Telechargé par 367204449

公开课

publicité
一、 基础必备类
例如:
mother [ˈmʌðə(r)] n. 妈妈
book [bʊk] n.书籍
building [ˈbɪldɪŋ] n. 建筑物
public [ˈpʌblɪk] adj. 公共的
economy [ɪˈkɒnəmi] n. 经济
raise /reɪz/ v. 举起;
;
tissue /'tɪʃuː/ n. 纸巾;
break /breɪk/ v. 打破,打断;n.
settle ['set(ə)l] v. 解决;
deliver [dɪ'lɪvə(r)] v. 送货;
admit [əd‘mɪt] v. 承认;
二、. 拟声拟形类
abortion /ə'bɔːʃ(ə)n/ n. 流产,堕胎
anecdote /‘ænɪkdəʊt/ n. 奇闻轶事
charger /'tʃɑːdʒə/ n.
treasure /'treʒə/ n. 金银珠宝
agony /‘ægənɪ/ n.(极度)痛苦
bomb /bɒm/ n.
;
boom /buːm/ n. 隆隆声;繁荣发展
booming
adj. 繁荣的
yawn /jɔːn/ v. 打哈欠 n. 哈欠
alphabet /'ælfəbet/ n.
B
ball /bɔːl/ n.球
balloon /bəˈluːn/ n.
belly /'belɪ/
n.肚子,腹部
belt [belt] n. 腰带;安全带
bow /bəʊ/ n. 弓 /baʊ/ v. 鞠躬
rainbow /'reɪnbəʊ/ n. 彩虹
bowl /bəʊl/n. 碗
boil [bɔɪl] v. 煮沸,烧开
boiling ['bɔɪlɪŋ] adj. 煮沸的;很热的
boiled [bɔɪld] adj. 煮熟的
breast [brest] n.
bread [bred] n.
V
V =“空” 象形文字
vase [veɪs] n. 花瓶
van /væn/ n. 厢式货车
vehicle /ˈviːəkl/ n.
valley
volume
/ˈvæli/ n.
/ˈvɑːljuːm/ n. 容量;音量
vain /veɪn/ adj. 徒劳的,无用的
vacant /'veɪk(ə)nt/ adj. 空着的
vacancy ['veɪkənsi] n.
vacation /və'keɪʃ(ə)n/ n.
void /vɒɪd/ n. 空白
avoid [ə'vɔɪd] v. 避免
三、简单复合类
girlfriend n. 女朋友
boyfriend n. 男朋友
policeman n. (男)警察
fireman n.火警
blackboard n. 黑板
cupboard n.橱柜
四、 相关相仿类
nice [naɪs] adj. 好的
vice [vaɪs] n.
mild [maɪld] adj. 温和的;轻微的;随和的
wild [waɪld] adj.
vote
[vəʊt] v. 投票, 支持
veto [‘vi:təʊ] v.
accident ['æksɪdənt] n. 事故
incident [‘ɪnsɪdənt] n.
womb [wu:m] n. 子宫
tomb [tu:m] n.
ear
[ɪə(r)] n. 耳朵
beard [bɪə(r)d]
n.
shut /ʃʌt/ v. 关闭 (门闩)
shuttle /‘ʃʌt(ə)l/v.
text [tekst] n. 文本
textile [ˈtekstaɪl]
n.
texture /'tekstʃə/ n. 质地,手感
pan
[pæn] n. 平底锅
company ['kʌmp(ə)ni] n.
companion [kəm‘pænjən] n. 伴侣(人)
accompany [ə‘kʌmp(ə)ni] v.
spring /sprɪŋ/ n. 春天
spread /spred/ v./n.
spray /spreɪ/ v. 喷洒
sprayer /'spreɚ/ n.
sprout /spraʊt/ v. 发芽,长出叶子
Téléchargement
Explore flashcards