬4!‫دق‬d(‫‚א{و‬F"#‫`א‬7M(FGNO"#‫`א‬VF
KE2002(17‫م‬N
' 23‫"د‬#‫א‬F
>‫ א‬d"#‫ א‬Q<© >2‫"א‬#‫ א‬4*Q<0‫و‬F 4‫ وŠא‬N7"#‫ א‬S‫ א‬H‫א‬V) RM
EN7"#‫א‬S‫دوאא‬0RM‫Šع‬
87/ L2003N7"#‫א‬S‫א‬R‫د‬FKE>G‫א‬
KN‫א‬7‫א‬M* '!m‫و‬VM‫[وא‬N7"#‫א‬7“/M2H )Q"#MI<‫ل‬J'!1A‫א‬
KD#M*‫دא‬f€>b‫وא‬N‫א‬7‫א‬:;*‫א‬KG1*‫ل‬J'!1A‫א‬
K'()*‫عאوא‬V/ ‫(وא‬V/
‫א‬0I0
HGNO"#‫م א‬4 ‫ز‬. AN ‫ل‬J ‫—د‬, [1"#‫ א‬-*G"#‫ א‬P! )*b‫د وא‬A"#‫^ א‬FQ
K4‫و‬OG ‫و‬
K1"#‫) א‬S‫"[و"א‬M‫א‬
,‫א‬4*"`G ‫و‬GNO"#‫دא€א‬0KG?
KN7"#‫א‬E^"*F"#‫א‬61*Nn1"#‫א‬P!GNO"#‫وא<* א‬/Q*‫">א‬#‫א‬RM
K€/Q‫ون ^}*|א‬M*‫وא‬H/Q‫א‬7>!‫"אدو‬#‫!'א‬1A‫*"!وא‬Ib‫א‬eAM*‫א‬RM
"* 4M9 GNO"#‫(^ א‬Q (QA‫د א *" א‬A"#‫ א‬HMI "%*N‫א‬
K1"#‫א‬
KK
25<<
25
,‫א‬B‫(^و‬GJ‫אزא‬H4I‫و‬،200(17‫م‬N ‫و‬،+‫قא‬%"#‫א‬H4I' <‫א‬K6
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
7!"*Ib‫א‬eAM*‫وعوא‬Q"#‫ زمא‬W8>c‫א‬
s"#‫א‬
N7"#‫ א‬S‫دوא א‬0 RM / ‫( و‬QA‫د א *" א‬A"#‫ق وא‬%"#‫ א‬H6*> "%*N‫ א‬
‫؛‬GNO"#‫وعא‬Q ‫ل‬J!"*Ib‫א‬eAM*‫א‬RM*[NNX‫مא‬3‫مא‬N ‫و‬
KD#M*‫وא‬GNO"#€> eAM*‫وعوא‬Q"#‫ زمא‬RM*GNO"#‫ن>م\א‬0') 7(7?
‫"^؛‬9‫وא‬OG '()*‫אوא‬A*!‫א‬
/‫א‬Q‫*"!وא‬Ib‫א‬eAM*{V/"#‫وא‬7‫א‬
MŠ‫‹ و‬lQ‫[ و‬F‫א‬N‫ ‘[ א‬3 €N, H‫א‬.„‫ وא‬3‫ א‬H4I‫*د ' ع و‬Nb‫א‬
‫(؛‬QA‫مאوא*"א‬3<
x‫ א‬I„‫د א‬9‫ א‬،H<1* b‫ א‬:;* ‫ >س‬x‫א א‬7‫د א‬9‫ א‬W ‫د‬7M* (‫ ' زوא‬GNO"#‫א‬
‫؛‬KKK‫د‬9‫א‬cO"#‫א‬R ‫א‬M‫א‬،"M‫א‬S‫ א‬F‫وא‬S‫א‬HA*"#D#M*‫ € א‬j‫>س‬
!* ‫ אد>و د(و‬B2*HM‫وא‬m‫א‬X‫د–)' 'א‬7!./0‫م‬4N' ‫*د‬Nb‫א‬
KGNO"#‫وعא‬Q D!7
‫؛‬N7"#‫א‬S‫א‬RM‫א**”و‬Q<0‫"אز(و‬#‫א‬Q<X‫وא‬D!7‫مدوسא‬4N,‫א‬
‫؛‬1"#‫א‬: ‫א‬.‫א‬Q<0‫و‬D#M*‫א‬H>AK4 ‫و‬0‫و‬K>' ‫د‬d ‫ص‬l0‫م‬4N
‫<\؛‬6*JbHb‫و >و‬HGNO EI‫و‬0‫وع‬Q"#‫א‬R(K!‫مא‬4N
‫؛‬4I‫و‬0‫ د‬A‫א‬R‫دא‬-0HGNO ^ 0*‫א‬
‫وع؛‬Q"#‫א‬Q<0K' M Q<0‫مو‬4 ‫ز‬w,-0m‫א‬0^ /‫א‬Q‫وא‬7M*‫א‬
‫€؛‬/Q‫وא‬GNO"#K M‫א‬H(/D!7"*G '()
‫؛‬S‫א‬HA*"#D#M*‫€ א‬
!"*Ib‫א‬
K^‫ضאא‬0P!‫ل‬S‫`]א‬7GF*Q<0 ‫وאא‬AN"#‫لא‬S‫—دא‬,)""#‫א‬
!"*Ib‫א‬eAM*‫وא‬
‫=אص‬P!R"M‫وא‬HI1UQ"#‫א‬7(71*‫א‬RI0' ،D4‫א‬v‫وא‬D4!‫و‬m‫א‬X‫ونא‬M*
DM*‫دא‬I' ^2‫א‬
Haª‫א‬7Jg‫وذ‬K\‫ل‬% BGNO"#‫وعא‬Q 7M({‫مא‬M‫«א‬d‫ א‬[email protected] ‫אא‬n„‫وא‬
‫وع‬Q"#‫دوא![ زمא‬K 2
^(Q"#‫€ א‬/Q‫ وא‬K(‫د‬d*b‫ وא‬K!"*Ib‫ א‬K!‫)ن وא‬G‫ א‬/Q RM‫ و‬،H‫א‬.„‫وא‬
!"*Ib‫א‬eAM*‫دوא‬K 3
‫د‬49‫ وא‬H‫ א‬7QS ‫و‬Q*‫א وא‬S‫ وא‬R ‫‚ وא*א‬G1*‫ א*! وא‬P! ‫ *! >م‬H"!
eAM*‫مא‬4 K 1
KG1*"!H>A‫و‬HI‫و‬H‫وز(א‬H‫و‬D3
KH"#M*"#‫وא‬K"#M*"#[!"*Ib‫[א‬G‫א{وא‬D!7‫א‬D(7>‫م‬4N,‫א‬
KKK
‫دوא‬0
KKK
GNO"#‫א‬
KKK
RM
KKK
eAM*‫א‬
K‫ل‬%"#‫א‬RANP!1>c‫א‬23‫و‬22‫و‬15‫"אد‬#‫א‬K‫"Šع‬#‫א‬+‫قא‬%"#‫وא‬،(QA‫دא*"א‬A"#‫א‬H4IK7
26<<
26
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
‫وع‬Q"#‫א‬Hbƒ‫دאوא*)('و‬9‫א‬W9>c‫א‬
s"#‫א‬
‫و(]؛‬0\*MI‫و א‬0‫وع‬Q"#‫אدא‬7!4<) ‫دو‬9‫א‬H ‫" א‬%*N‫ א‬
MŠ MA ‫وع‬Q"#‫ א‬RJ‫ }*| א‬.! ‫د‬9‫ א‬R)Q !*"#‫د א‬MX‫ وא‬HbF"#‫" א‬%*N‫א‬
K1"#‫א‬HIS‫وא‬H<) ,‫وא‬HM*‫وא‬GNO"#‫א‬
‫د‬9€> [MG‫دوא![א‬K1
()[6*>x‫!א‬G*"#‫א‬H‫Š€א*א‬،Bk* D#!4I‫"א‬#7(79‫لא‬IX‫אدא‬7!A"#‫א‬H(71*‫א‬
‫د؛‬7F*"#‫وא‬7(79‫א‬HIS€2‫א‬7I
ŠJ‫*)ن‬،4J"(‫و‬4M‫وא‬B)*‫!دא‬HGNO"#‫وא‬HM"*F"#‫وא‬D X‫א‬P! Š2x‫א‬H‫א*א‬
‫؛‬R ‫"*א‬#‫وא‬7(7Q‫‚א‬2*‫د]א‬G(D#!I*<‫ و‬M2
‫( א ز‬QA‫"אد א‬#‫ א‬R`T* N‫` و‬A*! ،D © F‫א‬Nb‫ א‬H‫*א‬b‫ Š"' א‬V"*"#‫")< א‬#‫א‬
‫א ؛‬7*G"#‫>=א*"א‬1*
‹lQ‫و‬4‫א‬VF P!m‫*")' 'א‬P*J،4;‫دא‬0D(>‫و‬4"!R;N‫وو‬4AN0MI‫ @ א‬N7"#‫א‬IJ
K‫د‬9‫–)' 'א‬-*G P!0=>?¬RJ‫ א‬.!‫*"אو‬N‫ج‬7*E([email protected]‫ Œ*ج‬E(d*4M
'()*‫دאوא‬9‫א‬K2
W4"`0' ،\I}‫و!"\و‬DM*‫א‬H 7 !2R ‫و!א‬Hbƒ'()*‫دعאوא‬9‫א‬R"Q
WH 7"#‫א‬-*G P!
‫؛‬S‫א‬HA* ‫*"^و‬F"#‫وא‬K"#M*"#‫א‬HISN7"#‫א‬Q<X‫وא‬:`"#‫א‬F*N‫دא‬I ‫؛‬+4"#‫دא€א‬X‫א‬KG?4‫א‬v‫دאوא‬,‫(‚وא‬7*‫א‬e`'()‫د‬I ‫؛‬D#M*‫'א‬GJ‫אصو‬O2)‫و‬md<,‫ 'وא‬X‫وא‬
G‫وא‬1d‫ 'א‬O(e2‫ א‬
‫؛‬D#M*‫وא‬DM*‫"`א‬%*N‫وא‬H>*‫وא‬R;N‫א‬2‫ א‬
K(4 ‫א<و‬7I‫وو‬2M EFD#M*"#‫א‬dl’‫و‬D#M*‫א‬G=2‫و א‬m6 €622‫ א‬
WH"M‫א‬-*G P!
[<7"#‫א‬UG‫א‬N–‫و‬D>‫א‬qN‫و‬،S‫א‬H‫א‬4"#‫وא‬،S‫א‬D#M*["M‫=א‬A*‫א‬H(/" ‫؛‬4"#‫א‬S‫وא‬R"M‫א‬P!‫ل‬A,‫دوא‬A"#‫>אوא‬7‫"אوא‬#[—,‫א‬
‫د؛‬Q"#‫א‬D>‫وא‬H()‫"’€א‬M*G"#‫א‬ENX‫אא;=وא‬M2 ‫؛‬GNO"#["#‫دא{وא‬,‫א{وא‬B7*‫א‬M2 ‫א*"؛‬HA* ‫*"^و‬F"#‫وא‬K"#M*"#‫א‬HIJ€Š`‫א‬c‫و‬:`"#‫ )|א‬
K\M 4!‫و‬n1"#‫א‬P!GNO"#‫ א<* א‬
27<<
27
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
WHIl"#‫א‬-*G P!
WR"QH‫א‬O ‫ ' ل‬H"#M*"#‫"نوא‬#M*"#‫א‬4!RdŒx‫א‬:;*‫دא‬I
‫؛‬ª<,‫وא‬/DM*‫=א‬S‫א‬B2‫و‬RFG*‫א‬EG<‫אع‬
‫ ؛‬M‫א‬H<1* b‫وא‬N7"#‫א‬H‫א‬A*b‫ א‬F‫א‬EG<‫אع‬
‫[؛‬N7"#‫א‬7“‫א‬EG<‫ض‬v‫א‬
‫د؛‬7F*"#‫א‬4A*j€2‫"وא‬M‫א‬S‫א‬K—„‫وא‬H—„‫ א‬w
S‫ وא‬N‫א‬7‫ א‬F‫ א‬J ' -X‫ א‬HGNO"#‫ א‬
* <> ‫د‬9‫ א‬GNO ‫ق‬
K4"#‫*"!وא‬Ib‫א‬
[NNX‫مא‬3‫مא‬N ‫قو‬%"#‫>א‬G‫א‬H6*>"#‫= ^א‬2‫(*א‬
4 ‫د‬9‫א‬EG*)=AN €Š P!‫و‬
D#M*‫دא‬IKG?‫و‬GNO"#€> )* HbƒP!^(Q"#‫لא‬k*‫א‬E*( `‫و‬KN7"#‫א‬S‫دوאא‬0‫و‬
]`|*}P!‫ل‬k*b‫א‬M*(7KD#M*‫א‬:;*<DNS‫ودو`א‬GNO"# 7G"#‫مא‬4"#‫وא‬H d*b‫Š€א‬
–‫< ق‬b‫*”א‬Bd>‫وא‬nN*"#‫وא‬7MA‫א‬7 X‫א‬P!‫وع‬Q"#‫`א‬7Q(x‫א‬MŠ‫نא‬0BC،7J‫وא‬M2‫د‬HbF"#‫א‬
D`0' ‫و‬KBd>‫وא‬nN*"#‫א‬7 X‫א‬P!-X‫א‬HbF"#‫*)"لא‬N‫*"¬א‬G"#‫جא‬7*E(>‫א‬7 X‫א‬P!')–D`
W‡‫א(א‬HI"#‫دوא‬9‫ >א‬46*>x‫א‬HbF"#‫א‬
7“‫سو‘א‬7"*‫א‬D!‫د‬
{#‫א‬D!7‫א‬
[!"*Ib‫א‬L[G‫א‬D!7‫א‬
(‫אאد{א‬
EH21"#‫א‬F(‫א‬R M"#‫א‬
Š(‫وאوא‬2>%‫א‬Q<X‫א‬
‫د‬A"#‫وא‬
‫>א‬7‫وא‬D>‫א‬P!‫א‬
"M‫א‬S‫א‬D#M*‫א‬H>A
N7"#‫א‬S‫دوאא‬0RM‫و‬D#M*‫دא‬IKG?Q<0HbƒWb‫و‬0
28<<
28
GNO"#‫א‬B7KG?
‚(7*‫א‬H(/­G?
`‫א‬c‫و‬:`"#‫)|א‬
“"M*N‫א‬KG?‫و‬R;N‫א‬B2
‫"אد‬#‫א‬EI‫و‬H/‫א‬Q‫"א‬
€6‫=وא‬2‫"א‬#‫وא‬H(A‫א‬KG?
4‘P!GNO"#‫א<* א‬
GNO"#‫دא€א‬0‫و‬D#M*‫دא‬IcO"#‫א‬R ‫א‬M‫א‬KG?HbƒW<c
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
‫د‬9‫א‬KG?^(Q ‹;dW10>c‫א‬
s"#‫א‬
€‫دא‬0KG1*1"#‫א‬HM*‫وא‬HIS‫א‬EGJ‫د‬9‫א‬H ‫"א‬#EF*Gx‫א‬H>"#‫"א‬%*N‫ א‬
‫؛‬42D#M*‫وא‬DM*‫دא‬I‫و‬GNO"#‫א‬
K‫د‬9‫ א‬74*M‫وع‬Q"#‫(=א‬2^*>(x‫א‬H>"#‫وع‬Q"#‫;‹א‬d="M
€## #> 7## #(7IH## #> ‫و‬RA## #Nm## #Q)*N‫وא‬## #)*b‫دوא‬## #4*I ## #AJ€## #62GNO"### ‫وعא‬## #Q 7## #M(
‫ق‬#N[T#]7#MJ>"#‫א‬H>"#‫نא‬2‫א‬،"M‫א‬S\‫و‬D#M*‫دא‬IKG?‫و‬GNO"#
،‫د‬#9‫א‬K#G?^(#Q #NN0‹;#d4M(#Q s#G/,HGNO" # ‫(^א‬Q ‫ق‬2H‫دא‬4*I‫א‬D!‫د‬
K>Nd"#‫א(א‡א‬HMI"#‫دوא‬9‫א‬H ‫Š€ א‬g‫وذ‬
N7"#‫` א‬7M x‫ א‬Q<X‫ وא‬n„‫ وא‬H‫دא‬A"#‫ א‬R/ 42 :
7 )* >G< >
KKK\A<‫א‬I|*}D#M*‫دא‬IKG?‫و‬GNO"#€> ‘€/Q‫وא‬
‫د‬9‫א‬KG1*G<F* !‫و‬Q R)Q(bUQ ¢* BC* Q<0‫אد‬7!
5F 7MA‫ א‬7
X‫ א‬P! 7*– E(F [F‫א‬N [‘ 3 P! +A H‫א‬G‫د א‬7M* >
D#M*‫د وא‬9‫ א‬N7 =>? ¬ ‫ج‬7* ،ENF E(>‫ وא‬EH‫א‬N 3F nN*"#‫ وא‬EH‫א‬N
KKK>J * ‫*"و‬G H‫א‬.!79‫א‬
F‫א‬N!‫و‬Q R)Q(b\)‫و‬،‫وع‬Q"#‫€א 'א‬VIR%‫ود‬7M 4‫و‬0‫(م‬0‫و ل‬0R"!‫ز‬w
،=2‫و א‬
H‫א‬V4r‫(‚ و‬7‫ و‬B7 ' ‫د‬9‫ א‬cO"#‫ א‬R ‫א‬M ‫د‬MX‫د א‬7M* >
KKKH>A‫و‬R M ‫و<אدو‬D!‫ 'د‬D#M*‫دא‬IKG?Q<0HbF"#‫و‬
‫د‬9‫א‬KG1*
‫زم‬
)* !‫و‬Q ]7J4 {0R)Q(b;VIQ<0KKKD!7‫א‬D3‫و‬0!€
Rd ` =2‫^و‬N"#‫[א‬N7"#‫*"^א‬F"#‫א‬/Q ‫م‬V*Gm‫א‬X‫دא‬7M* >
KKK>N!"*Ib‫א‬eAM*‫وא‬GNO"#‫وعא‬Q
‫א‬7*Nb‫ وא‬F‫ 'א‬O(‫و‬0s"#‫نŒ>=א‬0GNO"#‫وعא‬Q"#')bM"*F"#‫א‬/Q"#‫وא‬eAM*‫א‬sC
‡>‫و‬
‫زא‬w‫ œ و‬1"#‫ א‬H‫دא‬4*Ib‫ وא‬N""#‫( > ' א‬7!d >
'()*‫> وא‬A*‫ א‬N""# H‫א‬.„‫ א*({ و’€ א‬1A‫ א‬A(d‫"> و‬M‫و‬
KKK[<‫و‬M*‫א‬
‫د‬9‫א‬KG1*‫א زم‬7(7F*‫وא‬
,‫?>=א‬M*(H>"#‫و(^א‬H‫دא‬A"#‫^א‬FQ‫دو‬4*Ib‫א‬s”*2‫ون‬7
29<<
29
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
‫وع‬Q"#‫א‬RJ‫ א‬2/.!/Q*‫">א‬#‫א‬W11>c‫א‬
s"#‫א‬
‫وع‬Q"#‫ א‬RJ‫ א‬2/ ^N"#‫[ א‬N7"#‫*"^ א‬F"#‫م א‬4N ”* /Q >j R"M ^Š‫ و‬
R#)m#M/#Q#> ‫"ل‬M*#N‫دא‬#9‫א‬K#G1*#!"*Ib‫א‬eAM*‫وא‬GNO"#‫وعא‬Q ‫ زم‬E*(
^(Q D4 ‫و‬72>%‫א‬D4MI ‫و‬،(‫د‬d*b‫*"!وא‬Ib‫א‬D4(*G m *‫א‬P!،K!‫א‬
KHM*‫وא‬H‫אدא‬,‫“א‬J^"*r‫و‬،‫د‬49‫א‬4226*
/Q>j‚ K1
‫( ؛‬Q!"F"# ‫و‬0(‫€ د‬A!0R"?‫و‬0‫م‬4 R(œ
‫؛‬D`BCm' (‫د‬J0>( MŠ‫(^و‬Q ‫و‬m‫א‬7`0(Q!"ƒ‫אط‬v‫!'א‬1A‫א‬
‫('؛‬A"#‫('א‬7*G"#4"?‫א*"(و‬4AI‫ووא‬4 4 '!‫و‬7‫œ[א‬
-72‫و‬M"#‫دوא‬71"#‫א‬H‫و‬OG"#‫دوאوא‬X‫وא‬7!‫`[ƒ"! 'א>א‬R،PŠ2 G/Q"#‫א‬
K^"9‫א‬
/Q*‫">א‬#‫;‹א‬dK2
‫؛‬c<‫אو‬/‫؛ذ‬V?’‫دو‬D4J‫وאא‬D4;‫א‬¢X‫وא‬KM"#‫א‬R)Hd<,‫א‬
‫א„ ؛‬HI*Jb‫אذو{א‬/‫*"!و‬Ib‫א;”א‬Q‫و}*|א‬He‫د ج~^א‬
‫؛‬D(>*‫وא‬A/‫"א‬#‫ƒوא*وא‬.‫*)א‬b‫دوא‬A"#‫אœذא‬/Q"#‫א‬
‫؛‬sF*‫وא‬H‫א‬.„‫دو"א‬A*"#‫*دא‬Nb‫و?>=א‬KM"#‫א‬2/‫אط‬v‫א‬D!‫د‬
‫؛‬J‫"و‬#‫א‬H )Q"#"; "#‫لא‬S‫אא[و—دא‬B7*‫א‬H‫א‬7["‘ (‫=د‬
K4*!2(>‫*"!و‬Ib‫א‬eAM*‫א‬BG
/Q*‫">א‬#‫א‬HA* K3
‫؛‬A D4M( 0GNO"#‫"א‬#‫א‬H‫א‬Bk*‫א‬ª‫א‬7J‫ن‬T^"9‫א‬MQ(‫ن‬0
‫\و א \؛‬2‫א‬7`0‫و‬R7*‫لא‬Fj2/(‫ودא‬H M H"`G"#‫وא‬K"`G"#2*‫ن‬0
‫؛‬/Q)‫وع‬Q"#‫א‬RJ‫}*| א‬m‫א‬X‫א‬2)J* ‫د‬A"#‫א‬0‫ن()ن‬0
‫؛‬H‫א‬7*G"#‫('وא‬7*G"#‫א‬HISEF*G‫و‬M‫وא‬Q<X‫ن)نא‬0
‫!؛‬2‫و‬MI<)^N"#‫[א‬N7"#‫*"^א‬F"#‫א‬UQ(‫ن‬0
‫وع؛‬Q"#‫א‬Q<0‫دوא‬0‫و‬H‫و‬OG H‫א‬7*G"#‫('وא‬7*G"#‫ن)ن‬0
{X (‫ Šو‬/Q*‫"> א‬#‫ ?א‬07Aj R"M‫*ع وא‬b‫ א‬RdŒ ‫ن‬0
N7"#‫>>[ א‬J
K?4‘‫و‬
30<<
30
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
>S‫">א‬#‫א‬W12>c‫א‬
s"#‫א‬
HM"*F"#‫=א‬J‫و‬،'()*‫و\אوא‬OG ‫و‬EF"#*‫=א‬J61*Nb>S‫">א‬#‫"א‬%*N‫ א‬
KHAI‫>ق وאא‬S‫ (א![ א‬GNO"# ‫وع‬Q ‫אد‬7! HA‫ وא‬KA‫ א‬DM 4‫و‬OG ‫ و‬1"#‫א‬
{#": #<R#/‫ن‬0'# # <‫نא‬#G<,‫قא‬#>JP!‫(^א!*"دא‬Q"#‫>ƒא‬S‫">א‬#‫א‬R"M*G
K‫ن‬G< NNX‫>قא‬S‫و <א‬[email protected](‫ن‬0E—
>"#‫س‬NX‫א‬HMI"#‫א‬K1
n‫ א‬،€{VF* >‫م א‬7! ،md* >‫م א‬7!‫ א)< و‬W %"*"#‫ن א‬G<,‫>ق א‬J š‫د‬A
‫دא><ن؛‬N،‫و‬OG"#‫א وא‬V,‫א‬،€d,‫مא‬7!‫و‬/Q"#‫א‬،V"#‫مא‬7!‫وאو‬G"#‫א‬،4 ‫>قو ز‬S‫א‬
،1948 N ‫ن‬G<,‫>ق א‬S ["#M‫! ن א‬,‫ א‬،71*"#‫ א‬D X‫ق א‬% W ‫ن‬G<,‫>ق א‬J 7!‫ وא‬B(M
X‫! نא‬،1993 NY## #2[R"!: <‫! ن و‬،1986N"*‫=א‬S‫! نא„ص‬,‫א‬
K‫ن‬G<,‫>قא‬¥>M*"#‫א‬G;‫^א‬AG‫وא‬7‫א‬H‫א‬7`M"#‫א‬،2000N
‫و‬7"#‫א‬HAI‫!'אא‬R K2
R/ '! |)‫ א‬+M( `‫ و‬K4*N ;‫د(' دא‬I"#‫אد א‬2X‫"^ א‬9 ‫ن‬G<,‫>ق א‬J ‫אم‬J‫ א‬EI‫وא‬
‫ن؛‬G<,‫>قא‬J‫ق‬°‫ط‬Q<‫و‬0UN
' ‫و‬0‫و‬7‫א‬RA' E)7x‫א‬H/4*<b‫ 'א‬،V ‫ون‬7،‫אد‬2X‫"^א‬9‫ن‬G<,‫>قא‬J(±EI‫وא‬
‫؛‬He`‫و‬HGNO ‫م‬0H!"ƒ‫م‬0‫אدא‬20‫<א‬/€‫א‬N'(aK!2RA
`BC ‫و‬0 ‫ن‬G<,‫>قא‬JP!‫ ' لא‬NNX‫א‬H(S‫ن وא‬G<,‫>قא‬J‫אم‬J‫ض‬4‫א‬EI‫وא‬
‫ن؛‬G<,‫>قא‬JU4*<‫و(( 'א‬6‫א‬-X‫א‬B‫א‬7*‫'א‬
K‫"אد‬#‫א‬7 4 ‫" ;"و‬#‫א‬R;N‫א‬B2^ AN"#‫א‬eA‫=א‬²‫ن‬G<,‫>قא‬J‫!"ل‬EI‫وא‬
=A*‫א‬H‫א€א‬I'!% 0K3
‫؛‬b‫א‬H6*> ^ ‫א‬HNG‫وא‬K<‫€ א>א‬
‫ل‬X>M*"#‫א‬HNG‫=א‬G*[1"#‫وא‬+‫א‬7Md‫א‬P!4 ‫د‬I"#‫و>(א‬0Haª‫א‬7J
‫؛‬R‫>قא‬J‫א‬RM-7 A‫و א‬
31<<
31
‫ل؛‬X‫وא‬A)‫طא‬N‫و‬0^N‫<قوא‬P!4""M‫و‬R‫>قא‬J‫)مא‬J0‫دšو‬A Q<
‫ن؛‬G<,‫>قא‬JU4*<‫א‬HbJ4I‫"א‬#<<>‫א‬H6*>"#‫א‬B2
‫ل؛‬X‫א‬4 7*G(x‫א‬: ‫א‬.‫‹ אد‬dœ
‫؛‬b‫א‬RM‫?لدون‬x‫א‬R‫א‬M‫وא‬R S‫مא‬7>*‫لא‬JKKK(‫>(دو‬D(7>
K‫و‬OG"#‫>قو‬S‫א‬,‫א‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
8"*X‫א‬m‫א‬7`0MI
W13>c‫א‬
"*X‫א‬m‫א‬7`0K1
‫"^؛‬FR620RA>*GjD#S‫"!وא‬9‫א‬D>‫و‬7‫"!א‬F"#[!~‫אم‬V*‫א‬
‫א>؛‬B<‫وز‬F*،B>‫وא‬k‫א‬،‫ول‬7‫د~^א‬4I7J
W+‫א‬-*G"#‫א‬P!Bk*‫^א‬FQ‫و‬H(‫و‬X‫א‬qNP!©<"%‫א‬m‫א‬7`X‫א‬V/
‫ع؛‬9‫א>وא‬P!€6>‫ א‬.1
‫"^؛‬F[;‫א‬7*b‫א‬DM*‫ Š"نא‬.2
‫€؛‬G‫*> א‬N‫وא‬KG9‫א‬K‫وא‬G"#‫^א‬FQ .3
‫ل؛‬X‫א‬H2‫ >‹و‬.4
‫ ؛‬X‫א‬1 KG? .5
‫؛‬-X‫"אضא‬#X‫" (وא‬#‫א‬،‫א‬7G‫ ‘א‬.6
‫א ؛‬7*G e‫ Š"ن‬.7
K"*‫دو‬/‫زא‬w .8
‫א‬3<،HA‫وא‬KA‫א‬7;[;‫א‬7*b‫א‬DM*‫א‬D"MP!BT‫ون‬7R"M‫א‬E—،"*X‫א‬m‫א‬7`0=>1*
K{‫אد‬7!,‫א;[وא‬7*b‫א‬KG9‫א‬KV ‫ون‬77IDMDM*[FM*Nb‫^א‬
^"F‫א‬m‫א‬7`0K2
‫)؛‬A"#‫(وאא‬±K1
‫(؛‬AI‫א;ƒ<و‬7*‫"א‬M‫ل‬X‫א‬R/” K2
‫א ؛‬1(‫و‬6‫א‬H()‫א‬D4G/‫و‬A)‫وא‬sAQ‫א‬D#M^FQK3
‫؛‬%50AG X‫‘א‬-*G ^2K4
‫؛‬2015=20{‫אد‬7!,‫א;[وא‬7*b‫א‬DM*‫א‬KG9‫א‬K‫وא‬G"#‫?>=א‬K5
KDM*‫دא‬IKG?K6
‫א‬R"M‫א‬K3
=20 D#M‫لא‬X‫א‬MŠ‫و‬[email protected]({‫ل?א‬X(7I D#!? : <‫ول‬7‫ ^~^א‬sk"#‫א‬PA
R"M‫ א‬sk"#‫ وŠ^ א‬g ‫ وא‬K2002 N ddl"#‫ א‬71*"#‫ א‬D X‫ دو א‬c g‫ وذ‬K2015
W[T("242‫א‬7`0R%"*‫א‬
‫؛‬c<‫אو‬/‫؛ذ‬H‫א‬N5##4("M‫א‬e‫ل 'א‬X‫"^א‬97IDMD"M
‫؛‬N11# 6("M‫א‬e‫م©ل 'א‬M‫א;[א‬7*b‫א‬DM*‫א‬D"M
‫"א[؛‬#‫א‬gG%80‫ق‬1*‫؛وא‬N14##12("M‫א‬e‫ل 'א‬X‫سא‬7
‫)(؛‬A‫א‬P!D4 %40‫ل‬dJ‫אد{و‬7!,‫א‬D4"M[;‫א‬7*‫و@א‬X‫א‬GKFG"#‫ 'א‬%60€4<
KKK*)‫نא>א€وא‬2M(N‫א‬7‫!'א‬KM>"#‫وא‬0KN7""#‫א‬BCN16‫و‬8K ‫ل‬X‫א‬
K^"F‫א‬: < J2>%‫موא‬M‫وא‬71*"#‫א‬D X‫"א‬3 K8
32<<
32
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
‫وع‬Q"#R"M‫وאعא‬md<,‫>א‬
W14>c‫א‬
s"#‫א‬
K‫وع‬Q"#‫א‬RJ‫ א‬2//‫وא‬ª<,‫א‬/Q RMmd<,‫" >א‬%*N‫ א‬
D#M*‫=א‬S‫א‬D"M‫و‬V"#‫א‬P!€6>sk"#‫א‬H‫א‬74MK1
RA{‫אد‬7!,‫א;[وא‬7*b‫א‬DM*‫א‬KG9‫א‬KV"#‫)لא‬0R/P!€6>^"F‫ א‬sk"#‫א‬74M
% 91.6‫ و و‬% 94 -N žA D# N 11 – 6 ("M‫ א‬e‫ل א‬0 ‫س‬7"* 2d‫ א‬AG‫ن א‬0 BC K2005
.E‫وزאאא‬،‫س‬7"*G;‫א‬H‫א‬O"#‫א‬F2007# 2006N‫א‬7‫א‬G‫ لא‬H*AG
W‫و >אع‬md<,‫ >א‬K2
H2 *‫א‬EAGV ‫دون‬He“‫אدوא‬2X‫א‬2/U‫א‬, "`0€!‫|و‬S‫زאא‬,N‫وو‬07A md<,‫א‬
‫د(؛‬d*b‫*"!وא‬Ib‫")<א‬#‫وא‬0k‫وא‬0'(7‫وא‬0‫وאن‬0‚9‫א‬P!";
2/.!^"9‫א‬.' ‫*د‬N /‫وא‬ª<,‫א‬U‫א‬g‫وذ‬،KG9‫א‬K md<,‫א‬D!7N‫אعو‬
2>c 7>‫> و‬AG ‫)م‬J0 EAG €G‫ض \ א‬M* {‫| א‬S‫ אع زא א‬nA(‫ و‬K‫وع‬Q"#‫ א‬RJ‫א‬
R )=>1*M2‫دא‬0*‫وא‬0"#‫א‬/Q D!‫د‬R)Q(‫و‬Kª<,‫=א‬J1ƒ‫و‬/‘!"*I‫وא‬
K!"*Ib‫א€א*"א‬N7JP!/‫وא‬ª<,‫دوאא‬0
‫">אع‬#‫س‬NX‫א‬H<)"#‫א‬K3
WH<) c cP!>"#‫א‬V)
‫د{؛‬d*b‫*"![وא‬Ib‫قא‬G‫א‬R?K1
‫؛‬M"#‫א‬m‫א‬X‫א‬N‫ودא‬R?K2
KH<`‫وא‬H(71*‫א‬LH`‫א‬/,‫א‬7(7?‫"אدو‬#‫وز(^א‬HIS‫א‬N‫ودא‬R?K3
‫دوא![د ج >אع‬K4
‫؛‬DM‫و‬1 ' !"*Ib‫א‬H 7„‫ƒلא‬0"#>M*"#‫א*"א‬H‫א‬O |MŠ
‫؛‬D`3<(‫لوزوא‬I‫א‬sr'!'`3<(‫'وزوא‬4‫و‬OG ‫و‬ª<,‫א‬srm *‫א‬
‫؛‬H‫"א‬#‫و‬H‫*ذא‬N0' '()*‫אوא‬HGNO ª< |%)"#‫دא‬I‫א‬
‫'؛‬4;XN‫א‬7‫א‬S‫^א‬A*-.)‫وא‬OG"#‫€א‬G‫א‬R"?
