Telechargé par Leonard Popescu

Ordin nr. 7 2013

publicité
ORDIN Nr. 7 din 13 februarie 2013
referitor la măsuri privind siguranţa ascensoarelor de persoane
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 21 februarie 2013
Având în vedere Referatul înregistrat la Inspecţia de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat sub nr. 1.118 din 12
februarie 2013, emis de Direcţia inspecţie, supraveghere a pieţei şi reglementare,
ţinând cont de dispoziţiile art. 4 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 64/2008 privind
funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat
şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată,
în aplicarea prevederilor art. 2 lit. b) şi art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi
completările ulterioare,
Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat emite următorul ordin:
ART. 1
Pentru îmbunătăţirea securităţii ascensoarelor de persoane, ca primă a etapă de
implementare a cerinţelor SNEL (Safety Norm for Existing Lifts - Norme de
securitate pentru ascensoare existente), se aprobă următoarele măsuri:
a) iluminatul puţului ascensorului: puţul ascensorului trebuie prevăzut, cel puţin, cu
o instalaţie de iluminat electric permanent, conform cerinţelor standardelor aplicabile;
b) evitarea riscului de cădere a persoanelor în puţul ascensorului: ascensoarele
trebuie dotate, cel puţin, cu un dispozitiv tip apărătoare/şorţ, care poate fi fixă/fix sau
telescopică/telescopic, conform cerinţelor standardelor aplicabile. Lista standardelor
aplicabile este următoarea:
1. SR EN 81-80: 2004 - Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea
ascensoarelor. Ascensoare existente. Partea 80: Reguli pentru îmbunătăţirea securităţii
ascensoarelor de persoane şi a ascensoarelor de materiale şi persoane existente;
2. SR EN 81-21: 2010 - Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea
ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de
persoane şi de materiale în clădiri existente;
3. SR EN 81-1 + A3: 2010 - Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea
ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare electrice;
4. SR EN 81-2 + A3: 2010 - Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea
ascensoarelor. Partea 1: Ascensoare hidraulice.
ART. 2
Prevederile art. 1 se vor aplica la ascensoarele aflate în funcţiune, mai puţin la cele
care au fost fabricate/montate cu aceste dotări.
ART. 3
Lucrările privind dotarea ascensoarelor cu instalaţiile/dispozitivele prevăzute în
prezentul ordin se consideră lucrări de reparare care nu intră sub incidenţa art. 74 din
prescripţia tehnică PT R2-2010 "Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de
persoane şi mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară", aprobată prin Ordinul
ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.404/2010 pentru
aprobarea prescripţiilor tehnice PT R1-2010 "Maşini de ridicat (macarale, mecanisme
de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru
persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)",
PT R2-2010 "Ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mărfuri
sau de mărfuri cu comandă interioară", PT R3-2010 "Verificarea în utilizare a
elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere
şi a elementelor de tracţiune a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige,
lanţuri, benzi textile, funii şi altele asemenea", PT R8-2010 "Scări şi trotuare rulante",
şi se efectuează cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile.
ART. 4
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 septembrie 2013
pentru fiecare ascensor care va fi scadent la verificarea tehnică periodică, urmând să
se acorde o nouă scadenţă de funcţionare numai în cazul dotării acestora conform
prevederilor prezentului ordin.
Inspectorul de stat şef al Inspecţiei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
Marian Răducanu
Bucureşti, 13 februarie 2013.
Nr. 7.
---------------
Téléchargement
Explore flashcards