‫؛‬KKNX‫א<א‬V B7‫(و‬k1 ' NX‫ א‬0B7*A"#‫א‬H‫و‬OG"#‫€א‬A!0€G‫א‬R"?
KD4L'4€‫א‬7* ‫ل‬I‫€وא‬G‫و’ذج 'א‬md<,‫وא*ن@ >א‬H*‫א‬IJ
‫ >אع‬RMP!R"M‫‹وא‬lQ*‫س‬N0HbGK5
‫€א؟‬G‫א‬4D4G26 "R)Q‫ن‬0')x‫א‬sF*‫دوאوא‬X‫وא‬H‫א‬.„‫א‬
‫'؟‬4*/Q"#26"#‫؟و א>"א‬
*‫و€א‬0‫و‬H4 0‫€و‬aM~H‫א‬7G‫א‬/Q AG<
‫‚؟‬F"#‫'א‬4*/Q"#26"#‫؟و א>"א‬GNO"#‫ƒ‚א‬H‫*ذא‬NX‫א‬/Q AG<
‫؟‬
33<<
33
*‫وא‬H‫"א‬#*‫א‬/Q ' O<|/‫؟و‬GNO"#‫وعא‬Q Q<0H‫"א‬#*‫א‬/Q AG<
‫وع؟‬Q"#‫א‬Q<0‫م‬4N GNO"#‫א‬D46*G'(‫دא‬d"#‫صא‬lX‫א‬K' H‫א‬BA„‫א‬AG<
‫؟‬GNO"#‫وعא‬Q /‫وא‬ª<,‫א‬.' ‫*د‬N GNO"#‫א‬4‫>م‬x‫א‬H‫א€א‬I,‫א‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
‫وع‬Q"#‫لא‬JR ‫! موא*א‬,‫א‬W15>c‫א‬
s"#‫א‬
!"*Ib‫א‬eAM*‫وא‬/Q*‫">א‬#‫א‬V(VM7dR ‫! موא*א‬,‫دوאא‬0RM>c‫"א‬%*N‫ א‬
K‫وع‬Q#‫א‬RJ‫€}*= א‬/Q‫אطא‬v‫وא‬
H>*‫دšوא‬A"#‫א‬
HJ‫א‬bHd<,‫א‬
M"#‫א‬m‫א‬X‫א‬
'(‫و‬1*"#‫א‬
‫وع‬Q"#‫`"א‬0‫אز‬
‫وع‬Q"#‫א‬7;‫א‬2”Š
‫ز‬w,‫אزא‬
"!src
n;N‫وא‬H"M‫א‬
m‫א‬7`X‫א‬
GNO"#‫ƒ‚א‬
H!"*Ib‫א‬
[‫دא‬R ‫א‬D3
€‫وא‬H4 X‫א‬M~
I„‫א‬H‫(א‬V‫א‬
74"*G [I‫و‬
|*}^ H >
\A/‫وعو(א‬Q"#
€‫و‬X‫وא‬
*‫א‬
m‫א‬X‫א‬
H4 X‫א€وא‬
Q<026*N‫א‬
1"#‫"!א‬9‫א‬
€/Q‫א‬
P!‫ل‬A,‫^א‬FQ*
‫*"ن‬1"#‫€א‬/Q‫א‬
J*"#‫א‬s‫א‬X‫א‬
{0‫אولא‬7‫و‬R!*‫א‬
‫وع‬Q"#‫א‬/Q"#‫א‬
‫*"!ن‬I‫!نא‬2
(‫ضא‬M"#‫א‬
R‫وعدא‬Q"#‫لא‬J
N7"#‫א‬H S‫א‬
4I‫و‬GNO"#‫א‬
B72Q‫א‬
‫دא‬HbJ‫"ل‬M*N‫א‬
H‫"א‬#*‫وא‬
‫د(ن‬d*‫وא‬
[!‫*"א‬
)JH!
He`26*N‫א‬
”"(x‫א‬H )Q"#
^"*F"#‫א‬HM~
!2m‫א‬0‫و‬
[email protected]‫وع‬Q"#‫א‬
[<7"#‫א‬
P!V/‫א‬
‫س‬NX‫א‬H M"#‫א‬
‫د‬d ‫ص‬l0
GNO"#‫ƒ‚א‬
‫`"ن‘*"ن‬G
c–HGNO ‫(و‬7
‫ل‬M2R ‫?>=א‬
^ ‫و‬GNO"#‫א‬R‫دא‬
€/Q‫א‬
GNO"#‫وعא‬Q
RJ‫"א‬#A,‫א‬
H< !‫و‬H N‫א‬
"`T‫ع‬,‫א‬
H>d ‫و‬H!A ‫و‬
"`G"#‫وعوא‬Q"#‫א‬
H( ‫و‬
\"!0
‫אœذ‬U‫א‬,‫א‬
<<X‫لوא‬db‫א‬
N7"#‫ذא!א‬,‫وא‬
x‫وאوא(Šא‬
N7"#‫א‬46*?
K"#M*"#‫א‬7;
€/Q‫وא‬
H‫א>אא‬
!‫وع‬Q"#‫אزא‬
2>%‫א‬Q<X‫\ א‬Jw§3J(>*
34
‫ن‬F‫!"لوא‬X‫قא‬2 H‫א‬VF"#‫وא‬H"M‫وא‬
Q<‫و‬N7"#‫ƒא‬
34<<
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
/‫א‬Q‫א‬W16>c‫א‬
s"#‫א‬
‫"אد‬#‫ وא‬H‫א‬.„‫ א‬s>*N‫ وא‬H/‫א‬Q‫ !' א‬1A 9 ª‫א‬7J ‫و‬0 ‫وع‬Q"# A/‫ وŠ^ א‬
K‫وع‬Q"#NN0 !‫د‬R)Qx‫"د(א‬#‫وא‬2>%‫א*>وא‬
‫؟‬/‫א‬Q‫ א‬K1
‫؛‬/Q m‫א‬7`0‫و‬0m7`=>1*%/0‫و‬0K2K‫ون‬M*7M‫אم‬/‫א‬Q‫א‬D*
‫ `"א”؛‬/%/0‫و‬0K2KH 7„‫^وא‬2"#‫دلא‬A07A P!/‫א‬Q‫>مא‬
‫د؛‬9‫א‬KG1*!"*Ib‫א‬eAM*‫وא‬GNO"#‫وعא‬Q H !‫ 'د‬NN0 !‫د‬/‫א‬Q‫א‬R)Q
>*‫ א‬.„‫ א‬D(7> @ GNO"# ["#‫و א‬0 {‫"د‬#‫ א‬D!7‫وز א‬r P! /‫א‬Q 7(79‫"> א‬#‫ א‬V)
x‫א‬H )Q"# ‫ل‬J ‫€אא‬/Q‫א‬D4G(¥KDM*‫ وא‬D#M*‫א‬KG?‫م‬4N (B7*‫وא‬2>%‫وא‬
K
*‫א‬7;Q<0‫ون‬VF(‫و‬GNO"#‫א‬44I‫א‬
‫؟‬/‫א‬Q‫"ذאא‬#K2
”*4<0"/‫"؛‬#‫"د(وא‬#‫(وא‬QA‫"אدא‬#‫)وא‬2X‫وא‬H‫א‬4"#‫وא‬mM"#R% X‫אمא‬7l*Nb‫א‬/‫א‬Q‫*”א‬
K"#‫"د(وא‬#‫"אدא‬#‫وא‬H()‫وא‬H‫א‬.lUQ"#‫"א‬%*Nb‫א‬
‫؟‬/‫א‬Q‫ن‬M"#‫א‬D`' K3
*‫و€ א‬0‫€ و‬a‫ و‬H4 0 HM~ W 4Gƒ ‫ن‬%""#‫` א‡ن א‬/‫ و‬4<) 2) GNO"#‫א‬
‫؛‬1"#‫"!א‬9‫א‬،H‫"א‬#*‫وא‬
€‫و‬0‫و‬H4 X‫ א€وא‬W +‫وא‬0 {49‫وא‬0[1"#‫ א‬-*G"#‫א‬P! GNO"# [I„‫א‬n1"#‫א!ن‬
HGNO"#‫وא‬Hb‫">و‬#‫א‬، )S‫א‬H!>‫وא‬1"#‫א‬HG‫א‬،[<7"#‫*"^א‬F"#‫א‬HM2‫و‬HM"9‫א‬،
*‫א‬
KKK‫و‬7‫א‬H"3"#‫א‬، "M‫א‬E)"#‫وא‬HGNO"#‫א‬،‫! م‬,‫א‬R;N‫و‬،(‫د‬d*b‫א‬
‫"؟‬M*‫א‬GNO"#/‫א‬Q‫ ?>>\א‬K4
‫وƒلص؛‬0J ‫و‬0\bƒ‫وعو‬Q"#‫א‬RJ‫ א‬2/‫م‬4N,‫א‬
‫؛‬GNO"#‫א‬Q<0|*}/Q"#‫وא‬HA‫€وא‬X‫א‬D#MD!‫€د‬/Q‫وא‬NX‫مא‬4N
Q<0‫وس و‬7‫ א‬D!7 K!"*I‫ وא‬K(‫د‬d*‫ א‬K!2‫ و‬E€‫א‬.F ‫د‬d ‫ص‬lT <M*Nb‫ وא‬R ‫ א*א‬R4G
‫`؛‬BC‫وאنو‬2>%‫'وא‬4"#‫دوא‬d*bA HbƒGNO"#‫א‬
‫؛‬H‫א‬V4F*‫وא‬H‫€א‬A‫و <א‬D M‫א‬7‫"אدوא‬#‫א‬B2
KKKHbF"#‫א‬2/N7"#‫א‬S‫א‬RM
‫؟‬GNO"#‫(^א‬Q €/Q‫طא‬l(P* K5
2/+>*‫>وא‬%‫"د{وא‬#‫א‬D!7‫€א‬/‫אط‬v‫*"!א‬Ib‫א‬eAM*‫وא‬GNO"#‫وعא‬Q ‫و زم‬/‫א‬Q‫[א‬6*>
w‫"ن‬6D(>*‫^وא‬A**‫زوא‬w,‫وא‬nl*‫‹@א‬lQ*‫"[وא‬Q‫א‬3"#‫א‬7(7?' ‫€א‬7‫وع‬Q"#‫א‬RJ‫א‬
K`‫*"א‬N‫وא‬/‫א‬Q‫א‬
35<<
35
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNòîvèäàÛaë@òíìiÛ[email protected]îÈu‹àÛa
< <튉öÛ{Ö]<Å憎Ú<ð^‰…c<»<l^éÃq†Û{Ö]<…^Ûnj‰]<VíéÏéfŞjÖ]<í×é’v×Ö<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
E>‫د‬30[‫א‬JF
m‫א‬7`X‫א‬K1
D` €N ="M 7d ‫وع‬Q"# F4"#‫ א( وא‬HMI"#‫" א‬%*N‫ א‬H
7(7?
‫وع؛‬Q"#R"M‫\א‬I1Š‫وא‬HMI ‫و‬
^(Q ="MHMI"#‫"א‬%*N‫א‬RM*\>AH/Q"#‫نوא‬/Q"#‫مא‬V*M( 7(7?
‫؛‬HGNO"#‫א‬
K4G?D4G( ‫א*)('وאא‬Q<0D(>
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫؛‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬sr
(‫א< وא‬7"#‫ א‬HMI"#‫ ‘ א‬VF"#‫ א‬Q<X‫ وא‬J>"#‫;= א‬c‫ وא‬m‫א‬7`X‫א‬
KGNO"#‫وعא‬Q"#F4"#‫وא‬
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬K3
W*b‫א‬EGJ46M‫و‬04/‫א‬E<‫א‬9‫{א‬0‫א€א‬7
‫وع؛‬Q"#F4"#‫א‬H>"#‫א‡وא‬HMI"#‫*Š”א‬m‫א‬7`X‫€ א‬
-7
‫وع؛‬Q"#F4"#‫א(وא‬HMI"#‫€א‬N,=;c‫€ א‬
-7
‫؛‬GNO"#‫وعא‬Q H‫و‬BT*nQ*‫א‬EN0 €
-7
KGNO"#‫وعא‬QjR"M‫א‬RM*F4 ‫(و‬3<H> ‫و‬HMI ' \>A‫م‬V*!0
K‫ول‬X‫!"لאمא‬0D(>
D(>*‫א‬K4
K‫!"لא‬0KG?‫و‬R7‫א€א‬cH/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬HJ‫"אא‬%*N‫א‬
36<<
36
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
, #
[1"#‫א‬3"#‫א‬7(7?K1.2
ELa visionF
‹lQ*‫א‬K2.2
D(>*‫א‬K7.2
‫وع‬Q"#‫א‬K3.2
‫د‬### ## ## ## >‫א‬
###T*‫وא‬
^A**‫א‬K6.2
A##/‫"א‬#‫وא‬
‫ز‬w,‫א‬K5.2
‫د‬d"#‫א‬K4.2
39<<
39
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
< <àèçŽßÛ{Ö]<Ü{×ÃjÖ]æ<튉öÛ{Ö]<ìçq<l^Ë‘]çÛ{Ö<êצ<…ç¿ßÚ<‚è‚vjÖ<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
E!N[‫א‬JF
m‫א‬7`X‫א‬K1
MŠ‫א‬F GNO"#‫ وא‬D#M*‫د א‬9 1Š‫ ( وא‬7(7? [1"#‫ א‬3"#‫ א‬R7 "%*N‫א‬
‫وع؛‬Q"#‫אدא‬7!4 =[1"#‫[א‬N7"#‫*"^א‬F"#‫א‬RA' E‫د‬Q"#‫א‬
\bƒ‫\و‬2‫א‬7`0‫و(\و‬0DFG ‫و‬R )* ‫وع‬Q ‫אد‬7!\I‘F‫א‬N(^Š‫و‬
K\*Q<0‫و‬
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫"Šع؛‬#‫א‬D4r‫و‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬.
،‫وع‬Q"# R"M‫ א< ق א‬W ‫وع‬Q"#‫< ق א‬b‫ א‬R7 €N "%*N J>"#‫;= א‬c‫א‬
/Q"#‫ א‬RM H‫ وא‬Ha ،'(‫د‬Q"#‫ א‬D#M*‫ وא‬GNO"#‫د א‬9 ["Q‫ א‬3"#‫ א‬7(7?
KM"*F"#‫א‬
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬K3
‫؛‬E‫د‬10F‫ ل‬4*N‫א‬
D#M*‫وא‬GNO"# [‘3 ' ‫وع‬Q"#‫< قא‬b‫אسدوא![א‬7W E‫ د‬30F ‫ق‬2R"!
‫؛‬3"#‫`אא‬7(7?/‫و‬،'(‫د‬Q"#‫א‬
KE‫د‬20FE/‫و‬DN>
D(>*‫א‬K4
‫وع‬Q"# NN0 7 R)Q( [‘ = ^Š‫ و‬3"#‫ א‬7(7? "`0 Š‫ ' و‬A%*‫א‬
‫؛‬GNO"#‫א‬
،‫د‬Q"#‫א‬H(k‫[א‬N([‘[z3 ‫אد‬7!J>"#‫;=א‬c‫"א‬%*N‫א‬P!7>‫א‬
KGNO"#‫وعא‬Q"#> R)Q(‫و‬
40<<
40
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
‫وع‬Q"#74"*‫א‬W17>c‫א‬
s"#‫א‬
K=(‫א‬R)Q‫وعو‬Q"#74"*‫لא‬J=2‫>א*א‬c‫"א‬%*N‫ א‬
W GNO"#‫ א‬M 7(7! m‫א‬0 ‫و‬0 m ‫وع‬Q"# R"M‫د א א‬A( ‫ن‬0 ') €‫ א‬M~ ،GNO"#‫ ƒ‚ ' ƒ‚ א‬،
*‫ א‬،GNO"#‫ א‬K M‫ א‬7J0 ،EF(7"#‫א‬
‫؛‬KKKK"!‫א‬7‫€א‬/Q‫ 'א‬g(،1"#‫"!א‬9‫א‬،KKKH4 X‫وא‬
(‫ وزא‬H‫א‬/ =A* ‫و א‬0 ‫د‬/X‫و א‬0 ‫ن ()ن א>א ‡ دא !' אزא‬0 ') ‫"Šع؛‬#‫א‬
K M‫‚ وא‬F"#‫^ ^ א‬N ‫ * و‬R ‫ א‬P! "; /Q ) ‫ אœذ א>א‬D*( ‫ \؛‬4"#MAB7*‫ƒ‚א‬g‫وذ‬،€/Q‫وא‬GNO"#
‫אœذא‬
R"M‫א‬
‫وع‬Q"#
‫؛‬RJ‫"א‬#‫א‬2/‫\ ل‬M‫وعو‬Q"#‫دא‬NN0‫دوא‬TEF(7"#‫ (>مא‬
/ @‫ع‬I‫א‬F‫وع‬Q"#‫!א‬2‫دوא‬T€‫و‬X‫وא‬H4 X‫א€وא‬M~‫א‬/‫نو‬Q*"#‫ (>مא‬
KE
*‫و€א‬0‫€و‬aHM~‫دو‬RM‫ن‬T2006((4q(*03D
‫؛‬EF(7"#‫>دא‬B7*‫ƒ‚א‬W‫(=א>د‬2 ‚ƒ' ‫د‬dj 42‫و§و‬4‫*א‬bMA-XGNO ' ‫(=א>د‬2)Q‫ )نع‬
‫אط‬vb‫<*"€وא‬b‫]و א‬6!0|d*({‫;‹א(=א‬d2P!‫ص‬S‫א‬D*(¥KB7*‫א‬
Km‫א‬7`X‫>=א‬1* (7‫دوא‬A"#‫وא*عوא‬
BC€/Q‫<[وא‬7"#‫*"^א‬F"#!‫א‬/Q"#‫א‬H6*> ‫و‬+‫قא‬%"#‫< ق 'א‬b‫وع )'א‬Q"#‫(=א‬2
،B7*‫(=א>د 'ƒ‚א‬2R)QR%"*(EN RJ‫—د‬,،GNO"#‫ƒ‚א‬K%""#‫ א‬E‫(=א>د‬2F
' E‫ƒل‬R/Q<0MA‫وعو‬Q"#‫א‬HbƒEGJFddl*"#‫نא‬F‫وא‬R"M‫قא‬2R)Q‫و‬
‫م‬N ‫م‬4"# /Q*‫"> א‬#‫א א‬C P! €/Q‫‚ وא‬F"#‫ وא‬GNO"# ‫€ (*"ن‬6!0
P!‹< J‫م‬N"#2 –‫ق‬%"#‫نא‬T"#!KH"#M*"#‫وא‬K"#M*"#‫لא‬C‫دون‬K[NNX‫مא‬3‫א‬
KB7*‫ƒ‚א‬E2/>%‫وא‬0+>*‫وא‬0{‫"د‬#‫א‬D!7‫א‬HbƒN7"#‫€א‬/F%
MA ‫وع‬Q"#‫ א‬4GFj K%""#‫€ א‬/Q‫ وא‬GNO"# K M‫ א‬2/‫ و‬H‫"א‬#*‫ وא‬
*‫ א‬
‫=و‬2‫و‬g‫وذ‬K‫م‬N"#‫=א‬2‫ و‬D47G"#‫مא§א‬4"#‫وא‬04‫(*"ن‬x‫‚א‬F"#‫مא‬4"#
‫[؛‬NNX‫مא‬3‫مא‬N
K‫د‬d"#‫صא‬lX‫>وא‬%‫وא‬+>*‫"د{وא‬#‫א‬D!7‫€א‬/‫و‬H4 X‫ א€وא‬
41<<
41
‫`"ن‬G"#‫א‬
‫وع‬Q"#‫א‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
/ " . - .1.2
9'(‫د‬Q"#‫א‬D#M*‫وא‬GNO"#‫دא‬9[‘3 7(7?W18>c‫א‬
s"#‫א‬
‫ن‬7' '(‫د‬Q"#‫א‬D#M*‫وא‬GNO"#‫א‬H ‫د א‬7?‘E(F3 7(71*A‫س‬e*Nb‫ א‬
KGNO"#7G"#‫مא‬4"#‫وא‬H‫و‬OG"#‫^Š€א‬N"#‫[א‬N7"#‫*"^א‬F"#‫א‬
7(71* [1"#‫[ א‬N7"#‫*"^ א‬F"#‫ א‬4M6( x‫ א‬F‫א‬N,‫[ !' א( א‬1"#‫ א‬3"#‫ א‬.M(
> R)Q(`‫و‬K'()*‫مאوא‬3<H4I^ =2‫د('א‬Q"#‫א‬D#M*‫وא‬GNO"#‫א‬H ‫א‬
WK‫א‬K‫א‬OG‫!'א‬s‫א‬9g‫وذ‬K\2‫م‬4N 1"#‫אدא‬,‫وعوא‬Q"#
‫*؟‬GNO =>1*‫ن‬0`7(<x‫دא‬9‫א‬N7 H ‫ א‬
‫*؟‬GNO =>1*(‫ن‬07(<x‫א‬79‫א‬D#M*‫א‬H ‫ א‬
=M*(³
‫ ؟‬X‫א‬
‫؛‬D#M*‫وא‬GNO"#‫د‬Q"#‫א‬MŠ‫صא‬d²\!=2‫ *א‬d' ‫ < ق‬
‫*\؛‬Q<0‫\و‬bƒ‫\و‬2‫א‬7`0‫م‬FG<‫وعو(*”א‬Q"#‫\א‬I(”Š‫[وא‬F‫א‬N‫א‬d^Š ‫"ذא؟‬#
K]‫אد‬7!‫`"א‬N‫وع‬Q ‫אط‬vb‫€!'אدא‬/Q‫א‬BAM‫و‬M"*F"#‫א‬/Q"#‫א‬RM* N;B7*‫ƒ‚א‬g‫ وذ‬KKK€/‫و‬K"#M* ‫^ 'ƒ‚و‬N"#‫[א‬N7"#‫*"^א‬F"#‫ א‬
KB7*‫> 'ƒ‚א‬2‫א‬jH‫א‬Q*Nb‫א‬D3* 9|)*‫و‬0،EF(7"#‫א‬
‫'؟‬
‫(؛‬7*G"#‫א‬7;‫"א‬#‫وא‬Q*Nb‫א‬HGI‫و‬H!"*Ib‫א‬R% AN n;N‫"لو‬M*N‫ )'א‬
D#M* `3 !"ƒ R/ \2 ‫د‬7? @‫و‬0 J W K*Jj 3"#‫ א‬7(7?  ‫ن‬0 ') !"ƒ ،H‫"א‬#*‫ ƒ"! א* وא‬،¡**‫ א‬e`‫ و‬GNO"# K M‫ ƒ"! א‬W ‫د‬Q"#‫א‬
‫|؟‬/
<c J KK(‫د‬d*‫ وא‬K!"*I‫ א‬K!2‫ א€ و~! ‘ و‬M~ ' GNO"#‫€ א‬/
K`6¥[z3 ‫د‬7?H!"F"#‫א‬HJ> "%*NbB7*‫(>د`ƒ‚א‬
W‫ص‬d²‘‫د‬Q"#‫א‬-.)‫א‬H(k‫!'א‬.M1Š‫ووא‬V/ R~^6
F*‫א‬
K\*GNO 4>>?^N"#‫[א‬N7"#‫*"^א‬F"#‫א‬7Q(x‫دא‬9‫א‬H ‫ א‬
3*"#‫א‬
KH‫"א‬#*‫* وא‬GNO"#‫]א‬2‫ن‬0[kA({‫א‬D; "#‫وא‬79‫א‬D#M*‫א‬H ‫ א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 3"#‫א‬
[1"#‫א‬
H ‫"א‬#
GNO"#‫א‬
D#M*‫وא‬
'(‫د‬Q"#‫א‬
Kmd*KEF(7"#‫א‬R‫د‬،GNO"#‫وعא‬Q B7€‫و‬VƒKE2004FK["#M‫א‬1A‫وא‬X‫[و)('א‬M‫א‬DM*‫ وزאאאوא‬K9
MEN (1996).Le projet éducatif. Plante, M.(avec adaptation)
42<<
42
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
‫وع‬Q"#‫€א‬N[1"#‫א‬3"#‫"א‬%*N‫א‬W19>c‫א‬
s"#‫א‬
H4I*‫€א‬N‹lQ*‫א‬:;*<‫دو‬Q"#‫א‬MŠ[1"#‫א‬3"#‫"א‬%*NbK*A‫س‬e*Nb‫ א‬
K4‫و‬0‫و‬GNO"#‫א‬HIJGNO"#‫وعא‬Q"# M‫א‬
‹lQ*‫א‬:;*<‫[و‬1"#‫א‬3"#‫Š€א‬H(‫و‬X‫وא‬HIS‫א‬7(7?
R/~
^Š‫و‬
R"M‫א‬
@‫و‬0
:;*<Lm‫א‬7`0
‫و‬0m‫א‬7`X‫א‬
R"M‫א‬
7(7?L:;*‫א‬
P!(G‫ز א‬w,‫א‬H‫א‬O
E(>‫א‬7 X‫א‬
7 X‫א‬P!
E(>‫א‬
H‫و‬X‫=א‬2‫و‬
K‫אوق‬
K*MŠ‫א‬
‫ل‬FM*Nb‫א‬
‫ ص‬l*N‫א‬F
Hbƒ‫و‬
HIJ
R7*‫א‬
‫د‬Q"#‫א‬
7 X‫א‬P!
:;*<‫ ' ل‬F
‫ ' ل‬F
‹lQ
3"#‫א‬
MŠ‫א‬
[1"#‫א‬
S‫א‬
GNO"#
GNO"#
D#M*‫وא‬
KG1*‫א‬
nN*"#‫א‬
MŠ‫א‬
`‫אא‬MŠ‫א‬
EGJ
\bƒ‫و‬
' <‫א‬
7 X‫א‬P!
HIS‫א‬E
K‫אوق‬
EK*MŠ‫א‬
ED#M*‫وא‬
E'(‫د‬Q"#‫א‬
7MA‫א‬
E‫س‬e*N FR"M‫وŠ^א‬
=(2
‫ز‬w,‫א‬
43<<
43
*‫دوאא‬0
‫ل‬Ia
‫ز‬w,‫אدא‬
H‫"א‬#*‫ز وא‬w,‫;\ א‬N‫وو‬
He‫א‬
Q<X‫א‬
7*G"#‫ א‬H"M‫وא‬
‫و‬0m‫א‬7`X‫א‬
3*"#‫א‬:;*‫א‬
‫ل‬F"#‫א‬
KKK K1
KKK K2
…K3
KKK
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
10M"*F"#‫א‬/Q"#‫א‬RMH‫وא‬HaW20>c‫א‬
s"#‫א‬
K‫وع‬Q"#‫א‬M"*F"#‫א‬/Q"#‫وא‬eAM*‫א‬V(VM>c‫"א‬%*N‫ א‬
K-04I' H‫وא>א‬،4I' H‫א‬WK* !‫د‬P!M"*F"#‫א‬/Q"#‫א‬RM> ‫>م‬
RMHaK1
/Q"#‫א‬
€‫جא‬
‫؛‬DM*‫)ن 'א‬G‫א‬H‫א‬3* '!BAM*‫ א‬
‫ل؛‬S‫!'א‬1A‫و€א‬X‫אطא€وא‬v‫ א‬KKH4 X‫وא‬
‫؛‬H4 X‫א€وא‬.‫و‬2M K"% €‫א‬
‫؛‬HA‫وא‬KA‫«א‬d‫د‬49‫א‬26‫و‬GNO"#‫א‬D!‫د‬A? H4 X‫وא‬
K‫وع‬Q"#‫א‬RJ‫ א‬2/"`G"#‫ א‬
‫؛‬GNO"#‫א‬R`T‫אط‬vb‫ א‬
‫א*>؛‬HN‫א‬7‫`"א‬G"#‫ א‬
‫وع؛‬Q"#‫*)א‬GI‫وא‬0"#‫وא‬0(‫"د‬#‫`"א‬G"#‫ א‬H!"9‫א‬
‫؛‬4*KG?‫و‬GNO"#‫א‬V4r"`G"#‫ א‬1"#‫א‬
‫؛‬4* ‫א‬7*N‫وא‬Q<X‫אوא‬V"#€62¦4 K€6*b‫א‬EGJ‫وع‬Q"#‫א‬RJ‫`" א‬G"#‫ א‬
‫؛‬K(‫د‬d*b‫وא‬K!"*Ib‫א‬K!‫وא‬/G‫ ^א‬R ‫‚وא*א‬G1*‫ א‬
HM~
‫؛‬M"*F"#‫א‬/Q"#‫و>(א‬D3 ‫؛‬R("*‫א‬EI‫"אدو‬#‫!'א‬1A‫*"^ א‬F"#‫א‬
‫دא؛‬A"#‫(^א‬Q D(7>‫א*"و‬N7"#‫`"א‬T!*‫<[ א‬7"#‫א‬
KR"M‫قא‬2BT‫`")('و‬G"#‫ א‬
‫و ;"؛‬7 H"#M ‫ אא‬HGNO"#‫א‬
‫؛‬R"M‫و א^א‬0GNO"#‫>א‬AH‫مو‬4N,‫ א‬
€‫א‬.„‫وא‬
‫؛‬R77 Q<0= ‫وא!ن‬
K^(Q"#‫א‬R("`G"#‫ א‬
Kmd*K!"*Ib‫א‬eAM*‫א‬R‫د‬KE2003FKsAQ‫وزאאאوא‬K10
44<<
44
M"*F"#‫א‬
WM"*F"#‫א‬/Q"#‫א‬RMEH‫א‬G ‫و‬n;N‫و‬FH‫א‬K2
‫وع؛‬Q"#‫א‬RJ‫ א‬2/.!'()*‫ אوא‬0{0‫אولא‬7‫وو‬Q*‫ א‬
‫؛‬HI*Jb‫وא‬R/Q"#‫א‬mQ)*N‫ א‬
‫؛‬H(‫و‬X‫א‬E‫زو‬2 ‫؛‬R7*n^Š‫ و‬
KGNO"#‫«א‬d‘ (‫و=د‬،‫א>א‬K1"#‫א‬K!‫وא‬Q @ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
< <¼f–Ö]æ<kfnjÖ]<í×é’u<V<ê×vÛ{Ö]<…ç¿ßÛ{Ö]<‚è‚€
‫د‬9‫א‬N7 H ‫"א‬#M I-./H(C'!["Q‫א‬3"#‫א‬.M(R` K1
‫د؟‬Q"#‫א‬D#M*‫א‬H ‫و א‬
H d„‫وא‬HIS‫!'א(وא‬.MHM‫ ”و‬3"#‫)‚א‬M(R` K2
‫؟‬D#M*‫وא‬GNO"#€> 1"#‫א‬
‫؟‬K!‫א‬2/K[Š‫=وאא‬2‫*א‬3"#‫א‬C R` K3
K M‫אط א‬v‫ א‬E>*G ‫ن‬0 4<T ' ! 3"#‫"' א‬6*( R` K4
‫€؟‬/Q‫وא‬GNO"#‫א‬
‫د‬49‫א‬26‫وعو‬Q"#R"M‫א א‬7*N‫א‬AC["Q‫א‬3"#‫)‚א‬M(R` K5
‫؟‬GNO"#‫«אوא*)('א‬d
45<<
45
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
01 .2.2
< <Ü{×ÃjÖ]æ<튉öÛ{Ö]<íéÕæ<“é~ŽjÖ<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
EH!N^0[‫א‬JF
m‫א‬7`X‫א‬K1
W[T(–')"*GNO"#‫(^א‬Q ‫قد‬2H(/D!‫د‬
‫‹؛‬lQ*‫!"א‬P!‫א!*"دא‬NNX‫א‬HIS‫א‬7(7?
‫‹؛‬lQ*‫ ' لא‬4!|Q)‫א‬tx‫א‬HIS‫< ق 'א‬bH(‫و‬X‫א‬7 ‫؛‬H(‫و‬X‫א< 'א‬GNO"#‫وعא‬Q ‫ Šع‬7(7?
Kª %‫مא‬4"#‫ز`]א‬wP!‫*)ند‬R"M‫قא‬2BT
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫؛‬GNO"#‫وعא‬QjR"M‫א‬D4.‫و‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬sr
^~ H6*> ،% T >2 ‹lQ*‫ א‬H‫دوא‬0 ،‹lQ*‫م א‬4 W ‹lQ*‫ א‬H‫دوא‬0‫;= و‬c‫و‬
K4*9M ‫و‬HM"#‫א‬
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬
‫؛‬GNO"#‫دא‬H‫א‬O D(7>
‫>م‬HGNO"#‫(^א‬Q ‫ق‬2BTH(/mQ)*Nb`‫א‬M‫و‬V‫א‬W H!"ƒR"!
‹lQ* ‫دא‬X‫ א‬R"M*G |/ ‫دא؟‬X‫ א‬H<) ‫‹؟‬lQ*‫ ` א‬W ‹lQ*‫ א‬H"M
‫وع؟‬Q"#‫א‬C ‫و‬H(‫و‬X‫א‬7(71*HM"#‫א‬9M D*|/‫؟‬HIS‫א‬
K“"!0^A*‫אقو‬BT/‫‹و‬lQ*‫א€א‬IH6*> WQ ‫و‬DN>
D(>*‫א‬K4
KD(>*J>"#‫=א‬2‫‹و‬lQ*‫א‬Q<0dJH/Q"#‫نوא‬/Q"#‫(>مא‬
46<<
46
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
\k ‫א€א\و‬I‫‹و‬lQ*‫א‬W21>c‫א‬
s"#‫א‬
KIS‫א‬EGJ‹lQ*AN H‫دوא‬0‫אد‬7!>c‫"א‬%*N‫ א‬
‫‹؟‬lQ*‫ `א‬K1
KH(‫و‬X‫وא‬HIS‫א‬7(71*M2';/`j‫ن()ن‬0[kA( <> ‫و‬S‫א‬MŠ7 '!A!‹lQ*‫א‬
W[T("2‹lQ*‫א€!"א‬I,F4"#‫א‬H‫א„א‬R%"*‫و‬
3 4F;*< ‫א‬/‫ و‬4‘‫ و‬4<) R) "M*‫ א‬GNO"# =M*( X‫א‬F ‹lQ*‫ Šع א‬7(7?
‫؛‬E(‫"دود‬#‫א‬H‫א‬O ´MA
،E[I‫ ’ذ‬3 ‫و‬0 (F ‫د‬Q"#‫ א‬MŠ <> GNO"#‫ א‬HIJ 7(7? W ‹lQ*‫ !" א‬m‫א‬7`0
K‫و(>‹ 'אאق‬،HIS‫א‬g›(‫وع‬Q AH(‫و‬X‫א‬7(7?‫و‬HIS‫ صא‬l*N‫א‬RI0' g‫وذ‬
‫؛‬GNO"#S‫א‬MŠ‫دوא‬Q"#‫א‬MŠ‫א‬
KK*MŠ‫א‬K‫אق‬7(7?“"M*Nb4)‫و‬0J>"#‫א‬H‫دوא‬X‫א‬K' 7J‫وא*وא‬0‫دא‬0C
‫؛‬HM"#‫~^א‬
‫؛‬H(‫و‬X‫א‬7(7?‫و‬HM"#‫א‬9M ‫و‬R?
K`7 tx‫א‬HIS‫א< 'א‬GNO"#‫وعא‬Q C
‫؟‬GNO"#‫وعא‬Q C ‫و‬HIS‫‹א‬lQ*"M‫א‬H‫א€א‬I,‫ א‬K2
K‫وع‬Q"#‫א‬Hbƒ7(7?‫و‬HIS‫א‬7 ‫‹و‬lQ*‫א‬H"M‫>م‬K*k D(7>')
‫د‬9‫)א‬A"%*N‫א‬[email protected]‫و‬X‫א‬kd‫א‬
E=J "#‫Š"'א‬I7 )AF‫د‬9‫)א‬A' ‫وع‬Q"#‫)א‬2‫א< ق‬K0
WR% ،GNO"#‫لא‬JNN0HM ^~P!EF(7"#‫א‬R"M(K1
‫؛‬c<‫אو‬/‫؛ذ‬
*‫دא‬7!
‫؛‬c<‫אو‬/‫؛ذ‬KN7"#‫دא‬7!
‫؛‬H(*G"#‫موא‬GX‫دא‬7!
‫(؛‬/A‫وא‬0[`T*‫وא‬0{‫אد‬7!,‫ق‬1*b‫نא‬1* ‫ א‬F‫א‬AG<
KŠ"#‫א‬G‫ لא‬N‫א‬7‫!'א‬KM>"#‫א‬H‫"א‬#*‫وא‬
*‫دא‬7!
P! '()*‫ وא‬KM"#‫ א‬K!‫ وא‬K7*"#‫ }*| א‬6¥ (74 !"*I‫ א‬EF(7"#‫ א‬7>M( K2
W[1"#‫א‬-*G"#‫א‬
‫؛‬
*‫و€א‬0‫€و‬a‫و‬H4 0M~
‫ن؛‬Q* ‫نو‬N7
‫ن‘ن؛‬Al*
‫<[؛‬7"#‫*"^א‬F"#‫א‬HM~
KH‫"א‬#*‫وא‬
47<<
47
*‫א‬%–
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
(‫ א‬H 7„‫د א‬I KG? Ha ' ¢/ GNO"#‫وع א‬Q )2 ‫*"ع‬Ib‫ ل א‬EF(7"#‫ ( א‬K3
KRA' 4e4tx‫א‬HM"#‫مא‬7>(‫"دود(و‬#‫^ 'א‬2‫وא‬GNO"#
=‫د‬R)Q4 7/T*‫א‬D*Nx‫وא‬GNO"#‫א‬4QMx‫א‬HMd‫وא‬H )Q"#‫لא‬J‫و‬0)20‫אج‬l*N‫א‬D*(K4
K‹lQ*‫ ل!"א‬
EN7"#‫دא‬I)AF‹lQ*‫دא‬0Ks
KKKKKKKKK1d‫@א‬KKKKKKKKKKK1d‫ 'א‬W4<) K1
KR S‫א‬7!A*‫‹א‬lQ=('!"M*‫א‬HGNO"#‫ \א‬s>‫ن‬0[kA({‫)א"ذجא‬AQ‫|א‬d
S‫ وא‬GNO"# >>S‫ א‬S‫ א‬K ‫وع (>‹ אق‬Q €‫ و‬GNO"# M‫ א‬S‫א"ذج وא‬
KI‫א"ذ‬
W*‫א‬NNX‫א‬H<)"#‫ن)ن!\א‬0PI("#| ‫(*)ن`אא"ذج 'و‬
‫؛‬H‫א‬V4F*‫*وא‬1*‫א‬HA‫وא‬GNO"#‫א‬n‘
‫؛‬GNO"#R"M‫א‬m‫و§و‬4‘N7"#‫د جא‬
‫؛‬DG>D#M*‫א‬m‫§و‬
‫(؛‬H/N‫א|وقو‬
‫؛‬N‫א‬7‫א‬H(*1"#‫א‬
K
*{‫^אد‬A**‫א‬
‫د؟‬9‫)א‬A |/K2
t7‫و‬EKKK‫ن‬N7 ،nl*‫\وא‬I*‫א‬0،‫ن‬Q* F‫אن‬7"#‫א‬K M‫א‬m' [/QR)Q`t
WRJ‫ א‬.!g‫ذא‬
K(K!/D)AG79‫א‬N7"#‫;‹א‬d W [*‫אلא‬OG‫!'א‬K/Q"#‫א‬s‫א‬I
‫אن؟‬7"#‫א‬
‫؛‬EKKKKW‫د‬7M‫א‬FB(M R)P! k ‹;[email protected]‫|א‬d
‫؛‬E*NF"M*‫א‬GNO"#‫א‬H<) @‹;d„‫|א‬d
‫؛‬H<^[email protected]["*HGNO ‫دא‬X‫א‬E(r
K[;4‫א‬4)‫دא‬X‫א‬C
‫‹؟‬lQ*‫دא‬T/)AQ‫א‬R"M*G|/K3
WH!"Ļ cR)Q
‫؛‬H‫"א‬#*‫وא‬
48<<
48
*‫א‬
‫؛‬KKK،HM"9‫א‬%–‫نو‬Al*"#‫א€وא‬
KKK\I*‫א‬0‫نو‬Q*"#‫نوא‬N7"#‫א‬
‫"؛‬4"#‫]א‬4‫)(\>م‬D*(nQ ' BT*‫אل‬ONb‫א‬ON)AQ‫א‬eAM*!"ƒR/‫>م‬
‫؛‬4R *"#‫א‬:;*‫ ><א‬RI0' ª %‫א‬H!"F"#‫*>[א‬
KGNO"#‫وعא‬Q Hbƒ7(7?‫و‬H(‫و‬X‫א‬7 :;*‫א‬9M D*
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
‫وع‬Q"#‫א‬7(7?‫‹و‬lQ*‫א‬H"!€‫א‬I/W<%‫א‬kd‫א‬
[email protected] ‫(\אא‬k="M R?' <‫א‬GNO"#‫وعא‬Q €[email protected]‫وع‬Q"#(74"*‫א‬H"M‫"”א‬b
D4"`G ،>AG ،‫وא‬7GF R1*‫ `אא‬K(‫א‬K!‫ ~^א‬U‫א‬g/ ‫ وم‬R ،n>2 GNO"#‫ א‬M2
K‫وع‬Q"#‫ز‬w€c0A>*G"#‫א‬
EG< ،‫دس‬G‫ א‬-*G"#‫ א‬F‫ א‬AG< ،‫<>ع‬b‫ א*)א وא‬EG< ،‫س‬7"*‫ א‬EG<F GNO"#‫ د א‬HM N‫ دא‬K1
WEKKKª<,‫א‬-7 F‫א‬
BX‫( '`אא‬k‫)نא‬،‫وع‬Q"#‫א‬7!nl*‫وא‬B)*NN07!GNO"#‫א‬M2H‫א‬O R)Q
‫د‬G‫ و )نא‬،D4(7H2‫ن‬GNO"#HM"#‫ א`]א‬7>(‫ن‬0KQ*"#')‫و‬KH‫א‬O"#‫`]א‬KG?[`
K‫د‬/X‫وא‬0d*l"#‫«א‬d"#‫ 'א‬4!‫ل‬dS‫א‬،H‫א‬O"#‫`]א‬P!D`2‫م‬7!J،'((7"#‫א‬
WE‫ل‬%"#‫>=وא‬1*‫)א‬A>Jb3<0F|M6‫א‬n><‫א>و‬n><7(7?‫و‬GNO"#‫א‬MŠ‫و‬R?K2
،E|M6‫א‬n><F ‫א>د‬H‫א‬Oj4* !"M*‫א‬GNO"#‫ضא‬Mx‫א‬H )Q"#=‫د‬7(71*‫א>م‬
‫وع‬Q A !‫د‬R)Q‫ن‬0')x‫وא‬0 4!321"#‫وא‬0 4"!7EI‫א>אא‬n><(M R>"#‫و‬
‫؛‬GNO"#‫א‬
!"9‫ א‬،GNO"#‫€ א‬/ ،€‫ א‬،
*‫ א‬W K!‫ }*| א‬m ' 4! .M"#‫ א‬HIS‫ א‬7(7?
‫א>د؛‬H‫א‬O KG?“F*Nb‫א‬D`G*Nx‫وא‬،KKK1"#‫א‬
WJ"#‫ ل`]א‬4I‫و‬GNO"#‫א‬R‫دא‬MN H‫א‬Q*N‫א€א‬I
mM ‫א‬/‫ و‬،D4ŠM x‫ א‬R/Q"#‫ *")' ' ~ א‬H4 X‫ א€ وא‬M~ ‫و‬0 *‫ א‬Q*N‫א‬
')"/KGNO"#n><\<‫و‬.*M( ‫ل‬J D4Q*N‫א‬g/‫و‬K‫א>د‬H‫א‬Oj <> D4IJ
‫؛‬H M"#‫*|א‬l"#‫א‬7d GNO"#‫ن)ن‘Šƒ‚א‬0g/
GNO"#‫ض א‬M x‫ א‬R/Q"#‫ل א‬J B7*‫‚ א‬Fj D4%– ‫و‬0 *‫و€ א‬0‫€ و‬a M~ Q*N‫א‬
H‫א‬O KG1* A‫ א‬g‫ ذ‬R/ ،GNO"#‫] א‬r‫ א‬D4M‫ و‬4"!7 E— x‫ א> א‬n>< ‫א‬/‫و‬
'(A*‫و‬،‫<>ع‬b‫א‬sANT‫و‬،‫ل‬X‫سא‬7P!cOx‫א‬NX‫א‬HF‫א‬N % D*4<‫ن‬0') K‫א>د‬
Š1"#')"/KHIS‫א‬nAŠ‫و‬H )Q"#‫א‬7(7?RI0' ‫`א‬R/KKK‫ل‬X‫‚ א‬I]r|‫"א‬#‫א‬
‫؛‬H M"#‫*|א‬l"#‫א‬7d g/‫ن)ن‬0€‫א‬M~42R%x‫א‬GNO"#‫ƒ‚א‬
،{‫‚ א‬F"#‫א‬F GNO"#‫‹ ‘Š }*| ƒ‚ א‬12 =( '! ‫و‬0 A ،NX‫ א‬Q*N‫א‬
KB7*‫ƒ‚א‬D4%–N‫א‬g/‫و‬0،E‫م‬GX‫ƒ‚א‬،"M*‫‚א‬F"#‫א‬
،GNO"#‫ضא‬Mx‫א‬H )Q"#‫=א‬c(‫ن‬0 B7*‫‚א‬F"#')‫و‬K\;6!02) B7*‫ ƒ‚א‬Q*N‫א‬
@ ‫د‬A( ‫ن‬0 \) "/ K‫ א>د‬H‫א‬O KG1* A"#‫ وא‬4! .M"#‫ א‬HIS‫ א> وא‬n>< ‫א‬/‫و‬
]` ‹° "2 E1"#‫"! א‬9‫ א‬،
*‫و€ א‬0‫€ و‬a M~ ،N0F K(‫ א‬K!‫ א‬Q*N‫א‬
R"! n N‫ א‬،‫ ع‬b‫ (*")' ' א‬،B7*‫م ƒ‚ א‬4 A*!b‫ א‬KM ‫א‬0‫ و‬،BX‫ و א‬Kn>‫א‬
{‫دא‬,‫[ وא‬IC‫א‬7A‫ א‬B7*‫ א‬KG1* l*"#‫ א‬H‫ א>אא‬P! ،"M*‫‚ א‬F"#‫‚ א{ وא‬F"#‫א‬
49<<
49
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
‹lQ*‫א‬J ‹°"2\! 7‘b)(GNO"#‫א‬B7‚ƒ.*M(‫و“א‬KGNO"#["#‫وא‬
‫؛‬GNO"#‫وعא‬Q"#4I*‫وא‬1"#‫د{@א‬O‫ن‬0E—x‫א‬
7(71* ‡ M [G*) ) GNO"#‫ א‬B7 ‚Fj \%– ‫و‬0 [!"9‫‚ א‬F"#‫ א‬Q*N‫א‬
x‫א‬1"#‫א*"א‬R/Q F1"#‫א‬4 d‫{و‬49‫א‬4N،GNO"#‫ضא‬Mx‫א‬H>M"#‫א‬
‫؛‬EKKK€/Q‫א‬،!"9‫א‬-7GNO"#‫ א‬،GNO"#‫ق—[א‬2a،4J‫م‬4N,‫א‬N7"#')
،GNO"#‫وعא‬Q ‫ ‘و‬، A>*G ،4/‫א‬D*(P*J(‫Šو‬1"#‫"!א‬9‫א‬Q*N‫א‬.*M
KH/‫€@א‬F‫وא‬0،4"!‫د‬P!‫ل‬dS‫א‬RI0' g/‫و‬
‫ن‬0‫‹? و‬lQ*‫ א‬J R1*‫ ?א‬J n>< |*} ‫ل‬J KQ*"#‫ א‬BQ*G( ‫ن‬0 GNO"#‫ א‬EF(7"# ')
Kn>‫)' 'Š”`]א‬x‫א‬H!"*Ib‫دא‬d ‫ص‬lT/D4/Q(
‫د‬71"#‫ א‬H )Q"#‫ !' א‬I,‫ א‬RI0 ' ?‹lQ*‫ وא‬R1*‫ ?א‬P! ‫ א!*"دא‬،GNO"#‫وع א‬Q H4I C K3
K4!.M"#‫א‬HIS‫وא‬
H(‫و‬X‫" ^ א‬FG ،GNO"#‫وعא‬Q"# 2‫א‬7`0>JbR)Q*Nx‫ א‬H4I*‫ن)ن ‘و `\א‬0E—
‫[؛‬1"#‫א‬-*G"#‫א‬P!HM*‫وא‬HI1 ‫<‚א‬EF*G‫ن‬0‫و‬،(49‫אوא‬
‫ون‬7‫ن‬0E—"/KGNO"#‫وعא‬Q H4I‫=‘و‬c(‫ن(¡و(>و‬0 B7*‫ƒ‚א‬P! E—
l0D`A*!KQ*"#‫!א‬7(‫ن‬0GNO"#‫א‬EF(7"#')"/ K‚F"#‫€א‬6!0 \! ^(6‘
K[A>*G"#‫وعא‬Q"#‫א‬H4I=7*dd}H!"*Ib‫د‬d
R?‹l({‫א‬E\*A1 ‫ل‬%"#‫א‬3<0FGNO"#‫وعא‬Q | ?‹lQ*‫وא‬R1*‫!"?א‬:;*<'(‫و‬7D*(‫و‬
‫[ ‘و‬6 ‫ن‬0 E—‫ و‬K‫وع‬Q"#‫ א‬. x‫ א‬sANX‫وא![ وא‬7‫ وא‬،),‫ وא‬،HIS‫ !' א‬BAM*‫ وא‬،MŠ‫א‬
^A** A>"#‫ א‬7M‫ وא‬،(‫و‬6‫"אد א‬#‫ وא‬،*‫ وא;= א‬،M*"#‫ א‬Q<X‫ א‬Hbƒ 7(7? @ H4I*‫א‬
KD(>*‫وא‬
D)r‫ ' ل‬/"#‫א‬H‫א‬O"#c–4‫א‬O GNO HIS‫|وא‬M6‫א>وא‬n><7(7?
HIS‫א‬
|M6‫א‬n><
>‫א‬n><
GNO"#‫א‬M2H‫א‬O
EMŠF%‫سس‬7"*‫א‬AG<
-*G"#‫א‬EGJ‫א*)א‬AG<
EM F%‫[س‬N‫א‬7‫א‬
EM F‫<>ع‬b‫א‬AG<
50<<
50
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
H‫א‬O"#‫א‬sGJK4
sGJ/”Š')‫و‬،‫وع‬Q"#‫א‬7!nl*‫وא‬B)*NN07!GNO"#‫دא‬H‫א‬O R)Q
W[("/'()*‫وא‬+‫قא‬%"#‫دא‬71"#‫א‬H‫א‬O"#‫א‬D`0
sGS‫(>א‬
H‫א‬O"#‫א‬
K‫س‬7"*K>‫لא‬X‫دא‬7!P!KN7""#‫א‬
‫س‬7"*K>‫א‬
*‫دא‬7!
‫س‬7"*‫א‬AG<
*‫دא‬7!‫ل‬JHM"#‫< א‬/‫ن‬HMd‫´א‬M O"#‫( `אא‬F
E>‫د‬BC‫و‬02* BC
@‫و‬X‫א‬G‫א‬KFG ‫<א‬/"JD`‫د‬7!P!N‫د‬G‫א‬G‫א‬
N‫د‬G‫א‬G‫א‬KFG"#‫א‬
‫د‬7!
[;‫א‬7*b‫*§א‬Jb‫א‬AG<
*‫دא‬7!P!K1I‫دא‬7! N‫د‬G‫א‬G‫ א‬F‫א‬AG<
[;‫א‬7*‫א‬N‫د‬G‫א‬G‫א‬K1I‫دא‬7!P!{‫אد‬[email protected]‫و‬X‫א‬G‫א‬
‫د‬7! {‫אد‬7!,‫<{א‬%‫ق‬1*b‫א‬AG<
G‫<אא‬/"J
‫د‬7!
*‫€א‬bO`‫د‬7!P!{‫אد‬7!%%‫א‬G‫א‬
{‫אد‬[email protected]‫و‬X‫א‬
K[;‫א‬7*b‫א‬
*‫دא‬7!P![;‫א‬7*b‫")('א‬#‫א‬
*‫دא‬7!
K{‫אد‬7!,‫א‬
*‫دא‬7!P!{‫אد‬7!,‫")('א‬#‫א‬
*‫دא‬7!
{‫אد‬7!,‫*§א‬Jb‫א‬AG<
‫א*)א‬AG<
EP!X‫א‬gG‫א‬s‫ق‬1*b‫*§–א‬Jb‫ א‬J‫س‬7"*‫א‬F[N7 ‫ض‬JGNO"#‫א‬M2H‫א‬O K5
‫ق‬1*b‫א‬AG<
{‫אد‬7!,
51<<
51
(4 F‫א‬AG<
§*Jb‫א‬AG<
RFG*‫א‬AG<
‫ض‬S‫א‬HGNO
[;‫א‬7*b‫א‬
%88
[;‫א‬7*b‫א‬
%82
[N7"#‫א‬
%93
1N7"#‫א‬
%75
%95
%93
2N7"#‫א‬
%70
%55
%93
3N7"#‫א‬
%56
%72
%93
4N7"#‫א‬
%80
%72
%78
%93
‫ل‬7M"#‫א‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
< <¼f–Ö]æ<kfnjÖ]<í×é’u<V<Ü{×ÃjÖ]æ<튉öÛ{Ö]<Å^•æ_<“é~Ži
‫؟‬D#M*‫وא‬GNO"#‫وŠعא‬0‹lQ*GNO"#‫א‬4
x‫א‬H"M‫א‬
K1
>‫|و<>طא‬M6‫<>طא‬P!m`‫ز‬wtx‫"א‬M‫א‬H‫א€א‬I,‫א‬
K2
‫؟‬D#M*‫א‬:;*<‫و‬GNO"#‫دא€א‬0
:;*<‫ و‬GNO"#‫وŠع א‬0 ‹lQ* “"M*N‫ א‬t x‫ א‬H‫دوא‬X‫د وא‬d"#‫ א‬
K3
‫؟‬D#M*‫א‬
‫"؟‬M‫ `] א‬GNO"#‫€ א‬/ D`N R` ‫‹؟‬lQ*‫ א‬H"M ‫' م‬
K4
‫؟‬DMs‫א‬9‫لא‬JD4*"`G |/‫و‬
‫‹؟‬lQ*‫א‬H"!4*zx‫א‬HbF"#‫א‬
K5
52<<
52
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
< <<VêÞ^nÖ]æ<Ùæù]<ÝçéÖ]<Ù^ÛÂù<íéÏéfŞjÖ]<í×é’v×Ö<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
‫ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟـﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟـﻤﻨﻈﻮﺭ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟـﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ‬
E!N[‫א‬JF
m‫א‬7`X‫א‬K1
‫א؛‬7M"#>A*‫!"لא‬X‫א‬nl*'()*‫א‬:;*<n
‫وع؛‬Q"#‫אدא‬7!‹lQ*‫وא‬3"#‫وא‬HMI"#‫א‬dJ"%*N‫א‬
\‫ א>م‬GNO R/=(2‫م‬V*M( 7(71*E‫ول‬X‫אمא‬F‫وع‬Q"#‫€א‬NHMI "%*N‫*)"لא‬N‫א‬
€`‫א!*"د‬DNx‫א‬H(‫و‬X‫א‬7(7?‫و‬HIS‫ صא‬l*N‫‹وא‬lQ*‫א€א‬I‫و‬3"#‫א‬7(71*
‫وع؛‬Q"#‫א‬
K4G?D4G( ‫א*)('وאא‬Q<0D(>
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫€؛‬/Q‫وא‬GNO"#‫وא‬K"#M*"#‫א‬HI¥D4.‫و‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬sr
K‹lQ*‫א€א‬I‫و‬3"#‫א‬7(7?‫و‬HMI"#‫א‬J>"#‫א‬H‫دوא‬X‫;=وא‬c‫א‬
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬K3
WH!"ƒR"!
‫وع؛‬Q"#‫€א‬N,H> ‫و‬HMI ' ]"%*N‫مא‬V*M<
GNO"#‫א‬H ‫ א‬L‫د‬Q"#‫א‬MŠ[‘3 7(71*H‫א€א‬I‫و‬H‫دوא‬0' ]"%*N‫مא‬V*M<
‫د('؛‬Q"#‫א‬D#M*‫وא‬
‫؛‬GNO"#‫وא‬D#M*S‫א‬MŠ‫‹א‬lQ*H‫א€א‬I‫و‬H‫دوא‬0' ]"%*N‫مא‬V*M<
‫؛‬S‫دوא‬Q"#‫א‬MŠ‫א‬K‫وق‬MAHIS‫א‬7(71*\‫مא>م‬V*M<
K‫وع‬Q"#‫א‬H(‫و‬07(7?`7"*MNx‫دšא‬A"#‫وא‬B(M"#‫א‬7(7? K[<%‫!"لאمא‬0D(>
D(>*‫א‬K4
‹lQ*‫ א‬:;*<‫[ و‬1"#‫ א‬3"#‫ א‬H(C‫ و‬HMI"#‫" א‬%*N‫ א‬F4 Š‫ ' و‬A%*‫א‬
‫؛‬H(‫و‬X‫א‬7(7?‫و‬HIS‫ صא‬l*N‫א‬
K‫!"لא‬0KG?‫و‬R7‫א€א‬cH/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬HJ‫"אא‬%*N‫א‬
53<<
53
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
2" .3.2
< <<äé×Â<í΁^’Û{Ö]æ<Å憎Û{Ö]<ì…ç×fÖ<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
E>‫د‬75[‫א‬JF
m‫א‬7`X‫א‬K1
F4"#‫א‬H>"#‫وא‬H‫دوא‬X‫‹وא‬lQ*‫א‬:;*<‫دو‬Q"#‫א‬MŠ[1"#‫א‬3"#‫"א‬%*N‫א‬
‫وعوœ\؛‬Q"#‫א‬A
1"#‫د א‬d"#‫ א‬H"! B7‫" و‬#‫ א‬H ‫"א‬#‫(^ وא‬Q"#‫;‹ א‬d "%*N‫א‬
K‫وع‬Q"#‫א‬P!"G‫دא‬d"#‫وא‬
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫؛‬GNO"#‫وعא‬QjR"M‫א‬D4.‫و‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬sr
H(‫و‬X‫ وא‬HIS‫‹ وא‬lQ*‫ א‬:;*<‫د و‬Q"#‫ א‬MŠ‫ א‬3 ‫ و‬HMI"#‫ א‬dJ
K‫وع‬Q"#‫א‬nœ`‫א!*"د‬D*(3* :;*<‫و‬0m‫א‬7`[email protected]~"#‫א‬
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬K3
‫وع‬Q"#‫א‬H(‫و‬0‫؛‬S‫א‬MŠ‫د؛א‬Q"#‫א‬MŠ‫א‬W‫وع‬Q"#‫א‬nœ WH!"ƒR"!
‫؛‬m‫א‬7`X‫>= א‬1* ƒ."#‫ א‬Q<X‫!"ل وא‬X‫؛ א‬3* :;*< ‫و‬0 m‫א‬7`0 @ ~
‫؛‬D(>*‫^وא‬A**‫وع؛א‬Q"#‫؛ אدא‬D4*"`G ‫€و<ع‬/Q‫؛א‬H‫א‬7*G"#‫ونوא‬7*G"#‫א‬
KKK‫د‬d"#‫א‬H"!B7
K‫د‬d"#‫א‬H"!B7H‫א€א‬I‫وعو‬Q"#‫א‬H<) WQ ‫و‬DN>
D(>*‫א‬K4
K‫د‬d"#‫א‬H"!B7EN0‫وعو‬Q"#‫א‬Q<0dJH/Q"#‫نوא‬/Q"#‫(>مא‬
54<<
54
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
GNO"#‫وعא‬Q "%*N W22>c‫א‬
s"#‫א‬
7(7?‹lQ*‫א‬:;*<‫و‬7"*M"#‫א‬3"#‫"א‬%*N\*C ‫وعو‬Q"#‫א‬nl*A‫س‬e*Nb‫ א‬
K4;Š‫وع‬Q"#‫א‬H<) nœD*(:;*<‫و‬0m‫א‬7`[email protected]*~‫و‬H(‫و‬X‫א‬
‫אوق‬4! Q/x‫א‬FM*G"#‫א‬H(‫و‬X‫وא‬HIS‫وعא< 'א‬Q"#‫ א‬H(‫و‬07(7? ‫؛‬4MŠ‫و‬4'‫א‬jS‫א‬MŠ‫دوא‬Q"#‫א‬MŠ‫א‬K‫د‬I"#‫א‬
=M*(³
nAŠ‫و‬،4NH‫א‬Oj>2 3* :;*<‫و‬0m‫א‬7`[email protected](‫و‬X‫وع~א‬Q"#‫א‬nœ ‫ ؟‬X‫א‬
J*"#‫"אدא‬#‫وא‬K"`G"#‫€א‬/Q‫א‬7(7?‫و‬،m‫א‬7`X‫>=א‬1*"; "#‫א‬Q<X‫!"لوא‬X‫א‬
KD(>*‫^وא‬A**‫א‬Ha^Š‫وو‬،‫ز‬w,‫وƒא‬،"#‫وא‬
‫؛‬H(‫و‬X‫وא‬HI1\*F*N‫ 'א‬A%*‫وא‬R )* ‫و‬DFG ‫وع‬Q €A ‫€؛‬/Q‫وא‬GNO"#‫نא‬7' 4A‫و‬4<) =7‫و‬4*MI‫وعو א‬Q"#‫>א‬c‫و‬Cd (G‫وא‬0(‫و‬7‫א‬R"M‫ووŠ^א‬،‫وع‬Q"#‫א€א‬c,(‫و‬7‫א‬MI‫"א‬#‫>א‬c‫"א‬%*Nb ‫"ذא؟‬#
K7MA‫وא‬nN*"#‫وא‬E(>‫א‬7 X‫א‬P!G"#‫جوא‬7*"#‫א‬KG1*‫א‬P!R"M‫قא‬N
‫ن ()ن‬0 P! Cd 9 |)( ‫ن‬0 ') {‫ א‬B7*‫ن ƒ‚ א‬7 ' ‫אد‬7!,‫ وא‬nl*‫א‬
0 KB7*‫ ƒ‚ א‬RA ' 1"#‫د א‬d"#‫ وא‬،/Q ) €‫א‬c,‫= وא‬7*‫א‬
€/Q‫و א‬0 GNO"#‫ ن א‬M‫ א‬Dc ‫ول‬X‫">م א‬#‫ א‬H‫"א‬#*‫وא‬
‫'؟‬
*‫ א‬D42 ‫ون‬7*G"#‫א‬
KD47;ƒ."#‫א‬Q<©AG
‫ )ن؛‬,‫א‬EGJ4*C ‫(^و‬Q"#‫א‬nl*(‫ودא‬.D4(7€6!T<M*Nb‫ א‬
H‫دא‬4*I‫א‬EGJ€‫و‬VF"#‫`]א‬J>"#‫א‬HA‫وא‬H>"#‫وא‬nl*‫א‬H>‫"ل‬M*N‫ א‬
‫|؟‬/
‫؛‬4M‫و‬GNO"#‫א‬
K‫وع‬Q"#‫א‬CdJ>"#‫א*>א‬HA<M*Nb‫ א‬
‫\و>\؛‬MA*H‫א‬O ‫ز]و‬wRAN‫*\و אد]و‬Q<0‫\و‬2‫א‬7`0=N* ‫وعوאŠ”و‬Q
KD#M*‫دא‬IKG?‫و‬N7"#€>b‫א‬4;/‫و‬GNO"#‫دوאא‬0‫ل‬JV/"* ‫وع‬Q
55<<
55
:;*‫א‬
3*"#‫א‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
>S‫">א‬#‫"א‬%*N‫وع‬Q"#‫א‬nœW23>c‫א‬
W*‫א‬H‫=א„א‬2‫و‬GNO"#‫وعא‬Q €>"#‫)'א!*"د`]א‬
، % DM*‫=א‬S‫ل 'א‬X‫ نא‬J‫ن‬J.\*4I‫[ א‬kA(7?R)P!(‫و‬0R/‹lQ
H‫א‬7`M"#‫א‬P6*>jg‫وذ‬K7I‫س‬7=SRR/^*"*\!Ek*‫[א‬kA((7?.*M(
(H 7B2‫م‬V*G( `‫و‬K'()*‫אƒلאوא‬HMI"#‫ووא‬7‫א‬Hb‫وא‬
K[NNX‫א‬DM*‫(א‬4<P*JN‫א‬7‫א‬M* ‫و‬،N7"#‫ق‬1*b‫وא‬RR)‫œل‬
AG<‫[email protected]אع‬S‫ص`אא‬d²E2007L2006F‫א‡زאאא‬H;dJ,‫א‬BQ‫و‬
{‫אد‬7!, %12‫א;[ و‬7*b % 6.2 @ Rd* sG*‫ א‬EG< ‫ وאع‬،% 92 2 x‫ א‬H FG*‫א‬
[N7"#‫א‬7“‫نא‬2gMA‫و‬K400 [email protected]/N7"#‫دونא‬k('(‫دא‬7!Rd(JK(N
‫س؛‬7"*‫لא‬X‫=א‬J‫"ن‬6\*4I‫[ א‬kA((7?R)Q(
‫[Œم‬N‫א‬7‫א‬sG*‫א‬FD4>JP!=S‫لذو{א‬dJ‫?لدون‬x‫א‬sANX‫›*Š”א‬AG‫א‬R1*‫א‬
‫`)؛‬sAN0‫و‬A BC‫و‬A [email protected]‫|א‬dD*(‫و‬KEDM*‫א‬D4>J' ‫ل‬X‫א‬
s1 0D`' ‫؟و‬EAG‫زאא‬,R7*(‫ن‬0[kA(' 7(71*`7 tx‫א‬sAN©MA‫دوא‬X‫א‬R?
R;N‫"لو‬M*N‫|وאŠ”א‬MŠ'!‫د‬9‫)א‬A Q/‫ذא‬2KEANR)AG=S‫א‬s1 0‫و‬EI‫אא‬
` EI‫ אא‬EJ ‫ و‬،
*‫ א‬D` AN R;N D#M*‫= א‬S‫ א‬s1 0 ‫ن‬2 ، % AN "M
“"M*NbR;N‫א‬B2EI‫وא‬4!x‫א‬GNO"#‫=زא€دאא‬JEJ ]‫و‬77M({‫سא‬7"#‫א‬
@g‫و`)אدوא‬KR;N‫א‬B2*EI‫وא‬EJ ‫وא‬،=JEJ `‫و‬7GNO"#‫ودאא‬،‚(7*‫א‬
‫؛‬KKKR;N‫א‬B2*R7*‫ '!\א‬7(7?KJ
D4>¥ ‫>ق‬S‫ א‬s1 0 A ‫ دون‬J x‫ אא‹ א‬7 RI0 ' H<) ,‫ وא‬H‫א‬7>‫ א‬R?
‫؛‬D4AI‫א‬HAI‫אא‬s1 0€‫دא‬0‫و‬
'(‫>قد‬S‫א‬s1 0RM9GNO"#‫وعא‬Q ‫و‬0R"!€D*(،‹‫`]אא‬7(7?' <‫א‬
KD4AI‫د(وא‬TP!'(‫د‬EI‫אא‬s1 0‫و‬D4>¥A"#‫א‬P!
";
"MR;N‫"لو‬M*NbR"!
R;N‫ذא؟א‬j ‫؟‬P* ‫ '؟‬E‫ ذא؟‬FQ<X‫א‬
m‫א‬7`X‫א‬
D#M*‫>\א‬¥A"#‫א‬P!"#*‫א‬7
";
"MR;N‫"لو‬M*N
"MR;N‫و‬P!‫ل‬dS‫א‬P!‫س‬7"#‫א‬7
"M*‫א‬R;N‫"لא‬M*N‫א‬P!‫س‬7"#‫א‬7
"M*‫א‬R;N‫א*وא*€א‬P!‫א‬7
56<<
56
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
:;*B7*‫א‬W24>c‫א‬
s"#‫א‬
KH(‫و‬X‫‹وא‬lQ*‫א‬:;*<‫و‬3"#‫"א‬%*N\*C ‫وعو‬Q"#‫">א‬#‫"א‬%*N‫ א‬
‫م‬4"#‫א‬K1
KG?=('!KF‫א‬N,‫دאא‬,‫وא‬nl*)N"* ‫א‬2(‫ [ دא‬3<:4<:;*B7*‫א‬
‫د‬µ71¶ :;*< =>? \ 7‫\ و‬F* ‫وع و‬Q"#‫א‬L: <.‫ א‬H"! ‫م‬4N '"6(‫ و‬،€G"#‫ وא‬D#M*‫א‬
¬4µI"#‫א‬k‫مא‬7l*G(B7`‫ و‬K>"#‫">[وא"ذجא‬#‫א‬B)*‫אمא‬7l*N‫Š ' لא‬
K?RM‫?א‬k' b7?Bk*‫?א‬
W[`G;H<) c c' :;*B7*‫و(*)نא‬
‫[؛‬F‫א‬N,‫א‬nl*‫ א‬
‫دא€؛‬X‫א‬7 K:;*‫א‬P!D;>‫ غא‬,‫ א‬
:;*B7*‫( 'א‬k‫א‬K2
W‫"ن‬6>"#‫">[وא"ذجא‬#‫א‬B)*‫א‬:;*B7*‫مא‬7l*G(
‫؛‬E:‫א‬P!V/‫א‬F./0€G ‫؛‬E:;*‫دא€?>=א‬X‫*دא@א‬N‫א‬F(k‫ وŠ א‬
‫؛‬E‫؟‬M*"#‫א‬H‫زא‬w,‫אزא‬JtR`F€‫دא‬X‫(א‬7>7(7?P!7!G"#‫ א‬
KEcX‫وא‬H"M‫א‬J' ،M*"#‫א‬H‫زא‬w,‫?>=א‬-7 7(7?F€)‫א‬LM‫ א‬
š‫د‬A"#‫ وא‬M‫א‬K3
W*‫א‬G;‫ א‬M‫א‬:;*‫א‬P!V/"*"#‫א‬B7*‫א‬R"Q(
‫؛‬M*"#‫א‬:;*‫>=א‬1*m/H 7*‫نƒ"عא‬0' 7/T*^(Q"#‫א‬nœK1
K‫د‬71"#‫لא‬I‫ لא‬:;*‫>=א‬1*"#‫(وא‬QA‫"אدא‬#‫א‬B2‫"ن‬6^(Q"#‫א‬B7K2
WP!”Š‫`אא‬V/‫ و‬3*<‫א‬%/0-0nœ:` P!B7*‫א‬+A(
‫؛‬4‫א‬BcT‫و‬4AN07(71*“{7d*‫א‬KM*(x‫א‬H )Q"#‫א‬R? ‫)؛‬Q"#”1 R?P!€،4>>?E—x‫א‬E:;*‫ א‬J‫א>>س‬FH‫א‬Bk*‫א‬7(7? ‫؛‬E:;*‫א‬FH‫א‬Bk*‫د{@`]א‬O*Nx‫א‬Q<X‫وא‬HF‫א‬N,‫א‬C ‫؛‬J*"#‫"אدא‬#‫ ^א‬M*"#‫א‬:;*‫ אز<א‬
‫؛‬C"#‫א‬:;*‫"ن?>=א‬6IS‫א‬EGJQ<X‫א‬R(7M‫"و‬3* d‫م‬7>*‫א‬7 ‫א*؛‬nl*‫א‬J ‫ ^א>אو‬a‫*د‬G"#‫وسא‬7‫=א‬c‫و‬D> K>>1"#‫א‬:;*‫! ن!'א‬,‫ א‬
:;*B7*‫א‬nœH‫دوא‬0K4
‫)؛‬Q"#‫א‬F>(R1*‫א‬K1
‫؛‬E,‫א‬F:;*‫א‬GNK2
‫؛‬: <.>"#‫א"ذجא‬K3
‫؛‬: <.>"#‫א‬X‫א‬K4
KD(>*‫^وא‬A**‫א‬K5
57<<
57
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
)AQ‹lQ*‫א‬:;*<"%*N‫א‬K5
</ ‫ذא‬2 K‫د‬9‫) א‬A N‫‹ א‬lQ*‫ א‬:;*< P! ‫ א!*"دא‬:;* >"#‫= א‬2‫ و‬GNO"#‫وع א‬Q € ')
‹lQ*‫ א‬:;*< </‫ و‬KN R/ ‫ ل‬% ‫ س‬AG 7“‫ `[ >‹ א‬% 7MA‫ א‬7 X‫ א‬P! ;4‫ א‬F*‫א‬
` {‫ א„ ‚ א‬1"#‫^ א* ? وא‬A*? ` {‫دس א‬G‫ א‬1"#‫ א‬-*G P! ‹>< '! Q/ 7 )AQ
— :;*< =>? .!  7“‫" *>‹ א‬#‫ א‬F*‫ن ?>= א‬2 K?( H/N‫? א| وق و‬
W[T("#>2‫و‬g‫و)'Š”ذ‬K;4‫א‬F*‫>=א‬1*(‫Šو‬J :;*<"`A*!'(1"#‫صא‬d²
:;*‫א‬
%‫س‬AG[N‫א‬7‫א‬sG*‫א‬AG<‹>W;4‫א‬F*‫א‬
—(‫"א|وאقא‬#‫א‬W2J"#‫א‬F*‫^אد{* —[ א‬A**‫א‬W1J"#‫א‬F*‫א‬
\G< '! — ‫س‬7"#‫[ א‬M( W 1E(>‫ א‬-7"#‫<אع א‬0 ' "#*‫ א‬7*G( W 1E(>‫ א‬-7"#‫ א‬P!
‫ل‬X‫و!'א‬
D(>*‫}* 'א‬
D#M*‫!"א‬R4G(UN‫س‬7"#W2E(>‫א‬-7"#‫ א‬D!7‫א‬H"!' "#*‫א‬7*G(W2E(>‫א‬-7"#‫א‬
D(>*‫א‬:;*€/Q‫ غ}*|א‬D*(
[>"#‫א‬,‫א‬
%‫س‬AG[N‫א‬7‫א‬sG*‫א‬AG<‹>W;4‫א‬F*‫א‬
[— *{‫^אد‬A**‫א‬W1J"#‫א‬F*‫א‬
E(>‫א‬-7"#‫א‬P!:;*‫א‬
D(>*‫<אع}* 'א‬0' "#*‫א‬7*G(W1E(>‫א‬-7"#‫א‬
R;N‫א‬
Q<X‫א‬
D(>*‫א‬:;*€/Q‫ غ}*|א‬D*(
R;N‫א‬
Q<X‫א‬
—(‫א‬H/G‫"א|وאقوא‬#‫א‬W2J"#‫א‬F*‫א‬
E(>‫א‬-7"#‫א‬P!:;*‫א‬
‫ل‬X‫\و!'א‬G<'!— ‫س‬7"#‫[א‬M(W1E(>‫א‬-7"#‫א‬
WD!7‫א‬H"!' "#*‫א‬7*G(WE(>‫א‬-7"#‫א‬
WD#M*‫!"א‬R4G(UN‫س‬7"#W2E(>‫א‬-7"#‫א‬
R"M‫א‬
R;N‫ذא؟א‬j
KKK
P*
‫'؟‬
KKK
KKK
Q<X‫א‬
KKK
E(>‫א‬-7"#‫א‬P!:;*‫א‬
KKK
R"M‫">[„א‬#‫א‬,‫א‬
‫א*)א‬
58<<
58
g)*‫א‬
7d
MŠ‫א‬
MŠ‫و‬
H‫א‬O"#‫א‬
R"M‫א‬H<)
H M"#‫; א‬4‫< ق א‬b‫א‬
7MA‫א‬-7"#‫א‬P!F*‫א‬
nN*"#‫א‬-7"#‫א‬P!F*‫א‬
E(>‫א‬-7"#‫א‬P!F*‫א‬
1‫ط‬Q‫א‬
KKK‫ط‬Q‫א‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
E*F‫وع‬Q"#>W25>c‫א‬
s"#‫א‬
K(49‫وא‬1"#‫دא‬d"#\7>‫وعو‬Q"#‫>א‬c‫و‬C >c‫"א‬%*N‫ א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
(49‫دא‬/X‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
",‫אא‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
1"#‫"!א‬9‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"M*‫א‬GNO"#‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
‫وع‬### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## Q"#‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Ec
c‫و‬0‫אن‬NL‫ص‬lX‫و‚א‬He“‫א‬F€/Q‫وא‬GNO"#‫'א‬
‫وع‬###Q"#‫א‬7
‫وع‬Q"#‫א‬/Q"#‫א‬He“‫وא‬X‫‚وא‬F"#‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN05[‫א‬JL‫د‬Q"#‫א‬MŠ[1"#‫א‬3"#‫א‬L[!‫وא‬7‫א‬F‫د‬Q"#‫א‬MŠ‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN05[‫א‬JLKKKg‫ذ‬sAN0‫و‬،D#M*‫وא‬GNO"#S‫א‬MŠ‫‹א‬lQ:;*<D`0FS‫א‬MŠ‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN05[‫א‬JLKKKK3* :;*<‫و‬0m‫א‬7`[email protected]*~‫و‬H(‫و‬X‫א‬F M‫\א‬2‫א‬7`0‫وعو‬Q"#‫א‬H(‫و‬0
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN08[‫א‬JLKKKm‫א‬7`©MAAN
Hbƒ=2‫و‬A Fm‫א‬7`X‫>=א‬1*ƒ."#‫א‬Q<X‫!"لوא‬X‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Ec
c‫و‬0‫אن‬NFH‫א‬7*G"#‫ونوא‬7*G"#‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN04[‫א‬JFD4*"`G ‫€و<ع‬/Q‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN05[‫א‬JL
‫"אدא ز‬#‫*)"لא‬Nbs ` ‫و‬،€/Q‫\א‬D4G( ‫و‬، * ` @A !‫(و د(و‬Q‫ אد‬F‫وع‬Q"#‫אدא‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN07[‫א‬JFD(>*‫^وא‬A**‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
‫€ و<ع‬/Q "; ،‫وع‬Q"#‫ א‬K/Q"#‫€ א‬6!X‫ ;" א‬،‹lQ*‫ א‬:;*< W ‫ א‬H>1"# ‫وع‬Q"# >*‫ א‬A‫= א‬2 W E*F
K ‫"אدא ز‬#‫*)"لא‬Nbs ` ،€/Q‫\א‬D4GN ، * ` [email protected] ‫وع‬Q"#"#‫"אدא‬#‫א‬،D4*"`G
59<<
59
‫‪@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß‬‬
‫א‪G W26>c‬د(‪R‬א‪Q"#‬وع‪ EF‬‬
‫א‪Q‬ط‪0‬وא‪ R"M‬‬
‫‪HIJ‬א*"(‪ R‬‬
‫א)"‪0‬و‬
‫א‪7M‬د ‬
‫א‪'"%‬‬
‫א‪žA"#‬‬
‫‪d‬دא*"(‪ E1FR‬‬
‫אא‪ {7J‬א‪ [~,‬א‪/X‬د א‪ GNO"#‬א‪ E2F€/Q‬‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ ‬
‫ )( ﳜﻀﻊ(‪R‬א‪Q"#‬وع"‪G‬א‪4{9‬א‪7!J' R"M‬אدא*>(א‪["#‬و‪=c‬دא‪md‬א‪B‬وא‪=;c‬א ز ‪,‬א€א ‪ K‬‬
‫)‪ (1‬ﲢﺪﺩ ﻧﻮﻉ ﺍﻟـﻤﺴﺎﳘﺔ ‪ :‬ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺳﻢ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ‪ ،‬ﻭﻧﻮﻉ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ )ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ(‪.‬‬
‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ‪:‬‬
‫• ﺗﺪﻭﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟـﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﳒﺎﺯ ﺍﻟـﻤﺸﺮﻭﻉ‪ .‬ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﺛﺒﺎﺗﻴﺔ؛‬
‫• ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺇﳒﺎﺡ ﺍﻟـﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﲑ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻋﻠـﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟـﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﲔ؛‬
‫• ﺗﻜﺘﺴﻲ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻟـﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺍﻟـﻤﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻗﻮﺓ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻹﳒﺎﺣﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ‪ .‬‬
‫ ‬
‫‪< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß‬‬
‫א‪žA"#‬א‪Q"#[~,‬وع‪KKKKKKKKKKW‬د`‪ZD‬א‪KKKKKKKKKKWGNO"#‬د`‪H D‬א‪KKKKKKKKKKW€/Q‬د`‪H D‬א‪žA"#‬א‪KKKKKKKKKKWs"#‬د`‪ D‬‬
‫‪60‬‬
‫<<‪60‬‬
‫‪() , 6 3 24 5#‬‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
< <¼f–Ö]æ<kfnjÖ]<í×é’u<V<Å憎Û{Ö]<ì…ç×e
‫وع؟‬Q"#‫אدא‬7!‹lQ*‫א‬:;*<‫[و‬1"#‫א‬3"#‫א‬61*N‫א‬tR` K1
‫ز‬w ƒ. Q<0‫!"لو‬[email protected]*~‫و‬m‫א‬7`X‫א‬7(7?H(‫و‬X‫א‬EtR` K2
‫وع؟‬Q"#‫א‬
‫وع‬Q"#‫ز א‬w BN ' =>1* “"M*N‫ א‬D*N x‫ א)" وא) א‬H‫א‬O"#‫ א‬
K3
‫؟‬3*"#‫א‬:;*‫]?>=א‬r‫א‬
‫وع؟‬Q"#‫ 'א‬H‫"א‬#*‫وא‬
*‫~^א‬7*G(R` K4
/‫ א‬/Q K T* ‫ وאع‬md<,‫> א‬j R"M `‫ אœذ‬t x‫ א‬H‫א€א‬I,‫ א‬
K5
‫وع؟‬Q"#‫א‬ª<,‫وא‬
‫;؟‬4‫א‬Cd‫א‬RA‘]‫وعوא‬Q"#‫א‬MI‫"א‬#7"*M"#‫אقא‬
K6
4 2‫"*א‬#‫وع؛ א‬Q"#‫"א ز *א‬#‫"د(وא‬#‫(وא‬QA‫"אدא‬#‫(א‬7> tR` K7
‫ل!\؟‬dS‫و )'א‬
‫؟‬DMs‫א‬9‫لא‬JD`' ‫؟و‬GNO"#‫وعא‬Q nœ€/Q‫א‬D`NR` K8
61<<
61
‫‪@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß‬‬
‫‪< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß‬‬
‫‪ 9: 4; .4.2‬‬
‫ﺗﺘﻤﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺒﻠﻮﺭﺓ ﺍﻟـﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟـﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪ .‬ﺹ ‪. 54‬‬
‫א‪W27>c‬א‪d"#‬د!‪P‬א‪Q"#‬وع ‬
‫*‪D‬א‪d"#‬د!‪Q P‬وعא‪.!GNO"#‬א‪"#‬א‪RJ‬א*‪ W‬‬
‫‪-*G P!K1‬א‪ GNO"#‬‬
‫‬
‫(> ‪(7‬א‪jGNO"#‬א‪‚ƒ>2‬א*‪D(7>B7‬א‪Q"#‬وع‪7d‬א‪d"#‬د!\؛ ‬
‫‬
‫(‪d‬دقƒ‚א*‪Q P!B7‬وعא‪GNO"#‬א‪"*I‬عص‪K‬و‪]`7M‬א‪d"#‬د ‪d‬د( و>‬
‫وא‪)،!"*I‬نא‪N©%e`R)Q(‚F"#‬و~‪M‬א€وא‪!"9‬א‪1"#‬؛ ‬
‫‬
‫(‪| RN‬א‪Q"#‬وع@א‪Dc‬א‪/X‬د ‪‚ƒ€6!0m' ^ 61j>2‬א*‪ KB7‬‬
‫‪7M P!K2‬א‪/X‬دوא‪ H‬‬
‫‬
‫(*‪d"# (4I9R)QD‬د;‪(7 N‬א‪/X‬دو!‪(6‬אא‪s‬وذو{א„‪ƒ.‬ل ‪^(Q‬‬
‫א‪KGNO"#‬وذ‪g‬و‪=2‬א‪"#‬د‪' 11‬א‪3‬مא‪[NNX‬א„ص‪ HGNOj‬אوא*‪DM‬א‪[ "M‬א‪RMrx‬‬
‫' ‪4‬مא‪7!W(7"#‬אد< ‪:‬א‪R"M‬א‪{G‬א„ص‪Q<T‬א‪GNO"#‬وא‪7M]P!R"M‬دא‪' \*N‬‬
‫‪‚ƒRA‬א*‪B7‬و!Š\!‪(7 P‬א‪/X‬دא‪(49‬وא*)('א‪7dM"#‬א‪d"#‬د!\‪E‬؛ ‬
‫‬
‫‪d"#"'9R)Q‬د‪'!!* ،‬א‪F‬א‪(49‬و‪N;،“M‬א;‪E‬و!‪(6‬ذو{א„‪.‬‬
‫‪€6!0D42'j‬א(=א‪'()*[",‬وא>دوא*‪BT‬وא**‪^A‬؛ ‬
‫‬
‫)' œ‪(0 md<0 ‹d‬م (>‪7‬م “ א‪(7"#‬ون وא‪(7"#‬א‪— H‬ز ‪ D4GNO ^(Q‬א ‪ 0‬م‬
‫‪d"#9‬د‪{(7 6¥‬א‪HGNO"#‬א‪-X‬و(‪7‬א!\‪d"#‬د؛‬
‫‬
‫‪ ‹1‬א‪ F‬א‪Q R/ ",‬وع ‪œb‬ذ א>א Š€ ‘*א] و‪ \*"`0‬א( وא‪Nb‬א‪F‬‬
‫و *‪\A‬א‪،"#‬وذ‪g‬א‪n}^ \>2‬אوא‪/X‬دوא*‪H4I‬א؛ ‬
‫‬
‫* א ‪(7"#‬א‪27GNO"#‬ع!' ‪Q‬و!\‪ 0‬م`]א‪*Œ 7!F‬جא‪@ X‬ذ‪g‬؛ ‬
‫‬
‫)'‪F‬א‪d"#‬د!‪-*G P‬אאœذא>אא‪H‬א*‪ W‬‬
‫‬
‫‬
‫א‪2‬א‪"#GNO"#‬א‪>2‬א‪P!;7A"#‬א‪Q"#‬وعو‪@\N‬א‪/X‬د‪d"#‬دא‪;4‬؛ ‬
‫‪RIT‬א‪"#‬א‪sAN0”Š^ >2‬א*‪RIT‬و>‪\I*Œ KAHJ> D(7‬א‪Q"#‬وع‪d1‬ل!‪P‬‬
‫א‪"#‬א‪>*>2‬مא‪jGNO"#‬א‪Q MI‬و!‪7ƒ\7>*4‬دא‪d"#‬د؛‬
‫‬
‫א<*‪7‬א‪=(2' €6!0s‬א*‪BT‬وא>د‪ D!7‬א‪MI‬א‪Q"#GNO"#‬و!‪4‬ن‪/‬نא‪Q"#‬وع‪I¥‬‬
‫@ א‪ ،>"M MI‬وذ‪"6 g‬ن ‪ D"M‬א‪Q"# R"M‬وع ‪ 2/‬א‪ HGNO"#‬دون ‪0‬ن Œ‪=(2 R‬‬
‫א*‪R‘BT‬א‪7!GNO"#‬אد`‪Q"#‬و!‪ K4‬‬
‫<<‪62‬‬
‫‪62‬‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
(7 4N0( x‫( >د א‬49‫ א‬F‫ א‬m ' ;7A ‫د‬d %j ‫د א‬d .*M
‫؛‬42K%–s‫دو()نאא‬/X‫א‬
[6*> sAN0 U` ') D# ",‫ א‬F‫= א א‬2‫وع و‬Q"#‫ א‬P! ‫( >د‬49‫ א‬F‫دق א‬d
‫؛‬s"#‫א‬7(71*>2 ",‫א‬F|"#‫عא‬ID*(S‫و`]א‬Kg‫ذ‬m RM*‫אع‬N g‫ وذ‬،‫א‬4-7M*(bRI0R‫ددא‬/X‫אوא‬-*G P!‫د‬d"#‫א‬D*‫ن‬0E—
KG1*[1"#‫א‬-*G"#‫א‬P!‫د‬49‫€لא‬/Q‫وא‬GNO"#‫אطא‬v‫א‬V(VM‫و‬،HGNO"#‫زא‬w,‫א‬
K'()*‫אوא‬
63<<
63
‫‪@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß‬‬
‫‪< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß‬‬
‫א‪B(M W28>c‬א‪d"#‬د!‪Q P‬وعא‪ GNO"#‬‬
‫ ‬
‫‪H> K1‬א‪Q"#‬وع ‬
‫‬
‫Š” دوא![ א‪Q"# R"M‬وع وא‪ 3"#‬א‪ MŠ [1"#‬א‪Q"#‬د‪ ،‬و‪ ‹lQ‬אŠ‪ M‬א‪،S‬‬
‫و‪0‬و(‪H‬א‪Q"#‬وعŠ€ذ‪g‬؛ ‬
‫‬
‫א*"ل |א‪Q"#‬وع!‪P‬‬
‫‪d 6‘D6=J‬دƒ‚א*‪،B7‬و;"א‪€6!X‬א‪K/Q"#‬‬
‫א‪Q"#‬وع‪،‬و;"‪€/Q‬و<ع ‪ KD4*"`G‬‬
‫‪K2‬א‪7`X‬א‪ m‬‬
‫‬
‫وŠ א‪7`X‬א‪m‬א‪0I"#‬وא*;‪:‬א‪' 3*"#‬א‪Q"#‬وع؛ ‬
‫‬
‫א‪7`X‬א‪0m‬وא*;‪:‬א‪=>1*3*"#‬؛ ‬
‫‬
‫?‪07(7‬دوא‪H‬א**‪^A‬و*>(‪D‬א‪=>?-7 (M R"M*G*Nx‬א‪7`X‬א‪0m‬وא*;‪:‬א‪3*"#‬؛ ‬
‫‬
‫א<‪FG‬مא‪7`X‬א‪m‬وא‪O"#‬א‪^ H‬א‪nl"#‬א‪/X‬د[وא*‪H4I‬א‪3‬مאوא*)('‪ K‬‬
‫‪K3‬א‪ R"M‬‬
‫‬
‫א‪A‬طƒ‪Hb‬א‪H"M‬وא‪Q<X‬א‪7`XJ>"#‬א‪m‬א‪0M"#‬وא*;‪:‬א‪3*"#‬؛ ‬
‫‬
‫א<‪FG‬مƒ‪Hb‬א‪H"M‬وא‪Q<X‬و‪=>?4¢‬א‪7`X‬א‪m‬א‪M"#‬؛ ‬
‫‬
‫?‪7(7‬א‪'(7*G"#‬وא‪7*G"#‬א‪^ H‬א‪P!V/‬א‪K"#M*"#‬وא‪H"#M*"#‬؛ ‬
‫‬
‫?‪7(7‬א‪4"#‬موא‪X‬دوאوא‪OG"#‬و‪=(2‹°"2H‬א>دو‪2‬قא‪R"M‬وא‪F‬نא‪4)Q(x‬؛ ‬
‫‬
‫א<‪FG‬مא‪"#‬אدوא‪R;N‬א‪Hbƒ^ ƒ."#‬א‪H"M‬وא‪Q<X‬א‪J>"#‬؛ ‬
‫‬
‫?‪7(7‬א‪79‬وא‪ V‬و‪Ia‬لא‪w,‬ز؛ ‬
‫‬
‫?‪ 7(7‬א) א‪ "#‬א*>‪ ، * ` @ A ((7‬و ‪ \ D4GN‬א‪ ،€/Q‬و ` ‪s‬‬
‫‪")*Nb‬لא‪"#‬אدא‪"#‬א‪ K7>"#‬‬
‫‪K4‬א**‪^A‬وא*>(‪ D‬‬
‫‬
‫?‪07(7‬دوא‪H‬و‪I‬א€א‪H‬و‘‪^A*H‬א‪w,‬ز؛ ‬
‫‬
‫?‪07(7‬دوא‪H‬و‪I‬א€א‪H‬و‘‪H‬א*>(‪ KD‬‬
‫ ‬
‫<<‪64‬‬
‫‪64‬‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
11‫د‬d"#‫وא‬D(>*‫א‬W29>c‫א‬
4!‫د‬d"#‫(^وא‬Q"#‫א‬D(>"%*N KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW### #‫א‬G KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW‫د‬/X‫א‬G
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWGNO"#‫א‬GKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW1"#‫"!א‬9‫א‬G
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW‫وع‬Q"#‫א‬G
7R/D(>'!.Mx‫א‬AN"#‫א„<א‬C !^Š‫€و‬I‫א‬
E‫–*ز‬[email protected] EN BC‫و‬02* BCF1' {7!d(7>*‫א‬D#N
(49‫אوא‬m‫א‬7`X‫" ^א‬FG ‫;"و‬
HMI P!‫وع‬Q"#‫€א‬N
‚F"# K%""#‫€ א‬/Q‫ وא‬H"#M*"#‫ وא‬K"#M*"#‫‚ وא‬F"#‫ א‬/Q
‫وع‬Q"#‫א‬
‫وع‬Q"#‫א‬K(‫د‬d*b‫وא‬K!"*Ib‫א‬K!‫وא‬H4 X‫א€وא‬/Q
HMI"#‫א‬
H>"#‫وא‬
‫د‬d"#‫وא‬D##(#>*‫دא‬#
7 6 5 4 3 2 1
1Š‫وא‬:;*<‫و‬0m‫א‬7`[email protected]*~‫و‬H(‫و‬X‫وא‬HI1EN 7(7?
‫وع‬Q"#‫א‬m‫א‬7`0 7‫ز‬w,‫وא;=א‬Q<X‫وא‬H"M‫وא‬m‫א‬7`X‫مא‬FG<‫א‬
";
H‫دوא‬0‫و‬ENTD(>*‫^وא‬A**‫زوא‬w,‫א‬H"!B7
[!"*Ib‫[א‬G‫دא‬,‫א{وא‬D!77“‫و‘א‬:;*‫א‬KG?
{‫!' (= אאد‬F E`‫"א‬#‫ وא‬H()‫<[ وא‬7"#‫ א‬UG‫ *" א‬D#M*‫د א‬I KG?
Eº‫א‬D#M*‫א‬H>A‫"*!و‬#‫א‬Q<X‫א(وא‬R M"#‫وא‬
H/‫א‬Q‫"אدوא‬#‫א‬EI‫‚و‬F"#‫א‬RM‫(‚و‬7*‫وא‬B7*‫א‬KG?
H‫€א‬6‫*وא‬1*‫א‬A‫وא‬R;N‫وא‬H‫א‬V4F*‫א‬KG?
W^(Q"#‫א‬R(H(‫و‬0H‫ذא‬2ŠB(M 7"*M‫د‬d"#‫@א‬2Š
‫د؛‬9‫א‬KG?HbƒR )G
"`G"#‫ ' `] א‬PM‫ و‬،R("*‫ž א‬A ' %25 [‫א‬¥ EKKK!‫ و‬F 4;/‫ و‬GNO"#‫`" א‬G G
K‫دא‬A"#‫א‬K(‫و‬X‫א‬H‫ذא‬B>‫"=א‬#‫|Š"'א‬d ‫א‬kI‫ƒل‬M‫אא‬Q“‫א‬HGNO"#‫א‬
KG?HbƒR )
‫د‬9‫א‬
‹lQ
R("*‫א‬B(M
:;*‫وא‬H‫دوא‬X‫وא‬F4"#‫א‬J' D#M*‫وא‬GNO"#‫א‬MŠD;
‫وع‬Q"#‫א‬F4
\‫دوא‬0‫و‬
'(‫د‬Q"#‫א‬D#M*‫وא‬GNO"#”Š‫[وא‬F‫א‬N‫‘[א‬3 7(7?
: ‫• ا‬
‫؛‬8'( ,5‫ د‬2‫وع واـ‬42‫ل اـ‬+5 /6 ‫*د‬+‫ ا‬,-‫ آ‬/- 0‫آ‬1- 4 ‫و ـ‬$ % &'( ‫ ا! ل‬‫؛‬0‫آ‬1- 4 &'( ,'FG ‫*د‬+‫ ا‬,H I‫ إن آ‬,:;‫ا‬2‫ اـ‬/- ‫='ب‬$ ‫ ه‬$ [email protected] /6 ‫*د‬+‫ ا‬A B$ C5‫ أ‬/- 3 ‫ أو‬2 &'( ‫ ا! ل‬.N(‫و‬4$ ,:;‫ا‬$ /- ,OM2‫ة اـ‬%(2‫ ـ‬0‫ أو أآ‬LM$ ‫اب‬%‫*د ا‬+‫ ا‬C; /- 4 B$ C5‫*د وأ‬+‫ ا‬J:H /- 1 &'( ‫ ا! ل‬-
{‫"אز( ' ل אאد‬#‫ א‬Q<X‫א!" وא‬7‫ א‬Q<X‫ز א‬w, €/Q‫ون ^ א‬M* 4‫و‬OG ‫ و‬4 4"# GNO"#‫ ƒ‚ א‬2/ €‫دא‬0 RM D"M*‫[ א‬6*>( .11
‫[א„ص‬NNX‫مא‬3‫مא‬N ' R/H6*> =2‫و‬g‫ وذ‬KKK‚(7*‫وא‬B7*‫א‬KG?‫و‬،Š(‫وאوא‬2>%‫א‬Q<X‫وא‬H>A*‫א(وא‬R M"#‫وא‬
K4*Q<0‫و‬N7"#‫א‬S‫دوאא‬0RMH‫א‬/ ‫و‬،‫ق‬%"#[1"#‫א‬: <.‫א‬Q<0‫و‬،[ "M‫א‬DM*‫אوא‬HGNOj
65<<
65
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
‫ƒل‬R/Q<0‫وعو‬Q"#‫א‬Hbƒ
EIS‫א‬EGJ"%*Nb‫سوא‬e*N F
66<<
66
-
-
-
7“‫سو‘א‬7"*‫א‬D!‫د‬
{‫א‬D!7‫א‬
[!"*Ib‫[א‬G‫א‬D!7‫א‬
(‫אאد{א‬
H21"#‫א‬L(‫א‬R M"#‫א‬
KKŠ(‫وא‬2>%‫א‬Q<X‫א‬
[<7"#‫א‬UG‫وא‬D>‫א‬P!‫א‬
‫و‬OG"#‫دوא‬A"#‫א‬P!‫א‬
S‫א‬D#M*"M‫א‬H>A*‫א‬
GNO"#‫א‬B7KG?
‚(7*‫א‬H(/KG?
`‫א‬c‫و‬:`"#‫)|א‬
“"M*N‫א‬KG?‫و‬R;N‫א‬B2
€6‫=وא‬2‫"א‬#‫وא‬H(A‫א‬KG?
‫"אد‬#‫א‬EI‫و‬H/‫א‬Q‫"א‬
4‘P!GNO"#‫א<* א‬
D; "#‫א‬D#M*‫دא‬IKG?HbƒQ<0K 1
HbF"#‫א‬
‫د‬9‫א‬cO"#‫א‬R ‫א‬M‫א‬KG?HbƒQ<0K 2
Q<X‫א‬
-
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
<=> .5.2
< <Å憎Û{Ö]<‡^¨ý<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
E^A**‫زوא‬w,‫א‬L>‫د‬135[‫א‬JF
m‫א‬7`X‫א‬K1
K M‫אط א‬v‫ز א‬VM /Q ) \*Q<0‫ز و‬w,‫ א‬H"! ‫وع‬Q"#‫(= א‬2 7( ‫ن‬0
m‫א‬7`X‫>= א‬1* ƒ."#‫!"ل א‬X‫ز א‬w €/Q‫ وא‬H‫"א‬#*‫ وא‬
*‫ وא‬GNO"#
‫؛‬4!=2‫"*א‬#‫א‬
K\*GNO ‫وع‬Q ‫ز‬w`"%*NbJ>"#‫א‬H‫دوא‬X‫وא‬R"M‫;=א‬c‫{و‬%(‫ن‬0
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫وع؛‬Q"#‫א‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬H‫א‬.‫و‬sr
K\*Q<0‫زو‬w,‫א‬H"!D3‫و‬nœ"%*N J>"#‫;=א‬c‫א‬
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬K3
‫؛‬d ‫و‬0A H‫دא‬4‫و‬0sr‫و‬0+`‫|ذ‬dW‫ ل‬4*N‫א‬
‫وع؛‬Q"#["M‫زא‬w,‫א‬D3‫وƒو‬nœ`"%*Nb=;c‫אسא‬7
K/Q"#‫دא‬4ID!‫=!"\ود‬G‫زو‬w,‫א‬B7'GSD!‫א‬7‫א‬H>*‫وא‬H>"#‫א‬7(7?
‫ز]؛‬w
‫*\؟‬Q<0‫زو‬w,‫א‬H"#!=G<‫و‬D3<‫و‬nv|/WE/‫و‬DN>
D(>*‫א‬K4
‫؛‬HGNO"#‫(^א‬Q"#[<‫א‬7"#‫زא‬w,‫א‬H>"#‫;=وא‬c‫"א‬%*N‫א‬EN0 Š‫ 'و‬A%*‫א‬
KGNO"#‫وعو`א‬Q"#‫א‬R"!‫ز‬w,nlj‫א„وج‬
67<<
67
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
\*Q<0‫زو‬w,‫א‬H"!B7W30>c‫א‬
s"#‫א‬
*‫وא‬GNO"#K M‫אطא‬v‫زא‬VM)\*Q<0‫زو‬w,‫א‬H"!B7*A‫س‬e*Nb‫ א‬
K4!=2‫"*א‬#‫א‬m‫א‬7`X‫>=א‬1*ƒ."#‫!"لא‬X‫زא‬w€/Q‫وא‬H‫"א‬#*‫وא‬
D!‫ود‬BT‫و‬R ‫وא‬D3‫وƒو‬nœ' \*Q<0‫زو‬w,‫א‬H"M[/Q*‫א‬B7*‫א‬
=M*(³
K=c‫و‬A‫=و א‬G‫ ؟ و‬X‫א‬
‫;"؛‬
R;N‫و‬AN m‫ز`§و‬wƒ‫زو‬w,‫א‬H"!nl*
‫دوא؛‬X‫وא‬H‫و‬OG"#‫א‬7(7?‫!"لو‬X‫موא‬4"#‫=א‬G‫"אدو‬#‫"لא‬M*N‫زوא‬w,‫א‬D3*
‫؛‬sF*‫وא‬H‫א‬.„‫وא‬H M"#‫א‬DN>‫و‬R!*‫وא‬R ‫א*א‬RM*
‫€؛‬/Q‫وא‬K"`G"#‫א‬VJ‫و‬HMd‫א‬R‫وو‬A"#‫دא‬49‫א‬D!‫ود‬K/Q"#‫א‬BT*
‫؛‬IS‫א‬7!)""#‫א‬R;‫א‬7A‫وא‬HA(d*‫אسא‬7‫و‬H )Q"#‫א‬RJ‫زو‬w,‫א‬BNA‫"א‬#
K‫!"ل‬X‫א‬BN‫و‬H‫دא‬4*Ib‫وא‬H‫א‬VF"#‫=א‬c*
‫؛‬/Q> =2‫و‬EF(7"#‫وع>دא‬Q"#‫(=א‬2WB7*‫א‬
4GFjK%""#‫€א‬/Q‫وא‬GNO"#K M‫א‬2/‫و‬H‫"א‬#*‫وא‬
*‫א‬W /Q"#‫א‬
‫"ذא؟‬#
‫'؟‬
D4 7G"#‫م א§ א‬4"#‫و א‬0 4 ‫ (*"ن‬x‫‚ א‬F"#‫م א‬4"# MA ‫وع‬Q"#‫ א‬
‫" [؛‬M‫א‬DM*‫אوא‬HGNOj‫[א„ص‬NNX‫مא‬3‫مא‬N GNO"#K M
K‫د‬d ‫ص‬l0‫>و‬%‫وא‬+>*‫"د{وא‬#‫א‬D!7‫€א‬/‫و‬H4 X‫א€وא‬
H"M‫ د א‬EF(7"#‫ א‬RA ' (‫دوא א>د א‬0‫ و‬/Q*‫"> א‬#‫!*"د א‬
‫"ذא؟‬#L] !0/"#‫א‬
H‫א‬VF"#‫=א‬c‫دوאو‬X‫موא‬4"#‫=א‬G‫و‬Q<X‫!"لوא‬X‫وƒא‬nl*d H
‫؛‬H‫دא‬4*Ib‫وא‬
R ‫زوא*א‬w,‫א‬BND3md<,‫وא‬/‫א‬Q‫(وא>دא(وא‬7S‫א‬B7*‫א‬H>
R P! 7!G"#‫ א‬A‫"א‬#‫و وא‬A"#‫د א‬4F D!‫א‬7‫ وא‬V1"#‫ א‬BT*‫—[ وא‬,‫א‬
‫|؟‬/
:;*‫א‬
3*"#‫א‬
K€6*b‫א‬7!AN"#‫א‬R;‫א‬7A‫وאא א‬H )Q"#‫א‬RJ‫و‬HMd‫א‬
68<<
68
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
< <12äjގÞ_æ<‡^¨ý]<l^é×ÛÂ<e‚i<
‫ز‬w,‫א‬nœW31>c‫א‬
s"#‫א‬
K‫وع‬Q"#‫زא‬wnl*IS‫א‬EGJ4)‫و‬A‫"א‬%*N‫ א‬
Wnl*‫א‬R%"*(
x‫"אدא‬#‫"لא‬M*N‫\א‬I‫(و‬QA‫"د(وא‬#‫א‬H<) ,‫ Š€א‬Q<0‫و‬m‫א‬7`[email protected](‫و‬X‫~א‬
‫؛‬Ek‫ودא‬7‘‫)ن‬
‫*؛‬RR"!: <@m‫א‬7`X‫~א‬
‫('؛‬7*G"#‫وא‬7"#‫وא‬q(*‫زوא‬w,‫!"\و)א‬D*N"#[A>‫א‬7(71*‫א‬
KAN R;‫א‬7‫אد‬7!“EG1*‫!"لא(=وא‬0RM‫ن‬0')x‫א‬HMd‫א‬m‫א‬Q*N‫א‬
E‫س‬e*N F‫وع‬Q"#‫زא‬w,R"!^Š‫و‬
(7>
l"#‫א‬
=(2
‫ز‬w,‫א‬
‫دوא‬0
*‫א‬
‫ل‬Ia
‫אد‬
‫ز‬w,‫א‬
‫ز‬w,‫א‬
H‫"א‬#*‫وא‬
\;N‫وو‬
He‫א‬
Q<X‫א‬
7*G"#‫ א‬H"M‫وא‬
‫و‬0m‫א‬7`X‫א‬
:;*‫א‬
‫ل‬F"#‫א‬
3*"#‫א‬
... .3
... .4
... .5
... .6
...
...
...
...
Kmd*#EF(7"#‫א‬R‫د‬،GNO"#‫وعא‬Q B7€‫و‬VƒKE2004FK["#M‫א‬1A‫وא‬X‫[و)('א‬M‫א‬DM*‫وزאאאوא‬K12
69<<
69
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
D3*‫א‬W32>c‫א‬
s"#‫א‬
K‫ز‬w + V‫ولא‬79‫!"لوƒא‬X‫א‬BND3*IS‫א‬EGJ4)‫و‬A‫"א‬%*N‫ א‬
WD3*‫א‬R%"*(
‫؛‬R"M ‫"د(א ز‬#‫"وא‬#‫(وא*>وא‬QA‫"אدא‬#‫א‬2‫ 'א‬7/T*‫א‬
‫؛‬4;/‫و‬GNO"#‫وع 'א‬Q"#‫*א‬KM"#‫א‬K!‫אدא‬7M*N‫ 'א‬7/T*‫א‬
‫لא(=؛‬k0nA6(R"!‫ق‬% ^Š‫و‬
m‫وع§و‬Q"#‫!"لא‬0BN‫"ن‬6K!‫دو( ^א‬H‫>€א‬D3
‫وع؛‬Q"#"3*‫א‬A‫Š”א‬
K4>AP!‫ص‬S‫زوא‬w + V‫ولא‬79‫وƒא‬،‫"אد‬#‫موא‬4"#‫א‬DN>
‫;"؛‬
!^Š‫و‬F‫ز‬w + V‫ولא‬79‫ƒא‬
E‫ز‬w : ."#‫عא‬AN©>2‫"א‬#‫א„<א‬x
EF=G"#‫א‬
E4Q‫^א‬N0W4،3،2،1L4Q‫א‬W‫ش‬F‫ز‬w,‫( א‬
=(2
‫ش‬
‫ز‬w,‫א‬
4
3
‫ش‬
2
1
4
3
‫ش‬
2
1
4
3
‫ش‬
2
1
4
3
‫ م‬m 0 ‫ ن‬0 ‫ل‬F"#‫א‬
‫ش‬
2
1
4
3
2
1
... .1
... .2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
...
70<<
70
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
13‫م‬4"#‫ز(^א‬W33>c‫א‬
K";
s"#‫א‬
4Iš‫د‬A =2‫مو‬4"#‫*ز(^א‬IS‫א‬EGJ4)‫و‬A‫"א‬%*N‫ א‬
H3J
EF"#*‫دوאא‬0
‫ز‬w,‫(=א‬2
Q<X‫وא‬H"M‫א‬
‫ل‬F"#‫א‬
K1
K2
K3
K4
KKK
W‫م‬4"#‫[א!*"د`ز(^א‬kA(x‫"א‬M‫א‬7!‫دšوא>א‬A"#‫א‬7(7? KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KEF(7"#‫א‬R‫د‬KGNO"#‫وعא‬Q B7€‫و‬VƒKE2004FK["#M‫א‬1A‫وא‬X‫[و)('א‬M‫א‬DM*‫وزאאאوא‬K13
71<<
71
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
14nQ*‫א‬W34>c‫א‬
s"#‫א‬
K‫وع‬Q"#‫א‬m‫א‬7`0=>?' R"M‫قא‬2K)"*`‫ ^א!*"د‬V"#‫א‬nQ*‫א‬n‫Šא‬7(7? WnQ*‫א‬R%"*(
m‫א‬7`X‫?>=א‬P!`7!G)/Q"#‫نא‬F‫وא‬ddl*"#‫(=א>دوאقא‬2‫!"ل‬0D3
‫"![؛‬9‫א‬R"M‫אطא‬vb‫א‬P!^FQ I‫!"ل‬X‫زא‬w‫و‬M"#‫א‬
،D(>*‫ƒ وא‬.‫ وא‬nA6 !~ H‫!"ل !' (= >€א‬X‫= א‬G‫")ن و‬#‫ א‬K! K!‫ز( א‬
‫؛‬G"#‫”א‬1d‫و‬،K M‫\א‬I‫و‬،(‫>= 'وŠ א‬1*‫א‬m74H!"F"#‫و ^א‬0(‫د‬2H > ‫و‬
‫؛‬H!‫א‬V‫وא‬H!‫א‬d‫א‬B7‫א;و‬H )Q"#‫א‬RJ
‫؛‬H‫א‬VF"#‫!"لوא‬X‫(א‬7>‫*"و‬G"#‫א‬MI‫(אא‬k*€6!X‫^א‬FQ
‫وع؛‬Q"#‫لא‬M‫אطא‬vb‫` >و א‬3 9M
K‫وع‬Q"#‫א‬m‫א‬7`0!‫= ^ א‬2‫*א‬H‫אœذא>אא‬
nQ*‫\א‬Ar[kA( ‫\و‬M2[kA( WnQ*‫א‬H>‫"ل‬M*N‫א‬n‫Šא‬
\Ar[kA(
\M2[kA(
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KKK •
KEF(7"#‫א‬R‫د‬KGNO"#‫وعא‬Q B7€‫و‬VƒKE2004FK["#M‫א‬1A‫وא‬X‫[و)('א‬M‫א‬DM*‫وزאאאوא‬K14
72<<
72
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
^A**‫زوא‬w,‫ لא‬R ‫א*א‬W35>c‫א‬
s"#‫א‬
KIS‫א‬EGJ‫وع‬Q"#‫دوא]א‬0KG1*"!H‫א€א‬I‫وאœذ‬R ‫وŠعא*א‬0‹lQ"%*N‫ א‬
R ‫وŠعא*א‬0‹lQ
‫د‬Q"#‫א‬MŠ‫א‬
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
HbF"#‫א‬
[‫א‬7‫א‬R ‫א*א‬
S‫א‬MŠ‫א‬
[I„‫א‬R ‫א*א‬
\(‫و‬0‫و‬KG1*‫א‬HIJ
‹lQ*‫א‬:;*<€Š‫وع‬Q"#‫ א‬7R ‫دوאא*א‬0RM*H‫א€א‬I
F‫€א‬6!0‫و‬EF=G"#‫א‬
R;N‫א‬
M"#‫א‬m‫א‬X‫א‬
;‫א‬I,‫!"لא‬X‫א‬
m‫א‬7`X‫א‬
.1
.2
.3
.4
.5
...
73<<
73
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
N7"#‫א‬S‫دوאא‬0RM*GNO"#‫وعא‬Q Q<0‫ز‬w ‫א‬
W36>c‫א‬
s"#‫א‬
KR"M‫א‬4{9‫א‬K<‫א>א‬N7"#‫א‬Q<X‫ א א‬7(71*";
‫ل‬J‫ —د‬
N7"#‫א‬Q<©‹dl"#‫ 'א‬V‫א‬B7HM K1
ƒ."#‫א‬N7"#‫א‬Q<©EN ‫)—دو‬Q HGNO"#‫(‚א‬7*‫وא‬B7*‫א‬e`\I‫א‬
‫د‬d‫א‬H‫א‬/"#‫وא‬N7"#‫א‬S‫א‬R‫د‬4!‹(Q<0[`‫و‬،N7"#‫א‬S‫א‬RM*GNO"#‫وعא‬Q
[`‫ و‬K[ "M‫ א‬DM*‫ א وא‬HGNOj ‫[ א„ص‬NNX‫م א‬3‫م א‬N 4! ‹( "/ K4M ‫ن‬TQ
' ;"#‫א‬15F[1"#‫א‬: <.‫א‬Q<X‹dl"#‫א‬DG>‫א‬+‫قא‬%"#‫"<‹!\א‬#>2‫ א‬Q<0
K"#M*"#‫€ وא‬/Q‫ א‬P! HGNO"#‫ א‬4ŠM x‫ א‬H‫*א‬b‫د ' א‬7! ' R)Q*( {‫ א‬E'()*‫ א‬7
KE'(7‫אא‬F
EAG“M H‫و‬0‹dœD*(D#M(QHMI @7*G"#‫א‬N7"#‫א‬Q<X‫زא‬w')|/
‫؟‬GNO"#[1"#‫א‬: <.‫א‬Q<0=A‫وع‬Q‫مא‬7!
RS‫ و(*| א‬K[GNO €N @ ‫* ?*ج‬O ‫ل‬J ‫!"ل —د‬X‫ق א‬2‫ و‬HGNO"#‫ א‬H‫دא‬4*I‫*ع א‬
15 R)Q ¥ ،]‫אد‬7! GNO"#‫[ א{ *@ א‬1"#‫ א‬: <.‫ א‬Q<0 =A ‫وع‬Q‫ א‬P! EN"#‫א‬
K‫ع‬ANX‫א‬H!N4‫{ (ق‬0‫";؛‬#‫א‬
N7"#‫א‬Q<©‹dl"#‫ 'א‬V‫א‬B7**O ‫ل‬JK2
،(‫"אز‬#‫א‬N7"#‫א‬Q<X‫א„صوא‬D!7^N0 4:`"#‫^א‬NX{G‫‹א*ز(^א‬d°
‫؛‬33‫و‬25‫و‬17‫و‬9^NX‫و`[א‬
RA' 4>‫و‬4MA*‫ز`و‬w‫و‬4œ(‫"אز‬#‫א‬N7"#‫א‬Q<X‫وא‬D!7‫א‬Q<0MA[6*>
Q<T 46(M ') ^NX‫ ل `] א‬N7"#‫ א‬E*)‫ א‬J>"#‫وس א‬7‫ن א‬2 ‫ א‬KGNO"#‫א‬
^NX‫€ `] א‬R D*( D#‫ و‬KGNO"#‫ א‬H‫دא‬4*I‫ وא‬
*‫ א‬HIJ EGJ N7"#‫ א‬Q<X‫ وא‬D!7‫א‬
RA' Q<X‫אد`]א‬7!‫م‬7!‫ل‬J‫אغ‬2ª‫و‬7J' AG?bN7"#‫א‬E*)‫سא‬e*N ‫وس‬7
‫؛‬GNO"#‫א‬
G‫^ א‬N0 ^(‫= ^ ز‬2‫"אز( א‬#‫א!" وא‬7‫ א‬Q<© MX‫^ א‬NX‫‹ `] א‬dœ ')
žd “ !AN0 * ‹d° 7 1"#‫ א‬: ‫א‬.‫ א‬Q<0 =A ‫وع‬Q‫ن א‬T "#! KN‫א‬7‫א‬
K`‫ز‬wH‫€א‬62B7‫و‬4*ƒGR;‫א‬7‫و‬
74<<
74
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
< <¼f–Ö]æ<kfnjÖ]<í×é’u<V<Å憎Û{Ö]<‡^¨c
‫وع؟‬Q"#‫א‬Q<0‫ز‬wH"!D3‫و‬nœt|/ K1
‫وאŠ”؟‬+ ‫ولز‬7I=2‫و‬Q<X‫!"لوא‬X‫ ƒא‬R` K2
‫ن‬F‫وא‬R"M‫قא‬2‫(=א>دو‬2€6!0K=G*‫موא‬4"#‫ز(^א‬t|/ K3
‫ز؟‬w,‫`"א‬G"#‫א‬
‫ز`؟‬w‫وعو‬Q"#‫א‬Q<0B7!2‫دوא‬TH‫"א‬#*‫وא‬
*‫(>مא‬R` K4
BN' A%*‫زوא‬w,‫א‬A/‫"א‬#"M*G"#‫א‬R;N‫وא‬H1"#‫א‬D`0
K5
‫وع) א؟‬Q"#‫א‬
€/Q‫€א‬bO`' ‫!ن؟‬2€/GNO"#‫وعא‬Q ‫ز‬wD`G(R` K6
‫؟‬DMs‫א‬9‫لא‬J
75<<
75
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
[email protected]
.6.2
< <<Äfjj×Ö<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
E^A**‫زوא‬w,‫א‬L>‫د‬135[‫א‬JF
m‫א‬7`X‫א‬K1
‫א\؛‬VF =c‫وعو‬Q"#‫^א‬A*B7KG1*IS‫א‬EGJR"M‫;=א‬c‫"و‬%*N‫א‬
HIJ‫ و‬GNO"#‫ א‬H d‫وع و‬Q"#‫ א‬MA EF*G ^A** H‫ و‬H‫دوא‬0 ‫<*ج‬
KH"#M*"#‫وא‬K"#M*"#‫א‬
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫؛‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬H‫א‬.‫و‬sr
KJ>"#‫^א‬A**‫א‬H‫دوא‬0‫;=و‬c‫و‬
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬K3
‫\؛‬2‫א‬7`0‫^و‬A**‫لא‬J‫ ل‬4*N‫א‬
‫؛‬IS‫א‬EGJ7M H‫دوא‬0 ‫^وאא‬A**‫א‬J>"#‫א‬H‫دوא‬X‫"א‬%*N‫אسא‬7
K^A**‫مא(=א!*"د`א‬V*M(x‫א‬H‫دوא‬X‫وא‬F4"#‫א‬WE/‫و‬Q
D(>*‫א‬K4
H"! B7* AN"#‫ א‬H‫دوא‬X‫ وא‬4I*‫دš א‬A"#‫ א‬7(7? @ =(‫ א‬R ' A%*‫א‬
E(d*‫ وא‬D!7‫ א‬H‫ وאœذ אא‬m‫א‬7`X‫ ?>= א‬-7 D(> ”* ) D(>*‫^ وא‬A**‫א‬
Kg‫Š€ذ‬
76<<
76
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
15D(>*‫^وא‬A**‫א‬W37>c‫א‬
s"#‫א‬
K\*GNO ‫وع‬Q"#AN =(‫(א`א‬x‫^א‬A**‫>Š^א‬c‫س‬e*Nb‫ א‬
D(>* ^A**‫ط א‬A‫ א‬EF*G(‫ و‬،‫وع‬Q ‫و‬0 "! R/ ‫ز‬w‫*ن >د و‬NN0 ‫ !"*ن‬D(>*‫^ وא‬A**‫א‬
M2 KG? RI0 ' [!Š"#‫ א‬R1*‫ وא‬H M"# =7‫= א‬c*‫ א‬R%"*"#‫">[ א‬#‫‚ א‬I4
W[*‫א‬1‫א‬P!D(>*‫^وא‬A**‫ 'א‬R/|(M')\!‫و‬K‫وع‬Q"#‫א‬
^A**‫א‬K1
D3*"#‫و('א)*[א‬7*‫א‬R)Q(‫و‬K‫ض‬k[H‫دوא‬0‫"ل‬M*N4‫א‬BcT‫و‬4F;*<‫وعو‬Q"#‫א‬Q<03J
P! ‫وع‬Q"#‫ز א‬w €7A‫ א‬RA ‫ق‬b‫ א‬D*( ‫ن‬0 [kA(‫ و‬K>Jb D(>*‫" א‬M NN0 7! H3J "#
H1"#‫`]א‬: .‫ن‬0KM*(‫و‬،H1"#‫א‬D`X ‫وز‬7I‫אد‬7!E—"/،^A**"3*‫א‬H‫א‬
*‫وع‬Q"#‫א‬K7*"#‫€}*|א‬2‫و‬-7 P!‫ ع‬,‫א‬D*(P*J،47>*‫"—{א‬3* q(‫א‬
W[T(j‫^א>م‬A**‫א‬m‫א‬7`0R%"*‫و‬K‫د‬71"#‫لא‬I‫دوא‬Q"#‫)א‬D4 ‫א‬V*‫א‬
‫؛‬A‫"א‬#‫وא‬nA6‫א‬
‫؛‬IS‫א‬7!R7*‫א‬
KR(7M*‫وא‬E(d*‫א‬
W4 ،7!H(*G P!\*M* ‫زو‬w,‫א‬BN(7>' M"*ƒ M‫و)'`]א‬
‫ز؛‬w,‫قא‬N
‫ز؛‬w,‫مא‬7>*‫א‬
‫؛‬R„‫<אعא‬0
KR(7M*‫א‬H<) D(>*‫א‬K2
M"F"#‫ א‬H M"#‫ א‬R? P! ‫ >م‬،‫وع‬Q"#‫ א‬H‘ ' "4 H‘ VF (‫!" دو‬
=2‫و‬3*"#‫א‬:;*‫ وא‬N"#‫א‬m‫א‬7`X<> MA*"#‫"א‬M‫د{@سא‬O({‫א‬R1*‫و`א‬،^A**‫א‬
|M6‫ ) ' א‬7 ‫ و‬4lN R"M‫ א‬: < >‫ ص א^ א‬l*N‫ @ א‬D(>*‫ א‬m74(‫ و‬KR"M‫ א‬
K^A**‫א‬7MD(>*‫‹‘ص‬dœt7‫و‬K A>*G 4*9M ‫و‬4(‫*د‬
15
Kmd*K!"*Ib‫א‬eAM*‫א‬R‫د‬KE2003FKsAQ‫وزאאאوא‬K
77<<
77
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
[<‫و‬M*‫وא*)('א‬BT*‫^وא‬A**E(d*‫"=وא‬M*‫وא‬DN>*‫א‬H‫و‬W38>c‫א‬
E((*‫א‬H‫א‬F
s"#‫א‬
D!7 {(*‫ א‬1A‫^ وא‬A**‫ א‬Ha ' a `A*! E(d*‫"= وא‬M*‫ وא‬DN>*‫ א‬H‫" و‬%*N‫ א‬
K<‫א‬7"#‫א‬sF*‫ ' لא‬H‫א‬.„‫و"א‬sF*‫"=א‬M‫د[و‬A*‫زوא*)('א‬w,‫א‬
"' D4))D44I‫وعو‬Q"#‫א‬H"`G"#‫وא‬K"`G"#‫א‬BTE‫ز‬w,‫אא‬/‫و‬F^A**‫א‬H"!R"Q
W#g‫وذ‬،')–\I‫و‬R620P!D4 4 ‫ز‬w‫و‬D4‫א‬.
‫؛‬HIS‫א‬EGJ'()*‫א‬D3‫و‬D!7‫وא‬BT*‫€א([email protected]א‬6!0HIJ=7
‫€؛‬6*b‫א‬7!"#‫א‬.„‫א‬D(7>*GNO"#‫€א‬/‫و‬K4"#<M*Nb‫א‬
‫وع؛‬Q"#‫א‬RJ‫ א‬.!R"M‫א‬BN‫و‬N""#E/‫"א‬#‫"[א‬M‫א‬BT*(‫و‬X‫!€א‬
'!H()‫وא‬H‫א‬.„‫وع *"א‬Q"#‫א‬RJ‫*| א‬l"#A/‫"א‬#‫א‬E(d*‫"=وא‬M*‫وא‬DN>*‫א‬H‫و‬D3
‫*د‬Nb‫ و?>= א‬R"M 3‫( وאن א‬recherche action) {(*‫ א‬1A‫و<[ وא‬M*‫(= א*)(' א‬
K‫د‬A*"#‫א‬
E((*‫א‬H‫א‬FE(d*‫"=وא‬M*‫وא‬DN>*‫א‬H‫و‬m‫א‬7`0‫و§;|و‬Wb‫و‬0
RI0 ' D3"#‫[ א‬F4"#‫ א‬R"M ‫ א ز‬H()‫ *" א‬Ha `A*! ((*‫ א‬H‫ א‬E(r ' <‫א‬
]`|;§‫و‬D`0‫)'אز‬،(‫אد‬7!‫و‬N7 Kc c' %/0K*N‫ ل‬Jg‫وذ‬،D#M*‫وא‬DM*‫دא‬IKG?
W[T("242‫א‬7`0‫و‬H‫א‬
‫د<]؛‬0”Š ` =2‫و‬E(d*‫"=وא‬M*‫وא‬DN>*‫א‬
،GNO"#‫א‬R"!ƒ. </x‫א‬H‫א‬VF"#‫ א‬DN>D*( ¥1Š‫وא‬n²R"M‫א‬P!‫د‬M*‫א‬
‫>؛‬J ‫א<*>‡\אא‬7 ]‫ز‬wD*N"#‫و‬R/(4<d R"!^Š‫و‬D*("/
‫؛‬D(>*‫وא‬E(F*‫وא‬nl*‫=א‬A*3‫א‬n‫و‬R"MD#M*‫א*)('אא[!'(=א‬
‫د؛‬A*"#‫*دא‬Nb‫>=א‬1*sF*‫>لوאא€وא‬M‫و<[!'(= ”א‬M*‫א*)('א‬
‫؛‬KG1*‫א€وא‬c,‫وא‬MI‫"א‬#‫א{(*”א‬E/‫"א‬#‫א‬D(>*‫!"لوא‬X‫א‬BG[F4"#‫^א‬A**‫א‬
DM*‫دא‬IKG1*‫وאق‬HGNO"#‫א‬K[—,‫‚א‬2*‫*) ' لא‬b‫دوא‬A"#‫دوא‬4*Ib‫^א‬FQ
KD#M*‫وא‬
DN>*‫א‬H‫و‬D3* M‫دšא‬A"#‫א‬W<c
bƒ‫*)ن‬GNO"#‫א‬R"M‫قא‬24*F*<0Q<0‫و‬0‫!"ل‬0‫و‬0n‫ز‬wP!€DN>*‫א‬H‫و‬D3
‫؛‬GNO"#‫وعא‬Q ‫" € و‬#‫ >א‬D#M*‫دא‬IKG?Q<0H‫א‬VF '"ŠE(d*‫"=وא‬M*‫وא‬DN>*
R/‫م‬7>*-0‫وو‬K ‫א‬H‫ لאא‬HGNO"#‫א‬R"M‫*"אא‬N‫وא‬D3*"#‫^א‬A**‫א‬P!‫ص‬S‫א‬
‫>؛‬N‫\و‬7>t DN>‫ل!د‬7 H‫א‬VF ‫و‬7(7IQ<0‫و‬
78<<
78
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
‫ و*ن *אز(*ن‬W 'GJ0 ) m‫א‬7`X‫ ?>= א‬x‫ž א‬d‫ א‬K ' ‫ א‬D3* AN k ‫א!*"د‬
>*G dJ‫و‬UQ ‫א< ق‬، € "#‫وعوא‬Q"#‫*ن‬/Q ‫و*ن‬، € "#-X‫وعوא‬Q"#"`‫א‬7J
‫؛‬KKKUQ ‫א**م‬Dc
‫€؛‬/Q‫دوא‬d"#‫صא‬lX‫وא‬GNO"#K M‫د–)' 'א‬7!./0U‫א‬
‫وع‬Q"#‫א‬Q<0 7' A%*‫وא‬،H‫ א‬H4 X‫وא‬H‫*ذא‬NX‫ א‬/Q RM*md<,‫= > א‬A
‫؛‬KA‫وא‬HA‫ 'א‬R)7IDMD"M* € "#‫وא‬
KGNO"#‫ودאא‬BT*‫א‬e`RA' 7>"#‫א‬Q<©=7‫=א‬c*‫א‬
="M*‫وא‬E(d*‫وא‬DN>*‫א‬H‫و‬H<) W%c
‫وع؛‬Q"#‫א‬Q<0‫ز‬wBN‫و‬sF*‫دلא‬A”*(H‫א‬VF"#VI‫و‬D(7>WDN>*‫א‬
V/‫א‬D*(‘*‫وא‬،R620):;*‫>=א‬1*4;‫א‬c/‫ و‬7>"#‫א‬H‫א‬VF"#‫א‬Q W="M*‫א‬
')x‫وא‬1"#‫א‬% 0' ‫و‬،R"M‫א‬KG1*\IS‫وא‬0‫`"*\א‬X‫א‬3<\>"M7d\N‫א‬7P!
W`*‫א‬
‫؛‬/Q*‫">א‬#‫א‬RM/
‫د؛‬9‫א‬H‫א‬O ‫؛‬D#M*‫دא‬IKG?Q<0‹;d
‫؛‬/‫א‬Q‫א‬
‫؛‬N7"#‫א‬S‫<[א‬7"#‫*"^א‬F"#‫א‬/Q
KKK"M‫א‬S‫[א‬N7"#‫א‬D#M*‫א‬H>A
:;*<"%*N‫ ^א‬R620):;*‫>=א‬1*4;‫א‬cHJ> €ŠQ<X‫وא‬H‫א‬VF"#‫א‬KG?WE(d*‫א‬
KN‫א‬7 ‫"و‬#‫א‬1"#‫"=א‬M
E(d*‫"=وא‬M*‫وא‬DN>*‫א‬H‫و‬D3‫)ل‬0WM‫א‬
' ‫ و‬KE`72‫אد( ووא‬7!,‫א‬F ') 0 ‫[ ن‬N7"#‫ض א‬S‫و א‬0 GNO"#‫ א‬-*G P! D3 W 1"#‫ א‬H‫א‬
KAC‫אא‬R/‫€و‬/Q‫‚وא‬F"#‫א‬R"Q*GNO"#‫א‬R‫دא‬F*‫^א‬N1"#‫א‬H‫س‬NX‫א‬m‫א‬7`X‫א‬
‫؛‬D3"#‫"![א‬9‫א‬R"M‫א‬P!‫د‬M*/Q*‫">א‬#‫و?>=א‬،‫אط‬vb‫א‬
‫^<ق‬N*‫و‬F* N7 ‫אض‬J0‫و‬0KŠJ/Qj[",‫א‬-*G"#‫א‬P!D3W ",‫א‬H‫א‬
‫؛‬H‫א‬.„‫א€א‬c‫دلو‬A*‫א‬
Q<0 '"6*( D;
: < =2‫ و‬N‫א‬7‫ א‬G‫( א‬4< ‫ א‬-*G P! D3 W ",‫ א‬H(7*"#‫א‬
K!*
79<<
79
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
‫وع‬Q"#‫!"لא‬0‫ز‬wBN^A** !W39>c‫א‬
s"#‫א‬
K\*GNO ‫وع‬Q H‫א‬VF ^A**AN =(‫>Š^(א`א‬c‫س‬e*Nb‫ א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW# ‫ א‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW#‫د‬/X‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW^A**‫(=א‬2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW# # # # # GNO"#‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW‫وع‬Q"#‫א‬H4IP!b7*l"#‫א‬MQ‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW^A**‫א‬q(
‫ƒ؛‬."#‫א‬Q<X‫وא‬m‫א‬7`X‫=א‬2‫א‬
•
‫؛‬Q<X‫!"لوא‬X‫زא‬w‫م‬7>*‫א‬
•
‫ز`؛‬w{9‫א‬Q<X‫!"لوא‬X‫א‬
•
‫؛‬EAN‫و‬0—cO"#‫א‬R ‫א‬M‫א‬F‫وع‬Q"#‫א‬BNcO"#‫א‬R ‫א‬M‫א‬
•
‫؛‬E4M R M*‫א‬/،4 !FHMd‫א‬
•
‫؛‬E‫وع‬Q"#‫א‬JQ"#‫א‬H31‫وא‬H‫*)א‬b‫وא‬H‫دא‬4*Ib‫א‬FH‫*)א‬b‫وא‬H‫دא‬4*Ib‫! 'א‬
•
R M*‫א‬/،‫وع‬Q"#‫א‬JIS‫א‬H31‫وא‬H )Q"#‫وא‬H‫א‬%M*‫א‬FH )Q"#‫وא‬H‫א‬%M*‫! 'א‬
•
‫؛‬E‫وع‬Q"#‫`א‬c0،4M
‫؛‬H‫א‬%M*‫وא‬H‫*)א‬b‫وא‬sF*‫ 'א‬dl*G"#‫א‬.M‫وسوא‬7‫א‬
•
‫؛‬RA>"#‫ƒ>€א‬."#‫!"لא‬X‫א‬
•
‫وع؛‬Q"#‫وعא‬Q"#‫*"!وא‬Ib‫א‬eAM*‫א‬R!-7 •
‫وع؛‬Q"#‫(=א‬2M2-7
•
‫و€؛‬X‫وא‬H4 X‫א€وא‬M~‫אط‬v‫א‬-7
•
‫א*"(؛‬HM"9‫א‬/Q -7
•
‫وع؛‬Q"#79‫=א‬c*‫א‬2‫א‬
KH *‫وא‬H
80<<
80
„‫א‬
•
•
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
‫وع‬Q"#‫א‬Q<0' ‫ط‬Q<R/=c*‫! א*>(א„ص‬W40>c‫א‬
s"#‫א‬
K`"%*N‫א‬7dQ<X‫زא‬w=c*^A**‫א‬IS‫א‬EGJ4)‫و‬A‫"א‬%*N‫ א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKWGNO"#‫א‬GKKKKKKKKKKKKKKKKKKW‫א‬GKKKKKKKKKKKKKKKKKKW‫د‬/X‫א‬G
KKKKKKKKKKKKKKKWq(*‫א‬GKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW‫ط‬Q‫!'א‬EF‫ول‬OG"#‫وא‬0EF=G"#‫א‬DN‫א‬G
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW\!Š ‫طو‬Q‫ƒلא‬K1
KKKKKKKKKKKKKKKKKW€4<,‫א‬q(KKKKKKKKKKKKKKKW€7A‫א‬q(KKKKKKKKKKKKKWH!G‫ز‬w,‫א‬7 K2
EAN"#‫א„<א‬x
!^ŠF‫؟‬D`‫دوא‬0 ‫ز؟و‬w,‫`"نא‬G"#‫صא‬lX‫ 'א‬K3
‫دوא‬X‫א‬
a‫دو‬
"`G"#‫א‬
WR%"*(
R"M
.„‫א‬
"`G"#‫א‬
>*‫א‬
"#‫א‬
"`G"#‫א‬
(‫"د‬#‫א‬
D(7>
‫ص‬lX‫א‬
B7*‫א‬
Q"#‫א‬
EAN"#‫א„<א‬x
!^ŠF‫؟‬4*eAM x‫א‬M‫"وא‬#‫"د(وא‬#‫"אدא‬#((7>*‫žא‬A"#‫ א‬K4
‫"אد‬#‫א‬
‫"אد‬#‫א‬
W-0‫אد‬
"#‫א‬
{‫و‬7‫א‬R"M‫א*> א‬.„‫א‬
E‫(م‬X‫دא‬7!F E‫(م‬X‫دא‬7!F
H‫א‬V4F*‫א‬
‫"אد‬#‫א‬
‫`"ن‬G"#‫א‬
(‫"د‬#‫א‬
H‫*ذא‬NX‫وא‬NX‫א‬
H4 X‫א€وא‬
1"#‫"!א‬9‫א‬
‫د‬d ‫ص‬l0
KKK€‫א‬M~
€/Q‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWD`،‫ون‬a
EAN"#‫א„<א‬x
ª<,‫א‬
/‫א‬
!^ŠF‫؟‬ª<,‫وא‬/‫دא‬7!D/‫ط؟‬Q‫ 'א‬A ‫ون‬7*G"#‫ 'א‬K5
ª<,‫א‬
7J‫[وא‬N‫دא‬-*G /‫א‬
[1"#‫*"^א‬F"#‫ א‬
H(*G"#‫~^א‬
KN7"* BC‫ل‬0
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWD`،‫ون‬a
‫€؟‬/Q‫وא‬K"`G"#‫אطא‬v‫نא‬/|/‫؟و‬H7I‫نو‬HMd‫א‬4I‫طو א‬Q‫א‬B7t|/K6
‫وع؟‬Q"#‫א‬m‫א‬7`0 7‫ط‬Q‫א‬c0 K7
‫€؟‬/Q‫دא؛وא€وא‬,‫(‚؛وא‬7*‫א‬e`‫؛و‬H‫"א‬#*‫وא‬
81<<
81
*‫א‬RA' ‫ط‬Q‫א‬D(>‫ن‬/|/K8
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
< <¼f–Ö]æ<kfnjÖ]<í×é’u<V<ÄfjjÖ]
‫وع‬Q"#‫ א‬Q<0 B7 !2 ‫دوא‬T H‫"א‬#*‫ وא‬
*‫ (>م א‬R` K1
‫ز`؟‬w‫و‬
‫وع) א؟‬Q"#‫א‬BN^A**"M*G"#‫א‬R;N‫وא‬H1"#‫א‬D`0
K2
Q<0 KG1* E(d*‫"= وא‬M*‫ وא‬DN>* H‫^ و‬A**‫ א‬7"*!‫ א‬R` K3
‫\؟‬2K/Q"#‫א‬H‫א‬.="M‫وعو‬Q"#‫א‬
`"%*NbsF*‫وא‬Q<X‫=א‬c*AN H‫دوא‬0‫و‬H‫א!*"د‬tR` K4
‫؟‬IS‫א‬EGJ
82<<
82
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
.7.2
< <ÜèçÏj×Ö<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
m‫א‬7`X‫א‬K1
‫وع؛‬Q"#‫א‬:;*<D(>*=;c‫وو‬H‫دوא‬0‫אد‬7!
E<‫א‬I 9M ‫א א' א> و‬7*N‫ א‬D(>*‫ א‬:;*< "%*Nb 4I š‫د‬A ^Š‫و‬
‫|؛‬M6‫א‬
K‫"א‬#‫وא„א‬0‫وع‬Q"#‫אدא‬7!‫وع‬Q"#‫א‬D(>"%*N‫א‬
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫؛‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬H‫א‬.‫و‬sr
KJ>"#‫א‬D(>*‫א‬H‫دوא‬0‫;=و‬c‫و‬
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬K3
‫\؛‬2‫א‬7`0‫و‬D(>*‫لא‬J‫ ل‬4*N‫א‬
‫؛‬IS‫א‬EGJ7M H‫دوא‬0 ‫وאא‬D(>*‫א‬J>"#‫א‬H‫دوא‬X‫"א‬%*N‫אسא‬7
KD(>*‫مא(=א!*"د`א‬V*M(x‫א‬H‫دوא‬X‫وא‬F4"#‫א‬WE/‫و‬Q
D(>*‫א‬K4
D(>* AN"#‫ א‬H‫دوא‬X‫ وא‬4I*‫دš א‬A"#‫ א‬7(7? @ =(‫ א‬R ' A%*‫א‬
‫|؛‬M6‫"א'א‬#‫ل‬J'!1A‫א א'א>وא‬7*N‫وא‬،‫وع‬Q"#‫א‬
‫و‬0[‫"א‬#‫وعא‬Q"#‫א‬nœ‫وع‬Q"#‫א‬D(>:;*<61*N‫`"א‬0 Š‫ 'و‬A%*‫א‬
K‫"א‬#‫א‬G"#‫א‬R"M‫وŠ^א‬
83<<
83
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
‫وع‬Q"#‫א‬D(>W41>c‫א‬
s"#‫א‬
KdS‫א‬D(>‫وعو‬Q"#E/‫"א‬#‫א‬D(>*‫>א‬c‫"א‬%*N‫ א‬
‫وع‬Q"#‫א‬D(>K1
2/.!\A/‫وعو(א‬Q"#74\)‫;و‬4<J R)Q(42،‫وع‬Q"#‫ א‬RGG‫ ^ص‬D(>*
@ m74 ‫و‬BN? \<T ‫وع‬Q"#‫ א‬D(> EOCDE) (‫د‬d*b‫ون وא*" א‬M*‫" א‬3 ‫د‬7?‫ و‬KRJ‫"א‬#‫א‬
')¥،\F;*<‹12‫€;\و‬c0‫א‬/‫و‬،\*(4<7!‫و‬0‫ز‬w,‫€א‬c0‫وع‬Q"#!Š"#‫אوא‬A‫"א‬#‫א‬
K?\2‫א‬7`0 €
‫*"א(*\و‬N‫وא‬،]BcT‫*\و‬M27(7?'
‫ض‬M x‫ א‬HMd‫ א‬4I‫"א‬# (‫” Šو‬Ad(‫ و‬K^A**‫وع Š"' !" א‬Q"#‫ز א‬w ‫ ل‬D(>*‫ج א‬7(
D(>*‫ لא‬g‫ذ‬7!G"#‫א‬KQ*"#')‫و‬K4!Ek*‫א‬GNO"#‫א‬R‫*^א!ندא‬G(b‫زو‬w,‫א‬
K[J"#‫א‬
4 ‫ن >م‬0 ') b J K‫وع‬Q"#‫ز א‬w ' ;4‫ א‬J"#‫ א‬7! 4<) D(>*‫ !" א‬7r AC‫و‬
K^A**‫وא‬BT*‫(=א‬242D`G(‫ن‬0E—R،‫ د‬GNO"#‫א‬
‫وع‬Q"#‫א‬D(>B(M K2
EN ‫وع‬Q"#‫א‬R`W‫(وא‬49‫وא‬1"#‫א‬H4I*‫\و‬2‫א‬7`X‫وع‬Q"#‫€ א‬
-7 W € "#‫ א‬K1
+‫ق א‬%"#‫د` א‬7J "/ GNO"#‫ א‬M2 ' ^2 =M*"#‫م א‬M‫ א‬m7“‫>= א‬1*
‫وא*)('؟‬
H"M‫= א‬N -7 ‫؟ و‬H"M‫ وא‬m‫א‬7`X‫م א‬FG<‫؟ وא‬m‫א‬7`X‫ א‬K ‫م‬FG<b‫ א‬-7 W ‫م‬FG<b‫ א‬K2
‫" د؟‬#‫א‬R;N‫"אدوא‬#‫وא‬7"#‫مא‬FG<‫א‬-7 ‫€؟و‬/Q‫وא‬GNO"#‫א‬m' VF"#‫א‬
K`‫ز‬w M2t7‫وع‬Q"#‫א‬G"#‫א‬H"M‫نא‬0' 7/T*‫א‬WM‫ א‬K3
KG"#‫א‬m‫א‬7`X‫ >< ^א‬4!Rd1"#‫א‬:;*‫>‚א‬WM‫ א‬K4
‫د{س‬O(‫و‬K"M*G"#‫" دوא‬#‫א‬R;N4!Rd1"#‫א‬:;*‫><א‬j‫>س‬WH‫زא‬w,‫!א‬w K5
K"%*G"#‫א‬R;N‫א‬-*G 4!Rd1"#‫א‬:;*‫< א‬/‫ ذא‬D(>@!F‫א‬
‫א‬7*N‫ و )نא‬،4G*/‫א‬tx‫א‬:;*‫![א‬321"# (‫و‬6‫وطא‬Q‫(א‬7>N‫دא‬W ‫א‬7*Nb‫ א‬K6
Rd1"#‫ א‬:;*‫ א‬D"M ‫ و )ن‬،R("*‫*"א א‬N‫ و )ن Š"ن א‬،4 H‫د‬0 x‫ א‬Q<X‫ وא‬H"M‫א‬
K4!
84<<
84
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
‫وא*)('؟‬+‫قא‬%"#‫د א‬71"#‫سא‬7"*‫א‬H‫א‬O KG?‫وع‬Q"#‫*عא‬N‫א‬R`W BcT*‫ א‬K7
MI< N‫ و‬R) R` ‫؟‬M* BC :;*< \ </ R` ‫؟‬GNO"#‫ א‬n‘ K!‫ א‬R/ eAM‫و‬
A‫ א‬F‫א‬Nb‫ א‬A‫"א‬# N‫وع و‬Q"#‫ א‬BcT ‫ س‬R%‫؟و‬I"#‫ א‬H‫א‬BcT*‫ ل @ א‬
‫ د‬F‫Š" \א‬x‫א‬H‫ن)نא‬0‫\و‬F;*<"*G‫ن‬0E—،BcT‫وع‬Q"#‫)[()ن‬KH(k
H‫א‬O"#‫< א‬/ ‫و‬0 1Š‫ وא‬BC \(C </ ‫وع ن‬Q"#‫ א‬BcT ‫ )' س‬b‫ و‬K‫*"א‬Nb‫ א‬P!
‫ ق‬D(>`‫وع‬Q"#‫א‬BcT ‫ نس‬KA;C ;4‫א‬MŠ‫< قوא‬b‫א‬MŠ‫ و‬D(>*(‫و‬6‫א‬
K ‫ ^ وא‬b‫ن‬JX‫א‬EC‫وع‬Q"#‫א‬c0‫)'س‬b‫و‬K‫א ل‬MŠ‫< قوو‬b‫א‬MŠ‫و‬K
M 6(0 nA( R ،n>2 ‫وع‬Q"#‫ א‬H‫زא‬w =>? -7j nA( b H(k‫ن ?>= א‬T "#!
KEKKKH>M‫א‬Bk،R>‫א‬،RkQ‫א‬،(‫د‬d*b‫א‬MŠ‫وאزد`א‬0`7F\2Vw0{‫א‬n1"#‫א‬
‫وع‬Q"#[I„‫א‬D(>*‫א‬K3
"J ،E‫د وאزא‬/X‫א‬F ‫ א‬HG‫ و‬GNO"# 7 ‫(^ Šو{ و‬Q"# [I„‫ א‬D(>*‫א‬
((7 ‫ن‬7' ) ‫و‬9RA' VF(‫ن‬0')‫و‬K‫وع‬Q"#‫א‬R(M AG"`G U`‫()ن‬
‫دوא‬0'()*‫א**¡وא‬e`' BT*‫و(=א>دوא‬K‫د‬/X‫نא‬7' ) (4I9‫و‬0D(>*‫א‬
KD(>*‫א‬NN0
\"!‫وع و‬Q"#‫ א‬m‫א‬7`0 '! >‫ د‬H<‫ و‬H M ‫م‬7> ‫ن‬0‫ و‬،D(>*‫ () א‬GNO"#‫ن )ن א‬0 [kA(‫و‬
H M"#‫א‬K?P!GNO"#‫א‬،‫وع‬Q"#‫زא‬w(‫א‬7 ،‫ن‬Q*"#‫^א‬FQ(‫ن‬0[kA("/K\*/‫\و‬F;*<‫و‬
K4 "#‫א‬g‫ذ‬j،"M*G"#‫א‬R;N<> ‫وع‬Q"#‫زא‬w‫ل‬J(>‫ز‬wP!D`7!G*Nx‫א‬
K<a”Š ` =2‫" € و‬#‫! وא‬F‫ وא‬M‫ وא‬cX‫א‬R"Q ‫د‬7‘B(M €Š‫وع‬Q"#‫א‬D(>D*(‫و‬
،[1"#‫א‬3"#‫א‬W*‫א‬E<‫א‬9‫א‬HGNO"#‫ א‬-7|M6‫‹ א'א>و א'א‬lQD(>*‫و(*”א‬
KD(>*‫^وא‬A**‫א‬،‫ز‬w,‫א‬،‫وع‬Q"#‫א‬،‹lQ*‫א‬
4§HMd‫א‬R*HGNO"#‫دא‬4ID!‫ود‬،4AN0‫אز א'א>و‬HGNO"#‫دא‬4IK"%*g‫وذ‬
]A*!GNO"#‫وعא‬Q €N[I„‫א‬D(>*‫مא‬4N7d،4*4I‫ א‬/‫و‬4AN0‫|و‬M6‫א'א‬
KK"; "#‫א‬D#M*‫وא‬DM*‫دא‬I‫و‬GNO"#€>b‫א‬H !‫د! 'د‬
85<<
85
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
‫وع‬Q"#‫א‬H‫א‬VF dJ=c* !W42>c‫א‬
s"#‫א‬
K‫وع‬Q"#‫א‬dJ=c*~^ŠIS‫א‬EGJ4)‫و‬A‫"א‬%*N‫ א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKWGNO"#‫א‬GKKKKKKKKKKKKKKKKKKW‫א‬GKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW‫د‬/X‫א‬G
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWq(*‫א‬GKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWEF(7"#‫א‬G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7“‫سو‘א‬7"*‫א‬D!‫د‬
{‫א‬D!7‫א‬
[!"*Ib‫[א‬G‫א‬D!7‫א‬
(‫אאد{א‬
H21"#‫א‬L(‫א‬R M"#‫א‬
KKŠ(‫وא‬2>%‫א‬Q<X‫א‬
‫>א‬7‫وא‬D>‫א‬P!‫א‬
‫و‬OG"#‫دوא‬A"#‫א‬P!‫א‬
S‫א‬D#M*"M‫א‬H>A*‫א‬
GNO"#‫א‬B7KG?
‚(7*‫א‬H(/KG?
`‫א‬c‫و‬:`"#‫)|א‬
“"M*N‫א‬KG?‫و‬R;N‫א‬B2
€6‫=وא‬2‫"א‬#‫وא‬H(A‫א‬KG?
‫"אد‬#‫א‬EI‫و‬H/‫א‬Q‫"א‬
4‘‫و‬GNO"#‫א<* א‬
-
D; "#‫א‬D#M*‫دא‬IKG?HbƒQ<0K1
HbF"#‫א‬
‫د‬9‫א‬cO"#‫א‬R ‫א‬M‫א‬KG?HbƒQ<0K2
Q<X‫א‬
86<<
86
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
.......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
EAN"#‫א„<א‬x
a‫دو‬
WR%"*(
‫אد‬7!,‫وא‬OG x‫א‬e“‫א‬
]‫אد‬7!7"*M"#‫א‬H‫א€א‬I,‫א‬
‫אد‬7!,‫א‬/Q"#‫א‬He“‫א‬
\2a‫[و‬S‫وعא‬Q"#‫א‬7
!^ŠFD`‫دوא‬0‫وعو‬Q"#‫زא‬w‫`"ن‬G"#‫א‬K4
‫دوא‬X‫א‬
"`G"#‫ א‬.„‫`" א‬G"#‫`" א‬G"#‫ א‬D(7>
B7*‫א‬
R"M >*‫" א‬#‫"د( א‬#‫ א‬Q"#‫א‬
EAN"#‫א„<א‬x
‫وع‬Q"#‫אدא‬7!H‫א€א‬IK3
‫ص‬lX‫א‬
H‫*ذא‬NX‫وא‬NX‫א‬
H"#M*"#‫"نوא‬#M*"#‫א‬
H4 X‫א€وא‬
1"#‫"!א‬9‫א‬
‫ن‬4 ‫دو‬d ‫ص‬l0
)JH!' ‫>ن‬
KKKH4 0‫€و‬aM~
€/Q‫وא‬HM"9‫א‬
W‫ون‬a‫ص‬l0
KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
!^ŠF4*eAM x‫א‬M‫"وא‬#‫"د(وא‬#‫"אدא‬#‫א‬H‫(א‬7>K5
‫"אد‬#‫א‬
-0‫אد‬
‫"אد‬#‫א‬
{‫و‬7‫א‬R"M‫א‬
>*‫א‬.„‫א‬
‫"אد‬#‫א‬
H‫א‬V4F*‫א‬
W
"#‫ א‬E‫(م‬X‫دא‬7!F
E‫(م‬X‫دא‬7!F
(‫"د‬#‫א‬
<> S‫ א‬G‫ א‬P!X‫ א‬-*G"#‫<*>ل @ א‬b‫<>ع وא‬b‫ وא*)א وא‬F‫א‬EG<F
E(49‫"وא‬,‫א‬EG‫لא‬7Mj‫و‬0>G0N‫א‬7‫א‬G‫א‬EG
‫`"ن‬G"#‫א‬
H‫*ذא‬NX‫وא‬NX‫א‬
H"#M*"#‫"نوא‬#M*"#‫א‬
H4 X‫א€وא‬
1"#‫"!א‬9‫א‬
‫ن‬4 ‫دو‬d ‫ص‬l0
)JH!' ‫>ن‬
‫>ون‬
KKKH4 0‫€و‬aM~
€/Q‫وא‬HM"9‫א‬
W‫ون‬a‫`"ن‬G
KKKKKKKKKKKKKKK
‫א‬7‫وعא‬Q"#‫א‬:;*<D`0K6
87<<
87
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÊë‹“àÛ[email protected]ÝàÈÛ[email protected]òîvèäß
< <¼f–Ö]æ<kfnjÖ]<í×é’u<V<ÜèçÏjÖ]
‫؟‬D(>*‫"א‬M*G"#‫א‬H>*‫وא‬H‫دوא‬X‫א‬
K1
‫وع؟‬Q"#‫وא‬H‫א‬VF"#‫א‬dJD(>H‘D3t|/ K2
H‫א‬BG*‫؟ و א‬A>"#‫ א‬:;*‫>> وא‬1"#‫ א‬:;*‫ א‬K ‫وق‬2 7I R` K3
‫؟‬g)""#‫א‬
"%*N‫א‬GNO"#')|/‫؟‬GNO"#‫وعא‬Q"#[ID(>‫ز‬wtR` K4
‫؟‬D(>*‫`אא‬:;*<
nœ‫و‬1I‫א‬sF*‫א א‬7*N‫وعא‬Q"#‫א‬:;*<"%*N‫א‬D*(|/ K5
Bd>‫ א‬7 X‫ א‬P! 7*– 3 =2‫"א و‬#‫ א‬J"#‫و א‬0 ‫وع‬Q"#‫א‬
‫؟‬7MA‫وא‬nN*"#‫وא‬
88<<
88
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNïàîÜÓaë@ðìè§[email protected]µíìnàÛ[email protected]óÜÇ@bèm†bîÓë@ÉíŠb“àÛ[email protected]€dm
4:> ,: 3A 24 5# ?B
< <V퍅ç×Ö<íéÏéfŞjÖ]<í×é’v×Ö<íéãéqçjÖ]<íÎ^ŞfÖ]
‫ﻭﺿﻊ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟـﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ‬
m‫א‬7`X‫א‬K1
‫א؛‬7M"#>A*‫!"لא‬X‫א‬nl*'()*‫א‬:;*<n
‫وع‬Q"#‫אد א‬7!, \ ‫ א>م‬GNO R/ =(2 ‫م‬V*M( nl* '()*‫ א‬:;*< "%*N‫*)"ل א‬N‫א‬
‫؛‬GNO"#‫^א‬N"#‫[א‬N7"#‫*"^א‬F"#‫א‬/Qj
K‫وع‬Q"#‫! א‬nœ\I:;*<‫و‬0m‫א‬7`[email protected](‫و‬X‫~א‬/nœ
\>;c‫وو‬R"M‫دא‬d K2
‫(^؛‬Q"#‫אدא‬7!‫ƒل‬D4.‫و‬H/Q"#‫وא‬K/Q"#‫א‬sr
‫وع؛‬Q"#>*‫א‬A‫א‬
‫(^؛‬Q"#‫אدא‬7!,R"!‫د‬G !
‫!"لא؛‬0:;*<
K[<%‫ولوא‬X‫!"لאمא‬X>A*‫א‬dS‫א‬
‫ز‬w,‫א‬BN‫و‬Q<X‫א‬K3
WE‫و‬F*"#‫א‬HGNO"#‫وא‬0[N7"#‫ضא‬S‫وא‬0GNO"#‫א‬-*G P!F‫ق‬2R"!
‫؛‬4!€A‫وא‬4;‫א‬c,>G‫>א‬A*‫א‬dS‫א‬MI‫א‬
‫؛‬:;*<‫و‬0m‫א‬7`[email protected](‫و‬X‫~א‬/‫אس‬7
K‫وع‬Q"#‫אدא‬7!,R"!‫د‬G ^Š‫و‬
D(>*‫א‬K4
‫د‬I‫ و‬GNO"# €> ^(Q ‫אد‬7! ‫אط‬vb‫ א‬P! H/Q"#‫ وא‬K/Q"#‫م א‬V! ' A%*‫א‬
‫وع؛‬Q"#‫א‬MN /Q> ‫@א!*"د‬R"#‫وא‬D#M*‫א‬
91<<
91
‫א؛‬7MGNO"#‫وعא‬Q"#‫א‬nœG(74 !‫د‬Gj‫א„وج‬
KGNO"#‫دא€א‬0‫و‬D#M*‫א‬KG?P!R"M‫"وאدא‬M‫א‬N""#‫`"א‬0K"%
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNïàîÜÓaë@ðìè§[email protected]µíìnàÛ[email protected]óÜÇ@bèm†bîÓë@ÉíŠb“àÛ[email protected]€dm
E*FÅ憎Û{×Ö<íéßÏi<íÎ^Şe
E59‫ص‬F>N25>c‫א‬
s"#‫א‬
K(49‫وא‬1"#‫دא‬d"#\7>‫وعو‬Q"#‫>א‬c‫و‬C >c‫"א‬%*N‫ א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
(49‫دא‬/X‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
",‫אא‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
1"#‫"!א‬9‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"M*‫א‬GNO"#‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
‫وع‬### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## Q"#‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Ec
c‫و‬0‫אن‬NL‫ص‬lX‫و‚א‬He“‫א‬F€/Q‫وא‬GNO"#‫'א‬
‫وع‬###Q"#‫א‬7
‫وع‬Q"#‫א‬/Q"#‫א‬He“‫وא‬X‫‚وא‬F"#‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN05[‫א‬JL‫د‬Q"#‫א‬MŠ[1"#‫א‬3"#‫א‬L[!‫وא‬7‫א‬F‫د‬Q"#‫א‬MŠ‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN05[‫א‬JLKKKg‫ذ‬sAN0‫و‬،D#M*‫وא‬GNO"#S‫א‬MŠ‫‹א‬lQ:;*<D`0FS‫א‬MŠ‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN05[‫א‬JLKKKK3* :;*<‫و‬0m‫א‬7`[email protected]*~‫و‬H(‫و‬X‫א‬F M‫\א‬2‫א‬7`0‫وعو‬Q"#‫א‬H(‫و‬0
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN08[‫א‬JLKKKm‫א‬7`©MAAN
Hbƒ=2‫و‬A Fm‫א‬7`X‫>=א‬1*ƒ."#‫א‬Q<X‫!"لوא‬X‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Ec
c‫و‬0‫אن‬NFH‫א‬7*G"#‫ونوא‬7*G"#‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN04[‫א‬JFD4*"`G ‫€و<ع‬/Q‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN05[‫א‬JL
‫"אدא ز‬#‫*)"لא‬Nbs ` ‫و‬،€/Q‫\א‬D4G( ‫و‬، * ` @A !‫(و د(و‬Q‫ אد‬F‫وع‬Q"#‫אدא‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
EN07[‫א‬JFD(>*‫^وא‬A**‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
‫€ و<ع‬/Q "; ،‫وع‬Q"#‫ א‬K/Q"#‫€ א‬6!X‫ ;" א‬،‹lQ*‫ א‬:;*< W ‫ א‬H>1"# ‫وع‬Q"# >*‫ א‬A‫= א‬2 W E*F
K ‫"אد א ز‬#‫*)"ل א‬Nb s ` ،€/Q‫ \ א‬D4GN ، * ` W @ A ‫وع‬Q"# "#‫"אد א‬#‫ א‬،D4*"`G
92<<
92
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
NNNïàîÜÓaë@ðìè§[email protected]µíìnàÛ[email protected]óÜÇ@bèm†bîÓë@ÉíŠb“àÛ[email protected]€dm
< <퍅çÖ]<‚éÃe<튉öÛ{Ö]<Å憎Ú<]‚Âý<ØÛÂ<íŞ}<ìçŠÚ<]‚Âc<†‘^ßÂ
D#M*‫وא‬GNO"#€> Q<0‫!"لو‬0‫ز‬w%"*"#‫(א‬k‫و –)' ل@א‬s0‫وع‬Q"#‫אدא‬7!,‫א‬E*(
)‫وא א‬m‫و‬3‫א‬23*<‫نא‬0‫و‬،‫*"א‬N(*‫א€وא‬c R‫وع‬Q"#‫نא‬T"#!K‫د‬Q"#‫א‬KG1*‫א‬m‫א‬7`0=>1*
K!* RCQ ‫و‬7(7I‫ن‬TQ‫(م‬R/Tx‫א‬S‫א‬N|°‫“و‬JP! X‫>[א‬A(
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWGNO"#‫א‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW# ‫א‬KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW#‫د‬/X‫א‬
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKW‫وع‬# #Q"#‫א‬
:;*‫א‬
q(
H‫دوא‬0
F4
A>"#‫ز א‬w,‫ א‬R"M‫ א‬R"M‫א‬
EF=G"#‫א‬
=(2
He‫א‬
‫ א>د‬/Q"#‫א‬
‫!"ل‬X‫א‬
Hbdb‫א‬K1
H‫א€א‬I,‫وא‬
(74"*‫א‬
HMI €NK2
‫وع‬Q"#‫א‬
H"!€‫א‬IK3
‹lQ*‫א‬
‫ ص‬l*N‫א‬K4
HIS‫א‬
H(‫و‬X‫وא‬
@4*~‫و‬
:;*<‫و‬0m‫א‬7`0
‫وع‬Q"#‫א‬K5
\Š!‫و‬
‫د‬d"#
KKK
KKK
93<<
93
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÉua‹àÛa
? M‫א‬k^I‫"א‬#‫א‬D`T";
‫א(؛‬/‫א‬Q‫وא‬GNO"#‫وعא‬Q ،E1999F7"‘:(7‫א‬
{‫ و‬G‫ ~ א‬،F4 H6*> WGNO"#‫وع א‬Q ،E1995F < ¡2‫ و‬، (‫ز‬I [M‫ و‬،7"‘ [NN
‫<* א{؛‬b‫א‬W‫دوزאאאط‬/0ƒK‚(‫د‬
،{‫طא‬Q‫א‬B7،E1996FV(VM‫א‬7A!mŠk‫وא‬،7"‘PJ (a‫و‬،7"‘E(C‫و‬،|‫א‬7A![‫אא‬
‫؛‬7(79‫ א‬F‫א‬MA W€6A‫אא‬7‫א‬
‫؛‬7(79‫ א‬F‫א‬MA W€6A‫א‬،GNO"#‫وعא‬Q ،E1997F'(7‫א`{<א‬
‫؛‬EMEG/USAIDFsk"#H*‫وعא‬Q ،‫ز‬w,‫א‬H‫א‬O 7(7?،E2003F‫وزאאא‬
‫א*)('؛‬R‫د‬WGNO"#‫وعא‬Q B7،E2004F‫وزאאא‬
‫؛‬EF(7"#‫א‬R‫د‬WGNO"#‫وعא‬Q B7،E2004F‫وزאאא‬
‫א*)('؛‬R‫د‬WGNO"#{(*‫א‬D(>*‫א>دوא‬،E2004F‫وزאאא‬
‫؛‬EF(7"#‫א‬R‫د‬WGNO"#{(*‫א‬D(>*‫א>دوא‬،E2004F‫وزאאא‬
‫א*)('אא[؛‬N‫א‬/W'((7"#‫)('א‬،E1997F‫وزאאא‬
HCd ،!"*Ib‫א‬H(‫و‬X‫א‬: <"*G"#‫א*)('א‬H>J ،E1999F‫وزאאא‬
‫؛‬C‫א‬G‫א‬MD{‫א‬BT*‫א‬e`‫אد‬7!،'((7"#
‫؛‬EMEG/USAIDFsk"#H*‫وعא‬Q ،!"*Ib‫א‬eAM*‫א‬R‫د‬،E2003F‫وزאאא‬
‫א>و{؛‬nNDM*‫א‬D!7SN/BAJ‫وع‬Q ،E1997F‫وزאאא‬
‫د؛‬M7"‘~،RN < ،{‫وعא‬Q"#‫א‬،E1996F‫وزאאא‬
‫ ƒ"ع‬HIJ A* N‫ א{ وو‬7(7F* ‫دא‬0 GNO"#‫وع א‬Q | ،E1996F ‫وزא א א‬
‫؛‬3‫د‬7M‫א‬،{‫=א‬c*‫א‬V/ H‫א‬Q ،K(‫א‬K!‫א‬
sk"# H*‫وع א‬Q ،(‫ א‬/‫א‬Q‫= א‬20 N7"#‫ א‬B7 ‫ و‬،E2002F ‫وزא א א‬
‫؛‬EMEG/USAIDF
W‡‫;=א‬c‫א‬G
‫وא*)('؛‬+‫قא‬%"#‫وعא‬Q ،E1999F'()*‫א„ وא‬F‫א‬
‫[ א„ص‬NNX‫م א‬3‫ א‬%j E2002 ( 17F 1423 @‫و‬X‫ א‬-‫ ~د‬6 ‫ د‬2.02.367 D ‫م‬N
‫" [؛‬M‫א‬DM*‫אوא‬HGNOj
97<<
97
‫´؛‬X‫א‬s*)‫א‬،‫א‬:`"#‫א‬MI‫ א‬،E2001F‫وزאאא‬
‫"؛‬M*‫א‬HGNO"#{‫א‬7(7F*‫א‬،E1996*/011F133D/ ،E1996F‫وزאאא‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÉua‹àÛa
‫"؛‬M*‫א‬HGNO"#{‫א‬7(7F*‫א‬،E1995(‫א‬.224F27D/ ،E1995F‫وزאאא‬
‫"؛‬M*‫א‬HGNO"#‫א{א‬7(7F*‫א‬D!‫د‬،E1994R(012F73D/ ،E1994F‫وزאאא‬
^"#‫ א‬P! 4 ‫ع‬I‫ و)' א‬،[)( X‫[ א‬k"#‫ون א‬M* (USAID/
ALEF) |0 ‫وع‬Q
VF =;c‫ و‬G
Wwww.tarbiya.ma'()*‫*"^אوא‬F"#[<‫)و‬,‫א‬
eAM*‫ وא‬GNO"#‫وع א‬Q RM /‫א‬Q‫ وא‬B7*‫' א‬GJ‫ و‬R ‫دوא א*א‬0 ،E2007F ‫وزא א א‬
‫؛‬E‫€אن‬VIF ،!"*Ib‫א‬
‫*"![؛‬Ib‫[א‬G‫א‬D!7‫א{وא‬D!7‫א‬: <،E2007F‫وزאאא‬
‫א*)('؛‬R‫د‬W‫د‬9‫א‬RI0' (‫א‬GNO"#‫א‬B7،E2007F‫وزאאא‬
‫؛‬EF(7"#‫א‬R‫د‬W‫د‬9‫א‬RI0' (‫א‬GNO"#‫א‬B7،E2007F‫وزאאא‬
‫؛‬GNO"#‫وعא‬Q ‫*"!و‬Ib‫א‬eAM*‫ زمא‬RM،E2007F‫وزאאא‬
R7‫ א‬W S‫ א‬HA*"# \* €
‫ و‬D#M*‫د א‬f €> GNO"#‫وع א‬Q ،E2007F ‫وزא א א‬
‫وع؛‬Q"#R"M[4I*‫א‬
R7‫ א‬WS‫ א‬HA*"# \* €
‫ و‬D#M*‫د א‬f €> GNO"#‫وع א‬Q ،E2007F ‫وزא א א‬
‫وع؛‬Q"#R"M[4I*‫א‬
H‫א‬VF W S‫ א‬HA*"# \* €
‫ و‬D#M*‫د א‬f €> GNO"#‫وع א‬Q ،E2007F ‫وزא א א‬
‫؛‬2006L2005HGNO"#‫(^א‬Q
‫؛‬F4"#‫"`"وא‬#‫‚א‬NX‫א‬W[MI"#‫א‬s*)‫א‬W‫" € ƒلא‬#‫א‬،E2007F‫وزאאא‬
W[G<‫[א‬k"#‫ونא‬M*(APEF)[NNX‫א‬DM*‫א‬D!‫وعد‬Q VF =;c‫و‬G
‫؛‬GNO"#‫وعא‬Q ‫ز‬wG R‫د‬،E2006F‫وزאאא‬
W(UNICEF) |G<‫وא‬sk"#‫) א‬JK‫ون‬M*‫א‬: <VF =;c‫و‬G
KE2003FN7"#‫א‬D>*‫د‬9‫)א‬A
98<<
98
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÉua‹àÛa
M‫א‬k‫א‬Bk^I‫"א‬#‫א‬D`T";
99<<
99
Coleman, R. et G. Barrie (1998), 525 conseils pour devenir un meilleur manager, Paris :
Éditions de Vecchi ;
Etienne, R. et M. Amiel (1995), Communication dans l’établissement scolaire, Paris :
Hachette- Éducation ;
Giles, C. (1997), School development planning, Exeter : Northcote House;
JICA Study Team (2003), The Basic Education Improvement Program for Rural Areas in the
Kingdom of Morocco : The school Quality Improvement Cycle, Rabat (polycopié);
Lewis, J. R. (1989), L’école prix d’excellence, Bruxelles : Debout Université ;
Ministère de l’Éducation Nationale et UNICEF (2003), Grille école de qualité, Rabat
(polycopié) ;
Ministère de l’Éducation Nationale (1997), Le projet d’établissement, Projet SN/BAJ-97 ;
Obin, J. P. et F. Gros (1993), Le projet d’établissement, Paris : Hachette- Éducation ;
Ministère de l’Éducation Nationale (1996), Le projet éducatif, Plante, M. Casablanca : Najah
El Jadida;
Tilman, F. et N. Ouali (2001), Piloter un établissement scolaire, Bruxelles : Deboeck
Université ;
Toumi, J. et N. Aarab (2002-2003), Management, projet d’établissement et communication,
Oujda : CPR.
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÉua‹àÛa
"3*‫א‬H‫א‬/"#‫وא‬M(Q*‫صא‬d‫א‬D`T";
‫"Šع‬#‫א‬
‫و‬7d‫א‬q(
'()*‫(وא‬49‫א‬H‫د‬/X‫א‬ª‫א‬7J
2000{ 19
‹‫א‬D
]* ‫د‬d‫ א‬07 K00 D ‫<ن‬
1K00K203D|(Q‫א‬B43‫א‬
J629 D ‫ <ن‬%j B4§
K "M‫א‬AN1"#‫م‬M‫مא‬3‫א‬%j‫م‬N"#‫א‬Bk(
1977*/009
EHM"9‫‚א‬NT=JnAŠF M‫א‬H(1‫<ن‬
1958."2<15
1K58K376D|(B4§
"M‫א‬H(A"#‫وא‬H<1* b‫אعא‬7„‫א‬I‫ز‬
1958 QC01
1.58.060D|(B4§
"M‫م§א‬M‫[א‬NNX‫مא‬3‫א‬
1958(‫א‬.224
1K58K008D |(B4§
K "M‫א‬KAN1"#‫وא‬OG
1 J76
1955R(02
1955 J04 J02B4§
‫§[وزאאא‬j‫[א„ص‬NNX‫مא‬3‫א‬
2003(‫א‬.210
2K02K854D‫م‬N
[ "M‫א‬DM*‫אوא‬HGNOj‫[א„ص‬NNX‫مא‬3‫א‬
2002‫(ز‬17
2.02.376D‫م‬N
"M‫א‬AN1"#‫م‬M‫مא‬3‫א‬%j‫م‬N"#‫א‬D"*(‫و‬Bk(
1995.I‫د‬12
2 J95 J507D‫م‬N
"M‫א‬AN1"#‫م‬M‫مא‬3‫א‬%j‫م‬N"#‫א‬D"*(‫و‬Bk(
1992.I‫د‬12
2 J92 J1023D‫م‬N
1990(‫א‬.228
2 J88 J485D‫م‬N
"M‫א‬AN1"#‫م‬M‫مא‬3‫א‬%j‫م‬N"#‫א‬D"*(‫و‬Bk(
1980<(12
2 J79 J512D‫م‬N
"M‫א‬AN1"#‫م‬M‫مא‬3‫א‬%j‫م‬N"#‫א‬D"*(‫و‬Bk(
1970*/020
713 J70D‫م‬N
1967R(021
330 J66D‫م‬N
2003(22
1537K03D{‫אوزא‬
‫وزאאא‬H<D3‫و‬H d*‫א‬
1999 QC5
1192K99D{‫אوزא‬
[!"*Ib‫"نא‬6‫א‬H1d H 7' ‫*د‬Nb‫א‬
2000<(23
Partenariat entre l’Etat et les Associations
2003<(27
KAN1"#‫ א‬m ' DG>‫دא€ א‬0 ‫ل‬J 1942 B4§ =A
KK "M‫א‬
K "M‫א‬AN1"#‫م‬M‫مא‬3‫א‬
DM*‫אوא‬HGNO B7‚ƒ€6!0*‫א‬/
[ "M‫א‬
{‫א‬
,‫ א‬w,eAM*‫א‬
*‫و€א‬0‫€و‬aHM~‫دو‬RM
\I*‫وא‬Q*Nb‫لא‬F"#["3*‫א‬,‫א‬
D ‫א‬7‫وزאא‬K UQ Q
130D‫ووزאאא‬95
03WD/
91D/
2005(‫א‬.23
02D/
N7"#‫א‬S‫دوאא‬0RM
2003‫(ز‬10
87D/
"M*‫א‬HGNO"#‫€א‬62‫ ل‬k*N‫א‬
2003‫(ز‬10
88D/
1"#‫"وא‬,‫א‬4Sd ‫(وא*)('و‬49‫א‬
10
2006((4
7L2003D‫ول‬X‫אز(א‬/
2005 QC19
H‫د‬/X‫ن א‬7 ' ."#‫ א‬/‫א‬Q‫ א‬H‫ א‬BT
100<<
2006.*20
193374DN‫א‬
@ @NNNïÈu‹ß@ÝîÛ†NNNòûàÛ[email protected]Êë‹“ß
< <NNNÉua‹àÛa
‫"Šع‬#‫א‬
‫و‬7d‫א‬q(
2003<(24
79D/
[Š(‫[وא‬N7"#‫א‬K T*‫א‬
2003<(23
74D/
‫س‬7"*‫א‬D!7!"*Ib‫א‬eAM*‫א‬
2003R(025
44D/
2002.*24
108D/
N7"#‫א(Šא‬ª‫אد‬S‫ א‬2001(‫א‬.221
42D/
H‫א‬vb‫وא‬RFG*‫א‬HAI‫ صوא‬l*N‫א‬D3 2000.*05
67D/
…[;‫א‬7*b‫א‬
"M*‫א‬HGNO"#‫"لא“|א>لא‬M*N‫א‬
2000((03
01D/
"M*‫א‬HGNO"#|M‫§`א‬
1999.*23
807L99D/
N7"#‫א‬H‫א‬V4F*‫א‬
1999(‫א‬.28
7K0702D/
[Š(‫[وא‬N7"#‫א‬K T*‫طא‬G0Rd? 1999.*20
00L99D/
[Š(‫[وא‬N7"#‫א‬K T*‫אطא‬vb‫א‬
1999 QC9
86D/
1999<(22
115K99D/
1995‫ س‬17
53D/
"M*‫א‬HGNO"#{‫א‬7(7F*‫ א‬1995(‫א‬.224
27D/
{‫א>و‬D#M‫אس‬7"#‫<א‬
*‫و€א‬0‫€و‬aHM~
(‫א‬HGNO"#‫א{א‬7(7F*‫א‬D!‫د‬
1994R(012
73D/
H‫א‬V4F*‫* مא‬N‫א‬
1993‫ س‬12
43D/
‫ن‬1* b‫¡א‬k‫‘§`א‬
1992((07
9D/
‫ن‬1* b‫¡א‬k‫ ‘§`א‬1992.I‫د‬28
197D/
N7"#‫א‬D!"#‫["א‬N7"#‫ونא‬M*‫`"عא‬G
1992(‫א‬.224
32D/
UG‫وא‬A§‫"א‬#‫ <>א‬1991.I‫د‬19
238D/
M 9‫وא‬N7"#‫א‬1d‫אنא‬7j‫ض‬4‫א‬
‫وאوع‬N7"#‫א‬H<‫و‬M*"#‫دא(وא‬,‫ونא‬OQ‫א‬D3
[N7"#‫ونא‬M*‫"*"א‬,‫א‬
‫ن‬1* b‫¡א‬k‫‘§`א‬
1991( 29
89D/
1990.<<13
177D/
1989 QC16
116D/
EH‫"א‬%*N >*G H!A F=J "#‫א‬
10
‹‫א‬D
d„‫" وא‬M‫"א‬M*‫א‬HGNO"#‫א‬K/‫א‬Q‫א‬
DM*‫و@ ' א‬X‫ א‬G ‫ل‬X‫ א‬RFG "! K>
101<<
Téléchargement